BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER"

Transkript

1

2

3 BEDRE VERN AV VARE ROVFUGLER Rovfuglene er ikke bare et vakkert og interessant innslag i vir fauna. Vi må også regne med at de har en n~dvcndig funksjon i de livssamfunn de tilhgrcr. Fgrst i den senere tid er det man virkelig er begynt innse at rovviltet har sin berettigete plass i naturen, at en sterk desimering av dette ikke bare betyr en forringelse av faunaen, nien også en fare for alvorlige balanscforstyrrelser som kan fi uancdc konsekvenser. Den tradisjonelle ford~mnielse og ofte så brutale behandling vare rovfugler har vzrt gjenstand for, har alt tynnct bestanden av mange av dem betraktelig. At vi cnnå har sipass meget tilbake, er just ikke vår omsorg å takke for. Det skyldes nok fgrst og fremst at landet fremdeles har forholdsvis meget igjen av vanskelig tilgjengelig villmark, hvor selv flere av våre mcst fredlgse rovviltarter har kunnet forskanse seg og overleve helt fram til våre dager. Vel mer enn noe annet europcisk land har Norge cnnå mulighetene til å bevare en noenlunde levedyktig stamme av de fleste av dem. Dette bgr vi se som et privilegium som forplikter oss til å forvalte det hele på beste måte, med sikte på mer omfattende forskningsvirksomhet, planmessig naturvernarbeide og en forsvarlig jaktlovgivning. Det er meget vi kan ta Izrdom av, både av godt og ondt av det sorii er skjedd med rovfuglene i andre mer kulturprcgete land, spesielt når det gjelder enkelte av de stgrrc og iner sårbare artene. Overalt kan vi nok finne triste beretninger om hensynslgs fremferd i Igpct av forrige århundre med drastisk desimering som folge. Men på den annen side får vi i våre dager se de mcst beundringsverdige eksempler på omhyggelige vernetiltak i mange av disse landene. Ettcr en langvarig periode med stcrk tilbakegang for en rekke arter har nian mange steder forlengst satt iverk store anstrengelser for å berge de siste rester av bestanden, eller enda gått inn for å gjeninnfore slike som er blitt helt utryddet. Eksempelvis arbeider britiske ornitologer i dag bl.?. med alvorlige ~lancr om å gjeninnf~re havgrnen på Shetland. Den var helt utryddet som hekkefugl i Storbritannia etter 908. Da fiskegrnen

4 her (ett par), etter mange års fravzr igjen viste seg sotii hekkefugl i Skottland i 95 5, ble nyheten mottatt som en stor begivenhet. Dag og natt ble reiret i de fglgcnde år voktet av frivillige obscrvatgrcr, og tusener valfartet til stedet. (Se Sferrra 6: ). For ytterligere å beskytte sin lille kongeprnstammc har man innfgrt en ordning som gir de respektive landeiere en pen pengepreiiiic dersoiii de kan dokumentcrc at ~deresv grncr har fått ungene velberget på vingene. I Sverige har man regelmessig hjulpet Qrnene over vinterknipen ved foring med utlagt slaktavfall. Jeg kunne nevne en lang rekke andre eksenipler på ekstra tiltak utenlands for å vernc om rovfuglcnc, nieget som rimeligvis kan virke forbausende på de fleste nordmenn. Men slike eksempler sier oss iallefall litt om hvordan niange av våre fremste kulturnasjoner verdsetter rovfuglcnc i dag. Lovbestenite fredningstiltak i langt hgyere grad enn vi har her hj~tiiiiie, er jo, son kjent, forlengst innfprt i de fleste andre land. I de seneste ar har man imidlertid fått erfare at selv totalfredning og strenge kontrolltiltak ikke alltid er tilstrekkelig til å berge fuglene fra fortsatt tilbakegang. Det foreligger allerede mange eksempler, også fra nordiske land, på biocidencs uhyggelige virkninger, ved sekundzrforgiftninger blant rovfuglene. En rekke arter, som b.a. vandrefalk, tårnfalk, havgrn og flere ugler er blitt hårdt rammet og viser allerede drastiske bestandfall i Igpct av få år. Slike forhold, såvel soiii andre uforutsette f~lgcr av gkt kulturpress på vår ville fauna, niå våre fremtidige vernctiltak være basert pi. Riktignok kan vi også her i landet i det aller siste spore en nicrkbar vending i rncnignianns syn på rovfuglsaken. Det blir stadig iner talt og skrevet om at vi iiiii bevare våre rovfuglstamnier mot utryddelse. Det er gledelig at flerc og flere får oyncne opp for dette, at presse og kringkasting viser pkende interesse for å gi plass for denslags stoff. Men så sgrgelig ofte er det barc blitt riied de store ordene, eller innleggene har barc iiiunnet ut i fruktcslgse diskusjoner eller rett og slett i uverdig sniiikrangel, hvor partene aldri vil kunne nzrriie seg hinannen av mangel på gjensidig forstklse og fremfor alt av mangel på saklighet. Resultatet av det hele er ofte blitt at den negative part har fått enda mer fanatisk vrangvilje mot hele saken.

5 Hubroungcr. Foto: J. F. Willgohs. Og tiden går, fremdeles har vi en rekke frcdl~se artcr, og årlig Igpcr store suninicr med skuddprcmier. Og, liva nesten vcrrc er, vi holdcr liten eller ingcn kontroll med at dct vi har opnådd av lovbestemmclscr, blir tilstrekkelig kjent og ovcrholdt. Så Icngc folk flest cr uvitcndc cller litc orientert om våre jaktlovbcstcmniclser og artskjcnnskapct dessutcn oftc cr svzrt dårlig selv blant virc lensmenn, kan det vanskelig bli nocn arlig bedring om bcstcmmclscne blir aldri sl bra. Vcdkomnicndc myndighctcr har hittil stort sctt hatt en makelig tid. De har lykkelig unngått å fole noe stgrrc press fra almcnheten med krav om 3 bedre disse forholdene, iallefall ikke sterkt nok til at saken blir funnet 5 lia ssrlig betydning. Det cr uncktclig med en viss grunn jeg ser noe pessimistisk på dcnne situasjon, som vel forrestcn nocn hver av oss kan vzre litt nicdskyldigc i, forsåvidt som nicgct beror på utilstrekkelig opplysningsvirksomhet. Den fgrste betingelse for å oppnå en helt forsvarlig behandling av våre rovfugler, er at vi skaffer oss ct solid kjennskap til deres

6 forekomst og livsvaner her i landet. Det cr absolutt n~dvendig F. vite litt oiii de enkelte arters status i dag og helst også oiii eventuellc forandringer fra tidligere tider. For l forstl hva livsmuliglicter en art kan ha, må vi kjenne dcns spesielle okologiskc forutsctninger, dcns forhold til niiljget, til andrc dyr og til nicnneskcne og deres virksonilict. Et grundig kjennskap til nzringsvanene kan gi gode holdepunkter for artens rolle i naturen og hvorvidt den iiicd rette kan sics i bcrore mcnneskcncs pkononiiskc interesser. Dc ngkternc fakta som rcsultater av nitid forskning vil i det lange Iop vxre de sterkeste argumenter i enhver diskusjon og forhåpentlig av avgj~rendc betydning for vare frciiitidigc disposisjoner. Ganske visst gjcnstlr det nicgct å gj~re hcr i landet. Dct vil stadig vxrc ngdvcndig å holde gåcndc onifattendc undcrsokelscr i felten. Iniidlertid kan vi allerede dra Incgen nytte bidc av mctodikk og rcsultater fra undcrsgkclscr i andrc land, som tildels vil gi oss utmerkede retningslinjer, iallcfall i hovedprinsippene. Men vi kan aldri fi det rette gkologiskc detaljkjennskap til våre egne rovfuglarter, utcn at forskningen drives lier hjcmtiic. Det er langt fra tilstrekkelig i slå opp i et utenlandsk arbeide for å finne de riktige data for f.eks. vandrcfalkens forplantiiigs eller nxringsbiologi, nlr det er norske forhold vi vil ha greie på. Og like litc vil dcttc hjelpe oss til 3 vurdere de spcsiclle okonomiskc problenier soiii kan vare knyttct til vire hjcriilige arter, hvor det enda ofte gjelder helt lokale sporsniål. For et land nied Norges utstrekning og vekslende landskapstyper far iiian aldri det fulle kjennskap til artens (f.cks. hubro, vandrefalk, kongcdrn) levevis med mindre cn bygger pi et Iandsornfattendc undcrs~kelscsmateriale. Vi har allerede inange eksempler på forhastet generalisering ut fra isolerte iakttagclscr, isar nir det gjelder byttets art og crvervelsc. I denne satiinienlicng bcsr vi og vrre opptiierksotii pii at det foruten lokale variasjoner, gjerne kan forckoninic individuelle avvikelser fra det norriiale cllcr vanlige iiignstcr. Jeg skal ikke her koiiinie nrriiicrc inn pi de hoyst aktuelle forskningsoppgaver pi dette omridc soni ventcr p5 oss her hjciiinie. Med Iicnsyn til biocidciics rnuligc skadcvirkniiigcr er situasjonen i Norgc cnti;i uklar, da materialet er altfor litc. Det er all grunn til i vzrc observant pi iiiistenkcligc tilfeller soiii i stgrst mulig utstrekning br>r bli gjenstand for risrmcrc analyse.

7 At vi enna har utilstrckkclig kjennskap til rovfuglcncs virkelig~ rolle i dcrcs respektive livssaiiifunn og dcrcs toleranse overfor dcn pkende kulturpåvirkning, bpr nettopp iiianc oss til 3 vxre forsiktige iiicd virc viderc inngrep. Iiiiidlcrtid haster dct stcrkt iiied i det hele i sikre vlr rovfuglfauna iiiot viderc +dclcggelse. Situasjoncii i dag er langt fra forsvarlig. Ih rekke arter burde utcn noling bli tatt nied blant de totalfrcdctc. Ogsi rovfugl som

8 med en viss grunn har vxrt ansett soiii eproblematiskcr> må tas opp til ny behandling. Av disse er det i forste rekke grnene vi må vie nier oppmerksomhet når det gjelder å få gjennomfgrt en brukbar ordning for erstatning til eventuelt skadelidende. Den gaiiimeldagsc oppfatning av rovviltutryddelse som det niest saliggjorende for i oppnå optimale betingelser for jaktviltet har man forlengst forkastet. Intet fornuftig menneske vil vel lenger satse på en landsomfattende rovfuglbekjempelse for å vinne en varig rik og livskraftig rype eller harebestand. Et annet moment cr at menneskcligc jegere i det lange lpp heller ikke kan erstatte rovviltet nir det gjelder en hensiktsmessig seleksjon av byttedyrene. Det storste probleniet for våre fremtidige tiltak ligger i de store rovdyrenes og ornenes forhold til bufeet. Rimeligvis er det hensynet til småfeholdet og i mindre utstrekning ogsi til tamreindriften som mest ligger bak grncforfglgelsene. Slike interesser gjgr seg nok sterkt gjeldende i de fylkesting og koriiiiiunestyrcr som gir inn for skuddpremier, mens det tidligere vel var jegerorganisasjonene som var de mest aktive agitatorene for rovviltbekjempelse og premiering. Med hensyn til forholdet småfe og grn har vi visselig nok av eksenipler på urettferdige anklager mot begge vire grnearter. Men vi soiii på den annen side går inn for et bedre vern av disse fuglene, bgr heller ikke unnlate å vise en hclt saklig innstilling til dette forholdet. Det tjener ingen hensikt, det vil tvertimot skade vår sak, kategorisk i benekte at grn, vesentlig kongcgrn, i visse tilfeller kan slå levende bufe og reinkalver. Det er heller ikke annct enn rimelig at bonder eller reinsamer som har vxrt vitne til slike Iiendclscr, ikke vil vare stemt for en grnefredning og neppe komiiicr til å respektere den når den foreligger. En slik fredning, hel cllcr delvis, vil for cllcr senere iii3ttc kommc, ogsl her hjemme. klen hclt effektiv kan den aldri bli, om ikke eventuclt skadelidende kan få en tilfredsstillende gkonomisk erstatning for sine tap. Det haster altså riicd å få innarbeidet en slik ordning. Noe gkononiisk probleiil skulle det ncppc innebxre, men det vil nok trolig by på visse praktiske vanskeligheter å fi det hele i gjenge. Og dct vil forutsette atskillig almen godvilje og et ganske annct initiativ fra våre myndigheters side, enn man hittil har vist i liknende saker.

9 Havprn. Foto: J. F. Willgohs. Uansett fredningsbcstemmclscr mener jeg det må vxre på sin plass å felle enkelte, bevislig skadcgjprende individcr. Der dette gjelder fredete arter, må selvsagt dispensasjon forutsettes, under kontroll av det stedlige politi. Men det vil her neppe vxre mulig å unngå misbruk, medmindre slike saker blir forelagt folk med noe faglig kompetanse, og vedkommende jeger nektes adgang til selv å beholde fellingsobjektet. Det sier seg selv at skal jaktloven overhode ha noen mening, må en jeger ha klart for seg både hva han kan skyte og hvilke arter han virkelig har for seg i marken. For lensmann eller jaktpoliti må jo et sikkert artskjennskap vare en forutsetning, om de skal ha noen virkelig funksjon som kontrollorganer. Her er det utvilsomt et sterkt og gycblikkelig behov for effektiv orientering ved hjelp av enkle klare brosjyrer med tydelige artskjennetegn, som kunne distribueres gjennom jegerforeninger og viltnemder. For distriktspolitiet burde en slik innforing i artskunnskap vxre obligatorisk, iallefall silenge skuddpremiesystemet eksisterer. Med alle de svake sider, misbruk og meningslfist pcngcslpseri, dette systemet innebæ

10 rer, må vi inderlig håpe det snart kan bli fjernet for godt. I dennc retning Iiar det forresten i det siste bygget seg opp en såpass sterk opinion i flere kretser, at det faktisk er grunn til å vente at en fornuftig endring kan skje i nrr fremtid. Det er allerede mange komniuncr som lenge har avstått fra å holde skuddpremier for rovfugl. Sist, iiicn ikke minst vil jeg presisere betydningen av en sunn almcnoppdragelse som kan vekke den rette sans og respekt for det vakre og verdifulle i naturen i sin helhet, hvor også rovviltet harmonisk horer med. Vi må engang komme så langt at dette kan bli en hel folkesak, liksom naturvern ellers bor bli det, og da er det vel fgrst og fremst skolen og den oppvoksende ungdom vi må satse på. Forslag on ~r~~rfrrdt~ing i Norgr. Et slikt forslag ble av undertegnede via Norges Naturvernforbund og Kirkedepartenientet forelagt Landbruksdepartementet hosten 962. Jeg skal her bare kort rcfcrcre selve fredningsforslaget i dette skriv, soiii forgvrig vesentlig går ut på en orientering om havgrnens status i dag. Det omfatter fplgcnde to punkter: Pkt. I: ajcg vil henstille om at total fredning av grn (kongegrn og havgrn) snarest kan bli innfgrt i sanitligc kystherreder på Vestlandet og i SgrTrondclag hvor havgrnen cnnå regulaert kan forckoiiiric.v Derp? fglgcr en spesifikasjon av vedk. kystkommuner fra Hordaland og nordover til og iiicd SdrTrondelag. Videre foreslåes i Pkt. Il: a Jcg vil her vidcrc frcmsette forslag om sommcrfrcdning ( I. riiars til. septcnibcr) for grn (kongc~rn og havorn) i NordTrgndclag, Nordland, Troms og Finnmark., Fremdeles har departenientet ikke tatt noen endelig avgj~relsc i dennc sakcn. Såvidt jeg vet har forslaget nå passert de ngdvendigc instanser for uttalelse. Den siste innstillingen, den fra Rovdyrskadcutvalget forcl? visstnok i fjor sommer. Den går ut på. total fredning av havprncn. Konge~rncnskjcbnc er altså fremdc

11 les atskillig iner tvilsom, og det er sporsmil om man ikke her bor ta sikte pi et program over flere etapper av mer lokale verncciltak. Men forst far vi altså avvente Departeiiientets endelige vedrak. Dct kan videre vare på sin plass her å referere i sin helhet det forslag som ble sendt fra Norsk Ornitologisk Forening, rovfuglkorniti.cn, til Landbruksdepartemcntct hosten 966: Forslug til njv I>esfcnlnrclsc~r uttg. ~.arc roi*fngl~r og nglcr. Ti l Det Kgl. Landbruksdepartement v/ckspcdisjonssjef Henry Nxrstad, Oslodcp. Oslo. Fra Norsk Ornitologisk Forening, rovfuglkoniitccn. Universitetet i Bergen, Bergen. Forslug /il iryc l~esternrttelsrr ung. t år<. roipftrgl og trgicr. N.O.F.'s rovfuglkorniti finner vire navrrcnde jaktlovbcstemmclscr lite tilfredsstillende for en forsvarlig behandling av våre rovfugl og ugler. Vi mcner at det i dag er behov for vesentlige endringer i denne lovgi\ning, slik at en rekke arter blir gjenstand for bedre vern mot forskjellig deleggelse, spesielt fra menneskenes side. Det er her viktig pi noe Icnscrc sikt a ta i betraktning den stadig gkende pikjenning var ville fauna, og ikke minst rovviltet blir utsatt for, ogsi utilsiktet og indirekte ved menneskenes virksomhet. Vi cr videre av den oppfatning at de skritt som hittil er tatt for i verne om vissc arter i mange tilfeller er lite effektive, dels p.g.a. et utilstrekkelig kontrollapparat for i håndheve disse tiltak og dels ved manglende opplysning og artskjennskap bide blant jcgerc og våre politimyndigheter. \'i tillater oss i fremsette fplgcndc forslag: ) Flcrc arter 2 koitl t~tc rtrcil /)lurt/ ileiti so~it cr f rcdct b<.lc. året. Derte bor selvsagt gjelde alle frcmniede og tilfeldige besokende, samt norske arter (tidligere pivist hekkende i vart land) som idag neppe kan regnes blant arvisse hekkefugl, som gii*t~tc og Irrkcfalk. Vi anser det ogsb rimelig og nodvendig at jaktfalk, t~unrlrrfulk, tirrlfulk, di,c.rgfalk, triust.8k, htzpsi~.åk og rir yrburrk blir f rcilct kclc* ri ri*/.

12 Det gjelder lier altsi rovfuglarter som har liten ellcr ingen pkonomisk betydning fra nienneskclig synspunkt, enten fordi de kan regnes som helt <uskadeligc~ eller fordi de idag forekommer temmelig sjelden. Det er gnskelig at også sjurt~rbatikctt kan komme med i denne gruppen, d3 det stadig forckommcr forvekslinger mellom denne og de mindre falkearteene. 2) Soittt~jcrfri~dtiitt~ (se også nedenfor. pkt. 3) ovrr Gi.l~ landet for l~~ibro, /~drtsi~/~atrk, barl0rt og kongeprtr. Iallefall som en proveordning over 0 ir. Når det gjelder videre forslag, om lokal totalfredning for prn, avventes dcpartcmcntcts beslutninger ang. det allerede (sept. 962) fremsatte forslag. 3) Pcriorlctr for sotttntcrfrrdtting trtiidrs fil å gjrltlc fra I. mars fil 30. srjtrr)c~r. Dette sxrlig av Iicnsyn til de mer sårbare ungfuglene som i sine fgrste levemåneder er sxrlig utsatte b.a. for nedskytning. 4) All trf/~cfalhtg at, jrcittier for å opptttritrfrc ti/ i~rickggelse av rorfflrgl sfnns~s. Dersom skuddpremie likevel skal opprettholdes for enkelte arter, skal det gjennom lensmenn (politi) vzre avleveringsplikt for felte eksemplarer til off. faglige institusjoner (eks. Statens Viltundersgkelser eller zoologiske museer). Dette samme bor også gjelde ved Igyvefclling av skadegjorende individer av fredede arter. Dette for 3 unngå misbruk, som ved etterstrebelse for salg, utstopning m.m. Videre som en kontrollanordning for riktig artsbestcmmelse og endelig for å skaffe materiale til vitenskapelige undcrsgkelser eller samlinger. \'i vil her pipcke det uheldige i at fylkesting, kommunestyrer eller viltnemnder, uansett faglig kompetanse har adgang til å fastsette premier for nedskyting eller fangst av rovvilt. S ) Dct iatrf~rrs altti. forbtid tsot cksjorf for Ii~r~rttrli~ og dpdc rotffxgl sasit egg. Vi mener dette er nodvendig for å hindre misbruk. Det forekoiiinicr ikke så sjelden at personer utsettes for fristende tilbud fra utenlandske taxidcrmister, falconerer eller private eggsamlere. 6) Utrtttak (<lispcnsasjon) fra den lovmcssigc besk yttel& av vdre rovfugl kan Ourc gj~jrrs gjcl~lrttde ettrr godkjorrririg are biologiskr cksp~rter, opjtrct*rtf ai8 forskttirrgsinstittisjo~ter. 7) Strrttgcrc fr~rbolrlsrcgler (kontrollanordninger sivel som straffeutmålinger) for at jaktloven kan bli tilstrekkelig respektert og håndhevet. Torc Niclsrn Cand.mag. Bergen, den S. oktober 966. Jokan F. Wiligobs Dr. philos.

13 SITUASIONEN " PR. 967 Art (spccies): Fredet (proterteti) Snougle, Nyctea scandiaca Hele året Haukugle, Surnia tilirla (all year) Spurvcugle, Glarrc. passerintr m D Kattugle, Stris ahrco >> Lappugle, Stris nebzilosa B Slagugle, Stris iiralertsis B Hornugle, Asio of s B Jordugle, Asio f lairt metrs a Perleugle, Aegolilrs f anerezrs a Fredlgs (not profecfed) Ikkerugende uglearter) B (nonlweeding orvls) Fiskeprn, Paitdion haliaetris > Glente, Milv~rs ttrilvtis /320/8 2/829/2 Jaktfalk, Falco rtrsticolzrs ;9 >> Vandrefalk, F. peregrinus > 3 Tårnfalk, F. tinnrrnczilirs2) >> > Dvergfalk, P. col~nzl~ariirs B > Lerkefalk, Falco szibbufeo >> >> Musvåk, Btiteo btrteo2) B D FjellvSk, Btrteo lagol>zrs B B Vepsevåk, Pcrnis apivorzrs w B Myrhauk, Circ~rs cyannis B B Ikkerugende rovfugl) >> >> (nonbreeding birds of brey) Hubro, Bribo bi~bo Hpnsehauk, Accijiter gentilis >> SpurveIiauk, Accijiter tzisus >> Havgrn, Haliaettiis albicillaj) D Mele året Kongeprn, Aqtriln chrysactosj)?a ANMERKNINGER (notes) : ) Mer eller mindre tilfeldige gjester (acci(/ewtals) i Norge. 2) Totalfredet i Rogaland (totally broterfe(/ in Co. Rogaland). 3) Tidligere forslag om lokal totalfredning er under behandling (local protection previoirsly pruposed). 4) Premier utbetalt i 965 og 966 (tiele landet) ifl. Statistisk sentralbyrå (bognfies paitf 965 and 966 resp.) : apalk» (falcorrs) 3839, hubro 3 27, h~nsehauk , spurvehauk 7 79, «om» (eagles) 89 3.

14 Forslag til ntrlrirtger ( proposeid cbasgcs) : Skuddprcmicsystcmct ophevcs for samtlige arter (abolisbir~g of bolrnty systrrrl). Glente, alle falker, musvåk, vepsevik, myrhauk og alle ikkerugende rovfugl fredes hele året (to be totally protrctrd). Fjellvåk fredes i tiden /330/9. Iiubro, hpnsehauk, havgrn og kongeorn frcdcs i tiden /330/9, i det minstc som prflveordning over 0 ar (se også pkt. 3). Spurvchaukcn frcdes hele året, i det minste i perioden /330/9. AV NOF's virksomhet for bedre vern av rovfuglene kan ellers nevnes at det p3 årsmgtet hgsten 967 ble nedsatt et utvalg som skal arbeide for en bedre kontroll spesielt med privat virksomhet blant våre preparanter, noe i likhet med det som nå gjøres i andre land. I samband med forestående revisjon av vår jaktlov har NOF henstillet til Landbruksdepartementet at ornitologiske interesser må bli ivaretatt ved zoologiske fagfolk, som da bgr vaerc rcprescntcrt i den komite som skal oppnevnes. Forovrig har NOF forlengst gitt sin tilslutning til Nordisk Råds jaktlovprinsipp: Alle pattedyr og fugler skal være totalfredet for så vidt det ikke i lovgivningen er gitt uttrykkelige unntak herfra (se Sfcrtzn bd. 6 s. 3940). Endclig kan jeg nevne at rovfuglkomitiens opprop for å innhente opplysninger om norske forekomster av jaktfalk og vandrefalk har resultert i verdifulle bidrag fra flerc kanter av landet. Men vi vil gjerne ha flerc, og vi er fortsatt takknemlige for alle opplysninger om slike forekomster i fortid og nutid. Det samme gjelder for hubro. Forf. har allerede samlct et større materiale om dennes forekomst og særlig dens nxring i Norge. Det vil være gnskelig med noen flcrc opplysninger (spesielt byttedyrmateriale) fra innlandstrakter, f#r noe av dette blir publisert.

15 SUMMARY In Norway predatory birds have long suffcrcd from severe pcrsccution or careless disturbancc, and over a long pcriod of years sevcral species have thcrefore dcfinitely dccreased in numbcr. Although a more scnsible attitude can be traccd in later years, sufficicnt mcasurcs have not bccn taken to obtain a fair trcatnient of thcsc birds. Several of the rarest and most *harmlessu spccics are still not fully protccted, somc othcrs are not protected at all and in addition bountics arc paid for killing thcm (Table and notcs p. ). Most people lack knowledge both of tlic Iaw and the spccics thcmsclves, the latter even applies district policc. This of course also rcsults in frequent decimation of thc protected specics. Ccrtainly much rcmains to be done as regards scientific investigation as nrell as a bctter public information. Indeed only very few species may riglitly be termed as " uermin". In some instances Goshawk and Eagle Owl may locally or tcmporarily be harmful to poultry or game. The chicf present rob bl em surely is thc caglcs' relation to livcstock, which is in facc the main rcason for dclibcrate persecution. The cvidcncc that both spccics, bur mainly the Goldcn Eagle, do in rare cascs take live lambs, kids or rcindeer calvcs makcs the protecting of thesc species difficult. Futurc protcctive mcasurcs can ccrtainly not be valid and effective til an official arrangement for cconomic compensation for such damagc can be established. The various disadvantages of the bounty system have more oftcn bccn cmphasized in the last ycars. Wc hopc that a total abolition in rcspcct of all birds of prey will soon be accomplislicd. Thc cffect of toxic chcmicals on birds of prcy in Norway is morcovcr rathcr insufficicntly known, as materials brought in for examination have been too scanty. A proposal for protcction of the cagles was prcscntcd by the author ro the authorities (Dcpartmcnt of Agriculture) in 962. This includes suggestions first for a total protection of cagles (Whitetailed and Goldcn) in the coastal arcas of thc counties of Hordaland, Sogn & Fjordane, klgre & Romsdal, and S. Trpndelag, and secondly for protection in the brccding season (st March to st Septcmbcr) in the countics of N. Trgndclag, Nordland, Troms, and Finnmark. Thc final decision by the government has not yct bccn made. hlcanwhile the "Rovfuglkomitti" (birds of prcy committcc) of thc Norwegian Ornithological Association (N.O.F.) has workcd out a further proposal including all birds of prey and owls. This was prcscntcd

16 to the authorities in 966. The deficicnt conservation measures in respcct of scvcral species have bccn pointed out, as well as the inadequate public supcr\*ision in genenl. Total protection has been proposed for the follonving spccies: Kite, all falcons, Common Buzzard, Honey Buuard, Hen Harrier and a nonbreeding specics. Furchermorc Roughleggcd Buzzard should be protected from st March to st October and also Eagle Owl, Goshawk, Whitetailcd and Golden Eagle, at least during a trial pcriod of 0 ycars (sec also Notes, 3, p. ). Finally it is proposed that the Sparrov. Ha\vk should be protected all the year, at kast f ~ a r 0 years trial period. The committcc suggcsts abolition of a paying of bounties for birds of prcy. Alternatively the killcd spccimens should be handed over to scientific institutions ~ (State museums or Game Research institutes). via the local police. Furtlier nicasures in support of berter supervision would bc 3 general prohibition against export of live and dead specimens or eggs of birds of prey and a closer attention to the business of private taxidcrmists. The approval of expert biologists should be required for any dispensation from the law. The Norwegian Ornithological Association accepts the main principlc of the Nordic Council (Nordisk Rådl. that all mammals and birds r. should be totally protectcd where spccial exccptions have not been made by Iaw. r.

17 De fleste av oss har sikkert sett en linerle flakse oppover langs en vindusrute for å fange et insekt, kanskje har vi også sett en bokfink gå til angrep på sitt eget speilbilde i en blank glassflate. Slik atferd fører aldri til noen kraftig kollisjon mellom fuglen og glasset, og det fenomen jeg her skal rette sgkelyset mot er et ganske annet. De store glassflater er mer og mer kommet til å prege våre dagers arkitektur også her hos oss, hvor denne byggeskikken harmonerer lite med de klimatiske forhold. Muligens er glassarkitekturen et forbigående motelune, men de store glassflatene finner vi i hvert fall stadig oftere både på offentlige inonumcntalbygg og private bygninger. For fuglefaunaen har disse glassflatene vist seg å vzre en alvorlig fare. I 96 foretok MorzerBruijns og Stwerka en omfattende underspkelse av fugledgd mot glassvegger i Nederland. Ved 478 bygninger av ulike slag fant de til sammen 2048 dgde fugler fordelt på 74 arter. De fleste ofre var svarttroster, måltroster, kj~ttmeiser, bokfinker, rpdstruper, gråspurver, blimeiser, lpvsangere, granmeiser og fuglekonger (i nevnte rekkefglge). Også ringduer og spurvehauker befant seg blant ofrene. I samarbeid med det statistiske sentralbyrå beregnet de to forskerne at det årlig omkom svarttroster i Nederland på denne måten. Hva dette betyr, fremgår av at det gjennomsnittlige antall rugende par av nederlandske svarttroster ligger mellom og , hvorav hvert par gjennomsnittlig fostrer opp seks unger pr. år. De glassflater son er farlige for fugler, faller i to kategorier (samt kombinasjoner av disse). Den fprste type er glasskonstruksjoner som gir fri sikt tvers igjennom, og ikke blir oppfattet som hindring. Figur, som viser en glasskorridor ved Universitetet på Blindern, er et eksempel på denne typen. I slike tilfelle vil fuglene simpelthen prgive å fly under det synlige taket omtrent som de flyr under en bro eller

18 Fig.. Gjennomsiktig glasskonstruksjon en farlig fuglefelle. Trans~)arr~zt glass constrrrction a rla>tgcrous deat frap for bira's. en naturlig hindring av lignende art det krever mer energi å fly olm. Resultatet er en voldsom kollisjon som vanligvis dreper fuglen på stedet. Slike glasskorridorer er avgjort de farligste glassfcllenc, sxrlig når de (slik tilfellet ofte er ved moderne skolebygg) forbinder to store bygningsenheter som ligger parallelt og vinkelrett pi korridoren. Arrangementet virker da som en veritabel ruse, idet fuglene gjerne utnytter det vern bygningene gir og flyr lavt langs veggene bare for å sll seg i hjel mot den glassveggen de ikke oppfatter som hindring. Ved en skole i Tyskland hadde man en up ause li all^ av ngyaktig denne typen. Her omkom det daglig svaler, og i Igpct av kort tid var de fleste svalereder i oincgnen forlatt. Den andre typen er spriln~cie glassflater, der fuglene ser terrenget foran og omkring slike glassfeller). I andre tilfelle må minsket fart, ser en annen fugl koiiime mot seg og prgvcr i siste gyeblikk ii unngå kollisjon med denne (sitt eget speilbilde), vanligvis ved å forsgke å boye av til siden. Reaksjonen skjer svzrt

19 ofte for sent, slik at fuglen slår seg i hjel. Ofte blir den sittcndc i timevis under vinduet i paralysert tilstand, og forsgkcr sl å komme seg i skjul i nærmeste kratt ellcr annen vegetasjon. Der, om ikke fpr, blir den nok ofte tatt av katter eller andre rovdyr (som av og til gj~r seg en regelrett levevei av å avpatruljere terrenget foran og omkring slike glassfellcr). I andre tilfeller må man regne med at den har pådratt seg alvorlige, ofte dgdcligc hode eller andre skader. Jeg har selv hatt anledning til å holde en slik perfekt spcilende glassflate under observasjon i en villa nær Oslo sommeren 966. Eieren opplyste at fuglekollisjoncr til stadighet inntraff, de fleste av ofrene var troster (hvilke arter kunne han ikke opplyse noe om), i ett tilfelle hadde også en due knekket nakken der. I lgpet av den fgrste ukcn av observasjonsperioden omkom 2 gråtroster, linerle, lgvsanger og bokfink. Linerlen og begge trostene var ungfugler. Det hendte aldri at noen av de mange stærene flgy mot vinduet, heller ikke skjedde det en eneste kollisjon av gråspurv ellcr pilfink (til tross for at dct vrimlet av dem på terrassen foran huset). I tillegg til de nevnte omkomne fuglene var det mange flere som etter kollisjonen flgy eller flakset sin vei uten at jeg kunne folge dcres videre skjebne. Et spesialtilfelle er vinduer som stgtcr sammen i et hj~rne av huset, slik at det blir fri sikt igjennom. Fuglene treffer her glasset i en vinkel som ofte fgrer til vingebrudd, men like ofte synes dc å overleve. Et annet ~~csialtilf~llc er det nye Haslum krematorium i Bzrum et godt eksempel pl. Her er hele den veldige fondveggen av glass og har krevet svxrt mange fugleliv. Avhengig av hvilken vinkel man ser den fra og hvordan lysforholdene i gyeblikkct er, kan glasset virke perfekt speilende eller gi fri sikt tvers gjennom bygningen. Når det gjelder speileffekten, har jeg inntrykk av at det farligste er glassflater som vender mot sor, samtidig som huset står i en sgrhelling. Det var tilfelle med ovennevnte villa, der det også var plantet busker foran huset (fig. 2). Fugler som furasjerte mellom buskene, ble skremt opp av folk som kom oppover mot huset og flgy da oftc rett mot vinduet. De fleste kollisjoner inntraff når vinduet speilet solen. Ved begge typer av glasskonstruksjoner gkcr faren for fuglc 7

20 Fig. 2. Fullkommen speileffekt. Disse vinduene har kostet et stort antall fugler livet. Prrfcct triirror rffrrt. Tbrse glass battrs hat*c been the raasr of Jratb for a great irratry hirds. dgd når dct cr trrr i nxrhetcn. Forholdene varicrcr ellers med bygningcns beliggenhet, forckomstcn av insckcer, sammensetningcn av dcn lokalc fuglcfauna og andre faktorcr. Frekvensen av fuglctrcff avhenger utvilsomt av årstiden, og cr naturligvis stgrst i forplantningstiden. Til de omkomne voksnc fuglene må man dcrfor addere gdelagte ungekull i forlatte reder. Det foreligger ellers ingcn norske undcrsgkclser av forholdet fugledadglassvegger. Gjcnnom NRK's anitime, ble folk for ca. 2 Ir siden oppfordrcc til S rapportere inn slike tilfelle. Det kolli inn svzrt fi brcv, og de fleste av dcm var lite opplysende. Dctte skyldes fprst og fremst folks ukyndighet i artsbestemmclsc. Likevel gikk dct klart frem at problcmet eksisterer, og mye tydct på at troster, sidcnsvanscr og b.a. sisiker utgjorde en stor del av ofrene. I utlandct har man sxrlig n3r det gjelder gjennomsiktige glasskonstruksjoncr oftc kunnct eliminere problemet ved å

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste.

Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. størrelser Dette er en oversikt over ringstørrelsene fra Stavanger Museum. Når det gjelder Oslo-ringer så henvises det til egen liste. Denne listen skal i utgangspunktet følges. Det finnes noen tilfeller

Detaljer

Årsrapport Sundåsen 2013

Årsrapport Sundåsen 2013 Årsrapport Sundåsen 2013 Foto: Terje Axelsen Totalt 127 arter observert i løpet av året. Av disse 4 nye: sandlo, skogsnipe, grønnstilk, nattergal, møller, tornsanger, lappspurv og snøspurv. Artslisten

Detaljer

Fugler på Tjeldstø 2003

Fugler på Tjeldstø 2003 Fugler på Tjeldstø 2003 Av Julian Bell Følgende rapport er stort sett basert på mine egne observasjoner (95 observasjonsdager) samt opplysninger fra nettsiden Fugler i Hordaland (http://cyberbirding.uib.no/nof/)

Detaljer

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern.

Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu. Tilleggsdata. Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing. Gjersrudtjern. Stensrudtjern. Fuglelivet i området Gjersrud Stensrud-Maurtu Tilleggsdata Gjersrudtjern Stensrudtjern Maurtu Alle foto Håkan Billing Sammenstilt av Simon Rix og Håkan Billing Tillegg til kartlegging i 2011 I 2011 foretok

Detaljer

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune

Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune Kartlegging av fuglelivet i Dyngelandsdalen, Bergen Kommune NOF avd Bergen Lokallag er en forening bestående av alt fra folk med fugler som hobby til utdannete biologer/ornitologer. Etter oppfordring tar

Detaljer

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa.

Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. Gamle fugleobservasjoner fra Rissa. En gjennomgang av samlingene med utstoppede dyr, samt gammel litteratur ved Vitenskapsmuseet i Trondheim, er de viktigste kildene til opplysningene i dette dokumentet.

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007.

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Store Færder Ornitologiske Stasjon 2007. Året 2007 har vært meget bra for stasjonen. Vi har hatt en god bemanning, spesielt på høsten, og vi har fått gjort en del ting som har stått på tapetet i en del

Detaljer

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Tjeldstø Antall arter hver måned på Tjeldstø. Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Tjeldstø 2004 Følgende rapport er basert stort sett på mine egne observasjoner (123 observasjons dager) samt opplysninger fra nettsiden fugler i Hordaland, Egil Frantzen s liste over Tjeldstø observasjoner

Detaljer

Artsliste for Verdal kommune

Artsliste for Verdal kommune Artsliste for Verdal kommune utgitt av NOF, Verdal Lokallag foreningen for fuglevern september 1999 Tegnforklaring H Påvist hekkende ved funn av reir eller unger h Antatt hekkende p.g.a. hekkeadferd T

Detaljer

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand

Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand Fugleregistreringer i Nordre Øyeren naturreservat i gråor- og heggeskogsområdene på øyene Kusand og Gjushaugsand 2010 Løvsanger. Foto Per Morten Groth Feltarbeid ved Ståle Dahlberg og Per Morten Groth

Detaljer

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009

Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Kollerudvika naturreservat Kartlegging av fuglelivet, sommeren 2009 Av Geir S. Andersen og Håkan Billing Foto Håkan Billing Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og

Detaljer

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner

Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Forslag om vern av Flakstadmåsan i Nes og Ullensaker kommuner Hortulan Ill. Trond Haugskott FORSLAG OM VERN AV FLAKSTADMÅSAN I NES OG ULLENSAKER KOMMUNER Høgmyrer (torvmyrer) er en truet naturtype på grunn

Detaljer

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012

Vår ref.: sak/268 Deres ref.: 20 I Dato: 19. august 2012 NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Statens vegvesen Region øst leder@nofoa.no Medlemsrelatert: medlem@nofoa.no Økonomisk: kasserer@nofoa.no Vernesaker: naturvernkontakt@nofoa.no

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010

Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 Vannskikjøring på Mjær, Enebakk Konsekvenser for fuglelivet 2010 En oppfølging av undersøkelsene fra 1995 og 2000 Makrellterne. Foto Michael Hilditch Av Trond Aspelund Forord Undertegnede har på oppdrag

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 2007 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er derfor

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009 Av Per Kristian Slagsvold Her følger en liten gjennomgang av fugleåret på Store Færder Ornitologiske Stasjon 2009. Dette var det 47`ende året med ornitologiske undersøkelser

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Midtsjøvann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at:

Vedtatt planprogram for reguleringsplaner, E18 Retvet Vinterbro fastsetter at: Oppdragsgiver: Oppdrag: 532554-01 E18 Retvet - Vinterbro E18 Retvet - Vinterbro Dato: 2.10.2015 Skrevet av: Hallvard Holtung Kvalitetskontroll: Rein Midteng NOTAT GLENNETJERN INNHOLD Innledning... 1 Metode...

Detaljer

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008

Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Bastøy sett fra Horten (foto Svend Aage Madsen) Årsrapport Bastøy, Rødskjær og Østenskjær 2008 Arild Andersen I løpet av 2008 (6.januar 7.desember) tok undertegnede 30 turer til en eller flere av de aktuelle

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør

Vårtrekket 2008. Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Nedbør Vårtrekket 2008 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Medlemmene av Norsk Ornitologisk Forening har vært aktive siden opprettelsen av det første lokallaget i Troms midt på1970-tallet,

Detaljer

Årsrapport 1999. Ekskursjoner:

Årsrapport 1999. Ekskursjoner: Norsk Ornitologisk Forening Asker og Bærum Lokallag Postboks 111 1321 Stabekk Årsrapport 1999 Haslum 20/12-1999 Styret har i 1999 bestått av: Leder Terje Bøhler Kasserer Geoffrey Acklam Styremedlem Dag

Detaljer

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA

FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA FUGLEOBSERVASJONER I VANGSJØEN-OMRÅDET FRA 1975 01.01.20015 Oversikten er skrevet med bakgrunn i observasjoner undertegnede har gjort i perioden. Er i området til sammen 3-4 uker i løpet av ett år. Er

Detaljer

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern

Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg 3-2 TILLEGGSUTREDNING: Kartlegging av fugl ved området rundt Snipetjern Vedlegg nr. 3-2 til reguleringsplan for Politiets nasjonale beredskapssenter Utarbeidet av: Norsk Ornitologisk Forening Kartlegging

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2012

Årsrapport for Gjennestadvannet 2012 Årsrapport for Gjennestadvannet 2012 Totalt ble det registrert 144 arter hvor 4 var nye for området, nemlig: ærfugl, svartstork, svarthalespove og lappspove. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 210

Detaljer

Uglekasse for haukugle og perleugle

Uglekasse for haukugle og perleugle Perleugle Aegolius funereus Haukugle Surnia ulula Uglekasse for haukugle og perleugle Kasse som passer for perleugle og haukugle. Husk å fylle ca 10 cm med kutterflis i kassa da uglene ikke bygger reir.

Detaljer

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange

Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Hekkefugltaksering på Fautøya og Rossholmens vesttange Sesongrapport 2010 Nordre Øyeren Fuglestasjon Innholdsfortegnelse Metodikk - revirkartering... 2 Fautøya - oppsummering... 4 Revirplott for Fautøya...

Detaljer

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013

Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Årsrapport for Gjennestadvannet 2013 Totalt ble det registrert 151 arter hvor 3 var nye for området, nemlig: storlom, myrsnipe og grønlandsmåke. Artslisten for Gjennestadvannet teller nå 213 arter. Antall

Detaljer

F O R V A L T N I N G S P L A N

F O R V A L T N I N G S P L A N Gårdsparken FORVALTNINGSPLAN 2004 Registrerte viltarter i Gårdsparken, Bergen 2001 Sammen med det tilstøtende Rambjøra landskapsvernområde kan Gårdsparken skilte med en av

Detaljer

HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND MARTIN PEARSON.

HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND MARTIN PEARSON. HUBRODAG FYLKESMANNEN I NORDLAND 20.04.2017 MARTIN PEARSON. Ungeproduksjon Hitra Frøya 1999-2012 25 20 Antall tvillingkull Totalt antall unger Antall kontrollerte territorier 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002

Detaljer

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette

Feltbestemmelse av måker kan være både vanskelig og utfordrende. Dette Identifisering av voksne måker WWW.BIOFORSK.NO/FUGLETURISME Faktaark for prosjektet «Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark», et prosjekt i «Naturarven som verdiskaper (M)» Feltbestemmelse av måker kan være

Detaljer

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen

Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Foto Google Street View Nærevann naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Morten Gaathaug Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat

Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Flom i gråor-heggeskogen i område Flagstadelva nord den 3. juni. Alle fotos: JB Fugler i fire flommarksskoger og øvrig areal i og ved Åkersvika naturreservat Jon Bekken Oktober 2014 Biolog Jon Bekken,

Detaljer

Fugler i Fossum-området 2005

Fugler i Fossum-området 2005 Fugler i Fossum-området 200 Torsten Källqvist 2006 INNHOLD BAKGRUNN... OBSERVASJONER... Storlom... Storskarv... Gråhegre...0 Stokkand...0 Krikkand... Brunnakke... Toppand...2 Bergand...2 Kvinand...2 Svartand...

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 2009 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Det jeg husker best fra våren 2009 er de uttallige etterlysningene av snøspurv. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg ble spurt

Detaljer

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no

Sjøfuglreservat og ferdselsforbud. Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Sjøfuglreservat og ferdselsforbud Lars Tore Ruud SNO-Oslo Mob 950 62 513 Mail: ltr@miljødir.no Målsetning: Øke egen trygghet for å forstå og etterleve reglene som gjelder i sjøfuglreservater. Grunnlag

Detaljer

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV

FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV FUGLELIVET I SØR-VESTRE DEL AV TYRIFJORDEN OG BERGSJØ VURDERING AV VERNEVERDIER OG AKTUELLE TILTAK av Bjørn Harald Larsen Utgitt av Norsk Ornitologisk Forening, avd. Buskerud SAMMENDRAG Fuglelivet i sør-vestre

Detaljer

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm

Figur 1. Skisse til observasjonsskjerm Søknad om dispensasjon til etablering av tilrettelagt fugleobservasjonssted med skjerming mot forstyrrelse av fuglelivet i Nesheimvann i Nesheimvann naturreservat og Nedre Skeime slåttemark Bakgrunn for

Detaljer

Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark

Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark Rapport nr. 12/97 Virveldyr i planleggingsområde Dovrefjell. Tynset og Folldal kommuner, Hedmark av Jon Bekken FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Statens hus Postboks 4034 2306 Hamar Telefon 62

Detaljer

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern

Norsk Ornitologisk Forening Avdeling Hordaland Foreningen for fuglevern Noregs vassdrags- og energidirektorat Deres ref. Deres kontaktperson Vår ref. Vår kontaktperson Dato 201202844-7 Steinar Pettersen 003/09-2015 Lars Ågren 07.09.2015, avdeling Hordaland Søknad om konsesjon

Detaljer

Fugler i Asker og Bærum 2003

Fugler i Asker og Bærum 2003 Fugler i Asker og Bærum 2003 Område 1: Fossum-Ila Torsten Källqvist 2003 1 Beskrivelse av området...6 Metodikk... 11 Observasjoner... 11 Storskarv... 11 Gråhegre... 11 Sangsvane... 12 Grågås... 12 Stokkand...

Detaljer

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet

Vannskikjøring på Mjær. Konsekvenser for fuglelivet Vannskikjøring på Mjær Konsekvenser for fuglelivet En oppfølging til undersøkelsen fra 1995 Trond Aspelund Norsk Ornitologisk Forening avdeling Oslo og Akershus Sluttrapport 15.10.2000 - 1 - FORORD Etter

Detaljer

Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009

Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009 Fuglelivet ved Nosa, Lyseren, Enebakk kommune våren sommeren 2009 Ill. Trond Haugskott Det takserte området sommeren 2009 Trond Aspelund, Rune Christensen, Espen Støtterud-Christensen Tilleggsdata av Svein

Detaljer

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK

FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK FUGLEREGISTRERINGER VED SALMIJÄRVI I PASVIK RESULTATER FRA 2002 OG 2003 av Morten Günther Haukugle (Surnia ulula) ved Skrøytnes, Sør-Varanger Foto Morten Günther 2002 1. Innledning I desember 2001 søkte

Detaljer

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT

VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT VANNFUGLTELLINGER I PASVIK NATURRESERVAT 2002 MORTEN GÜNTHER Tranefamilie i Pasvikdalen Foto: M. Günther Vannfugltellinger i Pasvik naturreservat 2002 av Morten Günther Innledning Vårtellingene av vannfugl

Detaljer

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S =

ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = ARTSLISTE FUGL I FERSKVANN H = påvist hekkende ved funn av reir O = overvintring Rødlistestatus Ah = Norsk ansvarsart hekkefugl eller unger S = streif E = Direkte truet (tall angir Norges andel av europeisk

Detaljer

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN

NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN FELTBEFARINGER FOR VARANGER KRAFT / NORCONSULT AS NY KRAFTLINJE VESTSIDEN AV LANGFJORDEN Våren 2005 Morten Günther og Paul Eric Aspholm Paul Eric Aspholm under befaring ved Langfjorden 7. april 2005 Del

Detaljer

Fugler i Fossum-området, Bærum

Fugler i Fossum-området, Bærum Fugler i Fossum-området, Bærum 00-01 Torsten Källqvist 0 BAKGRUNN 7 OBSERVASJONSOMRÅDET 7 OBSERVASJONER Storlom Smålom Toppdykker Storskarv Gråhegre 13 Stokkand 13 Krikkand 1 Brunnakke 1 Toppand 1 Kvinand

Detaljer

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010.

Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. Bestandsovervåking ved Jomfruland- og Lista fuglestasjoner i 2010. NOF- notat 2011-15 Norsk Ornitologisk Forening E- post: nof@birdlife.no Kort rapport til: Direktoratet for naturforvaltning Publikasjonstype:

Detaljer

HVORFOR LAGE FUGLEKASSER?

HVORFOR LAGE FUGLEKASSER? HVORFOR LAGE FUGLEKASSER? Da blir det lettere for oss å studere fugler som hekker. Mange steder kan det være mangel på gode reirplasser blant annet fordi det kan være få gamle trær igjen i skogen. Mange

Detaljer

Vandrefalk (falco peregrinus)

Vandrefalk (falco peregrinus) Vandrefalk (falco peregrinus) Hawking og falconering Jakt med hauker heter på engelsk hawking og dekker jakten med de kortvingede rovfuglene. Det ble i eldre tider skilt mellom de kortvingede haukene (=

Detaljer

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009

Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 Zoologisk notat 2011-3 Georg Bangjord og Per Gustav Thingstad Ornitologisk status for de marine våtmarkslokalitetene øst for Ladehalvøya i Trondheim kommune 2009 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012

Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Ornitologiske registreringer på deler av Grøhøgdmyra og Barvikmyra og Blodskyttsodden naturreservat 2012 Utført av: BIOTOPE arkitektur & natur På oppdrag av FeFo BIOTOPE AS Krokgata 12, 9950 Vardø www.biotope.no

Detaljer

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak

Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, Utført på oppdrag fra Asplan Viak Foto Roger Nesje Mulige rødlistede arter av hauke- og falkefamilien ved Staviåsen langs Hurdalssjøens østside, 2015 Utført på oppdrag fra Asplan Viak Feltarbeid ved Roger Nesje Oppdrag I forbindelse med

Detaljer

Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000

Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 Killingen Fuglestasjon - rapport fra virksomheten i 2000 av Torkild Jensen Etter toppåret 1999 var det vel fryktet at 2000 skulle bli en liten nedtur aktivitetsmessig. Det var ikke tilfelle. 179 arter

Detaljer

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale

Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen Av Lars Erik Johannessen. Foto Svein Dale Rullestadtjern naturreservat Kartlegging av fuglelivet, hekkesesongen 2009 2010 Av Lars Erik Johannessen Foto Svein Dale Sammenstilt av Håkan Billing Innledning På oppdrag av Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010

Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010 Kartlegging av hekkefugl i fem verneområder i Sogn og Fjordane i 2010 (Fylkesmannen har utelate eller omskrive nokre element i rapporten av omsyn til sårbare artar) Stavanger, november 2010 AMBIO Miljørådgivning

Detaljer

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson

NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson NÆRINGSMESSIG BETYDNING FOR REPRODUKSJON HOS HUBRO PÅ HITRA / FRØYA Martin Pearson 1 HVORDAN DESIMERE HUBRO PÅ EN MEST MULIG EFFEKTIV MÅTE BEGRENSE NÆRINGSTILGANGEN VED: 1. PLANTE TIL KYSTLYNGHEIA MED

Detaljer

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS

DAGSTUREN > VÅR > FUGLETUREN > POSTER BLÅMEIS BLÅMEIS (Cyanistes caeruleus) er en fugl i meisefamilien. Den er ca 12 cm lang og veier omtrent 11 gram. Den er lett å kjenne igjen på blåfargen på hodet og den svarte stripen gjennom øyet. Den er i likhet

Detaljer

Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål

Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål Registrering av vepsevåk i forbindelse med søknad om utbygging av Bjørnholtlia i Nittedal for boligformål Vepsevåk over Kolsås, 25. juni 2013. Foto Elsie Berg Utført på oppdrag fra Bjørnholtlia Utvikling

Detaljer

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015

Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker 2015 Status fugleobservasjoner Hegstad beitemark, Fiskumvannet, Øvre Eiker Steinar Stueflotten Drammen, 04.12.15 sstuef@broadpark.no Denne rapporten summerer opp status vedrørende fugleobservasjoner gjort i

Detaljer

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I.,

Et [iv itufta. Ij:1i. Her kan du lære. hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter (I., - Et [iv itufta Her kan du lære hva fugler spiser hvor Langt fugler flyr å studere fugter Ij:1i (I., l I \ V,.. Har du sett noen av disse fuglene før? Hva tror du de holder på med? * VV 4 V * 7 Dyr som

Detaljer

Norsk ornitologisk forening

Norsk ornitologisk forening Rapport 6-5 Bestandsovervåking ved Jomfruland og Lista fuglestasjoner i 4 Oddvar Heggøy, Jan Erik Røer, Ola Nordsteien, Aïda López Garzía & Oskar Kenneth Bjørnstad Norsk ornitologisk forening Bestandsovervåking

Detaljer

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen.

Høringssvar vedrørende reguleringsplan for Del av Sonskilen. NOF OA viser til offentlig ettersyn av reguleringsplan for del av Sonskilen. Vestby kommune Plan, bygg og geodata Kopi til Fylkesmannen i OA, miljøvernavdelingen NOF OA Postboks 1041 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 975 615 308 Bank 7058.05.99611 leder@nofoa.no www.nofoa.no Deres ref.nr.:

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

LITT OM RINGTROSTEN. STAVA'NGER MUSEUM I ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116. Av HOLGER HOLGERSEN

LITT OM RINGTROSTEN. STAVA'NGER MUSEUM I ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116. Av HOLGER HOLGERSEN STAVA'NGER MUSEUM ÅRBOK, ÅRG. 80(1970), s. 111-116 LTT OM RNGTROSTEN Av HOLGER HOLGERSEN Av våre seks hekkende trostearter er ringtrosten, Turdus torquatus, nest etter duetrosten den minst tallrike, selv

Detaljer

Havsvale Hydrobates pelagicus

Havsvale Hydrobates pelagicus Havsvale Hydrobates pelagicus European Storm-petrel Merkeplasser for fugler som er gjenfunnet (n=1656) Ringing sites for birds recovered 1 2-9 10 Hekkeutbredelse Breeding distribution Havsvalen hekker

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN

DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN STAVANGER NUSEUl-1 / ÅRBOK, Årg. 88(1978), s. 67-72 DDE, PCB OG HG I EGG AV SVARTBAK OG GRÅ MAKE FRA KOLONIER I MØRE OG ROMSDAL AV OLAV JOHANSEN Stavan.~er Museum, Zoologisk avdeling, N-4000 Stavanger.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01210-A, (sak nr. 2009/352), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011

Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011 Store Færder Ornitologiske Stasjon 2011 Av Per Kristian Slagsvold Blåtykknebb Guiraca caerulea hunn ringmerket på Store Færder 10 juli 2011. Foto: Stig Eide Her følger en generell gjennomgang av fugleåret

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring FORSLAG TIL Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Høring 2016-352 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim 31. AUGUST 2016 RONNY WOLLERT

Detaljer

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag

RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE. våren og sommeren Ved NOF Nesodden lokallag. NOF Nesodden lokallag RAPPORT OM FUGLELIVET I OMRÅDET ØSTRÅT GRØSTAD SKOG I NESODDEN KOMMUNE våren og sommeren 2009 Ved NOF Nesodden lokallag NOF Nesodden lokallag Innhold Innledning side 3 Oppsummering av naturverdier i området

Detaljer

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012

NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 NoF Travel-tur til Falsterbo 4. 7. oktober 2012 Brunnakker og krikkender. Foto Kristin Vigander. Falsterbo ligger i Skåne helt sørvest i Sverige, med kort avstand over til Danmark. Halvøya virker som en

Detaljer

Flaggermusarter i Norge

Flaggermusarter i Norge Flaggermusarter i Norge Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/naturmangfold/arter/flaggermus/flaggermusarter-i-norge/ Side 1 / 6 Flaggermusarter i Norge Publisert 30.05.2017 av Miljødirektoratet

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Vårtrekket 27 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 937 Tromsø Siden opprettelsen av Tromsø Lokallaget av Norsk Ornitologisk Forening i 197-tallet, har medlemmene blitt oppfordret til å sende

Detaljer

FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014

FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014 FUGLELISTE FOR AUST-AGDER PR. 1. JANUAR 2014 Knoppsvane Dvergsvane... G Sangsvane... GH Sædgås Anser fabalis fabalis... R Anser fabalis rossicus... R Kortnebbgås Tundragås Anser albifrons albifrons...

Detaljer

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai

Vårtrekket Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø. Feb Mar Apr Mai Vårtrekket 2011 Av Rob Barrett, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 9037 Tromsø Etter en februar som på landsbasis var 1,2 C kaldere enn vanlig, steg temperaturene i mars, april og mai til 2 C over det normale,

Detaljer

Høg-Jæren Energipark:

Høg-Jæren Energipark: 1 Høg-Jæren Energipark: Fugleregistreringer ved biodammer 2013 og en sammenligning med 2012 Torgrim Breiehagen Dr. Scient. Notat til Jæren Energi AS 30. januar 2014 Side 1 av 12 2 1) Innledning. Restaurering

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Hva skjer med våre sjøfugler?

Hva skjer med våre sjøfugler? Krykkje. Foto: John Atle Kålås Hva skjer med våre sjøfugler? John Atle Kålås. Oslo 18 november 2015. Antall arter Hva er en sjøfugl? Tilhold på havet stort sett hele livet. Henter all sin føde fra havet.

Detaljer

Årgang 14 -Nr ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON

Årgang 14 -Nr ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON Årgang 14 -Nr.4-1984 Organ for Norsk Ornitologisk Forening - Avdeling Vest-Agder --- ULLERØY ORNITOLOGISKE STASJON Rapport om virksomheten 1981 R E. D A K S J O N E. L T Redaksjonen: Bernt K. Knutsen,

Detaljer

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult).

Figur 1. Lokalisering av undersøkelsesområdet i Forus næringspark (markert med gult). Notat Vår ref.: Leif Appelgren Dato: 27.10.14 Prosjekt Forus næringspark B5 Innledning På oppdrag fra Asplan Viak har Ecofact utført en kartlegging av naturmangfold i område B5 i Forus næringspark i Sandnes

Detaljer

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005

Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 2005 Hekkende sjøfugl i indre Oslofjord, Oslo og Akershus 25 Geir Sverre Andersen og Morten Bergan Sammendrag Sjøfuglbestandene i indre Oslofjorden fra Småskjær i Frogn og nordover ble talt opp i mai-juni 25.

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag

Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag Status for Rødliste fuglearter i Verdal Utgitt av N.O.F. Verdal Lokallag Foreningen for fuglevern Desember 2002 1. Forord 2. Artskommentarer 3. Utryddet som hekkefugl i Norge 4. Direkte truet 5. Sårbar

Detaljer

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden.

Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest sårbare tiden. Utbredelse Habitat Type hensyn: Beskrivelse av hensyn Ordinært flerbruk Leveområde Spillplass Reirplass Sårbar for forstyrrelse i hekketida Hekketid = 1.3. - 15.7. Den første etableringstiden er den mest

Detaljer

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa.

Art Område Jakttid. som nevnes nedenfor Møre og Romsdal og Sør- Trøndelag fylker unntatt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland og Rissa. Art Område Jakttid Skarver Toppskarv All storskarv Storskarv Ungfugl med hvit buk Andefugler Kortnebbgås Grågås Finnmark, Troms, Nordland og Nord-Trøndelag fylker samt kommunene Osen, Roan, Åfjord, Bjugn,

Detaljer

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008

NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 NoF Travel-tur til Øland 2. 5.oktober 2008 Øland er en av Sveriges flotteste og mest besøkte fuglelokaliteter. Strategisk plassert i Østersjøen, mellom Stockholm og Falsterbo, byr øya på mange biotoper

Detaljer

STERNA. Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger INNHOLD

STERNA. Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger INNHOLD STERNA Bind 9, hefte 2 juni 1970 Tidsskrift utgitt av Norsk Ornitologisk Forening og Stavanger Museum. Redaksjonens adresse: Stavanger Museum, 4000 Stavanger Trykker med bidrag fra Norges Almenvitenskapelige

Detaljer

Hekkefugltakseringer på Bygdøy

Hekkefugltakseringer på Bygdøy Hekkefugltakseringer på Bygdøy Sluttrapport 2007 2008 Av Geir Sverre Andersen Per Gylseth Johnny Roger Pedersen (Rapporten kan lastes ned fra www.nofoa.no/pdf/2008/hekkefugltaksering_bygdoy_07-08.pdf)

Detaljer

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen

Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Biologi og bestandsstatus hos hubro v/ Karl-Otto Jacobsen Workshop om vindkraft, kraftledninger og hubro Trondheim 24.02.2009 Kort om hubroen Hubroen vår er verdens største ugle 60-75 cm høy 1,5-2,8 kg

Detaljer