Til andelseierne i Øvre Grorud Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Øvre Grorud Borettslag"

Transkript

1 Til andelseierne i Øvre Grorud Borettslag Velkommen til generalforsamling, Tirsdag 8. mai 2018 kl i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Øvre Grorud Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Øvre Grorud Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag avholdes Tirsdag 8. mai 2018 kl i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP FOR 2017 A) Årsrapport og regnskap for 2017 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Valgkomiteen 4. INNKOMNE FORSLAG A) Endring av husordensreglene B) Krav om merking av sykler som hensettes utendørs C) Sykkelstativ i kjellere D) Endring av vedtekter, økning av hovedsikringer E) Søppelbrønner i Nordlisletta F) Branndører i Kalbakkveien 17 G) Lekeplass ved Kalbakkveien 17 H) Salg av minst 1 av 2 tjenesteboliger I) Ett detaljert innsyn i Øvre Grorud Borettslag sitt Regnskap J) Bytte av styre K) Ansettelse av daglig leder Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 1 styremedlem for 1 år C) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Representanter til Grorud Samfunnshus AL Oslo, Styret i Øvre Grorud Borettslag Torleif Korneliussen /s/ Jan Olav Wammer /s/ Heidi Johanne Grande Diamantopulos /s/ Wenche Jonsløkken /s/ Sonja Pedersen /s/

3 3 Øvre Grorud Borettslag ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Torleif Korneliussen Gangstuveien 8 A Nestleder Jan Olav Wammer Gangstuveien 10 A Styremedlem Heidi Johanne Grande Diamantopulos Gangstuveien 6 B Styremedlem Wenche Jonsløkken Kalbakkveien 11 B Styremedlem Sonja Pedersen Gangstuveien 10 D Varamedlem Nazirou Djin Akpana Gangstuveien 8 C Varamedlem Renate Gulbrandsen Nordlisletta 13 Varamedlem Toril Kjenslie Nordtvetveien 7 Valgkomiteen Bjørn Andresen Gangstuveien 12 Linda Raaer Gangstuveien 8 A Bernt Wathne Nordlisletta 11 Styrets medlemmer består i dag av 2 menn og 3 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Øvre Grorud Borettslag Borettslaget består av 544 andelsleiligheter. I tillegg kommer 2 tjenesteleiligheter. Øvre Grorud Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 10 Grorud i Oslo kommune med følgende adresse: Nordtvetbakken 2 Nordlisletta Nordtvetveien (A-D) Gangstuveien 1 Gangstuveien 2-12 Kalbakkveien Gårds- og bruksnummer: 92-63,68 Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Borettslaget har egen hjemmeside:

4 4 Øvre Grorud Borettslag Øvre Grorud Borettslag har 2 ansatte. Borettslagets styre og vaktmestertjeneste har et godt samarbeid og arbeidsmiljø, og det arbeides kontinuerlig med utvikling av vaktmestertjenesten i tråd med borettslagets krav, behov og forventninger. For å hindre skade og ulykker legges det vekt på HMS-tiltak. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er BDO AS. Bruksoverlating (fremleie) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av boligen. Søknadsskjema for bruksoverlating kan lastes ned fra hjemmesiden; eller fås ved henvendelse til forretningsfører. Omsetning av leiligheter I 2017 er det omsatt 47 leiligheter med følgende fordeling: 2-roms 9 leiligheter solgt fra ,- til ,- 3-roms 37 leiligheter solgt fra ,- til ,- 4-roms 1 leilighet solgt for ,- Styret Styret har ikke fast kontortid og beboere som har behov for å møte styret, bes ta kontakt for å avtale tid. Styrets e-post adresse er: Vaktmestertjeneste Vaktmestertjenesten består av 2 heltidsansatte vaktmestere. Det brukes også deltidsvikarer om sommeren til plenklipping og vedlikeholdsarbeider. Kontortiden ved vaktmesterkontoret er mellom kl og mandag, onsdag og torsdag og på tirsdager til kl Telefon til vaktmesterkontoret er: E-post til vaktmestertjenesten er: Henvendelser utenom kontortid skal rettes til styret, se informasjon på hjemmesiden; eller oppslag i oppgangene. Garasjer, parkering og parkeringskontroll Borettslaget har garasjer og parkeringsplasser som leies ut etter ansiennitet. Utlysning av ledige garasjer/parkeringsplasser skjer på borettslagets hjemmeside; og ved oppslag i oppgangene. Søknadsskjema finnes på hjemmesiden og hos vaktmestertjenesten.

5 5 Øvre Grorud Borettslag Styret oppfordrer alle som har parkeringsplass og/eller garasje som de ikke bruker, om å si opp disse. Dette vil bidra til at flere får mulighet til å leie. Gjesteparkeringsplassene er reservert gjester utenfra og skal ikke benyttes av beboere, firmabiler eller drosjer. Beboere eller andre som ikke rettmessig kan parkere på disse plassene vil bli ilagt et gebyr og kjøretøyet kan bli fjernet Borettslaget har avtale om parkeringskontroll med Aker P-drift AS, som kontrollerer at reglene for parkering som er angitt i Husordensreglene følges. Ved brudd på disse ilegges det gebyr og eventuell fjerning av kjøretøyet. Klager på gebyr eller borttauing må rettes Aker P-drift AS, se kontaktinformasjon nedenfor: Aker P-drift AS Postboks 104 Kalbakken 0902 Oslo Telefon: E-postadressen er: Avtale om renhold Borettslaget har avtale med Økonomiske Løsninger om vask av trapper, ganger og kjellere. Beboere bes melde fra skriftlig til vaktmestertjenesten ved eventuell klage på eller spørsmål om renholdstjenesten. Vaktordning Borettslaget har avtale med Securitas om tjenesten Securitas Bomiljø. Dette innebærer sikring av borettslagets eiendom og bygninger, heisalarm samt at bomiljøvekteren kan tilkalles ved for eksempel støy, husbråk, uønsket opphold av personer i fellesarealer eller ved en følelse av utrygghet. Henvendelser til Securitas gjøres til telefon Husk alltid å oppgi at det er Øvre Grorud Borettslag du ringer ifra og oppgi korrekt adresse for hendelsen. Nøkler/skilt Nøkler og skilt til postkasser og ringetablå må bestilles hos vaktmestertjenesten. Vaskeri Det er fellesvaskeri i alle blokkene, unntatt Nordlisletta 9 og 13 og Nordtvetveien 5. Vaskeriene skal brukes i henhold til instruks og retningslinjer fastsatt av styret og vaktmestertjenesten. Polletter kjøpes hos vaktmestertjenesten. Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i TRYG FORSIKRING med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

6 6 Øvre Grorud Borettslag Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post: Beboere oppfordres til å varsle vaktmestertjenesten om alle typer skader. Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha tilstrekkelige antall røykvarslere, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til vaktmestertjenesten eller styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. Styret ivaretar internkontrollen til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Kabel-TV Canal Digital er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside Medlemskap i Huseiernes landsforbund Borettslaget er medlem av Huseiernes landsforbund. Det gir borettslaget mulighet til å få hjelp i juridiske og driftsmessige forhold i tillegg til den bistand vi får fra forretningsfører. Avtale om leveranse av elektrisk kraft Borettslaget har en avtale med Hafslund Strøm AS om kraftleveranse til borettslagets fellesanlegg. Fjernvarme Borettslaget får levert fjernvarme fra Fortum Oslo Varme AS. Energimerking

7 7 Øvre Grorud Borettslag Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større tiltak og rehabilitering Rehabiliteringen av utomhusanlegget avsluttet. Supplement av søppelskap. Anlegget rundt traktorgarasjen ble satt i stand. Innglassing av ønskede balkonger i høyblokkene. Nye lysbrytere montert i noen av blokkene. Rehabilitering av våtrommene. Utskifting av hovedtavlene. Kabel-TV anlegget ble oppgradert Nye fjernvarmerør. Nye vaskemaskiner. Brannslukkingsapparater ble byttet i alle leiligheter. Nye sentrifuger. Taket på Nordlisletta 13 ble lagt om på grunn av lekkasje og råteskader. Det har vært skiftet 2 hovedventiler i fyrhuset. Platene på undersiden av alle tak i øverste etasje på høyblokker og på lavblokker er byttet med sementbaserte og vedlikeholdsfrie plater. Alle vinduer er kontrollert og nødvendige utbyttinger er utført. Alle branndører er skiftet ut, trapper til inngangspartier er ettersett og reparert og inngangsdørene er lakkert utvendig. Det er skiftet postkasser i Kalbakkveien 11 og Nordtvetveien 5, 7 og 9. Vaktmesterkontoret er pusset opp. Det er byttet takkledning på alle garasjer og utskifting av gamle motorvarmerposter er påbegynt Alle vinduer i leilighetene kontrollert og vedlikeholdt, enkelte vinduer skiftet ut. Skiferheller på trapper reparert eller skiftet ut Det ble etablert forsyning av fjernvarme fra Hafslund. Det ble etablert nye lekeplasser ved Nordlisletta11 og Gangstuveien Iverksatt energiøkonomiserende tiltak for fjernvarmeanlegget i samarbeid med Hafslund Utskiftingen av samtlige postkasser Brannmeldere og brannslukningsapparat er skiftet ut i samtlige leiligheter. Alle bunnledninger er inspisert, spylt og renset. Anskaffet ny traktor; Wille 365

8 8 Øvre Grorud Borettslag 2015 Alle gamle søppelskap er fjernet og byttet ut med søppelbrønner. I sammenheng med dette arbeidet ble gjerder byttet ut og nye lamper montert enkelte steder. Skråningen bak fyrhus er planert og jevnet med 300 m 3 masse og tilsådd. Busker i skråningen ved parkeringsplassene ved Nordlisletta 9 og 11 ble erstattet med krypfuru. Grøntanlegget er vedlikeholdt; busker og trær er beskåret, hekker er satt opp og skiftet ut enkelte steder, gangveier er anlagt og plener er vedlikeholdt. Gjerder er byttet ut i tilknytninger til etablering av søppelbrønner. Veiene foran garasjeanleggene rett over Nordtvetveien 9 er drenert og asfaltert. Det er foretatt overflatebehandling av tak, vegger og gulv på verandaene i punktblokkene (paddeblokkene). I forbindelse med arbeidene ble 4 markterrasser oppgradert med heller, nytt gjerde og hekk på utsiden. Ved fornyelse av avtale med Canal Digital er alle dekodere skiftet ut med ny type med opptaksmuligheter. 2016: Det gamle jordvarmeanlegget er avviklet, og det er montert varmevekslere som benytter fjernvarme til oppvarming av tappevann. I lavblokkene er vegger, tak og gulv i kjellertrapp i oppgangene og kjellergulvene overflatebehandlet (malt). Lysarmaturer i oppgangene og ved inngangsdører til oppganger og kjeller er skiftet ut til LED-armaturer. Fyrhuset er overflatebehandlet utvendig. I inngangspartiene i høyblokkene er tak og vegger overflatebehandlet og lysarmaturer er skiftet til LED-armaturer Installert system for automatisk vannpåfylling og rensing av varmtvannsystemet. Vinduer og balkongdører malt utvendig. Utbedring og forankring av teglsteinsvegger på høyblokkene. Påbegynt rens av ventilasjonskanaler til leiligheter og vaskerier i alle blokkene. Kommentarer til vedlikeholdstiltak i 2017 Under arbeidet med maling av vinduer og balkongdører utvendig, ble det avdekket skader på teglsteinsveggene på høyblokkene. Skadene gikk på oppsprekking av teglstein og mørtel, noe som skyldes at armeringen i mørtelsprekkene korroderte, fikk økt volum og dermed presset ut mørtel og teglstein. Ved utbedring av disse skadene ble det avdekket at det var svært mangelfull forankring av teglsteinsvegg mot bakenforliggende vegg. Etter råd fra vår bygningstekniske konsulent, ble det besluttet å iverksette et hastetiltak for forankring av teglsteinsveggene. Det ble inngått avtale med Oslo Byggrehab AS, som startet arbeidene i juni 2017 og ferdigstilte disse i oktober Som følge at dette uforutsette tiltaket, som hadde en kostnad på ca. 4,5 Mkr., ble flere av de planlagte vedlikeholdstiltakene utsatt. Dette var: Utskifting av inngangsdører og kjellerdører i høyblokkene Etablere nye adkomstløsninger for høyblokkene Erstatte lekeplassen ved Kalbakkveien 17 Rehabilitering av heisene i høyblokkene Bygningstekniske tiltak for å sikre at vaskerier oppfyller krav til egen branncelle Vurdere løsninger for å redusere antall vaskerier i forhold til antatt behov Kontroll av leiligheter mht. rømningsveier, vann/avløp, ventilasjon mv.

9 9 Øvre Grorud Borettslag Prioriteringer for neste styreperiode Styret vil prioritere følgende områder for neste styreperiode: Kartlegge behov og kostnader for vedlikeholdstiltak de neste 3-5 år Ansettelse av daglig leder Utbedring av bæresøyler høyblokker Utskifting av inngangsdører og kjellerdører i høyblokkene Etablere nye adkomstløsninger for høyblokkene Utbedring av branndører fra gang til luftegang i høyblokker Kontroll og utbedring av taktekking Isolasjon av fjernvarmerør Gjennomgang og reforhandling av tjenesteavtaler Velferdstiltak KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2017 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsrapportens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Driftsinntekter i 2017 var til sammen kr ,- mot budsjettert kr ,-. Ingen vesentlige avvik i forhold til budsjett. Kostnader Driftskostnadene i 2017 var til sammen kr ,- mot budsjettert kr ,-. Dette er kr ,- lavere enn budsjettert og skyldes i hovedsak kostnader til større vedlikeholdsarbeider. Enkelte planlagte arbeider ble ikke sluttført i 2017, denne kostnaden overføres til budsjett Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra egenkapital. Disponible midler Borettslagets disponible midler (omløpsmidler fratrukket kortsikt gjeld) var pr kr ,- og viser borettslagets likviditet. De disponible midlene bør til enhver tid være positive, som en del av forutsetningene for videre drift. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad.

10 10 Øvre Grorud Borettslag KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2018 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist i kolonnen til høyre i resultatregnskapet. Drift og vedlikehold I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til større vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Forslag til budsjett for Oslo Kommune ble lagt frem 27. september. Der ble det foreslått en økning på 10 % for renovasjon og 5 % for vann og avløp, og dette ble lagt til grunn i budsjettet. Vi har ikke regnet med økning i feiegebyr. Eiendomsskatten følger egne satser. Energikostnader I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med noe høyere energikostnader i Forsikring Forsikringspremien for 2018 er budsjettert økt med kr ,- i forhold til kostnaden i Premieendringen er en følge av indeksjustering på bygninger på 1,8 % fra 1. januar, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Øvre Grorud Borettslag. Lån Øvre Grorud Borettslag har lån i EIKA Boligkreditt og Husbanken. For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,15 % p.a Sparekonto 0,65 % p.a Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på 5% økning av felleskostnadene fra For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet.

11

12

13

14 . 14 Øvre Grorud Borettslag INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag kjøpesum anl.midler Økning annen langsiktig gjeld Fradrag for avdrag på langs. lån Red. annen langs. gjeld Reduksjon langsiktig fordring B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

15 15 Øvre Grorud Borettslag ØVRE GRORUD BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTER: Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note Innkrevde felleskostnader Garasjer Parkeringsplasser Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Festeavgift Kommunale avgifter Garasjer Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

16 16 Øvre Grorud Borettslag EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Andre varige driftsmidler Aksjer og andeler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto OBOS-banken Driftskonto OBOS-banken II Skattetrekkskonto OBOS-banken Sparekonto OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 546 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, , STYRET I ØVRE GRORUD BORETTSLAG Torleif Korneliussen /s/ Heidi Johanne Grande Diamantopulos /s/ Wenche Jonsløkken /s/ Sonja Pedersen /s/ Jan Olav Wammer /s/

17 Øvre Grorud Borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO Selskapet har egen separat skattetrekkskonto i OBOS-banken. Innskuddet tilhører myndighetene og kan ikke disponeres fritt. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Tjenestebolig Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER REDUKSJON GRUNNET TOMME LEIEFORHOLD Parkeringsleie Garasjeleie Leie garasjer SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

18 18 Øvre Grorud Borettslag NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Lokale-/lagerleie Automatpenger Leie av basestasjon Snøbrøyting Fyring Garasje Hafslund, leie av parkeringsplasser Korrigeringer på reskontro Parkering SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpte feriepenger Fri bil, tlf etc Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Refusjon sykepenger Arbeidsklær Andre personalkostnader SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 2 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2016/2017, og er på kr ,- I tillegg har styret fått dekket reisekostnader, bevertning til arbeidsmøter og sommer/julearrangement med kr ,- jf. noten om andre driftskostnader NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr ,-

19 19 Øvre Grorud Borettslag NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Eiendomsforvaltning AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse ved Multiconsult Leie av stillas Oslo Byggrehab AS ElektroSivert Installasjon AS Malermester Mathisen AS Alliero AS sluttfaktura Ringside Rørleggerbedrift AS (bereder) SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold fyringsanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold vaskerianlegg Drift/vedlikehold ventilasjonsanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Kostnader leiligheter, lokaler -706 Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Feieavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

20 20 Øvre Grorud Borettslag NOTE: 10 GARASJER Leieinntekter KOSTNADER GARASJER Port og strøm SUM KOSTNADER GARASJER SUM GARASJER NOTE: 11 PARKERINGSPLASSER Leieinntekter UTGIFTER PARKERINGSPLASSER SUM PARKERINGSPLASSER NOTE: 12 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING NOTE: 13 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Telefon-/kontormaskiner Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vakthold Renhold ved firmaer Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Huseiernes Landsforbund Andre kontorkostnader Telefon/bredbånd Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Vedlikehold biler/maskiner osv Reisekostnader

21 21 Øvre Grorud Borettslag Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 14 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader Andre renteinntekter SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 15 FINANSKOSTNADER Eika Boligkreditt lån renter Husbanken lån renter Eika Boligkreditt lån gebyr -600 Husbanken lån gebyr -60 Renter på leverandørgjeld Andre rentekostnader SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 16 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi Kostpris/Bokf.verdi Antenneanlegg Tilgang REHABILITERING Tilgang Tilgang Tilgang SUM BYGNINGER Festekontrakt med Norges Statsbaner i 75 år fra Gnr.92/bnr.63 M. flere Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold.

22 22 Øvre Grorud Borettslag NOTE: 17 VARIGE DRIFTSMIDLER Gressklipper nr. 1 Kostpris Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 2 Kostpris Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 3 Tilgang Avskrevet tidligere Gressklipper nr. 4 Tilgang Avskrevet tidligere Lift/kompremator Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Plog til traktor Tilgang Tilgang Avskrevet tidligere Sandstrøer Tilgang Avskrevet tidligere Snøfreser Kostpris Avskrevet tidligere Avskrevet i år Tilhenger Kostpris Avskrevet tidligere Traktor nr. 2 Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Inventar

23 23 Øvre Grorud Borettslag Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Strykerulle Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Avfallsanlegg Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år Innskudd garasje nr. 1 Tilgang Tjenesteleilighet Tilgang Avskrevet tidligere Avskrevet i år SUM VARIGE DRIFTSMIDLER SUM ÅRETS AVSKRIVNINGER NOTE: 18 AKSJER OG ANDELER Selskapet eier aksjer i Grorud Samfunnshus. Denne investeringen er regnskapsført etter kostmetoden, dvs. at de er bokført til opprinnelig kjøpspris. NOTE: 19 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fordringer/håndkasse for ansatte/tillitsvalgte 743 Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2018) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2018, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i 2018.

24 24 Øvre Grorud Borettslag NOTE: 20 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 2,25 %. Løpetiden er 18 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken Lånet er et serielån med flytende rente. Rentesatsen pr var 1,58 %. Løpetiden er 25 år. Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 21 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilleggsinnskudd Balkonginnskudd (lavblokkene) SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 22 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum garasjer Depositum parkeringsplasser Andre innskudd Innskudd garasjer: innskudd gamle garasjer Innskudd nye garasjer Øket 1973, garasje Oppskrevet garasjeinnskudd, gml.g Oppskrevet garasjeinnskudd, nye g Sum garasjeinnskudd Ubetalt oppskriving Andre innskudd SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD

25 .. 25 Øvre Grorud Borettslag NOTE: 23 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 24 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 25 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger TOTALT

26 26 Øvre Grorud Borettslag 3. GODTGJØRELSER A) Styrehonoraret foreslås satt til kr ,-. B) Godtgjørelse til valgkomiteen foreslås satt til kr ,-.

27 27 Øvre Grorud Borettslag 4. INNKOMNE FORSLAG Forslag A: Endring av husordensreglene Forslagsstiller: Helge Hamre, Gangstuveien 17 Lagring av søppel, skrot og utrangerte sykler og barnevogner, er et gjengangerproblem i vårt borettslag. Ved siden av at dette kan bidra til å øke brannfaren, er det et enda større problem at det oppstår plassmangel, spesielt i høyblokkene. Vaktmestertjenesten fjerner skrot og utrangerte møbler, i forbindelse med vår- og høstdugnaden. Men hva med utrangerte sykler og barnevogner, som bare står der i år etter år, uten at de er i bruk? Disse blir ikke kastet, med mindre eieren selv gjør det, hvis man da fortsatt er bosatt i borettslaget. Det virker som en del beboere bare setter igjen eiendeler, ved flytting. Her mener jeg at det trengs et tillegg i husordensreglene, under punktet "Bruk av fellesarealer". Forslag til vedtak: Nytt 4. ledd: Alle gjenstander som settes i fellesarealene, må merkes med navn, adresse og telefonnr og dato. Slike gjenstander (sykler, barevogner, etc.) som ikke har vært i bruk i løpet av de siste 5 årene, fjernes for eiers regning og risiko. Styrets forslag til vedtak: Nytt 4. ledd i husordensreglenes punkt 9: Dersom slike gjenstander hensettes i fellesarealer, både innvendige og utvendige arealer, og ikke brukes over tid, kan styret fjerne gjenstandene. Begrunnelse: Styret vil av personvernhensyn ikke kreve at utstyr/gjenstander merkes med annet enn leilighetsnummer og dato, og at merking er begrenset til perioder for opprydding. Det kan være vanskelig å dokumentere at utstyr/gjenstander ikke har vært i bruk. Forslag B: Krav om merking av sykler som hensettes utendørs Forslagsstiller: Helge Hamre, Gangstuveien 17 Hver blokk har stort sett et sykkelstativ, med plass til 5 sykler. Når utrangerte sykler blir stående fastlåst i år etter år, uten at noen bruker dem, sier det seg selv at dette er uholdbart. Jeg har selv kontaktet vaktmestertjenesten flere ganger, vedrørende situasjonen utenfor Kalbakkveien 15. Her har 1 sykkel stått fastlåst i over 15 år, og flere andre i 2 til 5 år, uten at de har vært i bruk. Det er "ingen" som vet hvem som eier disse syklene, og vaktmesterne sier at de ikke har hjemmel til å fjerne syklene. Foreslår derfor et nytt punkt 5, under pkt. "Bruk av fellesarealer".

28 28 Øvre Grorud Borettslag Forslag til vedtak: Sykler som hensettes i utendørs sykkelstativer, skal merkes med navn, adresse og telefonnr. Sykler som ikke har vært benyttet i løpet av det siste året, blir fjernet for eiers regning og risiko, ved utgangen av året. Styrets forslag til vedtak: Dekket av vedtak til forslag under A), nytt 4. ledd i husordensreglenes punkt 9. Begrunnelse: Styret vil av personvernhensyn ikke kreve at utstyr/gjenstander merkes med annet enn leilighetsnummer og dato, og at merking er begrenset til perioder for opprydding. Det kan være vanskelig å dokumentere at utstyr/gjenstander ikke er vært i bruk. Forslag C: Sykkelstativ i kjellere Forslagsstiller: Helge Hamre, Gangstuveien 17 Som de fleste sikkert vet, leveres dagens sykler stort sett uten støtte. Dette betyr at sykler som plasseres på anviste plasser i kjelleren, enten må settes inn mot vegg, eller blir liggende på golvet. Plassen i kjellerne er begrenset, og da spesielt i høyblokkene. Jeg synes det derfor er en ide at borettslaget kjøper inn et antall sykkelstativer, og utplasserer disse i kjellerne, der det er avsatt plass til sykler, slik at vi får utnyttet plassen best mulig. Siden det ikke er like populært med sykler nå, som før, burde det holde at ca. halvpartene av husstandene, disponerer en plass i stativ. Jeg har sjekket litt i markedet, og man får et stativ med plass til 5 sykler, til kr. 399 på Biltema. Disse er i sinkbelagt stål, og vil ha en levetid på mange tiår. Til sammen vil det da blir en engangsutgift for borettslaget på mellom 25 til kr., i Forslag til vedtak: Borettslaget anskaffer sykkelstativer til kjellerne. Styrets forslag til vedtak: Det monteres sykkelstativ i kjellere avhengig av behov og stedlige forhold. Begrunnelse: Løsninger for sykkelstativ tilpasses antatt behov og praktiske forhold på stedet. Forslag D: Endringer av vedtekter, økning av hovedsikringer Forslagsstiller: Styret Styret mottar jevnlig søknader om å øke leiligheters hovedsikringer. En vanlig årsak er oppussing av kjøkken og installasjon av induksjonstopp og stekeovn. Økning av hovedsikringer gir økt belastning på stigeledningene som forsyner leilighetene, Dersom økningen av hovedsikringene blir for stor, kan det medføre at stigeledningene ikke har tilstrekkelig kapasitet. Dette kan utløse et behov for å forsterke stigeledningene, med de kostnader dette medfører.

29 29 Øvre Grorud Borettslag Styret gir i dag tillatelse til økning av hovedsikringer med forbehold. Dette går på at dersom økning av hovedsikringer medfører problemer for andre beboere kan styret kreve hovedsikringer nedjustert. Alle kostnader må dekkes av andelseier. I henhold til vedtektenes punkt 5-1 (10) er andelseier er ansvarlig for eventuelle økte vedlikeholdskostnader som oppstår som følge av tiltak iverksatt av andelseier. Bygningsmessige endringer i leilighetene kan foretas etter forutgående godkjenning av styret, jfr. vedtektenes punkt 4-3. Denne bestemmelsen omfatter imidlertid ikke økning av hovedsikringer, og heller ikke forhold knyttet til endring eller økning av antall punkter for uttak til antenne/bredbånd. Dette kan dekkes opp ved at endring av hovedsikringer og uttak for antenne/bredbånd tas med i opplistingen av hva som regnes som bygningsmessige endringer. Det foreslås derfor en endring av 4. avsnitt i vedtektenes punkt 4-3: Forslag til vedtak: Vedtektene punkt 4-3, 4. avsnitt, siste setning, endres fra: «Dette gjelder også endringer i forhold til vann, avløp og ventilasjon.» til: Dette gjelder også endringer i forhold til vann, avløp, ventilasjon, øking av hovedsikringer og uttak for antenne/bredbånd. 4. avsnitt i vedtektenes 4-3 Bygningsmessige endringer, blir da: Med bygningsmessige endringer forstås her enhver bygningsmessig endring i forhold til leilighetens opprinnelige planløsning, herunder antall rom, rommets størrelse og forutsatte bruk. Dette gjelder også endringer i forhold til vann, avløp, ventilasjon, øking av hovedsikringer og uttak for antenne/bredbånd. Forslag E: Søppelbrønner Nordlisletta Forslagsstiller: Aud Balchen Dyrud, Nordlisletta 13 Den nåværende søppelordningen fungerer forferdelig dårlig for paddeblokkenes del. Det er ofte uker mellom hver tømming og søppel samler seg rundt brønnene. Kanskje det bør settes opp flere brønner og tømming må følges mye bedre opp. Vi har vært nødt til å bære med oss søppel og papir rundt omkring i området på Kalbakken utallige ganger. Dette er uakseptabelt! Styrets forslag til vedtak: Det monteres en ekstra brønn for papiravfall og en ekstra brønn for søppel. Begrunnelse: Det er Renovasjonsetaten som har ansvar for tømming av papir- og søppelbrønner i henhold til tømmeplan de selv beslutter. Det har periodevis vært mangelfull tømming, og det har vaktmestertjenesten fulgt tett opp. Ved å montere en ekstra brønn for papiravfall og søppel, dobles kapasiteten og konsekvensen av forsinket tømming blir betydelig redusert.

30 30 Øvre Grorud Borettslag Forslag F: Branndører i Kalbakkveien 17 Forslagsstiller: Aud Linker Andersen, Kalbakkveien 17 Branndørene i hver enkelt etasje er en branndør som skal stå imot varme i 60 minutter. Disse dørene er som oftest satt i åpen stilling av treklosser eller lignende presset mellom karm og dør. Etter å ha sendt epost til medio desember 2013 fikk jeg svar av Lars Haugrud at dørene til enhver tid skal være stengt. Mitt forslag er at samtlige branndører i hele borettslaget kontrolleres og at de skiftes eller feil utbedres der det er nødvendig, samt at alle beboere informeres. Styrets forslag til vedtak: Det iverksettes tiltak for å sikre at branndører holdes lukket og er i forsvarlig stand. Begrunnelse: Dette gjelder høyblokkene, hvor det i hver etasje er branndører på begge sider av gang mellom inngangsparti og trappegang (mellomgang). Det er iverksatt tiltak for å hindre at branndører til mellomganger holdes åpne ved oppslag på dørene og jevnlig kontroll med at branndører holdes lukket og er i forsvarlig stand. Forslag G: Lekeplass ved Kalbakkveien 17 Forslagsstiller: Yuliya Martynenko, Kalbakkveien 17. Viser til «Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag» dater side 6 hvor forslag om oppgradering av lekeplass ved Kalbakkveien 17 ble vedtatt, sitat: «Styrets innstilling enstemmig vedtatt». Og for å minne på hva Styrets innstilling var, sitat: «Styrets innstilling: Tas med i handlingsplanene for Begrunnelse: Lekeplassene ved Kalbakkveien 17, bak Kalbakkveien 11 og 13 og ved Kalbakkveien 21 har alle behov for en oppgradering, men styret foreslår at det ikke iverksettes tiltak for perioden av hensyn til styrets og vaktmestertjenestens kapasitet i forhold til øvrige igangsatte og planlagte prosjekter og aktiviteter.» Vi hadde forståelse og respekt for at oppgraderinga flyttes til Nå føler mange av oss at vår tålmodighets grense ble nådd. Nå er vi i 2018 og Styret, i beboermøte den , opplyser oss om at oppgraderingen skal ikke skje i 2018 heller, tross generalforsamlingens vedtak og Styrets prioriteringer, sitat fra innkallingen til generalforsamling 2017: «Prioriteringer for neste styreperiode. Styret vil prioritere følgende områder for neste styreperiode: Erstatte lekeplassen ved Kalbakkveien 17». Vi ønsker å minne til styret om punkt 9-1 og 8-2 i borettslagets vedtekter: «9-1 Myndighet Generalforsamlingen er øverste myndighet i borettslaget.»

31 31 Øvre Grorud Borettslag «8-2 Styrets oppgaver (1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak» Vi krever at våre interesser og bestemmelser blir ivaretatt!!! Kort om området: Som vi ser på bilde 1 (Vedlegg 1) har borettslaget 3 boliger som er direkte tilknyttet lekeplassen (mindre enn 50 meter fra inngangene) og 3 boliger i indirekte tilknytting (mer enn 50 m, men mindre enn 100 fra inngangene). Det utgjør til sammen 204 andeler (ca 37% av borettslaget). Det er stor andel av barnefamilier i området. Lekeplassen pdd er i kritisk stand og farlig sted for å oppholde seg på (en av eksemplene er i Vedlegg 2). Sand, som er ikke påfylt eller skiftet ut på flere år, dukk/stoff eller liggende som stikker ut av sand, ugress, ødelagte lekeapparater, ødelagt treverk på kanten. Det er både farlig og stygg sted. Minner også om styrets utsagn om prioritering av sakene, sitat: «Generelt er styrets prioriteringer når det gjelder driften av borettslaget å sørge for at: - lover og forskrifter følges - drift og vedlikehold av borettslagets bygninger, eiendom og utstyr er ivaretatt for å hindre verdiforringelse og omfattende og/eller kostbare reparasjoner og slik at dette er til glede og nytte for alle beboere - bidra til trivsel, trygghet og et godt naboskap for alle beboere» Det er ingen trivsel, glede eller nytte på dette stedet. Forslag: Styret bearbeider planer for 2018 i samsvar med generalforsamlings vedtak fra Lekeplass ved Kalbakkveien 17 settes i gang som prioritert tiltak allerede i våren 2018 og ikke utsettes videre. Styrets forslag til vedtak: Tas med som prioritert tiltak for perioden Begrunnelse: Oppgradering av lekeplassen ved Kalbakkveien 17 var et av flere prioriterte tiltak for , og er fortsatt et prioritert tiltak. Styret opprettet en arbeidsgruppe som startet arbeidet med å utarbeide en kravspesifikasjon for lekeplassen og sittegruppene ved Kalbakkveien 17 høsten 2016, i tråd med handlingsplanen. Arbeidsgruppen arbeidet først alene og senere i samarbeid med engasjert konsulent. Det var mange hensyn og forhold som skulle ivaretas, og av forskjellige årsaker ble ikke arbeidsgruppen ferdig i tide til oppstart av arbeidene våren Det er utarbeidet en kravspesifikasjon for lekeplass og sittegrupper med et kostnadsestimat på ca. 2,2 Mkr. Styrets plan var å starte prosessen for lekeplass og sittegrupper ved Kalbakkveien 17 høsten Målsetting var å etablere ny lekeplass og sittegrupper vår/sommer 2018, da disponible midler ga anledning til dette.

32 32 Øvre Grorud Borettslag Sommeren 2017 ble det, i forbindelse med arbeidene knyttet til maling av vinduer mv. utendørs, avdekket at det var behov for å igangsette et hastetiltak med forankring av teglstenvegger på høyblokkene. Dette tiltaket medførte en uforutsett kostnad på ca. 4,5 Mkr. Det ble informert om dette i beboermøte i juli Styret måtte da revidere planene, og flere av de prioriterte tiltakene for ble besluttet utsatt. Dette ble det orientert om på beboermøtet 9. januar Som det er orientert om i årsberetningen, vil styret i styreperioden prioritere å kartlegge antatte drifts og vedlikeholdsbehov for de kommende 3 5 år og estimere kostnader for dette. Denne kartleggingen vil danne grunnlag for behov for å ta opp nye lån/refinansiere samt vurdere andre tiltak for å øke inntektene og redusere kostnadene. Styret har forståelse for frustrasjon i forhold til at utbedring av lekeplassen ved Kalbakkveien 17 blir utsatt, men mener det er nødvendig med en kartlegging av drifts- og vedlikeholdsbehovet for større tiltak iverksettes. Forslag H: Salg av minst 1 av 2 tjenesteboliger Forslagsstiller: Ann-Christin Magnus, Gangstuveien 12 Forslag: Salg av minst 1 av 2 Tjenesteboliger. Begrunnelse: Dette gir borettslaget en bra engangs sum, samt høyere fellesinntekter i året. Dette er fremtiden i alle andre borettslag, så hvorfor dette borettslaget gir ut Tjenestebolig i er uforstårli etter min mening. Styrets forslag til vedtak: Forslaget avvises. Begrunnelse: Tjenesteleiligheten brukes nå av borettslagets to fast ansatte vaktmestere, i tråd med målsettingen for tjenesteleiligheter. Salg av leilighet vil gi borettslaget en engangsinntekt på anslagsvis 2,5 Mkr. Vedtak om salg av tjenesteleilighet krever 2/3 flertall, jfr. vedtektenes 8-3 (2), punkt 2 og 3. Ved salg av tjenestebolig må det også vedtas at antall andeler skal økes fra 544 til 545 (546). Den ene tjenesteleiligheten er en del av ansettelsesavtalen til den ene vaktmesteren og den andre ble det inngått leieavtale om i Avtalen inngått i 2015 kan sies opp med 6 måneders varsel dersom generalforsamlingen beslutter å selge leiligheten. Med to ansatte vaktmestere anses tjenesteleilighet som et gode, og øker tilgjengeligheten for vaktmestertjenesten utenom arbeidstid, noe styret mener vi har hatt god nytte av.

33 33 Øvre Grorud Borettslag Forslag I: Ett detaljert innsyn i Øvre Grorud Borettslag sitt Regnskap Forslagsstiller: Ann-Christin Magnus, Gangstuveien 12 Forslag: Ett detaljert innsyn i Øvre Grorud Borettslag sitt Regnskap. Begrunnelse: Etter min forståelse har dette ikke blitt gjort på mange år om det er gjort tidligere i hele tatt. Dette er etter min mening det beste for oss beboere som betaler alt som går ut og inn av våre felles inntekter og ikke minst utgifter. Å har litt tvil på at vi vet hva vi egentlig betaler til og for da man ikke ser noen form for endringer utenom Husleie økning. Styrets kommentar til forslaget: Det vises til generalforsamlingens godkjenning av styrets årsberetninger, resultatregnskap og balanse, herunder revisors beretninger. Forslag J: Bytte av styre Forslagsstiller: Ann-Christin Magnus, Gangstuveien 12 Forslag: Bytte av Styret Begrunnelse: At ett styre sitter ut og inn i ca år er ikke til beboernes beste, da det trengs nye øyne på både drift og Økonomi i borettslaget. Samtidig som jeg føler Styret ikke gjør det som er det beste for beboerne nå det kommer til drift, økonomi, vedlikehold og renovering. Styrets kommentar til forslaget: Valgkomiteen fremmer forslag om valg av styreog varamedlemmer til generalforsamlingen etter hvert som disse er på valg eller etter andre vurderinger. Generalforsamlingen velger styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer til styret og valgkomite. Forslag K: Ansettelse av daglig leder Forslagsstiller: Styret De administrative oppgavene for vaktmestertjenesten og styret har blitt stadig mer omfattende med årene, samtidig som andelseiere forventer rask behandling av de saker de melder til styret/vaktmestertjenesten. Administrative oppgaver beslaglegger en betydelig del av tiden til vaktmestertjenesten og går dermed på bekostning av de ordinære oppgavene. For styrets del er arbeidsmengden ut over det som må regnes som rimelig å forvente av styremedlemmer i annet fast arbeid. For å håndtere administrative forhold på en tilfredsstillende måte, har styret over tid vurdert ansettelse av daglig leder. Det ble orienterte om dette i årsberetningen for Styret har kommet til at ansettelse av daglig leder er et hensiktsmessig tiltak. Ansettelse av daglig leder vil gi borettslaget en varig økt kostnad i form av lønn og andre godtgjørelser (forsikring, pensjon mv), men vil gi betydelig økt administrativ kapasitet. Videre vil en daglig leder bidra til å frigjøre ressurser i vaktmestertjenesten, bidra til redusert tjenestekjøp og redusere styrets arbeidsomfang. Ansettelsen vil derfor også kunne gi reduserte kostnader. Styrets ansvar vil ikke endres ved ansettelse av daglig

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG Puddefjorden Borettslag 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172

LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR , KUNDENR. 6172 LUNGEGAARDEN BORETTSLAG ORG.NR. 885 234 992, KUNDENR. 6172 INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter.

Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. ÅRSBERETNING 2008 FOR BORETTSLAGET SVERRE 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle Oslo

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie

Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Til seksjonseierne i Gommerud Boligsameie Velkommen til sameiermøte, tirsdag 25. april 2017 kl. 18.00 i Bærums Verk Idrettsforenings klubbhus, Gommerudbanen. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 18.00 på Langerud sykehjem. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag

Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Til andelseierne i R Wickstrømsgate I Borettslag Velkommen til generalforsamling, torsdag 05. april 2018 kl. 18.00 i Artillerigården, gamlebyen i Fredrikstad. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei

ÅRSRAPPORT FOR Valgkomiteen Sigrid Haugen Bertrand Narvesens Vei Espen Alegria Ulimoen Bertrand Narvesens Vei 3 Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære årsmøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Valgt for Leder Tommie Antonsen Bertrand Narvesens Vei 27

Detaljer

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet

Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Til seksjonseierne i Pilestredet 68 Sameiet Velkommen til årsmøte, torsdag 5. april 2018 kl. 18.00 i Pilestredet 68, fjerde etasje til venstre. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S

Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S 1 Toftesgt.29 B/S Til seksjonseierne i Toftesgt.29 B/S Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Som tellekorps ble Torbjørn Hagen og Bjørn Andresen foreslått.

Som tellekorps ble Torbjørn Hagen og Bjørn Andresen foreslått. 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag

Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag Til andelseierne i Utsiktstoppen Borettslag Velkommen til generalforsamling, 18:00 i Shalimar Tandoori, Restaurant - Konghellegata 5. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018.

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til årsmøte, 24. april 2018 kl. 18:00 på Lommedalen eldresenter. Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper du leser

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag

Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Til andelseierne i Munkebakken Borettslag Velkommen til generalforsamling, onsdag 21. mars 2018 kl. 20.00 hos OBOS, Storgt. 20, Tønsberg. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for

Detaljer

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag

Til andelseierne i Vestskogen Borettslag 1 Vestskogen Borettslag Til andelseierne i Vestskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag

Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag 1 Skullerudbakken 8-10 Borettslag Til andelseierne i Skullerudbakken 8-10 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper

Detaljer

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6

Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 1 AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Til aksjonærene i AS Theresesg44/L.Gundersensgt6 Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013.

Detaljer

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie

Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Til seksjonseierne i Lommedalstunet Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl

Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Til andelseierne i Spireaveien 10 B Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte 2 Sameiet Langarinden Park Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Sameiet Langarinden Park avholdes 21, mars 2019 kl. 19.00 i Kyrkjekrinsen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie

Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie 1 Skullerudtunet Terrasse Sameie Til seksjonseierne i Skullerudtunet Terrasse Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L

Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Til andelseierne i Fredensborgveien 37 B/L Velkommen til generalforsamling, torsdag 3.mai 2018 kl. 18:00 på Hammersborg torg 1 (OBOS). Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl

Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl 1 Skullerudbakken 8-10 Brl Til beboerne i Skullerudbakken 8-10 Brl Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært:

ÅRSRAPPORT FOR Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: 3 Emanuelfjell Borettslag ÅRSRAPPORT FOR 2017 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Anne Mette Hyrve Odvar Solbergs Vei 88 Nestleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til årsmøte, mandag 9 april 2018 kl kl 1800 på Frydenberg skole Innkallingen inneholder sameiets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE

Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE 1 Risenga Terrasse og Tunet SE Til seksjonseierne i Risenga Terrasse og Tunet SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie

Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Til seksjonseierne i Soliehagen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS

Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS 1 Fagerheimgaten 9 AS Til aksjonærene i Fagerheimgaten 9 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205

Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Til aksjonærene i AS Maridalsveien 205 Velkommen til generalforsamling, torsdag 24. mai 2018 kl. 19.00 på Sagene samfunnshus. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsrapport og regnskap for 2017. Styret

Detaljer

Til andelseierne i Elvekanten Brl

Til andelseierne i Elvekanten Brl Til andelseierne i Elvekanten Brl Velkommen til generalforsamling, 15. mai 2019 kl. 18:00 i Ytterkollen Grendehus. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2018. Styret håper du

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling 2017 Onsdag 18. april klokken Bjørnehuset på St Hanshaugen

Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling 2017 Onsdag 18. april klokken Bjørnehuset på St Hanshaugen Borettslaget Lindern Kv. V INNKALLING TIL Generalforsamling Onsdag 18. april klokken 18.00 Bjørnehuset på St Hanshaugen Dagsorden: 1. Konstituering a. Valg av møteleder b. Registrering av fremmøtte c.

Detaljer

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat

År 2017 År 2016 Disponible midler Disponible midler Årets resultat Disponible midler Danvik Borettslag Disponible midler Forskrift om årsoppgjør for borettslag stiller krav til at årsregnskapet skal inneholde en egen oppstilling over borettslagets disponible midler og

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til andelseierne i Øvre Grorud Borettslag

Til andelseierne i Øvre Grorud Borettslag Til andelseierne i Øvre Grorud Borettslag Velkommen til generalforsamling tirsdag 9. mai 2017 kl. 19.00 i Grorud Samfunnshus, Gårdsveien 6, 0952 Oslo. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Andresbakken Borettslag

Til andelseierne i Andresbakken Borettslag Til andelseierne i Andresbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling, Mandag 23. April 2018 kl. 18.00. Sted: Ingeberg skole. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga

Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Til huseierne i Finstad Hageby Villenga Velkommen til årsmøte, Torsdag 26. April 2018 kl. 1900 i Grendehuset Villenga Hageby. Innkallingen inneholder driftsforeningens årsrapport og regnskap for 2017.

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012

Årsregnskap 2012. Resultat. Regnskap 2012 0233 Smiberget Borettslag Årsregnskap 2012 Resultat Regnskap 2012 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Budsjett 2013 Note Driftsinntekter: Innkrevde felleskostnader 2 18 152 522 17 507 609 18 118 000 19 059 000

Detaljer

5031 Sameiet Elvelunden

5031 Sameiet Elvelunden RESULTAT RESULTAT Note Regnskap Inntekter 2017 Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Innkrevde felleskostnader 1 3 050 941 3 554 856 2 939 458 2 887 822 Andre inntekter 2 22 179 2 250 0 0 Sum inntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap 2017 Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap 2017 Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap 2014 «navn» Årsregnskap Borettslaget Jacob Aallsgt 29 Org.nr xxx xxx xxx Org.nr 932 098 458 Utarbeidet av OBF sbyrå AS Inntekter Note Årsregnskap - Resultat Felleskostnader og inntekter 1 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE SAMEIET PARKVEIEN 15 TORSDAG, 7. JUNI 2018 KL. 18.00 STED: Norian Regnskap AS Rosenkrantz Gate 16 NORIAN Regnskap AS Rosenkrantz gate 16 Postboks 1095 Sentrum 0104 Oslo

Detaljer

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie

Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til seksjonseierne i Arnstein Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag

Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Til andelseierne i Vikinggrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling torsdag for AS Sandakerveien 11

Innkalling til Generalforsamling torsdag for AS Sandakerveien 11 Innkalling til Generalforsamling torsdag 15.03.18 for AS Sandakerveien 11 Alle aksjonærer i AS Sandakerveien 11 innkalles herved til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes kl 17.30 til

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag

Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Til andelseierne i Nedre Kalbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling 18.04.2017 kl. 18.00 i Grorud samfunnshus. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2016. Styret

Detaljer

Resultatregnskap for 2018 SAMEIET ØSTGAARDGT

Resultatregnskap for 2018 SAMEIET ØSTGAARDGT Resultatregnskap for 2018 Note 2018 2017 Fakturerte fellesutgifter 778 236 755 262 Fakturerte fyringsutgifter 599 880 599 880 Innkalling kapital 600 028 0 Annen driftsinntekt 40 300 5 000 Sum driftsinntekter

Detaljer

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie

Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie 1 Rådhusgata 21 Sameie Til beboerne i Rådhusgata 21 Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087

Tilbakeføring av avskrivninger/nedskrivning 5 087 Årsregnskap Storholtan Borettslag Al Note Inntekter Innkrevde felleskostnader 1 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Sum inntekter 3 542 484 3 542 772 3 373 8 3 896 88 Driftskostnader Lønn og andre personalkostnader

Detaljer

Til andelseierne i Blåklokken Borettslag

Til andelseierne i Blåklokken Borettslag Til andelseierne i Blåklokken Borettslag Velkommen til generalforsamling, Tirsdag 17. April 2018 kl. 18.00 hos La Perla. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016

ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 ÅRSBERETNING FOR PORTALEN LILLESTRØM BORETTSLAG 2016 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets

Detaljer

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel

Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Til medlemmene i Etterstadkroken Vel Velkommen til årsmøte. Innkallingen inneholder vellets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for vellet ved

Detaljer

Til andelseierne i Brl Mølleparken

Til andelseierne i Brl Mølleparken Til andelseierne i Brl Mølleparken Velkommen til generalforsamling, 8. mars 2018 kl. 17.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammersborg torg 1. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie

Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Til seksjonseierne i Brækkehus Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011

Draugen Park Borettslag. Årsregnskap 2011 Draugen Park Borettslag Årsregnskap 011 7 Note 0 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag og god

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B

Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B Til andelseierne i Brl Ila Kvartal 2 B Velkommen til generalforsamling, tirsdag 22. mai 2018 kl. 18:00 i Iladalen Kirke. Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017. Styret håper

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte 2016. Denne innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. I tillegg finner du bakerst i heftet «Orientering om

Detaljer

Til andelseierne i Skillebekken Borettslag

Til andelseierne i Skillebekken Borettslag Til andelseierne i Skillebekken Borettslag Innkallingen inneholder borettslagets årsrapport og regnskap for 2017 Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer