Regional plan for folkehelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regional plan for folkehelse"

Transkript

1 Regional plan for folkehelse Om prosess mv. Sjumilssteg/koordinatorsamling 25. September 2014 Sogndal

2 Kva er planlegging? Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og allmennheten. Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i kommunen

3 Føremålet med planlegginga Etablere ein felles plattform for å forstå situasjonen Lage eit grunnlag for drøftingar av utfordringar, utviklingspotensial, behov og strategiar/tiltak (lokalt, regionalt og nasjonalt)

4 Involvering = Mobilisering All involvering er ikkje medverknad «Kven har vore på folkemøte i arbeidet med kommuneplanarbeid?» Internt og eksternt Medverknad betyr Med Verknad

5

6 Felles fokus på viktige oppgåver i samfunnsutviklinga på tvers av sektorane

7 NYSKAPANDE SAMFUNNSUTVIKLING STRATEGISKE FØRINGAR PARALLELLE PROSESSAR INSPIRASJON OG MOTIVASJON VISJON MEIRVERDIAR EFFEKTAR INTERESSENTAR KOMPETANSE RESSURSAR NETTVERK PARTNERSKAP GRUPPE TILTAK OG LØYSINGER GJENNOMFØRING MÅL PLAN OG UTVIKLINGSPROSESS BEHOV UTFORDRINGAR INTENSJONAR OG BEVEGGRUNNAR NOTID RESSURSAR, KVALITETAR, STYRKER OG SUKSESSHISTORIER FRAMTID POTENSIAL KVA ER MOGELEG? Illustrasjon: Oneflow prosessmodell

8 NYSKAPANDE SAMFUNNSUTVIKLING STRATEGISKE FØRINGAR PARALLELLE PROSESSAR VISJON INTERESSENTAR KOMPETANSE RESSURSAR NETTVERK PARTNERSKAP GRUPPE NOTID RESSURSAR, KVALITETAR, STYRKER OG SUKSESSHISTORIER Illustrasjon: Oneflow prosessmodell

9 NYSKAPANDE SAMFUNNSUTVIKLING STRATEGISKE FØRINGAR PARALLELLE PROSESSAR VISJON MEIRVERDIAR EFFEKTAR INTERESSENTAR KOMPETANSE RESSURSAR NETTVERK PARTNERSKAP GRUPPE MÅL NOTID RESSURSAR, KVALITETAR, STYRKER OG SUKSESSHISTORIER FRAMTID POTENSIAL KVA ER MOGELEG? Illustrasjon: Oneflow prosessmodell

10 NYSKAPANDE SAMFUNNSUTVIKLING STRATEGISKE FØRINGAR PARALLELLE PROSESSAR VISJON MEIRVERDIAR EFFEKTAR INTERESSENTAR KOMPETANSE RESSURSAR NETTVERK PARTNERSKAP GRUPPE MÅL INTENSJONAR OG BEVEGGRUNNAR TRENDAR OG DRIVKREFTER NOTID RESSURSAR, KVALITETAR, STYRKER OG SUKSESSHISTORIER FRAMTID POTENSIAL KVA ER MOGELEG? Illustrasjon: Oneflow prosessmodell

11 NYSKAPANDE SAMFUNNSUTVIKLING STRATEGISKE FØRINGAR PARALLELLE PROSESSAR VISJON MEIRVERDIAR EFFEKTAR INTERESSENTAR KOMPETANSE RESSURSAR NETTVERK PARTNERSKAP GRUPPE MÅL BEHOV UTFORDRINGAR INTENSJONAR OG BEVEGGRUNNAR TRENDAR OG DRIVKREFTER NOTID RESSURSAR, KVALITETAR, STYRKER OG SUKSESSHISTORIER FRAMTID POTENSIAL KVA ER MOGELEG? Illustrasjon: Oneflow prosessmodell

12 Modell for flyten i planarbeidet Utvikle betre kunnskap i samarbeid med partnarskapen om årsak/verknad som del av helseovervakinga. Utvikle betre kunnskap om kva for tiltak og løysingar som møter definerte utfordringar og behov, og korleis vi kan møte dei. Konkretisere utfordringar/behov og effektar/mål, for så å identifisere oppgåver som den viktige nøkkelen i koplinga mellom. Synleggjere samanhengar og årsakstilhøve for korleis vi skapar positive effektar Fokus på handling og oppgåver og at partnarar og brukarar har eit ansvar og eigarskap til desse

13 Dei 6 tema i planarbeidet 1. Integrere folkehelse i alle politikkområde 2. Forbetre og auke samordning og samhandling 3. Utvikle strategiar for korleis møte endra demografi 4. Styrkje toleranse og inkludering 5. Betre kunnskap og forståing om eiga helse 6. Eit samfunn som gjev hjelp når ein treng det

14 1.) INTEGRERE FOLKEHELSE I ALLE POLITIKKOMRÅDE Ei sentral og viktig utfordring for folkehelsearbeidet er å betre heilskapstenkinga hjå politikarar og leiarar, og sjå samanhengar mellom ulike sektorar, fag og organisasjonar. Den sosiale helsemodellen, Whitehead og Dahlgren 1991

15 1.) INTEGRERE FOLKEHELSE I ALLE POLITIKKOMRÅDE Infrastruktur tilrettelegging av nærmiljø [Sosiale møteplassar - Folkehelse naturlig del av by/bygdeutviklinga] «manual» for tilrettelegging innan ulike fagområde «topp 10» liste (areal, universell, bustad, skule/oppvekst, Trygge lokalsamfunn) implementere folkehelse i alt planarbeid [handlingsplan for familievold og overgrep - fleire bustadar for rus og psykisk helse] auka status for folkehelsearbeidet Økonomi [Mindre prosjektbasert meir kontiunitet - Enklare søknadar/rappoortar - Fullfinansiering av aktivitet/ tiltak] Økonomisk prioritering i folkehelsearbeidet [Infrastruktur - Frivillige org. - Lokale anlegg] Folkehelse klar definisjon [Klar prioritering] Er kommunane medvitne om sitt ansvar innan barnehagen som ein førebyggjande arena mot sosial ulikskap [Kunnskap pedagogikk - Kunnskap om konsekvensar av sosiale skilje for helse - Helsesøster som ressurs for komm (oppvekst + planlegging)] Integrering og respekt for folkehelsearbeid [Kunnskap, årsplan, haldningar - Alle må med].heilskapleg tenking på alle nivå - Tverrsektorielt og tverrfagleg Korleis få gode virkemiddel for å fremme sosial utjamning.folkehelse som tema i utdanning Inn med kortreist mat og lokalmat Kunnskap om folkehelse Det offentlege ikkje er med å auke sosiale forskjellar t.d. pris i barnehagar [Ulike tilbod etter kor du bur i landet] Vidareføring av folkehelsebegrepet som viktig for samfunnsutviklinga må få tilgang på kunnskap og økonomiske ressursar til å auke innsats innan folkehelsa. kommunikasjon/informasjon/innovasjon (lage ein enkel og jordnær visjon) Visjon: helse i ALT vi gjer Sosial ulikskap/levekår Motverke sosial skilnader Utdanning Utfordringar og behov som er nemnt i planprogrammet: Implementere folkehelseperspektiv i alt planarbeid (jamfør plan- og bygningslova) Bygde-, by- og tettstadutvikling som fremjar folkehelse Auke kunnskapen til profesjonar og fagsektorar om årsaker til sosiale skilnader i helse Utvikle og ta i bruk virkemiddel for å fremje sosial utjamning Formidling av kunnskap om samanhengar mellom helse og påverknadsfaktorar til bruk i samband med tiltak innan alle politikkområde

16 Integrere folkehelse i alle politikkområde Visjonar og effektar Betre heilskapstenkinga hjå politikarar og leiarar, og sjå samanhengar mellom ulike sektorar, fag og organisasjonar Kople relevante fag, prosessar og tiltak opp mot kvarandre Samordne ressursar og tiltak Folkehelse som omgrep og fagområde må integrerast i alle politikkområde

17 2.) FORBETRE OG AUKE SAMORDNING OG SAMHANDLING Nasjonalt Regionalt Lokalt Samfunnet er samansett av ulike sektorar, nivå og verksemder; sivil, privat og offentleg. For å skape god helse og trivsel, er samhandling og samordning heilt avgjerande. Gjennom planarbeidet vil vi forsøke å identifisere område der det er særleg viktig å utvikle samarbeid og samhandling.

18 2.) FORBETRE OG AUKE SAMORDNING OG SAMHANDLING Frivillige sine vilkår (Kultur og helse) [auke fokus på samarbeid verdsetting - obligatorisk at samarbeid med frivillige er med i offentleg planlegging] tverrfagleg samarbeid med fokus på heilskapstenking [folkehelsekoordinatoren er motor i samarbeidet.] Kompetanse [kunnskapsbasert] Tverrfagleg samarbeid [Jobbe kunnskapsbasert - Frivillig sektor] korleis auke kunnskap og metodar Samhandling Tverrfagleg samarbeid - Felles plattform Tverrfagleg samarbeid/lokal forankring fellesskap koordinering - auka forståing] Frisklivssentralar og folkehelsekoordinatorar må prioriterast høgt Dugnadstiltak. Får tilskot der drifta er på dugnad (vinn-vinn) Tverrfagleg [Samarbeid org./lag/off Kunnskapsutveksling - lære av kvarandre - sosial samhandling for ein god barndom Samfunnsutvikling [Fråfall frå arbeid og utdanning - sosial tilhøyrigheit meistring - forventingar - sentralisering/fråflytting - kommunesamanslåing/kom.økonomi] Korleis vedlikehalde og styrke frivillig sektor Samfunnet tilrettelegg for at den enkelt skal kunne ta ansvar for eiga helse Utfordringar og behov som er nemnt i planprogrammet: Skape større omstillings- og endringsevne i samfunnet Sikre heilskapstenking på tvers av sektorar og fag Samarbeid/samhandling [Møtepunkt Openheit -- sjå mogelege ressursar - TTT ting tek tid] Konkret og forståeleg handling- og tiltaksplan [Bruk enkelt språk som alle forstår ] Større fokus og timetal på fysisk aktivitet og kosthald i skulen [Samarbeid heim/skule - Søvn, nettbruk] Trygg aktiv transport [Gang og sykkelvet - Restriksjon på bilkøyring til skuleområde o andre sentrumsområde - Haldningskampanje = gå til skulen] Folkehelsearbeid i kommunane [Ulike sektorar i kommunen vert einige om lokale utfordringar - Samarbeid for anlegg (gratis anlegg)] Handsame kommunane individuelt av di ressurssituasjonen i kommunane er ulik og av di deira utfordringar og behov er ulike Sikre god overgang mellom dei ulike fasane i oppveksten (barnehage, ulike skuleslag m.m.) og frå barndom til vaksenliv Etablere alternativ til tradisjonell vidaregåande opplæring, for ungdomar som ikkje finn seg til rette innanfor «standardmodellen» Styrkje integrering og trivsel for dei som har flytta til fylket Meir heilskapstenking og tverrfagleg tenking inn i fagutdanningar Synleggjere kunnskaps- og kompetansebehov på tvers av sektorar i arbeidslivet Den einskilde skal finne sin plass i yrkeslivet Frivillige organisasjonar som sikrar at fleire finn tilbod i deira regi utan at det går utover organisasjonane sin ordinær aktivitet Det offentlege understøttar arbeidet i dei frivillige organisasjonane utan å erstatte det

19 Forbetre og auke samordning og samhandling Visjonar og effektar Identifisere område der det er særleg viktig å utvikle samarbeid og samhandling

20 3.) UTVIKLE STRATEGIAR FOR KORLEIS MØTE ENDRA DEMOGRAFI I år 2024 vil det vere innbyggjarar her i fylket. Heile veksten fram mot år 2030 vil kome blant personar over 60 år. Netto innanlandsk flytting er negativ, men relativt stor tilflytting frå utlandet gjer at vi har positiv flyttebalanse.

21 3.) UTVIKLE STRATEGIAR FOR KORLEIS MØTE ENDRA DEMOGRAFI Utfordringar og behov som er nemnt i planprogrammet: Bygde-, by- og tettstadutvikling som sikrar at seniorane kan meistre sine liv Aktivitet og tilrettelegging som hjelper seniorane til å meistre sine liv Eit samfunn der alle kjenner seg verdsett Leggje til rette for at tilflyttarar trivst Tilrettelegging som tek omsyn til menneske med forskjellig kulturell bakgrunn individfokusert planarbeid [meistre eigen kvardag - likeverd/openheit] Kurs for eldre Frå presentasjon av byplanlegger Michael J. Fuller-Gee

22 4.) STYRKE TOLERANSE OG INKLUDERING Dei ressursar som innbyggjarane sjølv representerer er heilt avgjerande i arbeidet for betre folkehelse. Eit menneske som trivst og kjennar seg verdsett og kjenner livet sitt som meiningsfult, vil også kjenne seg akseptert og inkludert i samfunnet.

23 4.) STYRKE TOLERANSE OG INKLUDERING Tilbod for alle: [Opplegg for dei som treng det mest - Variasjon, breidde, fange opp - Lågterskeltilbod] Utdanning/kursing av aktivitetsleiarar [Tilbod om kurs lokalt - Støtte til kursing] Gode psykososiale miljø opplevd helse, meistring og inkludering Universell utforming haldningsendring, deltaking, myndiggjering og fysisk tilrettelegging. lågterskel tilbod med fokus på møteplassar (II), fysisk aktivitet og sosialt samvær mangfald i det naturlege fritidstilbodet: kultur og natur Mangfold med aktivitetar der alle finn sin plass Frivillig arbeid Trygge lokalsamfunn (fysisk og psykisk) Møteplassar, opne, inkluderande Kunnskapsbygging - Alle bidreg Fleirbrukshus.Byggje godt sjølvbilde i barnehage/skule Korleis skape motivasjon for engasjement kring fritidsaktivitetar [Pris/lågterskel infrastruktur Gulrøtar - Utan prestasjonskrav innkludering - Administrativ hjelp til frivilligheit] Skape reelle inkluderande lokalsamfunn Bevisstgjering av haldningsendring hos den einskilde, frivillige lag og organisasjonar og det universell utforming - auke meistringsfølelse toleranse og ulikskap.arbeid for alle [Miljøskapande arbeid på skular - Inkluderande arbeidsliv - Samarbeid skule-/arbeidsliv] Utanforskap Einsemd Inkludering offentlege (viktig målgruppe er foreldregenerasjonen som rollemodell) At fleire får delta i fellesskapet/inkludert [Oppvurdering av yrkesfaga] Utfordringar og behov som er nemnt i planprogrammet: Finne ut av kva for kvalitetar som gjer at fylket skil seg positivt ut på mange helseindikatorar (for å kunne ta vare på dei) Fleire deltek i fellesskapet Fleire deltek i yrkeslivet Fleire deltek i frivillige organisasjonar og fritidsaktivitetar Auke deltaking og hindre fråfall og isolasjon Styrka relasjonsbygging mellom lærarar/ instruktørar og elev/lærling Førebygge psykiske lidingar Eit samfunn der tabu ikkje får dominere

24 Styrkje toleranse og inkludering Visjonar og effektar Menneske som trivst og kjennar seg verdsett

25 5.) BETRE KUNNSKAP OG FORSTÅING OM EIGA HELSE Det er skilnad i kva grad ulike grupper og individ tileignar seg, og nyttar kunnskap om samanhengen melom levevanar og helse. Folkehelsa er i monaleg grad påverka av dei val kvar einskild av oss gjer. Gjennom helseovervakinga er det avdekka at fylket stort sett har dei same problema knytt til livsstilsjukdomar som resten av landet. Alle skal ha eit godt liv i samfunnet, difor er det viktig å auke evne og vilje til å ta ansvar for andre menneske i sitt nærmiljø.

26 5.) BETRE KUNNSKAP OG FORSTÅING OM EIGA HELSE stimulere til at folk tek ansvar for eiga utvikling og helse [auke kunnskap meistringsfølelse] bruk - og konsekvensar av informasjonssamfunnet fysisk aktivitet for alle generasjonar og auka fokus på sunt kosthald.inaktivitet (II) Negativ påverknad i sosial medier Livsstil [Ernæring - Fysisk aktivitet Tobakk Lågterskeltilbod].Livsstilssjukdomar Fokus på ansvar for eige helse Usunt kosthald Haldningar [Både til fysisk og psykisk helse - Samfunn og enkelmenneske - Sunn livsstil - Foreldrerolla tørr å vere klare foreldre - Barnehage, skule, samfunnet elles - Nett- og mobilbruk (kva og tid)] Grunnleggjande kunnskap/helseopplysningar : «kva er det rette? ikkje berre media som skal vere leverandør Meir fysisk aktivitet i skule/bedrifter [Endre skuleplanen, meir gym, fysisk fostring, kosthald - Kampanje i kommunane om sykling, gåing - Lågterskel for deltaking] Korleis gjere oss mindre avhengig av bil i våre lokalsamfunn? [Haldningsarbeid - Gode eksempler / pilotar] bevisstgjering i bruk av media fellesskap Utvikle møteplassar og frisklivssentralar for aktivitet og gode levevanar Bevisstgjøre foreldrerollen og etablere gode levevanar for barn/unge 1 time aktivitet kvar dag på skulane Ansvar for eige helse Kurs for ungdom Korleis få fleire til å utnytte naturen som helseressurs Auka fokus på den einskilde sitt ansvar for seg sjølv og fellesskapet Fysak tilpassa Mat og måltid som byggjer helse Utfordringar og behov som er nemnt i planprogrammet: Gode haldningar, evne og vilje til å ta vare på eiga helsa Auka evne og vilje til ta ansvar for andre menneske i sitt nærmiljø Utvikle strategiar som gjer at fleire tileignar seg kunnskap om helsefremjande livsstil Skape medvit om foreldrerolla og gode levevanar for barn og unge Auke kunnskap hjå ungdom om korleis dei kan meistre psykiske plagar

27 6.) EIT SAMFUNN SOM GJEV HJELP NÅR EIN TRENG DET Det er behov for at både det offentlege, næringslivet og det sivile samfunnet forstår når det er behov for å støtte den einskilde. Vi må skape eit samfunn med kunnskap om og ein kultur for å ta ansvar for menneske rundt oss som har behov for støtte. Kan vi skape eit samfunn der det er lett å bry seg om andre, og fleire får hjelp når dei treng det? Kan vi ta vare på og fremje uavhengige organisasjonar og sosiale entreprenørar som skapar positive effektar?

28 6.) EIT SAMFUNN SOM GJEV HJELP NÅR EIN TRENG DET Psykisk helse fokus på lik nivå som fysisk helse (sjølvbilde, inkludering, fokus på heile mennesket styrke førebyggjande arbeid og tidleg intervensjon [helsestasjon] familie/born og unge [tidleg intervensjon] Psykisk helse/forventningspress Auka fokus på folkehelse i barnehehagar/skular sett i eit livsløp tidleg innsats Psykisk helse [Tilgjengeleg helsepersonell på skulane Lågterskeltilbod - Begge kjønn - Informasjon nettbaserte kosthaldrettleiing -Psykolog/ tillitspersonar] fokus på helsefremming og tidleg intervensjon Sørgje for at ungdom er aktive samfunnsaktørar skule/jobb Utfordringar og behov som er nemnt i planprogrammet: Eit samfunn som gjer det lett å bry seg om andre Fleire får hjelp når dei treng det Helsestasjonar, barnehagar og skular som i større grad støttar borna ut ifrå deira kulturelle og individuelle føresetnader Kunnskap tilgjengeleg for barn og unge som har psykiske plagar Kunnskap om korleis bry seg om andre Mot til å bry seg om andre Ta vare på og fremje uavhengige organisasjonar og sosiale entreprenørar som skapar positive effektar

29 Eit samfunn som gjev hjelp når ein treng det Visjonar og effektar Det offentlege, næringslivet og det sivile samfunnet kan forstå når det er behov for å støtte den einskilde Eit samfunn med kunnskap om og ein kultur for å ta ansvar for menneske rundt oss som har behov for støtte

30 NYSKAPANDE SAMFUNNSUTVIKLING STRATEGISKE FØRINGAR PARALLELLE PROSESSAR INSPIRASJON OG MOTIVASJON VISJON MEIRVERDIAR EFFEKTAR INTERESSENTAR KOMPETANSE RESSURSAR NETTVERK PARTNERSKAP GRUPPE TILTAK OG LØYSINGER GJENNOMFØRING MÅL PLAN OG UTVIKLINGSPROSESS BEHOV UTFORDRINGAR INTENSJONAR OG BEVEGGRUNNAR TRENDAR OG DRIVKREFTER NOTID RESSURSAR, KVALITETAR, STYRKER OG SUKSESSHISTORIER FRAMTID POTENSIAL KVA ER MOGELEG? Illustrasjon: Oneflow prosessmodell

31 Innspel til tiltak frå arbeidsverkstader Sogndal, Høyanger, Florø og Sandane

32 1) INTEGRERE FOLKEHELSE I ALLE POLITIKKOMRÅDE Framlegg til tiltak frå arbeidsverkstader kategorisering 1. Integrere folkehelse i planarbeid Gjennomgåande perspektiv Brukarmedverknad og likevektsprinsipp Prioritering og økonomiplan Sektor-, tema- og reguleringsplanar 2. Kunnskapsformidling og haldningar Systematikk Kurs og kompetansedeling Utdanning og forsking/kunnskapsbygging Kampanjar og haldningsskapande arbeid 3. Organisering, Nettverk og tverrfagleg samarbeid Organisering som fremjar samarbeid og folkehelseperspektivet Arbeidsmetodikk Lokalsamfunnsutvikling Utdanning og arbeidsliv

33 2) FORBETRE OG AUKE SAMORDNING OG SAMHANDLING 1. Rolle-, forventings- og ansvarsavklaringar Avtaler Ansvar og instruksar Avklare forventingar Evaluering 4. Organisering Kompetansesamansetjing Struktur Prosjektsatsingar o.l. 2. Samhandlingsreglar Rutinar for Informasjonsutveksling Planlegging og sakshandsaming Sanksjonar 3. Samarbeid og nettverk Kven bør samarbeide Nettverk og møteplassar Samarbeidstiltak Nasjonalt Regionalt Lokalt

34 3) UTVIKLE STRATEGIAR FOR KORLEIS MØTE ENDRA DEMOGRAFI 1. Fysisk tilrettelegging Trygge lokalsamfunn Tettstadutvikling 2. Samarbeid På tvers av sektorar På tvers av geografiske skilje På tvers av organisasjonar Om tiltak 3. Rettleiing og haldningsskapande arbeid Sjå framover Fellesskap Etablere gode vanar Profilering 4. Inkludering og aktivitetstilbod Kommunal tilrettelegging rammevilkår Frivillige organisasjonar Tilbod til innflyttarar

35 1. Aktivitetstilbod Låg terskel Nærmiljø For ein kvar smak 2. Legge til rette for deltaking Hindre barrierar Opplæring Arbeidsliv 4) STYRKE TOLERANSE OG INKLUDERING 3. Kunnskap og erfaringsformidling Heve kompetansen og spreie kunnskap Få til involvering Få til samarbeid Byggje på erfaringar 4. Gode haldningar og danningsperspektiv Fremje respekt for individa Helsefremjande skular Vaksne rollemodellar

36 5) BETRE KUNNSKAP OG FORSTÅING OM EIGA HELSE 1. Betre tilrettelegging Utvikle tenester i helsefremjande retning Skape helsefremjande omgjevnader 2. Endre rammevilkår og haldningar Endre ressursbruk Endre rutinar Styrke samfunnsansvar Endre regelverk Lage haldningskampanjar 3. Betre kunnskapsformidling Offentleg Generelt Media Kurs 4. Fremje sunn aktivitet Fremje heilskap Meir samvær Meir fysisk aktivitet

37 6) EIT SAMFUNN SOM GJEV HJELP NÅR EIN TRENG DET 1. Betre tilrettelegging Fremje helse og tryggleik Kompetanseheving Betre informasjonsflyt og tilgang til hjelp Sikre fleksibilitet og variasjon 2. Tydeleg ansvarsfordeling Rutinar og leiing Tenester og stillingsinstruksar 3. Betre samordning Kommunale tenester Skule Fritid 4. Fremje samhald Utvikle samlande haldningar Utvikle samlande aktivitetar

Frå planlaging til planlegging Kva skapar handling? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune

Frå planlaging til planlegging Kva skapar handling? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Frå planlaging til planlegging Kva skapar handling? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Kva vil eg sei noko om? 1. Føremålet med Planlegginga kvifor nytte tid til planlegging

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse.

Planutvalet sluttar seg til ny framdriftsplan for arbeidet med planprogrammet for regional plan for folkehelse. Side 1 av 7 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 26.februar 2014 Sakshandsamar: Svein Arne Skuggen Hoff E-post: Svein.Arne.Skuggen.Hoff@sfj.no Tlf.: Vår ref. Sak nr.: 13/2377-10 Gje alltid opp

Detaljer

Kommuneplanlegging = samfunnsutvikling og verdiskaping? Kva kompetanse treng kommunane

Kommuneplanlegging = samfunnsutvikling og verdiskaping? Kva kompetanse treng kommunane Kommuneplanlegging = samfunnsutvikling og verdiskaping? Kva kompetanse treng kommunane Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Kva vil eg sei noko om? 1. Kommunane sitt dilemma

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

HØYRINGSDOKUMENT. Planprogram til Regional plan for folkehelse 19.03.2014. Høyringsfrist

HØYRINGSDOKUMENT. Planprogram til Regional plan for folkehelse 19.03.2014. Høyringsfrist HØYRINGSDOKUMENT 19.03.2014 Planprogram til Regional plan for folkehelse Høyringsfrist 20.05.2014 1 Innhald 1 Innleiing... 3 2 Rammer og føringar...3 2.1 Omgrepsavklaring folkehelse...3 2.2 Lovgrunnlag...3

Detaljer

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik:

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik: Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 28.01.15 Sakshandsamar: Joar Helgheim E-post: joar.helgheim@sfj.no Tlf.: 415 30 955 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-31 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis?

Regional planstrategi Kva, kvifor og korleis? Regional planstrategi 2016 2020 Kva, kvifor og korleis? Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Regional planstrategi -regionale aktørar Program Kl. 09. 00 Velkommen v/fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Møte med regionråda våren 2015 Regional planstrategi Regional plan for folkehelse

Møte med regionråda våren 2015 Regional planstrategi Regional plan for folkehelse Møte med regionråda våren 2015 Regional planstrategi 2016-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Auka fokus og bevisstgjering på omgrepet folkehelse(faggrupper, media og den enkelte) Fokus på HMS og IA

Auka fokus og bevisstgjering på omgrepet folkehelse(faggrupper, media og den enkelte) Fokus på HMS og IA VERKSTAD NORDFJORDEID NETATIVE UTVIKLINGSTREKK Som folkehelseplanen bør fokusere på Passivitet/ stillesittande arbeid dårleg helse/ overvekt Føresette legg for mykje til rette Manglande aktivitetstilbod

Detaljer

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune

Folkehelsesatsing for barn og unge. Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Folkehelsesatsing for barn og unge Marit Nordstrand Leiande helsesøster og folkehelsekoordinator Høyanger kommune Lov om folkehelsearbeid 24.06.11- Iverksett 01.01.12 Legg ansvaret på kommunen (ikkje helsetenesta)

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis?

HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? HELSE FOR ALLE Kva, kven og korleis? Sunn framtid Erfaringskonferanse Stord 26.03.12 Tove Vikanes Agdestein Folkehelsekoordinator Stord kommune Health is usually described in medical language, but it also

Detaljer

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA

RAMMEPLAN FOR. FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON OG LEIING (10 vekttal) FØRSKOLELÆRARUTDANNINGA Godkjend av Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet 3. mars 1997 RAMMEPLAN FOR FORDJUPINGSEINING I ORGANISASJON

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging

Koordineringsrådet, Levekår, livskvalitet og kartlegging Koordineringsrådet, 03.12 2015 Levekår, livskvalitet og kartlegging «Det er viktig at kommunene aktivt bruker samfunnsplanlegging og planloven i gjennomføringen av Samhandlingsreformen, ny folkehelselov

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

Regional plan for folkehelse

Regional plan for folkehelse Regional plan for folkehelse 2015 2018 - Rike og meiningsfulle liv for alle Innhald 1 Framtidsbilde kva ynskjer fylket å oppnå? [1/2 s.]... 2 2 Satsingsområde... 2 2.1 Lærande organisasjonar i plan og

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING ETAT FOR SKULE OG BARNEHAGE 2013-2015 Innhald 1. Bakgrunn 2. Visjon 3. Verdiar 4. Hovudfokus 5. Forbetringsområda 6. Satsingsområda Klepp kommune Vedteken av Hovudutvalet for

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhold 1 Partar... 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag... 3 Avtalen byggjer på... 3 3 Formål og

Detaljer

Dialogkonferanse 2009 Modalen

Dialogkonferanse 2009 Modalen Dialogkonferanse 2009 Modalen - om planarbeid i kommunane - Opptrappingsplan psykisk helse (1999-2006 (Helse- og omsorgsdepartementet) Bakgrunn: St meld nr 25 (1996-97) Åpenhet og helhet (psykiatrimeldingen).

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Saksframlegg. Regional plan for folkehelse SAKSFRAMSTILLING

Saksframlegg. Regional plan for folkehelse SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Saksframlegg Saksbehandlar: Svein Arne Skuggen Hoff, Plan- og samfunnsavdelinga Sak nr.: 13/2377-41 Regional plan for folkehelse 2015-2025 Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for plan og næring

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15

Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15 Referat fra folkehelseforum i Stord kommune 20.04.15 Stord kommune sitt tredje folkehelseforum vart halde på kveldstid på Stord hotell måndag 20.04. Folkehelseforum er ein open møteplass og ein arena for

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for aktivitør - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 28. mai 2015 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

"Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar

Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar Strategi for Innhald og oppgåver i barnehagen 2011-2014 Sogndal kommune Visjon og pedagogisk plattform: 1 2 3 ALLE MED Barnehagane i Sogndal skal: ha plass til alle ha tilsette som arbeider for ein barnehage

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helseservicefag - Læreplan i felles Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2007 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til beste for folk, samfunn og livsgrunnlag Rammeplan for barnehagen Utdannings og oppvekstmøte 31. mai 1. juni 2017 Rammeplanen som styringsdokument Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS

DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS DEN GRØNE TRÅDEN TIDLEG INNSATS Plan for tidlig innsats er en spore til en pro aktiv væremåte og tilnærming til arbeidsoppgavene her og nå, og til utfordringene vi vet kommer. Når mange nok gjør noe på

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Alle barn og unge får ein oppvekst som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon

Alle barn og unge får ein oppvekst som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon Alle barn og unge får ein oppvekst som gir dei lyst på livet og evne til å meistra det. Visjon Utfordringar vi står overfor I framtiden vil behovet for arbeidskraft med fagutdanning og høyere utdanning

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Regional plan for folkehelse 2015 2025

Regional plan for folkehelse 2015 2025 Regional plan for folkehelse 2015 2025 Saman for god helse og trivsel Vedteken av fylkestinget, 16. juni 2015 www.sfj.no Innhald 1 Framtida Kva for samfunn vil vi være?... 2 2 Nosituasjon - Korleis står

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017

Giske kommune. Ord blir handling. Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Giske kommune Ord blir handling Kvalitetsplan for skule, barnehage og SFO 2014-2017 Vedteken av Giske kommunestyre 12. desember 2013 Innleiing Kvalitetsplanen er Giske kommune sin plan for kvalitetsutvikling

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

Folkehelsedagane

Folkehelsedagane Folkehelsedagane 08.-09.11.2011 Fylkesmannen si rolle i folkehelsearbeidet Bjørg Eikum Tang Seniorrådgivar Fylkesmannen Folkehelsearbeid- Fylkesmannen sine roller og oppgåver Embetsoppdraget frå Helsedirektoratet

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid

Tenesteavtale 10. Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Tenesteavtale 10 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om helsefremmande og førebyggjande arbeid Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1 Avtalen byggjer på Feil! Bokmerke er ikke

Detaljer

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar?

Korleis kan du i din jobb utvikle deg til å bli ein tydleg medspelar? Her vil de finne forslag på ulike refleksjonsoppgåver. Desse er meint som inspirasjon. Plukk nokre få. Kvar avdeling/eining kan med fordel tilpasse desse slik at dei er spissa mot deltakarane sin arbeidsdag.

Detaljer

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing.

Manifest mot mobbing Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. 2014 Manifest mot mobbing 2014-2018 Alle barn og unge skal ha eit godt og inkluderande oppvekst- og læringsmiljø med nulltoleranse for mobbing. Barnehage, skule og kultur i Bjerkreim kommune Rune Andersen

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Tenesteavtale 10. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming

Tenesteavtale 10. Mellom XX kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming Tenesteavtale 10 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om folkehelse, førebygging og helsefremming Innhold 1 Partane... 3 2 Føremål... 3 3 Verknadsomra de... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Plikter, oppgåver

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland

Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Tilrettelegging av fysisk aktivitet - Hordaland Innhald fysisk aktivitet og psykiatri Bakgrunn Kva gjer vi? Kor vil vi? Fysisk aktivitet Kvifor bør vi leggje til rette for fysisk aktivitet for personar

Detaljer

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell?

Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? Kvar står vi og kvar går vi når det gjeld idrett og fysisk aktivitet i Fjell? -eller: korleis rører vi oss, og korleis padlar vi vidare mot 2018? Fjell Noregs beste kystkulturkommune Eit skifte av fokus?

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane

Dialog heim - skule. Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Volda Bratteberg skule Dialog heim - skule Tilrettelegging for aktiv dialog Mål og tiltak Utfordringar Informasjon Foreldreundersøking Korleis få informasjon frå heimane Hovudmål God kommunikasjon mellom

Detaljer

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring

Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring 2 Ot/ppt sin plan for førebyggande arbeid mot fråfall i vidaregåande opplæring Førebygging på tre nivå OT/PPT sin førebyggjande

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012

MIDLAR TIL FOLKEHELSEARBEID 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Regionalavdelinga Utviklingsseksjonen Arkivsak 201112778-4 Arkivnr. 407 Saksh. Torgersen, Matti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.02.2012 22.02.2012-23.02.2012

Detaljer

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge

Sjumilssteget. Til det beste for barn og unge Sjumilssteget Til det beste for barn og unge Embetsprosjekt 2012-2014 Sjumilssteget til beste for barn og unge - handlar om å setje i verk FNs barnekonvensjon i kommunane i Norge. Sjumilssteget hjelper

Detaljer

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule

Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Hospiteringsordning for tilsette ved Odda vidaregåande skule Bergen 8.september 2015 Geir T. Rønningen Avdelingsleiar YF Innleiing til prosjekt hospitering for y-lærarar Prosjektet vart initiert som ein

Detaljer

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. Prinsipper for opplæringen Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006. ARTIKKEL SIST ENDRET: 25.08.2015 Innhold Innleiing Læringsplakaten Sosial og kulturell kompetanse Motivasjon

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013

Lindåsprosjektet. Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi. Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Konferansen Bergen 16.10.13 Eldre og bolig 2013 Lindåsprosjektet Omsorgsteknologi i Lindås kommune Innovasjonsprosjekt i offentleg sektor 01.08.12 31.07.15 Våre erfaringar med innføring av omsorgsteknologi

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Mitt SULA. «EIN GOD OPPVEKST VARER HEILE LIVET» Erfaringssamling 8.mars Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef kultur og oppvekst

Mitt SULA. «EIN GOD OPPVEKST VARER HEILE LIVET» Erfaringssamling 8.mars Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef kultur og oppvekst Mitt SULA «EIN GOD OPPVEKST VARER HEILE LIVET» Erfaringssamling 8.mars 2013 Anne-Grethe Skjærseth Kommunalsjef kultur og oppvekst .VISJONEN I SULA KOMMUNE KORLEIS FÅR SULA SÅ GOD KVALITET PÅ DET ORDINÆRE

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer