ÅRSMELDING OG REGNSKAP

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING OG REGNSKAP"

Transkript

1 ÅRSMELDING OG REGNSKAP

2 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16 Prosjekter og satsninger s.21 Tildeling av priser og utmerkelser s.23 Faktatall - medlemmer og lokallag s.24 Styret, utsendinger og representasjoner s.25 Oppnevninger av styret i arbeidsåret s.26 Fylkeskontoret s.28 Årsregnskap 2014 s.31 2

3 Hilsen fra fylkesleder Martha Mjølnerød Landbruket er en politisk næring, det har vi til fulle fått oppleve i Norsk landbruk med Den Norske Modellen, er et nettverk av avtaler og ordninger som henger tett sammen og påvirker hverandre. Å gjøre forenklinger i denne modellen er utfordrene i forhold til å se konsekvensene og de langsiktige endringene det medfører. Landbruksministeren har gått løs på denne oppgaven. Og hvem hadde trodd at Krf og V på Stortinget skulle velsigne så mye av det som den blåblå regjeringen ønsket å gjennomføre? Intet år tidligere har vi som Næringsorganisasjon fått så mange saker til høring. Vi har diskutert, drøftet argumentert grundig med høringssvar, for i etterkant å oppleve at Landbruksministeren faller ned på den avgjørelsen hun - ut ifra sitt og regjeringens liberale partisyn, mener er riktig. Statsråden proklamerte ved sin inntreden i departementet at regjeringen ønsket endringer i landbrukspolitikken i Norge, men at disse skulle være kunnskapsbaserte Takk til alle dere som deltok i denne viktige markeringen! Det er av meget stor betydning at vår organisasjon kan mønstre slik det ble gjort disse mai-dagene. ØBL har i 2014, tross færre bønder i fylket, fått 68 flere medlemmer enn ved forrige årsskifte, hele 18 lokallag har økt sitt medlemstall. Dette er veldig godt jobbet, og vi må fortsette å ha fokus på medlemsverving! Av totalt medlemmer er produksjonsmedlemmer. Året 2014 viser igjen hvor viktig lokallagenes og medlemmenes innsats er i forhold til politikere og samfunnet rundt oss. Matproduksjonen og den verdiskapningen som foregår i vårt fylke er ikke godt nok kjent blant folk flest. Vi må fortsette jobben med å formidle viktigheten av nasjonal matforsyning. Takk for den innsatsen du har gjort i fagorganisasjonen vår i 2014! Østfold Bondelag trenger deg med på laget videre. Faglaga fremmet et krav i jordbruksforhandlingene med ei ramme på totalt mill kr. Statens tilbud hadde ei inntektsrammen på 150 mill kr, avstanden var stor! 13.mai var bruddet et faktum og Norges Bondelag trykket på knappen Aksjoner Jordbruksforhandlinger Plakater ble tatt fram, traktorer og utstyr gjort klar til bruk i gatene og organisasjonen mobiliserte for å møte forbrukere og politikere med vårt budskap. Medlemmene i Østfold Bondelag (ØBL) var aktive under aksjonen. Blokade av eggpakkeriet i Rakkestad, traktorkolonne til Sarpsborg og møter og aktiviteter ble gjennomført. Det hele munnet ut i en verdig markering foran Stortinget 20. mai. 3

4 Årsmøtet i Østfold Bondelag 2014 Fylkesårsmøtet ble avholdt på Bøndenes Hus i Råde onsdag 19. mars Da årsmøtet startet var det 63 stemmeberettigede, 18 gjester og 3 ansatte til stede i salen. Fylkesleder Martha Mjølnerød og lokallagsleder Arnt Johannes Hermansen ønsket velkommen fra årsmøtets talerstol. Videre i årsmøtets åpningssekvens ble vi ønsket velkommen til Råde av ordfører René Rafshol fra Høyre. Fylkesstyret hadde invitert Fylkestingsmedlem Frederikke Stensrød, hjemmehørende i Frp, til årsmøtet. Også generalsekretær i Norges Bondelag, Per Skorge, deltok i debatten. Ordfører Saxe Frøshaug ledet årsmøtet med stødig hånd. Årsmøtet ble også formelt avsluttet med takksigelser fra leder Martha Mjølnerød. Årsmøtet varte fra kl 09:30 til kl 17:00. Ordinære saker på årsmøtet Årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan, valg av nytt styre alle viktige saker som blir behandlet hvert år men som sjelden resulterer i lange diskusjoner. Men de er alle viktige styringsverktøy for det kommende arbeidsåret for nytt fylkesstyret, derfor oppleves det som nyttig og viktig at debatten skjer. Nytt styre ble: Leder: Martha I. Mjølnerød, Spydeberg Nestleder: Svend Arild Uvaag, Eidsberg Styremedlem: Berit Ullestad, Rygge Styremedlem: Lise T. Mohr, Torsnes Styremedlem: Ole Magnus Lillestrand, Askim 1. vara: Tor Jacob Solberg, Skiptvet 2. vara: Jon Stumberg, Idd 3. vara: Ole Kristian Bergerud, Sarpsborg Innledninger og debatter Leders tale og innledningen fra generalsekretæren i Norges Bondelag, Per Skorge, samt Frederikke Stensrøds innledning, dannet grunnlaget for en aktiv generaldebatt. Mange entret talerstolen og bidro til at vi fikk en god generaldebatt. Rundt 25 av årsmøtets i overkant av 80 tilstedeværende entret talerstolen. Årsmøtet er en viktig arena for lokallagene, her kan de vise at de er engasjerte og vil sette dagsorden. Temaer som ble nevnt fra talerstolen: rekruttering, jordbruksforhandlingene, stortingsvalget høsten 2013 og konsekvenser i kjølvannet av dette, politisk næring. Resolusjon om utdanningskrav Årsmøtet vedtok enstemmig resolusjon om krav til kompetanse og utdanning: Norsk Landbruk trenger faglig dyktige bønder i framtiden. For å oppnå dette målet, må det settes krav til formell landbruksutdannelse i framtiden for alle nye bønder. Kravet bør være minimum nettagronom. Hvis ikke kurs er gjennomført innen 3 år bør dette gi kutt i KSLtillegg. 4

5 Årsmøtet i Norges Bondelag Delegatene på Bondetinget Årsmøtet var fra 4. til 5. juni, og vi var tilbake på Lillehammer. Nils Bjørke innledet sitt siste årsmøte som leder for Norges Bondelag. Landbruksminister Sylvi Listhaug holdt innlegg, og snakket om menneskets motstand til forandring. Hun fikk sin applaus, og fra Bondelaget fikk hun blanke ark og tegnestifter til. Årsmøtet i Norges Bondelag vedtok resolusjonen; Sammen for kunnskapsbasert matproduksjon over hele landet. Østfold hadde 9 delegater på plass på Lillehammer; Martha Mjølnerød, fylkesleder, Svend Arild Uvaag nestleder, Berit Ullestad, Ole Magnus Lillestrand, Tor Jacob Solberg, Lise T. Mohr, Jon Stumberg, Ole Kristian Bergerud (alle styremedlemmer), Anne Kraggerud (lokallagsleder i Spydeberg) og Nina Glomsrud Saxrud (administrasjonen). I år var generaldebatten noe endret. Tidligere har fylkene fått et antall innlegg som var sett i forhold til antall utsendinger. Temaene har vært sendt inn fra fylket på forhånd. I år ble det prøvd noe nytt, og derfor var det prinsippet første mann til mølla som gjaldt. Østfold var godt forberedt, og ble belønnet med 4 innlegg, mot våre sedvanlige tre. - Landbruket er løsningen på mange av de alvorlige utfordringene verden står ovenfor, derfor trengs dyktige agronomer. For å fylle de behov som framtiden krever, må de som skal inn i næringa ha både nødvendig praktisk og teoretisk kunnskap. Det er i dag tilbud om agronom utdanning i hele landet, og muligheten for å få nødvendig fagutdannelse for alle er blitt styrket igjennom nettagronom ordningen. Med disse ordene åpnet Tor Jacob Solberg generaldebatten under årsmøtet i Norges Bondelag. Solberg fulgte opp resolusjonen Østfold Bondelag vedtok på sitt årsmøte. Østfold fremmet på årsmøtet et skriftlig forslag til Norges Bondelag i saken, med mål om å sikre at Norges Bondelag følger opp kompetansekravet ytterligere. Jon Stumberg oppfordret Norges Bondelag til å jobbe for at godtgjørelse for tillitsverv skal telle med i grunnlaget for velferdsgoder. Svend Arild Uvaag understreket viktigheten av og fortsatt påvirke, slik at vi sikrer at produksjonsområder og arealer forblir i drift. Melkekvoteregioner må holdes på fylkesnivå. Og vi må alle forsvare en stabil kornpris, gjerne basert på styrket kvantums- og kvalitetstillegg. Han var bekymret for en økende rekanalisering. Viktigheten av å opprettholde matproduksjon og levende lokalsamfunn over hele Norge må til for å sikre et sterkt tollvern, som igjen legitimerer distriktslandbruket og fordelingspolitikken. 5

6 Takk for anledningen vi fikk gjennom årets jordbruksforhandlinger til å fortelle regjeringa og folk flest hva vi mener om landbrukspolitikk og matvaresikkerhet, slik åpnet fylkesleder Martha Mjølnerød sitt innlegg fra talerstolen på årets Bondeting. Mjølnerød tok opp både veien fram i årets jordbruksforhandlinger, at bruddet var et faktum, den påfølgende aksjonen og et stadig behov for bedre kommunikasjon ut til forbruker og behovet for et kontinuerlig arbeid retta mot politikere i alle partier og i alle ledd! Kristin Ianssen fra Eidsberg, ble gjenvalgt som 1.ste nestleder for et år. Bjørn Gimming fra Halden er gjenvalgt for en ny periode som styremedlem i Norges Bondelag. Kristin Ianssen. 6

7 Fylkesstyrets arbeid Styret i Østfold Bondelag i perioden 19. mars 2014 til 19.mars 2015 Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Martha Mjølnerød Svend Arild Uvaag Berit Ullestad Svend Arild Uvaag Ole Magnus Lillestrand Lise Mohr Anna Grønnerød (ØBK) Jens Klufterud (ØBU) 1. Tor Jacob Solberg 2. Jon Stumberg 3. Ole Kristian Bergerud Styret har hatt 12 styremøter i arbeidsåret, inkludert det styremøtet som ble arrangert under turen som styret hadde til Nordland i august. Det har blitt gjennomført flere telefonmøter i forbindelse med jordbruksforhandlinger og aksjonsberedskap. Det er til sammen behandlet 80 styresaker og 21 orienteringssaker i arbeidsåret. Noen av de viktigste sakene har vært: Uttalelse til Norges Bondelag vedrørende jordbruksforhandlingene 2014 Økning av egenkapital til Utmarksavdelingen Aksjonsplaner for 2014 Bondevenn-aksjonen Innspill og godkjenning av Regionalt bygdeutviklingsprogram i fellesskap med Partnerskapet (Fylkesmannens landbruksavdeling, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Småbrukarlaget og Viken Skog) Oppfølging av resolusjonen fra Årsmøtet i Østfold angående krav til utdanning i forbindelse med overtakelse av gård Beredskapsplan for Østfold Bondelag Høringsinnspill til Norges Bondelag angående endring i Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Høringsinnspill til Norges Bondelag angående Forslag om å oppheve konsesjonsloven Høringsinnspill til Østfold Fylkeskommune angående Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma og Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften Verving og sterkere lokallag Bondens psykiske helse Styret har også engasjert seg i saker vi har fått fra enkeltmedlemmer og lokallag. Trarabekken i Eidsberg som renner under nye E 18 rett øst for Momarkenkrysset har fått mye oppmerksomhet. Dimensjonerings- og høydefeil på rørene førte til at de ble lagt ca 80 cm høyere enn gammelt bekkeleie under E 18. Dette førte til at 42 dekar ville bli jevnlig 7

8 oversvømmet, og uegnet som fulldyrket areal. SVV ville betale erstatning. Grunneier kunne dokumentere feil, mangler og ufullstendig kommunikasjon fra SVV, og ønsket ikke erstatning, men at feilen skulle rettes opp. Saken havnet til slutt på bordet til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Høsten 2015 skal E 18 graves opp for legging av nye rør, med riktig dimensjon og på riktig høydekote. En stor seier for en liten grunneier som kjempet for rettferdig behandling og sitt jordbruksareal. Styret har jobbet opp mot politikerne på Storting og Fylkesting. Det er også blitt jobbet tett opp om mot NNN og LO. Fylkesstyret møtte Østfolds ungdomspolitikere på en rundtur i Råde og Onsøy med besøk på Grønt Pakkeri Øst, Skauen gård, Onsøyfjøset og Kihl gård. Fylkesstyret har hatt møter med alle partier flere ganger i løpet av året. I oktober møtte vi hele Østfoldbenken på Inspiria, Grålum. Fylkesleder holdt en innledning om viktigheten av økt matproduksjon i Østfold, og det ble en god diskusjon rundt temaet med våre folkevalgte. Betydningen av regjeringens ønske om økt matproduksjon, jordvern og rekruttering til matproduksjon i Østfold ble også diskutert. Styret har deltatt på lokallagsårsmøter og flere møter i lokallagene. I 2014 ble det avholdt samling for lokale tillitsvalgte i tre runder; januar, mai og september. I tillegg kommer lokallagsledersamlingen i november som ble avholdt på Sørmarka Kurs- og Konferansesenter. På ledersamlingen bidro Brita Skallerud, Harald Velsand og Andreas Lunder fra Norges Bondelag. På denne samlingen testet vi ut å dele forsamlingen opp i små grupper og brukte Kafédialog som metode for å få alle de dyktige lokallagslederne i tale. Dette ble godt mottatt og vil bli videreført. Temaer som har blitt tatt opp i møter med lokale tillitsvalgte har vært Jordbruksforhandlinger og politikerkontakt, Bondehelse Farmfit, Aksjoner og aksjonsberedskap, Verving, Lokallagssatsning og Min side, Beredskap, Matfestivaler, Mentorordning i forhold til arealplaner og høringer etc. og jordvern. 8

9 Høringer som styret i Østfold Bondelag har gitt innspill på i løpet av 2014: Høringsinnspill fra Østfold Bondelag til Skolebruksplan for Østfold Fylkeskommune del 2 Høring av Program for Fagrapport råstoffuttak og masser Høring Import av jordbærplanter Høring Forslag til forskrift for tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg Høring Bruk av snøscooter til fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov Høring Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket Høring Ny forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver Høring Endring av forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjon Høring Forslag om oppheving av konsesjonsloven Høring Endringer i lov om Innovasjon Norge Høring Fylkeskommunal strategi for elgforvaltning Høring - Endringer i tilskudd til veterinære reiser og insemineringstilskudd Høring - Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma og Regionalt tiltaksprogram etter vannforskriften til Østfold Fylkeskommune Innspill til Norges Bondelag i fbm Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill til Norges Bondelag vedrørende klimasatsing Innspill til Norges Bondelag vedrørende aksjonsformer 9

10 Aksjon Bondevenn og Aksjonsdag 10. april I april lanserte Bondelaget kampanjen «Norge trenger bonden». Det fins mange som er glade i norske råvarer, norsk landbruk og kulturlandskap og som et ledd i kampanjen lette Bondelaget spesielt etter disse. De som har gjort noe spesielt for å fremme norsk matproduksjon, fortjente en ekstra påskjønnelse. Alle liker å bli satt pris på det de gjør, og det er viktig for norske matprodusenter å være i positiv dialog med samfunnet rundt dem. Å få positiv oppmerksomhet fra Bondelaget blir som regel veldig godt mottatt! Både fylkeslag og lokallag i Østfold delte i ut diplomer, forkler, heder og ære. Lokallaga skulle finne fem til ti bondevenner i lokallagets område. Det var selvsagt et mål å få oppmerksomhet i mediene om utnevnelsen av bondevennene. Det ble delt ut mange forkler påtrykket Bondevenn. Landbruket i Østfold har mange gode hjelpere og framsnakkere og mange av disse ble hedret denne våren. Østfold Bondelag utnevnte også Bondevenner, blant annet; Fylkesmann Anne Enger og daværende leder i Norges Bygdekvinnelag, Kathrine Kleveland. På aksjonsdagen den 10. april ble det delt ut Møllerens HAVRA, potetgull fra KIMS og budskap i form av brosjyre og blide bønder på ferjekaia i Moss, Moss stasjon, Askim stasjon, Borg Amfi Sarpsborg, Morenen kjøpesenter på Slitu, Tistasenteret i Halden og Torvbyen i Fredrikstad. Lokalaviser fulgte opp, og morgentrøtte pendlere og kunder på noen av de store kjøpesentrene i Østfold vet kanskje litt mer om hvor maten kommer fra. Aksjonsdag 10. april, her på kaia i Moss. Bondevenn Kathrine Kleveland. 10

11 Næringspolitisk arbeid Jordbruksforhandlingene Arbeidet foran jordbruksforhandlingene startet med studieringer og informasjonsmøter i lokallaga. Det kom innspill fra 15 av 25 lokallag til fylkeslaget. Fylkeslaget mottok også innspill fra Korn- og Miljøutvalget og Grøntutvalget i Østfold og Akershus, og fra 10 andre lag og organisasjoner. Det ble gjennomført en møtedag der organisasjoner / lag ble invitert til å komme med sine innspill. Både muntlige og skriftelige innspill viste et betydelig behov for løft i rammevilkårene for norsk og Østfold sitt jordbruk i årets forhandlinger. Østfold Bondelag hadde følgende hovedprioriteringer: 1. Det er særlig kornøkonomien som må løftes, men en økning her må også veies opp mot økonomien i de kraftfôrkrevende produksjonene. Prisnedskrivingstilskuddet er avgjørende for å oppnå økt matproduksjon. Selv om dette er en kostbar ordning, så vil den direkte bidra til økt matproduksjon. 2. Stimuleringstiltak som fører til økt produksjon av storfekjøtt hos både ammeku- og melkeprodusenter også i Østfold. 3. Fraktordningen må bestå. 4. Kompensasjon for økte kostnader, særlig gjelder dette diesel og mineralgjødsel. 5. Velferdsordningene må styrkes, noe som også er et viktig element i forhold til rekruttering til næringa. 6. Økt fokus på forskning og utvikling, og da særlig innenfor sortsutvikling og plantevern, både innenfor korn- og grøntproduksjon. 7. Tilskuddsordningen for grøfting må fortsette som en langsiktig ordning, potten og støttenivået må økes. 8. Investeringstilskudd og rentestøtteordningen må økes kraftig. 9. Fondsavsetningsordning må på plass. Det var helt klart før forhandlingene at målet var avtale. Dessverre måtte jordbruket gå til det skritt å gå til brudd i jordbruksforhandlingene. Bondelagt konkluderte med at Staten viste marginal forhandlingsvilje. Regjeringen la opp til et alvorlig angrep på distriktsjordbruket og familiebrukene som utgjør hovedtyngden av norsk matproduksjon. En slik politikk kunne vi ikke akseptere, uttalte fylkesleder Martha Mjølnerød til pressen. Traktorkolonne fra Kalnes vgs. 11

12 Aksjonsapparatet ble satt i sving, og denne gangen hadde vi noe mer trening enn ved sist brudd. Det første publikum møtte var brennende bål flere steder i fylket. Fra gammelt av var vardebrenning et varsel om fare. Nå varslet vi om fare som truet nedleggelse av norsk matproduksjon. I tillegg fant nok en gang rundt 200 rundballer veien ut av jordet og inn i bybildet. Denne gang med teksten; Staten tar kaka. Dagen etter var vi oppe kl 05:00 ved Norturas eggpakkeri i Rakkestad. Tidlige i morgentimene startet bøndene en blokade. Dette var en markering for å vise forbruker at det er en sammenheng mellom Statens tilbud i Jordbruksforhandlingene og det landbruket vi har i dag. NRK Østfold var på plass samtidig med bønder, traktorer og bannere. Samtidig ble det også gjort klart for forbruker at det kunne bli tomt for egg i butikkene. Egg-blokade. Den siste dagen, dvs. 16. mai, kjørte bønder fra hele Østfold traktorkolonne fra Kalnes videregående skole, via Quality hotell på Grålum og endte opp på Tunejordet. På Quality holdt NNN s Knut Berg og Østfold Bondelags Tor Jacob Solberg appeller om viktigheten av lokal matproduksjon og arbeidsplasser i matindustrien. I tillegg ga Bygdekvinnelaget og Bygdeungdomslaget sin støtte til de fremmøtte bøndene. Markeringen ble avsluttet med salg av brød på Tunejordet. Her fikk forbrukeren kjøpt brød til bondens pris. Så var det på tide å mobilisere for den store aksjonen i Oslo. NRK Østfold var igjen på pletten da busslast på busslast fraktet både to og tre generasjoner bønder til hovedstaden. Det startet med oppsamling i bakgården på Landbrukets Hus. Der var det appeller og bespisning. Toget gikk via Grønland, Youngstorget og til Eidsvolds plass foran Stortinget. Vi møtte smilende og vinkende folk langs hele ruta. Og for en kraftdemonstrasjon! Det som gjorde mest inntrykk på oss som sto der inkludert pressen og de fremmøtte politikerne, var den øredøvende stillheten som Mat- og landbruksminister Sylvi Listhaug ble møtt med. Østfold hadde mobilisert godt fra fylkets landbruksskoler og var svært synlig med mange unge bønder 12

13 med oss i toget. Vi lot virkelig høre fra oss med kanner, bjeller og slagfaste rop; Hvem lager maten din det gjør vi. Innen opptoget nådde Stortinget, var deltakelsen opp i så mange som 6000 mennesker. Vi anslår over 300 Østfoldinger i toget. Arrangementet var viktig for å synliggjøre matprodusenter for både Storting og folk flest! Statens tilbud hadde en ramme på kr 150 millioner. Landbrukets krav var på millioner. Det ble også etter aksjonene mobilisert kraftig for at de samarbeidende partiene KrF og Venstre måtte ta til motmæle i forhold til det dårlige tilbudet. Dette førte til en påplussing av kr 250 millioner på det opprinnelige tilbudet, noe som var svært viktig for landbruket å få til. Selv om dette ikke var nok, var det et skritt i riktig retning. 13

14 Møter og arrangementer som Østfold Bondelag har deltatt på: Prosjekt; Klimasmart Landbruk Temakonferansen Mat og Landbruk 2014 Østfoldkonferansen Landbrukshelg Kornkonferanse Politisk stormøte, Ås Bioforsk-konferansen Årsmøte Østfold Bygdeungdomslag Årssamling i Samarbeidsrådet Øst Kommunesamling for landbrukskontorene i regi av Fylkesmannen Årsmøte i Østfold Bygdekvinnelag Årsmøte 4H Østfold Skjøtsel og beiteseminar Besøk av Mat- og Landbruksminister, Sylvi Listhaug Seminar, Klart vi kan Kvinner i Landbruket Årsmøte LO, Østfold Årsmøte Regional Matkultur Presentasjon av AP s Landbrukspolitiske plattform Prosjekt; Kornprogram 1. mai-tog i Sarpsborg Årsmøte Guldkorn Samling for tillitsvalgte i NNN Kompetanseoffensiven Seminar om meterologi, kartdata og matproduksjon Generalforsamling i Østfold Landbruksselskap Avslutning for Thor Bjønnes, Landbruksdirektør Landbrukspolitisk seminar, Markens Grøde Matgalla, Råde Åpning av nytt fjøs på Kalnes Matstreif Advokatsamling Prosjekt; Kalnes som kompetansesenter Nei til EU jubileumsstafett Fagseminar om Vanndirektivet Seminar om jordbearbeiding Plakettfest 4H Kurs Korn- og kraftfôrpolitikk Prosjekt; Grønn forskning Viken Samling for Unge Bønder i forbindelse med Markens Grøde Årsmøte i Studieforbundet Næring og Samfunn Skattekurs Treffpunkt Landbruk Øst Grøntmøte i regi av Norges Bondelag Vannområdearbeid i Haldenvassdraget Vannområdearbeid i Morsa Vannområdearbeid i Glomma sør for Øyeren Vannområdearbeid i Øyeren Nyskapingskonferansen Temadag Østfold Fylkeskommune 14

15 15

16 Organisatorisk arbeid Ledersamling på Sørmarka november 2014 I år var vi for oss selv igjen, og vi tok turen til LO og Arbeiderpartiets bastionen Sørmarka kurs- og konferansesenter på Siggerud, rett utenfor Oslo. Her finnes mye historie i veggene, og selveste Martin Tranemæl voktet over oss ved inngangspartiet! Rundt 45 bønder fra Østfold hadde tatt turen hit, for faglig påfyll og sosialisering blant yrkesbrødre og søstre. På programmet sto bl.a. Brita Skallerud, Harald Velsand og Andreas Lunder alle tre dyktige representanter fra egen organisasjon. Vi snakket om: Hvordan bygge egen organisasjon? Fokus på medlemsverving, Beredskapsplaner, Aksjonsplaner, Ny politisk hverdag hvordan jobber vi? Temaene var mange og formen var i stor grad preget av kafedialoger! Matnytting og artig variant, som gjør at flere henger seg på i debattene. Kommunikasjon 2014 Vi forsøker hele tiden å bli bedre på kommunikasjonsområdet. Hovedfokus er på den jevne Østfolding, og våre politikere. Et evighetsprosjekt med flere utfordringer vil mange si, og med rom for forbedringer vi kan alltid bli bedre! Med ulike variasjoner gjennom året, har det samlet sett vært et godt trøkk i kommunikasjonsarbeidet hos Østfold Bondelag over flere år. I 2014 vil vi si særlig i forbindelse med Jordbruksforhandlingene og bruddet som kom i mai. Men allerede i forkant av jordbruksforhandlingene var vi frampå med aksjonsdagen 10. april hvor både vi i fylkeslaget, og ikke minst mange av lokallagene klarte å sette landbruket på dagsorden gjennom mange flotte arrangementer og tildelinger av Bondevenner i hele Østfold. Ja, Bondevenner utnevnte vi også i 2013, men i år var fokuset spesielt rettet mot de som er våre Bondevenner innen matbransjen. Lokallag og medlemmer har stått på for å skape blest, og mange har gjort en kjempeinnsats med å gi sine lokale medier gode bilder og sitater som har ført til mange oppslag i både lokalaviser, radio og på TV. Vi har brukt våre egne kanaler flittig. Nettsidene oppdateres hver uke med nye saker om aktiviteter i fylket, og meninger om aktuelle saker. Flere lokallag har også egne hjemmesider. Vi er også til stede på Facebook, både som Østfold Bondelag (641 aktive medlemmer) og via siden Ja vi elsker norsk frokost (1975 følgere). Disse sidene brukes aktivt for å skape trafikk til egne nettsider og for å spre budskap på sosiale medier. I løpet av 2014 har også mange 16

17 lokallag kommet seg på facebook, og er flinke til å oppdatere, legge ut status om ting som skjer. Lokallagene har fått øynene opp for det å bruke sms som kommunikasjonsmiddel ut til sine medlemmer. Kombinert med egne nettsider og facebooksider, fungerer dette veldig bra, og er en fornuftig måte å spare portoutgifter på. På denne måten får man også mer penger å bruke til å arrangere gode møter/tilbud for medlemmene lokalt. Sterkere lokallag (mentorordning for lokallagene) Østfold Bondelag har i løpet av de siste årene hatt et økt fokus på lokallagsarbeid. Fylkesstyrets medlemmer har tettere fulgt opp «sine» lokallag. De har tatt initiativ til regionvise styremøter, og også deltatt på styremøter i lokallaga. Dette arbeidet er en direkte følge av fylkesstyrets mål om at alle lokallaga skal gjennomføre årsmøte og minst et medlemsarrangement. Et sterkt engasjement fra fylkesstyret på aktive lokallag gir økt rekruttering, og et mer vitalt Østfold Bondelag. Også i 2014 har vi opplevd gode aktivitetsnivåer lokalt, og dette er meget gledelig for alle medlemmene i Østfold Bondelag økt aktivitet lokalt økt engasjement økt fokus på viktigheten av hva vi produserer økt fokus og forståelse for jobben vi gjør! Som et ledd i denne satsingen har Østfold Bondelag satt fokus på en egen mentorordning for lokallagene, hvor ressurspersoner med god kunnskap om offentlig forvaltning har blitt spurt om de kan tre inn i en mentorrolle for lokallagene og deres tillitsvalgte. Når lokallagene ønsker å komme i dialog med offentlig forvaltning i forbindelse med arealplansaker, kan lokallagene bruke sine mentorer i dette arbeidet, som en kvalitetssikring for en best mulig jobb for grunneiere, i jordvernspørsmål osv. Østfold Bondelag vil betale mentorene godtgjøring for jobben de gjør. Mange lokale tillitsvalgte sliter med å følge opp arbeidet overfor rullering av kommuneplaner og følge opp i jordvernspørsmål. Her vil mentorene kunne gi gode råd og tips til hvordan arbeidet bør gjøres. Ordningen er ventet å starte opp i Sterkere lokallag - kursing av lokale tillitsvalgte I begynnelsen av juni ble det avholdt kurs for verveansvarlige og medlemmer av lokale valgnemnder i Halden. Her skulle det verves, både nye medlemmer til Bondelaget og medlemmer som kunne aksle tillitsverv i egen organisasjon. Det var Tørre og spørre - general Kaja Heltorp fra Organisasjonsavdelingen i Norges Bondelag som var hyret inn for å inspirere verveansvarlige bønder, mens vi brukte lokale krefter under kurset for lokale valgnemnder. Leder av valgnemnda i Østfold Bondelag, Ottar Weel, sto for det faglige innholdet. Hvordan spørre, hvem spør vi og hvor attraktive er vi? Til sammen 16 lokale tillitsvalgte var samlet i Halden denne flotte sommerkvelden. Den 22. september avholdt fylkesstyret i Østfold Bondelag et eget bankekurs for lokale valgnemnder, med Einar Høstbjør som inspirator. Dessverre var det ikke mange som møtte opp på kurset, som ble avholdt på Solhuset, Slitu. Muligens en kombinasjon av litt for sent tidspunkt, tresking og travel tid for bøndene, ble kanskje utslagsgivende for at ikke flere enn to lokale tillitsvalgte møtte opp. Men konseptet er bra, så kanskje det kommer flere muligheter i 2015? I forbindelse med ledersamlingen på Sørmarka i november, fikk alle deltakerne en kjapp innføring i bruken av mine sider i Bondelaget. Andreas Lunder fra medlemsregisteret i Norges Bondelag fortalte oss litt om bruken, nytteverdien og praktiske tilnærminger for lokale tillitsvalgte mht mine sider i Bondelaget. 17

18 Verving Østfold Bondelag har en klar målsetning med vervearbeidet i eget fylke de siste årene. Innen utgangen av 2015 skal vi være medlemmer. Delmålet for 2014 var 4 600, og dette målet ble nådd med klar margin. Fylkesstyret har arbeidet målrettet med verving gjennom hele arbeidsåret, og har også motivert sine fadderlag til økt verveinnsats. Dette arbeidet har båret frukter, og i tillegg til egen intern vervekonkurranse i fylkesstyret, har også lokallagene fått en ekstra gulrot i vervearbeidet. På fylkesårsmøtet i 2015 deles det ut to vervepremier med bakgrunn i verveinnsatsen i 2014: 2500 kr til det lokallaget som har størst økning i antall medlemmer og kr til det lokallaget som har størst prosentvis økning i medlemstallet. I tillegg får selvfølgelig alle lokallag som har økning i medlemstallet en smilsjokolade! I 2014 var dette 18 av 25 lokallag i Østfold! Felles fagutvalg på Grønt Østfold Bondelag har felles fagutvalg med Akershus Bondelag på fagområde grønt. Sekretariatsfunksjonen innehas av Østfold Bondelag. Grønt utvalget har hatt fire arbeidsmøter i løpet av 2014, alle med ulike fagrelaterte temaer. Utvalget har også levert innspill til jordbruksforhandlingene. I april ble det avholdt fagmøte for nye, potensielle frukt og grønt produsenter på Solhuset, Slitu, med meget god oppslutning. I desember ble det arrangert møte i regi av Landbruksrådgivningen og Bondelaget med potet som tema. På nyåret i 2015 ble det gjennomført fagseminar på frukt/bær, og på grønnsaker, begge seminarene ble holdt på Nofima, Ås. Alle fagmøtene er et resultat av innvilgede BU-midler i begge fylker; i Østfold brukt på fagseminarer, i Akershus tenkt brukt på fagtur for grønt produsenter. Målsettingen for grønt utvalget har vært å øke fokuset på frukt, bær, grønnsaker og potetproduksjonen i vår region, og etter antall deltakere på møtene å dømme, har dette vært etterlengtet og populært. Utvalget består av; leder Berit Ullestad 18

19 (ØB), Terje Gudbrand Romsaas (AB), Roy Hasle (ØB), Morten Tømte (AB), Hans Kristian Raanaas (AB), Stina Aarsland (ØB) og vara Sveinung Grimsby (ØB). Felles fagutvalg korn- og miljø Felles kornutvalg og miljøutvalg for Akershus og Østfold Bondelag ble fra arbeidsåret 2014 slått sammen til et felles Korn- og miljøutvalg. Sekretariatsfunksjonen innehas av Akershus Bondelag. Utvalget har hatt tre ordinære møter i Hovedtema har vært uttalelse til jordbruksforhandlingene, arrangere stormøtet og sette i gang kornprosjektet. Kornutvalget var medarrangør av stormøtet i Ås 4. februar med temaet Landbrukspolitikken i støpeskjeen. I hvilken retning bærer det? Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) HMS er et viktig tema i organisasjonen. Sommeren 2014 var prosjektet Trygghet og helse i landbruket offisielt avsluttet. Prosjektet har bidratt til at både fylkeslaget og flere lokallag har kunnet søke midler til arrangementer med spesielt fokus på HMS i landbruket. Flere av våre lokallag har byttet ut Landbruksspillet i ungdomsskolen med kurs i praktisk HMS-arbeid, med stort hell. Det rapporteres om stort engasjement og økt fokus på HMS rundt flere kjøkkenbord på gårdene i Rakkestad og Trøgstad! Bondelaget har også en viktig rolle når uhellet først er ute, og bonden har behov for støtte og hjelp. Østfold Bondelag har gode rutiner for hvordan vi skal håndtere kriser (egen kriseplan) og dette var også eget tema under ledersamlingen på Sørmarka i november. Her var budskapet at det er viktig å utarbeide egne kriseplaner lokalt. I ly av egne erfaringer, sendte Østfold Bondelag brev til styret i Norges Bondelag, hvor innspill til økt fokus på krisehåndtering ble fremmet. Styret i Norges Bondelag vedtok å styrke innsatsen overfor medlemmer i krise, i alle ledd i organisasjonen. Foto: Ole Kr. Bergerud, Varteig. Lokallagenes arbeid I Østfold har vi mange aktive lokallag som gjennom året har ulike arrangementer. Østfold Bondelag fikk i 2014 en ekstrabevilgning fra Norges Bondelag, noe som resulterte i en rekordstor Aktiv lokallagsmidler pott. Godt over ,- hadde vi å rutte med i Som vanlig har lokallagene søkt om midler ut ifra gjennomført aktivitet. I 2014 er det blant annet blitt gitt støtte til Åpen Gård arrangement, slippdager, bygdedager, landbruksspillet, HMS- 19

20 arrangementer, temamøter, sosiale tilstelninger. En viss andel av midler blir hvert år brukt til å dekke inn utgiftene ved ledersamlingen for lokallagslederne i november, slik var det også i Vi har ikke brukt opp hele budsjettet for 2014, de resterende midlene overføres til 2015 og lokallagene oppfordres til å fortsette å søke til gode lokale formål. De lokale bondelagene gjør en viktig jobb for lokalmiljøet, og er med på å spre viktig informasjon om landbruk og matproduksjon. Også i 2014 gjorde lokallagene en viktig innsats med å utnevne Bondevenner! Lokallagene fikk mange oppslag i lokalpressen, og dette var viktig oppkjøring oppmerksomhetsmessig i forkant av Jordbruksforhandlingene. Bondelaget er en treleddet organisasjon hvor alle tre leddene er like viktig. Lokallagene er grasrota, kjenner hvor skoen trykker og gir viktig innputt videre oppover i organisasjonen på vegne av enkeltmedlemmene. Jo mer aktivt lokallag, jo bedre tilbud til medlemmene, jo mer attraktivt bør det være å være medlem i Bondelaget! Stor aktivitet = godt verveargument! Åpen Gård, Torsnes. Arrangementer og møter som Østfold Bondelag har arrangert: Skattekurs (110 regnskapsførere). Temadag (samarbeid m/ Akershus og Vestfold 80 stk på Oslo Plaza). Lokallagssamlinger (september og januar hvert år for alle lokale tillitsvalgte) med ulike temaer. Seminar i april med tema frukt, bær og grønt på Solhuset, Slitu. Aksjoner i forbindelse med JBF, herunder Bondevenn og brudd. Kurs for lokale tillitsvalgte (valgnemnder og verveansvarlige). Ledersamling i Østfold Bondelag (leder og nestleder Sørmarka). Møte for faglagene i forkant av JBF (februar på Solhuset, Slitu). 20

Årsmelding Og Regnskap 2013

Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding Og Regnskap 2013 Årsmelding og Regnskap 2014 2 Innhold HILSEN FRA LEDER... 4 PRESENTASJON AV TILLITSVALGTE 2014-2015... 5 REPRESENTASJON OG UTVALG 2014 2015... 7 AKERSHUS BONDELAGS ÅRSMØTEPROTOKOLL

Detaljer

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger

Bondesangen. Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger Bondesangen Tekst: Jonas Dahl Melodi: Rett som ørnen stiger All kultur er dyrken Først og fremst av jord. Der er moderstyrken, Først bak plogen gror. Samfunnslivet frem, Bygd og by og hjem, Første bonden

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2011 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Forsidebilde: Budstikkestafetten på Verdens Ende. Renate Ottersen og Tor Nystuen. Årsmøteutsendinger 2011. F.v Vidar P. Andresen, Cathrine

Detaljer

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4

Forord 3. Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Innhold Forord 3 Årsmøte i Hedmark Bondelag 2012 4 Fylkestyret 2012 5 Andre utvalg, styrer og representasjonsoppgaver 6 Arbeidsfordeling representasjonsoppgaver for fylkesstyret 6 Utsendinger til Norges

Detaljer

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta

Protokoll fra styremøte i Møre og Romsdal Bondelag tirsdag 9. og onsdag 10. desember 2014 på Sagafjord Hotel på Sæbø i Ørsta Fylkesstyret: Namn Verv Oppmøte Mobil E-post Inge Martin Karlsvik, 6490 Eide Leder MØTT 95264979 inge.karlsvik@mimer.no Anne Katrine Jensen, 6638 Osmarka Nestleder MØTT 90156039 anne.katrine@hansgarden.no

Detaljer

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk

ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk Årsmelding 2009 ISSN 0546-3238 Foto: Ansatte i Norges Bondelag Opplag: 1500 stk 2 3 4 Innhold Innhold... 5 Medlemmer... 6 Æresmedlemmer... 8 Tillitsvalgte... 9 Årsmøtet... 9 Representantskapet... 11 Styret

Detaljer

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro»

VESTFOLD BONDELAG. Årsmelding. Motto: «Vi får Norge til å gro» 2010 VESTFOLD BONDELAG Årsmelding Motto: «Vi får Norge til å gro» Årsmøteutsendinger f.v: Vidar Andresen, Hans Edvard Torp, Kathrine Kleveland, Harald Lie, Elin Røed, Cathrine Stavnum, Vibeke Kvalevåg,

Detaljer

Buskerud Bonde og Småbrukarlag

Buskerud Bonde og Småbrukarlag Buskerud Bonde og Småbrukarlag Årsmelding 2012-2013 1 Bli med på jubileumslaget! 2 3 Dyr mold Av Trygve Bjørgo Molda var den dyraste av all eige. Om det fortel Kjerringsletta. Inneklemd ligg ho mellom

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp

Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Årsmelding 2012 for Norske Felleskjøp Innhold Kort om Felleskjøpene...2 Visjon for Norske Felleskjøp...3 Styrets melding 2012...4 Styrende organer...7 Markedsregulering...9 Opplysningskontoret for brød

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 18 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 27.08.2012 Vår dato: 31.08.2012 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9

Skattekvartalet NTLSKATT. Presentasjon av NTL Skatt øst. Studenterfaringer Side 10-11. Vervekampanje Side 20. Side 8-9. Side 8-9 NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og SSØ Nr 1 Februar 2009 Skattekvartalet Side 8-9 Presentasjon av NTL Skatt øst Side 8-9 Studenterfaringer Side 10-11 Vervekampanje Side 20 NTLSKATT Nummmer 1 - Februar

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund

Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Årsmelding 2009 Norsk Gartnerforbund Velkommen til Bergen og 100-års jubileum! 2009 var et år med store forandringer. Det var et år med mange og spennende oppgaver for hovedstyret og sekretariatet. Den

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4

ÅRSRAPPORT 2008 FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3. Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 ÅRSRAPPORT 2008 INNHOLD FORORD 2 INNLEDNING - OVERORDNET PERSPEKTIV OG MÅLSETTINGER 3 Eierskap, finansiering, organisering og daglig ledelse 4 SATSINGSOMRÅDER OG PROSJEKTER 5 Sammendrag 5 Etablere Ung

Detaljer

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG TROMS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG ÅRSMELDING 2012 Sametinget er en nasjonal folkevalgt forsamling for samene i Norge. Sametinget forvalter 35 millioner kroner til næringsutvikling. Det er satt et eget mål for

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet:

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER. Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: NORGES BYGDEUNGDOMSLAG SITT 70. ÅRSMØTE SAKSPAPIRER Følgende vedlegg er ikke med i dette dokumentet: Sak 8. Årsmelding 2014/2015 Sak 9. Regnskap 2014 Sak 10. Rammebudsjett for 2016 1 Saksliste for Norges

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland!

AVISA. Nr. 10 Desember 2012. God jul og godt nytt år i Grenseland! AVISA Nr. 10 Desember 2012 Et møtested for Aremark Marker Rømskog God jul og godt nytt år i Grenseland! 2 Avisa Grenseland desember 2012 Desember 2012 Aremark Innbyggere: 1.423 Areal: 321 km² Kommunesenter:

Detaljer

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort

Grenseland AVISA. Trivsel i Rømskog. friidrett populært. endelig kafé i AremArk. dyrefor Av Beste sort Nr. 2 februar 2013 friidrett populært Grenseland AVISA et MØTeSTeD for aremark MarKer rømskog forholdene ligger vel til rette for fysisk aktivitet i Grenseland. I Marker er åtti barn og unge opptatt med

Detaljer

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket

Sluttrapport for kampanjen. Trygghet og helse i landbruket Sluttrapport for kampanjen Trygghet og helse i landbruket 2011-2014 Innhold: Forord 1 Bakgrunn 2 Prosjektets mål og strategier organisasjons-strategi faglig strategi 3 Organisering og gjennomføring organisering

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest)

SAFE MAGASINET 01. Våren er kommet med SAFEårsmøter. (Snøhvit: SAFE Hammerfest) SAFE MAGASINET 01 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 oktober 2005 Medlemsblad for sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren. Nr 1 April 2006 Våren er kommet

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken.

NYTT. SkL konferansen i Svolvær. Side12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 2-2011/34. årgang. Småkontorsaken. NYTT Nr. 2-2011/34. årgang Småkontorsaken Side 4 SkL øst Side 6 Ung i Riga Side 14 Årskonferansser Side 16 SkL konferansen i Svolvær Side12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS

Detaljer

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG

Bygdekvinner. Samfunnsaktør. Tema: Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10. nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Bygdekvinner nr 3.10 MEDLEMSBLAD FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Tema: Samfunnsaktør Jubilere, men ikkje juble s. 8 Bygdekvinnelagets årsmøte 2010 s. 10 Frå redaksjonen Medlemsblad for Norges Bygdekvinnelag

Detaljer

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN

BYGDE. Vi har ikke vært større på 19 år! side 20. Medlemstallet 2013: UNGDOMMEN BYGDE UNGDOMMEN NR. 1/2014, 79. årgang. Medlemsblad for Norges Bygdeungdomslag Medlemstallet 2013: Vi har ikke vært større på 19 år! side 20 Bildereportasje: Magisk stemning i skogen side 14-15 Bli med

Detaljer