GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND"

Transkript

1 Årsregnskap KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei KONGSHAVN Org.nr Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

2 Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Sum finansinntekter Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Udekket tap Sum ( ) ( ) 4 ( ) ( ) 6 (66 400) (65 740) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (30 000) (18 872) 0 (6 435) (30 000) (25 307) (29 670) (24 776) ( ) 0 (56 414) ( ) ( ) ( ) ( )

3 Balanse pr. 31. desember 2010 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

4 Balanse pr. 31. desember 2010 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (10 aksjer a kr.10000,00) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kristiansand, den 13. april 2011 Reidar Henrik Berge Styrets leder n Oddvar Skisland Styremedlem Olav Einar Rike Styremedlem

5 Spesifikasjon av poster Side 1 Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring Salg av spillertøy, baller etc m/mva (5 000,00) (5 000,00) (6 000,00) 3015 Salg av tøy ( ,40) ( ,40) ( ,00) 3016 Salg av utstyr til cuper ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3017 Salg av annet utstyr (40 000,00) (40 000,00) (58 710,14) 3020 Salg av reklameplass tøy ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3055 Salg av reklameplass på Prestheiabanen (30 000,00) (30 000,00) (25 000,00) 3070 Salg profilering av Expert ( ,00) 3075 Salg Profilering ( ,00) ( ,00) Salgsinntekt ( ,40) 0,00 ( ,40) ( ,14) 3600 Leieinntekter fast eiendom ( ,00) ( ,00) ( ,00) Annen driftsinntekt ( ,00) 0,00 ( ,00) ( ,00) Sum driftsinntekter ( ,40) ( ,14) 4010 Innkjøp varer, avgiftspliktig 24% mva 1 979, ,20 319, Frakt, toll og spedisjon 3 060, , , Beholdningsendring , Innkjøp varer, avgiftsfritt , , Frakt, toll og spedisjon, avgiftsfritt , , Innkjøp av spillertøy , Innkjøp utstyr (treningsballer etc) , Kjøp reklamerettigheter på Prestheiabanen , , , Kjøp av rettigheter til Sørfestivalen , ,00 Varekostnad ,67 0, , , Lønn innberettet av IK Gimletroll , , ,00 Lønnskostnad ,00 0, , , Avskrivning på utstyr S , , ,20 Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eie 0, , , , Leie av lokaler , , , Leie transportmidler 624, Leie div. utstyr 8 399, , , Inventar/Utstyr 932,00 932, Driftsmaterialer 2 996, Reparasjoner og vedlikehold utstyr , , Revisjon , , , Annen bistand fra revisor 9 600, , Regnskap , , , Honorar for økonomisk & juridisk bistand , , , Kontorrekvisita 1 216, , , Trykksaker 9 900, Møter, kurs, oppdatering mv. 414,00 414, Telefon 1 050, , Vedlikehold 120, Forsikring VW Caddy PP , , , Øreavrunding 1,11 1,11 1, Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 3 675, , , Reklamekostnader 5 024, , ,00

6 Spesifikasjon av poster Side 2 Foreløpig Endring Forsikringspremier 9 074, , , Bank og kortgebyrer 357,00 357,00 501, Div. kostnader fradragsberettiget (242,50) Annen driftskostnad ,64 0, , ,86 Sum driftskostnader , ,61 Driftsresultat ( ,09) , Annen renteinntekt (55,00) 8051 Renteinntekt bank (329,70) (329,70) (475,87) Renteinntekt (329,70) 0,00 (329,70) (530,87) Sum finansinntekter (329,70) (530,87) 8155 Rentekostnad lån IK Gimletroll , , , Purregebyr. leverandør 122,00 Rentekostnad ,00 0, , , Agio tap 6 435,09 Annen finanskostnad 6 435,09 Sum finanskostnader , ,09 Netto finans , ,22 Ordinært resultat før skattekostnad ( ,79) , Endring utsatt skatt, ordinær ,00 Skattekostnad på ordinært resultat ,00 Ordinært resultat ( ,79) ,69 Årsresultat ( ,79) , Udekket tap S , ,79 ( ,69) Udekket tap 0, , ,79 ( ,69) Sum ,79 ( ,69)

7 Spesifikasjon av poster Side 3 Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring VW Caddy Maxi 105DPF PP80496 vare ,00 S3 (37 300,00) , , Inventar ,00 S4 (3 600,00) , , Sposorskilter Prestheibanen ,00 S1 (25 500,00) , ,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskin ,00 (66 400,00) , ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , , Innkjøpte varer for videresalg , , , Regnskapsmessig nedskrivning for ukurans ( ,86) ( ,86) ( ,20) Varer ,00 0, , ,00 Sum varer , , Kundefordringer , , ,25 Kundefordringer ,25 0, , , Forskuddsbetalt forsikring 9 963, , ,00 Andre fordringer 9 963,00 0, , ,00 Sum fordringer , , Bank , , , Bank valutakonto USD 5,00 5,00 5,00 Bankinnskudd, kontanter og lignende ,62 0, , ,76 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende , ,76 Sum omløpsmidler , ,01 Sum eiendeler , ,01

8 Spesifikasjon av poster Side 4 Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring Aksjekapital ( ,00) ( ,00) ( ,00) Aksjekapital (10 aksjer a kr.10000,00) ( ,00) 0,00 ( ,00) ( ,00) Sum innskutt egenkapital ( ,00) ( ,00) 2080 Udekket tap ,82 S5 ( ,79) , ,82 Udekket tap ,82 ( ,79) , ,82 Sum opptjent egenkapital , ,82 Sum egenkapital , , Gjeld til IK Gimletroll ( ,74) ( ,74) ( ,83) Øvrig langsiktig gjeld ( ,74) 0,00 ( ,74) ( ,83) Sum annen langsiktig gjeld ( ,74) ( ,83) Sum langsiktig gjeld ( ,74) ( ,83) 2410 Leverandørgjeld (25 232,18) (25 232,18) (2 166,00) Leverandørgjeld (25 232,18) 0,00 (25 232,18) (2 166,00) 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift (28 148,50) 2750 Oppgjørskonto merverdiavgift (67 184,00) (67 184,00) (74 009,00) Skyldige offentlige avgifter (67 184,00) 0,00 (67 184,00) ( ,50) 2900 Forskudd fra kunder (20 000,00) 2945 Gjeld til Prestheia Klubbhus AS ( ,50) ( ,50) (43 007,50) 2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd (4 878,48) (4 878,48) Annen kortsiktig gjeld ( ,98) 0,00 ( ,98) (63 007,50) Sum kortsiktig gjeld ( ,16) ( ,00) Sum gjeld ( ,90) ( ,83) Sum egenkapital og gjeld ( ,87) ( ,01)

9 Skatteetaten Selvangivelse for aksjeselskap mv Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Bergtorasvei KRISTIANSAND Endring i navn og postadresse må meldes til Enhetsregisteret, Brønnøysund Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av et børsnotert selskap? Hvis selskapet er nystiftet i 2010, oppgi stiftelsesdato Er selskapet nystiftet i inntektsåret ved omdannelse av enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller kommandittselskap? Er omdannelsen i så fall gjennomført etter reglene om skattefri omdannelse? Er selskapet nystiftet ved fisjon i 2010? Er andre selskaper innfusjonert i selskapet i 2010? Oppgi i så fall org.nr. Er andre selskaper utfisjonert fra selskapet i 2010? Oppgi i så fall org.nr. Dersom selskapet har inngått i en fusjon eller fisjon i løpet av 2010, er denne i så fall gjennomført etter reglene om skattefri fusjon/fisjon? Er det foretatt overføringer av eiendeler som etter forskrift av nr er skattefrie? Redegjørelse skal i så fall vedlegges, jf. forskriften Oppgi organisasjonsnummer til evt. norsk konsernspiss, se rettledningen og navn og navn Har selskapet vært part i fusjon eller fisjon eller fått endret eierforhold som følge av fusjon eller fisjon, eller annen transaksjon med mer enn 90 %? (fylles ut av selskap som har hatt skatteposisjon uten tilknytning til eiendel eller gjeldspost, se rettledningen) Er det tatt ut eiendel eller forpliktelse som nevnt i skatteloven 9-14 i 2010? (RF-1109 "Uttak fra norsk område for skattlegging 2010" skal i så fall sendes inn, se rettledningen) Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger Kontorkommune per Ytelser fra selskap til aksjonær/nærstående (fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Har selskapet ytt lån til eller stilt sikkerhet for aksjonær/nærstående etter asl./asal. 8-7 og 8-8? (1001) Kristiansand Kontonummeret for tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt, se rettledningen. Feltet gjelder bare selskaper som leverer selvangivelsen elektronisk Har selskapet ytt lån eller stilt sikkerhet for personlig aksjonær i selskapets morselskap? Lånebeløp per Sikkerhetsstillelsesbeløp per Utleie av formuesgjenstand Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander Utbytte (totalt) besluttet utdelt i 2010/renter av egenkapitalbevis i 2010 Lånebeløp per Utleie av formuesgjenstander Inntektsår? kr Selskapets inntektsførte renter av lånet Ytelser fra aksjonær/nærstående til selskap (fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Har aksjonær/nærstående ytt lån til eller stilt sikkerhet for selskapet? Sikkerhetsstillelsesbeløp per kr Selskapets kostnadsførte renter av lånet kr kr Krever selskapet kreditfradrag etter skatteloven 9-14 Salg av formuesgjenstander Gevinst med utsatt beskatning etter skatteloven 9-14 Tap med utsatt fradragsføring etter skatteloven 9-14 Opplysninger/dokumentasjon om kontrollerte transaksjoner og mellomværender med nærstående, jf. ligningsl med forskrifter Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som ikke omfattes av fritaksmetoden, med skattepliktig gevinst? Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som ikke omfattes av fritaksmetoden, med fradragsberettiget tap? Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/ mellomværender over beløpsgrensene? (Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2010" skal i så fall vedlegges) Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig gevinst? Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig tap? Er selskapet eller innretningen dokumentasjonspliktig? (Nærmere om hvem som har dokumentasjonsplikt, se rettledningen) For rederi Krever selskapet likning etter de særskilte rederibeskatningsreglene i skatteloven 8-10? Hvis ja: Beløpet i post 231 hentes fra RF-1197 post 770. Postene 201 til 230, 233, samt post 252 skal ikke fylles ut. Ved fremføring av underskudd post i 232 menes her fradragsberettiget finansunderskudd. For samvirkeforetak RF-1028B Omsetning med medlemmer i eget lag eks. mva.: Omsetning med medlemmer i andre lag eks. mva.: Øvrig omsetning eks. mva. Sum omsetning: Etterbetaling, bonus til medlemmer i eget lag eks. mva.: Etterbetaling, bonus til medlemmer i andre lag eks. mva.: Andel av selskapets næringsinntekt som kommer fra omsetning med medlemmer i eget lag i %: %

10 Inntekt Beløp i hele kroner Næringsinntekt I samsvar med næringsoppgave 2 (ev. næringsoppgave 1, se rettledningen) Nettoinntekt av fast eiendom Mottatt konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved) Andre inntekter (spesifiseres) Inntekt sokkel (i samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts) 220 Sum inntekter Fradrag i inntekten Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom I samsvar med næringsoppgave og/eller oppgjørsblankett Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år overført fra post 370 Andre fradrag (spesifiseres) Underskudd sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts) 230 Sum fradrag Beregning av inntekt 231 Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd (post 220 post 230) Anvendelse av framførbart underskudd (hentes fra post 284, men begrenses oppad til post 231) Kun samvirkeforetak. Tillegg for ikke fradragsberettigede avsetninger, 233 se post 0980 i næringsoppgave 2/post 9980 i næringsoppgave 1, Inntekt før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag Ytet konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved) 260 Inntekt/underskudd (post 240 post 252) (underskudd overføres til post 286) Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven Netto positiv finansinntekt fra post 260 Beregnet øvrig inntekt, overføres fra RF-1197 post 792 Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år, overført fra post 370 Sum alminnelig inntekt Tonnasjeskatt Oversikt over framført underskudd i inntekt Framført ubenyttet underskudd etter likningen for 2009 (Underskudd som det er gitt skattefradrag for for 2009 kan ikke fremføres til 2010, se rettledningen) Oppnådd underhåndsakkord og gjeldsettergivelse i Andel av underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet framført underskudd fra tidligere år 283 Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse Rest framført underskudd fra tidligere år Anvendelse av framført underskudd fra tidligere år (hentes fra post 232) Årets underskudd (hentes fra post 260) Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet mot årets underskudd (begrenset oppad til post 286 og post 283) Sum underskudd til framføring per Oversikt over årets og framført skattefradrag etter skatteloven Framført ubenyttet skattefradrag for årene f.o.m t.o.m Fradragsberettiget andel av underliggende selskapsskatt for 2010 Sum Anvendelse av skattefradrag ved likningen for 2010 Rest skattefradrag til framføring

11 Beregning av korreksjonsinntekt 301 Fylles ut av selskaper som i årsoppgjøret har foreslått utdeling av utbytte, avgitt slikt konsernbidrag eller foretatt slik utdeling som nevnes i sktl (3), eller har gjenstående korreksjonsinntekt til framføring fra tidligere år. Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusive overkurs som fremdeles er i behold i selskapet, se rettledningen Sum positive midlertidige forskjeller , se rettledningen Sum negative midlertidige forskjeller , se rettledningen Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år per , se rettledningen Netto midlertidige forskjeller. Beløpet multipliseres med 0,72 for å beregne egenkapitalandelen av de midlertidige forskjellene Kun for rederiselskap etter sktl flg A Positiv forskjell mellom verdi lagt til grunn ved inntreden etter sktl og regnskapsmessig verdi for driftsmiddel og andel i deltakerliknet selskap X 0,72 309B Oppgjørskonto per for selskap som har valgt oppgjørsordningen (overført fra RF-1197 post 636) X 0,72 Sum postene 301, 308, 309A og 309B Egenkapital i balansen overført fra næringsoppgaven, se rettledningen Avsetning til utbytte som er ført som egenkapital i balansen (post 2055 i RF-1167) Ved underdekning vil det framkomme en positiv differanse her. Dersom beløpet i denne posten er negativt, vil korreksjonsinntekt ikke oppstå. Postene 335 og 350 skal da ikke fylles ut, men beløpet overføres direkte til post 360. Styrets forslag til utbytte i selskapets årsoppgjør, ytet konsernbidrag som overstiger alminnelig inntekt, utdelt utbytte som overstiger styrets forslag til utbytte i fjorårets årsoppgjør mv., jf. skatteloven 10-5, 3. ledd Korreksjonsinntekt. Grunnlag for beregning av korreksjonsskatt. I det venstre feltet føres det laveste av beløpene i post 330, 335, og det høyre feltet av post 308. Beløpet kan uansett ikke være lavere enn 0. : 0,72 Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år til anvendelse i 2010 eller videre framføring Postene fylles ut av selskaper som har korreksjonsinntekt i 2010 og/eller korreksjonsinntekt fra tidligere år til framføring. Dersom beløpet i post 330 er positivt (underdekning), vil det ikke være dekning for å fradragsføre fastsatt korreksjonsinntekt fra tidligere år. Negativt beløp fra post 330 (overdekning) føres her i venstre beløpsfelt. Beløpet føres her med positivt fortegn og omregnes til et beløp som føres ut i høyre felt Gjenstående korreksjonsinntekt fra tidligere år (hentes fra post 380 i selvangivelsen for 2009) : 0, Framført korreksjonsinntekt til fradrag i 2010 (det laveste av beløpet i post 365 og høyre felt i post 360) Fastsatt korreksjonsinntekt for 2010 (beløpet hentes fra høyre felt i post 350) Gjenstående korreksjonsinntekt til framføring etter likningen for inntektsåret 2010 Oversikt over ubenyttet godtgjørelse i aksjeutbytte 385 Framført godtgjørelse År I Framført ubenyttet godtgjørelse II Beregnet til anvendelse i 2010 III Rest til framføring per Framført godtgjørelse som kan trekkes fra er begrenset til utliknet skatt av årets inntekt Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente 386 Kun for kraftverkseiere: Sum ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inkl. rente Sum Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag 401B Selveide boliger i Norge Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. % Likningsverdi Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel % Sum likningsverdi - Beløpet overføres til post 401B 401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer Kommune Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer Kommune Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel % % Likningsverdi Sum likningsverdi - Beløpet overføres til post 401C

12 Formue 401A Norsk næringseiendom (ikke næringseiendom knyttet til kraftverk, jord- og skogbruk) (RF-1098) Formue per B Selveide boliger i Norge. Spesifiseres på side C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesifiseres på side D Annen fast eiendom i Norge av enhver art (fritidseiendom m.v.) Type eiendom Adresse Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Likningsverdi Sum post 401D 401E Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098) 401F Annen fast eiendom i utlandet av enhver art Type eiendom Adresse Land Likningsverdi Sum post 401F 402 Avskrivbart driftsløsøre, buskap, varer o.l. a. Driftsløsøre b. Buskap, herunder også travhester, pelsdyr og rein c. Beholdning av råstoffer, varer og avling for salg Skip, fiske- og fangstfartøy mv. 404 Ikke-avskrivbare driftsmidler 405 Fritidsbåt/lystyacht 406 Utestående fordringer Panteobligasjoner og gjeldsbrev Innskudd i innenlandske og utenlandske banker Ihendehaverobligasjoner av enhver art Antall Pålydende År Kurs Beløp Sum post Kontantbeholdning 411 Livsforsikringspoliser 412 Annen formue (Herunder finansielle opsjoner og andeler i obligasjonsfond mv.) (Ikke aksjer og andeler i aksjefond.) Gi nærmere opplysninger i eget vedlegg. 420 Sum bruttoformue (uten andeler i aksjefond, egenkapitalbevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper) Ikke-børsnoterte aksjeselskaper skal i forbindelse med verdsettelsen av aksjene overføre beløpet til post Likningsverdi av aksjer i norske selskaper, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond 422 Likningsverdi av aksjer i utenlandske selskaper (skal spesifiseres) 430 Sum bruttoformue Gjeld (Som skattemessig gjeld regnes bl.a. ikke: påløpte ikke forfalte gjeldsrenter, ikke utlignet betalbar skatt, utsatt skatt, avsatt utbytte og konsernbidrag som ikke er vedtatt.) Andel nettoformue fritatt for formueskatt (for visse forskningsinstitutter, se rettledningen). Redegjørelse skal vedlegges. 450 Nettoformue (post 430 post 440) Verdsettelse av aksjene i ikke-børsnoterte aksjeselskaper (sparebanker, se rettledningen) Selskapets bruttoformue (overført fra post 420) Aksjer, andeler i aksjefond og egenkapitalbevis i norske selskaper (full verdi) (egne aksjer ikke medregnet) 462 Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi) 463 Annen formue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsformue i utlandet) 470 Sum postene Gjeld (overført fra post 440) Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet Aksjeverdi per aksje til bruk ved formuesligningen av aksjonærene for inntektsåret 2011 (Er aksjekapitalen endret ved inn- eller utbetaling fra/til aksjonærene mv. i inntektsåret, se rettledningen) Underskrift Vi forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det med vårt vitende ikke finnes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er forbundet med straffeansvar å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dato Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet) Navn på den som signerer oppgaven (som i folkeregisteret) Reidar Henrik Berge Underskrift Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1028 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv. helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon ,70

