Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028"

Transkript

1 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/ ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Saksbehandlers kommentar: Vedlagt følger Nordlandssykehusets årsregnskap for 2003, bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter. Resultat 2003 Regnskapet viser et underskudd på 105 mill kr. Årsak til resultatforverringen i forhold til tidligere gitte prognoser er endrede retningslinjer fra Helsedepartementet vedrørende regnskapsmessig behandling av anleggsmidlene som inngikk i Nordlandssykehusets åpningsbalanse. Sent foreliggende avklaringer fra departementets side angående verdifastsettelse og avskrivninger er årsaken til at regnskapet for 2003 ikke avlegges før nå. Helse Nord har godkjent at Nordlandssykehuset kan gå med et underskudd på inntil 76 mill kr i Ved fastsettelsen av dette resultatmålet lå en forutsetning om at avskrivningene av åpningsbalansen ville utgjøre 57 mill kr. Med de nye verdiene på anleggsmidlene, se nedenfor, blir avskrivningene av åpningsbalansen 119,2 mill kr. Dette innebærer at avskrivningskostnadene for 2003 blir 62,2 mill kr høyere enn forutsatt. Foretakets underskudd øker tilsvarende, da basistilskuddet fra Helse Nord ikke er økt for å finansiere de økte avskrivningene. Hadde regnskapet for 2003 blitt avlagt med opprinnelig forutsatte avskrivningskostnader, alternativt at driftstilskuddet ble økt for å finansiere de økte avskrivningene, ville regnskapet vist et underskudd på 42,8 mill kr, dvs. 33,2 mill kr bedre enn det godkjente styringsmålet/underskuddet på 76 mill kr. Bedre resultat enn planlagt skyldes både høyere inntekter og lavere kostnader enn budsjettert. Dette kommenteres nærmere nedenfor. Endelige retningslinjer for regnskapsmessig behandling av anleggsmidler og avskrivninger Helsedepartementet har nå konkludert med at foretakene fullt ut skal følge regnskapsloven. Dette innbærer langt høyere avskrivningskostnader enn opprinnelig signalisert. I tillegg innebærer departementets opplegg at kapitalen i åpningsbalansen skal reduseres med 25% på landsbasis. For Helse Nord skal kapitalen reduseres med nærmere 30%. Praktisk gjennomføring av denne kapitalnedbyggingen er nærmere beskrevet nedenfor. Regnskapet for 2002 ble avlagt med foreløpige verdier på anleggsmidlene som inngikk i Nordlandssykehusets åpningsbalanse, jfr også årsberetningen for Dette medførte at anleggsmidler som var taksert til en verdi av mill kr ble tatt inn i foretakets regnskap til en verdi av mill kr. Disse anleggsmidlene ble i 2002 avskrevet med 56,8 mill kr. Hadde opprinnelig takserte verdier blitt lagt til grunn, ville dette gitt avskrivningskostnader på mill kr. Det ble fra Helsedepartementets side signalisert at en ville komme tilbake med endelige avklaringer rundt verdifastsettelsen av helseforetakenes anleggsmidler i forbindelse med avleggelsen av regnskapet for Styresak 28/

2 De første signaler helseforetakene mottok fra departementet gikk ut på at opprinnelig takserte verdier på åpningsbalansen skulle legges til grunn, men at levetiden på bygg skulle justeres opp i forhold til fagmiljøenes vurderinger. En slik økning av levetiden ville medført lavere årlige avskrivningskostnader. Da det ble klart at ingen av helseforetakenes revisorer ville godkjenne foretakenes avlagte regnskap dersom føringene fra departementet ble fulgt opp, ble det gitt nye retningslinjer. Avskrivningene slik de er foretatt etter de nye retningslinjene, reflekterer på en langt bedre måte kapitalbruken enn reglene som ble brukt i regnskapet for Helsedepartementet har i revidert nasjonalbudsjett gitt signaler om at man i samråd med Finansdepartementet i løpet av 2004 vil gjøre en vurdering av om regnskapslovens regler vedrørende avskrivninger skal gjelde for helseforetak. Teknisk opplegg for nedbygging av kapitalen etablering av strukturfond Den planlagte nedbyggingen av kapitalen gjennomføres teknisk ved at egenkapitalen deles i 2; a) innskutt annen egenkapital b) strukturfond. Det enkelte helseforetak skal det enkelte år belaste strukturfondet med den årlige planlagte nedbyggingen. Helse Nord har fastsatt størrelsen på Nordlandssykehusets strukturfond til 400,5 mill kr. I teorien innebærer dette at Nordlandssykehuset over en periode på 44 år skal bygge ned produksjonsanleggene med i alt 400,5 mill kr. Bruken av strukturfondet, med tilsvarende nedbygging av produksjonskapasiteten, skulle i 2002 og 2003 ha vært 28,6 mill kr pr år, skal for inneværende år være 26,1 mill kr, og fortsetter framover i tid avtakende til 2,0 mill kr i I forhold til kravet om budsjettbalanse i 2005 betyr denne kravet om nedbygging av kapitalen og etablering av strukturfondet at det gis tillatelse til å gå med et underskudd tilsvarende det beløpet som skal belastes strukturfondet. Denne belastningen vil pågå frem til En annen måte å se dette på er at fondet skal benyttes til å finansiere meravskrivningene av åpningsbalansen som følge av at eiendelene er verdsatt til faktisk verdi basert på historisk kost, og ikke til optimalisert bruksverdi et begrep som benyttes av Helsedepartementet. Optimalisert bruksverdi tilsvarer om lag ¾ av anleggsmidlenes gjenanskaffelsesverdi fratrukket slit og elde. På nasjonalt nivå er det som nevnt foran forutsatt at bare 75% av helseforetakenes anleggsmidler skal gjenanskaffes mens det i Helse Nord er forutsatt i overkant av 70%. Strukturfondet skal benyttes til å finansiere avskrivningene av den delen av sykehusets anleggsmidler som ikke skal gjenanskaffes. Dette betyr at den samlede bygningsmassen til Nordlandssykehuset må reduseres. Det er verd å merke seg at dette strukturfondet ikke medfører økte inntekter for sykehusene, og dermed heller ikke noen forbedring av helseforetakenes resultat. Imidlertid sier størrelsen av strukturfondet noe om hvor mye anleggsmidler de enkelte sykehus skal kvitte seg med over tid. Hvorvidt strukturfondet i praksis vil fungere etter departementets intensjoner er etter administrasjonens vurderinger foreløpig noe uklart. Det bemerkes i denne sammenheng at Helse Nord har godkjent byggetrinn 1 ved Nordlandssykehuset innenfor en investeringsramme på 0,5 mrd kr, og samtidig gitt sin tilslutning til videre planarbeid for de øvrige byggetrinnene. Dette vil føre til økt kapital og økte avskrivninger. Disse økte avskrivningene vil måtte finansieres ved reduksjon i andre driftskostnader, reduksjon i øvrig arealer eller økte inntekter. Etableringen av strukturfondet med tillatelse til å gå med årlige underskudd tilsvarende nedbyggingen som skal belastes strukturfondet, vil kunne skape uklarheter i økonomistyringen. Korrigering av regnskapet for 2002 Endelig verdifastsettelse av åpningsbalansen fører til at regnskapet for 2002 er avlagt med for lave avskrivningskostnader. I det opprinnelige 2002-regnskapet ble åpningsbalansen avskrevet med 56,8 mill kr, mens nye beregninger i henhold til de siste retningslinjer fra Helsedepartementet gir avskrivningskostnader på 123,5 mill kr. Styresak 28/

