VESTRE GRIMSØY VANN OG AVLØPSLAG SA 1743 KLAVESTADHAUGEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VESTRE GRIMSØY VANN OG AVLØPSLAG SA 1743 KLAVESTADHAUGEN"

Transkript

1 Åroppgjør for KLAVESTADHAUGEN

2 Resultatregnskap for 2014 Note Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader Netto finans Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat , 9 (67 262) ( ) 1, 3 ( ) ( ) ( ) ( ) (75 329) ( ) (1) 0 (1) (65 058) ( ) 7 (2 035) 572 (67 093) ( ) (67 093) ( ) Overføringer Annen egenkapital Sum (67 093) ( ) (67 093) ( )

3 Balanse pr. 31. desember 2014 Note EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Vann og avløpsverk Sum varige driftsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

4 Balanse pr. 31. desember 2014 Note EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Innskutt egenkapital Andelskapital 162 andeler á kr Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sarpsborg den Johann Bernhard Stenrød Styreleder Espen Sparre Enger Nestleder Leif Krogsgaard Bergersen Styremedlem Øyvind Brodtkorb Nustad Styremedlem Ragnar Gjerløw Eriksen Styremedlem

5 Noter 2014 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Selskapet er organisert som et samvirkelag. Utsatt skattefordel bokføres ikke. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til varekretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt: FIFO metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er ikke balanseført kostnaden er lik premien, pensjonsforpliktelser knyttet til AFP ordningen er ikke balanseført, leieavtaler er ikke balanseført, langsiktige tilvirkningskontrakter er inntektsført etter fullført kontrakt metoden, pengeposter i utenlandsk valuta er verdsatt til kursen ved regnskapsårets slutt og kostmetoden er benyttet for investeringer i datterselskap/tilknyttet selskap. Egne utgifter til forskning og utvikling og til utvikling av rettigheter er kostnadsført. Utbytte er inntektsført samme år som det er avsatt i datterselskap/tilknyttet selskap, dersom det er sannsynlig at beløpet vil mottas. Ved utbytte som overstiger andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og er fratrukket investeringens verdi i balansen. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 27% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.

6 Note 1 Revisjonshonorar Revisjon og andre tjenester Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr Honorar for annen bistand utgjør kr Note 2 Bankinnskudd I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr Skyldig skattetrekk er kr Note 3 Driftskostnader Spesifikasjon av driftskostnader Lønnskostnad (67 262) ( ) Annen driftskostnad ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Note 4 Egenkapital Spesifikasjon egenkapital Andelskapital Annen EK Sum Egenkapital Økning andelskapital/eierinnskudd Red. andelskapital/ eierinnskudd Årets resultat Egenkapital Selskapets har pr andelshavere. Andelens pålydende er kr , Note 5 Spesifikasjon av varige driftsmidler Spesifikasjon varige driftsmidler Bygning og annen fast eiendom Anskaffelseskost Tilgang i året 0 Avgang i året 0 Anskaffelseskost Avskr., nedskr. og rev. nedskr (6 285) Akkumulerte avskr (6 285) Balanseført verdi pr Økonomisk levetid Avskrivningsplan: Lineær Note 6 Midl. forskjeller Utsatt skatt/skattefordel Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er nettoført. Midlertidige forskjeller knyttet til: Endring Anleggsmidler 1 1 Skattemessig fremførbart underskudd ( ) ( ) Netto forskjeller ( ) ( ) Skattereduserende forskjeller som ikke kan utlignes (65 361) Sum midlertidige forskjeller 0 0 0

7 Utsatt skattefordel basert på 27% Ut fra forsiktighetshensyn balanseføres ikke utsatt skattefordel på kr Note 7 Skatt Grunnlag for beregning av skatt Ordinært resultat før skattekostnad (65 058) ( ) / Permanente forskjeller (303) (7) / Årets endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag (65 361) ( ) Formueskatt samvirkeforetak Sum / Endring i utsatt skatt (1 877) Skattekostnad i resultatregnskapet (572) Betalbar skatt i skattekostnad Betalbar skatt i balansen Note 8 Kundefordringer Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av Spesifikasjon kundefordringer Kundefordringer til pålydende Avsatt til dekning av usikre fordringer Netto oppførte kundefordringer Note 9 Lønnskostnader etc Spesifikasjon av lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre relaterte ytelser Sum Foretaket har utbetalt lønn til 5 personer i 2014.

8 Spesifikasjon av poster Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring Salgsinntekt handelsvarer, høy sats ( ,00) ( ,00) ( ,00) 3010 Salgsinntekt, avgiftspliktig (42 955,34) (42 955,34) (18 310,00) Salgsinntekt ( ,34) 0,00 ( ,34) ( ,00) Sum driftsinntekter ( ,34) ( ,00) 5000 Lønn til ansatte , , , Godtgj. til styre og bedriftsforsamling , , , Arbeidsgiveravgift 8 311, , ,15 Lønnskostnad ,95 0, , , Lys, varme , , , Programvare årlig vedl.hold 1 160, , , Service og drift VA anlegg , , , Revisjonshonorar ,00 T4 (9 000,00) 5 000, , Revisor, honorar fra annen bistand 0,00 T , , , Regnskapshonorar , , , Annet regnskapsbistand 747,50 747, , Møte, kurs, oppdatering o l 3 257, , , Datakommunikasjon 1 517, , , Porto 1 458, , , Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 5 662, , , Parkering/ bompenger 811,00 811, , Forsikringspremie ,00 T2 (1 739,00) , , Øredifferanser ved avstemming 0,00 0,00 30, Bank og kortgebyr 867,20 867, , Annen kostnad 151,00 T3 (1,00) 150,00 601,00 Annen driftskostnad ,46 (1 740,00) , ,63 Sum driftskostnader , ,78 Driftsresultat , , Renteinntekt, skattefri (303,00) (303,00) (7,00) 8051 Renteinntekt bankinnskudd (9 967,96) (9 967,96) (9 554,05) Annen renteinntekt (10 270,96) 0,00 (10 270,96) (9 561,05) 8070 Annen finansinntekt (1 739,00) T ,00 0,00 0,00 Annen finansinntekt (1 739,00) 1 739,00 Sum finansinntekter (10 270,96) (9 561,05) 8155 Annen rentekostnad 0,00 0,00 1,00 Annen rentekostnad 0,00 0,00 1,00 Sum finanskostnader 1,00 Netto finans (10 270,96) (9 560,05) Ordinært resultat før skattekostnad , , Betalbar skatt 0,00 S , , , Endring i utsatt skatt/skattefordel 0,00 0,00 (1 877,00) Side 1

9 Spesifikasjon av poster Foreløpig Endring Skattekostnad på ordinært resultat 0, , ,00 (572,00) Ordinært resultat , ,73 Årsresultat , , Overføringer annen egenkapital 0,00 S5 (67 093,11) (67 093,11) ( ,73) Annen egenkapital 0,00 (67 093,11) (67 093,11) ( ,73) Sum (67 093,11) ( ,73) Side 2

10 Spesifikasjon av poster Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring Bygningsmessige anlegg 0,00 T3 1,00 1,00 1,00 Vann og avløpsverk 0,00 1,00 1,00 1,00 Sum varige driftsmidler 1,00 1,00 Sum anleggsmidler 1,00 1, Kundefordringer , , ,50 Kundefordringer ,00 0, , , Tilgode merverdiavgift 0,00 0, , Forskuddsbetalt forsikring , , ,00 Andre fordringer ,00 0, , ,03 Sum fordringer , , Bankinnskudd , , , Bankinnskudd for skattetrekk , , , Kassekreditt , , ,23 Bankinnskudd, kontanter og lignende ,71 0, , ,62 Sum bankinnskudd, kontanter og lignende , ,62 Sum omløpsmidler , ,15 Sum eiendeler , ,15 Side 3

11 Spesifikasjon av poster Kontospesifisert årsregnskap Foreløpig Endring Andelskapital ( ,00) T ,00 ( ,00) ( ,00) Andelskapital 162 andeler á kr ( ,00) ,00 ( ,00) ( ,00) 2020 Eierinnskudd (50 194,96) T1 ( ,00) ( ,96) (44 601,00) Annen innskutt egenkapital (50 194,96) ( ,00) ( ,96) (44 601,00) Sum innskutt egenkapital ( ,96) ( ,00) 2050 Annen egenkapital ( ,93) S ,11 ( ,82) ( ,93) Annen egenkapital ( ,93) ,11 ( ,82) ( ,93) Sum opptjent egenkapital ( ,82) ( ,93) Sum egenkapital ( ,78) ( ,93) 2400 Leverandørgjeld (49 052,00) (49 052,00) (46 166,00) Leverandørgjeld (49 052,00) 0,00 (49 052,00) (46 166,00) 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet 0,00 S4 (2 035,00) (2 035,00) (1 305,00) Betalbar skatt 0,00 (2 035,00) (2 035,00) (1 305,00) 2600 Forskuddstrekk (29 475,00) (29 475,00) (44 497,00) 2700 Utgående merverdiavgift 0,00 S , , , Utgående merverdiavgift, høy sats (50 988,84) (50 988,84) (4 577,50) 2710 Inngående merverdiavgift 0,00 S3 (47 298,05) (47 298,05) (6 528,30) 2711 Inngående merverdiavgift, høy sats , , , Oppgjørskonto merverdiavgift (29 476,97) S1 (3 690,79) (33 167,76) 0, Skyldig/betalt arbeidsgiveravgift (8 317,17) (8 317,17) (12 553,22) Skyldige offentlige avgifter (70 959,93) 0,00 (70 959,93) (57 050,22) Sum kortsiktig gjeld ( ,93) ( ,22) Sum gjeld ( ,93) ( ,22) Sum egenkapital og gjeld ( ,71) ( ,15) Side 4

12 Tilleggsposteringer og systemposteringer 2014 Post Konto Tekst Debet Kredit Tilleggsposteringer T Andelskapital ,00 T Eierinnskudd eierinnskudd/ investeringstilskudd 2nye medlemmer ,00 T Annen finansinntekt 1 739,00 T Forsikringspremie gjensidige "utbytte" 1 739,00 T Bygningsmessige anlegg 1,00 T Annen kostnad vise investeringen 1,00 T Revisjonshonorar 9 000,00 T Revisor, honorar fra annen bistand bistand 9 000,00 Sum tilleggsposteringer , ,00 Systemposteringer S Oppgjørskonto merverdiavgift 3 690,79 Merverdiavgift S Utgående merverdiavgift ,84 Merverdiavgift S Inngående merverdiavgift ,05 Merverdiavgift S Betalbar skatt, ikke utlignet 2 035, Betalbar skatt 2 035,00 Betalbar skatt S Annen egenkapital , Overføringer annen egenkapital ,11 Endring egenkapital Sum systemposteringer , ,95

