Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per Nei.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei."

Transkript

1 Skatteetaten Selvangivelse for aksjeselskap mv. Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per Kreves det forhåndslikning? Inntektsår? Endring i navn og postadresse må meldes til Enhetsregisteret, Brønnøysund Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av et børsnotert selskap? Hvis selskapet er nystiftet i, oppgi stiftelsesdato Er selskapet nystiftet i inntektsåret ved omdannelse av NUF, enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller kommandittselskap? Er omdannelsen i så fall gjennomført etter reglene om skattefri omdannelse? Er selskapet nystiftet ved fisjon i? Er andre selskaper innfusjonert i selskapet i? Oppgi i så fall org.nr. Er andre selskaper utfisjonert fra selskapet i? Oppgi i så fall org.nr. Dersom selskapet har inngått i en fusjon eller fisjon i løpet av, er denne i så fall gjennomført etter reglene om skattefri fusjon/fisjon? Er det foretatt overføringer av eiendeler som etter forskrift av nr er skattefrie? Redegjørelse skal i så fall vedlegges, jf. forskriften Oppgi organisasjonsnummer til evt. norsk konsernspiss, se rettledningen og navn og navn Har selskapet i løpet av året deltatt i omorganisering over landegrensene? Har selskapet i løpet av fått endret eierforhold som følge av omorganisering eller annen transaksjon som bringer selskapet inn i konsernforhold (mer enn 90 ) til nye selskaper? (fylles ut av selskap som har hatt skatteposisjon som overstiger kr 1 mill. uten tilknytning til eiendel eller gjeldspost, se rettledningen) Er selskapet direkte eller indirekte eiet av selskap i utlandet, oppgi selskapsnavn Er det tatt ut eiendel eller forpliktelse som nevnt i skatteloven 9-14 i? (RF-1109 "Uttak fra norsk område for skattlegging " skal i så fall sendes inn, se rettledningen) Gevinst med utsatt beskatning etter skatteloven 9-14 Tap med utsatt fradragsføring etter skatteloven 9-14 Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som ikke omfattes av fritaksmetoden, med skattepliktig gevinst? Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som ikke omfattes av fritaksmetoden, med fradragsberettiget tap? Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig gevinst? Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig tap? og land (landkode) Er selskapet filial av utenlandsk selskap? Hvis ja: Omfatter filialregnskapet alle inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld for både hovedkontor og filial? Har selskapet virksomhet med fast driftssted i annet land? Hvis ja: Oppgi landkode: Diverse opplysninger Ytelser fra selskap eller selskapets datterselskap til aksjonær/nærstående (fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Har selskapet ytt lån til eller stilt sikkerhet for aksjonær/nærstående etter asl./asal. 8-7 og 8-8? Kontonummeret for tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt, se rettledningen. Feltet gjelder bare selskaper som leverer selvangivelsen elektronisk Har selskapet ytt lån eller stilt sikkerhet for personlig aksjonær i selskapets morselskap? Lånebeløp per Utleie av formuesgjenstand Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander Utbytte (totalt) besluttet utdelt i /renter av egenkapitalbevis i Lånebeløp per Utleie av formuesgjenstander Salg av formuesgjenstander Selskapets inntektsførte renter av lånet Er selskapet eller innretningen dokumentasjonspliktig? (Nærmere om hvem som har dokumentasjonsplikt, se rettledningen) kr Sikkerhetsstillelsesbeløp per Ytelser fra aksjonær/nærstående til selskap (fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Har aksjonær/nærstående ytt lån til eller stilt sikkerhet for selskapet? kr Sikkerhetsstillelsesbeløp per Selskapets kostnadsførte renter av lånet Opplysninger/dokumentasjon om kontrollerte transaksjoner og mellomværender med nærstående, jf. ligningsl med forskrifter Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/ mellomværender over beløpsgrensene? (Skjemaet RF-1123 "Kontrollerte transaksjoner og mellomværender " skal i så fall vedlegges) For rederi Krever selskapet likning etter de særskilte rederibeskatningsreglene i skatteloven 8-10? Hvis ja: Beløpet i post 231 hentes fra RF-1197 post 770. Postene 201 til 230, 233, samt post 252 skal ikke fylles ut. Ved fremføring av underskudd post i 232 menes her fradragsberettiget finansunderskudd. kr kr Driver selskapet med utvinning av petroleum i utlandet? For samvirkeforetak Omsetning med medlemmer i eget lag eks. mva.: Omsetning med medlemmer i andre lag eks. mva.: Øvrig omsetning eks. mva Etterbetaling, bonus til medlemmer i eget lag eks. mva.: Etterbetaling, bonus til medlemmer i andre lag eks. mva.: Andel av selskapets næringsinntekt som kommer fra omsetning med medlemmer i eget lag i : 104 Sum omsetning: RF-1028B

2 Inntekt Beløp i hele kroner 201 Næringsinntekt I samsvar med næringsoppgave 2 (ev. næringsoppgave 1, se rettledningen) Nettoinntekt av fast eiendom Mottatt konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved) Andre inntekter (spesifiseres) Inntekt sokkel (i samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts) 220 Sum inntekter Fradrag i inntekten 222 Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom 223 Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år overført fra post 370 I samsvar med næringsoppgave og/eller oppgjørsblankett Andre fradrag (spesifiseres) Underskudd sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts) 230 Sum fradrag Beregning av inntekt 231 Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd (post 220 post 230) 232 Anvendelse av framførbart underskudd (hentes fra post 284, men begrenses oppad til post 231) Kun samvirkeforetak. Tillegg for ikke fradragsberettiget etterbetaling (overstiger nettoinntekt 233 av medlemsomsetning), se post 0980 i næringsoppgave 2/post 9980 i næringsoppgave Inntekt før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag 252 Ytet konsernbidrag (RF-1206 skal legges ved) 260 Inntekt/underskudd (post 240 post 252) (underskudd overføres til post 286) Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven Netto positiv finansinntekt fra post Beregnet øvrig inntekt, overføres fra RF-1197 post 792 Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år, overført fra post 370 Sum alminnelig inntekt Tonnasjeskatt Oversikt over framført underskudd i inntekt 280 Framført ubenyttet underskudd etter likningen for Oppnådd underhåndsakkord og gjeldsettergivelse i 282 Andel av underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet framført underskudd fra tidligere år 283 Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse 284 Rest framført underskudd fra tidligere år Anvendelse av framført underskudd fra tidligere år (hentes fra post 232) Årets underskudd (hentes fra post 260) Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet mot årets underskudd (begrenset oppad til post 286 og post 283) Sum underskudd til framføring per Årets og framført kreditfradrag etter skatteloven (for skattepliktig utbytte fra utenlandske selskap) Framført ubenyttet kreditfradrag for årene f.o.m t.o.m Fradragsberettiget andel av underliggende selskapsskatt for Sum Anvendelse av kreditfradrag ved likningen for Rest kreditfradrag til framføring

3 Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år til anvendelse i eller videre framføring Postene fylles ut av selskaper som har korreksjonsinntekt fra 2011 eller tidligere år til framføring 301 Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusive overkurs som fremdeles er i behold i selskapet, se rettledningen Sum positive midlertidige forskjeller , se rettledningen Sum negative midlertidige forskjeller , se rettledningen Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år per 1.1., se rettledningen Netto midlertidige forskjeller. Beløpet multipliseres med 0,73 for å beregne egenkapitalandelen av de midlertidige forskjellene Kun for rederiselskap etter sktl flg. Sum postene 301, 308 og 309 Positiv forskjell mellom verdi lagt til grunn ved inntreden etter sktl og regnskapsmessig verdi for driftsmiddel og andel i deltakerliknet selskap X 0, Egenkapital i balansen overført fra næringsoppgaven, se rettledningen 321 Avsetning til utbytte som er ført som egenkapital i balansen (post 2055 i RF-1167) Ved overdekning vil det framkomme en negativ differanse her. Dersom beløpet i denne posten er positivt kan ikke korreksjonsinntekt fra tidligere år fradragføres dette inntektsåret. Negativt beløpt fra post 330 (overdekning) føres her i venstre beløpsfelt. Beløpet føres her med postitiv fortegn og omregnes til et beløp som føres ut i høyre felt. Er beløpet i post 330 positivt føres 0 i post 360. : 0, Gjenstående korreksjonsinntekt fra tidligere år (hentes fra post 380 i selvangivelsen for 2012) 370 Framført korreksjonsinntekt til fradrag i (det laveste av beløpet i post 365 og høyre felt i post 360) 380 Gjenstående korreksjonsinntekt til framføring etter likningen for inntektsåret Oversikt over ubenyttet godtgjørelse i aksjeutbytte 385 Framført godtgjørelse Framført godtgjørelse som kan trekkes fra er begrenset til utliknet skatt av årets inntekt. År 2003 I Framført ubenyttet godtgjørelse Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente 386 Kun for kraftverkseiere: Sum ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inkl. rente Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag 401B Selveide boliger i Norge Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Likningsverdi Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel Sum likningsverdi - Beløpet overføres til post 401B på side 4 401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer Kommune Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer Likningsverdi Kommune Boligtype (se rettledningen) P-ROM/boareal Byggeår Eierandel Sum likningsverdi - Beløpet overføres til post 401C på side 4

4 Formue 401A Norsk næringseiendom (RF-1098) 401B Selveide boliger i Norge. Spesifiseres på side C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesifiseres på side D Annen fast eiendom i Norge av enhver art (fritidseiendom, næringseiendom knyttet til kraftverk, jord- og skogbruk m.v.) Formue per Type eiendom Adresse Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Likningsverdi Sum post 401D 401E Utleid utenlandsk næringseiendom (RF-1098) 401F Annen fast eiendom i utlandet av enhver art Type eiendom Adresse Land Likningsverdi Sum post 401F 401G Flerboligbygninger i Norge Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Eierandel Likningsverdi Sum post 401G 402 Avskrivbart driftsløsøre, buskap, varer o.l. a. Driftsløsøre b. Buskap, herunder også travhester, pelsdyr og rein c. Beholdning av råstoffer, varer og avling for salg 403 Skip, fiske- og fangstfartøy mv. 404 Ikke-avskrivbare driftsmidler 405 Fritidsbåt/lystyacht 406 Utestående fordringer 407 Panteobligasjoner og gjeldsbrev 408 Innskudd i innenlandske og utenlandske banker 409 Ihendehaverobligasjoner av enhver art Antall Pålydende År Kurs Beløp Sum post Kontantbeholdning 411 Livsforsikringspoliser Annen formue Sum bruttoformue (uten andeler i aksjefond, egenkapitalbevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper) Likningsverdi av aksjer i norske selskaper, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond Likningsverdi av aksjer i utenlandske selskaper (skal spesifiseres) Sum bruttoformue (Herunder finansielle opsjoner og andeler i obligasjonsfond mv.) (Ikke aksjer og andeler i aksjefond.) Gi nærmere opplysninger i eget vedlegg. Gjeld (Som skattemessig gjeld regnes bl.a. ikke: påløpte ikke forfalte gjeldsrenter, ikke utlignet betalbar skatt, utsatt skatt, avsatt utbytte og konsernbidrag som ikke er vedtatt.) Andel nettoformue fritatt for formueskatt (for visse forskningsinstitutter, se rettledningen). Redegjørelse skal vedlegges. Nettoformue Ikke-børsnoterte aksjeselskaper skal i forbindelse med verdsettelsen av aksjene overføre beløpet til post 460 Verdsettelse av aksjene i ikke-børsnoterte aksjeselskaper (sparebanker, se rettledningen) Selskapets bruttoformue (overført fra post 420) Aksjer, andeler i aksjefond og egenkapitalbevis i norske selskaper (full verdi) (egne aksjer ikke medregnet) Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi) Annen formue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsformue i utlandet) Sum postene Gjeld (overført fra post 440) Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet) Aksjeverdi per aksje til bruk ved formuesligningen av aksjonærene for inntektsåret 2014 (Er aksjekapitalen endret ved inn- eller 490 utbetaling fra/til aksjonærene mv. i inntektsåret, se rettledningen) Underskrift Vi forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det med vårt vitende ikke finnes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er forbundet med straffeansvar å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dato Navn på den som signerer oppgaven (som i folkeregisteret) Underskrift Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1028 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv. helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon

5 Skatteetaten Selskapets organisasjonsnummer Selskapets navn Aksjonærregisteroppgaven Skal fylles ut av alle norske aksje- og allmennaksjeselskap, samt sparebanker. Se rettledning RF Oppgaven returneres til skattekontoret i regionen selskapet er registrert. Inntektsår Selskapets adresse Postnr. Poststed ISIN (kun for selskaper registrert i VPS) Aksjeklasse Til skattekontoret for (kommune) Selskapsopplysninger Inngående beholdning 1. januar Utgående beholdning 31. desember Post 1 Aksjekapital for hele selskapet Post 2 Aksjekapital i denne aksjeklassen Post 3 Pålydende per aksje Post 4 Antall aksjer i denne aksjeklassen Post 5 Innbetalt aksjekapital i denne aksjeklassen Post 6 Innbetalt overkurs i denne aksjeklassen Post 7 Overkursfond i denne aksjeklassen Utbytte Post 8 Utdelt skatterettslig utbytte i løpet av inntektsåret Totalt utdelt utbytte (i denne aksjeklassen) Utdelt utbytte per aksje (2 desimaler) Hvem kan Skatteetaten kommunisere med vedrørende denne oppgaven? Navn Rolle Telefon e-post Annen kontaktperson om ønskelig Navn Rolle Telefon e-post Underskrift Sted og dato Underskrift Inndeling av oppgaven For selskap der det ikke har funnet sted endringer på eiersiden i inntektsåret, og heller ingen endring i aksjekapital eller antall aksjer, er det tilstrekkelig å rapportere et sett med standardopplysninger, det vil si postene 1-7 (selskapsopplysninger) og (aksjonæropplysninger), evt. 8 og 21 hvis det er utdelt utbytte. Har det i løpet av inntektsåret vært endringer i aksjonærsammensetningen eller i selskapets aksjekapital eller antall aksjer, fremgår det ellers av rettledningen hvilke poster som må fylles ut. Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1086 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Aksjonærregisteroppgaven, RF-1086, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon , eller Skattedirektoratet på telefon Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994, jf. ligningsloven 6-11 og 6-16 b. RF-1086B

6 Utstedelse av aksjer ved stiftelse, nyemisjon, nyemisjon ved konvertering av fordring, nyemisjon ved konsernintern overføring, skattepliktig fusjon/fisjon og omdannelse til aksjeselskap Post 9 Nyutstedte aksjer Se post 23 for tilsvarende opplysninger på aksjonærnivå Hendelsestype Antall nyutstedte aksjer Antall aksjer etter Pålydende per aksje Innbetalt overkurs per aksje Antall egne aksjer overført Utstedelse av aksjer ved fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon/fisjon og sammenslåing/deling av aksjeklasse Post 10 Nyutstedte aksjer (omfordeling) Se post 24 for tilsvarende opplysninger på aksjonærnivå Hendelsestype Pålydende per utstedt aksje Antall nyutstedte aksjer Antall egne aksjer overført Antall aksjer etter Overd. selskaps org. nr. ISIN/Aksjeklasse Antall innløste aksjer Pålydende per innløst aksje Overt. selskaps org. nr. Sletting av aksjer ved likvidasjon, partiell likvidasjon, skattepliktig fusjon/fisjon, skattepliktig innløsning ifm. skattefri fusjon/fisjon og sletting av egne aksjer til dekning av tap og avsetning til fond Post 11 Slettede aksjer (avgang) Se post 25 for tilsvarende opplysninger på aksjonærnivå Hendelsestype Pålydende per aksje Antall slettede aksjer Gjennomsnittlig innbetalt overkurs per slettet aksje Antall aksjer etter Totalt vederlag/ Utbetalt av innbetalt kapital Sletting av aksjer ved spleis, skattefri fusjon/fisjon og sammenslåing/deling av aksjeklasse Post 12 Slettede aksjer (omfordeling) Se post 26 for tilsvarende opplysninger på aksjonærnivå Hendelsestype Pålydende per aksje Antall slettede aksjer Pålydende per aksje etter spleis Antall aksjer etter Overt. selskaps org. nr. ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjer (antall) Pålydende per vederlagsaksje Overt. morselskaps org. nr. ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjer (antall) Pålydende per vederlagsaksje Endringer i aksjekapital/overkurs og økning/reduksjon av pålydende Post 13 Nedsettelse av innbetalt Nedsettelse av innb. overkurs overkurs med tilbakebetaling til aksjonærene i løpet av inntektsåret (se post 28) Post 14 Forhøyelse av aksjekapital Forhøyelse av aksjekapital Økning pål. per aksje Pålydende per aksje etter ved økning av pålydende per aksje ifm. fondsemisjon Post 15 Forhøyelse av aksjekapital Hendelsestype Forhøyelse av aksjekapital Økning pålydende per aksje og overkurs ved økning av pålydende ved nyemisjon, fisjon og fusjon (Se post 29) Pålydende per aksje etter Forhøyelse av overkurs Overd. selskaps org.nr. ISIN/Aksjeklasse Post 16 Nedsettelse av aksjekapital ved reduksjon av pålydende per aksje til dekning av tap og overføring til fond Nedsettelse innb. aksjekapital Reduksjon pål. per aksje Pålydende per aksje etter Nedsettelse f.em. aksjekap. Post 17 Nedsettelse av aksjekap. ved reduksjon av pålydende per aksje med utbet. til aksjonærene (Se post 27) Post 18 Nedsettelse av aksjekapital ved reduksjon av pålydende per aksje ved skattefri utfisjonering (omfordeling) Nedsettelse av aksjekapital Reduksjon pål. per aksje Pålydende per aksje etter Nedsettelse av aksjekapital Reduksjon pål. per aksje Pålydende per aksje etter Overt. selskaps org. nr. ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjer (antall) Pålydende per vederlagsaksje Overt. morselskaps org. nr. ISIN/Aksjeklasse Vederlagsaksjer (antall) Pålydende per vederlagsaksje

7 Selskapsidentifikasjon Org. nr. Aksjeklasse ISIN Aksjonæropplysninger - (navn, adresse, antall aksjer og utbytte) Post 19 Aksjonærens navn, adresse, fødselsnummer, organisasjonsnummer, utenlandsk aksjonær-id og evt. landkode Aksjonæridentifikasjon (fødsels-/d-nummer, organisasjonsnummer, utenlandsk aksjonær-id) Navn Adresse Postnummer Landkode Poststed Post 20 Antall aksjer per aksjonær Antall 1. januar Antall 31. desember Utbytte for denne aksjonæren Post 21 Utdelt utbytte til aksjonæren for denne aksjeklassen (kildeskatt er relevant for aksjonærer hjemmehørende i utlandet). Utdelt utbytte (totalt) Kildeskatt i Antall aksjer Kildeskatt i kroner Kildeskatt landkode Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital Post 22 Tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital Beløp Transaksjoner (aksjer i tilgang/avgang) for denne aksjonæren F.eks. kjøp, stiftelse, skattepliktig fusjon/fisjon (for fullstendig oversikt over transaksjonstyper, se rettledningen) Post 23 Aksjer i tilgang (anskaffelse) Se post 9 for opplysninger på selskapsnivå Transaksjonstype Total anskaffelsesverdi Antall aksjer i tilgang Givers/arvelaters f.nr. Givers org.nr. Fondsemisjon, splitt, skattefri fusjon, skattefri fisjon og sammenslåing/deling av aksjeklasse Post 24 Aksjer i tilgang ved omfordeling. Se post 10 for opplysninger på selskapsnivå Transaksjonstype Overd. selskaps org. nr. Antall aksjer i tilgang Overd. selskaps ISIN/aksjeklasse Overd. selskaps pålydende per aksje F.eks. salg, likvidasjon, skattepliktig fusjon/fisjon (for fullstending oversikt over transaksjonstyper, se rettledningen) Post 25 Aksjer i avgang Se post 11 for opplysninger på selskapsnivå Transaksjonstype Totalt vederlag/utbetalt av innbetalt kap. Antall aksjer i avgang Mottakers f.nr. Mottakers org.nr. Spleis, skattefri fusjon, skattefri fisjon og sammenslåing/deling av aksjeklasse Post 26 Aksjer i avgang ved omfordeling. Se post 12 for opplysninger på selskapsnivå Transaksjonstype Antall aksjer i avgang Overt. selskaps (evt. morselskaps) org.nr. Overt. selskaps ISIN/aksjeklasse Overt. selskaps pålydende per aksje Endring i aksjekapital og overkurs - utbetalinger og innbetalinger Post 27 Tilbakebetalt innbetalt aksjekapital (totalt beløp) og utbetalt fondsemittert aksjekapital ved reduksjon av pålydende per aksje (Se post 17) Nedsettelse av innbetalt aksjekapital Reduksjon av pålydende per aksje Nedsettelse av fondsemittert aksjekap. Post 28 Tilbakebetalt tidligere innbetalt overkurs for aksjene (Se post 13) Post 29 Forhøyelse av aksjekapital og overkurs ved økning av pålydende ved nyemisjon, fisjon og fusjon (Se post 15) Nedsettelse av innbetalt overkurs Transaksjonstype Forhøyelse av aksjekapital Forhøyelse av overkurs Overd. selskaps org.nr. Økning pålydende per aksje ISIN/Aksjeklasse

8 Skatteetaten Foretaksopplysninger Navn Forretningsadresse Næringsoppgave 2 for For aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp ved utfylling av skjemaet. Skjemaet er vedlegg til selvangivelsen/selskapsoppgaven. Regnskapsperiode Fra Til Organisasjonsnummer Fødselsnummer Antall årsverk i regnskapsåret Postnummer og poststed Næring (virksomhetens art) Nyetablert virksomhet i 2011 eller senere? Er bokføringsvalutaen en annen enn norske kroner, jf. bokføringsforskriften 4-2? Type valuta(er) Har foretaket årsregnskapsplikt etter regnskapsloven? Hvilke regler er benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet? Regnskapslovens regler for små foretak God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner IFRS Forenklet IFRS Regnskapslovens alminnelige regler Revisor og regnskapsfører Er foretaket revisjonspliktig? Valgt bort revisjon Revisors org.nr. Revisors navn Er den løpende bokføringen utført av ekstern regnskapsfører? Regnskapsførers org.nr. Forretningsadresse Hvem har fylt ut næringsoppgaven? Org.nr. Navn Revisorselskapets navn Adresse Regnskapsførers navn Valgt revisor/ekstern regnskapsfører som har utført den løpende bokføringen gjennom året Postnr. /-sted Postnr. /-sted Foretaket selv Postnr. /-sted Annen - oppgi hvem Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner Varelager Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi (post 1400) Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi (post 1400) 0110 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0120 Varer under tilvirkning 0130 Ferdige egentilvirkede varer 0140 Innkjøpte varer for videresalg Kun for jordbruk Buskap 0160 Sum verdi av varelager Selvproduserte varer som skal nyttes i egen produksjon Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg 0230 Salgsinntekter 0240 Varekostnad 0250 Bruttofortjeneste For samvirkeforetak 0310 Skattepliktig næringsinntekt Utregning av skattemessig verdi på fordringer 0410 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter 0320 Skattepliktig næringsinntekt fra omsetning med egne medlemmer Konstaterte tap på kundefordringer Kundefordringer per x 4 x 2012 Kredittsalg Skattemessig verdi kundefordringer (post 0410 post 0420) Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til pålydende Sum skattemessig verdi på fordringer Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler Anskaffelse Salg Anskaffelse Salg Forskning, utvikling og andre immatr. eiendeler Tomter og andre grunnareal RF-1167B 0540 Boliger inkl. boligtomter

9 Resultatregnskap ( i hele NOK) Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri Salgsinntekt og uttak utenfor merverdiavgiftsloven Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg 2012 Reise-, diett- og bilgodtgjørelse (oppgavepliktig) Reise- og diettkostnader (ikke oppgavepliktig) 7295 Provisjonskostnad Privat bruk av næringsbil Offentlig tilskudd/refusjon 3500 Uopptjent inntekt 3600 Leieinntekt fast eiendom 3695 Annen leieinntekt 3700 Provisjonsinntekt Verdiendringer investeringseiendommer Verdiendringer biologiske eiendeler Gevinst ved avgang av immatr. eiendeler og varige driftsmidler Gevinst ved avgang av finansielle anleggsmidler Annen driftsrelatert inntekt 7330 Salgs- og reklamekostnader 7370 Representasjonskostnader 7490 Kontingenter 7500 Forsikringspremie 7565 Garanti- og servicekostnad 7600 Lisens, patentkostnad og royalty 7700 Annen kostnad 7830 Tap på fordringer Tap ved avgang av immatr. eiendeler og varige driftsmidler Tap ved avgang av finansielle anleggsmidler 9000 Sum driftsinntekter 9010 Sum driftskostnader 4005 Varekostnad 9050 Driftsresultat Beholdn.endring av varer under tilvirkning og ferdig tilv. varer Fremmedytelse og underentreprise Beholdn.endring av egentilvirkede anleggsmidler 5000 Lønn, feriepenger mv Annen oppgavepliktig godtgjørelse 5400 Arbeidsgiveravgift Innberetningspliktig pensjonskostnad Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS mv Netto positiv resultatandel vedr. invest. i DS,TS og FKV Renteinntekt fra foretak i 8050 Annen renteinntekt 8060 Valutagevinst (agio) 8074 Gevinst v/realisasjon av aksjer, egenkap.bevis og fondsandeler 8079 Annen finansinntekt 8080 Verdiøkn. av finans. instrumenter vurd. til virkelig verdi 8090 Inntekt av andre investeringer/utbytte 5900 Annen personalkostnad 9060 Sum finansinntekter Avskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler Nedskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler Frakt og transportkostnad vedrørende salg Energi, brensel mv. vedrørende produksjon 6300 Leie lokale 6340 Lys, varme Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. Verktøy, inventar mv. som ikke skal aktiveres Reparasjon og vedlikehold bygning Reparasjon og annet vedlikehold Fremmed tjeneste (regnskap rev.hon., rådgivning o.l.) Elektronisk kommunikasjon, porto mv Drivstoff transportmidler Vedlikehold mv. transportmidler Forsikring og avgifter på transportmidler Bilkostnader, bruk av privat bil i næring Netto neg. resultatandel vedr. investering i DS, TS og FKV Verdired. av finans. instrumenter vurd. til virkelig verdi Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad til foretak i 8150 Annen rentekostnad 8160 Valutatap (disagio) Tap ved realisasjon av aksjer, egenkap.bevis og fondsandeler 8179 Annen finanskostnad Sum finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad 8300 Betalbar skatt Endring utsatt skatt/ skattefordel Ordinært resultat 8400 Ekstraordinær inntekt 8500 Ekstraordinær kostnad 8600 Betalbar skatt Endring utsatt skatt/ skattefordel Andre resultatkomponenter for IFRS-foretak Årsresultat/Totalresultat

10 Balanse - regnskapsmessige verdier (i hele NOK) Eiendeler 2012 Egenkapital og gjeld 2012 ANLEGGSMIDLER 1000 Forskning og utvikling 1020 Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter 1070 Utsatt skattefordel 1080 Goodwill (saldogruppe b) 1105 Forretningsbygg (saldogruppe i) 1115 Bygg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h) 1117 Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. (saldogr. g) 1120 Fast teknisk installasjon i bygninger (saldogruppe j) 1130 Anlegg, maskiner under utførelse 1150 Tomter og andre grunnarealer 1160 Bolig inkl. boligtomter, hytter mv Investeringseiendommer 1205 Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d) 1221 Skip, rigger mv. (saldogruppe e) 1225 Fly, helikopter mv. (saldogruppe f) 1239 Vare- og lastebiler, busser mv. (saldogruppe c) 1280 Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a) 1290 Andre driftsmidler Investeringer i deltakerliknede datter- og konsernselskap Investeringer i andre datter- og konsernselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i deltakerliknede tilknyttede selskap Investeringer i andre tilknyttede selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfondsandeler 1360 Obligasjoner 1370 Fordringer på personlige eiere, styremedl. o.l Fordringer på ansatte 1390 Andre fordringer 1395 Netto pensjonsmidler INNSKUTT EGENKAPITAL 2000 Aksjekap./EK andre foretak 2010 Egne aksjer (negativt beløp) 2020 Overkurs 2030 Annen innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL 2043 Fond for vurderingsforskjeller 2045 Fond for urealiserte gevinster 2055 Avsatt utbytte (jf. IFRS) 2059 Annen egenkapital Felleseid andelskapital 2080 Udekket tap 9450 Sum egenkapital LANGSIKTIG GJELD 2100 Pensjonsforpliktelser 2120 Utsatt skatt 2130 Derivater 2160 Uopptjent inntekt 2180 Avsetninger for forpliktelser 2200 Konvertible lån 2210 Obligasjonslån 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner 2250 Gjeld til ansatte og personlige eiere 2260 Gjeld til selskap i 2280 Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital 2290 Annen langsiktig gjeld 9500 Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD 2310 Konvertible lån 2320 Obligasjonslån 2330 Derivater 2380 Gjeld til kredittinstitusjoner 2400 Leverandørgjeld 2460 Leverandørgjeld til selskap i 2500 Betalbar skatt, ikke utliknet 9300 Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 1400 Varelager 1490 Biologiske eiendeler Kundefordringer, inkl. i Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1560 Andre fordringer på selskap i 1565 Kortsiktige fordringer mot personlig eier/styremedl. o.l Andre kortsiktige fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Ikke-markedsbaserte aksjer og andeler Markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv. Andre obligasjoner og sertifikater 1880 Andre finansielle instrumenter 2510 Betalbar skatt, utliknet 2600 Skattetrekk og andre trekk 2740 Skyldig merverdiavgift 2770 Skyldig arbeidsgiveravgift 2790 Andre offentlige avgifter 2800 Avsatt utbytte 2900 Forskudd fra kunder Gjeld til ansatte 2910 og personlige eiere Gjeld til selskap i Lønn, feriepenger o.l Påløpt rente 2970 Uopptjent inntekt 2980 Avsetninger for forpliktelser 2990 Annen kortsiktig gjeld Kontanter Bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler 9550 Sum kortsiktig gjeld 9650 Sum egenkapital og gjeld

11 Tilbakeføring av enkelte inntekter og kostnader fra resultatregnskapet Poster som ikke fylles ut av enkeltpersonforetak. Slike inntekter og fradrag fylles ut direkte i selvangivelsen for personlige skattytere. Poster som bare fylles ut av enkeltpersonforetak. (Enkelte AS, se rettledn.) Andre poster Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall. Fradrag i næringsinntekten føres i kolonnen til høyre Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader 0611 Ikke fradragsberettigede kontingenter 0620 Skattekostnad 0820 Negativ skattekostnad 0621 Rentekostnad på utliknet skatt 0821 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt 0630 Underskuddsandel av investering i DS, TS og FKV (se post 8006) 0631 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 0632 Nedskriving på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året 0633 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer 0635 Andel av regnskapsmessig underskudd i deltakerliknet selskap 0636 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap 0640 Andre ikke fradragsberettigede kostnader inkl. resultatførte gaver 0645 Tilbakeførte gjeldsrenter etter sktl 2-39 (2) og Annen skattepliktig gevinst ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapirer 0652 Skattepliktig utbytte på aksjer mv. inklusiv tillegg etter skatteloven femte ledd av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 0655 Skattemessig overskudd på andel i deltakerliknet selskap 0656 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap 0670 Endring i midlertidige forskjeller fra post 100 i RF-1217 Korreksjon for foreslått utbytte fra DS og TS ved bruk av egenkapitalmetoden. (kun skattepliktig utbytte) Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall. Tillegg i næringsinntekten føres i kolonnen til venstre Tillbakeføring av inntektsført utbytte (fylles ut av både selskaper og andre) Resultatført konsernbidrag 0650 Skattepliktig gevinst fra RF Fradragsberettiget tap fra RF Rentekostnader ført i resultatregnskapet 0860 Renteinntekter ført i resultatregnskapet Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil I. Tillegg i næringsinntekt Avkastning på livsforsikring ført i resultatregnskapet Egne sykepenger ført som inntekt i resultatregnskapet Endring i midlertidige forskjeller fra post 100 i RF-1217 Emisjons- og stiftelseskostnader 0679 Andre inntekter 0879 Andre fradrag Overskuddsandel av investering i DS, TS og FKV (se post 8005) Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Reversering av tidligere nedskrivning på aksjer og andre verdipapir inntektsført i året Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer Andel av regnskapsmessig overskudd i deltakerliknet selskap Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap Andre skattefrie inntekter Annet fradragsberettiget tap ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapirer Skattemessig underskudd på andel i deltakerliknet selskap Fradragsberettiget tap ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap II. Fradrag i næringsinntekt 0900 Sum tillegg i næringsinntekten 0910 Sum fradrag i næringsinntekten Beregning av næringsinntekt 0920 Årsresultat/totalresultat fra post 9200 (side 2) 0900 Sum tillegg i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i venstre kolonne) 0910 Sum fradrag i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i høyre kolonne) 0970 Sum av aksjeselskaper mv. som har gjennomsnittsliknet skog og/eller gjennomsnittsliknet reindrift. Kolonnene A, B og E skal nyttes av alle. I kolonne ID skal Korreksjoner for næringene som det beregnes personinntekt for nummereres løpende, men med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt. primærnæringer 0402 For samvirkeforetak Etterbetaling, bonus ekskl. MVA til andelseiere/medlemmer. Overstiger utdelingene fradragsrammen jf. post 0320, føres differansen til inntekt i selvangivelsen (RF-1028) post 233 Næringsinntekt/ -underskudd Aksjeselskaper mv. overfører beløpet til selvangivelsen (unntatt AS mv. med gjennomsnittsliknet skog og/eller reindrift som må benytte tabellen under). Deltakerliknede selskap overfører beløpet til selskapsoppgaven Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 0999 mellom ulike næringer. I tillegg skal tabellen brukes A Type Næring ID (For eks. 1, 2, 3 m.v.) B Post 0999 fordelt på næringer Beløp under E overføres til RF-1224 og RF-1030 For eventuell fordeling C E Postnummer i F G Skattepliktig selvangivelse inntekt fordelt (RF-1030) på næringer Innehaver Gjelder gj.snittsl. overf. til jordbr. fra biom. prod. se rettl. Ektefelle/ registrert partner 0403 Kontrollsum Underskrift Henvendelse rettes til Dato Telefonnr. Revisors underskrift Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF-1167: For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Næringsoppgave 2, RF-1167, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 24. oktober 1991, jf. ligningsloven 4-4 nr 7

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31. Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv.

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser

Detaljer

Skatteetaten. Avskrivning 2012. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Elektronisk utgave. Side 1 av 2. 983776175 Sandviksbodene 66. Kjell Olsen 5035 BERGEN

Skatteetaten. Avskrivning 2012. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Elektronisk utgave. Side 1 av 2. 983776175 Sandviksbodene 66. Kjell Olsen 5035 BERGEN Skatteetaten Avskrivning 22 Det vises til rettledning RF27 Skjema nr. Nav n Organisasjonsnummer 98377675 Nærings (kontor) adresse Sandviksbodene 66 Fødselsnummer Postnr./sted 535 BERGEN Kommunenr. Kommunenav

Detaljer

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Selskap som deltakerliknes etter skatteloven 10-40, skal levere

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND

NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND NORSK STANDARD KONTOPLAN FOR ALLE ORGANISASJONSLEDD TILSLUTTET NORGES IDRETTSFORBUND Gjelder fra 1/1-99 Overgangsbestemmelser fram til 1/1-2001 (Vedtatt på Idrettsstyrets møte 17. februar 1999) 2 Forord

Detaljer

Notater. Lena Wiker og Eirik Knutsen. Inntekts- og formuesundersøkelsen for aksjeselskaper 1997 Dokumentasjon. 1999/71 Notater 1999

Notater. Lena Wiker og Eirik Knutsen. Inntekts- og formuesundersøkelsen for aksjeselskaper 1997 Dokumentasjon. 1999/71 Notater 1999 1999/71 Notater 1999 Lena Wiker og Eirik Knutsen Notater Inntekts- og formuesundersøkelsen for aksjeselskaper 1997 Dokumentasjon Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

Gunnar Claus, Oddbjørn Haugen, Per Morten Holt og Eirik Knutsen

Gunnar Claus, Oddbjørn Haugen, Per Morten Holt og Eirik Knutsen 2002/21 Notater 2002 Gunnar Claus, Oddbjørn Haugen, Per Morten Holt og Eirik Knutsen Notater Regnskapsstatistikk. Næringsoppgaver for ikkefinansielle aksjeselskaper, 1999 Dokumentasjon Avdeling for næringsstatistikk/seksjon

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009. 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Artskontoplan for helseforetak og regionale helseforetak 2009 1 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Under forskning og utvikling inngår både kjøpt og egenutviklet forskning og utvikling. Forskning

Detaljer

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme

Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse. Grunnkontoramme Vedlegg 4 til SRS 1 om oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Grunnkontoramme for statlige virksomheter Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Virksomheter med rapportering til statsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX

Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Vedlegg 1: Årsregnskap for ikke-kommunale barnehager 20XX Kunnskapsdepartementet Opplysninger om barnehagen Veiledning: Fyll ut de rubrikkene som ikke er fylt ut på forhånd. De ferdig utfylte opplysningene

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer