Ola T. Lånke. Redaktør: Dag nn Vold. epost: Annonsekonsulent: Mari Haugset

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ola T. Lånke. Redaktør: Dag nn Vold. epost: dagþnn@mediaproþl-as.no. Annonsekonsulent: Mari Haugset mari@mediaproþl-as.no"

Transkript

1 ÕËÔÌ ÚËÔÔÜ ÍÌÎ ÞËÍÖÑÒ Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ² º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Ò í ó Ÿ ¹ ²¹ î ó éò ¼»»³¾» îððë

2 ÕËÔÌ«¹»»² Ola T. Lånke Õ««¼»² Det blir sagt at "tidene skifter og vi med dem". Denne sannhet gjelder vel mer i dag enn noen gang. Ikke minst gjelder det hva vi bruker tiden til, og pengene. For et par - tre generasjoner siden hadde de ßeste nok med kampen for det daglige brød. I dag forteller statistikken at Ola Nordmann bare bruker prosent i snitt av sin inntekt til livsopphold. Det betyr at han kan bruke mye mer til andre ting; til å reise og se, nyte og oppleve. Folks endrede livsmønster åpner helt nye perspektiver også for myndigheter og andre som skal legge til rette for samfunnets verdiskaping. Det er ikke tvil om at mange vil ut i det store utland for å se og oppleve. En bølge av landsmenn har slått seg ned med feriehus eller time-share-leiligheter i land som Spania, Italia, Tyrkia osv. Det er ikke grunn til å tro at denne bølgen vil avta med det første. Likevel tror jeg det er plass til å tenke alternativt. Alle vil ikke foretrekke utlandet til enhver tid. Internasjonalt ser vi også en annen trend, nemlig at mange vil reise "alternativt". De vil fylle sin fritid med meningsfylt innhold. Sydens sol er ikke å forakte, men det Þnnes også andre verdier, tenker mange. De vil lære, de vil bli kjent med historie, religion, miljø og mennesker. Kort sagt vil de utvide horisonten og øke sin sosiale kompetanse. Hvilke muligheter åpner dette? Jo, i en tid hvor folk foretar raske forßytninger vil de rekke over mer på kortere tid. De vil i økende grad etterspørre kvalitet og søke til det opprinnelige og ekte. I bygde-norge Þnnes disse ressursene over alt. Kultur og kulturminner, landskap, fauna, bygninger, skikker og tradisjoner. Det gjelder å se og ta i bruk. Jeg tror vi hittil bare har sett begynnelsen på hva disse ressursene kan bety i den fremtidige verdiskaping i våre bygder. Bare etter å ha bladd gjennom noen nummer av KULT forvisses jeg om at her ligger enorme verdier som kan utnyttes bedre enn tilfelle er i dag. I en framtid hvor færre og færre vil kunne brødfø seg gjennom tradisjonelle næringer, blir det avgjørende at vi klarer å utvikle vår kreativitet. Og i stedet for å betrakte forandringer som en truende fare - mot liv og eksistens bør en heller se etter muligheter. Allerede har vi sett gode eksempler på at noen har lyktes med det. Et stikkord som oftere går igjen i diskusjonen om næringsutvikling er "kultur". Våre statlige myndigheter har tatt til orde for å gjøre mer aktivt bruk av kulturen i næringssammenheng. I året som gikk var jeg med og behandlet to stortingsmeldinger hvor dette temaet stod sentralt. Den ene hadde tittelen "Kultur og næring" og den andre het "Leve med kulturminner". Den første endte med et vedtak i Stortinget om at Regjeringen skal utarbeide en sektorovergripende handlingsplan, der det næringspolitiske virkemiddelapparat tas i bruk for å utnytte det potensial som ligger i skjæringsfeltet mellom kultur og næring. I den andre meldingen ble det satt fokus på bruken av kulturminner og kulturmiljøer og den betydning disse har som ressurser i samfunnet. Stortinget ga sin tilslutning til igangsetting av ßere tiltak for å sikre bevaringen av kulturminnene og for utnyttelsen av disse som ressurser. Stikkordene her: Vern gjennom bruk. Jeg vet at noen vil riste oppgitt på hodet av slike tanker. Dette er urealistisk. Det var kanskje noen som sa det da den første Rennebumartnan ble lansert. De sier neppe det samme i dag. Nå er Birka på statsbudsjettet fra 2006, som et fremtidig nasjonalt kompetansesenter innen husßid og håndverk. Õ«Õ««ó ±¹ ² «³ ¹ ²» º±»¹ ±²»² Ó» ¼ ô Ó ¼» Ù «¼ ô Ñ ¼ ±¹ λ²²»¾«Redaktør: Dag nn Vold Annonsekonsulent: Mari Haugset Redaksjon og abonnement: Mediapro l AS Rebustorget, Berkåk, 7391 Rennebu Telefon Telefax epost: Kulturkontakter: Meldal - kulturkonsulent Kari Garberg tlf Midtre Gauldal - kultursekretær May Britt Aas tlf Oppdal-kulturlederKari Storli Simonsen tlf Rennebu - enhetsleder Astri Snildal tlf Annonser: MediaproÞl AS Abonnement 2005: Kulturmagasinet sendes gratis alle husstander i Meldal, Midtre Gauldal, Oppdal og Rennebu. Abonnement utenom regionen kr 100,- Opplag: Produksjon/Utgiver: MediaproÞl AS, Berkåk Trykk: ST Trykk AS, Orkanger Bruk av kulturminner? I Oppdal har de konkrete planer om å få til en interessant utnyttelse av gravfeltet på Vang. Det blir svært spennende se hva det kan bli til. Det samme gjelder et annet prosjekt, nemlig den unike "seterbyen Vålåskaret" i Meldal, hvor tilsvarende arbeid er satt i gang. Slik Þnnes det langt ßere kulturminner av høy verdi i bygdene enn mange er klar over. Det er på tide å se nærmere på hvordan disse også kan utnyttes i en helhetlig sammenheng med tanke på ny verdiskaping? Et annet aktuelt tema er nå satt på det internasjonale kartet under betegnelsen "slow food". Mange er opptatt av å ta vare på våre mattradisjoner. Disse er en viktig del av kulturen som også må inn i denne helhetssammenhengen. Kultur er i tiden som aldri før. Barn og unge blir på en helt annen måte i dag stimulert til kunstnerisk og kulturell virksomhet. Kulturskole og kulturell skolesekk er stikkord. De lærer og inspireres til å bruke sine skapende evner. Dette åpner muligheter til et innholdsrikt liv for den enkelte og til skapende virksomheter i bygdene. Jeg er overbevist om at dette også vil kunne være et tiltrekkende mål både for mennesker som vil se og oppleve og for de som måtte søke etter et fast sted å bosette seg. Av Ola T. Lånke, stortingsrepresentant - medlem av Stortingets kulturkomite i åtte år og levende opptatt av kulturvern. Forsiden: Fredheim skole, Støren Foto: DagÞnn Vold

3 Ù±¼ Ö«Ü»»» ¹»²¼» ª ²¼ ²¼» ± µª» ¼ô ±¹ ²¼» ¾ ²»»²¼» ³± ³³»»² ±» ¼ò - Jakob Sande Heder i sølv til Liv Strand - side 7 ÒÒØÑÔÜ Kulturgjesten 2 Juletrefest i Budal 5 Nils Knivmaker 5 Vi synger julen inn 7 Julelektyre fra biblioteket 7 Ung skaperlyst 7 Heder i sølv for husßid 9 Engleutstilling på Å 11 Fra samme kirke? 11 God kulturell jul og et godt nytt år til dere alle! - DagÞnn Vold - Nytt historiehefte om Åmotsdalen 11 Historiske årsskrift 12 Sæterboka - en luggum julegave 12 Vedlikehold i Vålåskaret 12 Rotor - en motor i Midtre Gauldal 13 Turboka 13 Utgivelser 2006 Nr. Utgivelse Frist for stoff Nr. 1 onsdag 22. mars torsdag 9. mars Annonsepriser /1 side kr 5.500,00 1/2 side 1/4 side kr kr 3.000, ,00 1/8 side kr 900,00 pr. mm kunngjøringer kr 6,20 Prisene inkluderer oppsett og farger. Mva. kommer i tillegg. Mediapro l AS tlf epost: Trønderske dialekter 15 Far tå folk 17 Kulturminnet 17 Smykker ut stortingsbenker 17 Har klokka ringt for siste gang? 19 Klinger og lefse til jul 21 RognesSonglag med balsam 21 Ungdommens Kulturmønstring 23 Maret på Vang 23 í

4 ß» ¹±¼» ²¹» Ê»» ¼»¹ ³»¼»¹¹» º ³ a³ ¼ í Ê ¼ µ ¹»»»µ µ»» ±³ ²»» µ±² µ»²» ±¹ ¾» ²» ¼» ¼«a² µ» ¼»³ ª ¾«µµ º ¼«µ a µ±³º ô ÌÊ» ½ ØÇÌÌÛÎ º ±¹ ª º ±¹ ØÇÌÌÛÌÑÓÌÛÎ Ò» µ±¹»² ±¹ Ñ ¼ ò «²¼ ²¼ º ò²± º éî ìî êì çð Ú «º ª ó Ö»¹»» Ì«¾¾ «¹» ó Ü««² ª»² µ Ô º»» µ ¼ ±» ó ͱ ¼ ² a» ª» ² ݱ² ½ «²¼»»» ó Ü» «¾ ²¼ ÜÝóïëë Ó ½ ±íõò Ô º»»»»»² ² ²¼ ¼ º± ª ±³ µ»ª» ª»² µ ¼ ±ò Ò ê É ò Û µ º± ²»ÿ Í» ² Î µ ¼ô Ó» ¼ ó º çðè íî îéð ó µ ¼ à±² ²»ò²± * ö Gjelder Ù» ¼» ved ¾» ²¹ bestilling før ºa den ² 30. îððê sept-05 [ÐÒ ÒÙÍÌ ÜÛÎæ çóîð øïè Ì»»º±² éî ìí íð íï Ì»»º±² éî ìí íð êð Ì»»º±² éî ìí íð ëë Ì»»º±² éî ìí íð ìí Ì»»º±² éî ìí íð íé Ì»»º±² éî ìí íð íé Ì»»º±² éî ìí íð ëê Ì»»º±² éî ìí íð ëê P ÕÑÕÕ ÚÎß ÍßÒÍ ÛÎÌ ÔÍÌÛÜÛ ÑÙ ÔßÙÛÎ ËÌÍq ÕÌÛ ÎÛÌÌÛÎ Þ» aµ ±¹ ª P µ aµµ»² ª¼» ²¹ ÎÛÐÎÛÍÛÒÌßÒÌ ÚÎß Ó ÛÔÛ ÑÐÐÜßÔ ÞÛÍq ÕÛÎ ÑÍÍ ÊÊÍ ßóÍ Ì»»º±² éî ìî ïì ëé Ô ²¹»² ± ¼ ¹ ïò» ò µ ò îîòðð ì Ê ² ¹» ² ²¹ ¼» ðèòððp ïêòðð Ôa ¼ ¹»²¹ ò Ì»»º±² éî ìí íð ìð Ì»»º±² éî ìí íð íë ± çóïéøïí Ì»»º±² éî ìí ïï ëè Í (»² ß ±»µ çóïêòíðøïí Ì»»º±² éî ìí èð èð Ù «¼ Û²» ¹ ßÍ Ì»»º±² éî ìí ëè ðð Ì»»º±² éî ìí ïç ìì ³»¼»³» ª ½» Ì»»º±² éî ìí íð îð Ê ²³±²± ±» Ì»»º±² éî ìí íì êð Ó ²ó±² æ ïïóïê ̱ æïðóïé Ú»æ ïðóïè Ô( æïðóïë

5 Gammeldags juletrefest i Budal Onsdag 4. januar ønsker Kulturens Venner i Midtre Gauldal å slå et slag for den gammeldagse juletrefesten. Da inviterer de sammen med folkeakademiet og kulturkontoret alle i kommunen til juletrefest i Budal ßerbrukshus kl Naturligvis vil juletregang stå sentralt, og Kirsti Marie Reitan i Kulturens Venner forteller at det også vil bli gammeldags servering med poser med brød og kakao til. Ellers vil utßytta budaling Per Gunnar Voll, nå bosatt på Lillehammer, komme å fortelle om juletrefester før i tiden. Voll har nettopp gitt ut boka «12 lodd sølv». Solveig Rise vil lese dikt skrevet av hennes far Einar Tilseth og Budal Songlag vil delta. Ò µ² ª³ µ» Døpenamnet er Nils Karl Magnus Karlsen. Sine barne- og grunnskoleår hadde han på Orkanger, men ßytta senere til Oppdal der han nå som pensjonist bor sammen med kona Åse. Blikkenslager var den yrkesaktive tittelen, men Nils er mest kjent som en dyktig knivmaker og reparatør. Sjøl vil han ikke tallfeste knivproduksjonen, men vi blir enige om at det er et tall med minst to nuller bakom. Nils er en lettlynt, humørfylt kar med glimt i øyet. Han har vanskelig for å sitte i ro uten arbeid mellom hendene, betror kona Åse oss. Blikkenslager og altmuligmann På Orkanger drev familien, med far Karl Magnus Karlsen i spissen, et stort blikkenslagerverksted. Etter ßytting til Oppdal ble blikkenslageryrket gjenopptatt, men i mindre målestokk. Jeg går fortsatt forbi mange takrenner jeg har montert her på Oppdal, sier Nils. Det borger for kvalitet mener han, når en vurderer alle åra som er gått siden han monterte dem. Han måtte oppgi blikkenslageryrket på grunn av armer og skuldre som streiket, men Nils ble slett ikke arbeidsløs for det. Alle i nærmiljøet vet at når noe slutter å fungere er det lurt å ta turen til Nils å få det reparert. Veskelås og små Þnstilte saker er midt i blinken for en netthendt kar. Og som en ekte Petter Smart blir de ßeste av problemene løst på kjøkkenbordet eller i garasjen "sjå om Nils". Handlag med kniv en slektsarv Det var av min far Karl Magnus jeg lærte knivmakeri, forteller Nils. Far var viden kjent som ßink kniv- og klokkemaker. Langt uti slekta var også "Stum-Kal", som har mange vakre kniver og sølvarbeider etter seg her i Oppdal. På spørsmål om Nils også har drevet som klokkemaker svarer han, "e har brøtte suinn nåen tå dem å". Men klokkehandel er en Þn hobby, legger han smilende til. Om Nils har laget nydelige tobakksdåser, staup og drikkehorn med graveringer og siseleringer en mester verdig, er det kniv og slirer som står hans hjerte nærmest. En "Nilskniv" er et praktarbeid med Þnt graverte holker og nysølvplater. Skaftet lager han av valbjørk og ibenholt. Knivbladet er det for det meste Odd Morken på Sel som smir. Bedre kjent som smeden på Jørundgård. "Filmstjerne" For ei tid sia var stuggu her full av lyskastere, forteller Nils. Det var rene studioet, folk med Þlmutstyr og kameraer overalt. Grunnen til besøket var dokumentarþlmen "Knivsmed", som Glomdalsmuseet Þkk innspilt. Åses kjøkkenbord med verktøy, og fagkunnskapene til Nils ble grundig festet til Þlmen. Denne dokumentaren har gått på kinoer over hele landet, forteller han. Nils har også deltatt i en sekvens for Þlmen "Tradra". Den underlige Þlmtittelen er romanispråk og betyr egentlig å kjøre. Det er en og en halv times Þlm om tater- liv på godt og vondt, forteller Nils. Sjøl var han kanskje ikke helt enig i alle Þlmens framstillinger av taterlivet, sett fra eget ståsted. Etter kaffe og gode rundstykker forlater vi Nils. Før vi rekker å smelle bildøra i lås, starter en motor i garasjen. Tekst/foto: Arne Lundaløkk ë

6 Þ» aµ ¼»»æ Îa ³» Ù ¼ô Ñ µ ²¹» º éî ìè íè ðð ó º éî ìè íè ðï ó» ± æ ± µ ²¹» ൱² ± ²ò²± ê

7 Vi synger julen inn Det er tradisjon for å synge julen inn i løpet av desember. Den samme tradisjonen Þnnes i alle våre kommuner, og de ßeste arrangement foregår rundt den samme helga. Oppdal: 18. des. Oppdal kirke kl des. Lønset kirke kl Midtre Gauldal Singsås kirke kl Støren kirke kl Soknedal kirke kl Budal kirke kl Rennebu Innset kirke kl og utdeling av Rennebu kommunes kulturpris Ö»µ»² º ¾ ¾ ±»µ» á Meldal Adventskonsert i Meldal Samfunnshus kl Meldal kirke kl NYHET: ˲¹ µ» P º ¼» ª µ» ¹» Interkommunal elevbedrift- og entreprenørskapmesse 1. februar Logo-juryen valgte forslaget til Marte Tøndel fra Meldal som den beste logoen. Juryen bestod av ordførerne Bjørn Rogstad (Rennebu), Erling Lenvik (Midtre Gauldal) og Ingrid Skarstein (Meldal). Meldal, Rennebu og Midtre Gauldal kommuner samarbeider om en ny, felles entreprenørskapsmesse for grunnskoler og videregående skoler. Den har fått navnet Ung skaperlyst fra idé til virkelighet, og skal arrangeres i Meldalshallen 1. februar Når det er påske leser folk krim. Hva leser de når det er jul? Vi kontaktet Liv Haugen og Marit Bergsrønning på biblioteket på Løkken for å høre folks lesevaner. Men svaret var at det er ingen trend når det gjelder julelektyre for voksne. Barn derimot har sine hobbybøker med juleinnhold, Alf Prøysen og Sven Norquist - bøker som aldri går av mote. Foreldre nå er mer bevisst på å gjøre ting sammen med ungene. Det kan enten være høytlesning eller lage ting sammen med ungene. Vi setter frem hobbybøker ved skranken når det nærmer seg desember, og de lånes alltid raskt ut, forteller Liv Haugen titler Liv Haugen kan fortelle at de tilsammen i Meldal har titler ved bibliotekene. Vi har hatt økning i utlån hvert år i det siste, og sist september hadde vi en økning på 10%, forteller en strålende fornøyd Liv. Allsidig utvalg De voksne har ingen trend når det gjelder julebøker, men det spenner over hele feltet. Anne B. Ragde og Jo Nesbø er populære forfattere som de venter stor etterspørsel etter nå fremover. Lydbøker har blitt et nytt medium som har blitt populært. Tilbudet her er i det siste utvidet kraftig, og mange nyheter kommer også i form av lydbøker med en gang. Det Þne med lydbøker er at det kan kombineres med andre aktiviteter. Filmer er også et nytt og økende tilbud ved bibliotekene. IMeldal kjøper de inn norske Þlmer og Þlmer som er bygd på kjente bøker. Kanskje er biblioteket verdt et førjulsbesøk? Biblioteket på Løkken: Liv Haugen og Marit Bergsrønning frister Jan Erik Mjøen med bøker. Åpningstider bibliotekene MELDAL Hovedbiblioteket tlf Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Grefstad lial tlf Onsdag Torsdag Storås llial tlf Onsdag Torsdag MIDTRE GAULDAL tlf Mandag - fredag (unntatt fredag) RENNEBU tlf Mandag og torsdag Onsdag OPPDAL tlf Mandag og torsdag Onsdag Lørdag Siste åpningsdag før jul er torsdag 22. des. I mellomjula har vi åpent onsdag og torsdag. Tekst: DagÞnn Vold Foto: Olav Dombu Messa er et utstillingsvindu for elevbedrifter, ungdomsbedrifter og andre entreprenørskapsprosjekter i skolene. Elevene får egne stands for presentasjon av sine bedrifter og prosjekter, og de får mulighet til å konkurrere om priser innenfor ulike kategorier. Fra scenen vil unge artister underholde. Deltakere og besøkende vil også kunne følge foredrag med tema entreprenørskap. Dette er et arrangement for og med ungdom. Veldig mange elever ved ungdomsskolene og de videregående skolene i de tre kommunene er involvert i arbeidet med messa. Elever fra studieretning medier og kommunikasjon ved Meldal videregående skole lager messeavis, ungdomsbedrift på studieretning hotell og næringsmiddelfag ved Meldal videregående skole står for matservering/matsalg og en elev ved Meldal ungdomsskole skal være konferansier. Navnet på messa er resultat av en navne-og logokonkurranse blant 9. klassinger ved Rennebu ungdomsskole, studieretning salg og service ved Gauldal videregående skole og medier/kommunikasjon og formgivingsfag ved Meldal videregående skole. Veldig mange gode forslag kom inn. Fredag 11. november 2005 møttes ordførerne for de tre arrangørkommunene, for å kåre vinneren og dermed bestemme hva som blir navnet og logoen for messa. Vinnerforslaget er laget av Marte Tøndel, som er elev ved medier og kommunikasjon på Meldal videregående skole. Sparebank1 Midt-Norge er hovedsponsor for messa. Arrangørene håper på god deltakelse fra grunnskoler og videregående skoler i de tre kommunene. Invitasjon blir også sendt til skolene i Orkdal, Rindal og Oppdal. é

8 Õ±² ± ª ¼ ±» ²»¹¹ Ê «ºa» µ±² ± ô» ª ½»ô» ±² ±¹» B» ²¹ ª ±» ô ª ² ô ô»¼ µ» ±¹ ¾» a ò Ù±¼µ»² ª Ò± µ Í» B» ²¹ ñ ò Bjerkli Landbruksservice Ñ» ß ²» Îa «³ô éîçè Þ«¼»² ºò éî ìí êì çè ó ³±¾ò çï ëë îì êî ò¾» µ ²¼¾ «µ» ª ½»ò²± INTERDATA BERKÅK AS Regnskap - Økonomi - Rådgivning Autorisert Regnskapsførerselskap Bruk din dyrebare tid til det du tjener penger på! Vi tar regnskapsarbeidet og veileder i økonomiske spørsmål. BERKÅK avd Soknedal avd Trondheim Postmyrveien 19 2.etg. Meieribygningen Bratsbergvn RENNEBU 7288 SOKNEDAL 7493 TRONDHEIM tlf tlf tlf è

9 - en annerledes julegavebutikk Birka, nasjonalt senter for kunst og håndverk, har kommet inn på Statsbudsjettet med en bevilgning på kr Vi håper naturligvis på mer, men ser det samtidig som en milepæl at vi har fått plass på Statsbudsjettet, forteller daglig leder Audhild Øye. Planen til Birka er å sette opp et bygg på Berkåk som skal bli en arena for kunst og håndverk. Audhild Øye sier at reisingen av et slikt bygg nok vil ta litt tid, men at nettsiden kan fungere som arena inntil videre. Målet vårt er å samle det meste av det som Þnnes av kunst og håndverk i landet på denne nettsiden. Vi har kommet godt i gang, og nettsiden er i ferd med å bli en veiviser innen næringa. Her Þnnes det skikkelig mange julegaver med høy kvalitet, og nettsiden gir deg telefonnummer og nettadresse til den kunstneren eller håndverkeren du ønsker å bestille julegaver fra. Ø»¼» a ª º± «A ¼ Liv Strand er selve inkarnasjonen på Innset Husßidslag. Hun var med og startet laget for 20 år siden, og hun har vært en kreativ og pådrivende leder alle disse åra. Under årets Rennebumartna Þkk hun utdelt Norsk Husßidslag sin Hedersnål i sølv for sin innsats. På bildet er det leder i Sør-Trøndelag Husßidslag Ivar Dubvik som overrekker Liv hedersnåla med diplom. For tyve år siden var jeg innom vevstuggu på Kvikne. Der syntes jeg det var så bra at noe slikt måtte vi få i stand her på Innset også. Som sagt så gjort. Vi startet Innset Husßidslag pr. telefon og dannet et interimstyre. Deretter søkte vi kommunen om å få ta over «1950-bygget» på skolen - da det nettopp var bygd ny skole. Huset Þkk vi disponere mot at vi betaler kostnadene med det, og dermed var vi i gang, forteller Liv - som må karakteriseres som et handlingens menneske. Liv ble naturligvis valgt til leder, og det har hun vært siden. Dem påstår at det stoppa hvis e slutte som leder, men det e berre tull, vet du. Det e itj formann som ska gjørrø det sjø. Vevstoler fra loft og lemmer Når de var kommet igang med laget, måtte det skapes muligheter for aktivitet. Det ble plukket fram vevstoler fra loft og lemmer på Innset, og karene laget «kontramarsjer» og annet utstyr som trengtes til vevene. Vi arrangerte ßere kurs, og aktiviteten var stor. Kvinnfolka hadde bedre tid da enn nå, sier Liv. Jeg har sagt at vi kvinnfolka har gjort mye gratisarbeid mens poteten har kokt. Men, tiden har forandret seg - heldigvis. Nå er det mange som driver med husßid og har klart å skaffe seg et levebrød av det. Samtidig er det utviklet eldre produkter i ny drakt. Nå har slike produkter en egen verdi og er mer akseptert. Liv synes at vevstolen også er terapi, og den får tankene bort fra det som kan være litt trasig. Stort engasjement rundt Rennebumartnan Innset Husßidslag har i dag 28 medlemmer, men det har til tider vært ßere medlemmer. Lagets største «aktivitet» er Rennebumartnan, og der har de gjort suksess ßere år. Laget legger ned veldig mye arbeid i salgsboden sin, og for det har de blitt belønnet med Folkets martnaspris i 1994 og den egentlige Martnasprisen i Det har alltid vært stort engasjement rundt martnan, og da har vi fått karan vår til å gjøre mye rart. Liv er kreativ, og det bærer hennes engasjement også bud om. Har hun fått en idé, skal det mye til for å stoppe henne. Boden til Innset Husßidslag er alltid full av innbydende varer, og Liv forteller at det aldri er problemer med å fylle boden - heller omvendt. Medlemmene er velvillig til å stille opp for å stå i boden, og laget har også to utßytta medlemmer som er ivrige martnasdeltagere. Vi bruker hvert år å ha en utlodning i forbindelse med martnan. Inntektene derfra går til å dekke kostnadene med lagets lokaler på Innset. Liv har også deltatt i konkurranser på Rennebumartnan. I 2001 og 2002 ble hun premiert i design-konkurransen, og i 2002 Þkk hun utmerkelse i konkurransen «Ta pennen fatt» - der hun skrev om sin drøm innen husßid. Klingenberg-krona I 1998 Þkk husßidslaget laget en kopi av en gammel brudekrone fra Klingenberg på Innset. Originalen står utstilt på Glomdalsmuseet. Lokale håndverkere bidro til gjennomføringen, og de Þkk støtte økonomisk lokalt til å gjennomføre prosjektet. Krona har siden rekonstruksjonen vært utleid til ßere bryllup, den har til og med vært brukt i et bryllup i Italia. Utsmykking på Tynset Da KULTbesøkte Liv var hun på tur til sykehuset på Tynset, der hun hadde fått et utsmykkingsoppdrag sammen med sønnen Olav. Utsmykkingen er bygd opp med Livs åkle som kombineres med Olav sine svart-hvit bilder. Øverst: Livs eget varemerke - et hjerte - som hun syr på alle sine produkter. Til høyre: Ragnhild viser Liv sin ponsjo i saueskinn som hun vant designkonkurransen med i Tekst/foto: DagÞnn Vold ç

10 Ü µ» ³» ³±¼» ²» «Ñ ¼» ¼ ¹²±» ²¹ «º± ¼» A»» ¾ ³±¼»» ¹ a ±¾¾»² µ ±¹»ºº»µ ª ÿ éîèè ͱµ²»¼ ó º éî ìí íî êðñêï ó º éî ìí íï ìë ò «¹ò²± ر ± º ¼««ºa ¼» ³»» ²²»²» µ a³ ±¹ ª µ a³ Þ ¹ º± µ«²¼»² ó º ¹ ¹ a µª» ÿ º éî ìí ïï ðî Marin Pizzeria og restaurant ved stasjonsveien på Berkåk Tid for julebord. Bestill bord. Over 70 forskjellige retter Juletallerken/Pinnekjøtt Tyrkiske kebabretter Pizza Forskjellig grillmat Alle rettigheter 2. juledag: Julefest kl med levende musikk. Aldersgrense 20 år. Åpningstider: mand - tors fred - lørd søn Tlf Ó»¼ Ú» ² º ¼² ²» ³³» ²² êð ±»² ª ¾± ¹»² ª» ¼ ò Ü«µ ² º ¾ «µ» ²» ¼» ¼«³» a² µ» ² aµ» ¾ ²µ»² ±³ ² ²ò λ²»²» ¼»² ³³» ±³ º± ± ¼ ²b» ¾± ¹ ²ò Î ²¹ ðéíðð»»» ³²ò²± º± ³» ²º± ³ ±² ±³ Ú» ² IDSMO FOTO éîçð Í a»² ó º éî ìí ëí ìë»ó ±» ¼ ³±º± ±à½î ò²» ïð

11 Engleutstilling på Åi Meldal I desember har Å-byggene laget ei trivelig julegate gjennom sentrum, og det vil også være ulike arrangement gjennom hele desember. Julegata er pyntet med granbar og nek - trasdisjonelt og trivelig. Som en del av arrangementet vil det også bli arrangert engleutstilling i bedehuset. Det er gått ut invitasjon til alle i Oppbygda om å lage en engel eller å hente fram en eller ßere engler fra skap og skuffer i alle farger og fasonger. Engleutstillinga åpner på Luciadagen 13. desember og vil vare fram til sotsøndagen 19. desember. Har du en engel som du gjerne vil låne ut, er det bare å ta kontakt med Maj Britt Svorkdal Hess i Oppbygda grendalag. Ú ³³» µ µ»á Rennebu-borden, krusi kset i Rennebu kirke og et skap ved Kongsvold Fjellstue er omtrent fra samme tids-epoke, og fortellingene sier at de alle tre kanskje kommer fra den gamle kirka i Rennebu. Etter gamle skrifter har det sannsynligvis vært to kirker i Rennebu - en på Voll og en ved Kjønnan. Den ene kirka var innviet til St. Mikael og den andre til St. Peter, og kirka ved Kjønnan var bygdas hovedkirke - i allefall på tallet da soknet hette Flå sokn. Kirka på Voll var ei stavkirke som ble reist rundt Kirka på Kjønnan opphørte å eksistere på 1500-tallet, og sannsynligvis ble noe av inventaret overført til kirka på Voll. Olav Brandt skreiv i Rennebu kirkes jubileumsberetning fra 1969 at det er sannsynlig at kirka på Voll hette St. Mikaels kirke, sjøl om det er alminnelig antatt at det var St. Peters. Ò ±»»º» ±³ Ÿ³± ¼»² Storskrymten Spaserklubb utgir i disse dager sitt tredje historiehefte om Åmotsdalen, i Oppdal kommune. Det som skulle bli et enkelt hefte, har på grunn av stor tilgang på stoff og bilder blitt til tre utgaver. Det første kom i år 2000, med tittel "Åmotsdalen i fortid og nåtid" i et opplag på 500 stk. Dette ble utsolgt etter kort tid. Ÿ³± ¼»² ó Ú ¼ ±¹ º» Men - fra hvilken kirke kom disse gjenstandene? Det får vi nok aldri vite med sikkerhet. Sannsynligheten er imidlertid stor for at de en gang kanskje har vært under samme tak. Þ»ºº¾ «±³ ¹¹ ¾ «ô µ ¼»² µ ² µ» «ºa º ±³³»² ïçíîò ß²²» Í a»ò Skapet som henger på Kongsvold Fjellstue skal være kjøpt på auksjon i Rennebu i Det ble sagt at det kom fra gammelkirka i Rennebu, og ble brukt til å oppbevare nattverden i. Det er grove utskjæringer på skapet. På døra i midten er det Jesus på korset. Ellers er det sannsynligvis Jomfu Maria og Maria Magdalena som er på sidene. Nordens eldste dobbeltvev en unik nasjonal kulturskatt fra 1100-tallet ble utlånt fra Universitetets oldsakssamling i 1947, og har siden vært sporløst forsvunnet. Selv om det i årenes løp har vært lett etter borden har den ikke vært mulig å Þnne igjen. Det Þnnes heldigvis ßere bilder og nøyaktige beskrivelser av Rennebuborden, som trolig er en liten bit (14 x 44,5 cm) av en større vevnad. Borden er en likesidet dobbeltvev med ull (rød og blå) i det ene laget, mens det andre er av lin. Den kommer trolig også fra den ene av de to kirkene som sto i bygda i middelalderen, men det er ingen i dag i Rennebu som vet hvordan klenodiet ble oppdaget, eller hvordan den havnet i Oldsakssamlingen. Rennebuborden er nå rekonstruert av Tora Husan for Rennebumartnan. Krusi kset er Rennebu kirkes største kostbarhet. Korsets Þre armer har runde felt ytterst, hvor evangelist-attributtene er påmalt. KrusiÞkset ligner ved første øyekast til forveksling krusiþkset fra Urnes kirke. Men mens Kristus på UrneskrusiÞkset står oppreist og bærer en kongekrone (kongekrusiþks), bærer Kristus på kirka i Rennebu tornekronen, og han henger på korset. Dette skulle tyde på at Rennebu-krusiÞkset tilhører den gotiske epoke, hvor lidelseskrusiþkset var det vanlige. Det skulle da stamme fra første halvdel av 1200-tallet. Tekst/foto: DagÞnn Vold Í ± µ ³»² Í» µ «¾¾ îððë Året etter, i 2001 kom det andre heftet med tittel "Åmotsdalen Folket og tuftene" i et opplag på 700 stk. Av dette er det noen eksemplarer igjen. Det tredje og siste heftet har fått tittelen "Åmotsdalen Fra dal og fjell", i et opplag på 700 stk. Heftet spenner vidt, fra Åmotsdalen ved siste istid, steinalder og forskjellige funn og historier fra vår nære fortid. Det er benyttet mange bilder og strektegninger for å beskrive historiene. Vi håper dette heftet gir gode leseropplevelser om utviklinga - fra de første veidemenn som la igjen sine spor, til i dag. Redaktører for heftet er Willy Olsen og Sturla Sæther, begge Oppdal. Åmotsdalen Åmotsdalen, er seterdalen uten bilveg. Dalen har det opprinnelige miljøet bra bevart, og i og med at dalen er landskapsvernområde, vil den også bli verdifull for kommende generasjoner. Med fjella rundt som alltid har vært verdifulle fangstområder for Oppdal, og mange fortidsminner, har det vært stor tilgang på stoff. Salg Heftet er og få kjøpt hos Installasjon Oppdal AS, Driva Samvirkelag, Elkjøp Oppdal AS, Oppdal Kommune v/kulturkontoret, Eystein F. Wolden, Willy Olsen, og Sturla Sæther. ïï

12 Innunder blåe himmelrand er årsskriftet til Rennebu Historielag og Innset Historielag. Skriftet er også i år allsidig, og årskavalkaden som har vørt de siste årene gjør skriftet ennå mer verdifullt. Heftet blir solgt av grendekontaktene til historielagene, og er ellers å få kjøpt i Rennebu Nedre Handel på Voll, Samvirkelaget på Innset og Rennebu Turistkontor Heftet kommer i salg i månedsskiftet. Íb» ¾±µ ó»² «¹¹«³ ¹ ª» Sist på september blesæterboka for Soknedal presentert. Boka har fått tittelen Kom no, Dagros. Ansvarlig for utgivelsen er Soknedal Historie- og Museumslag, og boka er ført i pennen av Arnold Bakken. Stig Rune Bråten, Soknedal Årsbok for Meldal historielag Årboka til Meldal Historielag er å få kjøpt ved Meldal Sparebanks avdelinger. Boka kommer i salg først på desember. Ê»¼ µ» ± ¼ Ê µ» Det er et stort behov for å styrke kunnskapen om riktig vedlikehold, restaurering og rehabilitering av eldre hus. I behovsanalyse om antikvarisk håndverk utarbeidet av Riksantikvaren i 2003, heter det at det er stort behov for kvali serte håndverkere til vedlikehold og istandsetting av eksisterende bygningsmasse generelt og vernede bygninger spesielt, sier Leif Olav Aasløkk i «Knoppskyting fra fjord til fjell». Sæterboka for Soknedal er på 289 sider. Den er innbundet og opptrykt i 1000 eksemplarer. Bygda har mange sætrer, faktisk er det 200 sætrer som er beskrevet i boka. Grendamenn har hatt ansvaret for innsamling av opplysningene og bilder fra sæterdrifta i de forskjellige sæterdalene. Mange ßotte bilder har blitt med i boka. Her får vi innblikk i hvordan folk arbeidet med å foredle mjølka, stelle husdyra og sæterlivet ellers. Gode historier med både skjemt og alvor i, er også samlet inn. De gir et godt innblikk i en tid som nok aldri kommer tilbake. Markaslåttens betydning for garden har Ola Birger Vagnild beskrevet i et eget kapittel. Boka inneholder i det hele tatt mye verdifull og interessant lokalhistorie som nå er tatt vare på for ettertida. «Knoppskyting fra fjord til fjell» har arrangert kurs i restaurering av gamle lafta bygninger. Målet med disse kursa er å øke kompetansen når det gjelder praktisk håndverk i restaureringssammenheng. Mange av kursdeltagerne har tømmerhus selv som de vil ta vare på. Kursene er møteplass hvor praktiske grep blir diskutert. Her kan en vel si at det ikke er noen fasit, men at en får trening i å vurdere og eventuelt bekreftelse på at en vurderer rett. I og med at dette er vernede bygninger så stilles det strenge krav til håndverket. Øksa er et viktig redskap på disse kursa, forteller kursansvarlig Leif Olav Aasløkk. Befaring Det ble i fjor høst gjennomført en befaringsdag i Vålåskaret hvor de gikk over de enkelte bygg og så på hva som var reparasjonsbehovet. Det var på forhånd gjort et gravearbeid ved veggene på husa da jordbakken mer eller mindre har kommet over de nederste stokkene. Materialkurs Vi gjennomførte så et 3-dagers materialkurs som var beregna på å Þnne de riktige materialer som skulle brukes i utskiftingsarbeidet i bygningene, sier Aasløkk. Vi fant et område i Romundstadbygda i Rindal hvor skogen var seintvoksende og det var stor mulighet til å Þnne utmalma virke. Nå er tømmeret barka slik at det kan brukes i kurset i midten av juni. Praktis kurs i høst I høst ble det invitert til et praktisk og teoretisk kurs når det gjelder vedlikehold av bygningsmassen i Vålåskaret. Kurset Þkk god påmelding, og med gode kursholdere var det faglige i gode hender. Faglig ansvarlig for kurset var Steinar Moldal (Senter for bygdekultur), restaureringshåndverker Hans Marumsrud og fylkeskonservator Finn Damstuen. På kurset ble den store utfordringen jekking og utskifting av stokkene. Vi tok for oss uthusa, som utgjør den nederste husrekka. Her måtte det skiftes både stokker, samhald, golvåser og stolper. Hans Marumsrud har erfaring i jekking og opprettingsarbeider, og vi Þkk under kurset fokus på bruk av de riktige materialer. Det er viktig at eiere av gamle hus og håndverkere får styrket sin kompetanse på dette området. Derfor var det gledelig at det ble så stor deltagelse for kurset, sier Leif Olav Aasløkk. Tekst: DagÞnn Vold Foto: Leif Olav Aasløkk Kursleder Steinar Moldal, daglig leder på Senter for Bygdekultur på Dovre viser ivrige kursdeltagere hvordan en skal restaurere gamle tømmerbygninger. Hvis du er på utkikk etter en luggum julegave, så kan sæterboka for Soknedal være et godt tips i så måte. Boka koster 350 kroner og kan kjøpes i Soknedal Sparebank, Soknedal Sparebanks Þlial på Støren og Rådhuset på Støren. Informasjon om boka kan også fås hos Magnhild Ødegård. ïî