Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL"

Transkript

1 Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

2 Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv utvikling på mange områder. Vi har en svært god dialog med vårt spennende næringsliv, og Horten er nå Høyskolens solide og fremste samarbeidspartner. I dette programmet vil du kunne lese hva Høyre ønsker for kommunen vår de neste fire årene. Skolene i Horten har i denne perioden fått et løft. Høyre gjorde det vi lovet. Vi har satt fullt fokus på barn og unges viktigste arena; skolen. Høyre skal fortsette jobben for at Hortens elever får gå i en skole som strekker seg til å bli blant landets beste skoler, ikke etter gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Høyre skal fortsette å utvikle vår fjordkommune. Indre Havneby er i ferd med å bli en realitet. Havnearealene finner sin naturlige nye utvikling i sentrumsplanen. Den vedtas før dette programmet når din postkasse. Horten har Oslofjordens mest attraktive kystlinje å utvikle, og det skal vi gjøre. Høyre tror på boliger, arbeidsplasser, kulturtilbud, grøntområder, åpne plasser og kanskje en bystrand. Det skal skje på en måte som styrker byens identitet, og gir hele kommunen et løft. Høyre ser også mulighetene for en lang kystpromenade som knytter etablerte og nye bydeler sammen - helt fra Strandparken i sør, via kanalen og til nordenden av Indre Havneby. Vi vil også få fart på utviklingen av kulturparken Karljohansvern. Det er en perle som venter på å få skinne. Horten kommune ligger nå på 25. plass i landet når det gjelder lave avgifter, og vi er blant de mest effektive. Harde prioriteringer må til for å fortsette å være blant de beste. Høyre kommer til å prioritere de som trenger det mest. Samtidig sier vi nei til eiendomsskatt, og jobber for at våre avgifter skal være så lave som mulig. Høyre skal fortsette den jobben vi startet i Vår framtidsplan er forankret i programmet for som du nå holder i hånden. Her vil du kjenne igjen ditt Høyre. Det er viktig at du bruker din stemme for å påvirke utviklingen i kommunen vi er så glad i. Du kan stole på Høyre! Godt valg! Finn-Øyvind Langfjell Ordførerkandidat, Horten og Borre Høyre Side 1 av 16

3 Horten og Borre Høyre Listekandidater for 2015 Vi har fått med oss mange flotte mennesker på vår liste til dette kommunevalget. Nedenfor finner du dem listet opp etter deres plassering. FINN-ØYVIND LANGFJELL Ordførerkandidat TOVE TANGEN Plass nummer #2 ROY KENNETH SKULSTAD-HANSEN Plass nummer #3 04 Wenche Elisabeth Strange 25 Kjell Arne Brudvik 05 Per Jan Skjegstad 26 Anders Bålsrød 06 Linn Fagerberg 27 Hanne Skjeggerød Johansen 07 Lene Holmer Barron 28 Sverre Solberg 08 Ina Christine Kreutz Pauli 29 Christer Landsend 09 Harald Nilsen 30 Marit Flatø 10 Trine Aakermann 31 Hans Otto Tveiten 11 Magnus Skulstad-Johnsen 32 Terje Kristensen 12 Marit Sissel Arnhus 33 Heidi Aasvik Martinsen 13 Aarun Kulmiye 34 Kjell Sundby 14 Lars Roseng 35 Monica Hollingsæter 15 Jan Føske 36 Ulf Ketil Gylseth 16 Marianne Aakermann 37 Knud Zimmer 17 Olav Bjørk 38 Torveig Holm Reiten 18 Anne Asker Støldal 39 Solfrid Østby 19 Anders J. Steensen 40 Lars Johan Nordgård 20 Rupinder Kaur 41 Terje Haga Pedersen 21 Tove Opsahl 42 Henning Høyer 22 Eigil Hagemann Kreutz 43 Thov-Lewi Håheim 23 Trine Sund Gillund 44 Mehdi Azadmehr 24 Stian Hauenschild Side 2 av 16

4 Horten kommunen med det varme hjertet og alle mulighetene Det er stort sett gratis å vise medmenneskelighet. Horten er kommunen med det store og varme hjertet. Nye innbyggere sier ofte: «Her blir vi tatt godt i mot.» Det er noe vi skal være stolte av og fortsette med. Samtidig bør vi engasjere nye innbyggere for å få alle til å delta. Verdiskaping er en utfordring i Horten. Høyre mener vi må se mer helhetlig på den innsatsen alle kommunene i Vestfold legger ned. Sammen med andre kommuner kan vi skape den neste vinnerregionen. Vi har alle forutsetninger på plass allerede. Vi har landets mest kreative næringsliv, mange bedrifter i verdensklasse, kunnskapsinstitusjonen Høgskolen og forskningsparken. fortsette å videreutvikle det næringslivet vi har, og legge bedre til rette for nye etablerere og nye arbeidsplasser. Økt verdiskaping og nye skattebetalere er viktig for å sikre gode tjenester til beste for alle i kommunen. I tillegg vet vi at den viktigste nøkkelen til å forebygge fattigdom er nettopp arbeid. Skoletilbudet skal preges av kvalitet på alle nivåer. Alle elever skal få oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. Høyres mål er at skolen skal løfte alle elever uansett forutsetninger og nivå, og møte hver enkelt elev med tilpassede utfordringer. Alle skal ha noe å strekke seg etter ingen skal falle fra. videreutvikle gode ideer i kulturkommunen Horten, og tiltrekke seg mennesker med skaperkraft. Ideene og skaperkraften vil kunne bidra til at nye arbeidsplasser blir skapt. føre en politikk som legger til rette for et aktivt kultur- og næringsliv. Vi skal støtte alle de flotte aktørene som løfter Horten ved et mangfold av aktiviteter og tilbud. Høyre skal fortsette å tenke alternativt innenfor helse- og omsorgstjenester. Vi vil legge til rette for ny teknologi på alle områder der dette er forsvarlig. Samtidig vil vi se etter ny organisering for å sikre en best mulig omsorg for flest mulig. Høyre vil bidra til å ta nye initiativ på lik linje med det vi gjorde når det kommunale foretaket fikk i oppdrag å utvikle tilbud på det gamle sykehuset. Dette arbeidet hadde stått stille i alt for mange år. Nå fylles dette bygget med ny aktivitet. Færrest mulige bør livnære seg av passiv støtte. Flest mulige skal hjelpes til en hverdag med meningsfylt aktivitet dersom de er i stand til det. Offentlige stønadsordninger skal følges opp med forventninger og krav der hvor dette er mulig. utfordre etablerte ordninger samtidig som vi verner og ivaretar de svakeste. Vi vil sammen med NAV og brukerne søke å finne gode løsninger både for den enkelte og for det offentlige. Mange andre steder er nye ordninger prøvd ut. at Horten skal følge etter og la spesielt unge få en mulighet til å prøve seg i arbeid. Side 3 av 16

5 Det er viktig for Høyre å sikre ungdom en mulighet til å fullføre sin utdanning, enten mot studiekompetanse, høyere akademisk utdanning, fagbrev eller kompetansebevis. øke satsingen på lærlinger. Vi vil oppfordre næringslivet til å satse mer, og vi vil kreve av våre selskaper, også interkommunale, at de sikrer en lærlingeklausul i nye kontrakter fremover. Frivillighetssentralen er etablert, og Høyre vil støtte den viktige jobben som gjøres i det frivillige Horten. Frivillig arbeid skal tas på alvor og møtes med respekt og vilje. Et moderne og komplekst samfunn koster mye å drive. Den frivilliges innsats vil bli viktigere for å sikre den velferden vi ønsker. legge til grunn den plattformen Frivillighet Norge og Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet, og vil på sikt at frivillighetens kår i vår kommune blir en del av plattformen. Det er et viktig prinsipp for Høyre at frivillig sektor skal supplere, ikke erstatte, offentlige tjenester. På de neste sidene vil du kunne lese hva Høyre konkret mener om oppvekst, helse, transport, sosialtjenester, frivillighet, kultur, idrett, næring, byutvikling og miljø. Side 4 av 16

6 God og trygg oppvekst at Horten skal kjennetegnes som en kommune med gode og trygge oppvekstvillkår for barn og unge. Et godt utbygget barnehagetilbud til alle som søker plass, er en viktig forutsetning for at foreldre skal kunne velge omsorgstilbud for sine barn. Våren 2013 gikk elever i Norge ut av ungdomsskolen og over til videregående skole med karakteren 1 eller ikke vurdert i minst ett fag. Det er et stort problem, og vi må ta vår del av jobben med å sikre at alle får et best mulig utgangspunkt. fortsette den sterke satsingen på skole, for å gi like muligheter for alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Høyre er opptatt av at skolen skal bidra til å gjøre barna våre til selvstendige, ansvarsfulle, reflekterte og skapende mennesker, samtidig som den enkelte elev sikres gode basiskunnskaper. Det skal være en sammenheng mellom lek og læring i barnehagen, og læring i grunnskolen, videregående opplæring og høyere utdanning., i tett samarbeid med foresatte, øke fokuset på dannelse i både skole og barnehage. Forebygge mobbing. Forebygge rasisme og radikalisering. Forsterke innsatsen rundt tilpasset opplæring. Videreføre satsingen på kompetanseutvikling av førskolelærere og lærere på alle nivåer. Utvikle flere konstruktive samarbeidsarenaer med Høgskolen, Horten videregående skole og ungdomsskolene. Sørge for trygge barnehagelokaler og skolebygg. Gi ansatte, barnehagebarn og elever en trygg og god ramme innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Følge opp regjeringens satsing med lavere foreldrebetaling i barnehage og SFO for familier med lav inntekt. Gjøre kommunens skolebygg tilgjengelig etter skoletid. Videreutvikle en lik og økonomisk forutsigbar behandling av private og offentlige barnehager. Utrede mulighetene for å forsøk med leksefri skole i grunnskolen. Sertifisere Hortenskolen som dysleksivennlig. Videreutvikle et godt samarbeid innsats for å avdekke utfordringer. Ha et godt og variert fritidstilbud for barn og unge i deres nærmiljø i samarbeid med ideelle organisasjoner, lag og foreninger. Styrke det forebyggende arbeidet, blant annet ved å gi foreldreveiledning til familier som har det vanskelig. Etablere et bredere samarbeid mellom barnevern, helsestasjon, utekontakt, skole og politi med målrettede tiltak for å sikre at barn og ungdom med problemer fanges opp tidlig og får god oppfølging. Side 5 av 16

7 Offentliggjøre informasjon om karaktersnitt, trivsel og arbeids- og læringsmiljø, samtidig som hensynet til personvernet ivaretas. Videreføre samarbeidet mellom skole næringsliv kultur. Sørge at alle elever innehar grunnleggende ferdigheter på alle trinn. Vurdere muligheten for utprøving av ulike atferdsprogram i Hortenskolen. Sørge for at alle Hortens elever er svømmedyktige innen de er 12 år. Opprettholde særskilte skoletilbud for sterkt utagerende elever, elever med store tilpasningsvansker og de med spesielle behov. Ta alle bekymringsmeldinger om ungdom og rus umiddelbart på alvor, uansett hvilken type rus det gjelder. Gjøre orden og oppførsel i skole og barnehage til en naturlig del av det totale læringsutbyttet. Sikre at alle barnehager jobber via lek med forberedende tall- og bokstavforståelse. Jobbe videre med samarbeidsmodellen SLT (samordnende lokale tjenester) som koordinerer det kriminalitetsforebyggende arbeidet i politiet, barnevernet, skolen, idrettslag og frivillige organisasjoner. Jobbe videre med rusforebyggende arbeid i skole, blant annet gjennom helsesøstrene, utekontakten og rusforebyggende team. God og trygg omsorg for syke, funksjonshemmede, eldre og pleietrengende For innbyggere som ikke kan klare seg selv (uavhengig av alder), må vi finne de beste løsningene i samarbeid med den enkelte og de pårørende innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Horten skal være fremst innenfor ny teknologi, og bidra til utviklingen av nye gode teknologiske helseløsninger. Det skal være trygt å være funksjonshemmet eller å bli syk og/eller gammel i vår kommune. Kvalitet, fleksibilitet og valgfrihet knyttet til ulike tjenester er viktigere for Høyre, enn hvem det er som utfører tjenestene. Kommunen må tilrettelegge for et bredt spekter av hjelpetilbud. Rehabilitering, avlastningstilbud, praktisk bistand og hjemmetjenester er blant disse. Høyre vil stille høye krav til kommunens helseansatte, og vi vil jobbe for at flest mulig har høy kompetanse. De samme høye kravene vil Høyre stille til de frivillige eller private aktørene som eventuelt vil supplere våre omsorgstjenester. Side 6 av 16

8 Høyre mener kommunen bør ta del i de tilbudene regjeringen legger til rette for når det gjelder kompetanseheving for helseansatte. Høyre mener det er viktig å se nøye på grunnbemanningen og bruk av vikarer. Vi tror det er en sammenheng mellom høy vikarbruk og lav grunnbemanning. I tillegg mener vi det er behov for en forsterket innsats mot ufrivillig deltid. Ha en ordning der ideelle og private kan supplere de offentlige sykehjemmene og hjemmetjenestene i kommunen. Gi brukerne rett til å velge andre tilbydere av tjenester som et supplement til de offentlige. Styrke funksjonshemmede og eldres innflytelse over egen hverdag ved å tilby større valgfrihet og flere valgmuligheter. La omsorgsbehovet i større grad styre tilbudet, og at tilbudet i størst mulig grad tilpasses den enkeltes situasjon. Stille krav om tilstrekkelige norskkunnskaper for personer i pleie- og omsorgssektoren. Ha en god lindrende behandling på Braarudåsen, og en kreftomsorg som ivaretar pasienten på best mulig måte. Utarbeide en strategi for å sikre nok sykehjemsplasser til de med de tyngste behovene, og at tiltakskjeden rustes opp til å kunne gi den enkelte best mulig trygghet og pleie. Videreutvikle demensomsorgen slik at både pasient og familie opplever en trygg og forutsigbar hverdag. Etablere en kvalitativ god legevaktstjeneste til beste for innbyggerne. Side 7 av 16

9 I Horten gir vi deg en ny sjanse Høyre har mål om at så mange som mulig blir satt i stand til å klare seg selv. Vi vil jobbe for at flest mulig kan delta aktivt i ordinært arbeid fremfor å stå i passive stønadsordninger. Faller du ut av arbeidslivet, skal du få en ny sjanse til å bli yrkesaktiv og selvforsørget. ikke at arbeidsføre mennesker skal gå på sosialhjelp. Du har rett til å bli tatt vare på dersom du blir ufør. Det er en rett som følges av plikten til selv å bidra etter evne. bekjempe all form for diskriminering i arbeidslivet, og arbeide for at kommunens menneskelige ressurser blir forvaltet på best mulig måte. Bedre lokalitetene hos mottaksapparatet i NAV Horten slik at hensynet til personvernet ivaretas på best mulig måte. Sørge for oppfølging og bistand til arbeidsføre mennesker for at de skal komme i arbeid eller opplæring. Etablere en oppfølgingsordning slik at bistand for å komme i jobb eller utdanning følges opp med individuelle krav til deltakelse utfra den enkeltes yteevne. Stille vilkår for utbetaling av sosialhjelp ved for eksempel deltakelse i arbeidstrening eller utføring av kommunale arbeidsoppgaver. Legge til rette for å få eldre til å står lenger i jobb. Etablere en raskere og bedre integrering av nyankomne flyktninger, og videreutvikle arbeidet med introduksjonsprogrammet for flyktninger. Sikre at nivået på sosialhjelpen er stor nok til å kunne leve av, men at denne kun skal være en korttidsløsning som oppfordrer til ny aktivitet. Etablere et forsterket samarbeid mellom kommunen og næringslivet, slik at flest mulig kan integreres i ordinær jobb. Øke fokuset på ettervern, for å gjøre flere i stand til å nå målet om en rusfri tilværelse. Tilrettelegge for flere lærlingeplasser. Det frivillige fellesskapet i Horten kommune Høyre ønsker et samfunn bygget nedenfra gjennom et samspill mellom mennesker med ulike ideer, evner, behov og talenter. Samfunnets felleskap er ikke, og skal ikke, være begrenset til den offentlige sektor. Frivilligsentralen, idrettslag, hjelpeorganisasjoner, velforeninger og andre frivillige fellesskap er en viktig forutsetning for å skape muligheter og trygghet i hverdagen. Side 8 av 16

10 I Horten lever fortsatt dugnadsånden, og vår identitet er sterkt knyttet opp til at mange ønsker å bidra for andre. Det ligger mye godt forebyggende arbeid i lag og foreningers innsats, både når det gjelder fysisk og psykisk helse. Å legge til rette for at eldre mennesker kan delta i sosiale sammenhenger og skape tilhørighet, viser seg å ha en særlig helsefremmende effekt. Horten kommune skal søke å bygge broer over generasjonskløftene. Det kan virke positivt inn på både barn, unge og eldre. Øke fokuset på at frivillige kan bidra mer innen kommunale institusjoner som barnehager, skoler, eldresentre, sykehjem og rusinstitusjoner. Kulturkommunen Horten ha en kulturpolitikk som tar utgangspunkt i kulturens store egenverdi for enkeltmennesket og samfunnet. Kulturelle opplevelser er viktig i hverdagen, og Horten har et mangfold av kulturtilbud. Høyre er opptatt av at den kommunale kulturpolitikken må finne sin plass innenfor et positivt samvirke med det kommersielle kulturlivet, det uorganiserte kulturlivet og andre offentlige kulturtiltak. legge til grunn et bredt og inkluderende kultursyn. Kommunen må ta sin del av ansvaret for formidling av kultur og kunst, og samtidig påse at vi viderefører vår kulturarv. Vikingetiden og Munchs kunstneriske liv er like viktig for våre egne innbyggere som for andre utenfor. Et godt samarbeid med kulturgründere vil videreutvikle vår kulturkommune. Bedre øvingsforholdene for amatørmusikere. Opprettholde kulturskoletilbudet til barn og unge. Formidle kunst og kultur i kommunens bygg og anlegg i tett samarbeid med kunst- og kulturaktører innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Utvikle kulturparken Karljohansvern i tråd med vedtatte planer med kommunen som aktiv pådriver. Tilrettelegge for videreutvikling av kunstnerbyen Åsgårdstrand. Sikre gjennomføring av miljøprioritert gate i Åsgårdstrand. Gjennomføre prosjekt «Vikinger i Vestfold» sammen med de andre vikingekommunene i Vestfold Side 9 av 16

11 Idrettskommunen Horten Idretten bidrar til trygge og gode oppvekstmiljøer, og fremmer god helse blant barn og unge. Den organiserte idretten er en av samfunnets mest sentrale verdiformidlere. I tillegg er idretten en av de viktige arenaene for samfunnsnyttig frivillig innsats. Breddeidrett gir ofte helsemessige gevinster. Når vi legger til rette for at flest mulig kan være aktive, betyr det at den enkelte får en sunnere hverdag, samtidig som det også er økonomiske gevinster i god helse. Kommunens primære oppgave innenfor idrett er å sikre bredde- og barneidretten gode og stabile rammer, og ha fokus på folkehelseperspektivet. fortsette å støtte idrettstalenter. De er gode ambassadører for Horten kommune. Avsette utearealer til lek og idrett i forbindelse med større boligutbygginger. Bygge fremtidige idrettsanlegg i samarbeid med private aktører og Horten idrettsråd. Styrke samarbeid med idretten, for å øke andelen aktive innbyggere med minoritetsbakgrunn med hovedvekt på barn. Sørge for god kvalitet på de kommunale leke-/idrettsplassene. Etablere «prosjekt allaktivitet» med de ulike aktørene i det organiserte idrettsmiljøet i Horten for å gi et tilbud til flest mulig barn og unge. La barn og unge prøve seg på flere arenaer uten å knytte seg direkte til det enkelte lag, eller forening, slik at de selv kan finne ut hvor de ønsker å være og hvor de har mulighet til å finne utfordringer og mestring. Horten, det mest spennende utviklingsområdet i Vestfold Kommunegrensene er underordnet sett i forhold til verdiskaping, utvikling og vekst. Satsing i nabokommunen kan også være bra for Horten. Alle andre kommuner i Vestfold er nå i dialog med andre kommuner i arbeidet med kommunereformen. Kommunekartet er i endring, og det blir færre kommuner. Horten må finne sin naturlige plass i denne nye reformen, og kommunen må være åpen for endringer som sikrer Hortens innbyggere de beste tjenestene fremover. Høyre er åpen for at kommunereformen også vil føre til endringer for våre kommunegrenser. Vi vil imidlertid sikre at de vedtak som skal gjøres i denne sammenheng, gjøres på bakgrunn av god utredning og nødvendig kunnskap. Kommunen må spille en aktiv tilretteleggerrolle for samspill mellom næringsliv, forskning og høyere utdanning. For næringslivet og deres arbeidskraft kan byene med de korte avstandene, marka og fjorden, samt gode kommunale tjenester, være et valg på øverste Side 10 av 16

12 hylle. fortsette utviklingen vi har sett den siste perioden, slik at Horten fortsetter å være blant landets mest nyskapende og verdiskapende kommune. videreføre jobben for at kommunen skal bedre servicen til sine innbyggere gjennom å redusere saksbehandlingstidene, tilby stadig flere elektroniske tjenester, og forenkle kommunale regelverk. Det skal være enklest mulig å få til løsninger innenfor planverket. Ikke innføre eiendomsskatt. Sikre nye næringsarealer når planverket rulleres. Bedre samarbeidet med undervisningsinstitusjoner, nærings- og kulturliv for å stimulere til forskning, rekruttering og nettverksbygging. Sikre at kommunale gebyrer og avgifter for næringslivet ikke medfører konkurransemessige ulemper. Markedsføre Horten som turistmål gjennom Horten AS. Vurdere OPS (offentlig privat samarbeid) der dette kan bidra til bedre eller billigere bygg. Legge til rette for flere private leverandører innen alle tjenesteområder dersom dette bidrar til økt kvalitet eller bedret økonomi. Forenkle og effektivisere kommunal saksbehandling. Bevare kulturlandskapet og sikre en ny fastsatt markagrense. Sørge for økt utnyttelse av tomter og fortetting der det er naturlig. Side 11 av 16

13 Fornyelse og bevaring følge opp løftet om å gjøre byens sjøside tilgjengelig ved å frigjøre arealer som er brukt til havneformål, transport og industri, og utvikle gode boligområder, rekreasjonsområder og nye spennende områder for næringslivet. En slik transformering, i harmoni med næringslivets behov, skal bidra til å sikre kommunen nye innbyggere og en økning i inntekter. Høyre ønsker at også andre deler av Horten skal utvikles til trygge og gode boligområder. Horten vil i fremtiden trenge mange nye boliger, og legge til rette for variasjon og mangfold i utviklingen av disse områdene i kommunen. Horten kommune skal ikke ensidig satse på leilighetsprosjekter, men også sikre nye arealer for eneboliger. støtte opp under utbyggeres ønske om miljøvennlig utbygging, og bidra til realisering av nye områder som tar miljøet på alvor. Plusshusbebyggelse skal møtes med entusiasme. Høyre ønsker å legge til rette for at det bygges boliger for alle, også for de med spesielle behov. Markedsføre kommunen for å få nye skattebetalere. Sørge for en offensiv boligbygging for å dekke behovet for nye boliger. Utvikle og realisere Indre Havneby. Vektlegge boligbygging der det allerede er tilgang på kollektivtransport og annen infrastruktur. Verne om småhusbebyggelsens preg, og ikke tillate fortetting som går på bekostning av småhusområdenes profil. Avsette friarealer med god kvalitet for allmennheten ved større utbygginger. Ruste opp byens parker og friområder. Ha «blått flagg» status på alle badeplassene våre. Sørge for universell utforming og god tilgjengelighet for alle innbyggere ved kommunale nybygg og opprustning av byrom. Utvikle et levende Horten sentrum, hvor biltrafikk må ta hensyn til myke trafikanter (shared space). Side 12 av 16

14 Gode transportløsninger En kommune i sterk utvikling vil raskt oppleve press på veinettet og på nye parkeringsområder. Nye nærings- og boligområder må planlegges med muligheter både for kollektivtransportløsninger, gang- og sykkelveier. Ladestasjoner i bynære områder må være et krav når nye større parkeringsplasser planlegges, og utvikling av bykjernene skal ha universell utforming. Gågater og miljøgateløsninger i vil kunne sikre mer aktivitet i sentrum. Horten kommune har store utfordringer med fergetrafikk gjennom deler av byen. Høyre mener at noen av disse problemene bør få en løsning med en fastforbindelse over fjorden. Det vil imidlertid ta mange år før vi har en fergefri forbindelse. Pendlere ut og inn av Horten kommune skal sikres raske, effektive og klimavennlige løsninger, slik at færrest mulig blir avhengig av bil for å komme til eller fra jobb. Horten skal ha et togstopp tilrettelagt for alle passasjerer. Ha jernbanestasjon på Bakkenteigen. Etablere en fergefri forbindelse over fjorden som ikke gjør vesentlige og varige inngrep på Karljohansvern. Øke veksten i transportsektoren med kollektive løsninger i form av buss og tog. Sikre «Vestfoldbyen» kollektivpakke. Etablere en funksjonell havn for alt gods i nært samarbeid med privat næringsliv i kommunen. Etablere flere småbåtplasser. Etablere flere ladestasjoner for elbiler. Unngå flateparkering ved ny utbygging i sentrum. Side 13 av 16

15 Miljøvern i vekstkommunen Et samfunn med gode oppvekstvilkår og trivsel er utgangspunktet for vår miljøpolitikk. Høyre ønsker å overlevere kommunen til neste generasjon i en bedre forfatning enn vi overtok den. Økt miljøfokus i kombinasjon med bedre gaterenhold og flere tiltak mot forsøpling av det offentlige rom, kan bevisstgjøre Hortens innbyggere til å ta større hensyn til sine omgivelser. Innføre pålegg om klima- og miljøvennlige oppvarmingsløsninger ved større utbygginger. Etablere en ny og tydelig definert markagrense som blir styrende for etablering av veier, anlegg og traseer i områder som grenser til marka. Opprette frivillige miljø- og ryddepatruljer. Bygge ut Hortens sykkelveinett slik at sykkel blir et attraktivt alternativ til bilkjøring. Øke miljøbevisstheten i alle bygg. Side 14 av 16

16 En trygg, åpen og tilgjengelig kommune Kommunen vår blir tryggere ved at innbyggerne bruker den. at kommunen skal være trygg for alle. Noe kan gjøres ved å bedre lysforholdene i våre gater og parker, men det alene gjør ikke områdene trygge nok. Ved utvikling av sentrumsområdene må vi sikre at fellesområdene innbyr til bruk, og tiltrekker seg folk og aktivitet. Da får vi et levende og trygt bymiljø. Horten kommune er til for innbyggerne, og skal være organisert på den måten som best tjener befolkningen. redusere byråkratiet og samtidig bidra til å øke innbyggernes makt og innflytelse. gjøre tilsynsrapporter, brukerundersøkelser og evalueringer tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Arbeide for en kommunestruktur som er til beste for innbyggerne. Forenkle og fjerne kommunale forskrifter og reguleringer for å gjøre hverdagen enklere. Videreutvikle servicegarantier på flere kommunale tjenesteområder. Samkjøre søknadsskjemaer på nett og den informasjon som allerede finnes i offentlige databaser. Sikre et lavt avgiftstrykk på Hortens husholdninger. Sikre rask utskifting av vann og avløpsrør i kommunen. Sikre at tidsfrister for byggesaksbehandling for å redusere saksbehandlingstiden i plan- og bygningsetaten. Sikre en arealeffektiv drift av kommunens eiendom ved å etablere en profesjonell eiendomsforvaltning med ansvar for løpende vedlikehold og salg av eiendom som Horten kommune ikke trenger til egen tjenesteproduksjon. Styrke kontrollrutinene og antikorrupsjonsarbeidet i Horten kommune ved at kommunen slutter seg til ordningen i Transparacy International. Bruke åpne standarder innenfor IKT, slik at tilgang på offentlig informasjon ikke skal avhenge av om innbyggerne bruker en bestemt programvare eller utstyr. Etablere bynett for fri nettsurfing. Ha på plass økt lyssetting for å gjøre hele kommunen tryggere. Tilrettelegge gatene i større grad for mye trafikanter. Etablere et samarbeidsforum med aktuelle kommunale etater og politiet for å bedre samarbeidet om kriminalitetsbekjempelse. Videreutvikle Horten kommunes nettsider, slik at våre innbyggere for en felles informasjonsplattform innenfor alle kommunalområdene. Side 15 av 16

17 Valg for ungdom! Nytt i år er at kommunen har åpnet for et prøveprosjekt som gir innbyggere mellom 16 og 18 år rett til å stemme. Vi syntes dette er et flott tiltak og vil oppfordre at dere ungdom bruker denne stemmeretten. Unge Høyre i Horten og Holmestrand står klare til å svare på spørsmål dere måtte ha. Vi har også et eget ungdomsprogram oppsøk oss på en stand og spør etter vårt ungdomsprogram. Standoversikt Her finner du oss i tiden fremover kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten S. / Paletten Åsgårdstrand kl Horten Sentrum kl Horten S. / Kiwi Skoppum kl Storgata, Horten kl Spar Nykirke kl Horten Sentrum kl Horten S. / Paletten Åsgårdstrand kl Horten Sentrum kl Horten S. / Meny Borreveien kl Spar Nykirke kl Horten S. / Paletten Åsgårdstrand kl Horten Sentrum kl Kiwi Skoppum / Spar Nykirke kl Meny Borreveien Vi gleder oss til valget! Den 14. september håper vi at det er en overveldende blå bølge som skyller inn over Horten. Vi er klare til å ta i et tak. Sammen kan vi bidra til at Horten blir en enda bedre kommune å bo i. Valget er ditt! Side 16 av 16

18 Fylkestingsvalget 2015 Horten og Borre Høyre har 2 kandidater som står på fylkestingslisten for årets valg. Husk derfor å gi din stemme også til disse. Med din hjelp er det mulig å få 2 representanter fra vår organisasjon inn på fylkestinget! Jan Nærsnes Jan er tidligere leder i Horten og Borre Høyre og står på fylkestingslisten som nummer 5. Anders Steensen Anders står på fylkestingslisten som nummer 16. Følg oss på Facebook Følg Finn-Øyvind på Facebook Takk for din oppmerksomhet! Horten og Borre Høyre setter stor pris på at akkurat du tok deg tid til å lese igjennom vårt program. Vi håper at du finner punkter her som treffer hva du selv står for og at det da fører til at du velger å gi oss din stemme til kommunevalget 2015! Finn-Øyvind Langfjell Ordførerkandiat 1

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

sier i fellesskap... Se side 2

sier i fellesskap... Se side 2 #03 2015 en borgerlig avis 2015 utgitt av Høyre, FrP og Krf i Horten kommune Foto: Fotograf Klasbu Design JW Wiger Høyre sier Kristelig Folkeparti ønsker Arbeid til alle! Se side 14 til... Les mer på side

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Partiprogram RINGEBU HØYRE

Partiprogram RINGEBU HØYRE Partiprogram 2015-2019 RINGEBU HØYRE Til alle innbyggere i Ringebu. Den 14. september blir det bestemt hvem som skal ha innflytelse på driften i kommunen i 4 år fremover. Med de økonomiske midler kommunen

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune

Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune Forslag til økonomiplan for Gjøvik kommune 2018-2021 Ny kurs med tydelige mål Gjøvik trenger et kursskifte og en ny politikk. Venstre, KrF og Høyre vil gjennom denne økonomiplanen føre en politikk som

Detaljer

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god

Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god 12/1742-87 140 Gruppe 2 Sekretær: Egon Ringseth DEL 1: Livskvalitet og attraktivitet Livskvalitet Hovedmål 1: I Hemne vil vi legge til rette for at alle opplever god livskvalitet og mestrer sitt eget liv.

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2010-2021 Forslag dat. 19.04.2010 Visjon: Klæbu en kommune i forkant Hovedmål: Klæbu skal være: - en selvstendig kommune som er aktiv i interkommunalt samarbeid - en aktiv næringskommune

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Lokalvalgsprogram Vegårshei FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Lokalvalgsprogram 2015-19 Vegårshei FrP LOKALVALG PROGRAM 2015-2019 FOR VEGÅRSHEI FRP Fremskrittspartiet bygger på Norges grunnlov, norsk kulturarv, tradisjon og vestlig

Detaljer

Vestby Senterparti 2015-2019

Vestby Senterparti 2015-2019 Vestby Senterparti 2015-2019 Våre hovedsaker er: Vestby lokalsamfunnenes kommune Våre lokalsamfunn skal få utvikle seg basert på egne premisser og særtrekk. Kommunens skal være en aktiv deltaker i lokalsamfunnsutviklingen.

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER

Glad i Skiptvet. ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Glad i Skiptvet ja, vi er fortsatt SKIPTVETPATRIOTER Program for Skiptvet Høyre 2015 2019 Lisbet Narvestad Grenager leder i Skiptvet Høyre Jeg er utdannet intensivsykepleier og har i tillegg pedagogisk

Detaljer

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER

SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Resolusjon nr. 3 Vedtatt av Høyres landsmøte 2010 SLIK VIL HØYRE STYRE I KOMMUNER OG FYLKER Høyres landsmøte tror på det lokale selvstyret. Et godt, sterkt og levende lokalsamfunn bygges nedenfra av mennesker

Detaljer

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal:

Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst. Hovedmål 1 Kultur og miljø. Bydelen skal: Bydelen skal: Originale mål og strategier Hovedmål 1 Kultur og miljø Reviderte må og strategier Hovedmål 1: Kultur og miljø Endringer er markert med kursiv tekst Gjennom aktiv styrking og profilering av bydelens kvaliteter

Detaljer

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel

Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune. Høringsutkast Kommuneplan Samfunnsdel KLÆBU KOMMUNE Foto: Johnny Nilssen, Klæbu kommune Høringsutkast Kommuneplan 2010 2021 Samfunnsdel Formannskapets forslag, 25.11.2010 KOMMUNEPLAN FOR KLÆBU 2010-2021 SAMFUNNSDEL Formannskapets forslag,

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke

KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand. HELSE Trygge helsetjenester med god kvalitet skal bli et varemerke KOMMUNEPROGRAM TVEDESTRAND ARBEIDERPARTI SAMMEN FOR TVEDESTRAND Frihet, rettferdighet og fellesskap Arbeiderpartiets viktigste saker: KUNNSKAP Barn og unge skal oppleve at det er godt å vokse opp i Tvedestrand

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

Kultur og miljø STRATEGIER

Kultur og miljø STRATEGIER Kultur og miljø STRATEGIER Bydelen skal: Strategi 1: Bidra til at Bydel Groruds historie og mangfoldige kulturarv dokumenteres, formidles og holdes levende. Dette for å styrke befolkningens tilhørighet

Detaljer

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal

Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Nord- Aurdal Høyres valgprogram 2015 Nord-Aurdal Ja, vi vil og vi kan! Høyres overordnede mål for kommunestyreperioden 2015-2019: Gode kommunale tjenester for alle Orden i økonomien Ryddig gjennomføring

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

CC BY: Prinsipprogram for. Meløy Venstre

CC BY:  Prinsipprogram for. Meløy Venstre CC BY: http://i1.no/0h2m/ Prinsipprogram for Meløy Venstre BSD: htp://i.no/ h p/ Et liberalt Meløy Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og

Detaljer

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum

Strategi 1: Videreutvikle samarbeid mellom tjenester og virksomheter som jobber med forhold i sentrum og nær sentrum Hovedutfordring 1 - Bydelens særskilte ansvar for sentrum I forbindelse med bydelsreformen fikk bydelen 1. januar 2004 ansvar for Oslo sentrum. Dette innebærer forvaltningsansvar og tilsynsvirksomhet for

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal!

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Vi fornyer Gjesdal! EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Vi fornyer Gjesdal! Program 2015 2019 Hvorfor skal du stemme på Fremskrittspartiet har troen på enkelt menneske og dens tenking uavhengig av stat og kommune. Vår oppgave

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft.

Høyre vil gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Visjon for Gran gjøre Gran til en nyskapende kommune, basert på kunnskap, ideer og skaperkraft. Kommunen skal ta vare på de som trenger det og sikre et verdig og godt tilbud til hele befolkningen. føre

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no

Marker Arbeiderparti. Vår bygd og vårt felles ansvar. Program Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 Vår bygd og vårt felles ansvar Arbeiderpartiet.no Marker Arbeiderparti Program 2015 2019 En levende bygd og et godt sted å bo Marker Vår bygd og vårt felles ansvar

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM

Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Pettersen Arkiv: C83 &13 Arkivsaksnr.: 14/2381-17 Dato: 13. mai 2014 DRAMMEN KOMMUNES FRIVILLIGHETSPOLITISKE PLATTFORM INNSTILLING TIL: Bystyrekomiteen for byutvikling

Detaljer

IVELAND Fremskrittsparti

IVELAND Fremskrittsparti EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST IVELAND Fremskrittsparti Ditt valg 2015 FRIHET Fremskrittspartiet ønsker å skape en kommune hvor den enkelte innbygger føler en stor grad av frihet. Frihet under ansvar,

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE

Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Valgprogram 2015-2019 ALSTAHAUG HØYRE Alstahaug Høyres viktigste satsningsområder er : «HER VELL VI BO!» Alstahaug Kommune er en god arbeids- og bostedsregion «HER VELL VI TRIVES!» Helse, trygghet og

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011

Sentrum-venstre. samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Samarbeidsplattform for det nye. Lerkendal-erklæringen 2011 Samarbeidsplattform for det nye Sentrum-venstre samarbeidet i Trondheim - - - - - - - - - - Lerkendal-erklæringen 2011 - - - - - - - - - - DET NYE SENTRUM-VENSTRESAMARBEIDET Arbeiderpartiet, Sosialistisk

Detaljer

Hjertesaker 2015-2019 SVELVIK HØYRE

Hjertesaker 2015-2019 SVELVIK HØYRE Hjertesaker 2015-2019 SVELVIK HØYRE Sammen gjør vi enda bedre Det skjer mye positivt i. Høyre vil bygge videre på alt det positive. Samtidig vil vi ta tak i kommunens utfordringer, løse dem og ruste for

Detaljer

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1

Oppland-Gausdal.qxp_Layout Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 1 Oppland-Gausdal.qxp_Layout 1 09.06.15 11.43 Side 2 Stuttreist politikk Senterpartiet er opptatt av trygge og inkluderende nærmiljøer. Vi ønsker at alle

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN

ASKIM ARBEIDERPARTI. Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE ET INKLUDERENDE SAMFUNN 1 ASKIM ARBEIDERPARTI Program for kommunevalget 2011 2015 HVA VI MENER OM: HELSE OG OMSORG I ASKIM OPPVEKST NÆRINGSLIV BARNEHAGER Å JOBBE I ASKIM KOMMUNE SKOLE BO OG LEVE I ASKIM SAMFERDSEL ET INKLUDERENDE

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Hurdal Arbeiderpartis program

Hurdal Arbeiderpartis program Hurdal Arbeiderpartis program 2015-2019 Flere av de etterfølgende programpunktene er sentrale i forhold til den vedtatte bærekraftsatsingen i Hurdal. Satsingen er basert på bygdas naturlige fortrinn, og

Detaljer

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging Gruppe 3: Sekretær: Torill Myklebust 12/1742-88 140 OPPGAVE 1: Attraktivitet Hovedmål 2: I Hemne skal vi aktivt legge til rette for næringsliv gjennom tydelig satsning på kompetanseutvikling og omdømmebygging

Detaljer

Valgprogram Aremark Høyre

Valgprogram Aremark Høyre k r a ra em Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Valgprogram Aremark Høyre 2015-2019 Aremark Høyre vil arbeide for at Aremark kommune skal være en god bostedskommune hvor et godt utbygd tjenestetilbud for

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre

Frihet uten egoisme. Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Frihet uten egoisme Valgprogram 2007 Flekkefjord Venstre Til velgerne! Venstres program vil vise Venstres grunntenkning om å sette Mennesket i sentrum Vi vil i denne folderen få presentere hva vi står

Detaljer

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015

Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015 Program for Lund Venstre for perioden 2011 2015-1 - Et liberalt Lund Lund Venstre ønsker en liberal kommune som fokuserer på kunnskap, like muligheter, verdiskapning, velferd og miljø. 3 Heldigvis lever

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Med tanke på fremtiden

Med tanke på fremtiden Med tanke på fremtiden Lyngdal Arbeiderparti Kommunevalget 2015 Skoler og barnehager. Barnehager og skoler er svært viktige plattformer for barns utvikling og trivsel. Vi må ha moderne og hensiktsmessige

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre

t e Kortprogram for Øystre Slidre Høgre e r t Øys e r d i Sl Kortprogram for Øystre Slidre Høgre Nye ideer og bedre løsninger Høyre har en visjon for fremtiden Øystre Slidre Høgre vil styrke optimismen og livskraften hos hver enkelt og stimulere

Detaljer

Valgprogram for perioden 2011-2015

Valgprogram for perioden 2011-2015 VALGPROGRAM 2011 2015 BERLEVÅG HØYRE Visjon: Berlevåg og Kongsfjord skal fortsatt være gode og trygge steder å bo. Vår viktigste utfordring framover blir å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og snu flyttestrømmen

Detaljer

Leksvik Arbeiderparti

Leksvik Arbeiderparti Leksvik Arbeiderparti VALGPROGRAM 2011 2015 Bruk stemmeretten! Leksvik Arbeiderparti går til valg den 12. september med et klart mål om å gjøre et godt resultat og inneha ordføreren i den kommende perioden.

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune

Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Lardal Venstre 2015-2019 Nytt liv i Lardal. Idag skjer det best i egen kommune Økt innflytting gir en robust kommune Lardal kan fint både driftes og utvikles som egen kommune. Er du usikker på hva du skal

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025

Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Strategi for kvalitet i oppvekst 2025 Kompetanse for fremtiden Trygghet skaper utvikling! Denne strategien er et mål- og verdidokument som skal sikre at barn og unge i Asker får en best mulig oppvekst.

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer