Innhold. 1.1 Mandat for Samarbeidsutvalget (SU) Samarbeidsutvalget i Medlemmer av Samarbeidsutvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. 1.1 Mandat for Samarbeidsutvalget (SU)... 3 1.2 Samarbeidsutvalget i 2014... 3 1.3 Medlemmer av Samarbeidsutvalget 2014..."

Transkript

1 "I I 1.IkI

2 Innhold 1. l. SAMARBEIDSUTVALGETS MANDAT, OPPGAVER OG MEDLEMMER Mandat for Samarbeidsutvalget (SU) Samarbeidsutvalget i Medlemmer av Samarbeidsutvalget SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING/DRØFTING Følgende tema- og drøftingssaker har vært oppe i Følgende orienteringersaker har vært oppe i SAKER SOM ER I GANGSATT I 2014 OG IKKE ER FERDIGSTILT Prosjektet OUS-FØDSELSOMSORG, sak 28/ Back-up rutiner for UK-meldinger sak 15/ SAMHANDLINGSMIDLER Fokusområder for Generelle kriterier for tildeling av midler Tildelte prosjekter Kort om prosjektene Tidligere prosjekter som har fått Samhandlingsprosjekter

3 1. SAMARBEIDSUTVALGETS MANDAT, OPPGAVER OG MEDLEMMER 1.1 Mandat for Samarbeidsutvalget Samarbeidsutvalgets mandat ble revidert høsten 2013 av Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF. To viktige satsningsområder for 2014 for Helse Sør-Øst var rehabilitering: Knyttet til utfordringer innen arbeidsfordeling og koordinering mellom sykehus og kommune psykisk helse: Velge om man skal ha generell fokus og/eller om man skal legge vekt på psykisk helse til barn og unge Forøvrig ble det understreket at Samarbeidsutvalget fortsatt skal bidra til realisering av ambisjonen om å utvikle hovedstadsområdet i tråd med innhold og føringeri i samhandlingsreformen. Samarbeidsutvalget skal ha et overordnet fokus og stimulere til samhandlingsprosjekter mellom primær- og spesialisthelsetjenesten i ioslo. Samarbeidsutvalgets oppgave skal blant annet være følgende: Følge opp, evaluere og videreutvikle inngåtte samarbeidsavtaler Forsette med å ta initiativ til nye samarbeidsformer samt nye prosjekter og områder for samarbeid Være en ideskaper for nye samarbeidsformer og nye områder for samarbeid Spre informasjon om og videreformidle de gode prosjekter og resultater som oppnås,særlig med tanke på implementering i de øvrige sykehusene og virksomhetene Bidra til å etablere møteplasser og spre kompetanse Evaluere samhandlingen og komme med forslag til eventuelle forbedringer Utvikle og vedlikeholde en prosjektkatalog med oversikt over igangsatte og gjennomførte samhandlingsprosjekter 1.2 Samarbeidsutvalget i 2014 Samarbeidsutvalget har i 2014 behandlet ulike innmeldte saker og forspørsler, samt fulgt opp ellerjobbet jobbet videre med blant annet følgende tema: Samarbeidsutvalget har utarbeidet og forbedret flere av samarbeidsavtalene. Samarbeidsutvalget har satt opp ulike temaer som har nytteverdi for sykehusene og virksomhetene. Spesielt har vi hatt fokus på prosjekter som har overføringsverdi Det er utviklet en prosedyre for håndtering av underavtaler. Arbeidsutvalget har sett på hvordan Samarbeidsutvalget kan bidra til å etablere møteplasser og spre kompetanse. Det planlegges i 2015 en oppstartkonferanse i forbindelse med utdeling av samhandlingsmidler En prosjektkatalog med oversikt over igangsatte og gjennomførte samhandlingsprosjekter er vedlikeholdt. Års- Ãrs- og sluttrapporter fra alle som har fått samhandlingsmidler er innhentet. 3

4 I tillegg har Samarbeidsutvalget deltatt i diskusjoner rundt utfordringer, prosjekter og samarbeidsløsninger som angår, eller kan angå, flere sykehus og virksomheter. Samarbeidsutvalget rapporterer til kontaktmøtet mellom Oslo kommune ved kommunaldirektør i Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (EST) og Helse Sør-Øst RHF ved administrerende direktør. 1.3 Medlemmer av Samarbeidsutvalget 2014 Samarbeidsutvalget 2014 har vær satt sammen av representanter for ledelsen ved sykehusene i Oslo området: Oslo universitetssykehus HF (OUS), Akershus Universitetssykehus HF (Ahus), Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg ds, Sunnaas sykehus, samt bydelsdirektører fra hver av sykehussektorene. Videre en representant fra hver av etatene Helseetaten, Velferdsetaten og Sykehjemsetaten, 2 representanter fra brukerorganisasjonene og 5 representanter fra de ansattes organisasjoner. Oslo kommune ved Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester og Helse Sør-Øst RHF deltar med hver sin observatør. Tove Strand er leder for Samarbeidsutvalget. Kari Sletnes, Helseetaten, er ansvarlig for utvalgets sekretariat. Grethe Maria Stenberg, Helseetaten, er sekretær for utvalget. I løpet av 2014 har det vært noe utskiftning av medlemmer av ulike grunner. Nye medlemmer som har kommet i løpet av året er merket med stjerne *. I tillegg er Samarbeidsutvalget utvidet i forhold til tidligere år med en brukerrepresentant til. Medlem Tove Strand, leder Helge Jagmann Kari Sletnes/ *Runar Nygård Lilleba Fauske Janne Sonerud Anne Marie Lervik Organisasjon Oslo universitetssykehus, HF Tove Strand, leder Oslo universitetssykehus, HF Sykehjemsetaten, Oslo kommune Helge Jagmann Sykehjemsetaten, Oslo kommune Helseetaten, Oslo kommune Kari Sletnes/ Helseetaten, Oslo kommune Velferdsetaten, Oslo kommune Lilleba Fauske Velferdsetaten, Oslo kommune Lovisenberg sykehus Janne Sonerud Lovisenberg sykehus Akershus universitetssykehus HF Anne Marie Lervik Akershus universitetssykehus HF Kirsten Sæther Sunnaas sykehus HF Torunn Nesset/ *Anne Dreyer Wenche Ørstavik/ *Jan Olsen Nytveit Maria Brattebakke Øyvind Henriksen Diakonhjemmet sykehus Torunn Nesset/ Diakonhjemmet sykehus Bydel Frogner/ *Bydel Vestre Aker Bydel Stovner Bydel Nordre Aker Øyvind Henriksen Bydel Nordre Aker 4

5 Ellen Oldereid Svein Aarseth/ *Marit Kamøy Mari Sanden Bydel St. Hanshaugen Legeforeningen Fagforbundet Bjørn Wølstad-Knudsen Vibeke B. Kristiansen/ *Merete Morken Silje Naustvik/ *Line Orlund Tove Nakken Ellen Eriksen Anne Christine Breivik Knut Even Lindsjørn Kari Sletnes Fagforbundet Norsk sykepleierforbund Norsk sykepleierforbund Norsk kreftforening Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse, Oslo Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester (observatør) Helse Sør-Øst RHF (observatør) Helseetaten (leder av sekretariatet) Samarbeidsutvalget har et arbeidsutvalg som har hatt som oppdrag å forberede møtene i Samarbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har hatt samme ansvarsfordeling som Samarbeidsutvalget. Medlemmene til arbeidsutvalget har blitt valgt av Samarbeidsutvalget. Nye medlemmer som har kommet i løpet av året er merket med stjerne *. Medlem Tove Strand, Leder Ellen Oldereid Tove Nakken Silje Naustvik/ *Line Orlund fra okt./2014 Kari Sletnes Organisasjon Oslo universitetssykehus, HF Bydel St. Hanshaugen Norsk kreftforening Norsk sykepleierforbund Helseetaten (sekretariatet) 2. SAKER SOM HAR VÆRT TIL BEHANDLING/DRØFTING Det har vært avholdt fire møteri i Samarbeidsutvalget i 2014 (28.2, 25.4, 29.8, 24.10) og fem møter i arbeidsutvalget (4.4, 22.5, 20.8, 10.10, 5.12) 5

6 2.1 Følgende tema- og drøftingssaker har vært oppe i 2014 Nytt mandat for Samarbeidsutvalqet Samarbeidsutvalget Helse Sør-Øst RHF og Oslo kommune er enige om å opprettholde nødvendige arenaer og prosesser for samhandling. Disse skal være basert på likeverdighet mellom partene og respekt for hverandres roller, verdier og kompetanse. Avtalelengden er 3 år, og den forlenges automatisk med ett år av gangen, med mindre annet er skriftlig meddelt senest tre måneder innen utløpet av gjeldende periode. Avtalen kan sies opp av en av partene med ett års skriftlig varsel. Mandatet for Samarbeidsutvalget er omforent mellom partene. Underavtaler til tjenesteavtalene tienesteavtalene Samarbeidutvalget har laget en prosedyre for håndtering av underavtaler som skal sikre at informasjon om avtaler er oversiktlig og lett tilgjengelig. Alle sykehusene som er knyttet opp til Samarbeidsutvalget har fått tilsendt en mal som skal fylles ut av det enkelte sykehus. Det samme skjema brukes når det er behov for å melde om endringer i gjeldende underavtaler og ved melding av nye underavtaler. Hver 6. måned skal Samarbeidsutvalget sende ut en førespørsel til sykehusene om det har vært eller er behov for en revudering av de inngåtte underavtalene. Alle sykehusene har sendt inn en oversikt over sine underavtaler. Samhandlinqsarena Samhandlingsarena Aker Samhandlingsutvalget ble oppnevnt som referansegruppe for Samhandlingsarena Aker. Samhandlingsarena Aker har derfor vært fast punkt på alle møteri i Samhandlingsutvalget På møtene har Samhandlingsarena Aker vært innom følgende områder ø Utviklingen av Aker Helsearena som en viktig ressurs for helsetjenesten i Oslo ø Ressurssenter for migrasjonshelse ø Kirurgisk virksomhet ø Prosjekt elektiv kirurgi og dagkirurgi - med femdøgnspost ø Tverrfaglig rehabilitering ø Akuttjenester i kommunehelsetjeneste ø Livsstilssykdommer mer ø Geriatri og velferdsteknologi ø Innovasjon ø Migrasjonshelse l\/iigrasjonshelse ø Prosjekt Brukermedvirkning ø Eldre pasienters sykdom og helseutfordringer ø Viktigheten av å hente mulige synergier mellom Aker og bydelene, og mellom avdelingene på Aker ø Opptatt av at ressursene (ansatte) er på plass når prosjektperioden er over slik at det blir minst mulig opphold mellom avsluttet prosjektperiode og fast permanet organisering 6

7 Telemedisin Telemedisin er et godt alternativ til poliklinikk og til innleggelse. Det gir besparelser for sykehuset, og også for pasienter som slipper lange og slitsomme reiser. Personer med sårbehandling er en viktig gruppe, hvor reisen kan forverre sår og plager. Bruk av telemedisin krever noe utstyr og kompetanse på stedet der pasienten er, men innbærer ikke store kostnader. Sunnaas sykehus kunne vise til erfaring med bruk av telemedisin i utredning og oppfølging av pasienter utenfor sykehuset. Samarbeidssutvalget skal følge opp saken i Følgende orienteringsaker har vært oppe i 2014 Samarbeidet mellom Helseetaten, akuttmottak og oa ambulansetjenesten Det er utarbeidet en prosedyre i iform av et kort som kan puttes i lommen på «uniformen», for prioritering av pasienter som skal sendes direkte til akuttmottakene på sykehusene. Prosedyren er laget i samarbeid med fagpersonene i Helseetaten, akuttmottakene og ambulansetjenesten. Initiativet er fra Helseetaten. Samfunnsøkonomiske vurderinger vurderinaer Samhandlingsprosjektene mellom bydeler/etater og OUS har knyttet til seg eksperter fra Idépoliklinikken OUS, slik at det for alle prosjekter gjøres kost-/nytteverdivurderinger. Nils-Otto Ørjasæter fra Idépoliklinikken holdt et innlegg der han bl.a. brukte samhandlingsprosjektet «Ambulerende sårteam» som case for å belyste nytteverdier og problemstillinger man satt igjen med knyttet til dette prosjektet. Et ambulerende sårteam er et team bestående av sykepleier og lege fra OUS Hudavdeling som reiser ut til sykehjem etter koordinering av henvisning. Teamet undersøker og behandler pasientene samtidig som de underviser de ansatte ved sykehjemmet. Nytteverdier av prosjekt «Ambulerende sårteam» er: ø Pasient: > Pasienten unngikk forflytning til sykehuset poliklinikk. > Pasienten sparte egenandel på 266 kr pr behandling ø Ansatte > Ansatte fikk «bed-side» «bed side» opplæring > Epikrise og sårprosedyre på stedet ø Hudavdelingen OUS > Kostnadsøkning på 894 kr pr behandling pga. færre pasienter på poliklinikk ø Kommunen - sykehjem > Gevinst på kr pr behandling ø Samfunnet > Gevinst på kr pr behandling, hvilket gir en besparelse for Norge på 380 mill. kr pr år for denne pasientgruppen 7

8 kd0o\lcdu'l-l>uul\j Det er nå inngått avtale med Sykehjemsetaten om et samarbeid mellom Hudavdelingen ved OUS og sykehjemmene. Prosjektbank Prosjektbanken er å finne på Helseetatens nettside, under Folkehelse/ Samhandlingsprosjekter. Her registreres alle samhandlingsprosjekter som blir meldt inn til Samarbeidsutvalget, det vil si både de prosjekter som får samhandlingsmidler fra Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF, samt prosjekter med finansiering fra andre instanser. I denne prosjektbanken vil man kunne finne følgende opplysninger på de ulike prosjektene: 1.. Tittel/navn på prosjektet 2.. Navn på kontaktperson 3.. E-post til kontaktperson 4.. Prosjektets hensikt 5.. Kommentarer til prosjektet 6.. Fra dato (prosjektperiode) 7.. Til dato 8.. Hovedtema 9.. Målgrupper 10. Ansvarlig virksomhet 11. Deltakere 12. Stikkord 13. Nettadresse Samarbeidsutvalget har vært opptatt av at prosjektbanken bør gjøres mer kjent og tilgjengelig. Det pågår en endring av Oslo kommunes nettside, som kan påvirke tilgjengeligheten av denne prosjektbanken for en periode. Modell for hospitering hosgitering Akershus universitetssykehus HF og Sunnaas sykehus HF delte sine erfaringer med hospiteringer med hensyn til ø økonomiske utfordringer som bl.a. utgifter til fravær ø praktiske utfordringer ved gjennomføringen av hospiteringer ø viktigheten av at hospiteringen er godkjent hos leder Prosjekt Helsehus «livet leves hjemme- hiemme- fremtidens eldreomsorg» eldreomsorq» Prosjektleder Bjørg Torill Madsen, Sykehjemsetaten, orienterte om Sykehjemsetatens planer for prosjekt Helsehus. Målet er å designe fremtidens eldreomsorg med utgangspunkt i brukers perspektiv. To tjenestekonsepter, Helsehus og langtidstilbud «Mitt hjem», understøtter rehabilitering, mestring og trygghet hos bruker og ivaretar deres behov samtidig som tjenesteytingen effektiviseres. Helsehus som er under etablering i Oslo 8

9 ø Helsehus nord Solvang (137 plasser) ø Helsehus vest Tåsen (137 plasser) ø Helsehus sør Ryen ( plasser) ø Helsehus sentrum Lilleborg (120 plasser) Samarbeidsutvalget vil følge dette opp i Web-basert Individuell Plan (IP) Ny pasientjournallov trer ikraft fra Den nye loven og forskriften åpner for samarbeid mellom virksomheter på tvers av nivåer. Samarbeidet krever at det inngås avtaler mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst. Helseregisterloven fra 2001 har vært til hinder for etablering av et felles system for bruk mellom bydeler og helseforetak/sykehus, noe som er en del av hensikten med IP. 3. SAKER SOM ER I GANGSATT I 2014 OG IKKE ER FERDIGSTILT 3.1 Prosjekt OUS-FØDSELSOMSORG, sak 28/13 Målet er å utforme en samarbeidsavtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen mellom Oslo universitetssykehus (OUS) HF og de 12 bydelene i sykehusets opptaksområde, med bakgrunn i Områdeplanen for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg Avtalen vil bli et supplement til tjenesteavtale 6 "Samarbeid om jordmortjenester" Status er at forslaget til samarbeidsavtale vil bli forelagt respektive direktørnivåer primo Back-up rutiner for UK-meldinger sak 15/15.2 Oppdraget er å utarbeide felles backup-rutiner dersom elektronisk meldingsutveksling stopper opp. Dette arbeidet er nå kommet i gang. 4. SAMHANDLINGSMIDLER l I årets samhandlingsprosjekter ble det avsatt kr 3,0 mill. av Oslo kommune, og kr 3,3 mill. av Helse Sør-øst RHF i budsjettet for Arbeidsutvalget ble gitt fullmakt til å utarbeide kriterier for tildeling av midler. Arbeidsutvalget utarbeidet også invitasjonsbrev med kriterier, en beskrivelse av fokusområder, og søknadsskjema med veiledning til utfylling. 4.1 Fokusområder for 2014 Fokusområder for Samarbeidsutvalget i 2014 har vært prosjekter innen rehabilitering og psykisk helse, med særlig vekt på barn og unge inkludert forebygging. 4.2 Generelle kriterier for tildeling av midler 2014 Generelle kriterier for tildeling av samhandlingsmidler i 2014 har vært følgende: Generelle kriterier for tildeling av samhandlingsmidler i 2014 har Vært følgende: 9

10 Søknaden må beskrive metodikk. Det må redegjøres for forventet nytteverdi for brukere/ pasienter/samfunn. Det må redegjøres for plan for implementering i drift. Prosjektet må ha antatt overføringsverdi til andre bydeler/ sykehus. Det må redegjøres for hvordan effekten av prosjektet skal evalueres. Det forutsettes at det søkes midler til hele prosjektet samlet. Det forventes noe egenfinansiering som må beskrives. Det må også redegjøres for eventuell annen finansiering, både det som er innvilget og det som det er søkt om. Kommunens bidrag synliggjøres i søknad om midler og rapportering for bruk av midlene 0 Søknaden må beskrive metodikk. 0 Det må redegjøres for forventet nytteverdi for brukere/ pasienter/samfunn. 0 Det må redegjøres for plan for implementering i drift. 0 Prosjektet må ha antatt overføringsverdi til andre bydeler/ sykehus. 0 Det må redegjøres for hvordan effekten av prosjektet skal evalueres. 0 Det forutsettes at det søkes midler til hele prosjektet samlet. 0 Det forventes noe egenfinansiering som må beskrives. Det må også redegjøres 0 Kommunens bidrag synliggjøres i søknad om midler og rapportering for bruk Det var også mulighet for at søkere som hadde fått støtte tidligere, kunne søke om tilleggsmidler for å sikre implementering. Søknadsfrist for å søke om samhandlingsmidler var Det ble benyttet to eksterne konsulenter til vurderingen og til å lage innstillingen. Tildeling ble gjort i møte Tildelte prosjekter Søker Navn på prosjekt Innvilget lnnvilget beløp Oslo universitetssykehus, Forpliktende samarbeid Søndre Oslo DPS mellom Bydel Søndre Nordstrand (fastleger bydelspsykologer og psykisk Helse.) og Søndre Oslo DPS Bydel Grorud Utvikling av gode pasientforløp for barselkvinner med innvandrerbakgrunn Oslo universitetssykehus, Tverrfaglig familiestøtte Kvinne/ barn klinikken og Stab samhandling og intern samarbeid Bydel Grünerløkka Bedre hjelp og styrket samhandling rundt barn utsatt for vold i nære relasjoner Bydel St. Hanshaugen Skolehelsetjenesten spesialisthelsetjenesten. Tilbud i perioden mellom henvisning er sendt og første time med spesialisthelsetjenesten Oslo universitetssykehus - Aker, Medisinsk klinikk Prosjekt livsstil

11 Bydel Gamle Oslo Headspace Gamle Oslo Bydel Gamle Oslo FACT Gamle Oslo Oslo universitetssykehus, Prosjekt Sykehuspraksis Medisinsk klinikk Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem Kort om prosjektene Oslo universitetssykehus, Søndre Oslo DPS: Forpliktende samarbeid mellom Bydel Søndre Nordstrand (fastleger bydelspsykologer og psykisk helsetjeneste) og Oslo universitetssykehus, Søndre Oslo DPS. Målsetting: Sikre at pasienter med psykiske lidelser får rask og god behandling på riktig nivå i helsetjenesten (primær- eller spesialisthelsetjeneste), redusere ventetid og optimalisere ressursbruk. Bydel Grorud: Utvikling av gode pasientforløp for barselkvinner med innvandrerbakgrunn Målsetting: Søknad om tilleggsmidler for å sikre implementering og evaluering av planlagte aktiviteter. Forlengelse av prosjektperioden med ett år ( (3l.1.20l ) Oslo universitetssykehus: universitetssvkehus: Tverrfaglig familiestøtte Målsetting: Å Ã forebygge ruseksponering i fosterlivet og psykososiale vansker hos barna, samt å fremme helse og trygge oppvekstsvilkår. Bydel Grünerløkka: Bedre hjelp og styrket samhandling rundt barn utsatt for vold i nære relasjoner. Målsetting: Utvikling av et lokalt, helhetlig tilbud som omfatter oppfølging og psykisk helsehjelp til voldsutsatte barn og unge med tanke på å forebygge og behandle psykiske vansker og lidelser. Videre skal prosjektet etablere rutiner for forsterket samhandling mellom BUP og bydelens tjenester i saker som omhandler barn som lever med/har levd med vold. Bydel St. Hanshaugen: Skolehelsetjenesten - spesialisthelsetjenesten. Tilbud i perioden mellom henvisning er sendt og første time med spesialisthelsetjenesten. Målsetting: Ivareta ungdommene i perioden mellom henvisning er sendt og første time med spesialisthelsetjenesten. Disse ungdommene blir gående uten behandlingstilbud, og uten noen form for systematisert oppfølging. Unge mennesker som har behov for psykiatrisk hjelp er en sårbar gruppe, og konsekvensene av å gå uten fast forankring innenfor et tjenesteapparat kan bli store. Bydelen ønsker å skape et tilbud i denne fasen, som sikrer god oppfølging av de unge og ivaretar en trygg arena i iventeperioden, i samarbeid med Nic Waals institutt. Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus -Aker: Prosjekt livsstil Målsetting: Utvikle en bedre samhandling mellom nivåene, internt i nivåene og mot fastleger og brukere på vegne av personer med livsstilssykdommer (diabetes 2, KOLS, og hjertelidelser). Dette vil medføre at de pasientene som har diabetes 2, pasienter med KOLS og med hjertelidelser i et tidlig stadium i all hovedsak kan følges opp av fastlegen. 11

12 Bydel Gamle Oslo: Headspace Gamle Oslo Målsetting: Rådgiving og hjelp til unge mellom12-25 år i deres konkrete situasjon, enten det gjelder utdannelse, jobb, familie, kjæreste, rusmisbruk, ensomhet, dårlig selvfølelse, mobbing, m.m. Et tverrfaglig, kompetent og kunnskapsbasert tilbud med satsing på frivillige, en klar profilering og på de unges premisser. Bydel Gamle Oslo: FACT Gamle Oslo Målsetting: I\/Iålsetting: Å Ã etablere, implementere og evaluere den nederlandske videreutviklingen av den amerikanske evidensbaserte Assertive Community Treatment-modellen (ACT), det vil si modellen Flexible Assertive Community Treatment (FACT), som kan oversettes til fleksibel aktiv oppsøkende behandling. Målgruppen I\/Iålgruppen er voksne med alvorlig psykisk lidelse, dvs. schizofreni, schizoaffektiv lidelse og bipolar lidelse type I. Oslo universitetssykehus, Medisinsk I\/Iedisinsk klinikk: Prosjekt Sykehuspraksis - Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Målsetting: I\/Iålsetting: Bidra til at pasienter behandles på laveste effektive omsorgsnivå. 4.5 Tidligere prosjekter som har fått Samhandlingsprosjekter I perioden har 37 ulike samhandlingsprosjekter fått midler fra Samarbeidsutvalget for Helse Sør-Øst. Omlag millioner. kr er delt ut For 2012 og 2013 er det mottatt underveisrapportering fra alle, samt noen mottatte sluttrapporter. Fra 2014 er det lagt inn krav om at alle som får innvilget samhandlingsmidler skal sende inn en årsrapport i istedet for en underveisrapport. Fristen er I rapporten skal følgene punkter beskrives: ø Hva er gjennomført av aktiviteter i rapporteringsåret ø Oppdatert framdriftsplan ø Endringer når det gjelder samarbeidspartnere e.l. I tillegg skal alle levere en sluttrapport med en evaluering som tar for seg bl.a. utfordringer og nytteverdi, inkludtert samfunnsøkonomisk nytte av prosjektet, og en oversikt over hva midlene er brukt til. Sluttrapporten skal innleveres innen 2 måneder etter at prosjektet er avsluttet. 12

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF Oslo kommune HELSE c.. SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått ny intensjonsavtale

Detaljer

på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF

på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune Helse Sør-Øst RHF 3 3& C)5 i5sto Oslo kommune HELSE SØR-ØST Overordnet avtale om samhandling på helse- og omsorgsområdet mellom Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 1. Bakgrunn og definisjoner 1.1. Bakgrunn Det er i dag inngått

Detaljer

Regional rehabiliteringskonferanse

Regional rehabiliteringskonferanse Regional rehabiliteringskonferanse 22.oktober 2014 Prosjekt livsstil Kari Aursand Prosjektleder «Sammen får vi til mer for personer med livsstilssykdommer» Prosjekt samhandlingsarena Aker Samhandlingsprosjekt

Detaljer

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst

Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst Samarbeidsutvalget pilot arena for Oslo kommune og Helse Sør Øst RHF Viseadministrerende direktør Tove Strand, Oslo universitetssykehus Presentasjon, 28.3.2011 Bakgrunn Overordnet avtale om samhandling

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester

Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus HF Diakonhjemmet sykehus AS Lovisenberg Diakonale Sykehus AS Akershus Universitetssykehus HF Dato: 29.03.2011 Deres ref.:

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Historien om utviklingen av. Aker helsearena. en viktig ressurs for helsetjenesten i Oslo

Historien om utviklingen av. Aker helsearena. en viktig ressurs for helsetjenesten i Oslo Historien om utviklingen av Aker helsearena en viktig ressurs for helsetjenesten i Oslo Med undertekst: «Fra hus søker leietaker til nasjonalt utstillingsvindu» Prosjektets mål Samhandlingsarena Aker skal:

Detaljer

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide.

Samarbeidsavtale. Etablering av ACT-team som prosjekt. Aukra. Sunndal. Molde. Rauma Nesset. Gjemnes. Fræna Vestnes. Eide. Samarbeidsavtale Molde Aukra Sunndal Rauma Nesset Gjemnes Fræna Vestnes Eide Midsund Sandøy Etablering av ACT-team som prosjekt FORSLAG TIL AVTALE Samarbeidsavtale mellom Helse Nordmøre og Romsdal HF og

Detaljer

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016

Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse. Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Hurum kommune Prosjekt om samarbeid med Asker DPS rus / psykisk helse Kommunehelsesamarbeidet i Drammensområdet 25. mai 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud

Retningslinje 1. for. samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud og Stovner, Nittedal kommune og Ahus ved BUP Grorud og samarbeidet mellom Bydel Alna og Ahus ved BUP Furuset Behandlet og godkjent av Dato Merknad

Detaljer

Innovasjon hva er kriteriene?

Innovasjon hva er kriteriene? Innovasjon hva er kriteriene? Gunnar Sivertsen Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning Oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2014 «Utvikle og lage en vektet indeks av

Detaljer

Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015

Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015 Oversikt over kliniske samarbeidsutvalg (KSU) og andre samarbeidsutvalg/prosjekt mellom UNN HF og lokalsykehuskommunene opprettet i 2015 (oversikten finnes også under www.unn.no/samhandling. Nye samhandlingsprosjekt

Detaljer

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM

VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM VELFERDSTEKNOLOGI I SENTRUM Samhandlingskonferanse Vestfold 16.09.16 Samhandlingsseminar Sykehuset Vestfold Astrid Børset og Maria Helseth Greve Lovisenberg Diakonale Sykehus og Bydel Gamle Oslo Velferdsteknologi

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Årsrapport 2013 for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF

Årsrapport 2013 for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus HF Administrasjonen Seksjon for Pasient- og pårørendeopplæring Stab Samhandling og internasjonalt samarbeid Godkjent av brukerutvalget februar 2014 Innledning Årsrapport 2013 for Brukerutvalget ved Oslo universitetssykehus

Detaljer

Helseledelse anno 2013; hva kreves?

Helseledelse anno 2013; hva kreves? Helseledelse anno 2013; hva kreves? NSF; Fagseminar for ledere Fagernes 23. januar 2013 Tor Åm Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Prosjektdirektør, HOD Samhandlingsreformen - Krav til ledelse Mål;

Detaljer

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak

Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Samhandlingsreformen Status fra arbeidet med samarbeidsavtalen mellom kommuner og helseforetak Møte mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag 4.11.2011 Tore Andersen, klinikkleder 10.702 innb. 23.105 innb.

Detaljer

Oktoberseminar 2011 Solstrand

Oktoberseminar 2011 Solstrand Klinikk psykisk helsevern for barn og unge - PBU Oktoberseminar 2011 Solstrand Avdelingssjef Poliklinikker PBU Bjørn Brunborg Avd.sjef Bjørn Brunborg BUP Øyane sitt opptaksområde: Sund kommune: 1611

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet sykehus AS - Generell del

Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet sykehus AS - Generell del Side 1 av 5 Samarbeidsavtale mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet sykehus AS - Generell del Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune og Diakonhjemmet Sykehus AS. Bakgrunn. Samarbeidsavtalen skal

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 24/14 Orienteringssaker Vedlegg Strategi 2020 Operasjonalisering gjennom programmer Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Saksmappe 2014/12 Ingerid Gunnerød Dato

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

praksiskonsulentordningen videre

praksiskonsulentordningen videre -Status for overføring av polikliniske pasienter i Vestre Viken -Hvordan utvikle praksiskonsulentordningen videre Trygve kongshavn avd sjef PKO Vestre Viken, Fastlege Fjell legesenter Drammen Status for

Detaljer

Ambulant Sårteam til Sykehjem Sårkontakt i Hjemmetjenesten

Ambulant Sårteam til Sykehjem Sårkontakt i Hjemmetjenesten Samhandlingsprosjekt Oslo Universitetssykehus, Sykehjemsetaten og Oslo kommune Ambulant Sårteam til Sykehjem Sårkontakt i Hjemmetjenesten Mobil tjeneste Kristin Bergersen overlege, dr. med. Hudavdelingen,

Detaljer

Erfaringskonferanse Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud

Erfaringskonferanse Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud F Erfaringskonferanse 19.05.2015 Kommunale Øyeblikkelig Hjelp Døgntilbud Litt historie 2009 Helsetorgmodellen blir etablert som samarbeid mellom Helse Fonna, Høgskolen Stord/ Haugesund og 13 av 19 kommunene

Detaljer

DPS Groruddalen. Side 1 av 6. Behandlet og godkjent av Dato Merknad 12.06.2014. Psykisk helse- og rusforum for Ahus, bydeler og Nittedal kommune

DPS Groruddalen. Side 1 av 6. Behandlet og godkjent av Dato Merknad 12.06.2014. Psykisk helse- og rusforum for Ahus, bydeler og Nittedal kommune Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud, Stovner, Alna, Nittedal kommune og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Groruddalen

Detaljer

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF

Tjenesteavtale nr 1. mellom. XX kommune. Universitetssykehuset Nord Norge HF xx KOMMUNE Tjenesteavtale nr 1 mellom XX kommune og Universitetssykehuset Nord Norge HF om Enighet mellom kommunen og UNN om helse- og omsorgsoppgaver partene har ansvar for og tiltak partene skal utføre

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid

Frokostmøte Kommunikasjon. Veiledning i flerkulturelt helsearbeid Frokostmøte Kommunikasjon Veiledning i flerkulturelt helsearbeid 7. juni 2011 Styrking av likeverdig og integrerende helsetjeneste for minoritetsbefolkning I Hovedstadsområdet Oslo kommune Bydeler i Oslo

Detaljer

Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde

Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde Hva skjer på og i LDS? Kapasitet. Faglig utvikling og endring. Byggeprosjekt. «Oslo-prosessen» opptaksområde Fastlegeseminar Vettre, 7. november 2015 Bjørn Magne Eggen, fagdirektør, dr. med. Verdier som

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Arkiv: 403 Arkivsaksnr: 2013/4937-5 Saksbehandler: Runar Asp Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget Værnesregionen Godkjenning av Samarbeidsavtale mellom kommunen og St.Olavs Hospital

Detaljer

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner

Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner NSH Jubileumskonferanse 5. sept 2007 Gode og likeverdige helsetjenester samspillet mellom sykehus og kommuner Adm.dir Helse Sør-Øst RHF Bente Mikkelsen Sammenhengende behandling krever klarere arbeidsdeling

Detaljer

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF

Tjenesteavtale nr 2. mellom. Vardø kommune. Helse Finnmark HF Tjenesteavtale nr 2 mellom Vardø kommune og Helse Finnmark HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, lærings- og mestringstilbud til pasienter med behov for habiliterings-

Detaljer

Samhandling i Valdres

Samhandling i Valdres Samhandling i Valdres Valdres lokalmedisinske senter Brukermedvirkning Valdres den 9.4.14. Trond A. Hilmersen En som henvender seg til helsetjenesten med anmodning om helsehjelp. Kvalitet Sikkerhet Trygghet

Detaljer

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse.

c) tjenestene skal stimulere til egen læring, motivasjon, økt funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. ... ST. OLAVS HOSPITAL UNIVERSITETSSYKEHUSET i TRONDHEIM RUSBEHANDLING MIDT-NORGE idtre (3AUPAL KOMMUME TJENESTEAVTALE 2 FOR SAMARBEID MELLOM MIDTRE GAULDAL KOMMUNE, ST. OLAVS HOSPITAL OG RUSBEHANDLING

Detaljer

samhandlingen mellom kommuner og

samhandlingen mellom kommuner og Utfordringer og muligheter i samhandlingen mellom kommuner og helseforetak - hva viser forskningen? Anders Grimsmo Professor, Institutt for samfunnsmedisin, NTNU Helsefaglig rådgiver, Norsk Helsenett norskhelsenett

Detaljer

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser

Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder. Prosjektleder Anne-Brit Riiser Prosjekt gjensidig kompetanseutveksling SSHF og kommunehelsetjenesten på Agder Prosjektleder Anne-Brit Riiser Bakteppe «Samhandlingsreformen», St meld 47, Delavtale 6 gjeldende fra 01.07.2012 Retningslinjer

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.

Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem. Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3. Prosjekt Sykehuspraksis Kompetanseoverføring fra sykehus til sykehjem Gunhild Furuhaug Sykehjemsetaten, Kvalitet- og fagavdelingen 19.3.15 Sykehjemstilbudet i Oslo 48 sykehjem, 22 kommunale og 26 ikke-kommunale

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Til: Kopi: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helsetjenesten 3.møte Dato: 8.oktober, 2007 Saksnr: 25/ 07 Fra: Fagansvarlig: Berit Mørland Notat Sign: Ansvarlig: John-Arne Røttingen Sign: Orientering

Detaljer

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp?

Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Framtidig organisering av det akuttmedisinske tilbudet. Hvordan sikre forsvarlig samhandling og gode pasientforløp? Vi har en stor utfordring med tanke på fremtidig demografi og sykdomspanorama Demografi

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra kommunens side!

Samhandlingsreformen sett fra kommunens side! Samhandlingsreformen sett fra kommunens side! Oppgaven:! Hvorfor skulle vi ha en samhandlingsreform?! Samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten sviktet?! Organisering av norsk helsevesen er dårlig og

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

Presentasjon av psykisk helsevern i Lovisenberg sektor - Psykiatrisk avdeling - Lovisenberg DPS - Nic Waals Institutt. Bydelsbesøk 26.

Presentasjon av psykisk helsevern i Lovisenberg sektor - Psykiatrisk avdeling - Lovisenberg DPS - Nic Waals Institutt. Bydelsbesøk 26. Presentasjon av psykisk helsevern i Lovisenberg sektor - Psykiatrisk avdeling - Lovisenberg DPS - Nic Waals Institutt Bydelsbesøk 26.mars 2012 Janne Sonerud avd.sjef Lovisenberg DPS side 1 Psykiatrisk

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon

Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Herøy kommune Sluttrapport samhandlingsprosjekt Herøy kommune og Alderspsykiatrisk seksjon Hvis det i sannhet skal lykkes å føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først passe på å finne ham der

Detaljer

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling

Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi 2015-2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional nettverkskonferanse 5.-6. november 2015 Historikk Forrige plan 2008-2013 Fagrådet har fulgt opp planen Mange

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Vedlegg: Klinikkleder Medisinsk klinikk, Viseadministrerende direktør samhandling og internasjonalt arbeid

Detaljer

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER

Samhandlingskonferanse i Bø Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER Samhandlingskonferanse i Bø 17.11.2016 Koordinator Kari Engen Sørensen FORPLIKTENDE SAMHANDLINGSMODELLER MELLOM SYKEHUS OG KOMMUNER 1 KORT PRESENTASJON OG BAKGRUNN FOR KOMMUNEHELSESAMARBEIDET St.meld.nr.47

Detaljer

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 3 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp 1. Partene Tjenesteavtalen er inngått mellom Oslo kommune og X helseforetak/sykehus. 2. Bakgrunn og rettsgrunnlag

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Side 1 av 5. Behandlet og godkjent av Dato Merknad. Samarbeidsforum Ahus og bydeler 12.6.2014

Side 1 av 5. Behandlet og godkjent av Dato Merknad. Samarbeidsforum Ahus og bydeler 12.6.2014 Retningslinje 1 for samarbeidet mellom bydelene Grorud, Stovner, Alna, Nittedal kommune og Akershus universitetssykehus HF ved Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Avdeling rus og avhengighet (ARA) Groruddalen

Detaljer

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester

Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Redigert 10.12. Retningslinje for samarbeid mellom Midtre Gauldal kommune og St. Olavs Hospital HF om tilbud til pasienter med behov for koordinerte tjenester Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av revidert samarbeidsavtale mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 006/13 AAN Kommunestyret 23.05.2013 042/13 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF

OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF 1. Parter OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE MELLOM. KOMMUNE OG SYKEHUSET INNLANDET HF Avtalen er inngått mellom X kommune og Sykehuset Innlandet HF, heretter SI. 1 Samarbeidsavtalen som helhet inneholder: Overordnet

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten. Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016

Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten. Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016 Helsehus informasjon, erfaringer hittil? v/sykehjemsetaten Etatsoverlege Siri Seterelv 5. november 2016 Fakta om Sykehjemsetaten Landets største drifter av sykehjem og Oslo kommunes nest største etat 4

Detaljer

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS

Erfaringskonferanse koordinerte. tjenester. Scandic Lerkendal 7mars. Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS Erfaringskonferanse koordinerte tjenester Scandic Lerkendal 7mars Kristoffer Lein Staveli og Siri Kulseng Tiller DPS 3 ambulante team ved Tiller DPS AAT - Ambulant akutteam ACT - Assertive community treatment

Detaljer

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester.

Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. Vedlegg 3 b til samarbeidsavtalen Samarbeid om inntak, innleggelse og behandling av pasienter med behov for psykiske helsetjenester. 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig

Detaljer

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen.

Gjennom rammeavtalen reguleres samhandling og områder for samarbeid som skal understøtte formålet med avtalen. Samarbeidsavtale mellom Klinikk psykisk helsevern for barn og unge (PBU) og BUP Voss i Helse Bergen HF, Betanien BUP og Barne-, ungdoms- og familieetaten Region Vest, Område Bergen 1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Detaljer

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune

Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse & Samfunn, Uio og Kari Sletnes, Avdelingsdirektør/kommuneoverlege, Oslo kommune Samarbeidsavtalen mellom Institutt for helse og samfunn (UiO) og Oslo kommune om forskning og utdanning knyttet til kommunale helse- og velferdstjenester Jeanette H. Magnus, Leder Institutt for Helse &

Detaljer

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen

Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Samhandlingskjeden kronisk syke Felles fagdag 12.november 2009 Prosjektleder Klara Borgen Trondheim kommune Målsetting Utvikle en systematisk samhandlingskjede for kronisk syke mellom spesialist- og primærhelsetjenesten

Detaljer

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no

Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Årsrapport PKO 2011. Bemanning ved utgangen av 2011: Praksiskoordinator Bente Thorsen, 50 % e post: bente.thorsen@ous-hf.no Kreftklinikken: Praksiskonsulent Eivind A Wik, 20 % e post eivind.a.wik@ous-hf.no

Detaljer

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus

Arbeidsgruppe 2. DPS -sykehus Arbeidsgruppe 2 DPS -sykehus Direktørmøte aina.olsen@helse-nord.no Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske sentre Hovedpunkter fra rapporten aina.olsen@helse-nord.no Bestilling fra Nasjonal

Detaljer

L S: S : H i H sto t ri r kk

L S: S : H i H sto t ri r kk Fagnettverk for læring og mestring: UNN og tilhørende kommuner Koordinator for læring og mestring Cathrine Kristoffersen, Ergoterapeut, Rehabiliteringstjenesten, Tromsø kommune Bodø 16 oktober 2014 Tromsø

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde

Områdeplan rehabilitering. Vestre Viken helseområde VEDLEGG 2 Områdeplan rehabilitering Vestre Viken helseområde Arbeidsgruppe Hjerneslag Medlemmer i arbeidsgruppen: Navn: Funksjon: Representerer: Ingvild Akeren Teamleder/fagleder ergoterapeut Fram helserehabilitering

Detaljer

Risør Frisklivssentral

Risør Frisklivssentral Risør Frisklivssentral Innlegg Helse- og omsorgskomiteen 08.05.2014 Christine K. Sønningdal Fysioterapeut og folkehelsekoordinator Frisklivssentral En frisklivssentral (FLS) er et kommunalt kompetansesenter

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark

Samhandling. Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Samhandling Sonja Solbakken Ass. Fylkeslege Fylkesmannen i Telemark Bakgrunn I juni 2009 la regjeringen fram samhandlingsreformen som en stortingsmelding. Vedtatt 27. april 2010 med sitat; Norge bruker

Detaljer

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling

Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling Avtale mellom xx kommune og Vestre Viken HF om samarbeid om gjensidig kompetanseutveksling 1 Partene... 3 2 Formål... 3 3 Avtalens virkeområde... 3 4 Lovgrunnlag... 3 5 Sentrale plikter, oppgaver og ansvar...

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator

RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator RS Helsenettverk Lister Bodil Bakkan Nielsen Prosjektkoordinator Mandat Listerrådet 2008: «Helsenettverk Lister skal styrke samarbeidet og den konkrete samhandlingen innen helse og omsorg, både mellom

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.

Trine Olsen <trine.olsen@lds.no> Sendt: 4. mars 2016 13:24 HSORHF PB Postmottak Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder. Fra: Trine Olsen Sendt: 4. mars 2016 13:24 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høring - Kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder Vedlegg: Høring - Kapasitetstilpasninger

Detaljer

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016

Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser. Union Scene 22. November 2016 Hurum kommune : Samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linjetjenesten for mennesker med ROP-lidelser Union Scene 22. November 2016 Samarbeid med Asker DPS Prosjekt psykisk helse og rus (utvikling av en modell

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus

Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Plan for å snu pasientstrømmer fra OUS til Ahus Ut- og innfasing Overføringsprosjektet versjon 9 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF 20. september 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister

Svar påp. henvendelse fra Lister brukerutvalg Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Helsenettverk Lister. Helsenettverk Lister Svar påp henvendelse fra Lister brukerutvalg 4.4.2011 Inger Marethe Egeland Prosjektkoordinator Farsund Flekkefjord Hægebostad Kvinesdal Lyngdal Sirdal I hvilken grad har kommunen vurdert etablering av

Detaljer

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.

PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling. Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04. PROSJEKTPLAN: Kirurgisk klinikk Integrert planlegging av pasientforløpene Pilot på urologisk avdeling Anbefalt: Mari Owesen Dato: 23.04.13 Godkjent: Ola D Sæther Dato: 23.04.13 Innhold 1 BAKGRUNN... 3

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF

Samhandlingsreformen - Godkjenning av tjenesteavtaler mellom Kongsvinger kommune og Sykehuset Innlandet HF KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 14.06.2012 058/12 AAN Kommunestyret 28.06.2012 096/12 AAN Saksansv.: Marianne Birkeland Arkiv:K2-F00

Detaljer

Arbeidet med pasientforløp ved St. Olavs Hospital + Helhetlige pasientforløp Sak til Administrativt samarbeidsutvalg 14/3-17

Arbeidet med pasientforløp ved St. Olavs Hospital + Helhetlige pasientforløp Sak til Administrativt samarbeidsutvalg 14/3-17 Arbeidet med pasientforløp ved St. Olavs Hospital + Helhetlige pasientforløp Sak til Administrativt samarbeidsutvalg 14/3-17 Tor Åm Samhandlingsdirektør Standardiserte pasientforløp; Krav til utredningstid,

Detaljer

Ressurssenter for migrasjonshelse

Ressurssenter for migrasjonshelse Oslo kommune Helseetaten Ressurssenter for migrasjonshelse Ressurssenter for migrasjonshelse Kurs for allmennleger og sykehjemsleger, Diakonhjemmet sykehus, 6.april 2016 Aida Kreso, seksjonsleder 1 Agenda:

Detaljer

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers

Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen. Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers 1 Finansiering Kommuner Helsedirektoratet Fylkesmannen Prosjekt FYRTÅRN Psykisk helse og rus Samhandlingsmodeller På tvers MÅL Møte innføringen av nye kommunale oppgaver og plikter innen psykisk helse

Detaljer

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær

Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Samhandlingsreformen - en viktigere reform for attføringsfeltet enn NAV-reformen? Geir Riise generalsekretær Side 2 Side 3 Ta noen grunnleggende ting først på alvor. Alt henger sammen med alt (GHB) Godt

Detaljer

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010

Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 Møte med eldrerådet i Harstad og Sør-Troms regionråd Harstad, 19. mars 2010 St.meld. nr. 47 (2008-2009) Samhandlingsreformen Rett behandling på rett sted til rett tid Fem hovedgrep i reformen Klarere pasientrolle

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget

Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget Vestby kommune Helse- og omsorgsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG OMSORGSUTVALGET Møtested: Moterom 136, eiendom Møtedato: 18.01.2010 Tid: 18:00 Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse

Detaljer