HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL 2006 2010"

Transkript

1 Fylkesmannen i Møre og Romsdal HELSE I PLAN I MØRE OG ROMSDAL Erfaringsrapport og sjekkliste

2 Innhald Innhald 2 Om rapporten 2 God Helse i Møre og Romsdal 3 Om Helse i plan 4 Helse i plan i Møre og Romsdal fylkeskommune 6 Tverretatleg samarbeid i fylkeskommunen 8 Generelle erfaringar og synspunkt sett frå fylkeskommunen si side 9 Helse i plan i kommunane 10 Helseperspektiv i alt kommunalt planverk 11 Folkehelse i alle planar Surnadal 12 Frå kommuneplan til fleirbrukshus Haram 16 Helseperspektiv i alle planar Ålesund 20 Planarbeid for god omsorg 24 Arbeid med omsorgsplan i Ulstein 24 Arbeid med omsorgsplan i Rindal 28 Plan- og prosesskompetanse og arenaer for samarbeid Volda 32 Generelle erfaringar og utfordringar i arbeidet med Helse i plan 38 Sjekkliste Helse i plan etter STILBO-prisippet 41 Om rapporten Rapporten formidlar erfaringar frå Møre og Romsdal fylkeskommune og frå kommunane Haram, Rindal, Surnadal, Ulstein, Volda og Ålesund. Føremålet med rapporten er å formidle erfaringar til andre kommunar og fylkeskommunar. Erfaringane er først og fremst knytt til korleis kommunane har arbeidd med planar og andre prosessar for å sette fokus på helseperspektiv i planlegging. Rapporten inneheld også ei sjekkliste, som er laga med utgangspunkt i forhold/faktorar/arbeidsmåtar som kommunane meiner er sentrale i arbeidet med å fremje helseperspektiv i planlegginga.

3 God Helse i Møre og Romsdal I 2004 etablerte Møre og Romsdal fylkeskommune ein folkehelsepartnarskap med namnet God Helse. I 2010 er 28 av 36 kommunar med i partnarskapen, og det er tilsett folkehelsekoordinator i minimum 50 prosent stilling i alle dei 28 kommunane. Andre regionale partnarar er LO, NHO, KS, Helse Midt-Norge, Friluftsråda, Nasjonalforeningen for folkehelse og Kompetansesenter Rus-Midt-Norge. God Helse partnarskapen vert drifta av seksjonen Folkehelse og fysisk aktivitet i Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune. I tillegg er det etablert ein tverrfagleg stab for God Helse, med representantar frå Fylkesmannen, Møre og Romsdal idrettskrets, tannhelseavdelinga og kulturavdelinga i fylkeskommunen. Arbeidet med God Helse er politisk forankra i Folkehelseutvalet i fylkeskommunen. God Helse femner mange tema/område. Helse i plan er eitt av desse. Forsidebilder: Blide barnehagebarn. Foto: PO. Dybvik. Ulstein ungdomsskule. Foto: Harald Notøy Side 2: På segltur i Ulsteinfjorden.Godt for for helse og sjel. Foto: Asbjørg Garshol 3

4 Fargekodar i rapporten Blå organisering Grøn tiltak o.l Lilla prosess Om Helse i plan Verktøyet er plan- og bygningslova og kommuneplanen, og metodane som vert utvikla dreier seg om korleis ulike folkehelsemål kan realiserast gjennom forankring i kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, og i temaplanar. Hovudmåla i Helse i plan Å styrke folkehelsa ved å forankre ulike folkehelsetiltak, kommunalt og regionalt, ved bruk av plan- og bygningslova som verktøy Å utvikle og legge til rette for oppbygging av plan- og prosesskompetanse i helsesektoren Meir om Helse i plan Helse i plan er eitt av fleire tiltak Helsedirektoratet har sett i verk for å fremme folkehelsearbeid i kommunar og fylkeskommunar Helse i plan er eit innovasjons- og metodeutviklingsprosjekt Helse i plan har vore i gang sidan 2006 og vert, som prosjekt, avslutta i 2010 Til saman er åtte fylke og om lag 30 kommunar med i prosjektet Plan- og bygningslova er eit viktig verktøy Viktige verkemiddel i arbeidet med Helse i plan er organisering og samarbeid, politisk forankring, kompetansebygging og informasjonsspreiing Det er plan- og bygningslova som regulerer planlegging som aktivitet i kommunar, og det er tre moment som har særleg relevans for folkehelsearbeidet: For det første innførte den nye plan- og bygningslova omgrepet planstrategi ( 10-1). Etter lova skal kommunestyret minst ein gong i kommunestyreperioden, og seinast eitt år etter konstitueringa, drøfte kommunens strategiske val om samfunnsutvikling, langsiktig arealbruk, miljøutfordringar, sektorane si verksemd og ei vurdering av kommunens planbehov i valperioden. For det andre skal samfunnsdelen av kommuneplanen ha ein langt meir sentral og viktig plass i det kommunale plansystemet, og skal vere ein reiskap til å fremje ei meir heilskapleg samfunnsutvikling. Samfunnsdelen skal gi retningsliner både for utviklinga av samfunnet og kommunen si eiga verksemd, og skal leggast til grunn for statlege og regionale styresmakter si verksemd i kommunen ( 11-3). For det tredje har alle offentlege organ fått både rett og plikt til å delta i planlegginga ( 3-2). Dette inneber at dersom partnarskap er ein del av planlegginga, har offentlege organisasjonar, institusjonar og verksemder plikt til å vere med dersom planlegginga berører deira interesser. Dette medfører: At det er viktig å gjere folkehelsearbeid til ein kontinuerleg politisk prosess At kommunane gjer folkehelsearbeidet til eit prioritert område i samfunnplanlegginga At dette blir konkretisert gjennom partnarskapsavtalar, der kommunen som organisasjon følgjer opp sin del av desse partnarskapa i si verksemdsplanlegging (økonomiplan, langtidsbudsjett, årsbudsjett m.m.) 4 Når det gjeld omtale av andre tema som kosthald, rus, tobakk og fysisk aktivitet viser vi til statusrapporten frå God Helse 2009.

5 Lov om fylkeskommunane sine oppgåver i folkehelsearbeidet Ny lov om fylkeskommunar sine oppgåver i folkehelsearbeidet vart sett i verk 1. januar Lova inneber ei stadfesting av fylkeskommunen si rolle i folkehelsearbeidet, som fram til 1. januar 2010 var ei frivillig sak for fylkeskommunane. Fylkeskommunen skal fremme folkehelse, inkludert trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og medverke til å førebygge sjukdom, skade og liding. Å medverke til ei jamnare sosial fordeling av faktorar, som direkte eller indirekte, påverkar helsa, er også ei oppgåve for fylkeskommunen. Lova gir fylkeskommunane ansvar for å fremje folkehelse innan tenesteyting, forvaltning, planlegging og regional utvikling. Vidare har fylkeskommunen ansvar for å vere pådrivar for, og samordne det breie folkehelsearbeidet regionalt og lokalt, med vekt på å støtte kommunane. Som grunnlag for folkehelsearbeidet skal fylkeskommunen ha oversikt over helsetilstanden i fylket og dei faktorar som kan påverke han, det gjeld mellom anna trekk ved utviklinga som kan skape eller oppretthalde sosiale skilnader i helse. Fylkesmannen skal vere støttespelar i folkehelsearbeidet og skal bidra til oppfølginga av statleg politikk på området. Dette føreset samarbeid både med fylkeskommunen og andre aktørar. Som oppfølging av lovansvaret har Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Møre og Romsdal fylkeskommune inngått partnaravtale, der vidareføring av Helse i plan inngår. 5

6 Helse i plan i Møre og Romsdal fylkeskommune Kommunane har etablert prosjektgrupper for Helse i plan, der folkehelsekoordinator har vore sentral. Kven som elles har vore med i prosjektgruppa, varier frå kommune til kommune. I somme kommunar er politikarar med i arbeidsgruppa, i andre kommunar berre administrativt tilsette, men dei har då gjerne politiske organ som styringsgruppe for prosjektet. Kommunane valde tema for arbeidet med utgangspunkt i lokale forhold. Kompetanseheving var eit viktig element i dette. Hovudintensjonen med Helse i plan er å trekkje folkehelseperspektivet inn i all samfunnsplanlegging, endre fokus og ha ei medvita haldning til korleis planlegging av lokalmiljøet får konsekvensar for kvardagen til enkeltpersonar, og dermed for helsa til enkeltpersonar. Om Helse i plan i Møre og Romsdal Møre og Romsdal er ein av åtte fylkeskommunar som er med i Helse i plan Kommunane Haram, Surnadal, Volda og Ålesund var med frå 2006, medan Rindal og Ulstein kom med i Kommunane er også med i God Helse-programmet i Møre og Romsdal Arbeidet til fylkeskommunen har også vore retta mot kommunar som ikkje deltek i prosjektet Arbeidet med Helse i plan er ein integrert del av God Helse-programmet, og har vore eitt av fleire tverrfaglege prosjekt på fylkesnivået Då Helse i plan starta opp, var Møre og Romsdal einskapsfylke (fylkeskommunen og fylkesmannen), med nemninga Møre og Romsdal fylke. Det var såleis Møre og Romsdal fylke som starta og drifta prosjektet. Frå 2010 er einskapsfylket oppløyst, altså på same tid som ny lov om fylkeskommunar sine oppgåver i folkehelsearbeidet vart sett i verk. Regional arbeidsgruppe Den regionale arbeidsgruppa, som har drifta Helse i plan- prosjektet, har hatt representantar frå: Planseksjonen (fylkeskommunen) Helse- og sosialavdelinga (fylkesmannen) Kulturavdelinga (fylkeskommunen) Tilskottet som Møre og Romsdal fekk frå Helsedirektoratet vart gitt som mindre tilskott til kommunane og gjekk elles til finansiering av fylkessamlingar for prosjektkommunane. Økonomisk bidrag frå Helsedirektoratet gjorde det mogleg å arrangere samlingane såpass regelmessig. Samlingane var viktige for å halde kontinuitet og eit jamt trykk på kommunane. I 2008 vart det arrangert ein nasjonal konferanse i Molde. Konferansen Folkehelse i kommuneplan samla 360 deltakarar. Fylket sitt arbeidet med Helse i plan-prosjektet har vore avhengig av støtta frå Helsedirektoratet gjennom seniorrådgjevar Asle Moltumyr. Han har deltatt på mange av samlingane i Møre og Romsdal, og har gitt svært god rettleiing i prosjektperioden. 6

7 Stavganggruppa i Surnadal pensjonistlag ved Nauståfossen i Todalen. Foto: Vidar Sogge Elevar ved Øye skule. Trivsel og meistring. Foto: Steiar Hasselø Arbeid og tiltak retta mot kommunane Årlege planar for oppfølging av prosjektkommunane Årlege samlingar der kommunane presenterte resultat og planskisse for aktivitetar i kommunen det komande året. Samlingane synleggjorde framdrifta i arbeidet og utfordrin gar i kommunane Samlingane medverka til å styrke kompetansen i dei lokale prosjektgruppene Kurs ved Nordiska Högskolan för folkhälsovetenskap i Gøteborg Studietur til Gran kommune i Oppland Regional erfaringskonferanse i Ålesund med om lag 80 deltakarar. Intensjonen med Helse i Plan prosjektet er på den måten godt formidla til alle kommunane i Møre og Romsdal Fokus på Helse i plan i Møre og Romsdal har mellom anna ført til: Ny transportstrategi for gåande og syklande Strategien vart samrøystes vedteken i fylkestinget, og lagt til grunn for Møre og Romsdal sine innspel til ny Nasjonal transportplan. Arbeidsgruppa for strategien var tverrfagleg med representantar frå dei fleste avdelingar i fylkeskommunen, samt representant frå Statens vegvesen. Helsekonsekvensar for transportplanarbeidet var eit eige kapittel i strategiplanen. Helseaspekt er teke inn i dei tema som Tettstadprogrammet i fylket tek opp i samband med utviklings- og mobileringsprosessar for byar og tettstader i fylket. Temadag om Helse i plan for plannettverket i fylket. Fylkeskommunen koordinerer eit plannettverk med kommuneplanleggarar og ressurspersonar for planarbeidet frå alle kommunane i fylket. Hausten 2009 vart det gjennomført fire regionale møte, der kunnskapsheving knytt til helseperspektiv i kommuneplanarbeidet var tema. Temadag om Helse i plan for rådmennene på Sunnmøre si eiga årsmøtehelg i Temaet var helseperspektiv i drift og planarbeid i kommunane. Temadagar om Helse i plan i enkeltkommunar. Rindal, Surnadal, Haram og Volda kommunar gjennomførte eigen temadag om Helse i plan for nøkkelpersonell (helse og plan). At temaet Helse i plan er tatt opp på samlingar for folkehelsekoordinatorar i 28 partnarkommunar. I tillegg er dei oppmoda om å få med seg nøkkelpersonell frå eigen kommune på to konferansar om Helse i plan. Ein nasjonal og ein regional. At Helse i plan er nedfelt i partnaravtalane med alle partnarkommunane i folkehelsepartnarskapen God Helse. Avtalane forpliktar kommunane til å implementere folkehelse i planarbeidet. At Helse i plan er i fokus i arbeidet med omsorgsplan Gjennom fylkeskommunen og fylkesmannen sitt arbeid med omsorgsplan 2015, har Helse i plan som prosjekt vore ein fast samarbeidspart. I tillegg har Helse i planlegginga hatt eige fokus i arbeidet med omsorgsplan retta mot alle kommunane i fylket. Representantar frå plan miljøet og folkehelsepartnarskapen har vore med i arbeidsgruppe og medverka på plankonferanse om Omsorgsplan Partnaravtale mellom Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal om folkehelse. I avtalen er Helse i plan er nedfelt som eige samarbeidsområde. 7

8 Tverretatleg samarbeid i fylkeskommunen Den regionale arbeidsgruppa har hatt representantar frå ulike avdelingar, men ikkje alle avdelingar har vore med. Ut over det tverretatlege som arbeidsgruppa representerer, har det vore lagt vekt på å fremje helseperspektivet i alle avdelingar i fylkeskommunen. Det er vanskeleg å ha oversikt over i kva grad og korleis arbeidet er integrert i dei ulike avdelingane, men nokre døme kan vise måtar arbeidet er integrert på. Samferdsel Prosessen med utarbeiding av strategi for gåande og syklande førte til auka kompetanse om helsekonsekvensar av transportplanlegging hos tilsette i Samferdselsavdelinga og Statens vegvesen. I løpet av prosjektperioden er det opparbeidd auka forståing for helseperspektiv i det kontinuerlege arbeidet med samferdsel, men det er framleis stort potensial for kompetanseheving og endra praksis. Prosessen i samferdsleavdelinga har vore i gang uavhengig av Helse i plan prosjektet, men prosjektet har gitt ytterlegare kraft til å få fokus på samanhengen mellom samferdselsplanlegging og helse. Kultur Å ha ein plan for fysisk aktivitet og friluftsliv i kommunane er ein føresetnad for tildeling av spelemidlar. Gjennom folkehelsepartnarskapen God Helse og prosjektet Helse i plan har fokuset på helsekonsekvensar i planar for fysisk aktivitet og friluftsliv fått forsterka fokus. I idrettsmiljøa er det no ei felles forståing for at tildeling av spelemidlar skal vere eit verkemiddel i folkehelsearbeidet. Saman med Møre og Romsdal Idrettskrets og organisasjonane for friluftsliv har fylkeskommunen, uavhengig av Helse i plan- prosjektet, etablert årlege prosess- og planrutinar som tek vare på folkehelseperspektivet i spelemiddeltildelinga. Kulturavdelinga har hatt eit utviklaransvar for universell utforming gjennom å vere sekretariat for Fylkesrådet for likestilling av funksjonshemma. Helse i plan-prosjektet har bygd vidare på dette fundamentet. Kulturavdelinga har kontakt med frivillige organisasjonar og kulturlivet i fylket. Kunnskapen om folkehelse i avdelinga pregar heile spekteret av ansvarsområde. Helse i plan har bygd vidare på dette fundamentet, noko som har vore svært nyttig. Næring Forståinga for folkehelseperspektiv i arbeidsliv og reisliv er aukande. Reiseliv og bedrifter ser at gode mulegheiter for friluftsliv gir positive verknader både på helse og inntening. Utdanning I Møre og Romsdal er det lagt vekt på at folkehelseperspektivet skal vere tydeleg i planarbeidet for vidaregåande skule. Folkehelsepartnarskapen har dialog med utdanningsavdelinga om korleis ein kan påverke elevane si helse på ein god måte. Så langt arbeidet resultert i: Vatndispensar på alle skulane Samarbeid med elevråd om tobakksførebygging Kantinekurs med fokus på sunt kosthald Innføring av faste førebyggingsprogram for psykisk helse Kursing i rusførebyggande tiltak Utarbeiding av ein rettleiar for kontaktlærarar der folkehelse er tema. 8

9 Generelle erfaringar og synspunkt sett frå fylkeskommunen si side Når det gjeld verksemd retta mot kommunane har dei ulike sektorane i fylket samarbeidd godt med omsegn til kompetanseheving og konferansar. På den måten framstår fylkeskommunen som ei meir samla eining enn tidlegare. Men internt i fylket er innsatsen i stor grad avhengig av dei personane som sit i arbeidsgruppa. Møre og Romsdal fylke har, som nemnt, vore einskapsfylke gjennom dei fire første åra i prosjektperioden for Helse i plan. Siste året er einskapsfylket oppløyst og tilbake som Møre og Romsdal fylkeskommune og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Om dette får konsekvensar for korleis plansaker blir behandla i fylket, står igjen å sjå. Men for Helse i plan-prosjektet var det å arbeide i eit einskapsfylke eit godt grunnlag for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen. I einskapsfylket vart det ikkje etablert nye rutinar for samarbeid mellom planavdeling og helse- og sosialavdeling når det gjeld behandling av kommuneplanar. Inntrykket er elles at tilsette i planavdelinga har større kunnskap om helsesektoren og at helse- og sosialsektoren er meir bevisst kva rolle planlegging har i helsesektoren, og fagpersonar oppsøker no i større grad kompetanse på tvers. Internt i fylkeskommunen vurderer ein i større grad å bruke Planforum, der det no vil vere naturleg å bringe inn helsefagleg kompetanse i konkrete planspørsmål. Avdelingane hos fylkesmannen har samarbeid på gang knytt til helseperspektiv i planlegginga. Når prosjektperioden for Helse i plan er over, kan det verte ei stor utfordring å halde ved like nettverket av på tvers-kompetanse på regionalt nivå. Den regionale arbeidsgruppa for Helse i plan vert oppløyst, og det er ikkje etablert andre arenaer for samarbeid. Det er også ei utfordring å halde ved like plankompetansen i helseavdelinga hos fylkesmannen. På grunn av mange og krevjande oppgåver vert førebyggande helsearbeid retta mot kommunalt areal- og samfunnsplanarbeid nedprioritert. Slik er det framleis, trass presiseringar i embetsoppdraget frå departementet. I fylkesplanen for Møre og Romsdal er folkehelse eit gjennomgåande perspektiv med følgjande presisering: Forhold som påverkar folk si helse ligg i stor grad utanfor ansvarsområde til helsesektoren. Derfor skal det leggjast vekt på sektoransvarsprinsippet, samt å sikre folkehelsearbeidet ei sterk forankring politisk og i areal- og samfunnsplanlegginga. 9

10 Sentrale moment i arbeidet med Helse i plan i Møre og Romsdal Formuleringane i fylkesplanen sikrar ein overordna heimel for arbeidet. I praksis vil det mellom anna innebere at kommuneplanar vert sende til personell med folkehelsekompetanse til uttale i den regionale saksbehandlinga Nettverket av folkehelsekoordinatorar, forpliktande partnarskapsavtalar, faste møteplassar og kontinuer leg kompetanseheving knytt til folkehelse har vore eit svært godt utgangspunkt for Helse i plan Forankringa av Helse i plan som ein del av det generelle folkehelsearbeidet i fylket har vore tydeleg og ein svært viktig faktor for framdrifta av prosjektet Helse i plan Helse i plan i kommunane Rapporten formidlar døme frå kommunar når det gjeld: integrering av helseperspektiv I alt planverk, helseperspektiv i arbeid med omsorgsplan og døme på arbeid med opplæring og kompetanseheving relatert til helseperspektiv i planlegginga tufta på lokale forhold. Auka plan- og prosesskompetanse har vore vektlagt i nokre kommunar, andre kommunar har arbeidd særleg med å synleggjere folkehelse og helse i alle planar, somme har gjort begge deler. Å satse på plan- og prosesskompetanse er eit verkemiddel for å fremje helseperspektiv i alle planar. Som rapporten viser, har kommunane arbeidd på ulike måtar og hatt fokus på ulike tema, der føremålet er å implementere helseperspektiv i all planlegging. 10

11 Studietur til Gran kommune for Helse i plan prosjektet Viktige resultat frå kommunane sitt arbeid Kommunane har lukkast med mykje, og nokre moment skal nemnast spesielt: Folkehelseperspektivet er tydlegare i dei kommuneplanane som er utarbeidde etter at arbeidet med Helse i plan- prosjektet starta Etablering av rutinar for samarbeid mellom fagfolk innanfor folkehelsefeltet/helsefeltet og planleggarar i kommunane. I fleire tilfelle er det snakk om samarbeidsforum med faste møtetidspunkt Blant planleggarar er det auka forståing for at arbeid med planar og innhaldet i planane har konsekvensar for helsetilstanden til innbyggarane. Dei som arbeider på helsefeltet har fått meir kunnskap om kommuneplanlegging, og deltaking i Helse i plan har gitt dei tru på at dei er viktige medspelarar i planarbeidet i kommunane Helseperspektiv i alt kommunalt planverk Å fremje integrering av helseperspektivet i alt planverk er noko av målet med Helse i planprosjektet. Alle dei seks kommunane i prosjektet har arbeidd med det, men som døme vert det formidla erfaringar frå Surnadal, Haram og Ålesund kommunar. 11

12 Folkehelse i alle planar Surnadal Sjølv om det er ønskeleg at samfunnsdelen av kommuneplanen skal vere det overordna utgangspunktet, som skal synleggjere nye satsingsområde, vil det i mange tilfelle vere slik at det vil ta tid før nye satsingsområde kan forankrast i samfunnsdelen. I Surnadal vart samfunnsdelen rullert i 2009, difor måtte det arbeidast med å få inn folkehelsetenkinga i planverk som var under rullering før samfunnsdelen vart vedteken. Surnadal var inne i arbeidet med arealdelen av kommuneplanen då kommunen vart med i Helse i plan- prosjektet. Organisering av arbeidet Surnadal oppretta ei arbeidsgruppe for Helse i plan, der politisk og administrativ leiing i kommunen var representerte, i tillegg til fagfolk frå planseksjon og helsetenesta. Arbeidsgruppe for Helse i Plan i Surnadal Samfunnsplanleggar (leiar i gruppa) Varaordførar Kommunalsjef helse og omsorg Folkehelsekoordinator Arealplanleggar Einingsleiar Helse Plansida skulle bidra med å forankre folkehelsearbeidet hos folkevalde og i den kommunale administrasjonen. Dei helsefaglege representantane skulle medverke gjennom å setje fokus på utfordringar og behov i kommunen, og gje råd i prosessane som må til for å kunne gjere dei nødvendige prioriteringane. Prosessar i arbeidet Det er vektlagt at helseetatar og aktuelle lag og interesseorganisasjonar skal kunne delta i planprosessen. For å legge til rette for slik medverknad frå helsesida, er det arrangert møte mellom planavdelinga og helseavdelinga der planavdelinga har orientert om planarbeidet og dei prosessane som ligg til grunn for vedtaka. Frivillige lag og organisasjonar var ikkje representerte i gruppene som vart oppretta, men var aktørar som gjennom dei ordinære planprosessane vart involverte gjennom høyringar og orienteringar i ulike politiske organ som hovudutval, eldreråd, kommunestyre m.m. Kommuneplanen sin arealdel Surnadal kommune var i ferd med å rullere arealdelen då kommunen vart med i prosjektet, ein arealplan som vart vedteken av kommunestyret i Kommunen var då så tidleg i folkehelsearbeidet at arealdelen berre inneheldt eit lite avsnitt om kva det har å seie at ein tek omsyn til folkehelseperspektivet i arealplanlegginga. Med ny plan- og bygningslov og ny rullering av arealdelen vil det sjå annleis ut når kommunen skal i gang med ein ny runde knytt til arealdelen. I arealplanen står det at når det skal utarbeidast reguleringsplanar er det viktig at folkehelseperspektivet vert ivaretatt og at kravet om universell utforming skal vere ei rettesnor i arbeidet med planane. Tverrsektoriell gruppe arealdel av kommuneplanen Gruppa består av: Miljøretta helsevern Einingsleiar helse Bygningseininga Ungdomskonsulenten Miljøvernkonsulenten Jordbrukssjef Arealplanleggar Samfunnsplanleggar 12

13 Kristiansund Molde Ålesund Åndalsnes SURNADAL kommmune Som del av Helse i plan- prosjektet vart det oppretta ei gruppe med representantar frå ulike sektorar som skulle sikre mellom anna folkehelsa sin plass i det kommunale arealarbeidet, til dømes i reguleringsplanar. På møta I gruppa legg planavdelinga fram innkomne planar, og det vert mogleg for dei ulike faginstansane å bli kjende med sakene på eit tidleg trinn i prosessen. Arealplanleggar får såleis nyttige innspel i sitt vidare arbeid med sakene. Kommuneplanen sin samfunnsdel Samfunnsdelen av kommuneplanen vart vedteken av kommunestyret i Med erfaringane frå Helse i Plan -prosjektet gjekk det greitt å få gitt folkehelseperspektivet ein sentral plass i planen. Folketalet har gått nedover i Surnadal dei siste åra. Eitt av dei store måla er difor å sikre eit robust og stabilt folketal for å oppretthalde eit godt tenestetilbod og sikre tilgang på god og rett kompetanse. Kommunen trur det vert kamp om personalressursar i åra framover, difor er det viktig å rekruttere flest mogleg av dei som veks opp i kommunen til framtidige bebuarar. Kommunen arbeider for at dei som veks opp i kommunen skal oppleve sterk bulyst, og på den måten utvikle identitet og lojalitetsband til kommunen. Ein av strategiane for å nå målet God helse og gode levekår for innbyggjarar i alle aldrar er mellom anna å auke forståinga for verdien av fysisk aktivitet, trening og godt kosthald, ikkje minst blant dei eldre. Folkehelse som gjennomgående tema Folkehelse er eit gjennomgåande tema som alle som steller med kommunale planar og kommunal verksemd elles skal ta omsyn til. Andre gjennomgåande tema i planen er likestilling og diskriminering, universell utforming, areal og miljøvern, frivillig arbeid, samfunnstryggleik og beredskap og utviklingssamfunnet. Folkehelse og levekår Kommuneplanen er delt inn i sju tema, og eitt av dei er Folkehelse og levekår. Kapittelet omhandlar alle dei kommunale omsorgstenestene. Det er eit bevisst val å bruke folkehelse og levekår som overskrift for å innarbeide folkehelseomgrepet og vise at det er ein viktig del av innbyggarane sine levekår. Det er lagt vekt på å få fram at godt folkehelsearbeid er viktig i heile livsløpet. I samfunnsdelen av kommuneplanen vert det peika på at det er viktig å styrke tilbodet til utsette grupper, tilbod som kan styrke sjølvbilde og sosiale nettverk, og medverke til meir fysisk aktivitet. Trygge arbeidsplassar og trygg økonomi har mykje å seie for folkehelsa. Omstruktureringar, slik ein opplever i landbruket, kan vere ein trussel mot folkehelsa. Det er ei utfordring i ein landbrukskommune som Surnadal. Kommuneplanen har eit kapittel om Barn og unge sine oppvekstvilkår, der fokus er på helsefremmande tiltak for å redusere overvekt og psykososiale vanskar blant barn og unge. For å motverke sosial ulikskap er det viktig å sikre at dei unge får god skulegang, og at kommunen har eit opplærings- og utdanningstilbod med god kvalitet. Kulturplanen Kulturplanen vart vedteken i juni I planen er det vist til folkehelse som eit gjennomgåande tema frå kommuneplanen sin samfunnsdel. Det er lagt vekt på at folkehelsearbeidet er sektorovergripande og har som mål å sikre gode oppvekst- og levekår, og å førebygge sjukdom og skader i alle aldersgrupper. I kulturplanen er det poengtert at kultur har ein eigenverdi og at det ikkje skal reduserast til eit middel for å nå andre mål. Men kultur har også ein meirverdi knytt til bulyst, trivsel og folkehelse. 13

14 Desse to bilda illustrerer aldersbæreevna i Surnadal. På dette bildet ser vi situasjonen i dag. I år 2030 er det berre to personar i aldersgruppa år til å ta hand om ein som er pleietrengjande. Begge foto: Steinar Hasselø Omsorgsplanen 2015 Surnadal kommune er i gang med å lage Omsorgsplan Planen omfattar heile helse- og omsorgssektoren. Omsorgsplanen vil innehalde fem ulike tema. Til kvart tema er det oppretta arbeidsgrupper baserte på tverrfagleg representasjon. Alle gruppene skal tenke godt folkehelsearbeid, likevel har èi gruppe fått særleg ansvar for Førebyggande helsearbeid. Namnet på gruppa er valt for å unngå at folkehelse vert spesielt knytt til arbeid i helse-omsorgsektoren. Gjennom arbeidet med omsorgsplanen erfarer ein at omgrepa helsefremmande og førebyggande er det som best dekker folkehelseomgrepet. I og med at kultur er viktig i eit folkehelseperspektiv, er kulturleiaren sjølvskriven medlem i gruppa Førebyggande helsearbeid. Planprogram Næringsplan Surnadal kommune er i gang med å rullere næringsplanen. I planprogrammet er det lagt vekt på dei gjennomgåande tema som har med folkehelsearbeidet og universell utforming å gjere. Det vert presisert at det er viktig at næringslivet tenker folkehelse både for tilsette og kundar, og at bygg, anlegg, produkt og tenester er utforma slik at dei er tilgjengelege for alle. Tiltak i økonomiplanen døme fra oppvekstsektoren Oppvekstsektoren har nedfelt sine satsingsområde innanfor folkehelse. Eit viktig satsingsområde er barnehagar med god kvalitet. Av tiltak i planperioden er fokus på tidleg innsats og førebygging, organisering, fysisk aktivitet og kosthald. Det er retta en spesiell innsats mot Kult med spenst, faste turdagar og fokus på kosthald smøremåltid, servering ved fødselsdagar. Kommunestyret vedtok i samband med budsjettvedtaket i desember 2007 å arbeide fram ein plan for betre pedagogisk tilpassing av skulebygga, også med tanke på skulemåltid, fysisk aktivitet og fleksible fysiske og organisatoriske løysingar. Det skal innførast skulemåltid i alle grunnskulane, og det vert arbeidd med førebygging av mobbing og for betre psykisk helse. I grunnskulen i Surnadal er det meir fysisk aktivitet enn obligatorisk. I arbeidet med Pedagogisk utviklingsplan for skulebygga er gode kantineløysingar ein viktig del av utbyg gingsarbeidet. Godt kosthald og fysisk aktivitet er teke inn i tekstdelen i økonomiplanen for barnehagane og skulane og i Kvalitetsutviklingsstrategien for skulen. 14

15 Sansehagen på Surnadal sjukeheim. Trivselstiltak. Foto: Steinar Hasselø Erfaringar og tankar om arbeidet framover Arbeidsgruppa for Helse i plan er ikkje lenger aktiv. Når rulleringa av samfunnsdelen til kommuneplanen var i gang, hadde folkehelsearbeidet forankring i planverket, og i det vidare arbeidet tek ein sikte på at samfunnsplanleggaren medverkar til å sikre folkehelsa sin plass i planverket. Men samfunnsplanleggaren som koordinerer planarbeidet må heile tida vere sikker på at ulike planar har helseperspektiv. Det er etablert ei tverrfagleg plangruppe som er ein møteplass for ulike sektorar som plan, helse, kultur, bygg, landbruk og miljø, der først og fremst nye arealplanar vert lagde fram og diskuterte. Den tverrfaglege plangruppa vil vere ein viktig bidragsytar i arealplanlegginga. Kommunen opplever behov for ny organisering av folkehelsearbeidet. Organiseringa bør dekke både det daglege folkehelsearbeidet og sikre folkehelsa og folkehelsetenkinga sin plass i planverket. Mellom anna saknar kommunalsjefen innanfor helse- og omsorg å vere med i ei gruppe for å få jamne oppdateringar. Kommunen har ei eiga styringsgruppe for arbeidet med God Helse. Denne gruppa bør setjast saman slik at ho kan femne både folkehelsearbeidet i kommunen generelt og folkehelsekoordinatoren sitt arbeid spesielt. Korleis har Helse i plan satsinga påverka ditt arbeid? Kulturleiar Lilli Husby: Som kulturleiar har eg i den nye kulturplanen fått gleda av å vise samspelet mellom kultur og folkehelse. Helse i plan har gjort meg mykje meir medviten kor viktig det er med eit godt lågterskeltilbod i kommunen Korleis har Helse i plan satsinga påverka ditt arbeid? Kommunalsjef helse- og omsorg Gunhild Eidsli: Helse i plan har ført til at vi i større grad tenker på kva som er førebyggande og helsefremmande i vårt arbeid, ikkje minst blant dei eldre. Dette legg vi vekt på i arbeidet med vår nye omsorgsplan

16 Frå kommuneplan til fleirbrukshus Haram Arbeidet med Helse i plan starta som prosjekt Haram i Mykje av det som har skjedd i Haram siste åra, også når det gjeld Helse i plan, er resultat av Harammodellen, som kort sagt er ein modell som byggjer på samarbeid mellom kommune, næringsliv og vidaregåande skule, med det lokale næringslivet som svært aktiv aktør, også økonomisk. Det har gjort det mogleg å realisere tiltak som korkje kommune eller næringslivet kunne makte åleine. Partnarskap mellom offentleg, privat og frivilleg sektor er eit av dei viktigaste grepa i arbeidet som er gjort i Haram. Organisering av arbeidet Haram kommune hadde ei prosjektgruppe for Helse i plan-prosjektet med seks representantar. Strategiar/kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanen for Haram har hatt følgjande visjon; Haram kommune skal vere den leiande maritime industrikommunen i Noreg. Kommunen skal vere kjend for å satse på livskvalitet og til ei kvar tid vere mellom dei beste norske kommunane å bu i. 16 Prosjektgruppe for Helse i plan i Haram Prosjektleiar frå planavdelinga Fire einingsleiarar Folkehelsekoordinator Partnarskap Partnarskap mellom aktørar i privat og offentleg sektor har vist seg å vere eit svært godt grep for utviklinga i Haram. Tankegodset frå Harammodellen finn ein att både i kommuneplanen og i strategiplan for kommunen. Visjonen er også med i den nye planen. I Strategiplanen er det eit hovudmål at: Haram skal vere ein attraktiv kommune å investere og virke i, busette seg og leve i. Eitt av dei strategiske tema er: Å oppretthalde status som eit friskt samfunn god folkehelse. Kommunedelplan/temaplan For å oppnå målet i kommuneplanen er det lagt vekt å på å lage gode delplanar som er godt forankra. Eit døme på det er kommunedelplan/temaplan; Plan for idrett og fysisk aktivitet i Haram Den går inn som del av handlingsprogrammet for den samla verksemda i kommunen og dei ulike einingane. Kommunen og dei private aktørane sine langsiktige behov for areal til idrett og friluftsliv, som vert skisserte i planen, skal sikrast gjennom kommuneplanen sin arealdel. Dei kortsiktige behova skal sikrast gjennom reguleringsplanar, i handlingsprogrammet for plan for idrett og fysisk aktivitet og i andre kommunale planar. Helse- i plantenkinga og omsynet til folkehelse er sentralt i arbeidet både med planar og handlingsprogram. I handlingsplanen for kompetanseutvikling 2010 i Haram (grunnskulane) i står det mellom anna; God Helse i Haram er ei satsing som har stått på styringskortet til kommunen i fleire år, og som har ført til mange tverretatlege tiltak inn mot betre psykisk og fysisk helse for ulike grupper i kommunen. Elevar og lærarar i skulen har nytt godt av ulike tiltak. Innføring av lovpålagt fysisk aktivitet, i Haram 120 min/veke fordelt på årstrinn, skaper eit auka behov for meirkompetanse mellom lærarane. Fysisk aktivitet er no på banen med sin prosjektleiar, og tilbyr informasjon og kurs tillærarar, assistentar og foreldre. Det vil verte meir kursing i fysisk aktivitet, mellom anna ein kursdag i august Haram kommune har starta arbeidet med å utvikle uteområda på skulane med tanke på meir fysisk aktivitet. Særleg vil ungdomstrinnet verte vektlagt.

17 Kristiansund Molde Ålesund Åndalsnes HARAM kommmune Haramsenteret Kommuneplanens arealdel/reguleringsplanar Folkehelse er ikkje eit eige tema i arealdelen av kommuneplanen Arbeidet med ny arealdel er i gang, og der vil folkehelseprinsippa vere sentrale. Eit døme frå arealdelen av kommuneplanen er kommunedelplan Brattvåg-Hildre-Helland, som er eit ledd i den overordna kommuneplanen. Kommunedelplan Brattvåg-Hildre-Helland skal leggje til rette for og styre ei forventa utbygging og utvikling i kommunesenteret med omegn. Kommunesenteret Brattvåg skal bli Haram sitt handels-, og service senter, og målet er å utvikle eit urbant preg gjennom byforming. For å få det til, trengst både bustader og offentlege/private bygg som gir innbyggjarane fleire tilbod, som kommunen meiner vil kunne medverke til betre livskvalitet for folk i Haram. Tiltak fleirbrukshus, gang- og sykkelveg og fysisk aktivitet i skulane Eit ledd i utviklinga av kommunesenteret i Haram er bustader og næring, men også aktivitetstilbod. Allereie før Helse i plan vart eit statleg prosjekt, var det to prosjekt på gang i Haram: kulturhus i sentrumsområdet og ny sjukeheim på frittliggande tomt. Både privat og frivillig sektor var sterke pådrivarar. Det var statlege midlar å hente til sjukeheimsdelen, og etter stor innsats klarte det lokale næringslivet også å skaffe dei midlane som måtte til for å starte arbeidet hausten Dermed var arbeidet i gang med å innlemme kulturhus, kjøpesenter, sjukeheim og omsorgsbustader i det som i dag heter Haramssenteret. Prosjektet var ein svært krevjande prosess der to partar kommunen og eit privat eigedomsselskap samarbeidde om å vere byggherre. Kulturhusdelen heiter Ingebrigt Davik-huset. Namnet vart valt med omhu fordi ein meinte at det kunne vere samlande, noko som kan vere positivt i ein kommune som til tider har vore prega av lokale særinteresser og bygdestridar. 17

18 Utviklinga av bustader i kommunen har også resultert i fire bustadblokker like ved kulturhuset. Desse ligg i strandkanten og er med på å binde sentrum tettare saman. I tillegg er det planlagt utnytting av Brattholmen til friluftsformål. Brattholmen ligg nær land, men er berre tilgjengeleg med båt. På sikt skal holmen skal verte tilgjengeleg for alle, uansett funksjonsevne. Desse tiltaka er resultat av helseperspektiv og fokus på livskvalitet i planlegging i kommunen. Andre gjennomførte tiltak Haramsenteret: EIn plass for alle Huset inneheld sjukeheim og omsorgsbustader, kultursal, kino, kafeteria (som også er produksjonskjøkken), matvarebutikk, jernvarehandel, frisør, dagsenter, sansehage, konferanse- og møterom, parkeringshus og ein ungdomsarena med musikk-, video- og multimediaverkstad Bebuarar på sjukeheimen og omsorgssenteret og folk elles er hyppige gjestar og kundar Særleg dei eldre har fått eit godt og triveleg tilbod Senteret er universelt uforma, og ein bebuar ved omsorgsbustadene sa følgjande: Tenk at eg kan ta heisa til kinoen og gå tørrskodd til teateret Det er eige styre og dagleg leiar ved kulturhuset, elles er mesteparten av drifta frivilleg arbeid. Det har vist seg nødvendig for å sikre ei god drift, også økonomisk Gang- og sykkelveg rundt Synnalandsvatnet, som ligg nær sentrum, ungdomsskule og vidaregåande skule. Dette har også vore eit samarbeid mellom frivillege, private og offentlege aktørar. Vegen skal vidareutviklast etter Sognsvannmodellen som ei helseløype med universell utforming. Satsing på fysisk aktivitet i skulane. Folkehelsekoordinator har, i samarbeid med skulane og frivillege lag og organisasjonar, starta eit arbeid der målet er å utvikle uteområda ved skulane til både å vere gode skuleanlegg, men også gode nærmiljøanlegg, som skal stimulere til lågterskelaktivitet. Det er også nemnt i temaplan Idrett og fysisk aktivitet. Tiltaket er innlemma i Handlingsplan for kompetanseutvikling i Haram 2010, som byggjer på Strategiplan for Kunnskapsløftet i Haram Temadag med kompetanseheving knytt til Helse i plan - for politikarar og tilsette i kommunen. 18

19 Haramsenteret frå sjøsida Erfaringar og tankar om arbeidet framover Prosjektet har førebels vore prega av større fokus på forankring av folkehelse i ordinære plan- og styringsdokument enn på å styrke plan- og prosesskompetansen i helsesektoren. Etter kvart som plansida får større forståing for kva faktorar som påverkar helse, vil også helsesektoren kunne nytte seg av kompetansen til planleggarane. Ein klar trend no er at dei fleste reguleringsplanane er i privat regi. Ein opplever at ikkje alle private arkitektar og konsulentar fokuserer like mykje på helseperspektiv i planlegginga. Det gir kommunen ein del meirarbeid. Ved private reguleringsplanar er det i følgje ny plan- og bygningslov krav om oppstartsmøte for å leggje premissane for utvikling. I Haram kommune ser ein for seg at teknisk drift, landbruk, saksbehandlar for arealplanlegging og helserepresentant skal vere med på oppstartsmøte. I det møtet ønskjer ein at helseaspektet skal vektleggast i like stor grad som den tekniske sida. Det er planlagt etablering av planforum som vil ha ei sentral rolle i vurdering av ulike helseeffektar i framtidig planarbeid. Planforumet skal ha plansaker for vurdering og uttale som ein del av det saksførebuande arbeidet. Forumet skal ha representantar frå helse, plan, landbruk, kultur og drift. Gjennom Helse i plan- prosjektet ser ein allereie at det har vorte betre prosessar i planlegginga og i utviklinga av Haram-samfunnet. Trivsel og tryggleik, samt kjensla av at alle har høve til å delta i samfunnslivet, er viktige aspekt som det er særleg fokus på no. Korleis har Helse i plan satsinga påverka ditt arbeid? Plansaksbehandlar Eldar Sæterøy i Haram: Arbeidet med HiP-prosjektet har ført til ei utvida tolking av Strategiplanen si målsetting om ein god kommune å bu i ved at ein både i overordna planar og reguleringsplanar legg større vekt på helse- og trivsels-/miljøaspekt i planane kanskje av og til på bekostning av høgare utnyttingsgrad og dei beste tekniske løysingane. Korleis har Helse i plan satsinga påverka ditt arbeid? Einingsleiar Helse, Kristin Molt Korsnes: Arbeidet med Helse i plan har ført til ein prosess der planfolk og helsefolk blir meir kjend med kvarandre sin måte å jobbe på. Dette gjer det lettare å samhandle, og finne gode løysingar. 19

20 Helseperspektiv i alle planar Ålesund Tiltak og aktivitetar i helsefremmande og førebyggande arbeid har ofte vore prosjektbaserte. Det er difor behov for nyorientering av helsetenestene i kommunane, til dømes å dreie fokus frå problem- og risikotenking til å inkludere helsefremmande faktorar. I Ålesund har planar og tiltak i helsesektoren ikkje i tilstrekkeleg grad vore integrerte i dei ordinære kommunale planprosessane. For å gjere noko med det valde Ålesund kommune å vere med i prosjektet Helse i plan. Prioriterte målsetjingar i arbeidet har vore: Kommunen skal, på tvers av sektorar, utvikle ein klarare felles profil i spørsmål som har betydning for folkehelse, mellom anna førebyggande og helsefremmende tiltak. Medlemmer frå gruppa for Helse i plan skal delta på ulike arenaer i kommunal planlegging, administrasjon og forvaltning. Prosjektgruppe for Helse i plan i Ålesund Miljøvernrådgjevar (leiar for gruppa) Folkehelsekoordinator Kommuneoverlege Planleggar/landskapsarkitekt Teknisk- hygienisk ingeniør Leiar for bestillareininga i kommunen Organisering I Ålesund var det oppretta ei prosjektgruppe for Helse i plan, med tverrfagleg representasjon. Det har vore stor utskifting i stillingane som har vore representerte i prosjektgruppa, der berre to medlemer har vore med i gruppa gjennom heile prosjektperioden. Det har påverka arbeidet med Helse i plan i negativ lei. Kommuneplanens samfunnsdel Prosjekta God Helse, Helse i plan og Universell utforming er omtalte i samfunnsdelen av kommuneplanen. Formell etablering i administrasjonen i kommunen vart vedteke i bystyret i november Noko av utgangspunktet for planen er at strukturar i lokalmiljøet er like viktige for helsa som daglege rutinar i heim, skule, arbeid og fritid. Gøy med lekeapparat. Foto: Ålesund kommune 20

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak

Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg vedtak saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.12.2012 76302/2012 Sigri Spjelkavik Saksnr Utval Møtedato U-10/13 Fylkesutvalet 28.01.2013 Planprogram for Regional delplan for folkehelse - endeleg

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015

KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 KOMMUNEDELPLAN FOR OPPVEKST 2016-2019 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM 25. AUGUST 2015 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing av innhald 6. Planprosess

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen

Ungdomsplan. for Balestrand kommune. Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Ungdomsplan for Balestrand kommune Barn frå Fjordtun på Galdhøpiggen Balestrand mai 2014 1 INNHALD 1. Bakgrunn for planen... side 3 1.1 Førebyggande innsats er forankra i lov og regelverk. side 4 2. Rullering

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel

Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Arbeidsprosess Kommuneplanen sin samfunnsdel Til kommunestyret Innleiing I Volda kommune sin planstrategi (vedteken 29.11.2012) vart det vedteke at fullstendig revisjon av kommuneplanen skulle ha høg prioritet

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143

SAKSPROTOKOLL. Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 Utviklingsavdelinga SAKSPROTOKOLL Sakshandsamar: OMR Arkivsaknr: 2012/5 Arkiv: 143 - Utvalsaksnr Utval Møtedato 31/14 Formannskapet 11.02.2014 21/14 Kommunestyret 27.02.2014 KOMMUNEDELPLAN FOR HERØY -

Detaljer

Resept for eit sunnare FørdeF

Resept for eit sunnare FørdeF Resept for eit sunnare FørdeF Trygg i FørdeF Del av folkehelsearbeidet i Førde F kommune April 2009 Folkehelseprosjektet Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) 2003) Auka satsing på p folkehelse dei neste

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet

Utv.saksnr.: Utval: Møtedato: 35/17 Formannskapet Kommuneplanen sin samfunnsdel i Aukra, melding om start av planarbeid Aukra formannskap har i møte den 3. april 2017 vedtatt å melde start av planarbeid, kommuneplanen sin samfunnsdel 2017-2015, i samsvar

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal

SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1. Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan Pilotfylke Møre og Romsdal SLUTTRAPPORT PROSJEKT K1 Synliggjering av gjennomgåande perspektiv i Fylkesplan 2013-2016 Pilotfylke Møre og Romsdal 1. Innleiing Møre og Romsdal fylkeskommune fekk i 2013 eit tilskot på kroner 100 000

Detaljer

Framlegg til planprogram

Framlegg til planprogram Kommunedelplan for oppvekst 2015-2026 Framlegg til planprogram Vedteke: Saks nr: 14/734 Dato: Innhald Bakgrunn for planarbeidet Innhald... 1 1. Bakgrunn for planarbeidet... 2 2. Føremål... 2 3. Føringar

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG PLANPROGRAM SIST REVIDERT VARSEL OM OPPSTART

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG PLANPROGRAM SIST REVIDERT VARSEL OM OPPSTART KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE OG OMSORG 2019-2027 PLANPROGRAM SIST REVIDERT 24.11.17 VARSEL OM OPPSTART 03.01.18 1. Bakgrunn Dagens kommunedelplan for helse og omsorg gjeld frå 2013 til 2020. Herøy kommune

Detaljer

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve

Kommunedelplan. for fysisk aktivitet Planprogram - Høyringsutgåve Kommunedelplan for fysisk aktivitet 2018-2029 Planprogram - Høyringsutgåve INNLEIING Bakgrunn for revisjon av planen Klepp kommune skal i tråd med planstrategien 2016-2019 revidera kommunedelplanen for

Detaljer

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede!

Kommunal planstrategi. Tilrådd av formannskapet den 27/ , sak 97/16. Øystre Slidre rein naturglede! Øystre Slidre rein naturglede! 2016-2020 Kommunal planstrategi Tilrådd av formannskapet den 27/10-2016, sak 97/16 Høyringsframlegg kommunal planstrategi 2016-2020 Side 1 av 22 Innhald 1. SAMANDRAG... 3

Detaljer

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune

Planprogram. Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021. Sund kommune Planprogram Rullering av Kommunedelplan for Skogsskiftet 2009-2021 Sund kommune Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 4 1.2.1 Nasjonale føringar... 4 1.2.2 Regional plan... 5 2. Formål...

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Frivilligpolitisk plattform

Frivilligpolitisk plattform Frivilligpolitisk plattform 2018-2021 Frå kafedialogen om samspel og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor: «Kva kan di foreining bidra med i eit tettare samarbeid med kommunen» 1 Innhald: 1. Mål...

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2012-2016 Vedlegg i saka: Kommunal

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 58/16 Arkivsak nr: 16/488 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 60/16 Formannskapet 04.05.2016 58/16 Kommunestyret 24.05.2016 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, mai 2017 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan i seg

Detaljer

BARN OG UNGE I PLANSAKER

BARN OG UNGE I PLANSAKER BARN OG UNGE I PLANSAKER Plan- og bygningslova 5-4 gir generelt fylkeskommunen mynde til å reise motsegn i saker med vesentlege nasjonale eller regionale interesser, eller i saker som av andre grunnar

Detaljer

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram

Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø Framlegg til planprogram Revisjon av kommunedelplan for Idrett, friluftsliv og nærmiljø 2013-2023 Framlegg til planprogram 09.11.15 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa

-Ein tydeleg medspelar. Verktøykassa Verktøykassa Møre og Romsdal fylkeskommune, plan og analyseavdelinga, november 2015 Plantypane Planstrategi svært overordna, skal avdekke behov for planlegging kvart fjerde år (skal ikkje vere ein plan

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse

Folkehelse inn i kommunal planlegging. Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Folkehelse inn i kommunal planlegging Sigri Spjelkavik rådgivar folkehelse Lov om folkehelsearbeid - formål Lova skal bidra til ei samfunnsutvikling som fremjar folkehelse, her under jamnar ut sosiale

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

Radøy kommune Saksframlegg

Radøy kommune Saksframlegg Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 062/2016 Kommunestyret i Radøy PS 27.10.2016 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Rolf Raknes 16/230 16/12590 Kommunal planstrategi Radøy kommune 2016-2020

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Formannskap 21.05.2012 040/12 VIL Kommunestyre 19.06.2012 047/12 VIL Sakshandsamar: Vigdis Lode Arkiv: N-502 Arkivsaknr: 2012000894 KOMMUNAL PLANSTRATEGI

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019

Vik kommune. Planprogram. Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Vik kommune Planprogram Tematisk kommunedelplan for grunnskulen 2015 2019 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen. 1

Detaljer

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn

Vinje kommune. Økonomi, plan og utvikling. Kommuneplanens samfunnsdel - til høyring og offentleg ettersyn Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2013/2973 Løpenr.: 12046/2016 Arkivkode: 141 Utval Møtedato Utval Saksnr Kommunestyret 16.06.2016 16/64 Plan- og miljøutvalet 29.06.2016 16/82 Oppvekst-

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi

Målselv mulighetslandet. Kommunal planstrategi Målselv mulighetslandet Kommunal planstrategi 2012-2015 Vedtatt KSsak 77/2012, den 20.09.2012 Innledning Kommunal planstrategien er verken ein plan eller ein strategi, men eit verktøy for å vurdere kommunen

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Presentasjon for SAMU 2. desember 2014

Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming Presentasjon for SAMU 2. desember 2014 Møre og Romsdal pilotfylke for universell utforming 2010-2012 Presentasjon for SAMU 2. desember 2014 Innhald Bakgrunn Forankring Organisering Nasjonale hovudmål for pilotprosjektet Regionale mål for pilotprosjektet

Detaljer

Skodje kommune Teknisk avdeling

Skodje kommune Teknisk avdeling Skodje kommune Teknisk avdeling Sak 63/15 Arkivsak nr: 14/445 Arkiv: Sakshandsamar: Ingunn Stette Sak nr Utval Møtedato 105/15 Formannskapet 01.09.2015 63/15 Kommunestyret 22.09.2015 FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak

Eid kommune. Saksframlegg. Kommunedelplan for oppvekst vedtak Eid kommune Arkiv: FE - 140 JournalpostID: 17/824 Saksbehandlar: Anne-Grete Eikås Vedtaksdato: 20.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utval Møtedato 006/17 Eid ungdomsråd 28.02.2017 006/17 Råd for menneske med

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Sogn Regionråd, 19. mars 2014

Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Helse Førde PSYKISK HELSE I EIT FOLKEHELSEPERSPEKTIV Sogn Regionråd, 19. mars 2014 Emma Bjørnsen Seniorrådgjevar Kva er folkehelse? Definisjon Befolkninga sin helsetilstand og korleis helsa fordeler seg

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM...

BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... INNHALD 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED EIT PLANPROGRAM... 3 1.1 BAKGRUNN OG MÅL... 3 1.2 KVA ER EIT PLANPROGRAM... 3 2. FØRINGAR... 4 2.1 KOMMUNEPLAN FOR VÅGSØY KOMMUNE 2013 2025, SAMFUNNSDELEN... 4 2.2 PLANSTRATEGI

Detaljer

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg

Bø kommune. Kommunedelplan for helse- og omsorg Bø kommune Kommunedelplan for helse- og omsorg 2016-2028 Innleiing Helse- og omsorgstenesta har vore i ein kraftig utvikling i dei seinare åra, og nasjonalt er det utarbeida fleire Stortingsmeldingar som

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik:

Ved handsaminga av arbeidsdokument nr. 3, , konkluderte planutvalet slik: Side 1 av 6 Plan- og samfunnsavdelinga Planutvalet, møte 28.01.15 Sakshandsamar: Joar Helgheim E-post: joar.helgheim@sfj.no Tlf.: 415 30 955 Vår ref. Sak nr.: 13/2377-31 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt

Detaljer

Jølster kommune Saksutgreiing

Jølster kommune Saksutgreiing Jølster kommune Saksutgreiing SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Utval for Plan og Utvikling 13.06.2012 032/12 TOF Kommunestyret 19.06.2012 050/12 TOF Sakshandsamar: Thor Ove

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Erfaringskonferanse God Helse Molde 9.november 2011 Utvikling av folkehelsekommunen Volda

Erfaringskonferanse God Helse Molde 9.november 2011 Utvikling av folkehelsekommunen Volda Erfaringskonferanse God Helse Molde 9.november 2011 Utvikling av folkehelsekommunen Volda v/ kommuneoverlege Arne Gotteberg, Volda kommune Kva har skjedd, og kva har vi lært? Takka vere løyvingar frå

Detaljer

Folkehelsearbeid. Kommunalsjef Jon Tvilde. Sogndal kommune

Folkehelsearbeid. Kommunalsjef Jon Tvilde. Sogndal kommune Folkehelsearbeid Kommunalsjef Jon Tvilde Innfallsvinkel Korleis me planmessig arbeider med folkehelse Det handlar om å få grep om folkehelsearbeidet Økonomiplan 2015-2018 «Vi skal utarbeide ein oversikt

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur

Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur Forslag til planprogram Kommunedelplan for anlegg hus og område for idrett, fysisk aktivitet og kultur 2017-2021. 1 Vedtak, dato, saksnummer Innhald planprogram 1 HOVEDREVISJON AV KOMMUNEDELPLAN. 1.1 Om

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr.

Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet /17 Kommunestyret Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. Lærdal kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 005/17 Formannskapet 26.01.2017 002/17 Kommunestyret 09.02.2017 Sakshandsamar: Monika Lysne Arkiv: Arkivsaksnr. 16/155-17 Kommunal planstrategi 2016-2020,

Detaljer

Kommunal planstrategi innspel til arbeidet

Kommunal planstrategi innspel til arbeidet Kommunal planstrategi innspel til arbeidet Fase Aktuelle tiltak Gjennomføring Oppstart Kunngjera oppstart av arbeid med planstrategi Anbefaling: ordinært oppstartsvarsel, med bakgrunn i eit formannskaps-

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert

PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM Datert PLANPROGRAM RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG OG ANLEGG FOR FRILUFTSLIV MED HANDLINGSPROGRAM 2010-2014. Datert 19.08.09. 1 INNHALD. 1 PLANPROGRAM FOR RULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETTSANLEGG

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Prosjekteigar: Flora kommune.

Prosjekteigar: Flora kommune. 2015-2020 Prosjekteigar: Flora kommune. Samarbeidspartar Sogn og Fjordane fylkeskommune, utviklingssenteret for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Kystmuseet,

Detaljer

Planprogram for samfunnsdelen til kommuneplanen

Planprogram for samfunnsdelen til kommuneplanen Planprogram for samfunnsdelen til kommuneplanen Kvinnherad kommune Januar 2014 Framlegg til høyring og offentleg ettersyn i perioden 28.01.2014 15.03.2014 Kvinnherad kommune skal i løpet av 2014 utarbeida

Detaljer

HOVUDNETT FOR SYKKEL

HOVUDNETT FOR SYKKEL HOVUDNETT FOR SYKKEL Vedlegg til kommuneplanen for Voss 2015-2026 21.05.2014 Landskapsplanleggar Magnhild Gjengedal SLIDE 1 KVIFOR ER DET SÅ VIKTIG Å FÅ FOLK TIL Å SYKLE?! "Miljøvenleg! "Billeg! "Raskt!

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Planprogram. Skulebruksplan Lærdal kommune

Planprogram. Skulebruksplan Lærdal kommune Lærdal kommune Planprogram Skulebruksplan 2014 2018 Planprogrammet tek føre seg mandat, framdriftsplan, føringar, målsetjingar, tema, organisering og medverknad i planprosessen Innhald Bakgrunn for planarbeidet...

Detaljer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN 1 STRATEGIPLAN 2016-2020 2 Inndeling: (side 2) Kap A: Etablering (side 3) Kap B: Om planverket (side 3) Kap C: Visjon (side 4) Kap D: Satsingsområder (side 4) Kap E: Handlingsplan (side 6) Vedlegg 1: Vedlegg

Detaljer

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN

RULLERING AV KOMMUNEPLANEN RULLERING AV KOMMUNEPLANEN TENKJETANKEN, 21. MAI 2015 DUMMY: Kva er ein kommuneplan? Eksisterande kommuneplan Kommuneplanprosessen Korleis kan dykk medverke? Kva er ein kommuneplan? Plan- og bygningslova

Detaljer

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar.

1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. 1. Tiltak K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt i fylkeskommunar og kommunar. Møre og Romsdal blei i 2009 peikt ut som pilotfylke for universell utforming og er i dag eit av 13 pilotfylke som er med i tiltaket.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

ETAT FOR LOKAL UTVIKLING. Utforming av kommuneplan

ETAT FOR LOKAL UTVIKLING. Utforming av kommuneplan Utforming av kommuneplan Plansamling 09.12.2014 Klepp sin kommuneplan 2014 25 blei vedteken i kommunestyret 17. november 2014. Planen består av: ETAT FOR LOKAL UTVIKLING Og dessutan av: ETAT FOR LOKAL

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn

Arkiv FE-140. Kommuneplan Planprogram arealdel - Offentleg ettersyn SELJE KOMMUNE SAKSGANG Styre, råd, utval Møtedato Saksnr Kommunestyret Eldrerådet 08.12.2014 014/14 Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 08.12.2014 013/14 Formannskapet 11.12.2014 108/14 Sakshandsamar

Detaljer

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i

Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i Policydokument/ felles strategi t status 09.05.1105 Status Prosjektgruppa hadde sitt siste møte 14.04. Det er med bakgrunn i det som det var semje om der utarbeidd ett utkast til policydokument både til

Detaljer

Trygg og framtidsretta

Trygg og framtidsretta Trygg og framtidsretta Innovasjonsstrategi Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2014 Innhald 1 Innleiing 4 2 Kvifor innovasjon 5 3 Innovasjonsmetoden vår 5 4 Radikal innovasjon - prosjekt for innovasjon

Detaljer

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord

Universell utforming i anskaffingar. Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Universell utforming i anskaffingar Innkjøpsrådgivar Torgeir Riksfjord Prosjektleiar Knutepunkt Møre og Romsdal 16.02.2011 Innkjøpsseksjonen Knutepunkt Møre og Romsdal kort informasjon Dei viktigaste utfordringane

Detaljer