Gåsejakt i Akershus og Oslo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gåsejakt i Akershus og Oslo"

Transkript

1 Gåsejakt i Akershus og Oslo -1-

2 Forord Våre jaktbare gåsearter er en flott ressurs som kan gi svært spennende jaktopplevelser samtidig som de kan gi et godt jaktutbytte. Gjessene finner vi i kort avstand fra der vi til daglig oppholder oss, og dette sammen med rimelige jaktkort gjør sitt til at gåsejakt bør være en attraktiv jaktform for nye og gamle jegere. Til tross for et stort potensiale for en mer utstrakt jakt på gås, har det tatt tid før jegerne har kommet på banen. På slutten av 1980-tallet startet bestanden av kandagjess å vokse betydelig i Akershus og Oslo. Gjessene etablerte seg i stadig nye områder, og etter hvert kom de første medieoppslagene om tilgrising av badeplasser og beiteskader påført av gjess. I den senere tid har også bestandene av særlig grågås og hvitkinngås begynt å vokse betydelig i våre fylker. Behovet for å se nærmere på forvaltningen av ulike gåsearter også på landsbasis meldte seg, og i 1996 ferdigstilte Direktoratet for naturforvaltning en nasjonal handlingsplan for forvaltning av gjess (DN-rapport ). Videre har Fylkesmannen i Oslo og Akershus nylig utarbeidet en regional forvaltningsplan for gjess. Planen skisserer en målsetting om å redusere enkelte av gåsebestandene, fortrinnsvis ved hjelp av jakt som bastandregulerende tiltak. Dette innebærer at beskatningen på gjess bør økes i forhold til hva som er tilfellet i dag. Denne brosjyren er kommet til på bakgrunn av viltfondsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Referansegruppen for «Forvaltningsplan for gjess i Oslo og Akershus», Helge B. Pedersen, Hjalmar Eide og Stig Aaslund takkes for kommentarer til innholdet i brosjyren. Vi håper denne brosjyren kan være en veileder for jegere, og bidra til å øke interessen rundt gåsejakt i våre fylker slik at jakt kan få en funksjon av å være et viktig verktøy i gåseforvaltningen i fremtiden. -2- Erik Gill Leder, NJFF-Akershus Forfatter og layout: Jan-Rune Samuelsen Utgiver: Norges Jeger- og Fiskerforbund-Akershus Finansiering: Viltfondsmidler fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus Trykk: Dyring Trykk, juli 2003 Opplag: 1000 eks. Fotos: Helge B. Pedersen (forside og s.12) og Hans Norgren (s. 3, 5 og 7) ISBN

3 Gjess i Akershus og Oslo I Oslo og Akershus finnes fire hekkende arter av gjess: kanadagås, grågås, hvitkinngås og snøgås. De tre førstnevnte artene har etterhvert nådd relativt høye bestandstall i våre fylker, men ordinær jakt er kun tillatt på kanadagås og grågås. I tillegg er det jakttid på snøgås, men denne arten er svært fåtallig i våre fylker (kun noen få hekkende par i Indre Oslofjord). Under trekktiden vår og høst kommer også en del sædgjess og kortnebbgjess innom, men kun sistnevnte av disse er jaktbar. Hvorfor jakte gås? Fra slutten av 1980-tallet har gåsebestandene i Oslo og Akershus vært store og livskraftige. Gåsejakt er både spennende og utfordrende, og du trenger ikke dra langt av sted for å høste av denne fine matressursen. Det er derfor mange gode grunner for at flere bør jakte gås også i Akershus og Oslo. Jaktadgang og jakttid Alle som har løst jegeravgift, og har jaktkort eller tillatelse fra grunneier, kan drive jakt på gjess. Unntaket er den frie jakten på hav og fjord, hvor Viltlovens 32 (grensen for grunneiers jaktrett mot vann) gir allmennheten adgang til jakt helt opp i fjæresteinene uten grunneiers tillatelse. Jakttider for perioden på gjess i Oslo og Akershus er vist i tabellen på neste side. Våpen og ammunisjon Både hagle og rifle er aktuelle våpen for gåsejakt. På store åpne områder, hvor det kan være vanskelig og sette opp en god -3-

4 Art Jakttid 3) Grågås ) Kanadagås ) Kortnebbgås Stripegås ) 1) I de fem første dagene av ordinær jakttid er det jaktforbud etter klokka elleve. Fylkesmannen kan åpne for jakt på grågås inntil 10 dager i forkant av ordinær jakt. I denne perioden er det kun tillatt å jakte i tidsrommet kl , og etter kl ) Kommunen kan åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 10 dager i forkant av ordinær jakttid, samt utvide for jakt på kanadagås og stripegås inntil to måneder i etterkant av ordinær jakttid 3) I Oslofjorden-Skagerak, den frie jakten på hav og fjord (jf. viltloven 32), er jakttiden kamuflasje i nærheten, vil rifle kunne være fornuftig om bakgrunnen er tilfredstillende. I mange andre tilfeller vil hagle være det beste valget, særlig på områder hvor en kan lage en god kamuflasje slik at en blir sittende nært opptil der hvor gjessene kommer trekkende og vil lande. Denne jaktformen byr også på en utrolig spennende jaktopplevelse da en kommer helt innpå gjessene! Gåsa kan være svært hardskutt. Det er derfor meget viktig at man under gåsejakt ikke løsner skudd på lengre hold enn 25 meter med hagle! En gylden regel sier at du skal være i stand til å se øyet på gåsa om du er innenfor skuddhold. Under såkalt snikjakt kan både hagle og rifle benyttes. Valget avhenger av hvor nært en mener at det er sannsynlig å komme usett inn på fuglene. Ved bruk av rifle er det viktig at du har en sikker bakgrunn! Når det gjelder ammunisjon, husk: at det er forbud mot bruk av blyhagl på gjess (uavhengig av om det er på våtmark eller ikke) å ikke bruk for grove hagl. Norsk nr. 4 (3,00 mm) er et greit valg at ved bruk av rifle må minimum kal..22 Magnum eller.222 Rem benyttes (.22 LR ikke tillatt) Kamuflasje Bruk av kamuflasje er svært viktig under gåsejakt. Gjessene blir fort meget sky etter jaktstart, og for å komme på skuddhold med hagle (maks 25 meter) må du få fuglene nærme deg! For å unngå at gjessene trekker vekk fra jaktområdet for tidlig, har det vist seg at en fornuftig organisering av jakta jegerne immellom er svært hensiktsmessig (se senere). I områder hvor en har vegetasjon med busker helt opp mot gjessenes landings- -4-

5 -5- Gåsejakt i Akershus og Oslo

6 Lure tips for bruk av lokkefugl Bruk gjerne minst 10 lokkefugl, men jo flere jo bedre er en fin flokk. Skutte gjess er vært gode lokkefugler. Bruk en pinne som du setter ned i bakken og opp i nebbet til fuglen for å simulere en «levende» positur. Bruk bulvaner med ulik form, men det er viktig å bruke flest beitende gjess (med krum, nedbøyd hals), kun noen få med høy hals (speidere). Plasser lokkefuglene med nebbene mot vindretningen, men ikke bli for militær i oppsettet. Tre-fire meter mellom hver fugl er ok, evt. noen litt lengre fra hverandre Sett lokkefugler i kort avstand fra kamuflasjen, men la fronten gjerne stå forbi kamuflasjen på den siden som er opp mot vinden (se tekst) lokkefuglene bør danne den retteste linjen i front, de bakerste kan stå noe mer ustrukturert. En plassering slik at en får en liten åpning i bakkant mellom bulvanene, kan virke som en trygg og tiltrekkende landingsplass for innflyvende gjess. Lokkefløyte kan med fordel brukes som suplement, men husk at det MÅ gjøres riktig slik at lyden ikke høres ut som varsellyd i stedet for lokkelyd! plass, kan en lage en god kamuflasje her. Bruk greiner eller kamuflasjenett til å lage ett godt skjul på alle kanter. For å hindre siluetter, er det viktig at kamuflasjen er nokså tett. Om gjessene derimot beiter ute på store åpne områder, vil bruk av en skyttergrop/ -grav være effektivt. Er du heldig finnes en slik grop naturlig i terrenget, hvis ikke er det fullt mulig å opparbeide en liten skyttergrav med grunneiers tillatelse (ved hjelp av spade eller traktor). Ved bruk av skyttergrav bør denne delvis tildekkes med et kamuflasjenett. Jegeren kan da ligge helt skjult inntil gjessene går inn for landing, for så å dukke forsiktig opp rett før skuddøyeblikket. Ute på åpne områder er det også mulig å sette opp en samling med «juletrær» eller halmballer som kamuflasje. Førstnevnte brukes vanlig enkelte steder i Danmark, og jegeren plasserer seg midt inni treklyngen. For at gjessene ikke skal bli skremt av slike synlige kamuflasjer, er det viktig at de settes opp i god tid før jaktstart slik at gjessene tilvennes objektet. Lokkefugler Bruk av lokkefugler (bulvaner) kan gi svært gode resultater om de benyttes -6-

7 riktig. Å sette opp lokkefugl på et jorde hvor gjessene vanligvis ikke pleier å lande, vil derimot sjelden gi noe resultat. Bulvaner bør plasseres på beitemark hvor det er tydelige spor etter gjess i form av mye gåsemøkk. Lokkefuglene bør i all hovedsak plasseres med nebbene mot vinden, fordi villgjess vanligvis organiserer seg slik. Likevel må man ikke overdrive dette, da en gås som beiter også vil vende på hode og kropp. Hvor mange lokkegjess en bør benytte er det ikke noe fasit på, men flere gjess lokker bedre enn få. (Pris vil imidlertid spille en avgjørende rolle, og det er derfor lurt at flere kan gå sammen om å kjøpe inn gjess slik at man kan låne av hverandre eller jakte sammen). Husk at skutte gjess er lokkefugler bedre enn noen. Sett en pinne i bakken, og før nebbet på gåsa inn på den andre enden. Bruk bare noen få gjess med strak oppreist hals, desto flere med krum, «beitende» hals. Når gjessene plasseres ut, bør lokkefuglene i front danne den retteste linjen, de bakerste kan stå noe mer ustrukturert. For innflyvende gjess vil det være lite aktuelt å lande foran de fremste gjessene. Dette bør du ta hensyn til ved utplassering av bulvanene. I tillegg lander nesten alltid fuglene mot vinden. Plasser fronten av lokkefuglene mot vindretningen et stykke forbi kamuflasjen, ca. 10 meter ute og vel 10 meter til siden. Foran kamuflasjen kan du la det være en åpning, mens på motsatt side plasserer du en ny gruppe lokkefugl på samme måte. Du får dermed en flokk med åpning rett foran kamuflasjen. Denne åpningen vil virke som en attraktiv landingsplass for innflyvende gjess, og gjøre at gjessene kan komme skikkelig på skuddhold. Om du bruker kun en gruppe med lokkegjess, må du huske å lage en liten åpning i bakkant mellom bulvanene. Jakt på vann og fjord Det er begrensninger for å drive jakt fra båt. Viltlovens 21 sier at det er forbudt å drive jakt fra motorbåt eller annet flytende eller svevende fartøy drevet med -7-

8 motor i en avstand mindre enn 2 km fra land, herunder holmer og skjær. I tillegg setter havneloven begrensninger i forhold til jaktutøvelsen i fjorden. Havneloven gir kommunene hjemmel for å innføre bestemmelser om hvor det av sikkerhetsmessige hensyn ikke er tillatt å bruke skytevåpen (se kart senere). Nærmere opplysninger om hvilke områder som har begrensninger kan fås hos kommunen, NJFF- Akershus og Fylkesmannen. Hvor er gjessene? Gjessene vil oftest flytte seg mellom ulike lokaliteter gjennom året. Grovt sett kan vi dele et «gåseår» inn i tre ulike perioder: 1) Hekkeperiode (m/myting) 2) Høstperiode 3) Vinterperiode Etter hekkesesongen, dvs. i slutten av juli i Akershus, er gjessene ferdig med både oppfostring av unger og myting (skifting av fjærdrakt). Gjessene oppsøker da jevnlig attraktive beiteplasser hvor de kan ta til seg føde i form av gras eller korn. De foretrekker da å lande på åpne områder hvor sikten er god, slik at de har god oversikt over eventuelle farer samtidig som de lett kan lande og ta av. Disse områdene trenger ikke å ligge nært opp til vann, selv om det er en fordel. Tidligst i jakta, dvs. i begynnelsen av august, vil en del gjess fortsatt befinne seg ved sitt hekkeområde. Det kan derfor være meget nyttig for jegeren å kjenne til disse områdene. En oversikt over de vanligste hekkeområdene for kanadagås i Oslo og Akershus er vist på kartet nedenfor. Når det gjelder grågås, hekker den ved øyer i Indre Oslofjord, samt ved Østensjøvannet i Oslo. Hvitkinngåsa hekker nesten utelukkende i Indre Oslofjord, men her er det ikke tillatt med ordinær jakt, kun eggsanking etter særskilte bestemmelser. Spaning på gjess! Under jaktperioden om høsten vil gjessene befinne seg på gunstige beitesteder, samt på steder med lite forstyrrelser. For jegeren vil derfor utfordringen være å finne disse plassene. Avhengig av graden av habitatforringelse og forstyrrelser, vil gjessene ofte velge de samme beiteområdene år etter år. Hvilken av de potensielle beitelokalitetene som velges først, og tidspunkt for forflytning kan derimot variere. Det er derfor viktig at jegeren driver aktiv «spaning» etter gjess i tiden rett før jaktstart. Turer ut med kikkert i grålysningen med våkent øye og skjerpet øre, vil derfor kunne gi avgjørende informasjon. Gode jakttidspunkt Jakt på gjess er ofte mest effektiv de første jaktdagene. Dette skyldes først og fremst at gjessene raskt blir skye ved menneskelig aktivitet i form av bevegelser og skudd. Dette til tross for at mange av gjessene under hekke- og myteperiodene -8-

9 Mjøsa HURDAL EIDSVOLL Hurdalssjøen Andelva Vorma NANNESTAD Romeriksåsen ULLENSAKER NITTEDAL GJERDRUM Glomma NES OSLO BÆRUM Bogstadvannet Maridalsvannet SKEDSMO SØRUM Frognerkilen LØRENSKOG FET AURSKOG-HØLAND Østmarka ASKER Østensjøvannet OPPEGÅRD NESODDEN RÆLINGEN Børtervannet Øyeren Bjørkelangensjøen Setten FROGN SKI Vågvann ENEBAKK Til Sverige og Danmark ÅS Mjær Årungen Lyseren VESTBY (Til Danmark) Til Sverige Kartet viser trekkmønster hos ringmerkede gjess fra ulike hekkelokaliteter i Akershus (perioden ). Samme farge indikerer gjess merket på samme lokalitet, og hjørnene på trekantene viser områder disse benyttet mye utover høsten (under jakta) og vinteren. Fyllte sirkler med bokstaver viser merkestedet (dvs. hekkeplassen), hvor: A=Andeelva, L=Langøyene, Ø=Østen-sjøvannet, V=Vågvann, B=Bjørkelangensjøen og R=Røytjern. -9-

10 før jaktstart er meget tamme, og sågar lar seg mate fra hendene våre. Likevel kan jakt senere på høsten også være attraktivt, spesielt når gjessene ankommer nye beiteområder. Det anbefales derfor at flere gåsejegere går sammen og planlegger jakta, slik at effektiviteten av jakta bedres samtidig som unødig stressing av gjessene unngås. «Friområder» for gjess Om man jakter for intenst på gjessene, kan det føre til at de tidlig begir seg ut på lengre trekk for å komme seg unna faren («fremskutt trekk»). Dette kan ødelegge fremtidige jaktmuligheter. For å unngå en slik respons hos gjessene, har det vist seg at bruk av såkalte «gåseområder» eller friområder for gjess kan være positivt. Et «gåseområde» er et fristed hvor gåsa kan oppholde seg uten å bli jaktet på. Gåseområdene bør være middels attraktive beiteområder, slik at fristelsen for å oppsøke de gode beiteområdene (=jaktområdene) blir for store til å la være. En døgnregulering av jakta vil også kunne gi positive resultater. Å jakte kun om morgenen, vil f.eks. øke sjansene for at gjessene blir i området. Gjessene kan da roe seg utover dagen, slik at de kan beite igjen på ettermiddag/ kveld. Sjansen for at de da igjen velger å oppsøke det mest attraktive beiteområdet (=morgenjaktområdet) er da stor, likeså muligheten for at de gjentar dette morgenen etter. Bruk av døgnregulering sammen med gåseområder har gitt positive resultater andre steder i landet. Gjessene får altså mulighet til å roe seg ned i kort avstand fra jaktområdene, slik at en unngår at de begir seg ut på lengre tidligtrekk. Behandling av felt gås Når du har felt en gås tidlig i sesongen, kan det være varmt i været. Vær da forsiktig med å la skutt fugl ligge for lenge i solsteiken å bråmodne etter endt jakt. Gjess bør tømmes for tarmer (tarmtrekkes) så raskt som mulig. Dette gjøres med en stiv ståltråd med en liten krok i enden. Et lite snitt gjøres ved analåpningen og ståltråden føres inn. Vri den rundt og trekk tarmene ut. En felt gås bør henge og modne i ca. 40 døgngrader, men ungfugl kan gjerne henge kortere. Da det i august kan være mye fluer og varmt i været, er det lurt å henge gåsa i en sval kjeller. Hvis du ikke har mulighet til det, er det viktig å bruke fluenetting. En annen mulighet er å la gåsa ligge på et stort fat i kjøleskapet. Generelt når det gjelder tilberedning av gås, er det viktig å ta spesielt hensyn til om gåsa er mager eller ikke. Generelt er kanadagåsa en mager fugl med lavt fettinnhold, noe som gjør at kontinuerlig steking i varm ovn vil gi et dårlig resultat fordi fuglen blir tørr og seig. Ved riktig tilberedning vil derimot gåsa bli en stor smaksopplevelse! Grågåsa er noe feitere, men også denne er perfekt å tilberede ved hjelp av oppskriftene på baksiden. Lykke til! -10-

11 HURDAL Hurdalssjøen Mjøsa EIDSVOLL Andelva Vorma Skyteforbudssone iht. kommunale havnereglement Kjente hekkelokaliteter, dvs. mulige jaktområder Aktuelle beiteområder og jaktområder Hekkelokaliteter hvor det jaktes gjess Kjente jaktområder NANNESTAD Romeriksåsen ULLENSAKER NITTEDAL GJERDRUM Glomma NES OSLO BÆRUM Bogstadvannet Maridalsvannet SKEDSMO SØRUM Frognerkilen LØRENSKOG FET AURSKOG-HØLAND Østmarka ASKER Østensjøvannet OPPEGÅRD NESODDEN RÆLINGEN Børtervannet Øyeren Bjørkelangensjøen Setten SKI ENEBAKK Vågvann FROGN ÅS Mjær Øgderen Årungen Lyseren VESTBY Kartet viser en del kjente hekke-, beite- og jaktområder for kandagås i Akershus og Oslo. Kjente hekkelokaliteter (grønne sirkler) kan være potensielle jaktområder første del av jakta. Videre vil kjente og aktuelle beiteområder (orange) kunne være gode jaktområder også videre utover høsten. Merk at gåsejakt foreløpig er forbudt innenfor Nordre Øyeren naturreservat og i deler av indre Oslofjord (stripet grønt). -11-

12 Kjøkkensjefens spesial En ferdig hengt gås, gjerne ungfugl Ben ut brystet Gni det inn med salt og sort pepper, og brun det så i varm panne med olje (ikke olivenolje) for å få skikkelig brun skorpe. Hakk så opp hvitløk (2-3 fedd) og tilsett dette samt smør etter bruningen. Inn i ovn på 200 grader. Stekes i 2-3 minutter, deretter ut av ovn i 2-3 minutter. Hell over smør/skjy fra ovnspanna. Gjenta til kjøttet er gjennomstekt (pipler klar veske ut). Lårene er ofte seige, men er fine til å koke kraft på Saus lages av kraften, med litt fløte, rømme og brunost. Tilsett knust einerbær, timian, salt og litt pepper. Litt maisennamel er fint som tykningsmiddel Serveres sammen med f.eks. poteter, rosenkål, gulrøtter, sjalottløk, skogsopp og tyttebær. Gåsejegerens drøm En hel gås, gjerne ungfugl Gåsa fylles med svisker og epler, og syes igjen To gode gåseoppskrifter! Gni inn fuglen med salt og hvit pepper Legg gåsa med brystet opp i en stor leirgryte på en seng av grønnsaker (sjalottløk, gulrøtter, stangselleri) Hell over olivenolje og legg baconstykker over brystene Dryss litt ekstra sjalottløk og gjerne litt hvitløk over gåsa Hell over et par desiliter rødvin, samt vann og fløte til det dekker om lag halve skroget Stek på lav varme ( grader) til kjøttet er mørt Server med ovnsstekte poteter, tyttebær og et glass rødvin -12-

Jakt påp. Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner avhengig av aktuelle arter og metoder

Jakt påp. Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner avhengig av aktuelle arter og metoder Jakt påp sjøfugl Tradisjonsrik jakt Historisk stor betydning som kjøttkilde for kystbefolkningen Lokale variasjoner hengig aktuelle arter og metoder 1 Versjon 2, juni 2007 Sikkerhet som grunnlag Sikkerhet

Detaljer

Ølbrasiert Lammeskank

Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert Lammeskank Ølbrasiert lammeskank 2 ss olivenolje 4 stk Gilde Polarlam lammeskank 1 stk hakket løk 1 stk stilkselleri (stangselleri) 2 finhakket hvitløksfedd 3 dl øl (alkoholfritt kan godt brukes)

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk Vista Analyse AS for Akershus fylkeskommune Tor Homleid Vivian Almendingen

Detaljer

Utvidet eggsanking og tidlig jaktstart på grågås - Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega

Utvidet eggsanking og tidlig jaktstart på grågås - Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega Dønna kommune 8820 Dønna Saksb.: Gunn Karstensen e-post: fmnogka@fylkesmannen.no Tlf: 75 53 16 70 Vår ref: 2010/3601 Deres ref: 15/198 Vår dato: 13.04.2015 Deres dato: 16.02.2015 Arkivkode: 442.21 Utvidet

Detaljer

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012.

Retningslinjer fastsatt av Direktoratet for naturforvaltning 26. mars 2012. Fylkeskommunens myndighet til å utvide eller innskrenke jakttida for elg og hjort og utvide jakttida på kanadagås og stripegås samt fylkesmannens myndighet til å utvide jakttida for grågås. Retningslinjer

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013. - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon?

Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? Eksamen 1. Spørsmål Du står like bak jaktkameraten idet to ryper letter. Er det forsvarlig av deg å skyte i en slik situasjon? A. Ja B. Nei C. Ja, dersom jaktkameraten skyter først 2. Spørsmål Du er på

Detaljer

Forvaltning av gås. Finn Erlend Ødegård Seniorrådgiver - Norges Bondelag 17. September 2014

Forvaltning av gås. Finn Erlend Ødegård Seniorrådgiver - Norges Bondelag 17. September 2014 Forvaltning av gås Finn Erlend Ødegård Seniorrådgiver - Norges Bondelag 17. September 2014 Bestandene av trekkende gjess øker Grågås: Høstbestanden har økt fra 100 000 individer på 1990-tallet til 150

Detaljer

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS

FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2012 - AKERSHUS Innbyggertall i Akershus pr. 01.01. 2013 var 566 399. Det er 33 bibliotekavdelinger i Akershus, fordelt på 22 hovedbibliotek og 11 filialer. 2 bibliotek er kombinasjonsbibliotek

Detaljer

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER

Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 4 PORSJONER Fiskegryte med limetouch Onsdag MIDDELS 20 40 MIN 300 g laksefilet i terninger 4 stk finhakkede sjalottløk 1 2 stk finhakket rød chili saft og finrevet skall av 1 stk lime 1 ss margarin 3 dl vann 2 dl

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020

HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 HANDLINGSPLAN FOR GJESS I ASKER 2014 2020 Datert januar 2014 Forsidebilde er hvitkinngjess i fjæra i Indre Oslofjord Fotograf: Pål Martin Eid, Statens naturoppsyn 2 Innhold Innledning... 4 Bakgrunn...

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE

FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE FORVALTNINGSPLAN FOR GÅS I KVITSØY KOMMUNE Bildet tatt fra: onlinephotographers.org 1 Forord Konflikten mellom ville gjess og landbruksinteressene har tilspisset seg de siste 10 15 årene. Dette skyldes

Detaljer

Kanadagjess på flukt over Nordre Øyeren. Foto: Tom G. Bengtson. Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 2014 2022

Kanadagjess på flukt over Nordre Øyeren. Foto: Tom G. Bengtson. Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 2014 2022 Kanadagjess på flukt over Nordre Øyeren Foto: Tom G. Bengtson Handlingsplan for forvaltning av gjess i Rælingen kommune 2014 2022 Vedtatt i viltnemnda 15. april 2014 1 Forord Dette er en revidert utgave

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater

Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Tannhelsetjenesten 2013 - Måloppnåelse og resultater Innhold Personell 3 Tabell 1 Personell i den offentlige tannhelsetjenesten pr. 31.12.2013 3 Tannhelsedata 3 Tabell 2a Omfanget av den offentlige tannhelsetjenesten

Detaljer

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000

Hvor mange er vi Oslo 623000, Akershus 566000 INNLEDNING Presentere oss og arbeidsfordelingen oss imellom. Rapporteringstallene fra dere brukes som grunnlag for Fylkesmannens oppfølging av kommuner og bydeler. Rapporteringstallene videresendes til

Detaljer

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt

Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt Stekt laks med potetmos Onsdag 4 porsjoner 20-40 min Enkelt INGREDIENT LIST 600 g laksefilet, uten skinn og bein smør Potetmos 6 stk potet 1 dl melk 1 ss smør Tilbehør brokkoli Framgangsmåte 1 Skjær laksen

Detaljer

Rask kyllingsalat Onsdag

Rask kyllingsalat Onsdag Rask kyllingsalat Onsdag 15 min Dette trenger du til 2 porsjoner 0,5 stk kylling, ferdig stekt 150 g aspargesbønner 8 stk sukkererter 0,5 stk sellerirot 0,5 stk salathode 1 stk mango 1 dl olje 1 stk sitron

Detaljer

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær

Gulrotsuppe Onsdag. https://www.tine.no/oppskrifter/middag-og-hovedretter/supper/gulrotsuppe-med-ingefær Gulrotsuppe Onsdag Tid 25 min TIPS: Noen poteter har mer stivelse i seg enn andre. Stivelse gjør at suppen tykner. Synes du suppen blir for tykk kan du ha i litt mer vann. - Du trenger 1 kg gulrot 5 hvitløksfedd

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker å vente. Maten skal helst på bordet så fort som mulig. Da går mange for kjappe løsninger som gir lite næring. Tenk om

Detaljer

Behandling, bevaring og tilbereding av vilt, i felt og til fest

Behandling, bevaring og tilbereding av vilt, i felt og til fest Behandling, bevaring og tilbereding av vilt, i felt og til fest Foredrag for Nordenfjeldske Fuglehund Klub 19.10.2010 Ole Andreas Underland Red NFK: Presentasjonen er forkortet og bearbeidet for å kunne

Detaljer

godt, sunt, enkelt og raskt

godt, sunt, enkelt og raskt meny2001 1,6 kg blåskjell 200 gr usaltet smør 1 fedd hvitløk 10 stk soltørket tomat (evt 1 frisk tomat) 2 stk sjalottløk 1 skive spekeskinke 10 blader basilikum 2 ss tomatpuré 1/2 ts salt 1/4 ts pepper

Detaljer

Jakt på gjess og ender

Jakt på gjess og ender Jakt på gjess og ender Kompendium for Ås JFFs kveldskurs 2012 kursleder og forfatter: Ivar Hjermundrud Grågås. Foto: Michael Maggs, Wikimedia Commons. Grågås. Foto: JdForester. Wikimedia Kanadagås. Foto:

Detaljer

FAKTA FAKTA-ark. Grågåsa i framgang økte beiteskader på dyrket mark. Grågås som beiter på dyrket mark.

FAKTA FAKTA-ark. Grågåsa i framgang økte beiteskader på dyrket mark. Grågås som beiter på dyrket mark. NINA Fakta 30/94 08-02-95 17:03 Side 1 (Svart plate) FAKTA FAKTA-ark Nr. Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning er et nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen miljøvernforskning.

Detaljer

LOKKEFUGLER - AND & GÅS

LOKKEFUGLER - AND & GÅS 1 LOKKEFUGLER - AND & GÅS KVALITET OG SYNLIGHET I DÅRLIG LYS Litt om UV-malte lokkefugler fra Winge og hvorfor dette er overlegent Flambeau - ditt hemmelige våpen på fuglejakt! Fig. 1. Øverst ser du konkurrentens

Detaljer

Enkle hverdagsretter med laks

Enkle hverdagsretter med laks Enkle hverdagsretter med laks Hverdagsretter med laks Alle er sultne og ingen orker vente! Likevel kan du velge gode, sunne hverdagsmiddager. Dette oppskriftsheftet gir deg seks gode forslag. God middag!

Detaljer

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50

1 Fylkesbiblioteket i Akershus Trondheimsveien 50 E Postboks 85 2027 Kjeller Tlf. 64 84 08 50 FOLKEBIBLIOTEKSTATISTIKK 2013 - AKERSHUS Fylkesbiblioteket i Akershus (FiA) og Nasjonalbiblioteket (NB) har sett på folkebibliotekstatistikken for 2013. I dette skrivet viser vi til resultater fra sammenstillinger

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag

Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag Hellstrøms ovnsbakte torsk Onsdag 15-30 min Ca.1400 gr torskefilet 2 brokkoli 2 squash 4 rødløk 8 fedd hvitløk Sherry tomater Olivenolje Salt og pepper 1. Del squash, brokkoli og løk i passende biter.

Detaljer

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min

KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min KYLLING I PITA Onsdag Enkel Under 20 min INGREDIENSER 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 ss olje til steking 1 stk gul paprika 1 stk rød paprika 4 stk vårløk 4 stk grove pitabrød 2 dl matyoghurt 4 stk salatblad

Detaljer

Målestokk Ekvidistanse GPS Du bedømmer ofte avstanden til å være for kort: I kraftig sollys og klarvær med snø, fordi gjenstander, dyr og mennesker ( objektet) kommer så tydelig fram mot bakgrunnen.

Detaljer

Grågås FORVALTNING OG JAKT

Grågås FORVALTNING OG JAKT Norges Jeger- og Fiskerforbund Postboks 94, 1378 Nesbru Tel 66 79 22 00, Faks 66 90 15 87, e-post medlem@njff.org http://www.njff.no Grågås FORVALTNING OG JAKT FORORD INNLEDNING Bestanden av grågås er

Detaljer

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER

Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 4 PORSJONER Grillet laks med squashsalat og mynteyoghurt Onsdag Mer informasjon om oppskriften 600 g laksefilet 1 ts salt 2 ss tandoorikrydder 1 ss rapsolje MYNTEYOGHURT: 3 dl matyoghurt 2 ss finhakket frisk mynte

Detaljer

Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold

Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold Organisering av gåsejakt i Akershus og Østfold Flå 29/4/2015 Pål Sindre Svae Utmarksavdelingen Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold Utmarksavdelingen Havass Skog SA Viken Skog SA Akershus Grunneierlag

Detaljer

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger

Tilstandsvurdering av regionalnett kraftledninger Tilstandsvurdering av regionalnett 1 Hafslunds nettområder Hurdal Eidsvoll Luftledning totalt 12 200 km Nannestad Ullensaker Jordkabel 17 000 km Nittedal Gjerdrum Nes Nettstasjoner Transformatorstasjoner

Detaljer

utsøkt kraft buljong til klassisk mat

utsøkt kraft buljong til klassisk mat utsøkt kraft til klassisk mat buljong mørk buljong Fyldig kjøttbuljong med kraftig god smak Ideell til mørke sauser, supper, gryter og andre kjøttretter Toro Mørk Buljong er en ypperlig drikkebuljong TIPS:

Detaljer

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter.

Skrell gulrøttene, og kutt de i grove biter. Finhakk hvitløken. Ha dette sammen med smøret i en gryte og surr dette på middels varme i noen minutter. VERDENS BESTE GULROTSUPPE Onsdag 10 økologiske gulrøtter 2 ss smør 2 fedd hvitløk 1 ss revet ingefær 4 dl kyllingbuljong (min er fra helsekosten) 4 dl fløte/melk 1/2 sitron 1 appelsin Skrell gulrøttene,

Detaljer

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder

Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Opplysningskontoret for frukt og grønt ønsker å inspirere og motivere til økt forbruk av frukt og grønt. Myndighetenes kostholdsanbefalinger lyder Spis minst fem porsjoner grønnsaker, frukt og bær hver

Detaljer

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Gjør det t! OVNSBAKT LAKS MED SITRON 600 g 2 ss 4 ss laksefilet uten skinn og bein soyasauce sitron 2 ½ vårløk grønt eple hjertesalat avokado Salat Vi vet

Detaljer

Hvor og hvordan foregår grågåsjakta?

Hvor og hvordan foregår grågåsjakta? Hvor og hvordan foregår grågåsjakta? av Arne Follestad, NINA arne.follestad@ninja.no Viltseminar Sola 9. april 2016 Mange faktorer påvirker gåsejakta Naturlige endringer som har vært viktige for jakta

Detaljer

Jaktområder for gås. - En veileder i grunneierorganisering og jakt

Jaktområder for gås. - En veileder i grunneierorganisering og jakt Jaktområder for gås - En veileder i grunneierorganisering og jakt Hvorfor organisere gåsejakt? Mange av de nordlige gåsepopulasjonene har de siste 20-30 år hatt en jevn og kraftig vekst. Dette skyldes

Detaljer

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier

Regional analyse av Akershus. Utvikling, drivkrefter og scenarier Regional analyse av Akershus Utvikling, drivkrefter og scenarier Attraktivitetsmodellen: Strukturelle forhold Forstå drivkrefter og dynamikken i stedets utvikling Bostedsattraktivitet Vekst Arbeidsplassvekst

Detaljer

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune

Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Utvalgt statistikk for Ullensaker kommune Datert 03.05.2012 2 OM ULLENSAKER Ullensaker kommune har et flateinnhold på 252,47 km 2, og er med sine vel 31.000 innbyggere en av de kommunene i Norge som vokser

Detaljer

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015

Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen. Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Et blikk på kommuneøkonomien i Akershus - og på flyktningesituasjonen Helge Eide, KS Akershus høstmøte, 29. oktober 2015 Kommunesektorens handlingsrom Mill.k 2500 2 000 1 500 1 000 500 0-500 2011 2012

Detaljer

Kyllingfilet med råkost Onsdag

Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost Onsdag Kyllingfilet med råkost er både sunt og svært raskt å tilberede. Middagen er ferdig servert på et kvarter INGREDIENSER 4 stk kyllingfilet 1 ss flytende margarin til steking

Detaljer

Wok med økologisk kjekjøtt

Wok med økologisk kjekjøtt Wok med økologisk kjekjøtt 600g økologisk kjekjøtt 50g økologisk rød paprika 100g økologisk brokkoli 100g økologiske gulrøtter 100g økologisk purre eventuelt 4 vårløker 1 økologisk rødløk 3ss rapsolje

Detaljer

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med

ENKELT OG GODT. 7 retter du garantert lykkes med ENKELT OG GODT 7 retter du garantert lykkes med Foto: Studio Dreyer-Hensley OVNSBAKT LAKS MED SITRON GJØR DET ENKELT! Vi vet at mange har lyst til å spise mer fisk, men at de tror det er så vanskelig å

Detaljer

Chevre. Norsk Chevre frå Haukeli

Chevre. Norsk Chevre frå Haukeli Chevre Norsk Chevre frå Haukeli Norsk Chevre frå Haukeli er laget av geitemelk fra Haukeli og finnes i to varianter; naturell og hvitmugg. Chevre frå Haukeli naturell er en kremost som har en frisk, syrlig

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS. For kommunene Horten, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og Tønsberg.

FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS. For kommunene Horten, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og Tønsberg. Grågås i Horten kommune 2011. Foto: D. Hugvik FORVALTNINGSPLAN FOR GRÅGÅS For kommunene Horten, Nøtterøy, Stokke, Tjøme og Tønsberg. INNHOLD Side I Innledning/bakgrunn 3 Organisering Gruppe Referansegruppe

Detaljer

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE

Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN. PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE Nå er Danmarks mest solgte frossensuppe endelig i Norge! VINN PARTY-kasseroller SE PÅ BAKSIDEN OPPSKRIFTER MED FERDIG SUPPE En god suppe skal tilberedes med stor tålmodighet. Men ikke tilfeldigvis din.

Detaljer

Sjøfugljakt i Vest-Agder. Jakt fra utvalgte offentlige områder 2012 2016

Sjøfugljakt i Vest-Agder. Jakt fra utvalgte offentlige områder 2012 2016 Sjøfugljakt i Vest-Agder Jakt fra utvalgte offentlige områder 2012 2016 Generell jakttilgang på sjøen Alle norske statsborgere med gyldig jegeravgiftskort har rett til å jakte på sjøen i Norge. Utenlandske

Detaljer

gilde.no/storkjokken

gilde.no/storkjokken gilde.no/storkjokken OPPSKRIFTER SIDE REINSDYRFILET MED 02 PÆRE OG POTET REINSDYRFILET MED SOPP- 03 STUING OG SHERRYSAUS REINSDYRBIFF MED 04 SIDERSAUS REINSDYRSTEK MED 05 TYTTEBÆRSAUS VILTSAUTÉ 06 BIDOS

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge % Endring andel % Folketall Årlig vekst % 600 000 500 000 400 000 Årlig vekst Folketall 4,5 4,0 3,5 3,0 300 000 200 000 100 000 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0 2011 2007 2003

Detaljer

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og

P FYLKESMANNEN I ROGALAND. Adresseliste. Lokal forskrift om tidlig jakt på grågås i Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner 2015 og P FYLKESMANNEN I ROGALAND Adresseliste Deres ref.: Arkhvsakfl r. Jow nalnr. ArkivkoUe Mottatt d:i. f5jaksbeh. Vr dato: 30.06.2015 Vår ref.: 2015/8028 Arkivnr.: 442.21 Postadresse: Postboks 59 Sentrum,

Detaljer

In the summertime...

In the summertime... gourmet-klubben.com presenterer In the summertime... 14. juni 2008 (Sissel & Hans Petter) Champagne m/ norske jordbær Ibérico skinke m/ruccola og parmasan Marinert svinenakke m/hvitløkssaus... Ananas Sorbèt

Detaljer

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus

Kartleggingsrapport. Kommunereform i Akershus Kartleggingsrapport Kommunereform i Akershus September 2015 Status for arbeidet med kommunereformen i Akershus Kommunene i Akershus har svart på en enkel spørreundersøkelse om status for arbeidet med kommunereformen.

Detaljer

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart

Åkerriksa er en kritisk truet fugleart Åkerriksa er en kritisk truet fugleart DET KAN VI GJØRE NOE MED NÅ! Fylkesmannen i Rogaland Åkerriksa er lysebrun og spraglete med brune og grå striper på hodet. Fuglens karakteristiske sang lyder som

Detaljer

H vordan forebygge b e i t e s kader av gjess

H vordan forebygge b e i t e s kader av gjess H vordan forebygge b e i t e s kader av gjess B a kgrunn om gjessene og problemet H vo r for har vi laget denne bro s j y re n? Flere gåsearter har økt i antall de siste tiårene, og stadig flere bønder

Detaljer

Saftig, mørnet kvalitetslam fra det norske høyfjellet!

Saftig, mørnet kvalitetslam fra det norske høyfjellet! Saftig, mørnet Hentet i høyfjellet Gourmetlam Hallingskarvet er saftig og mørnet kvalitetskjøtt fra lam som har beitet i fjelltraktene omkring Hardangervidda. Hallingskarvet er et kjent og kjært landemerke

Detaljer

Før mors kjøttkaker nå dine

Før mors kjøttkaker nå dine Før mors kjøttkaker nå dine 8 raske middager Nye tider like gode kjøttkaker Ingenting er som mors kjøttkaker men nå er det på tide å ta over og det tar bare et par minutter. Legg Gilde Karbonader, Gilde

Detaljer

BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG

BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG BORTSTUINGS OPPSKRIFT TRE RETTERS AV JOHAN HEDBERG Forrett Stuet savoykål på tørket skinke med et par dråper lønnesirup 1 lite hode savoykål 1 eple 2 dl kremfløte 2 ts dijonsennep 1-2 ss ferskrevet pepperrot

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 eddikmarinerte sildefileter 4 dl vann 3,5 dl sukker 2 dl eddik, 7 % 1 rødløk i skiver 50 g frisk ingefær 1 ss korianderfrø 1 bunt frisk koriander

Detaljer

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus

Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus Fullkornspasta med kjøttdeig og tomatsaus 2 pk. kjøttdeig (á 400 g), velg enten karbonade-, kylling- eller svinekjøttdeig 1 pk. fullkornspasta 4 små løk, finhakket 4 fedd hvitløk, finhakket 2 boks hakkede

Detaljer

CHARLOTTES FOTOGR AFIER VED MONA NORDØY

CHARLOTTES FOTOGR AFIER VED MONA NORDØY ISBN 978-82-02-41411-5 www.cappelendamm.no C H A R L O T T E S V I LT KO K E B O K Forfatteren er en prisbelønnet kokk med egne meninger og bein i nesa. Mohn Gaustad har bakgrunn fra høyprofilerte restauranter

Detaljer

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED

KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED KRABBE 7 ENKLE RETTER DU VIL LYKKES MED TASKE- KRABBE Taskekrabben er den vanligste krabben langs norskekysten, og kalles gjerne bare krabbe. Krabben bruker lang tid på å vokse i det kalde klare vannet.

Detaljer

gourmet-klubben.com 8. oktober 2005 (Vigdis og William) Mojito * * * Valnøttbrød m/hvitløkssmør * * * Blåskjellsuppe med safran Vin xxx * * *

gourmet-klubben.com 8. oktober 2005 (Vigdis og William) Mojito * * * Valnøttbrød m/hvitløkssmør * * * Blåskjellsuppe med safran Vin xxx * * * gourmet-klubben.com 8. oktober 2005 (Vigdis og William) Mojito * * * Valnøttbrød m/hvitløkssmør *** Blåskjellsuppe med safran Vin xxx * * * Sildebit m/swartzbrød Vin xxx *** Cognac-marinert andelever Vin...

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse

Årsrapport 2013. Tannhelse. Tannhelse Årsrapport 2013 58 59 Årsrapport 2013 58 59 tjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper, som unge, eldre og rusmiddelmisbrukere. Vår hovedoppgave

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER

KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER KYLLING MED FERSK PASTA Onsdag Enkel 20 40 min 4 PORSJONER 4 stk kyllingfilet 2 stk gulrot 1 stk grønn squash Ostesaus: 2 ss smør 4 ss hvetemel ca. 6 dl melk ca. 2 dl revet hvitost 4 ss hakket frisk basilikum

Detaljer

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding

Fremgangsmåte for å lage Laksepudding Fremgangsmåte for å lage Laksepudding av Elev Elevsen og Medelev Hjelpersen Manus til Photostory 3: I denne digitale presentasjonen skal du få lære å lage Laksepudding, som du ser på oppskriften her. Det

Detaljer

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion?

Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Follo: Attraktiv boregion, eller besøks- eller arbeidsregion? Knut Vareide 13 april, Ås. telemarksforsking.no Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE

Detaljer

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat

Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage. Oppskriftshefte. Internasjonal mat Dugnad 17. juni 2008 Stakkevollan barnehage Oppskriftshefte Internasjonal mat Kjøttdeig med grønnsaker (dobbel porsjon) 1 kg kjøttdeig 4 gulrøtter 1 purreløk 4 paprika (forskjellige farger) 1 stk løk 1

Detaljer

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk

Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Fritidskurs: Geitmyra juniorkokk Taco på norsk! Dette er første del i en kursrekke over fire kvelder om ulike matlagingsteknikker. Oppskriftene finner du også i oppskriftbasen vår. De andre kursene i rekken

Detaljer

Oppskrifter på garantert gode pølser

Oppskrifter på garantert gode pølser Det er mye kjøtt i de beste pølsene Foto: H2W, Dreyer/Hensley Styling: Nina Sjøen, Paul Løwe Oppskrifter på garantert gode pølser www.gilde.no Garantert gode pølser De beste pølsene er de som er garantert

Detaljer

Grågås og kanadagås forskning

Grågås og kanadagås forskning Grågås og kanadagås forskning viser av Arne Follestad, NINA Flå 28. april 2015 Foto: Jan Rabben Kanadagåsa (nesten) ingen forskning Introdusert art, utsatt i Norge fra 1936 og fra 60-tallet Usikker bestand

Detaljer

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager

Enkle og supergode oppskrifter. På tur. Friluftseminar for barnehager Enkle og supergode oppskrifter På tur Friluftseminar for barnehager Tirsdag 29. april 2014 Hovedretter Pizza italian style - oppskrift for to pizzaer, beregn èn pizza til ca. 6 barn Pizzabunner, to stk:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010

Møteprotokoll. Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 1 Møteprotokoll Utvalg: Vannregionutvalget Møtested: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Dato: 24. august 2010 Deltakere: Kommuner Aremark kommune Asker kommune Aurskog-Høland kommune Bærum kommune Eidsvoll

Detaljer

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene.

Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Utslipp av klimagasser fra personbiler/lette kjøretøyer i Akershus-kommunene. Reisefordeling og korreksjon for gjennomgangstrafikk 3,00 2,50 Eksterntrafikk Til/fra Øvre Romerike Til/fra Nedre Romerike

Detaljer

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins)

Lag mat med Mille. Muffins med hvit sjokolade og mais. Sånn gjør du: Det skal du bruke: (ca. 9-10 muffins) Muffins med hvit sjokolade og mais (ca. 9-10 muffins) 75 g smør 75 g sukker 2 egg 1 dl yoghurt, f.eks. gresk yoghurt Revet appelsinskall fra 1 appelsin (godt vasket) 180 g hvetemel 1½ ts bakepulver 50

Detaljer

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat

Spis fargerikt. Lun laksesalat med avokado og spinat Brokkoli, kål, rosenkål, grønn paprika, erter, Kiwi, spinat, asparges, pærer, grønne epler, salat. Lun laksesalat med avokado og spinat 300 g laksefilet i biter (gjerne Salma) 120 g spinat 80 g avocado

Detaljer

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling

Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Trondheimsregionen Befolkningsendringer andre kvartal 2015 Tabell- og figursamling Denne tabell- og figursamlingen inneholder befolkningsstatistikk fra 1998 til og med andre kvartal 2015 for Trondheimsregionen

Detaljer

Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren

Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren Hjortejakt i halvmørket humant og effektivt Finn Olav Myhren Jakt på innmark- viktig i SF 50 60% av hjorten som blir skutt i Sogn og Fjordane blir skutt på innmark. Dette tilsvarer 5-6000 hjort i året

Detaljer

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode.

* Kartlegge viltresursene av de jaktbare arter og foreslå kvoter for hvert år /jaktperiode. Viltstell plan for Skrautvål sameie 1 ORGANISERING Jakten i Skrautvål sameie forvaltes av et jaktstyre på 3 medlemmer (sameiere) og 1 varamann, som velges på årsmøtet i sameiet for 3 år om gangen. Ett

Detaljer

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus

Smak & Eleganse. oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Smak & Eleganse oksesjysaus kyllingsjysaus svinesjysaus Kyllinglår med ris og ratatuolli 10 stk kyllinglår TORO Parboild Ris 65 g TORO kyllingsjysaus pastøs 1 l vann olivenolje 1 stk squash 1 stk aubergine

Detaljer

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør.

Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks med ruccolacouscous Onsdag Send meg tips! Per porsjon: 432 kcal Laks med smakfull marinade og spennende tilbehør. Stekt laks 600 g laksefilet 1 ss olje 1 dl tabasco Garlic Skjær laksefileten

Detaljer

Skap påskestemning med sild!

Skap påskestemning med sild! Skap påskestemning med sild! Koriander og ingefærsild 5 stk eddikmarinerte sildefileter 2 dl eddik, 7 % 4 dl vann 3 1/2 dl sukker 2 ss eplecidereddik 1 ts brunt sukker 1 dl olivenolje 1 stk rødløk i skiver

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER ET HAV AV MULIGHETER meny Marinert laks à la Gastronomisk Institutt 500 g laksefilet Marinade 500 g sukker 490 g salt 1dl sake Pepperblanding 30 g sort helpepper 20 g hvit helpepper ristes i varm panne

Detaljer

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER

7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER RASK 7 RASKE OG VELSMAKENDE SJØMATMIDDAGER TORSKE- PANNE RASKE RETTER MED FISK! Vi vet at mange har lyst til å spise fisk oftere. Det er bare et hinder: man tror fisk betyr komplisert mat som tar lang

Detaljer

rløse elger under jakta 2007. I Akershus er det totalt observert 5 elg med håravfall, 4 av disse er skutt. I Østfold er det fåf tilbakemeldinger sås

rløse elger under jakta 2007. I Akershus er det totalt observert 5 elg med håravfall, 4 av disse er skutt. I Østfold er det fåf tilbakemeldinger sås Årsmøte Østfold Utmarkslag 1. Statusrapport for hjortelusflua 2. Kort presentasjon av Villsvin som art og status i Østfold i dag Status for hjortelusflua Mindre hjortelus høsten 2007 enn høsten h 2006

Detaljer

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post

Navn Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Postadresse Postnummer Poststed Telefon E-post Asker bibliotek Postboks 370 1372 Asker 66909656 bibliotek.info@asker.kommune.no Aurskog-Høland bibliotek 1940 Bjørkelangen 63852590 biblioteket@ahk.no Bærum

Detaljer

Matshow Elverum 8 August

Matshow Elverum 8 August Matshow Elverum 8 August Under Jakt og fiskedagene i Elverum skal det være et DRM show på 1 time som skal vis koketekniker og nye smaker av vilt. Alle oppskriftene er til 4 personer. ROUGE Corporation

Detaljer

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE

VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE - 1 - VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE Innhold VILTSTELL PLAN FOR SKRAUTVÅL SAMEIE... 1 1 ORGANISERING... 1 2 MÅLSETTING... 1 3 JAKTSTYRETS OPPGAVER... 1 4 JAKTPRODUKTER... 3 STORVILTJAKT... 3 SMÅVILTJAKT...

Detaljer

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM

Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com. marche-restaurants.com. Si at du liker Marché! facebook.com/marcherestaurantsnorge HVAM Friske fristelser i NORGE Du finner alle våre restauranter på: marche-restaurants.com! E G R O N V A K A EN SM lv Norge som Spesialiteter fra du kan lage se HVAM LIER SØR VESTBY HOLMESTRAND RYGGE ØST/VEST

Detaljer

2 blomkålhoder Vann 3 dl Fløte Kyllingbuljongterning 1-2 fedd hvitløk finhakket løk (gjerne charlottløk) Smør Hakket vårløk Salt og pepper

2 blomkålhoder Vann 3 dl Fløte Kyllingbuljongterning 1-2 fedd hvitløk finhakket løk (gjerne charlottløk) Smør Hakket vårløk Salt og pepper Blomkålsuppe 2 blomkålhoder Vann 3 dl Fløte Kyllingbuljongterning 1-2 fedd hvitløk finhakket løk (gjerne charlottløk) Smør Hakket vårløk Salt og pepper Onsdag Sånn gjør du det: 1. Stek hakket løk og hvitløk

Detaljer

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO

KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO KARTLEGGING AV INN PÅ TUNET TILBYDERE I AKERSHUS OG OSLO Utført i perioden 20. nov. 2008 til 28. feb 2009 av Ingeborg Støverud Beitnes og Liv Marit Strupstad Rapport nr 01/09 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no

Detaljer

Asiatisk. Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl. Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur

Asiatisk. Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl. Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur Asiatisk Med tips og oppskrifter av Edgar Ludl Økologisk frilandsgris smaken av norsk natur Grøstadgrisen skal få bruke sine naturlige instinkter Vår filosofi er at grisen skal ha det godt fra fødsel til

Detaljer

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag

Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag Strimlet svinekjøtt med asiatisk smak Onsdag 20 40 MIN 4 PORSJONER INGREDIENSER 600 g renskåret svinekjøtt i strimler 2 ss margarin til steking 1 2 ts salt 1 4 ts pepper KÅL- OG KOKOSSALAT: 350 g hodekål

Detaljer

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi

http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms?kapi Hovedtall om arbeidsmarkedet.. En måned (1) Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/om+statistikken+-+arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms

Detaljer

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012

26.11.2012 14:02 QuestBack eksport - Lokal Brukerundersøkelse NAV Akershus Høsten 2012 Lokal Brukerundersøkelse Høsten 2012 Publisert fra 23.10.2012 til 28.12.2012 128 respondenter (2 unike) Sammenligning: : Filter: NAV Vestby "NAV-kontor" = "NAV Vestby" Filter på tid: høst 2012 Fra 29.10.2012

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011

Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Arbeidsmarkedet i Akershus August 2011 Registerte arbeidssøkere, faktiske tall Tabell 1. Arbeidsledige, personer på arbeidsmarkedstiltak, delvis ledige og personer med nedsatt arbeidsevne ved utgangen

Detaljer