3 Regnskapet for 2002 som viste et underskudd på 1,4 mill kr, skulle dermed ha vist et underskudd på 68,1 mill kr. Dette er omtalt i årsberetningen for Årsaken til at det nå opereres med avskrivningskostnader på 123,5 mill kr for 2002, mens det i årsberetningen for 2002 ble vist til at avskrivninger av åpningsbalansen skulle ha vært om lag 130 mill kr, er at det er foretatt en gjennomgang av OPAKs opprinnelige taksering av bygg og tomter. Dette har resultert i mindre justeringer av de fastsatte verdier. Blant annet er bygg som planlegges revet i forbindelse med utbyggingsprosjektet skrevet ned i verdi. Det er også gjort en ny verdivurdering av boligene. Dette medfører at opprinnelig takserte verdier på mill kr er justert ned til mill kr. I tillegg er det besluttet at personalboliger som ikke antas å forringes i verdi heller ikke skal avskrives. Etter to driftsår har Nordlandssykehuset et samlet underskudd på 173,1 mill kr. Dette gjør at sykehusets opprinnelige egenkapital på 1.992,7 mill kr er redusert til 1.819,6 mill kr. Kommentarer til regnskapet for 2003 I nedenstående tabell presenteres Nordlandssykehusets årsregnskap i samme format som er benyttet ved den løpende rapporteringen i (Denne avviker noe fra oppstillingen i det offisielle årsregnskapet, blant annet er ikke alle interne transaksjoner eliminert og det eksisterer noen forskjeller i klassifiseringen av enkelte typer inntekter og kostnader.) Kolonnene Regnskap før endrede avskrivninger og Avvik før endrede avskrivninger viser hva Nordlandssykehusets regnskap og budsjettavvik for 2003 ville vært dersom opprinnelige forutsetninger mht avskrivninger av åpningsbalansen hadde vært lagt til grunn. Regnskap 2003 Regnskap før endrede avskrivninger Budsjett 2003 Avvik 2003 Avvik før endrede avskrivninger Basisramme ISF-inntekt egen produksjon ISF-inntekt av gjestepasientkostnader Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Sum driftskostnader Renteinntekter Rentekostnader Sum finansielle poster Netto Av tabellen foran går det frem at vi har hatt 26,3 mill kr mer i inntekter enn budsjettert når det sees bort fra planlagt underdekning (76,0-49,7 i siste kolonne). 16,2 mill kr av dette skyldes gjestepasienter, eksternt finansierte prosjekter samt andre forhold som ikke er knyttet til sykehusets egen pasientbehandling. Det betyr at vi i 2003 har realisert 10 mill kr mer enn planlagt i inntekter fra pasientbehandling. Før det korrigeres for avskrivninger av åpningsbalansen viser tabellen at vi har hatt 6,1 mill kr lavere kostnader enn budsjettert. Når det tas hensyn til forholdet omtalt foran knyttet til inntekter med tilhørende kostnader, så er driftskostnadene 22,3 mill kr (16,2+6,1 i siste kolonne) lavere enn budsjettert. Om lag halvparten av dette er knyttet til lavere lønnskostnader enn forutsatt. Resterende er blant annet knyttet til behandlingshjelpemidler og avskrivninger. Styresak 28/

4 Som omtalt foran gir de endelige regnskapsførte avskrivningskostnadene for 2003 et riktigere bilde av verdiforringelsen av foretakets anleggsmidler enn avskrivningene som baserte seg på de foreløpige verdier fastsatt av Helsedepartementet. En slik betydelig endring av de økonomiske forutsetningene etter utløpet av regnskapsåret gjør det imidlertid vanskelig å drive god økonomisk styring og planlegging. Likviditet Likviditeten har hatt en negativ utvikling i 2003, både som følge av at foretaket går med planlagt underskudd, og at det ikke gis tilskudd til Nordlandssykehusets investeringer. Andel av godkjent investeringsramme som overstiger foretakets opprinnelige forutsatte avskrivningskostnader forutsettes finansiert ved å trekke på likviditeten. I tillegg ble det i desember betalt reguleringspremie til KLP på 43 mill kr. Disse forholdene har medført at Nordlandssykehuset ved utgangen av 2003 har måttet benytte 36,2 mill kr av totale trekkrettigheter på 150 mill kr. Trekkrettighetene er i 2004 økt til 225 mill kr. Oppsummering Nordlandssykehusets årsregnskap viser et underskudd på 105 mill kr som finansieres ved bruk av egenkapitalen, fordelt med 28,7 mill av strukturfond og 76,3 mill kr av annen egenkapital. Hadde åpningsbalansen blitt avskrevet i samsvar med forutsetningene som Helsedepartementet/Helse Nord opprinnelig la til grunn i løpet av hele 2003, ville Nordlandssykehusets underskudd vært 42,8 mill kr, dvs 33,2 mill kr bedre enn opprinnelig planlagt. Det vises for øvrig til vedlagte årsberetning. Styresak 28/

5 Innstilling til vedtak: Styret vedtar vedlagte årsregnskap bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter som Nordlandssyklehusets årsregnskap for Årsunderskuddet på kr finansieres ved bruk av kr av strukturfond og kr av annen egenkapital. Vedtak: Styresak 28/

6 Årsregnskap 2003

7 ÅRSBERETNING 2003 Nordlandssykehuset HF har nå lagt bak seg sitt andre driftsår. Helseforetaket, som ble stiftet , består av de tre tidligere sykehusene Lofoten sykehus, Nordland psykiatriske sykehus og Nordland sentralsykehus. Nordlandssykehuset driver spesialisthelsetjeneste innen somatikk og psykiatri, og er lokalisert i Bodø og på Gravdal. Foretaket er 100% eid av Helse Nord RHF. Fortsatt drift Regnskapet for 2003 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter styrets vurdering er forutsetningen om fortsatt drift de nærmeste år til stede. Det gjøres i denne sammenheng oppmerksom på 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær Nordlandssykehuset hadde i 2003 til sammen årsverk og ansatte i hel- og deltidsstillinger. I underkant av 77 % av de ansatte er kvinner og vel 23 % er menn. Kjønnsfordelingen var tilsvarende foregående år. Det er forholdsvis flere kvinner enn menn ansatt i aldersgruppen 40 til 60 år. Fram til medio august 2003 besto foretakstyret av 7 menn og 2 kvinner. Dette endret seg ved ny styresammensetning fom august. Styret består for tiden av 4 kvinner og 5 menn. På ledelsesnivå i sykehuset (direktører og avdelingssjefer) utgjør kvinneandelen i underkant av 40 %. Radikale tiltak for å kvotere inn kvinner i lederstillinger har ikke vært benyttet. Deltidsproblematikk, som i hovedsak berører kvinner, er imidlertid diskutert, og denne diskusjonen og mulige tiltak videreføres. Det er opprettet likestillingsutvalg i arbeidsgiverorganisasjonen NAVO, der helseforetaket er representert. Utvalget har som intensjon å være med å sette fokus på områder som blant annet helseforetakene kan dra nytte av. I denne forbindelse ble det på slutten av året fokusert på likelønnsproblematikk. Nordlandssykehuset ønsker å ha tilfredse ansatte, nødvendig medvirkning og gode arbeidsforhold. Som et ledd i dette arbeidet er det i 2003 utarbeidet og godkjent egne personalpolitiske reglementer og retningslinjer, rutiner tilknyttet disse, samt opplæring av ledere og stabspersonell i denne forbindelse. Utover arbeid i egen regi har sykehuset avtale med eksterne bedriftshelsetjenesteordninger for nødvendig bistand mht helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Nordlandssykehuset hadde i 2003 et sykefravær på dagsverk. Dette gir et gjennomsnittlig sykefravær på 8,8 %. Fraværet i 2002 var 8,3%. Nordlandssykehuset har stor fokus på det høye sykefraværet. I desember 2002 undertegnet helseforetaket avtale om Inkluderende Arbeidsliv ut fra en målsetting om at sykefraværet skal reduseres, og for å sikre at ansatte med helseplager skal få nødvendig hjelp og oppfølging. Prosjektlederstilling for ivaretakelse av framdrift i arbeidet og intensjonene i avtalen var på plass i september Det ble også opprettet stilling for HMS-rådgiver som skal ivareta kvalitetssikring og sykefraværsproblematikk.

8 Hendelser i sykehuset som kan forårsake personskader blir fortløpende meldt inn til foretakets personalavdeling. Dette gjelder i hovedsak skader i forbindelse med sprøytestikk, samt slag og trusler fra pasienter. Av innmeldte hendelser ble 8 videresendt til trygdeetaten for vurdering av hvorvidt disse ligger innenfor kriteriene for klassifisering som yrkesskade. Påvirkning av ytre miljø Nordlandssykehuset hadde i 2003 et totalt forbruk av energi på 39,8 mill kwh, fordelt med 23,1 mill kwh på elektrisk kraft og 16,7 mill kwh på olje. Det jobbes kontinuerlig med å redusere energiforbruket. I løpet av 2003 er siste del av steam som energibærer ut i sykehuset fjernet. Det er også installert ny automatikk som medfører forbedret kompensering (regulering av energiinnsatsen) ved endring i utetemperaturen. I løpet av de to siste år er også pakninger på en rekke vinduer i høyblokka skiftet ut. NLSH Lofoten setter i disse dager i drift ny energieffektiv oljefyrt varmesentral med modulerende brennere og temperaturstyring. Det planlegges gjennomført ytterligere enøk-tiltak i løpet av Fordi Nordlandssykehuset er en ny organisasjon eksisterer ikke oversikt over samlet energiforbruk for tidligere år. Ut fra utviklingen i energiforbruket ved somatikk i Bodø, som er den største forbrukeren av energi, er det naturlig å tro at det totale energiforbruket har gått kraftig ned. Somatikk i Bodø har i løpet av siste 10-årsperiode redusert det totale energiforbruket med 10%. Fra målingene tok til i 1981 og frem til i dag er energiforbruket redusert med 33%. Forhold som endring av lokaler, nedleggelse av sykehusvaskeriet med mer, gjør at tallene fra tidligere år ikke er direkte sammenlignbare med dagens forbruk, men reduksjonen har likevel vært betydelig. I 2003 leverte foretaket fra seg om lag tonn avfall. Om lag 95% av foretakets totale avfallsmengde er ordinært forbruksavfall. Foretaket har avtale med renovasjonsselskap for mottak og håndtering av spesialavfall. For å sikre riktig og sikker håndtering av avfall, er foretakets rutiner for håndtering av avfall nedfelt i en egen avfallshåndbok. Avfallsmengden har økt noe fra 2002 til Økningen gjelder ordinært forbruksavfall. For de fleste typer spesialavfall er avfallsmengden redusert. Eksempelvis har overgang til digitale røntgenbilder fra juni 2003 medført en reduksjon i fotokjemikalieavfall med om lag 35% fra 2002 til Regnskapet for 2002 Regnskapet for 2002 ble i henhold til instruks fra Helsedepartementet avlagt med foreløpige verdier på de anleggsmidlene Nordlandssykehuset overtok fra fylkeskommunen i forbindelse med stiftelsen av helseforetaket (åpningsbalansen). Dette medførte at anleggsmidler til en verdi av vel 2 mrd kr regnskapsmessig ble behandlet som om de hadde en verdi på mill kr. Tilsvarende ble avskrivningene for disse eiendelene gjennomført ut i fra de forløpige verdier, og eiendelene ble ut fra dette avskrevet med 56,8 mill kr i Det ble fra departementets side opplyst at en ville komme tilbake med endelig fastsettelse av verdien på disse anleggsmidlene i forbindelse med regnskapsavslutningen for I slutten av april 2004 ble det avklart at disse eiendelene skulle verdsettes til opprinnelig takserte verdier. Regnskapet for 2002 er korrigert i henhold til dette, slik at inngående verdi på de omtalte eiendelene er justert opp med 950 mill kr til mill kr, og avskrivningskostnadene for 2002 er økt med 66,7 mill kr til 123,5 mill kr.

9 Korrigert for dette viser regnskapet for 2002, som opprinnelig viste et underskudd på 1,4 mill kr, nå et underskudd på 68,1 mill kr. Resultatendringen som følge av endrede føringer fra overordnet nivå er ført mot foretakets egenkapital. Regnskapet for 2003 Nordlandssykehuset er i likhet med øvrige helseforetak pålagt å effektivisere driften og redusere kostnadene. Ut fra at det ved foretaksetableringen pr var et betydelig avvik mellom eksisterende driftsnivå og de rammer som ble stilt til disposisjon, er det lagt opp til en gradvis effektivisering og kostnadsreduksjon. Helse Nord godkjente derfor at Nordlandssykehuset i 2003 kunne gå med et underskudd på inntil 76 mill kr. Ved fastsettelsen av dette resultatmålet lå en forutsetning om at avskrivningene av åpningsbalansen ville utgjøre 57 mill kr. Med de nå fastsatte verdiene på anleggsmidlene blir imidlertid avskrivningene av åpningsbalansen 119,2 mill kr. Dette innebærer at avskrivningskostnadene for 2003 blir 62,2 mill kr høyere enn forutsatt. Foretakets underskudd øker tilsvarende, da basistilskuddet fra Helse Nord ikke er økt for å finansiere de økte avskrivningene. Etter gjennomførte avskrivninger av åpningsbalansen fremkommer et underskudd på 105 mill kr. Hadde regnskapet for 2003 blitt avlagt med opprinnelig forutsatte avskrivningskostnader, alternativt at driftstilskuddet fra eier ble økt for å finansiere de økte avskrivningene, ville regnskapet vist et underskudd på 42,8 mill kr. Dette resultatet er sammenlignbart med det godkjente styringsmålet på 76 mill kr. De regnskapsførte avskrivningskostnadene gir et riktigere bilde av verdiforringelsen av foretakets anleggsmidler enn avskrivningene som baserte seg på de foreløpige verdier fastsatt av Helsedepartementet. En slik betydelig endring av de økonomiske forutsetningene etter utløpet av regnskapsåret gjør det imidlertid vanskelig å drive økonomisk styring. Helsedepartementet har for øvrig i revidert nasjonalbudsjett gitt signaler om at det i samråd med Finansdepartementet i løpet av 2004 vil vurdere om regnskapslovens regler vedrørende avskrivninger skal gjelde for helseforetak. Framtidig utvikling Nordlandssykehuset har pr i dag et aktivitetsnivå som er høyere enn det som på lang sikt vil være forsvarlig ut fra et rent økonomisk perspektiv. Ved utgangen av 2003 er 173,1 mill kr (9%) av selskapets opprinnelige egenkapital på 1.992,7 mill kr gått tapt. For 2004 budsjetteres det med et underskudd på 80 mill kr, før ikke finansierte meravskrivninger av åpningsbalansen med om lag 35 mill kr. Det er i 2004 satt i gang en rekke effektiviseringstiltak, herunder konkurranseutsetting av kjøkken og renhold, interne omorganiseringer, endring av turnus/tjenesteplaner, prosjekt for reduksjon av sykefravær, omlegging av barnehagedriften og nedlegging av ortopedienheten på Vensmoen. Det er planlagt utbygging og modernisering av Nordlandssykehuset innenfor en total kostnadsramme på 2 mrd kr som skal ferdigstilles innen utgangen Styret i Helse Nord vedtok 10. mars 2004 byggestart for byggetrinn 1 som omfatter ny fløy med laboratorier og stråleenhet, ombygging av lokaler til sentrallager og tilretteleggelse av nødvendig teknisk infrastruktur. Byggetrinn 1 har en total kostnadsramme på 452 mill kr og skal ferdigstilles

10 innen utgangen av Styret i Helse Nord ga videre sin tilslutning til videreføring av planarbeidet for de øvrige byggetrinnene. De reviderte planene skal behandles i januar Det pågår også modernisering av anlegget i Lofoten og anlegget for psykiatri i Bodø innenfor en beregnet kostnad på 300 mill kr. I overkant av 100 mill kr av dette er knyttet til opptrappingsplanen for psykiatri. Avklaringene knyttet til fastsetting av verdiene i åpningsbalansen innebærer at kapitalbruken i helsesektoren skal reduseres. Dersom inntektene ikke økes vil Nordlandssykehuset stå ovenfor store utfordringer med hensyn til reduksjon av driftskostnadene, eventuelt reduksjon av anleggskapitalen, for å dekke økte kapitalkostnader i tilknytning til de investeringer som planlegges. Styret har tro på at kontinuerlig effektiviseringsarbeid og dialog med eier vil gjøre at foretaket også i framtiden vil være i stand til å gi et godt og spesialisert tilbud av helsetjenester innen somatikk og psykiatri. Resultat Årsunderskuddet på kr finansieres ved bruk av kr av strukturfond og kr av annen egenkapital. Bodø, 21. juni 2004 Bjørn Kjensli Finn Henry Hansen Jørgen Hansen Rune Holm Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Magne Johansen Tone Nordøy Ingeborg Overvoll Ellen B. Pedersen Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Heidi Øyvann Styremedlem Eivind Solheim Direktør

11 Årsregnskap 2003 Resultatregnskap Note Basistilskudd fra Helse Nord ISF-inntekter egen produksjon ISF-inntekter av gjestepasientkostnader Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Opptrappingsplan psykiatri Øremerkede tilskudd Annen driftsinntekt Sum inntekter Gjestepasientkostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning av varige driftsmidler Annen driftskostnad 2/5/ Driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Annen rentekostnad Årsresultat Disponering/overføring Overført strukturfond Overført annen egenkapital Sum disponering/overføring

12 Årsregnskap 2003 Balanse Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Lisenser, programvare Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 6/ Anlegg under utførelse Maskiner og utstyr Øvrig driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o. l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Kundefordringer Fordring på selskap i samme konsern Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

13 Årsregnskap 2003 Balanse Note Korrigert Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital /Foretakskapital Strukturfond Innskutt annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital 10 0 Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld 0 0 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Gjeld til selskap i samme konsern Skyldige offentlige avgifter med mer Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Bodø, 21. juni 2004 j j y Hansen Jørgen Hansen Styreleder Nestleder Styremedlem Rune Holm Magne Johansen Tone Nordøy Styremedlem Styremedlem Styremedlem Ingeborg Overvoll Ellen B. Pedersen Heidi Øyvann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Eivind Solheim Direktør

14 Årsregnskap 2003 Kontantstrømoppstilling Note korrigert Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat fra driften Ordinære avskrivninger Nedskrivninger Endring i varelager, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i pensjonsmidler/-forpliktelser Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Overdragelse av varige driftsmidler 6 Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Innbetaling ved salg av aksjer/andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kassekreditt Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr Kontanter og kontantekvivalenter pr /

15 Årsregnskap for 2003 Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr 31. desember Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Tallene i notene er avstemt mot selskapets resultat- og balanse. Åpningsbalansen Nordlandssykehuset HF ble stiftet i forbindelse med at staten overtok ansvaret for spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunene overførte staten formuesposisjonene knyttet til spesialisthelsetjenesten i helseregion nord til Helse Nord RHF. Virksomheten fra tidligere Nordland sentralsykehus, Nordland psykiatriske sykehus og Lofoten sykehus ble samme dag overført til Nordlandssykehuset HF. Virksomhetsoverføringen har skjedd som et tingsinnskudd og transaksjonsprinsippet er lagt til grunn. Dette innebærer at virkelige verdier pr. overdragelsestidspunktet er lagt til grunn for verdsettelsen av innskutte eiendeler. Helseforetakene er non-profit-virksomheter. Eier har stilt krav om resultatmessig balanse i driften, men ikke krav til avkastning på innskutt kapital. Bruksverdi representerer derfor virkelig verdi for anleggsmidler. I åpningsbalansen, er bruksverdien satt til gjenanskaffelseskost. For bygg og tomter, er gjenanskaffelsesverdi basert på takster utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer høsten I gjenanskaffelsesverdien er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk og funksjonell standard etc. Også for andre anleggsmidler er gjenanskaffelseskost beregnet. For overførte anleggsmidler der det pr var kjent at disse ikke ville være i bruk eller kun ville være i bruk en begrenset periode i fremtiden, er det gjort fradrag i åpningsbalansen. Regnskapet for 2002 ble avlagt basert på foreløpig kostpris for anleggsmidler fastsatt av helsedepartementet. Differansen mellom foreløpig kostpris og bruksverdi er ført mot

16 Årsregnskap for 2003 egenkapitalen. Resultatregnskapet for 2002 er omarbeidet slik at avskrivningene reflekterer bruksverdi fra Tilsvarende viser balansen pr sammenlignbare tall. I statsbudsjettet for 2004, er det uttrykt at det ikke kan forventes at helseforetakene fremover vil kunne gjenanskaffe anleggsmidler tilsvarende de verdier som ble skutt inn pr Helsedepartementet har derfor besluttet at en andel av innskutt egenkapital skal tilføres et strukturfond. Fondet skal benyttes til å dekke meravskrivninger på differansen mellom gjenanskaffelseskost i åpningsbalansen og forventet anleggskapital i fremtiden. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Behandlingsrelaterte inntekter regnskapsføres i den periode behandlingen har funnet sted. For inneliggende pasienter foretas inntektsføringen når behandlingen er ferdigstilt. Opptjente, ikke kodede, inntekter i tilknytning til inneliggende pasienter pr antas ikke å utgjøre vesentlige beløp. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Poster som er uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Immaterielle eiendeler Utgifter forbundet med forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Andre immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en viss økonomisk levetid, samt en vesentlig kostpris. Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Driftsmidler som leies på betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til foretaket (finansiell leasing) aktiveres som driftsmiddel, og medtas som forpliktelse under rentebærende gjeld til nåverdien av minimumsleien. Operasjonell leasing kostnadsføres som vanlig leiekostnad, og klassifiseres som ordinær driftskostnad.

17 Årsregnskap for 2003 Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap er i selskapsregnskapet balanseført til anskaffelseskost. Finansplasseringer Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter "først inn - først ut"-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser, kalt ytelsesplaner. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, eller estimatavvik, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10% av brutto pensjonsforpliktelse/pensjonsmidler. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato.

18 Årsregnskap 2003 Noter Note 2 Driftsinntekter ISF-inntekter egen produksjon Regskapsført beløp består av: Ordinære ISF-inntekter inneværende år ISF-inntekter fra foregående år Regnskapsførte ISF-inntekter for 2002 ble redusert med 4,3 mill kr i forhold til det som opprinnelig ble registrert, fordi det i revidert nasjonalbudsjett 2003 ble gitt signaler om at sykehusene ikke ville få kompensert økning av inntekter som staten antok skyldtes kodeforbedring. Avkortningen ble likevel ikke gjennomført, og beløpet på 4,3 mill kr er derfor inntektsført i 2003, sammen med differansen mellom beregnede ISF-inntekter for 2002 og endelig avregning mottatt i ISF.refusjonen er økt fra 55% i 2002 til 60% i Øremerkede tilskudd Øremerket tilskudd fra Kreftregisteret Øvrige øremerkede tilskudd Øremerkede tilskudd inntektsføres i takt med kostnadene. Andre driftsinntekter Leieinntekter Pasientrelaterte inntekter Øvrige tilskudd Andre inntekter Sum andre driftsinntekter Som redegjort for i note 6 er det fortsatt knyttet noe usikkerhet til eiendomsretten for Nordlandssykehusets personalboliger. Det er i 2003 regnskapsført 8,3 mill kr i leieinntekter i tilknytning til disse personalboligene. Note 3 Gjestepasientkostnader Regnskapsførte gjestepasientkostnader fordeler seg som følger: Med refusjon Uten refusjon Sum Somatikk Gjestepasientkjøp fra andre regioner Gjestepasientkjøp fra private Pasienttransport gjestepasienter Sum somatikk Psykiatri Gjestepasientkjøp fra andre regioner Gjestepasientkjøp fra private 0 Pasienttransport gjestepasienter 0 Sum psykiatri Sum gjestepasientkostnader ) Det ble ved regnskapsføringen i 2002 ikke skilt mellom refusjonsberrettigede og ikke refusjonsberettigede kostnader. 1) Note 4 Varer Varer Sentrallager Varelager operasjon Varelager laboratoriene Andre Varer

19 Det er foretatt nedskrivning for ukurans med 2% av verdien på varebeholdningen. Note 5 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Antall ansatte * Antall årsverk * * Hentet fra årsmelding 2002 Godtgjørelser (i kroner) Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Daglig leder har ikke krav på lønn etter fratreden fra sin stilling, men har ved eventuell fratredelse krav på ny stilling innen Helse Nord. Revisor Revisjon og revisjonsbeslektede tjenester Honorar for andre tjenester fra vår revisor I tillegg til kostnadsført revisjonshonorar er kr betalt av Helse Nord RHF for revisjon av Nordlandssykehuset HF. Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til foreløpig NRS. Foretakets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Nordlandssykehuset har 3 ulike pensjonsordninger i KLP som til sammen omfatter i alt personer, hvorav er aktive, 715 oppsatte og pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP. Pensjonskostnad Sykepleiere Sykehusleger Fellesordning Sum 2003 Sum 2002 Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnad Resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonskostnad Arbeidstakers andel av innbetalt premie ble i 2002 ført som reduksjon i pensjonskostnader, men føres fra og med 2003 som reduksjon av lønnskostnader. Kolonnen "Sum 2002" er oppdatert etter nye prinsipper, slik at tallene er sammelignbare med Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 6,5 % Forventet lønnsregulering 4,0 % Forventet pensjonsøkning 4,0 % Forventet G-regulering 4,0 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,0 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring.

20 Årsregnskap 2003 Noter Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen: Pensjonsordningen for sykepleiere og pensjonsordningen for sykehusleger har begge netto pensjonsmidler. Status for disse ordningene er som følger: Sykepleiere Sykehusleger Sum Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsmidler KLP Arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler Pensjonsmidler inkludert arbeidsgiveravgift For fellesordningen i KLP er det netto forpliktelse. Fellesordning Sum Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Beregnet effekt av fremtidig lønnsregulering Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse KLP Arbeidsgiveravgift av pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse inkludert arb.giveravgift Beregnet forpliktelse arbeidstakere utenom KLP 1) Netto pensjonsforpliktelse som fremkom i regnskapet for ) I tillegg til ordinær pensjonsforpliktelse ble det pr avsatt 2 mill kr til å møte fremtidige forpliktelser som følge av at tilsatte ikke har blitt meldt inn i KLP. Denne beregnede forpliktelsen utgjorde pr kr , og ble ved avleggelsen av regnskapet for 2002 klassifisert som pensjonsforpliktelse. For å gjøre tallene sammenlignbare med øvrige selskap i konsernet, er beløpet nå klassifisert under usikre forpliktelser, jfr note 12.

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2004

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2004 Resultatregnskap Note 2004 2003 Basistilskudd 502 239 000 325 824 564 ISF-inntekter egen produksjon 161 264 231 250 226 066 ISF-inntekter av gj.pas.kostnader 29 866 856 45 792 327 Gjestepasientinntekter

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2004

ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2004 Styresaknr 27/06 REF: 2004/000101 ØKONOMIRAPPORTERING PER 1. TERTIAL 2004 Saksbehandler: Kjersti Terese Stormo Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Tertialrapport til Helse Nord RHF datert 28. mai 2004 Vedlegg

Detaljer

Helgelandssykehuset HF. Årsregnskap 2002

Helgelandssykehuset HF. Årsregnskap 2002 REGNSKAP 2002 Vedlagt følger årsregnskapet for 2002 for Helgelandssykehuset HF. Årsregnskapet omfatter resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger. 2002 er det første året i

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen)

Helse Nord-Trøndelag HF. Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Helse Nord-Trøndelag HF Noter til regnskapet (alle tall er i hele tusen) Note 2 Store enkelttransaksjoner Investeringstilskudd Basisbevilgning 93 538 Investering psyk (DPS Nærøy) 16 000 109 538 Investeringstilskuddet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2016 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer:

ÅRSREGNSKAP. Stiftelsen YES Kilimanjaro Organisasjonsnummer: ÅRSREGNSKAP 2012 Organisasjonsnummer:997 147 170 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Annen driftsinntekt 1 198 643 33 700 Sum driftsinntekter 198 643 33 700 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 12 3 999 183 3 578 510 Gaver 4 001 971 5 473 824 Messer, basarer og lotteri 11 139 49 905 Tilskudd 503

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2015 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Vedlegg 1, sak 076 17, SEKF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2016 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Inntekter Noter 2016 2015 Leieinntekter 12 300 978 17 088 451 Andre driftsinntekter 12 414 123 579 411

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer