Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL"

Transkript

1 Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

2 Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv utvikling på mange områder. Vi har en svært god dialog med vårt spennende næringsliv, og Horten er nå Høyskolens solide og fremste samarbeidspartner. I dette programmet vil du kunne lese hva Høyre ønsker for kommunen vår de neste fire årene. Skolene i Horten har i denne perioden fått et løft. Høyre gjorde det vi lovet. Vi har satt fullt fokus på barn og unges viktigste arena; skolen. Høyre skal fortsette jobben for at Hortens elever får gå i en skole som strekker seg til å bli blant landets beste skoler, ikke etter gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Høyre skal fortsette å utvikle vår fjordkommune. Indre Havneby er i ferd med å bli en realitet. Havnearealene finner sin naturlige nye utvikling i sentrumsplanen. Den vedtas før dette programmet når din postkasse. Horten har Oslofjordens mest attraktive kystlinje å utvikle, og det skal vi gjøre. Høyre tror på boliger, arbeidsplasser, kulturtilbud, grøntområder, åpne plasser og kanskje en bystrand. Det skal skje på en måte som styrker byens identitet, og gir hele kommunen et løft. Høyre ser også mulighetene for en lang kystpromenade som knytter etablerte og nye bydeler sammen - helt fra Strandparken i sør, via kanalen og til nordenden av Indre Havneby. Vi vil også få fart på utviklingen av kulturparken Karljohansvern. Det er en perle som venter på å få skinne. Horten kommune ligger nå på 25. plass i landet når det gjelder lave avgifter, og vi er blant de mest effektive. Harde prioriteringer må til for å fortsette å være blant de beste. Høyre kommer til å prioritere de som trenger det mest. Samtidig sier vi nei til eiendomsskatt, og jobber for at våre avgifter skal være så lave som mulig. Høyre skal fortsette den jobben vi startet i Vår framtidsplan er forankret i programmet for som du nå holder i hånden. Her vil du kjenne igjen ditt Høyre. Det er viktig at du bruker din stemme for å påvirke utviklingen i kommunen vi er så glad i. Du kan stole på Høyre! Godt valg! Finn-Øyvind Langfjell Ordførerkandidat, Horten og Borre Høyre Side 1 av 16

3 Horten og Borre Høyre Listekandidater for 2015 Vi har fått med oss mange flotte mennesker på vår liste til dette kommunevalget. Nedenfor finner du dem listet opp etter deres plassering. FINN-ØYVIND LANGFJELL Ordførerkandidat TOVE TANGEN Plass nummer #2 ROY KENNETH SKULSTAD-HANSEN Plass nummer #3 04 Wenche Elisabeth Strange 25 Kjell Arne Brudvik 05 Per Jan Skjegstad 26 Anders Bålsrød 06 Linn Fagerberg 27 Hanne Skjeggerød Johansen 07 Lene Holmer Barron 28 Sverre Solberg 08 Ina Christine Kreutz Pauli 29 Christer Landsend 09 Harald Nilsen 30 Marit Flatø 10 Trine Aakermann 31 Hans Otto Tveiten 11 Magnus Skulstad-Johnsen 32 Terje Kristensen 12 Marit Sissel Arnhus 33 Heidi Aasvik Martinsen 13 Aarun Kulmiye 34 Kjell Sundby 14 Lars Roseng 35 Monica Hollingsæter 15 Jan Føske 36 Ulf Ketil Gylseth 16 Marianne Aakermann 37 Knud Zimmer 17 Olav Bjørk 38 Torveig Holm Reiten 18 Anne Asker Støldal 39 Solfrid Østby 19 Anders J. Steensen 40 Lars Johan Nordgård 20 Rupinder Kaur 41 Terje Haga Pedersen 21 Tove Opsahl 42 Henning Høyer 22 Eigil Hagemann Kreutz 43 Thov-Lewi Håheim 23 Trine Sund Gillund 44 Mehdi Azadmehr 24 Stian Hauenschild Side 2 av 16

4 Horten kommunen med det varme hjertet og alle mulighetene Det er stort sett gratis å vise medmenneskelighet. Horten er kommunen med det store og varme hjertet. Nye innbyggere sier ofte: «Her blir vi tatt godt i mot.» Det er noe vi skal være stolte av og fortsette med. Samtidig bør vi engasjere nye innbyggere for å få alle til å delta. Verdiskaping er en utfordring i Horten. Høyre mener vi må se mer helhetlig på den innsatsen alle kommunene i Vestfold legger ned. Sammen med andre kommuner kan vi skape den neste vinnerregionen. Vi har alle forutsetninger på plass allerede. Vi har landets mest kreative næringsliv, mange bedrifter i verdensklasse, kunnskapsinstitusjonen Høgskolen og forskningsparken. fortsette å videreutvikle det næringslivet vi har, og legge bedre til rette for nye etablerere og nye arbeidsplasser. Økt verdiskaping og nye skattebetalere er viktig for å sikre gode tjenester til beste for alle i kommunen. I tillegg vet vi at den viktigste nøkkelen til å forebygge fattigdom er nettopp arbeid. Skoletilbudet skal preges av kvalitet på alle nivåer. Alle elever skal få oppleve mestring ut fra egne forutsetninger. Høyres mål er at skolen skal løfte alle elever uansett forutsetninger og nivå, og møte hver enkelt elev med tilpassede utfordringer. Alle skal ha noe å strekke seg etter ingen skal falle fra. videreutvikle gode ideer i kulturkommunen Horten, og tiltrekke seg mennesker med skaperkraft. Ideene og skaperkraften vil kunne bidra til at nye arbeidsplasser blir skapt. føre en politikk som legger til rette for et aktivt kultur- og næringsliv. Vi skal støtte alle de flotte aktørene som løfter Horten ved et mangfold av aktiviteter og tilbud. Høyre skal fortsette å tenke alternativt innenfor helse- og omsorgstjenester. Vi vil legge til rette for ny teknologi på alle områder der dette er forsvarlig. Samtidig vil vi se etter ny organisering for å sikre en best mulig omsorg for flest mulig. Høyre vil bidra til å ta nye initiativ på lik linje med det vi gjorde når det kommunale foretaket fikk i oppdrag å utvikle tilbud på det gamle sykehuset. Dette arbeidet hadde stått stille i alt for mange år. Nå fylles dette bygget med ny aktivitet. Færrest mulige bør livnære seg av passiv støtte. Flest mulige skal hjelpes til en hverdag med meningsfylt aktivitet dersom de er i stand til det. Offentlige stønadsordninger skal følges opp med forventninger og krav der hvor dette er mulig. utfordre etablerte ordninger samtidig som vi verner og ivaretar de svakeste. Vi vil sammen med NAV og brukerne søke å finne gode løsninger både for den enkelte og for det offentlige. Mange andre steder er nye ordninger prøvd ut. at Horten skal følge etter og la spesielt unge få en mulighet til å prøve seg i arbeid. Side 3 av 16

5 Det er viktig for Høyre å sikre ungdom en mulighet til å fullføre sin utdanning, enten mot studiekompetanse, høyere akademisk utdanning, fagbrev eller kompetansebevis. øke satsingen på lærlinger. Vi vil oppfordre næringslivet til å satse mer, og vi vil kreve av våre selskaper, også interkommunale, at de sikrer en lærlingeklausul i nye kontrakter fremover. Frivillighetssentralen er etablert, og Høyre vil støtte den viktige jobben som gjøres i det frivillige Horten. Frivillig arbeid skal tas på alvor og møtes med respekt og vilje. Et moderne og komplekst samfunn koster mye å drive. Den frivilliges innsats vil bli viktigere for å sikre den velferden vi ønsker. legge til grunn den plattformen Frivillighet Norge og Kommunenes Sentralforbund har utarbeidet, og vil på sikt at frivillighetens kår i vår kommune blir en del av plattformen. Det er et viktig prinsipp for Høyre at frivillig sektor skal supplere, ikke erstatte, offentlige tjenester. På de neste sidene vil du kunne lese hva Høyre konkret mener om oppvekst, helse, transport, sosialtjenester, frivillighet, kultur, idrett, næring, byutvikling og miljø. Side 4 av 16

6 God og trygg oppvekst at Horten skal kjennetegnes som en kommune med gode og trygge oppvekstvillkår for barn og unge. Et godt utbygget barnehagetilbud til alle som søker plass, er en viktig forutsetning for at foreldre skal kunne velge omsorgstilbud for sine barn. Våren 2013 gikk elever i Norge ut av ungdomsskolen og over til videregående skole med karakteren 1 eller ikke vurdert i minst ett fag. Det er et stort problem, og vi må ta vår del av jobben med å sikre at alle får et best mulig utgangspunkt. fortsette den sterke satsingen på skole, for å gi like muligheter for alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Høyre er opptatt av at skolen skal bidra til å gjøre barna våre til selvstendige, ansvarsfulle, reflekterte og skapende mennesker, samtidig som den enkelte elev sikres gode basiskunnskaper. Det skal være en sammenheng mellom lek og læring i barnehagen, og læring i grunnskolen, videregående opplæring og høyere utdanning., i tett samarbeid med foresatte, øke fokuset på dannelse i både skole og barnehage. Forebygge mobbing. Forebygge rasisme og radikalisering. Forsterke innsatsen rundt tilpasset opplæring. Videreføre satsingen på kompetanseutvikling av førskolelærere og lærere på alle nivåer. Utvikle flere konstruktive samarbeidsarenaer med Høgskolen, Horten videregående skole og ungdomsskolene. Sørge for trygge barnehagelokaler og skolebygg. Gi ansatte, barnehagebarn og elever en trygg og god ramme innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Følge opp regjeringens satsing med lavere foreldrebetaling i barnehage og SFO for familier med lav inntekt. Gjøre kommunens skolebygg tilgjengelig etter skoletid. Videreutvikle en lik og økonomisk forutsigbar behandling av private og offentlige barnehager. Utrede mulighetene for å forsøk med leksefri skole i grunnskolen. Sertifisere Hortenskolen som dysleksivennlig. Videreutvikle et godt samarbeid innsats for å avdekke utfordringer. Ha et godt og variert fritidstilbud for barn og unge i deres nærmiljø i samarbeid med ideelle organisasjoner, lag og foreninger. Styrke det forebyggende arbeidet, blant annet ved å gi foreldreveiledning til familier som har det vanskelig. Etablere et bredere samarbeid mellom barnevern, helsestasjon, utekontakt, skole og politi med målrettede tiltak for å sikre at barn og ungdom med problemer fanges opp tidlig og får god oppfølging. Side 5 av 16

7 Offentliggjøre informasjon om karaktersnitt, trivsel og arbeids- og læringsmiljø, samtidig som hensynet til personvernet ivaretas. Videreføre samarbeidet mellom skole næringsliv kultur. Sørge at alle elever innehar grunnleggende ferdigheter på alle trinn. Vurdere muligheten for utprøving av ulike atferdsprogram i Hortenskolen. Sørge for at alle Hortens elever er svømmedyktige innen de er 12 år. Opprettholde særskilte skoletilbud for sterkt utagerende elever, elever med store tilpasningsvansker og de med spesielle behov. Ta alle bekymringsmeldinger om ungdom og rus umiddelbart på alvor, uansett hvilken type rus det gjelder. Gjøre orden og oppførsel i skole og barnehage til en naturlig del av det totale læringsutbyttet. Sikre at alle barnehager jobber via lek med forberedende tall- og bokstavforståelse. Jobbe videre med samarbeidsmodellen SLT (samordnende lokale tjenester) som koordinerer det kriminalitetsforebyggende arbeidet i politiet, barnevernet, skolen, idrettslag og frivillige organisasjoner. Jobbe videre med rusforebyggende arbeid i skole, blant annet gjennom helsesøstrene, utekontakten og rusforebyggende team. God og trygg omsorg for syke, funksjonshemmede, eldre og pleietrengende For innbyggere som ikke kan klare seg selv (uavhengig av alder), må vi finne de beste løsningene i samarbeid med den enkelte og de pårørende innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Horten skal være fremst innenfor ny teknologi, og bidra til utviklingen av nye gode teknologiske helseløsninger. Det skal være trygt å være funksjonshemmet eller å bli syk og/eller gammel i vår kommune. Kvalitet, fleksibilitet og valgfrihet knyttet til ulike tjenester er viktigere for Høyre, enn hvem det er som utfører tjenestene. Kommunen må tilrettelegge for et bredt spekter av hjelpetilbud. Rehabilitering, avlastningstilbud, praktisk bistand og hjemmetjenester er blant disse. Høyre vil stille høye krav til kommunens helseansatte, og vi vil jobbe for at flest mulig har høy kompetanse. De samme høye kravene vil Høyre stille til de frivillige eller private aktørene som eventuelt vil supplere våre omsorgstjenester. Side 6 av 16

8 Høyre mener kommunen bør ta del i de tilbudene regjeringen legger til rette for når det gjelder kompetanseheving for helseansatte. Høyre mener det er viktig å se nøye på grunnbemanningen og bruk av vikarer. Vi tror det er en sammenheng mellom høy vikarbruk og lav grunnbemanning. I tillegg mener vi det er behov for en forsterket innsats mot ufrivillig deltid. Ha en ordning der ideelle og private kan supplere de offentlige sykehjemmene og hjemmetjenestene i kommunen. Gi brukerne rett til å velge andre tilbydere av tjenester som et supplement til de offentlige. Styrke funksjonshemmede og eldres innflytelse over egen hverdag ved å tilby større valgfrihet og flere valgmuligheter. La omsorgsbehovet i større grad styre tilbudet, og at tilbudet i størst mulig grad tilpasses den enkeltes situasjon. Stille krav om tilstrekkelige norskkunnskaper for personer i pleie- og omsorgssektoren. Ha en god lindrende behandling på Braarudåsen, og en kreftomsorg som ivaretar pasienten på best mulig måte. Utarbeide en strategi for å sikre nok sykehjemsplasser til de med de tyngste behovene, og at tiltakskjeden rustes opp til å kunne gi den enkelte best mulig trygghet og pleie. Videreutvikle demensomsorgen slik at både pasient og familie opplever en trygg og forutsigbar hverdag. Etablere en kvalitativ god legevaktstjeneste til beste for innbyggerne. Side 7 av 16

9 I Horten gir vi deg en ny sjanse Høyre har mål om at så mange som mulig blir satt i stand til å klare seg selv. Vi vil jobbe for at flest mulig kan delta aktivt i ordinært arbeid fremfor å stå i passive stønadsordninger. Faller du ut av arbeidslivet, skal du få en ny sjanse til å bli yrkesaktiv og selvforsørget. ikke at arbeidsføre mennesker skal gå på sosialhjelp. Du har rett til å bli tatt vare på dersom du blir ufør. Det er en rett som følges av plikten til selv å bidra etter evne. bekjempe all form for diskriminering i arbeidslivet, og arbeide for at kommunens menneskelige ressurser blir forvaltet på best mulig måte. Bedre lokalitetene hos mottaksapparatet i NAV Horten slik at hensynet til personvernet ivaretas på best mulig måte. Sørge for oppfølging og bistand til arbeidsføre mennesker for at de skal komme i arbeid eller opplæring. Etablere en oppfølgingsordning slik at bistand for å komme i jobb eller utdanning følges opp med individuelle krav til deltakelse utfra den enkeltes yteevne. Stille vilkår for utbetaling av sosialhjelp ved for eksempel deltakelse i arbeidstrening eller utføring av kommunale arbeidsoppgaver. Legge til rette for å få eldre til å står lenger i jobb. Etablere en raskere og bedre integrering av nyankomne flyktninger, og videreutvikle arbeidet med introduksjonsprogrammet for flyktninger. Sikre at nivået på sosialhjelpen er stor nok til å kunne leve av, men at denne kun skal være en korttidsløsning som oppfordrer til ny aktivitet. Etablere et forsterket samarbeid mellom kommunen og næringslivet, slik at flest mulig kan integreres i ordinær jobb. Øke fokuset på ettervern, for å gjøre flere i stand til å nå målet om en rusfri tilværelse. Tilrettelegge for flere lærlingeplasser. Det frivillige fellesskapet i Horten kommune Høyre ønsker et samfunn bygget nedenfra gjennom et samspill mellom mennesker med ulike ideer, evner, behov og talenter. Samfunnets felleskap er ikke, og skal ikke, være begrenset til den offentlige sektor. Frivilligsentralen, idrettslag, hjelpeorganisasjoner, velforeninger og andre frivillige fellesskap er en viktig forutsetning for å skape muligheter og trygghet i hverdagen. Side 8 av 16

10 I Horten lever fortsatt dugnadsånden, og vår identitet er sterkt knyttet opp til at mange ønsker å bidra for andre. Det ligger mye godt forebyggende arbeid i lag og foreningers innsats, både når det gjelder fysisk og psykisk helse. Å legge til rette for at eldre mennesker kan delta i sosiale sammenhenger og skape tilhørighet, viser seg å ha en særlig helsefremmende effekt. Horten kommune skal søke å bygge broer over generasjonskløftene. Det kan virke positivt inn på både barn, unge og eldre. Øke fokuset på at frivillige kan bidra mer innen kommunale institusjoner som barnehager, skoler, eldresentre, sykehjem og rusinstitusjoner. Kulturkommunen Horten ha en kulturpolitikk som tar utgangspunkt i kulturens store egenverdi for enkeltmennesket og samfunnet. Kulturelle opplevelser er viktig i hverdagen, og Horten har et mangfold av kulturtilbud. Høyre er opptatt av at den kommunale kulturpolitikken må finne sin plass innenfor et positivt samvirke med det kommersielle kulturlivet, det uorganiserte kulturlivet og andre offentlige kulturtiltak. legge til grunn et bredt og inkluderende kultursyn. Kommunen må ta sin del av ansvaret for formidling av kultur og kunst, og samtidig påse at vi viderefører vår kulturarv. Vikingetiden og Munchs kunstneriske liv er like viktig for våre egne innbyggere som for andre utenfor. Et godt samarbeid med kulturgründere vil videreutvikle vår kulturkommune. Bedre øvingsforholdene for amatørmusikere. Opprettholde kulturskoletilbudet til barn og unge. Formidle kunst og kultur i kommunens bygg og anlegg i tett samarbeid med kunst- og kulturaktører innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Utvikle kulturparken Karljohansvern i tråd med vedtatte planer med kommunen som aktiv pådriver. Tilrettelegge for videreutvikling av kunstnerbyen Åsgårdstrand. Sikre gjennomføring av miljøprioritert gate i Åsgårdstrand. Gjennomføre prosjekt «Vikinger i Vestfold» sammen med de andre vikingekommunene i Vestfold Side 9 av 16

11 Idrettskommunen Horten Idretten bidrar til trygge og gode oppvekstmiljøer, og fremmer god helse blant barn og unge. Den organiserte idretten er en av samfunnets mest sentrale verdiformidlere. I tillegg er idretten en av de viktige arenaene for samfunnsnyttig frivillig innsats. Breddeidrett gir ofte helsemessige gevinster. Når vi legger til rette for at flest mulig kan være aktive, betyr det at den enkelte får en sunnere hverdag, samtidig som det også er økonomiske gevinster i god helse. Kommunens primære oppgave innenfor idrett er å sikre bredde- og barneidretten gode og stabile rammer, og ha fokus på folkehelseperspektivet. fortsette å støtte idrettstalenter. De er gode ambassadører for Horten kommune. Avsette utearealer til lek og idrett i forbindelse med større boligutbygginger. Bygge fremtidige idrettsanlegg i samarbeid med private aktører og Horten idrettsråd. Styrke samarbeid med idretten, for å øke andelen aktive innbyggere med minoritetsbakgrunn med hovedvekt på barn. Sørge for god kvalitet på de kommunale leke-/idrettsplassene. Etablere «prosjekt allaktivitet» med de ulike aktørene i det organiserte idrettsmiljøet i Horten for å gi et tilbud til flest mulig barn og unge. La barn og unge prøve seg på flere arenaer uten å knytte seg direkte til det enkelte lag, eller forening, slik at de selv kan finne ut hvor de ønsker å være og hvor de har mulighet til å finne utfordringer og mestring. Horten, det mest spennende utviklingsområdet i Vestfold Kommunegrensene er underordnet sett i forhold til verdiskaping, utvikling og vekst. Satsing i nabokommunen kan også være bra for Horten. Alle andre kommuner i Vestfold er nå i dialog med andre kommuner i arbeidet med kommunereformen. Kommunekartet er i endring, og det blir færre kommuner. Horten må finne sin naturlige plass i denne nye reformen, og kommunen må være åpen for endringer som sikrer Hortens innbyggere de beste tjenestene fremover. Høyre er åpen for at kommunereformen også vil føre til endringer for våre kommunegrenser. Vi vil imidlertid sikre at de vedtak som skal gjøres i denne sammenheng, gjøres på bakgrunn av god utredning og nødvendig kunnskap. Kommunen må spille en aktiv tilretteleggerrolle for samspill mellom næringsliv, forskning og høyere utdanning. For næringslivet og deres arbeidskraft kan byene med de korte avstandene, marka og fjorden, samt gode kommunale tjenester, være et valg på øverste Side 10 av 16

12 hylle. fortsette utviklingen vi har sett den siste perioden, slik at Horten fortsetter å være blant landets mest nyskapende og verdiskapende kommune. videreføre jobben for at kommunen skal bedre servicen til sine innbyggere gjennom å redusere saksbehandlingstidene, tilby stadig flere elektroniske tjenester, og forenkle kommunale regelverk. Det skal være enklest mulig å få til løsninger innenfor planverket. Ikke innføre eiendomsskatt. Sikre nye næringsarealer når planverket rulleres. Bedre samarbeidet med undervisningsinstitusjoner, nærings- og kulturliv for å stimulere til forskning, rekruttering og nettverksbygging. Sikre at kommunale gebyrer og avgifter for næringslivet ikke medfører konkurransemessige ulemper. Markedsføre Horten som turistmål gjennom Horten AS. Vurdere OPS (offentlig privat samarbeid) der dette kan bidra til bedre eller billigere bygg. Legge til rette for flere private leverandører innen alle tjenesteområder dersom dette bidrar til økt kvalitet eller bedret økonomi. Forenkle og effektivisere kommunal saksbehandling. Bevare kulturlandskapet og sikre en ny fastsatt markagrense. Sørge for økt utnyttelse av tomter og fortetting der det er naturlig. Side 11 av 16

13 Fornyelse og bevaring følge opp løftet om å gjøre byens sjøside tilgjengelig ved å frigjøre arealer som er brukt til havneformål, transport og industri, og utvikle gode boligområder, rekreasjonsområder og nye spennende områder for næringslivet. En slik transformering, i harmoni med næringslivets behov, skal bidra til å sikre kommunen nye innbyggere og en økning i inntekter. Høyre ønsker at også andre deler av Horten skal utvikles til trygge og gode boligområder. Horten vil i fremtiden trenge mange nye boliger, og legge til rette for variasjon og mangfold i utviklingen av disse områdene i kommunen. Horten kommune skal ikke ensidig satse på leilighetsprosjekter, men også sikre nye arealer for eneboliger. støtte opp under utbyggeres ønske om miljøvennlig utbygging, og bidra til realisering av nye områder som tar miljøet på alvor. Plusshusbebyggelse skal møtes med entusiasme. Høyre ønsker å legge til rette for at det bygges boliger for alle, også for de med spesielle behov. Markedsføre kommunen for å få nye skattebetalere. Sørge for en offensiv boligbygging for å dekke behovet for nye boliger. Utvikle og realisere Indre Havneby. Vektlegge boligbygging der det allerede er tilgang på kollektivtransport og annen infrastruktur. Verne om småhusbebyggelsens preg, og ikke tillate fortetting som går på bekostning av småhusområdenes profil. Avsette friarealer med god kvalitet for allmennheten ved større utbygginger. Ruste opp byens parker og friområder. Ha «blått flagg» status på alle badeplassene våre. Sørge for universell utforming og god tilgjengelighet for alle innbyggere ved kommunale nybygg og opprustning av byrom. Utvikle et levende Horten sentrum, hvor biltrafikk må ta hensyn til myke trafikanter (shared space). Side 12 av 16

14 Gode transportløsninger En kommune i sterk utvikling vil raskt oppleve press på veinettet og på nye parkeringsområder. Nye nærings- og boligområder må planlegges med muligheter både for kollektivtransportløsninger, gang- og sykkelveier. Ladestasjoner i bynære områder må være et krav når nye større parkeringsplasser planlegges, og utvikling av bykjernene skal ha universell utforming. Gågater og miljøgateløsninger i vil kunne sikre mer aktivitet i sentrum. Horten kommune har store utfordringer med fergetrafikk gjennom deler av byen. Høyre mener at noen av disse problemene bør få en løsning med en fastforbindelse over fjorden. Det vil imidlertid ta mange år før vi har en fergefri forbindelse. Pendlere ut og inn av Horten kommune skal sikres raske, effektive og klimavennlige løsninger, slik at færrest mulig blir avhengig av bil for å komme til eller fra jobb. Horten skal ha et togstopp tilrettelagt for alle passasjerer. Ha jernbanestasjon på Bakkenteigen. Etablere en fergefri forbindelse over fjorden som ikke gjør vesentlige og varige inngrep på Karljohansvern. Øke veksten i transportsektoren med kollektive løsninger i form av buss og tog. Sikre «Vestfoldbyen» kollektivpakke. Etablere en funksjonell havn for alt gods i nært samarbeid med privat næringsliv i kommunen. Etablere flere småbåtplasser. Etablere flere ladestasjoner for elbiler. Unngå flateparkering ved ny utbygging i sentrum. Side 13 av 16

15 Miljøvern i vekstkommunen Et samfunn med gode oppvekstvilkår og trivsel er utgangspunktet for vår miljøpolitikk. Høyre ønsker å overlevere kommunen til neste generasjon i en bedre forfatning enn vi overtok den. Økt miljøfokus i kombinasjon med bedre gaterenhold og flere tiltak mot forsøpling av det offentlige rom, kan bevisstgjøre Hortens innbyggere til å ta større hensyn til sine omgivelser. Innføre pålegg om klima- og miljøvennlige oppvarmingsløsninger ved større utbygginger. Etablere en ny og tydelig definert markagrense som blir styrende for etablering av veier, anlegg og traseer i områder som grenser til marka. Opprette frivillige miljø- og ryddepatruljer. Bygge ut Hortens sykkelveinett slik at sykkel blir et attraktivt alternativ til bilkjøring. Øke miljøbevisstheten i alle bygg. Side 14 av 16

16 En trygg, åpen og tilgjengelig kommune Kommunen vår blir tryggere ved at innbyggerne bruker den. at kommunen skal være trygg for alle. Noe kan gjøres ved å bedre lysforholdene i våre gater og parker, men det alene gjør ikke områdene trygge nok. Ved utvikling av sentrumsområdene må vi sikre at fellesområdene innbyr til bruk, og tiltrekker seg folk og aktivitet. Da får vi et levende og trygt bymiljø. Horten kommune er til for innbyggerne, og skal være organisert på den måten som best tjener befolkningen. redusere byråkratiet og samtidig bidra til å øke innbyggernes makt og innflytelse. gjøre tilsynsrapporter, brukerundersøkelser og evalueringer tilgjengelig på kommunens hjemmeside. Arbeide for en kommunestruktur som er til beste for innbyggerne. Forenkle og fjerne kommunale forskrifter og reguleringer for å gjøre hverdagen enklere. Videreutvikle servicegarantier på flere kommunale tjenesteområder. Samkjøre søknadsskjemaer på nett og den informasjon som allerede finnes i offentlige databaser. Sikre et lavt avgiftstrykk på Hortens husholdninger. Sikre rask utskifting av vann og avløpsrør i kommunen. Sikre at tidsfrister for byggesaksbehandling for å redusere saksbehandlingstiden i plan- og bygningsetaten. Sikre en arealeffektiv drift av kommunens eiendom ved å etablere en profesjonell eiendomsforvaltning med ansvar for løpende vedlikehold og salg av eiendom som Horten kommune ikke trenger til egen tjenesteproduksjon. Styrke kontrollrutinene og antikorrupsjonsarbeidet i Horten kommune ved at kommunen slutter seg til ordningen i Transparacy International. Bruke åpne standarder innenfor IKT, slik at tilgang på offentlig informasjon ikke skal avhenge av om innbyggerne bruker en bestemt programvare eller utstyr. Etablere bynett for fri nettsurfing. Ha på plass økt lyssetting for å gjøre hele kommunen tryggere. Tilrettelegge gatene i større grad for mye trafikanter. Etablere et samarbeidsforum med aktuelle kommunale etater og politiet for å bedre samarbeidet om kriminalitetsbekjempelse. Videreutvikle Horten kommunes nettsider, slik at våre innbyggere for en felles informasjonsplattform innenfor alle kommunalområdene. Side 15 av 16

17 Valg for ungdom! Nytt i år er at kommunen har åpnet for et prøveprosjekt som gir innbyggere mellom 16 og 18 år rett til å stemme. Vi syntes dette er et flott tiltak og vil oppfordre at dere ungdom bruker denne stemmeretten. Unge Høyre i Horten og Holmestrand står klare til å svare på spørsmål dere måtte ha. Vi har også et eget ungdomsprogram oppsøk oss på en stand og spør etter vårt ungdomsprogram. Standoversikt Her finner du oss i tiden fremover kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten Sentrum kl Horten S. / Paletten Åsgårdstrand kl Horten Sentrum kl Horten S. / Kiwi Skoppum kl Storgata, Horten kl Spar Nykirke kl Horten Sentrum kl Horten S. / Paletten Åsgårdstrand kl Horten Sentrum kl Horten S. / Meny Borreveien kl Spar Nykirke kl Horten S. / Paletten Åsgårdstrand kl Horten Sentrum kl Kiwi Skoppum / Spar Nykirke kl Meny Borreveien Vi gleder oss til valget! Den 14. september håper vi at det er en overveldende blå bølge som skyller inn over Horten. Vi er klare til å ta i et tak. Sammen kan vi bidra til at Horten blir en enda bedre kommune å bo i. Valget er ditt! Side 16 av 16

18 Fylkestingsvalget 2015 Horten og Borre Høyre har 2 kandidater som står på fylkestingslisten for årets valg. Husk derfor å gi din stemme også til disse. Med din hjelp er det mulig å få 2 representanter fra vår organisasjon inn på fylkestinget! Jan Nærsnes Jan er tidligere leder i Horten og Borre Høyre og står på fylkestingslisten som nummer 5. Anders Steensen Anders står på fylkestingslisten som nummer 16. Følg oss på Facebook Følg Finn-Øyvind på Facebook Takk for din oppmerksomhet! Horten og Borre Høyre setter stor pris på at akkurat du tok deg tid til å lese igjennom vårt program. Vi håper at du finner punkter her som treffer hva du selv står for og at det da fører til at du velger å gi oss din stemme til kommunevalget 2015! Finn-Øyvind Langfjell Ordførerkandiat 1

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019

En varmere by. Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by Oslo KrFs program for bystyreperioden 2015 2019 En varmere by med kristne verdier Kristelig Folkeparti vil at Oslo skal være byen med det store hjertet varm, menneskelig og inkluderende.

Detaljer

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON

En Varmere by. Politisk program. Politisk regnskap. Våre kandidater. Erik Lunde, førstekandidat. Oddbjørg Minos, andrekandidat INFORMASJON Varmere by bj Erik Lunde, førstekandidat Oddbjørg Minos, andrekandidat Foto: Marcel Lelienhof Politisk program Politisk regnskap Våre kandidater INFORMASJON En Varmere by INNHOLD I. POLITISK PROGRAM FOR

Detaljer

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007

Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Åpen by Venstres bystyrevalgprogram for Oslo 2007-2011 Vedtatt på Oslo Venstres årsmøte 9. 10. februar 2007 Oslo Venstre, Møllergata 16, 0179 Oslo Tlf. 22 40 43 73 E-post oslo@venstre.no Internett: http://oslo.venstre.no

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1

Oslo. i dine. sko. Oslo SVs program 2011-2015. Oslo SV - i dine sko 1 Oslo i dine sko Oslo SVs program 2011-2015 Oslo SV - i dine sko 1 Innholdsfortegnelse ULIKE MENNESKER - LIKE MULIGHETER 3 OSLO EN MILJØBY 4 EN VELFERDSBY FOR ALLE 8 EN FELLES KUNNSKAPSSKOLE 12 EN GOD OG

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. På lag med deg. Drammen FrPs program 2015-2019 EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST På lag med deg Drammen FrPs program 2015-2019 Hovedprioriteringer Fremskrittspartiet ser det som en av sine viktigste oppgaver å være innbyggernes talspersoner overfor

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold

Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Oslo - en by for solidaritet, miljø og mangfold Innhold Bysosialisme for fremtiden... 2 Omfordeling gjennom eiendomsskatt... 2 Utdanning som gir like muligheter... 2 Barnehage... 2 Skole... 3 Voksenopplæring...

Detaljer

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13

Herfra til 2025. Kommuneplanens samfunnsdel. med arealstrategier 2013 2025. Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Herfra til 2025 Kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategier 2013 2025 Vedtatt i kommunestyret 31.10.2013 - sak 61/13 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 HVILKE FORVENTNINGER HAR VI FRAM MOT 2025? 4

Detaljer

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015

En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 En samlet by Oslo Arbeiderpartis kommuneprogram 2011-2015 Innhold Innledning. 4 Vår felles by..4 Skape og dele......5 Kvalitet for alle elever..7 Et løft for yrkesfagene..8 Norsk som felles språk..9 En

Detaljer

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram

www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram www.frp.no Lokalpolitisk prinsipprogram 3 Fremskrittspartiets lokalpolitiske prinsipper 3 Ideologisk grunnlag 3 Samfunnssyn 3 Rettigheter 3 Maktfordeling 3 Demokrati og ansvar 4 Velferdssamfunnet 4 Natur

Detaljer

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP

EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST. Oslo FrP EN ENKLERE HVERDAG FOR FOLK FLEST Oslo FrP Program 01 01 Kjære velger! På vegne av Oslo FrP har jeg gleden av å presentere partiets Oslo-program for de neste fire årene. Programmet ble vedtatt av Oslo

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI

BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI BYDELSPROGRAM GAMLE OSLO ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innledning Kjære velger. Gamle Oslo er en mangfoldig og spennende bydel å bo i. Arbeiderpartiet vil at vår bydel skal være den

Detaljer

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019

Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyreprogram 2015 2019 Vedtatt på årsmøtet 7. og 8. februar 2015 1 Liberal by 4 Grønn by Klima 5 Miljø. 6 Samferdsel. 8 Byutvikling.. 11 Mulighetenes by Barnehage..

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Program for Oslo Venstre.

Program for Oslo Venstre. Program for Oslo Venstre. Mennesker. Miljø. Kunnskap. Oslo Venstres bystyrevalgprogram 2015-2019 Bystyrevalgprogrammet ble vedtatt på årsmøtet 7. - 8. februar 2015. Innholdsfortegnelse Liberal by... Grønn

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR 2011-2015 1 Kontrakt med innbyggerne i Nannestad kommune Still oss til ansvar om 4 år på følgende punkter: Mål for perioden 2011 2015: Ingen eiendomsskatt

Detaljer

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019

Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Utkast til valgprogram for Strand Venstre - 2015-2019 Et liberalt Strand Venstre er Norges eldste parti og det eneste som bygger sin politikk på den liberale ideologien. Vi mener at det enkelte menneskets

Detaljer

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019

VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 VALGPROGRAM KOMMUNEVALGET 2015-2019 INNHOLDSFORTEGNELSE Kort ma lsetting Side 1 Kommunens politiske og administrative ledelse Side 2 Skatter og avgifter Kommunens økonomi Side 3 Helse og Sosial Side 4

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!!

!!!!!! !!!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 !!!!!! OSLOPROGRAM 2015-2019 INNHOLD 1. TENK NYTT STEM GRØNT Våre kjernesaker 2015-2019 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO En nullutslippsby En mangfoldig storby En aktiv samferdselspolitikk 3. EN SAMFERDSELSPOLITIKK

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet.no/norgevidere. Velferdssamfunnet. Arbeiderpartiets programdebatt 2012. Vi tar Norge videre. Arbeiderpartiet. 1 Velferdssamfunnet Arbeiderpartiets programdebatt 2012 Vi tar Norge videre Arbeiderpartiet.no/norgevidere Deltakelse og forebygging Vi vil ha sterke fellesskap og små forskjeller. Det gjør Norge bedre.

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen

Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019. Innstilling fra programkomiteen 1 2 3 Miljøpartiet De Grønnes Osloprogram 2015-2019 Innstilling fra programkomiteen Innhold 1. TENK NYTT STEM GRØNT!...4 Våre kjernesaker 2015-2019...4 2. VÅRE VISJONER FOR OSLO...5 En by uten klimagassutslipp

Detaljer