Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Vedtatt av kommunestyret i sak 3/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013-2016. Vedtatt av kommunestyret 07.02.2013 i sak 3/13"

Transkript

1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Vedtatt av kommunestyret i sak 3/13

2 Innhold 1.0 Innledning Anlegg og aktivitet Milepæler i planprosessen Målsetting Utfordringer Medvirkning Gjennomførte tiltak i planperioden Utviklingstrekk i kommunen Kommunale strukturer / eksisterende planer Handlingsprogram aktivitet Friluftsliv Kultur / frivillig sektor Friskliv /Folkehelse Skoler og barnehager Handlingsprogram anlegg Drift av anlegg Kommunalt engasjement Arealsituasjonen Prioritering av søknader om spillemidler Langsiktige ønsker og behov for anlegg Prioritert handlingsprogram for anlegg Finansiering Finansiering av anlegg Finansiering av aktivitet Finansiering av utstyr og drift anlegg Dagens aktiviteter og anlegg Aktiviteter Anlegg Kart over idrettsanlegg Kommunestyrets vedtak i sak 3/13 den 7. februar Forsidebilde: Utsikt fra Mesøytoppen mot Reipå og Skjeggen. Foto: Trond Skoglund. Meløy kommune, enhet kultur, Gammelveien 5, 8150 Ørnes Telefon: Telefaks: Epost: - Internett: stegre/skotro Flere eksemplarer av planen kan lastes ned fra eller fås ved henvendelse til Servicetorget i Meløy kommune, tlf

3 1.0 Innledning 1.1 Anlegg og aktivitet Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser skal være kommunens styringsdokument når det gjelder anlegg og aktivitet innenfor idrett og fysisk aktivitet. Meløy har siden 1994 hatt en plan for utbygging av anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Kulturdepartementet setter krav til en slik plan for å kunne søke spillemidler. Planen er tidligere revidert i 1998, 2001, 2006 og Tidligere var dette en plan som kun fokuserte på anleggsutbygging, mens det siden 2001 har vært fokusert på aktivitet, og handlingsprogram for aktivitet er nå en del av planen. Det er utviklet en forståelse av at det ikke er tilstrekkelig for det offentlige å kun engasjere seg i anleggsutbygging, engasjement i aktivitet er også nødvendig for å oppnå allsidig fysisk aktivitet for et bredt spekter av befolkningen. Handlingsplanen skal rulleres hvert år, og hvert fjerde år skal planen ha en grundig revidering. Kultur og kirkedepartementet stiller et minstekrav til planens innhold. Meløy kommunes plan tilfredsstiller departementets krav og er utarbeidet i henhold til de krav som stilles i LOV nr 71: Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan og bygningsloven) 1.2 Milepæler i planprosessen Tid Oppgave April Utarbeiding av planprogram, melding om planoppstart 27. april 2012 April mai Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn høringsfrist 8. juni Juni Fastsetting av planprogrammet Juni To åpne møter om planarbeidet Ørnes og Halsa uke 24 Juni september Utarbeiding av planforslag September Politisk førstegangsbehandling av planforslaget September oktober Planforslag til offentlig ettersyn November Merknadsbehandling og endring av planforslag Desember Politisk sluttbehandling av planforslaget 1.3 Målsetting Meløy kommune vil at alle grupper i befolkningen, i eget nærmiljø eller i kommunen forøvrig, skal gis gode muligheter til allsidig fysisk aktivitet og naturopplevelser. Herunder lek, friluftsliv, breddeidrett og konkurranseidrett. 1.4 Utfordringer Meløy kommune har de siste årene satset innenfor området folkehelse. Det er ansatt folkehelserådgiver og vi har fått etablert Meløy Frisklivsentral. Vi ser at det er mange utfordringer når det gjelder arbeidet med fysisk aktivitet og naturopplevelser. Utfordringene har gått igjen over tid, og samme utfordringer som vi hadde i forrige plan er fortsatt gjeldende nå ved ny revisjon av kommunedelplanen. Det er vanskelig å finne en felles arena der utfordringene kan diskuteres både for kommunale sektorer og ikke minst frivillige lag/foreninger. Manglende fysisk aktivitet hos befolkningen Idrettstilbud for alle barn i samsvar med NIFs bestemmelser for allsidig barneidrett 2

4 Stort frafall av ungdom og dårlig tilbud til ungdom som vil satse seriøst Rekruttering av trenere og kompetanse til trenerne Skoleidrett/fysisk aktivitet i skolen prioriteres dette nok? Videreutvikle samarbeid mellom idrettslagene Drift av Meløy Idrettsråd Antall idrettslag struktur/sammenslåing? Idrettsinformasjon internt og eksternt Drift av idrettsanlegg Tilbudene i idrettslagene allsidighet eller særidrett? Aktivitetsplaner målsettinger Etablering av gode nærmiljøanlegg/skoleanlegg 1.5 Medvirkning Det å oppnå medvirkning fra berørte og interesserte organisasjoner, institusjoner, bedrifter, etater og privatpersoner er viktig. Dette for å oppnå en god plan som flest mulig vil oppfatte som et viktig arbeidsverktøy, og som igjen fører til at resultater oppnås. I hht. vedtatt planprogram er arbeidet med kommunedelplanen annonsert, det er sendt ut informasjon til lag/foreninger, skoler/barnehager m.fl. Det ble gjennomført 2 folkemøter i juni, et på Ørnes og et på Halsa. Dessverre viste deg seg at det ikke ble noe oppslutning om disse møtene. Kun er person møtte på Ørnes. Det innkommet få innspill til planen, de innspill som er kommet går på anlegg, ingen når det gjelder aktivitet. Foreliggende plan er derfor et resultat av kommunens arbeid og erfaringer. 1.6 Gjennomførte tiltak i planperioden Eksisterende plan har vært et styringsdokument i forhold til bygging av anlegg og planlegging/ gjennomføring av aktivitet. Det har i perioden vært stor aktivitet når det gjelder anleggsutbygging og mange anlegg er ferdigstilt. Anlegg: I perioden er følgende anlegg ferdig eller påbegynt: Meløy kommune Neverdal Samfunnshall Glomfjord IL Renovering kunstgressbanen Ørnes IL Mosvold kunstgressbane FAU Reipå skole Ballbinge Reipå IL kunstgressbane/meløy Fotballhall Nordtun HelseRehab Tursti Glomfjord Alpinsenter Snøkanon FAU Neverdal skole Akebakke Meløy kommune Renovering basseng Enga Orienteringskart Halsa Spilderdalen Mosvolddalen Reipå Spildra skole Neverdal skole Svartisen 3

5 Neverdal UIL Fotballbane kunstgress Meløy kommune Renovering dekke Glomfjordhallen Varmstue alpinsenteret Glomfjord Alpinsenter Tursti Breivikhøgda Berivika velforening Planlegging idrettshall Engavågen Det er innvilget kommunale anleggsmidler til anleggene. Når det gjelder spillemidler er mange av anleggene ferdigstilt uten å ha fått tilsagn om midler. Lagene har valgt å forskuttere spillemidlene. De anlegg som nå venter på spillemidler er: Klatrevegg Ørneshallen, renovering kunstgress Glomfjord, kunstgress Mosvolddalen, kunstgress Reipå, tursti Nordtun, fotballbane kunstgress Neverdal, dekke Glomfjordhallen, renovering basseng Enga skole. Det vil si at alle anlegg vi har på vår søknadsliste for spillemidler er ferdigstilt, og spillemidler forskuttert. Aktivitet: Handlingsprogrammet for aktivitet er forholdsvis stort i forhold til avsatte midler og også ressurser til å jobbe med disse tingene. I denne perioden har det derfor vært mest opprettholdelse av eksisterende tilbud som har vært prioritert, vi har ikke klart å gjennomføre så mange nye ting. Fra handlingsprogrammet for aktivitet er følgende tiltak gjennomført/i drift: Fjelltrimmen, Rallarmarsjen, drift av utstyrssentralen, turorientering, aktiviteter innen FYSAK, Aktiv Skolevei, Åpen Hall Ørnes/Glomfjord (en periode), Aktivitetsdag gjennomført et par år, det er etablert svømmeklubb, Meløy Frisklivsentral er etablert og i drift, kulturskolen har fått i gang tilbud på dans og forskjellige turbeskrivelser med kart er lagt på kommunens hjemmeside. Det har i perioden vært jobbet med å utvikle Meløy Idrettsråd (har ikke lyktes), det har vært gjennomført noen kurstilbud til idrettslagene, noen lag tilbyr åpen hall for aldersgruppen 0 6 år. Det har ikke vært jobbet med følgende: Avklare behovet til funksjonshemmede, økt markedsføring av hytter i fjellet, merking og skilting av eksisterende turstier for økt aktivitet, islegging av baner, felles termin og aktivitetsliste, ungdom som trenere og ledere, åpen hall for eldre, basistreningsgruppe (har gjennomført kurs), integrering av psykisk utvh.h. i idrettslagene, turstaven for eldre. Innen området skoler og barnehager er det kun Aktiv skolevei det har vært arbeidet aktivt med. 4

6 2.0 Utviklingstrekk i kommunen Folketallet per 1. januar 2012 var innbyggere. Befolkningstettheten er 8 innbyggere per kvadratkilometer. Dette er høyere enn snittet for Nordland fylke, som er 6 innbyggere per km 2. Andelen bosatte i tettbygde strøk er 51 %. Dette er lavere enn snittet for Nordland fylke, som er 69 %. Meløy er inndelt i ti skolekretser. Flere av disse er relativt befolkningsrike: Befolkningsmengde i kretsene i Meløy kommune 1. januar 2012 Reipå 717 Engavågen 856 Ørnes 1854 Meløy 196 Neverdal 725 Bolga 104 Glomfjord 1264 Støtt 35 Ågskardet 102 Uoppgitt 11 Halsa 793 I alt 6657 I perioden har Meløy kommune hatt en nedgang i folkemengden på 2 %, fra 6796 innbyggere i 2000 til 6650 i I aldersgruppene opp til 40 år er blitt færre innbyggere, mens det i aldersgruppene over 40 år blitt flere. Befolkningen i kommunen består i dag av færre unge og flere middelaldrende og eldre enn for ti år siden. Statistisk sentralbyrås framskriving av folkemengden mot 2040 viser at denne utviklingen vedvarer. Prosent aldersfordeling i Meløys folkemengde i 2000 og 2011, samt framskrevet i 2040 alternativ MMMM. Aktivitet: Det foreligger ingen offentlige undersøkelser når det gjelder fysisk aktivitet i Meløy kommune. Vi antar allikevel at Meløy kommune kan sammenlignes med landet for øvrig. Det er ikke noe som kan tilsi at vi er mer eller mindre aktive enn befolkningen ellers. Det finnes mange aktiviteter i kommunen som er godt besøkt. Oppslutningen i idrettslagene er god blant barn, men vi ser at vi får frafall når det gjelder ungdommen. Den delen av befolkningen som er aktiv deltar på treningssenter, Fjelltrimmen, ulike aktivitetstilbud som finnes både i privat regi og via idrettslag/kommune. «Uorganiserte» tilbud 5

7 med trimkasser, Fjelltrimmen, o.l. er godt besøkt. Som det framgår av punkt 7.1 så er det mange aktivitetstilbud, de fleste godt besøkt. Aktivitetstrendene går nok litt opp og ned. Pr. tiden er hånballaktviteten i nedgang, mens det nok er større fokus på fotball. Det er en liten trend med opprettelse av nye aktivitetstilbud som boksing, klatring, bueskyting. Utfordringen i kommunen er å få i fysisk aktivitet de som er inaktiv. Her er det nok nødvendig å tilrettelegge flere tilbud og ikke minst motivere til deltakelse. Det er ofte de som allerede er aktiv som deltar på nye tilbud. 3.0 Kommunale strukturer / eksisterende planer Meløy kommuneplansystem skal ivareta planverk og planprosesser i kommunen, se Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser er en del av dette plansystemet. Handlingsprogrammet i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser rulleres hvert år i sammenheng med budsjett og økonomiplanarbeidet. I kommuneplan , som er den overordnete planen i Meløy kommune, er det tatt med flere strategier om fysisk aktivitet og folkehelse, her i blant at fysisk aktivitet og naturopplevelser for mennesker i alle aldre skal være et satsingsområde, og at kommunen skal øke innsatsen for tilrettelegging av friluftsområder, blant annet med tanke på bevegelseshemmede. I kommuneplanens arealdel er det avsatt arealer til idrettsanlegg, friluftsområder, nærmiljø og lekeareal. Kommuneplanen kan lastes ned fra nettsiden Kommunens satsing på folkehelse er styrket de senere år gjennom etablering av folkehelsesatsingen KRAFT og frisklivssentralen. 6

8 4.0 Handlingsprogram aktivitet Det er utarbeidet et handlingsprogram for aktivitet der tiltakene er inndelt i fire hovedgrupper: 1. Friluftsliv 2. Kultur / frivillig sektor 3. Meløy Frisklivsentral / helse 4. Skoler og barnehager Vi har tidligere hatt mange ulike tiltak i dette handlingsprogrammet. Erfaringene vi har gjort er at det er vanskelig å få arbeidet med alle disse tiltakene. Vi har derfor for denne perioden valgt å redusere antall tiltak og prioritert tiltak som vi ser er mulig i forhold til ressurser å få gjennomført i perioden. Dette er også tiltak som vi ser er mest utfordrende å få igangsatt i vår kommune. I handlingsprogrammet er et oppgitt ca. når og ca. kostnader på prosjektene. Igangsetting av prosjektene avhenger av hva økonomien tillater og hva arbeidskapasiteten tillater. 4.1 Friluftsliv Hva Hvem Ca. når Ca kostnader Merking og skilting av eksisterende turstier for økt aktivitet Fortsette med å legge inn turbeskrivelser med kart på kommunens hjemmeside. Økt markedsføring av hyttetilbudet i fjellet samarbeid med MNU, Meløy Fra tilskudd Turlag og andre MNU søker plan og utvikling/kulturenheten årlig 0 Kulturenheten i samarbeid med Meløy JFF, Glomfjord JFF og BOT Kultur / frivillig sektor Hva Hvem Ca. når Ca. kostnader Tilby opplæring og instruksjon for Kulturenheten i samarbeid med Årlig årlig 8000 barneidretten. idrettslagene. Kompetanseheving innen idretten. Kartlegge Kulturenheten i samarbeid med årlig behov og tilby aktuelle kurs Meløy Idrettsråd, idrettslagene og Nordland idrettskrets. Kartlegge hvilke behov som eksisterer innen Kulturenheten I løpet av idrett for funksjonshemmede. Formidle informasjon og kontakt mellom idrettslagene og funksjonshemmede Uformelle idrettsaktiviteter for ungdom Aktuelle idrettslag, Meløy Årlig ungdomsråd, kulturenheten m.fl. Etablere basistreningsgruppe kulturenheten i samarbeid med i løpet av idrettslagene/idrettsrådet. Dette for å få fokus på basistrening som kan benyttes i alle idretter. Etablere 5 topps tur i kommunen Kulturenheten i samarbeid med idrettslag, bedrifter Fra

9 4.3 Friskliv /Folkehelse Hva Hvem Ca. når Ca. kostnader Arbeide for at Meløy kommunes har økt fokus Meløy kontinuerlig 0 på forebyggende helsearbeid og gode resultater på dette området. Frisklivsentral/Folkehelserådgiver Etablere ulike trim og mosjonstilbud for eldre Meløy Frisklivsentral/ i og utenfor institusjoner. kommunefysioterapeut/omsorg Trening på resept (TRP) fortsette og utvide Meløy Frisklivsentral kontinuerlig tilbudet. Få flere som henvises til TRP Tilbud til ungdom med overvekt Meløy Frisklivsentral i samarbeid med andre enheter i kommunen kontinuerlig Mottatt skjønnsmidler Utrede og få i gang «Frisklivsdosetten» Meløy Frisklivsentral/ folkehelserådgiver/omsorg 2013/14 Mottatt skjønnsmidler. 4.4 Skoler og barnehager Hva Hvem ca. når ca. kostnader Etablere og videreutvikle tiltak for friluftsliv og Undervisning kontinuerlig 0 uteaktiviteter i barnehagene Samarbeid skole og idrett. Etablering av Kulturenheten/FYSAK i samarbeid Starte arbeidet i skoleidrettsdager og skoleidrettskonkurranser med undervisning/skolene og 2014 idrettslagene Fortsette ordningen med Aktiv skolevei, Kulturenheten i samarbeid med Årlig viderføring og utvikling undervisning Etablering samarbeid orientering i skolene Meløy Orienteringsklubb/undervisning

10 5.0 Handlingsprogram anlegg 5.1 Drift av anlegg I Meløy kommune er hovedprinsippet at anleggene bygges/eies og drives av organisasjonene selv. Dette er et stort løft for disse da det koster mye, både i form av det økonomiske og i forhold til å engasjere til den dugnadsinnsatsen som er nødvendig. Det vil også være ekstra kostnader for mange lag i tiden framover, da mange anlegg er bygget der lagene har tatt opp lån for å forskuttere spillemidlene. Det er avsatt kr på kulturbudsjettet til drift av anlegg. I forhold til anleggsmengden dette skal fordeles på er dette for lite, det innebærer ca. kr i driftsstøtte til hvert anlegg. Summen blir mindre ettersom flere anlegg blir bygget. Dette beløpet har ikke vært endret på mange år. Idrettslagene må også gå til innkjøp av en del større anleggsutstyr for å drifte anleggene. Her er det avhjulpet noe i forhold til at det fra 2007 ble avsatt kr i investeringstilskudd til idrettsutstyr/lys i lysløyper. Fra 2012 er dette beløpet redusert til kr ,00. Dette med bakgrunn i pålagt reduksjon i kulturenhetens budsjett. 5.2 Kommunalt engasjement Mange lag har et ønske om et sterkere engasjement fra kommunens side når det gjelder drift av anlegg. Dette gjelder både økning av den økonomiske rammen og også praktisk hjelp til driften. Det ble for noen år siden påbegynt en utredning på drift av anlegg hvor det ble innhentet hva som ble gjort, dugnadstimer og kostnader. Det ble da lagt ned mange timer i klipping av gressbaner og oppkjøring/rydding av lysløyper/skiløyper. Arbeidet med denne utredningen stoppet litt opp, da det i prosessen viste seg vanskelig å finne gode løsninger på denne saken. Til sist handler det i hovedsak om midler til å utføre dette arbeidet, enten som direkte tilskudd til lagene eller som kjøp av tjenester. Meløy kommune kan pr. i dag ikke levere de tjenester som etterspørres. Det er også blitt en endring i situasjonen da det de siste par årene er etablere flere kunstgressbaner i kommunen. Det er mulig denne saken må tas opp på nytt En av intensjonene til Norges Idrettsforbund er at det skal være gratis leie/bruk av idrettshaller når det gjelder barne og ungdomsaktiviteter for utøvere under 18 år. Dette ble vedtatt i 2007 og det er årlig avsatt kr ,00 til dette formålet. Dette dekker opp dagens aktivitet. 5.3 Arealsituasjonen Det er nødvendig å sikre områder til idrettsanlegg og friluftsliv. Ved revisjon av kommuneplanens arealdel i 2007 er det fokusert på å sikre uteareal og turområder som brukes av skoler, barnehager, velforeninger, idrettslag og lignende. I kommuneplanens arealdel er noen nærområder sikret som friområder, mens en del viktige friluftsområder er avsatt til hensynsområder for friluftsliv. Kommunen gjennomførte i en kartlegging av viktige friluftsområder. Disse opplysningene vil bli innarbeidet ved neste revisjon av kommuneplanen i

11 5.4 Prioritering av søknader om spillemidler Driftsutvalget foretar prioriteringen av mottatte spillemiddelsøknader. Frist for innsending av søknader er 15. oktober hvert år. For nye søknader er fristen for innsending til teknisk godkjenning 15. september. Driftsutvalget behandler saken i desember møtet, og søknadene innsendes til fylkeskommunen innen 15. januar neste år. Før behandling i driftsutvalget skal saken forelegges Meløy Idrettsråd for høringsuttalelse. Søknadene prioriteres i ordinære søknader (inkl. rehabilitering og handicapanlegg) og nærmiljøanlegg. Praksis i dag er at nye søknader automatisk blir satt nederst på prioriteringslisten. Denne praksisen vil også være gjeldende i framtida hvis det ikke skulle være noe spesielt som tilsier at det bør gjøres unntak. Anleggene skal minst stå på uprioritert liste i kommunedelplanen hvis det skal være mulig å søke spillemidler. Dette gjelder spesielt større anlegg. 10

12 5.5 Langsiktige ønsker og behov for anlegg Her følger en uprioritert liste over langsiktige ønsker og behov for idrettsanlegg og friluftsområder. Det er kommet noen innspill ifbm. denne revisjonen, oversikten bygger ellers i hovedsak på planer/behov som er innmeldt fra lagene ved forrige revidering. Dette er anlegg der planene kun er på idèstadiet, og hvor det ikke er fremmet spillemiddelsøknader eller andre søknader. Anlegg Prosjekteier Sted Byggestart Mål / størrelse Driftskostnad Vedlikeholdskostnad Byggekostnad per år per år Styrketreningsrom Ørneshallen BA Ørneshallen Ikke vedtatt 200 m Inngår i budsjett for Ørneshallen Rehabilitering lysløype Neverdal UIL Neverdal Ikke fastsatt 3 km Utvidelse klubbhus Neverdal UIL Neverdal Ikke fastsatt 9x15 m Garasje/lager skianlegg Neverdal UIL Neverdal Ikke fastsatt Flerbrukshall IL Halsakameratene Halsa 2018 Normalhall Varierende Renovering nærmiljøanl. kunstgress IL Halsakameratene Halsa x pr. år saml drift/vedlikehold Renovering/rensing nærmiljøanl. Friidrett IL Halsakameratene Halsa m pr. år saml. Dekke trenger hoppegrop drift/vedlikehold kun rengjøring Kunstgressbane IL Halsakameratene Halsa x106 m Lysløype ski IL Halsakameratene Bjærangen 2016 Ca 2500 m Turløype tilrettelagt for funksjonshemmede Halsa Grendelag / IL Halsa Ikke fastsatt 1-2 km Halsakameratene Skiskytterarena Meløy ski & Spilderdalen På Ca 82 m sykkelklubb planleggingsstadiet Tidtakerbu/speakerbu Meløy ski & Spilderdalen På m sykkelklubb planleggingsstadiet Skileikanlegg Meløy ski & Spilderdalen Oppstart forprosjekt 150x65 m sykkelklubb skianlegg 2013 Skitrekk (tau) Meløy ski & Spilderdalen m sykkelklubb skianlegg Snøkanon Meløy ski & Spilderdalen På 2 stk Strømforbruk?? sykkelklubb skianlegg planleggingsstadiet Rulleskibane/opprusting 1 km Meløy ski & Spilderdalen På 1 km Strømutgifter sykkelklubb skianlegg planleggingsstadiet (bredde 8-10 m) lys kosting Utvidelse løypenett Meløy ski & Spilderdalen Ikke tidfestet m sykkelklubb skianlegg Justering av løyper for terrengsykkel Meløy ski & sykkeklubb Spilderdalen Ikke tidfestet Enkle justeringer Ikke spesielle kostnader

13 Natur- og friluftsløype Meløy ski & sykkelklubb m. fl. Spilderdalen Tidligere påbegynt videre arbeid ikke tidfestet 5 km (bredde 3 m)? Miniskatebane Meløy UIL Meløya 2013/ x1,5 m Nærmiljøanlegg, opprus. Meløy UIL Meløya 2013/ x85 m Nærmiljøanlegg skoler/barnehager, Meløy kommune Rundt om i kommunen Ulike anlegg utarbeides Ca fordelt på flere Sentrumsnære, lett tilgjengelige turstier Meløy kommune i samarbeid med lag Rundt om i kommunen anl Ulike lengder Ca fordelt på flere anl Tur-/sykkelløype Søndre Meløy IL Storsanden, km Grønøya Sandvolleyballbane Søndre Meløy IL Finnvika, x22 m Åmøya Fotballbane (gress) rehabilitering Søndre Meløy IL Grønøya x90 m Renovering grusbane Enga Søndre Meløy IL Engavågen 2013 Ca. 50x60 7-er og 5-er Kungsgressbane Enga Søndre Meløy IL Engavågen x Arrangørbu Ørnes IL Mosvolddalen Ca 20 m Lysløype Ørnes IL Mosvolddalen Oppstart ikke vedtatt 2,5 km Kunststoffdekke Ørnes IL Mosvolddalen Usikkert Full bane etter 2014 Idrettshall, Engavågen Meløy kommune Engavågen Oppstart ikke vedtatt 23x44 m ? Ca Ridehall Meløy Hestesportlag Reipå Mai x60m ca ca ca Tursti fra Tuven til Bukten Reipå grendelag Reipå Planfase Ca. 2,2 km x 2 m b Ca Tursti Hornneset Reipå grendelag Reipå Planfase Ca. 1,7 km x 2 m b Ca Tursti langs Reipåelva Reipå grendelag Reipå Prosjektering pågår 8-8,5 km Tursti fra snuplass i Marken til Svartvannet Reipå grendelag Reipå Planfase Ca. 2,7 km x 2 m b Ca Lysløype Kongersvollen Reipå IL Reipå 2015 Ca. 3 km Ca Utvidelse Reipå Stadion Reipå IL Reipå bane kunstgress Ca Oppgradering uteområdet/nærmiljanlegg Enga skole Engavågen Planlegging oppstart 2013 Aktivitetsområde

14 5.6 Prioritert handlingsprogram for anlegg I handlingsprogrammet er det tatt med anlegg hvor arbeidet er kommet så langt at det er søkt spillemidler, evt. anleggsmidler til dette. Øvrige anlegg står på uprioritert liste over langsiktige behov, og tas med i dette handlingsprogrammet når først når arbeidet er kommet så langt at spillemiddelsøknad foreligger. Idrettsanlegg Prioritert Kostnad Finansiering Idretts og kulturfondet (ordinære) søknad spillemidler K SM PR Klatrevegg, Midler bevilget tidligere Ørneshallen BA Nordtun midl. bev. tidligere HelseRehab, restbev. tursti Kunstgressbane Glomfjord IL Midler bevilget av annen post Kunstgressbane Ørnes IL Midler bevilget av annen post Kunstgressbane Reipå IL Midler bevilget tidligere Renovering dekke Glomfjordhallen 6 7 erbane kunstgress Neverdal UIL 7 Renov. Svømmebass. 8 Enga skole Nærmiljø anlegg O kart Meløy skole O kart Glomfjord skole Prioritert søknad spillemidler Midler bevilget av annen post Midler bevilget Midler bevilget av annen post. Kostnad Finansiering i Idretts og kulturfondet K SM PR Samlet oversikt over bruk av idretts og kulturfondet Ordinære anlegg * Nærmiljøanlegg Kulturbygg/anlegg Nye søknader som blir ferdig i per Sum *bev. til ridehall (ikke søkt spillemidler), samt o kart som tidligere er innvilget spillemidler tidligere 13

15 6.0 Finansiering 6.1 Finansiering av anlegg Denne finansieringsnøkkel gjelder for realisering av anlegg: Spillemidler nye ordinære anlegg og rehabilitering av eksisterende anlegg (1/3 av kostnadene + 20 % lokalt tillegg for Nordland) maxbeløp for forskjellige anlegg. nærmiljøanlegg (50 %) max kr ,00 mindre kostnadskrevende anlegg (50 % søknadene behandles fortløpende anleggets totale kostnad kan ikke overstige ) Kommunale anleggsmidler 25 % kommunalt tilskudd av godkjente kostnader til anlegg som mottar spillemidler. Det må søkes om kommunalt tilskudd, ingen får slikt tilskudd automatisk. Meløy kommune har fram tom avsatt kr ,00 pr. år på et idretts og kulturfond. Etter 2015 er beløpet kr ,00 pr. år. Avsatte midler på idretts og kulturfondet skal gå til å innfri kommunens andel i forbindelse med spillemiddelsøknader. I tillegg skal midlene også brukes på kulturbygg/anlegg utenom idrett. Midlene kan også brukes til anlegg det ikke søkes spillemidler til. Det er utarbeidet egne regler for tildeling av idretts og kulturfondet. Egen finansiering dugnad egenkapital gaver/rabatter lån Oversikten over eksisterende anlegg i Meløy viser at det finnes mange ulike anlegg. Det har vært en stor anleggsutbygging de siste årene, og for framtiden vil det nok i større grad være nødvendig med en del rehabilitering av eksisterende anlegg. Det har vært satset en del på nærmiljøanlegg de siste årene, dvs. anlegg eller områder tilrettelagt for fysisk aktivitet, beliggende i, eller i direkte tilknytning til bolig/skoleområder. Dette behovet finnes fortsatt og må prioriteres, spesielt uteområdene ved skolene. Bedre tilrettelegging av områder for friluftsliv vil også være aktuelt framover. Søkere om spillemidler og kommunale anleggsmidler må være forberedt på at det kan være flere års ventetid på tilskuddsordningene. Nordland Fylkeskommune opplyser at anleggsprosjektene i Nordland er så mange og kostnadene så høye at alle søkere ikke lenger er garantert å motta spillemidler. Byggestart før tilsagn gis skjer på egen risiko. 6.2 Finansiering av aktivitet Kommunedelplanen har prioriteringer både på anlegg og aktivitet. Kulturenheten fikk fra 2007 tilført sitt budsjett kr til å følge opp handlingsplanen for aktivitet i denne 14

16 planen.. Dette beløpet er redusert de siste årene på grunn av reduksjon i budsjettet. Pr. i dag er denne posten på kr ,00 inkl. midler til sommerleir for barn. Det jobbes også aktivt med å søke ulike tilskuddsordninger om midler til å igangsette tiltak. 6.3 Finansiering av utstyr og drift anlegg Fra 2007 fikk kulturenheten tilført sitt budsjett kr Disse midlene er øremerket større investeringer i utstyr og drift av lysløyper. Beløpet er redusert de siste årene, pr er det avsatt kr ,00 til dette formålet, samt kr ,00 til dekning strøm lysløyper. Når det gjelder drift av anlegg så er det vedtatt sak på utredning av dette i forhold til større kommunalt engasjement. Denne saken er dessverre ikke blitt prioritert. Saken er påbegynt, uten at en fant noen løsninger. Situasjonen har også det siste året endret seg i forhold til at det er etablert flere kunstgressbaner, slik at økt kommunalt engasjement f.eks. til klipping av gressbaner (som var et stort ønske) er bortfalt. Saken er vel allikevel fortsatt aktuell og det må i kommende periode for planen prioriteres å utrede saken slik at et vedtak kan gjøres. Et økt kommunalt engasjement vil nok måtte utløse mere midler da kommunen ikke har egne folk til å gjøre slikt arbeid som ønskes. Kulturenheten har i dag kr ,00 på budsjettet til drift av anlegg. 15

17 7.0 Dagens aktiviteter og anlegg 7.1 Aktiviteter Her følger en oversikt over den idrettslige aktivitet som bedrives i regi av de ulike idrettslag. Det er forholdsvis mange ulike aktiviteter og nye tilbud som kommer. Dessverre ser vi at håndball er sterkt for nedadgående, mens fotballen øker. Dette skyldes nok bedre treningsforhold for fotballen som nå er blitt en helårsidrett. Idrettslag Reipå IL Ørnes IL Neverdal UIL Glomfjord IL IL Halsakameratene Søndre Meløy Idrettslag Meløy UIL Meløy ski og sykkelklubb Nordre Meløy FK Meløy Pistolklubb Meløy seilforening Meløy para og hangliderklubb Meløy Dykkerklubb Meløy Hestesportlag Meløy Kystlag Meløy Orienteringsklubb Meløy Svømmeklubb Aktivitetstilbud Fotball, sirkeltrening, barnegym(under 6 år), trimkasser Barneidrett, håndball, fotball, basket, volleyball, bueskyting, klatring. Allidrett, fotball, langrenn, herretrim, trimkasser Allidrett, fotball, alpint, langrenn, håndball, trimkasser Fotball, håndball, langrenn, barneidrett, volleyball, trimkasser Fotball, volleyball, trimkasser, barneidrett, friidrett, boksing Barneidrett, ungdomstrim, voksentrim, trimkasser, sandvolleyball, tennis Langrenn, sykkel Fotball senior og junior Pistolskyting Seiling Para og hanggliding Dykking Ridning Båtturer Orientering, geocaching og turorientering, trimkasser Svømming Tiltak og aktiviteter i regi av Meløy Frisklivsentral Sirkeltrening Aktiv skolevei Seniortrim/ trening Fjelltrimmen Seniordans Utstyrssentral Spinning ungdom Psykisk helse (samarbeid psykiatritjenesten) Oppfølging/tilbud enkeltpersoner eller små grupper i forbindelse med overvekt Tilbud Meløy fritidsbad foreldre og barn med handicap eller puh Trening på resept, Ørnes og Halsa Trim og avspenning Spinning friskliv 4 x 4 trening Gågrupper Bra mat kurs 16

18 7.2 Anlegg Oversikt over eksisterende anlegg i Meløy: Svømmebasseng Sted Eier Tilstand Bolga (12,5 x 6,5) Meløy kommune middels/dårlig Ørnes (12,5 x 6,5) Meløy kommune Nedlagt Glomfjord (25 x 12 + terapi) Meløy kommune God Engavågen (12,5 x 6,5) Meløy kommune God Engavågen Nordtun Opptreningssenter Alpinanlegg Tennisbane Skitrekk, stolheis, snøkanon Sted Eier Tilstand Sted Eier Tilstand Glomfjord Glomfjord IL God Glomfjord Meløy Dårlig kommune Meløy Meløy UIL god Tur og orienteringskart Sted Eier År Grønøy 3 km2. Målestokk 1 : Søndre Meløy IL Ferdig 1987 Osa 6 km2. Målestokk 1 : Søndre Meløy IL Ferdig 1990 Hornneset nærmiljø. Målestokk 1 : 7500 Meløy kommune Ferdig 1997 Rundhaugen, Ørnes areal nærmiljø. Målestokk 1 : Meløy kommune Ferdig 1997 Nordhaugen, Glomfjord areal nærmiljø. Målestokk 1 : 5000 Meløy kommune Ferdig 1997 Meløy kommune areal hele kommunen. Målestokk 1 : Meløy kommune Ferdig 98, revidert 2008 Mosvolddalen Ørnes IL Ferdig 2006 Neverdal skole 1 : 5000 Neverdal skole Ferdig 2006 Tuven, Reipå Reipå skole Ferdig 2008 Spilderdalen Meløy Ski og Ferdig 2012 sykkelklubb Svartisen/Engenbreen Meløy Ferdig 2012 orienteringsklubb Spildra skole Spildra skole Ferdig 2012 Sprintkart, Ørnes Meløy Ferdig 2012 orienteringsklubb Halsa skole IL Halsakameratene Ferdig 2012 Friidrett Sted Eier Tilstand Åmnes (delanlegg, kunststoff) Søndre Meløy IL God Ørnes (rundløp, grus) Ørnes IL God Halsa (delanlegg, kunststoff) IL Halsakameratene dårlig Bolga (delanlegg, grus) Meløy kommune Dårlig (lite i bruk) 17

19 Skytebaner Sted Eier Tilstand Ørnes, leirdue Meløy JFF God Ørnes, felt/skytterhus Ørnes skytterlag God Meløy, felt/skytterhus Meløy skytterlag Halsa, felt Halsa skytterlag Ørneshallen, miniatyrskyteb. Ørneshallen BA God Glomfjord, pistolbane Yara God Fotballbaner, gress Fotballbaner, grus Sted Eier Tilstand Sted Eier Tilstand Reipå Reipå IL God Ørnes Ørnes IL God Bolga Bolga IL Halsa IL Halsakameratene God Grønøy Søndre Meløy IL Dårlig Meløy Meløy UIL Nedlagt Halsa IL Halsakameratene God Engavågen Søndre Meløy IL Middels Meløy Meløy IL God Fotballbaner, kunstgress Idrettshaller Sted Eier Tilstand Sted Eier Tilstand Glomfjord (100 x 60) Glomfjord IL God Glomfjord Meløy God kommune Ørnes Ørnes IL God Ørnes Ørneshallen BA God Reipå Reipå IL God Neverdal Meløy kommune God Neverdal skole Neverdal UIL God Reipå (fotball) Reipå IL God Lysløyper Sted Eier Tilstand Ørnes (2,5 km) Ørnes IL Middels/dårlig Neverdal (2,2 km) Neverdal UIL God/Middels Halsa (2,5 km) IL Halsakameratene Middels Glomfjord (1,8 km) Glomfjord IL God Ørnes (3 km) Meløy ski og trimklubb God Gymnastikksaler Sted Eier Tilstand Sted Eier Tilstand Støtt Meløy kommune Middels Glomfjord Meløy God kommune Bolga Meløy kommune God Ågskardet Meløy God kommune Meløy Meløy kommune God Halsa Meløy God kommune Reipå Meløy kommune God Engavågen Meløy God kommune Ørnes Meløy kommune Dårlig 18

20 Nærmiljøanlegg Sted Eier Tilstand Ballbinge, Spildra skole Ørnes Meløy kommune God Balløkke gress, Aspdalen Ørnes Ørneshaugen/Aspdalen God velfor. Balløkke, Støtt skole Støtt Meløy kommune Balløkke, Åsveien Ørnes Aktivitetsanlegg, Ørnes skole Ørnes Meløy kommune God Balløkke, Glomfjord skole Glomfjord Meløy kommune dårlig Balløkke, Halsa skole (kunstgress) Halsa IL Halsakameratene dårlig Balløkke, Åg skole Ågskardet Meløy kommune Ballbinge, Enga skole Engavågen Meløy kommune God Balløkke, Eidbukt Neverdal Eidbukt/Sandaa velforening God Balløkke, Reipå skole FAU Reipå Skole God Skilek/bakke, gapahuk, Åsveien Ørnes Middels Skilek/bakke, Aspdalen Ørnes Ørneshaugen/Aspdalen God velfor. Terrengløype, Grønøy Søndre Meløy IL Dårlig Sykkelløype, Neverdal skole Neverdal Meløy kommune Middels Skilek, Halsa skole Halsa IL Halsakameratene God Tennis, basket, badminton. volleyball, lengde Meløy UIL God Akebakke, Neverdal skole Neverdal UIL God Akebakke Lia i Dalen m/akebakkebua Reipå Grendelag God Nærmiljøanlegg Reipå Stadion Reipå IL God Sandvolleyballbane Meløy UIL God Sykkelløype Reipå skole God Klubbhus/garderobeanlegg/trimrom Sted Eier Tilstand Ørnes, Mosvolddalen klubbhus m/garderober Ørnes IL God Reipå, bygdehus m/garderobeanlegg Reipå IL God Engavågen, klubbhus u/garderober Enga & omegn IL Middels Halsa, klubbhus/garderober/trimrom IL Halsakameratene God Åmøy & Grønøy trimrom Søndre Meløy IL Middels Meløy, klubbhus Meløy stadion Meløy UIL God Pust og Pes, Glomfjord privat God Gym 1, Reipå Privat God Meløy treningssenter, Meløya Privat/MUIL God Meløy sol og trening, Neverdal Privat God Friluftsanlegg Sted Eier Tilstand Hytte, Tåkeheimen Bodø og omegn turistfor. God Hytte, Nedre Naver Glomfjord Røde Kors God Hytter, Glomfjellet (Gildeskål) Glomfjord JFF God Hytte, Grønåsvatnet Halsa Meløy JFF God 19

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 2020 Utkast til offentlig ettersyn i perioden 12. februar 1. april 2016 Planprogram for revisjon av kommunedelplan

Detaljer

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Forslag til planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx

Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Sør-Varanger kommune Vedtatt av/i: xx.xx.xxx Forslag oppstart planprogram for 2018 - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Innhold 1. Innledning og bakgrunn...3 2. Planbehov... 4 2.1 Målsettinger...

Detaljer

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET

Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 16/556 Sign: Dato: Utvalg: PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2017-2020 Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2015/1374-15 Arkiv: 144 Saksbeh: Anette Pedersen Dato: 13.10.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato Livsløpskomite Kommunestyre Handlingsplan for idrett, fysisk aktivitet

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv , datert SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/108-56 Arkiv: 144 Saksbehandler: Aase-Kristin H. Abrahamsen Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT OG FRILUFTSLIV - REVIDERING 2017 Planlagt behandling: Hovedutvalg

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026»

SAKSFRAMLEGG. 1. Rakkestad kommunestyre vedtar «Hovedplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026» SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: C20 Arkivsaksnr.: 14/1868 Saksnr.: Utvalg Møtedato Ungdomsrådet Rådet for funksjonshemmede Eldrerådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur-

Detaljer

Strategiplan for idrett og friluftsliv

Strategiplan for idrett og friluftsliv Strategiplan for idrett og friluftsliv 2017 2020 Planprogram Revidering av kommunedelplan Vedtatt i Tjenesteutvalget 02.03.2016 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Arkivsaksnr.: 11/2071-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Kulturkonsulent Else Hagen Lyngstad KOMMUNEDELPLAN FOR KULTUR 2012-2015 RULLERING/OPPJUSTERING AV PRIORITERT HANDLINGSPLAN - IDRETTSANLEGG Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019. Storfjord kommune 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRISKLIV 2016 2019 Storfjord kommune Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal. Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Kvinesdal kommune Vakker Vennlig Vågal Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2028 Høringsfrist 26.04.2016 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Formålet med planarbeidet

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2017 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Kommunestyret 07.11.2013 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 13/127 13/9515 144 Gunvor Elene Thorsrud Kommunedelplan for idrett og

Detaljer

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven.

Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Om planprogram og kommunedelplan Gjeldende kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet går ut ved utgangen av 2016, og skal revideres i tråd med plan- og bygningsloven. Hovedmålsetninger i gjeldene plan

Detaljer

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for kultur og idrettsanlegg, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014 2026 Forslag til planprogram februar 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020

Forslag til planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Forslag til planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 1 Bakgrunn og formål Kommunene har vært pålagt å utarbeide planer for idrett og fysisk aktivitet fra 1998. I 1993 utvidet

Detaljer

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN

RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN RESULTATVURDERING AV FORRIGE PLAN Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet vil erstatte Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013. Hovedmål i forrige plan var: «Idrett og fysisk aktivitet

Detaljer

IDRETTSGLEDE FOR ALLE!

IDRETTSGLEDE FOR ALLE! IDRETTSGLEDE FOR ALLE! Hva er idretten i Nordland? Antall idrettslag: 538 idrettslag i Nordland pr 31.12.10. Idrettslag i alle kommuner i Nordland Økning på 9.7% siden 2004 (490 lag i 2004) Medlemskap:

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Vedtatt KOMUT sak 85/15 den Arkivsak 2015/478 Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Vedtatt KOMUT sak 85/15 den 13.10.15 Arkivsak 2015/478 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Kartlegging...

Detaljer

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag

Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Planprogram - høringsforslag Revidering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014 Planprogram - høringsforslag 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn for revidering av planen 3 1.2 Krav om planprogram 3 2. FORMÅL 3 2.1 Innhold

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2018-2030 Planprogram januar 2017 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister og deltakere, opplegg for

Detaljer

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram:

SIRDAL KOMMUNE. Planprogram: SIRDAL KOMMUNE Planprogram: Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015 2018 Innhold: 1. INNLEDNING 2. BAKGRUNN 3. FORMÅLET MED PLANEN 4. VISJON OG MÅLSETTING 5. OVERORDNENDE RAMMER

Detaljer

Mårnes velforening 7.500 7.500 UL Lys, trimgruppa

Mårnes velforening 7.500 7.500 UL Lys, trimgruppa Samleoversikt over tildelte midler fra Storglomfjordfondet 1995-2009 Søker 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum Meløy JFF 120.000 43.100 10.000 30.000 203.100

Detaljer

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16

Plan for idrett og fysisk aktivitet Vedtatt (ks-077/16) Side 1 av 16 Plan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Vedtatt 15.12.2016 (ks-077/16) Side 1 av 16 Innhold 1 Innledning og bakgrunn for planen... 3 1.1 Organisering og medvirkning i planarbeidet... 4 1.2 Føringer

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 20.11.2013 Vedtaksmyndighet: Velg et element. Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017.

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET, IDRETT, FRILUFTSLIV OG ANLEGGSUTVIKLING I FRØYA KOMMUNE 2013 2017. 1 Innholdsfortegnelse: Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Visjon Overordnede mål for fysisk aktivitet og

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos Service Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idrett Namsos Saksmappe: 2009/8112-5 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Tildeling av spillemidler 2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift 11.11.2009 Namsos Service 12.11.2009

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser - 2. gangs behandling Arkivsaknr: 2015/1372 Arkivkode: Saksbehandler: Inger Elisabeth Fagervik Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 01.12.2015 Kommunestyret 10.12.2015 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser -

Detaljer

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg

Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018. Planprogram. Høringsframlegg Kommunedelplan idrett, friluftsliv, fysisk aktivitet 2015-2018 Planprogram Høringsframlegg Innledning Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2007 2010, skal rulleres. Selve handlingsdelen

Detaljer

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET

INNLEDNING FORMÅLET MED PLANARBEIDET INNLEDNING Etter plan- og bygningsloven 4-1 skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet med kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet. Planprogrammet

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016

Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Planprogram for kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og kulturbygg 2013-2016 Utviklingsavdeling Planprogrammet skal være et praktisk hjelpemiddel for utarbeidelse av planen og saksbehandling innenfor

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 21.05.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift Service Namsos kommunestyre Saksmappe: - Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Drift 14.01.09 Service 15.01.09 styre 29.01.09 Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007 2010. Rådmannens innstilling

Detaljer

1.0 Innledning Anlegg og aktivitet Utfordringer H a n d l i n g s p rogram ak tivitet Friluftsliv...

1.0 Innledning Anlegg og aktivitet Utfordringer H a n d l i n g s p rogram ak tivitet Friluftsliv... M e l ø y k o m m u n e p l a n Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2009-2012 Vedtatt av k o m m u n e s t y r e t 2 5. 0 6. 2 0 0 9 i s a k 4 9 / 0 9 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn.

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune Offentlig ettersyn. Sør-Aurdal kommune Saksframlegg Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 29.08.2017 038/17 ArkivsakID JournalID Klassering Saksbehandler 17/974 17/7261 144, &30 Gunvor Elene Thorsrud Kommunal plan for

Detaljer

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune

Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv Vadsø kommune Kommunedelplan for anlegg og områder for friluftsliv kommune Handlingsplan 2006 1 INNLEDNING I 1989 innførte Kulturdepartementet første gang krav om kommunale langtidsplaner for utbygging av idrettsanlegg.

Detaljer

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert

Aure kommune. Planprogram. Kommunedelplan. for. idrett og fysisk aktivitet Forslag, datert Aure kommune Planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 Forslag, datert 09.04.15 Innhold 1. Bakgrunn og formål... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4 4. Føringer... 5

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag

Planprogram. Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028. Forslag Planprogram Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2028 Forslag «Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for alle» 13.10.15 Forslag til planprogram for «Kommunedelplan for fysisk

Detaljer

Storglomfjordfondet (50 %) kr. 10.000 Egne midler kr. 10.000 Sum kr. 20.000

Storglomfjordfondet (50 %) kr. 10.000 Egne midler kr. 10.000 Sum kr. 20.000 TILSKUDD FRA STORGLOMFJORDFONDET 2009 Styrets vedtak i møtet den 25. mars 2009 Vår ref. 08/1807-6051/09 Nr Søker Tiltak/prosjekt Kostnader og finansiering Sekretariatets merknader og innstilling 09/01

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kultur og idrett Saksmappe: 2010/9816-1 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2011 2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 15/989 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31. Arkivsaksnr.: 12/425 Arkivnr.: 143

Klageadgang: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31. Arkivsaksnr.: 12/425 Arkivnr.: 143 SAKSFRAMLEGG... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Svein-Harald Carlsen Sluttbehandlende vedtaksinstans: Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hilde Teksle Gundersen Arkiv: 143 C20 Arkivsaksnr.: 14/1207 HANDLINGSPROGRAM FOR IDRETT,FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Rådmannens forslag til vedtak: Handlingsprogram for idrett,

Detaljer

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg

Spillemidler 2013. Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Spillemidler 2013 Obligatorisk seminar for alle som planlegger å søke spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg Program 18:00 Velkomst, kaffe / frukt 1810 Spillemiddelprosessen v/ Idrettskonsulent

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret i Ås 07.09.2016 Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Rådmannens innstilling Det vedtas følgende prioritering av søknader om spillemidler for 2008 Namsos kommune Kultur Saksmappe: 2007/10405-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Prioritering av søknader om spillemidler 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling Det vedtas følgende

Detaljer

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Planinformasjon Gjeldende tidsrom: 2013-2016 Tidspunkt for revidering: 01.02.2016 Vedtaksmyndighet: Kommunestyret Vedtaksdato: Klikk her for å skrive inn en dato.

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2016-2019 Vedtatt av kommunestyret i Ås XX.XX.2015. Innledning Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås kommunes

Detaljer

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag

ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag ANLEGGSPLAN for Manndalen ungdoms og idrettslag 2016 2018 Ny plan skal utarbeides i jan/feb 2019 Vedtatt på årsmøtet 18.02.16 Revisjonshistorikk Dokumentnavn Anleggsplan MUIL 2016-2018 Forfatter Styret

Detaljer

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Lebesby kommune. Høringsforslag planprogram. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Lebesby kommune Høringsforslag planprogram Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2021 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn for planarbeidet... 3 2 Formål... 3 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019

SAKSFRAMLEGG PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR UTBYGGING AV ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2016-2019 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Grethe Torstensen Arkiv: D11 Arkivsaksnr.: 15/1835 Saksnr.: Utvalg Ungdomsrådet Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kultur- og oppvekstutvalget Helse- og omsorgsutvalget Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet "

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret. Revidering av tiltak- og anleggsdel av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet SAKSFRAMLEGG Arkiv: Dato: 12.12.2016 Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ådne Røkkum Revidering av tiltak- og anleggsdel av "Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2009-2018" Sakens

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Hemnes kommune Forslag til planprogram Revidering av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Innhold 1. Innledning... 2 2 Føringer for kommunedelplanen... 3 2.1 Nasjonale føringer... 3

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

Kommunedelplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv Saksframlegg Arkivnr. 143 Saksnr. 2010/3094-17 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Utvalg for helse og omsorg Utvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Eldres råd Kommunestyret

Detaljer

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Høringsutkast pr 7. november 2016

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Høringsutkast pr 7. november 2016 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Høringsutkast pr 7. november 2016 Foto: Øyvind Gjersvik Innhold 1 Forord... 2 2 Innledning... 2 2.1 Milepæler i planprosessen... 3 2.2 Målsetting...

Detaljer

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg

Møteinnkalling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Nes Kommune Møteinnkalling Oppvekst-, skole- og kulturutvalg Dato: 24.10.2017 kl. 15:00 NB! tidspunkt Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Kommunalteknikk og eiendom. Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9398-1 Saksbehandler: Ove Sæternes Saksframlegg Rullering av kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge:

Saksfremlegg. Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Arkivsak: 11/4328-1 Sakstittel: SPILLEMIDLER FOR 2012 K-kode: 243 Saksbehandler: Bodil Andersen Westby Saksfremlegg Innstilling: 1. Ordinære anlegg som fremmes for 2012 i prioritert rekkefølge: Byggherre/

Detaljer

15.000 15.000 grunneierlag Speiderguttene Ørnes 16.700 16.700 Glomfjord grendeutvalg 10.000 17.500 25.000 52.500 Meløy videregående

15.000 15.000 grunneierlag Speiderguttene Ørnes 16.700 16.700 Glomfjord grendeutvalg 10.000 17.500 25.000 52.500 Meløy videregående skotro24.01.2010 Samleoversikt over tildelte midler fra Storglomfjordfondet 1995-2010 Søker 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sum Meløy JFF 120.000 43.100

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 15/1752 SØKNADER OM SPILLEMIDLER - 2015 Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet for 2016 til Kommunedelplan for idrett og friluftsliv

Detaljer

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Nittedal kommune Planprogram - Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 20182030 Høringsforslag Behandles i Formannskapet 22/8 2016 Innhold 1. Innledning... 3 1.1. Bakgrunn... 3 1.2.

Detaljer

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag

Søknad idrettsanlegg Kopervik Idrettslag Prosjektets navn Tiltakshaver Idrettshall og Minifotballhall KIL Kopervik Kopervik 13.08.2014 1. Lokalisering av anleggene 2. Beregnet totalkostnad 3. Beregnede rammer for finansiering 4. Stipulerte kostnader

Detaljer

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune

Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv » Søndre Land kommune Planprogram for «Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2021» Søndre Land kommune Innhold 1.0 Bakgrunn... 3 2.0 Formål og innhold... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Innhold... 3 2.3 Målgrupper...

Detaljer

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026

LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 LANGSIKTIGE BEHOV Innmeldte anleggsplaner 2017-2026 Anleggstype Prosjekteier Sted Byggestart Mål/ størrelse Begrunnelse Garderobeanlegg Vinne IL Vinne klubbhus 2017/2018 500 000 kr, Ordinært anlegg Belysning

Detaljer

Tematisk kommunedelplan

Tematisk kommunedelplan Tematisk kommunedelplan Idrett og friluftsliv 2012 2019, handlingsprogram 2012-2016 Innholdsfortegnelse: 1.0 Innledning 1.1 Bakgrunn 1.2 Formål 2.0 Generelle opplysninger 3.0 Resultatvurdering av forrige

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. Innholdsfortegnelse TILLEGGSSAKSLISTE FOR MØTE I FORMANNSKAPET 19.01.2018 PS 4/18 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

REVIDERING KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - ENDELIG BEHANDLING. 0170/07 Formannskapet /07 Kommunestyret

REVIDERING KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - ENDELIG BEHANDLING. 0170/07 Formannskapet /07 Kommunestyret Averøy kommune Samlet saksframstilling REVIDERING KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - ENDELIG BEHANDLING Saksnr.: Utvalg Møtedato 0170/07 Formannskapet 03.12.2007 0112/07 Kommunestyret 18.12.2007

Detaljer

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv

Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv Ås Kommune Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret i Ås 18.06.2014. Rullering 2014 Tiltaksplanen for idrett, nærmiljø og friluftsliv rulleres som en del av Ås

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2015. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/6738-6 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte:

Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken og prioriterer spillemidler for 2013 på følgende måte: Arkivsak-dok. 12/01926-2 Saksbehandler Johnny Stene Saksgang Formannskapet Kommunestyret Livsløpskomite Møtedato SPILLEMIDLER 2013 Rådmannens innstilling Kommunestyret slutter opp om prinsippene i saken

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Planprogram Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Innhold Planprogram 1. Innledning... 2 1.1. Bakgrunn... 2 1.2. Formål med planprogram... 2 2. Føringer... 2 2.1. Kommunale føringer... 2 2.2.

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2016. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2015/7246-3 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram

Bø kommune Sauherad kommune. Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram Bø kommune Sauherad kommune Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2016-2028 Planprogram 1.0 Innledning... 3 2.0 Hensikt med planprogrammet... 4 3.0 Rammer og føringer... 5 3.1 Statlige føringer...

Detaljer

Planprogram. for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser

Planprogram. for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser Planprogram for revisjon av kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2011-2014 Innledning Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser ble sist hovedrevidert i 2004. På grunn

Detaljer

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune.

Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Innspill fra idretten og friluftsliv til samfunnsdelen, Hemne kommune. Vi har gjennomført en bred prosess, der det har vært avholdt møter om temaet i Idrettsrådet og i hovedstyret i Kyrksæterøra I.L. KIL/Hemne,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017.

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering av spillemidler for 2017. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2016/8422-5 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og kulturbygg. Prioritering

Detaljer

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025

Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2015-2025 Vedleggsdokument kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 215-225 - sammen skaper vi trivsel og utvikling i Fet Innholdsfortegnelse 1 Statistikk... 2 1.1 Medlemskap i idrettslag i Fet

Detaljer

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 1: Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Ordinære idrettsanlegg SEL Fotball 2 gressbaner 1 grusbane Sel samfunnshus (garderober) Asfaltbana, Nord-Sel skole Tolstadåsen

Detaljer

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden

PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE. Planperioden PLANPROGRAM FOR HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE Planperioden 2018-2021 Høringsforslag 20.2.2017 Bakgrunn Dette planprogrammet omhandler hovedrevisjon av Kommunedelplan

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV HØRINGSUTKAST PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2018-2030 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og formål... 3 1.1. Bakgrunn med planprogrammet... 3 2. Rammer og føringer

Detaljer

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540

Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 Saksbehandler: Frode Fossbakken Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/1540 SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG 2017... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: 1. Forslag til rullering av handlingsprogrammet

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kultur og idret Saksmappe: 2010/7500-18 Saksbehandler: Tore Godager Saksframlegg Spillemidler 2011. Prioritering av søknader. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap

Detaljer

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande?

Presentasjon av anlegg og tiltak i i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Presentasjon av anlegg og tiltak i 2014-2015 i kommunane i Sogn og Fjordane kva har vi lukkast med og kva er utfordrande? Rådgjevar fysisk aktivitet, Atle Skrede Askvoll kommune Aurland kommune Anlegg;

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET - RULLERING AV PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM Vestby kommune - Kultur Utvalgssak Saksbehandler: Øistein Myhre Arkiv: 143/C20/ Arkivsaksnr.: 09/1337 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Formannskapet F -46/09 19.10.2009 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget

Detaljer

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Kultur Saksmappe: 2007/9837-1 Saksbehandler: Stein Landsem Saksframlegg Rullering av plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2007-2010 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Service Namsos formannskap

Detaljer

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett

Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Kommunedelplan for friluftsliv og idrett Forslag til planprogram 10.10.2017 Nes kommune Innhold 1 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2 Formål... 2 3 Rammer og føringer... 3 3.1 Innhold i kommunedelplanen...

Detaljer

TILSKUDD FRA STORGLOMFJORDFONDET 2013 vedtatt av styret 18. mars 2013

TILSKUDD FRA STORGLOMFJORDFONDET 2013 vedtatt av styret 18. mars 2013 TILSKUDD FRA STORGLOMFJORDFONDET 2013 vedtatt av styret 18. mars 2013 Nr Søker Tiltak/prosjekt Kostnader og finansiering Sekretariatets merknader og innstilling Styrets avgjørelse 13 01 Ørnes skole, 8150

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 217-227 INNHOLD 1 Anleggsdekning... 2 2 Kart... 3 3 Idrettsanleggsregisteret... 3 1 1 Anleggsdekning Fotball r 11'er 14

Detaljer

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet

Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Retningslinjer for tilskudd til fysisk aktivitet, naturopplevelser og fysisk tilrettelegging i nærmiljøet Vedtatt av kommunestyret sak 2015/3968 Arkivplan for Rana kommune Innholdsfortegnelse VEDTATT AV

Detaljer