Historien om utviklingen av. Aker helsearena. en viktig ressurs for helsetjenesten i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Historien om utviklingen av. Aker helsearena. en viktig ressurs for helsetjenesten i Oslo"

Transkript

1 Historien om utviklingen av Aker helsearena en viktig ressurs for helsetjenesten i Oslo

2 Med undertekst: «Fra hus søker leietaker til nasjonalt utstillingsvindu»

3 Prosjektets mål Samhandlingsarena Aker skal: etablere og utvikle en felleskapsarena der eksisterende helsevirksomhet samhandler slik at det gir en merverdi for byens befolkning utvikle og etablere nye helsetjenestetilbud til befolkningen i Oslo. være en arena der alle parter, lokal-/områdesykehusene, etater, bydelene, brukere, fastleger og avtalespesialister bidrar aktivt i utviklingen møte fremtidens helseutfordringer med nyskapende forsknings- og læringsmiljøer, utviklet i fellesskap mellom sykehusene og kommunen 3

4 Visjon Sammen får vi til mer

5 Samhandlingsarena Aker prosjektorganisasjon Styringsgruppe Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester Oslo universitetssykehus Akershus universitetssykehus Diakonhjemmet/Lovisenberg sykehus Bydelene i Oslo Sykehjemsetaten, Oslo kommune Ansattes organisasjoner Brukerrepresentanter Hovedprosjektleder Marie Anbjørg Joten, Oslo kommune Referansegruppe Samarbeidsutvalget Felles pro sjektstab Prosjektleder Oslo kommune, Marie Anbjørg Joten Prosjektleder helsearena Aker Per Magnus Mæhle Suppleres med øvrige sykehus og bydeler Prosjektstøtte Samhandlingsarena Aker Rusbehandling og psykisk helsevern Prosjektleder Lars Lian OUS senger Areal/ leieavtaler Geriatrisk ressurssenter Prosjektleder Kari Sletnes Døgnrehabilitering Prosjektleder Anne Berger Sørli Legevakt Aker Prosjektleder: Fredrik Iversen Prosjektleder: Akutt døgnenhet Migrasjonshelse Prosjektleder Bjørg Torill Madsen Brukermed virkning Prosjektleder Geir Bornkessel I prosjektgruppene er sykehusene, bydelene, etatene,brukerne, ansattes organisasjoner/ vernetjenesten deltagere 5

6 Samhandlingen på Aker i statlig søkelys Kjekt å se at samhandlingsarenaen tar form, uttalte tidligere helse- og omsorgsminister Grete Strøm-Eriksen da hun besøkte Aker i mai 2012 med 75 mill i låneramme. Jeg har to budskap når det gjelder Aker: Det skal være sykehusdrift på Aker i overskuelig tid framover. Samhandlingsarena på Aker skal bli et forbilde for resten av landet

7 r Måten lokalene til Aker sykehus brukes er med på å gi innbyggerne et godt helsetilbud. Samhandlingsreformen har kommet for å bli. Bent Høie

8 Oslo kommune Aker - en merverdi for Oslos befolkning samhandling i Oslo og en ressurs for kapasitetsutfordringer i Oslo-sykehusene 8

9 Aker helsearena 21 8 Avtale mellom partene om kvm 200 senger 12 operasjonsstuer

10 Suksesskriterier Felles prosjektstab OK og OUS, nå også Sunnaas Konkrete resultatforventninger Ferdige politiske prosesser Oppdrag fra Helse Sør-Øst i oppdragsdokument til helseforetak og sykehus Drift av virksomhet både fra sykehus og kommune Forankring sykehus, kommune, bydeler, brukere og ansatte HSØ beslutning om etablering av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering Utvidet låneramme til OUS fra Helsedep. 75 mill. i 2012 Arbeidsform med bred forankring i 16 delprosjekter

11 Hovedresultater Strategisk plattform Synergi, innovasjon, klinisk aktivitet og kompetanseutvikling Fem satsingsområder Ny og fremtidsrettet aktivitet Samarbeidsavtale juridisk bindende med samarbeidsorgan mellom partene Arealplan med rammer for investeringer og byggeprosjekter

12 Arbeidsform Synergieffekter Innovasjon

13 Et eksempel på synergi og innovasjon KAD

14 Et eksempel til på synergi og innovasjon Fagnettverk Følgeforskning

15 Aker helsearena Tverrfaglig rehabilitering Migrasjonshelse Klinisk aktivitet Synergi og Innovasjon Kompetanseutvikling Akuttjenester i kommunehelsetjenesten Eldremedisin og velferdsteknologi Livsstilssykdommer

16 Eldremedisin og velferdsteknologi Hva er etablert Geriatrisk dagavdeling og poliklinikk, OUS Geriatrisk ressurssenter med visningsleiligheten Almas hus, Oslo kommune Hvorfor det er viktig Eldre kan klare seg lengre og ha det trygt i eget hjem Økt kompetanse på geriatri og velferdsteknologi blant ansatte i kommune og sykehus Hva vi skal gjøre fremover Felles kraftsenter for velferdsteknologi gjennom samarbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Utvikle samarbeid mellom Geriatrisk ressurssenter, Sykehjemsetaten og geriatrimiljø i sykehus Drive kontinuerlig samarbeid innen forskning og kvalitetsutvikling med universitet, høgskoler og andre forskningsinstitusjoner Bidra til utdanning av fremtidens helsearbeidere tilpasset «fremtidens behov» Bidra til at det skapes gode pasientforløp på tvers av forvaltningsnivå

17 Tverrfaglig rehabilitering Hva er etablert OUS rehabilitering poliklinikk, dag og døgn - 21 senger Oslo kommune Rehabiliteringsavdeling - 23 senger Sunnaas tverrfaglig poliklinikk virksomhet Sunnaas Regional kompetansetjeneste for rehabilitering Sophies Minde ortopedi AS Hvorfor det er viktig Rehabiliteringsansvar både i spesialist og kommunehelsetjeneste Samhandling mellom aktørene en forutsetning for rehabilitering Stor mulighet for kompetanseutvikling og utvikling av rehabilitering mellom partene Hva vi skal gjøre fremover Utvikle modeller for rehabilitering på tvers av behandlingsnivåer, ved bruk av Akers kompetansemiljøer Utvikle sammenhengende pasientforløp innen rehabilitering Være pådriver for implementering av kunnskapsbasert praksis Yte rehabiliteringstjenestene ut fra internasjonale standarder Utvikle «Studio 99» som tverrfaglig treningspoliklinikk i regi av Sunnaas Utvikle et standardisert kartleggingsverktøy som kan benyttes i alle tjenester. Etablere en funksjon for kommunen med oversikt over alle rehabiliteringstilbud

18 Livsstilssykdommer Hva er etablert Oslo universitetssykehus Læring og mestringssenter Nasjonalt senter for læring og mestring Endokrinologi og overvekstpoliklinikk Hvorfor det er viktig - Stor økning av livsstilsykdommer - Mye å hente på forebygging Hva vi skal gjøre fremover Modellutvikling for forebygging og behandling av livsstilssykdommer Aker utvikles til et møtested, med kompetanseoverføring Samarbeid mellom LMS på Aker og bydelenes LMS -tiltak/frisklivssentraler Arbeide for lokalisering av avtalespesialisthjemler innen relevante fagområder Vurdere utvikling av en tverrfaglig spesialistpoliklinikk for livsstilssykdommer Bruke ny teknologi for å utvikle mestringsstrategier for livsstilssykdommer.

19 Migrasjonshelse Hva er etablert Ressurssenter for migrasjonshelse med deltidsstilling fra Ahus og OUS Hvorfor det er viktig Skape en likeverdig helsetjeneste Øke kunnskap om helse i innvandrerbefolkningen Hva vi skal gjøre fremover Utvikle verktøy for oppfølging av asylsøkere, overføringsflyktninger og familiegjenforente i bydelene Utvikle modeller for å bedre kunnskap om helsetjenestetilbud Samle kunnskap og kompetanse innenfor fagområdet, og overføre denne til helsepersonell i kommunen og spesialisthelsetjenesten Videreutvikle samarbeid med øvrig virksomhet lokalisert på Aker helsearena Sikre erfaringsutveksling og kompetanseutvikling i samspill med andre kompetansemiljøer, brukerorganisasjoner, forskningsinstitusjoner, høgskoler og universitet

20 Akuttjenester i kommunehelsetjenesten Hva vi har etablert Legevakt Aker Kommunal akutt døgnenhet, KAD 32 senger, 20 nye senger i des Det søkes etablert totalt 73 senger i 2015 Hvorfor det er viktig Unngå sykehus innleggelser Like godt tilbud som i sykehus, i nært samarbeid med bydeler og fastleger Allmennmedisinsk tilnærming med helhetlig vurdering, behandling og oppfølging Sømløs og smidig overføring mellom behandlingsnivåene Behandling og omsorg til lavere kostnadsnivå Hva vi skal gjøre fremover Videreutvikle samarbeidet mellom legevakt, KAD og ambulansetjeneste Bidra til utvikling av teknologiske løsninger for helsetjenesten (SMART-KAD) Videreutvikle samarbeid med bydeler og sykehus om gode pasientforløp Opprettholde og videreutvikle samarbeid med andre virksomheter på Aker for bedre pasientbehandling Drive kontinuerlig samarbeid innen forskning med universitet, høgskoler og andre

21 Ambulanse Pasient Legevakt Aker ma-fr lø-sø Hjemme tjenester Legevakt Storgt 40 m/obspost Sykebesøk KAD Hjem evt m/ tilbud i bydel Ambulant team Sykehjem Skadelegevakt Storgt 40 KAD lege Andre Sykehus Poliklinikk Mottak Avdeling Fastlege

22 Hvem legger inn pasientene?

23

24 Sykehustjenester Hva er etablert Rusakuttmottak m sengepost og 2 sengeposter for avrusning Kirurgi,:12 operasjonstuer i full bruk innenfor fagområdene: urologi, endokrinkirurgi, karkirurgi, ortopedi, plastikkirurgi, kjevekirurgi, overvektskirurgi 8 poliklinikker, laboratorium, røntgen, mange ikke medisinske støttetjenester Hva har blitt etablert i prosjektperioden Mammografiprogrammet Nasjonal lærings- og mestringstjeneste innenfor helse Hva vi skal gjøre fremover Endre drift på operasjonsstuene til elektiv kirurgi og dagkirurgi Opprette 5 døgns sengepost for innleggelse i 2-3 døgn etter kirurgi Viktig med disse sykehustjenestene for å beholde medisinske støttetjenester

25 Overføring fra prosjekt til linjeorganisasjon OUS endret deltagelse i prosjektet et år før hovedprosjektets avslutning og ansatte stedlig leder Det er etablert nå tre koordinatorfunksjoner inn i felles strategisk utviklingsforum Tett samarbeid i strategisk fremdrift og utvikling en utfordring vrs. linjeledelse i organisasjonene Krever stor grad av fleksibilitet, forståelse for egen linjeorganisasjon, evne til å være smidig og lojal både til fellesskapet og egen organisasjon

26 Hva skjer videre? Permanente systemer for videreføring av samarbeidet er etablert. Samarbeidsorganet skal utrede og anbefale bruk av arealet på Aker helsearena Strategisk utviklingsforum skal: arbeide videre med det faglige innholdet på Aker, holde trykket på videreutvikling av synergier mellom aktørene se etter nye aktører som vil kunne bidra til å nå målene for Aker helsearena

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015

Aker helsearena. Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift. Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Aker helsearena Nyhetsbrev nr.2 - mars 2015 Prosjekt Samhandlingsarena Aker er avsluttet Aker helsearena er i full drift Prosjekt «Samhandlingsarena Aker» ble gjennomført i samarbeid mellom Helse Sør-

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018

DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 DEL III: STYRETS PLANDOKUMENT 2015-2018 1. Utviklingstrender og rammebetingelser 1.1. Innledning Akershus universitetssykehus HF (Ahus) arbeider ut fra visjonen Menneskelig nær faglig sterk. Oppdraget

Detaljer

Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening - Mars 2014

Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening - Mars 2014 Side 1 av 12 Informasjon og nyheter fra Oslo legeforening - Mars 2014 Kjære kollega Nyhetsbrevet sendes per e-post til fastleger som er registrert med e-postadresse i Legeforeningens register. Redigeres

Detaljer

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2010. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2010 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2011 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene

Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og. omsorgstjenestene Oslo kommune Byrådsavdeling for eldre og sosiale tjenester Overordnet strategisk kompetanseplan for pleie- og Bydelsadministrasjonen omsorgstjenestene S a g e n e 2013-2015 2 3 Innhold 1 INNLEDNING...

Detaljer

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020

Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 Forslag til Lokalsykehusstrategi 2010-2020 - Tillit, tilgjengelighet og omsorg Rapport fra en arbeidsgruppe Prosjektgruppen November 2009 FORORD Helse Nord RHF har som mål å tilby befolkningen i Nord-Norge

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 28/15 Strategi for utdanning og kompetanseutvikling i Helse Midt-Norge 2015-2020 Saksbehandler Silje Paulsen Ansvarlig direktør Saksmappe 2014/496 Anne Katarina Cartfjord

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS

KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS KLINIKK FOR PSYKISK HELSE OG RUS STRATEGIPLAN 2013-2016 1. Innledning 1.1. Klinikk for psykisk helse og rus Etableringen av Vestre Viken HF har medført at området psykisk helse og rus er organisert i én

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Strategidokument for Helse Sør-Øst

Strategidokument for Helse Sør-Øst dokument for Helse Sør-Øst Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Arbeidsdokument Hamar, 08.10 2012 1 Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag strategidokumentets hensikt... 3 2 Kvalitet, kompetanse og ledelse

Detaljer

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad

Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte. Seniorrådgiver Ingvar Rolstad Samhandlingsreforma; er føresetnadene oppfylte Tema Et «tilbakeblikk» på utgangspunktet for reformen Status Hva kreves for å lykkes Folkehelse en del av samhandlingsreformen Ledelse Et «tilbakeblikk» på

Detaljer

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014

Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Statusrapport fra mediebildet og andre kilder uke 10 og 11 Region: Sør-Øst Dato: 26.2 12.3.2014 Viktigste oppslag: Vurdering av oppslag: Tiltak fra koordinator: Til HOD sin nettside eller aktuelt for statsrådsbesøk?

Detaljer

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill

Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill Utforming av spesialisthelsetjenesten i Helse Sør-Øst frem mot 2020 - innspill 20 Innspill fra brukerutvalg og brukerorganisasjoner Det er mottatt innspill fra følgende brukersammenslutninger og organisasjoner:

Detaljer

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne

1 Anbefalinger til fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Oppsummering av arbeidsgruppenes anbefalinger - 5 delprosjekter 12. februar i år vedtok styret

Detaljer

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken

Innledning. Overordnede mål for sykehuspolitikken 3 Forsvar fellesskapets sykehus! Felles plattform mellom LO og Arbeiderpartiet om sykehuspolitikk Vedtatt i Sarnarbeidskomiteen mellom LO og Arbeiderpartiet 15.4.2013. Innledning Høsten 2013 er det stortingsvalg.

Detaljer

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus

Nye Molde sjukehus. Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov. Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Nye Molde sjukehus Hovedfunksjonsprogram med revidert arealbehov Vedlegg til Konseptrapport for Nye Molde sjukehus Inkluderer oppdatert arealbehov vedtatt i styret for Helse Nordmøre og Romsdal 27.05.2008

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Utkast til strategiplan 2012 2014

Utkast til strategiplan 2012 2014 Utkast til strategiplan 2012 2014 Sørlandet sykehus HF Ekstern høring utsendt 1.april, svarfrist 31.mai 2011 Arbeidsdokument Versjon 4 Trygghet når du trenger det mest Versjon 4, ekstern høring 01.04.2011

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer