Gåsejakt i Akershus og Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gåsejakt i Akershus og Oslo"

Transkript

1 Gåsejakt i Akershus og Oslo -1-

2 Forord Våre jaktbare gåsearter er en flott ressurs som kan gi svært spennende jaktopplevelser samtidig som de kan gi et godt jaktutbytte. Gjessene finner vi i kort avstand fra der vi til daglig oppholder oss, og dette sammen med rimelige jaktkort gjør sitt til at gåsejakt bør være en attraktiv jaktform for nye og gamle jegere. Til tross for et stort potensiale for en mer utstrakt jakt på gås, har det tatt tid før jegerne har kommet på banen. På slutten av 1980-tallet startet bestanden av kandagjess å vokse betydelig i Akershus og Oslo. Gjessene etablerte seg i stadig nye områder, og etter hvert kom de første medieoppslagene om tilgrising av badeplasser og beiteskader påført av gjess. I den senere tid har også bestandene av særlig grågås og hvitkinngås begynt å vokse betydelig i våre fylker. Behovet for å se nærmere på forvaltningen av ulike gåsearter også på landsbasis meldte seg, og i 1996 ferdigstilte Direktoratet for naturforvaltning en nasjonal handlingsplan for forvaltning av gjess (DN-rapport ). Videre har Fylkesmannen i Oslo og Akershus nylig utarbeidet en regional forvaltningsplan for gjess. Planen skisserer en målsetting om å redusere enkelte av gåsebestandene, fortrinnsvis ved hjelp av jakt som bastandregulerende tiltak. Dette innebærer at beskatningen på gjess bør økes i forhold til hva som er tilfellet i dag. Denne brosjyren er kommet til på bakgrunn av viltfondsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Referansegruppen for «Forvaltningsplan for gjess i Oslo og Akershus», Helge B. Pedersen, Hjalmar Eide og Stig Aaslund takkes for kommentarer til innholdet i brosjyren. Vi håper denne brosjyren kan være en veileder for jegere, og bidra til å øke interessen rundt gåsejakt i våre fylker slik at jakt kan få en funksjon av å være et viktig verktøy i gåseforvaltningen i fremtiden. -2- Erik Gill Leder, NJFF-Akershus Forfatter og layout: Jan-Rune Samuelsen Utgiver: Norges Jeger- og Fiskerforbund-Akershus Finansiering: Viltfondsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Trykk: Dyring Trykk, juli 2003 Opplag: 1000 eks. Fotos: Helge B. Pedersen (forside og s.12) og Hans Norgren (s. 3, 5 og 7) ISBN

3 Gjess i Akershus og Oslo I Oslo og Akershus finnes fire hekkende arter av gjess: kanadagås, grågås, hvitkinngås og snøgås. De tre førstnevnte artene har etterhvert nådd relativt høye bestandstall i våre fylker, men ordinær jakt er kun tillatt på kanadagås og grågås. I tillegg er det jakttid på snøgås, men denne arten er svært fåtallig i våre fylker (kun noen få hekkende par i Indre Oslofjord). Under trekktiden vår og høst kommer også en del sædgjess og kortnebbgjess innom, men kun sistnevnte av disse er jaktbar. Hvorfor jakte gås? Fra slutten av 1980-tallet har gåsebestandene i Oslo og Akershus vært store og livskraftige. Gåsejakt er både spennende og utfordrende, og du trenger ikke dra langt av sted for å høste av denne fine matressursen. Det er derfor mange gode grunner for at flere bør jakte gås også i Akershus og Oslo. Jaktadgang og jakttid Alle som har løst jegeravgift, og har jaktkort eller tillatelse fra grunneier, kan drive jakt på gjess. Unntaket er den frie jakten på hav og fjord, hvor Viltlovens 32 (grensen for grunneiers jaktrett mot vann) gir allmennheten adgang til jakt helt opp i fjæresteinene uten grunneiers tillatelse. Jakttider for perioden på gjess i Oslo og Akershus er vist i tabellen på neste side. Våpen og ammunisjon Både hagle og rifle er aktuelle våpen for gåsejakt. På store åpne områder, hvor det kan være vanskelig og sette opp en god -3-

