Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028"

Transkript

1 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/ ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Saksbehandlers kommentar: Vedlagt følger Nordlandssykehusets årsregnskap for 2003, bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Resultat 2003 Regnskapet viser et underskudd på 105 mill kr. Årsak til resultatforverringen i forhold til tidligere gitte prognoser er endrede retningslinjer fra Helsedepartementet vedrørende regnskapsmessig behandling av anleggsmidlene som inngikk i Nordlandssykehusets åpningsbalanse. Sent foreliggende avklaringer fra departementets side angående verdifastsettelse og avskrivninger er årsaken til at regnskapet for 2003 ikke avlegges før nå. Helse Nord har godkjent at Nordlandssykehuset kan gå med et underskudd på inntil 76 mill kr i Ved fastsettelsen av dette resultatmålet lå en forutsetning om at avskrivningene av åpningsbalansen ville utgjøre 57 mill kr. Med de nye verdiene på anleggsmidlene, se nedenfor, blir avskrivningene av åpningsbalansen 119,2 mill kr. Dette innebærer at avskrivningskostnadene for 2003 blir 62,2 mill kr høyere enn forutsatt. Foretakets underskudd øker tilsvarende, da basistilskuddet fra Helse Nord ikke er økt for å finansiere de økte avskrivningene. Hadde regnskapet for 2003 blitt avlagt med opprinnelig forutsatte avskrivningskostnader, alternativt at driftstilskuddet ble økt for å finansiere de økte avskrivningene, ville regnskapet vist et underskudd på 42,8 mill kr, dvs. 33,2 mill kr bedre enn det godkjente styringsmålet/underskuddet på 76 mill kr. Bedre resultat enn planlagt skyldes både høyere inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. Dette kommenteres nærmere nedenfor. Endelige retningslinjer for regnskapsmessig behandling av anleggsmidler og avskrivninger Helsedepartementet har nå konkludert med at foretakene fullt ut skal følge regnskapsloven. Dette innbærer langt høyere avskrivningskostnader enn opprinnelig signalisert. I tillegg innebærer departementets opplegg at kapitalen i åpningsbalansen skal reduseres med 25% på landsbasis. For Helse Nord skal kapitalen reduseres med nærmere 30%. Praktisk gjennomføring av denne kapitalnedbyggingen er nærmere beskrevet nedenfor. Regnskapet for 2002 ble avlagt med foreløpige verdier på anleggsmidlene som inngikk i Nordlandssykehusets åpningsbalanse, jfr også årsberetningen for Dette medførte at anleggsmidler som var taksert til en verdi av mill kr ble tatt inn i foretakets regnskap til en verdi av mill kr. Disse anleggsmidlene ble i 2002 avskrevet med 56,8 mill kr. Hadde opprinnelig takserte verdier blitt lagt til grunn, ville dette gitt avskrivningskostnader på mill kr. Det ble fra Helsedepartementets side signalisert at en ville komme tilbake med endelige avklaringer rundt verdifastsettelsen av helseforetakenes anleggsmidler i forbindelse med avleggelsen av regnskapet for Styresak 28/

2 De første signaler helseforetakene mottok fra departementet gikk ut på at opprinnelig takserte verdier på åpningsbalansen skulle legges til grunn, men at levetiden på bygg skulle justeres opp i forhold til fagmiljøenes vurderinger. En slik økning av levetiden ville medført lavere årlige avskrivningskostnader. Da det ble klart at ingen av helseforetakenes revisorer ville godkjenne foretakenes avlagte regnskap dersom føringene fra departementet ble fulgt opp, ble det gitt nye retningslinjer. Avskrivningene slik de er foretatt etter de nye retningslinjene, reflekterer på en langt bedre måte kapitalbruken enn reglene som ble brukt i regnskapet for Helsedepartementet har i revidert nasjonalbudsjett gitt signaler om at man i samråd med Finansdepartementet i løpet av 2004 vil gjøre en vurdering av om regnskapslovens regler vedrørende avskrivninger skal gjelde for helseforetak. Teknisk opplegg for nedbygging av kapitalen etablering av strukturfond Den planlagte nedbyggingen av kapitalen gjennomføres teknisk ved at egenkapitalen deles i 2; a) innskutt annen egenkapital b) strukturfond. Det enkelte helseforetak skal det enkelte år belaste strukturfondet med den årlige planlagte nedbyggingen. Helse Nord har fastsatt størrelsen på Nordlandssykehusets strukturfond til 400,5 mill kr. I teorien innebærer dette at Nordlandssykehuset over en periode på 44 år skal bygge ned produksjonsanleggene med i alt 400,5 mill kr. Bruken av strukturfondet, med tilsvarende nedbygging av produksjonskapasiteten, skulle i 2002 og 2003 ha vært 28,6 mill kr pr år, skal for inneværende år være 26,1 mill kr, og fortsetter framover i tid avtakende til 2,0 mill kr i I forhold til kravet om budsjettbalanse i 2005 betyr denne kravet om nedbygging av kapitalen og etablering av strukturfondet at det gis tillatelse til å gå med et underskudd tilsvarende det beløpet som skal belastes strukturfondet. Denne belastningen vil pågå frem til En annen måte å se dette på er at fondet skal benyttes til å finansiere meravskrivningene av åpningsbalansen som følge av at eiendelene er verdsatt til faktisk verdi basert på historisk kost, og ikke til optimalisert bruksverdi et begrep som benyttes av Helsedepartementet. Optimalisert bruksverdi tilsvarer om lag ¾ av anleggsmidlenes gjenanskaffelsesverdi fratrukket slit og elde. På nasjonalt nivå er det som nevnt foran forutsatt at bare 75% av helseforetakenes anleggsmidler skal gjenanskaffes mens det i Helse Nord er forutsatt i overkant av 70%. Strukturfondet skal benyttes til å finansiere avskrivningene av den delen av sykehusets anleggsmidler som ikke skal gjenanskaffes. Dette betyr at den samlede bygningsmassen til Nordlandssykehuset må reduseres. Det er verd å merke seg at dette strukturfondet ikke medfører økte inntekter for sykehusene, og dermed heller ikke noen forbedring av helseforetakenes resultat. Imidlertid sier størrelsen av strukturfondet noe om hvor mye anleggsmidler de enkelte sykehus skal kvitte seg med over tid. Hvorvidt strukturfondet i praksis vil fungere etter departementets intensjoner er etter administrasjonens vurderinger foreløpig noe uklart. Det bemerkes i denne sammenheng at Helse Nord har godkjent byggetrinn 1 ved Nordlandssykehuset innenfor en investeringsramme på 0,5 mrd kr, og samtidig gitt sin tilslutning til videre planarbeid for de øvrige byggetrinnene. Dette vil føre til økt kapital og økte avskrivninger. Disse økte avskrivningene vil måtte finansieres ved reduksjon i andre driftskostnader, reduksjon i øvrig arealer eller økte inntekter. Etableringen av strukturfondet med tillatelse til å gå med årlige underskudd tilsvarende nedbyggingen som skal belastes strukturfondet, vil kunne skape uklarheter i økonomistyringen. Korrigering av regnskapet for 2002 Endelig verdifastsettelse av åpningsbalansen fører til at regnskapet for 2002 er avlagt med for lave avskrivningskostnader. I det opprinnelige 2002-regnskapet ble åpningsbalansen avskrevet med 56,8 mill kr, mens nye beregninger i henhold til de siste retningslinjer fra Helsedepartementet gir avskrivningskostnader på 123,5 mill kr. Styresak 28/

3 Regnskapet for 2002 som viste et underskudd på 1,4 mill kr, skulle dermed ha vist et underskudd på 68,1 mill kr. Dette er omtalt i årsberetningen for Årsaken til at det nå opereres med avskrivningskostnader på 123,5 mill kr for 2002, mens det i årsberetningen for 2002 ble vist til at avskrivninger av åpningsbalansen skulle ha vært om lag 130 mill kr, er at det er foretatt en gjennomgang av OPAKs opprinnelige taksering av bygg og tomter. Dette har resultert i mindre justeringer av de fastsatte verdier. Blant annet er bygg som planlegges revet i forbindelse med utbyggingsprosjektet skrevet ned i verdi. Det er også gjort en ny verdivurdering av boligene. Dette medfører at opprinnelig takserte verdier på mill kr er justert ned til mill kr. I tillegg er det besluttet at personalboliger som ikke antas å forringes i verdi heller ikke skal avskrives. Etter to driftsår har Nordlandssykehuset et samlet underskudd på 173,1 mill kr. Dette gjør at sykehusets opprinnelige egenkapital på 1.992,7 mill kr er redusert til 1.819,6 mill kr. Kommentarer til regnskapet for 2003 I nedenstående tabell presenteres Nordlandssykehusets årsregnskap i samme format som er benyttet ved den løpende rapporteringen i (Denne avviker noe fra oppstillingen i det offisielle årsregnskapet, blant annet er ikke alle interne transaksjoner eliminert og det eksisterer noen forskjeller i klassifiseringen av enkelte typer inntekter og kostnader.) Kolonnene Regnskap før endrede avskrivninger og Avvik før endrede avskrivninger viser hva Nordlandssykehusets regnskap og budsjettavvik for 2003 ville vært dersom opprinnelige forutsetninger mht avskrivninger av åpningsbalansen hadde vært lagt til grunn. Regnskap 2003 Regnskap før endrede avskrivninger Budsjett 2003 Avvik 2003 Avvik før endrede avskrivninger Basisramme ISF-inntekt egen produksjon ISF-inntekt av gjestepasientkostnader Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster Netto Av tabellen foran går det frem at vi har hatt 26,3 mill kr mer i inntekter enn budsjettert når det sees bort fra planlagt underdekning (76,0-49,7 i siste kolonne). 16,2 mill kr av dette skyldes gjestepasienter, eksternt finansierte prosjekter samt andre forhold som ikke er knyttet til sykehusets egen pasientbehandling. Det betyr at vi i 2003 har realisert 10 mill kr mer enn planlagt i inntekter fra pasientbehandling. Før det korrigeres for avskrivninger av åpningsbalansen viser tabellen at vi har hatt 6,1 mill kr lavere kostnader enn budsjettert. Når det tas hensyn til forholdet omtalt foran knyttet til inntekter med tilhørende kostnader, så er driftskostnadene 22,3 mill kr (16,2+6,1 i siste kolonne) lavere enn budsjettert. Om lag halvparten av dette er knyttet til lavere lønnskostnader enn forutsatt. Resterende er blant annet knyttet til behandlingshjelpemidler og avskrivninger. Styresak 28/

4 Som omtalt foran gir de endelige regnskapsførte avskrivningskostnadene for 2003 et riktigere bilde av verdiforringelsen av foretakets anleggsmidler enn avskrivningene som baserte seg på de foreløpige verdier fastsatt av Helsedepartementet. En slik betydelig endring av de økonomiske forutsetningene etter utløpet av regnskapsåret gjør det imidlertid vanskelig å drive god økonomisk styring og planlegging. Likviditet Likviditeten har hatt en negativ utvikling i 2003, både som følge av at foretaket går med planlagt underskudd, og at det ikke gis tilskudd til Nordlandssykehusets investeringer. Andel av godkjent investeringsramme som overstiger foretakets opprinnelige forutsatte avskrivningskostnader forutsettes finansiert ved å trekke på likviditeten. I tillegg ble det i desember betalt reguleringspremie til KLP på 43 mill kr. Disse forholdene har medført at Nordlandssykehuset ved utgangen av 2003 har måttet benytte 36,2 mill kr av totale trekkrettigheter på 150 mill kr. Trekkrettighetene er i 2004 økt til 225 mill kr. Oppsummering Nordlandssykehusets årsregnskap viser et underskudd på 105 mill kr som finansieres ved bruk av egenkapitalen, fordelt med 28,7 mill av strukturfond og 76,3 mill kr av annen egenkapital. Hadde åpningsbalansen blitt avskrevet i samsvar med forutsetningene som Helsedepartementet/Helse Nord opprinnelig la til grunn i løpet av hele 2003, ville Nordlandssykehusets underskudd vært 42,8 mill kr, dvs 33,2 mill kr bedre enn opprinnelig planlagt. Det vises for øvrig til vedlagte årsberetning. Styresak 28/

5 Innstilling til vedtak: Styret vedtar vedlagte årsregnskap bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter som Nordlandssyklehusets årsregnskap for Årsunderskuddet på kr finansieres ved bruk av kr av strukturfond og kr av annen egenkapital. Vedtak: Styresak 28/

6 Årsregnskap 2003

7 ÅRSBERETNING 2003 Nordlandssykehuset HF har nå lagt bak seg sitt andre driftsår. Helseforetaket, som ble stiftet , består av de tre tidligere sykehusene Lofoten sykehus, Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus. Nordlandssykehuset driver spesialisthelsetjeneste innen somatikk og psykiatri, og er lokalisert i Bodø og på Gravdal. Foretaket er 100% eid av Helse Nord RHF. Fortsatt drift Regnskapet for 2003 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets vurdering er forutsetningen om fortsatt drift de nærmeste år til stede. Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær Nordlandssykehuset hadde i 2003 til sammen årsverk og ansatte i hel- og deltidsstillinger. I underkant av 77 % av de ansatte er kvinner og vel 23 % er menn. Kjønnsfordelingen var tilsvarende foregående år. Det er forholdsvis flere kvinner enn menn ansatt i aldersgruppen 40 til 60 år. Fram til medio august 2003 besto foretakstyret av 7 menn og 2 kvinner. Dette endret seg ved ny styresammensetning fom august. Styret består for tiden av 4 kvinner og 5 menn. På ledelsesnivå i sykehuset (direktører og avdelingssjefer) utgjør kvinneandelen i underkant av 40 %. Radikale tiltak for å kvotere inn kvinner i lederstillinger har ikke vært benyttet. Deltidsproblematikk, som i hovedsak berører kvinner, er imidlertid diskutert, og denne diskusjonen og mulige tiltak videreføres. Det er opprettet likestillingsutvalg i arbeidsgiverorganisasjonen NAVO, der helseforetaket er representert. Utvalget har som intensjon å være med å sette fokus på områder som blant annet helseforetakene kan dra nytte av. I denne forbindelse ble det på slutten av året fokusert på likelønnsproblematikk. Nordlandssykehuset ønsker å ha tilfredse ansatte, nødvendig medvirkning og gode arbeidsforhold. Som et ledd i dette arbeidet er det i 2003 utarbeidet og godkjent egne personalpolitiske reglementer og retningslinjer, rutiner tilknyttet disse, samt opplæring av ledere og stabspersonell i denne forbindelse. Utover arbeid i egen regi har sykehuset avtale med eksterne bedriftshelsetjenesteordninger for nødvendig bistand mht helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Nordlandssykehuset hadde i 2003 et sykefravær på dagsverk. Dette gir et gjennomsnittlig sykefravær på 8,8 %. Fraværet i 2002 var 8,3%. Nordlandssykehuset har stor fokus på det høye sykefraværet. I desember 2002 undertegnet helseforetaket avtale om Inkluderende Arbeidsliv ut fra en målsetting om at sykefraværet skal reduseres, og for å sikre at ansatte med helseplager skal få nødvendig hjelp og oppfølging. Prosjektlederstilling for ivaretakelse av framdrift i arbeidet og intensjonene i avtalen var på plass i september Det ble også opprettet stilling for HMS-rådgiver som skal ivareta kvalitetssikring og sykefraværsproblematikk.

8 Hendelser i sykehuset som kan forårsake personskader blir fortløpende meldt inn til foretakets personalavdeling. Dette gjelder i hovedsak skader i forbindelse med sprøytestikk, samt slag og trusler fra pasienter. Av innmeldte hendelser ble 8 videresendt til trygdeetaten for vurdering av hvorvidt disse ligger innenfor kriteriene for klassifisering som yrkesskade. Påvirkning av ytre miljø Nordlandssykehuset hadde i 2003 et totalt forbruk av energi på 39,8 mill kwh, fordelt med 23,1 mill kwh på elektrisk kraft og 16,7 mill kwh på olje. Det jobbes kontinuerlig med å redusere energiforbruket. I løpet av 2003 er siste del av steam som energibærer ut i sykehuset fjernet. Det er også installert ny automatikk som medfører forbedret kompensering (regulering av energiinnsatsen) ved endring i utetemperaturen. I løpet av de to siste år er også pakninger på en rekke vinduer i høyblokka skiftet ut. NLSH Lofoten setter i disse dager i drift ny energieffektiv oljefyrt varmesentral med modulerende brennere og temperaturstyring. Det planlegges gjennomført ytterligere enøk-tiltak i løpet av Fordi Nordlandssykehuset er en ny organisasjon eksisterer ikke oversikt over samlet energiforbruk for tidligere år. Ut fra utviklingen i energiforbruket ved somatikk i Bodø, som er den største forbrukeren av energi, er det naturlig å tro at det totale energiforbruket har gått kraftig ned. Somatikk i Bodø har i løpet av siste 10-årsperiode redusert det totale energiforbruket med 10%. Fra målingene tok til i 1981 og frem til i dag er energiforbruket redusert med 33%. Forhold som endring av lokaler, nedleggelse av sykehusvaskeriet med mer, gjør at tallene fra tidligere år ikke er direkte sammenlignbare med dagens forbruk, men reduksjonen har likevel vært betydelig. I 2003 leverte foretaket fra seg om lag tonn avfall. Om lag 95% av foretakets totale avfallsmengde er ordinært forbruksavfall. Foretaket har avtale med renovasjonsselskap for mottak og håndtering av spesialavfall. For å sikre riktig og sikker håndtering av avfall, er foretakets rutiner for håndtering av avfall nedfelt i en egen avfallshåndbok. Avfallsmengden har økt noe fra 2002 til Økningen gjelder ordinært forbruksavfall. For de fleste typer spesialavfall er avfallsmengden redusert. Eksempelvis har overgang til digitale røntgenbilder fra juni 2003 medført en reduksjon i fotokjemikalieavfall med om lag 35% fra 2002 til Regnskapet for 2002 Regnskapet for 2002 ble i henhold til instruks fra Helsedepartementet avlagt med foreløpige verdier på de anleggsmidlene Nordlandssykehuset overtok fra fylkeskommunen i forbindelse med stiftelsen av helseforetaket (åpningsbalansen). Dette medførte at anleggsmidler til en verdi av vel 2 mrd kr regnskapsmessig ble behandlet som om de hadde en verdi på mill kr. Tilsvarende ble avskrivningene for disse eiendelene gjennomført ut i fra de forløpige verdier, og eiendelene ble ut fra dette avskrevet med 56,8 mill kr i Det ble fra departementets side opplyst at en ville komme tilbake med endelig fastsettelse av verdien på disse anleggsmidlene i forbindelse med regnskapsavslutningen for I slutten av april 2004 ble det avklart at disse eiendelene skulle verdsettes til opprinnelig takserte verdier. Regnskapet for 2002 er korrigert i henhold til dette, slik at inngående verdi på de omtalte eiendelene er justert opp med 950 mill kr til mill kr, og avskrivningskostnadene for 2002 er økt med 66,7 mill kr til 123,5 mill kr.

9 Korrigert for dette viser regnskapet for 2002, som opprinnelig viste et underskudd på 1,4 mill kr, nå et underskudd på 68,1 mill kr. Resultatendringen som følge av endrede føringer fra overordnet nivå er ført mot foretakets egenkapital. Regnskapet for 2003 Nordlandssykehuset er i likhet med øvrige helseforetak pålagt å effektivisere driften og redusere kostnadene. Ut fra at det ved foretaksetableringen pr var et betydelig avvik mellom eksisterende driftsnivå og de rammer som ble stilt til disposisjon, er det lagt opp til en gradvis effektivisering og kostnadsreduksjon. Helse Nord godkjente derfor at Nordlandssykehuset i 2003 kunne gå med et underskudd på inntil 76 mill kr. Ved fastsettelsen av dette resultatmålet lå en forutsetning om at avskrivningene av åpningsbalansen ville utgjøre 57 mill kr. Med de nå fastsatte verdiene på anleggsmidlene blir imidlertid avskrivningene av åpningsbalansen 119,2 mill kr. Dette innebærer at avskrivningskostnadene for 2003 blir 62,2 mill kr høyere enn forutsatt. Foretakets underskudd øker tilsvarende, da basistilskuddet fra Helse Nord ikke er økt for å finansiere de økte avskrivningene. Etter gjennomførte avskrivninger av åpningsbalansen fremkommer et underskudd på 105 mill kr. Hadde regnskapet for 2003 blitt avlagt med opprinnelig forutsatte avskrivningskostnader, alternativt at driftstilskuddet fra eier ble økt for å finansiere de økte avskrivningene, ville regnskapet vist et underskudd på 42,8 mill kr. Dette resultatet er sammenlignbart med det godkjente styringsmålet på 76 mill kr. De regnskapsførte avskrivningskostnadene gir et riktigere bilde av verdiforringelsen av foretakets anleggsmidler enn avskrivningene som baserte seg på de foreløpige verdier fastsatt av Helsedepartementet. En slik betydelig endring av de økonomiske forutsetningene etter utløpet av regnskapsåret gjør det imidlertid vanskelig å drive økonomisk styring. Helsedepartementet har for øvrig i revidert nasjonalbudsjett gitt signaler om at det i samråd med Finansdepartementet i løpet av 2004 vil vurdere om regnskapslovens regler vedrørende avskrivninger skal gjelde for helseforetak. Framtidig utvikling Nordlandssykehuset har pr i dag et aktivitetsnivå som er høyere enn det som på lang sikt vil være forsvarlig ut fra et rent økonomisk perspektiv. Ved utgangen av 2003 er 173,1 mill kr (9%) av selskapets opprinnelige egenkapital på 1.992,7 mill kr gått tapt. For 2004 budsjetteres det med et underskudd på 80 mill kr, før ikke finansierte meravskrivninger av åpningsbalansen med om lag 35 mill kr. Det er i 2004 satt i gang en rekke effektiviseringstiltak, herunder konkurranseutsetting av kjøkken og renhold, interne omorganiseringer, endring av turnus/tjenesteplaner, prosjekt for reduksjon av sykefravær, omlegging av barnehagedriften og nedlegging av ortopedienheten på Vensmoen. Det er planlagt utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset innenfor en total kostnadsramme på 2 mrd kr som skal ferdigstilles innen utgangen Styret i Helse Nord vedtok 10. mars 2004 byggestart for byggetrinn 1 som omfatter ny fløy med laboratorier og stråleenhet, ombygging av lokaler til sentrallager og tilretteleggelse av nødvendig teknisk infrastruktur. Byggetrinn 1 har en total kostnadsramme på 452 mill kr og skal ferdigstilles

10 innen utgangen av Styret i Helse Nord ga videre sin tilslutning til videreføring av planarbeidet for de øvrige byggetrinnene. De reviderte planene skal behandles i januar Det pågår også modernisering av anlegget i Lofoten og anlegget for psykiatri i Bodø innenfor en beregnet kostnad på 300 mill kr. I overkant av 100 mill kr av dette er knyttet til opptrappingsplanen for psykiatri. Avklaringene knyttet til fastsetting av verdiene i åpningsbalansen innebærer at kapitalbruken i helsesektoren skal reduseres. Dersom inntektene ikke økes vil Nordlandssykehuset stå ovenfor store utfordringer med hensyn til reduksjon av driftskostnadene, eventuelt reduksjon av anleggskapitalen, for å dekke økte kapitalkostnader i tilknytning til de investeringer som planlegges. Styret har tro på at kontinuerlig effektiviseringsarbeid og dialog med eier vil gjøre at foretaket også i framtiden vil være i stand til å gi et godt og spesialisert tilbud av helsetjenester innen somatikk og psykiatri. Resultat Årsunderskuddet på kr finansieres ved bruk av kr av strukturfond og kr av annen egenkapital. Bodø, 21. juni 2004 Bjørn Kjensli Finn Henry Hansen Jørgen Hansen Rune Holm Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Magne Johansen Tone Nordøy Ingeborg Overvoll Ellen B. Pedersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Heidi Øyvann Styremedlem Eivind Solheim Direktør

11 Årsregnskap 2003 Resultatregnskap Note Basistilskudd fra Helse Nord ISF-inntekter egen produksjon ISF-inntekter av gjestepasientkostnader Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Opptrappingsplan psykiatri Øremerkede tilskudd Annen driftsinntekt Sum inntekter Gjestepasientkostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning av varige driftsmidler Annen driftskostnad 2/5/ Driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen rentekostnad Årsresultat Disponering/overføring Overført strukturfond Overført annen egenkapital Sum disponering/overføring

12 Årsregnskap 2003 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Lisenser, programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6/ Anlegg under utførelse Maskiner og utstyr Øvrig driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o. l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Fordring på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 Årsregnskap 2003 Balanse Note Korrigert Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital /Foretakskapital Strukturfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 10 0 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern Skyldige offentlige avgifter med mer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bodø, 21. juni 2004 j j y Hansen Jørgen Hansen Styreleder Nestleder Styremedlem Rune Holm Magne Johansen Tone Nordøy Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ingeborg Overvoll Ellen B. Pedersen Heidi Øyvann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eivind Solheim Direktør

14 Årsregnskap 2003 Kontantstrømoppstilling Note korrigert Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra driften Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Overdragelse av varige driftsmidler 6 Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kassekreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr Kontanter og kontantekvivalenter pr /

15 Årsregnskap for 2003 Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Tallene i notene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Åpningsbalansen Nordlandssykehuset HF ble stiftet i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion nord til Helse Nord RHF. Virksomheten fra tidligere Nordland sentralsykehus, Nordland psykiatriske sykehus og Lofoten sykehus ble samme dag overført til Nordlandssykehuset HF. Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Dette innebærer at virkelige verdier pr. overdragelsestidspunktet er lagt til grunn for verdsettelsen av innskutte eiendeler. Helseforetakene er non-profit-virksomheter. Eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital. Bruksverdi representerer derfor virkelig verdi for anleggsmidler. I åpningsbalansen, er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost. For bygg og tomter, er gjenanskaffelsesverdi basert på takster utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer høsten I gjenanskaffelsesverdien er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler er gjenanskaffelseskost beregnet. For overførte anleggsmidler der det pr var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden, er det gjort fradrag i åpningsbalansen. Regnskapet for 2002 ble avlagt basert på foreløpig kostpris for anleggsmidler fastsatt av helsedepartementet. Differansen mellom foreløpig kostpris og bruksverdi er ført mot

16 Årsregnskap for 2003 egenkapitalen. Resultatregnskapet for 2002 er omarbeidet slik at avskrivningene reflekterer bruksverdi fra Tilsvarende viser balansen pr sammenlignbare tall. I statsbudsjettet for 2004, er det uttrykt at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn pr Helsedepartementet har derfor besluttet at en andel av innskutt egenkapital skal tilføres et strukturfond. Fondet skal benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet anleggskapital i fremtiden. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Behandlingsrelaterte inntekter regnskapsføres i den periode behandlingen har funnet sted. For inneliggende pasienter foretas inntektsføringen når behandlingen er ferdigstilt. Opptjente, ikke kodede, inntekter i tilknytning til inneliggende pasienter pr antas ikke å utgjøre vesentlige beløp. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Immaterielle eiendeler Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til foretaket (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad.

17 Årsregnskap for 2003 Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er i selskapsregnskapet balanseført til anskaffelseskost. Finansplasseringer Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, eller estimatavvik, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

18 Årsregnskap 2003 Noter Note 2 Driftsinntekter ISF-inntekter egen produksjon Regskapsført beløp består av: Ordinære ISF-inntekter inneværende år ISF-inntekter fra foregående år Regnskapsførte ISF-inntekter for 2002 ble redusert med 4,3 mill kr i forhold til det som opprinnelig ble registrert, fordi det i revidert nasjonalbudsjett 2003 ble gitt signaler om at sykehusene ikke ville få kompensert økning av inntekter som staten antok skyldtes kodeforbedring. Avkortningen ble likevel ikke gjennomført, og beløpet på 4,3 mill kr er derfor inntektsført i 2003, sammen med differansen mellom beregnede ISF-inntekter for 2002 og endelig avregning mottatt i ISF.refusjonen er økt fra 55% i 2002 til 60% i Øremerkede tilskudd Øremerket tilskudd fra Kreftregisteret Øvrige øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd inntektsføres i takt med kostnadene. Andre driftsinntekter Leieinntekter Pasientrelaterte inntekter Øvrige tilskudd Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Som redegjort for i note 6 er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til eiendomsretten for Nordlandssykehusets personalboliger. Det er i 2003 regnskapsført 8,3 mill kr i leieinntekter i tilknytning til disse personalboligene. Note 3 Gjestepasientkostnader Regnskapsførte gjestepasientkostnader fordeler seg som følger: Med refusjon Uten refusjon Sum Somatikk Gjestepasientkjøp fra andre regioner Gjestepasientkjøp fra private Pasienttransport gjestepasienter Sum somatikk Psykiatri Gjestepasientkjøp fra andre regioner Gjestepasientkjøp fra private 0 Pasienttransport gjestepasienter 0 Sum psykiatri Sum gjestepasientkostnader ) Det ble ved regnskapsføringen i 2002 ikke skilt mellom refusjonsberrettigede og ikke refusjonsberettigede kostnader. 1) Note 4 Varer Varer Sentrallager Varelager operasjon Varelager laboratoriene Andre Varer

19 Det er foretatt nedskrivning for ukurans med 2% av verdien på varebeholdningen. Note 5 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Antall ansatte * Antall årsverk * * Hentet fra årsmelding 2002 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Daglig leder har ikke krav på lønn etter fratreden fra sin stilling, men har ved eventuell fratredelse krav på ny stilling innen Helse Nord. Revisor Revisjon og revisjonsbeslektede tjenester Honorar for andre tjenester fra vår revisor I tillegg til kostnadsført revisjonshonorar er kr betalt av Helse Nord RHF for revisjon av Nordlandssykehuset HF. Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til foreløpig NRS. Foretakets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Nordlandssykehuset har 3 ulike pensjonsordninger i KLP som til sammen omfatter i alt personer, hvorav er aktive, 715 oppsatte og pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP. Pensjonskostnad Sykepleiere Sykehusleger Fellesordning Sum 2003 Sum 2002 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonskostnad Arbeidstakers andel av innbetalt premie ble i 2002 ført som reduksjon i pensjonskostnader, men føres fra og med 2003 som reduksjon av lønnskostnader. Kolonnen "Sum 2002" er oppdatert etter nye prinsipper, slik at tallene er sammelignbare med Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,5 % Forventet lønnsregulering 4,0 % Forventet pensjonsøkning 4,0 % Forventet G-regulering 4,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

20 Årsregnskap 2003 Noter Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Pensjonsordningen for sykepleiere og pensjonsordningen for sykehusleger har begge netto pensjonsmidler. Status for disse ordningene er som følger: Sykepleiere Sykehusleger Sum Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsmidler KLP Arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler Pensjonsmidler inkludert arbeidsgiveravgift For fellesordningen i KLP er det netto forpliktelse. Fellesordning Sum Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse KLP Arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse inkludert arb.giveravgift Beregnet forpliktelse arbeidstakere utenom KLP 1) Netto pensjonsforpliktelse som fremkom i regnskapet for ) I tillegg til ordinær pensjonsforpliktelse ble det pr avsatt 2 mill kr til å møte fremtidige forpliktelser som følge av at tilsatte ikke har blitt meldt inn i KLP. Denne beregnede forpliktelsen utgjorde pr kr , og ble ved avleggelsen av regnskapet for 2002 klassifisert som pensjonsforpliktelse. For å gjøre tallene sammenlignbare med øvrige selskap i konsernet, er beløpet nå klassifisert under usikre forpliktelser, jfr note 12.

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US75/1 5 Årsrapport 215 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninge r Saksnr: 15/3393-2 Saksansvarlig: Martin Tjelta, fung. økonomi-

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling

Styrets årsberetning. Årsregnskap. Grunneierfond. Styrets arbeid. Arbeidsmiljø og personal. Likestilling. Fremtidig utvikling 1 Årsrapport 2011 1 2 Styrets årsberetning Styrets arbeid Arbeidsmiljø og personal Likestilling Fremtidig utvikling Redegjørelse for årsregnskapet Finansiell risiko og risikostyring Disponering Grunneierfond

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

skaper verdier bekjemper fattigdom

skaper verdier bekjemper fattigdom Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland årsrapport 2011 skaper verdier bekjemper fattigdom ÅRSBERETNING 2011 Norfund - Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland

Detaljer

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011

jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 jnd/2012 NRK Årsregnskap 2011 NRK AS Årsberetning 2011 NRKs virksomhet NRK styrket sin posisjon som allmennkringkaster i 2011. Som produsent og formidler av innhold i radio, fjernsyn og på Internett leverte

Detaljer

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS

Årsrapport 2002. Norwegian Air Shuttle AS Årsrapport 2002 ÅRSBERETNING.....................................................2 RESULTATREGNSKAP................................................6 BALANSE..........................................................7

Detaljer

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER:

Norsk Tipping Års- og samfunnsrapport PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: SNITT TAPT PER SPILLER: PREMIER: 4 Norsk Tipping PRODUKTOVERSIKT Omsetning og premier oppgitt i hele tusen OMSETNING KR: 3 761 733 SNITTOMSETNING 2 179 PREMIER: 1 880 867 SNITT TAPT 1 090 ANTALL SPILLERE: 1 726 311 GJENNOMSNITTSALDER

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Eiendom AS 1 Om MøllerGruppen Eiendom MøllerGruppen Eiendom eier, forvalter og utvikler næringseiendommer i Norge, Sverige og Baltikum. Porteføljen består av 105 eiendommer med til sammen ca. 330.000 kvm bygningsmasse.

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

årsrapport 2011 KLP Banken AS

årsrapport 2011 KLP Banken AS årsrapport 2011 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 11 Egenkapitaloppstilling 12 Egenkapitaloppstilling konsern 13 Noter til regnskapet 14-41 Revisjonsberetning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

Hovedtall 2. Årsberetning 3

Hovedtall 2. Årsberetning 3 Hovedtall 2 Årsberetning 3 Konsernregnskap 8 Resultat 9 Balanse 10 Egenkapitaloppstilling 12 Kontantstrømoppstilling 13 Regnskapsprinsipper 14 Noter 22 Regnskap Vardar AS 51 Resultat 51 Balanse 52 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer