Rjukan sykehus et næringsprosjekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rjukan sykehus et næringsprosjekt"

Transkript

1 TINN KOMMUNE Saksutredning Rjukan sykehus et næringsprosjekt Finn-Arild Bystrøm Kommunalsjef-samfunn, Tinn kommune 15. mai 2015 Utarbeidet i samarbeid med; Finn-Arild Bystrøm, prosjektleder og kommunalsjef samfunn Audun Mogen, daglig leder Rjukan næringsutvikling Oddvar Øygarden, overlege medisin Rjukan sykehus Terje Bjerkehagen, kommunalsjef levekår Sissel Bitustøyl, samhandlingskoordinator Vest- Telemark /sykehuset Telemark Johannes Haukaas, samhandlingskoordinator Midt- og Øst- Telemark/sykehuset Telemark

2 Innholdsfortegnelse Kapittel Innhold Side 1.0 Innledning Fakta Historien om Rjukan sykehus Rjukan sykehus et næringsprosjekt Rjukan sykehus sine arealer Sykehuset Telemark HF sin aktivitet ved Rjukan sykehus Tinn kommune sin aktivitet ved Rjukan sykehus Ibsen sykehuset Rjukan Forretningsplan for Ibsen sykehuset Rjukan Synergieffekter Andre næringsmuligheter ved Rjukan sykehus Velferdsteknologi Rehabilitering Omstillingsmidler Andre sammenlignbare modeller Vestre Viken HF, Hallingdal sjukestugu Fagernesmodellen, Valdres lokalmedisinske senter Vurdering Konklusjon. 25 2

3 1.0 Innledning Etter at Sykehuset i Telemark HF vedtok sin utviklingsplan, er driften ved Rjukan sykehus kraftig redusert og viktige helsetilbud er fjernet fra sykehuset og plassert andre steder i Helseforetaket. Tinn kommunestyre vedtok i sak 130/14 å starte et næringsprosjekt som har som mål om å: «Benytte Rjukan sykehus bygninger, infrastruktur og utstyr som blir tilgjengelig etter omstruktureringene i henhold til STHFs utviklingsplan - til nye helserelaterte virksomheter. Målet er at en gjennom dette omstillingsprosjektet kan ivareta mest mulig av kompetanse, arbeidsplasser og infrastruktur som i dag finnes på Rjukan sykehus (før gjennomføring av utviklingsplanen). Prosjektet skal identifisere og vurdere realistiske aktiviteter som kan legges til Rjukan sykehus. Aktivitetene skal være faglig og økonomisk bærekraftige». Det er jobbet systematisk gjennom forskjellige grupper i henhold til prosjektplanen, for å identifisere aktuelle prosjekter. Det er et firma som fremstår som en troverdig hovedaktør til ny helsevirksomhet i lokalene til Rjukan sykehus. Firmaet er Ibsen sykehuset AS og ved full realisering av deres planer vil det være rundt 1500 operasjoner i året og det er behov for arbeidsplasser i direkte drift. Det vil være muligheter for andre aktører å starte opp andre komplementære helsetjenester slik som rehabilitering. Følgende områder er undersøkt for ny virksomhet; - Ny sykehusdrift, gjennom Nabben AS og Ibsen sykehuset AS - Velferdsteknologi - Annen komplementær virksomhet. Arbeidet med næringsprosjektet skal ende ut i en anbefalende konklusjon til Tinn kommunestyre om å gå videre, eller ikke gå videre, med næringsprosjektet. Ved en anbefaling om å gå videre i prosjektet gis det en anbefaling om ny organisering av prosjektet med engasjement av en fulltidsansatt prosjektleder/daglig leder som drar prosjektet videre. Stortingsmeldingen, som ble lagt fram 7. mai 2015, "Fremtidens primærhelsetjeneste - Nærhet og helhet", beskriver bl.a. hvordan det kan legges til rette for bedre koordinerte tjenester hvor helsepersonell arbeider i flerfaglige team. I et utdrag fra St. mld står det at det skal stimulere til samlokalisering av helse- og omsorgstjenester i kommunen. Gjennom dette skal det kunne legges til rette for etablering av ambulante behandlinger i form av flerfaglige ambulante team der spesialist-helsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgtjenesten arbeider sammen på en måte som styrker tjenestetilbudet, bedrer koordineringen og sikrer kompetansedeling til rette for primærhelsetjenesten. 3

4 2.0 Fakta 2.1 Historien om Rjukan sykehus: Historien om Rjukan sykehus er sterkt forankret i historien til Norsk Hydro. Det var Hydro som startet opp et sykehustilbud i et lite hus med et par rom på Vemorktoppen og to lasarettbrakker ovenfor tomta til Ovnshuset i 1908, via en avdeling i Rødbyen og Villaveien 5, før det i 1913 ble besluttet å bygge et nytt sykehus ovenfor Einungdalen hvor plasseringen oppe i lia ble sett på som en fordel, siden pasientene her fikk bedre utsikt, friskere luft og vakrere skogrike omgivelser. Høye byggekostnader og 1. verdenskrig i perioden , gav stadige utsettelser for bygging, men lørdag 30. oktober 1920 kunne man offisielt åpne Rjukan sykehus. Byggekostnadene var på kr. Perioden : Sykehuset og industrireisingen Under de store anleggsarbeidene fra 1907 inntraff det stadig vekk ulykker, epidemier og andre sykdommer blant alle menneskene som samlet seg i Vestfjordalen. Det falt av seg selv at det var Hydro som måtte holde både sykehus og leger. Det første sykehuset var et lite hus med et par rom ved Vemork. Nede i dalen innrettet Hydro i 1908 to lasarettbrakker eller paviljonger i området ved fabrikkene og et sykehus i et bolighus i Villaveien med 11 senger. De to brakkene som tjente som epidemilasarett tok til sammen bare 12 pasienter og lå uheldig til med ferdsel av folk inne på fabrikkområdet. I 1913 ble det innredet en avdeling til i Rødbyen. Sykehuset med sine 11 senger. I 1913 gikk Hydro v/ bl.a generaldirektør Sam Eyde inn for bygging av et nytt sykehus på et platå ovenfor Rjukan (der Rjukan sykehus i dag ligger), en plass som «byr på store fordeler ved sin høie og frie beliggenhet og rene luft og vakre skogrike omgivelser samt efter forholdene vid utsikt». En tenkte seg et lasarett i to avdelinger med 35 senger og sykehuset med to operasjonssaler. Dette skulle senere utvides til 80 senger. På grunn av første verdenskrig som startet i 1914, tok saken lenger tid enn planlagt. I 1916 kom arbeidet med veien til platået og grunnmuren til lasarettet i gang. Det nye sykehuset, med 60 senger, ble åpnet i Ved åpningen ble det uttalt at det nå ikke var en by i landet som hadde sitt sykehusvesen slik i orden som Rjukan. Hydro var driver av sykehuset frem til Telemark fylke overtok driften i Perioden Hydros drift av Rjukan sykehus I 1921 åpnet Tinn kommune fødehjem med 8 plasser, i 1931 overtok sykehuset denne funksjonen. I 1952 ble sykehuset utvidet og modernisert. Tinn kommune var en betydelig bidragsyter til dette og oppføringen av Søsterhjemmet. I 1968 fikk Rjukan sykehus status som tredelt sykehus med kirurgisk, medisinsk og røntgenavdeling. 4

5 Fra slutten av 60-talet startet Hydro nedbyggingen av industrien på Rjukan og vi fikk den såkalte Rjukansituasjonen. Dette førte til et intenst engasjement for å bevare en så viktig institusjon i et moderne samfunn, et engasjement for sykehuset som fortsatt er levende i Tinn i dag. Perioden Telemark fylke overtar. Etter lovendringer ble ansvaret for drift, bygging av de fleste typer sykehus lagt til fylkene. Telemark fylke overtok Rjukan sykehus fra 1. januar 1970 mot 1,5 mill. kr. i vederlag til Hydro. I den forbindelse frafalt kommunen sin rett i sykehusbygningen i forbindelse med at kommunen hadde gitt tilskudd til moderniseringene i 1952 og til bygging av søsterhjemmet i I tillegg forpliktet kommunen seg til å gi 2 mill. kr. i lån og til å skaffe gratis tomt for utvidelser av sykehuset. Fylkestinget gjorde i 1972 vedtak om at Rjukan sykehus måtte opprettholdes og få et nytt anlegg. Statens sykehusråd ville derimot legge ned Rjukan sykehus og erstatte det med et utvidet helsesenter. Dette var starten på tiår med kamp for å bevare Rjukan sykehus bøyde Sosialdepartementet av og gikk inn for nytt sykehus. Fylkeskommunen gjentok og bekreftet sitt vedtak i 1975, 1977 og 1978, men fylkesrådmannen holdt igjen og viste til en utfordrende økonomi. På midten av 80-tallet bevilget Telemark fylkeskommune midler til modernisering og utbygging av eksisterende sykehus og dette stod ferdig i Striden om Rjukan sykehus blusset igjen opp midt på 1990-tallet. Mange prosesser ble satt i gang samtidig og Rjukan sykehus sin framtid ble på nytt satt i spill. Fylkesrådmannen foreslo store økonomiske innsparinger ved å omdanne sykehuset til en kombinert helseheim. Samtidig kom det en Stortingsmelding som foreslo å redusere tallet på lokalsykehus med begrunnelsen: «geografisk nærhet til et sykehus er ikke så viktig som før, bedre kommunikasjoner» og «moderne teknologi gjør det mulig å sørge for innbyggernes trygghet tross avstander». Telemark fylkesting opprettet, med økonomisk støtte fra departementet, et strukturutvalg som skulle gå gjennom sykehusstrukturen Telemark. Strukturforslagene skapte stor strid og en ny mobilisering blant befolkningen i Telemark. I desember 1995 fattet Telemark fylkesting, etter en maratondebatt, med et knapt flertall å beholde sykehusstrukturen (0+ alternativet). I kjølvannet av denne saken ble Lykkeliten fødestue (et samarbeidsprosjekt mellom Tinn kommunen og fylket) åpnet i Perioden Under statlig styring - Helseforetaksmodellen I 2001 ble sykehusene overtatt av staten ved innføring av helseforetaksmodellen. Rjukan sykehus ble underlagt Blefjell sykehus HF som var eid av det regionale helseforetaket Helse Sør RHF. I 2007 ble Helse Sør RHF og Helse Øst RHF slått sammen til Helse Sør Øst RHF. I 2009 ble Rjukan og Notodden sykehus lagt innunder Sykehuset Telemark HF. Fødestua «Lykkeliten» på Rjukan sykehus ble nedlagt i

6 Perioden Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF I desember 2013 la direktøren for Sykehuset Telemark HF fram en utviklingsplan som innbar nedleggelse av akuttfunksjonene og døgnsengene ved Rjukan sykehus. Argumentene for dette forslaget var en kopi av det som ble framført under den store sykehusstriden i Telemark for 20 år siden. Som den gang skapte forslagene på nytt en mobilisering blant lokalbefolkningen. Tinn kommune utarbeidet en omfattende høringsuttalelse som gikk i mot hovedpunktene Utviklingsplanen med begrunnelse i at denne planen i praksis langt på vei ville bety en nedleggelse av lokalsykehuset. Imidlertid vedtok flertallet i styret for STHF utviklingsplanen, et vedtak som ble akseptert både av styret i Helse Sør Øst HF, av foretaksmøtet i regionalt Helseforetak (Statsråden) og i Stortinget 17. juni Perioden > Rjukan sykehus, et næringsprosjekt Gjennomføring av utviklingsplanen skal være sluttført i juni 2015 og fører til tap av rundt 100 kompetansearbeidsplasser og et lokalsykehus med medisinsk og kirurgisk akuttberedskap. Ut fra utviklingsplanen vil Sykehuset Telemark sitt polikliniske fagområde ved Rjukan sykehus være: Dialyse, 4 senger 3 dager pr uke Onkologi, cytostatika behandling Laboratorium Ortopedisk poliklinikk Bilde diagnostikk Poliklinikker - Gastro - Kardiologi - Lunge - Nyre - Øre, nese, hals - Øyne Tinn kommune har fått status som omstillingskommune som følge av sykehusnedleggelsen og er også tildelt 10 millioner kr i omstillingsmidler for å få ny aktivitet som kan kompensere for bortfalte arbeidsplasser. Tinn kommunestyre vedtok i sak 130/14 et næringsprosjekt og en prosjektplan med mål om å skape ny helserelatert virksomhet i de tomme lokalene på Rjukan sykehus. Prosjektplanen ligger som et vedlegg til saken. Målsetning: Næringsprosjektet sitt mål er å; «Benytte Rjukan sykehus bygninger, infrastruktur og utstyr som blir tilgjengelig etter omstruktureringene i henhold til STHFs utviklingsplan - til nye helserelaterte virksomheter. Målet er at en gjennom dette omstillingsprosjektet kan ivareta mest mulig av kompetanse, arbeidsplasser og infrastruktur som i dag finnes på Rjukan sykehus (før gjennomføring av utviklingsplanen). Prosjektet skal identifisere og vurdere realistiske aktiviteter som kan legges til Rjukan sykehus. Aktivitetene skal være faglig og økonomisk bærekraftige». 6

7 Arbeidet med næringsprosjektet skal ende ut i en konklusjon i en sak til kommunestyre med en anbefaling om å gå videre, eller ikke gå videre med prosjektet. Ved en anbefaling om å gå videre i prosjektet gis det en anbefaling om hvordan prosjektet skal organiseres videre. Organisering: Næringsprosjektet har en økonomisk ramme på 1,6 mill kr. Prosjektet drives frem med en styringsgruppe, arbeidsgruppe, en ekstern referansegruppe og en lokal referansegruppe for næringsprosjektet. I tillegg har tidligere helseminister Ansgar Gabrielsen vært strategisk rådgiver for styrings- og arbeidsgruppa. Styringsgruppa består av: Deltakere Rune Lødøen (leder) Steinar Bergsland Birger Hovden Finn Arild Bystrøm Funksjon Prosjekteier/Rådmann Ordfører Opposisjonsleder Prosjektleder/kommunalsjef Arbeidsgruppa består av: Deltakere Finn-Arild Bystrøm Terje Bjerkehagen Audun Mogen Sissel Bitustøyl Johannes Haukaas Oddvar Øygarden Funksjon Prosjektleder og kommunalsjef samfunn Kommunalsjef levekår Daglig leder Rjukan næringsutvikling Samhandlingskoordinator Vest- Telemark /sykehuset Telemark Samhandlingskoordinator Midt- og Øst- Telemark/sykehuset Telemark Overlege medisin Rjukan sykehus Den eksterne referansegruppa består av: Deltakere Funksjon Steinar Bergsland (leder) Ordfører Ansgar Gabrielsen Tidl. Nærings- og helseminister/strategisk rådgiver Stein Lier Hansen Dir. Norsk Industri/styreleder Rjukan Nær.utv. Olav Ulleren Dir. LHL Terje Tønnessen NAV-direktør Telemark Vestfold Evy Anni Evensen Fylkesrådmann Per Arne Olsen Tidligere stortingsrepr. Knut Even Lindsjørn Samhandlingsdirektør Helse Sør Øst HF Bess Frøyshov Direktør STHF Reidar Åsheim Samhandlingssjef i Vestre Viken HF Per Lykke Politiker Rune Lødøen Rådmann 7

8 Den lokale referansegruppa består av: Deltagere Funksjon Reidun Martinsen Brukerutvalg Sykehuset Telemark Kjellfrid Neset Fagforbundet Rjukan sykehus Tor Dale Fagforbundet Tinn kommune Beate Helen Berg Lie Norsk sykepleierforbund Elin Haatvedt Rjukan sykehus sine venner Rjukan sykehus sine arealer Det er Sykehuset Telemark HF som er eier av Rjukan sykehus og de arealene som der finnes. Det totale bygningsmessige arealet estimeres til m2, dette inkluderer tekniske rom og arealer som ikke kan leies ut. Bruksarealet beregnes til å være ca 4000 m2 og av disse sier Sykehuset Telemark HF at de trenger rundt 1000 m2 for sin gjenværende virksomhet. Dette begrenser seg til en etasje i gamlebygget. Det er ca 3000 m2 bruksarealer som gjenstår til utleie for annen næring. Ibsen sykehuset AS har anslått at de trenger rundt 1500 m2 for sin planlagte virksomhet i bygget. Det er besluttet at bygget skal takseres av to takstmenn. En som Tinn kommune engasjerer og en som Sykehuset Telemark HF engasjerer. De to takstene vil danne grunnlaget for videre diskusjoner mellom Sykehuset Telemark HF, Tinn kommune og andre aktuelle næringslivsaktører om pris på leie/eie lokaler ved Rjukan sykehus. Tinn komme sin takst er nå klar, men det er ikke ønskelig å offentliggjøre denne før også Sykehuset Telemark HF sin takstrapport er klar. Dette for å få så habile og uavhengige takstvurderinger som mulig Sykehuset Telemark HF sin aktivitet ved Rjukan sykehus Etter gjennomføring av Utviklingsplanen er antall tjenester og ansatte ved Rjukan sykehus sterk redusert i forhold til det opprinnelige. Tjenestene som er igjen er allikevel viktige og vil være til stor fordel for de pasientene som kan få tilbud om disse type helsetjenester. Oversikten over tjenester og årsverk tar utgangspunkt i tall og informasjon fra klinikksjef Per Urdal datert 11. mai

9 Område Kompetanse Tilstedeværelse Årsverk Dialyse Autorisert spl m/ dialyse (6 dagers dialyse, 3 2,54 kompetanse pasienter) Medisinsk poliklinikk Autorisert spl Kompetanse innen fagområdene gastroskopi, 2 spl mandag til torsdag, 1 spl fredag 1,77 Kirurgisk poliklinikk Cytostatika poliklinikk Ledelse koloskopi, kardiologi, diabetes Autorisert spl, kompetanse innen Ortopedi og kirurgi Autorisert spl Kompetanse og sertifisering innen cytostatika Kompetansekrav i forhold til stillingsannonse Kl Urolog 1 dag hver 4 uke. Ortoped 1 dag hver eller hver 2 uke 1 spl mandag og fredag 2 spl tirsdag, onsdag, torsdag ØNH audiograf Audiograf 1 onsdag, torsdag og fredag Autorisert Autorisert helsesekretær 2 mandag til torsdag, 1 helsesekretær Pasientrettet sekretærarbeid fredag Blodprøvetaking? Helsefagarbeider Autorisert helsefagarbeider 1 mandag til fredag 1,13 Medisinsk Overlege medisin Ukedager kl poliklinikk Sum 11,85 0,25 1,80 1,00 0,59 1, Tinn kommunes sin aktivitet ved Rjukan sykehus Gjennom vedtak av prosjektplanen i sak 130/14 har kommunestyre sagt at Tinn kommune skal være en tilrettelegger og med i oppstarten av ny bærekraftig næring ved Rjukan sykehus. Det er ikke Tinn kommunes mål eller ønske å overta driften av Rjukan sykehus. Kommunestyre vedtok i sak 130/14 å legge Tinn kommunes legevakt til Rjukan sykehus, det alternative valget var å legge legevakten til Eldres hus. Alle kommuner er pliktet gjennom helseog omsorgstjenesteloven å organisere og tilrettelegge for et øyeblikkelig-medisinsk-hjelp tilbud 24/7. Kommunen er ansvarlig for at det til enhver tid er nok kapasitet i allmennlegetjenesten ved behov for øyeblikkelig helsehjelp for innbyggerne. Gode helsetjenester når man måtte trenge det er en grunnleggende verdi, som allment vektes høyt. Måten Tinn kommune har valgt å løse sine lovpålagte plikter innen legevakt, med nærhet til innbyggerne og de som til enhver tid oppholder seg der, er av avgjørende betydning for liv og helse til befolkningen. En godt organisert legevaktsordning med høy fokus på faglig kompetanse i alle ledd, er viktig for befolkningens opplevelse av trygghet og hvordan deres rettigheter blir ivaretatt. Organisering av Tinn Legevakt Legevakten har egen fast MFAL (medisinsk fagansvarlig) og avdelingssykepleier, betjenes daglig av sykepleiere. 9

10 Legevakten øyeblikkelig-hjelp tilbud er primært lokalisert på 2 driftssteder: Mandag til fredag kl Legesenteret Rjukan. Allmennleger er tilstede kontinuerlig. I tillegg finnes et legekontor i Tinn Austbygd med allmennlege mandag onsdag- fredag og turnuslege alle ukedager. Mandag til fredag kl og 24/7 helger og høytider i egen legevaktavdeling lokalisert i tidligere Rjukan sykehus. Det er en legevaktslege tilgjengelig. Legevaktslegen er organisert i egen vaktplan og har hvilende vakt. Det vil si er alltid tilgjengelig på telefon og blir tilkalt ved behov. Responstid er satt til «akseptabel utrykningstid» Legevaktstelefonen i avdelingen besvares av sykepleier. Førstehåndsvurdering blir utført av sykepleier. Det er samme sykepleieren som møter innringer/pasienten når behov for oppmøte ved legevakten. Det er en god kvalitetssikring og trygghet for bruker. Legevakten har et nært samarbeid med ambulansetjenesten og AMK og kan bistå i ambulansen ved utrykning der det er behov. Legevakten har også samarbeid med Vinje Kommune, hvor Tinn Kommune server svartjeneste/formidling av legevaktstelefonen for Vinje mellom kl I Kommunestyre 16. april 2015 under orienteringer fra rådmannen, opplyser han om at det er tatt en beslutning på å flytte korttidsavdelingen fra Eldres hus til den nye kommunale avdelingen på sykehuset. Dette for å løse en utfordring knyttet til bemanning av ny avdeling og legevakt. Formålet med å legge deler av Tinn kommunes omsorgstjenester til Rjukan sykehus er å bedre utnytte helseressursene gjennom plasseringen av legevakta og gjøre det mer attraktiv for eventuelle nyetableringer, ved å bidra til å sikre fortsatt aktivitet i sykehusets lokaler. Tinn kommunes aktivitet i Rjukan sykehus sine lokaler vil i løpet av 2015 være; - Legevakt - Ø-hjelpplass - Korttids rehabilitering Ibsen sykehuset Rjukan Informasjon om Ibsen sykehuset Rjukan tar utgangspunkt i konsesjonssøknaden om sykehusdrift ved Rjukan fra Ibsen sykehuset, en økonomisk foretaksanalyse utført av Purehelp.no, samtaler med daglig leder, Leif Næss og styreleder Stein-Erik Bjørni i Nabben AS og Ibsen sykehuset AS, revisor til selskapene Din revisor Telemark og fung. direktør eksterne helsetjenester, Helse Sør-Øst RF, Beate Vik. Nødvendige dokumenter ligger vedlagt saken. Ibsen sykehuset Rjukan eies av Nabben AS. Det er Nabben AS som er søker av sykehuskonsesjon ved Rjukan sykehus. Formålet med sykehusdriften på Rjukan er å drive medisinsk dag- og indreliggende virksomhet innenfor fagområdene: Ortopedi inkludert rygg og nakke operasjoner Rehabilitering Indre medisin (gastro, kardiologi, nevro) Hud Plastikk kirurgi Gynekologi Urologi ØNH med søvn forstyrrelser Øye 10

11 Det planlegges med en inneliggende kapasitet i sykehuset tilsvarende en post på 15 senger, i tillegg kommer tekniske senger og tilbud for selvstellende pasienter i pasienthotell. For å få starte opp ny sykehusvirksomhet ved Rjukan sykehus er Ibsen sykehuset AS avhengig av å få innvilget konsesjon om sykehusdrift ved Rjukan. Denne søknaden er varslet sendt Helseog omsorgsdepartementet for behandling i uke 20, Eierforhold: Søker er Nabben AS som er 100 % eier av Ibsen Sykehuset AS (ISH) som er et ideelt aksjeselskap. ISH ble tildelt sykehuskonsesjon i Skien , da under navnet Medisinsk Spesialistsenter. Selskapet endret navn til Ibsen sykehuset (ISH) etter at man flyttet til dagens lokaler i Porsgrunn. ISH fikk sin konsesjon bekreftet av Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) samt godkjenning av Fylkesmannen før oppstart i Vipevegen 51, 3917 Porsgrunn samme år. Daglig leder i Nabben AS og ISH, er spesialist i kirurgi Leif Næss. Næss er født , og har øverste medisinsk ansvar for virksomhetene. Leif Næss har bred klinisk-, organisasjons- og ledererfaring innen helse. Selskapenes styreleder er siviløkonom Stein-Erik Bjørni født Eierstruktur: Nabben AS er morselskapet og har datterselskapene Ibsen sykehuset i Porsgrunn (ISH) og Ibsen Sykehuset Rjukan (ISR). Ibsen sykehuset Rjukan er et selskap under stiftelse og vil ha forretnings- og driftsadresse i Sykehusveien, 3660 Rjukan. Økonomisk foretaksanalyse Det er gjennomført en enkel foretaksanalyse av selskapene Nabben AS og Ibsen sykehuset AS (ISH). Oversikten gjelder for årene Analysen er ikke grundig nok til å kunne konkluderes med alene. Den tar kun for seg offentlige tall og ikke andre bakenforliggende faktorer som for eksempel mulighet for oppkapitalisering eller nye investorer i 2014 og Nabben AS har en aksjekapital på kr og gjennom foretaksanalysen fremstår som et solid selskap med karakter «Meget god driftscore». Selskapet Ibsen sykehuset AS viser i 2013 tegn en utfordrende økonomi med et tap i driftsresultatet på mill kr og tap i egenkapital på mill kr. I samtaler med daglig leder, Leif Næss og Styreleder Stein-Erik Bjørni forklares tallene med at 2013 var et «Annus horribilis», et fryktelig år. Selskapet varslet selv Fylkeslegen om feilbehandling fra en kirurg. For å rette opp i feil utførte IHS 47 reoperasjoner og dekte alle utgifter ifm disse i Dette medfører man gikk på et tap i de 47 av totalt 347 operasjonene man utførte i Etter en emisjon på 2,7 mill kr i 2014 har ISH en aksjekapital på 4,9 mill kr. Revisjonsfirmaet Din Revisor Telemark har signalisert at de vil ha klart et revidert regnskap for 2014 medio mai måned, slik at det kan ligge ved saken til kommunestyrebehandlingen i juni måned Etter refinansieringen og oppkapitaliseringen av ISH i 2014 økte driftsomsetningen til 12,5 millioner kr og selskapet gikk dette året i økonomisk balanse. I 2014 opplyser ISH at de fikk en A-klassifisering på økonomi av Helse Sør-Øst. 11

12 Beate Vik, fungerende direktør eksterne helsetjenester, Helse Sør-Øst RF verifiserer disse opplysningene med et tillegg; «Leverandøren var ratet med B. Således måtte de inngi en morselskap-garanti, det ble gjort. Morselskapet var ratet med A slik vi krevde i konkurransedokumentet». Fra 2013 har selskapet økt antall operasjoner fra 347 stk til å være i rute med 1500 operasjoner i Denne økte aktiviteten øker omsetningen til å bli 20 mill kr og gi selskapet et overskudd. Det presiseres her at disse opplysningene baserer seg på informasjon gitt av ISH, i skrivende stund venter Tinn kommune på å få verifisert disse gjennom selskapets revisor Din revisor Telemark Forretningsplan for Ibsen sykehuset Rjukan Driftsplan Driften av Ibsen sykehuset (ISH) baseres på en fast del av kjerne- og støtte personal. Faglig skal man rette inn driften mot de fagområder hvor pasientbehovene er størst. Ibsen sykehuset Rjukan (ISR) skal ha en kjerne av fast tilknyttede spesialister innenfor fagområdene og ved behov skal det leies inn spesialister i prosjektengasjement for den perioden man trenger dem til de enkelte delprosjektene. Gjennom konsesjonssøknaden fremkommer det at ISR skal bidra til å redusere ventelistene til de offentlige sykehus hvor Helseforetak (HF), Helfo og evt. andre aktører kan overføre pasienter innenfor fagområder, og hvor det i dag er underkapasitet for raskere vurdering og behandling. Tenkte fagområder vil være inneliggende kirurgi som f.eks ortopedi, postbariatrisk behandling og mammareduksjoner basert på 4-5 døgnpost. Tilbudet innen dagkirurgi vil blant annet være ortopedi, åreknuter, gastro. Tilbudet innen indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling vil blant annet være lunge, hjerte, hud. Sykehuset har fasiliteter som ligger godt til rette for å drive rehabilitering, og det ansees at det er både et lokalt- og nasjonalt behov for økt kapasitet innen dette fagområdet. Selskapet Ibsen sykehuset (ISH) legger opp til å drive inneliggende kirurgi i begynnelsen av uken og dagkirurgi mot slutten av uken. Videre ønsker ISH å gjøre utredning og behandling som både faller inn under kirurgiske og indremedisinske fagområder. Ibsen sykehuset har knyttet til seg en stab av faste personal med fagansvar som skal jobbe både ved ISH og Ibsen sykehuset Rjukan (ISR). Medisinsk ansvarlig: Spes Kir Leif Næss 100 % Kirurgisk avd: Kar kirurg Øyvind Vennesland 100 % Ortopedisk avd: Ortoped Ola Aarseth 100 % Rehabilitering: Fys Med Dr. Tormod Løve 100 % Gyn/Uro: Urolog Jens Bengen 100 % Plastikk kirurgi: Plastikk Kirurg Svein Arthur Jensen 20 % Anestesi/overvåk: Anestesilege Peter Linnè 100 % Anestesi avd: Spesial sykepleier Audun Draugedalen 100 % Operasjons avd: Operasjons spl Ruangchai Sukanya 100% 12

13 Ved Ibsen sykehuset Rjukan (ISR) planlegger man med en fast stab av spesialsykepleiere innen operasjon, anestesi og intensiv: Klinisk personale (til sammen personer) Koordinator 2 stillinger Spesialsykepleier - Operasjon 4 stillinger - Anestesi 3 stillinger - Intensiv/PO: 3 stillinger - Gastro / kar 2 stillinger Sykepleiere post 6-10 stillinger I tillegg legges det opp til en fast stab innen administrativt personell (til sammen 6 personer) Regnskap 2 stillinger HR/ kval & IK 1 stilling Ledelse 1 stillinger Økonomi 1 stillinger Med teknisk 1 stillinger Andre tjenester slik som vedlikehold, kjøkkentjenester, vask og renhold vil bli søkt innkjøpt lokalt. Driften baseres på offentlig finansierte helsetjenester som Innsatsbasert finansiering (ISF), Fritt Behandlingsvalg og prosjekter. Planlagt drift pr. år for de tre første driftsår, med en planlagt måloppnåelse er på henholdsvis 60 og 80 % i år en og to. Ved full måloppnåelse etter denne planen vil man årlig kunne gjennomføre; operasjoner konsultasjoner og kontroller Rehabiliterings døgn Antall rehabiliteringsdøgn er beregnet ut fra et relativt forsiktig estimat på et potensial Ibsen sykehuset har identifisert innenfor rehabiliteringsbehov. Selskapet har som mål å starte opp egen rehabiliteringsvirksomhet i regi av Ibsen sykehuset Rjukan. Aktivitetstallene fra selskapet omgjort til budsjett og økonomiske rammer blir synliggjort i tabellen på neste side; 13

14 Forutsetning; rekruttering av pasienter som venter på off behandling Driftsamme 50 MNOK, full drift Innl kirurgi (man - tirs) antall operasjoner Pr dag, antall Pr uke (2) Pr mnd (8) Pr år (220) snitt inntekt års omsetn Dag kir (ons - fredag) antall operasjoner Pr dag, antall Pr uke (3) Pr mnd (20) Pr år (220) snitt inntekt års omsetn Xtra (lør) Dag Pr dag, antall Pr uke (1) Pr mnd (20) Pr år (220) snitt inntekt års omsetn Poliklinikk antall operasjoner x 2 Pr år (220) snitt inntekt års omsetn Omsetning full drift Omsetning pr drifts år År 1, 60% År 2, 80% Selskapet mener finansieringen er realistisk og baseres på tjenesteyting innen innsatsstyrt finansiering (ISF), ordningen Fritt behandlingsvalg og prosjektmidler. Ibsen Sykehuset opplyser at de gjennom lang og bred erfaring med å jobbe i det private segmentet har god kunnskap med anbud og tredjepartsbetalere (forsikring, arbeidsliv, privat). Organisering av Ibsen sykehuset Rjukan: Driften på Rjukan vil være nært knyttet til Ibsen sykehuset sin kliniske drift i Porsgrunn med tanke på eierskap, ledelse, administrasjon, og forvaltning av personalressurs gjennom morsselskapet (Nabben AS). Det skal være en lokal daglig leder ved Ibsen sykehuset Rjukan (ISR), samt en medisinsk ansvarlig og et kvalitetsutvalg ved virksomheten, slik det er beskrevet i organisasjonskartet under. ISR vil ha eget budsjett, mål- og resultatansvar, og man vil rapportere til adm. dir. og styret i Nabben AS. 14

15 Driftsfaser og oppstart av Ibsen sykehuset Rjukan: Det legges opp til fire faser for realisering av Ibsen sykehuset Rjukan (ISR). Fase 0 (Planlegging) Starte opp samtaler, utarbeide driftsmodell i samarbeid med Tinn Kommune, Sykehuset Telemark HF (STHF), Helfo og andre. Oppstart styrings gruppe og referanse gruppe for samarbeid på ISR. Søke prosjektstøtte Helse og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Tinn Kommune og Innovasjon Norge. Utarbeide konsept for å få driftsmidler gjennom drift innen ISF eller egen prosjektfinansiering Søke konsesjon for sykehusdrift ved Rjukan. Fase I (Umiddelbar oppstart) Starte opp med kirurgisk aktivitet i nåværende fasiliteter, med fokus på åreknuter, ortopedi, og håndkirurgi, for å sikre eksisterende kompetanse Oppstart gastro utredning, hud Planlegging og oppstart av rehabilitering Overnattingstilbud til pasientene, virksomhet som krever døgndrift som for eksempel postbariatrisk kirurgi, hvor det er store ventelister. Fase II Videre utvikling av samarbeidsmodell og avtaler med Tinn Kommune, STHF og Helse Sør-Øst RHF (HSØ RHF). Finansiere evt nye fasiliteter og sikre driftskapital Fase III Videre vekst, forberedelse til deltagelse i anbud FOU Nye arbeidsprosesser 15

16 Utkastet til konsesjonssøknad for drift ved Ibsen sykehuset Rjukan har vært gjenstand for veiledning i Helsedirektoratet og er nå ferdigstilt. Søknad om konsesjons for sykehusdrift er varslet sendt til Helse og omsorgsdepartementet uke 20, Økonomi for drift og utvikling Ibsen sykehuset er utfordret på å levere et investerings-, drifts- og likviditetsbudsjett for en drift i et 5-8 års perspektiv, dette for å synliggjøre hvilke økonomiske behov selskapet har i nær- og noe frem i tid for å drive Ibsen sykehuset Rjukan. Det er signalisert fra selskapet at denne oversikten vil være klar til kommunestyrebehandling i juni mnd Synergieffekter I denne sammenheng brukes synergieffekt som et uttrykk for den mereffekt som kan oppnås ved at to eller flere tiltak til sammen gir en større eller bedre resultater enn summen av tiltakene hver seg vil gi. Investering på et felt kan gi innsparing på et annet felt, og kanskje vil satsningen på sekundære tiltak betale seg selv. Det å synliggjøre mulige synergieffekter i næringsprosjektet må med andre ord bestå av en beskrivelse av de forventede resultater man gjør ved sine investeringer. Tinn kommune legger betydelig resurser inn i næringsprosjektet ved å legge legevakta, ø-plass og sin korttids rehabilitering til Rjukan sykehus sine lokaler. I praksis så betyr en lokalisering av legevakta ved Rjukan sykehus fremfor Eldres hus en økt driftsramme på nesten 6 mill kr for Tinn kommune. I tillegg kommer eventuelle nødvendige investeringer for å få i gang driften. Disse økte utgiftene vil kunne ha konsekvenser for annen drift i Tinn kommune. Det politiske verdivalget om å gjøre dette er enstemmig i Tinn kommunestyre, og i videre drøfting vil dette være et 0-alternativ i forhold til synliggjøring av synergieffekter. Det er viktig å ha med seg at den økte driftsrammen er der, men vi starter ikke på - 6 mill kr når man fremover beskriver mulige synergieffekter. Man ser for seg mulige synergieffekter blant annet innenfor disse områdene: - Samfunnsøkonomiske effekter - Arbeidsplasser og kompetanseutveksling mellom enheter/virksomheter - Helserelaterte synergier - Salg av tjenester til IBS slik som kjøkken, renhold, vaktmester - Andre? Samfunnsøkonomiske synergieffekter Ressursbruk slik som arbeidskraft og kapital, er en samfunnsøkonomisk kostnad enten den foregår i privat eller offentlig sektor. Dersom et tiltak er finansiert gjennom offentlige budsjetter, belastes kostnadene ved ressursbruken en skattekostnad i tillegg til kostnaden ved selve ressursbruken. Verdiskapingen som utløses, er en samfunnsøkonomisk gevinst. Ved å legge betydelig av egne resurser til Rjukan sykehus sine lokaler bidrar Tinn kommune inni et samfunnsøkonomisk regnskap som styrker annen aktivitet i bygget. Man har en tro på at mangfoldet som aktiviteten i bygget vil bety økt attraktivitet for annen virksomhet i de ledige arealene som er igjen. 16

17 Ved full drift av Ibsen sykehus Rjukan, aktiviteten til Sykehuset Telemark HF og Tinn kommune vil Rjukan sykehus fasilitere et rundt arbeidsplasser. I dette perspektivet er det viktig å ha med seg at det ennå er ca 1500 m2 med areal som fortsatt kan leies ut til ny virksomhet, noe som betyr et ennå større potensial for antall arbeidsplasser i bygget. Antall arbeidsplasser fordelt på virksomhet Virksomhet Antall stillinger Sykehuset Telemark HF 11,85 Ibsen sykehuset AS Tinn kommune Annen ny virksomhet i ledige lokaler? Totalt Arbeidsplass og kompetanseutvekslings synergieffekter Å være samlet og konsentrert fremfor alene og isolert på hver sin tue har vært et utgangspunkt for en rekke næringshager. Å finne sammen innenfor fagfelter som utfyller hverandre og samtidig legger til rette for kunnskaps-utveksling og overføring gjør det mulig for en positiv utvikling for alle. Kunnskap er makt, men kunnskapsdeling er mektigere. Hvis man utvider begrepet «What s in it for me?» til «Whats in it for we?», altså hva kan vi sammen få ut av dette? Så flytter man perspektivet fra å få mest ut av egen virksomhet til en fellesskapstanke rundt mulighetene i det å drive utvikling sammen med andre. Å være et miljø hvor flere fagfelt møtes innfor det samme området kan man øke attraktiviteten om å være i de samme lokalene. En som skal etablere seg vil se på mulighetene for å dele på fellesutgifter man ellers måtte ha dekket alene. Man vil se på hvilket fagmiljø som er innenfor arealene og vurdere disse opp mot egen virksomhet og muligheten for utvikling i samråd med andre. Helsetjeneste synergieffekter Selv om enhetene er selvstendige virksomheter legger lokalene ved Rjukan sykehus godt til rette for å drive utveksling av helsekompetanse, både gjennom fysisk hjelp til hverandre ved tilstedeværelse av helsepersonell og kunnskapsoverføring. Det vil også være mulig at den enes helsetjenester kan bidra til overføring av pasienter til andre enheter slik at den enkelte pasient får en større mulighet for behandling på et sted. Dette perspektivet er foreløpig noe vanskelig å se for seg et helt bilde på, da man ennå ikke vet hele omfanget av de tjenestene som starter opp. På den andre side så åpner dette for store muligheter for utvikling av gode og mangfoldige helsetjenester, dersom partene finner sammen og løser oppgavene slik det senere blir beskrevet ved Hallingdal sjukustugu og Valdres lokalmedisinske senter. 17

18 Inntjenings synergier - fellestjenester Ibsen sykehuset AS opplyser at de ønsker å kjøpe andre sekundære tjenester slik som vaktmester, renhold og kjøkken. Andre virksomheter i bygget har antagelig det samme eller deler av det behovet. Tinn kommune leverer i dag alle disse tjenestene og kan også tilby disse for andre virksomheter, all den tid vi allikevel skal levere disse tjenestene til vår egen virksomhet på sykehuset. Ved Eldres hus er det behov for å oppgradere det eksisterende kjøkkenet for ca 4 millioner kroner. Ved befaring ved Rjukan sykehus ser man at kjøkkenet der har et potensiale til å drifte alle Tinn kommunes institusjoner og i tillegg tilby kjøkkentjenester for andre virksomheter ved Rjukan sykehus uten at dette kjøkkenet har det samme oppgraderingsbehovet. I Vinje har de i mange år nå hatt et produksjonskjøkken som leverer til avdelingskjøkkener på sykeheimen, alle hjemmeboende gjennom hjemmetjenesten, kantinemat, møtemat for kommunen osv. Dette bygger på kok-/kjølprinsippet som alle hotell og institusjoner i dag driver. Rehabiliteringssenteret AIR startet tidlige opp med dette prinsippet og løsning Det er viktig å presisere at det potensiale som her blir beskrevet, er i ferd med å bli utredet og er således ennå ikke ferdig til konklusjon. Andre tjenester slik som telefoni, resepsjon/merkantil og IKT-løsninger kan være områder hvor det kan være muligheter for å dra ut synergieffekter. Tinn kommune har tidligere avsatt penger og besluttet at man skal bytte ut sin telefonsentral som har fungert som en midlertidig løsning siden En investering av ny telefonsentral er estimert til rundt 3 mill kr. Siden man uansett skal ta denne investeringen vil man med dette også kunne få en inntektsside ved å tilby telefonsentraltjenester for andre virksomheter enn Tinn kommune ved Rjukan sykehus. Dette forslaget er ikke utredet, så det må sees på som en av flere muligheter i et større bilde, men dersom tjenesten hadde blitt betjent fra Servicetorget ville man ytterligere ha styrket egen virksomhet, hatt potensiale for en inntekt og samtidig yter nødvendige tjenester. Kort om potensiale for andre synergieffekter; Felles daglig legetilsyn STHF sin daglige overlege vil på dagtid kunne betjene pasienter ved rehabilitering, ØHDplasser og korttidsavdelingen. Laboratorium Tinn kommunale legevakt og ISH trenger laboratorietjenester. Legevakten benytter felles laboratorium med STHF betjent av egen sykepleier på kveld og natt. Ibsen Sykehuset AS (ISH) benytter felles laboratoriet betjent 24/7 (STHF og kommunen) Røntgen Kommunal, statlig og privat drift trenger røntgentjenester, her kan det ligge et grunnlag for et selskaps-, eller samarbeidsform. Opplæring STHF skal ha sykepleier med spesialiteter innen ulike fagområder og gjennom felles opplæring, kan kompetanse fra STHF og Tinn kommune sine ansatte brukes inn mot øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD-plasser) som kommunen plikter å ha. 18

19 Kompetanseutveksling mellom STHF, TK og ISH sine ansatte Alle tre tilbyr helsetjenester og vil ha høyt kompetente medarbeidere. Det ligger et stort potensiale å kunne utnytte denne kompetansen gjennom praktisk utførelse eller via kunnskapsutveksling. 2.3 Andre næringsmuligheter ved Rjukan sykehus Gjennom næringsprosjektet har det vært et mål å identifisere mulige bærekraftige næringsvirksomheter som kan legge sin virksomhet til Rjukan sykehus sine lokaler. Ibsen sykehuset AS (ISH) har vært en slik identifisering og gjennom prosjektjobbingen det eneste selskapet som har jobbet ut en plan av betydelig karakter. Dersom ISH setter i gang sin virksomhet på Rjukan vil den være den største aktøren i lokalitetene og der gjennom førende for annen aktivitet sammen med Sykehuset Telemark HF. ISH ønsker annen komplimentær virksomheter inn i bygget som kan være med på å gi en ennå større bredde i tilbudet og fagområder å spille på. ISH er tydelige på at de ikke vil dele operasjonsstuene med andre selvstendige aktører/virksomheter. Dette har med pasientsikkerhet og krav til drift av operasjonsstuer å gjøre. Andre områder for ny virksomhet som prosjektet har tatt for seg er: - Samle private, kommunale og statlige helseaktører - Kontor for Sykehuspartner eller andre aktører - Velferdsteknologi - Rehabilitering. Samle private, kommunale og statlige helseaktører I all hovedsak har dette vært rettet inn mot de tjenestene som Tinn kommune, Ibsen Sykehuset AS og Sykehuset Telemark HF kan/skal legge til Rjukan sykehus, men gjennom de erfaringene som man gjør seg ved Hallingdal sjukestugu og Valdres lokalmedisinske senter kan det ligge et større potensial her. Det bør derfor jobbes videre med å se på mulighetene for å huse; Private tannleger. Kommunal tannlege. Fylkestannlegeklinikken skal overføres kommunene, jmf ny stortingsmelding om primærhelsetjenesten. Kiropraktorer Felleseffekter her kan være felles tannlegesekretærer, tannpleiere etc. i tillegg til andre fellestjenester som kjøkken, renhold og røntgen. Andre aktuelle tjenester kan være; STHF ambulansen lagt til sykehuset Flere private spesialister Lærings- og mestringskurs for regionen 19

20 På sikt kan/bør det vurderes å: Flytte fastlegekontor Samle fysioterapiressurser og fagmiljøer som kan benytte det fysioterapirommet som er ved sykehuset og samtidig kunne serve rehabiliteringsavdelingen/ korttidsavdelingen. Se på mulighetene for å legge et MR-tilbud til sykehuset, noe som både vil styrke tjenestene der og være med å oppfylle målsetningen i Raskere tilbake. Se på mulighetene for en lindrende enhet for de som er i siste fase i livet. Å legge hjelpemiddelsentralen til Rjukan sykehus. 2.4 Velferdsteknologi: Velferdsteknologi handler ikke om teknologi, men om mennesker, (Nils Peter Nilsen, fagrapport; Velferdsteknologi, fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene ). Tema velferdsteknologi har høyt fokus om dagen, både fra regjering, KS, Fylkesmenn og kommuner. Dett er et av punktene som blir nevnt i prosjektplanen som det er ønskelig å se på mulighetene for ny virksomhet ved Rjukan sykehus. Definisjonen på velferdsteknologi er noe flytende og avhengig av hvilket organ som uttaler seg. I Helsedirektoratets definisjon som bygger på NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg, heter det: «Velferdsteknologi er først og fremst teknologisk assistanse, som skal understøtte og forsterke brukernes trygghet, sikkerhet, mobilitet, samt å muliggjøre økt fysisk og kulturell aktivitet.» Velferdsteknologi deles inn i fire hovedkategorier: 1. Trygghets- og sikkerhetsteknologi 2. Kompensasjons- og velværeteknologi 3. Teknologi for sosial kontakt 4. Teknologi for behandling og pleie Både Kommunenes interesse-, arbeidsgiver og medlemsorganisasjon (KS), Kongsbergregionen og regjeringen har iverksatt programmer som skal se på standardisering og utvikling av velferdsteknologitjenester. Regjeringen meldte den 18. desember 2014 at man i arbeidet med velferdsteknologi har knyttet seg til programmet Continua som har som mål om å utvikle standardiserte teknologiske løsninger som snakker med hverandre på tvers av kommuner, virksomheter og leverandører. I rammene til prosjektet legges det opp til en internasjonal standardisering og alle det jobbes med å få med alle de Nordiske landene til knytte seg til utviklingsdelen av programmet. Arbeidet har som mål om å innføre og implementere velferdsteknologi som en integrert del av omsorgstjenesten innen KS kjører i disse dager et velferdsteknologiprogram på vegene av Helsedirektoratet hvor 31 kommuner har fått muligheten til å delta i utvikling og implementering av velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenstestene innen I Telemark deltar Skien kommune som en av de 200 som søkte om å få delta i programmet. 20

TINN KOMMUNE Arkiv: U01 Saksnr.: 2015/211-17 Saksbeh.: Finn-Arild Bystrøm Dato: 06.05.2015

TINN KOMMUNE Arkiv: U01 Saksnr.: 2015/211-17 Saksbeh.: Finn-Arild Bystrøm Dato: 06.05.2015 TINN KOMMUNE Arkiv: U01 Saksnr.: 2015/211-17 Saksbeh.: Finn-Arild Bystrøm Dato: 06.05.2015 et SAKSFRAMLEGG Utvalg Utvalgssak Møtedato Tinn formannskap 26.05.2015 Tinn kommunestyre 11.06.2015 Rådmannens

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Informasjon om innhold og planlegging av drift av VLMS fra 2015. 09.04.14 Toril Naustdal Virksomhetsleder VLMS

Informasjon om innhold og planlegging av drift av VLMS fra 2015. 09.04.14 Toril Naustdal Virksomhetsleder VLMS Informasjon om innhold og planlegging av drift av VLMS fra 2015 09.04.14 Toril Naustdal Virksomhetsleder VLMS Visjon og verdigrunnlag Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta nært og trygt

Detaljer

Rjukan sykehus næringsprosjekt

Rjukan sykehus næringsprosjekt TINN KOMMUNE Prosjektplan Rjukan sykehus næringsprosjekt Rådmannen, 13. januar 2015 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 MÅL OG HOVEDAKTIVITETER... 4 3.1 OVERORDNET MÅLSETTING... 4 3.2 DELMÅL...

Detaljer

Oppstart og framdrift i nye Valdres lokalmedisinske senter

Oppstart og framdrift i nye Valdres lokalmedisinske senter Oppstart og framdrift i nye Valdres lokalmedisinske senter Møte med brukerutvalg i Sykehuset Innlandet og VLMS 20.05.15 Toril Naustdal Virksomhetsleder VLMS Visjon, verdigrunnlag og kjennetegn på samarbeid

Detaljer

KS Høstkonferanse 20.10.15

KS Høstkonferanse 20.10.15 KS Høstkonferanse 20.10.15 Inger Torun Klosbøle Ordfører i Nord-Aurdal og medlem i SIs referansegruppe Samspillet mellom Sykehuset Innlandet og kommunene på ulike nivå Sykehusstruktur Utvikling av desentraliserte

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Valdres lokalmedisinske senter organisering på kryss og tvers. Toril Naustdal Virksomhetsleder VLMS 25.09.15

Valdres lokalmedisinske senter organisering på kryss og tvers. Toril Naustdal Virksomhetsleder VLMS 25.09.15 Valdres lokalmedisinske senter organisering på kryss og tvers Toril Naustdal Virksomhetsleder VLMS 25.09.15 Visjon, verdigrunnlag og kjennetegn på samarbeid Visjon Friskere i Valdres Verdigrunnlag Framtidsretta

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF. Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Status gjennomføring av Utviklingsplanen Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 54-2015 Adm. dir. Bess Frøyshov Orienteringssak 16.9.2015

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Hallingtinget

Hallingtinget Hallingtinget 30.10.17 Velkommen til Hallingdal sjukestugu Desentralisert spesialisthelsetjeneste Hallingdal sjukestugu -nærsjukehuset i Hallingdal -i samhandling med kommunene Desentralisert spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta

Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Vang Vestre Slidre Nord-Aurdal Øystre Slidre Sør-Aurdal Etnedal Friskere i Valdres - etablering av tilbud som er nært, trygt og framtidsretta Toril Naustdal Prosjektleder Regionalt helseprosjekt i Valdres

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Styret i Rjukan Næringsutvikling AS (RNU) vedtok å etablere RMS og sendte deretter saken til kommunestyret i Tinn.

Styret i Rjukan Næringsutvikling AS (RNU) vedtok å etablere RMS og sendte deretter saken til kommunestyret i Tinn. 1 DELRAPPORT 2 Notat om etableringen av Rjukan Medisinske Senter AS Notat til adm. direktør Tor Helge Flåto, Rjukan Næringsutvikling AS (RNU) fra Erik Kreyberg Normann, konsulent og daglig leder i Erik

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Nord Gudbrandsdal Distriktsmedisinsk senter (DMSNG) Åpen dag 17. april 2010

Nord Gudbrandsdal Distriktsmedisinsk senter (DMSNG) Åpen dag 17. april 2010 Nord Gudbrandsdal Distriktsmedisinsk senter (DMSNG) Åpen dag 17. april 2010 Utviklingsprosser Vedtak i Arbeidsutvalget 09.05. 2008 starte utviklingsprosjekt knyttet til DMS/helsesamarbeid Vedtak i Sel

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 5 Medisinskfaglig samarbeid Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Vestre

Detaljer

Nasjonal høringskonferanse om Distriktsmedisinske Senter DMS. Oslo 6-7 nov. 2003.

Nasjonal høringskonferanse om Distriktsmedisinske Senter DMS. Oslo 6-7 nov. 2003. Nasjonal høringskonferanse om Distriktsmedisinske Senter DMS. Oslo 6-7 nov. 2003. Presentasjon om Hallingdal sjukestugu: Dype daler og høye tinder ethvert forhold har sine utfordringer! -modell for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014. Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016 for Sykehuset Telemark HF til orientering. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 3. juni 2014 SAK NR 035-2014 UTVIKLINGSPLAN 2014-2016 FOR SYKEHUSET TELEMARK HF Forslag til vedtak: Styret tar vedtatt utviklingsplan 2014-2016

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 3 Kompetanse og lærings og mestringssenter ( LMS) Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Flere helsetjenester med høy kvalitet der folk bor. Forankringsseminar om kommuneplanens samfunnsdel i Sel kommune 29. mars 2017

Flere helsetjenester med høy kvalitet der folk bor. Forankringsseminar om kommuneplanens samfunnsdel i Sel kommune 29. mars 2017 Flere helsetjenester med høy kvalitet der folk bor Forankringsseminar om kommuneplanens samfunnsdel i Sel kommune 29. mars 2017 2 fylker 48 kommuner (49 med Nes i Akershus) 400 000 innbyggere Omkring 8,7

Detaljer

Vi er til for deg og dine

Vi er til for deg og dine Vi er til for deg og dine Trygghet og nærhet: Vårt modersykehus tilfører oss den beste fagkompetanse etter behov og etter plan Vi er så små at vi alltid er nær deg vi er så store at vi har det beste av

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 13/10 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie - sluttrapport Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 02.02.10 13/10 Saksbeh: Nils

Detaljer

Regionalt helseprosjekt i Valdres. Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten

Regionalt helseprosjekt i Valdres. Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten Regionalt helseprosjekt i Valdres Prosjektledere Toril Naustdal og Bjørg Veisten VISJON FRISKERE I VALDRES VERDIGRUNNLAG Framtidsretta Nært Trygt KJENNETEGN PÅ SAMARBEID Innbyggerfokus Romslighet Langsiktighet

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562

Saksframlegg. Trondheim kommune. Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Saksframlegg Plan for legevakten 2008-2010/Interkommunalt legevaktsamarbeid Arkivsaksnr.: 08/35562 Forslag til vedtak: Trondheim kommune inngår interkommunalt samarbeid med Malvik, Melhus og Klæbu kommuner

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Offentlig vs. Privat?

Offentlig vs. Privat? Offentlig vs. Privat? - Rettigheter, muligheter og utfordringer i det offentlige og private helsevesen Dr. Grethe Aasved Administrerende direktør Aleris Helse Frokostmøte Bergen Næringsråd Torsdag 31.

Detaljer

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER

SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER Arkivsaksnr.:17/1887 SAKEN GJELDER: STYRINGSMODELL SIO SAMT ORGANISERING AV LEGEVAKT OG KAD- SENGER RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Skaun kommune slutter seg til anbefalingen fra Vertskommunenemda om å endre

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS)

SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Arkivsaksnr.: 10/2138-3 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Rådgiver Pleie,omsorg og helse, Tove Smeby Vassjø SAMHANDLINGSREFORMEN - IGANGSETTING AV FORPROSJEKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID (IS) Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2014/7273-60 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Etablering av øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Detaljer

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN

SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen, tlf. 75 51 29 14 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200300397-335 321 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 60-2005

Detaljer

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen

Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet. Høring i idéfasen Fremtidig sykehusstruktur i Innlandet Høring i idéfasen gode helsetjenester til alle som trenger det når de trenger det uavhengig av alder, bosted, etnisk tilhørighet og økonomi Viktige tema i høringen

Detaljer

Klikk én gang for å starte

Klikk én gang for å starte Klikk én gang for å starte Eventyrlige muligheter! e-helse som arena for interkommunalt samarbeid Eventyrlige muligheter! e-helse som arena for interkommunalt samarbeid Distriktsmedisinsk senter Eventyrlige

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016 Utvikling av lokalmedisinske sentre Politisk referansegruppe 1. april 2016 Sykehuset Innlandet Fra strategisk hovedmål om pasientbehandling i foretakets utviklingsplan av 2013: Sykehuset Innlandet skal

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte

Sykehuset Innlandet HF Styremøte Sykehuset Innlandet HF Styremøte 16.06.17 SAK NR 056 2017 ETABLERING AV DESENTRALISERTE SPESIALISTHELSETJENESTER PÅ HADELAND OG STYRKING AV LOKALMEDISINSK SENTER I NORD GUDBRANDSDAL OG I VALDRES Forslag

Detaljer

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin

Hallingdal lokalmedisinske senter. Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal. Prosjektplan. Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Hallingdal lokalmedisinske senter Samhandlingsreformen utvikling og organisering i Hallingdal Prosjektplan Delprosjekt nr. 2 IKT og Telemedisin Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommune Vestre Viken HF,

Detaljer

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015

Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Status og erfaringer samhandlingsarbeidet i Telemark Høstkonferansen 2015 Samhandlingskoordinator Johannes Haukaas, Midt- og Øst-Telemark og STHF Sissel Jacobsen Bitustøyl, Vest-Telemark og STHF Avtaler,

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge

DMS Inn-Trøndelag. Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge DMS Inn-Trøndelag Et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Verran, Mosvik, Inderøy, Snåsa og Steinkjer, Helse Nord- Trøndelag og Helse Midt-Norge Prosjektfasen avsluttes og folkevalgt nemnd etableres Prosjektleder

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Alene eller sammen hvordan møter vi utfordringene i kommunene i Valdres?

Alene eller sammen hvordan møter vi utfordringene i kommunene i Valdres? Alene eller sammen hvordan møter vi utfordringene i kommunene i Valdres? Helse- og omsorgstjenester for framtida - erfaringsseminar i Oppland 29.04.16 1 Agenda Litt historikk Samarbeidet i Valdres Valdres

Detaljer

Akuttutvalgets mandat

Akuttutvalgets mandat Akuttutvalgets mandat Befolkningsperspektivet Skole, arbeidsplasser, idrett Andre etaters rolle Frivillig sektors rolle Den akuttmedisinske kjeden (somatikk, psykisk helse og rus): Legevakt (forslag til

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring

Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring Overføring av oppgaver innen rehabilitering fra spesialisthelsetjenesten til kommunene; muligheten for å lykkes med oppgaveoverføring Rehabiliteringskonferansen 12.10.15 Avdelingsleder Gro Aasland Avdeling

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.08.2011 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Samhandlingsreformen - høring forslag til forskriftsendringer og nye forskrifter Arkivsak

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010

Sykehuset Telemark HF. Pressekonferanse om 2010 Sykehuset Telemark HF Pressekonferanse om 2010 1 2010 Sett fra sykehusledelsen : Et år preget av stabil drift og stø kurs. Ventetiden Stabil og lav (både i somatikk og psykiatri) sammenlignet med andre

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov

Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Helse Sør-Øst - bærekraftig utvikling for fremtidens behov Vintermøte 2011 Norsk Dagkirurisk Forum 14. januar 2011 DRG og utvikling innenfor dagkirurgi, Administrerende direktør Helse Sør-Øst RHF, Bente

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016

Utviklingsplan Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal. Versjon 9. desember 2016 Utviklingsplan 2017 2021 Tanker om endringer ved St. Olavs Hospital, Orkdal Versjon 9. desember 2016 1 Utviklingsplan 2017-2021 Nasjonal helse- og sykehusplan rulleres hvert 4. år Som bakgrunn for rulleringene

Detaljer

SYKEHUSET TELEMARK HF

SYKEHUSET TELEMARK HF SYKEHUSET TELEMARK HF PROTOKOLL FRA BRUKERUTVALGET 7. DESEMBER 2012 Sted: Sykehuset Telemark i Porsgrunn Tilstede: Birgit Lia, leder Knut Bjaaland, nestleder Karin S. Karlsen Arne Borgersen Ingrid Venanger

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste

Fremtidens primærhelsetjeneste Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fremtidens primærhelsetjeneste Innledningsforedrag Fylkesmannens helse- og omsorgskonferanse Thon Hotel Prinsen 27.9.16 fylkeslege Jan Vaage 2 Verden er ikke hva den en gang

Detaljer

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen

OSEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato. Osen kommunestyre. Arkiv: G00 Dato: Saksbehandler: Sigrid Angen OSEN KOMMUNE Arkiv: G00 Dato: 05.12.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato Osen kommunestyre Saksbehandler: Sigrid Angen KOMMUNALT ØYEBLIKKELIG HJELPTILBUD Vedlegg 1 Tilbakemelding fra helseforetaket

Detaljer

Høringssvar om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv. fra

Høringssvar om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv. fra Høringssvar om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv fra kommunene i Telemark og Sykehuset Telemark Helseforetak Høringssvaret er fra regionene Grenland, Vest Telemark

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til?

Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? HELSE OG SOSIAL Helsebyen hva skal vi bruke mulighetene til? Medisin, helse, omsorg som grunnlag for ny næringsutvikling 21. mars 2017 Wenche P. Dehli Hvor trenger nye løsninger mest? - Mentale og kognitive

Detaljer

Én innbygger én journal» og status for e-helse

Én innbygger én journal» og status for e-helse Én innbygger én journal» og status for e-helse Helse-Norge skal samles på felles løsninger mange prosjekter er i gang, klarer vi å samle disse? Hvilke endringer står medisinsk kontorfaglig helsepersonell

Detaljer

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder

Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Skien Kommune - Forståelsen av oppdraget og veileder Forståelsen av oppdraget HDIR veileder - Ref para 3.5 i Helse og Omsorgstjenesteloven ift kommunens ansvar - Gjeldende fra 1 jan 2017 - Likeverdig tilbud

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef

Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Legevakt, KAD, hverdagsrehabilitering. Overordnet samarbeidsutvalg september-16 Henning Fosse, helsesjef Kirkebakken helsehus Molde IK legevakt Eide, Fræna, Molde og Nesset Kommunalt akutt døgntilbud (KAD)

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid:

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: PROTOKOLL FRA STYREMØTE I SYKEHUSET TELEMARK HF Dato og tid: Sted: Onsdag 29. oktober 2014 kl. 0930 1600 Direktørens møterom, Skien Tilstede: Tom Jørgensen, styreleder Elisabeth A. Nilsen, nestleder Thor

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Fagdag Fylkesmannen I Oslo og Akershus, 27. sept 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: *

Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Johanne Flingtorp Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 11/5284-1 Dato: * VESTRE VIKEN KOMMUNEHELSESAMARBEIDE - STRATEGIPROSESS I VESTRE VIKEN HELSEFORETAK INNSTILLING TIL: Administrasjonens

Detaljer

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i

Fremtidens sykehus for innbyggere kan ta imot første pasient i Fremtidens sykehus for 600 000 innbyggere kan ta imot første pasient i 2020-21 Utviklingsplanen Vestre Viken HF Visjon: Et robust og framtidsrettet sykehustilbud for befolkningen i Vestre Viken HF Prinsipper

Detaljer

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER

SAK NR GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 8. september 2016 SAK NR 076-2016 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 8. SEPTEMBER 2016 Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøtet 8.

Detaljer

Videreutvikling av Valdres Lokal medisinske senter (VLMS)

Videreutvikling av Valdres Lokal medisinske senter (VLMS) Regionalt helseprosjekt i Valdres Behandling av sluttrapport delprosjekt 1 Videreutvikling av Valdres Lokal medisinske senter (VLMS) VISJON FRISKERE I VALDRES VERDIGRUNNLAG Framtidsretta Nært Trygt KJENNETEGN

Detaljer

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre

Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre Tjenesteavtale nr. 1. Enighet mellom Båtsfjord kommune og Helse Finnmark HF om partenes ansvar for helse- og omsorgsoppgaver og tiltak partene skal utføre 1. Parter Avtalen er inngått mellom Båtsfjord

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste

Meld. St. 26 ( ) Melding til Stortinget. Pasientens helsetjeneste Meld. St. 26 (2014-2015) Melding til Stortinget Pasientens helsetjeneste Utfordringsbildet Pasienten ble spurt Generelle Spesielle Flere sykdommer mer kompleks Tjenestene fragmentert Lite koordinert Mangelfull

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Bente E. Moe, avdelingsdirektør Helse og omsorgskonferansen I Hordaland 11.mai 2017 Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF

Foretaksmøte 22. juni Protokoll fra foretaksmøte i. Helse Sør-Øst RHF. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF www.helse-sorost.no Foretaksmøte 22. juni 2016 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF Protokoll fra foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 1 PROTOKOLL FRA

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer