Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Likviditet 20 September 2014

2 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter 2 Gunnar J. Torgersen (52) Leder renteforvaltning Tormod Vågenes (37) Porteføljeforvalter

3 Markeds- og fondskommentar Avkastning Avkastning Periode Holberg Likviditet 20 referanseindeks September 0,15 0,07 Renteutviklingen Norges Bank holdt nok en gang styringsrenten uendret på sitt møte 18. september. Rentebanen ble justert litt opp i første del og litt ned lenger ute. Dette betyr at rentekutt ikke lenger er tema og at første renteheving er utsatt til slutten av Den økonomiske utviklingen er lite endret siden sist rentemøte, men det pekes på en noe høyere prisvekst her hjemme og noe svakere vekstutsikter hos våre handelspartnere. Fokus på investeringer på norsk sokkel var tonet ned, til tross for at investeringstellingen, statistisk sentralbyrås oversikt over planlagte oljeinvesteringer, viser en signifikant nedgang i investeringene for FRA-markedet indikerer flat utvikling til godt ut i 2016, i tråd med prognosene til Norges Bank. 3 mnd. NIBOR har falt til 1,65 ved utgangen av september. Ned fra 1,75 ved forrige månedsskifte. Neste rentemøte i Norges Bank er 23. oktober. Kredittmarkedet Risikopåslaget på senior bankobligasjoner er uendret i perioden, mens påslaget på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er noe lavere. Seniorobligasjoner med fem års løpetid utstedt av store norske sparebanker handles rundt 0,50 prosentpoeng over 3 mnd. NIBOR, mens OMF utstedt av boligkredittselskaper med offisiell kredittrating, handler 0,20 prosentpoeng over denne referanserenten. Hittil i år har påslaget på senior bank obligasjoner med 5-års varighet falt med 0,35 prosentpoeng. For OMF med tilsvarende varighet er fallet 0,20 prosentpoeng. Risikopåslagene i det norske investment-grade (IG) markedet har ikke latt seg påvirke av tendensene til markedsuro i slutten av september og overgangen til oktober. Påslagene i deler av highyield markedet, samt europeisk finans har steget noe, uten at vi ser dette igjen i norsk IG. Appetitten for lån i dette markedet er fortsatt god og emisjonsaktiviteten er relativt begrenset. 3

4 Tema bank LCR, kapitalkrav og konsekvenser for kunder i våre fond Ny kapitalkravsforskrift Med virkning fra 30. september 2014 trer det i kraft en ny forskrift som omhandler risikovekter ved beregning av bankers kapitaldekning. Den nye forskriften baserer seg på et det sentrale EU-regelverket (CRD IV/CRR) og gjelder kun for banker. LCR Norske banker er nå i gang med nytt format på rapportering av likviditetssituasjonen. Rapporteringen er basert på et nytt felles europeisk regelverk. I grove trekk innebærer dette at bankenes beholdning av likvide midler må økes, og at kvaliteten på likvide eiendeler skal bli høyere. Den viktigste endringen er knyttet til vekting av senior bankobligasjoner ved beregning av kapitalvekt. Der alle senior bankobligasjoner tidligere hadde samme kapitalvekt, er det nå innført et system som tar utgangspunkt i bankens offisielle kredittrating. Kredittrating fra AAA til AA- havner nå i risikoklasse 1, mens A+ til BBB- er risikoklasse 2. For å beholde en kapitalvekt 20 på senior lån kreves det at lånet er i risikoklasse 1. For risikoklasse 2 er kapitalvekten nå 50. Regelverket får en noe spesiell virkning i det norske markedet, ettersom et stort antall banker ikke har offisiell rating. Banker uten offisiell rating følger ratingen til landet de er hjemmehørende i. Norske uratede banker havner da i risikoklasse 1, med kapitalvekt 20, som følge av Norges AAA rating. OMF i risikoklasse 1 beholder sin kapitalvekt på 10. Konsekvensene for bank- og forsikringskunder i våre fond vil være forskjellig. Holberg Likviditet påvirkes i liten grad. Holberg Likviditet 20 vil fortsatt ha kapitalvekt 20 for pensjonskasser og forsikringsselskaper, men ikke for banker. Holberg OMF vil fortsatt ha kapitalvekt 10 for alle. I påvente av det endelige regelverket fra Eurokommisjonen og Baselkomitèen, har finanstilsynet i Norge gjort sine tolkninger av hvilke eiendeler som kan benyttes i rapporteringen. Likvide eiendeler deles inn i tre kategorier som litt forenklet ser slik ut: Nivå1: - Statsobligasjoner og innskudd i sentralbank Nivå 2A: - Kommuneobligasjoner, store industriobligajonslån med svært høy rating og OMF-lån med rating bedre enn AAog min NOK 2 mrd. utestående. Nivå 2B: Andre svært likvide eiendeler. Det har de siste månedene vært klare forventninger om at OMF-lån større enn NOK 4 mrd. skal bli inkludert i Nivå1. Dette er foreløpig uavklart. Fond som utelukkende investerer i de ulike kategoriene av eiendeler kan rapporteres på lik linje med enkeltinvesteringer i samme kategori. Holberg OMF vil bli tilpasset den nye likviditetsrapporteringen. Det er allerede gjennomført en større reallokering av porteføljen til Nivå 2A eiendeler, og dette arbeidet vil bli fullført i løpet av kort tid. 4

5 LCR-rapportering LCR I forbindelse med at bankene er i gang med likviditetsrapportering på nytt format, har vi sett nærmere på hvilken rolle fond kan ha i denne sammenhengen. Sett fra vårt ståsted er det inntil videre mest aktuelt å benytte fond som representant for Nivå 2A eiendeler. Kravet som Finanstilsynet stiller til dette, er at fondet utelukkende skal investere i Nivå 2A eiendeler. Fondets kontantandel trekkes i fra den markedsverdi som innrapporteres. På skjema for innrapportering av likvide eiendeler post er det lagt opp til at fond som er kvalifiserte kan rapporteres. Inntil videre er kriteriet for at fond kan benyttes at fondsforvaltningsselskapet informerer sine kunder om at fondet utelukkende er investert i godkjente eiendeler. Når endelig regelverk er etablert, vil det bli krav om at fondets vedtekter og prospekt endres iht. nytt regelverk. Holberg OMF vil i løpet av kort tid bli tilpasset til bruk som Nivå 2 A eiendel og vil da ha alle sine investeringer i OMF-lån som har rating AA- eller bedre, og samtidig er større enn NOK 2 mrd. VI vil informere alle andelseiere så snart vi er på plass. 5

6 Nøkkeltall og porteføljesammensetning Holberg Likviditet 20 NØKKELTALL OMF 14 Markedskurs : 101,67 Effektiv rente* : 1,8 Porteføljestørrelse : kr. 1,1 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon): 0,10 Vektet gjennomsnittlig løpetid : 0,64 år RISIKOPROFIL Bankinnskudd 32 PORTE- FØLJE SAMMEN- SETNING Bank (senior obligasjonslån) 52 Cash 2 * Etter fradrag av forvaltningshonorar. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. 6

7 Avkastning Holberg Likviditet 20 vs referanseindeks Differanseavkastning 7 * Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar

8 Månedlig avkastning 8

9 Kredittkvalitet Holberg Likviditet Porteføljesammensetning i forhold til kredittkvalitet Andel av fondet AAA AA+ AA A+ A A- BBB+ BBB Kredittkvalitet (rating)* 9 Kredittkvaliteten er basert på rating fra Standard&Poor s, Moodys, Fitch eller såkalt skyggerating norske analysehus

10 Kredittrisikopremier bank 250 Kredittrisikopremier for senior bankobligasjoner Margin over NIBOR på obligasjonslån med flytende rente og 3 års løpetid Liten Sparebank (BBB) 200 Rentepunkter (100= 1) DNB Rentepunkter

11 Senior bankobligasjoner vs. OMF med offisiell rating (AAA) Kredittrisikopremier på innlån til store sparebanker Margin over 3 mnd. NIBOR. 5 års løpetid 2,0 Risikopremie på senior obligasjonslån bank 2,0 1,5 1,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 Risikopremie på OMF med offisiell rating 0,0 1,5 Differanse 1,5 1,0 1,0 0,5 0, ,5 0,0 11

12 Investeringsfilosofi renter Lav renterisiko o Vi tror det er vanskelig å skape meravkastning i renteporteføljer basert på renteveddemål og bruker derfor lite tid på dette. Vi er skeptisk til prognostisering og har derfor ikke et eget rente- eller makrosyn. Alle våre rentefond har lav renterisiko. Aktiv forvaltning innenfor klart definert kredittrisiko o Vi søker å skape meravkastning i våre rentefond ved å ta kredittrisiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet på selskapene vi investerer i. Vi baserer våre investeringsrammer på offisielle kredittkarakterer (rating) fra internasjonale kredittvurderingsbyråer og skyggeratinger fra nordiske meglerhus. Fleksibilitet o Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være lett på foten, spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi prøver å forvente det uventede og søker å utnytte irrasjonell investoradferd. 12

13 Investeringsrammer for Holberg Likviditet 20 Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvaltere Renterisiko Kredittrisiko Referanseindeks Klassifisering Forvaltningshonorar Minsteinnskudd Roar Tveit Gunnar Torgersen og Tormod Vågenes Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med en rentefølsomhet under 1 år. Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet (rentedurasjon) skal ikke overstige 0,5 år. Fondet kan ikke bruke rentederivater. Fondet skal kun investere i verdipapirer som er utstedt av stat, kommuner, fylkeskommuner eller finansinstitusjoner. Fondet vekter 20 i henhold til BIS-reglementet ved beregning av kapitaldekning i finansinstitusjoner. Inntil 25 av fondets portefølje kan investeres i obligasjonslån med flytende rente (FRN) uten innløsningsrett, der tid til forfall er mellom 1 og 3 år. Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån. Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) Kort pengemarkedsfond (lav kredittrisiko) 0,15 p.a. Kr. 10 mill. 13

14 Definisjoner og forbehold Rentefølsomhet Et mål for renterisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i pengemarkedsrentene. Rentefølsomheten, ofte betegnet som modifisert durasjon, er et uttrykk for gjennomsnittlig tid til forfall eller renteregulering på alle fondets investeringer. Eksempelvis vil en rentefølsomhet på 0,25 gi fondet en kursgevinst på 0,25 dersom pengemarkedsrenten faller 1-poeng, og vice versa ved en renteoppgang. Rentefølsomheten beregnes ved: Løpetid/(1+effektiv rente). Vektet gjennomsnittlig løpetid Et mål for kredittrisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i kredittrisikopremiene. Eksempelvis vil en gjennomsnittlig løpetid på 1 år gi fondet en kursgevinst på ca. 0,1 dersom kredittrisikopremien på alle fondets investeringer faller 0,1-poeng, og vice versa ved risikopremieøkning. Effektiv rente Et uttrykk for hvilken avkastning fondet vil gi de nærmeste månedene forutsatt en stabil utvikling i pengemarkedsrentene, stabile kredittrisikopremiene og ingen mislighold i noen av obligasjonene som fondet eier. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 14

15 Kontaktinformasjon Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: 15

Månedsrapport Holberg Likviditet

Månedsrapport Holberg Likviditet 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2014 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Mars 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.03.15 : 101,91 Effektiv rente* : 1,6 % Porteføljestørrelse : kr. 4,8 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015

Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 1 Månedsrapport Holberg Likviditet Juli 2015 Nøkkeltall Holberg Likviditet RISIKOPROFIL NØKKELTALL Markedskurs 31.07.15 : 102,45 Effektiv rente* : 1,5 % Porteføljestørrelse : kr. 3,6 mrd. Rentefølsomhet

Detaljer

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014

Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 Månedsrapport Holberg Kreditt August 2014 1 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Ansvarlig porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52)

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente hadde en avkastning på 0,11 %. Dette var høyere enn indeks, som kun gikk opp 0,05 % i løpet av måneden. Hittil i år har avkastningen i

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Money never sleeps 1

Money never sleeps 1 Money never sleeps 1 2 Ingen ulempe å forvalte fra Bergen 3 Godt arbeidsvær har vi også Våre forvaltere Hogne Jann Robert Tony Harald Leif Anders Roar Gunnar J. Tyssøy Molnes Lie Olsen Fimreite Jeremiassen

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport juli 2015 Nøkkeltall pr 31. juli Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning juli 0,13 % 0,08 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 1,79 % 1,22 % 1,50 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Mai 2010 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Mai 2010

Detaljer

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune

Finansreglement for Hattfjelldal kommune. Reglement for. Finansforvaltning. Hattfjelldal kommune Reglement for Finansforvaltning Hattfjelldal kommune 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 12 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter?

Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvordan fastsetter bankene sine utlånsrenter? Hvorfor blir ikke boliglånsrenten satt ned tilsvarende reduksjonen pengemarkedsrenten? Forklaringen er at bankenes finansiering også består av andre kilder

Detaljer

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement

Saksframlegg. 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Søgne kommune Arkiv: 242 Saksmappe: 2005/863-8327/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 27.02.2013 Saksframlegg 1. Endring av Søgne kommunes finansreglement Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/13 Formannskapet

Detaljer

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond

Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond Verdipapirfondenes forenings bransjestandard for informasjon og klassifisering av rentefond (Vedtatt på foreningens ordinære generalforsamling den 27. mai 1998, siste gang endret på ordinær generalforsamling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS ÅRSRAPPORT 2014 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING AS INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-14 Kombinasjonsfond 15 Aksjefond 16-21

Detaljer

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus

Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Finansreglement Vedtatt 21.09.10 K.sak 59/10 Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway

STATUS 1. halvår 2007. www.asset.abnamro.no. ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no STATUS 1. halvår 2007 ABN AMRO Kapitalforvaltning ABN AMRO Kapitalforvaltning AS Olav Vs gate 5, Postboks 1294 Vika NO-0111 Oslo, Norway www.asset.abnamro.no E-post: kundesenter@no.abnamro.com

Detaljer

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter

SKAGEN Avkastning. Aktiv renteforvaltning. September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Hjemvendende fiskere, 1879. Utsnitt. Av Frits Thaulow, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. SKAGEN Avkastning September 2008 Porteføljeforvalter Ross Porter Aktiv renteforvaltning Kort

Detaljer

Finansrapport Kvinnherad kommune

Finansrapport Kvinnherad kommune Finansrapport Kvinnherad kommune Gjeldsportefølje kommunenummer 1224 2. tertial 2013 Innhold Forbehold Side 3: Oppsummering og nøkkeltall Side 4: Oversiktstabell for gjeldsporteføljen Side 5: Krav i finansreglement

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING

ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING ÅRSRAPPORT 2013 ALFRED BERG KAPITALFORVALTNING INNHOLD Kjære andelseier 2 Informasjon om BankID 4 Kapitalforvaltningen 5 Fondssider: Fondsoversikt 6 Rentefond 7-13 Kombinasjonsfond 14 Aksjefond 15-20 Styrets

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS

ÅRSRAPPORT 2 0 11 FONDSFORVALTNING AS Pengemarkedsfondene PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet og PLUSS Likviditet II Obligasjonsfondene PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon Aksjefondene PLUSS Aksje, PLUSS Markedsverdi, PLUSS Indeks,

Detaljer

Carnegie Fondsforvaltning AS

Carnegie Fondsforvaltning AS c Årsrapport 1999 Carnegie Fondsforvaltning AS CARNEGIE ART AWARD 1999 CARNEGIE ART AWARD er stiftet for å støtte fremtredende kunstnere i Norden og for å fremme samtidsmaleri av høyeste kvalitet. Arrangementet

Detaljer

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1

Finansiell stabilitet 2013. Norges Banks rapportserie nr. 5-2013 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 2013 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Banks rapportserie nr. 5-213 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 213 1 Finansiell stabilitet 213 Norges Bank Oslo 213 Adresse: Bankplassen 2 Post: Postboks 1179 Sentrum,

Detaljer

Finansiell stabilitet 2 12. november

Finansiell stabilitet 2 12. november Finansiell stabilitet 1 november Norges Banks rapportserie nr. 5-1 1 3 Finansiell stabilitet /1 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17 Oslo Telefon: 31 Telefaks: 1 31

Detaljer

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret dd.mm.åååå 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014

ODIN Kreditt. Fondskommentar september 2014 ODIN Kreditt Fondskommentar september 2014 Første negative måned på over ett år September var en svak måned for ODIN Kreditt, som falt 0,2 prosent. Referanseindeksen, ST4X (3- årig norsk stat), var opp

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Gran kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2010 Versjon 1.2 av 16.12.2010 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning

Status 2008. Alfred Berg kapitalforvaltning Status 2008 Alfred Berg kapitalforvaltning Innhold Kjære andelseier 2 Kapitalforvaltningen 3 Fondssider: Fondsoversikt 4 Rentefond 5-12 Kombinasjonsfond 13-14 Aksjefond 15-22 Avkastning og risiko 23-24

Detaljer