13 Skatteetaten Selvangivelse for aksjeselskap mv Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Skjebergveien KLAVESTADHAUGEN Endring i navn og postadresse må meldes til Enhetsregisteret, Brønnøysund Er selskapet børsnotert, og/eller heleid datter av et børsnotert selskap? Hvis selskapet er nystiftet i 2014, oppgi stiftelsesdato Er selskapet nystiftet i inntektsåret ved omdannelse av NUF, enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap eller kommandittselskap? Er omdannelsen i så fall gjennomført etter reglene om skattefri omdannelse? Er selskapet nystiftet ved fisjon i 2014? Er andre selskaper innfusjonert i selskapet i 2014? Oppgi i så fall org.nr. Er andre selskaper utfisjonert fra selskapet i 2014? Oppgi i så fall org.nr. Dersom selskapet har inngått i en fusjon eller fisjon i løpet av 2014, er denne i så fall gjennomført etter reglene om skattefri fusjon/fisjon? Er det foretatt overføringer av eiendeler som etter forskrift av nr er skattefrie? Redegjørelse skal i så fall vedlegges, jf. forskriften Oppgi organisasjonsnummer til evt. norsk konsernspiss, se rettledningen og navn og navn Har selskapet i løpet av året deltatt i omorganisering over landegrensene? Har selskapet i løpet av 2014 fått endret eierforhold som følge av omorganisering eller annen transaksjon som bringer selskapet inn i konsernforhold (mer enn 90 %) til nye selskaper? (fylles ut av selskap som har hatt skatteposisjon som overstiger kr 1 mill. uten tilknytning til eiendel eller gjeldspost, se rettledningen) Er selskapet direkte eller indirekte eiet av selskap i utlandet, oppgi selskapsnavn Er det tatt ut eiendel eller forpliktelse som nevnt i skatteloven 9 14 i 2014? (RF 1109 "Uttak fra norsk område for skattlegging 2014" skal i så fall sendes inn, se rettledningen) og land (landkode) Er selskapet filial av utenlandsk selskap? Hvis ja: Omfatter filialregnskapet alle inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld for både hovedkontor og filial? Har selskapet virksomhet med fast driftssted i annet land? Hvis ja: Oppgi landkode: Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger Kontorkommune per Ytelser fra selskap eller selskapets datterselskap til aksjonær/nærstående (fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) Har selskapet ytt lån til eller stilt sikkerhet for aksjonær/nærstående etter asl./asal. 8 7 og 8 8? Kontonummeret for tilbakebetaling av for mye innbetalt skatt, se rettledningen. Feltet gjelder bare selskaper som leverer selvangivelsen elektronisk Har selskapet ytt lån eller stilt sikkerhet for personlig aksjonær i selskapets morselskap? Lånebeløp per Utleie av formuesgjenstand Salg/uttak av varer og andre formuesgjenstander Utbytte (totalt) besluttet utdelt i 2014/renter av egenkapitalbevis i 2014 Lånebeløp per Utleie av formuesgjenstander Salg av formuesgjenstander Opplysninger/dokumentasjon om kontrollerte transaksjoner og mellomværender med nærstående, jf. ligningsl med forskrifter Har selskapet eller innretningen kontrollerte transaksjoner/ mellomværender over beløpsgrensene? (Skjemaet RF 1123 "Kontrollerte transaksjoner og mellomværender 2014" skal i så fall vedlegges) Er selskapet eller innretningen dokumentasjonspliktig? (Nærmere om hvem som har dokumentasjonsplikt, se rettledningen) kr Sikkerhetsstillelsesbeløp per kr Inntektsår? Selskapets inntektsførte renter av lånet Ytelser fra aksjonær/nærstående til selskap (fylles ikke ut for aksjonærer/nærstående som er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) (0105) Sarpsborg Har aksjonær/nærstående ytt lån til eller stilt sikkerhet for selskapet? Sikkerhetsstillelsesbeløp per Selskapets kostnadsførte renter av lånet kr kr Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som ikke omfattes av fritaksmetoden, med skattepliktig gevinst? For rederi Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som ikke omfattes av fritaksmetoden, med fradragsberettiget tap? Krever selskapet likning etter de særskilte rederibeskatningsreglene i skatteloven 8 10? Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig gevinst? Hvis ja: Beløpet i post 231 hentes fra RF 1197 post 770. Postene 201 til 230, 233, samt post 252 skal ikke fylles ut. Har selskapet realisert finansielle instrumenter (herunder aksjer) som omfattes av fritaksmetoden, med regnskapsmessig tap? Ved fremføring av underskudd post i 232 menes her fradragsberettiget finansunderskudd. Driver selskapet med utvinning av petroleum i utlandet? For samvirkeforetak Omsetning med medlemmer i eget lag eks. mva.: Omsetning med medlemmer i andre lag eks. mva.: Øvrig omsetning eks. mva. Sum omsetning: RF 1028B Etterbetaling, bonus til medlemmer i eget lag eks. mva.: Etterbetaling, bonus til medlemmer i andre lag eks. mva.: Andel av selskapets omsetning som kommer fra medlemmer i eget lag i %: %

14 Inntekt Beløp i hele kroner Næringsinntekt I samsvar med næringsoppgave 2 (ev. næringsoppgave 1, se rettledningen) Nettoinntekt av fast eiendom Mottatt konsernbidrag (RF 1206 skal legges ved) Andre inntekter (spesifiseres) Inntekt sokkel (i samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts) 220 Sum inntekter Fradrag i inntekten 222 Underskudd i næring og/eller ved drift av fast eiendom I samsvar med næringsoppgave og/eller oppgjørsblankett Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år overført fra post Andre fradrag (spesifiseres) Underskudd sokkel (I samsvar med Regnskapsutdrag/Extract of Accounts) 230 Sum fradrag Beregning av inntekt Inntekt før anvendelse av framførbart underskudd (post 220 post 230) Anvendelse av framførbart underskudd (hentes fra post 284, men begrenses oppad til post 231) Kun samvirkeforetak. Tillegg for ikke fradragsberettiget etterbetaling (overstiger nettoinntekt 233 av medlemsomsetning), se post 0980 i næringsoppgave 2/post 9980 i næringsoppgave Inntekt før fradrag for eventuelt ytet konsernbidrag Ytet konsernbidrag (RF 1206 skal legges ved) Justering overført fra RF 1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 260 Inntekt/underskudd (underskudd overføres til post 286) Særskilte poster for rederibeskatning etter skatteloven Netto positiv finansinntekt fra post Beregnet øvrig inntekt, overføres fra RF 1197 post 792 Fradrag for korreksjonsinntekt fra tidligere år, overført fra post 370 Sum alminnelig inntekt Tonnasjeskatt Oversikt over framført underskudd i inntekt Framført ubenyttet underskudd etter likningen for 2013 Oppnådd underhåndsakkord og gjeldsettergivelse i Andel av underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet framført underskudd fra tidligere år 283 Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse Rest framført underskudd fra tidligere år Anvendelse av framført underskudd fra tidligere år (hentes fra post 232) Årets underskudd (hentes fra post 260) Rest underhåndsakkord og gjeldsettergivelse motregnet mot årets underskudd (begrenset oppad til post 286 og post 283) Sum underskudd til framføring per Årets og framført kreditfradrag etter skatteloven (for skattepliktig utbytte fra utenlandske selskap) Framført ubenyttet kreditfradrag for årene f.o.m t.o.m Fradragsberettiget andel av underliggende selskapsskatt for 2014 Sum Anvendelse av kreditfradrag ved likningen for 2014 Rest kreditfradrag til framføring

15 Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år til anvendelse i 2014 eller videre framføring Postene fylles ut av selskaper som har korreksjonsinntekt fra 2011 eller tidligere år til framføring 301 Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusive overkurs som fremdeles er i behold i selskapet, se rettledningen Sum positive midlertidige forskjeller , se rettledningen Sum negative midlertidige forskjeller , se rettledningen Framført korreksjonsinntekt fra tidligere år per , se rettledningen Netto midlertidige forskjeller. Beløpet multipliseres med 0,73 for å beregne egenkapitalandelen av de midlertidige forskjellene Kun for rederiselskap etter sktl flg. Sum postene 301, 308 og 309 Positiv forskjell mellom verdi lagt til grunn ved inntreden etter sktl og regnskapsmessig verdi for driftsmiddel og andel i deltakerliknet selskap X 0, Egenkapital i balansen overført fra næringsoppgaven, se rettledningen 321 Avsetning til utbytte som er ført som egenkapital i balansen (post 2055 i RF 1167) Ved overdekning vil det framkomme en negativ differanse her. Dersom beløpet i denne posten er positivt kan ikke korreksjonsinntekt fra tidligere år fradragføres dette inntektsåret. Negativt beløpt fra post 330 (overdekning) føres her i venstre beløpsfelt. Beløpet føres her med postitiv fortegn og omregnes til et beløp som føres ut i høyre felt. Er beløpet i post 330 positivt føres 0 i post 360. : 0, Gjenstående korreksjonsinntekt fra tidligere år (hentes fra post 380 i selvangivelsen for 2013) 370 Framført korreksjonsinntekt til fradrag i 2014 (det laveste av beløpet i post 365 og høyre felt i post 360) 380 Gjenstående korreksjonsinntekt til framføring etter likningen for inntektsåret 2014 Ubenyttet naturressursskatt fra vannkraftverk tidligere år inkl. rente 386 Kun for kraftverkseiere: Sum ubenyttet naturressursskatt fra tidligere år inkl. rente Spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag 401B Selveide boliger i Norge Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. Boligtype (se rettledningen) P ROM/boareal Byggeår Eierandel Kommune Gårdsnr. Bruksnr. Festenr. Seksjonsnr. % Likningsverdi Boligtype (se rettledningen) P ROM/boareal Byggeår Eierandel Sum likningsverdi Beløpet overføres til post 401B på side 4 % 401C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer Kommune Boligtype (se rettledningen) P ROM/boareal Byggeår Eierandel Boligselskapets org.nr. Andelsnummer Aksjenummer Gateadresse Bolignummer % Likningsverdi Kommune Boligtype (se rettledningen) P ROM/boareal Byggeår Eierandel Sum likningsverdi Beløpet overføres til post 401C på side 4 %

16 Formue 401A Norsk næringseiendom (RF 1098) 401B Selveide boliger i Norge. Spesifiseres på side C Boenheter i boligselskap/borettslag i Norge. Spesifiseres på side D Annen fast eiendom i Norge av enhver art (fritidseiendom, næringseiendom knyttet til kraftverk, jord og skogbruk m.v.) Formue per Type eiendom Adresse Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Likningsverdi Sum post 401D Annen fast eiendom Vestre grimsøy (0105) Sarpsborg E Utleid utenlandsk næringseiendom (RF 1098) 401F Annen fast eiendom i utlandet av enhver art Type eiendom Adresse Land Likningsverdi Sum post 401F 401G Flerboligbygninger i Norge Kommune G. nr. B. nr. F.nr. S.nr. Eierandel Likningsverdi % Sum post 401G 402 Avskrivbart driftsløsøre, buskap, varer o.l. a. Driftsløsøre b. Buskap, herunder også travhester, pelsdyr og rein c. Beholdning av råstoffer, varer og avling for salg 403 Skip, fiske og fangstfartøy mv. 404 Ikke avskrivbare driftsmidler 405 Fritidsbåt/lystyacht 406 Utestående fordringer Panteobligasjoner og gjeldsbrev Innskudd i innenlandske og utenlandske banker Ihendehaverobligasjoner av enhver art Antall Pålydende År Kurs Beløp Sum post Kontantbeholdning 411 Livsforsikringspoliser Annen formue Sum bruttoformue (uten andeler i aksjefond, egenkapitalbevis samt aksjer i norske og utenlandske selskaper) (Herunder finansielle opsjoner og andeler i obligasjonsfond mv.) (Ikke aksjer og andeler i aksjefond.) Gi nærmere opplysninger i eget vedlegg. Ikke børsnoterte aksjeselskaper skal i forbindelse med verdsettelsen av aksjene overføre beløpet til post Likningsverdi av aksjer i norske selskaper, egenkapitalbevis og andeler i aksjefond 422 Likningsverdi av aksjer i utenlandske selskaper (skal spesifiseres) 430 Sum bruttoformue 440 Gjeld (Som skattemessig gjeld regnes bl.a. ikke: påløpte ikke forfalte gjeldsrenter, ikke utlignet betalbar skatt, utsatt skatt, avsatt utbytte og konsernbidrag som ikke er vedtatt.) Andel nettoformue fritatt for formueskatt (for visse forskningsinstitutter, se rettledningen). 445 Redegjørelse skal vedlegges. 450 Nettoformue Verdsettelse av aksjene i ikke børsnoterte aksjeselskaper (sparebanker, se rettledningen) Selskapets bruttoformue (overført fra post 420) Aksjer, andeler i aksjefond og egenkapitalbevis i norske selskaper (full verdi) (egne aksjer ikke medregnet) Aksjer i utenlandske selskaper (antatt omsetningsverdi) 463 Annen formue som ikke er tatt med i post 460 (selskapsformue i utlandet) 470 Sum postene Gjeld (overført fra post 440) Beregnet samlet verdi bak aksjene i selskapet Totalt antall aksjer (egne aksjer ikke medregnet) 490 Aksjeverdi per aksje til bruk ved formuesligningen av aksjonærene for inntektsåret 2015 (Er aksjekapitalen endret ved inn eller utbetaling fra/til aksjonærene mv. i inntektsåret, se rettledningen) Underskrift Vi forsikrer at opplysningene er gitt etter beste skjønn og overbevisning og så fullstendig som det har vært mulig, og at det med vårt vitende ikke finnes noe uriktig i dem. Vi er kjent med at det er forbundet med straffeansvar å gi uriktige eller ufullstendige opplysninger. Dato Navn på den som signerer oppgaven (som i folkeregisteret) Underskrift Johann Bernhard Stenrød Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF 1028 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv. helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. ( samordning kan fås 15:37:32) ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon ,00

17 Skatteetaten Foretaksopplysninger Navn Forretningsadresse Postnummer og poststed Næring (virksomhetens art) Nyetablert virksomhet i 2012 eller senere? Er bokføringsvalutaen en annen enn norske kroner, jf. bokføringsforskriften 4 2? Revisor og regnskapsfører Er foretaket revisjonspliktig? Næringsoppgave 2 for 2014 For aksjeselskap og andre foretak som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven eller IFRS. Beløpene oppgis i hele kroner. Det vises til egen rettledning (RF-1168) til hjelp ved utfylling av skjemaet. Skjemaet er vedlegg til selvangivelsen/selskapsoppgaven. Type valuta(er) Regnskapsperiode Fra Til Organisasjonsnummer Fødselsnummer Har foretaket årsregnskapsplikt etter regnskapsloven? Hvilke regler er benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet? Regnskapslovens regler for små foretak God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Revisors Revisorselskapets org.nr navn Center Revisjon AS Revisors Postnr. navn Jon R. Andersen Adresse Postboks 121 / sted 1713 Grålum Er den løpende bokføringen utført av ekstern regnskapsfører? Regnskapsførers Regnskapsførers org.nr navn Skjeberg Regnskapskontor AS Forretningsadresse Postnr. / sted Hvem har fylt ut næringsoppgaven? Valgt revisor/ekstern regnskapsfører som har Foretaket selv Annen oppgi hvem utført den løpende bokføringen gjennom året Org.nr Navn Valgt bort revisjon Postnr. / sted Antall årsverk i regnskapsåret Skjebergveien KLAVESTADHAUGEN Vann og avløpsverk IFRS Forenklet IFRS Regnskapslovens alminnelige regler Skjebergv KLAVESTADHAUGEN Tilleggsopplysninger og spesifikasjoner Varelager Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi (post 1400) Skattemessig verdi Regnskapsmessig verdi (post 1400) 0110 Råvarer og innkjøpte halvfabrikata 0120 Varer under tilvirkning 0130 Ferdige egentilvirkede varer 0140 Innkjøpte varer for videresalg Kun for jordbruk Buskap Sum verdi av varelager Selvproduserte varer som skal nyttes i egen produksjon Bruttofortjeneste på innkjøpte varer for videresalg 0230 Salgsinntekter 0240 Varekostnad 0250 Bruttofortjeneste For samvirkeforetak 0310 Skattepliktig næringsinntekt Utregning av skattemessig verdi på fordringer 0410 Pålydende kundefordringer og ikke fakturerte driftsinntekter 2013 Konstaterte tap på kundefordringer x 4 x 0320 Skattepliktig næringsinntekt fra omsetning med egne medlemmer Kundefordringer per Kredittsalg Skattemessig verdi kundefordringer (post 0410 post 0420) 0440 Andre fordringer, herunder fordringer på konsernselskap, ansatte, eiere o.l. til pålydende 0450 Sum skattemessig verdi på fordringer Årets anskaffelser og salg av ikke avskrivbare driftsmidler Anskaffelse Salg Anskaffelse Salg Forskning, utvikling og andre immatr. eiendeler Tomter og andre grunnareal ( RF 1167B 15:37:32) 0540 Boliger inkl. boligtomter

18 Resultatregnskap ( i hele NOK) Salgsinntekt og uttak, avgiftspliktig Salgsinntekt og uttak, avgiftsfri Salgsinntekt og uttak utenfor merverdiavgiftsloven Spesielle offentlige avgifter vedrørende salg Reise, diett og bilgodtgjørelse (oppgavepliktig) Reise og diettkostnader (ikke oppgavepliktig) 7295 Provisjonskostnad Privat bruk av næringsbil Offentlig tilskudd/refusjon 7330 Salgs og reklamekostnader 3500 Endring uopptjent inntekt 7370 Representasjonskostnader 3600 Leieinntekt fast eiendom 7490 Kontingenter 3695 Annen leieinntekt 7500 Forsikringspremie Provisjonsinntekt 7565 Garanti og servicekostnad Verdiendringer investeringseiendommer Verdiendringer biologiske eiendeler Gevinst ved avgang av immatr. eiendeler og varige driftsmidler Gevinst ved avgang av finansielle anleggsmidler Annen driftsrelatert inntekt 7600 Lisens, patentkostnad og royalty 7700 Annen kostnad 7830 Tap på fordringer Tap ved avgang av immatr. eiendeler og varige driftsmidler Tap ved avgang av finansielle anleggsmidler Sum driftsinntekter Sum driftskostnader Varekostnad Beholdn.endring av varer under tilvirkning og ferdig tilv. varer Fremmedytelse og underentreprise Beholdn.endring av egentilvirkede anleggsmidler Driftsresultat Netto positiv resultatandel vedr. invest. i DS,TS og FKV Renteinntekt fra foretak i samme konsern 8050 Annen renteinntekt Lønn, feriepenger mv Annen oppgavepliktig godtgjørelse Valutagevinst (agio) 8074 Gevinst v/realisasjon av aksjer, egenkap.bevis og fondsandeler 5400 Arbeidsgiveravgift Innberetningspliktig pensjonskostnad Arbeidsgodtgjørelse til eiere i ANS mv Annen finansinntekt 8080 Verdiøkn. av finans. instrumenter vurd. til virkelig verdi 8090 Inntekt av andre investeringer/utbytte 5900 Annen personalkostnad Avskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler Nedskrivning på varige dr.m. og immaterielle eiendeler Frakt og transportkostnad vedrørende salg Energi, brensel mv. vedrørende produksjon Sum finansinntekter Netto neg. resultatandel vedr. investering i DS, TS og FKV Verdired. av finans. instrumenter vurd. til virkelig verdi Nedskrivning av finansielle eiendeler Rentekostnad til foretak i samme konsern Leie lokale 8150 Annen rentekostnad Lys, varme Renovasjon, vann, avløp, renhold mv. Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l. Verktøy, inventar mv. som ikke skal aktiveres Reparasjon og vedlikehold bygning Reparasjon og annet vedlikehold Fremmed tjeneste (regnskap rev.hon., rådgivning o.l.) Elektronisk kommunikasjon, porto mv Valutatap (disagio) Tap ved realisasjon av aksjer, egenkap.bevis og fondsandeler 8179 Annen finanskostnad Sum finanskostnader Ordinært resultat før skattekostnad 8300 Betalbar skatt Endring utsatt skatt/ skattefordel Ordinært resultat Drivstoff transportmidler 8400 Ekstraordinær inntekt Vedlikehold mv. transportmidler Forsikring og avgifter på transportmidler Bilkostnader, bruk av privat bil i næring 8500 Ekstraordinær kostnad 8600 Betalbar skatt Endring utsatt skatt/ skattefordel Andre resultatkomponenter for IFRS foretak 9200 Årsresultat/Totalresultat

19 Balanse regnskapsmessige verdier (i hele NOK) Eiendeler Egenkapital og gjeld ANLEGGSMIDLER 1000 Forskning og utvikling 1020 Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker o.l. rettigheter 1070 Utsatt skattefordel 1080 Goodwill (saldogruppe b) 1105 Forretningsbygg (saldogruppe i) 1115 Bygg og anlegg, hotell o.l. (saldogruppe h) 1117 Elektroteknisk utrustning i kraftforetak mv. (saldogr. g) 1120 Fast teknisk installasjon i bygninger (saldogruppe j) 1130 Anlegg, maskiner under utførelse Tomter og andre grunnarealer Bolig inkl. boligtomter, hytter mv. Investeringseiendommer 1205 Personbiler, maskiner, inventar mv. (saldogruppe d) 1221 Skip, rigger mv. (saldogruppe e) 1225 Fly, helikopter mv. (saldogruppe f) 1239 Vare og lastebiler, busser mv. (saldogruppe c) 1280 Kontormaskiner o.l. (saldogruppe a) Andre driftsmidler Investeringer i deltakerliknede datter og konsernselskap Investeringer i andre datter og konsernselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i deltakerliknede tilknyttede selskap Investeringer i andre tilknyttede selskap Lån til tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet Investeringer i aksjer, andeler og verdipapirfondsandeler Obligasjoner Fordringer på personlige eiere, styremedl. o.l. Fordringer på ansatte Andre fordringer Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER 1400 Varelager 1490 Biologiske eiendeler Kundefordringer, inkl. i 1500 samme konsern 1530 Opptjent, ikke fakturert driftsinntekt 1560 Andre fordringer på selskap i samme konsern 1565 Kortsiktige fordringer mot personlig eier/styremedl. o.l Netto pensjonsmidler Andre kortsiktige fordringer Krav på innbetaling av selskapskapital Ikke markedsbaserte aksjer og andeler Markedsbaserte aksjer og verdipapirfondsandeler Markedsbaserte obligasjoner, sertifikater mv. Andre obligasjoner og sertifikater Andre finansielle instrumenter INNSKUTT EGENKAPITAL 2000 Aksjekap./EK andre foretak 2010 Egne aksjer (negativt beløp) 2020 Overkurs 2030 Annen innskutt egenkapital OPPTJENT EGENKAPITAL 2043 Fond for vurderingsforskjeller 2045 Fond for urealiserte gevinster 2055 Avsatt utbytte (jf. IFRS) 2059 Annen egenkapital Felleseid andelskapital 2080 Udekket tap 9450 Sum egenkapital LANGSIKTIG GJELD 2100 Pensjonsforpliktelser 2120 Utsatt skatt 2130 Derivater Uopptjent inntekt Avsetninger for forpliktelser Konvertible lån Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner 2250 Gjeld til ansatte og personlige eiere 2260 Gjeld til selskap i samme konsern 2280 Stille interessentinnskudd og ansvarlig lånekapital Annen langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD 2310 Konvertible lån 2320 Obligasjonslån 2330 Derivater 2380 Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld til selskap i samme konsern Betalbar skatt, ikke utliknet Betalbar skatt, utliknet Skattetrekk og andre trekk Skyldig merverdiavgift Skyldig arbeidsgiveravgift Andre offentlige avgifter Avsatt utbytte Forskudd fra kunder Gjeld til ansatte 2910 og personlige eiere Gjeld til selskap i 2920 samme konsern Leverandørgjeld Lønn, feriepenger o.l. Påløpt rente Uopptjent inntekt Avsetninger for forpliktelser Annen kortsiktig gjeld Kontanter 1920 Bankinnskudd 9350 Sum omløpsmidler 9400 Sum eiendeler Sum kortsiktig gjeld 9650 Sum egenkapital og gjeld

20 Tilbakeføring av enkelte inntekter og kostnader fra resultatregnskapet Poster som ikke fylles ut av enkeltpersonforetak. Slike inntekter og fradrag fylles ut direkte i selvangivelsen for personlige skattytere. Poster som bare fylles ut av enkeltpersonforetak. (Enkelte AS, se rettledn.) Andre poster 0402 Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall. Fradrag i næringsinntekten føres i kolonnen til høyre Ikke fradragsberettigede representasjonskostnader 0611 Ikke fradragsberettigede kontingenter 0620 Skattekostnad 0820 Negativ skattekostnad 0621 Rentekostnad på utliknet skatt 0821 Renteinntekt på tilbakebetalt skatt 0630 Underskuddsandel av investering i DS, TS og FKV (se post 8006) 0631 Verdireduksjon av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi 0632 Nedskriving på aksjer og andre verdipapir kostnadsført i året 0633 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer 0635 Andel av regnskapsmessig underskudd i deltakerliknet selskap 0636 Regnskapsmessig tap ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap 0640 Andre ikke fradragsberettigede kostnader inkl. resultatførte gaver 0645 Tilbakeførte gjeldsrenter etter sktl 2 39 (2) og Annen skattepliktig gevinst ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapirer 0652 Skattepliktig utbytte på aksjer mv. inklusiv tillegg etter skatteloven femte ledd % av netto skattefrie inntekter etter fritaksmetoden 0655 Skattemessig overskudd på andel i deltakerliknet selskap 0656 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap 0670 Endring i midlertidige forskjeller fra post 100 i RF 1217 Korreksjon for foreslått utbytte fra DS og TS ved bruk av egenkapitalmetoden. (kun skattepliktig utbytte) Sum tillegg i næringsinntekten Beregning av næringsinntekt 0920 Årsresultat/totalresultat fra post 9200 (side 2) 0999 av aksjeselskaper mv. som har gjennomsnittsliknet skog og/eller gjennomsnittsliknet reindrift. Kolonnene A, B og E skal nyttes av alle. I kolonne ID skal Korreksjoner for næringene som det beregnes personinntekt for nummereres løpende, men med samme nummer for næringer med felles beregning av personinntekt. primærnæringer A Type Næring ID (For eks. 1, 2, 3 m.v.) B Post 0999 fordelt på næringer Beløp under E overføres til RF 1224 og RF 1030 For eventuell fordeling C E Postnummer i F G Skattepliktig selvangivelse inntekt fordelt (RF 1030) på næringer Innehaver Gjelder gj.snittsl. overf. til jordbr. fra biom. prod. se rettl. Alle tall i denne kolonnen føres opp med positive tall. Tillegg i næringsinntekten føres i kolonnen til venstre Tillbakeføring av inntektsført utbytte (fylles ut av både selskaper og andre) Emisjons og stiftelseskostnader For samvirkeforetak jf. post 0320, føres differansen til inntekt i selvangivelsen (RF 1028) post 233 Etterbetaling, bonus ekskl. MVA til andelseiere/medlemmer. Overstiger utdelingene fradragsrammen Næringsinntekt/ Aksjeselskaper mv. overfører beløpet til selvangivelsen (unntatt AS mv. med gjennomsnittsliknet skog og/eller underskudd reindrift som må benytte tabellen under). Deltakerliknede selskap overfører beløpet til selskapsoppgaven Tabellen under post 0402 skal benyttes av alle enkeltpersonforetak for å fordele resultatet fra post 0999 mellom ulike næringer. I tillegg skal tabellen brukes Resultatført konsernbidrag 0650 Skattepliktig gevinst fra RF Fradragsberettiget tap fra RF Rentekostnader ført i resultatregnskapet 0860 Renteinntekter ført i resultatregnskapet Inntektstillegg for privat bruk av næringsbil Avkastning på livsforsikring ført i resultatregnskapet Egne sykepenger ført som inntekt i resultatregnskapet Endring i midlertidige forskjeller fra post 100 i RF Andre inntekter 0879 Andre fradrag 0910 Sum fradrag i næringsinntekten 0970 Sum I. Tillegg i næringsinntekt Overskuddsandel av investering i DS, TS og FKV (se post 8005) Verdiøkning av finansielle instrumenter vurdert til virkelig verdi Reversering av tidligere nedskrivning på aksjer og andre verdipapir inntektsført i året Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av aksjer og andre verdipapirer Andel av regnskapsmessig overskudd i deltakerliknet selskap Regnskapsmessig gevinst ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap Andre skattefrie inntekter Annet fradragsberettiget tap ved realisasjon av mengdegjeldsbrev og andre verdipapirer Skattemessig underskudd på andel i deltakerliknet selskap Fradragsberettiget tap ved realisasjon av andel i deltakerliknet selskap 0900 Sum tillegg i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i venstre kolonne) 0910 Sum fradrag i næringsinntekten (hentes ovenfor fra summen i høyre kolonne) II. Fradrag i næringsinntekt Ektefelle/ registrert partner 0403 Kontrollsum Underskrift Henvendelse rettes til Revisors underskrift Telefonnr. Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF 1167: For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i Næringsoppgave 2, RF 1167, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om evt. samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 24. oktober 1991, jf. ligningsloven 4 4 nr 7 Center Revisjon Dato E postadresse

21 Lønns og pensjonskostnader 2014 Navn Forretningsadresse Organisasjonsnr Skjebergveien 200 Fødselsnr. Postnr./ sted Ekstern regnskapsfører 1743 KLAVESTADHAUGEN Navn Forretningsadresse Regnskapsførers organisasjonsnummer Skjeberg Regnskapskontor AS Postnr. /sted Skjebergv KLAVESTADHAUGEN Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF 1022 For å samordne og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i "Lønns og pensjonskostnader", RF 1022, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon Merknader til utfylling av skjemaets side 2: Dette skjemaet skal fylles ut av alle som har oppgavepliktige utbetalinger og som er bokføringspliktige etter lov eller etter forskrift gitt i medhold av lov, herunder offentlige etater og institusjoner. Skjemaet skal sendes til skattekontoret. Skattepliktige virksomheter skal levere skjemaet som vedlegg til næringsoppgaven. Hensikten med dette skjemaet er å avstemme de innberettede og registrerte utbetalingene. De innberettede utbetalingene fremgår av skjema RF 1025 Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Følgeskriv til lønns og trekkoppgaver. De samlede kostnadsførte og registrerte oppgavepliktige ytelser skal spesifiseres for hver kontokode. Dersom det er flere kontoer enn det er linjer i skjemaet, må flere skjemaer benyttes. Postene 111 og 112 skal kun fylles ut på det siste skjemaet. De som har avvikende regnskapsår må basere oppstillingen på kalenderåret. Har den som plikter å gi oppgave, plikt til å ha revisor i henhold til lov om revisjon og revisorer, skal også revisor underskrive. Det samme gjelder dersom det etter lov eller forskrift benyttes kommunerevisor. Hver linje er nummerert av hensyn til referanse/identifikasjon. Kolonne 2/3: Det er konto (kontonummer) og kontonavn fra regnskapet som skal oppgis. For postene 111 og 112 er det tilstrekkelig at konto oppgis i de tilfellene det er flere underkontoer for hver linje. Kolonne 4: Kolonnen skal inneholde de samlede kostnadsførte og registrerte lønnsoppgavepliktige ytelser fra regnskapet for den enkelte konto. Utbetalinger under grensen for oppgaveplikt skal også medtas. Kolonne 5 og 6: Konto og navn er knyttet mot kostnadskontoen. Tallene i kolonne 5 og 6 hentes fra den konto i balansen som er knyttet mot den aktuelle resultatkontoen. Hvis avsetning til flere resultatposter er ført mot samme balansekonto, kan balansekontoen føres på egen linje. Kolonne 7: Sum kolonne 7 skal stemme med pkt 4.7 "Sum" i skjemaet RF 1025 "Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Følgeskriv til lønns og trekkoppgaver". Kolonne 8: Det som skal oppgis her er det beløp av årets utbetalte oppgavepliktige ytelser (kolonne 7) som er arbeidsgiveravgiftspliktig, spesifisert pr. konto. Sum kolonne 8 skal stemme med pkt 6.0 "Arbeidsgiveravgiftsgrunnlag" kolonne "Sum netto" i skjemaet RF 1025 "Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Følgeskriv til lønns og trekkoppgaver". Sum kolonne 8 skal være redusert for tilskudd/refusjon vedrørende arbeidskraft. ( RF 1022B 15:37:32)

22 Lønn til ansatte Godtgj. til styre og bedriftsforsamling Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig

23 Skatteetaten Avstemming av egenkapital 2014 Navn Organisasjonsnr Fødselsnr. Hvem skal levere skjemaet? Skjemaet er pliktig vedlegg til næringsoppgave 2 (RF 1167), næringsoppgave 3 (RF 1170) og næringsoppgave 4 (RF 1173). Foretak som er pliktig til å bruke næringsoppgave 2, 3 eller 4 eller frivillig bruker næringsoppgave 2, skal fylle ut side 1 og 2. Enkeltpersonforetak og deltakerliknet selskap fyller bare ut side 2. Aksjeselskap, allmennaksjeselskap mv., avstemming av egenkapital 100A 100B Egenkapital forrige år Prinsippendringer og korreksjoner spesifiseres i tabell på side C A 102B Egenkapital Årsresultat Avsatt utbytte for 2014 for foretak som bruker norsk regnskapslovgivning, eller forventet utbytte oppgitt i noter i årsregnskapet for 2013 som ble utdelt i 2014 for IFRS foretak Tilleggsutbytte i løpet av året, basert på sist fastsatte regnskap C Ekstraordinært utbytte i løpet av året, basert på årets regnskap Mottatt konsernbidrag Avgitt konsernbidrag Kontantinnskudd Tingsinnskudd Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs kontanter Nedsettelse av aksjekapital og utdeling av overkurs andre eiendeler Gjeldsettergivelse Kjøp av egne aksjer Salg av egne aksjer Gjeld konvertert til aksjekapital Differansen mellom avsatt/forventet utbytte ved årsoppgjøret i 2013 og utdelt utbytte i 2014 Andre endringer Egenkapital Andre opplysninger 207 Skattemessig innbetalt aksjekapital inklusiv overkurs. Se rettledningen Økning Nedgang ( RF 1052B15:37:32)

24 Enkeltpersonforetak og deltakerliknet selskap, avstemming av egenkapital Egenkapital forrige år Årsresultat (post 9200 i RF 1167) Privatkonto, (post 450 nedenfor) Kontantinnskudd Tingsinnskudd Fradragsførte kostnader etter sats ved bruk av privatbil i næring Prinsippendringer Andre egenkapitalkorreksjoner Egenkapital Spesifikasjon av privatkonto for enkeltpersonforetak og deltakerliknet selskap Kontantuttak Uttak av driftsmidler Uttak av varer og tjenester Bolig i næringsbygg Lys og varme privat Kostnader til elektronisk kommunikasjon Diverse andre private kostnader Skatter Privat bruk av næringsbil Premie til egen syke og ulykkesforsikring Premie til tilleggstrygd for sykepenger Sum privatkonto (overføres til post 302) Prinsippendringer og korreksjoner jf. post 100B Post nr i næringsoppgaven Beløp per forrige år Endring Ny verdi per Sum Herav utsatt skatt Netto endring til post 100B Underskrift Dato Underskrift Fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i Finansdepartementets delegeringsvedtak av 28. november 1994 nr 1064, jf. ligningsloven 4 4 nr. 7. Andre offentlige organers bruk av opplysninger i RF 1052B For å samle og forenkle oppgaveinnleveringen fra næringslivet, kan opplysninger som avgis i dette skjema, RF 1052B, helt eller delvis bli benyttet også av andre offentlige organer som har hjemmel til å innhente de samme opplysningene, jf. lov om Oppgaveregisteret 5 og 6. Opplysninger om eventuell samordning kan fås ved henvendelse til Oppgaveregisteret på telefon

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei.

Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Kreves det forhåndslikning? Diverse opplysninger. Nei. Ja Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Skatteetaten Selvangivelse for aksjeselskap mv. Navn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Kreves det forhåndslikning? Inntektsår? Endring i navn og postadresse må meldes

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31.

Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer. Diverse opplysningar. Nei. Nei. Lånebeløp per 31.12. Nei. Nei. Garantibeløp per 31. Skatteetaten Sjølvmelding for aksjeselskap m.m. Namn og postadresse Selskapstype Organisasjonsnummer Kontorkommune per 31.12. Endring i namn og postadresse må meldast til Einingsregisteret, Brønnøysund

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E.

virksomhet. Virksomhetens type må angis under post 0402 på side 4, og inntekten må føres i kolonne E. Skatteetaten Rettledning til RF-1177 Landbruk og RF-1175 Næringsoppgave 1 2012 til bruk for skattytere som har bokføringsplikt, og som driver virksomhet innen jordbruk/gartneri, skogbruk, pelsdyrnæring

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv.

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 3 for forsikringsselskaper, pensjonskasser

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv.

Detaljer

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Egenkapitaloppstilling - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Øvre Holding AS Adresse: Dronningens gate

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

Skatteetaten. Avskrivning 2012. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Elektronisk utgave. Side 1 av 2. 983776175 Sandviksbodene 66. Kjell Olsen 5035 BERGEN

Skatteetaten. Avskrivning 2012. Saldoavskrivninger: RF-1084B. Elektronisk utgave. Side 1 av 2. 983776175 Sandviksbodene 66. Kjell Olsen 5035 BERGEN Skatteetaten Avskrivning 22 Det vises til rettledning RF27 Skjema nr. Nav n Organisasjonsnummer 98377675 Nærings (kontor) adresse Sandviksbodene 66 Fødselsnummer Postnr./sted 535 BERGEN Kommunenr. Kommunenav

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (Høringsutkast til oppdatert NRS 8 i 2005) God regnskapsskikk for små foretak (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004 og xxx 2005) SAMMENDRAG... 4

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Mamut Academy. Regnskapsteori

Mamut Academy. Regnskapsteori Mamut Academy Regnskapsteori Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 OSLO Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no E-post: mail@mamut.no Kurssenter : Mamut Academy

Detaljer

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Selskap som deltakerliknes etter skatteloven 10-40, skal levere

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer