SALGSOPPGAVE ,- ledig m ,- ledig m. 280 m. 119 m. 331 m2. 81 m m. 193 m2. 68 m. 29 m. 68 m. 165 m.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SALGSOPPGAVE. 11.100.000,- ledig 2. 27 m2 10.900.000,- ledig 2. 73 m. 280 m. 119 m. 331 m2. 81 m2. 278 m. 193 m2. 68 m. 29 m. 68 m. 165 m."

Transkript

1 SALGSOPPGAVE HUS 9 HUS 1 HUS 7 HUS 8 HUS 6 HUS HUS 5 HUS 3 HUS 4 Bolig areal BRA plan 1 plan plan 3 hage pris status 1 19 m 119 m 73 m 7 m 80 m ,- ledig 31 m 13 m 81 m 7 m 319 m ,- ledig m 68 m 68 m 9 m 175 m ,- ledig m 83 m 76 m 34 m 99 m ,- ledig 5 41 m 96 m 118 m 7 m 67 m ,- ledig 6 78 m 114 m 133 m 31 m 74 m ,- ledig 7 15 m 85 m 103 m 7 m 81 m ,- ledig 8 1 m 9 m 86 m 33 m 10 m ,- ledig m m 5 m 39 m 16 m ,- ledig Areal BRA Arealet som er angitt er bruksarealet. P-ROM er samme areal fratrukket 8 m som S-ROM (boder). Fordelingen mellom P-ROM og S-ROM kan imidlertid variere avhengig av hvordan den enkelte kjøper innreder planene. Utarbeidet:8.3.01

2 SALGSOPPGAVE - POULSSONS HAGE Selger/oppdragsgiver: Utbygger og eier er PRE Jarlsborgveien 3 AS, org.nr Arkitekt: Jensen og Skodvin Arkitekter AS Entreprenør: G.O. Entreprenør AS Adresse, eiendomsbetegnelse og organisering: Eiendommen ligger på Ekely mellom Hoff og Smestad. Prosjektet har gateadresse Jarlsborgveien 3, 0379 Oslo. Eiendommen består i dag av både tomten som det nye boligprosjektet blir liggende på og hovedhuset. Det nye prosjektet vil fradeles fra hovedeiendommen gnr. 9, bnr. 15 med et areal på ca..196 m. De 9 nye boligene vil bli organisert som et eierseksjonssameie, hvorav tomtedelen til den enkelte seksjon vil bli seksjonert som tilleggsdel eller som en eksklusiv bruksrett nedfelt i vedtektene. Tilliggende tomt for den enkelte seksjon fremgår i prisoversikten og i prospektet. Reguleringsformål: Tomten er regulert til boligformål, reguleringsplan ligger hos megler. Området på vestsiden av Makrellbekken er regulert til almennyttig formål, dvs. barnehage. Det er nå innkommet forslag til å omgjøre dette til friområde. Se reguleringskart. Forhold til hovedeiendommen Hovedhuset og omliggende tomt er solgt til en eiendomsutvikler/entreprenør. Hovedhuset er planlagt rehabilitert til leiligheter og ledig utnyttbart areal på tomten må påregnes bebygget med ytterligere boliger. Det er p.t. ikke innsendt søknad om rammetillatelse for denne eiendommen. Servitutter/heftelser: Grunnboksutskrift er innhentet og kan fås ved henvendelse til megler. På hovedbølet ligger det eldre servitutter i forbindelse med vei, vann& kloakk som ikke har noen praktisk betydning for det nye boligprosjektet med unntak av at det skal opparbeides fortau av utbygger, slik det fremgår av illustrasjonsmateriellet. Boligene vil overtas fri for økonomiske heftelser med unntak av lovpålagt pantrett til sameiet på 1 G. Sameiets panterett sikrer innenfor pålydende den enkelte sameiers oppfyllelse av felles forpliktelser. Kjøper må akseptere at det på eiendommen tinglyses ytterligere servitutter/erklæringer dersom offentlig myndighet e.l. krever det. Slike servitutter/erklæringer kan være erklæringer som regulerer drift og vedlikehold av fellesområder, drift og vedlikehold av energi/nettverk e.l. Energimerking: Hver bolig vil senest ved overtagelse få en individuell energiattest som bekrefter energimerket. De er beregnet til C - grønn. Lovanvendelse: Boligene selges etter bestemmelsene i Bustadoppføringslova (lov av 13. juni 1997 nr. 43), loven sikrer kjøper rettigheter som ikke kan innskrenkes i kjøpekontrakten, jfr. 3. Bustadoppføringslova kommer ikke til anvendelse når kjøper er som profesjonell/ investor, eller etter at boligen er ferdigstilt. Boligen vil da selges etter bestemmelsene i Lov om avhending av fast eiendom av 3.juli 199 nr. 93. Selger står likevel fritt til å selge etter Bustadoppføringslova. Byggestart/overtagelse: Byggestart vil skje så snart det er solgt et tilfredsstillende antall boliger og at alle offentlige tillatelser foreligger. Byggestart er anslått til II. kvartal 01 og med antatt ferdigstillelse II/III. kvartal 013. Planlagt overtakelse meddeles samtidig med varsel om byggestart. Forpliktende overtakelsesmåned vil bli varslet Kjøper 3 måneder før overtagelse. Endelig overtagelsestid vil bli gitt med 6 ukers skriftlig varsel fra selger. Kjøpere må hensynta mulighe- Utarbeidet:8.3.01

3 tene for utsettelse i forbindelse med planlegging av salg av nåværende bolig. Dersom oppstart endres, forskyves planlagt over takelsestidspunkt tilsvarende, uten at dette utløser noe krav på dagmulkt. Forsinket overtagelse etter at endelig overtagelsesdato er varslet, gir kjøper krav på dagmulkt på 0,75 promille av kjøpesummen jfr. Bustadoppføringslova 18. Selger kan kreve at overtagelse skjer tidligere enn forventet. Selgeren har rett til tilleggsfrist dersom kjøper krever endringer eller tilleggsarbeider, eller dersom vilkårene nevnt i Bustadoppføringslova 11 er oppfylt. Kjøper kan ikke nekte å overta boligen selv om fradeling, seksjonering eller tinglysing av hjemmelsovergang ikke er gjennomført på overtakelsesdagen. Garantier: For de boligene som blir solgt etter Bustadoppføringslova vil selger stille de nødvendige garantier i samsvar med bestemmelsene i Bustadsoppføringslova 1 og 47. Førstnevnte er en entreprenørgaranti som utgjør 5% av kjøpesummen i 5 år etter ferdigstillelse av den enkelte bolig. Omkostninger: I tillegg til kjøpesum skal følgende omkostninger betales: Dokumentavgift ihht. andel tomteverdi som utgjør mellom kr ,- og ,- avhengig av boligens størrelse. Tinglysingsgebyr for skjøte til Staten kr 1.548,- Tinglysingsgebyr pr. panterettsdokument med attestgebyr kr.137,- Tilknytningsavgift TV/data kommer i tillegg etter eget ønske. Det tas forbehold om endringer av beløpene/satsene. Arealberegning: Bruksarealet er beregnet ihht. reglene i NS 3940 og utgjør alt areal innenfor omsluttende yttervegger. P-ROM er boligens bruksareal. Arealer angitt på tegninger for det enkelte rom, er rommets nettoareal og er eksklusiv innvendige vegger. Det tas forbehold om mindre avvik for de oppgitte arealer, da beregningene er foretatt på tegninger. Fellesutgifter: Kommunale avgifter vil bli beregnet individuelt for hver bolig. På samme måte vil den enkelte seksjon ha sin egen forsikring eller om ønskelig kan seksjonseierne avtale en felles forsikring for hele sameiet. Fellesutgifter vil dermed begrense seg til felles belysning og drift av parkeringsanlegg som vil fordele kostnaden pr. plass. Parkeringsanlegg Det er et felles underjordisk parkeringsanlegg som mest sannsynlig vil bli organisert som et undergrunnsvolum med eget gnr./ bnr. med idelle eierandeler pr. plass. Parkeringsanlegget vil være felles for nærstående prosjekt og boliger som kommer på hovedeiendommen/hovedhuset. Det er avsatt 1 parkeringsplass for hver av boligene og i tillegg vil det være mulig å kjøpe ekstra parkeringsplass etter nærmere avtale. Ekstra parkeringsplass koster ,-. Utleie: Utleie av boligene er tillatt. Tilvalg: Poulssons Hage gir kjøper gode muligheter for både tilpasning av planløsning til eget behov og valg av innredninger, overflatebehandling og utstyr. Tilvalgene vil i noen sammenhenger være begrenset til entreprenørens leverandører, mens andre valg er mer frie slik som kjøkkenleverandør. Så snart man har inngått kjøpsavtale og prosjektet er besluttet igangsatt, vil man bli innkalt til Jensen&Skodvin arkitekter for å gjennomgå innvendige løsninger. Dernest vil entreprenøren presentere sine leverandører. Ønskene vil deretter bli satt opp med et kostnadsbudsjett, hvor ubrukte standardelementer vil bli fratrukket med prosjektpris. Det gjøres oppmerksom på at entreprenøren vil ha et gjennomføringspåslag på valgte innredninger/utstyr fra andre leverandører. Utarbeidet:8.3.01

4 Endringer som vil ha fremdriftsmessige konsekvenser eller som av tekniske årsaker ikke kan anbefales, vil bli avvist. Selger eller den selger måtte oppnevne kan kreve betaling for endringer og tilleggsarbeider når arbeidene er utført. Selger har rett til å ta seg betalt for utarbeidelse av pristilbud, tegninger m.v. jf. bustadoppføringslovas 44. Selger har ikke rett til å utføre endringer/tilleggsbestillinger som medfører konsekvenser for øvrige kjøpere. Betalingsbetingelser: Etter kontraktssignering skal det innbetales 10% av kjøpesum så snart garanti ihht. Bustadoppføringslova 1 er stilt av selger. Kjøper vil få tilsendt egne varsler om innbetalinger av 10% av kjøpesum og restoppgjør. Ligningsverdi/eiendomsskatt: Det er ikke satt noen ligningsverdi for den enkelte bolig i prosjektet. Normalt settes ligningsverdi til mellom 5 til 30% av kjøpesummen. Hvitvasking: Eiendomsmeglere er underlagt Lov om hvitvasking, med plikt til å melde fra til Økokrim om eventuelle mistenkelige transaksjoner. Særskilte bestemmelser: Kjøper kan avbestille boligen inntil overtakelse har funnet sted. Ved avbestilling kommer reglene i Bustadoppføringslova kapittel VI til anvendelse. Størrelsen på avbestillingsgebyret vil bli beregnet i det enkelte tilfelle. Kontrakten kan ikke transporteres og gjelder individuelt for hver kjøper. Generelle forutsetninger og forbehold: Byggebeskrivelsen/leveransebeskrivelsen skal angi hvilken teknisk standard prosjektet leveres med, samt foreløpig angi hva komplett leveranse etter kjøpekontrakten innebærer. Dersom det ikke er tatt inn spesifiserte bestemmelser i kjøpekontrakten, gjelder følgende krav: De tekniske løsninger skal tilfredsstille plan- og bygningslovgivningen, herunder kravene i teknisk forskrift. Selger forbeholder seg retten til å foreta endringer i materialvalg og konstruksjonsløsninger, samt foreta tilpasninger som er nødvendig etter hvert som tiltaket detaljprosjekteres uten forhåndsvarsel til kjøperne. Endringene skal ikke redusere byggets eller boligens kvalitet eller vesentlig endre innholdet i prosjektet som sådan. Slike endringer gir ikke rett til prisjusteringer fra noen av partene. Om det blir nødvendig å gjennomføre vesentlige endringer ut over forannevnte bestemmelser, plikter selger å varsle kjøper om endringene uten ugrunnet opphold. Under detaljprosjektering kan det bli mindre endringer ved prosjektet. 3D-tegninger er kun av illustrativ art og det er leveringsbeskrivelsen som er gjeldende. Selger står fritt til å endre prisen på usolgte enheter. Igangsettelse av prosjektet er med forbehold om tilfredsstillende forhåndssalg og offentlige tillatelser. Det kan bli varierende fedrigstillelse av de ulike boligene. Utbygger forbeholder seg retten til å ha stående maskiner og utstyr på deler av tomten, sammen med visnings- og byggeplasskilt frem til siste bolig er ferdigstilt. De første beboerne må akseptere noe sjenanse ved bygging av øvrige boliger, men utbygger vil iverksette tiltak for å begrense sjenansen mest mulig. Salgsprosessen Boligene blir lagt ut i markedet til faste priser. De som er interessert kan avgi bud på en eller flere boliger i prioritert rekkefølge, se vedlagte kjøpstilbud. Det vil ved salgsstart bli gitt en frist for når interessenter skal avgi sitt/sine kjøpstilbud til megler. Dersom det er flere enn 1 kjøpstilbud på boligene, vil det bli avholdt budrunder av megler for de boligene dette gjelder. Så snart boligene som har flere kjøpstilbud er blitt avklart, vil de boligene som kun har 1 kjøpstilbud bli vurdert med aksept. Innlevert kjøpetilbud er bindende for kjøper. Selger har rett til å akseptere eller forkaste ethvert bud. Megler vil meddele eventuell Utarbeidet:8.3.01

5 aksept skriftlig til kjøper. Selger har rett til å endre priser på usolgte boliger til enhver tid. Megler Eiendomsmegler 1 Oslo Akershus AS, Foretaksnummer: Meglers vederlag: Megler har fast provisjonssats pr. solgte enhet. Meglers vederlag dekkes av oppdragsgiver. Ansvarlig megler: Eiendomsmegler Johan Baade-Mathiesen - E-post: - Mob: Situasjonskart Utarbeidet:8.3.01

6 Reguleringskart Utarbeidet:8.3.01

7 KJØPSTILBUD Undertegnede gir nedenstående bud i boligprosjektet Poulssons Hage, parsell av gnr. 9, bnr. 15 i Oslo kommune. Prioritet: Bolig nr. bud stort kroner: Prioritet: Bolig nr. bud stort kroner: Prioritet: Bolig nr. bud stort kroner: Prioritet: Bolig nr. bud stort kroner: + omkostninger i henhold til prisliste datert og prospekt. Betalingsplan: Ved kontrakt og stilt forskuddsgaranti 1 betales 10 % av kjøpesummen (fri kapital), restbeløp betales innen overtagelse. Finansieringsplan: Egenkapital: kr. lånebeløp Ref. ved lån (oppgi navn og telefonnummer): lånebeløp Ref. ved lån (oppgi navn og telefonnummer): kr. kr. Undertegnede er innforstått med at ovennevnte kjøpstilbud er bindende. Navn: Navn: Adresse: Fnr: Fnr: Postnr: Tel. privat: Mobil: Sted/dato: / Underskrift kjøper 1 Underskrift kjøper Sendes: EiendomsMegler 1 - Prosjekt v/johan Baade-Mathiesen Fax.: eller scannet original til Utarbeidet:8.3.01

8 Utarbeidet:8.3.01

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter

Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Salgsopplysninger for Stensetåsen Søndre leiligheter Selger/oppdragsgiver: AAS & NORDAL ENTREPRENØRFORRETNING AS, org.nr. 980 383 660. Eierform: Eier (selveier) Boligtype: Leilighet Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud

Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Salgsinformasjon Prisliste Kjøpetilbud Selger/oppdragsgiver: Eiksmarka Bolig AS, org.nr. 999 297 528. Adresse og eiendomsbetegnelse: Adresse: Nils Leuchs Vei 46-50, 1359 Eiksmarka Eiendommen gnr. 34, bnr.

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no

SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN. www.pengeskapsfabrikken.no SALGSINFORMASJON, PRISLISTE, KJØPETILBUD PENGESKAPSFABRIKKEN www.pengeskapsfabrikken.no Selger/oppdragsgiver: Payco AS, org.nr. 888 754 342 v/ Urbanium AS Postboks 1688 Vika, 0161 Oslo Adresse og eiendomsbetegnelse:

Detaljer

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter

PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter PROSJEKT: SØRBØHAGANE B04 - Leiligheter Dato: 11.11.14 Nøkkelferdige leiligheter 1. ETASJE Leil. nr. Ca. BRA Ca. Areal terrasse i tre Soverom i lukket P-anlegg inkl. omkostninger STATUS H0101 68 26,1 2

Detaljer

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19

PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 PROSJEKT: SVERTINGSTAD GARD, BB17, BB18 OG BB19 Nøkkelferdige leiligheter BB17 leil.nr. Ca. BRA (eksl. utv. Bod) Type leil. Etasje Soverom Parkering i lukket P-anlegg SALGSPRIS Salgspris Inkl. omkostn.

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus B Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus B Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leiligheter Leilighet Etasje BRA kvm P-ROM kvm Soverom Terrasse/ balkong Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B2/3/2 3 70,1 m 2 67,2 m 2 2 Nei 3.705.932 3.690.000 B3/3/2

Detaljer

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A

Salgsopplysninger for. Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum. Hus A Salgsopplysninger for Nye ettertraktede selveierleiligheter i Råholt sentrum Hus A Selger/oppdragsgiver: Byggherre for prosjektet er Eidsvoll Verk Tomteselskap AS, org. nr. 994 316 494 som utbygger og

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 2

Prisliste Østre Hageby Trinn 2 Prisliste Østre Hageby Trinn 2 29.06.2015 Rekkehus Tomt kvm BRA kvm P-ROM kvm Soverom Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B10/1 175 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/2 115 m 2 120 m 2 116,8 m 2 3(4) B10/3

Detaljer

Prisliste. MØLDALHAGEN.NO Vokse opp. Vokse sammen. Vokse videre. MØLDALHAGEN VEKST 22.03.2013

Prisliste. MØLDALHAGEN.NO Vokse opp. Vokse sammen. Vokse videre. MØLDALHAGEN VEKST 22.03.2013 22.03.2013 MØLDALHAGEN VEKST Prisliste Type BRA m 2 P-Rom m 2 Tomt m 2 Sov Kjeller Omkostninger PRIS nøkkelferdig STATUS B11-1-C 151,4 141 136,1 4 Nei B11-2-A 151,4 141 139,1 4 Nei B11-3-A 151,4 141 140,3

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Hanalia Prisliste Dato: 18.3.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 kr 2 350 000 Leilighet B 46.5 m² 1 42 m² kr 13 326 Solgt Leilighet C 89 m² 2 85 m² kr 23 426 kr

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris. Leilighet E0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt. Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Apeloen Prisliste Dato: 10.12.2014 Type ID BRA Sov. P-Rom Bod Omk. Pris Leilighet D0101 49.51 m² 1 49.51 m² 5,21 m² kr 13 Solgt Leilighet D0102 81.54 m² 3 77.76 m² 6,20 m² kr 13 Solgt Leilighet D0201 49.51

Detaljer

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG. RINDDALEN Sædalen. Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG RINDDALEN Sædalen Lekre nyoppførte tomannsboliger! DNB Eiendom dnbeiendom.no Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom. no 91

Detaljer

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE

KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE KROHNVIKEN KROHNVIKEN MEGLERS SALGSOPPGAVE PRISLISTE SALGSINFORMASJON KJØPETILBD KROHNVIKEN KROHNVIKEN PRISLISTE Per 29.01.2014 Kontakt megler for oppdatert prisliste HS F - 64 LEILIGHETER Leilighet Etg.

Detaljer

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris

Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Tananger, Ørnaberget Prisliste Dato: 17.7.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet K2B K2B - H0203 97 m² 3 kr 3 990 000 Leilighet K2B K2B - H0302 110 m² 2 kr 4 490 000 Leilighet K3A K3A - U0102 119

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Mimmarudlå 9 - Sunde Prisliste Dato: 29.1.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Enebolig Mimmarudlå 9 256 m² 4-6 182.8 m² kr 70 006 kr 7 500 000 Alle arealer som er oppgitt er ca. arealer. Det kan oppstå

Detaljer

HUSNES PANORAMA HUSNES

HUSNES PANORAMA HUSNES NYBYGG HUSNES PANORAMA HUSNES 18 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no HUSNES PANORAMA - LONAVEGEN 24 Kontaktperson: Kontaktperson: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler Thor.Kristian.Johannessen@dnbeiendom.

Detaljer

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A

PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A PROSJEKT: Solbakkane Felt C2, Blokk A Leiligheter Revidert: 15.05.2015 Leilighet nr. Boligtype Ca. Areal BRA Antall etasjer Parkerin g i p- kjeller ** Stipulert Husbank *Netto pr. mnd. H 0101 Leilighet

Detaljer

Eivindsholen, leiligheter

Eivindsholen, leiligheter Eivindsholen, leiligheter Prisliste Dato: 12.8.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Bod Omk. Pris Leilighet i flermannsbolig 1 BK19-1-1 64.2 m² 2 4,3 m² kr 15 692 Solgt Leilighet i flermannsbolig 1 BK19-1-2 64.2

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Ingunn Iselin Husebø, telefon 92 80 62 32 Tittel: Jurist/prosjektmegler DNB Eiendom avd. Nybygg AS Adresse: Tollbugt. 30, 1. etg. org.nr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Hovedoppdragsnummer 70313246 Ansvarlig megler Navn: Eivind Chr. Dahl, telefon 41 14 40 40 Tittel: Megler DNB Eiendom AS Adresse: Haakon VII`s gt 9, 4005 Stavanger

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING

EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING EIENDOMMEN FRA A TIL Å - BOLIG UNDER OPPFØRING Ansvarlig megler Navn: Tone Vørrang, telefon 91 30 86 92 Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, Nybygg follo Adresse: Kirkevegen 1, 1400 Ski Org nr. 910 968

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier

Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter. Vi megler frem dine verdier Lundskogen PROSJEKTERTE BOLIGER MED GARASJE OG UTSIKT SENTRALT I TYDAL! -Gode sol- og utsiktsforhold - Nær fasiliteter Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges

Detaljer

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no

NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER. Nybygg med 25 moderne leiligheter. DNB Eiendom dnbeiendom.no NYBYGG LEKVEN/OS-EIERLEILIGHETER OS Nybygg med 25 moderne leiligheter DNB Eiendom dnbeiendom.no LEKVEN II Kontaktperson: Kontaktperson: Ansvarlig megler: Avdeling: Utbygger: Thor Kristian Johannessen Megler

Detaljer

Raunåkervegen - Undheim

Raunåkervegen - Undheim Raunåkervegen - Undheim Prisliste Dato: 05.6.2015 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B7.1 B7.1 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.2 B7.2 54 m² 1 Solgt Leilighet B7.3 B7.3 54 m² 1 kr 1 995 000 Leilighet B7.4

Detaljer

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 390 000. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt

Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris. Leilighet A0401 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 390 000. Leilighet A0103 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Apeloen Bygg A Prisliste Dato: 06.7.2015 Type ID BRA Sov. P-Rom Omk. Pris Leilighet A0101 72 m² 2 68 m² kr 10 072 kr 3 090 000 Leilighet A0102 51 m² 1 51 m² kr 10 072 Solgt Leilighet A0103 51 m² 1 51 m²

Detaljer