Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A"

Transkript

1 Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A

2 Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr som utbygger og selger av boligene. Selskapet er eid 50% hver av Sitor Eiendom AS org nr og BORI Utbygging AS org. nr Entreprenør: Agathon Borgen AS, org. nr as er totalentreprenør. Boligtype: Selveierleiligheter i salgstrinn 1. Tomteforhold: Eidsvoll Verk Tomteselskap AS står som hjemmelshaver til eiendommen Gnr/bnr 127/83. Det ligger en urådighet på eiendommen, da det er inngått en opsjonsavtale for tomtekjøpet. Denne vil bli slettet av utbygger. Tomten som husene ligger på er anslått til ca. 4100m2. Parkeringsplassen er anslått til ca. 200m2 og vil senere få tildelt eget gnr/bnr. Sameiet vil få rettigheter til 10 gjesteparkeringsplasser på denne eiendommen. Eiendommen Gnr/bnr 127/83 vil bli delt opp i to parseller, en som tilhører sameiet og en som tilhører borettslaget. Tomten til sameiet er anslått til ca m2. Sameiet kan bli utvidet, se selgers forbehold vedrørende igangsetting. Adresse: Det vil ikke foreligge adressevedtak fra Eidsvoll kommune før byggearbeidene på eiendommene er igangsatt. Reguleringsplaner: Eiendommen er regulert til bolig og undervisning offentlig. Reguleringsplan Grindatunet, Råholt sentrum vest datert Eierforhold/organisering: Sameie hus A1: Leilighetene i hus A1 vil bli solgt som selveide enheter i et boligsameie som vil bestå av 26 leiligheter. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Felleskostnadene fordeles etter (arealbrøk). Kjøper får skjøte på leilighetens seksjonsnummer, som består av eksklusiv bruks og disposisjonsrett til egen bolig, og en forholdsmessig andel av boligsameiets fellesarealer. Sameiet ledes av et styre valgt av sameierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse. Sameiet inngår alle drifts og vedlikeholdsavtaler på vegne av sameiet og borettslaget. Byggemåte: Se vedlagte leveringsbeskrivelse i prospektet for nærmere beskrivelse. Servitutter/heftelser: De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen, følger med ved salg. Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler.

3 Sameie hus A1: Seksjonene overdras med de rettigheter som følger av grunnboken. De leveres fri for pengeheftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet for sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiets fellesforpliktelser. Selger kan tinglyse bestemmelser vedrørende sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av kommune/myndigheter. Eierseksjonsloven 25 gir panterett fremfor alle andre heftelser som svarer til folketrygden som sikkerhet for oppfyllelse av fellesutgifter og andre felles forpliktelser. Ved en mulig opprettelse av borettslag i trinn 2 vil det bli tinglyst på eiendommen rettigheter til borettslaget for bla. å benytte fellesarealer, garasjeanlegg og innkjørsel i tillegg til tekniske installasjoner. For mer informasjon vedr. dette kan megler kontaktes. Drift og grensesnittavtale ved en mulig opprettelse av borettslag i trinn 2 vil bli inngått av utbygger på vegne av boligselskapene. Energimerking: Boligene bygges etter TEK 2010, hvilket innebærer og vil bli kategorisert med energi merke C. Utbygger skal sørge for at bygningen har en energiattest med energimerket og vil utstede dette senest ved tidspunkt for ferdigattest. Lovanvendelse: Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakt, jfr. 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell eller investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadsoppføringslova. Selgers forbehold vedrørende igangsetting: Det foreligger godkjent reguleringsplan, bebyggelsesplan og rammetillatelse for prosjektet. Utbygger tar forbehold om at Eidsvoll kommune utsteder igangsettelsestillatelse. Det tas forbehold om at det innen 15. juni 2015 er innvilget byggelån og det innen samme dato er solgt for 60% av total salgsverdi. Endelig beslutning om igangsetting må vedtas i prosjektselskapets styre innen 15. juni Utbygger forbeholder seg retten til å endre antall leiligheter i sameiet eller i et mulig borettslag i bygg B, leie ut usolgte seksjoner/ andeler samt endre forutsetninger på usolgte boliger, herunder endre priser. Utbygger forbeholder seg også retten til å organisere prosjektet på annen måte, slik at bygg A og bygg B organiseres som et sameie, eller at begge blokker organiseres som et borettslag hvis det ikke er oppnår tilfredsstillende salg som et sameie i bygg A. Prosjektet vil da enten bestå av 47 selveierleiligheter organisert i et sameie eller 47 andelsleiligheter organisert i et borettslag.

4 Selger er bundet av Kjøpekontrakten dersom det ikke er sendt skriftlig melding til Kjøper om at forbeholdene gjøres gjeldende innen 30 kalenderdager etter utløpet av fristen. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller Kjøpekontrakten, og slik at beløp som Kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter, utbetales til Kjøper. Selger står fritt til å fordele boder og garasjeplasser. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og usolgte garasjeplasser uten varsel. Ferdigstillelse / Overtagelse: Selgers frist til å ha Boligen klar til overtagelse er fastsatt til 17 måneder etter at forbeholdene, jf. punktet ovenfor, er bortfalt. Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha leiligheten klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Forsinket overtagelse etter endelig overtagelsesdato, gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen jfr. Bustadoppføringslova 18. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av overtagelse. Overtagelse skal skje i henhold til midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Selger vil innkalle kjøperne til konstituerende sameiermøte slik at sameiermøtet kan velge nytt styre. Styret, eventuelt et interimsstyre, gis fullmakt til å representere kjøperne ved overtagelse av fellesarealer og underskrive overtagelsesprotokoll. Selger innkaller styret med 7 dagers varsel til overtagelsesforretning. Inntil overtagelsesforretning av fellesarealer er avholdt, aksepterer partene at kr ,- fra hver seksjonseier holdes tilbake på meglers konto. Av dette beløp aksepterer partene at kr. 3000,- holdes tilbake fra hver seksjonseier frem til ferdigattest er utstedt. Selgeren kan få utbetalt beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra finansinstitusjon for hele beløpet. Selgere skal fra overtakelsesbefaringen protokollere at styret, eventuelt representanter som er valgt av de fremtidige sameierne, samtykker i at det tilbakeholdte beløpet utbetales til Selgeren, eventuelt deler av det tilbakeholdte beløp, slik at verdien av gjenstående arbeider samsvarer med summen av tilbakeholdt beløp. Alle renter som opptjenes av det tilbakeholdte beløp tilfaller selgeren. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Fellesarealene vil, avhengig av årstid, kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter overtakelse av leiligheten. For leiligheter som ferdigstilles i perioden 1. oktober-15. mai vil ferdigstillelse av

5 utomhusarealene ikke skje før tidligst den påfølgende 1. juni. Resten av utbyggingsområdet innenfor reguleringen vil bli bygd ut på et senere tidspunkt, og man må påregne noe anleggstrafikk fra denne utbyggingen. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Omkostninger: I tillegg til kjøpesum skal følgende omkostninger betales: Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi kr ,- Kr. 24,1 kr. Pr. kvm. Fra kr ,- til kr ,- Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr 525,- Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument med attestgebyr kr 729,- Oppstartskostnad til Sameiet 2x fellskostnaden. Fra kr ,- til kr ,- Estimert etableringskostnad tv/telefoni/bredbånd kr 2.000,- Innflyttingsgebyr kr ,- Totale omkostninger: Fra kr ,- til kr ,- Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunalt eller statlige vedtak. Arealberegning: Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal. Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer. Betalingsbetingelser: Etter kontrakts signering skal det innbetales 10% av kjøpesum så fremt garanti iht. Bustadoppføringslova 12 er stilt av selger. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10% av kjøpesum samt innbetaling av restoppgjør. Resterende del av kjøpesum og omkostninger skal innbetales senest nest siste virkedag før overtagelse. Megler besitter Kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i henhold til bustadoppføringslova 47. Garantier og kjøpers sikkerhet: Boligene selges etter Bustadoppføringslovas bestemmelser. Utbygger stiller garanti etter 12 i Bustadoppføringslova. Dersom utbygger stiller garanti etter 47 kan innbetalt del av kjøpesum utbetales til selger før overtakelse og tinglysning av skjøte. Dette gjelder også innbetalte tilvalg. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti etter Bustadoppføringslovas 47. Boligene selges til fast pris og utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser i byggekostnadene og prisstigning. Kjøper er kun ansvarlig for eventuelle økte offentlige

6 avgifter. Forvaltning, drift og vedlikehold: Selger inngår 5-års kontrakt på forretningsførsel, 3-års driftsavtale samt 2-års HMS og BEVAR-tjeneste på vegne av boligsameiet og eventuelt borettslaget med Boligbyggelaget Romerike. Innhold i driftsavtalen kan justeres etter et års drift. Forsikring Fram til overtakelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtakelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets og borettslagets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring. Kredittvurdering Selger forbeholder seg rett til å ta kredittsjekk av kjøpere og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpetidspunktet. Ved en eventuell kredittsjekk vi kjøper få opplysning om det. Fellesutgifter: Månedlige felleskostnader er stipulert til kr. 25,- pr. kvm. BRA. Som oppstartskapital til sameiet betales det ved første forfall to måneders felleskostnader, i tillegg betales ordinære felleskostnader. Felleskostnader skal dekke ordinære driftsutgifter som blant annet kommunale avgifter, forretningsførsel, kabel-tv, internett/bredbånd, strøm til fellesanlegg, rengjøring og drift av fellesanlegg, vaktmestertjenester, fellesforsikring og vedlikehold. Felleskostnader skal også dekke drift av parkeringsanlegg og bodarealer samt utvendig fellesareal og biloppstillingsplasser. Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Fjernvarme: Det er etablert et fjernvarmeanlegg på Råholt som vil forsyne boligene med varmt vann til oppvarming og tappevann. Fjernvarmeselskapet vil fakturere forbruk ut fra totalforbruket på en hovedmåler plassert i teknisk rom. Det leveres ikke individuelle målere for hver leilighet, og kostnaden vil bli fordelt ut fra fordelingsbrøk for alle leiligheter i sameiet og borettslaget, totalt 47 stk. Erfaringstall fra tidligere prosjekter viser at fjernvarme kostnader ligger fra kr. pr. kvm BRA og kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. EL-Anlegg: Garasjeanlegg, bodanlegg, fellesrom, heis/trapperom og utomhusanlegg har felles el-anlegg for sameiet og borettslaget. Kostnader fordeles ut i fra fordelingsbrøk for alle 47 leiligheter i bygg A1 og B1. Renovasjon: Det er etablert felles renovasjonsbrønner for sameiet og borettslaget på sameiets eiendom. Kostnader for drift og vedlikehold fordeles ut i fra fordelingsbrøken for sameiet og borettslaget. Eidsvoll kommune fastsetter kostnadsnivået. Frem til Eidsvoll kommune overtar offentlig vei må sameiet og borettslaget ivareta og bekoste drift og vedlikehold frem til egen atkomst.

7 Vann og avløp: Det monteres en vannmåler i teknisk rom. Kostnader for drift og vedlikehold fordeles ut fra fordelingsbrøken i sameiet og i borettslaget. Sameiet er abonnenten. Vann og avløpsledninger føres frem til kommunale ledninger i Tærudvegen og Nedre Grindaveg. Eventuell pumpekum for spillvann må påregnes. Kostnader for drift og vedlikehold fordeles ut i fra fordelingsbrøk for alle 47 leiligheter i bygg A1 og B1. Medlemskap i boligbyggelaget Romerike Kjøp av bolig forutsetter medlemskap i Boligbyggelaget Romerike (BORI). Medlemskap blir fakturert rett etter kontraktsinngåelse med 14 dagers betalingsfrist. Medlemskapet er pr. d.d. kr.350 samt lovpålagt andelskapital kr. 300 engangsbeløp. Utleie: Utleie av boligene er tillatt, dog skal styret før innflytting underrettes skriftlig om hvem som er leietaker. Tilvalg: Innen gitte frister vil kjøper tilbys individuelle tilvalg mot pristillegg. Det vil bli sendt ut en tilvalgsmeny med priser etter at byggearbeidene er igangsatt, og i god tid før tilvalgsfristene utløper. Tilvalgene er begrenset oppad til 15% av boligens verdi jf Bustadoppføringslova, 15. Det gis ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner, samt avløp og vanntilførsel. Baderom leveres som prefabrikerte badekabiner, og eventuelt tilvalg må her foretas tidlig. Entreprenør har ansvar for tilvalgsprosessen og kontrakt for tilvalg inngås med entreprenør. Kjøpetilbud: Innlevert kjøpetilbud er bindende for kjøper. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud, megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper. Ligningsverdi / eiendomsskatt: Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for sekundærboliger utgjør 50%. For nærmere info, se Hvitvasking: Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking, med plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Overdragelse/videresalg: Kjøper kan ikke uten selgers samtykke foreta videresalg av sin kontrakt før overtakelse. Til å dekke kostnader til merarbeid ved et slikt videre salg, kan selger betinge et gebyr på kr ,- inkl. mva som skal innbetales til megleres konto før videresalg godkjennes. Kostnader ved avbestilling: Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova.

8 Kontakt selger for nærmere informasjon. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. Ved et kontraktsbrudd og eventuelt dekningssalg kan selger dekke deler av sine utlegg av de allerede innbetalte beløp. Dersom kjøper ikke har signert kjøpekontrakt eller innbetalt avtalt forhåndsum innen 30 dager etter at bindende kjøpstilbud er signert, og dette ikke skyldes forhold fra selgeres side, er kjøper innforstått at dette utgjør et vesentlig mislighold fra kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg. Generelle forutsetninger og forbehold: Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Fradeling, og seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det tas forbehold vedrørende endring av tomtestørrelser. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjonsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht eierseksjonsloven kapittel 3. Megler anbefaler derfor ikke at boligen leies ut før eiendommen er seksjonert, siden dette er kjøpers ansvar og risiko. Andre forbehold Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar/hvitevarer medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse m.v. før et eventuelt bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan forekomme avvik fra beskrevet standard og selger har rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten å forringe standarden på det endelige produktet. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Enkelte endringer i kjøkkenløsning kan komme i forbindelse med detaljprosjekteringen, dette gjelder spesielt plassering av hvitevarer. Det tas også forbehold om endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til ventilasjon, elektriske føringer, vann- og avløpsrør, sprinkleranlegg o.a. Dette vil kunne endre leilighetens areal (BRA og P- ROM). Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer. Kjøper er innforstått med

9 at angitte arealer på tegningen til leiligheten er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering og er foreløpige. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste hele tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og salgsopplysningene. Meglers vederlag: Megler har fast provisjon pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver. Meglerforetak: EiendomsMegler1 Oslo AS, avd. Prosjekt, foretaksnummer: , Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo. Fax; Ansvarlig megler: Jonas Mjåvatn Prosjektmegler E-post: Mob:

10 Teknisk Beskrivelse GENERELT Denne orienteringen er utarbeidet for å orientere om prosjektets og bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. For øvrig skal offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk. KJØKKEN: Kjøkkeninnredningen leveres fra anerkjent leverandør, og kommer i utførelse med hvite/glatte fronter og laminert benkeplate i farge lys grå. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag med to kummer. Antall kjøkkenskap framgår av plantegning. BAD/SANITÆR: Bad leveres med veggmontert servantskap, heldekkende porselen servant med ettgrepsarmatur, overskap og speil. Lysarmatur over speil samt fire downlights i tak. Dimmer kan bestilles som tilvalg. Det leveres glassdører til dusjnisje. Dusj leveres med ettgreps termostat og dusj på stang. Veggmontert hvitt toalett med innebygd sisterne. Det er avsatt plass med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. GARDEROBER: Leveres 1 lm skap pr/sengeplass, fortrinnsvis montert i soverom, men kan også monteres i andre rom. Leveres i hvit utførelse med håndtak i rustfritt stål. Eventuelle andre garderobeskap i entré og/eller boder inngår ikke i leveransen. INNVENDIGE DØRER Hvite, glatte dørblader. VINDUER/VINDUSDØRER Vinduer og balkongdører leveres etter gjeldende bestemmelser. Barnesikring og luftestilling. HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET Hovedinngangsdør fra anerkjent leverandør med sikkerhetslås og kikkhull. Leveres iht. gjeldende bestemmelser. VEGGER Sparklet/ malt gipsplate/betongvegg malt i brukken hvit farge. På bad leveres hvite fliser ca. (BxH) 40x20 cm. Innvendig bod i leilighet leveres med malte overflater i betong eller gips. GULV På bad leveres det lysegrå keramiske fliser 10x10 cm. Nedsenk i dusjnisje. Øvrige gulv i leiligheten leveres med 14 mm Eik Natur. LISTER/GERIKTER/FORINGER/KARMER

11 I rom med eikeparkett leveres det lakkerte eik gulvlister med synlige spikerhull. For øvrig leveres lister, gerikter, foringer og karmer hvitmalte med synlige spikerhull. HIMLING Hvit himling i alle rom. Det leveres ikke taklister. Synlige v-fuger mellom betongelementer. BALKONGER/TERRASSER Alle leiligheter leveres med balkong eller terrasse som vist på plantegning. Balkongene leveres i betong. Terrasser i toppetasjer leveres med gulv av impregnerte terrassebord, alternativt heller. Terrasser i 1. etasje leveres med heller. VENTILASJON Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Aggregat plasseres i innvendig bod eller i skap i leilighet. Vedlikeholdsavtale med bindingstid inngås på vegne av boligkjøperne. El-ANLEGG El-anlegg i leilighetene leveres fortrinnsvis skjult, bortsett fra på betong- og lydvegger. Alle leiligheter har automatsikringer i eget sikringsskap inkludert hovedsikring og måler. Garasjeanlegg, bodanlegg, fellesrom, heis/trapperom og utomhusanlegg har felles el-anlegg. VARME: Det er etablert fjernvarmeanlegg på Råholt. Leilighetene får oppvarming med vannbåren varme og radiatorer. Bad og eventuelt WC leveres med elektriske, termostatstyrte varmekabler i gulv. BRANNSLOKKING Leilighetene leveres med forskriftsmessig slokningsutstyr og brannvarsling. Leilighetene og innvendig fellesanlegg leveres med sprinkleranlegg. Synlige sprinklerhoder evt. tilførsel til disse må påregnes. Enkelte balkonger sprinkles. Brannalarmanlegg leveres med direktekobling til vaktselskap eller brannvesenet. Det leveres felles anlegg for hele sameiet og borettslaget. TELEFON/TV/PC: Det leveres en moderne tv og bredbåndsløsning fra Canal Digital der hver boenhet får installert en T-We Box som gir tilgang til en grunnpakke med Tv kanaler, og et basis internett produkt. Tjenestene leveres via nytt fibernett som er trukket frem til den enkelte leilighet. Det leveres som standard 1 uttak i hver leilighet. Utbygger vil på vegne av sameiet tegne en kontrakt med 5 års bindingstid for signalleveranse og kollektiv grunnpakke avtale for TV, internett til alle leilighetene. RENOVASJON Det er tilrettelagt for en hygienisk og effektiv avfallshåndtering. Systemet leveres som et lukket, system basert på nedgravde avfallsbrønner hvor avfallet sorteres i 3 fraksjoner. ENERGIMERKING Boligene bygges etter TEK 2010, hvilket innebærer og vil bli kategorisert med energi merke C. Utbygger skal sørge for at bygningen har en energiattest med energimerket og vil utstede dette senest ved tidspunkt for ferdigattest.

12 AREALANGIVELSER Arealene angitt på tegninger og i prisliste er angitt i Bruksareal (BRA) og P-rom (primærrom). BRA = Bruksareal som er leilighets innvendige mål, medregnet er innvendige boder og vegger. P-ROM som er leilighetens BRA areal fratrukket boder og veggene til disse. SPORTSBODER OG FELLESROM Selger forbeholder seg retten til å bestemme tildeling og plassering av sportsboder. Det er avsatt plass for sportsbodareal i garasjeplan. Dette arealet er atskilt fra resten av garasjen. Det gjøres oppmerksom på at det i enkelte boder kommer tekniske installasjoner slik som rørgjennomføringer e.l. Bodene er kun ment til oppbevaring av robuste gjenstander som tåler temperatur- og fuktforandringer. Sportsbod leveres med ubehandlet gulv i betong, ubehandlede vegger i betong/gips og ubehandlet tak. Vegger mellom boder leveres som troax eller tilsvarende. FASADER Alle fasader er kledd med liggende dobbeltfaset panel. Panel leveres grunnet og påført et strøk beis etter montering. Det tas forbehold om endelig godkjenning av materialvalg og farge for fasader i kommunen. INNGANGSFORHOLD Innvendig trapp og planfri adkomst via heis. HEIS Fra garasjeanlegg leveres heis til alle atkomstnivåer. Begge bygg leveres med heis. PARKERING/GARASJE Under bakkenivå leveres et felles garasjeanlegg. Det medfølger en parkeringsplass til hver leilighet. Det er mulig å kjøpe bruksrett til mer enn en plass pr. leilighet på utvendig parkeringsareal nord-vest for bebyggelsen. Det er et begrenset antall parkeringsplasser for salg. Selger forbeholder seg retten til å bestemme organisering av parkeringsplasser og boder. Sykkelparkering på anviste plasser. UTEOMRÅDER Området vil få en variert utforming med felles lekeplass samt begrenset beplantning. Uteområdet leveres for øvrig med tilsådd grasbakke. Veier og atkomststier asfalteres.

13 ROM GULV VEGGER TAK ELEKTRO SANITÆR VENTILAS ANNET heldekkende. servant og speil. Rør i rør skap. Det kan bli synlige kanalkasser/ nedforet himling i fbm ventilasjonen, eventuell sprinkling. dører med tilpasset listløsning speil m/ enkelt stikk. Dobbel uttak for hårføner, barbermaskin ol. Gulvvarme, termostatstyrt dusj/bad. Dusj på stang. Såpeholder. Dusjvegger i glass. Vegghengt WC med innebygd sisterne og totrinns spyling. Kran/avløp til vaskemaskin i bad hvor dette er vist på tegning. Utstyr leveres forkrommet. JON Balkonger/ terrasser Balkongene leveres i betong. Terrasser i toppetasjer leveres med gulv av betong alternativt heller. Terrasser i 1. etasje leveres med heller. Rekkverk iht. tegninger og offentlige krav. Jf. tegninger 2 uttak Evt bod på balkong regnes som en del av balkongen. Sprinkling på enkelte balkonger/ terrasser. Garasjekjeller Asfalt Støvbundet Støvbundet God allmennbelysning. 2 uttak for ca. hver 10. p-plass. Sportsboder Ubehandlet betonggulv. Troax eller tilsvarende skille mellom boder uten lås. Yttervegger mot terreng og garasje i betong og gips uten overflatebehandling. Betongtak Belysning. 2 uttak pr ca 25 m korridor. Åpent anlegg Pulverapparat. Sprinkling. Oppmerkede oppstillingsplasser. Sprinkling. Etter behov Merking med tilknytning til leilighet. Sprinkling av bodarealene.

14 ROM GULV VEGGER TAK ELEKTRO SANITÆR VENTILAS JON Avtrekk fra bad. ANNET Ventillasjons aggregat plasseres Baderomsinnredni ng med hvite fronter m/ børstet stålbøylegrep med underskap m/ heldekkende. servant og speil. Rør i rør skap. Det kan bli synlige kanalkasser/ nedforet himling i Entre / VF Som stuer Som stuer Som stuer Iht NEK 400: Takpunkt med bryter. Sikringsskap og lavspentsskap. Dørtelefon/ ringeklokke. Radiator Som stuer Det kan bli synlige kanalkasser/ nedforet himling i fbm ventilasjonen/ sprinkleranlegget. Garderobeskap i entré inngår ikke i leveransen. Bod innvendig Som stuer Som stuer Som stuer Iht NEK 400: Lampe i tak. Det kan bli synlige kanalkasser/ nedforet himling i kott. Eventuelt sprinkleranlegg. Soverom Som stuer Som stuer Som stuer Iht NEK 400: Ekstra punkt for bredbånd kan bestilles som tillegg. på vegg i bod. Radiator Som stuer 1 lm hvite garderobeskap pr sengeplass. Kan evt. plasseres i andre rom. Det kan bli synlige kanalkasser i fbm ventilasjonen/ sprinkleranlegget. Bad/WC Fliser farge lys grå i dimensjon 100mm x 100mm. Fliser, hvit matt, dimensjon 400mm x 200mm Ferdig overflatebehandlede dører med tilpasset listløsning Som stuer. Dobbelt uttak for vaskemaskin og tørketrommel. 4 Stk downlights i tak. Lysarmatur over speil m/ enkelt stikk. Dobbel uttak for hårføner, barbermaskin ol. Gulvvarme, termostatstyrt Heldekkende porselen servant. Ettgreps servantbatteri. Termostatbatteri til dusj/bad. Dusj på stang. Såpeholder. Dusjvegger i glass. Vegghengt WC med innebygd sisterne og totrinns spyling.

15 ROMSKJEMA ROM GULV VEGGER TAK ELEKTRO SANITÆR VENTILAS ANNET Det kan bli synlige kanalkasser i fbm ventilasjonen/ sprinkleranlegget. Synlige V-fuger i tak. Kjøkkeninnredning en leveres fra anerkjent leverandør, og kommer i utførelse med hvite/glatte fronter og laminert benkeplate i farge eik. Innredningshøyde ca. 2,1 m. Det kan bli synlige kanalkasser i fbm ventilasjonen/spri Felles inngangssoner ute. Innvendig atkomst og trapper Asfalt eller betongheller. Utvendig belysning Trapperom med fliser på gulvflater, vegger av malt betong/ gips og tilpasset rekkverk JON Belysning Betongtrapper med tilpasset rekkverk iht. off. krav. Brannslukking Utstyr iht. offentlige krav. Sprinkling. Heis Gjengs standard båreheis Gjengs standard båreheis Stuer Gulv med 14 mm parkett Sparklet og malte eik natur eller gips/betong flater. tilsvarende. Lakkerte Ferdig gulvlister i eik. overflatebehandling dører og vinduer med tilpasset listløsning Kjøkken Som stuer Som stuer. Antall kjøkkenskap fremgår av plantegning. Gjengs standard båreheis Sparklet og malte gipsplater/betong. Belysning Iht. NEK 400:2010 Takpunkt med bryter. Røropplegg for TV Som stuer Iht NEK 400: 2010 Det leveres et benkearmatur under overskap i lengde 90cm. Radiatorer. I spesielle tilfeller kan det være nødvendig å installere skap for fordeling av vann i vegg Nedfelt dobbel oppvaskkum m/ ettgreps armatur Opplegg for oppvaskmaskin. Stengeventil for oppvaskemaskin. Balansert ventilasjon med varmegjenvinn ing Kjøkkenventila tor tilkoblet vent. Anlegg.

16 Vi hjelper deg å gjøre de rette valgene Vi lever av å gi deg gode råd, løsninger og anbefalinger om din privatøkonomi. Vi kjenner nærområdet, og kan hjelpe deg med å realisere boligdrømmen. Send e-post til eller EIDSVOLL til så tar vi kontakt med deg.

17 AVTALE OM KJØP AV BOLIG GRINDATUNET - RÅHOLT Undertegnende bekrefter herved avtale om kjøp av leilighet i prosjektet Grindatunet, gnr. 127, bnr. 83 i Eidsvoll Kommune. Leilighet nr.: med pris inkl. p-plass i felles garasjekjeller på kr.: Ekstra utvendig p-plass kr.. + omkostninger i henhold til salgsopplysninger Betalingsplan: Etter kontrakts signering skal det innbetales 10% av kjøpesum så fremt garanti iht. Bustadoppføringslova 12 er stilt av selger. Resterende kjøpesum + omkostninger og ev. tilvalg innbetales 2 dager før overtagelse. Beløpet skal være fri egenkapital, det vil si at man ikke kan ta pant i den leiligheten som kjøpes. Finansieringsplan: 10 % av kjøpesum (fri kapital) ved utstedt garanti jf. bust.lova 12 Kr Långiver: Egenkapital Referanseperson og tlf. nr.: Kr Kr Kr Ved innlevering av dette skjema har kjøper gjort seg kjent med salgsprospekt, prisliste og salgsopplysninger. Dette skjema er bindende for kjøper fra det tidspunkt det er undertegnet. Ved avbestilling gjelder Bustadoppføringslovens bestemmelser. Byggestart er forbeholdt av at alle offentlige godkjennelser foreligger i tråd med søknader, samt at det foreligger tilstrekkelig antall salg og at selgers ledende organer godkjenner byggebeslutningen. Dersom selger innen ikke har gitt skriftlig beskjed til kjøper om at beslutning om byggestart er fattet, er både kjøper og selger fristilt fra kontrakten. Dersom beslutningen om byggestart ikke er fattet innen forannevnte dato får kjøper tilbakebetalt innbetalt beløp inkludert renter. Ingen av partene har etter dette noen rettigheter eller plikter overfor hverandre. Denne kjøpsavtale blir erstattet av prosjektets standard kjøpekontrakt, som signeres på kontraktsmøte. Kjøper aksepterer at Eiendomsmegler1 foretar kredittsjekk. Undertegnede er innforstått med at ovennevnte kjøpstilbud er bindende. Navn: Fnr.(11 siffer) Navn: Fnr.(11 siffer) Adresse: Postnr/ Sted: Tel. privat: Mobil: Sted; Dato; Underskrift kjøper 1: Underskrift kjøper 2: Fax; Akseptert på vegne av selger den Sign: etter fullmakt Salgsoppgave utarbeidet

LEVERANSEBESKRIVELSE GRINDATUNET - FLOT TE LEILIGHETER I GRØNNE OMGIVELSER PÅ R ÅHOLT

LEVERANSEBESKRIVELSE GRINDATUNET - FLOT TE LEILIGHETER I GRØNNE OMGIVELSER PÅ R ÅHOLT LEVERANSEBESKRIVELSE - FLOT TE LEILIGHETER I GRØNNE OMGIVELSER PÅ R ÅHOLT BESKRIVELSE FRA MEGLER SELGER/OPPDRAGSGIVER Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTER, KJØPETILBUD GRINDATUNET

SALGSINFORMASJON, PRISLISTER, KJØPETILBUD GRINDATUNET SALGSINFORMASJON, PRISLISTER, KJØPETILBUD GRINDATUNET Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og selger av boligene. Selskapet

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

SALGSOPPLYSNINGER FOR Salgsoppgave utarbeidet 14.06.2013 Selger/oppdragsgiver: Kjeller Storgård AS, org.nr. 999 188 516. Postboks 507 Skøyen, 0214 OSLO Boligtype: Selveierleiligheter Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Selger/oppdragsgiver: AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS, org.nr. 980 383 660. Eierform: Eier (selveier) Boligtype: Leilighet Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å

EIENDOMMEN FRA A TIL Å EIENDOMMEN FRA A TIL Å Informasjon fra megler Ansvarlig megler Navn: Elin Tofthagen, telefon 414 97 888 Tittel: Eiendomsmegler Fullmektig Navn: Anders Tyrom, telefon 917 32 496 Tittel: Eiendomsmegler Selger/utbygger

Detaljer

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE

FLATHAUGGATEN 47 PRISLISTE PRISLISTE Leilighet: Soverom: Solterrasse(kvm): Bruksareal(kvm): Primærrom(kvm): Fast pris: Dok.avgift: Omkostninger: Total pris: 1 2(3)* 8 69 66 kr 2.750.000 kr 6.780 kr 1.256 kr 2.758.036 2 1 5 53 50

Detaljer

SALGSOPPLYSNINGER FOR VIERSVANGEN, ASK

SALGSOPPLYSNINGER FOR VIERSVANGEN, ASK SALGSOPPLYSNINGER FOR VIERSVANGEN, ASK Selger/oppdragsgiver: Pre Ask AS c/o PRE Management kronprinsesse Marthas plass 1, 0160 OSLO, org.nr. 998 520 835. Hjemmelshaver er; Øie Bolig AS org. Nr. 967 003

Detaljer

Salgsoppgave Utsikten

Salgsoppgave Utsikten Salgsoppgave Utsikten Prisliste Bolig Rom Bruksareal P-ROM Pris Omkostn. Totalpris Status A-1 5-6 105 m2 102 m2 3 790 000 12 660 3 802 660 Ledig A-2 5-6 105 m2 102 m2 3 690 000 12 660 3 702 660 Ledig A-3

Detaljer

SALGSOPPGAVE FOR ØVRE SUND

SALGSOPPGAVE FOR ØVRE SUND SALGSOPPGAVE FOR ØVRE SUND Prisliste Bygg leilighet etasje rom BRA/P-ROM uteareal pris C C101 1 3 122/114 m2 6 6.890.000 C C102 1 2 65/60 m2 6 3.390.000 C C201 2 3 126/122 m2 6 7.390.000 C C202 2 3 102/99

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 01.01.0001 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 77 74

Detaljer

Prisliste. www.solatoppen.no

Prisliste. www.solatoppen.no Prisliste Oppdatert: 08.07.2014 Etg* Leil. BRA P-rom Terrasse Rom Omkost. Pris BLOKK A 1 A101 131 125 15 5 27185 1 A102 131 125 15 5 27185 2 A201 109 104 15 4 23005 2 A202 100 96 15 4 21295 3 A301 96 91

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus

PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus PROSJEKT: Hove Gård 6 rekkehus Dato: 03.05.16 Nøkkelferdige rekkehus B2-3 og B2-4 B2-3 BOLIG NR. BRA tomteareal Soverom Etasjer i boligen Salgspris Omkostninger tillegg til kjøpesum** STATUS B2-3A 75 92,5

Detaljer

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs

Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Selveierleilighet på 39 m2 med 1 soverom til salgs Prisantydning: Kr. 990.000 Område Sentrum i Holmestrand Adresse Dr. Graarudsplass 1, Gnr. 127, Bnr. 86 og Snr. 7 Etasje 2. etasje. Bygget har heis Arealer

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller.

borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. husplassen d å r borettslag byens beste beliggenhet! 10 lyse og flotte leiligheter med heis til alle etasjer og parkering i kjeller. sett ditt preg! r å d h u s p l a s s e n borettslag Borettslaget består

Detaljer

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod.

5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. 5 ENEBOLIGER I KJEDE. Gnr: 46 Bnr: 228 Boligene leveres klar for egeninnsats. Inkludert kommer åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomte areal Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris

Detaljer

SALGSOPPGAVE. 11.100.000,- ledig 2. 27 m2 10.900.000,- ledig 2. 73 m. 280 m. 119 m. 331 m2. 81 m2. 278 m. 193 m2. 68 m. 29 m. 68 m. 165 m.

SALGSOPPGAVE. 11.100.000,- ledig 2. 27 m2 10.900.000,- ledig 2. 73 m. 280 m. 119 m. 331 m2. 81 m2. 278 m. 193 m2. 68 m. 29 m. 68 m. 165 m. SALGSOPPGAVE HUS 9 HUS 1 HUS 7 HUS 8 HUS 6 HUS HUS 5 HUS 3 HUS 4 Bolig areal BRA plan 1 plan plan 3 hage pris status 1 19 m 119 m 73 m 7 m 80 m 11.100.000,- ledig 31 m 13 m 81 m 7 m 319 m 10.900.000,-

Detaljer

Malmheim. 8 Leiligheter

Malmheim. 8 Leiligheter Malmheim 8 Leiligheter Leilighet Etasje BRA (ca) P.rom (ca) Sov. Salgspris Salgspris Inkl. omkostn. Status H0101-A 1 43 m2 39 m2 1 1 690 000,- 1 696 556,- SOLGT H0102-B 1 58 m2 54 m2 2 2 150 000,- 2 158

Detaljer

Mosterøy, Skorpefjell

Mosterøy, Skorpefjell Mosterøy, Skorpefjell Prisliste Dato: 10.6.2016 Type ID BRA Tomt areal Sov. Bod Pris Rekkehus 1 101.3 m² 305 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 2 101.3 m² 202 m² 2 23,3 m² Solgt Rekkehus 3 101.3 m² 225 m² 2 23,3

Detaljer

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son

Solhøytunet i Son. Solhøy 10/3-2. 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son Solhøy 10/3-2 Moderne selveierleiligheter med heis, garasje og spennende planløsning! 10 attraktive leiligheter - sentral beliggenhet i Son Solhøytunet i Son I området har selger/utbygger

Detaljer

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter

Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 19.06.2015 Prisliste for Gjønneshagen Boligsameie 1 Trinn 1 Selveierleiligheter 10.09.2014,rev 4.3.15 rev 30.03.15 Estimerte Leil. Antall Ute- Omkostninger fellesutg. nr Snr. Type Etg. rom BRA P-rom plass

Detaljer

SALGSINFORMASJON, BYGGEBESKRIVELSE, PRISLISTE OG KJØPETILBUD

SALGSINFORMASJON, BYGGEBESKRIVELSE, PRISLISTE OG KJØPETILBUD SALGSINFORMASJON, BYGGEBESKRIVELSE, PRISLISTE OG KJØPETILBUD www.hasletårn.no Selger/oppdragsgiver: Grenseveien 51 AS, org.nr. 989 193 937 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Akseptert av selger Sted/dato.. / / KJØPETILBUD

Detaljer

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER

PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER PRISLISTE og BETALINGSBETINGELSER Side 1 av 5 Sandved Vest - Stavanger 27.08.12 Bolig BRA Bolig BRA Tomt Antall Pris Tomteverdi nr Carport/Bod Soverom 1 214,5 m² 39,2 m² 340 m² 4 SOLGT! SOLGT! 2 214,5

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1

PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE. Byggetrinn 1 PROSJEKTBESKRIVELSE FRYDENLUND HAGE I LIER KOMMUNE Byggetrinn 1 Side 1 av 5 Eiendommen Eiendomsbenevnelse Eiendommen hvor hele prosjektet for Frydenlund Hage er planlagt oppført, består av eiendommen gnr.

Detaljer

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15

Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 03.03.15 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL. OMK PRIS STATUS 2 424 209 5 Ja SOLGT 4 424 209 5 ja SOLGT 6 422 184 5 ja SOLGT 10 352 184 5 ja 6 347 506 6 290 000 Prosjekt:

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt

LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. verdi Totalt LYETOPPEN, DELFELT F, TIME KOMMUNE. 14 stk. leiligheter 70,6 m² BRA. I tillegg carport + utvendig bod. 1 etasje er tilgjengelig bolig. Leilighetene leveres klar for innflytting. PRISLISTE LYETOPPEN, DELFELT

Detaljer

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1

Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Jåsundtoppen - Rekkehus IB1 Prisliste Dato: 04.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus IB1 Krabbavikveien 1 145 m² 388 m² 3 125 m² kr 33 131 Solgt Rekkehus IB1 Krabbavikveien

Detaljer

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Selger/oppdragsgiver: Eiksmarka Bolig AS, org.nr. 999 297 528. Adresse og eiendomsbetegnelse: Adresse: Nils Leuchs Vei 46-50, 1359 Eiksmarka Eiendommen gnr. 34, bnr.

Detaljer

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1

Prisliste 29.04.2015. Bygg 1 Prisliste Bygg 1 29.04.2015 Leil. Nr. Etasje Ant.rom BRA P- Rom Pris Husbank Dok. Totale omk. U0101 U 3 58 54 2790000 2232000 10900 12122 U0102 U 3 56 51 2990000 2392000 10520 11742 H0101 1 2 43 39 2390000

Detaljer

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt

Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris. Rekkehus Faksavolltunet 12 113 m² 131.7 m² 3 106.3 m² Solgt Sørbøhagane Prisliste Dato: 30.12.2015 Type ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus Faksavolltunet 2 113 m² 143.7 m² 3 106.3 m² Solgt Rekkehus Faksavolltunet 4 113 m² 109.3 m² 3 106.3 m² Solgt

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Jærveien 201B Prisliste Dato: 20.3.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Enebolig Bolig 1 Bolig 1 175 m² 377 m² 4 kr 62 006 Solgt Enebolig Bolig 2 Bolig 2 175 m² 322 m² 4 kr 60 006 Solgt Enebolig

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.04.2016 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parker ing i p- kjeller ** Stipulert Husbank Pris H 0101 Leilighet 49,5 1 Ja

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG BRA P-ROM CARPORT ANT. SOV PRIS PRIS STR. TOMT. STATUS m 2 m 2 + Utv.Bod FASE I/II INKL. OMK.

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Leilighet nr. Soverom Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkering i lukket P- anlegg** Husbank finansiering H 0101 1 49,5 1 Ja Solgt H 0102 1 50,2 1 Ja Solgt

Detaljer

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga

Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Salgsinformasjon rekkehus og leiligheter Saltbrygga Ansvarlig megler (rekkehus og leiligheter) - Byggetrinn 1 - Lars Erik Nordrum, (m:) 478 92 666, e-post: lars.erik.nordrum@garanti.no Ruth Iren Jacobsen,

Detaljer

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer.

Dovrekvartalet D4. Takterrasse TOWER1 D1. Illustrasjon. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata. Toglinjer. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 6 etasjer med 17 leiligheter. Underetasjen består av næring og duplex-leiligheter som ikke tilhører Dovrekvartalet Borettslag. Alle balkongene i er innglasset.

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04

KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 KLEIVANE Delfelt BK03/BK04 Bolig: BRA Tomt Carport Utv. Bod Kjøpesum Kjøpesum Omkostn. Status ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 ca. m 2 uten innredet Inkl. * loft innredet loft BK03 Bolig 1 134 m2 262 m² 19 m2 5

Detaljer

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2

Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Bellevuehagen - Salgsprospekt del 2 Eiendommen Borettslaget bygges som ett bygg på 4 etasjer og ligger på eiet grunn med betegnelsen gnr.300 bnr.1590 og 1618 i Fredrikstad kommune. I byggets U.etasje etableres

Detaljer

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D1 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. Føstre etasje består av næringslokaler, samt inngang til boligene. De andre etasjene har også noen næringslokaler.

Detaljer

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A

Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Aase Gaard, Vindmøllhagen 16A og 18A Prisliste Dato: 20.6.2016 Type Gruppe ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen 16A 129 m² 5 124 m² kr 32 631 kr 3 845 000 Tomannsbolig B01.03 Vindmøllhagen

Detaljer

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D

Jørpeland Øvre Fjelde, Fjellsvegen 76 D Prisantydning 2 390 000,- + omk. av tomt P-rom / bra: ca. 71,8 m 2 Tomtestørrelse ca. 1279,8 m 2 (Felles) Byggeår 2015 Eiendomstype Leilighet Innhold Kort om Fjellsvegen 76 D 5 Velkommen til Øvre Fjelde

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter

Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Sviland Skaarlandsveien B2 B 12 Leiligheter Leilighet nr. BRA areal P-rom Uteplass Pris Pris inkl. Omk. 9 5 5 2.590.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.990.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.575.000,2.590.000,-

Detaljer

SANDVED TRINN 2 Felt C

SANDVED TRINN 2 Felt C SANDVED TRINN 2 Felt C Kjøper kan trekke ut maler- og gulvleggerarbeid for kr 200 000,- inkl.mva (Våtrom blir levert ferdig fra utbygger) Innflytting: Felt E og F : senest 15.06.2014 Felt B og D : senest

Detaljer

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Gladengtunet trinn 2 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Salg: Salg av boligene til forbrukere er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbrukar om oppføring av ny bustad med mer).

Detaljer

Prisliste Harriet Backers gate

Prisliste Harriet Backers gate Prisliste Harriet Backers gate Bolig nr. BRA S-ROM P-ROM Garasje/Carport/Bod Tomt M 2 Antall M 2 soverom Stavanger 18.03.13 Pris kr Pris inkl omk.og dok avigft A 287,4 74,1 212,8 42,1 448 4 (5) 8.690.000

Detaljer

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga

Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Salgsinformasjon eneboliger, Saltbrygga Ansvarlig megler (eneboliger) - Byggetrinn 1 - Tore Solberg, (m) 91 64 43 30, epost: tore.solberg@em1.no Eiendommens adresse Nåværende adresse er Iver Hesselbergs

Detaljer

PRISLISTE STOKKANDVEIEN

PRISLISTE STOKKANDVEIEN PRISLISTE STOKKANDVEIEN BOLIG BRUKSAREAL 7A 7B 125 m2 125 m2 TOMT Ca. 500 m2 Ca. 500 m2 PRIS STATUS 2 790 000,SOLGT Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå mindre avvik mellom teoretisk

Detaljer

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver.

HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt fra hjemmelshaver. VIKTIGE OPPLYSNINGER SELGER Hyggeveien 5 AS Org.nr: 994 870 890 / Sørkedalsveien 10 A, 0369 OSLO HJEMMELSHAVER Selger er ikke selv hjemmelshaver til eiendommen gnr. 158, bnr. 133, men har generalfullmakt

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - BLÅSENBORG, TRONES PROSJEKT: Blåsenborg, 4317 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, M 2 BRA, M 2 P-ROM M 2 GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS CA CA CA BOD M 2

Detaljer

Bo på solsiden av Førresfjorden

Bo på solsiden av Førresfjorden Bo på solsiden av Førresfjorden De kan se frem til gode dager de som kjøper leilighet i Småje 2 Godt å komme hjem til Småje! Bo på solsiden av Førresfjorden Av og til sier et bilde mer enn 30.000 ord.

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Hanalia Prisliste Dato: 08.10.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr 3 794

Detaljer

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2

HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 HEIMANSÅSEN Salgstrinn 3, FELT B1, Heimanstoppen brl. Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Heimansåsen Felt B1 er den neste eiendommen på Heimansåsen hvor OBOS Nye Hjem legger ut et

Detaljer

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud

Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud Østerli Terrasse 9, 1185 Oslo Karlsrud GENERELT Hustypen Diana fra IEC-hus (www.iechus.no) føres opp på tomten iht vedlagte tegninger og beskrivelse. Boligeiendomen er populært og attraktivt beliggende

Detaljer

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK*

CARPORT KVM TOTALSUM INKL.OMK* MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA ( inkl utv bod) CARPORT TOTALSUM INKL.OMK* PRIS * STATUS 37 389 183 13 6 247 506 6 190 000 39 380 169 13 5 947 506 5 890 000 41 363 159 13 4 947 506 4 890

Detaljer

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold.

Hovemarka. Rekkehus. Illustrasjoner/perspektiver kan ikke brukes som dokumentasjon av kontraktsmessige forhold. Hovemarka Rekkehus Bolig BRA (ca) P-ROM (ca) Tomtestr (ca) Soverom Salgspris Salgspris Inkl. alle omkostninger Status 1 SOLGT 2 SOLGT 3 SOLGT 4 SOLGT 5 126 m2 122 m2 164 m2 3 3 990 000,- 4 036 556,- 6

Detaljer

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206

ORRE. 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 ORRE 4 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 2 ETASJER OG 2 ENEBOLIGER I KJEDE OVER 3 ETASJER. Gnr: 31 Bnr: 74/206 Bolig1-4 leveres nøkkelferdig. Bolig 5-6 leveres nøkkelferdig 1 og 2 etasje med uinnredet underetasje.

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, LEILIGHETER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca. 59 kvm P-rom: 56 kvm Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger

Detaljer

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger

Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bogafjell G3 Tyttebærstien 21-27 4 eneboliger Bolig Tomt BRA m 2 CA: P.areal m2 Ca. Kjøpesum Kjøpesum inkl.omk. Status Tyttebærstien 21 Gnr.51 bnr.180 425 m2 120 m2 113 m2 3 745 000,- 3 780 006,- Tyttebærstien

Detaljer

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger

PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom. Omkostninger PRISLISTE Bolig nr. BRA Carport / ca tomt Ca. primærrom Salgspris Pris inkl Omkostninger B 4-1-1 (1.etg)* 70,8 kvm Ja 60,9 kvm 3 290 000 3 307 506,- B 4-1-2 (1.etg)* 53,8 kvm Ja 45,1 kvm Solgt B 4-1-3

Detaljer

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke

Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Sviland Skaarlandsveien B15-3 Boliger i rekke Adresse Ca BRA Ca P ROM Carport Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca. Kvm. Ca tomt målt fra situasjonskart. Bolig nr. 1 108 kvm. 99 kvm. 20 kvm. 279 kvm Bolig nr. 3 111 kvm.

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER PROSJEKT: Tronesveien 41, 4307 SANDNES UTBYGGER: Stolt Bolig AS BOLIG TOMT, KVM BRA, KVM P-ROM KVM GARASJE/ PRIS PRIS INK. OMK. STATUS SPORTSBOD KVM A 430 m² 265 m² 259

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Austrått, Hovemarka Prisliste Dato: 22.8.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Pris Rekkehus B4 Bolig 1 131 m² 267 m² 3 124 m² kr 4 265 000 Rekkehus B4 Bolig 2 157 m² 194 m² 3 147 m² Solgt Rekkehus

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Grødem Allé BKS11 Prisliste Dato: 20.4.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. P-Rom Omk. Pris Rekkehus BKS11 Strandvågen 56 107 m² 182 m² 4 104 m² kr 31 931 Solgt Rekkehus BKS11 Strandvågen 58 107 m²

Detaljer

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL

HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL HAMAR STADION Vedleggsdel til salgsoppgaven Stadionsvingen BRL Innhold: Salgsoppgave del 2 Leveransebeskrivelse og romskjema Prisliste Kjøpetilbudskjema Leil.nr. Antal l rom m2 BRA m2 P- ro

Detaljer

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod.

PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE. Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE KLEPPEVARDEN VEST BK10 9 BOLIGER I KJEDE Skal skilles ut fra Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med åpen garasje og sportsbod. PRISLISTE Adresse Ca tomt Tomte verdi Omk totalt Pris eks omk Pris

Detaljer

RATVIKA BYGGETRINN II

RATVIKA BYGGETRINN II RATVIKA BYGGETRINN II 12 selveierleiligheter u/oppførelse - BTA 70,5 m2 Vestvendt veranda/terrasse og carport Adresse: Ratvika, 6015 Ålesund Bta./Bra./Boa.: 70,5 m2 / 60,1 m2 / 58,0 m2 Antall soverom:

Detaljer

PRISLISTE BYGGETRINN I:

PRISLISTE BYGGETRINN I: PRISLISTE BYGGETRINN I: Boligene BRA (kvm) Terrasser, kvm. Tomtestørrelse * Fastpris Husbank 90 % Egenkapital Bygg 3-9 146 kvm 11 + 50 Ca. 280 kvm 3 850 000 3 465 000 385 000 Bygg 3-10 145 kvm 11 + 50

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT

PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet. BRA ca bolig. Utv.bod Carport. Gnr. 45 Bnr. 496 261 m2 42 m2 1 3 SOLGT Dato: 18.03.16 PROSJEKT: SØRBØHAGANE BF 2 5 Eneboliger med leilighet Bolig Adresse Sørbøveien 133 Sørbøveien 135 Sørbøveien 137 Sørbøveien 139 Sørbøveien 141 Gnr/Bnr. BRA ca bolig BRA ca Utv.bod Carport

Detaljer

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER

PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PRISLISTE MED MEGLEROPPLYSNINGER - HUS I HAGE, ENEBOLIGER PROSJEKT: Hus i Hage (27 boliger) UTBYGGER: Stolt Bolig AS AREAL Bruksareal: ca 141-190 m² P-rom: 141-186 m² Oppgitt areal forutsetter at boligen

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN TRINN 2. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN TRINN 2. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN TRINN 2 www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og

Detaljer

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod.

4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. 4 STORE SENIOR LEILIGHETER, UNDHEIM B10. Gnr: 46 Bnr: 266. Inkludert kommer biloppstillingsplass og utvendig bod. PRISLISTE Adresse Tomte verdi Omk. Totalt Pris kr. (eks omk) Pris inkl. omk. Raunåkervegen

Detaljer

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5

Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Skadbergtunet, Litlabergarmen 1,3 og 5 Bolig Gnr og Bnr Ca. BRA Ca. P - Rom Ca tomtestr. Salgspris * Salpgspris + Omk. Litlabergarmen 5 Gnr : 32 Bnr 1358 163 kvm 155 kvm ca 361 kvm 5 575 000,- 5 628 756,-

Detaljer

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1

5 grader Øst. Salgsprospekt del 2. Et dokument utarbeidet av OBOS eiendomsmeglere Rogaland Org. nr. 977 040 949 20.09.2013 Side 1 5 grader Øst Salgsprospekt del 2 SALG Salg av boligene er underlagt Bustadoppføringslova (Lov om avtalar med forbruker om oppføring av ny bustad med mer). EIENDOMMEN Gnr. 53 Bnr. 206 Snr. 2 i STAVANGER

Detaljer

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1

E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3 F 166 20 5,6 290 4 6750 000 6 813 756 SOLGT! Bolig nr 2 G Bolig nr 1 MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE Stavanger 22.05.14 Bolig nr. BRA M 2 Carport Bod Tomt Antall M 2 soverom Pris kr Pris inkl omk. og dok. avgift Status E 166 20 5,6 390 4 7 250 000 7 313 756 Bolig nr 3

Detaljer

B O L I G H U S D & E. Livet består av mange epoker, begynn ditt nye liv i dag.

B O L I G H U S D & E. Livet består av mange epoker, begynn ditt nye liv i dag. B O L I G H U S D & E Livet består av mange epoker, begynn ditt nye liv i dag. «Lykken sniker seg ofte inn gjennom en dør du ikke visste du hadde latt stå åpen» John Barrymore 4 5 6 7 Bo lettvint Hus D

Detaljer

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13

Carport. Utv. Bod. Arealberegningene er foretatt av arkitekt/utbygger og er oppmålt etter tegninger datert 26.04.13 Sørbøhagane Bolig: BRA P-rom Terrass e/balko ng Carport Utv. Bod Salgspris Kjøpesu m inkl. Omkostn. Status Felt B06 77 A 64,6 m² 59 m 6 m² 16 m² 5 m² 2 690 000 2 711 256 77 B 64,6 m² 59 m2 6 m² 16 m² 5

Detaljer

KLEIVANE 9 enebolig i rekke

KLEIVANE 9 enebolig i rekke KLEIVANE 9 enebolig i rekke Felt BK 12 og BK13 10.12.2013 Bolig Ca. Bolig BRA m 2 Ca. Garasje/utv bod Soverom Pris Pris ink. omkostn. Status BK 12 Hus 1 154,8 m 2 39,2 m 2 4 5 090 000,- 5 140 826,- Hus

Detaljer

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata.

Dovrekvartalet D2 TOWER1 D1. Rambla. Rambla. Kerulfs gate. Toglinjer. Kerulfs gate. Nittedalsgata Takterrasse. Toglinjer. Solheimsgata. Plantegninger Dovrekvartalet er et leilighetsbygg i 7 etasjer med totalt 18 leiligheter. 1. etasje inneholder Dovrekvartalet Borettslags «storstue». Dette er et felles selskapsrom og møte-/ aktivitetsrom

Detaljer

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE.

LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. LYETOPPEN, DELFELT C, TIME KOMMUNE. 5 stk. enebolig på 140-142 m² BRA. I tillegg areal for garasje på 27-32m2. Eneboligen leveres klar for innflytting. PRISLISTE Adresse/tomt nr. Areal BRA u/m garasje

Detaljer

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS

PROSJEKT: ASHEIMTUNET 20 REKKEHUS Rev. Dato: 4.0.015 PROSJEKT: ASHEIMTUNET 0 REKKEHUS Rekkehus B, B3, B5 og B6 Klar til egeninnsats Hvert rekkehus har en parkeringsplass i lukket parkeringsanlegg; type «Multiparkering». Bolig nr. Type

Detaljer

Utsiktsleiligheter SVEIVEN

Utsiktsleiligheter SVEIVEN SKÅREDALSTOPPEN Utsiktsleiligheter SVEIVEN VED FOTEN AV BYENS VAKRE FRILUFTSOMRÅDER OM PROSJEKTET: Skåredalstoppen er perfekt for deg som ønsker en stilfull og moderne leilighet i et nyetablert boligområde

Detaljer

Grødem Gård B2 - UTSOLGT

Grødem Gård B2 - UTSOLGT Grødem Gård B2 - UTSOLGT Prisliste Dato: 01.04.2014 Type ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus B2 - bolig 1 141 m² 210 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus B2 - bolig 2 141 m² 213 m² 3 kr 38006 Solgt Rekkehus

Detaljer

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM

MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE UTV.BOD KVM BRA KVM TOTALSUM INKL.OMK CARPORT KVM KVM MEGLEROPPLYSNINGER MED PRISLISTE BOLIG TOMT BRA UTV.BOD CARPORT TOTALSUM INKL.OMK PRIS STATUS 5A 516.6 213 12.4 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT 5B 527.6 214 7.8 38 9 966 256 9 890 000 SOLGT Prosjekt: Øvreveien

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris. Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-5 188 m² 237 m² 3 Solgt Sandved, Sandsgård Prisliste Dato: 08.10.2015 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Pris Enebolig i rekke B6 B6-1 188 m² 329 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-2 188 m² 237 m² 3 Solgt Enebolig i rekke B6 B6-3

Detaljer

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt!

PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1. 11 av 12 solgt! PRISLISTE LEITESVINGEN 14 (SANDNES SØR) DELFELT B1 11 av 12 solgt! Type Leiligheter Ca. BRA kvm. Balkong/terrasse Salgspris Status 10 77 3.450.000,- Betalingsbetingelser/Finansiering: Kjøpesummen med omkostninger

Detaljer

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod.

5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER. Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. 5-1 PLANSLEILIGHETER 5 2 PLANSLEILIGHETER Gnr: 1 Bnr: 2239 Boligene leveres med egen parkeringsplass og utvendig bod. PRISLISTE Flermannsbolig BK17 1 Plan Kleppevarden BK17 Leil.C201 67,4 m2 400.000 11.256

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris

Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Myklebust, BKS22 Prisliste Dato: 04.6.2016 Type Gruppe ID BRA Tomt areal Sov. Omk. Pris Rekkehus BKS22 Havterneveien 23 114 m² 241 m² 4 kr 32 156 kr 3 590 000 Rekkehus BKS22 Havterneveien 25 116 m² 183

Detaljer

strandveien, nesna 8 stk leiligheter

strandveien, nesna 8 stk leiligheter st r an dv e i e n, n e s n a 8 stk leiligheter Generelt om borettslaget Adresse: Zahltunet, Strandveien, 8700 Nesna Zahltunet borettslag ligger i Strandveien ved gamle Zahlbutikken på Nesna. Atkomsten

Detaljer

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE

STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE STASJONEN BYGG C BYGGETRINN TRE Prisliste 32 leiligheter 20 Solgte 12 kjekke leiligheter igjen. ETASJE 3 KVM BRA KVM P-ROM TERRASSE PRIS Totalsum innk. Omkostninger Husbank lån 3.01 72,7 69,1 23,9 3.550.000

Detaljer

PRISLISTE SKJÆRGÅRDSHOLMEN Pr

PRISLISTE SKJÆRGÅRDSHOLMEN Pr HUS A Fyret OVERSIKT OVER LEDIGE LEILIGHETER HUS A Roret A 0 A - 0 A 0 A 0 A 0 A - 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A 0 A-0 Side av 0 Etg PRISLISTE SKJÆRGÅRDSHOLMEN Hus A FYRET P- Areal Privat Ant. BRA Oppstarts- ROM

Detaljer

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune

Salgsoppgave. Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Fernanda Nissens gate 5-7, 0484 Oslo. Eiendommen gnr. 77, bnr. 126 i Oslo kommune Eier/ selger JM Norge AS (JM) står som selger av boligprosjektet Elvelunden. Hjemmelshaver

Detaljer

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28

fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 SMØRBL MSTVEIEN JUSTNESHALVØYA - KRISTIANSAND 24 LEILIGHETER MED SJØUTSIKT OG GODE SOLFORHOLD - HEIS OG GARASJE SMØRBLOMSTVEIEN 22-28 fra kr. 3.090.000,- til kr. 3.690.000,- + omkostninger Justneshalvøya

Detaljer

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse:

KJØPSINFORMASJON KIRKEGATA 2 C-D. Beskrivelse: Tomt/Eiendomsbetegnelse: C-D Beskrivelse: Kirkegata 2 c-d vil bestå av 21 selveierleiligheter i 1. 4. etasje. Parkeringsplasser og sportsbod til hver leilighet i kjelleretasje. Sykkelparkering i kjeller. Megler: Sørmegleren AS,

Detaljer