Årsmelding for Østfold Bondelag Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding for Østfold Bondelag 2013. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s."

Transkript

1

2 Årsmelding for Østfold Bondelag 2013 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2013 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.6 Næringspolitisk arbeid s.8 Organisatorisk arbeid s.13 Prosjekter og satsninger s.16 Tildeling av priser og utmerkelser s.17 Faktatall medlemmer og lokallag s.19 Styret, utsendinger og representasjoner s.21 Oppnevninger av styret i arbeidsåret s.22 Fylkeskontoret s.24 1

3 Hilsen fra Fylkesleder Martha Mjølnerød Vinteren 2013 var preget av flere blå kuldegrader enn vi har hatt de siste årene i vår del av landet. Lite snø ga mye tele og lite skydd for planter og vekster som overvintret. En tørr vår med sol og opptining i overflaten ga mye utvintring på våre kulturplanter. Mye regn og sein våronn var heller ingen hjelp for oss bønder i forhold til å få gode avlinger. Jordbruksoppgjøret 2013 var spennende i forhold til at Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag hadde brutt med staten i Faglaga valgte denne våren å gå i forhandlinger selv om tilbudet fra staten var 950 millioner lavere enn kravet. Resultatet av forhandlingene ga et løft i kornøkonomien og styrking av produksjon av rødt kjøtt. Dette var viktig for våre områder. Stortingsvalget 2013 har hatt stort fokus dette året. Det virket tidlig som om det gikk en blå vind over landet. Før stortingsvalget arrangerte Østfold Bondelag fjøsmøte for alle førstekandidatene til Stortingsvalget. Det var viktig å få fram kunnskap om norsk matproduksjon og Østfold sin rolle i vår nasjonale selvforsyning. Valget 2013 ble blåblått og med H og Frp i regjering og Krf og V som samarbeidspartnere, er det ikke alltid lett å forutse hvilken politikk som har flertall. Regjeringsplattformen, grunnlaget for H og Frp sin regjeringspolitikk, sier: høyest selvforsyning av mat. En landbruksminister fra FrP sier et aktivt landbruk over hele landet vi kommer til å ha støtteordninger som tar høyde for det. Kontakt med politikere fra Østfold har ikke blitt mindre viktig etter konstellasjoner vi nå har i Stortinget. Lokallagenes politiske kontakter vil fortsatt ha stor betydning. Selv om vi i Østfold har en nedgang av antall bønder som søker produksjonstilskudd, så har vi i dette året hatt en netto økning på 44 medlemmer i ØB. I 14 av 25 lag er det positiv medlemsutvikling. Verdiskapningsrapporten Jordbruks- og matindustrifylket Østfold, variert produksjon og høy foredling, ble utarbeidet høsten Rapporten forteller om totalt sysselsatte i vår landbaserte næringskjede, en omsetning på 2,3 milliarder kr i jordbruket og ca 11 milliarder kr i næringsmiddelindustrien. Landbruket er en betydelig aktør i Østfold, det er sikkert! Rapporten er et viktig bidrag for å anskueliggjøre hvilken rolle vår næring har, både som sysselsetter og verdiskaper i fylket, og bidragsyter til vår nasjonale selvforsyning. Vi som matprodusenter er fortsatt viktige i vårt samfunn! 2

4 3

5 Årsmøte i Østfold Bondelag 2013 Fylkesårsmøtet ble avholdt på Bamsrudlåven i Eidsberg torsdag 14. mars Da årsmøtet startet var det 61 stemmeberettigede, 14 gjester og 4 ansatte til stede i salen. Fylkesleder Martha Mjølnerød og lokallagsleder Lars Otto Grundt ønsket velkommen fra årsmøtets talerstol. Videre i årsmøtets åpningssekvens fikk vi innledning ved Stortingsrepresentant Irene Johansen, Ap. Hun var på dette tidspunkt nestleder i Energi- og Miljøkomiteen. Deretter overtok årsmøtets ordstyrer Simen Gjølsjø styringen av møtet. Årsmøtet ble også formelt avsluttet med takksigelser fra leder Martha Mjølnerød. Hun takket av de som gav seg i styret og både styremedlemmer, varamedlemmer og representanter for samarbeidende organisasjoner fikk blomster og rosende ord! Årsmøtet varte fra kl 09:30 til kl 17:00. Ordinære saker årsmøte Årsmelding, regnskap, budsjett, arbeidsplan, valg av nytt styre alle viktige saker som blir behandlet hvert år, men som sjelden resulterer i lange diskusjoner. De er alle viktige styringsverktøy for det kommende arbeidsåret for nytt fylkesstyret, derfor oppleves det som nyttig og viktig at debatten skjer. Nytt styre ble: Leder: Martha I. Mjølnerød, Spydeberg Nestleder: Svend Arild Uvaag, Eidsberg Styremedlem: Berit Ullestad, Rygge Styremedlem: Lise T. Mohr, Torsnes Styremedlem: Ole Magnus Lillestrand, Askim 1. vara: Tor Jacob Solberg, Skiptvet 2. vara: Ole Kristian Bergerud, Sarpsborg 3. vara: Jon Stumberg, Idd Innledninger og debatter Leders tale og innledningen fra 2. nestleder i Norges Bondelag, Brita Skallerud, dannet grunnlaget for en aktiv generaldebatt. Det var gledelig at så mange entret talerstolen og bidro til at vi fikk en generaldebatt det gnistret engasjement av. Rundt 25 av årsmøtets nærmere 90 tilstedeværende entret talerstolen. Årsmøtet er en viktig arena for lokallagene, her viste de at de er engasjerte og vil sette dagsorden. Temaer som ble nevnt fra talerstolen: fokus på rekruttering, jordbruksforhandlingene, forestående stortingsvalg og politisk næring med stort samfunnsansvar. 4

6 Årsmøtet i Norges Bondelag Årsmøtet var fra 12. til 14. juni i vakre Loen i Sogn og Fjordane. Foruten leders tale og generaldebatt, ble det i år vedtatt et næringspolitisk program for Temadebatten dreide seg om Stortingsvalget til høsten. Det var også avsatt tid til å se både natur og kultur. I løpet av de tre dagene skulle vi få oppleve både synet, smaken og lyden av Sogn og Fjordane. Nils Bjørke innledet årsmøtet. Landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum holdt innlegg, Liv Signe Navarsete hilste årsmøtet via Skype og det var innlegg ved Jan Davidsen, leder i Fagforbundet. Østfold hadde 9 delegater på plass i Loen, Martha Mjølnerød, fylkesleder, Svend Arild Uvaag nestleder, Berit Ullestad, Tor Jacob Solberg, Lise T. Mohr, Jon Stumberg, Kjell Einar Huseby, Anne Grete Stabekk og Nina Glomsrud Saxrud. På grunn av forfall i siste øyeblikk var Saxrud utsending til årsmøtet, i tillegg til å være fra administrasjonen. Fylkesleder Martha Mjølnerød kom i sitt innlegg inn på viktigheten av vinklingen i årets jordbruksoppgjør, der økt matproduksjon var et klart fokus. Et løft for kornbonden var svært viktig understreket Mjølnerød. Berit Ullestad holdt innlegg i generaldebatten med fokus på likestillingen i landbruket. Er den satsingen blitt glemt? Ullestad var særlig opptatt av at begge ektefellenes navn bør være mulig å registrere, selv om det er et enkeltpersonforetak. Tor Jacob Solberg snakket om grøfting og størrelsen på den totale potten for støtte til dette. Årsmøtet var i 2013 utvidet med en dag for å ha tid til å diskutere Næringspolitisk program for Norges Bondelag for Jon Stumberg fremmet forslag vedr leiejordsproblematikken, forslaget falt. Kristin Ianssen fra Eidsberg, tidligere 1. vara i styret i Norges Bondelag, ble valgt som 1. nestleder for ett år. Hun vant med 85 stemmer mot Brita Skallerud som fikk 80 stemmer. Bjørn Gimming fra Halden er styremedlem på andre året i Norges Bondelag. Askeladdprisen, et samarbeid mellom Norges Bondelag og Landkreditt ble delt ut på årsmøtet. Den gikk til Fru Blom og Stine Bjørnstad fra Østfold og Degernes. Nestleder Svend Arild Uvaag holdt innlegg om Rammebudsjett og kontingent. Sammen med allerede høyt engasjement og arbeidspress, blir fylkeslagene tillagt nye arbeidsoppgaver. Han anmodet Norges Bondelag å se på fordelingspostene i regnskapet for å finne bedre utnyttelse av kontingenten og tilgjengelige midler. Svend Arild Uvaag hadde også en replikk på saken som omhandlet kjøretøyforskrift-kjøring av traktorer med hastighet over 40 km/t av ungdom født etter Det er nå på tide å finne en løsning som inkluderer ungdommen. 5

7 Fylkesstyrets arbeid Styret i Østfold Bondelag i perioden 14. mars 2013 til 19.mars 2014 Leder: Nestleder: Styremedlemmer: Varamedlemmer: Martha Mjølnerød Svend Arild Uvaag Berit Ullestad Ole Magnus Lillestrand Lise Mohr Anna Grønnerød (ØBK) Jens Klufterud (ØBU) 1. Tor Jacob Solberg 2. Ole Kristian Bergerud 3. Jon Stumberg Styret har hatt 11 styremøter i arbeidsåret, i tillegg er det blitt arrangert et felles styremøte med Akershus Bondelag under samlingen Landbruk Treffpunkt Øst. Det er blitt gjennomført to møter i Arbeidsutvalget, og flere telefonmøter i forbindelse med jordbruksforhandlinger og aksjonsberedskap. Det er til sammen behandlet 94 styresaker og 45 orienteringssaker i arbeidsåret. Noen av de viktigste sakene har vært: Uttalelse til Norges Bondelag og Østfold Fylkeskommune vedrørende jordbruksforhandlingene 2013 Stortingsvalget 2013 Oppfølging etter stortingsvalget 2013 Verdiskapingsrapporten Jordbruks- og matindustrifylket Østfold Innspill og godkjenning av Regionalt bygdeutviklingsprogram i fellesskap med Partnerskapet (Fylkesmannens landbruksavdeling, Fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Småbrukarlaget og Viken Skog) Høringsuttalelser til Østfold Fylkeskommune om Regional Kompetanseplan for Østfold mot 2015 og Endringer i forskrift om regionale miljøkrav i Haldenvassdraget, Vansjø, Hobølvassdraget og Isesjø Høringsuttalelse til Mattilsynet om veiledning til mosjonskrav for storfe Høringsuttalelse på Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord Høringer til Norges Bondelag: Ulvesonen 2. gangs behandling, Innskrenkinger i Odelskretsen og endringer i jordloven, Forvaltningsplan for store rovdyr, Drøfting av økt konsesjonsgrense for kylling og Nytt næringspolitisk program i Norges Bondelag Aksjon Bondevenn Verving og sterkere lokallag Styret har også engasjert seg i saker vi har fått fra enkeltmedlemmer og lokallag. I året som gikk har styret behandlet blant annet saker som Innføring av egenprodusert landbruksvare fra Sverige, Utfordringer med vegsalting, Gang og sykkelvei i Spydeberg og Vindkraft. 6

8 Styret har jobbet opp mot politikerne på Storting og Fylkesting, både før og etter stortingsvalget. Det er også blitt jobbet tett opp om mot NNN og LO, da særlig i forkant av stortingsvalget. Fylkesstyret møtte Østfolds ungdomspolitikere på gårdsbesøk i mars, og har hatt møter med alle partier flere ganger i løpet av året. I desember møtte vi hele Stortingsbenken på Stortinget. Fylkesleder holdt en innledning om viktigheten av økt matproduksjon i Østfold, og det ble en god diskusjon rundt temaet med våre folkevalgte. Styret har deltatt på lokallagsårsmøter og flere møter i lokallagene. I 2013 ble det avholdt samling for lokale tillitsvalgte i tre runder; januar, mai og september. I tillegg kommer lokallagsledersamlingen i november på Sundvollen. Vi har i 2013 hatt besøk av advokat fra Norges Bondelag i forbindelse med Eiendomsskatt-diskusjoner. Jordbruksforhandlinger, aksjonsberedskap, verving, lokallagssatsing, politisk påvirkningsarbeid og valg 2013 har vært sentrale temaer på møtene med lokallagene. 7

9 Næringspolitisk arbeid Jordbruksforhandlingene Arbeidet foran jordbruksforhandlingene startet med studieringer og informasjonsmøter i lokallaga. Det kom innspill fra 15 av 25 lokallag til fylkeslaget, dette er nedgang i forhold til tidligere år. Fylkeslaget mottok også innspill fra korn-, miljø-, og grøntutvalgene i Østfold og Akershus, og fra 8 andre lag og organisasjoner. Det ble gjennomført en møtedag der organisasjoner og lag ble invitert til å komme med sine innspill. Både muntlige og skriftelige innspill viste et betydelig behov for bedring i rammevilkårene for både Norge og Østfold i mange ulike produksjoner. Østfold Bondelag var opptatt av at årets krav fra landbruket skulle gi politikerne mulighet til å oppfylle sine egne ambisjoner om økt matproduksjon. Sikkerhet for tilgang og kvalitet på gode norske råvarer, er viktig for forbrukerne, sa Mjølnerød i en nettsak denne våren. Østfold Bondelag hadde følgende hovedprioriteringer: 1. Det er særlig kornøkonomien som må løftes, men en økning her må også veies opp mot økonomien i de kraftfôrkrevende produksjonene. Prisnedskrivingstilskuddet er avgjørende for å oppnå økt matproduksjon. Selv om dette er en kostbar ordning, så vil den bidra direkte til økt matproduksjon. 2. Stimuleringstiltak som fører til økt produksjon av storfekjøtt hos både ammeku- og melkeprodusenter også i Østfold. 3. Velferdsordningene må styrkes, noe som også er et viktig element i forhold til rekruttering. 4. Økt fokus på forskning og utvikling, og da særlig innenfor sortsutvikling og plantevern, både innenfor korn- og grøntproduksjon. 5. Grøftetilskudd må iverksettes, og det må sikres at dette blir en langsiktig ordning 6. Investeringstilskudd og rentestøtteordningen må økes kraftig. 7. Fondsavsetningsordning må på plass Østfold Bondelag fikk foruten saker på egne nettsider, også saker på i NRK Østfold. Nestleder Svend Arild Uvaag var i TV-studio etter at jordbrukets krav ble kjent. Videre var vi på radio når statens tilbud kom, og igjen da avtale ble inngått. Noen aviser har laget oppslag med lokallagsledere i forhold til hva de tenkte rundt oppgjøret. Det ble inngått avtale i Jordbruksoppgjøret for hadde en ramme på 1270 millioner kroner. Kravet var på 1970 millioner, mens tilbudet fra staten var på 1020 millioner. Avtalen tilsvarte en gjennomsnittlig inntektsøkning for bonden på kr per årsverk, eller en økning på 10,5 prosent. Hadde kravet vært innfridd i sin helhet, ville inntektsøkningen vært på kr per årsverk. Avtalen la til grunn en inntektsvekst som var kr sterkere enn fjorårets oppgjør, som endte med brudd. Lokallagsledermøtet var på kvelden den dagen avtale mellom forhandlingsutvalget og Staten ble inngått. Vi fikk besøk fra 2. nestleder i Norges Bondelag Brita Skallerud. Brita fortalte interessant og levende fra både interne tautrekkinger og hovedlinjer rundt avtalen. 8

10 Østfold Bondelag ga også innspill til Østfold Fylkeskommune i forbindelse med deres innspill til jordbruksforhandlingene. Bondelaget opplevde at flere av våre innspill kom med i det endelige innspillet fra Fylkeskommunen til Landbruks- og matdepartementet. Stortingsvalget Matvalget Bondelaget konsentrerte sitt politiske arbeid vinteren og våren 2013 om å sikre et mest mulig landbruksvennlig Storting ved valget i september. Vi hadde også en målsetting om å gjøre både folk flest og medlemmene i Østfold Bondelag kjent med skillelinjene i landbrukspolitikken. Fylkeslaget gjennomførte møte med ungdomspolitikerne, fylkespolitikere og Stortingspolitikerne. I mai arrangerte vi i samarbeid med LO og NNN i Østfold, en temadag med navnet; Drukner Østfold i olje?. Ulike innledere fokuserte på viktigheten av en landbasert industri, og hvilke livsvilkår den har i skyggen av oljeproduksjonen. I august hadde vi førstekandidatene til Stortinget på gårdsbesøk hos Svend Arild Uvaag i Eidsberg. Det ble et nyttig møte med både innblikk i drift av en moderne melkeproduksjon og nyttige diskusjoner om både kvoter, tollvern og jordvern. Samtlige partier til Stortinget var representert. NRK Østfold og lokalavisa sørget for å bringe besøket og diskusjonen ut. I samarbeid med LO sørget vi for at finansminister, Sigbjørn Johnsen (AP) kom på gårdsbesøk til Bjørn Elvestad. På våre nettsider ble samtlige førstekandidater i Østfold utfordret på viktigheten av matproduksjon i Østfold. Rett oppunder valget ble Matvalget synlig ikke bare på sosiale medier under hashtag #matvalget, men også ute på jordene langs veiene med rundballer med påskriften Matvalget på. Norges Bondelag sendte ut materiell om skillelinjene i politikken og vi i Østfold fulgte opp med sms oppfordringer til våre medlemmer om å sette seg inn i disse. Kort tid etter valget møtte vi Høyres stortingsbenk samt tre Høyre-ordførere i Mysen. Temaet var Verdiskapingsrapporten og landbrukspolitikk generelt. Verdiskapingsrapporten Jordbruks- og matindustrifylket Østfold, variert produksjon og høy foredling, AgriAnalyse 2013 Rapport 8 Som et ledd i arbeidet med å fortelle fylkets politikere om viktigheten av landbruket i Østfold, tok Østfold Bondelag initiativ til å utarbeide en verdiskapingsrapport for landbruket og næringsmiddelindustrien i Østfold. Rapporten forteller at fylkets rundt 2000 bønder sørger for totalt sysselsatt i vår landbaserte næringskjede. Dette gir en omsetning på 2,3 milliarder kr i jordbruket og ca 11 milliarder kr i næringsmiddelindustrien. Rapporten ble laget av Agri-Analyse med støtte fra Østfold Landbruksselskap, Østfold Fylkeskommune, Fylkesmannens landbruksavdeling og Østfold Bondelag med støtte fra Samarbeidsrådet Øst. Rapporten er delt ut til politikere på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, samt forvaltningen. Det er et mål å oppdatere rapporten med nye tall hvert andre år. Aksjon Bondevenn og Aksjonsdag 10. april Lokallaga ble oppfordret til å ta del i det politiske påvirkningsarbeidet gjennom å delta i vårens kampanje, som fikk tittelen Bondevenn. Lokallaga skulle finne fem til ti bondevenner i lokallagets område. Dette skulle være personer som skulle hedres for sitt bidrag eller positive holdning til landbruket. Det var selvsagt et mål å få oppmerksomhet i mediene om utnevnelsen av bondevennene. Det ble delt ut mange grønne t-skjorter med påtrykket Bondevenn. Landbruket i Østfold har mange gode hjelpere og framsnakkere, og mange av disse ble hedret denne våren. 9

11 Østfold Bondelag utnevnte også Bondevenner og disse var; Espen Evensen, regiondirektør i NHO Østfold for sitt jordvernengasjement, Irene Johansen, Svein Roald Hansen og Signe Øye for sitt engasjement med ostetoll-saken, Per Inge Bjerknes (fylkesleder Sp) og Olav Moe (fylkesleder i Krf) som begge gode talspersoner for landbruket i Østfold og Thor Bjønnes for sin innsats for landbruket gjennom mange år. Øyvind Espelund ble hedret som Bondevenn for sin ekstraordinære innsats med å sikre Bondelaget proft markeds- og aksjonsmateriell. Ole Haabeth AP, fylkesordfører i Østfold ble utnevnt til Bondevenn av fylkeslederen etter et møte i Kompetanseoffensiven. Martha orienterte om matproduksjonen i Østfold og minnet fylkesordføreren om at han også er landbrukets fylkesordfører. På aksjonsdagen den 10. april ble det delt ut yoghurt og budskap i form av brosjyre og blide bønder på stasjonen i Askim og Fredrikstad og på kaia i Moss. Lokalaviser fulgte opp og morgentrøtte pendlere vet kanskje litt mer om hvor maten kommer fra. 10

12 Møter og arrangementer som Østfold Bondelag har deltatt på: Samling og planlegging av Bedre Bonde- kurs Reiselivsprosjektet: Trendy landbruksopplevelser på Dillingøy og Salg/pakking og distribusjon av reiselivsprodukter på Vestre Bøen Innspillsmøte i forbindelse med JBF hos Østfold Fylkeskommune Kvalitetsvurdering av korn, fagmøte i Ås Temakonferansen Mat og Landbruk Faggruppe Vannområde Glomma, Sør Østfoldkonferansen Rovviltnemda Studietur Inn På Tunet Bioforskkonferansen Årsmøte Østfold Bygdeungdomslag Årssamling i Samarbeidsrådet Øst Kommunesamling for landbrukskontorene i regi av Fylkesmannen GMO-møte i Rakkestad Kompetanseoffensiven Nasjonal Jordvernkonferanse Folkemøte om Vindkraft Årsmøte i Østfold Bygdekvinnelag Kommunesamling i regi av Innovasjon Norge Årskonferansen til Østfold AP Årsmøte 4H Østfold NHO Østfold sin Årskonferanse Biogasskonferanse Årsmøte i Studieforbundet Næring og Samfunn Samling for Unge Bønder Landbruksbygg i tre Møte om IPT med Arbeidsministeren Advokatsamling Politikkseminar på Litteraturhuset Matstreif HMS- Kickoff på Bamsrudlåven Seminar Klimasmart landbruk på Hvam Skattekurs Treffpunkt Landbruks Øst Gartnerseminar Mat må vi Ha Grøntmøte i regi av Norges Bondelag Haldenvassdragskonferansen Nyskapingskonferansen 11

13 Organisatorisk arbeid Ledersamling i Buskerud november 2013 Fylkesstyret var enig med seg selv i at det er mye nytte i å arrangere felles ledersamlinger med andre fylkeslag. Dette har vi god erfaring med fra tidligere år. I 2013 falt valget på Sundvollen og Buskerud. Når vi skulle arrangere den årlige samlingen for lokale tillitsvalgte, falt valget på nabofylket Buskerud og på felles ledersamling med yrkeskollegaer vest for oss. Vi var rundt 45 bønder fra Østfold som tok turen over til ærverdige Sundvolden Hotell i Buskerud. På programmet sto Media og kommunikasjon, Hvordan bygge egen organisasjon?, fokus på samarbeid med næringsmiddelsindustrien, Ny politisk hverdag hvordan jobber vi? og ikke minst - medlemsverving. Vi var dyktige på det sosiale også med juleshow, julemiddag og swingdansing på fredagskvelden. Hvis man skal dømme etter evalueringen i etterkant, var svært mange fornøyde med samlingen, både av våre egne og blant vertskapsfylkes egne rekker. Kommunikasjon 2013 Vi jobber uavbrutt med å bli bedre på kommunikasjonsområdet. Hovedfokus er på den jevne Østfolding, og våre politikere. Et evighetsprosjekt med flere utfordringer vil mange si, og med rom for forbedringer vi kan alltid bli bedre! Det har vært mye trøkk i kommunikasjonsarbeidet hos Østfold Bondelag i år. Særlig i forbindelse med Stortingsvalget i Allerede i forkant av jordbruksforhandlingene, var vi frampå med Aksjonsdagen 10. april hvor både vi i fylkeslaget, og ikke minst mange av lokallagene klarte å sette landbruket på dagsorden gjennom mange flotte arrangementer og tildelinger av Bondevenner i hele Østfold. Lokallag og medlemmer har stått på for å skape blest, og mange har gjort en kjempeinnsats med å gi sine lokale medier gode bilder og sitater som har ført til mange oppslag i både lokalaviser, radio og på TV. Det har blitt mange Bondevenner rundt omkring i Østfold; politikere, veterinærer, mjølkekjørere, landbruksskoleelever, ansatte i næringsmiddelindustrien listen er lang! Vi har brukt våre egne kanaler flittig. Nettsidene oppdateres hver uke med nye saker om aktiviteter i fylket, og meninger om aktuelle saker. Flere lokallag har også egne hjemmesider. Vi er også til stede på Facebook, både som Østfold Bondelag (365 aktive medlemmer) og via siden Ja vi elsker norsk frokost (1733 følgere). Disse sidene brukes aktivt for å skape trafikk til egne nettsider og for å spre budskap på sosiale medier. En kreativ lokallagsleder mente vi burde lage et klistremerke som fortalte at traktoren eller hengeren foran deg, er i veien for deg av en grunn. Dermed ble det laget merker til traktor og redskap med følgende tekst: Bonde på vei = mat til deg. Takket være egenreklame på våre Facebook-sider, står dette merket på traktorer i store deler av landet i tillegg til Østfold! 2013 ble året der våre styremedlemmer virkelig kom i gang med å skrive leserinnlegg. Samtlige styremedlemmer hadde innlegg på trykk i flere av Østfolds aviser. Noen av innleggene skapte også debatt og fikk svar fra våre politikere. Lokallagene har fått øynene opp for det å bruke sms som kommunikasjonsmiddel ut til sine medlemmer. Kombinert med egne nettsider, fungerer dette veldig bra og er en fornuftig måte å 12

14 spare portoutgifter på. På denne måten får man også mer penger å bruke til å arrangere gode møter/tilbud for medlemmene lokalt. Nettbonden ble besluttet lagt ned 1. august 2013, fordi det ble for ressurskrevende å holde to nettsider oppdatert. Sterkere lokallag Østfold Bondelag har i løpet av de siste årene hatt et økt fokus på lokallagsarbeid. Fylkesstyrets medlemmer har fulgt opp «sine» lokallag tettere. De har tatt initiativ til regionvise styremøter, og også deltatt på styremøter i lokallaga. Dette arbeidet er en direkte følge av fylkesstyrets mål om at alle lokallaga skal gjennomføre årsmøte og minst et medlemsarrangement. Et sterkt engasjement fra fylkesstyret på aktive lokallag gir økt rekruttering, og et mer vitalt Østfold Bondelag. I 2013 har vi opplevd et økende aktivitetsnivå lokalt, og dette er meget gledelig for alle medlemmene i Østfold Bondelag økt aktivitet lokalt økt engasjement økt fokus på viktigheten av hva vi produserer økt fokus og forståelse for jobben vi gjør! Sterkere lokallag - kursing av lokale tillitsvalgte En vårdag i begynnelsen av april samlet vi en gjeng med verveansvarlige og lokale valgnemndsmedlemmer på Festiviteten i Sarpsborg. Her skulle det verves både nye medlemmer til Bondelaget og medlemmer som kunne aksle tillitsverv i egen organisasjon. Det er ikke så vanskelig å verve nye medlemmer som mange tror. På 10 minutter klarte 20 deltakere å verve 12 nye medlemmer og de fant også 10 personer som skulle bli kontaktet for å få mer informasjon. Effektivt må man vel kalle slikt? Det var Tørre og spørre -general Elin Røed (Norges Bondelag) som var hyret inn for å inspirere verveansvarlige bønder, mens vi fortsatte trenden med å bruke Vestfold-krefter også under kurset for lokale valgnemnder har var det organisasjonssjef i Vestfold Bondelag, Vidar P. Andresen som sto for det faglige innholdet. Fokuset var på å lære seg hvordan spørre, hvem ønsker vi som tillitsvalgte og hvordan fremstiller vi de unike mulighetene som ligger i det å inneha tillitsverv. Utvalgene Østfold Bondelag har felles fagutvalg med Akershus Bondelag på korn, miljø og grønt. Akershus Bondelag har sekretariatsfunksjoner i kornutvalg og miljøutvalg (fra 2013), mens Østfold Bondelag har sekretariatsfunksjon for grøntutvalget. Utvalgene har mellom 2 og 3 møter i året hvor de arbeider med ulike fagrelaterte temaer. En av hovedoppgavene til utvalgene er å lage innspill til jordbruksforhandlingen samt avholde årlige korn/miljø-møter. I år ble Nyskapingskonferansen arrangert med fokus på grøntnæringas muligheter. Grøntutvalget var aktive innspillere til programmet. Helse Miljø og Sikkerhet (HMS) HMS er et viktig tema i organisasjonen. I 2012/2013 har et samlet landbruk hatt ekstra fokus på HMS via prosjektet Trygghet og helse i landbruket. Østfold Bondelag er hvert år vertskap for regionsvise møter mellom Bondelaget og Landbrukets HMS-tjeneste. Dette for å bidra til økt samarbeid organisasjonene imellom, og for å sikre at de nødvendige kurs som bonden bør/skal gjennomføre, blir tilbudt. På slutten av arbeidsåret i 2013 har LHMS og Bondelaget samarbeidet om å sende brev til de som ikke har gjennomført kurs i praktisk HMS-arbeid, men som absolutt burde ha gjennomført et slikt kurs. Både lokallagene våre og vårt eget fylkeslag har hatt fokus på HMS i egne møter gjennom året, dette har vi forpliktet oss til gjennom de tidligere nevnte regionsmøtene som avholdes to ganger pr år. 13

15 HMS godt bondevett.no! Østfold Bondelag var vertskap når landbruket skulle lansere egen nettside for psykisk helse. heter siden, og av de fire lanseringsstedene, var Østfold og Eidsberg først ute. På Bamsrudlåven fikk vi servert god mat, mange interessante innledninger og arrangementet var godt besøkt, med både bønder og folk fra støtteapparatene rundt bøndene tilstede. Lokallagenes arbeid I Østfold har vi mange aktive lokallag som gjennom året har ulike arrangementer. Østfold Bondelag mottar ca kr fra Norges Bondelag, disse blir delt ut som støtte til lokale arrangement. I 2013 er det blant annet blitt gitt støtte til: Åpen Gård, slippdager, bygdedager, landbruksspillet, HMS- arrangementer, temamøter, arbeid med kommunale arealplaner og arbeid med å kartlegge viltskader. I tillegg har vi delt ut midler til arrangementer som har gått inn under eget Valgkamp-prosjekt i Norges Bondelag. De lokale bondelagene gjør en viktig jobb for lokalmiljøet, og er med på å spre viktig informasjon om landbruk og matproduksjon ble det første året hvor hele potten ble brukt opp. Dette må vi si oss godt fornøyde med. Verdt å nevne spesielt er også Bondevenn-kampanjen denne gjorde lokallagene mye ut av og fikk mange oppslag i lokalpressen i forbindelse med utnevning av Bondevenner. Dette var viktig oppkjøring oppmerksomhetsmessig i forkant av Jordbruksforhandlingene. Bedre Bonde Norges Bondelag har, i samarbeid med bl.a. Ole Chr. Hallesby, utviklet et kurs kalt Bedre Bonde en oppfølgning etter Bygdekompass-kursene som ble gjennomført mange steder på begynnelsen av 2000-tallet. I Østfold startet vi opp det første kurset høsten 2013, i godt samarbeid med SNS Østfold. Kursleder var Torbjørg Kylland fra Follo Regnskap. I alt 14 deltakere gjennomførte det første kurset, som ble avsluttet med de to siste bolkene på Landbrukshelga 2014 i Østfold. Tema for kurset har vært; Bedre Bonde bedriftsledelse med bakkekontakt, Kompetanse, Bedriftsledelse, Mennesker som ressurs, Økonomi og Veien videre, er de kapitlene som kursdeltakerne har gjennomgått. Tilbakemeldingene fra kursdeltakerne har vært gode, og Østfold Bondelag tar mål av seg til å gjennomføre et nytt Bedre Bonde-kurs høsten Arrangementer og møter som Østfold Bondelag har arrangert Skattekurs (60 deltakere med Kielfergen i oktober 2013). Aksjoner i forbindelse med JBF, herunder Bondevenn-kampanjen Temadag (samarbeid m/ Akershus og Bedre-Bonde kurs Vestfold 90 stk på Oslo Plaza). Kurs for lokale tillitsvalgte Lokallagssamlinger (september og januar hvert år for alle lokale tillitsvalgte) (valgnemnder og verveansvarlige) 14

16 Prosjekter og satsinger i Østfold Bondelag Reiseliv 2012 Østfold Bondelag er eiere av prosjektet Grønt reiseliv en reise i smakfulle landskap. Prosjektet ble startet oppi 2011, og er finansiert av Østfold Fylkeskommune, Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge. Prosjektets hovedmål er; Grønt reiseliv skal bidra til økt verdiskaping og bedriftsøkonomisk lønnsomhet for landbruket i Østfold gjennom utvikling av lønnsomme reiselivsprodukter basert på mat, kultur, natur og aktivitetsbaserte opplevelser. Benedicte Lund (rådgiver i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold) jobbet som prosjektleder frem til våren 2013, i samarbeid med konsulent Ellen Ceeberg i Østfold Bondelag. Det ble arrangert både kurs og samlinger i løpet av Det er gjennomført kartlegging av aktuelle aktører, det har vært arrangert nettverkssamlinger og avholdt kurs i hhv Markedsforståelse ved MIMIR og Drivkraften og Pakketering ved Børre Berglund. Våren 2013 gikk Lund over i annen stilling og Ceeberg ut i svangerskapspermisjon. Styringsgruppen besluttet da å gi oppdragets siste fase til konsulentselskapet Drivkraften. Prosjektet vil særlig fokusere på å hjelpe utvalgte bedrifter innen grønt reiseliv i Østfold å utvikle eksisterende eller få frem nye reiselivsprodukter. Prosjektets styringsgruppe er ledet av Martha Mjølnerød og består av Hilde Brandsrud (Østfold Fylkeskommune), Ann Mari Skinne (Innovasjon Norge Østfold), Unn Tveito (Østfold Reiseliv) og Thor Bjønnes (Fylkesmannen i Østfold, Landbruksavdelingen). Unge Bønder I etterkant av Unge Bønder- kurset på Landbrukshelgen i 2012, har Østfold Bondelag hatt fokus på å følge opp unge som allerede er eller som ønsker å bli bønder. Rekruttering til næringen er viktig og UB-deltakerne har fått tilbud om en samling også i I desember var over 30 unge bønder til stede på Balke gård i Rygge, for å høre på Ole Christen Hallesby snakke om det å være en proff bonde. Landbrukets HMS-tjeneste presenterte seg selv og sitt virke og kveldens vert, Tormod Kase, presenterte god, lokalprodusert mat som deltakerne fikk servert. For å beholde den store aktiviteten, og det høye faglige nivået på landbruksnæringa i Østfold, har vi hele tiden behov for å rekruttere nye krefter inn i næringa. For mange unge er det ikke en selvfølge å overta og drive en gård selv om man har muligheten til det. Et nettverk med andre unge bønder er svært viktig for denne gruppen. Østfold Bondelag ønsker å være en støttespiller til unge bønder som står ovenfor dette valget. Det er for tiden mange aktører som har en satsning innenfor rekruttering til landbruket. Biogass Østfold Bondelag har en styreplass i prosjektet Biogass Det er Tor Jacob Solberg som er Østfold Bondelag sin representant. Produksjon og bruk av biogass i Østfold vil kunne gi et betydelig bidrag til å realisere både avfalls-, fornybar energi- og klimamålene i regionen. Bruk av husdyrgjødsel og våtorganisk avfall til produksjon av biogass kan redusere klimagassutslippene i fylket med mer enn tonn CO 2 - ekvivalenter [1] per år, noe som tilsvarer CO 2 -utslippet fra ca 1700 personbiler. Østfold Bondelag ønsker å være en aktiv part i klimaspørsmål og klimautfordringer. Landbruket er en del av løsningen. 15

17 Tildeling av priser og utmerkelser Årets Lokallag Prisen for Årets lokallag 2012 ble tildelt Marker Bondelag. Marker var det lokallaget som årets jury synes hadde fortjent mest heder og ære etter god jobbing over lengre tid. Vi nevner kort noen områder hvor laget har utmerket seg: Lang og god tradisjon på å arrangere bonde-pub Avholder medlemsmøter og mark-dager med ulike temaer for medlemmene sine Har gjort en solid innsats for å få bøndene i kommunen til å gjennomføre Praktisk HMS-arbeidkurs Har gjennom mange år klart å opprettholde medlemstallet og til og med øke medlemstallet siste året Har tradisjon for å levere innspill til fylkeslaget i forbindelse med jordbruksforhandlingene hvert år Bruker sms varsling aktivt i sitt arbeid for å spre informasjon til sine medlemmer Laget har tradisjon for å være flinke til å prioritere å stille mannsterke opp når fylkeslaget og/eller hovedorganisasjonen ber om det Laget har nedlagt en suveren innsats i arbeidet med vannområdeproblematikken i Haldenvassdragets nedslagsfelt Premien var på kr 5 000,- samt et bordflagg. 16

18 Innsatsprisen Innsatsprisen for 2012 gikk til Einar Høstbjør. Prisen ble delt ut via Skype under årsmøtet på Bamsrudlåven. Høstbjør fikk prisen for sin mangeårige innsats for fjørfenæringen i Østfold. Bærekraftig landbruk og en sunn økonomi har alltid vært hans visjon og gjennom hele sin yrkesaktive bondekarriere har vinneren bidratt til å innfri denne visjonen. Prisen var et diplom med juryens begrunnelse, samt en klokke fra Moods of Norway - en innovativ gave til en innovativ prisvinner! BU prisen i Østfold / Askeladd-prisen i Norges Bondelag Innovasjon Norge tildelte Bygdeutviklingsprisen i Østfold til Fru Blom Design i Degernes under Nyskapingskonferansen i november Stine Marie Bjørnstad er gründeren bak firmaet. Med base på hjemgården i Degernes, lager Stine designmøbler av trevirke fra hjemlige trakter. Stine mottok Askeladdprisen under årsmøtet til Norges Bondelag i Loen sommeren Alt i alt et godt år for Stine både yrkesmessig og når det gjelder å høste velfortjent heder og ære! Vi gratulerer Stine med velfortjente priser. Juryens begrunnelse Askeladd-prisen Stine Marie Bjørnstad - Bygdene i vårt landstrakte land holdes levende av folk som ser mulighetene, som tør å satse, og som har initiativ og tro på egne konsepter. Årets vinner har klart å bruke det lokale ressursgrunnlaget i sin bygd på en spennende måte. Dette skaper ringvirkninger rundt virksomheten ved at hun bruker lokale ressurser og samarbeider med lokale gårdbrukere. Nok en gang viser det seg at det er i bygdenes unike ressurser at nøkkelen til suksess ligger, sier juryformann og leder i Norges Bondelag, Nils T. Bjørke. 17

19 Faktatall Medlemsoversikt og lokallagsledere (høsten 2012 høsten 2013) antall antall Lokallag Lokallagsledere 2012 Mobil Idd Jon Stumberg, Halden Berg Per Øyvind Mo, Halden Jeløy Øivind Christoffersen, Moss Sarpsborg Eva Skår Sørli, Sarpsborg Borge Knut Espen Hystad, Torp Glemmen Håkon Strand, Fredrikstad Kråkerøy Lars Håkon Wennersberg, Kråkerøy Onsøy Jan Egil Ek, Gressvik Rolvsøy Torkil Holme, Rolvsøy Torsnes Gustav Thorsø Mohr, Gamle Fredrikstad Hvaler Erik Ragnarsønn Lie, Vesterøy Aremark Anne Grete Stabekk, Aremark Marker Per Øyvind Falkenberg Krog, Ørje Rømskog Elin Taraldrud Skogheim, Rømskog Trøgstad Jens Anders Bolstad, Trøgstad Spydeberg Edvard Tunby, Spydeberg Askim Arild Johansen, Askim Eidsberg Lars-Otto Grundt, Eidsberg Skiptvedt Stian Haltuff, Skiptvet Rakkestad Arthur Knutsen, Rakkestad Degernes Svein Iver Gjøby, Degernes Råde Arnt Johannes Hermansen, 1640 Råde Rygge Berit Ullestad, Otterstad, 1580 Rygge Våler & Svinndal Kay Armand Ellefsæter, Våler i Østfold Hobøl Simen Gjølsjø, Hobøl Dir. medlem ØB 7 7 SUM

20 Faktatall om medlemmene i Østfold Bondelag Østfold Bondelag hadde per et medlemstall på Samme tidspunkt et år tidligere var det 4568 medlemmer i Østfold Bondelag. Netto oppgang er på 20 medlemmer. Registrerte innmeldinger siste år: 217 nye medlemmer, fordelt på 143 personlige og 74 bruksmedlemmer. Statistikken viser totalt utmeldte i 2013: 173 medlemmer, hvorav 48 med bruk og 125 personlige medlemmer. Fylkeslaget har fremdeles 25 lokallag pr

21 Styret, utsendinger, representasjoner Valgt på årsmøtet 2013 Styret: Martha Irene Mjølnerød, Spydeberg (leder) Svend Arild Uvaag, Eidsberg (nestleder) Ole Magnus Lillestrand, Askim Berit Ullestad, Rygge Lise Thorsø Mohr, Fredrikstad Anna Grønnerød, ØBK Jens Klufterud, ØBU 1. vara: Tor Jacob Solberg, Skiptvet 2. vara: Ole Kristian Bergerud, Sarpsborg 3. vara: Jon Stumberg, Idd Utsending årsmøte Norges Bondelag 2013/ 2014: Jon Stumberg, Idd Berit Ullestad, Rygge Tor Jacob Solberg, Skiptvet Ole Bergerud, Sarpsborg (Utsendinger - Ikke på valg 2013:) Rolf Øyvind Thune, Rakkestad Lise Mohr, Torsnes Ole Magnus Lillestrand, Askim Svend Arild Uvaag, Eidsberg Vara: Jon Stumberg, Idd. Utsendinger til ØBU s Årsmøte 2014: Ole Magnus Lillestrand, Askim Vara: Tor Jacob Solberg, Skiptvet Lise T. Mohr, Torsnes Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet. Valgnemnd for 2013: Ottar Weel, Torsnes (leder) Fredrikstad krets: Knyt Espen Hystad, Borge Havass. krets: Kjetil Horpestad, Marker Askim krets: Haakon Solberg, Skiptvet Eidsberg krets: Even Enger, Trøgstad Morsa krets: Kay Arman Ellefsæter, Våler/Svinndal Rakkestad krets: Svein Ivar Gjøby, Degernes Sarpsborg krets: Øyvind Talberg, Sarpsborg Møteleder årsmøte Østfold Bondelag 2014: Svend Saxe Frøshaug, Trøgstad Vara representant: Jens Anstensrud, Hobøl Vararepres. til Norges Bondelags årsmøte: 1. Kjell Einar Huseby, Berg 2. Lars Otto Grundt, Eidsberg 3. Anne Grete Stabekk, Aremark 4. Svein Iver Gjøby, Degernes 5. Per Øyvind Krog, Marker 6. Jon Arne Hersleth, Råde 7. Tove Borud, Sarpsborg 8. Svend Saxe Frøshaug, Trøgstad 9. Jan Egil Ek, Onsøy 10. Nina Glomsrud Saxrud, Sarpsborg Utsendinger til ØBK s Årsmøte 2014: Svend Arild Uvaag, Eidsberg Vara: lokallagsleder på årsmøtestedet Berit Ullestad, Rygge 20

22 Oppnevninger av styret i arbeidsåret: Felles kornutvalg med Akershus Bondelag Ole Magnus Lillestrand, Askim John Arne Hersleth, Råde Ole Kraggerud, Spydeberg Felles grøntutvalg med Akershus Bondelag Berit Ullestad, Rygge (leder) Roy Hasle, Rygge Hans Forsetlund, Rygge Sveinung Grimsby, Hobøl (vara) Miljøutvalget Svend Arild Uvaag, Eidsberg Øivind Brandsrud, Marker Christian Foss, Skiptvet Jens Anstensrud, Hobøl (vara) Arbeidsutvalget i Østfold Bondelag: Martha Iren Mjønerød Svend Arild Uvaag Repr. Til styret i Østfold Bygdekvinnelag: Berit Ullestad Repr. Til styret i Østfold Bygdeungdomslag: Ole Magnus Lillestad Vararep. for nestleder til rep.skapet i Norges Bondelag: Berit Ullestad ØBs repr. i styret for Utmarksavdelingen: Svend Arild Uvaag med vara Lise T. Mohr Repr. til Østfold Landbruksselskaps styre: Martha Irene Mjølnerød Partnerskapet (Fylkeskommunen, Fylkesmannens Landbruksavdeling, Innovasjon Norge, Havass m.fl): Martha Irene Mjølnerød, Nina Glomsrud Saxrud (vara Svend Arild Uvaag, Karoline Fjeldstad) Repr. til Østfold Landbruksselskaps representantskap: Martha Irene Mjølnerød Jury for BU- prisen: Martha Irene Mjølnerød Representant til HV. Distrikstsråd: Tor Jacob Solberg Kontakt med Gjensidige: Martha Irene Mjølnerød, Nina Glomsrud Saxrud og Anne Guro Syversen. Samarbeidsrådet Øst: Martha Irene Mjølnerød, Svend Arild Uvaag og Nina Glomsrud Saxrud, Representant til Østfold 4H 2013 Martha Irene Mjølnerød Vannområde Glomma Morsa: Styringsgruppe, observatør - Simen Gjølsjø, Hobøl. Haldenvassdraget: Styringsgruppe Sigurd Enger (Akershus) Landbruksgruppe Øyvind Brandsrud og Ingrid Strømstad, Akershus Referansegruppe Martha Irene Mjølnerød Glomma sør: Referansegruppe Martha Irene Mjønerød Faggruppe Landbruk Ole Magnus Lillestrand Faggruppe vassdragsbruk Per Ludvig Spydevold Øyeren: Faggruppe Landbruk Halvor Lysaker/ Ole Magnus Lillestrand (fra høst 2013) Østfold Reiselivsforum: Øystein Toverud Nina G. Saxrud Regionalt Miljøprogram: Styringsgruppa: Martha Irene Mjønerød Regiongruppe Landbrukets HMS-tjeneste: Martha Irene Mjølnerød og Anne Guro Syversen 21

23 Nei til EU i Østfold - kontaktperson: Martha Irene Mjølnerød. Valgkomiteen i Norges Bondelag: Elisabeth Hokstad, Vestfold Innovasjon Norge, region; Viken Øst: Bente Roer, Rygge Sarpsborg, Rakkestad og Degernes: Svend Arild Uvaag. Hobøl, Spydeberg, Askim og Skiptvet: Martha Mjølnerød. Trøgstad, Eidsberg, Marker og Rømskog: Ole Magnus Lillestrand. Kompetanseoffensiven: Martha Irene Mjølnerød, Svend Arild Uvaag (vara) Regional Matkultur: Karoline Fjelstad Regionsstyret i SNS Akershus/Oslo/Østfold: Anne Guro Syversen Styrets ansvar i Østfold Bondelags prosjekter: Sterkere Lokallag Lise T. Mohr og Tor Jacob Solberg Unge Bønder 2- Tor Jacob Solberg ØQ Tor Jacob Solberg Reiselivsprosjektet Martha Mjølnerød Landbrukshelg Berit Ullestad og Lise T Mohr Biogass 2015 Tor Jacob Solberg Fylkesstyrets fordeling av regioner/lokallag: Berg, Idd og Aremark: Tor Jacob Solberg. Hvaler, Kråkerøy, Onsøy, Glemmen, Rolvsøy, Torsnes og Borge: Lise Thorsø Mohr. Råde, Rygge, Jeløy og Våler/Svinndal: Berit Ullestad. 22

24 Fylkeskontoret Postadresse og besøksadresse: Morstongveien 29, 1859 Slitu Telefon: Epost: Fylkeskontoret fungerer som sekretariat for Østfold Bondelag, Østfold Bygdekvinnelag, Østfold Bygdeungdomslag og lokalutvalgene i Bygdefolkets Studieforbund. Fylkeskontoret har i meldingsåret 2013 hatt følgende ansatte/leietagere med tilhørende arbeidsoppgaver: Nina Glomsrud Saxrud Organisasjonssjef, ansvar for styresaker og daglig ledelse av kontoret. Karoline Fjeldstad Rådgiver i 100 % stilling, ansvar for grøntutvalget, kornutvalget, miljøutvalget, Hamnehagan, regionalt miljøprogram, KSL og IT. Anne Guro B. Syversen Førstekonsulent i 80 % stilling, medlemsregister, regnskapslag, Åpen Gård, kontaktperson for ØBK og ØBU, saksbehandling, sentralbord. Ellen Margrete Ceeberg Kommunikasjonsmedarbeider, ansatt på timebasis tilsvarende ca 40 %. Gikk ut i svangerskapspermisjon april Avsluttet arbeidsforholdet oktober % av stillingen var tilknyttet prosjektet Grønt Reiseliv. Lisbeth Svendsby Lokalutvalgssekretær for BSF Ytre Østfold, nå nytt navn: SNS (Studieforbundet Næring og Samfunn). Fast kontordag hver onsdag. Ansvarlig for kursvirksomheten i den ytre delen av fylket, kontaktledd ut mot studielederne i lokallaga. Turid Eibakk Lokalutvalgssekretær for BSF Indre Østfold, nå nytt navn: SNS (Studieforbundet Næring og Samfunn). Fast kontordag hver onsdag. Ansvarlig for kursvirksomheten i den indre delen av fylket, kontaktledd ut mot studielederne i lokallaga. Lisbeth Myrvold Olsen Sekretær for Østfold Bygdekvinnelag, kontordag hver tirsdag. Ansatt på timesbasis. 23

25 24

Årsmelding for Østfold Bondelag 2012. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s.

Årsmelding for Østfold Bondelag 2012. Hilsen fra leder s.2. Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4. Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s. Årsmelding for Østfold Bondelag 2012 Hilsen fra leder s.2 Årsmøte i Østfold Bondelag 2012 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2012 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.10 Organisatorisk arbeid

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2014 1 Hilsen fra leder s.3 Årsmøte i Østfold Bondelag 2014 s.4 Årsmøte i Norges Bondelag 2014 s.5 Fylkesstyrets arbeid s.7 Næringspolitisk arbeid s.11 Organisatorisk arbeid s.16

Detaljer

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015

Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Årsberetning for Trøgstad Bondelag 2014 / 2015 Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Skolekontakt/Studieleder/Dugnadsleder: Verveansvarlig / El-verkskontakt: Representant i viltnemda:

Detaljer

TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag

TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag TERMINLISTE 2010 - Østfold Bondelag Refereres i styremøte: Behandles i styremøte: Oppdatert: 16.sep.2010 NÅR HVA SKJER HVOR HVEM DELTAR JANUAR 7. Møte hos ØFK, forberedelse til JBF kl 10-12 Fylkeshuset

Detaljer

Velkommen nye tillitsvalgte

Velkommen nye tillitsvalgte Velkommen nye tillitsvalgte Ledermøte i Østfold Bondelag 14. 15.11.08 Heidi Kirkeby og Nina Glomsrud Saxrud Vi får Norge til å gro! Morgenens program, kl 09 10:15 Hva forventes av deg som leder? Presentasjon,

Detaljer

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier

Telefon. 1/2013 Godkjenning av saksliste Sakslisten godkjent Ny orienteringssak: Beredskap og krisehåndtering ved dyretragedier 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 19.-20 02.2013 Vår dato: 27.02.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested General Hotell, Helgelandsmoen Telefon Sak 12/01670

Detaljer

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus Storgt.55, 1870 Ørje Tlf: 69 81 27 00 Fax: 69 81 27 27 Banknr.1050 05 11740 E-post: oystein.toverud@havass.skog.no Årsmelding 2008, fisketurismeprosjektet Fisketurrismeprosjektet i Østfold og Akershus

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012

ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 ÅRSBERETNING FOR EIDSBERG BONDELAG 2011 2012 Styret i Eidsberg bondelag har i dette arbeidsåret bestått av : Leder: Nestleder/leder av skoleutvalg: Sekretær: Kasserer: Studieleder: Leder av aktivitetskomité:

Detaljer

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll for det 10. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: NBU kontoret, Oslo Dato og tid: Fredag 4. april, kl 09:30 til 18:30 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud, Kari Geitle Nesthus,

Detaljer

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov

Hva skjer i Norges Bondelag. Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Hva skjer i Norges Bondelag Bjørn Gimming Lørdag 22.nov Arbeidsgruppene mot jordbruksoppgjøret Norges Bondelags forskningsstrategi GodtBondevett.no Inn på tunet Tørre å spørre Bønder støtter bønder Malawiprosjektet

Detaljer

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen)

Telefon. Årsmøteutsendingene møtte også på styremøte (Sivert Moen, Kristine Ek Brattset, Helge Idar Bjerkset, Stein Outzen) 1 av 5 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 03.06.2013 Vår dato: 07.06.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Kongensgt. 30, 7012 Trondheim Telefon Sak 12/01678

Detaljer

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag

Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Hvem gjør hva og Årshjulet i Telemark Bondelag Pr februar 2011 Vi får Norge til å gro! Fylkesstyret 2010-2011 Kjell A Sølverød, leder Tone Edland, nestleder Synne Vahl Rogn Olav S. Nordbø Jon Midtbø Borghild

Detaljer

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen

Lars Petter Bartnes. Kristin Ianssen Lars Petter Bartnes Beitstad, Steinkjer kommune 45 år Storfe (melk/kjøtt) og korn i samdrift. Slaktekylling og skog som enkeltbruk. Agronom og agrotekniker i husdyr. Bonde siden 1993. Befalsskolen for

Detaljer

Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag. Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte. Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier

Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag. Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte. Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier Til medlemmer i Sarpsborg Bondelag Sarpsborg Bondelag innkaller til årsmøte Onsdag 28.oktober kl 18.00 på Svaleskiva, Borg Bryggerier 1. Åpning v/ leder 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg

Detaljer

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014

Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Saksliste årsmøte i Verdal landbrukslag 2014 Tid og sted: Ørens meieri, fredag 31. oktober kl. 19.00 Sakliste: 1) Åpning ved leder 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Valg av møteleder 4) Valg

Detaljer

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer!

ØBU-informen. Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! Desember ØBU-informen 2014 www.ostfoldbu.org Infolederen har ordet! Kjære Østfold-bygdeungdommer! ØBU Morstongveien 25 1850 Mysen obu@ostfoldbu.org NBU Postboks 9377- Grønnland 0135 Oslo Tlf 22 05 48 00

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011

LOKALLAGSINFORMASJON. Verving er viktig og verving virker. www.bygdekvinnelaget.no. Oslo, 20. august 2011. September 2011 Oslo, 20. august 2011 LOKALLAGSINFORMASJON September 2011 I løpet av noen uker vil leder, sekretær, kasserer og studieleder få tilsendt hver sin konvolutt med informasjon om saker som angår arbeidet i

Detaljer

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag

Årsmelding. Nordland Bygdekvinnelag Årsmelding Nordland Bygdekvinnelag 2013 I Fylkesstyret- representasjon m.v. 2013-2014. 1. Fylkesstyret. Leder: Oliva Bratteng, 8725 Utskarpen 41468806 Nestleder: Liv Pettersen, 8110 Moldjord 48305275 Sekretær:

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag 1 av 6 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 07.05.2015 Vår dato: 03.07.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Bøndernes Hus, Trondheim Telefon Sak 14/01274

Detaljer

Velkommen tillitsvalgte

Velkommen tillitsvalgte Velkommen tillitsvalgte Lokallagsmøte 09.02.11 Vi får Norge til å gro! Takk for at du sa ja! Hva tror du selv du skal jobbe med? Hva ønsker du å jobbe med? Bygdedagen, Åpen gård Skolekontakt, Barnehagebesøk

Detaljer

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune

Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Næringskomiteen Stortinget 0026 Oslo Hamar, 23.05.2014 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/13680-6 Saksbeh. Øyvind Hartvedt Tlf. 918 08 097 Jordbruksforhandlingene 2014 Innspill fra Hedmark fylkeskommune Statens

Detaljer

Leders tale på Østfold Bondelags årsmøte 2016

Leders tale på Østfold Bondelags årsmøte 2016 Sjekkes mot framføring Leders tale på Østfold Bondelags årsmøte 2016 Gode årsmøte, tillitsvalgte gjester og ansatte. Velkommen til generaldebatt i Østfold Bondelag, velkommen til å bruke denne dagen på

Detaljer

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy

Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014. Senterpartiet i Sør-Trøndelag. Foto: Marna N. Ramsøy Sak 4 ARBEIDSPLAN 2014 Senterpartiet i Sør-Trøndelag Foto: Marna N. Ramsøy Innhold 1 Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 3 2.2 Verving/rekruttering... 3 2.3 Lokallagene... 4

Detaljer

MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010. bilder fra. Hva skjer? 28. okt. 19:00 Årsmøte i Trøgstad Bondelag. 2. nov. 18:30 Kurs i Praktisk HMS-arbeid

MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010. bilder fra. Hva skjer? 28. okt. 19:00 Årsmøte i Trøgstad Bondelag. 2. nov. 18:30 Kurs i Praktisk HMS-arbeid MEDLEMSSKRIV! OKTOBER-2010 bilder fra TILBAKE ETTER SOMMERFERIE Trøgstad Bondelag har begynt å virke igjen etter en lang sommer. Vedlagt dette medlemsskrivet er innkalling til årsmøte der vi håper å se

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark

Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010. ledermøte Telemark Aktuelle saker for Norges Bondelag 2009 / 2010 ledermøte Telemark Brita Skallerud 2.nestleder i Norges Bondelag Vi får Norge til å gro! Næringspolitikk (1) Redusere den kronemessige inntektsavstanden vesentlig

Detaljer

Årsmelding. og regnskap

Årsmelding. og regnskap Årsmelding og regnskap 2011 HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2011 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, Stortingsmeldingen om mat og landbrukspolitikken og en rekke andre saker

Detaljer

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt

Detaljer

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til

Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012. Kopi til Norges Bondelag Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Årsmøte 2012 Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 08.05.2012 11/01199-67 Kopi til Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2012 Oversikt

Detaljer

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014

Oversikt over tillitsvalgte som er på valg i 2014 Norges Bondelag Innstilling Vår dato Revisjon Vår referanse 29.04.2014 13/00826-36 Utarbeidet av Åse Berit Valle Til Kopi til Årsmøte 2014 Valgnemndas innstilling til Norges Bondelags årsmøte 2014 Oversikt

Detaljer

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00)

Sak 12/01670 Som medlemmer møtte: Torunn Hovde, Per Liahagen, Lars Hallvard Wetterstad, Signe Ø.R Dahlen (til 14:00) 1 av 7 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Buskerud Møtedato 23.04.2013 Vår dato: 29.04.2013 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Buskerud Bondelag Møtested Kartverksveien 7 Telefon Sak 12/01670 Som medlemmer møtte:,,

Detaljer

HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER

HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER HILSEN TIL BONDELAGETS MEDLEMMER 2010 har vært et aktivt år for Østfold Bondelag. Jordbruksoppgjøret, ny melding til Stortinget om mat og landbrukspolitikken og revisjon av rovviltmeldingen har satt sitt

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

ÅRSMELDING 2013/2014

ÅRSMELDING 2013/2014 ÅRSMELDING 2013/2014 1 ÅRSMELDING 2013/2014 På grunn av kort virketid mellom ekstraordinært årsmøte (22.5.13) og ordinært årsmøte som normalt skal avvikles før 1. november søkte vi Finnmark Bondelag om

Detaljer

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend

I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2015 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 23.september kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Åpning

Detaljer

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis

Forslag til tillegg under Status pkt 3.6.4 hentet fra gjeldende forskrift. Fylkesvise bygdeutviklingsmidler kan gis Saksnr. 12/3139-41 V10 12.01.2015 Løpenr. 326/15 Vedlegg 2: Høringsinnspill til Landbruksplan for Rakkestad 2014-2024 Innkommende uttalelser er listet opp og kommentert i påfølgende tabell. Landbruksplanen

Detaljer

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag

PROTOKOLL. fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag 1 av 9 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 31.05.2012 Vår dato: 01.06.2012 Møtetid 13:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 11/01686 Som medlemmer

Detaljer

Sak 14/00048 Som medlemmer møtte: Asbjørn Helland, Borgny Kjølstad Grande, Trond Hodne, Johan Kristian Daling, Kristin Kjølen, Erik Melting

Sak 14/00048 Som medlemmer møtte: Asbjørn Helland, Borgny Kjølstad Grande, Trond Hodne, Johan Kristian Daling, Kristin Kjølen, Erik Melting 1 av 8 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Nord-Trøndelag Møtedato 30.04.2014 Vår dato: 02.05.2014 Møtetid 10:00-15:00 Utvalgssekretær Nord-Trøndelag Bondelag Møtested Steinkjer Telefon Sak 14/00048 Som

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014

Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Protokoll for det 6. sentralstyremøtet i NBU 2013/2014 Sted: Grue Kommunehus, Hedmark Dato og tid: Klokka 11:00 til 19:00, 25. oktober, 2013 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 ØSTFOLD KURS HØSTEN 2012 Studieforbundet næring og samfunn Østfold Morstongveien 29, 1859 Slitu Lisbeth Svendsby,mobil 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@bsfstudie.no kontordager: onsdager tlf. 69 89

Detaljer

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no

ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015. Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no ØSTFOLD KURS HØSTEN 2015 Studieforbundet Næring og Samfunn Morstongveien 29, 1859 Slitu Kontaktpersoner: Lisbeth Svendsby, mob 913 13 336 e-post: lisbeth.svendsby@naeringogsamfunn.no Turid Eibakk, mob

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum

Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Referat: Møte i vannområdeutvalg for vannområde Grensevassdragene 21.11.2012 på Terningen Arena, Elverum Deltakere: Espen Andrè Kristiansen Inger Stubsjøen Ellisiv Hovig Lise Selnes Bjørn Tore Bækken Ove

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40

Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Innkalling til årsmøte i DIS-Haugaland Mandag 14. mars 2011 kl. 19:00 IOGT-huset Bjørgvinsgt. 40 Sakliste: Sak 1. Valg av møteleder og referent samt 2 personer til å undertegne protokoll Sak 2. Godkjenne

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 1/2012 Tid: Torsdag den 16. februar 2012 Sted: CP-foreningens lokaler, Berg gård, Bergsalleen 21, Oslo Til stede: Rolf Benjaminsen, Einar Georg Johannesen, Sigrun

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal

ÅRSMELDING 2010. Buskerud Senterparti. Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Siri Loe, Krødsherad Pål Rørby, Hemsedal ÅRSMELDING 2010 Buskerud Senterparti Fylkesstyrets sammensetning Fylkesleder Eli Hovd Prestegården, Nore og Uvdal Nestleder Siri Loe, Krødsherad Nestleder Pål Rørby, Hemsedal Styremedlemmer: Distrikt I

Detaljer

Melding om virksomheten for årene 2014 og 2015

Melding om virksomheten for årene 2014 og 2015 Melding om virksomheten for årene 2014 og 2015 Østfold Landbruksselskap hadde Representantskapsmøte 11. juni 2014 i Idun-bygget på Momarken, Mysen. I henhold til vedtektene ble følgende valgt for perioden

Detaljer

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste:

INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013. Saksliste: INKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2013 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag. Møtet blir holdt: 18. september fra kl 19.30 Skytterhuset på Stend

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk)

Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Regionalt næringsprogram for landbruket i Vestfold (RNP landbruk) Kompetansesamling 28. november 2012 Karl-Otto Mauland, Rådgiver i Vestfold fylkeskommune Bakgrunn Meld. St. 9 Velkommen til bords Regionale

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2013 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 11. mars 2013 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld.

Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag kveld. Sted: Scandic Asker Hotell Teknisk arrangør: Oslo&Akershus Fylkeslag Tilstede: Se egen liste Fredag kveld André Skeie og Julie Katrine Berg arrangerte en interaktiv quiz for alle som ankom Asker fredag

Detaljer

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter

Samarbeids- og utviklingsmidler for 2012. Budsjett. Søknadssum 332500. Utgifter. Totale utgifter 797500 2530000. Inntekter Budsjett Søknadssum 332500 Utgifter Beskrivelse Denne periode Totalt for prosjektet Personalkostnader. Prosjektleder 180000, andre ansatte 65000, ansatte i samarbeidende bibliotek 220 000 til sammen Varer,

Detaljer

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme:

Vennskap Tromsø- Gaza er en religiøs- og partipolitisk uavhengig organisasjon som har som formål å fremme: ÅRSMELDING 2011 I 2011 var det 10 år siden Tromsø og Gaza by ble vennskapsbyer. Vi skulle selvsagt ha ønsket at markeringen av disse 10-årene kunne ha skjedd sammen med et fritt Gaza og et fritt Palestina.

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret

PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Vår dato 16-apr-10 Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 3/10 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 19.Mars 2010 TID: Kl. 13.00 STED: Kontoret Tilstede: Trond Iversen, Einar Haug, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

B for bibliotek (Ref #1318605138521)

B for bibliotek (Ref #1318605138521) B for bibliotek (Ref #1318605138521) Søknadssum: 332500 Kategori: Samarbeid Varighet: Treårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Østfold fylkesbibliotek / 974544652 Værste, K. G. Meldahls vei

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Aktuelt fra fylkeskommunen

Aktuelt fra fylkeskommunen Aktuelt fra fylkeskommunen Samling for landbruksforvaltningen i Aust-Agder Arendal 7.november 2013 Hans Fløystad og Torleiv O. Momrak Viser hvordan landbruket i Aust-Agder kan bidra til å nå målsettingene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Hanne Bull Fladstad Varamedlem Iver Rode Roger Olstad Varamedlem Kaisa Storeheier Sølvi Brekklund Sæves MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Sted: Rakkestad kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 18.12.2014 Tid: 18:00 18:25 Til stede på møtet Møteleder Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

KOLA-VIKEN, modul 5 Samfunn, næring og arealforvaltning

KOLA-VIKEN, modul 5 Samfunn, næring og arealforvaltning KOLA-VIKEN, modul 5 Samfunn, næring og arealforvaltning 20. - 22. oktober 2009, Farris Bad, Larvik (versjon 16.10.2009) PROGRAM FOR FAGSAMLING KOLA VIKEN Modul 5: Samfunn, næring og arealforvatning Tid

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner

B for bibliotek. Samarbeids- og utviklingsmidler for 2011. Opplysninger om søker. Mål for prosjektet. Prosjektbeskrivelse. Søknadssum 514 000 kroner B for bibliotek Søknadssum 514 000 kroner Opplysninger om søker Organisasjonsnavn Østfold fylkesbibliotek Adresse Phønixbrygga 1606 Fredrikstad Organisasjonsnummer 974544652 Hjemmeside http://www.of.fylkesbibl.no/

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad

Troms VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014. Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE 2014 Tirsdag 18. februar kl.11.00 Thon hotell, Harstad Saksliste Sak 1 Konstituering av årsmøte 2014 Sak 2 Aktuelle saker fra Skolelederforbundet v/forbundsleder Solveig Hvidsten

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplanen

Arbeids- og organisasjonsplanen Hovedprioriteringer for Akershus SV i 2014 A. Bli en mer synlig politisk aktør i Akershus B. Være et spennende og engasjerende parti å være medlem i C. Sikre lister og lag i alle kommuner til valget i

Detaljer

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14

Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Protokoll fra det 8. sentralstyremøtet i NBU 2013/14 Sted: Hvervagutua, Ottestad Dato og tid: kl 10:00 fredag 10. januar og lørdag 11. januar 2014 Tilstede: Gunn Jorunn Sørum, Martha Krog, Ragnhild Duserud,

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18. MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2014 Tidspunkt: 18.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG VIRKSOMHETSPLAN 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2 Organisasjonsarbeid... 3 2.1 Målsettinger... 4 2.2 Verving/rekruttering... 4 2.3 Lokallagene/distriktsvise arbeidslag...

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold

Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Historisk bakgrunn for dagens avfallsordninger i Østfold Østfold klimaråd, 28-02-2013 Per Even Vidnes, Biogass Østfold 2015 Kort om min egen bakgrunn: 1970-1972: Molde kommune Planlegging av VVA-anlegg

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling

Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Innkalling til årsmøte i Rogaland fylkesavdeling Medlemmer i Rogaland inviteres til årsmøte 28. april 2016 Tid: Torsdag 28. april 2016, kl. 19:00 Sted: Sandnes Brygge, Sandnes. Påmelding: Sendes til samfunnsviterne.rogaland@gmail.com

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.

Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold. Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6. Prosjekt Bosetting av flyktninger i Østfold Fylkesmannens bidrag til kommunenes bosettingsarbeid 2015-2016 Rapportering 1. tertial 2015 24.6.2015 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap

Grønt reiseliv og mat. En reise i smakfulle landskap Grønt reiseliv og mat En reise i smakfulle landskap En reise i smakfulle landskap Prosjekt Grønt reiseliv og mat i Østfold Formålet er å videreutvikle ressurser som gården rår utover innen overnatting,

Detaljer

Årsberetning Skolelederforbundet Troms.

Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Årsberetning Skolelederforbundet Troms. Beretningsperiode 17. februar 2011 21. mars 2012. 1. Tillitsvalgte: Leder: Kjell Olav Mentzoni vgs Tromsø Nestleder: Rigmor Abrahamsen, gsk Tromsø 2013 Styremedl:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for landbruk og miljø

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for landbruk og miljø SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Herredshuset Møtedato: 23.01.2008 Tid: 18.30 MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for landbruk og miljø Til stede på møtet: Medlemmer: Forfall: Birgitte Henriksen Vegar Berli Cecilie Schie

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014

Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Oppland Sau og Geit Informasjon fra styret i Oppland Sau og Geit - januar 2014 Sau på sommerbeite 2013. Foto: Rasmus Kjorstad Ledermøter 2014 Dokka 15/1 2014 og Kvam 16/1 2014 Årsmøte og seminar Beitostølen

Detaljer

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag

Auka matproduksjon frå fjellandbruket. Kristin Ianssen Norges Bondelag Auka matproduksjon frå fjellandbruket Kristin Ianssen Norges Bondelag Næring med nasjonal betydning Norsk matproduksjon representerer en av Norges få komplette verdikjeder med betydelig verdiskaping i

Detaljer

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU)

Sak 12/01678 Som medlemmer møtte: Lars Morten Rosmo, Arnt Tilset jr., Frank Røym, Kari Åker, Siri Voll Dombu (STBU) 1 av 11 PROTOKOLL fra møte i Fylkesstyret Sør-Trøndelag Møtedato 17.09 og 18.09.2013 Vår dato: 04.10.2013 Møtetid 12:00 Utvalgssekretær Sør-Trøndelag Bondelag Møtested Røros Telefon Sak 12/01678 Som medlemmer

Detaljer

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad

Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Er Fredrikstad attraktiv? 26. Mars 2014 Nygårdgata 5 Fredrikstad Hva skaper vekst? Strukturelle forhold Tilflytting utover arbeidsplassvekst. Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst 2 Arbeidsplasser

Detaljer

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014

Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 Å M 03/15 Å RSMELDING BERGEN VENSTRE 2014 1. INNLEDNING Denne årsmeldingen løper fra 25.01.2014 til 11.01.2015. Årsmeldingen må sees i sammenheng med Handlingsplan 2014 og Strategiplan 2014-2018 som la

Detaljer

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND

FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND FORBUND FOR KEMNER OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND SØR-TRØNDELAG FYLKESLAG MØTEREFERAT Sted: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Tid : Onsdag 7. mars 2012 kl 15.00 19.00 Både faste og vara medlemmer var innkalt

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015

ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Norsk Bobil og Caravan Club avd. Sunnmøre Org.nr.: 912669564 ÅRSMØTEPROTOKOLL ÅRSMØTE 2015 Onsdag 4. februar 2015, kl 19:00 i Mattilsynets lokaler, Color Line Stadion, Sjømannsveien 14, Ålesund Til stede:

Detaljer

Lokalisering av nytt sykehus i Drammen. Strategi for høsten 2013

Lokalisering av nytt sykehus i Drammen. Strategi for høsten 2013 Lokalisering av nytt sykehus i Drammen Strategi for høsten 2013 Bakgrunn Vestre Viken HF skal til høsten beslutte hvor det nye sykehuset i helseregionen skal ligge First House skal bistå Drammen kommune

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

NORGES MEST MILJØVENNLIGE:

NORGES MEST MILJØVENNLIGE: Årsrapport 2012 NORGES MEST MILJØVENNLIGE: Den 290 meter lange Hobølelva bru blir norgeshistoriens mest miljøvennlige bru. Bare Sky-Langangen-brua på vestsiden av Oslofjorden har takrenner for å samle

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2014. Saksliste:

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2014. Saksliste: INNKALLING TIL ÅRSMØTE I BERGEN BONDELAG 2014 I samsvar med 14 i Lover for Norges Bondelag blir det kalt inn til Årsmøte i Bergen Bondelag 1.oktober kl. 19.30, Skytterhuset på Stend Saksliste: 1. Å pning

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer