DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DES - NORGE. Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012"

Transkript

1 DES - NORGE NR Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Innkalling til Generalforsamling mandag 7. mai 2012 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien 13, Lysaker (se kartskisse på vår hjemmeside) Hver medlemsklubb kan møte med to representanter. DES-klubber som innbys som observatører kan møte med en representant. Registrering av deltagerne skjer fra kl. 09:30 slik at vi kan starte opp møtet kl. 10:00 Årsmøte 2012 s.2 Årsberetning s.3 Årsregnskap s.6 Revisjonsberetning s.6 Budsjett 2012 s.7 Valgkomiteens forslag s.7 Innlegg av takstmann Per Egil Ilsaas s.9 Presentasjon av DES-Ullensaker s.12 VIKTIG MELDING! Informasjonsheftet blir sendt din DES-klubb i ett eksemplar. Grunnen til dette er de økte portoutgifter. Klubber som har tilgang til DES-Norges Hjemmeside: vil kunne skrive ut flere eksemplarer av skriftet. Adresseendringer må meldes til DES-Norge slik at Informasjonsheftet blir sendt til riktig adresse. Adresse: Kongensgt. 9, 0153 Oslo. Telefon: Mobil: (Styret) E-post adresse: Hjemmeside: Bankgiro: Organisasjonsnr Post: DES-Norge v/advokat Knut Lyngtveit, Kongensgt. 9, 0153 Oslo

2 Det innkalles herved til årsmøte i Samarbeidende DES-klubber i Norge MANDAG 7. MAI 2012 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien 13, Lysaker Av praktiske grunner ber vi om bindende påmelding til DES-Norges sekretariat. Deltageravgiften kr innbetales til konto ved påmelding innen 12. april 2012 Adresse: Kongensgt. 9, 0153 Oslo Telefon: Mobil: (Styret) E-post adresse: Post: DES-Norge v/advokat Knut Lyngtveit, Kongensgt. 9, 0153 Oslo Etter vedtektenes 5 vil følgende saker bli behandlet: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap med revisors beretning 4. Fastsettelse av kontingent 5. Godtgjørelse til styrets medlemmer 6. Innkomne forslag 7. Valg av styre: a. Styreleder for to år b. Tre styremedlemmer for to år c. To varamedlemmer for ett år 8. Valg av revisor for ett år 9. Valg av valgkomité 10. Andre saker nevnt i innkallingen Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret senest 20 dager før generalforsamlingen. Eventuelle forslag om vedtektsendringer vil bli sendt DES-klubbene senest 7 dager før generalforsamlingen. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall av oppmøtte medlemmer. Hver medlems-klubb eller interessegruppe har én stemme. Medlemmene kan møte med fullmektig. Forslag til styreleder/styremedlemmer/varamedlemmer ved valget sendes til DES-Norge ved valgkomitéen innen 12. april. Vi ønsker kvinner velkommen i styret! TIDSSKJEMA FOR ÅRSMØTET Kl. 09:30 Registrering av deltagere/kaffepause m/kake GENERALFORSAMLINGEN KL. 10:00 Opprop på grunnlag av påmeldinger. Presentasjon av nye klubber Saker til behandling etter vedtektenes 5 Generalforsamlingen avsluttes Info-hefte Side 2 av 13 DES-Norge

3 Kl INFORMASJON Informasjon om dom i Høyesterett 9. desember 2011 etter ankesak mot Bygdøy Boligspareklubb For Eldre. Saken gjelder. Prisregulering av andeler i borettslag. Redegjørelse ved advokat Nils-Henrik Pettersson (foto) Advokatfirmaet Schjødt DA Kl LUNSJ Nils-Henrik Pettersson Kl INFORMASJON Vidar Andersen (foto) er varaordfører i Sandefjord kommune. Han representerer FrP, og ble i februar valgt til leder/talsmann for partiets seniorpolitikk. Tema: Kommunens seniorpolitikk og forholdet til DES-klubben KL Kaffepause Vidar Andersen Innlegg av takstmann Per Egil Ilsaas (foto) som i en årrekke har taksert boliger for DES-klubber. Per Egil har vært deltager i Takstsenteret siden Arbeidsområder: Bolig- og næringstaksering, tilstandsrapporter/ boligsalgsrapporter/ reklamasjonsrapporter, anleggsmidler i foretak og skadetaksering, samt avhendingssaker KL Avslutning ÅRSBERETNING FOR DES-NORGE 2011 Per Egil Ilsaas Styret har bestått av: Styreleder: Per B. Brosstad Bærum (Til 9. mai 2011) Styremedlemmer: Bjørg Inger Møllerplass Gol Bjørn Leif Solberg Sandefjord (Sekretær/Regnskap) Kjartan Engstu Gjøvik Bjarne Ødegaard Oslo (Fra 9.mai 2011) Berit Stolt Kongsvinger (Fra 9.mai 2011) Varamedlemmer: Idar Furuseth Ski (Web-ansvarlig) Bjørn Roger Løvås Kongsberg (Fra 9.mai 2011) Valgkomite: Kari Johnsrud Strømmen Oddvar Sending Kongsberg Info-hefte Side 3 av 13 DES-Norge

4 Revisor: Bjørn Engebretsen Oppegård (Fra 9.mai 2011) VALGT AV STYRET: Spesialkonsulent Bjørn Engebretsen Oppegård Spesialkonsulent Olav Flåt Skedsmo Juridisk rådgiver: Advokat Knut Lyngtveit Oslo Info-skrivene: Per B. Brosstad Kolsås Styrets arbeid: Det har i 2011 vært avholdt 6 styremøter og behandlet 82 saker. Arbeidsutvalget har avholdt 7 møter. Generalforsamlingen ble holdt 9. mai på Fossekallen konferansesenter med 41 deltagere - 16 klubber var representert. Conrad T. Gogstad sluttet i 2011 som regnskapsfører og styret takker ham for godt utført arbeid gjennom mange år. Sekretær Bjørn Leif Solberg overtok føringen av regnskapet. Styreleder Per B. Brosstad sluttet i 2011 som styrets formann. Det ble ikke valgt ny formann ved årsmøtet 2011 og styret ble derfor omorganisert. Samarbeidende DES-klubber i Norge v/advokat Nils-Henrik Pettersson, Advokatfirmaet Schjødt, deltok som partshjelper i ankesaken Bygdøy Boligspareklubb for Eldre. Den 9. desember 2011 avsa Høyesterett slik dom (Bygdøy Boligspareklubb) 1). Anken forkastes. 2.) I sakskostninger for Høyesterett betaler Anne Kjellberg, Ellen Kjellberg og Halvor Kjellberg en for alle og alle for en til det offentlige kr to uker fra forkynnelsen av denne dom. 3.) I sakskostnader for Høyesterett betaler Anne Kjellberg, Ellen Kjellberg og Halvor Kjellberg en for alle og alle for en til Samarbeidende DES-klubber i Norge kr to uker fra forkynnelsen av denne dom. Vi takker Olav Flåt og Bjørn Engebretsen som begge har deltatt i rettsaken på vegne av Samarbeidende DES-klubber i Norge. Informasjon: Styret har i 2011 sendt ut 2 informasjonsskriv til DES-klubbene. Vi har fortsatt med å presentere de enkelte DES-klubbene. Info-heftene blir sendt klubbene i ett eksemplar som også kan skrives ut fra vår hjemmeside Eksterne kåsører ved årsmøtet Tidl. kinosjef i Oslo, Ordfører i Gjøvik kommune, Forsker Avdelingsdirektør i Husbanken Ingeborg Moræus Hansen. Bjørn Ideberg Ivar Brevik Stig Stark-Hansen Info-skriv nr. 2/2011 har et fyldig referat fra årsmøtet 2011 på Fossekallen konferansesenter, Lysaker. Medlemsklubber/Oppstart av nye medlemsklubber DES-Norge hadde pr. 31/12-25 medlemsklubber med ca 5700 medlemmer. Ved årsmøtet møtte Sjur Brande, Eldrerådet i Ålesund, og Ola Mulvik fra DEBO - Haugesund som observatører. Etter dom i Høyesterett 2011 kan vi vente nystart av flere spareklubber i Norge, vår oppgave som partshjelper har vist dette. Styret har i 2011 vedtatt en rekke besøk for både start og besøk i eksisterende DES-klubber. Info-hefte Side 4 av 13 DES-Norge

5 Vår advokat Knut Lyngtveit har besvart en del spørsmål fra DES-klubbene som ønsker veiledning for sine byggeplaner og vedtekter. Knut Lyngtveit er styrets rådgiver og kan etter avtale ta saker for disse. DES-klubbene i Oppegård, Skedsmo og Rælingen har alle planer for bygging av nye boliger. Samarbeidspartnere Husbanken Vårt samarbeid er svært godt. På årsmøtet 2011 hadde vi besøk av avdelingsdirektør Stig Stark-Johansen som redgjorde hvordan Husbanken kan bidra til finansiering av boliger for eldre. Husbanken har i 2011 etter søknad gitt tilsagn om tilskudd på kr for årene Kommunene Vi fikk ved årsmøtet 2011 besøk av ordfører i Gjøvik kommune, Bjørn Idberg. Han avsluttet sitt kåseri slik: Ordførerens dør er åpen for oppfølgingsmøter på Gjøvik Styret arbeider aktivt for å bedre kontakten med kommunene og fortsatt innby ordførerne til våre møter. Kommunal- og Regionaldepartementet DES-Norge er registret i departementet hva angår forslag til endringer i borettslagsloven (Høringsutkast) Siste gang 1.august Vi har ikke hatt møter med departementet i 2011, men etter at dom i ankesaken (Bygdøy Boligspareklubb) er falt, ønsker vi et nytt møte i Vår hjemmeside: Det er varamedlem til styret, Idar Furuseth, som er ansvarlig for vår hjemmeside som bringer aktuelt nytt fra arbeidet i DES-Norge. I 2011 er det også tatt inn en Presentasjon av Samarbeidende DES-klubber i Norge i tekst og bilder. Vår økonomi: Regnskapet for 2011 ble avsluttet med et overskudd på kr ,09 (Budsjett Kr ) Beholdning 31/ var kr ,75 Kontingenten for 2011 er fortsatt kr pr. medlem med forfall betaling 31/1-12. Melding om betaling sendt DES-klubbene 15/ Vår økonomi er tilfredsstillende og styret vil i 2012 legge opp til nye besøk i distriktene. Avslutning Des Norge står overfor spennende utfordringer i årene som kommer. Høyesterettsdommen fra DES klubben på Bygdøy har lagt et godt grunnlag som sikrerde prisregulerings-klausuler som DES klubbene benytter. Samhandlingsreformen har på ny satt søkelyset på ønsket om sterkere hjelp til selvhjelp i eldreomsorgen. Et viktig virkemiddel i årene fremover er å legge til rette for og gjennomføre bygging av lett tilpassede boliger for eldre. Det er nettopp hva DES-Norge arbeider for og vil kunne spille en viktig rolle overfor kommunene. Oslo, februar 2012, for styret i Samarbeidende DES-klubber i Norge Bjørn Leif Solberg, sekretær Per B. Brosstad, Etter fullmakt Bjarne Ødegaard, styremedlem NYTT FRA STYRETS ARBEID Styremøter våren 2012: fredag 17. februar, torsdag 29. mars og 27. april Saker som du ønsker styret skal behandle, må sendes DES-Norge i god tid før neste styremøte. Info-hefte Side 5 av 13 DES-Norge

6 Årsegnskap for DES-Norge 2011 Utgifter Inntekter Resultat Kontingenter 0, , ,00 Årsmøte / Granfos , , ,00 Sekretariat ,00 0, ,00 Møter ,50 0, ,50 Reiser 9 948,00 0, ,00 Kontorhold / Rekvisita ,00 0, ,00 Info.skriv / Porto ,87 0, ,87 Tilskudd / Husbanken 0, , ,00 Kursavgift 3 151,00 0, ,00 Gebyrer / renter 0,00 209,46 209, , , , ,09 Spesifikasjon av poster: (føres manuelt) Årsmøte / Granfos Møter / Reiser deltakerbetaling 7 000,00 Granfos ,00 møter ,50 reiser 9 948,00 Kontorhold / Rekvisita kontorhold styreleder/sekretær 6 500,00 Sekretariat inkl. juridisk bistand ,00 rekvisita 5 906,00 Info.skriv / Porto info.skriv ,37 porto 2 758,50 Tilskudd / Husbanken tilskudd Husbanken ,00 Gebyrer / renter gebyrer renter 209,46 Kursavgift 3 151,00 Spesifikasjon av beholdning Aktiva Beholdning pr. 1/1 Beholdning pr. 31/12 Brukskonto , ,75 Resultat for året ,09 Revisjonsberetning ved Bjørn Engebretsen Jeg har gjennomgått det fremlagte regnskap med bilag og bankutskrifter for år Regnskapet viser et overskudd på NOK ,09 som er ført mot egenkapitalen. Regnskapet er ført etter akseptert god regnskapsskikk. Det fremlagte årsregnskap og balanse viser DE SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE`s økonomiske stilling ved årsskiftet 2011\2012 og anbefales godkjent. 28. februar 2012, Bjørn Engebretsen, valgt revisor Info-hefte Side 6 av 13 DES-Norge

7 Forslag til budsjett for 2012 INNTEKTER: Kontingenter (ca 5000 x 30.-) kr Deltageravgift (Granfos) Bevilgning fra Husbanken (1/ ) Renter 100 Andre inntekter 0 kr ======== KOSTNADER: Kontorleie / lagerleie 2012 kr Honorarer (Advokat hjelp til klubbene) Styreleder Sekretær Trykking av Info-skriv Opptrykk av hefter til informasjon Kostnader ved Info-heftene Porto Granfos 2012: Kurspakke/andre kostnader Styrets arbeid Eldre og Bolig (Med forbehold) Besøk/samlinger i distriktene Andre kostnader Annonsekostnader kr ========== Inntekter kr Kostnader kr Overskudd kr ============= FORSLAG TIL ÅRSMØTET VALG AV STYRE Styremedlemmer: Bjørn Solberg Ikke på valg 2011/2013 (Sandefjord) Bjarne Ødegaard Ikke på valg 2011/2013 (Oslo) Bjørg Inger Møllerplassen Gjenvalg 2012/2014 (Gol) Kjartan Engstu Gjenvalg 2012/2014 (Gjøvik) Berit Stolt Ikke på valg 2011/2013 (Kongsvinger) Info-hefte Side 7 av 13 DES-Norge

8 Varamedlemmer: Valgkomite: Idar Furuseth Gjenvalg 2012/2013 (Ski) Jan Hansvoll Ny 2012/2013 (Kongsberg) Oddvar Sending (Ønsker ikke gjenvalg) 2011/2012 Kari Jonsrud (Ønsker ikke gjenvalg) 2011/2012 Forslag fra styret til valg av: Revisor? 2012/2014 Valgkomite (2 medlemmer)? 2012/2014? 2012/2014 Valgkomiteen 11. januar 2012 Oddvar Sending og Kari Johnsrud (Avskrift ved/per B. Brosstad) ================================ MEDLEMSKONTINGENTEN 2012 Vi minner om at kontingenten er forfalt til betaling Kontingenten innbetales til konto med kr pr. medlem pr.1. januar. Informasjonshefter fra DES-Norge ================================ DES-Norge har utgitt flere hefter om arbeidet i DES-klubbene. Her følger en oversikt over disse: 1. Bygging av tilrettelagte boliger for seniorer er god kommunal økonomi av forsker Ivar Brevik (nr ) 2. Forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag. Revidert i henhold til ny lov om borettslag av 6. juni 2003 nr. 39. (nr ) 3. Spørsmål om utøvelse av stemmerett i klausulerte borettslag tilknyttet DES-klubbene (nr ) 4. Start av DES-klubb (Nr ) Heftene er sendt alle DES-klubbene til orientering. Ta kontakt med DES-Norge hvis klubben ønsker flere eksemplarer. ======================= Info-hefte Side 8 av 13 DES-Norge

9 Innlegg av takstmann Per Egil Ilsaas som i en årrekke har taksert boliger for DES-klubber. Per Egil (foto) har vært deltager i Takstsenteret siden Arbeidsområder: Bolig- og næringstaksering, tilstandsrapporter/boligsalgsrapporter/ reklamasjonsrapporter, anleggsmidler i foretak og skadetaksering, samt avhendingssaker. TAKSERING AV ANDELSLEILIGHETER I BORETTSLAG SOM ER TILKNYTTET BOLIGSPAREKLUBBER FOR ELDRE Jeg er anmodet om å gi en orientering om forholdene ved taksering av andelsleiligheter i borettslag som er tilknyttet Boligspareklubber for Eldre. Som takstmann i 28 år har jeg vært oppnevnt takstmann for Bærum Boligspareklubb for Eldre i mer enn 20 år og etter høyesterettsdommen i forbindelse med Bygdøy Boligspareklubb for Eldre og Grandeløkken Borettslag ble jeg oppnevnt takstmann for å taksere de andelsleilighetene som nå skal selges i Grandeløkken Borettslag på Bygdøy. Grunnlaget for takseringen av disse andelsleilighetene er vedtektene i boligspareklubbene og i de enkelte borettslagene. Det er i takstdokumentene presisert at det er disse som er hjemmelen og grunnlaget for den enkelte takst som avholdes. Dette gjør at det er meget viktig at boligspareklubbene som paraplyorganisasjon i det enkelte distrikt har klare og entydige vedtekter, og at vedtektene til borettslagene som dannes under den enkelte boligspareklubb er like og sammenfallende. DES Norge har laget vedtekter som bør benyttes ved ny dannelse av boligspareklubber og nye borettslag. Det bør også oppnevnes et takstmannsutvalg i det enkelte distrikt som får i oppgave å taksere andelsleilighetene i henhold til det gjeldende regelverket. Dette for å sikre en så lik og enhetlig vurdering av andelsleilighetene som mulig ved salg. Alle takstmenn i dag er organisert gjennom to organisasjoner som er Norges Takseringsforbund eller NITO Takst. Disse organisasjonene har sammenfallende instrukser for takstmennene. Det er instruksene og regelverket i disse organisasjonene som legges til grunn for alt takstarbeid som utføres i dag. Skjematuret som benyttes ivaretar alle forhold som er nødvendig ved kjøp og salg av alle typer boliger. Forutsetningene for taksering av andelsleiligheter som er tilknyttet en boligspareklubb må innarbeides som forutsetninger og mandat i det enkelte takstdokument. Info-hefte Side 9 av 13 DES-Norge

10 Vanlig dokumentasjon ved taksering av andelsleiligheter er følgende: Andelsbevis med andelens pålydende beløp og andelens nr. Partialobligasjon med innskuddskapitalen og partialobligasjonens nr. Årsberetning og regnskap for siste driftsår for borettslaget. Vedtekter og husordensregler for borettslaget. Vedtekter for Boligspareklubben som borettslaget er tilknyttet. Oppgave over fellesutgiften og årsoppgaven med andel disponible midler og andel fellesgjeld for andelsleiligheten i borettslaget. Tekniske opplysninger, for eksempel prospekt med tegninger fra kjøpsåret. En oppnevnt takstmann vil etterhvert opparbeide seg et eget arkiv for borettslaget slik at han har god oversikt over forholdene i det enkelte borettslag. Takstmannen vil for øvrig innhente nødvendige tekniske opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for takstarbeidet. Takseringen av andelsleiligheten utføres for øvrig etter samme mal og mønster som alle andre typer andelsleiligheter og boliger. Andelsleiligheten besiktiges og måles opp for at følgende arealer angis i takstdokumentet: Bruttoareal BTA, Bruksareal BRA som deles i Primærrom P- rom og Sekundærrom S-rom. Bruttoareal BTA er andelsleiligheten målt på utvendig side av utvendig vegger og midt i vegg til nabo eller trapperom. Bruksarealet er andelsleilighetens samlete gulvflate målt på innsiden av leilighetens yttervegger og delevegger mot nabo eller trapperom. Primærrom er rom som er innredet til sitt bruk, og som er fullverdig overflatebehandlet. Stue, kjøkken, soverom, ganger, bad, toalett. Sekundærrom er rom som ikke er overflatebehandlet eller som ikke tilfredsstiller andre forskriftsmessige krav til varig opphold. Garderoberom, kott, bod, garasje m.m. Min erfaring med taksering av andelsleiligheter som er tilknyttet boligspareklubbene er variert. Å være andelshaver i et borettslag gir andelshaveren rett og plikt til å bebo den andelsleiligheten som tildeles eller som «kjøpes». Leilighetene blir taksert når andelshaver flytter til institusjon eller er død slik at leiligheten skal overdras til ny andelshaver. I denne sammenhengen er det viktig at familie, arvinger og andre som blir involvert ved salg er orientert og kjent med de spesielle forholdene som gjelder for borettslag tilknyttet boligspareklubber. Det er da spesielt konsekvensen av vedtektenes bestemmelser som kommer til anvendelse med hensyn til prisfastsettelsen og aldersbegrensningene som det er viktig at er kjent for ovennevnte i denne situasjonen. Det er ofte kommet opp problemstillinger og unødvendige tvister med bakgrunn i disse bestemmelsene fordi familie, arvinger og andre ikke var kjent med dette på forhånd, eller at det har gått så lang tid siden andelshaver flyttet inn at dette er blitt glemt. Erfaringsmessig vil salgsprosessen for den enkelte leilighet gå lettere dersom Boligspareklubben og tilsluttete borettslag i fellesskap avtaler og oppnevner en fast eiendomsmeglerforretning / eiendomsmegler til å ivareta salgene. Jeg vil si at en har høstet god erfaring med dette i Bærum hvor dette er praktisert i mange år. Info-hefte Side 10 av 13 DES-Norge

11 Det har gjennom tiden vært to metoder å taksere / verdsette andelsleiligheter som er klausulerte med hensyn til prisdannelsen. Den mest regulerte metoden er at den opprinnelige byggekostnaden indeksreguleres med en indeksregulering i henhold til økningen i byggepris for småhus eller boligblokk fra Statistisk Sentralbyrå. Dette er den mest regulerende og kontrollbare metoden. Det forutsettes da at det gis tillegg for varige påkostninger utover normal standard fra byggeåret. Det skal samtidig gjøres fradrag for manglende vedlikehold etter en norm som er nedfelt i vedtektene eller husordensreglene for borettslaget. I forbindelse med dagens alminnelige regelverk for omsetning av boliger er det forutsatt at det utarbeides en takst eller boligsalgsrapport av oppnevnt takstmann som beskriver andelsleiligheten og foretar vurderingen av varige påkostninger og vedlikeholdsbehovet i hvert enkelt tilfelle. Det må påregnes at det i fremtiden vil bli et offentlig krav om at et hvert salg av boliger og andelsleiligheter vil bli stilt krav om å avholde en boligsalgsrapport. Den andre metoden som gjennom snart 20 år er benyttet av Bærum Boligspareklubb for Eldre og de tre tilknyttete borettslagene, er at det benyttes oppnevnte faste takstmenn som avholder en «normal verditakst» hvor alle forhold er hensyntatt og prisfastsettelsen gjøres etter et nedfelt skjønn og med bakgrunn i den opprinnelige byggekostnaden fra byggeåret. I Bærum er det to faster oppnevnte takstmenn. Med denne metoden gis det større mulighet for å foreta gode og riktige fradrag for manglende vedlikehold og tillegg for varige påkostninger. Med begge metoder må graden av nedbetaling av andel felles gjeld og eventuelt at nedbetalingen av fellesgjelden ikke er startet hensyntas i vurderingene. Erfaringsmessig fungerer begge metodene godt, men metoden med indeksregulering gir best grunnlag for en helt lik vurdering av prisnivået, da innbyrdes ulikheter som beliggenhet i etasjene og beliggenhet på borettslagets tomteområde ikke blir gjenstand for skjønnsmessige vurderinger. Med bakgrunn i de erfaringene som er høstet gjennom tiden, vil jeg som takstmann anbefale DES-Norge med tilknyttete Boligspareklubber og borettslag å benytte samme sett vedtekter og samme metode for å taksere / verdsette andelsleilighetene. Det bør også tilstrebes å få allerede eksisterende Boligspareklubber og borettslag til å komme frem til samme enhetlige grunnlag ved omsetting av andelsleilighetene. Takstmann Per Egil Ilsaas, Mobil: , e-post: Våre forslag til vedtekter for DES-klubber og DES-borettslag er nå blitt noe justert. Se vår hjemmeside for oppdateringer (i kursiv). Info-hefte Side 11 av 13 DES-Norge

12 Presentasjon av De Eldres Boligspareklubb (DES) i Ullensaker De Eldres Boligspareklubb i Ullensaker ble stiftet den 7. september 1982 etter initiativ av daværende banksjef Knut Smedsrud i Ullensaker Sparebank. I stiftelsesmøtet fikk klubben 20 medlemmer. Den ble det utarbeidet egne vedtekter som ble registrert i Brønnøysundregistrene den Klubbens primære mål var å skaffe våre medlemmer velegnede rimelige seniorboliger, hvor godt voksne mennesker gis mulighet til å leve i felleskap som prioriterer trygghet, trivsel og kvalitet. I tillegg til medlemskontingenten som da var kr 60 pr år, ble det vedtatt at medlemmene skulle spare minst kr 200,- pr måned slik at de kunne opparbeide seg sparekapital til et eventuelt fremtidig kjøp av leilighet. Dette kravet er imidlertid frafalt i ettertid. I 1983 søkte De Eldres Boligspareklubb kommunen om kjøp av ca.5 da tomt på Parktoppen - Jessheim. Herredstyret vedtok å selge 4,825 da - til Boligspareklubben for oppsetting av boliger til eldre. Kjøpesummen var kr ,- Flere byggefirmaer ble kontaktet, Mesterhus Romerike AL v/ Arnt Borgen AL ble valgt som byggefirma. Det ble bygd 20 leiligheter i to byggetrinn og disse ble ferdigstilt i hhv og På den tiden hadde klubben vel 100 medlemmer og det forelå også en videre utbyggingsplan av området med ca 22 leiligheter samt fellesrom. Dessverre trakk kommunen seg fra videre utbygging her pga naboprotester. I 1993 fikk klubben tilbud på ca. 4 da. tomt vederlagsfritt av Oddvar Hellen, Kløfta, for oppføring av boliger for eldre. Arnt Borgen fikk i oppdrag å utarbeide planer for bygging av eldreboliger. Medlemmene fikk tilsend et vel utformet prosjekt, men det var liten interesse blant medlemmene. Tilbudet gikk da videre til kommunen som har bygd et eldresenter med sykehjem og omsorgsboliger på tomten. Vi skulle gjerne hatt flere leiligheter til vårt formål, men det er vanskelig å få tak i tomter. Politikerene har dessverre ikke vært så interessert, og etter den store utviklingen som har skjedd i forbindelse med hovedflyplassen er det markedsprisene som rår. Info-hefte Side 12 av 13 DES-Norge

13 DES-klubben Ullensaker har derfor ikke funnet det forsvarlig å stå for nye egne byggeprosjekter, men heller prøve å inngå samarbeid med øvrige utbyggere i Ullensaker for eventuelt å få til avtaler for våre medlemmer. Som et resultat av dette har vi hatt en intensjonsavtale med eier av Folkets Hus-tomta på Jessheim, hvilket har medført at våre medlemmer har fått en mulighet til å kjøpe seg inn i dette prosjektet før det ble lagt ut på det åpne markedet. DES-klubben har i dag ca. 115 medlemmer og ledes av et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemskap koster p.t. kr pr. år og kan tegnes fra fylte 40 år. Medlemskap i De Eldres Boligspareklubb Ullensaker er en forutsetning for å kunne overta bolig i klubbens borettslag, og man må bo eller ha bodd i Ullensaker kommune. Ledig leilighet tildeles iht vedtektene fra fylte 60 år etter medlemsansiennitet og til fastsatt prisregulering. Parktoppen borettslag: Består av 20 leiligheter på 1 plan m/tilhørende liten hage. Leiligheten har litt forskjellig utforming og er på ca 6073 m2 med hhv 1 eller 2 soverom + boder. Noen av leilighetene har egen garasje for øvrig er det biloppstillingsplasser. Leilighetene ligger i et rolig villaområde, ganske sentralt og i nær tilknytning til Gjestad bo- og aktivitetssenter. Flere av beboerne benytter seg av noen av tilbudene her, samt at man kan kjøpe seg en billig og god middag. Det er et meget godt bofellesskap her hvor man tar vare på hverandre. Det blir arrangert flere sammenkomster i løpet av året, helst om sommeren. Flere av beboerne har bodd her helt fra starten av, det vil si at gjennomsnittsalderen er høy, og den eldste beboeren er 95 år. Forfattet av Ole Egeland og illustrert med foto fra Knut Skyttersæter Info-hefte Side 13 av 13 DES-Norge

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 *

SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 * SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 2-2015 * Granfos konferan sesenter Innkalling til Generalforsamling mandag 4. mai 2015 Granfos konferansesenter, Granfos Næringspark, Bygg H, Vollsveien

Detaljer

DES - NORGE. SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 3-2014 * Fra årsmøtet på Granfos 5. mai 2014

DES - NORGE. SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 3-2014 * Fra årsmøtet på Granfos 5. mai 2014 DES - NORGE SAMARBEIDENDE DES-KLUBBER I NORGE * Informasjonsskriv Nr 3-2014 * Fra årsmøtet på Granfos 5. mai 2014 Byrådsleder Aud Kvalbein Hallgrim Berg (musiker og humorist) med seljefløyte og munnharpe

Detaljer

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag

DES - NORGE. NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge. Foto fra Grandeløkken Borettslag DES - NORGE NR. 1 2013 Informasjonsskrift for Samarbeidende DES-klubber i Norge Godt nytt år til alle våre medlemmer! Takk for samarbeidet i 2012! Innhold: Foto fra Grandeløkken Borettslag Kontingenten

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Skal vi flytte? av Sjur Brande

Skal vi flytte? av Sjur Brande Skal vi flytte? av Sjur Brande Hvis tanken har streifet deg, og din partner, er konklusjonen: Flytt i tide, sammen. Ett alternativ er å flytte til et nytt borettslag spesielt tilrettelagt for eldre. Legge

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Velkommen til generalforsamlingen 2014 Denne innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner du bakerst

Detaljer

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune

Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll. Steinkjer kommune Steinkjerbygg AS Selskapskontroll Steinkjer kommune 2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Brukermedvirkning innen pleie og omsorg Offentlige

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2007. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2006. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag

Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag 1 Øvre Sogn Borettslag Til andelseierne i Øvre Sogn Borettslag Velkommen til generalforsamling. Mandag den 12. mai kl. 18.00 i Felleshuset, Solvang Kolonihage, avdeling 4 Innkallingen inneholder borettslagets

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Lønnealléen Borettslag Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag

Til beboerne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til beboerne i Enerhaugen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tåsen Borettslag

Til andelseierne i Tåsen Borettslag 1 Tåsen Borettslag Til andelseierne i Tåsen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. I del 2 (bakerst i

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig Borettslag 5. april 2002: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster blir lagt fram på generalforsamlingen.

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag 1 Nordre Fjeldstad Borettslag Til andelseierne i Nordre Fjeldstad Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG

GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG GENERALFORSAMLING I VÆRETRØA GRENDELAG Onsdag 28.03.12 kl 18.30 Folkets hus Ranheim DAGSORDEN: 1. Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Konstituering, valg av møteleder, referent, protokollunderskrivere

Detaljer

FJELDLUND BOLIGSAMEIE

FJELDLUND BOLIGSAMEIE FJELDLUND BOLIGSAMEIE ÅRSMELDING 2013 OG REGNSKAP 2013 Budsjett 2014 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2014 Tegningen viser siste utkast til utbygging av parkeringsplass Nord. Ta godt vare på dette heftet! Viktig

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie

Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie 1 Herregårdsterrassen Sameie Til seksjonseierne i Herregårdsterrassen Sameie Velkommen til sameiermøtet 2014. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. I tillegg finner

Detaljer