GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND"

Transkript

1 Årsregnskap KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei KONGSHAVN Org.nr Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

2 Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Note Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Renteinntekt Sum finansinntekter Rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Overføringer Udekket tap Sum ( ) ( ) 4 ( ) ( ) 6 (66 400) (65 740) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (30 000) (18 872) 0 (6 435) (30 000) (25 307) (29 670) (24 776) ( ) 0 (56 414) ( ) ( ) ( ) ( )

3 Balanse pr. 31. desember 2010 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign. Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Sum varer Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

4 Balanse pr. 31. desember 2010 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (10 aksjer a kr.10000,00) Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Gjeld Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Kristiansand, den 13. april 2011 Reidar Henrik Berge Styrets leder n Oddvar Skisland Styremedlem Olav Einar Rike Styremedlem

5 Spesifikasjon av poster Side 1 Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring Salg av spillertøy, baller etc m/mva (5 000,00) (5 000,00) (6 000,00) 3015 Salg av tøy ( ,40) ( ,40) ( ,00) 3016 Salg av utstyr til cuper ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3017 Salg av annet utstyr (40 000,00) (40 000,00) (58 710,14) 3020 Salg av reklameplass tøy ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3055 Salg av reklameplass på Prestheiabanen (30 000,00) (30 000,00) (25 000,00) 3070 Salg profilering av Expert ( ,00) 3075 Salg Profilering ( ,00) ( ,00) Salgsinntekt ( ,40) 0,00 ( ,40) ( ,14) 3600 Leieinntekter fast eiendom ( ,00) ( ,00) ( ,00) Annen driftsinntekt ( ,00) 0,00 ( ,00) ( ,00) Sum driftsinntekter ( ,40) ( ,14) 4010 Innkjøp varer, avgiftspliktig 24% mva 1 979, ,20 319, Frakt, toll og spedisjon 3 060, , , Beholdningsendring , Innkjøp varer, avgiftsfritt , , Frakt, toll og spedisjon, avgiftsfritt , , Innkjøp av spillertøy , Innkjøp utstyr (treningsballer etc) , Kjøp reklamerettigheter på Prestheiabanen , , , Kjøp av rettigheter til Sørfestivalen , ,00 Varekostnad ,67 0, , , Lønn innberettet av IK Gimletroll , , ,00 Lønnskostnad ,00 0, , , Avskrivning på utstyr S , , ,20 Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eie 0, , , , Leie av lokaler , , , Leie transportmidler 624, Leie div. utstyr 8 399, , , Inventar/Utstyr 932,00 932, Driftsmaterialer 2 996, Reparasjoner og vedlikehold utstyr , , Revisjon , , , Annen bistand fra revisor 9 600, , Regnskap , , , Honorar for økonomisk & juridisk bistand , , , Kontorrekvisita 1 216, , , Trykksaker 9 900, Møter, kurs, oppdatering mv. 414,00 414, Telefon 1 050, , Vedlikehold 120, Forsikring VW Caddy PP , , , Øreavrunding 1,11 1,11 1, Reisekostnader, ikke oppgavepliktig 3 675, , , Reklamekostnader 5 024, , ,00

6 Spesifikasjon av poster Side 2 Foreløpig Endring Forsikringspremier 9 074, , , Bank og kortgebyrer 357,00 357,00 501, Div. kostnader fradragsberettiget (242,50) Annen driftskostnad ,64 0, , ,86 Sum driftskostnader , ,61 Driftsresultat ( ,09) , Annen renteinntekt (55,00) 8051 Renteinntekt bank (329,70) (329,70) (475,87) Renteinntekt (329,70) 0,00 (329,70) (530,87) Sum finansinntekter (329,70) (530,87) 8155 Rentekostnad lån IK Gimletroll , , , Purregebyr. leverandør 122,00 Rentekostnad ,00 0, , , Agio tap 6 435,09 Annen finanskostnad 6 435,09 Sum finanskostnader , ,09 Netto finans , ,22 Ordinært resultat før skattekostnad ( ,79) , Endring utsatt skatt, ordinær ,00 Skattekostnad på ordinært resultat ,00 Ordinært resultat ( ,79) ,69 Årsresultat ( ,79) , Udekket tap S , ,79 ( ,69) Udekket tap 0, , ,79 ( ,69) Sum ,79 ( ,69)

7 Spesifikasjon av poster Side 3 Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring VW Caddy Maxi 105DPF PP80496 vare ,00 S3 (37 300,00) , , Inventar ,00 S4 (3 600,00) , , Sposorskilter Prestheibanen ,00 S1 (25 500,00) , ,00 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskin ,00 (66 400,00) , ,00 Sum varige driftsmidler , ,00 Sum anleggsmidler , , Innkjøpte varer for videresalg , , , Regnskapsmessig nedskrivning for ukurans ( ,86) ( ,86) ( ,20) Varer ,00 0, , ,00 Sum varer , , Kundefordringer , , ,25 Kundefordringer ,25 0, , , Forskuddsbetalt forsikring 9 963, , ,00 Andre fordringer 9 963,00 0, , ,00 Sum fordringer , , Bank , , , Bank valutakonto USD 5,00 5,00 5,00 Bankinnskudd, kontanter og lignende ,62 0, , ,76 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende , ,76 Sum omløpsmidler , ,01 Sum eiendeler , ,01

8 Spesifikasjon av poster Side 4 Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring Aksjekapital ( ,00) ( ,00) ( ,00) Aksjekapital (10 aksjer a kr.10000,00) ( ,00) 0,00 ( ,00) ( ,00) Sum innskutt egenkapital ( ,00) ( ,00) 2080 Udekket tap ,82 S5 ( ,79) , ,82 Udekket tap ,82 ( ,79) , ,82 Sum opptjent egenkapital , ,82 Sum egenkapital , , Gjeld til IK Gimletroll ( ,74) ( ,74) ( ,83) Øvrig langsiktig gjeld ( ,74) 0,00 ( ,74) ( ,83) Sum annen langsiktig gjeld ( ,74) ( ,83) Sum langsiktig gjeld ( ,74) ( ,83) 2410 Leverandørgjeld (25 232,18) (25 232,18) (2 166,00) Leverandørgjeld (25 232,18) 0,00 (25 232,18) (2 166,00) 2740 Oppgjørskonto merverdiavgift (28 148,50) 2750 Oppgjørskonto merverdiavgift (67 184,00) (67 184,00) (74 009,00) Skyldige offentlige avgifter (67 184,00) 0,00 (67 184,00) ( ,50) 2900 Forskudd fra kunder (20 000,00) 2945 Gjeld til Prestheia Klubbhus AS ( ,50) ( ,50) (43 007,50) 2960 Påløpte kostn. og forskuddsbet. innskudd (4 878,48) (4 878,48) Annen kortsiktig gjeld ( ,98) 0,00 ( ,98) (63 007,50) Sum kortsiktig gjeld ( ,16) ( ,00) Sum gjeld ( ,90) ( ,83) Sum egenkapital og gjeld ( ,87) ( ,01)

9 Skatteetaten Selvangivelse for aksjeselskap mv Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Bergtorasvei KRISTIANSAND Endring i navn og postadresse må meldes til Enhetsregisteret, Brønnøysund Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av et børsnotert selskap? Hvis selskapet er nystiftet i 2010, oppgi stiftelsesdato Er selskapet nystiftet i inntektsåret ved omdannelse av enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller kommandittselskap? Er omdannelsen i så fall gjennomført etter reglene om skattefri omdannelse? Er selskapet nystiftet ved fisjon i 2010? Er andre selskaper innfusjonert i selskapet i 2010? Oppgi i så fall org.nr. Er andre selskaper utfisjonert fra selskapet i 2010? Oppgi i så fall org.nr. Dersom selskapet har inngått i en fusjon eller fisjon i løpet av 2010, er denne i så fall gjennomført etter reglene om skattefri fusjon/fisjon? Er det foretatt overføringer av eiendeler som etter forskrift av nr er skattefrie? Redegjørelse skal i så fall vedlegges, jf. forskriften Oppgi organisasjonsnummer til evt. norsk konsernspiss, se rettledningen og navn og navn Har selskapet vært part i fusjon eller fisjon eller fått endret eierforhold som følge av fusjon eller fisjon, eller annen transaksjon med mer enn 90 %? (fylles ut av selskap som har hatt skatteposisjon uten tilknytning til eiendel eller gjeldspost, se rettledningen) Er det tatt ut eiendel eller forpliktelse som nevnt i skatteloven 9-14 i 2010? (RF-1109 "Uttak fra norsk område for skattlegging 2010" skal i så fall sendes inn, se rettledningen) Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger Kontorkommune per Ytelser fra selskap til aksjonær/nærstående (fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Har selskapet ytt lån til eller stilt sikkerhet for aksjonær/nærstående etter asl./asal. 8-7 og 8-8? (1001) Kristiansand Kontonummeret for tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt, se rettledningen. Feltet gjelder bare selskaper som leverer selvangivelsen elektronisk Har selskapet ytt lån eller stilt sikkerhet for personlig aksjonær i selskapets morselskap? Lånebeløp per Sikkerhetsstillelsesbeløp per Utleie av formuesgjenstand Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander Utbytte (totalt) besluttet utdelt i 2010/renter av egenkapitalbevis i 2010 Lånebeløp per Utleie av formuesgjenstander Inntektsår? kr Selskapets inntektsførte renter av lånet Ytelser fra aksjonær/nærstående til selskap (fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Har aksjonær/nærstående ytt lån til eller stilt sikkerhet for selskapet? Sikkerhetsstillelsesbeløp per kr Selskapets kostnadsførte renter av lånet kr kr Krever selskapet kreditfradrag etter skatteloven 9-14 Salg av formuesgjenstander Gevinst med utsatt beskatning etter skatteloven 9-14 Tap med utsatt fradragsføring etter skatteloven 9-14 Opplysninger/dokumentasjon om kontrollerte transaksjoner og mellomværender med nærstående, jf. ligningsl med forskrifter Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som ikke omfattes av fritaksmetoden, med skattepliktig gevinst? Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som ikke omfattes av fritaksmetoden, med fradragsberettiget tap? Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/ mellomværender over beløpsgrensene? (Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2010" skal i så fall vedlegges) Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig gevinst? Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig tap? Er selskapet eller innretningen dokumentasjonspliktig? (Nærmere om hvem som har dokumentasjonsplikt, se rettledningen) For rederi Krever selskapet likning etter de særskilte rederibeskatningsreglene i skatteloven 8-10? Hvis ja: Beløpet i post 231 hentes fra RF-1197 post 770. Postene 201 til 230, 233, samt post 252 skal ikke fylles ut. Ved fremføring av underskudd post i 232 menes her fradragsberettiget finansunderskudd. For samvirkeforetak RF-1028B Omsetning med medlemmer i eget lag eks. mva.: Omsetning med medlemmer i andre lag eks. mva.: Øvrig omsetning eks. mva. Sum omsetning: Etterbetaling, bonus til medlemmer i eget lag eks. mva.: Etterbetaling, bonus til medlemmer i andre lag eks. mva.: Andel av selskapets næringsinntekt som kommer fra omsetning med medlemmer i eget lag i %: %

10 Inntekt Beløp i hele kroner Næringsinntekt I samsvar med næringsoppgave 2 (ev. næringsoppgave 1, se rettledningen) Nettoinntekt av fast eiendom Mottatt konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved) Andre inntekter (spesifiseres) Inntekt sokkel (i samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts) 220 Sum inntekter Fradrag i inntekten Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom I samsvar med næringsoppgave og/eller oppgjørsblankett Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år overført fra post 370 Andre fradrag (spesifiseres) Underskudd sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts) 230 Sum fradrag Beregning av inntekt 231 Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd (post 220 post 230) Anvendelse av framførbart underskudd (hentes fra post 284, men begrenses oppad til post 231) Kun samvirkeforetak. Tillegg for ikke fradragsberettigede avsetninger, 233 se post 0980 i næringsoppgave 2/post 9980 i næringsoppgave 1, Inntekt før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag Ytet konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved) 260 Inntekt/underskudd (post 240 post 252) (underskudd overføres til post 286) Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven Netto positiv finansinntekt fra post 260 Beregnet øvrig inntekt, overføres fra RF-1197 post 792 Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år, overført fra post 370 Sum alminnelig inntekt Tonnasjeskatt Oversikt over framført underskudd i inntekt Framført ubenyttet underskudd etter likningen for 2009 (Underskudd som det er gitt skattefradrag for for 2009 kan ikke fremføres til 2010, se rettledningen) Oppnådd underhåndsakkord og gjeldsettergivelse i Andel av underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet framført underskudd fra tidligere år 283 Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse Rest framført underskudd fra tidligere år Anvendelse av framført underskudd fra tidligere år (hentes fra post 232) Årets underskudd (hentes fra post 260) Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet mot årets underskudd (begrenset oppad til post 286 og post 283) Sum underskudd til framføring per Oversikt over årets og framført skattefradrag etter skatteloven Framført ubenyttet skattefradrag for årene f.o.m t.o.m Fradragsberettiget andel av underliggende selskapsskatt for 2010 Sum Anvendelse av skattefradrag ved likningen for 2010 Rest skattefradrag til framføring

11 Beregning av korreksjonsinntekt 301 Fylles ut av selskaper som i årsoppgjøret har foreslått utdeling av utbytte, avgitt slikt konsernbidrag eller foretatt slik utdeling som nevnes i sktl (3), eller har gjenstående korreksjonsinntekt til framføring fra tidligere år. Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusive overkurs som fremdeles er i behold i selskapet, se rettledningen Sum positive midlertidige forskjeller , se rettledningen Sum negative midlertidige forskjeller , se rettledningen Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år per , se rettledningen Netto midlertidige forskjeller. Beløpet multipliseres med 0,72 for å beregne egenkapitalandelen av de midlertidige forskjellene Kun for rederiselskap etter sktl flg A Positiv forskjell mellom verdi lagt til grunn ved inntreden etter sktl og regnskapsmessig verdi for driftsmiddel og andel i deltakerliknet selskap X 0,72 309B Oppgjørskonto per for selskap som har valgt oppgjørsordningen (overført fra RF-1197 post 636) X 0,72 Sum postene 301, 308, 309A og 309B Egenkapital i balansen overført fra næringsoppgaven, se rettledningen Avsetning til utbytte som er ført som egenkapital i balansen (post 2055 i RF-1167) Ved underdekning vil det framkomme en positiv differanse her. Dersom beløpet i denne posten er negativt, vil korreksjonsinntekt ikke oppstå. Postene 335 og 350 skal da ikke fylles ut, men beløpet overføres direkte til post 360. Styrets forslag til utbytte i selskapets årsoppgjør, ytet konsernbidrag som overstiger alminnelig inntekt, utdelt utbytte som overstiger styrets forslag til utbytte i fjorårets årsoppgjør mv., jf. skatteloven 10-5, 3. ledd Korreksjonsinntekt. Grunnlag for beregning av korreksjonsskatt. I det venstre feltet føres det laveste av beløpene i post 330, 335, og det høyre feltet av post 308. Beløpet kan uansett ikke være lavere enn 0. : 0,72 Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år til anvendelse i 2010 eller videre framføring Postene fylles ut av selskaper som har korreksjonsinntekt i 2010 og/eller korreksjonsinntekt fra tidligere år til framføring. Dersom beløpet i post 330 er positivt (underdekning), vil det ikke være dekning for å fradragsføre fastsatt korreksjonsinntekt fra tidligere år. Negativt beløp fra post 330 (overdekning) føres her i venstre beløpsfelt. Beløpet føres her med positivt fortegn og omregnes til et beløp som føres ut i høyre felt Gjenstående korreksjonsinntekt fra tidligere år (hentes fra post 380 i selvangivelsen for 2009) : 0, Framført korreksjonsinntekt til fradrag i 2010 (det laveste av beløpet i post 365 og høyre felt i post 360) Fastsatt korreksjonsinntekt for 2010 (beløpet hentes fra høyre felt i post 350) Gjenstående korreksjonsinntekt til framføring etter likningen for inntektsåret 2010 Oversikt over ubenyttet godtgjørelse i aksjeutbytte 385 Framført godtgjørelse År I Framført ubenyttet godtgjørelse II Beregnet til anvendelse i 2010 III Rest til framføring per Framført godtgjørelse som kan trekkes fra er begrenset til utliknet skatt av årets inntekt Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente 386 Kun for kraftverkseiere: Sum ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inkl. rente Sum Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag 401B Selveide boliger i Norge Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. % Likningsverdi Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel % Sum likningsverdi - Beløpet overføres til post 401B 401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer Kommune Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer Kommune Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel % % Likningsverdi Sum likningsverdi - Beløpet overføres til post 401C

12 Formue 401A Norsk næringseiendom (ikke næringseiendom knyttet til kraftverk, jord- og skogbruk) (RF-1098) Formue per B Selveide boliger i Norge. Spesifiseres på side C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesifiseres på side D Annen fast eiendom i Norge av enhver art (fritidseiendom m.v.) Type eiendom Adresse Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Likningsverdi Sum post 401D 401E Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098) 401F Annen fast eiendom i utlandet av enhver art Type eiendom Adresse Land Likningsverdi Sum post 401F 402 Avskrivbart driftsløsøre, buskap, varer o.l. a. Driftsløsøre b. Buskap, herunder også travhester, pelsdyr og rein c. Beholdning av råstoffer, varer og avling for salg Skip, fiske- og fangstfartøy mv. 404 Ikke-avskrivbare driftsmidler 405 Fritidsbåt/lystyacht 406 Utestående fordringer Panteobligasjoner og gjeldsbrev Innskudd i innenlandske og utenlandske banker Ihendehaverobligasjoner av enhver art Antall Pålydende År Kurs Beløp Sum post Kontantbeholdning 411 Livsforsikringspoliser 412 Annen formue (Herunder finansielle opsjoner og andeler i obligasjonsfond mv.) (Ikke aksjer og andeler i aksjefond.) Gi nærmere opplysninger i eget vedlegg. 420 Sum bruttoformue (uten andeler i aksjefond, egenkapitalbevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper) Ikke-børsnoterte aksjeselskaper skal i forbindelse med verdsettelsen av aksjene overføre beløpet til post Likningsverdi av aksjer i norske selskaper, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond 422 Likningsverdi av aksjer i utenlandske selskaper (skal spesifiseres) 430 Sum bruttoformue Gjeld (Som skattemessig gjeld regnes bl.a. ikke: påløpte ikke forfalte gjeldsrenter, ikke utlignet betalbar skatt, utsatt skatt, avsatt utbytte og konsernbidrag som ikke er vedtatt.) Andel nettoformue fritatt for formueskatt (for visse forskningsinstitutter, se rettledningen). Redegjørelse skal vedlegges. 450 Nettoformue (post 430 post 440) Verdsettelse av aksjene i ikke-børsnoterte aksjeselskaper (sparebanker, se rettledningen) Selskapets bruttoformue (overført fra post 420) Aksjer, andeler i aksjefond og egenkapitalbevis i norske selskaper (full verdi) (egne aksjer ikke medregnet) 462 Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi) 463 Annen formue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsformue i utlandet) 470 Sum postene Gjeld (overført fra post 440) Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet Aksjeverdi per aksje til bruk ved formuesligningen av aksjonærene for inntektsåret 2011 (Er aksjekapitalen endret ved inn- eller utbetaling fra/til aksjonærene mv. i inntektsåret, se rettledningen) Underskrift Vi forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det med vårt vitende ikke finnes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er forbundet med straffeansvar å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dato Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet) Navn på den som signerer oppgaven (som i folkeregisteret) Reidar Henrik Berge Underskrift Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1028 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv. helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon ,70

13 Skatteetaten Foretaksopplysninger Navn Forretningsadresse Postnummer og poststed Næring (virksomhetens art) Nyetablert virksomhet i 2008 eller senere? Er bokføringsvalutaen en annen enn norske kroner, jf. bokføringsforskriften 4-2? Næringsoppgave 2 for 2010 For aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp ved utfylling av skjemaet. Skjemaet er vedlegg til selvangivelsen/selskapsoppgaven. Type valuta(er) Regnskapsperiode Fra Til Organisasjonsnummer Fødselsnummer Har foretaket årsregnskapsplikt etter regnskapsloven? Hvilke regler er benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet? Regnskapslovens regler for små foretak God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Antall årsverk i regnskapsåret Bergtorasvei KRISTIANSAND Handel med klær, reklame o.l. IFRS Forenklet IFRS Regnskapslovens alminnelige regler Revisor og regnskapsfører Regnskapsførers navn Forretningsadresse Er næringsoppgaven fylt ut av ekstern regnskapsfører/revisor? Regnskapsførers organisasjonsnr. Postnummer og poststed Agder Regnskapsservice AS Høyåshei KONGSHAVN Er virksomheten revisjonspliktig? Revisors Revisorselskapets orgnr navn KPMG AS Revisors Postnr. navn Bjørn Halvorsen Adresse Sørkedalsveien 6 /-sted 0369 OSLO Er bokføringen utført av ekstern regnskapsfører? Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner Varelager Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi (post 1400) Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi (post 1400) 0110 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0120 Varer under tilvirkning 0130 Ferdige egentilvirkede varer 0140 Innkjøpte varer for videresalg Kun for jordbruk Buskap 0160 Sum verdi av varelager Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg 0230 Salgsinntekter 0240 Varekostnad 0250 Bruttofortjeneste For samvirkeforetak 0310 Skattepliktig næringsinntekt Selvproduserte varer som skal nyttes i egen produksjon Skattepliktig næringsinntekt fra omsetning med egne medlemmer Utregning av skattemessig verdi på fordringer 0410 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter 2009 Konstaterte tap på kundefordringer 2010 Kundefordringer per Kredittsalg Skattemessig verdi kundefordringer (post 0410 post 0420) 0440 Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til pålydende 0450 Sum skattemessig verdi på fordringer Årets anskaffelser og salg av driftsmidler Anskaffelse Salg Anskaffelse Salg 0510 RF-1167B Forskning, utvikling og andre immatr. eiendeler 0520 Bygninger og anlegg 0530 Tomter og andre grunnareal 0540 Boliger inkl. boligtomter 0550 Skip, rigger, fly mv Varebiler mv Kontormaskiner 0580 Personbiler, maskiner, inventar og andre driftsmidler

14 Resultatregnskap ( i hele NOK) Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri Salgsinntekt og uttak utenfor merverdiavgiftsloven Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg Reise-, diett- og bilgodtgjørelse (oppgavepliktig) Reise- og diettkostnader (ikke oppgavepliktig) 7295 Provisjonskostnad Privat bruk av næringsbil Offentlig tilskudd/refusjon 7330 Salgs- og reklamekostnader Uopptjent inntekt 7370 Representasjonskostnader 3600 Leieinntekt fast eiendom Kontingenter 3695 Annen leieinntekt 7500 Forsikringspremie Provisjonsinntekt 7565 Garanti- og servicekostnad Gevinst ved avgang av anleggssmidler Verdiendringer investeringseiendommer Verdiendringer biologiske eiendeler Annen driftsrelatert inntekt 7600 Lisens, patentkostnad og royalty 7700 Annen kostnad 7800 Tap ved avgang av anleggsmidler 7830 Tap på fordringer Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Varekostnad Beholdn.endring av varer under tilvirkning og ferdig tilv. varer Fremmedytelse og underentreprise Beholdn.endring av egentilvirkede anleggsmidler Driftsresultat Netto positiv resultatandel vedr. invest. i DS,TS og FKV Renteinntekt fra foretak i samme konsern 8050 Annen renteinntekt Lønn, feriepenger mv Annen oppgavepliktig godtgjørelse 5400 Arbeidsgiveravgift Innberetningspliktig pensjonskostnad Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS mv Annen personalkostnad Avskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler Nedskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler Frakt og transportkostnad vedrørende salg Energi, brensel mv. vedrørende produksjon Valutagevinst (agio) 8070 Annen finansinntekt 8080 Verdiøkn. av finans. instrumenter vurd. til virkelig verdi 8090 Inntekt av andre investeringer/utbytte 9060 Sum finansinntekter Netto neg. resultatandel vedr. investering i DS, TS og FKV Verdired. av finans. instrumenter vurd. til virkelig verdi Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad til foretak i samme konsern 8150 Annen rentekostnad Leie lokale Valutatap (disagio) Lys, varme 8170 Annen finanskostnad Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. Verktøy, inventar mv. som ikke skal aktiveres Reparasjon og vedlikehold bygning Reparasjon og annet vedlikehold Fremmed tjeneste (regnskap rev.hon., rådgivning o.l.) Elektronisk kommunikasjon, porto mv Sum finanskostnader 9100 Ordinært resultat før skattekostnad 8300 Betalbar skatt Endring utsatt skatt/ skattefordel Ordinært resultat 8400 Ekstraordinær inntekt 8500 Ekstraordinær kostnad Drivstoff transportmidler 8600 Betalbar skatt Vedlikehold mv. transportmidler Forsikring og avgifter på transportmidler Bilkostnader, bruk av privat bil i næring Endring utsatt skatt/ skattefordel Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak Årsresultat/Totalresultat

15 Balanse - regnskapsmessige verdier (i hele NOK) Eiendeler Egenkapital og gjeld ANLEGGSMIDLER 1000 Forskning og utvikling 1020 Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter 1070 Utsatt skattefordel 1080 Goodwill (saldogruppe b) 1105 Forretningsbygg (saldogruppe i) 1115 Bygg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h) 1117 Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. (saldogr. g) 1120 Fast teknisk installasjon i bygninger (saldogruppe j) 1130 Anlegg, maskiner under utførelse 1150 Tomter og andre grunnarealer 1160 Bolig inkl. boligtomter, hytter mv Investeringseiendommer 1205 Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d) 1221 Skip, rigger mv. (saldogruppe e) 1225 Fly, helikopter mv. (saldogruppe f) 1239 Vare- og lastebiler, busser mv. (saldogruppe c) 1280 Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a) 1290 Andre driftsmidler Investeringer i deltakerliknede datter- og konsernselskap Investeringer i andre datter- og konsernselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i deltakerliknede tilknyttede selskap Investeringer i andre tilknyttede selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfondsandeler 1360 Obligasjoner 1370 Fordringer på personlige eiere, styremedl. o.l Fordringer på ansatte 1390 Andre fordringer INNSKUTT EGENKAPITAL 2000 Aksjekap./EK andre foretak 2010 Egne aksjer (negativt beløp) 2020 Overkursfond 2030 Annen innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL 2043 Fond for vurderingsforskjeller 2045 Fond for urealiserte gevinster 2055 Avsatt utbytte (jf. IFRS) 2059 Annen egenkapital Felleseid andelskapital 2080 Udekket tap 9450 Sum egenkapital LANGSIKTIG GJELD 2100 Pensjonsforpliktelser 2120 Utsatt skatt 2160 Uopptjent inntekt 2180 Avsetninger for forpliktelser 2200 Konvertible lån 2210 Obligasjonslån 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 2250 Gjeld til ansatte og personlige eiere 2260 Gjeld til selskap i samme konsern 2280 Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital 2290 Annen langsiktig gjeld 9500 Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD 2310 Konvertible lån 2320 Obligasjonslån 2330 Derivater 2380 Gjeld til kredittinstitusjoner 2400 Leverandørgjeld 2460 Leverandørgjeld til selskap i samme konsern 2500 Betalbar skatt, ikke utliknet Netto pensjonsmidler 2510 Betalbar skatt, utliknet 9300 Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 1400 Varelager Skattetrekk og andre trekk Skyldig merverdiavgift Biologiske eiendeler 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 1500 Kundefordringer, inkl. i samme konsern 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern 1565 Kortsiktige fordringer mot personlig eier/styremedl. o.l Andre kortsiktige fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Ikke-markedsbaserte aksjer og andeler Markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv. Andre obligasjoner og sertifikater Andre offentlige avgifter 2800 Avsatt utbytte 2900 Forskudd fra kunder 2910 Gjeld til ansatte og personlige eiere Gjeld til selskap i 2920 samme konsern 2949 Lønn, feriepenger o.l Påløpt rente 2970 Uopptjent inntekt 2980 Avsetninger for forpliktelser 2990 Annen kortsiktig gjeld Andre finansielle instrumenter Kontanter Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 Tilbakeføring av enkelte inntekter og kostnader fra resultatregnskapet Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall. Fradrag i næringsinntekten føres i kolonnen til høyre Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader 0611 Ikke fradragsberettigede kontingenter I. Tillegg i næringsinntekt Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall. Tillegg i næringsinntekten føres i kolonnen til venstre Skattekostnad 0820 Negativ skattekostnad 0621 Rentekostnad på utliknet skatt 0821 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt Tillbakeføring av inntektsført utbytte (fylles ut av både selskaper og andre) Resultatført konsernbidrag 2010 II. Fradrag i næringsinntekt Poster som ikke fylles ut av enkeltpersonforetak. Slike inntekter og fradrag fylles ut direkte i selvangivelsen for personlige skattytere. Poster som bare fylles ut av enkeltpersonforetak. (Enkelte AS, se rettledn.) Andre poster Annen skattepliktig gevinst ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapirer 0652 Skattepliktig utbytte på aksjer mv. inklusiv tillegg etter skatteloven femte ledd % av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 0670 Underskuddsandel av investering i DS, TS og FKV (se post 8006) Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Nedskriving på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer Andel av regnskapsmessig underskudd i deltakerliknet selskap Regnskapsmessig tap ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap Andre ikke fradragsberettigede kostnader inkl. resultatførte gaver Endring i midlertidige forskjeller fra post 100 i RF-1217 Korreksjon for foreslått utbytte fra DS og TS ved bruk av egenkapitalmetoden. (kun skattepliktig utbytte) 0650 Skattepliktig gevinst fra RF Fradragsberettiget tap fra RF Skattemessig overskudd på andel i deltakerliknet selskap Skattepliktig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap 0660 Rentekostnader ført i resultatregnskapet 0860 Renteinntekter ført i resultatregnskapet Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil 0877 Avkastning på livsforsikring ført i resultatregnskapet Egne sykepenger ført som inntekt i resultatregnskapet Endring i midlertidige forskjeller fra post 100 i RF-1217 Emisjons- og stiftelseskostnader 0679 Andre inntekter 0879 Andre fradrag Overskuddsandel av investering i DS, TS og FKV (se post 8005) Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Reversering av tidligere nedskrivning på aksjer og andre verdipapir inntektsført i året Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer Andel av regnskapsmessig overskudd i deltakerliknet selskap Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap Andre skattefrie inntekter Annet fradragsberettiget tap ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapirer Skattemessig underskudd på andel i deltakerliknet selskap Fradragsberettiget tap ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap Sum tillegg i næringsinntekten Beregning av næringsinntekt 0920 Årsresultat/totalresultat fra post 9200 (side 2) 0910 Sum fradrag i næringsinntekten 0900 Sum tillegg i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i venstre kolonne) Sum fradrag i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i høyre kolonne) 0970 Sum av aksjeselskaper mv. som har gjennomsnittsliknet skog og/eller gjennomsnittsliknet reindrift. Kolonnene A, B og E skal nyttes av alle. I kolonne ID skal Korreksjoner for næringene som det beregnes personinntekt for nummereres løpende, men med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt. primærnæringer 0402 For samvirkeforetak jf. post 0320, føres differansen til inntekt i selvangivelsen (RF-1028) post 233 Etterbetaling, bonus ekskl. MVA til andelseiere/medlemmer. Overstiger utdelingene fradragsrammen Næringsinntekt/ Aksjeselskaper mv. overfører beløpet til selvangivelsen (unntatt AS mv. med gjennomsnittsliknet skog og/eller -underskudd reindrift som må benytte tabellen under). Deltakerliknede selskap overfører beløpet til selskapsoppgaven Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 0999 mellom ulike næringer. I tillegg skal tabellen brukes A Type Næring ID (For eks. 1, 2, 3 m.v.) B Post 0999 fordelt på næringer Beløp under E overføres til RF-1224 og RF-1030 For eventuell fordeling C E Postnummer i F G Skattepliktig selvangivelse inntekt fordelt (RF-1030) på næringer Innehaver Gjelder gj.snittsl. overf. til jordbr. fra biom. prod. se rettl Ektefelle/ registrert partner 0403 Kontrollsum Underskrift Henvendelse rettes til Revisors underskrift Dato Telefonnr Jon Egil Jøssang Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1167: For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Næringsoppgave 2, RF-1167, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 24. oktober 1991, jf. ligningsloven 4-4 nr 7

17 Skatteetaten Avstemming av egenkapital 2010 Navn Organisasjonsnr Fødselsnr. Hvem skal levere skjemaet? Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2 (RF-1167), næringsoppgave 3 (RF-1170) og næringsoppgave 4 (RF-1173). Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 3 eller 4 eller frivillig bruker næringsoppgave 2, skal fylle ut side 1 og 2. Enkeltpersonforetak og deltakerliknet selskap fyller bare ut side 2. Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital 100A 100B Egenkapital forrige år Prinsippendringer og korreksjoner - spesifiseres i tabell på side C Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte for 2010 for foretak som bruker norsk regnskapslovgivning, eller forventet utbytte oppgitt i noter i årsregnskapet for 2009 som ble utdelt i 2010 for IFRS-foretak - Mottatt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag - Kontantinnskudd Tingsinnskudd Nedsettelse av aksjekapital og overkursfond - kontanter - Nedsettelse av aksjekapital og overkursfond - andre eiendeler - Gjeldsettergivelse Kjøp av egne aksjer - Salg av egne aksjer Gjeld konvertert til aksjekapital Differansen mellom avsatt/forventet utbytte ved årsoppgjøret i 2009 og utdelt utbytte i 2010 Andre endringer Egenkapital Andre opplysninger 207 Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusiv overkurs. Se rettledningen Økning Nedgang RF-1052B

18 Enkeltpersonforetak og deltakerliknet selskap, avstemming av egenkapital Egenkapital forrige år Årsresultat (post 9200 i RF 1167) Privatkonto, (post 450 nedenfor) Kontantinnskudd Tingsinnskudd Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privatbil i næring Prinsippendringer Andre egenkapitalkorreksjoner Egenkapital Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og deltakerliknet selskap Kontantuttak Uttak av driftsmidler Uttak av varer og tjenester Bolig i næringsbygg Lys og varme privat Kostnader til elektronisk kommunikasjon Diverse andre private kostnader Skatter Privat bruk av næringsbil Premie til egen syke- og ulykkesforsikring Premie til tilleggstrygd for sykepenger Sum privatkonto (overføres til post 302) Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B Post nr i næringsoppgaven Beløp per forrige år Endring Ny verdi per Sum Herav utsatt skatt Netto endring til post 100B Underskrift Dato Underskrift Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994 nr 1064, jf. ligningsloven 4-4 nr. 7. Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1052B For å samle og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, RF-1052B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon

19 Skatteetaten Avskrivning 2010 Navn Nærings- (kontor-) adresse Postnr./-sted Det vises til rettledning RF-1270 Skjema nr. Organisasjonsnummer Bergtorasvei 64 Fødselsnummer 4633 KRISTIANSAND Kommune (1001) Kristiansand 1 av 1 Saldoavskrivninger: Gjelder dette skjemaet skattyters andel av felles konto i sameie som ikke går inn under skatteloven til 10-45? Gruppe a: kontormaskiner o.l. (30%) Gruppe b: ervervet forretningsverdi (goodwill) (20%) Gruppe c: vogntog, lastebiler, varebiler o.l. (20%) Gruppe d: personbiler, traktorer, maskiner o.l. (20%) Gruppe e: skip mv. (14%) Gruppe f: fly, helikopter (12%) Gruppe g: anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft og elektroteknisk utrustning i kraftforetak (5%) Gruppe h: bygg og anlegg mv. (4%) Gruppe i: forretningsbygg (2%) Gruppe j: fast teknisk installasjon i bygninger (10%) Evt. gårds- og bruksnr. ev. seksjonsnr. Evt. gateadresse Saldonr. Saldogruppe Valgt avskrivningssats Type næring Overføres til 1 d 20,00 Annen næring Saldonr. Saldogruppe Valgt avskrivningssats Type næring Overføres til 2 c 20,00 Annen næring 102 Saldogrunnlag pr. 1.1 (overføres fra post 111 i fjorårets skjema) Beregnet nedskrevet verdi av utskilte driftsmidler a Nyanskaffelser - kostpris b Nyanskaffelser - påkostninger 104c 104d Nedskrivning på nyanskaffelser med salgsgevinst etter sktl Offentlige tilskudd o.l. i forbindelse med nyanskaffelser e Justering av inngående mva 105 Sum grunnlag før realisasjon/uttak Vederlag ved realisasjon/omsetningsverdi ved uttak av driftsmidler - Herav inntektsført i 2010 (jf sktl 14-44) Grunnlag for årets saldoavskrivning, ev. negativ saldo for gruppe a, b, c, d eller j og ev. gevinst/tap ved realisasjon/uttak for gruppe e, f, g, h eller i Overført til gevinst- og tapskonto. Gevinster føres med tegn, tap føres med - tegn. Årets saldoavskrivning(-)/ev. innteksføring() av del av negativ saldo i gruppe a, c, d eller j. Saldogrunnlag pr Overføres til neste år, post 102 Er det fortsatt fysiske driftsmidler som inngår i saldogrunnlaget pr Forretningsbygg anskaffet før Historisk kostpris 114 Nedskrevet verdi pr Nedre grense for avskrivning Ervervsdato hvis det er realisert driftsmidler som helt/ delvis er finansiert med tilskudd til investering i distriktene etter forskrift gitt av Kongen Lineære avskrivninger: 120 Objekt nr. Type næring Beskrivelse av objektet Ervervsår Levetid (antall år) Kostpris (inkl. påkostninger) Årets avskrivninger (evt. kostnadsfordeling) Nedskrevet verdi Overføres til: Dato Underskrift Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. ligningsloven 4-4 nr. 7. RF-1084B

20 Skatteetaten Foretaksopplysninger Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2010 Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning (RF-1218) til hjelp ved utfylling av skjemaet Navn Fødselsnummer Organisasjonsnummer Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Endring i forskjeller I II III DRIFTSMIDLER (MATERIELLE OG IMMATERIELLE) OG GOODWILL Regnskapsmessig verdi på driftsmidler Skattemessig verdi på driftsmidler Forskjeller/endringer i forskjeller LANGSIKTIGE FORDRINGER OG GJELD I UTENLANDSK VALUTA Netto regnskapsmessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld Netto skattemessig verdi på langsiktige fordringer/langsiktig gjeld Forskjeller/endringer i forskjeller TILVIRKNINGSKONTRAKT SOM IKKE ER FULLFØRT VED ÅRSSLUTT Regnskapsmessig opptjent inntekt på tilvirkningskontrakt under arbeid Skattemessig verdi på tilvirkningskontrakt under arbeid Forskjeller/endringer i forskjeller VAREBEHOLDNING / BIOLOGISKE EIENDELER Regnskapsmessig verdi varebeholdning Skattemessig verdi varebeholdning Forskjeller/endringer i forskjeller UTESTÅENDE FORDRINGER Regnskapsmessig verdi på kundefordringer Regnskapsmessig verdi på andre fordringer (også langsiktige) Skattemessig verdi på fordringer (se Næringsoppgave 2 post 0450) Forskjeller/endringer i forskjeller BALANSEFØRTE LEIEAVTALER I REGNSKAPET, skattemessig ikke aktivert (balanseført) Regnskapsmessig verdi leasingobjekt ført i balansen Regnskapsmessig verdi av leasinggjeld ført i balansen 48 Forskjeller/endringer i forskjeller Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. ligningsloven 4-4 nr. 7. Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1217 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene,jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon RF-1217B

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Næringsoppgave 2 for 2015

Næringsoppgave 2 for 2015 Næringsoppgave 2 for 2015 For aksje og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp ved utfylling

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. 2016 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn Organisasjonsnummer

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei.

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Skatteetaten Selvangivelse og næringsoppgave for 2015 for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven 1 Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12.2015 Kreves det forhåndslikning?

Detaljer

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei.

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Skatteetaten Selvangivelse for aksjeselskap mv. Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Kreves det forhåndslikning? Inntektsår? Endring i navn og postadresse må meldes

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6

2007 AA 1 Standard rapport 06 01 2008 1 av 6 1 av 6 Alle kontoer gruppert [1] Eiendeler [10] Immaterielle eiendeler 1070 Utsatt skattefordel Sum [10] Immaterielle eiendeler [12] Transportmidler,inventar,maskiner 1200 Maskiner og anlegg 1250 Inventar

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

VESTRE GRIMSØY VANN OG AVLØPSLAG SA 1743 KLAVESTADHAUGEN

VESTRE GRIMSØY VANN OG AVLØPSLAG SA 1743 KLAVESTADHAUGEN Åroppgjør for 2014 1743 KLAVESTADHAUGEN Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager (F-4199)

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager (F-4199) Årsregnskap for ikkekommunale barnehager (F4199) Klient Buggeland Barnehage SA Fødsels/org.nr 887 493 812 Barnehagens navn Buggeland Barnehage SA Adresse Buggelandsbakken 145 Postnr./sted 4324 SANDNES

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift

Ny MVA oppgave fra Skattemelding for merverdiavgift Ny MVA oppgave fra 01.01.17 Skattemelding for merverdiavgift Endringene påvirker kun de som importerer og eksporterer varer. De som ikke har MVAregnskap, kan også se bort fra dette. Vi har søkt å finne

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 24.jul.2015 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport BEDRE INNEKLIMA AS 990162689 04.apr.2014 Firmainformasjon BEDRE INNEKLIMA AS Overvåk firma Orgnr.: 990162689 D-U-N-S: 566533563 Telefon: 95041135 Juridisk adresse: Bekkeveien 3, 3236 Sandefjord

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes.

Generelt. Kunnskapsmål Kunnskap om hva en kontoplan er, hvordan den er bygget opp og hvordan den brukes. Modul 3- Kontoplan Modulen gir deltakerne forklaring på hva en kontoplan er og hvordan den kan hjelpe foreningen til å ha et ryddigere regnskap. Det vil legges opp til en oppgave slik at kursdeltaker kan

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2003 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2003 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ATRIUM DESIGN & TRADE AS 995465450 19.jun.2012 GRUNNFAKTA Delbedømmelse: ETABLERT Grunnfakta Selskapsform AS - Privat aksjeselskap Etableringsår 2010 Stiftelsesdato 21-04-2010 Aksjekapital

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring

Delbedømmelser Grunnfakta Eier/Juridisk Økonomi Betalingserfaring 02.08.2011 FIRMAINFORMASJON Organisasjonsnr 986540121 D U N S 730079964 Firma navn BYGG OG MALERMESTERTJENESTEN AS Juridisk adresse Kolbotnveien 5 Besøksadresse Kolbotnveien 5 Postadresse Postboks 79 Telefon

Detaljer

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat

Finansinntekt- og kostnad, skattekostnad ord. Resultat, ekstraord. Inntekt og kostnad, skattekostnad ekstraord. Resultat, årets resultat Statens legemiddelverk Kontoplan apotek Innhold: 1. Prinsipp for kontoplanen Kontoklasse 1: Kontoklasse 2: Kontoklasse 3: Kontoklasse 4: Kontoklasse 5: Kontoklasse 6/7: Kontoklasse 8: Eiendeler Egenkapital

Detaljer

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse:

https://go.direktmedia.no/purehelpwebshop/report/default.asp... Kreditt-limit (1000): 70 Aktuell hendelse: D&B Totalrapport Organisasjonsnummer 990507570 Dunsnummer 566677626 Firmanavn NOVICON AS Gateadresse Gate Postnr - Poststed Postboksadresse Postboks Postnr - Poststed Reppevegen 90 D 7054 - Ranheim 7481

Detaljer

Næringsoppgave 2 for 2014

Næringsoppgave 2 for 2014 Næringsoppgave 2 for 2014 For aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004

Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 2004 Barne og familiedepartementet Årsregnskap for ikkekommunale barnehager 2004 Opplysningene om inntekter og kostnader i ikkekommunale barnehager samles inn av Statistisk sentralbyrå etter oppdrag fra Barne

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening

Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Årsregnskap 2016 for Tromsø turnforening Organisasjonsnr. 974899450 Utarbeidet av: SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS Autorisert regnskapsførerselskap Terminalgt. 10 9019 TROMSØ Organisasjonsnr.

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

AAA Høyeste kredittverdighet

AAA Høyeste kredittverdighet Utvidet rapport ÅRVOLL BYGG AS 989794302 27.mai.2013 Firmainformasjon ÅRVOLL BYGG AS Orgnr.: 989794302 D-U-N-S: 548542278 Telefon: 22655100 Hjemmeside: www.aarvollbygg.no Epostadresse: kontakt@aarvollbygg.no

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer