Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B"

Transkript

1 Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B

2 Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr som utbygger og selger av boligene. Selskapet er eid 50% hver av Sitor Eiendom AS org nr og BORI Utbygging AS org. nr Entreprenør: Agathon Borgen AS, org. nr as er totalentreprenør. Boligtype: Selveierleiligheter i salgstrinn 2, bygg B. Tomteforhold: Eidsvoll Verk Tomteselskap AS står som hjemmelshaver til eiendommen Gnr/bnr 127/83. Det ligger en urådighet på eiendommen, da det er inngått en opsjonsavtale for tomtekjøpet. Denne vil bli slettet av utbygger. Tomten som husene ligger på er anslått til ca. 4096m2. Parkeringsplassen vest for eiendommen har gnr/bnr 900/11. Sameiet hus A og hus B som består av til sammen 49 leiligheter vil få rettigheter til totalt 20 gjesteparkeringsplasser på denne eiendommen. Adresse: Det vil ikke foreligge adressevedtak fra Eidsvoll kommune før byggearbeidene på eiendommene er igangsatt. Reguleringsplaner: Eiendommen er regulert til bolig og undervisning offentlig. Reguleringsplan Grindatunet, Råholt sentrum vest datert Eierforhold/organisering: Hus A1 og B1 vil utgjøre et sameie bestående av 49 eierseksjoner. Leilighetene i hus B1 vil bli solgt som 23 selveide enheter som inngår i boligsameiet. Det er utarbeidet utkast til vedtekter som regulerer forholdet mellom seksjonene. Felleskostnadene fordeles etter størrelse på leilighetene (arealbrøk). Kjøper får skjøte på leilighetens seksjonsnummer, som består av eksklusiv bruks og disposisjonsrett til egen bolig, og en forholdsmessig andel av boligsameiets fellesarealer. Sameiet ledes av et styre valgt av sameierne. Dette styret skal ivareta alle saker av felles interesse. Byggemåte: Se vedlagte leveringsbeskrivelse i prospektet for nærmere beskrivelse. Servitutter/heftelser: De servituttene som i dag er tinglyst på eiendommen, følger med ved salg. Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. Seksjonene overdras med de rettigheter som følger av grunnboken. De leveres fri for pengeheftelser med unntak av lovpålagt panterett til sameiet for sikkerhet for oppfyllelse av den enkelte sameiets fellesforpliktelser. Selger kan tinglyse bestemmelser vedrørende sameiet, naboforhold eller forhold pålagt av kommune/myndigheter. Eierseksjonsloven 25

3 gir panterett fremfor alle andre heftelser som svarer til folketrygden som sikkerhet for oppfyllelse av fellesutgifter og andre felles forpliktelser. Energimerking: Boligene bygges etter TEK 2010, hvilket innebærer og vil bli kategorisert med energi merke C. Utbygger skal sørge for at bygningen har en energiattest med energimerket og vil utstede dette senest ved tidspunkt for ferdigattest. Lovanvendelse: Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakt, jfr. 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er juridisk person, profesjonell eller investor, eller etter at prosjektet er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 1992 nr. 93. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadsoppføringslova. Selgers forbehold vedrørende igangsetting: Det foreligger godkjent reguleringsplan, bebyggelsesplan og rammetillatelse for prosjektet. Utbygger tar forbehold om at Eidsvoll kommune utsteder igangsettelsestillatelse. Det tas forbehold om at det innen 15. juni 2015 er innvilget byggelån og det innen samme dato er solgt for 60% av total salgsverdi. Endelig beslutning om igangsetting må vedtas i prosjektselskapets styre innen 15. juni Utbygger forbeholder seg retten til å endre antall leiligheter i sameiet, leie ut usolgte seksjoner samt endre forutsetninger på usolgte boliger, herunder endre priser. Selger er bundet av Kjøpekontrakten dersom det ikke er sendt skriftlig melding til Kjøper om at forbeholdene gjøres gjeldende innen 30 kalenderdager etter utløpet av fristen. Dersom Selger gjør forbehold gjeldende i henhold til det ovenstående, bortfaller Kjøpekontrakten, og slik at beløp som Kjøper har innbetalt med tillegg av eventuelt opptjente renter, utbetales til Kjøper. Selger står fritt til å fordele boder og garasjeplasser. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter og usolgte garasjeplasser uten varsel. Ferdigstillelse / Overtagelse: Selgers frist til å ha Boligen klar til overtagelse er fastsatt til 17 måneder etter at forbeholdene, jf. punktet ovenfor, er bortfalt. Selger kan kreve overtagelse inntil 4 måneder før den avtalte fristen til å ha leiligheten klar til overtagelse. Selger skal skriftlig varsle om dette minimum to måneder før det nye

4 overtagelsestidspunktet. Det eksakte overtagelsestidspunktet skal gis med minst 14 kalenderdagers skriftlig varsel. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtagelsestidspunktet. Forsinket overtagelse etter endelig overtagelsesdato, gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen jfr. Bustadoppføringslova 18. Det beregnes dagmulkt fra det nye overtakelsestidspunktet. Eventuelt krav på dagmulkt avbrytes av overtagelse. Overtagelse skal skje i henhold til midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Selger vil innkalle kjøperne til konstituerende sameiermøte slik at sameiermøtet kan velge nytt styre. Styret, eventuelt et interimsstyre, gis fullmakt til å representere kjøperne ved overtagelse av fellesarealer og underskrive overtagelsesprotokoll. Selger innkaller styret med 7 dagers varsel til overtagelsesforretning. Inntil overtagelsesforretning av fellesarealer er avholdt, aksepterer partene at kr ,- fra hver seksjonseier holdes tilbake på meglers konto. Av dette beløp aksepterer partene at kr. 3000,- holdes tilbake fra hver seksjonseier frem til ferdigattest er utstedt. Selgeren kan få utbetalt beløpet mot at det stilles selvskyldnergaranti fra finansinstitusjon for hele beløpet. Selgere skal fra overtakelsesbefaringen protokollere at styret, eventuelt representanter som er valgt av de fremtidige sameierne, samtykker i at det tilbakeholdte beløpet utbetales til Selgeren, eventuelt deler av det tilbakeholdte beløp, slik at verdien av gjenstående arbeider samsvarer med summen av tilbakeholdt beløp. Alle renter som opptjenes av det tilbakeholdte beløp tilfaller selgeren. Det gjøres oppmerksom på at det etter oppgjørs- og overtagelsesdato fortsatt vil foregå byggearbeider på eiendommen, herunder arbeider med ferdigstillelse av de øvrige boligene, fellesarealer, tekniske installasjoner og utomhusarbeider. Fellesarealene vil, avhengig av årstid, kunne bli ferdigstilt og overtagelsesforretning avholdt etter overtakelse av leiligheten. For leiligheter som ferdigstilles i perioden 1. oktober-15. mai vil ferdigstillelse av utomhusarealene ikke skje før tidligst den påfølgende 1. juni. Resten av utbyggingsområdet innenfor reguleringen vil bli bygd ut på et senere tidspunkt, og man må påregne noe anleggstrafikk fra denne utbyggingen. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Omkostninger: I tillegg til kjøpesum skal følgende omkostninger betales: Dokumentavgift 2,5% av andel tomteverdi kr ,- Kr. 24,1 kr. Pr. kvm. Fra kr ,- til kr ,- Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr 525,- Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument med attestgebyr kr 729,- Oppstartskostnad til Sameiet 2x fellskostnaden. Fra kr ,- til kr ,- Estimert etableringskostnad tv/telefoni/bredbånd kr 2.000,- Innflyttingsgebyr kr ,- Totale omkostninger: Fra kr ,- til kr ,-

5 Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene som følge av kommunalt eller statlige vedtak. Arealberegning: Bruksarealet er beregnet iht. reglene i NS3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende yttervegger. P-rom er boligens bruksareal fratrukket innvendig bodareal. Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer. Betalingsbetingelser: Etter kontrakts signering skal det innbetales 10% av kjøpesum så fremt garanti iht. Bustadoppføringslova 12 er stilt av selger. Dersom kjøper er et selskap (AS) vil innbetalingen være 20% av kjøpesummen. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetaling av 10% av kjøpesum samt innbetaling av restoppgjør. Resterende del av kjøpesum og omkostninger skal innbetales senest nest siste virkedag før overtagelse. Megler besitter Kjøpers delinnbetalinger frem til overskjøting, og kan ikke før overskjøting av boligen foreta utbetalinger til selger, med mindre selger stiller nødvendig bankgaranti i henhold til bustadoppføringslova 47. Garantier og kjøpers sikkerhet: Boligene selges etter Bustadoppføringslovas bestemmelser. Utbygger stiller garanti etter 12 i Bustadoppføringslova. Dersom utbygger stiller garanti etter 47 kan innbetalt del av kjøpesum utbetales til selger før overtakelse og tinglysning av skjøte. Dette gjelder også innbetalte tilvalg. Renter opptjent på klientkonto tilfaller kjøper inntil selger stiller forskuddsgaranti etter Bustadoppføringslovas 47. Boligene selges til fast pris og utbygger tar alt ansvar for eventuelle overskridelser i byggekostnadene og prisstigning. Kjøper er kun ansvarlig for eventuelle økte offentlige avgifter. Forvaltning, drift og vedlikehold: Selger inngår 5-års kontrakt på forretningsførsel, 3-års driftsavtale samt 2-års HMS og BEVAR-tjeneste på vegne av boligsameiet og eventuelt borettslaget med Boligbyggelaget Romerike. Innhold i driftsavtalen kan justeres etter et års drift. Forsikring Fram til overtakelse vil eiendommen være forsikret av utbygger. Etter overtakelse vil eiendommen forsikres gjennom sameiets og borettslagets fellesforsikring. Kjøper må selv besørge innboforsikring. Kredittvurdering Selger forbeholder seg rett til å ta kredittsjekk av kjøpere og kan avvise en kjøper som ikke er kredittverdig på kjøpetidspunktet. Ved en eventuell kredittsjekk vi kjøper få opplysning om det. Felleskostnader:

6 Månedlige felleskostnader er stipulert til kr. 25,- pr. kvm. BRA. Som oppstartskapital til sameiet betales det ved første forfall to måneders felleskostnader, i tillegg betales ordinære felleskostnader. Felleskostnader skal dekke ordinære driftsutgifter som blant annet kommunale avgifter, forretningsførsel, kabel-tv, internett/bredbånd, strøm til fellesanlegg, rengjøring og drift av fellesanlegg, vaktmestertjenester, fellesforsikring og vedlikehold. Felleskostnader skal også dekke drift av parkeringsanlegg og bodarealer samt utvendig fellesareal og biloppstillingsplasser. Felleskostnader vil avhenge av hvilke tjenester sameiet ønsker utført i felles regi. Fjernvarme: Det er etablert et fjernvarmeanlegg på Råholt som vil forsyne boligene med varmt vann til oppvarming og tappevann. Fjernvarmeselskapet vil fakturere forbruk ut fra totalforbruket på en hovedmåler plassert i teknisk rom. Det leveres ikke individuelle målere for hver leilighet, og kostnaden vil bli fordelt ut fra fordelingsbrøk for alle leiligheter i sameiet, totalt 49 stk. Erfaringstall fra tidligere prosjekter viser at fjernvarme kostnader ligger fra kr. pr. kvm BRA og kommer i tillegg til stipulerte felleskostnader. EL-Anlegg: Garasjeanlegg, bodanlegg, fellesrom, heis/trapperom og utomhusanlegg har felles el-anlegg for sameiet og borettslaget. Kostnader fordeles ut i fra fordelingsbrøk for alle 49 leiligheter i bygg A 1og B1. Renovasjon: Det er etablert felles renovasjonsbrønner på sameiets eiendom. Kostnader for drift og vedlikehold fordeles ut i fra fordelingsbrøken for sameiet. Eidsvoll kommune fastsetter kostnadsnivået. Frem til Eidsvoll kommune overtar offentlig vei må sameiet ivareta og bekoste drift og vedlikehold frem til egen atkomst. Vann og avløp: Det monteres en vannmåler i teknisk rom. Kostnader for drift og vedlikehold fordeles ut fra fordelingsbrøken i sameiet. Sameiet er abonnenten. Vann og avløpsledninger føres frem til kommunale ledninger i Tærudvegen og Nedre Grindaveg. Eventuell pumpekum for spillvann må påregnes. Kostnader for drift og vedlikehold fordeles ut i fra fordelingsbrøk for alle leiligheter i bygg A1 og B1. Medlemskap i BORI BBL Kjøp av bolig forutsetter medlemskap i BORI BBL. Medlemskap blir fakturert rett etter kontraktsinngåelse med 14 dagers betalingsfrist. Medlemskapet er pr. d.d. kr. 350,- pr. år, samt lovpålagt andelskapital kr. 300 engangsbeløp. Utleie: Utleie av boligene er tillatt, dog skal styret før innflytting underrettes skriftlig om hvem som er leietaker. Tilvalg:

7 Innen gitte frister vil kjøper tilbys individuelle tilvalg mot pristillegg. Det vil bli sendt ut en tilvalgsmeny med priser etter at byggearbeidene er igangsatt, og i god tid før tilvalgsfristene utløper. Tilvalgene er begrenset oppad til 15% av boligens verdi jf Bustadoppføringslova, 15. Det gis ikke anledning til å flytte på elektriske installasjoner, samt avløp og vanntilførsel. Baderom leveres som prefabrikerte badekabiner, og eventuelt tilvalg må her foretas tidlig. Entreprenør har ansvar for tilvalgsprosessen og kontrakt for tilvalg inngås med entreprenør. Kjøpetilbud: Innlevert kjøpetilbud er bindende for kjøper. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud, megler vil meddele eventuell aksept skriftlig til kjøper. Ligningsverdi / eiendomsskatt: Eiendommens ligningsverdi fastsettes etter ferdigstillelse i forbindelse med første ligningsoppgjør. Ligningsverdien fastsettes med utgangspunkt i en kvadratmeterpris som årlig beregnes av Statistisk Sentralbyrå. Ligningsverdien for primærboliger (der boligeier er folkeregistrert bosatt) utgjør 25% av den beregnede kvadratmeterprisen multiplisert med boligens areal. Ligningsverdien for sekundærboliger utgjør 50%. For nærmere info, se Hvitvasking: Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking, med plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Overdragelse/videresalg: Kjøper kan ikke uten selgers samtykke foreta videresalg av sin kontrakt før overtakelse. Til å dekke kostnader til merarbeid ved et slikt videre salg, kan selger betinge et gebyr på kr ,- inkl. mva som skal innbetales til megleres konto før videresalg godkjennes. Kostnader ved avbestilling: Kjøper er ansvarlig for selgers merkostnader ved eventuell avbestilling etter bustadoppføringslova. Kontakt selger for nærmere informasjon. Bestilte endrings- og tilleggsarbeider betales i sin helhet. Ved et kontraktsbrudd og eventuelt dekningssalg kan selger dekke deler av sine utlegg av de allerede innbetalte beløp. Dersom kjøper ikke har signert kjøpekontrakt eller innbetalt avtalt forhåndsum innen 30 dager etter at bindende kjøpstilbud er signert, og dette ikke skyldes forhold fra selgeres side, er kjøper innforstått at dette utgjør et vesentlig mislighold fra kjøpers kontraktsforpliktelser. Dette vil gi selger rett til å heve avtalen og gjennomføre dekningssalg. Generelle forutsetninger og forbehold: Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller

8 vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Fradeling, og seksjonering kan ta tid som følge av lang saksbehandlingstid i kommunen. Det tas forbehold vedrørende endring av tomtestørrelser. Det gjøres oppmerksom på at ved utleie av boligen før seksjonsbegjæringen er tinglyst kan det utløses en kjøpsrett for leietaker til redusert pris, ihht eierseksjonsloven kapittel 3. Megler anbefaler derfor ikke at boligen leies ut før eiendommen er seksjonert, siden dette er kjøpers ansvar og risiko. Andre forbehold Alle illustrasjoner, skisser, møblerte plantegninger m.m. er kun ment å danne et inntrykk av den ferdige bebyggelsen, og kan ikke anses som endelig leveranse. Inntegnet utstyr/inventar/hvitevarer medfølger ikke, og det kan derfor fremkomme elementer i presentasjonsmaterialet som ikke inngår i leveransen. Generelle beskrivelser av prosjektet i salgs- og markedsføringsmateriell vil ikke passe for alle leiligheter. Kjøper oppfordres derfor særskilt til å vurdere solforhold, utsikt, beliggenhet i forhold til terreng og omkringliggende eksisterende og fremtidig bygningsmasse m.v. før et eventuelt bud inngis. Det gjøres oppmerksom på at det i leveransen kan forekomme avvik fra beskrevet standard og selger har rett til å gjøre endringer som er hensiktsmessige eller nødvendige, uten å forringe standarden på det endelige produktet. Selger forbeholder seg retten til å foreta omdisponeringer av arealet internt i boligen. Det gjøres oppmerksom på at dette kan endre angitt totalt P-rom. Enkelte endringer i kjøkkenløsning kan komme i forbindelse med detaljprosjekteringen, dette gjelder spesielt plassering av hvitevarer. Det tas også forbehold om endringer i plantegninger for fremføring av sjakter til ventilasjon, elektriske føringer, vann- og avløpsrør, sprinkleranlegg o.a. Dette vil kunne endre leilighetens areal (BRA og P- ROM). Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer. Kjøper er innforstått med at angitte arealer på tegningen til leiligheten er basert på foreløpige beregninger forut for detaljprosjektering og er foreløpige. Ved angivelse av boligens totale P-rom eller totale BRA er arealene avrundet til nærmeste hele tall basert på alminnelige avrundingsprinsipper. Selger tar forbehold om antall seksjoner i sameiet. Selger og megler tar forbehold om trykkfeil i prospekt og salgsopplysningene. Meglers vederlag: Megler har fast provisjon pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver. Meglerforetak: EiendomsMegler1 Oslo AS, avd. Prosjekt, foretaksnummer: , Postboks 778 Sentrum, 0106 Oslo. Fax; Ansvarlig megler: Jonas Mjåvatn Prosjektmegler E-post: Mob:

9 Teknisk Beskrivelse GENERELT Denne orienteringen er utarbeidet for å orientere om prosjektets og bygningens viktigste bestanddeler og funksjoner. For øvrig skal offentlige lover, forskrifter og standarder legges til grunn for krav til utførelse og materialbruk. KJØKKEN: Kjøkkeninnredningen leveres fra anerkjent leverandør, og kommer i utførelse med hvite/glatte fronter og laminert benkeplate i farge lys grå. Det leveres oppvaskbenk med nedfelt stålbeslag med to kummer. Antall kjøkkenskap framgår av plantegning. BAD/SANITÆR: Bad leveres med veggmontert servantskap, heldekkende porselen servant med ettgrepsarmatur, overskap og speil. Lysarmatur over speil samt fire downlights i tak. Dimmer kan bestilles som tilvalg. Det leveres glassdører til dusjnisje. Dusj leveres med ettgreps termostat og dusj på stang. Veggmontert hvitt toalett med innebygd sisterne. Det er avsatt plass med opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. GARDEROBER: Leveres 1 lm skap pr/sengeplass, fortrinnsvis montert i soverom, men kan også monteres i andre rom. Leveres i hvit utførelse med håndtak i rustfritt stål. Eventuelle andre garderobeskap i entré og/eller boder inngår ikke i leveransen. INNVENDIGE DØRER Hvite, glatte dørblader. VINDUER/VINDUSDØRER Vinduer og balkongdører leveres etter gjeldende bestemmelser. Barnesikring og luftestilling. HOVEDINNGANGSDØR TIL LEILIGHET Hovedinngangsdør fra anerkjent leverandør med sikkerhetslås og kikkhull. Leveres iht. gjeldende bestemmelser. VEGGER Sparklet/ malt gipsplate/betongvegg malt i brukken hvit farge. På bad leveres hvite fliser ca. (BxH) 40x20 cm. Innvendig bod i leilighet leveres med malte overflater i betong eller gips. GULV På bad leveres det lysegrå keramiske fliser 10x10 cm. Nedsenk i dusjnisje. Øvrige gulv i leiligheten leveres med 14 mm Eik Natur. LISTER/GERIKTER/FORINGER/KARMER I rom med eikeparkett leveres det lakkerte eik gulvlister med synlige spikerhull. For øvrig leveres lister, gerikter, foringer og karmer hvitmalte med synlige spikerhull.

10 HIMLING Hvit himling i alle rom. Det leveres ikke taklister. Synlige v-fuger mellom betongelementer. BALKONGER/TERRASSER Alle leiligheter leveres med balkong eller terrasse som vist på plantegning. Balkongene leveres i betong. Terrasser i toppetasjer leveres med gulv av impregnerte terrassebord, alternativt heller. Terrasser i 1. etasje leveres med heller. VENTILASJON Alle leilighetene leveres med balansert ventilasjonsanlegg med varmegjenvinner. Aggregat plasseres i innvendig bod eller i skap i leilighet. Vedlikeholdsavtale med bindingstid inngås på vegne av boligkjøperne. El-ANLEGG El-anlegg i leilighetene leveres fortrinnsvis skjult, bortsett fra på betong- og lydvegger. Alle leiligheter har automatsikringer i eget sikringsskap inkludert hovedsikring og måler. Garasjeanlegg, bodanlegg, fellesrom, heis/trapperom og utomhusanlegg har felles el-anlegg. VARME: Det er etablert fjernvarmeanlegg på Råholt. Leilighetene får oppvarming med vannbåren varme og radiatorer. Bad og eventuelt WC leveres med elektriske, termostatstyrte varmekabler i gulv. BRANNSLOKKING Leilighetene leveres med forskriftsmessig slokningsutstyr og brannvarsling. Leilighetene og innvendig fellesanlegg leveres med sprinkleranlegg. Synlige sprinklerhoder evt. tilførsel til disse må påregnes. Enkelte balkonger sprinkles. Brannalarmanlegg leveres med direktekobling til vaktselskap eller brannvesenet. Det leveres felles anlegg for hele sameiet og borettslaget. TELEFON/TV/PC: Det leveres en moderne tv og bredbåndsløsning fra Canal Digital der hver boenhet får installert en T-We Box som gir tilgang til en grunnpakke med Tv kanaler, og et basis internett produkt. Tjenestene leveres via nytt fibernett som er trukket frem til den enkelte leilighet. Det leveres som standard 1 uttak i hver leilighet. Utbygger vil på vegne av sameiet tegne en kontrakt med 5 års bindingstid for signalleveranse og kollektiv grunnpakke avtale for TV, internett til alle leilighetene. RENOVASJON Det er tilrettelagt for en hygienisk og effektiv avfallshåndtering. Systemet leveres som et lukket, system basert på nedgravde avfallsbrønner hvor avfallet sorteres i 3 fraksjoner. ENERGIMERKING Boligene bygges etter TEK 2010, hvilket innebærer og vil bli kategorisert med energi merke C. Utbygger skal sørge for at bygningen har en energiattest med energimerket og vil utstede dette senest ved tidspunkt for ferdigattest.

11 AREALANGIVELSER Arealene angitt på tegninger og i prisliste er angitt i Bruksareal (BRA) og P-rom (primærrom). BRA = Bruksareal som er leilighets innvendige mål, medregnet er innvendige boder og vegger. P-ROM som er leilighetens BRA areal fratrukket boder og veggene til disse. SPORTSBODER OG FELLESROM Selger forbeholder seg retten til å bestemme tildeling og plassering av sportsboder. Det er avsatt plass for sportsbodareal i garasjeplan. Dette arealet er atskilt fra resten av garasjen. Det gjøres oppmerksom på at det i enkelte boder kommer tekniske installasjoner slik som rørgjennomføringer e.l. Bodene er kun ment til oppbevaring av robuste gjenstander som tåler temperatur- og fuktforandringer. Sportsbod leveres med ubehandlet gulv i betong, ubehandlede vegger i betong/gips og ubehandlet tak. Vegger mellom boder leveres som troax eller tilsvarende. FASADER Alle fasader er kledd med liggende dobbeltfaset panel. Panel leveres grunnet og påført et strøk beis etter montering. Det tas forbehold om endelig godkjenning av materialvalg og farge for fasader i kommunen. INNGANGSFORHOLD Innvendig trapp og planfri adkomst via heis. HEIS Fra garasjeanlegg leveres heis til alle atkomstnivåer. Begge bygg leveres med heis. PARKERING/GARASJE Under bakkenivå leveres et felles garasjeanlegg. Det medfølger en parkeringsplass til hver leilighet. Det er mulig å kjøpe bruksrett til mer enn en plass pr. leilighet på utvendig parkeringsareal nord-vest for bebyggelsen. Det er et begrenset antall parkeringsplasser for salg. Selger forbeholder seg retten til å bestemme organisering av parkeringsplasser og boder. Sykkelparkering på anviste plasser. UTEOMRÅDER Området vil få en variert utforming med felles lekeplass samt begrenset beplantning. Uteområdet leveres for øvrig med tilsådd grasbakke. Veier og atkomststier asfalteres.

12 ROMSKJEMA ROM GULV VEGGER TAK ELEKTRO SANITÆR VENTILAS JON Felles Asfalt eller betongheller. Utvendig belysning inngangssoner ute. Innvendig atkomst og trapper Trapperom med fliser på gulvflater, vegger av malt betong/ gips og tilpasset rekkverk Heis Gjengs standard båreheis Gjengs standard båreheis Stuer Gulv med 14 mm parkett Sparklet og malte eik natur eller gips/betong flater. tilsvarende. Lakkerte Ferdig gulvlister i eik. overflatebehandling dører og vinduer med tilpasset listløsning Kjøkken Som stuer Som stuer. Antall kjøkkenskap fremgår av plantegning. Gjengs standard båreheis Sparklet og malte gipsplater/betong. Belysning Belysning Iht. NEK 400:2010 Takpunkt med bryter. Det leveres et punkt for tv/ internett. Som stuer Iht NEK 400: 2010 Det leveres et benkearmatur under overskap i lengde 90cm. Radiatorer. I spesielle tilfeller kan det være nødvendig å installere skap for fordeling av vann i vegg Nedfelt dobbel oppvaskkum m/ ettgreps armatur Opplegg for oppvaskmaskin. Stengeventil for oppvaskemaskin. Balansert ventilasjon med varmegjenvinn ing Kjøkkenventila tor tilkoblet vent. Anlegg. ANNET Betongtrapper med tilpasset rekkverk iht. off. krav. Brannslukking Utstyr iht. offentlige krav. Sprinkling. Det kan bli synlige kanalkasser i fbm ventilasjonen/ sprinkleranlegget. Synlige V-fuger i tak. Kjøkkeninnredning en leveres fra anerkjent leverandør, og kommer i utførelse med hvite/glatte fronter og laminert benkeplate i farge lys grå. Innredningshøyde ca. 2,1 m. Det kan bli synlige kanalkasser i fbm ventilasjonen/spri nkleranlegget.

13 ROM GULV VEGGER TAK ELEKTRO SANITÆR VENTILAS JON ANNET Entre / VF Som stuer Som stuer Som stuer Iht NEK 400: Takpunkt med bryter. Sikringsskap og lavspentsskap. Dørtelefon/ ringeklokke. Bod innvendig Som stuer Som stuer Som stuer Iht NEK 400: Lampe i tak. Soverom Som stuer Som stuer Som stuer Iht NEK 400: Bad/WC Fliser farge lys grå i dimensjon 100mm x 100mm. Fliser, hvit matt, dimensjon 400mm x 200mm Ferdig overflatebehandlede dører med tilpasset listløsning Som stuer. Ekstra punkt for bredbånd kan bestilles som tillegg. Dobbelt uttak for vaskemaskin og tørketrommel. 4 Stk downlights i tak. Lysarmatur over speil m/ enkelt stikk. Dobbel uttak for hårføner, barbermaskin ol. Gulvvarme, termostatstyrt Radiator Som stuer Det kan bli synlige kanalkasser/ nedforet himling i fbm ventilasjonen/ sprinkleranlegget. Garderobeskap i entré inngår ikke i leveransen. Det kan bli synlige kanalkasser/ nedforet himling i kott. Eventuelt sprinkleranlegg. Ventillasjons aggregat plasseres på vegg i bod. Radiator Som stuer 1 lm hvite garderobeskap pr sengeplass. Kan evt. plasseres i andre rom. Det kan bli synlige kanalkasser i fbm ventilasjonen/ Heldekkende porselen servant. Ettgreps servantbatteri. Termostatbatteri til dusj/bad. Dusj på stang. Såpeholder. Dusjvegger i glass. Vegghengt WC med innebygd sisterne og totrinns spyling. Avtrekk fra bad. sprinkleranlegget. Baderomsinnredni ng med hvite fronter m/ børstet stålbøylegrep med underskap m/ heldekkende. servant og speil. Rør i rør skap. Det kan bli synlige kanalkasser/ nedforet himling i

14 ROM GULV VEGGER TAK ELEKTRO SANITÆR VENTILAS JON Kran/avløp til vaskemaskin i bad hvor dette er vist på tegning. Utstyr leveres forkrommet. ANNET fbm ventilasjonen, eventuell sprinkling. Balkonger/ terrasser Balkongene leveres i betong. Terrasser i toppetasjer leveres med gulv av betong alternativt heller. Terrasser i 1. etasje leveres med heller. Rekkverk iht. tegninger og offentlige krav. Jf. tegninger 2 uttak Evt bod på balkong regnes som en del av balkongen. Sprinkling på enkelte balkonger/ terrasser. Garasjekjeller Asfalt Støvbundet Støvbundet God allmennbelysning. 2 uttak for ca. hver 10. p-plass. Sportsboder Ubehandlet betonggulv. Troax eller tilsvarende skille mellom boder uten lås. Yttervegger mot terreng og garasje i betong og gips uten overflatebehandling. Betongtak Belysning. 2 uttak pr ca 25 m korridor. Åpent anlegg Pulverapparat. Sprinkling. Etter behov Oppmerkede oppstillingsplasser. Sprinkling. Merking med tilknytning til leilighet. Sprinkling av bodarealene.

15 AVTALE OM KJØP AV BOLIG GRINDATUNET - RÅHOLT Undertegnende bekrefter herved avtale om kjøp av leilighet i prosjektet Grindatunet, gnr. 127, bnr. 83 i Eidsvoll Kommune. Leilighet nr.: med pris inkl. garasje kr.: Ekstra p-plass kr.. + omkostninger i henhold til salgsopplysninger Betalingsplan: Etter kontrakts signering skal det innbetales 10% av kjøpesum så fremt garanti iht. Bustadoppføringslova 12 er stilt av selger. Resterende kjøpesum + omkostninger og ev. tilvalg innbetales 2 dager før overtagelse. Beløpet skal være fri egenkapital, det vil si at man ikke kan ta pant i den leiligheten som kjøpes. Finansieringsplan: 10 % av kjøpesum (fri kapital) ved utstedt garanti jf. bust.lova 12 Kr Långiver: Egenkapital Referanseperson og tlf. nr.: Kr Kr Kr Ved innlevering av dette skjema har kjøper gjort seg kjent med salgsprospekt, prisliste og salgsopplysninger. Dette skjema er bindende for kjøper fra det tidspunkt det er undertegnet. Ved avbestilling gjelder Bustadoppføringslovens bestemmelser. Byggestart er forbeholdt av at alle offentlige godkjennelser foreligger i tråd med søknader, samt at det foreligger tilstrekkelig antall salg og at selgers ledende organer godkjenner byggebeslutningen. Dersom selger innen ikke har gitt skriftlig beskjed til kjøper om at beslutning om byggestart er fattet, er både kjøper og selger fristilt fra kontrakten. Dersom beslutningen om byggestart ikke er fattet innen forannevnte dato får kjøper tilbakebetalt innbetalt beløp inkludert renter. Ingen av partene har etter dette noen rettigheter eller plikter overfor hverandre. Denne kjøpsavtale blir erstattet av prosjektets standard kjøpekontrakt, som signeres på kontraktsmøte. Kjøper aksepterer at Eiendomsmegler1 foretar kredittsjekk. Undertegnede er innforstått med at ovennevnte kjøpstilbud er bindende. Navn: Fnr.(11 siffer) Navn: Fnr.(11 siffer) Adresse: Postnr/ Sted: Tel. privat: Mobil: Sted; Dato; Underskrift kjøper 1: Underskrift kjøper 2: Fax; E-post; Akseptert på vegne av selger den Sign: etter fullmakt Salgsoppgave utarbeidet

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68.

Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon. www.m68. Del 2 Innhold 3 Plantegninger 14 Byggebeskrivelse 17 Nøkkelinformasjon 21 Utkast til vedtekter 31 Kjøpekontrakt 41 Kontaktinformasjon www.m68.no Leilighetstype 11 3 Leilighetstype 15 4 Leilighetstype 18

Detaljer

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN BO i NYDALEN Nydalen har et historisk sus over seg. På 1800-tallet lå fabrikkene og møllene tett langs elva. Stedet var et viktig industrisenter med

Detaljer

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal

BJØRNÅSEN START. Nye selveierleiligheter på Bjørndal BJØRNÅSEN START Nye selveierleiligheter på Bjørndal Illustrasjon: Avvik vil forekomme. 2 2 Velkommen til Bjørnåsen START Lev livet på Bjørndal med naturen som nærmeste nabo. Trygge omgivelser, solrikt,

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 1 Illustrasjoner avvik vil forekomme. Velkommen til Sjøsia Ønsker du deg innendørs parkering med heis til leiligheten, balkong mot sør, fjell og sjø fra stuevinduet? I vårt nye

Detaljer

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2

SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 SJØSIA TROMSØ SALGSTRINN 2 VELKOMMEN TIL sjøsia Hadde han Selvaag vært nordfra, ville man kanskje stava navnet hans Sælvåg, som ville betydd at han kom fra en våg hvor det en gang var mye sel. Selvaag

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 2

LØREN STASJON SALGSTRINN 2 LØREN STASJON SALGSTRINN 2 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

LØREN STASJON SALGSTRINN 1

LØREN STASJON SALGSTRINN 1 LØREN STASJON SALGSTRINN 1 Som navnet tilsier ligger Løren Stasjon i umiddelbar tilknytning til den nye T-banestasjonen som vil stå klar ved innflytting. Leilighetene vil være godt skjermet for selve stasjonen,

Detaljer

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B

Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, leveransebeskrivelse og salgsoppgave Salgstrinn 3, Bygg A og B Plantegninger, salgstrinn 3, bygg A og B Bygg A Leil. nr: A101 2-roms BRA 44 m 2 P-ROM 42 m 2 Areal balkong 7 m 2 Areal terrasse

Detaljer

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33.

Prospektbilag. Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema. kvartal33. Prospektbilag Salgs- og eiendomsinformasjon Prisliste Beskrivelse for alle leiligheter Utkast vedtekter og kjøpekontrakt Budskjema kvartal33.no SALGS- OG EIENDOMSINFORMASJON for prosjektet Kvartal 33,

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet.

DIN FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. AASE GAARD START DI FØRSTE BOLIG? En Start bolig er som navnet tilsier, en bolig som gir deg en god start i boligmarkedet. I over 60 år har Selvaag kjempet for at alle skal ha rett til å eie sin egen bolig.

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse

Innholdsfortegnelse. Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde. Side 13 Etasjeplaner. Side 25 Plantegninger. Side 53 Teknisk beskrivelse PROSJEKTbeskrivelse Basilikum A2 30. oktober 23 2 3 Innholdsfortegnelse Side 7 Krydderhagen grøntplan/uteområde Side 13 Etasjeplaner Side 25 Plantegninger Side 53 Teknisk beskrivelse Side 61 Romskjema

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1

LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 LADE ALLÈ SALGSTRINN 1 SMART START PÅ lade Romantiske spaserturer langs Ladestien, rekreasjon og harmoni i Ringve botaniske hage, avkjølende svømmeturer i Korsvika eller shopping i Haakon VIIs gate alt

Detaljer

Consept. Eiendom. Haakon VII s gate 25. Haakon VII s gate 25

Consept. Eiendom. Haakon VII s gate 25. Haakon VII s gate 25 Consept Eiendom Haakon VII s gate 25 Haakon VII s gate 25 Selger: VestlandsHus Troms Kontakt: Geir M Olsen Tlf: 45 24 84 36 Web: www.consepteiendom.no Topp beliggenhet Haakon VII s gate 25 ligger på høydedraget

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser

Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser Vikevåg, Rennesøy: Flotte leiligheter i naturskjønne omgivelser ØYA SOM BLE NORGES BESTE STED Å BO Rennesøy er en viktig del av det vakre øyriket som ligger i grenselandet mellom Nordsjøen og det fjordrike

Detaljer

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger

Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Kroppanmarka Okstad Felt B2 Åtte prosjekterte funkisboliger - fordelt på fire tomannsboliger Beskrivelse Adresse Kroppanmarka, Turistvegen, 7075 Tiller Matrikkel Gnr. 320, bnr. 244, gnr. 320, bnr. 245,

Detaljer

OPPLØPET SALGSTRINN 1

OPPLØPET SALGSTRINN 1 OPPLØPET SALGSTRINN 1 1 22 Illustrasjon. Avvik vil forekomme Om å bo på Lørenskog Lørenskog har mye å by på. Er du ute etter naturopplevelser, kultur, sport eller shopping, er Lørenskog stedet for deg!

Detaljer

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen

Storøya Tett på naturen 1. Tett på naturen. STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen Storøya Tett på naturen 1 TORØYA STORØYA Tett på naturen Tett på naturen STORØYA TERNE TUN 1 39 moderne leiligheter nær sjøen 2 Storøya Tett på naturen Storøya Tett på naturen 3 STORØYA Fornebulandet er

Detaljer

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg

Samfjordgårdene. Nøkkelferdige leiligheter for salg. Leiligheter fra 42-235 m2. Unik beliggenhet i Brattvåg Samfjordgårdene Nøkkelferdige leiligheter for salg Leiligheter fra 42-235 m2 Unik beliggenhet i Brattvåg Vi gjør oppmerksom på at bildene i prospektet er illustrative og endringer kan forekomme 2 Brattholmen,

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF

Ansvarlig meglerforetak: Boa Eiendomsmegling Moss AS: Org.nr.: 992616733 Ansvarlig megler: Joachim Kolderup, Eiendomsmegler MNEF Vedlagt følger salgsoppgave utarbeidet av eiendomsmegler, jfr. Lov om eiendomsmegling 6-7. Dette er viktig infomasjon og det forutsettes at kjøper har satt seg grundig inn i dette før handel inngås. Ansvarlig

Detaljer

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg

Kanalbrygga. Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga Et unikt leilighetsprosjekt sentralt på bryggekanten i Tønsberg Kanalbrygga 8 romslige leiligheter og mindre studioleiligheter Illistrasjonen KAALBRYGGA KAALBRYGGA Omgivelsene SETRALT BELIGGEDE

Detaljer

Bo ved sjøen midt i byen

Bo ved sjøen midt i byen Bo ved sjøen midt i byen 1 Et helt unikt boligprosjekt med Bergen sentrums beste beliggenhet. Med mulighet for egen parkering. ØSTET PAORAMA østegaten ØSTET PAORAMA østegaten MK orway: Konsept og artdirection

Detaljer