Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers personvern Viktige avgjørelser, funn og trender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers personvern Viktige avgjørelser, funn og trender"

Transkript

1

2 Senter for rettsinformatikk Arbeidsgivers styringsrett - arbeidstakers personvern Viktige avgjørelser, funn og trender Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS Tidligere gjesteforsker ved Senter for rettsinformatikk, Universitetet i Oslo

3 Viktige spørsmål Har arbeidsgiver rett til å kontrollere de ansatte? Hvor langt går arbeidsgivers rett til å kontrollere de ansatte? AML I hvilken grad kan arbeidsgiver kan bruke personopplysninger som fremskaffes ved kontrolltiltak? POL

4 Oversikt Del I: Innledning Del II: Rettspraksis Del III: Hvilke linjer kan trekkes av rettspraksis? Del IV: Avslutning Fokus i dag: Viktige avgjørelser, funn og trender

5 Del I Innledning

6 Del I Innledning Utgangspunkt Hovedregel: Arbeidsgiver har rett til å kontrollere sine ansatte Nedfelt i avtaleverket mellom partene i arbeidslivet Arbeidsmiljøloven

7 4.1 Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers rett til å Organisere Lede Kontrollere Fordele arbeidet Innen de grenser som følger av lov, tariffavtaler, ansettelsesavtaler m.v.

8 4.1 Arbeidsgivers styringsrett Motstykke: Arbeidstakeres plikter: Lojalitet Medvirkning lydighet

9 4.1 Arbeidsgivers styringsrett Lov Avtaler Personvern restkompetanse

10 4.1 Spenningsfelt Arbeidsgivers Styringsrett Arbeidstakers personvern Kontrolltiltak

11 4.1 Hva er personvern? Ivaretakelse av personlig integritet Rett til privatliv Omfatter beskyttelse mot overvåking Beskyttelse av informasjon om private forhold En interesse i at personopplysninger har tilstrekkelig kvalitet

12 4.1 Kontrolltiltak krenkende? Inngripende i personvernet? Videoovervåkning i bank: God skilting Hemmelig videoovervåkning - krenker personvernet

13 4.2 Grensene: Hvor finner vi de? Om kontrolltiltak kan iverksettes: Arbeidsmiljøloven kapittel 9 Om personopplysningene kan brukes: Personopplysningsloven:

14 4.2 Aml om kontrolltiltak (1): Kontrolltiltak bare kan iverksettes overfor arbeidstakere når tiltaket: Har en saklig grunn i virksomhetens forhold, og Ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for arbeidstakeren. 9-1 Interesseavveining

15 4.2 Aml om kontrolltiltak (2): Saklig grunn virksomhetens forhold Kontrolltiltaket må være egnet Kan mindre byrdefulle kontrolltiltak brukes? Vedvarende saklighet Summen av kontrolltiltak Totalt kontrolltrykk og samlet personvernbelastning må vurderes

16 4.2 Aml om kontrolltiltak (3) Kontrolltiltak må ikke være uforholdsmessig Kontrolltiltak må ikke medføre betydelige inngrep i personlig integritet, verdighet, privatlivets fred, legemets ukrenkelighet

17 4.2 Aml om kontrolltiltak (4) NYHET 2006: Krav til saksbehandling: Drøfte behov, utforming, gjennomføring, vesentlige endringer før kontrolltiltak starter Informasjon om Formålet med kontrolltiltaket Praktiske konsekvenser Antatt varighet 9-2

18 4.3 Personvern (1) Rett til å unngå for inngripende kontrolltiltak? Kontrolltiltak Personopplysninger Eks: Videoopptak Data fra adgangskontroll Brannmurlogger

19 4.3 Personvern (2) POL: Generell lov, gjelder også i arbeidslivet Hvordan arbeidsgiver skal behandle opplysninger om ansatte Praktisk: Når kontrolltiltak medfører at personopplysninger samles inn og brukes

20 4.3 Personvern (3) Hovedregler: Personopplysninger bare behandles til uttrykkelig angitte formål Formålene må være saklig begrunnet Ikke gjenbrukes til uforenelige formål Informasjon Behandlingsgrunnlag: Lov, interesseavveining

21 5 Metode og materialet Norske domstoler: Dommer og kjennelser 2000 mai 2011 Parter: Arbeidstaker og arbeidsgiver Saker hvor lovlighet av kontrolltiltak er vurdert Saker hvor personopplysningsloven er anvendt Eller personvern er påberopt

22 Del II Rettspraksis

23 Del II Rettspraksis 8 Forskjellige kontrolltiltak 9 Videoopptak 10 Overvåkning av internettsider og IT-utstyr 11 Overvåkning av e-post 12 Utlevering av personalopplysninger 13 Innhenting av opplysninger ved ansettelse

24

25 8 Kontrolltiltak GPS-kjennelsen HR U Avfallsservice AS sier opp sjåfør pga krav om for mye overtidsbetaling Utskrift av GPS-logg var sammenstilt med timelister fremlagt som bevis viste at han hadde krevd for mye overtidsbetaling Arbeidstaker krevde beviset nektet ført fordi det var ulovlig fremskaffet

26 7 Bevisavskjæring tvistelov 22-7 Hovedregel for domstolene: Fri bevisførsel Unntak: Retten kan i særlige tilfeller nekte føring av bevis som er skaffet til veie på utilbørlig måte Vilkår for å nekte bevisføring: 1.beviset er fremskaffet på utilbørlig måte 2.Og bevisføring vil krenke tungtveiende personvern- eller rettssikkerhetshensyn

27 7 Bevisavskjæring (2) Hvis retten konkluderer med at et bevis er fremskaffet på utilbørlig måte = arbeidsgiver har gått ut over grensene for arbeidsgivers styringsrett «taler vesentlige personvernhensyn for at at domstolene nekter bruk av bevis tilveiebragt på denne måte.» (Gatekjøkkenkjennelsen)

28 8.1 GPSkjennelsen (1) Utskrift av GPS sammenholdt med timelister fremlagt som bevis. Krav: Bevisavskjæring Sammenstillingen en ny behandling med annet formål enn det opprinnelige Pol 11 c: Krav om samtykke til nytt formål

29 8.1 GPSkjennelsen (2) Pol 8 bokstav f) interesseavveining: Ikke drøftet med tillitsvalgte, dvs. ikke fulgt aml 9-2 Ikke hjemmel til ny behandling Retten: Bevis fremskaffet på utilbørlig måte = utenfor grensene for arbeidsgivers styringsrett

30 8.1 GPSkjennelsen (3) Retten: Beviset likevel tillatt ført av hensyn til sakens opplysning Personvernnemnda PVN : Det nye formålet uforenelig med det opprinnelige ikke drøftet derfor ikke hjemmel i pol 8 bokstav f) Ikke rettmessig Resultat: Lovbrudd ingen følger for arbeidsgiver

31 8.2 Tinekjennelsen RG (2-1) Mistake om underslag av varer Hemmelig spaning sjåfør fotografert Tvist: Forholdsmessig kontrolltak aml 9-1 Spaning =? hemmelig video? Ikke vedvarende

32 8.2 Tinekjennelsen RG Flertall: lovlig kontrolltak - tillatt bevis her Spaning rettet mot mistenkt: Saklig begrunnet, ikke uforholdsmessig Mindretall: Ulovlig innhentet og nektes ført Hovedregel: Spaning ulovlig uten mistanke

33 8.5. Billakkererdommen Lb Aml 9-1 Mistanke: Saklig grunn til kontrolltiltak (undersøkelse datalogger) Loggene mangelfull datakvalitet Bruk av datalogger i strid med pol 8 f) Erstatning ikke-økonomisk tap Ellers tap på alle punkter Delte saksomkostninger

34 9.3 Videoovervåkning (1) Hovedregel: Hemmelig videoovervåkning rettsstridig Og nektes ført som bevis (Gatekjøkkenkjennelsen) Butikkmedarbeiderkjennelsen RG Mistanke: Underslag Mistanke: Arbeidstaker manipulert de ordinære videokameraer Eget skjult kamera satt opp Viste underslag Sa opp selv men trakk oppsigelsen

35 9.3 Videoovervåkning (2) Krav erstatning urettmessig oppsigelse/avskjed Arbeidsgiver fremla videobevis Begjært avskåret Tillatt ført: Bevisføring av dette opptaket et inngrep i personvernet som må tåles i et rettssamfunn EMK: Arbeidsgivers interesse i å beskytte seg mot kriminalitet EMK: Beskytte kolleger mot unødig mistanke

36 10.1 Overvåkning internett It-utstyr (1) ConocoPhillipsdommen Rt Avskjed: Porno nedlastet i strid med interne regler Retten: Ikke vurdert hjemmel POL POF 7-11: Datalogger fritatt fra meldeplikt til Datatilsynet Hindrer dette arbeidsgiver i å bruke opplysningene?

37 10.1 Overvåkning internett It-utstyr (2) Formål: Avdekke ansattes nedlastning av filer Formål basert på saklig begrunnet oppfatning om sikkerhetsrisiko Rettens vurderte: Urimelig? = 8 f) Avveining i arbeidsgivers favør POF 7-11 Hindrer ikke kontrolltiltak Kun unntak fra meldeplikten

38 13.1 Ansettelse: Innhenting opplysninger Gate Gourmetdommen TOVRO Virksomhetsoverdragelse Arbeidstaker ble spurt om fagforeningstilhørighet Formalbrudd aml 13-4 Oppreisningserstatning AML 13-9 = POL 49

39 III Hvilke linjer kan trekkes ut fra rettspraksis?

40 14 Saklighetskravet i AML 9-1 Mistanke om straffbare forhold: Saklig grunn til kontrolltiltak (Butikkmedarbeiderkjennelsen) Formodning for at kontrolltiltak antas å være saklig begrunnet. Begrunnet mistanke om mislige forhold utvider arbeidsgivers kontrolladgang (Tinekjennelsen)

41 14 Saklighetskrav (1) GPS-kjennelsen: «Hvorvidt et kontrolltiltak kan iverksettes reguleres av AML, mens POL regulerer hvorvidt opplysningene kan behandles

42 14 Saklighetskrav (2) Alltid konkret vurdering av saklighet og forholdsmessighet. Noen ting er som hovedregel ikke godtatt: Hemmelig videoovervåkning Spaning med fotografering i skjul Kontrollrapport basert på provokatoriske undersøkelser Ransaking

43 14 Saklighetskrav (3) Saklig begrunnede kontrolltiltak: Tinekjennelsen (pkt 8.2): Spaning (unntak fra hovedregel) Undersøkelse av PC for å sjekke fravær (Billakkererdommen) (pkt 8.5) Kontrollkjøp av vekter ved mistanke (LG ) Videoopptak hvis godt skiltet (Rt Ølutsalg)

44 14 Saklighetskrav (4) Mistanke - saklig grunn I praksis: Forholdsmessig? Andre mindre inngripende kontrollmetoder? Andre mindre krenkende metoder? Er kontrollen grov krenkelse av grunnleggende personvernhensyn? Skjult overvåkning ikke saklig Tradisjonelle kontrolltak normalt saklig (GPS?)

45 14 Saklighetskrav i AML= saklighetskrav i POL? GPSkjennelsen POL 8 f) interesseavveining ses i sammenheng med saklighetskravet i AML 9 Billakkererdommen Kontrolltiltaket (Ibas-undersøkelsen) lovlig etter AML 9-1 Bruken av personopplysningene (flere enn IBAS) i strid med POL 8 f)

46 15 Saksbehandling (1) Aml 9-2 Skal sikre betryggende innføring av kontrolltiltak Informasjon viktig for interesseaavveining i POL 8 f) og bevisavskjæring Betydning for saklighetsvurdering= rettmessighetsvurdering GPS-kjennelsen: Kunne ikke utelukke at bruken av opplysningene kunne vært rettmessig dersom aml 9-2 hadde vært fulgt

47 15 Saksbehandling (2) Betydning for styringsrettens omfang Arbeidsgivers styringsrett omfatter rettmessige kontrolltiltak GPS-saken: Arbeidsgiver hadde alt å vinne og intet å tape på å gå ut over styringsretten og bruke urettmessige kontrolltiltak som bevis i saken Generelt: Om et tiltak er lovlig - beror på saksbehandlingen

48 16 Bevisavskjæring og grensene for arbeidsgivers styringsrett Hovedregel Avskjæres: Skjult video Tillates ført som bevis: Tradisjonelle kontrolltiltak, GPS Datalogger Forutsetning: Informasjon og saksbehandling Som avgjør om kontrollen er inngripende

49 17 Oppreisning (1) Arbeidstaker fikk urimelig belastning ved å måtte forsvare seg mot arbeidsgivers overdrevne påstander om fravær. Erstatning for ikke-økonomisk tap etter personopplysningslov (Billakkererdommen, pkt 8.5) Kr 5000

50 17 Oppreisning (2) Ansettelse: Arbeidsgiver spør arbeidstaker om han er medlem av fagforening. AML 13-4 Arbeidstaker fikk erstatning for ikke-økonomisk tap pga lovbruddet (pkt 13.1 Gate Gourmet) Kr 5000

51 19 Kontroll og overvåkning av el utstyr Bruk av brannmurlogg for å undersøke om dataanlegg ble brukt i strid med instruks Nedlastning av porno, musikkfiler (pkt 10) ConocoPhilipssaken: Fritt frem for bruk av logger POF 9-2 annet ledd forbyr overvåkning av bruk av el utstyr Ikke til hinder for kontrolltiltak Undersøkelse av logg ikke vedvarende overvåkning

52 20 Bruk av EMK i materialet Butikkmedarbeiderkjennelsen (RG ): EMK: Arbeidsgivers interesse i å beskytte seg mot kriminalitet EMK: Beskytte kolleger mot unødig mistanke 2 e-postkjennelser: EMK verner privat kommunikasjon: RT Ciberkjennelsen TOBYF

53 21 Er arbeidssøkere spesielt utsatt? Omfattende kartlegging av arbeidssøkeres personopplysninger Hos potensielle arbeidsgivere og Rekrutteringsselskaper Gate Gourmet-saken: Erstatning Normalt: Ingen beskyttelse i prakss Finsk lov og ILO-rekommandasjon: Lovreguler bruk av personlighetstester

54 III Trender i rettspraksis Domstolene: Rettmessig når: God informasjon og saksbehandling Forholdsmessig kontrolltiltak Tradisjonelle kontrolltiltak (GPS?) Domstolene: Urettmessig : Uforholdsmessige kontrolltiltak Krenkende eller inngripende kontrolltiltak Eks skjult videoovervåkning

55 III Viser rettspraksis de virkelige problemene? Eller liten del? Ikke saker fra domstolene: Elektroniske adgangskontrollsystemer Systemer for tidsbruk og produktivitet Overvåkning av telefonbruk Politiattest, rusmiddeltest, medisinske undersøkelser, Psykologiske tester osv

56 III Avgrenser arbeidstakers personvern arbeidsgivers styringsrett? Ja Styringsretten omfatter kun rettmessige tiltak Bevisavskjæringskjennelser: Avgjør om bevis er fremskaffet på utilbørlig måte =grensene for arbeidsgivers styringsrett Fri bevisførsel også av bevis innhentet ved å gå ut over styringsretten-paradoks Konsekvenser?

57 IV Avslutning

58 Avslutning Er arbeidssøkere spesielt utsatt? Bør regler om personvern i arbeidslivet samles og gjøres mer konkrete? Trenger arbeidstakere og arbeidssøkere bedre personvern?

Viktige spørsmål. 5 Metode og materialet. 8 Kontrolltiltak GPS-kjennelsen. 7 Bevisavskjæring tvistelov

Viktige spørsmål. 5 Metode og materialet. 8 Kontrolltiltak GPS-kjennelsen. 7 Bevisavskjæring tvistelov Viktige spørsmål Personvernkonferansen 2011 Rettspraksis om personvern og grensene for arbeidsgivers styringsrett Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS 2. desember 2011 Har arbeidsgiver

Detaljer

Arbeidsgiver ser deg:

Arbeidsgiver ser deg: eforvaltningskonferansen 2011 9. februar 2011 Arbeidsgiver ser deg: Om grensene for arbeidsgivers rett til å kontrollere sine ansatte Advokat Mette Borchgrevink Kollektivtransportproduksjon AS Tidligere

Detaljer

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken

Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Høyesterettsdom i Avfallsservice-saken Datatilsynet 11. februar 2013 Høyesterett avsa den 31. januar 2013 dom i Avfallsservice-saken (HR-2012-00234-A). Saken for Høyesterett gjaldt krav om oppreisning

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett og ansattes personvern. Partnerforum 16. september 2008 Aslaug Bendiksen

Arbeidsgivers styringsrett og ansattes personvern. Partnerforum 16. september 2008 Aslaug Bendiksen Arbeidsgivers styringsrett og ansattes personvern Partnerforum 16. september 2008 Aslaug Bendiksen Disposisjon Hva er overvåking? Litt om lover og bruk av personopplysninger i arbeidslivet Enkelte eksempler:

Detaljer

Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte. Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo

Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte. Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo Kontrolltiltak og e-postinnsyn overfor ansatte Advokat Georg A. Engebretsen og advokat Julie Sagmo 26. november 2015 2 Filmet ansatte med skjult kamera De nye eierne av Norsk Kylling har funnet flere kamera

Detaljer

Lovligheten av å bruke lyd- og bildeopptak i arbeidstvister. I ulike tvister vil det kunne oppstå

Lovligheten av å bruke lyd- og bildeopptak i arbeidstvister. I ulike tvister vil det kunne oppstå Lovligheten av å bruke lyd- og bildeopptak i arbeidstvister I ulike tvister vil det kunne oppstå situasjoner hvor det kan være aktuelt for en av partene å ta opp samtaler eller filme hendelser til bruk

Detaljer

RENOVASJONSKONFERANSEN 2011

RENOVASJONSKONFERANSEN 2011 RENOVASJONSKONFERANSEN 2011 GPS-overvåkning Hva er status i Troms-saken og hva sier loven? Advokat Kjetil Edvardsen "GPS-saken" KORT OM HVA DEN DREIER SEG OM Avfallsservice AS driver blant annet renovasjon

Detaljer

OM AVGRENSING AV ARBEIDSGIVERS STYRINGS- RETT PÅ GRUNN AV ARBEIDSTAKERS PERSONVERN

OM AVGRENSING AV ARBEIDSGIVERS STYRINGS- RETT PÅ GRUNN AV ARBEIDSTAKERS PERSONVERN CompLex nr. 5/2011 Mette Borchgrevink OM AVGRENSING AV ARBEIDSGIVERS STYRINGS- RETT PÅ GRUNN AV ARBEIDSTAKERS PERSONVERN EN GJENNOMGANG AV NORSK RETTSPRAKSIS Senter for rettsinformatikk, Avdeling for forvaltningsinformatikk

Detaljer

BEVISAVSKJÆRING SOM KONSEKVENS AV URETTMESSIGE KONTROLLTILTAK I ARBEIDSLIVET

BEVISAVSKJÆRING SOM KONSEKVENS AV URETTMESSIGE KONTROLLTILTAK I ARBEIDSLIVET BEVISAVSKJÆRING SOM KONSEKVENS AV URETTMESSIGE KONTROLLTILTAK I ARBEIDSLIVET Med særlig vekt på bevis ervervet gjennom innsyn i e-post, datalogg og fjernsynsovervåkning Universitetet i Oslo Det juridiske

Detaljer

GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg?

GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? GPS-overvåkning og personvern hvordan skal arbeidsgiver forholde seg? 25. Mars 2015, Maskinentreprenørenes Forbund Seniorrådgiver Hågen Thomas Ljøgodt Sentrale rettskilder: Lov om behandling av personopplysninger

Detaljer

Forsikringselskaper adgang til etterforskning

Forsikringselskaper adgang til etterforskning Forsikringselskaper adgang til etterforskning Forum rettsinformatikk Foreningen for jus & EDB 03.09.2015 2 Saksbehandling / utredning Saksbehandling vs. Utredning 3 Tiltak Samtaler med kunder og andre

Detaljer

Personvern overvåking og kontrolltiltak i arbeidslivet. Paratkonferansen, 16. november 2010 Bjørn Erik Thon

Personvern overvåking og kontrolltiltak i arbeidslivet. Paratkonferansen, 16. november 2010 Bjørn Erik Thon Personvern overvåking og kontrolltiltak i arbeidslivet Paratkonferansen, 16. november 2010 Bjørn Erik Thon Disposisjon - Kort om Datatilsynet og det lovverk vi forvalter - Kort om regler som regulerer

Detaljer

Lovligheten av å bruke lyd- og bildeopptak i arbeidstvister

Lovligheten av å bruke lyd- og bildeopptak i arbeidstvister Lovligheten av å bruke lyd- og bildeopptak i arbeidstvister I ulike tvister vil det kunne oppstå situasjoner hvor det kan være aktuelt for en av partene å ta opp samtaler eller filme hendelser til bruk

Detaljer

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA

GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA GDPR HVA ER VIKTIG FOR HR- DATA Ane Wigers og Kjersti Hatlestad VÅRE MEDLEMMER DRIVER NORGE Forordningen stiller tydelige krav til fremgangsmåte ved behandling av personopplysninger Risikobasert tilnærming

Detaljer

Personvern under press utfordringer i arbeidslivet. Fafo-frokost 04.11.08

Personvern under press utfordringer i arbeidslivet. Fafo-frokost 04.11.08 Personvern under press utfordringer i arbeidslivet. Fafo-frokost 04.11.08 1 2 Spørsmålene som belyses: 1. Hvordan defineres ansattes rett på personvern i arbeidslivet, og hvordan står dette i forhold til

Detaljer

Forsikringssvindel og personvern. Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad

Forsikringssvindel og personvern. Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad Forsikringssvindel og personvern Møte i Den norske Forsikringsforening 27. november 2013 Øystein Flagstad Personopplysningsloven - behandlingsgrunnlag Grunnvilkår for behandling av personopplysninger i

Detaljer

REGISTRERING OG MÅ LING ÅV ÅRBEIDSPRESTÅSJONER - HVILKE REGLER GJELDER?

REGISTRERING OG MÅ LING ÅV ÅRBEIDSPRESTÅSJONER - HVILKE REGLER GJELDER? Dato: 21.12.2016 REGISTRERING OG MÅ LING ÅV ÅRBEIDSPRESTÅSJONER - HVILKE REGLER GJELDER? Nedenfor gis det en beskrivelse av hovedelementene i reglene om kontrolltiltak og reglene om personopplysninger

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik

Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser. Av Hanne Marthe Breivik Rusmiddeltesting i arbeidslivet - adgang, skranker og konsekvenser Av Hanne Marthe Breivik Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2008 1 Innledning...

Detaljer

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold

Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold Advokat Anders Lindstrøm Advokat Lene Liknes Hansen Kort om oss og juridisk avdeling i Parat Advokater Hva vi jobber med? Trender i arbeidslivet side 2 Rettslig

Detaljer

Rusmiddeltesting i arbeidslivet

Rusmiddeltesting i arbeidslivet Rusmiddeltesting i arbeidslivet Adgang og begrensninger til generell rusmiddeltesting Advokat Nina Melsom, NHO 20. september 2007 Bruk av rusmidler. Bruk av rusmidler i arbeidslivet kan representere risiko

Detaljer

Personvern og utredningsarbeid hvor går grensen? Cecilie Rønnevik, fagdirektør Forsikringsforeningen 27. november 2013

Personvern og utredningsarbeid hvor går grensen? Cecilie Rønnevik, fagdirektør Forsikringsforeningen 27. november 2013 Personvern og utredningsarbeid hvor går grensen? Cecilie Rønnevik, fagdirektør Forsikringsforeningen 27. november 2013 Personvern Vern mot uforholdsmessige inngrep i den enkeltes private sfære, balansere

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Innsyn i ansattes e-post Gjeldende rett og forslag til nye regler Personvernkommisjonen, 10. April 2008 Astrid Flesland, seniorrådgiver, Datatilsynet Personopplysningsloven Formål: å beskytte den enkelte

Detaljer

Vilkår for lovlig GPS-overvåkning rettet mot arbeidstakere

Vilkår for lovlig GPS-overvåkning rettet mot arbeidstakere Vilkår for lovlig GPS-overvåkning rettet mot arbeidstakere Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 701 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17 550 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (april 2016)

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (april 2016) Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (april 2016) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag... 3

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR NEDBEMANNING I MÅSØY KOMMUNE Godkjent av AMU 09.06.15, sak 15/33 Vedtatt av kommunestyret 23.06.15, sak 15/34 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. LOVER OG AVTALER... 2 LOVHJEMMEL:... 2 2. OVERORDNEDE

Detaljer

KONTROLLTILTAK VED KONKRET MISTANKE OM MISLIGHOLD UTGJØR DETTE EN TRUSSEL FOR ARBEIDSTAKERS PERSONVERN?

KONTROLLTILTAK VED KONKRET MISTANKE OM MISLIGHOLD UTGJØR DETTE EN TRUSSEL FOR ARBEIDSTAKERS PERSONVERN? KONTROLLTILTAK VED KONKRET MISTANKE OM MISLIGHOLD UTGJØR DETTE EN TRUSSEL FOR ARBEIDSTAKERS PERSONVERN? Kandidatnummer: 156048 Antall ord: 12161 Veileder: Toril Wik Dato: 12.05.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Kontrolltiltak i virksomhet.

Kontrolltiltak i virksomhet. Kontrolltiltak i virksomhet. Særlig om arbeidsgivers innsynsrett i arbeidstakers e-post. Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 744 Leveringsfrist: 26.04.2011 Til sammen 15643 ord

Detaljer

1.6 Sentrale lover og forskrifter

1.6 Sentrale lover og forskrifter 1.6 Sentrale lover og forskrifter Innledning For Midt-Telemarkkommunenes informasjonssikkerhet gjelder en rekke lover og bestemmelser som blant annet tar sikte på å hindre at noen uten lovlig hjemmel får

Detaljer

El & IT FORBUNDET Personvern i arbeidsforhold. 26. september 2005 Informasjonssjef Ove Skåra Juridisk rådgiver Beate Sire Dagslet

El & IT FORBUNDET Personvern i arbeidsforhold. 26. september 2005 Informasjonssjef Ove Skåra Juridisk rådgiver Beate Sire Dagslet El & IT FORBUNDET Personvern i arbeidsforhold 26. september 2005 Informasjonssjef Ove Skåra Juridisk rådgiver Beate Sire Dagslet Teknologiutviklingen og personvern 1890: Harward Law Review: The right to

Detaljer

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåking etter arbeidsmiljøloven 1.0 Innledning De overordnede spørsmål fra et bedriftsperspektiv vil ofte være: Kan vi innføre et nytt system og

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Opplæring for tillitsvalgte - våren 2014 Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aml. 4-6 MH Innhold Tilretteleggingsplikten, aml. 4-6 Oppsigelse etter utløpet av verneperioden 2 1 Hjemmel aml. 4-6 (1) 4-6.

Detaljer

Arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post

Arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post Arbeidsgivers rett til innsyn i arbeidstakers e-post Kandidatnr: 160649 Leveringsfrist: 2.juni 2008 Veileder: Egil Horstad Til sammen 14695 ord Per 30.05.2008 i Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 1.1 TEMA

Detaljer

IVERKSETTELSE AV KONTROLLTILTAK ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 9-1 og 9-2

IVERKSETTELSE AV KONTROLLTILTAK ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 9-1 og 9-2 IVERKSETTELSE AV KONTROLLTILTAK ETTER ARBEIDSMILJØLOVEN 9-1 og 9-2 Bestemmelsenes anvendelsesområde, vilkår for iverksettelse og saksbehandlingsregler Kandidatnummer: 531 Leveringsfrist: 25. november 2008

Detaljer

Omstilling ved bruk av egne ansatte

Omstilling ved bruk av egne ansatte Omstilling ved endret bruk av egne ansatte Jan Fougner, Advokat (H), partner/phd, Prof II BI HR Norge 9. desember Omstilling ved bruk av egne ansatte 01 02 03 04 Styringsretten som omstillingsverktøy Hvordan

Detaljer

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato

DRI1010 Emnekode. Oppgave Kandidatnummer Dato Oppgave 1 361 2015-05-05 For å kunne vite hvilken betydningen det har for anvendelsen av personopplysningsloven når det skal behandles sensitive personopplysninger så må man vite hva «sensitive personopplysninger»

Detaljer

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger

Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Registrering og overvåking i fiskeribransjen rettslig regulering og aktuelle problemstillinger Mari Hersoug Nedberg, seniorrådgiver Pelagisk forening, 23. februar 2012 Disposisjon - Personvern et bakgrunnsbilde

Detaljer

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet

Velferdsteknologi og personvern. Camilla Nervik, Datatilsynet Velferdsteknologi og personvern Camilla Nervik, Datatilsynet Datatilsynet http://itpro.no/artikkel/20499/vipps-deler-din-kundeinformasjon-medfacebook/ http://e24.no/digital/undlien-vil-skape-medisiner-tilpasset-dine-gener-uioprofessor-vil-digitalisere-genene-dine/23608168

Detaljer

Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett Arbeidsgivers styringsrett Kurs for tillitsvalgte Soria Moria 15. 16. januar 2018 v/ Ellen Røyneberg, advokat i Legeforeningen Agenda Arbeidsgivers styringsrett generelle utgangspunkter og rettspraksis

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bergsjø i HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning

Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning DET KONGELIGE ARBEIDSDEPARTEMENT Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref 201002004-/ISF Dato 1 7 2010 Lagring av advarsler i personalmapper - Datatilsynets veiledning Arbeidsdepartementet mottok nylig

Detaljer

Varslingsrutiner ved HiST

Varslingsrutiner ved HiST Varslingsrutiner ved HiST Innledning Denne rutinebeskrivelsen tar utgangspunkt i Fornyings- og administrasjonsdepartementets retningslinjer for utarbeidelse av lokale varlingsrutiner i statlige virksomheter.

Detaljer

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no

Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold. 3. September 2015. Kari Gimmingsrud. www.haavind.no Samtykke som behandlingsgrunnlag i arbeidsforhold 3. September 2015 Kari Gimmingsrud www.haavind.no TEMA Samtykke som grunnlag for behandling av personopplysninger i arbeidsforhold Aktualitet Før - under

Detaljer

UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER. Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge

UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER. Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge UTRO ANSATT? INTERNE UNDERSØKELSER, GRANSKNING OG HÅNDTERING AV MISTANKE OM ØKONOMISKE MISLIGHETER Advokat (H) Trond Hatland og advokat Håkon Berge Advokatfirmaet Thommessen AS Bergen Næringsråd 18. februar

Detaljer

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød

Praktisk arbeidsrett. Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen. Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk arbeidsrett Sentrale arbeidsrettslige temaer for arbeidsgivere i anleggsbransjen Leder for juridisk avdeling Thomas Kollerød Praktisk informasjon tema og mål Varighet 8 timer Kursets innhold Forskjellen

Detaljer

Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern

Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern Forholdet mellom arbeidsgivers styringsrett og arbeidssøkers personvern - I forbindelse med ansettelse og rekruttering av arbeidstakere Kandidatnummer: 677 Leveringsfrist: 25.11.12 Antall ord: 17.122 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Hvor går grensen for arbeidsgivers kontrolladgang av arbeidstaker

Hvor går grensen for arbeidsgivers kontrolladgang av arbeidstaker Hvor går grensen for arbeidsgivers kontrolladgang av arbeidstaker Personvern i arbeidsforhold Kandidatnummer: 44 Antall ord: 14984 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN 01.

Detaljer

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013

NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER. Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 NÅR ARBEIDSSTOKKEN SKAL SLANKES - MULIGHETER OG FALLGRUVER Trond Hatland, Advokat (H) Bergen Næringsråd,19. mars 2013 1 INTRODUKSJON TIL TEMAET Omstillinger en del av hverdagen Krav til konkurransekraft

Detaljer

Arbeidstakerens personvern ved kontroll på arbeidsplassen

Arbeidstakerens personvern ved kontroll på arbeidsplassen Arbeidstakerens personvern ved kontroll på arbeidsplassen En fremstilling av reglene for arbeidsgiverens kontrolladgang og adgang til å behandle opplysninger som kommer frem av kontrollen, vurdert mot

Detaljer

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold

Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold Ansettelse Oppsigelse Tvister om arbeidsforhold De viktigste lovparagrafer i forbindelse med ansettelser, oppsigelser og tvistebehandling Fraktefartøyenes Rederiforening 1. Ansettelse Skipsarbeidsloven

Detaljer

Om arbeidsgivers adgang til å kontrollere ansattes e-post og datalogger ved mistanke om misligheter

Om arbeidsgivers adgang til å kontrollere ansattes e-post og datalogger ved mistanke om misligheter Om arbeidsgivers adgang til å kontrollere ansattes e-post og datalogger ved mistanke om misligheter Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 633 Leveringsfrist: 25. april 2010 Til sammen

Detaljer

Tvisteloven 22-7 som hjemmel for å avskjære bevis fremkommet ved arbeidsrettslige kontrolltiltak

Tvisteloven 22-7 som hjemmel for å avskjære bevis fremkommet ved arbeidsrettslige kontrolltiltak Tvisteloven 22-7 som hjemmel for å avskjære bevis fremkommet ved arbeidsrettslige kontrolltiltak En avveining mellom hensynet til riktig resultat og arbeidstakers personvernhensyn. Kandidatnummer: 744

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE

Adressemekling. Innhold INNLEDNING AKTØRENE Adressemekling Oppdatert februar 2012 Innhold Adressemekling... 1 INNLEDNING... 1 AKTØRENE... 1 1. Når kan man foreta mekling uten samtykke?... 2 2. Når krever bruk av adresselister samtykke?... 3 3. Den

Detaljer

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013.

Det vises til Datatilsynets tilsynets varsel om vedtak og overtredelsesgebyr av 16. april 2013 og virksomhetens merknader i brev av 14. mai 2013. Retura Sør-Trøndelag Postboks 94 7301 ORKANGER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato TEV/450/99/2013 12/00571-8/HTE 3. juli 2013 Retura Sør-Trøndelag - bruk av GPS - vedtak og overtredelsesgebyr

Detaljer

Lynkurs i arbeidsrett

Lynkurs i arbeidsrett Grunnkurs for tillitsvalgte i Norsk Lektorlag 14-15 september 2017 Lynkurs i arbeidsrett Med vekt på partenes rettigheter og plikter v/marianne Pedersen Juridisk rådgiver Oversikt Arbeidsrett en oversikt

Detaljer

Rutiner for gjennomføring av innsyn i brukeres e-post og annet elektronisk lagret materiale.

Rutiner for gjennomføring av innsyn i brukeres e-post og annet elektronisk lagret materiale. 1 av 5 Personalavdelingen 01.12.2015 Rutiner for gjennomføring av innsyn i brukeres e-post og annet elektronisk lagret materiale. Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Mål... 2 1.2 Gyldighetsområde... 2 1.3 Forhold

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00234-A, (sak nr. 2012/1334), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00234-A, (sak nr. 2012/1334), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 31. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00234-A, (sak nr. 2012/1334), sivil sak, anke over dom, Jørn Roar Hansen Rollstad Landsorganisasjonen i Norge (LO) (partshjelper) (advokat

Detaljer

Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling

Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling Ytringsfrihet, lojalitetsplikt og varsling Utdanningsforbundet Bergen 10. Desember 2007 Advokat Bente J. Kraugerud Tema Ytringsfrihet Hva og hvorfor Tillatte begrensninger Lojalitet i arbeidsforhold Hva

Detaljer

Personvern og informasjonssikkerhet - Begreper, systematikk og rettslig regulering EL&IT forbundets konferanse (Drammen, 17.

Personvern og informasjonssikkerhet - Begreper, systematikk og rettslig regulering EL&IT forbundets konferanse (Drammen, 17. Personvern og informasjonssikkerhet - Begreper, systematikk og rettslig regulering EL&IT forbundets konferanse (Drammen, 17. september 2007) Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk,

Detaljer

Kontroll av ansattes e-post

Kontroll av ansattes e-post Kontroll av ansattes e-post Kandidatnummer: 429 Veileder: Kjetil Edvardsen Leveringsfrist: 27. november 2006 Til sammen 17 144 ord 24.11.2006 Innholdsfortegnelse TIL SAMMEN 17 144 ORD I INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen

Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Varsling - ditt eller mitt ansvar? Frokostseminar 17. september 2015 Advokatene Christel Søreide, Georg Abusdal Engebretsen og Jannicke Eilertsen Agenda 01 02 03 04 05 Hva er varsling? Retten til å varsle

Detaljer

Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon. v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud

Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon. v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud Innsyn i og håndtering av sensitiv personinformasjon v/ Kirsti Torbjørnson og Gerd Smedsrud 2 Nye personvernregler i 2018 En forordning og to direktiver om personvern fra 2016 trer i kraft i norsk lovgivning

Detaljer

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale.

Avtale om tiltaksplan inngås for et år av gangen og blir videreført ut over 65 år for dem som allerede har inngått en senioravtale. Sakens bakgrunn En gruppe eldre ansatte i Ålesund kommune hevder at de er diskriminert av Ålesund kommune. Klagerne er 65 år eller eldre. Klagen er begrunnet med at de ikke omfattes av alle de seniorpolitiske

Detaljer

Kontroll og overvåkning i arbeidslivet

Kontroll og overvåkning i arbeidslivet Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep. 0030 OSLO Deres ref: 201003021-/ISF Oslo, 31.05.2011 Vår ref: Stian Sigurdsen/ 11-10820 Kontroll og overvåkning i arbeidslivet HSH viser til departementets brev

Detaljer

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåkning etter arbeidsmiljøloven

Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåkning etter arbeidsmiljøloven Innføring av elektroniske styringsverktøy kontroll og overvåkning etter arbeidsmiljøloven 1.0 Innledning De overordnede spørsmål fra et bedriftsperspektiv vil ofte være: Kan vi innføre et nytt system og

Detaljer

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine

Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Innlegget er skrevet av Jan Eikeland, juridisk rådgiver i Overlegeforeningen Når arbeidsgiver vil endre arbeidsoppgavene dine Om grensene for styringsretten: Hvor fritt står ledelsen når de ønsker å gjøre

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

RETNINGSLINJER OG RUTINER

RETNINGSLINJER OG RUTINER RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKK VERDIGE FORHOLD I TANA KOMMUNE RETNINGSLINJER OG RUTINER FOR VARSLING 1. Lovbestemmelsen: Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven har følgende ordlyd: 2-4 Varsling

Detaljer

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012

Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Likestillings- og diskrimineringsrett - for Legeforeningens tillitsvalgte, 1. februar 2012 Helene Jesnes og Cathrine Sørlie Likestillings- og diskrimineringsombudet Frittstående offentlig forvaltningsorgan

Detaljer

Frokostseminar 11. mai 2017: Endringer i arbeidsforhold

Frokostseminar 11. mai 2017: Endringer i arbeidsforhold Frokostseminar 11. mai 2017: Endringer i arbeidsforhold Arbeidsgivers styringsrett og endringsoppsigelse som instrument for avtalerevisjon Advokat/PhD Jan Fougner og advokat Christel Søreide Arbeidsgivers

Detaljer

Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning. DRI1010 Mona Naomi Lintvedt

Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning. DRI1010 Mona Naomi Lintvedt Krav til formål, opplysningskvalitet og utredning DRI1010 Mona Naomi Lintvedt monali@mac.com Dagens tema Kravene i pol 11 Formål for behandlingen Kvalitet på opplysningene Retting /sletting av personopplysninger

Detaljer

Anonymisering - vikariat ikke forlenget

Anonymisering - vikariat ikke forlenget Anonymisering - vikariat ikke forlenget Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 12. desember 2010 fra NTL på vegne av A. NTL ber ombudet vurdere om A ble forskjellsbehandlet på grunn

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og styringsrett Juridiske forhold ved sykefravær - krav i praksis IA-rådgiver/Jurist Richard Vatten Avdelingsleder Arnfinn Bjørshol Juridiske forhold ved sykefravær

Detaljer

08.06.15. Hvordan håndtere medarbeidere som ikke fungerer? Frokostmøte Menova, 9. juni 2015. Advokat Terje Gerhard Andersen

08.06.15. Hvordan håndtere medarbeidere som ikke fungerer? Frokostmøte Menova, 9. juni 2015. Advokat Terje Gerhard Andersen Hvordan håndtere medarbeidere som ikke fungerer? Frokostmøte Menova, 9. juni 2015 Advokat Terje Gerhard Andersen 1 Dagens tema Hva gjør vi når arbeidstaker ikke fungerer godt nok? Hva er målet? Bidra Il

Detaljer

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE

Rutiner for VARSLING. om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE Rutiner for VARSLING om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen IBESTAD KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRE 23.09.2010 Innholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Arbeidstakers rett til å varsle...3 3 Fremgangsmåte

Detaljer

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt

Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Veiledningsdokument for håndtering av personopplysninger i Norge digitalt Informasjon om personopplysninger Formålet med personopplysningsloven Formålet med personopplysningsloven (pol) er å beskytte den

Detaljer

Varsling i Ringebu kommune

Varsling i Ringebu kommune Varsling i Ringebu kommune Lovhjemmel Arbeidsmiljøloven, spesielt: 1-1 Lovens formål 2-3 Arbeidstakers medvirkningsplikt 2-A Varsling 2 A-1.Rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten 2

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 08/474 Arkiv: 030 SAKSFRAMLEGG Dato: 18.11.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Kort innføring i personopplysningsloven

Kort innføring i personopplysningsloven Kort innføring i personopplysningsloven Professor Dag Wiese Schartum, Avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO 1 Når gjelder personopplysningsloven? Dersom et informasjonssystem inneholder personopplysninger,

Detaljer

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen

Begrensninger i advokaters taushetsplikt. Erik Keiserud, Advokatforeningen Begrensninger i advokaters taushetsplikt Erik Keiserud, Advokatforeningen Innledning Utgangspunkt utvalgets mandat pkt. 5 Advokatforeningens notat 17. januar 2014 Arbeidsutkast til en taushetspliktbestemmelse:

Detaljer

Vedtatt i AMU Kap HMS System Porsanger kommune VARSLINGSRUTINER FOR PORSANGER KOMMUNE. 2008/794-ald

Vedtatt i AMU Kap HMS System Porsanger kommune VARSLINGSRUTINER FOR PORSANGER KOMMUNE. 2008/794-ald VARSLINGSRUTINER FOR PORSANGER KOMMUNE Innholdsfortegnelse 1. Forord 2. Sammendrag 3. Varslingsrutiner 3.1 Hva er varsling? 3.2 Prinsipper for kommunens varsling 3.3 Hva skal det varsles om? 3.4 Forsvarlig

Detaljer

Kameraovervåking på jobben

Kameraovervåking på jobben Kameraovervåking på jobben Kandidatnummer:524 Leveringsfrist: 25. november 2013 Antall ord: 16 860 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Problemstilling... 1 1.2 Tema og aktualitet... 1 1.3 Nærmere

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Oppsigelse i prøvetid. Advokat (H), prof. II, Phd, Jan Fougner og advokat Siri Falch-Olsen

Oppsigelse i prøvetid. Advokat (H), prof. II, Phd, Jan Fougner og advokat Siri Falch-Olsen Oppsigelse i prøvetid Advokat (H), prof. II, Phd, Jan Fougner og advokat Siri Falch-Olsen 9. Januar 2018 01 01 Innledning https://www.dn.no/jobbledelse/2015/01/18/2101/arbeidsliv/-en-av-ti-er-feilansettelser

Detaljer

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken

Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Sjømannskirken Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalet 07.12.2010 Bakgrunn Fra 1. januar 2007 ble det innført nye regler for varsling av kritikkverdige forhold, jf

Detaljer

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr.

s.1 av 6 Trafikkskolens navn og org. nr. s.1 av 6 Eksempel: Arbeidsreglement Trafikkskolens navn og org. nr. 1. Tilsetting Trafikklærer tilsettes og sies opp av trafikkskolens styre eller etter fullmakt av faglig/daglig leder. Ved tilsetting

Detaljer

Eksempel på datadisiplininstruks

Eksempel på datadisiplininstruks Eksempel på datadisiplininstruks Denne datadisiplininstruksen gjelder bruk av [bedriftens navn]s datautstyr, nettverk og datasystemer, inkludert fjernpålogging og mobiltelefoner. 1. Hovedprinsipp Den ansatte

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Grunnleggende arbeidsrett

Grunnleggende arbeidsrett GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN3 PRIVAT: ARBEIDSRETT Grunnleggende arbeidsrett Opphør av ansettelsesforholdet Hovedtemaer 1. Stillingsvern 2. Rettigheter når jeg har mistet jobben Tema 1 Stillingsvern

Detaljer

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten

Innhold. 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt. 7 Varslingsrutine. 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder Innhold 4 Hva sier loven? 5 Hva er varsling? 6 Retten til å varsle internt 7 Varslingsrutine 9 Varslingsplakaten Varslingsveileder I enhver virksomhet vil det kunne forekomme kritikkverdige

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.06.2011 Ref. nr.: 11/7343 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 35/11 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte tirsdag

Detaljer

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling 1 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref Dato 200601047-/CRS 207.19/NSS 23.03.06 Høring forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling Det vises

Detaljer

KAMERAOVERVÅKING AV ARBEIDSTAKERE

KAMERAOVERVÅKING AV ARBEIDSTAKERE KAMERAOVERVÅKING AV ARBEIDSTAKERE Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 631 Leveringsfrist: 25.04.2012 Til sammen 16 450 ord 24.04.2012 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 1 1.1 Tema og

Detaljer

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013.

VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 20. september 2013. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 25.09.2013 Ref. nr.: 13/21182 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 48/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag

Detaljer

Lederkurs 2012. Quality Spa & Resort Son Hotel. Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad. Advokatfirma RAUGLAND as MNA

Lederkurs 2012. Quality Spa & Resort Son Hotel. Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad. Advokatfirma RAUGLAND as MNA Lederkurs 2012 Advokatfirma Quality Spa & Resort Son Hotel Lojalitetsplikt, ytringsfrihet og varsling v/ Marianne Gjerstad Ytringsfrihet Grl. 100 Ytringsfrihed bør finde Sted. (...) Frimodige Ytringer

Detaljer

Taleflytvansker og arbeidslivet

Taleflytvansker og arbeidslivet Taleflytvansker og arbeidslivet Ikke alle med taleflytvansker møter forståelse i arbeidslivet, og finner det vanskelig å få utnyttet kompetansen sin. Norsk Interesseforening for Stamme(NIFS) har samlet

Detaljer