13 Skatteetaten Foretaksopplysninger Navn Forretningsadresse Postnummer og poststed Næring (virksomhetens art) Nyetablert virksomhet i 2008 eller senere? Er bokføringsvalutaen en annen enn norske kroner, jf. bokføringsforskriften 4-2? Næringsoppgave 2 for 2010 For aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp ved utfylling av skjemaet. Skjemaet er vedlegg til selvangivelsen/selskapsoppgaven. Type valuta(er) Regnskapsperiode Fra Til Organisasjonsnummer Fødselsnummer Har foretaket årsregnskapsplikt etter regnskapsloven? Hvilke regler er benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet? Regnskapslovens regler for små foretak God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Antall årsverk i regnskapsåret Bergtorasvei KRISTIANSAND Handel med klær, reklame o.l. IFRS Forenklet IFRS Regnskapslovens alminnelige regler Revisor og regnskapsfører Regnskapsførers navn Forretningsadresse Er næringsoppgaven fylt ut av ekstern regnskapsfører/revisor? Regnskapsførers organisasjonsnr. Postnummer og poststed Agder Regnskapsservice AS Høyåshei KONGSHAVN Er virksomheten revisjonspliktig? Revisors Revisorselskapets orgnr navn KPMG AS Revisors Postnr. navn Bjørn Halvorsen Adresse Sørkedalsveien 6 /-sted 0369 OSLO Er bokføringen utført av ekstern regnskapsfører? Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner Varelager Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi (post 1400) Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi (post 1400) 0110 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0120 Varer under tilvirkning 0130 Ferdige egentilvirkede varer 0140 Innkjøpte varer for videresalg Kun for jordbruk Buskap 0160 Sum verdi av varelager Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg 0230 Salgsinntekter 0240 Varekostnad 0250 Bruttofortjeneste For samvirkeforetak 0310 Skattepliktig næringsinntekt Selvproduserte varer som skal nyttes i egen produksjon Skattepliktig næringsinntekt fra omsetning med egne medlemmer Utregning av skattemessig verdi på fordringer 0410 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter 2009 Konstaterte tap på kundefordringer 2010 Kundefordringer per Kredittsalg Skattemessig verdi kundefordringer (post 0410 post 0420) 0440 Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til pålydende 0450 Sum skattemessig verdi på fordringer Årets anskaffelser og salg av driftsmidler Anskaffelse Salg Anskaffelse Salg 0510 RF-1167B Forskning, utvikling og andre immatr. eiendeler 0520 Bygninger og anlegg 0530 Tomter og andre grunnareal 0540 Boliger inkl. boligtomter 0550 Skip, rigger, fly mv Varebiler mv Kontormaskiner 0580 Personbiler, maskiner, inventar og andre driftsmidler

14 Resultatregnskap ( i hele NOK) Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri Salgsinntekt og uttak utenfor merverdiavgiftsloven Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg Reise-, diett- og bilgodtgjørelse (oppgavepliktig) Reise- og diettkostnader (ikke oppgavepliktig) 7295 Provisjonskostnad Privat bruk av næringsbil Offentlig tilskudd/refusjon 7330 Salgs- og reklamekostnader Uopptjent inntekt 7370 Representasjonskostnader 3600 Leieinntekt fast eiendom Kontingenter 3695 Annen leieinntekt 7500 Forsikringspremie Provisjonsinntekt 7565 Garanti- og servicekostnad Gevinst ved avgang av anleggssmidler Verdiendringer investeringseiendommer Verdiendringer biologiske eiendeler Annen driftsrelatert inntekt 7600 Lisens, patentkostnad og royalty 7700 Annen kostnad 7800 Tap ved avgang av anleggsmidler 7830 Tap på fordringer Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Varekostnad Beholdn.endring av varer under tilvirkning og ferdig tilv. varer Fremmedytelse og underentreprise Beholdn.endring av egentilvirkede anleggsmidler Driftsresultat Netto positiv resultatandel vedr. invest. i DS,TS og FKV Renteinntekt fra foretak i samme konsern 8050 Annen renteinntekt Lønn, feriepenger mv Annen oppgavepliktig godtgjørelse 5400 Arbeidsgiveravgift Innberetningspliktig pensjonskostnad Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS mv Annen personalkostnad Avskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler Nedskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler Frakt og transportkostnad vedrørende salg Energi, brensel mv. vedrørende produksjon Valutagevinst (agio) 8070 Annen finansinntekt 8080 Verdiøkn. av finans. instrumenter vurd. til virkelig verdi 8090 Inntekt av andre investeringer/utbytte 9060 Sum finansinntekter Netto neg. resultatandel vedr. investering i DS, TS og FKV Verdired. av finans. instrumenter vurd. til virkelig verdi Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad til foretak i samme konsern 8150 Annen rentekostnad Leie lokale Valutatap (disagio) Lys, varme 8170 Annen finanskostnad Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. Verktøy, inventar mv. som ikke skal aktiveres Reparasjon og vedlikehold bygning Reparasjon og annet vedlikehold Fremmed tjeneste (regnskap rev.hon., rådgivning o.l.) Elektronisk kommunikasjon, porto mv Sum finanskostnader 9100 Ordinært resultat før skattekostnad 8300 Betalbar skatt Endring utsatt skatt/ skattefordel Ordinært resultat 8400 Ekstraordinær inntekt 8500 Ekstraordinær kostnad Drivstoff transportmidler 8600 Betalbar skatt Vedlikehold mv. transportmidler Forsikring og avgifter på transportmidler Bilkostnader, bruk av privat bil i næring Endring utsatt skatt/ skattefordel Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak Årsresultat/Totalresultat

15 Balanse - regnskapsmessige verdier (i hele NOK) Eiendeler Egenkapital og gjeld ANLEGGSMIDLER 1000 Forskning og utvikling 1020 Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter 1070 Utsatt skattefordel 1080 Goodwill (saldogruppe b) 1105 Forretningsbygg (saldogruppe i) 1115 Bygg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h) 1117 Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. (saldogr. g) 1120 Fast teknisk installasjon i bygninger (saldogruppe j) 1130 Anlegg, maskiner under utførelse 1150 Tomter og andre grunnarealer 1160 Bolig inkl. boligtomter, hytter mv Investeringseiendommer 1205 Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d) 1221 Skip, rigger mv. (saldogruppe e) 1225 Fly, helikopter mv. (saldogruppe f) 1239 Vare- og lastebiler, busser mv. (saldogruppe c) 1280 Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a) 1290 Andre driftsmidler Investeringer i deltakerliknede datter- og konsernselskap Investeringer i andre datter- og konsernselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i deltakerliknede tilknyttede selskap Investeringer i andre tilknyttede selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfondsandeler 1360 Obligasjoner 1370 Fordringer på personlige eiere, styremedl. o.l Fordringer på ansatte 1390 Andre fordringer INNSKUTT EGENKAPITAL 2000 Aksjekap./EK andre foretak 2010 Egne aksjer (negativt beløp) 2020 Overkursfond 2030 Annen innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL 2043 Fond for vurderingsforskjeller 2045 Fond for urealiserte gevinster 2055 Avsatt utbytte (jf. IFRS) 2059 Annen egenkapital Felleseid andelskapital 2080 Udekket tap 9450 Sum egenkapital LANGSIKTIG GJELD 2100 Pensjonsforpliktelser 2120 Utsatt skatt 2160 Uopptjent inntekt 2180 Avsetninger for forpliktelser 2200 Konvertible lån 2210 Obligasjonslån 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 2250 Gjeld til ansatte og personlige eiere 2260 Gjeld til selskap i samme konsern 2280 Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital 2290 Annen langsiktig gjeld 9500 Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD 2310 Konvertible lån 2320 Obligasjonslån 2330 Derivater 2380 Gjeld til kredittinstitusjoner 2400 Leverandørgjeld 2460 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 2500 Betalbar skatt, ikke utliknet Netto pensjonsmidler 2510 Betalbar skatt, utliknet 9300 Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 1400 Varelager Skattetrekk og andre trekk Skyldig merverdiavgift Biologiske eiendeler 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 1500 Kundefordringer, inkl. i samme konsern 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern 1565 Kortsiktige fordringer mot personlig eier/styremedl. o.l Andre kortsiktige fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Ikke-markedsbaserte aksjer og andeler Markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv. Andre obligasjoner og sertifikater Andre offentlige avgifter 2800 Avsatt utbytte 2900 Forskudd fra kunder 2910 Gjeld til ansatte og personlige eiere Gjeld til selskap i 2920 samme konsern 2949 Lønn, feriepenger o.l Påløpt rente 2970 Uopptjent inntekt 2980 Avsetninger for forpliktelser 2990 Annen kortsiktig gjeld Andre finansielle instrumenter Kontanter Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 Tilbakeføring av enkelte inntekter og kostnader fra resultatregnskapet Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall. Fradrag i næringsinntekten føres i kolonnen til høyre Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader 0611 Ikke fradragsberettigede kontingenter I. Tillegg i næringsinntekt Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall. Tillegg i næringsinntekten føres i kolonnen til venstre Skattekostnad 0820 Negativ skattekostnad 0621 Rentekostnad på utliknet skatt 0821 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt Tillbakeføring av inntektsført utbytte (fylles ut av både selskaper og andre) Resultatført konsernbidrag 2010 II. Fradrag i næringsinntekt Poster som ikke fylles ut av enkeltpersonforetak. Slike inntekter og fradrag fylles ut direkte i selvangivelsen for personlige skattytere. Poster som bare fylles ut av enkeltpersonforetak. (Enkelte AS, se rettledn.) Andre poster Annen skattepliktig gevinst ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapirer 0652 Skattepliktig utbytte på aksjer mv. inklusiv tillegg etter skatteloven femte ledd % av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 0670 Underskuddsandel av investering i DS, TS og FKV (se post 8006) Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Nedskriving på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer Andel av regnskapsmessig underskudd i deltakerliknet selskap Regnskapsmessig tap ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap Andre ikke fradragsberettigede kostnader inkl. resultatførte gaver Endring i midlertidige forskjeller fra post 100 i RF-1217 Korreksjon for foreslått utbytte fra DS og TS ved bruk av egenkapitalmetoden. (kun skattepliktig utbytte) 0650 Skattepliktig gevinst fra RF Fradragsberettiget tap fra RF Skattemessig overskudd på andel i deltakerliknet selskap Skattepliktig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap 0660 Rentekostnader ført i resultatregnskapet 0860 Renteinntekter ført i resultatregnskapet Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil 0877 Avkastning på livsforsikring ført i resultatregnskapet Egne sykepenger ført som inntekt i resultatregnskapet Endring i midlertidige forskjeller fra post 100 i RF-1217 Emisjons- og stiftelseskostnader 0679 Andre inntekter 0879 Andre fradrag Overskuddsandel av investering i DS, TS og FKV (se post 8005) Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Reversering av tidligere nedskrivning på aksjer og andre verdipapir inntektsført i året Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer Andel av regnskapsmessig overskudd i deltakerliknet selskap Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap Andre skattefrie inntekter Annet fradragsberettiget tap ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapirer Skattemessig underskudd på andel i deltakerliknet selskap Fradragsberettiget tap ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap Sum tillegg i næringsinntekten Beregning av næringsinntekt 0920 Årsresultat/totalresultat fra post 9200 (side 2) 0910 Sum fradrag i næringsinntekten 0900 Sum tillegg i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i venstre kolonne) Sum fradrag i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i høyre kolonne) 0970 Sum av aksjeselskaper mv. som har gjennomsnittsliknet skog og/eller gjennomsnittsliknet reindrift. Kolonnene A, B og E skal nyttes av alle. I kolonne ID skal Korreksjoner for næringene som det beregnes personinntekt for nummereres løpende, men med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt. primærnæringer 0402 For samvirkeforetak jf. post 0320, føres differansen til inntekt i selvangivelsen (RF-1028) post 233 Etterbetaling, bonus ekskl. MVA til andelseiere/medlemmer. Overstiger utdelingene fradragsrammen Næringsinntekt/ Aksjeselskaper mv. overfører beløpet til selvangivelsen (unntatt AS mv. med gjennomsnittsliknet skog og/eller -underskudd reindrift som må benytte tabellen under). Deltakerliknede selskap overfører beløpet til selskapsoppgaven Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 0999 mellom ulike næringer. I tillegg skal tabellen brukes A Type Næring ID (For eks. 1, 2, 3 m.v.) B Post 0999 fordelt på næringer Beløp under E overføres til RF-1224 og RF-1030 For eventuell fordeling C E Postnummer i F G Skattepliktig selvangivelse inntekt fordelt (RF-1030) på næringer Innehaver Gjelder gj.snittsl. overf. til jordbr. fra biom. prod. se rettl Ektefelle/ registrert partner 0403 Kontrollsum Underskrift Henvendelse rettes til Revisors underskrift Dato Telefonnr Jon Egil Jøssang Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1167: For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Næringsoppgave 2, RF-1167, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 24. oktober 1991, jf. ligningsloven 4-4 nr 7

17 Skatteetaten Avstemming av egenkapital 2010 Navn Organisasjonsnr Fødselsnr. Hvem skal levere skjemaet? Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2 (RF-1167), næringsoppgave 3 (RF-1170) og næringsoppgave 4 (RF-1173). Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 3 eller 4 eller frivillig bruker næringsoppgave 2, skal fylle ut side 1 og 2. Enkeltpersonforetak og deltakerliknet selskap fyller bare ut side 2. Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital 100A 100B Egenkapital forrige år Prinsippendringer og korreksjoner - spesifiseres i tabell på side C Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte for 2010 for foretak som bruker norsk regnskapslovgivning, eller forventet utbytte oppgitt i noter i årsregnskapet for 2009 som ble utdelt i 2010 for IFRS-foretak - Mottatt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag - Kontantinnskudd Tingsinnskudd Nedsettelse av aksjekapital og overkursfond - kontanter - Nedsettelse av aksjekapital og overkursfond - andre eiendeler - Gjeldsettergivelse Kjøp av egne aksjer - Salg av egne aksjer Gjeld konvertert til aksjekapital Differansen mellom avsatt/forventet utbytte ved årsoppgjøret i 2009 og utdelt utbytte i 2010 Andre endringer Egenkapital Andre opplysninger 207 Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusiv overkurs. Se rettledningen Økning Nedgang RF-1052B

18 Enkeltpersonforetak og deltakerliknet selskap, avstemming av egenkapital Egenkapital forrige år Årsresultat (post 9200 i RF 1167) Privatkonto, (post 450 nedenfor) Kontantinnskudd Tingsinnskudd Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privatbil i næring Prinsippendringer Andre egenkapitalkorreksjoner Egenkapital Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og deltakerliknet selskap Kontantuttak Uttak av driftsmidler Uttak av varer og tjenester Bolig i næringsbygg Lys og varme privat Kostnader til elektronisk kommunikasjon Diverse andre private kostnader Skatter Privat bruk av næringsbil Premie til egen syke- og ulykkesforsikring Premie til tilleggstrygd for sykepenger Sum privatkonto (overføres til post 302) Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B Post nr i næringsoppgaven Beløp per forrige år Endring Ny verdi per Sum Herav utsatt skatt Netto endring til post 100B Underskrift Dato Underskrift Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994 nr 1064, jf. ligningsloven 4-4 nr. 7. Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1052B For å samle og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, RF-1052B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon

19 Skatteetaten Avskrivning 2010 Navn Nærings- (kontor-) adresse Postnr./-sted Det vises til rettledning RF-1270 Skjema nr. Organisasjonsnummer Bergtorasvei 64 Fødselsnummer 4633 KRISTIANSAND Kommune (1001) Kristiansand 1 av 1 Saldoavskrivninger: Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven til 10-45? Gruppe a: kontormaskiner o.l. (30%) Gruppe b: ervervet forretningsverdi (goodwill) (20%) Gruppe c: vogntog, lastebiler, varebiler o.l. (20%) Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. (20%) Gruppe e: skip mv. (14%) Gruppe f: fly, helikopter (12%) Gruppe g: anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak (5%) Gruppe h: bygg og anlegg mv. (4%) Gruppe i: forretningsbygg (2%) Gruppe j: fast teknisk installasjon i bygninger (10%) Evt. gårds- og bruksnr. ev. seksjonsnr. Evt. gateadresse Saldonr. Saldogruppe Valgt avskrivningssats Type næring Overføres til 1 d 20,00 Annen næring Saldonr. Saldogruppe Valgt avskrivningssats Type næring Overføres til 2 c 20,00 Annen næring 102 Saldogrunnlag pr. 1.1 (overføres fra post 111 i fjorårets skjema) Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler a Nyanskaffelser - kostpris b Nyanskaffelser - påkostninger 104c 104d Nedskrivning på nyanskaffelser med salgsgevinst etter sktl Offentlige tilskudd o.l. i forbindelse med nyanskaffelser e Justering av inngående mva 105 Sum grunnlag før realisasjon/uttak Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi ved uttak av driftsmidler - Herav inntektsført i 2010 (jf sktl 14-44) Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo for gruppe a, b, c, d eller j og ev. gevinst/tap ved realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i Overført til gevinst- og tapskonto. Gevinster føres med tegn, tap føres med - tegn. Årets saldoavskrivning(-)/ev. innteksføring() av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j. Saldogrunnlag pr Overføres til neste år, post 102 Er det fortsatt fysiske driftsmidler som inngår i saldogrunnlaget pr Forretningsbygg anskaffet før Historisk kostpris 114 Nedskrevet verdi pr Nedre grense for avskrivning Ervervsdato hvis det er realisert driftsmidler som helt/ delvis er finansiert med tilskudd til investering i distriktene etter forskrift gitt av Kongen Lineære avskrivninger: 120 Objekt nr. Type næring Beskrivelse av objektet Ervervsår Levetid (antall år) Kostpris (inkl. påkostninger) Årets avskrivninger (evt. kostnadsfordeling) Nedskrevet verdi Overføres til: Dato Underskrift Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. ligningsloven 4-4 nr. 7. RF-1084B

20 Skatteetaten Foretaksopplysninger Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2010 Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning (RF-1218) til hjelp ved utfylling av skjemaet Navn Fødselsnummer Organisasjonsnummer Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Endring i forskjeller I II III DRIFTSMIDLER (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL Regnskapsmessig verdi på driftsmidler Skattemessig verdi på driftsmidler Forskjeller/endringer i forskjeller LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Netto regnskapsmessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld Netto skattemessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld Forskjeller/endringer i forskjeller TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilvirkningskontrakt under arbeid Skattemessig verdi på tilvirkningskontrakt under arbeid Forskjeller/endringer i forskjeller VAREBEHOLDNING / BIOLOGISKE EIENDELER Regnskapsmessig verdi varebeholdning Skattemessig verdi varebeholdning Forskjeller/endringer i forskjeller UTESTÅENDE FORDRINGER Regnskapsmessig verdi på kundefordringer Regnskapsmessig verdi på andre fordringer (også langsiktige) Skattemessig verdi på fordringer (se Næringsoppgave 2 post 0450) Forskjeller/endringer i forskjeller BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke aktivert (balanseført) Regnskapsmessig verdi leasingobjekt ført i balansen Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld ført i balansen 48 Forskjeller/endringer i forskjeller Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. ligningsloven 4-4 nr. 7. Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1217 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene,jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon RF-1217B

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31. Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Regnskap Enklere årsavslutning med datax

Regnskap Enklere årsavslutning med datax Mamut Kunnskapsserie Regnskap Enklere årsavslutning med datax Utgitt 2010 DTX.BKL.ÅRSAV.2010.1 INNHOLD INNHOLD Enklere årsavslutning med datax 1 ET ENKLERE ÅRSOPPGJØR... 3 2 HVA MÅ JEG GJØRE SELV?... 4

Detaljer

Kontoplan for landbruksregnskap

Kontoplan for landbruksregnskap Notat 2001 6 Kontoplan for landbruksregnskap tilpasset NS 4102 Finn G Andersen NILF Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Tittel Forfatter Finn G Andersen Utgiver Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2013 Grant Thornton informerer Nr. 4/2013 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Årets julegave for store og små bortfall av

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010

Grant Thornton. informerer. Nr. 4/2010 Grant Thornton informerer Nr. 4/2010 Din samarbeidspartner innen revisjon, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Det nærmer seg raskt tiden for et nytt årsoppgjør, med

Detaljer

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet

RISK-regulering. informerer. Aktuelle satser. Fradrag for tap. Endringer i arveavgiftsloven. Neste trend: Folkeskikk? Forslagene i statsbudsjettet Grant Thornton informerer Nr. 4/2007 RISK-regulering Forberedelser til årsavslutningen MVA ved utleie av fritidseiendom Endringer i arveavgiftsloven Aktuelle satser Neste trend: Folkeskikk? Uttaksmerverdiavgift

Detaljer

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva.

VEILEDNING 2014. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl. mva. VEILEDNING 2014 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 09/10

Arbeidsnotat nr. 09/10 Arbeidsnotat nr. 09/10 Dokumentasjon og kvalitetssikring av SNFs og NHHs database med regnskaps- og foretaksinformasjon for norske selskaper (Oppdatert 03/2010) av Aksel Mjøs og Karoline Øksnes Prosjektet

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2013

Foran årsoppgjøret 2013 Foran årsoppgjøret 2013 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2014

Foran årsoppgjøret 2014 Foran årsoppgjøret 2014 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva.

VEILEDNING 2013. Ved kontantkjøp er det ikke nødvendig at navn på kjøper står spesifisert på kvittering når vederlaget er under kr.1.000,- inkl.mva. VEILEDNING 2013 Regnskap - Bokføringsplikt: De kunstnerne som utelukkende produserer kunstverk skal fylle ut Næringsoppgave for Billedkunstnere RF- 1242, men alle har bokføringsplikt etter bokføringsloven.

Detaljer

Foran årsoppgjøret 2012

Foran årsoppgjøret 2012 Foran årsoppgjøret 2012 Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Det er igjen tid for årsoppgjør. Under dette arbeidet vil boka Posteringsnøkler

Detaljer