Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610"

Transkript

1 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/ ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter Saksbehandlers kommentar: Vedlagt følger Nordlandssykehusets årsregnskap for Regnskapet viser et underskudd på 81,5 mill kr. I forhold til det godkjente styringsmålet på 119,6 mill kr innebærer dette et positivt budsjettavvik på 38,1 mill kr. Usikkerhet knyttet til hvorvidt Stortinget i løpet av vårhalvåret 2005 ville endre verdien av åpningsbalansen - og dermed tilhørende avskrivningskostnader for 2004 er årsaken til at regnskapet ikke fremlegges styret før nå. Innstilling til vedtak: Styret vedtar vedlagte årsregnskap bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter som Nordlandssykehusets årsregnskap for Av årsunderskuddet på kr, finansieres kr ved bruk av strukturfondet, og kr fremføres som udekket tap. Avstemming : Vedtak: Styresak 31/05 14 juni 1

2 Nordlandssykehuset HF Årsregnskap 2004 Styresak 31/05 14 juni 2

3 ÅRSBERETNING 2004 Nordlandssykehuset HF driver spesialisthelsetjeneste innen somatikk og psykiatri. Hoveddelen av virksomheten er lokalisert i Bodø og på Gravdal i Lofoten. I tillegg kommer mindre enheter lokalisert i øvrige deler av Lofoten og Salten. Foretaket er 100% eid av Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset skal være et ledende sykehus i Nord-Norge innenfor diagnostikk, behandling, utdanning, opplæring og forskning. Vi skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester og ønsker å være det naturlige førstevalg for befolkningen i Salten og Lofoten. Pasienten skal stå i sentrum for all vår virksomhet. Fortsatt drift Regnskapet for 2004 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets vurdering er forutsetningen om fortsatt drift til stede. Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær 2004 har vært preget av prosesser rettet mot omstilling og nedbemanning i store deler av sykehuset. Enheter er lagt ned, deler av virksomhet er konkurranseutsatt og overført til nye drivere, og bemanningen er generelt sett redusert der hvor det har vært mulig sett ut fra et forsvarlighetsperspektiv både knyttet til pasientbehandling og arbeidsmiljø. Ansatte har deltatt i omstillingsarbeidet spesielt representert gjennom vernetjenesten og tillitsvalgte. Nordlandssykehuset har utviklet og fulgt egne HMS-rutiner ved gjennomføringen av omstillingsarbeidet. Hittil har vi maktet å gjennomføre omstillingene uten at det har utløst dype konflikter mellom arbeidsgiver og ansatte. Nordlandssykehuset hadde ved utgangen av årsverk fordelt på ansatte i hel- og deltidsstillinger. Gjennomsnittsalderen for de ansatte ved Nordlandssykehuset er 43 år. 76,4 % av de ansatte er kvinner, og 23,6 % av de ansatte er menn. Kjønnsfordelingen var noenlunde tilsvarende foregående år. Det er forholdsvis flere kvinner enn menn ansatt i aldersgruppen 40 til 60 år. Nordlandssykehuset har stor overvekt av kvinnelige arbeidstakere. Vi har ikke gjennomført særskilte tiltak for å bedre denne balansen mellom kjønnene i klinikken. Direktørens ledergruppe somatikk/psykiatri har en kvinneandel på 35 %. Nordlandssykehuset ønsker å ha tilfredse ansatte, nødvendig medvirkning og gode arbeidsforhold. Som et ledd i dette arbeidet er det de to siste årene utarbeidet og godkjent nye personalpolitiske reglementer og retningslinjer, samt rutiner tilknyttet disse. Opplæring av ledere og stabspersonell er avholdt og vil bli fulgt opp jevnlig. Utover arbeid i egen regi har sykehuset avtale med eksterne bedriftshelsetjenesteordninger for nødvendig bistand mht helse, miljø og sikkerhetsarbeid. I Lofoten fremheves de ansattes eget aktivitetsprogram Ti på topp som et populært og trivselsskapende tiltak. Nordlandssykehuset hadde i 2004 et sykefravær på dagsverk. Dette gir et gjennomsnittlig sykefravær på 8,1 %. Fraværet i 2003 var 8,8% og 8,3% i Nordlandssykehuset har over tid satt fokus på det høye sykefraværet, og følger opp langtidssykemeldte jfr intensjonene i IA-avtalen. Det er etablert felles attføringsutvalg og AKAN-utvalg for sykehuset. Hendelser i sykehuset som kan forårsake personskader blir fortløpende meldt inn til foretakets personal- og organisasjonsavdeling. Dette gjelder alle typer skader, herunder sprøytestikk, kutt, slag og trusler fra pasienter. Av til sammen 248 innmeldte hendelser i Bodø og Lofoten, ble 37 videresendt til trygdeetaten for videre vurdering. Styresak 31/05 14 juni 3

4 Påvirkning av ytre miljø Foretakets påvirkning av ytre miljø skjer i hovedsak gjennom avfallsproduksjon og forbruk av energi. Nordlandssykehuset hadde i 2004 et totalt energiforbruk på 38 mill kwh, fordelt med 35,1 mill kwh på elektrisk kraft og 2,9 mill kwh på olje. I forhold til 2003 innebærer dette en reduksjon i totalt energiforbruk på om lag 4,6%. Om lag to tredjedeler av energiforbruket gjelder oppvarming. Det jobbes kontinuerlig med å redusere energiforbruket. I løpet av 2004 er det etablert elektronisk temperaturstyring/overvåking av energiforbruket til oppvarming av hovedbygningene i Rønvik. Av igangsatte enøk-tiltak ved Nordlandssykehuset sentrum nevnes etablering av elektronisk virkningsgradkontroll på kjeler/total energiproduksjon. Videre er ca 300 gamle lysrørarmatur skiftet ut til fordel for nye og energisparende armatur. I Lofoten er det foretatt utskiftning av eldre energikrevende kjele, og ny kjele med modulerende brennersystem er installert. I 2004 leverte foretaket fra seg om lag 983 tonn avfall. Dette er en reduksjon i forhold til 2003 på om lag 5%. Avfallet kan kategoriseres i vanlig avfall, smitteavfall og spesialavfall. Vanlig avfall håndteres på tradisjonelt vis. Etter internoppsamling (som ved Nordlandssykehuset sentrum foregår gjennom sentralsug) komprimeres avfallet og kjøres til offentlig avfallsplass. Smitteavfall innsamles og gjennomgår autoklavering før det komprimeres og følger vanlig avfall til offentlig avfallsplass. Spesialavfall sorteres i nærmere definerte grupper før det leveres godkjent avfallsplass. Foretaket har for øvrig avtale med renovasjonsselskap for mottak og håndtering av spesialavfall. Regnskapsåret 2004 Nordlandssykehuset er i likhet med øvrige helseforetak pålagt å effektivisere driften og redusere kostnadene. Ut fra at det ved foretaksetableringen pr var et betydelig avvik mellom eksisterende driftsnivå og de rammer som ble stilt til disposisjon, ble det lagt opp til en gradvis effektivisering og kostnadsreduksjon er derfor tredje driftsår der Helse Nord har godkjent at Nordlandssykehuset går med underskudd. Helse Nord har for 2004 godkjent at Nordlandssykehuset går med underskudd på inntil 119,6 mill kr, mens regnskapet avlegges med et underskudd på 81,5 mill kr. Årsresultatet for 2004 er med andre ord både bedre enn budsjettert, og bedre enn 2003-resultatet, da Nordlandssykehuset gikk med et underskudd på 105 mill kr. Selv om vi fortsatt har et stykke igjen før vi går i balanse, viser utviklingen at vi er på riktig vei. Det arbeides kontinuerlig med kostnadseffektiviserende tiltak. Det ble 2004 satt i gang flere tiltak, herunder nedlegging av ortopedienheten på Vensmoen og konkurranseutsetting av kjøkken og renhold. Fra og med overtok Nordlandssykehuset ansvaret for syketransport. Det er i 2004 gått med 47,1 mill kr til dette. Overtakelsen av syketransporten og økningen av arbeidsgiveravgiften fra 5,1% i 2003 til 14,1% i 2004, er de to sterkest medvirkende årsakene til at totale driftskostnader viser en økning på 150 mill kr (9,3%) i forhold til Inntektene er økt med 177 mill kr (11,7%) i forhold til fjoråret. Inntektsøkningen gjelder hovedsakelig økning av basisrammen og øremerkede tilskudd fra Helse Nord til finansiering av syketransport og øvrig ny aktivitet, økt arbeidsgiveravgift, reduksjon av ISF-andelen (fra 60% i 2003 til 40% i 2004) og reduserte poliklinikksatser. I forhold til 2003 er Nordlandssykehusets nettoresultat forbedret med 23,5 mill kr. Aktiviteten har økt i forhold til Nordlandssykehuset behandlet i heldøgnspasienter, noe som er en økning i forhold til fjoråret på 1,3%. Det ble videre utført dagkirurgiske inngrep, noe som representerer en økning i forhold til fjoråret på 10,4%. Antall dagpasienter har økt fra i 2003 til i Totalt har antall DRG-poeng økt med 2,7% - fra i 2003 til i Antall polikliniske konsultasjoner er økt med nesten 4%, fra i 2003 til i Styresak 31/05 14 juni 4

5 Det er i 2004 registrert liggedøgn innenfor psykiatrien. Dette er en økning i forhold til fjoråret på 6%. Antall utskrivninger har økt med om lag 10%, fra i 2003 til i Det ble i 2004 gjennomført polikliniske konsultasjoner. Dette er en reduksjon på 1% i forhold til Finansiell risiko Nordlandssykehusets investeringer er foreløpig forutsatt finansiert ved å trekke på likviditeten. Sammen med at foretaket drives med planlagt underskudd medfører dette at foretakets likvide situasjon stadig forverres. Finansiering av foretakets fremtidige investeringer er heller ikke avklart. Dette medfører en viss grad av likviditetsrisiko. Foretaket kan i liten grad påvirke innbetalingstidspunktet for inntektene som kanaliseres gjennom Helse Nord. Samtidig har foretaket relativt gode betalingsavtaler med sine leverandører. En forbedring av foretakets likviditet vil derfor avhenge av resultatforbedring og avklaring vedrørende finansiering av fremtidige investeringer. Da størstedelen av sykehusets inntekter kanaliseres via Helse Nord og staten, anses kredittrisikoen lav. Erfaringsmessig må det påregnes moderate tap på krav i tilknytning til øvrige kundefordringer. Det er pr avsatt 3,5 mill kr til dekning av latente tap på fordringer. Eventuelle endringer av finansieringsforutsetningene, eksempelvis tilbakevirkende endring av DRG-prisen, og fortsatt usikkerhet knyttet til verdifastsettelsen av åpnigsbalansen representerer den største markedsrisikoen for foretaket. Foretaket er i liten grad eksponert mot endringer i valutakurser. Da foretaket ikke har lov til å ta opp gjeld, er foretaket i liten grad eksponert mot endringer i rentenivået, til tross for at gjeldende bankavtaler baserer seg på flytende rente. Ut fra en samlet vurdering, med hovedvekt på at Nordlandssykehuset eies av Helse Nord, som igjen eies av staten, og at 5 i helseforetaksloven fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs, anses den samlede finansielle risikoen å være moderat. Framtidig utvikling Nordlandssykehuset har pr i dag et aktivitetsnivå som er høyere enn det som på lang sikt vil være forsvarlig ut fra et rent økonomisk perspektiv. Det ligger derfor en betydelig utfordring i å tilpasse aktivitetsnivået til de økonomiske rammer. Det er lagt opp til en gradvis tilpasning; mens Nordlandssykehuset i 2004 fikk godkjent av Helse Nord å gå med underskudd på 119,6 mill kr, er det for 2005 budsjettert med et underskudd på 38,2 mill kr. Behandlingen av revidert nasjonalbudsjett 2005 vil ventelig gi noe økte inntekter til helseforetakene. Arbeidet med identifisering og gjennomføring av kostnadseffektiviserende tiltak vil fortsette i årene fremover. På kort sikt fortsetter igangsatt omlegging med styrking av dagkirurgisk virksomhet, samt generell kostnadsreduksjon. Samtidig vil det i samarbeid med eier foretas kontinuerlig vurdering av det somatiske tjenestetilbudet. Gjennom opptrappingsplan psykiatri styrkes det psykiatriske helsetilbudet. Effektiv fremtidig drift er avhengig av fornyet infrastruktur. Det planlegges betydelig utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset. I Lofoten starter utbyggingsarbeidet, som blant annet innebærer integrering av psykiatri og somatikk, i løpet av våren Det samme gjelder for den psykiatriske virksomheten i Bodø. Det største utbyggingsprosjektet er imidlertid relatert til den somatiske virksomheten i Bodø. Byggetrinn 1 som omfatter ny fløy med laboratorier og stråleenhet, ombygging av lokaler til sentrallager og tilretteleggelse av nødvendig teknisk infrastruktur ble igangsatt 3. januar I februar ble revidert skisseprosjekt for de videre byggetrinnene lagt fram for Helse Nords styre. Vedtak om premissene for videre planlegging frem til forprosjektet fattes i juni Foreløpig er finansieringen av videre utbygging ikke klarlagt. De kostnadsbesparelser/økte inntekter investeringen vil gi, er ikke tilstrekkelig til å finansiere investeringen. Fremdrift og fremtidig finansiering av den planlagte investeringen vil derfor måtte avgjøres av eier. Styresak 31/05 14 juni 5

6 Det legges til grunn at kontinuerlig effektiviseringsarbeid og bevisste prioriteringer i nær dialog med eier vil gjøre Nordlandssykehuset i stand til å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester på en god måte også i fremtiden. Resultat Av årsunderskuddet på kr, finansieres kr ved bruk av strukturfondet, og kr fremføres som udekket tap. Bodø, 14. juni 2005 Bjørn Kjensli Finn Henry Hansen Jørgen Hansen Rune Holm Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Tove Rita Melgård Tone Nordøy Ingeborg Overvoll Ellen B. Pedersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Heidi Øyvann Styremedlem Eivind Solheim Direktør Styresak 31/05 14 juni 6

7 Nordlandssykehuset HF Årsregnskap 2004 Resultatregnskap Note Basistilskudd fra Helse Nord ISF-inntekter egen produksjon ISF-inntekter av gjestepasientkostnader Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Opptrappingsplan psykiatri Øremerkede tilskudd Annen driftsinntekt Sum inntekter Gjestepasientkostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning av varige driftsmidler Annen driftskostnad 5/ Driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen rentekostnad Årsresultat Disponering/overføring Overført strukturfond Overført annen egenkapital/udekket tap Sum disponering/overføring Styresak 31/05 14 juni 7

8 Nordlandssykehuset HF Årsregnskap 2004 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Lisenser, programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Bygninger og annen fast eiendom 6/ Anlegg under utførelse Maskiner og utstyr Øvrig driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o. l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Fordring på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler Styresak 31/05 14 juni 8

9 Balanse Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital /Foretakskapital Strukturfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern Skyldige offentlige avgifter med mer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bodø, 14. juni 2005 Bjørn Kjensli Finn Henry Hansen Jørgen Hansen Rune Holm Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Tove Rita Melgård Tone Nordøy Ingeborg Overvoll Ellen B. Pedersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Heidi Øyvann Styremedlem Eivind Solheim Direktør Styresak 31/05 14 juni 9

10 Nordlandssykehuset HF Årsregnskap 2004 Kontantstrømoppstilling Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra driften Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Overdragelse av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kassekreditt 0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr Kontanter og kontantekvivalenter pr / Styresak 31/05 14 juni 10

11 Nordlandssykehuset HF Årsregnskap 2004 Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Tallene i notene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Andre generelle forhold Nordlandssykehuset HF ble stiftet i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion nord til Helse Nord RHF. Virksomheten fra tidligere Nordland sentralsykehus, Nordland psykiatriske sykehus og Lofoten sykehus ble samme dag overført til Nordlandssykehuset HF. Virksomheten er regulert av lov om helseforetak m.m. Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Dette innebærer at virkelige verdier pr. overdragelsestidspunktet er lagt til grunn for verdsettelsen av innskutte eiendeler. Helseforetakene er non-profit-virksomheter. Eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital. Bruksverdi representerer derfor virkelig verdi for anleggsmidler. I åpningsbalansen, er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost. For bygg og tomter, er gjenanskaffelsesverdi basert på takster utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer høsten I gjenanskaffelsesverdien, er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler er gjenanskaffelseskost beregnet. For overførte anleggsmidler der det pr var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden, er det gjort fradrag i åpningsbalansen. Av Ot.prp. nr. 56 ( ) fremgår det at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn pr Helse- og omsorgsdepartementet har derfor besluttet at en andel av innskutt egenkapital skal tilføres et strukturfond. Fondet skal benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet anleggskapital i fremtiden. Styresak 31/05 14 juni 11

12 Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Behandlingsrelaterte inntekter regnskapsføres i den periode behandlingen har funnet sted. For inneliggende pasienter foretas inntektsføringen når behandlingen er ferdigstilt. Opptjente, ikke kodede, inntekter i tilknytning til inneliggende pasienter pr antas ikke å utgjøre vesentlige beløp. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Immaterielle eiendeler Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Leieavtaler Leieavtaler vurderes som operasjonell eller finansiell leasing etter en konkret vurdering. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er i selskapsregnskapet balanseført til anskaffelseskost. Styresak 31/05 14 juni 12

13 Finansplasseringer Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, eller estimatavvik, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Styresak 31/05 14 juni 13

14 Note 2 Driftsinntekter ISF-inntekter egen produksjon Regskapsført beløp består av: Ordinære ISF-inntekter inneværende år ISF-inntekter fra foregående år ISF-inntekter er inntektsført med DRG-sats kr. ISF-refusjonen er redusert fra 60% i 2003 til 40% i Øremerkede tilskudd Øremerket tilskudd fra Kreftregisteret Tilskudd til syketransport Øvrige øremerkede tilskudd Inntekt som tidligere ble gitt som øremerket tilskudd fra Kreftregisteret er fra og med 2004 innarbeidet i basisrammen. Andre driftsinntekter Leieinntekter Pasientrelaterte inntekter Øvrige tilskudd Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Som redegjort for i note 6 er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til eiendomsretten for Nordlandssykehusets personalboliger. Det er i 2004 registrert 8,3 mill kr i leieinntekter i tilknytning til disse personalboligene, men en stor del av disse gjelder interne inntekter, der kostnadene er belastet øvrige avdelinger i NLSH. Styresak 31/05 14 juni 14

15 Note 3 Gjestepasientkostnader Regnskapsførte gjestepasientkostnader fordeler seg som følger: Somatikk Gjestepasientkjøp fra andre regioner Med refusjon Uten refusjon Sum 2004 Med refusjon Uten refusjon Sum Gjestepasientkjøp fra private Gjestepasientinnkjøp fra utland (inkl transport) Pasienttransport gjestepasienter Sum somatikk Psykiatri Gjestepasientkjøp fra andre regioner Gjestepasientkjøp fra private Gjestepasientinnkjøp fra utland (inkl transport) Sum psykiatri Rus Gjestepasientkjøp fra andre regioner Gjestepasientkjøp fra private Sum rus Sum gjestepasientkostnader Nordlandssykehusets kostnader i tilknytning til laboratorie- og røntgenprøver foretatt i andre regioner er ikke med i ovenstående oppsett. Det samme gjelder reisekostnader for donorer. Foretaket har i tillegg overtatt ansvaret for syketransport for egne pasienter (dvs internt i regionen) fra og med Det er i 2004 medgått 47,1 mill kr til dette. Beløpet er regnskapsført under andre driftskostnader. Note 4 Varer Varer Sentrallager Varelager operasjon Varelager laboratoriene Andre Varer Det er foretatt nedskrivning for ukurans med 2% av verdien på varebeholdningen. Styresak 31/05 14 juni 15

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge

Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge ÅRSRAPPORT 2003 Styrets Årsberetning 2003Sykehusapotekene i Midt-Norge Presentasjon av virksomheten Sykehusapotekene i Midt-Norge HF er et av seks selvstendig helseforetak, eid av Helse Midt-Norge RHF.

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Side 59. Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport. Beløp i mill. kr. Note 2009 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER

RESULTATREGNSKAP. Side 59. Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport. Beløp i mill. kr. Note 2009 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER 59 RESULTATREGNSKAP Beløp i mill. kr. Note DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 12 574,7 10 578,7 10 388,4 Andre driftsinntekter 2 188,2 140,2 128,8 SUM DRIFTSINNTEKTER 12 762,8 10 718,9 10 517,2 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer