Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014"

Transkript

1 1 Månedsrapport Holberg Likviditet November 2014

2 Holberg Fondene utvikler forvalterteamet videre Det har over tid vokst frem et behov for å samle hele kapitalforvaltningen, både innenfor aksjer og renter, under en enhetlig ledelse. Det er betydelige synergier mellom aksjer og renter i forvaltningen, noe som ikke minst er kommet tydeligere frem etter etableringen av kredittobligasjonsfondet Holberg Kreditt for tre år siden. Gunnar Torgersen vil som ny investeringsdirektør få et overordnet ansvar for den samlede forvaltningen i Holberg Fondene. Han har gjennom høsten, sammen med forvalterteamet, arbeidet videre med å rendyrke en felles investeringsmetodikk for aksjemandatene. Basert på vår forvaltningsfilosofi tuftet på aktiv, indeksuavhengig og selskapsfokusert forvaltning med konsentrerte porteføljer, skal metodikken tydeliggjøre hva vi leter etter i jakten på det gode selskap i våre porteføljer. Det er samtidig gjennomført noen justeringer i forvalterteamet. Tormod Vågenes, som begynte i Holberg Fondene i februar 2014, blir ansvarlig forvalter for Holberg OMF, Holberg Likviditet 20 og Holberg Likviditet. Roar Tveit vil ha hovedfokus på Holberg Kreditt, men fortsatt være sentral i forvaltningen av våre lavrisikomandater. Gunnar Torgersen vil på samme måte som tidligere være aktiv i porteføljeforvaltningen av våre rentefond. Renteteamet er med andre ord intakt. Holberg Norden styrkes ved at Tony Fimreite blir porteføljeforvalter for fondet sammen med ansvarlig forvalter Robert Lie Olsen. Tony begynte i Holberg Fondene i 2010, og har i tillegg til å arbeide med sektor- og selskapsanalyser i det nordiske universet hatt ansvar for all handel i våre aksjefond. Vårt forvalterteam på Holberg Norge med ansvarlig forvalter Hogne Tyssøy og porteføljeforvalter Jann Molnes er intakt. Både Hogne og Jann har bred erfaring og kompetanse på det nordiske investeringsuniverset. På våre globale mandater Holberg Global og Holberg Rurik vil Harald Jeremiassen og Leif Anders Frønningen fortsatt holde i trådene. Vårt jaktteam på ni porteføljeforvaltere er bredt sammensatt både med tanke på alder, kompetanse og bakgrunn. Ambisjonen er at justeringene i forvalterteamet og vår felles investeringsmetodikk skal bidra til å forsterke synergieffektene på tvers av våre mandater. Jakten fortsetter. 2

3 Forvalterteam renter Holberg OMF Holberg Likviditet 20 Holberg Likviditet Holberg Kreditt Roar Tveit (35) Porteføljeforvalter Gunnar J. Torgersen (52) Investeringsdirektør/ porteføljeforvalter Tormod Vågenes (37) Ansvarlig porteføljeforvalter Holberg Likviditet 3

4 Markedskommentar Avkastning Avkastning Periode Holberg Likviditet referanseindeks November 0,14 % 0,11 % ,23 % 1,21 % Renteutviklingen Oljeprisfall skaper usikkerhet og påvirker det norske rentemarkedet. Norsk økonomi har utviklet seg i tråd med Norges Banks anslag gjennom høsten. Etter at vi fikk en ny runde med kraftig oljeprisfall mot slutten av november, hersker det imidlertid stor usikkerhet rundt virkningen dette vil ha på norsk økonomi fremover. Usikkerheten gjenspeiles i rentemarkedet gjennom lavere renter på statspapirer og norsk 10-års statsobligasjon gir nå en rente på ca. 1,85 %. FRA-markedet indikerer en forventning om rentekutt på 0,25 prosentpoeng i første kvartal neste år, og en vesentlig sannsynlighet for et nytt kutt i løpet av mnd. NIBOR endte november på 1,64 % ved utgangen av oktober, opp fra 1,58 % ved forrige månedsskifte. Kredittmarkedet Etter en liten økning i risikopåslaget for senior bankobligasjoner i oktober, har markedet stabilisert seg, og aktiviteten har tatt seg opp i november. Risikopåslaget på 5-års senior bankobligasjoner har endret seg lite fra forrige måned, mens påslaget på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) var marginalt lavere. Seniorobligasjoner med fem års løpetid utstedt av store norske sparebanker handles i underkant av 0,60 prosentpoeng over 3 mnd. NIBOR, mens OMF utstedt av boligkredittselskaper, med offisiell kredittrating, handler i underkant av 0,20 prosentpoeng over pengemarkedsrenten. Hittil i år har påslaget på senior bankobligasjoner med 5-års varighet falt med omkring 0,25 prosentpoeng. For OMF med tilsvarende varighet er fallet drøyt 0,20 prosentpoeng. Neste rentemøte i Norges Bank er 11. desember. Da vil vi også få ny pengepolitisk rapport med oppdatert rentebane. 4

5 Fondskommentar Porteføljesammensetning Vi har i november, for første gang siden år. 2000, tatt kommuneobligasjoner inn i porteføljen. Kommuneobligasjoner gir etter vår vurdering nå god risikojustert avkastning sammenlignet med de øvrige segmentene i fondets univers. Risikopåslaget på industri, kraft og bankpapirer har falt gjennom 2014, mens påslaget på kommuner har vært mer eller mindre uendret. Senior bankobligasjoner i fondet består for det meste av store sparebanker med A/A- rating. Andelen OMF i fondet er relativt høy i forhold til senior bankobligasjoner. Kraftobligasjoner gir en god diversifiseringseffekt og har akseptabel verdi. Andelen av denne type obligasjoner i fondet har i lengre tid lagt stabil. Innskuddsrentene i bank er fortsatt attraktive sammenlignet med alternative plasseringer og vi opprettholder en høy bankinnskuddsandel i fondet. Cash; 0 % OMF; 20 % Kraft; 14 % Kommune; 6 % PORTEFØLJE- SAMMEN- SETNING Bank (senior lån); 16 % Bankinnskudd; 35 % Industri; 8 % Pengemarkedsfond er med dagens lave rentenivå mer sårbar i forhold til stigende kredittrisikopremier. Vi har derfor relativt kort løpetid på totalporteføljen, samtidig som det er eksponeringen med høyest kvalitet (OMF) som trekker løpetiden opp.. 5

6 Tema - Kommuneobligasjoner o Kommuner og fylkeskommuner utgjør knappe 10 % av det norske obligasjonsmarkedet. Dette svarte til ca. 140 mrd. kroner ved utgangen av o Oslo Kommune (23,5 mrd) er størst av totalt 145 kommunale og fylkeskommunale utstedere. o o Kommuner er delt inn i tre ulike prisgrupper. Kommuner med offisiell rating Kommuner uten rating Robek-kommuner Oslo er den eneste kommunen med offisiell rating (AAA) 10 største kommunale utstedere Kommune Volum mill. NOK Oslo kommune KLP Kommunekreditt AS Bergen kommune Trondheim kommune Hordaland fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Ålesund kommune* Tromsø kommune Rogaland fylkeskommune Asker kommune * Robek-kommune Kilde: stamdata.no o o Øvrige kommuner fremstår også som investeringer med høy kredittkvalitet, ettersom de i følge kommuneloven ikke kan gå konkurs. Kommuner på Robek-listen er satt under overvåkning av kommunaldepartementet og har et høyere risikopåslag i markedet. 6

7 7 Risikopåslag kommuner

8 Nøkkeltall Holberg Likviditet NØKKELTALL Markedskurs : 103,92 Effektiv rente* : 1,8 % Porteføljestørrelse : kr. 4,9 mrd. Rentefølsomhet (modifisert durasjon) : 0,13 Vektet gjennomsnittlig løpetid : 1,35 år Årlig forvaltningshonorar : 0,25% RISIKOPROFIL * Etter fradrag av forvaltningshonorar. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. 8

9 9 Holberg Likviditets avkastning vs referanseindeks og NIBOR

10 Holberg Likviditets avkastning vs referanseindeks fra oppstart 10 Alle avkastningstall er fratrukket forvaltningshonorar

11 11 Månedlig avkastning

12 Kredittkvalitet Holberg Likviditet 40 % 35 % Porteføljesammensetning i forhold til kredittkvalitet 30 % 28 % 25 % 20 % 18 % 21 % 15 % 13 % 10 % 5 % 7 % 5 % 3 % 4 % 0 % Kommuner AAA AA+ A+ A A- BBB+ BBB * Kredittkvaliteten er basert på skyggeratinger fra norske analysehus. 12

13 Kredittrisikopremier 13 Kilde: DnB Markets

14 14 Senior bankobligasjoner vs. OMF med offisiell rating (AAA)

15 Hva skyldes meravkastningen i Holberg Likviditet? Ikke high yield Kværner, Pan Fish Tordenskiold, Northern Offshore, Brøvig Kjøp av små sparebanker Kjøp av lange industriobl. (inv. grade) TGS,Telenor Color Group Ikke danske regionbanker Ikke islandsk risiko Ikke ansvarlige lån Ikke CDO s (Obligasjonsforetak) Lang rentedurasjon Kjøp av lange industriobl. Aker Solutions,Orkla, Tine,Yara,Kongsberg, A.P. Møller Maksimal kredittdurasjon Utstrakt bruk av bankinnskudd Kortere kredittdurasjon i industri og senior bank Lang durasjon og høy andel i OMF Lite sen. bank 15

16 Investeringsrammer for Holberg Likviditet Ansvarlig porteføljeforvalter Porteføljeforvaltere Renterisiko Kredittrisiko Referanseindeks Klassifisering UCITS-fond Forvaltningshonorar Tormod Vågenes Roar Tveit og Gunnar Torgersen Fondet kan investere i bankinnskudd, sertifikater og obligasjoner med rentefølsomhet under 1 år. Fondets gjennomsnittlige rentefølsomhet(rentedurasjon) skal ikke overstige 1 år. Fondet kan ikke bruke rentederivater. Fondets vektede gjennomsnittlige løpetid (kredittdurasjon), skal ikke overstige 1,5 år. Fondet skal investere i verdipapirer med kredittkarakter på minimum BBB- (investment grade). Fondets plassering i papirer som etter investeringstidspunktet nedgraderes til lavere kredittkarakter enn BBB-, kan maksimalt utgjøre 5 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan ikke investere i ansvarlige lån. Oslo Børs 3 mnd. statssertifikatindeks (ST1X) Pengemarkedsfond Ja 0,25% p.a. 16

17 Investeringsfilosofi renter Lav renterisiko o Vi tror det er vanskelig å skape meravkastning i renteporteføljer basert på renteveddemål og bruker derfor lite tid på dette. Vi er skeptisk til prognostisering og har derfor ikke et eget rente- eller makrosyn. Alle våre rentefond har lav renterisiko. Klart definert kredittrisiko o Vi søker å skape meravkastning i våre rentefond ved å ta kredittrisiko innenfor klart definerte rammer knyttet til kredittkvalitet på selskapene vi investerer i. Vi baserer våre investeringsrammer på offisielle kredittkarakterer (rating) fra internasjonale kredittvurderingsbyråer og skyggeratinger fra nordiske meglerhus. Fleksibilitet o Vi tror det i noen markedsfaser er viktig å være lett på foten, spesielt i perioder med stor markedsturbulens. Vi prøver å forvente det uventede og søker å utnytte irrasjonell investoradferd. 17

18 Definisjoner og forbehold Rentefølsomhet Et mål for renterisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i pengemarkedsrentene. Rentefølsomheten, ofte betegnet som modifisert durasjon, er et uttrykk for gjennomsnittlig tid til forfall eller renteregulering på alle fondets investeringer. Eksempelvis vil en rentefølsomhet på 0,25 gi fondet en kursgevinst på 0,25% dersom pengemarkedsrenten faller 1%-poeng, og vice versa ved en renteoppgang. Rentefølsomheten beregnes ved: Løpetid/(1+effektiv rente). Vektet gjennomsnittlig løpetid Et mål for kredittrisikoen som indikerer fondets følsomhet for endringer i kredittrisikopremiene. Eksempelvis vil en gjennomsnittlig løpetid på 1 år gi fondet en kursgevinst på ca. 0,1% dersom kredittrisikopremien på alle fondets investeringer faller 0,1%-poeng, og vice versa ved risikopremieøkning. Effektiv rente Et uttrykk for hvilken avkastning fondet vil gi de nærmeste månedene forutsatt en stabil utvikling i pengemarkedsrentene, stabile kredittrisikopremiene og ingen mislighold i noen av obligasjonene som fondet eier. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for fremtidig avkastning. Historisk avkastning i Holberg Fondene er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i fond kan bli negativ som følge av kurstap. Detaljert informasjon om våre fond er tilgjengelig på 18

19 Kontaktinformasjon Lars Hilles gate BERGEN Tlf: E-post: Vasagatan STOCKHOLM Tlf: E-post: 19