4 Art Jakttid 3) Grågås ) Kanadagås ) Kortnebbgås Stripegås ) 1) I de fem første dagene av ordinær jakttid er det jaktforbud etter klokka elleve. Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 10 dager i forkant av ordinær jakt. I denne perioden er det kun tillatt å jakte i tidsrommet kl , og etter kl ) Kommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 10 dager i forkant av ordinær jakttid, samt utvide for jakt på kanadagås og stripegås inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid 3) I Oslofjorden-Skagerak, den frie jakten på hav og fjord (jf. viltloven 32), er jakttiden kamuflasje i nærheten, vil rifle kunne være fornuftig om bakgrunnen er tilfredstillende. I mange andre tilfeller vil hagle være det beste valget, særlig på områder hvor en kan lage en god kamuflasje slik at en blir sittende nært opptil der hvor gjessene kommer trekkende og vil lande. Denne jaktformen byr også på en utrolig spennende jaktopplevelse da en kommer helt innpå gjessene! Gåsa kan være svært hardskutt. Det er derfor meget viktig at man under gåsejakt ikke løsner skudd på lengre hold enn 25 meter med hagle! En gylden regel sier at du skal være i stand til å se øyet på gåsa om du er innenfor skuddhold. Under såkalt snikjakt kan både hagle og rifle benyttes. Valget avhenger av hvor nært en mener at det er sannsynlig å komme usett inn på fuglene. Ved bruk av rifle er det viktig at du har en sikker bakgrunn! Når det gjelder ammunisjon, husk: at det er forbud mot bruk av blyhagl på gjess (uavhengig av om det er på våtmark eller ikke) å ikke bruk for grove hagl. Norsk nr. 4 (3,00 mm) er et greit valg at ved bruk av rifle må minimum kal..22 Magnum eller.222 Rem benyttes (.22 LR ikke tillatt) Kamuflasje Bruk av kamuflasje er svært viktig under gåsejakt. Gjessene blir fort meget sky etter jaktstart, og for å komme på skuddhold med hagle (maks 25 meter) må du få fuglene nærme deg! For å unngå at gjessene trekker vekk fra jaktområdet for tidlig, har det vist seg at en fornuftig organisering av jakta jegerne immellom er svært hensiktsmessig (se senere). I områder hvor en har vegetasjon med busker helt opp mot gjessenes landings- -4-

5 -5- Gåsejakt i Akershus og Oslo

6 Lure tips for bruk av lokkefugl Bruk gjerne minst 10 lokkefugl, men jo flere jo bedre er en fin flokk. Skutte gjess er vært gode lokkefugler. Bruk en pinne som du setter ned i bakken og opp i nebbet til fuglen for å simulere en «levende» positur. Bruk bulvaner med ulik form, men det er viktig å bruke flest beitende gjess (med krum, nedbøyd hals), kun noen få med høy hals (speidere). Plasser lokkefuglene med nebbene mot vindretningen, men ikke bli for militær i oppsettet. Tre-fire meter mellom hver fugl er ok, evt. noen litt lengre fra hverandre Sett lokkefugler i kort avstand fra kamuflasjen, men la fronten gjerne stå forbi kamuflasjen på den siden som er opp mot vinden (se tekst) lokkefuglene bør danne den retteste linjen i front, de bakerste kan stå noe mer ustrukturert. En plassering slik at en får en liten åpning i bakkant mellom bulvanene, kan virke som en trygg og tiltrekkende landingsplass for innflyvende gjess. Lokkefløyte kan med fordel brukes som suplement, men husk at det MÅ gjøres riktig slik at lyden ikke høres ut som varsellyd i stedet for lokkelyd! plass, kan en lage en god kamuflasje her. Bruk greiner eller kamuflasjenett til å lage ett godt skjul på alle kanter. For å hindre siluetter, er det viktig at kamuflasjen er nokså tett. Om gjessene derimot beiter ute på store åpne områder, vil bruk av en skyttergrop/ -grav være effektivt. Er du heldig finnes en slik grop naturlig i terrenget, hvis ikke er det fullt mulig å opparbeide en liten skyttergrav med grunneiers tillatelse (ved hjelp av spade eller traktor). Ved bruk av skyttergrav bør denne delvis tildekkes med et kamuflasjenett. Jegeren kan da ligge helt skjult inntil gjessene går inn for landing, for så å dukke forsiktig opp rett før skuddøyeblikket. Ute på åpne områder er det også mulig å sette opp en samling med «juletrær» eller halmballer som kamuflasje. Førstnevnte brukes vanlig enkelte steder i Danmark, og jegeren plasserer seg midt inni treklyngen. For at gjessene ikke skal bli skremt av slike synlige kamuflasjer, er det viktig at de settes opp i god tid før jaktstart slik at gjessene tilvennes objektet. Lokkefugler Bruk av lokkefugler (bulvaner) kan gi svært gode resultater om de benyttes -6-

7 riktig. Å sette opp lokkefugl på et jorde hvor gjessene vanligvis ikke pleier å lande, vil derimot sjelden gi noe resultat. Bulvaner bør plasseres på beitemark hvor det er tydelige spor etter gjess i form av mye gåsemøkk. Lokkefuglene bør i all hovedsak plasseres med nebbene mot vinden, fordi villgjess vanligvis organiserer seg slik. Likevel må man ikke overdrive dette, da en gås som beiter også vil vende på hode og kropp. Hvor mange lokkegjess en bør benytte er det ikke noe fasit på, men flere gjess lokker bedre enn få. (Pris vil imidlertid spille en avgjørende rolle, og det er derfor lurt at flere kan gå sammen om å kjøpe inn gjess slik at man kan låne av hverandre eller jakte sammen). Husk at skutte gjess er lokkefugler bedre enn noen. Sett en pinne i bakken, og før nebbet på gåsa inn på den andre enden. Bruk bare noen få gjess med strak oppreist hals, desto flere med krum, «beitende» hals. Når gjessene plasseres ut, bør lokkefuglene i front danne den retteste linjen, de bakerste kan stå noe mer ustrukturert. For innflyvende gjess vil det være lite aktuelt å lande foran de fremste gjessene. Dette bør du ta hensyn til ved utplassering av bulvanene. I tillegg lander nesten alltid fuglene mot vinden. Plasser fronten av lokkefuglene mot vindretningen et stykke forbi kamuflasjen, ca. 10 meter ute og vel 10 meter til siden. Foran kamuflasjen kan du la det være en åpning, mens på motsatt side plasserer du en ny gruppe lokkefugl på samme måte. Du får dermed en flokk med åpning rett foran kamuflasjen. Denne åpningen vil virke som en attraktiv landingsplass for innflyvende gjess, og gjøre at gjessene kan komme skikkelig på skuddhold. Om du bruker kun en gruppe med lokkegjess, må du huske å lage en liten åpning i bakkant mellom bulvanene. Jakt på vann og fjord Det er begrensninger for å drive jakt fra båt. Viltlovens 21 sier at det er forbudt å drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med -7-

8 motor i en avstand mindre enn 2 km fra land, herunder holmer og skjær. I tillegg setter havneloven begrensninger i forhold til jaktutøvelsen i fjorden. Havneloven gir kommunene hjemmel for å innføre bestemmelser om hvor det av sikkerhetsmessige hensyn ikke er tillatt å bruke skytevåpen (se kart senere). Nærmere opplysninger om hvilke områder som har begrensninger kan fås hos kommunen, NJFF- Akershus og Fylkesmannen. Hvor er gjessene? Gjessene vil oftest flytte seg mellom ulike lokaliteter gjennom året. Grovt sett kan vi dele et «gåseår» inn i tre ulike perioder: 1) Hekkeperiode (m/myting) 2) Høstperiode 3) Vinterperiode Etter hekkesesongen, dvs. i slutten av juli i Akershus, er gjessene ferdig med både oppfostring av unger og myting (skifting av fjærdrakt). Gjessene oppsøker da jevnlig attraktive beiteplasser hvor de kan ta til seg føde i form av gras eller korn. De foretrekker da å lande på åpne områder hvor sikten er god, slik at de har god oversikt over eventuelle farer samtidig som de lett kan lande og ta av. Disse områdene trenger ikke å ligge nært opp til vann, selv om det er en fordel. Tidligst i jakta, dvs. i begynnelsen av august, vil en del gjess fortsatt befinne seg ved sitt hekkeområde. Det kan derfor være meget nyttig for jegeren å kjenne til disse områdene. En oversikt over de vanligste hekkeområdene for kanadagås i Oslo og Akershus er vist på kartet nedenfor. Når det gjelder grågås, hekker den ved øyer i Indre Oslofjord, samt ved Østensjøvannet i Oslo. Hvitkinngåsa hekker nesten utelukkende i Indre Oslofjord, men her er det ikke tillatt med ordinær jakt, kun eggsanking etter særskilte bestemmelser. Spaning på gjess! Under jaktperioden om høsten vil gjessene befinne seg på gunstige beitesteder, samt på steder med lite forstyrrelser. For jegeren vil derfor utfordringen være å finne disse plassene. Avhengig av graden av habitatforringelse og forstyrrelser, vil gjessene ofte velge de samme beiteområdene år etter år. Hvilken av de potensielle beitelokalitetene som velges først, og tidspunkt for forflytning kan derimot variere. Det er derfor viktig at jegeren driver aktiv «spaning» etter gjess i tiden rett før jaktstart. Turer ut med kikkert i grålysningen med våkent øye og skjerpet øre, vil derfor kunne gi avgjørende informasjon. Gode jakttidspunkt Jakt på gjess er ofte mest effektiv de første jaktdagene. Dette skyldes først og fremst at gjessene raskt blir skye ved menneskelig aktivitet i form av bevegelser og skudd. Dette til tross for at mange av gjessene under hekke- og myteperiodene -8-

9 Mjøsa HURDAL EIDSVOLL Hurdalssjøen Andelva Vorma NANNESTAD Romeriksåsen ULLENSAKER NITTEDAL GJERDRUM Glomma NES OSLO BÆRUM Bogstadvannet Maridalsvannet SKEDSMO SØRUM Frognerkilen LØRENSKOG FET AURSKOG-HØLAND Østmarka ASKER Østensjøvannet OPPEGÅRD NESODDEN RÆLINGEN Børtervannet Øyeren Bjørkelangensjøen Setten FROGN SKI Vågvann ENEBAKK Til Sverige og Danmark ÅS Mjær Årungen Lyseren VESTBY (Til Danmark) Til Sverige Kartet viser trekkmønster hos ringmerkede gjess fra ulike hekkelokaliteter i Akershus (perioden ). Samme farge indikerer gjess merket på samme lokalitet, og hjørnene på trekantene viser områder disse benyttet mye utover høsten (under jakta) og vinteren. Fyllte sirkler med bokstaver viser merkestedet (dvs. hekkeplassen), hvor: A=Andeelva, L=Langøyene, Ø=Østen-sjøvannet, V=Vågvann, B=Bjørkelangensjøen og R=Røytjern. -9-

10 før jaktstart er meget tamme, og sågar lar seg mate fra hendene våre. Likevel kan jakt senere på høsten også være attraktivt, spesielt når gjessene ankommer nye beiteområder. Det anbefales derfor at flere gåsejegere går sammen og planlegger jakta, slik at effektiviteten av jakta bedres samtidig som unødig stressing av gjessene unngås. «Friområder» for gjess Om man jakter for intenst på gjessene, kan det føre til at de tidlig begir seg ut på lengre trekk for å komme seg unna faren («fremskutt trekk»). Dette kan ødelegge fremtidige jaktmuligheter. For å unngå en slik respons hos gjessene, har det vist seg at bruk av såkalte «gåseområder» eller friområder for gjess kan være positivt. Et «gåseområde» er et fristed hvor gåsa kan oppholde seg uten å bli jaktet på. Gåseområdene bør være middels attraktive beiteområder, slik at fristelsen for å oppsøke de gode beiteområdene (=jaktområdene) blir for store til å la være. En døgnregulering av jakta vil også kunne gi positive resultater. Å jakte kun om morgenen, vil f.eks. øke sjansene for at gjessene blir i området. Gjessene kan da roe seg utover dagen, slik at de kan beite igjen på ettermiddag/ kveld. Sjansen for at de da igjen velger å oppsøke det mest attraktive beiteområdet (=morgenjaktområdet) er da stor, likeså muligheten for at de gjentar dette morgenen etter. Bruk av døgnregulering sammen med gåseområder har gitt positive resultater andre steder i landet. Gjessene får altså mulighet til å roe seg ned i kort avstand fra jaktområdene, slik at en unngår at de begir seg ut på lengre tidligtrekk. Behandling av felt gås Når du har felt en gås tidlig i sesongen, kan det være varmt i været. Vær da forsiktig med å la skutt fugl ligge for lenge i solsteiken å bråmodne etter endt jakt. Gjess bør tømmes for tarmer (tarmtrekkes) så raskt som mulig. Dette gjøres med en stiv ståltråd med en liten krok i enden. Et lite snitt gjøres ved analåpningen og ståltråden føres inn. Vri den rundt og trekk tarmene ut. En felt gås bør henge og modne i ca. 40 døgngrader, men ungfugl kan gjerne henge kortere. Da det i august kan være mye fluer og varmt i været, er det lurt å henge gåsa i en sval kjeller. Hvis du ikke har mulighet til det, er det viktig å bruke fluenetting. En annen mulighet er å la gåsa ligge på et stort fat i kjøleskapet. Generelt når det gjelder tilberedning av gås, er det viktig å ta spesielt hensyn til om gåsa er mager eller ikke. Generelt er kanadagåsa en mager fugl med lavt fettinnhold, noe som gjør at kontinuerlig steking i varm ovn vil gi et dårlig resultat fordi fuglen blir tørr og seig. Ved riktig tilberedning vil derimot gåsa bli en stor smaksopplevelse! Grågåsa er noe feitere, men også denne er perfekt å tilberede ved hjelp av oppskriftene på baksiden. Lykke til! -10-

11 HURDAL Hurdalssjøen Mjøsa EIDSVOLL Andelva Vorma Skyteforbudssone iht. kommunale havnereglement Kjente hekkelokaliteter, dvs. mulige jaktområder Aktuelle beiteområder og jaktområder Hekkelokaliteter hvor det jaktes gjess Kjente jaktområder NANNESTAD Romeriksåsen ULLENSAKER NITTEDAL GJERDRUM Glomma NES OSLO BÆRUM Bogstadvannet Maridalsvannet SKEDSMO SØRUM Frognerkilen LØRENSKOG FET AURSKOG-HØLAND Østmarka ASKER Østensjøvannet OPPEGÅRD NESODDEN RÆLINGEN Børtervannet Øyeren Bjørkelangensjøen Setten SKI ENEBAKK Vågvann FROGN ÅS Mjær Øgderen Årungen Lyseren VESTBY Kartet viser en del kjente hekke-, beite- og jaktområder for kandagås i Akershus og Oslo. Kjente hekkelokaliteter (grønne sirkler) kan være potensielle jaktområder første del av jakta. Videre vil kjente og aktuelle beiteområder (orange) kunne være gode jaktområder også videre utover høsten. Merk at gåsejakt foreløpig er forbudt innenfor Nordre Øyeren naturreservat og i deler av indre Oslofjord (stripet grønt). -11-

12 Kjøkkensjefens spesial En ferdig hengt gås, gjerne ungfugl Ben ut brystet Gni det inn med salt og sort pepper, og brun det så i varm panne med olje (ikke olivenolje) for å få skikkelig brun skorpe. Hakk så opp hvitløk (2-3 fedd) og tilsett dette samt smør etter bruningen. Inn i ovn på 200 grader. Stekes i 2-3 minutter, deretter ut av ovn i 2-3 minutter. Hell over smør/skjy fra ovnspanna. Gjenta til kjøttet er gjennomstekt (pipler klar veske ut). Lårene er ofte seige, men er fine til å koke kraft på Saus lages av kraften, med litt fløte, rømme og brunost. Tilsett knust einerbær, timian, salt og litt pepper. Litt maisennamel er fint som tykningsmiddel Serveres sammen med f.eks. poteter, rosenkål, gulrøtter, sjalottløk, skogsopp og tyttebær. Gåsejegerens drøm En hel gås, gjerne ungfugl Gåsa fylles med svisker og epler, og syes igjen To gode gåseoppskrifter! Gni inn fuglen med salt og hvit pepper Legg gåsa med brystet opp i en stor leirgryte på en seng av grønnsaker (sjalottløk, gulrøtter, stangselleri) Hell over olivenolje og legg baconstykker over brystene Dryss litt ekstra sjalottløk og gjerne litt hvitløk over gåsa Hell over et par desiliter rødvin, samt vann og fløte til det dekker om lag halve skroget Stek på lav varme ( grader) til kjøttet er mørt Server med ovnsstekte poteter, tyttebær og et glass rødvin -12-

Ølbrasiert Lammeskank

Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert lammeskank 2 ss olivenolje 4 stk Gilde Polarlam lammeskank 1 stk hakket løk 1 stk stilkselleri (stangselleri) 2 finhakket hvitløksfedd 3 dl øl (alkoholfritt kan godt brukes)

Detaljer

Gjennomføring av vellykket gåsejakt. - like mye en jegersak som grunneiersak?

Gjennomføring av vellykket gåsejakt. - like mye en jegersak som grunneiersak? Gjennomføring av vellykket gåsejakt - like mye en jegersak som grunneiersak? Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Glommen Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag Østfold Utmarkslag

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Utvidet eggsanking og tidlig jaktstart på grågås - Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega

Utvidet eggsanking og tidlig jaktstart på grågås - Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega Dønna kommune 8820 Dønna Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2010/3601 Deres ref: 15/198 Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: 16.02.2015 Arkivkode: 442.21 Utvidet

Detaljer

Jakt påp. Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner avhengig av aktuelle arter og metoder

Jakt påp. Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner avhengig av aktuelle arter og metoder Jakt påp sjøfugl Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner hengig aktuelle arter og metoder 1 Versjon 2, juni 2007 Sikkerhet som grunnlag Sikkerhet

Detaljer

Jakt i Vestfoldskjærgården

Jakt i Vestfoldskjærgården Jakt i Vestfoldskjærgården 1:80 000 September 2017 Bakgrunnskart: FKB kartdata Tillatelsesnummer Statens kartverk: Mad12002 - R127454 Tillatelsesnummer GEOVEKST: GV-L-0700 Målestokk 1:80 000 10 km 5 2,5

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Akershus m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012.

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012. Fylkeskommunens myndighet til å utvide eller innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås samt fylkesmannens myndighet til å utvide jakttida for grågås. Retningslinjer

Detaljer

Forvaltningsplan for grågås på Linesøya i Åfjord kommune

Forvaltningsplan for grågås på Linesøya i Åfjord kommune Forvaltningsplan for grågås på Linesøya i Åfjord kommune 2017 2022. Linesøya Utmarkslag er en sammenslutning av grunneiere på Linesøya i Åfjord kommune. Utmarkslaget forvalter ca. 17 km 2, der anslagsvis

Detaljer

Gjess biologi - forvaltning - organisere jakta?

Gjess biologi - forvaltning - organisere jakta? Gjess biologi - forvaltning - organisere jakta? Ove Martin Gundersen Vi får Norge til å gro! Bondelagets prosjekt Forvaltning, grunneierorganisering og tilrettelegging for gåsejakt Prosjektet skal: Formidle

Detaljer

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING

REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING Dato: 10.1.2017 REDUKSJON AV GÅSEBESTANDEN I VESTFOLD- HØRING I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av gås i Vestfoldskjærgården økt kraftig. Dette har ført til betydelige avlingsskader på de omkringliggende

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring

FORSLAG TIL. Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april mars Høring FORSLAG TIL Nye jakt og fangsttider samt sanking av egg og dun for perioden 1. april 2017 31. mars 2022 Høring 2016-352 Miljødirektoratet Postboks 5672 Sluppen 7485 Trondheim 31. AUGUST 2016 RONNY WOLLERT

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

Forvaltning av gås. Finn Erlend Ødegård Seniorrådgiver - Norges Bondelag 17. September 2014

Forvaltning av gås. Finn Erlend Ødegård Seniorrådgiver - Norges Bondelag 17. September 2014 Forvaltning av gås Finn Erlend Ødegård Seniorrådgiver - Norges Bondelag 17. September 2014 Bestandene av trekkende gjess øker Grågås: Høstbestanden har økt fra 100 000 individer på 1990-tallet til 150

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 Datert januar 2014 Forsidebilde er hvitkinngjess i fjæra i Indre Oslofjord Fotograf: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn 2 Innhold Innledning... 4 Bakgrunn...

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2018-2021 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 13 381 117 OA 0200 AKERSHUS 18 19 20 21 6 700

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Handlingsplan for Akershus

Handlingsplan for Akershus Handlingsplan for Akershus 2017-2020 KOMMUNE Fylke Knr Kommune Type Fagområde Beskrivelse RI enhet RI Ansv Tiltak Ressurs bruk År Finansiering Sum kostnad 18 141 188 OA 0200 AKERSHUS 17 18 19 20 4 925

Detaljer

Kanadagjess på flukt over Nordre Øyeren. Foto: Tom G. Bengtson. Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 2014 2022

Kanadagjess på flukt over Nordre Øyeren. Foto: Tom G. Bengtson. Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 2014 2022 Kanadagjess på flukt over Nordre Øyeren Foto: Tom G. Bengtson Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 2014 2022 Vedtatt i viltnemnda 15. april 2014 1 Forord Dette er en revidert utgave

Detaljer

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo

Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo 1 Undersøkelse av forhold vedrørende avløpsnett i Akershus og Oslo For Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Av Oddvar Lindholm 22. februar 2014 2 Innledning og forutsetninger. Fylkesmannen

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE

FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE Bildet tatt fra: onlinephotographers.org 1 Forord Konflikten mellom ville gjess og landbruksinteressene har tilspisset seg de siste 10 15 årene. Dette skyldes

Detaljer

I følge adresseliste. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, Vår dato Vår ref. 2015/711

I følge adresseliste. Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, Vår dato Vår ref. 2015/711 Saksbeh.: Odd Frydenlund Steen, 35 58 61 54 Vår dato 05.06.2015 Deres dato Vår ref. 2015/711 Deres ref. I følge adresseliste Høring om utvidet jakttid på grågås i åtte kommuner i Telemark 2015-2016, oppsummering

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

POTET- OG PURRELØKSUPPE EKSPRESSMENY. med bacon og krutonger. Suppe: Bacon: BASISVARER: Salt, pepper, solsikke-/rapsolje.

POTET- OG PURRELØKSUPPE EKSPRESSMENY. med bacon og krutonger. Suppe: Bacon: BASISVARER: Salt, pepper, solsikke-/rapsolje. Tips: Litt nykvernet sort pepper, kaldpresset olivenolje og revet muskatnøtt er godt å tilsette ved servering. Ønsker du en rikere smak på suppen, kan du tilsette en fløteskvett, crème fraîche eller rømme

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple

Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple Geitmyra juniorkokk Frittata og kryddereple Et kurs ved Geitmyra matkultursenter med Hans Edvard Reppen Høsten 2015 Kursrekken er gjennomført med støtte av Eckbos Legater Eggepanne med potet og spinat

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

Fastsetting av lokal forskrift for jakt etter grågås i Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner

Fastsetting av lokal forskrift for jakt etter grågås i Finnøy, Rennesøy og Kvitsøy kommuner Deres ref.: «REF» Vår dato: 16.06.2017 Vår ref.: 2017/5056 Arkivnr.: 442.21 Jf. adresseliste Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F:

Detaljer

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering.

ORIGINALMENY / DUO. Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. Foto: Stian Broch Tips! Ristede mandler, pinjekjerner eller andre nøtter er også veldig godt å tilsette i suppa ved servering. HVIT BØNNESUPPE med bacon og hvitløksbrød MIDDELS Bønnesuppe 150 g bacon i

Detaljer

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Gjør det t! OVNSBAKT LAKS MED SITRON 600 g 2 ss 4 ss laksefilet uten skinn og bein soyasauce sitron 2 ½ vårløk grønt eple hjertesalat avokado Salat Vi vet

Detaljer

HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER SAMT SANKING AV EGG OG DUN I PERIODEN 1. APRIL 2017 TIL 31. MARS 2022

HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER SAMT SANKING AV EGG OG DUN I PERIODEN 1. APRIL 2017 TIL 31. MARS 2022 ArkivsakID.: 16/4039 Arkivkode: HØRING PÅ FORSLAG TIL NY FORSKRIFT OM JAKT- OG FANGSTTIDER SAMT SANKING AV EGG OG DUN I PERIODEN 1. APRIL 2017 TIL 31. MARS 2022 VILTNEMDAS VEDTAK: Larvik kommune har følgende

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag Denne middagen har du alltid tid til... 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk

Detaljer

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Foto: Studio Dreyer-Hensley OVNSBAKT LAKS MED SITRON GJØR DET ENKELT! Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men at de tror det er så vanskelig å

Detaljer

Behandling, bevaring og tilbereding av vilt, i felt og til fest

Behandling, bevaring og tilbereding av vilt, i felt og til fest Behandling, bevaring og tilbereding av vilt, i felt og til fest Foredrag for Nordenfjeldske Fuglehund Klub 19.10.2010 Ole Andreas Underland Red NFK: Presentasjonen er forkortet og bearbeidet for å kunne

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

Hvordan forebygge beiteskader av gjess i landbruket

Hvordan forebygge beiteskader av gjess i landbruket Hvordan forebygge beiteskader av gjess i landbruket av Arne Follestad, NINA Kristiansund 28. oktober 2016 Brosjyre skrevet for Norges Bondelag i 2001. Beregnet på kommunene, som ville være de første som

Detaljer

Saksutskrift. Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring

Saksutskrift. Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring Arkivsak-dok. 16/01493-5 Saksbehandler Eli Moe Saksutskrift Forvaltningsplan for gjess for Frogn - høring Saksgang Møtedato Saknr 1 Viltnemndas arbeidsutvalg 2015-2019 02.03.2017 5/17 2 Hovedutvalget for

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

LOKKEFUGLER - AND & GÅS

LOKKEFUGLER - AND & GÅS 1 LOKKEFUGLER - AND & GÅS KVALITET OG SYNLIGHET I DÅRLIG LYS Litt om UV-malte lokkefugler fra Winge og hvorfor dette er overlegent Flambeau - ditt hemmelige våpen på fuglejakt! Fig. 1. Øverst ser du konkurrentens

Detaljer

BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG

BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG Forrett Stuet savoykål på tørket skinke med et par dråper lønnesirup 1 lite hode savoykål 1 eple 2 dl kremfløte 2 ts dijonsennep 1-2 ss ferskrevet pepperrot

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

ORIGINALMENY / 3 DAGER

ORIGINALMENY / 3 DAGER Foto: Stian Broch Tips! Har du ikke en stekepanne som rommer alt sammen? Legg bacon- og grønnsaksblandingen i en ildfast form, hell eggeblandingen over og fordel tomater på toppen. Bak i ovn ved 150 grader.

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

FAKTA FAKTA-ark. Grågåsa i framgang økte beiteskader på dyrket mark. Grågås som beiter på dyrket mark.

FAKTA FAKTA-ark. Grågåsa i framgang økte beiteskader på dyrket mark. Grågås som beiter på dyrket mark. NINA Fakta 30/94 08-02-95 17:03 Side 1 (Svart plate) FAKTA FAKTA-ark Nr. Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning.

Detaljer

CHARLOTTES FOTOGR AFIER VED MONA NORDØY

CHARLOTTES FOTOGR AFIER VED MONA NORDØY ISBN 978-82-02-41411-5 www.cappelendamm.no C H A R L O T T E S V I LT KO K E B O K Forfatteren er en prisbelønnet kokk med egne meninger og bein i nesa. Mohn Gaustad har bakgrunn fra høyprofilerte restauranter

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

Mat og helse for 4. trinn

Mat og helse for 4. trinn Mat og helse for 4. trinn Uke 41-46 Tirsdager fra kl. 14:30 16:30 Ansvarsfordeling rullerer fra uke til uke. Hele 4. trinn spiser sammen når maten er klar. Partallsuker: 4a Oddetallsuker: 4b Beskrivelse:

Detaljer

Målestokk Ekvidistanse GPS Du bedømmer ofte avstanden til å være for kort: I kraftig sollys og klarvær med snø, fordi gjenstander, dyr og mennesker ( objektet) kommer så tydelig fram mot bakgrunnen.

Detaljer

Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold

Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold Flå 29/4/2015 Pål Sindre Svae Utmarksavdelingen Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag

Detaljer

utsøkt kraft buljong til klassisk mat

utsøkt kraft buljong til klassisk mat utsøkt kraft til klassisk mat buljong mørk buljong Fyldig kjøttbuljong med kraftig god smak Ideell til mørke sauser, supper, gryter og andre kjøttretter Toro Mørk Buljong er en ypperlig drikkebuljong TIPS:

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Forvaltning og kompetanse

Forvaltning og kompetanse Forvaltning og kompetanse Sentral Felles kartdatabase status og erfaringer Akershus Kommnr Kommunenavn Systemleverandør Ønsket innføring Pulje Planlagt innført Innført Merknad 211 Vestby Norkart 2018 2.

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Akershus. En måned Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

Jakt på gjess og ender

Jakt på gjess og ender Jakt på gjess og ender Kompendium for Ås JFFs kveldskurs 2012 kursleder og forfatter: Ivar Hjermundrud Grågås. Foto: Michael Maggs, Wikimedia Commons. Grågås. Foto: JdForester. Wikimedia Kanadagås. Foto:

Detaljer

1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte?

1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte? Eksamen 2 1. Spørsmål Disse jegerne er på vei til sitt jaktterreng. Bærer de våpnene på en forsvarlig måte? A. ja B. nei C. nei, alle må bære det i reim over skuldra 2. Spørsmål Disse jegerne er på sjøfugljakt

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

Fiske hos Statskog. våre fisketips i Sør-Norge

Fiske hos Statskog. våre fisketips i Sør-Norge Fiske hos Statskog våre fisketips i Sør-Norge FISKE I STATSKOG Innlandsfiske på statens grunn (utenom statsallmenningene i Sør-Norge) er samlet på ett fiskekort, Statskogs Norgeskort. Med dette kortet

Detaljer

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding Fremgangsmåte for å lage Laksepudding av Elev Elevsen og Medelev Hjelpersen Manus til Photostory 3: I denne digitale presentasjonen skal du få lære å lage Laksepudding, som du ser på oppskriften her. Det

Detaljer

GNOCCHI. med kalkunkarbonadedeig og tomatpesto BARNEMENY / 5 DAGER. Tips!

GNOCCHI. med kalkunkarbonadedeig og tomatpesto BARNEMENY / 5 DAGER. Tips! Hvis du ønsker mer smak på gnocchien, kan du steke den lett i stekepannen med litt smør eller olje og salt og pepper. GNOCCHI med kalkunkarbonadedeig og tomatpesto ENKEL Gnocchi 500 g gnocchi Extra virgin

Detaljer

Erfaringer med bedre organsiering av gåsejakt; eksempelet Nord-Trøndelag. Ingunn M. Tombre

Erfaringer med bedre organsiering av gåsejakt; eksempelet Nord-Trøndelag. Ingunn M. Tombre Erfaringer med bedre organsiering av gåsejakt; eksempelet Nord-Trøndelag Ingunn M. Tombre Presentasjonen 1. Hvem er vi? 2. Gjess i Norge (og Vestfold) 3. Landbrukskonflikter! 4. Gåse-karakteristika 5.

Detaljer

Duchessepoteter Potetmos tilsatt eggeplomme, formes med en sprøytepose eller kniv, pensles og stekes deretter i ovn.

Duchessepoteter Potetmos tilsatt eggeplomme, formes med en sprøytepose eller kniv, pensles og stekes deretter i ovn. Moseboken Duchessepoteter Potetmos tilsatt eggeplomme, formes med en sprøytepose eller kniv, pensles og stekes deretter i ovn. 800 g potet 2 dl lettmelk 2 eggeplommer 1/2 ts muskat rapsolje til pensling

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Slutrapport Forprosjekt Bærekraftig gåseforvaltning

Slutrapport Forprosjekt Bærekraftig gåseforvaltning Slutrapport Forprosjekt Bærekraftig gåseforvaltning 1 Sammanfattning Forprosjektet har pekt på flere felles utfordringer med gåsebestanden. Videre har forprosjektet resultert i utvikling av samarbeid mellom

Detaljer

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE En god suppe skal tilberedes med stor tålmodighet. Men ikke tilfeldigvis din.

Detaljer

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets

IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets IR seminar. Fremtidens idrettsanlegg Akershus idrettskrets 16.03.2017 Fremtidens Idrettsanlegg. Kombinasjonsløsninger. Normalhall pluss tillegg. Egne tilbygg for spesialidretter når normalhall bygges.(ref

Detaljer

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Akershus og Oslo

Endringer ved nytt inntektssystem. Virkningstabeller Akershus og Oslo Endringer ved nytt inntektssystem Virkningstabeller Akershus og Oslo Endringer i forhold til dagens kostnadsnøkler uten nytt strukturkriterium Det skjer både endring i sektornøklene og endring i vekting

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Taco på norsk! Dette er første del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

Elg. & co. En viltkokebok. Helena Neraal. Foto Anne Manglerud Kjøkkensjef og tilrettelegger Marie Englund

Elg. & co. En viltkokebok. Helena Neraal. Foto Anne Manglerud Kjøkkensjef og tilrettelegger Marie Englund Elg & co En viltkokebok Helena Neraal Foto Anne Manglerud Kjøkkensjef og tilrettelegger Marie Englund 4 Velkommen En viltkokebok er heldigvis ingen kjemitime. Leser du disse linjene, er sjansen stor for

Detaljer

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over

NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over NORSK ØRRET Elsket av kokker verden over La deg inspirere med NORSK ØRRET Introduksjon Hvordan tilberede Norsk ørret vokser opp i de kalde, klare norske fjordene, hvor saltvann møter friskt smeltevann

Detaljer

Kutt squash og paprika i terninger og ha det i pannen sammen med løken og litt salt. Stekes til det har fått en gyllen farge.

Kutt squash og paprika i terninger og ha det i pannen sammen med løken og litt salt. Stekes til det har fått en gyllen farge. Lun quinoa-salat Onsdag Ingredienser: 2 dl quinoa 2 dl quinoa 0.5 gul løk 1 squash 1 avocado 1 grønn paprika 1 ss soltørket tomat, hakket 6 oliven 1 ss olivenolje frisk bladpersille cashewnøtter Fremgangsmåte

Detaljer

Hvordan står det til med rypene på Agder?

Hvordan står det til med rypene på Agder? Hvordan står det til med rypene på Agder? Hvordan sikre en fremtidsrettet rypeforvaltning? Bykle hotell 16. oktober 2013 Innspill fra NJFF Vest-Agderv / Øystein Stamland, leder av Jakt og Viltstellutvalget

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen

FUGLER PÅ FLØYEN. En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen FUGLER PÅ FLØYEN En guide til fuglefôringsstedene på Fløyen 2 1 3 Opplev fuglelivet på Fløyen Rundt omkring på Fløyen, i nærheten av grindverksbygg og gapahuker (se kart), henger det fuglefôrere hvor fugler

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FORVALTNINGSPLAN FOR GJESS I OSLO OG AKERSHUS

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FORVALTNINGSPLAN FOR GJESS I OSLO OG AKERSHUS FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS FORVALTNINGSPLAN FOR GJESS I OSLO OG AKERSHUS 2004-2010 Rapport nr. 1-2004 Rapport nr.: Fylkesmannen i Oslo og Akershus 1 / 2004 Dato: Mars 2004 Tittel: Forvaltningsplan

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 eddikmarinerte sildefileter 4 dl vann 3,5 dl sukker 2 dl eddik, 7 % 1 rødløk i skiver 50 g frisk ingefær 1 ss korianderfrø 1 bunt frisk koriander

Detaljer

Kyllingfilet med råkost Onsdag

Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost er både sunt og svært raskt å tilberede. Middagen er ferdig servert på et kvarter INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss flytende margarin til steking

Detaljer

Chevre. Norsk Chevre frå Haukeli

Chevre. Norsk Chevre frå Haukeli Chevre Norsk Chevre frå Haukeli Norsk Chevre frå Haukeli er laget av geitemelk fra Haukeli og finnes i to varianter; naturell og hvitmugg. Chevre frå Haukeli naturell er en kremost som har en frisk, syrlig

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Son-konferansen 19. november Kommunereformen. Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Son-konferansen 19. november 2015 Kommunereformen Prosjektdirektør Anne-Marie Vikla NIVI Analyse ved Geir Vinsand Kommuner med rundt 20.000 og færre innbyggere Folkerike kommuner med mikroareal vokser

Detaljer