REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB"

Transkript

1 REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER AskerIBK sfargererrødetrøyermedsorteshortsogrødestrømper.personligenavnpådrakterskal ikkeforekomme.hvislageneselvskafferreservedrakter,skaldisseværehvitemedsorteshortsog hvitestrømper.drakterskalværeihenholdtilgjeldeneutstyrsavtalerogfraleverandørerinnenforfelles avtaleforklubben. Reklamepådrakter All reklame som skaffes, enten ved direkte sponsing, eller ved sponsing av helt draktsett, skal godkjennesavstyret. 2. RETNINGSLINJER Retningslinjerforforeldre/foresatte Respekterklubbensarbeid.DeterfrivilligåværemedlemavAskerInnebandyklubb,menerdu medfølgerduvåreregler. Bidramedåriggeoppvantetc.iforbindelsemedkamperogtreninger. Møtopppåtreningerogkamper,barnaønskerdet. Gioppmuntringtilallespillerneunderkampene. Hjelpbarnetditttilåtålebådeseireogtap. Respekterlagledernesbrukavspillerne. Støttdommerne,ikkekritiserdommeravgjørelser. Lærbarnafolkeskikk.Gåforanmedetgodteksempel. Motiverbarnatilåværepositivepåtrening. Visgodsportsåndogrespektforandre. Veduenighetsnakkerdumeddendetgjelder ikkeom. Engasjerdeg,menhuskatdeterbarnasomspiller ikkedu. Huskatdetviktigsteavalteratbarnatrivesoghardetgøy. Retningslinjerforspillere Respekterhverandre. Respektertrenereoglagledere. Møtpåtreningforålære,ikkebareværeder. Hjelphverandre,bådepåtreningogikamp. Værærligoverfortreneroglagkamerater. Bidramedåriggeoppvantetc.iforbindelsemedkamperogtreninger. Værstoltavdinegeninnsats. Følgklubbensregler. MOBBINGERIKKEAKSEPTERT AskerInnebandyklubb Postboks6 1389Heggedal Orgnr: askeribk.no

2 Retningslinjerfortrenere/lagledere Væretgodtforbilde,duerveileder,inspiratorogmotivator. Møtpresisoggodtforberedttiltreningogkamper. Værbevisstpåatdugiralleoppmerksomhet. Enhverspillerskalfåmulighettilåutviklesineferdigheter. Samarbeidmedandretrenere,lagledereogforeldre. Mobbing Mobbingharblittetproblemidetnorskesamfunnetbådepåsms,internettogeNpost.Detteernoe AskerInnebandyklubbikkeaksepterer.Vedmistankeommobbingvildeinvolverteparterbliinnkalttil møte med trener, lagleder, sportslig leder og leder. Ved evt. gjentatt mobbing vil spiller bli vurdert ekskludertfraklubben. Seksuelltrakassering Idrettentiltrekkersegdessverrepersonersomikkekommertilosspgaidrettenviutfører,menforå finne lette offer for sine egne laster. Asker Innebandyklubb vil forholde seg til dette ved hjelp av idrettsstyretsretningslinjer. Alkohol Barnogungesomdeltarialdersbestemteklasser(under18år)skalmøteettrygtogalkoholfritt idrettsmiljø.trenere,ledereogutøvereskalfremståsomgodeforbilderforbarnogungeog ikkenytealkoholisamværmedutøvereidennealder.sekap.10.9 Tribunekulturenskalværetrygg,familievennligogalkoholfri.Påtribuneneskaldetderforikke nytesalkohol. 3. FORSIKRING OG LISENS Spillere tom 12 år er forsikret gjennom Norges Idrettsforbunds (NIF) barneforsikring. Forutsatt at medlemsavgifterbetalt. Infoomdettefinnesher: Fradetåretspillerenfyller13årskalspillerenløseindividuelllisens. Dennekommerpåegen fakturadirektefraklubbentilhverenkeltspiller.medlemsavgifttilklubbenmå værebetalt. Infoomdettefinnespå: AskerInnebandyklubb Postboks6 1389Heggedal Orgnr: askeribk.no

3 4. REGLER FOR REISER Formål: ågjørereiseogoppholdvedkamper,turneringerogtreningsleirertilentrygg,godogminnerik opplevelseforalleaktiveogledere skapetrygghetforforesattesomoverlaterbarnogungeiklubbensvaretekt gitrygghetforvåreledereomhvasomforventesavdem Omfangogforutsetninger: dissereglergjelderforallereiseriforbindelsemedkamper,turneringerogtreningsleirermed overnatting,deraktiveundermyndighetsalderdeltar reisersomomfattesavdissereglereråbetraktesomalkoholfrisoneforaktiveoglederefra avreisetilhjemkomst påallereiseriregiavklubbenskaldetutpekesenansvarlighovedledersomharoverordnet myndighetfraavreisetilhjemkomst der hvor flere lag deltar skal hvert lag ha med seg minimum 2 ledere inkl. trener / lagleder. Minimum1avlederneskalværeavsammekjønnsomlagetsdeltakere. Hovedleder: avholderinformasjonsmøtefordeltakerneogderesforesatteføravreise,ellerpåannenmåteå sørgeforattilstrekkeliginformasjonblirgitt sørgerforatoppdatertdeltakerlistemedtelefonnummerpåalledeltakerneforefinnes haroverordnetansvarforatreisenforegåretterderetningslinjerklubbenharbestemt 5. POLITIATTEST PolitiattestskalavkrevesavpersonersomskalutføreoppgaverforklubbensominnebærerettillitsN eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menesbarnogungeunder18år. Personerunder18årskalogsåavkrevespolitiattest.Dennedregrenseer15år. Hvemskalvihaattestfra? Trenere,lagledereogforeldresomermedpåturneringersomledere.Desomoftekjørerandre sinebarn. Hvordanfåattest? Vigirbeskjedtildemsommåhapolitiattest.Ansvarligforpolitiattesterskalsendeinnsøknadtil politiet.søknadenmåundertegnesavsøkerenogklubbensrepresentant.duvilfådentilsendt AskerInnebandyklubb Postboks6 1389Heggedal Orgnr: askeribk.no

4 AskerInnebandyklubb Postboks6 1389Heggedal Orgnr: askeribk.no frapolitiet.nårpolitiattestergodkjentmådenfremvisesforklubbensansvarligeforpolitiattester. Opplysningenevilblilagretiklubbensarkiv.Duskalselvbeholdattestenetterpå. 6. FAIR PLAY SomspillerharduetansvarforatduoppførerdegidenretteFairPlayNånd.Deterkanskjeenkeltå si,menhvabetyrdet? FairPlaybetyratdusomspillermå: tagodtvarepådinemedspillereåinkluderenyelagkamerater unngåstygtspill skapetrygghetoggodlagåndpåbanen FairPlayNåndenskalvokseframved: treneogspillekampermedgodthumør behandlemotstandernemedrespekt hjelpeskadetspilleruansettlag takkemotstanderenogdommerneetterkampen ikkeåkjeftepåandrespillereellerdommerne Fortrenereogledere SomtreneroglederharduansvarforatspilletutøvesidenretteFairPlayNånd.Duskalsørgeforat spillernehargodkjennskaptilreglerogretningslinjer,ogatdisseblirfulgt.dukaninviterespilleretil temamøter,dersituasjonertasopptilvurderingogbevisstgjøring. Deterdittansvarsomtrenerellerlederatspillerneforstår: betydningenavdommernessituasjonogfunksjon atdommernemåtahurtigevalg ogdermedumuligkanværefeilfrie betydningenavikkeåoverreagerepådommeravgjørelser atdeterdommernesavgjørelsesomteller,ogatdeterbortkastetåpådrasegstraffforkjeftbruk betydningenavåfølgeregelverketndettjeneralleparter,ogdermedogsåspillet Forforesatteogforeldre Foresatteogforeldreerenviktigressurs.Deterfintomogsåderebidrartiltrivselogfairplay. Taansvaretogtenkoverfølgende: dininteresseogoppfølgingbetyrmyeforbarnogunge

5 likeverd,akseptoginkluderingbørgjeldealle verdsettopplevelse,godoppførseloglagåndhøyt respektertrenerensbrukavspillere ikkekritiserhans/hennesavgjørelser dommerneprøverogsåågjøresittbeste ikkekritiserhans/hennesavgjørelser resultatetmåikkebliforviktigndenenkeltespillersmestringharogsåstorbetydning gioppmuntringtilallespillernenikkebaredinekjente stimulertildeltakelsenutennoenformforpress tagjerneinitiativtilåbidrapåforeldremøterforåavklareholdningerogambisjoner 7. DUGNAD Detarrangereskunlagvisdugnad.Arrangementersommanmådeltapåer: Miniturnering Sekretariat Kafévakt Det kan også tilkomme andre dugnader i løpet av sesongen. Info om dette blir sendt ut fra styret / lagledere. AskerInnebandyklubb Postboks6 1389Heggedal Orgnr: askeribk.no

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE

Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Heggedal IL Fotball LAGLEDERHEFTE Innhold Velkommen til sesong 2013... 3 Generelt... 4 Kontaktinformasjon... 4 Medlemskap... 4 1. Medlemskontingent... 4 2. Treningsavgift... 4 3. FIKS (gjelder for spillere

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013

Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 Laglederhåndbok for Amasone Fotballklubb 2013 www.amasone.no Innhold laglederhåndbok for Amasone FK 1. Klubbadresse og annen info... 3 2. Organisasjon og arbeidsrutiner... 4 2.1. Organisering... 4 2.2.

Detaljer

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken

Velkommen til Gresvik IF. Klubbhåndboken Velkommen til Gresvik IF Hensikten med denne lille infoen er å gi litt informasjon om foreningen vår til nye medlemmer og kanskje til foreldre som tenker å melde barna sine inn i Gresvik IF. Gresvik Idrettsforening

Detaljer

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på

Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på Vi ønsker flere barn, unge og deres familier med i våre idrettslag. I denne brosjyren kan du lese mer om hva et idrettslag er, hva du kan være med på og hvordan du blir medlem. Velkommen til idretten!

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG

ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG ORGANISASJONSPLAN FOR STRIDSKLEV IDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 10. Februar 2015 Innhold Grunnlagsopplysninger for idrettslaget... 3 Idrettslagets formål... 4 Visjon... 4 Hovedmål... 4 Delmål... 4 Idrettslagets

Detaljer

Nye TUIL lag 15.10.2014

Nye TUIL lag 15.10.2014 Nye TUIL lag 15.10.2014 Vi skal utvikle mennesker, og dersom noen av dem blir gode fotballspillere er det bra. Per Høgmo, tidligere TUIL trener Idrettens (våre) verdier Klubbens verdier Trygg Utviklende

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening

ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Årsmøte sak nr. 9 Ajourført pr. 271213 endret 240214, ajourført 290314 ORGANISASJONSPLAN FOR Åssiden Idrettsforening Vedtatt på årsmøtet 24.02. 2014 Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Detaljer

Astor gutter 03 19.05.2011

Astor gutter 03 19.05.2011 Astor gutter 03 19.05.2011 Status gutter 03 Aktiviteter sesongen 2011 Retningslinjer barnefotball Sosialt miljø Drakter Trenerne har ordet Økonomi, valg av ny økonomiansvarlig Sosiale aktiviteter evt.

Detaljer

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER

ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER ADMINISTRATIVE RETNINGSLINJER FOR TRENERE, LAGLEDERE OG STYRET 2015 RENA IL YNGRES AVD. FOTBALL Innhold 1. HOVEDMÅL OG GRUNNLEGGENDE VERDIER... 3 Grunnleggende verdier... 3 2. STYRETS SAMMENSETNING/ÅRSMØTE/VALGKOMITE...

Detaljer

Økning av styrelederhonorar til kr.15.000 brutto og at det dekkes opptil kr. 10.000 i tillegg for faktiske utgifter mot bilag.

Økning av styrelederhonorar til kr.15.000 brutto og at det dekkes opptil kr. 10.000 i tillegg for faktiske utgifter mot bilag. Følgende forslag er mottatt i forkant av årsmøtet i fotballgruppen: Sak.nr.1 STYRET I FOTBALLGRUPPEN FREMMER FØLGENDE FORSLAG TIL FOTBALLGRUPPENS ÅRSMØTE, 14.MARS 2012 Styremedlemmer godgjøres på samme

Detaljer

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER. Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Innhenting og håndtering av POLITIATTESTER Veileder for IDRETTSLAG i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Hva skal idrettslaget gjøre? Styret skal avkreve politiattest av alle ansatte

Detaljer

Info før sesongstart - 5er-fotball

Info før sesongstart - 5er-fotball KIF Fotball Info før sesongstart - 5er-fotball Agenda Barnefotballutvalget Praktisk informasjon Kongsberg Liga 2012 Materiell til hvert lag Fair Play Treningsøkta som verktøy for trenere Diverse informasjon

Detaljer

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015

Siljan Idrettslag. Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 Siljan Idrettslag Stiftet 7/6-1925 Fotballgruppa Sportsplan Siljan fotball 2015 «Samhold og glede gjennom mestring og trivsel» SILs visjon «Flest mulig lengst mulig» SIL fotballs visjon «Fotballglede,

Detaljer

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014

ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG. BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 ÅRSHJUL OPPMENN/ LAG BYÅSEN HÅNDBALL BREDDE Pr. januar 2014 VELKOMMEN SOM OPPMANN: * Velkommen som oppmann i Byåsen breddehåndball. Viktig at oppmenn leser mail, går inn på Region Midt Norge side hjemmesider

Detaljer

Håndbok for lagledere Stavanger Hockey. Rev. April 2015

Håndbok for lagledere Stavanger Hockey. Rev. April 2015 Håndbok for lagledere Stavanger Hockey Rev. April 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Hvordan få et lag til å fungere best mulig... 3 3. Organisering av lagene... 3 4. Hovedlagleder... 3 5.

Detaljer

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.

Laglederhåndbok. for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no. Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09. Laglederhåndbok for barne- og ungdomsfotball http://www.ilsandviken.no Utarbeidet av: Eli Kristine Heggernes Versjon 5.0 15.09.14 Side 1 av 15 Skrevet ut: 15.09.2014 INNHOLD LAGLEDERHÅNDBOK FOR ILS FOTBALL

Detaljer

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April

Ha en begivenhetsrik dag!!! Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Velkommen til Bendit Cup 2013 27-28 April Takk for at Du/Dere valgte å delta på denne Cup en. I denne mappen vil du finne informasjon om følgende: BAMA informasjon Spilleregler Kampoppsett Foreldrevettregler

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside

Side 1 av 18. Sist oppdatert 22. september 2012. Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside Side 1 av 18 Sist oppdatert 22. september 2012 Siste oppdaterte versjon finner du alltid på klubbens hjemmeside 1. ORGANISASJON OG ARBEIDSRUTINER 4 1.1 Organisering 4 Fotballstyret 4 Sportslig Utvalg (SU)

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK

ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK ORGANISASJONSPLAN FOR STAVANGER HAIK Vedtatt på årsmøtet 2011 Innledning... 5 Historikk... 5 Idrettslagets formål... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlaget... 5 Virksomhetsidé / hovedmål... 6 Virkemiddel... 6 Handlingsplan

Detaljer

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet

Idrettens verdier: Fellesskap, Glede, Helse, Ærlighet 1 Organisasjonsplan for Haugesund Curlingklubb, vedtatt på årsmøtet 2014 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget Navn: Haugesund Curling Klubb Stiftet: 23.04.2012 Idrett: Curling Postadresse: Hanne Hauglandsvei

Detaljer

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014

Klubbhåndbok. Mysen Svømmeklubb. Sist oppdatert 18.08.2014 Klubbhåndbok Mysen Svømmeklubb Sist oppdatert 18.08.2014 1 Innledning 3 Grunnlagsopplysninger for idrettslaget 3 Kort historikk 3 Idrettslagets formål 4 Visjon 4 Verdigrunnlag 4 Mål 4 Sportslig plan 4

Detaljer

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA

DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA DRIFTSREGLER/RETNINGSLINJER SVOLVÆR IL - FOTBALLGRUPPA VARIGHET: Disse reglene evalueres/revideres av styret etter sesongslutt, og senest innen desember hvert år og er gjeldende fra signaturdato og frem

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Sats på en idrett i stor vekst bli en del av laget!

Sats på en idrett i stor vekst bli en del av laget! Sats på en idrett i stor vekst bli en del av laget! Sponsorhåndbok - Stavanger Hockey Utarbeidet av Rune Hagelin Sponsorhåndbok Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Sponsorhåndbok Side 3 Velkommen til

Detaljer

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet.

Engasjert miljø Vi skal skape et miljø for engasjement og glede for spillere, støtteapparat og nærmiljøet. Klubbhåndbok Innhold 1. Klubbinformasjon...2 2. Klubbens visjoner og mål...2 3. Klubbens verdigrunnlag...3 4. Fair play...3 5. Klubbens lover...3 6. Klubbens målgruppe (aldersklasser, lag)...5 7. Klubbens

Detaljer

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13

Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Informasjonshefte Håndballsesongen 12/13 Sarpsborg IL Håndball er allianseidrettslag med Sarpsborg IL. Sarpsborg IL ble stiftet 12. november 1931. Som en av Østfolds første klubber ble håndball innført

Detaljer