Koordinatorsamling Loen 7.-8.september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Koordinatorsamling Loen 7.-8.september 2011"

Transkript

1 Koordinatorsamling Loen 7.-8.september 2011 Volda kommune: Helsepersonell ein ressurs i kommuneplanlegginga? -Korleis involvere helsepersonell i kommunal planlegging v/ folkehelsekoordinator Berit Koen, Volda kommune

2

3 Møre og Romsdal fylke

4 Søre Sunnmøre Ålesund

5 Nøkkeltal: Næring: Innbyggjartal: Areal: Avstand til by: Flyplass: Skule og helse, industri og primærnæring ca 1500 fastbuande studentar (3100 totalt) 547 km2, mykje fjell og fjord, ein tettstad, mange små grender, 10 grunnskular ( elevar) Ålesund ca 6 mil eller 1,5 t køyring inkl. ferje 20 min. Ørsta, 10 min. frå Volda sentrum. 1 t. til Gardermoen Vigra, 2 t frå Volda sentrum, inkl. ferje 20 min.

6 Mål for prosjektet: Å styrke folkehelsa ved å forankre folkehelsetiltak ved bruk av plan og bygningsloven. Å utvikle plan og prosesskompetanse i helsesektoren. 6

7 Arbeid med 6 kommunar i 5 år Samarbeid mellom planleggarar og folkehelsearbeidarar Styrking av folkehelsekompetansen i kommunane Styrking av plankompetansen på tvers i kommunane 7

8 8 God Helse partnarskapet var viktig Nettverk av tilsette Folkehelsekoordinatorar er viktige møteplassar for folkehelse Kommunane har forplikta seg til å få folkehelse inn i planverket Utvikling av Sjekkliste for planlegging etter STILBO prinsippet S tatus T rygghet I nkludering L ivsgrunnlag B evegelse O pplevelse

9 Volda kommune Mål i kommuneplanen: - Helse- og miljøomsyn skal byggjast inn i all kommunal verksemd med sikte på å fremje helse, førebyggje sjukdom og skade på menneske og miljø

10 Volda kommune Viktige erfaringar: Etablere administrativt planforum Sakshandsamingsmal og sjekkliste for Helse- og miljøkonsekvensar Intern opplæring i plan- og prosess-kompetanse for helsepersonell Implementering av helseomgrepet i alt planverk Fokusområde: lågterskel fysisk aktivitet og kosthald

11 Kommunen sine intensjonar for å vere med i Helse i plan: Byggjer på helse- og miljøprosjektet Medlem i Norsk Nettverk av helse- og miljøkommuner Med i partnarskap for God Helse frå november 2004 Folkehelsekoordinator i 60% stilling Utvikle betre helse- og planfagleg kompetanse

12 Kommuneplan for Volda : - Hovudutfordringa for ein helse- og miljøkommune er å setje helse og miljø i fokus i all verksemd, og skape ein kontinuerleg prosess med sikte på auka trivsel og tryggheit for befolkninga og støttande og berekraftige lokalsamfunn. - Ein føresetnad for å lukkast i dette arbeidet er at kommunane utviklar ei heilskapleg og sektorovergripande samordning i all si verksemd, sentralt forankra i kommunen si politiske og administrative leiing.

13 Kommuneplan for Volda : - Mobilisering og involvering av lokalsamfunna i målretta prosessar for å ta vare på miljø og helse er avgjerande for å lukkast (s.1) - Helse- og miljøomsyn skal byggjast inn i all kommunal verksemd med sikte på å fremje helse, førebyggje sjukdom og skade på menneske og miljø, verne om kultur, økosystem og biologisk mangfald (s.2)

14 Intensjon Helse i plan: Korleis kan plan- og bygningsloven og samfunnsplanlegging etter denne bli sentrale virkemiddel i folkehelsearbeidet? Korleis kan kommuneplanen sin samfunnsdel utviklast til å bli eit sentralt virkemiddel for samordning av prioriteringar, dialog, tiltak og forankring av folkehelsetiltak? Korleis utvikle relevant plan- og prosesskompetanse i helsesektoren på alle nivå?

15 Kva kan vi bidra med? Planfagleg: Koordinere arbeid, planprosesskompetanse (PBL), kvalitetssikre ved at helse- og miljøomsyn blir ivareteke på reguleringsplannivå Helsefagleg: Nærleik til brukarane - ser problema, fagkompetanse, engasjement

16 Organisering av Helse i plan-arbeidet: Kommunal arbeidsgruppe Helse i plan: Planleggar, leiar for arbeidsgruppa Kommuneoverlege Helsesøster Folkehelsekoordinator Rådgjevar næringssaker Barnerepresentant DFP Det faste planutvalet er styringsgruppe for Helse i plan.

17 Organisering av Helse i plan-arbeidet: Administrativt planmøte/planforum: (- etablert i kjølvatnet av Helse og miljøprosjektet ) 2 planleggarar Helseavdelinga v/kommuneoverlege og folkehelsekoordinator Landbrukssjef Avdelingsleiar kommunalteknisk avdeling Avdelingsleiar kart, oppmåling og bygg Kultur- og næringsavdelinga ved kultur- og næringssjef og rådgjevar næring Sakshandsamar delesaker Barnerepresentant DFP Representantar frå andre avdelingar møter ved behov

18 Dette starta vi med: Korleis gjere det administrative planmøtet betre? byte møtedag for å sikre deltaking frå helsesjef/kommuneoverlege med på møta etablere gode rutinar for input og tilbakemeldingar i sakshandsaming og planarbeid Resultat: møte kvar tysdag kl

19 Neste steg: Motivasjonsseminar Helseavdelinga (- legetenesta, fysio, ergo og helsestasjonen): Dag/kveldssamling på Idrettslaget si fjellhytte Tur frå rådhuset til hytta med innlagte postar Prosjektinformasjon Helse i plan Foredrag Gruppearbeid/idèdugnad Samla ynskje frå avdelinga: - dette vil vi vere med på!

20 men det er ressurskrevjande i ein elles travel kvardag, og Helseavdelinga signaliserte konkret opplæring i: universell utforming lesing og tolking av kart og planteikningar kunnskap om saksgang og fullført sakshandsaming kvalitetssikring (t.d. når er planar ute til høyring?)

21 Internopplæring helseavdelinga: Sakshandsaming etter følgjande disposisjon: om kommunane og grunnlova Formannskapslovene av 1837 Kommunelova adm.sjefens utgreiingsplikt Forvaltningslova 1967 Offentleglova 1970 Om fullført sakshandsaming Saksmalen litt om e-phorte Helse- og miljømessige konsekvensar Eksempel på saker og fråsegner Måtar å sende fråsegner på: - kopla mot sak i e-phorte: notat (N) - pr. e-post til planseksjonen

22 Plansystem og planprosess Internopplæring helseavdelinga: forskrift om konsekvensutgreiing planprogram og helse som utgreiingstema i KU Helseavdelinga si rolle i planprosessen om innspel, merknader og høyringar plankart korleis lese og forstå plankart universell utforming Også for pleie- og omsorgsavdelinga i høve oppstart av planarbeid Omsorgsplan 2015

23 Organiseringa og arbeidsmåtane har gitt høve til brei fagleg vurdering av sakskompleks på eit tidleg tidspunkt i saksprosessen oversikt over aktuell saksgang og avklaring av intern ansvarsfordeling auka kunnskapsbase for alle sakshandsamarar lettare samhandling og lav terskel for intern kontakt i sakshandsaming tryggare sakshandsamarar på alle fagområde og nivå

24 Andre tiltak: Idèdugnad februar 2009: Tema: Kartlegging av helseutfordringar i Volda kommune Målgruppe: behandlarar (lege, fysioterapeut, kiropraktor, psykiatrisk sjukepleiar, helseavdeling, pleie- og omsorg m.fl.)

25 Helse i plan-påverknad i kommunen sitt planarbeid: Plan for idrett og friluftsliv Tettstadanalyse Volda sentrum Kommunedelplan Volda sentrum, Mork og Vikebygda Reguleringsplanar Plan turveg Rotevatnet Badeplass Årneset Bustadfelt Bratteberg Arbeid med Barnehageplan Sektorplan for Næring Arbeid med Bustadsosial handlingsplan Arbeid med Omsorgsplan Kommunal planstrategi

26 Korleis har Helse i Plan satsinga påvirka ditt arbeidsog ansvarsområde i Volda, helsesjef Runa Bakke? - Meir bevisstheit rundt at vi i helseavdelinga har viktige bidrag i planarbeid - Stimulering til tverrfagleg samarbeid og kunnskap om/kjennskap til andre avdelingar/område i kommunen. Vi lærer av kvarandre. - Auka kunnskap om planprosessar - Vi brukar kvarandre meir, - både innad i helseavdelinga, men også mellom ulike avdelingar som kanskje tidlegare berre har hatt tilfeldig samarbeid - Universell utforming har vore eit viktig område å få meir kunnskap om og det var t.d. positivt at så mange ulike avdelingar deltok på studieturen til Trondheim. Dette trur eg styrkar samarbeidet.

27 Korleis har Helse i Plan satsinga påvirka ditt arbeidsog ansvarsområde i Volda, kommuneoverlege Arne Gotteberg? - Først og fremst har eg fått mange fleire medarbeidarar i Helseavdelinga som aktivt tek del i behandlinga av saker og planarbeidet, og avgir svært gode helsefaglege innspel og vurderingar - Helseavdelinga er mykje meir På bana i plansaker og helse er blitt ein synlegare premissleverandør - Dinest har eg klart merka at Helseomsyn no i større grad blir innarbeidd og på ein fin måte blir ivareteke i sakshandsaminga i andre kommunale etatar. T.d ivaretek kommuneplanleggarane, folk i kultur og næring og i teknisk sektor ofte helseinteressene betre enn vi som er helsepersonell kan gjere det

28 Korleis har Helse i Plan satsinga påvirka ditt arbeidsog ansvarsområde i Volda, planleggar Per Heltne? - Gjennom prosjektarbeidet har eg fått auka kunnskap om og forståing av omgrepet folkehelseperspektiv - Vi opplever no også eit sterkare engasjement og fagleg bidrag frå Helseavdelinga i plansaker, og at fleire fagavdelingar vurderer tiltak med tanke på helsekonsekvensar.

29 Her kan du lese meir: