LOKALITENE A-H: MULEN-JEKTAGJUVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LOKALITENE 08410 A-H: MULEN-JEKTAGJUVET"

Transkript

1 LOKALITENE A-H: MULEN-JEKTAGJUVET 5 POENG Referansedata Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Forsand Vegetasjonssone Mellomboreal Vegetasjonsseksjon Sterkt oseanisk seksjon, humid underseksjon (O3h)) Vegetasjonstype Blåbær- (A4) og røsslyng-blokkebærfuruskoger (A3). Småbregne- (A5), lavurt- (B1), storbregne- (C1) og høystaudeskoger (C2) som fragmenter. UTM WGS Flere, se under hver naturtype Høyde over havet Flere, se under hver naturtype Areal A=5 B=11 C=5 D=35 E=17 F=23 G=106 & H=70 daa Inventert Hans H. Blom og Kurt Urdal, 9. september 2008 Sammendrag Forvaltningsområdet Mulen Jektajuvet (8410) består av 8 nordvendte bekkekløfter som alle ligger på sørsiden av Lysefjorden i Forsand kommune, mellom Mulavig ved Mulen i vest og Kallalia i øst. Alle bekkekløftene er jevnt over dype og med store vertikale gjel mellom 5 til 40 m høye, oftest på begge sider av dalbunnen. Dalbunnen domineres av store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng og det må presiseres at det er et meget risikabelt område å bevege seg i. Bekkekløftene er avgrenset fra havnivå og opp til varierende høyder. Alle bekkekløftene har mer eller mindre tydelige bekker som alle renner forholdsvis bratt og som oftest renner under steinene i bakgrunnen ved normal vannføring. Det ble observert enkelte småfosser, men ingen er avgrenset som egne fossesprøytsoner. Berggrunnen i hele området består av gneis og granitt, og løsmassedekket består kun av skredmateriale med en del bart fjell innimellom. Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig og vintertemperaturen er relativt høy. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt dager snødybde >5 cm hver vinter. Forvaltningsområdet Mullen Jektajuvet skiller seg fra de andre lokalitetene i prosjektet ved at de ligger på rekke på sørsiden av Lysefjorden. Siden det bare var mulig å bevege seg i de nedre delene av bekkekløftene, er avgrensningen hovedsakelig gjort topografisk fra kart. Listet fra vest mot øst er bekkekløftene delt og delvis navnsatt slik: 8410A (Mulen), 8410B (Mulavig), 8410C, 8410D, 8410E (Giskasetet), 8410F (Kjærlighetsgjuvet), 8410G (Jektajuvet) og 8410H (Kvernaneset). Bekkekløftene er alle velavgrenset fordi den har en tydelig nordlig eksposisjon og fordi det er en jevn og til tider meget bratt avstand mellom dalbunn og topp. Det er ingen tydelige inngrep i forvaltningsområdet eller i bekkekløftene. Arronderingen er derfor meget god og alle bekkekløftene er økologisk velfungerende. Bekkekløftene har en middels variert vegetasjonssammensetning. Vegetasjonstypene varierer en del og består meste av røsslyng-blokkebærfuruskog (A3) og blåbærskoger (A4), samt en del fragmenter av småbregneskog (A5), lavurtskog (B1), storbregneskog (C1) og høystaudeskoger (C2) i mosaikk i de fleste bekkekløftene. Alle har tresjikt av enten furu eller ulike boreale løvtrær. Inne i mellom finnes det også en del edelløvskogsarter. Ellers er trevegetasjonen omtrent fraværende i dalbunnen på alle lokalitetene. Ikke noe av vegetasjonen kan regnes som truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001). Som nevnt ovenfor, er det ikke noe sammenhengende skogsdekke nede i selve bekkekløftene. I sidene og i nedre deler av bekkekløftene er skogsdekket noe mer sammenhengende. Hogstinngrep finnes naturligvis ikke. Skogene i bekkekløftene er for det meste uproduktive (på impediment) og bare noen har høy bonitet. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløftene. Sett i forhold til det begrensede arealet som ble undersøkt, er det et rikt biologisk mangfold av moser i forvaltningsområdet. Dette kan forklares med nordvendt eksposisjon og nærhet til varmen fra havet. Med unntak av 8410H, inneholder alle lokalitetene rødlistede arter: alm (NT), pigghinnemose (Plagiochila spinulosa, VU), kløftegrimemose (Herbertus aduncus, NT), horngrimemose (Herbertus dicranus, EN), kystfloke (Heterocladium wulfsbergii, EN) og Platyhypnidium lusitanicum (CR). I tillegg ble det gjort flere biogeografisk interessante funn (se nedenfor). Epifyttfloraen er derimot fattig. Rådgivende Biologer AS 19

2 Karplantefloraen er generelt lite variert og består hovedsakeig av arter typisk for de nevnte vegetasjonstypene. I tillegg var det enkelte forekomster av mer varmekjære arter som for eksempel eik, alm (NT), hassel, lind, storfrytle, skogsvingel og trollbær. Hinnebregne opptrer rikelig i bekkekløftene. Samlet sett vurderes Mulen Jektajuvet som nasjonal verdifull (A i naturtype-sammenheng) verdi 5. Feltarbeid Området ble undersøkt av Hans H. Blom og Kurt Urdal den 9. september I tillegg var David Rycroft, Gordon Rothero og David Long, som alle er forskere fra England og Skottland, med for å samle inn moser til evolusjonsbiologisk forskning. Resultatene av de registreringene har vi fått tilgang til. Det var oppholdsvær med tynt skydekke og bra lysforhold. Tidspunktet var bra for de aktuelle organismegruppene som skulle undersøkes (moser, lav, poresopp og karplanter). Utvelgelse av undersøkelsesområde Det utvalgte området inngår i Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland Oppdragsgiver er Direktoratet for naturforvaltning (DN). Hensikten med prosjektet er å undersøke prioriterte og biologisk viktige naturtyper i Norge. Lokalitetene er utvalgt av Fylkesmannen i Rogaland i samarbeid med DN. Rådgivende Biologer AS har kartfestet et forvaltningsområde (Mulen- Jektagjuvet) som inkluderer flere avgrensede bekkekløfter. Lokalitet 8410 skiller seg fra de andre lokalitetene i prosjektet fordi forvaltningsområdet her inneholder flere bekkekløfter langs Lysefjorden. Alle lokalitetene er meget bratte, består av ustabil vippestein og er vanskelig tilgjengelige. Derfor ble bare nedre deler undersøkt. Vi tok oss inn hit med båt. Det må også presiseres at det er uforsvarlig og sterkt frarådes å ta seg fram videre oppover i bekkekløftene her. Lokalitetene ble middels godt dekket. Tidligere undersøkelser Forsand kommune har foretatt naturtypekartlegging som er tilgjengelig i Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning 2009), men resultatene er ikke sammenfattet i egen rapport. Ingen av bekkekløftene på sørsiden av Lysefjorden er avgrenset i Naturbasen. Områdene her består både av skog med høy bonitet og av fjell i dagen og uproduktiv mark. Dette, samt beliggenheten, gjør at områdene ikke er interessante for Mis-registreringer. John Inge Johnsen, ved miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Rogaland, registrerte følgende arter i Giskeviki: alm, blåknapp, junkerbregne, hinnebregne, knerot, kystraggtelg, myskegras, nikkevintergrønn, rabbesiv, skjørlok, skogsvingel og vestlandsraggtelg, samt kryptogamene kløftegrimemose rund porelav, vanlig blåfiltlav og småfiltlav. Alle er registrert i Artsdatabankens Artskart. Lokalitetene 8410G og 8410H ligger innenfor Frafjordheiane landskapsvernområde og de resterende ligger rett vest for dette området. Det er ingen foreslåtte verneområder i nærheten. Beliggenhet Forvaltningsområdet Mulen Jektajuvet (8410) består av 8 bekkekløfter som alle ligger på sørsiden av Lysefjorden i Forsand kommune, mellom Mulavig ved Mulen i vest og Kallalia i øst. Naturgrunnlag Topografisk variasjon Alle bekkekløftene er nordvendte og tydelig markerte i landskapet, spesielt fra motsatt side av Lysefjorden. Landskapet ellers består av meget bratte fjellsider som stuper med en meget bratt helning rett ned i Lysefjorden. Alle bekkekløftene, med unntak av 8410A, er jevnt over dype og med store vertikale gjel mellom 5 til 40 m høye, oftest på begge sider av dalbunnen. Dalbunnen domineres av store og delvis ustabile steiner i et bratt terreng og det må presiseres at det er et meget risikabelt område å bevege seg i. Bekkekløftene er avgrenset fra havnivå og opp til varierende høyder. Alle Rådgivende Biologer AS 20

3 bekkekløftene har mer eller mindre tydelige bekker som alle renner forholdsvis bratt og som oftest renner under steinene i bakgrunnen ved normal vannføring. Det ble observert enkelte småfosser, men ingen er avgrenset som egne fossesprøytsoner. Geologi og løsmasser Berggrunnen i hele området består av gneis og granitt, og løsmassedekket består kun av skredmateriale med en del bart fjell innimellom. Klima Klimaet er preget av mye nedbør og mange nedbørsdager per år. Sommertemperaturen er relativt kjølig, med et gjennomsnitt på rundt 15 C i juli og august. Vintertemperaturen er relativt høy, og februar, som er kaldeste måned, har snittemperaturer på minus 3 til 0 C. Middeltemperaturen i løpet av et år ligger mellom 6-8 C. Årsnedbøren ligger rundt 3000 mm. Det er i snitt dager snødybde >5 cm hver vinter. Vegetasjonssoner og -seksjoner Området tilhører mellomboreal vegetasjonssone. Hele området er også innenfor den sterkt oseaniske seksjon, humid underseksjon (O3h; se også Moen 1998). Avgrensing og arrondering Forvaltningsområdet Mulen - Jektajuvet skiller seg fra de andre lokalitetene i prosjektet ved at de ligger på rekke på sørsiden av Lysefjorden (figurene 4, 5 og 6). Siden det bare var mulig å bevege seg i de nedre delene av bekkekløftene, er avgrensningen hovedsakelig gjort topografisk fra kart. Opprinnelig var det også med to ekstra lokaliteter i forvaltningsområdet som det ikke var mulig å komme til. Listet fra vest mot øst er bekkekløftene delt og delvis navnsatt slik: 8410A (Mulen), 8410B (Mulavig), 8410C, 8410D, 8410E (Giskasetet), 8410F (Kjærlighetsgjuvet), 8410G (Jektajuvet) og 8410H (Kvernaneset). Bekkekløftene er alle velavgrenset fordi den har en tydelig nordlig eksposisjon og fordi det er en jevn og til tider meget bratt avstand mellom dalbunn og topp. Det er ingen tydelige inngrep i forvaltningsområdet eller i bekkekløftene. Arronderingen er derfor meget god og alle bekkekløftene er økologisk velfungerende. Vegetasjon Bekkekløftene har stor variasjon i topografi, men bare og en middels variert vegetasjonssammensetning. Vegetasjonstypene varierer en del og består for det meste av røsslyngblokkebærfuruskog (A3) og blåbærskoger med bjørk (A4). I tillegg er det en del små fragmenter av småbregneskog (A5), lavurtskog (B1), storbregneskog (C1) og høystaudeskoger (C2) i mosaikk i de fleste bekkekløftene. Alle har tresjikt av enten furu eller ulike boreale løvtrær. Inne i mellom finnes det også en del edelløvskogsarter, men ingen sammenhengende edelløvskoger. Ellers er trevegetasjonen omtrent fraværende i dalbunnen på alle lokalitetene. Ikke noe av vegetasjonen kan regnes som truete vegetasjonstyper (Fremstad & Moen 2001). Se også figur 7. For artsmangfold, se eget kapittel nedenfor. Skogstruktur og påvirkning Som nevnt ovenfor, er det ikke noe sammenhengende skogsdekke nede i selve bekkekløftene. I sidene og i nedre deler av bekkekløftene er skogsdekket noe mer sammenhengende. Skogene er relativ unge fordi det er veldig ustabile områder med mye utrasninger. Eldre eller nyere hogstinngrep finnes naturligvis ikke. Skogene i bekkekløftene er for det meste uproduktive (på impediment) og bare noen har høy bonitet. Samlet sett er det lite død ved i bekkekløftene og det som finnes er begrenset til bjørk i form av kvister og liggende død ved som er falt ned fra omkringliggende skoger. Stående død ved er det lite av. Den begrensende liggende døde veden som ble observert består mest av tidlige nedbrytningsstadier og kontinuiteten i død ved er derfor ikke god. Det er ingen tekniske inngrep i forvaltningsområdet. Rådgivende Biologer AS 21

4 Artsmangfold De mest interessante artsfunn fra lokaliteten er gjengitt i tabell 4. Sett i forhold til det begrensede arealet som ble undersøkt, er det et rikt biologisk mangfold av moser i forvaltningsområdet. Dette kan forklares med nordvendt eksposisjon og nærhet til varmen fra havet. Med unntak av 8410H, inneholder alle lokalitetene rødlistede arter. De fleste av disse vokser på berg. Følgende rødlistearter ble registrert: alm (NT), pigghinnemose (Plagiochila spinulosa, VU), kløftegrimemose (Herbertus aduncus, NT), horngrimemose (Herbertus dicranus, EN), kystfloke (Heterocladium wulfsbergii, EN) og Platyhypnidium lusitanicum (CR). Tabell 4. Oppsummering av de mest interessante artsfunn fra Mulen Jektajuvet (8410). Organismegruppe Vitenskapelig navn Norsk navn Rødlistestatus Lav Degelia plumbea Vanlig blåfiltlav - Lav Fuscopannaria leucophaea Småfiltlav - Lav Sticta fuliginosa Rund porelav - Karplante Hymenophyllum wilsonii Hinnebregne - Karplante Ulmus glabra Alm NT Mose Andreaea rothii Nervesotmose - Mose Anastrepta orcadensis Heimose Mose Anastrophyllum assimile Rugledraugmose - Mose Anastrophyllum saxicola Steindraugmose - Mose Anomobryum julaceum Stråmose - Mose Andreaea obovata Felesotmose - Mose Bazzania trilobata Storstylte - Mose Bazzania tricrenata Småstylte - Mose Breutelia chrysocoma Gullhårmose - Mose Conocephalum salebrosum Bergkrokodillemose - Mose Dicranodontium uncinatum Bergljåmose - Mose Douinia ovata Vengemose - Mose Eurhynchium striatum Kystmoldmose - Mose Harpalejeuna ovata Klovemose - Mose Herbertus aduncus Kløftgrimemose NT Mose Herbertus dicranus Horngrimemose EN Mose Heterocladium wulfsbergii Kystfloke EN Mose Hygrohypnum ochraceum Klobekkemose - Mose Hylocomiastrum umbratum Skyggehusmose - Mose Lejeunea cavifolia Glansperlemose - Mose Lejeunea patens Kystperlemose - Mose Lepidozia pearsonii Grannkrekemose - Mose Loeskobryum brevirostre Kystmose - Mose Lophozia longidens Hornflik - Mose Lophozia sudetica Rødflik - Mose Neckera crispa Krusfellmose - Mose Neckera pumila Vrangfellmose - Mose Paraleucobryum longifolium Sigdnervemose - Mose Platyhypnidium lusitanicum Kystheimose CR Mose Pleurozia purpurea Purpurmose - Mose Riccardia palmata Fingersaftmose - Mose Plagiochila punctata Småhinnemose - Mose Plagiochila spinulosa Pigghinnemose VU Mose Rhabdoweisia crispata kysturnemose - Mose Scapania gracilis Kysttvebladmose - Mose Scapania ornithopodioides Prakttvebladmose - Mose Sphenolobopsis pearsonii Taglmose - Mose Ulota bruchii Oregullhette - Rådgivende Biologer AS 22

5 I tillegg ble det gjort flere biogeografisk interessante funn (se nedenfor). Epifyttfloraen er derimot fattig. Karplantefloraen er generelt lite variert og består hovedsakeig av arter typisk for de nevnte vanlige vegetasjonstypene beskrevet i kapittelet ovenfor. I tillegg var det enkelte forekomster av mer varmekjære arter som for eksempel eik, alm (NT), hassel, lind, storfrytle, skogsvingel og trollbær. Treslag som selje, furu, osp og rogn finnes også inne i mellom. Av bregner kan nevnes junkerbregne og skogburkne. Det er også rikelig med hinnebregne på berg og steinblokker. Naturtyper (kjerneområder) Innen forvaltningsområdet ble det avgrenset 9 naturtyper (kjerneområder), som alle er Bekkekløft og bergvegg, som beskrives nedenfor. Nummereringen og bokstavkodene av naturtypene er gjengitt på kartet. Naturtype 8410A: Mulen Naturtypeverdi: A moh Sentralpunkt: UTM WGS 32V Areal: 5 daa Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 80 m. Området har middels variasjon i topografi og består av en relativ åpen kløft med en del steinblokker i dalbunnen. Bekkekløften er skogkledd og spor etter hogstinngrep finnes ikke. Sammenhengende naturskog eller elementer av dette mangler i hele bekkekløften. Død ved er begrenset til noe liggende og stående død ved. Kontinuiteten i død ved er derfor liten. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er lite variert og består for det meste av blåbærskog med bjørk og med innslag av rogn og den noe mer varmekjære arten storfrytle på overgrodd ur. Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) vokser rikelig på bakken i nedre del av bekkekløften. På østvendte bergvegger ble det gjort flere interessante mosefunn, med arter som kysttvebladmose (Scapania gracilis), småstylte (Bazzania tricrenata) og en stor forekomst av den rødlistede levermosen pigghinnemose (Plagiochila spinulosa), en art som regnes som sårbar (VU) i Norge (Kålås mfl. 2009). Lokaliteten inneholder også en forekomst av horngrimemose (Herbertus dicranus), en art som regnes som sterkt truet (EN) i Norge. På stein ble oregullhette (Ulota bruchii) funnet. Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). Naturtype 8410B: Mulavig Naturtypeverdi: A moh Sentralpunkt: UTM WGS 32V Areal: 11 daa Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 130 m. Området har middels stor variasjon i topografi og består av en dyp og trang kløft med en del steinblokker i dalbunnen samt mange store vertikale gjel. Bekkekløften er skogkledd og spor etter hogstinngrep finnes ikke. Sammenhengende naturskog eller elementer av dette mangler i hele bekkekløften. Død ved er begrenset til noe liggende og stående død ved. Kontinuiteten i død ved er derfor liten. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er middels variert og består av røsslyngblokkebærfuruskog i øvre deler av dalsidene og for det meste av blåbærskog med bjørk og delvis selje nede i bekkekløftens øvre del. I nedre deler av bekkekløften finnes også enkelte edelløvtrær som hassel og alm (NT). I feltsjiktet kan nevnes forekomster av mer varmekjære arter som for eksempel trollbær og skogsvingel. Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og hinnebregne vokser rikelig på bakken i nedre del av bekkekløften. Det mest interessante funnet fra Mulavig var en forekomst av mosen Platyhypnidium lusitanicum, en art som regnes som kritisk truet (CR) i Norge (Kålås mfl. 2006), og som ble observert omtrent 25 m opp fra stranden. Av særlig interesse er nedre deler av en bergveggsrekke på vestsiden av bekkekløften. Her er bergarten litt næringsrik og det finnes mikrolevermosesamfunn med følgende Rådgivende Biologer AS 23

6 arter: småhinnemose (Plagiochila punctata), taglmose (Sphenolobopsis pearsonii), Harpalejeuna ovata og kystperlemose (Lejeunea patens). Av andre arter fra lokaliteten kan nevnes kysttvebladmose (Scapania gracilis), Conocephalum salebrosum og vrengfellmose (Neckera pumila). På blokker ble edelløvskogsarten kystmose (Loeskobryum brevirostre) observert. Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). Naturtype 8410C Naturtypeverdi: A moh Sentralpunkt: UTM WGS 32V Areal: 5 daa Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 150 m. Området har liten variasjon i topografi og består av en relativ åpen kløft, men med mange bratte gjel og en del steinblokker i dalbunnen. Bekkekløften er skogkledd i øvre del, men er ellers treløs. Spor etter hogstinngrep finnes ikke og mye av skogen er derfor relativ gammel. Død ved er begrenset til noe liggende og stående død ved. Kontinuiteten i død ved er derfor liten. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er lite variert og består for det meste av blåbærskog med bjørk og med innslag av rogn. Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og hinnebregne vokser rikelig på bakken i nedre del av bekkekløften. På bergvegger i nedre del ble det gjort flere funn (5 tuer) av horngrimemose (Herbertus dicranus), en art som regnes som sterkt truet (EN) i Norge. Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). Naturtype 8410D Naturtypeverdi: A moh Sentralpunkt: UTM WGS 32V Areal: 35 daa Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 380 m. Området har middels stor variasjon i topografi og er dyp og trang, med vertikale gjel, i nedre del og mer åpen i øvre del. I bunnen av dalbunnen er det en del steinblokker. Bekkekløften er skogkledd og spor etter hogstinngrep finnes ikke. Spor etter hogstinngrep finnes ikke og mye av skogen er derfor relativ gammel. Det er lite død ved og kontinuiteten i død ved er derfor liten. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er middels variert og består for det meste av blåbærskog med bjørk og delvis selje og rogn i øvre del og rikere og noe mer varmekjær vegetasjon med arter som hassel, lind, osp, skogsvingel og junkerbregne i nedre del. Kystmoldmose (Eurhynchium striatum) og hinnebregne vokser rikelig på bakken i nedre del av bekkekløften. Omtrent 10 meter opp fra havnivå, og ved elva, vokser det gode bestand av kystfloke (Heterocladium wulfsbergii) og Platyhypnidium lusitanicum, moser som i følgje Kålås mfl. (2006) regnes som henholdsvis sterkt truet (EN) og kritisk truet (CR). I tillegg vokser klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) her. På avsatser i bergvegger på vestsiden av bekkekløfta vokser det ca store tuer med horngrimemose (Herbertus dicranus), som regnes som sterkt truet (EN), sammen med purpurmose (Pleurozia purpurea). På tørrere loddrette bergvegger er det rikelig med vengemose (Douinia ovata), småhinnemose (Plagiochila punctata), steindraugmose (Anastrophyllum saxicola) og rugledraugmose (Anastrophyllum assimile). Elles ble det notert krusfellmose (Neckera crispa), heimose (Anastrepta orcadensis), grannkrekmose (Lepidozia pearsonii) og sigdnervemose (Paraleucobryum longifolium). Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). Rådgivende Biologer AS 24

7 Naturtype 8410E: Giskasetet Naturtypeverdi: A moh Sentralpunkt: UTM WGS 32V Areal: 17 daa Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 420 m. Området har middels stor variasjon i topografi og er dyp, trang og med rikelig med vertikale gjel. I bunnen av dalbunnen er det en del steinblokker og helt nederst er det et lite fossefall. Bekkekløften er skogkledd, uten hogstinngrep og ser ut til å være relativ gammel. Det er lite død ved og kontinuiteten i død ved er derfor liten. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er middels variert og består for det meste av blåbærskog med bjørk samt noe osp. Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og hinnebregne vokser rikelig på bakken i nedre del av bekkekløften. Rett opp frå havnivå ble det, sammen med purpurmose (Pleurozia purpurea), observert to tuer med horngrimemose (Herbertus dicranus), en art som regnes som sterkt truet (EN) i Norge (Kålås mfl. 2006). Den største forekomsten av horngrimemose (ca 30 tuver) ble imidlertid funnet omtrent 60 m opp i bekkekløften i fine og vestvendte bergvegger nær fossefall. Her vokser mosen sammen med bergljåmose (Dicranodontium uncinatum) og prakttvebladmose (Scapania ornithopodioides) Elles ble det notert nervesotmose (Andreaea rothii), skyggehusmose (Hylocomiastrum umbratum), glansperlemose (Lejeunea cavifolia), småstylte (Bazzania tricrenata) og fingersaftmose (Riccardia palmata) fra bekkekløften. Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). Naturtype 8410F: Kjærlighetsjuvet Naturtypeverdi: A moh Sentralpunkt: UTM WGS 32V Areal: 23 daa Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 430 m. Området har middels stor variasjon i topografi og er dyp, trang og med rikelig med vertikale gjel. I bunnen av dalbunnen er det en del steinblokker. Bekkekløften er omtrent ikke skogkledd og død ved er omtrent fraværende. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er middels variert og består for det meste av blåbærskog med bjørk samt noe osp. Gullhårmose (Breutelia chrysocoma) og hinnebregne vokser rikelig på bakken i bekkekløften. Helt nederst i bekkekløften, omtrent 5 moh., ble det observert fem tuer med horngrimemose (Herbertus dicranus), en art som regnes som sterkt truet (EN) i Norge (Kålås mfl. 2006). Ved bekken ble klobekkemose (Hygrohypnum ochraceum) og Anomobryum julaceum observert. Elles ble det notert forekomster av heimose (Anastrepta orcadensis), storstylte (Bazzania trilobata) og rødflik (Lophozia sudetica) i bekkekløften. Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (Averdi). Naturtype 8410G: Jektajuvet Naturtypeverdi: A moh Sentralpunkt: UTMWGS 32V Areal: 106 daa Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 780 m. Området har stor variasjon i topografi og er dyp, trang, lang og med rikelig med vertikale gjel. I bunnen av dalbunnen er det en del steinblokker og inne i mellom er det små fossefall. Bekkekløften er omtrent ikke skogkledd og død ved er omtrent fraværende. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er lite variert og består for det meste av blåbærskog med bjørk og noe furu og osp, men også med mer varmekjære arter som eik, alm (NT) og hassel. Den mest interessante mosen fra Jektajuvet er en forekomst av kløftegrimemose (Herbertus aduncus), som ble funnet av John Ingen Johnsen i Arten regnes som nær truet (NT) i Norge (Kålås mfl. 2006). På vestvendte bergvegger ble følgende arter registrert: Rådgivende Biologer AS 25

8 rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), steindraugmose (Anastrophyllum saxicola), gullhårmose (Breutelia chrysocoma), bergljåmose (Dicranodontium uncinatum), taglmose (Sphenolobopsis pearsonii) og hinnebregne. På østvendt berg ble heimose (Anastrepta orcadensis), storstylte (Bazzania trilobata) og grannkrekmose (Lepidozia pearsonii) funnet. Ved bekken vokser det rike forekomster av felesotmose (Anreaea obovata). Lokaliteten vurderes som nasjonalt viktig (A-verdi). Naturtype 8410H: Kvernaneset Naturtypeverdi: B moh Sentralpunkt: UTM WGS 32V Areal: 70 daa Avgrensningen gjelder området fra havnivå og opp til høydekote 480 m. Området har stor variasjon i topografi og er dyp, trang, lang og med rikelig med vertikale gjel. Lenger oppe er det en del høye, men relativt tørre bergvegger. I bunnen av dalbunnen er det en del til dels store steinblokker og inne i mellom er det små fossefall og elven har stor vannføring. Bekkekløften er omtrent ikke skogkledd og død ved er omtrent fraværende. Det er ingen tekniske inngrep i bekkekløften og arronderingen er god. Vegetasjonssammensetningen er lite variert og består for det meste av fattig blåbærskog med noe bjørk og furu. Fattig bjørk-furuvegetasjon. Østsiden av bekkekløften har relativt triviell kryptogamflora, mens gullhårmose (Breutelia chrysocoma) er vanlig på vestsiden. Ved bekken vokser det rike forekomster av felesotmose (Anreaea obovata). Ellers kan nevnes følgende arter frå bekkekløften: heimose (Anastrepta orcadensis), kysttvebladmose (Scapania gracilis), rugledraugmose (Anastrophyllum assimile), grannkrekmose (Lepidozia pearsonii), hornflik (Lophozia longidens) og kysturnemose (Rhabdoweisia crispata). Lokaliteten vurderes som regionalt viktig (B-verdi). Verdivurdering Alle bekkekløftene er nordvendte og starter ved havnivå på sørsiden av Lysefjorden. Alle bekkekløftene har de egenskapene som karakteriserer denne naturtypen (overhengende bergvegger, gjel, skrenter og blokkmark). I tillegg er de fleste også lange og dype. Videre er det liten variasjon i berggrunn og vegetasjonstyper. Områdene er ikke påvirket av menneskelig aktivitet og arronderingen er gjennomgående god. Vegetasjonstypene er for det meste fattige, men de fleste har også innslag av en del edelløvskogsarter. Videre har skogene liten sjiktning. Partiene med furuskog har preg av gammel naturskog, men ellers er det vanskelig å bedømme når det meste domineres av bjørk. mangler. Samlet sett er artsmangfoldet rikt og seks av de registrerte artene er rødlistet (se Kålås mfl. 2006), mange også med sterke truethetskategorier. Det er middels til lite potensial for funn av ytterligere sjeldne og rødlistede moser og lav. Bekkekløftene ligger innenfor mellomboreal vegetasjonssone. I forhold til listen over prioriterte mangler ved skogvernet i Norge (Framstad mfl. 2002, 2003), inneholder lokalitetene i meget stor grad den prioriterte skogstypen kystbjørkeskog (Framstad mfl. 2003). I skogvernmangelen har også Norge internasjonalt ansvar for bekkekløfter og lokalitetene oppfyller i meget stor grad dette ansvaret. Samlet sett vurderes Mulen-Jektagjuvet i meget stor grad å inneholde skogstyper som mangler i skogvernet. Konklusjon De fleste av bekkekløftene er vurdert som nasjonalt viktige og bare to har blitt vurdert som regionalt viktige. Samlet sett vurderes derfor Mulen-Jektagjuvet som nasjonalt verdifull (A i naturtypesammenheng) verdi 5 (tabell 5). Rådgivende Biologer AS 26

9 Tabell 5. Kriterier for verdivurdering og samlet poengverdi for Mulen-Jektagjuvet (08410). UR = urørthet/påvirkning, ST = størrelse, TV = topografisk variasjon, VV = Vegetasjonsvariasjon, AR = arrondering, AM = artsmangfold, RV = rike vegetasjonstyper, DVm = død ved, mengde, DVk = død ved kontinuitet, TF = treslagsfordeling, GM = gamle trær (bar-, løv- og edelløvtrær samlet). Stjernesetting: - = kriteriet ikke relevant, 0 = kriteriet omtrent fraværende/uten betydning, * = kriteriet i liten grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av liten verdi, ** = kriteriet i middels grad tilfredsstilt/er dårlig utviklet/av middels verdi, *** = kriteriet oppfylles godt/er meget godt utviklet/av stor verdi. Naturtype UR ST TV VV AR AM RV DVm DVk TF GM Poeng 8410A *** * * * *** *** * * * * ** 5 (***) 8410B *** * ** ** *** *** ** * * * ** 5 (***) 8410C *** * ** * *** ** 0 * * * * 5 (***) 8410D *** * ** ** *** *** ** * * * ** 5 (***) 8410E *** * ** * *** ** * * * * ** 5 (***) 8410F *** * ** * *** * 0 * * * * 5 (***) 8410G *** * *** * *** * ** * * * ** 3 (**) 8410H *** * *** * *** * 0 * * * * 3 (***) Samlet *** * ** * *** ** * * * * ** 5 (***) A: B: C: D: Figur 4. Mulen - Jektajuvet (08410), parti av bekkekløftene. A: 8410E (Giskasetet), B: 8410F (Kjærlighetsjuvet), C: 8410G (Jektajuvet), D: 8410H (Kvernaneset). Foto: Kurt Urdal. Rådgivende Biologer AS 27

10 Figur 5 Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Mulen Jektajuvet (8410) A-E. Rådgivende Biologer AS 28

11 Figur 6 Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Mulen Jektajuvet (8410) F-G. Rådgivende Biologer AS 29

12 Figur 7 Kart over avgrenset forvaltningsområde og naturtype for Mulen Jektajuvet (8410) H. Rådgivende Biologer AS 30

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1230. Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Forsand kommune

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1230. Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Forsand kommune Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: R A P P O R T Forsand kommune Rådgivende Biologer AS 1230 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bekkekløftprosjektet Naturfaglige

Detaljer

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE

LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE LOKALITET 72: GJERDESGJELET NEDRE 2 POENG Referansedata Lok. 72 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Kvam Naturtype

Detaljer

LOKALITET HÅLAND-EIKESKOGFOSSEN

LOKALITET HÅLAND-EIKESKOGFOSSEN LOKALITET 08408 HÅLAND-EIKESKOGFOSSEN 3 poeng Referansedata 08408 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Gjesdal

Detaljer

LOKALITET OKSAJUVET, JØSENFJORDEN

LOKALITET OKSAJUVET, JØSENFJORDEN LOKALITET 08428 OKSAJUVET, JØSENFJORDEN 3 POENG Referansedata 08428 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Hjelmeland

Detaljer

LOKALITET 120: SMÅDALSELVA

LOKALITET 120: SMÅDALSELVA LOKALITET 120: SMÅDALSELVA 3 POENG Referansedata Lok. 120 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Samnanger Naturtype

Detaljer

LOKALITET ANDERSBREKKA I LYSEDALEN

LOKALITET ANDERSBREKKA I LYSEDALEN LOKALITET 08412 ANDERSBREKKA I LYSEDALEN 5 POENG Referansedata 08412 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Forsand

Detaljer

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1234. Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Sandnes kommune

R A P P O R. Rådgivende Biologer AS 1234. Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: Sandnes kommune Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: R A P P O R Sandnes kommune T Rådgivende Biologer AS 1234 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bekkekløftprosjektet Naturfaglige

Detaljer

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk

Vegetasjonseksjon: O3-Sterkt oseanisk Riksem 3 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Riksem, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5765)

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Hordaland Forstrøno *** Referanse: Ihlen P. G. 2015. Naturverdier for lokalitet Forstrøno, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Husåsen - Referanse: Hofton T. H. 2015. Naturverdier for lokalitet Husåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Lauvhøgda (Vestre Toten) -

Lauvhøgda (Vestre Toten) - Lauvhøgda (Vestre Toten) - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Vestre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 09.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T. Ullensvang herad. Rådgivende Biologer AS 1381

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T. Ullensvang herad. Rådgivende Biologer AS 1381 Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O Ullensvang herad R T Rådgivende Biologer AS 1381 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bekkekløftprosjektet naturfaglige

Detaljer

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2

Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Gjuvbekk (Bolkesjø) Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Notodden Inventør: STO Kartblad: 74 III Dato feltreg.: 2.0.08 H.o.h.: 528-69moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid

Juvvasselva Verdi 2. Referansedata Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag. Sammendrag / Kort beskrivelse. Feltarbeid Juvvasselva Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rissa, Åfjord Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1622 IV Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 155-304moh

Detaljer

R A P P O R T Oppsummering

R A P P O R T Oppsummering Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Rogaland 2008: R A P P O R T Oppsummering Rådgivende Biologer AS 1250 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer

Detaljer

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor

NINA Rapport 152. Området ligger i Sør-Aurdal kommune i Oppland fylke, nærmere bestemt ca 22 km vest for Nes i Ådal og ligger innenfor NINA Rapport 152 Dytholfjell- Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2005 Kommune: Sør-Aurdal Inventør: KAB Kartblad: 1716 II Dato feltreg.: 12.10.05, UTM: Ø:534300, N:67108500

Detaljer

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin

Området ligger mellom riksvei 4 og Mjøsa, øst for Ramberget og cirka 5 km nord for Gjøvik sentrum. Området ligger i sin Bråstadlia * Referanse: Laugsand A. 2013. Naturverdier for lokalitet Bråstadlia, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R. Samnanger kommune. Rådgivende Biologer AS 1380

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R. Samnanger kommune. Rådgivende Biologer AS 1380 Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R Samnanger kommune T Rådgivende Biologer AS 1380 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bekkekløftprosjektet naturfaglige

Detaljer

LOKALITET JENSAJUVET, ULLADALEN

LOKALITET JENSAJUVET, ULLADALEN LOKALITET 08434 JENSAJUVET, ULLADALEN 2 POENG Referansedata 08434 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Suldal

Detaljer

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Hordaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Ostavatnet sør 3 Referanse: Gaarder G. 2015. Naturverdier for lokalitet Ostavatnet sør, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

LOKALITET 15: NAVRAGJELSELVA

LOKALITET 15: NAVRAGJELSELVA LOKALITET 15: NAVRAGJELSELVA 2 POENG Referansedata Lok. 15 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Naturtype

Detaljer

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger.

Topografi Området er lite topografisk variert med en enkelt nord til nordøstvendt liside med noen få svake forsenkninger. Brattåsen (Gjøvik) ** Referanse: Blindheim T. 2016. Naturverdier for lokalitet Brattåsen (Gjøvik), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

LOKALITET 132: HESTAGJELET

LOKALITET 132: HESTAGJELET LOKALITET 132: HESTAGJELET 3 POENG Referansedata 132 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Ullensvang Vegetasjonssone

Detaljer

LOKALITET SAGÅNA, KJERVÅNA

LOKALITET SAGÅNA, KJERVÅNA LOKALITET 08429 SAGÅNA, KJERVÅNA 3 POENG Referansedata 08429 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Hjelmeland

Detaljer

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør.

Området ligger på nordsiden av Malmsjøen i Skaun kommune, omlag 9 km sør for Børsa. Den grenser mot Fv 709 i vest og sør. Vassbygda nord 2 Referanse: Fjeldstad H. 2016. Naturverdier for lokalitet Vassbygda nord, registrert i forbindelse med prosjekt Kalkskog Sør-Trøndelag 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

LOKALITET 08418 IMS, HUSALIFJELLET

LOKALITET 08418 IMS, HUSALIFJELLET LOKALITET 08418 IMS, HUSALIFJELLET 4 POENG Referansedata 08418 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Sandnes

Detaljer

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2011. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Borgåsen - Referanse: Hofton T. H. 2012. Naturverdier for lokalitet Borgåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2011. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya.

Feltarbeidet ble utført den 26.09.2014 av Arne E. Laugsand, BioFokus. Moss Vannverk ga båtskyss ut til øya. Tømmerøya (Vannsjø) * Referanse: Laugsand A. 2015. Naturverdier for lokalitet Tømmerøya (Vannsjø), registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger

Brennåsen * vest. Strekket fra Asker og videre sørover Hurumhalvøya har gjennomgående et høyere innslag av næringsfattige skoger Brennåsen * Referansedata Fylke: Akershus, Buskerud Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Asker, Røyken Inventør: KAB Kartblad: 1814 I Dato feltreg.: 08.09.2005, 13-10-2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Underåsenjuvet Verdi: 1

Underåsenjuvet Verdi: 1 Underåsenjuvet Verdi: 1 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Songdalen, Vennesla Inventør: STO Kartblad: 1511 III Dato feltreg.: 26.06.08 H.o.h.: 57-160moh Vegetasjonsone:

Detaljer

LOKALITET BREKKA VED GILJA

LOKALITET BREKKA VED GILJA LOKALITET 08407 BREKKA VED GILJA 3 poeng Referansedata 08407 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Gjesdal Vegetasjonssone

Detaljer

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse.

Ugla Verdi: 3. Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008. Sammendrag / Kort beskrivelse. Ugla Verdi: 3 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Nesset Inventør: KAB Kartblad: 1320 II Dato feltreg.: 25-09-2008 H.o.h.: 156-314moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla.

Skauma Verdi 2. Feltarbeidet ble gjennomført av Øysteri Røsok i løpet av ca. 3 timer 19/6-2007. Bekkeløpet ble fulgt fra E6 ned til elva Orkla. Skauma Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Rennebu Inventør: ØRØ Kartblad: 1520 I Dato feltreg.: 19-06-07 H.o.h.: 257-420moh Vegetasjonsone:

Detaljer

LOKALITET KNUTEN OG SALLIA

LOKALITET KNUTEN OG SALLIA LOKALITET 08430 KNUTEN OG SALLIA 4 POENG Referansedata 08430 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Hjelmeland

Detaljer

Kvisetbekken Verdi 2

Kvisetbekken Verdi 2 Kvisetbekken Verdi 2 Referansedata Fylke: Sør-Trøndelag Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2007, S-Trøndelag Kommune: Trondheim Inventør: SRE, ØRØ Kartblad: 1521 I Dato feltreg.: 14-06-07 H.o.h.: 143-233moh

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen.

Tidspunkt og værets betydning Det var overskyet, men uten regn denne dagen, og forholdene var bra for å undersøke lav- og mosefloraen. Svartavatnet øst 4 Referanse: Ihlen P. G. 2016. Naturverdier for lokalitet Svartavatnet øst, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

LOKALITET KALVHAGJUVET

LOKALITET KALVHAGJUVET LOKALITET 08437 KALVHAGJUVET 3 POENG Referansedata 08437 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Suldal Vegetasjonssone

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området.

Feltarbeidet ble gjennomført 29. august 2006 av AS-T. Det ble brukt ett langt dagsverk i området. Fuglevassbotn** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Ballangen Inventør: AST, AST Kartblad: 1331 IV Dato feltreg.: 29.08.2006 UTM: Ø:568853, N:7583526 Areal:

Detaljer

LOKALITET 65: SKREDBEKKEN

LOKALITET 65: SKREDBEKKEN LOKALITET 65: SKREDBEKKEN 4 POENG Referansedata Lok. 65 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Jondal Naturtype

Detaljer

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2

Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Gulnesjuvet-Pipejuvet Verdi: 2 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: 73-636moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold.

Feltarbeidet ble gjennomført i perioden 20. september til 22. september 2006 under gode registreringsforhold. Jammerdal - Bærdal* Referansedata Fylke: Troms Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP1 Kommune: Storfjord Inventør: KBS, VFR, HTØ Kartblad: 1633-4 Dato feltreg.: 20-09-2006-22-09-2006, UTM: Ø:475919, N:7689968

Detaljer

LOKALITET SKJEGGESTAD

LOKALITET SKJEGGESTAD LOKALITET 08401 SKJEGGESTAD 1 POENG Referansedata 08401 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Lund Vegetasjonssone

Detaljer

Referansedata Lok. 137 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Direktoratet for naturforvaltning.

Referansedata Lok. 137 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Direktoratet for naturforvaltning. LOKALITET 137: TYSSO 4 POENG Referansedata Lok. 137 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Ulvik Vegetasjonssone

Detaljer

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016.

Området er valgt ut for naturfaglige undersøkelser av Miljødirektoratet i forbindelse med kartlegging av kystfuruskog 2016. Gudbrandsdal 3 Referanse: Appelgren L., Førland O. 2017. Naturverdier for lokalitet Gudbrandsdal, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6015)

Detaljer

Brennebekken Verdi: 3

Brennebekken Verdi: 3 Brennebekken Verdi: 3 Referansedata Fylke: Buskerud Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Sigdal Inventør: JKL Kartblad: 1715 III Dato feltreg.: 24.07.08 H.o.h.: 427-654moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-29. Dato

Biofokus-rapport 2014-29. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13, viltlokaliteter, rødlistearter og svartelistearter i skytebaneområdene til Ørskogfjellet skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Sandvann, øst for Verdi: 2

Sandvann, øst for Verdi: 2 Sandvann, øst for Verdi: 2 Referansedata Fylke: Vest-Agder Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Lyngdal Inventør: STO Kartblad: 1411 IV Dato feltreg.: 24.06.08 H.o.h.: 79-336moh Vegetasjonsone:

Detaljer

LOKALITET 108: EIKHAUGANE

LOKALITET 108: EIKHAUGANE LOKALITET 108: EIKHAUGANE 5 POENG Referansedata Lok. 108 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Naturtype Bekkekløft

Detaljer

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold:

Målet med kartleggingen er å identifisere arealer som er viktige for biologisk mangfold: 2013-06-14 Reguleringsplan Grønneflåte - Utredning naturmiljø Innledning Sweco Norge AS har fått i oppdrag av Nore og Uvdal kommune å utrede naturmiljø ved regulering av Grønneflåta barnehage. Planområdet

Detaljer

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune

Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Langesand Tvedestrand kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2013 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Jonny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Biofokus-rapport 2014-26. Dato

Biofokus-rapport 2014-26. Dato Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Forsvarsbygg kartlagt naturtyper etter DN håndbok 13 på i sentrale deler av Melbu/Haugtuva skyte- og øvingsfelt. i Hadsel kommune. 2 naturtypelokaliteter er blitt avgrenset,

Detaljer

LOKALITET LYNGSÅNA, RYKANFOSSEN

LOKALITET LYNGSÅNA, RYKANFOSSEN LOKALITET 08425 LYNGSÅNA, RYKANFOSSEN 4 POENG Referansedata 08425 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Hjelmeland

Detaljer

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling

Straumfjordvatnet** Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Beliggenhet. Naturgrunnlag. Vegetasjon og treslagsfordeling Straumfjordvatnet** Referansedata Fylke: Nordland Prosjekttilhørighet: Statskog 2006, DP2 Nord Kommune: Steigen Inventør: DSV, DSV Kartblad: 2130 IV Dato feltreg.: 03.07.2006-07.07.2006, UTM: Ø:522531,

Detaljer

?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I)

?1-$+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) ?1-$"+&4;42')#.%)O2(&42'()G.41&6,+&,6)+4@""&62%1C) P%2')1.66,'&C):;;42'()#V41&I) BCa"9RE]9:RR"-8S8CSBXb"9]8

Detaljer

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune

Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Kartlegging av naturverdier i planlagt utbyggingsområde ved Nordagutu i Sauherad kommune Torbjørn Høitomt BioFokus-notat 2016-53 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Sauherad kommune undersøkt et skogområde

Detaljer

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket.

Feltarbeidet Området ble inventert 25.5.2011 i pent vær. Området anses som tilfredsstillende dekket. Områdets navn Høgåsen - Godbekken Referansedata Fylke: Oslo Kommune: Oslo Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 25.05.2011 Kartblad: 1914-4 Oslo UTM: Ø 0261990 N 6657403 Vegetasjonssone: Boreonemoral Areal:

Detaljer

LOKALITET 128: TVERRELVA

LOKALITET 128: TVERRELVA LOKALITET 128: TVERRELVA 3 POENG Referansedata Lok. 128 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Tysnes Naturtype

Detaljer

Ånebubekken Verdi: 0

Ånebubekken Verdi: 0 Ånebubekken Verdi: 0 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Kviteseid Inventør: JKL Kartblad: 1513 I Dato feltreg.: 27.08.08 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Sørboreal

Detaljer

LOKALITET 117: ØST FOR TONI

LOKALITET 117: ØST FOR TONI LOKALITET 117: ØST FOR TONI 2 POENG Referansedata Lok. 117 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Hordaland 2009 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning. Kommune Osterøy Naturtype

Detaljer

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet

Femund vest - Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser. Beliggenhet Femund vest - Referansedata Fylke: Hedmark Prosjekttilhørighet: Statskog 2004, DP 2 Kommune: Engerdal Inventør: KAB Kartblad: 1719 I Røa Dato feltreg.: 15.09.04 UTM: Ø:650492, N:6910298 Areal: 11328 daa

Detaljer

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen

hasselkratt og stedvis også eikekratt er ikke uvanlig. Til dels grov lind inngår på berg og blokkmark. Svartorsumpskogen Korpeknotten ** Referanse: Hofton T. H. 2013. Naturverdier for lokalitet Korpeknotten, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2012. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet.

Området er undersøkt i forbindelse med prosjektet kystfuruskog i 2015, på oppdrag for Miljødirektoratet. Pinegilet 1 Referanse: Klepsland J. T. 2016. Naturverdier for lokalitet Pinegilet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning. (Weblink:

Detaljer

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker

Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-20 Kartlegging av naturverdier ved Billingstadsletta 17 i Asker - 2 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Hartman

Detaljer

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold

NOTAT. Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold NOTAT Vår ref.: Dato: 22. mai 2013 Reguleringsplan 0398 Haga Ve st biologisk mangfold Østerhus Tomter jobber med en regulerings plan (0398 Haga Vest) på Haga i Sola kommune. I den forbindelse skal det

Detaljer

Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog 2015. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog 2015. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Brusdalsvatnet sørvest 4 Referanse: Gaarder G. 2016. Naturverdier for lokalitet Brusdalsvatnet sørvest, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2015. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune

NOEN FAKTA. Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune NOEN FAKTA Finnsåsmarka naturreservat, Snåsa kommune Finsåsmarka er et kalkskogområde, som er kjent og beskrevet helt fra 1940-årene. Området er mest kjent for store forekomster av orkideen marisko, som

Detaljer

NOTAT Rådgivende Biologer AS

NOTAT Rådgivende Biologer AS Blåfall AS Bergen, 17. oktober 2014 ALTERNATIVER FOR TILKOMSTVEI - TVERRÅMO KRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE Blåfall AS søker om konsesjon for bygging av Tverråmo kraftverk i Fauske kommune, Nordland. I forbindelse

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2014. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Stiksåsen ** Referanse: Blindheim T., Krog O. M. 2015. Naturverdier for lokalitet Stiksåsen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig utredning.

Detaljer

Med blikk for levende liv

Med blikk for levende liv 27.05.2009 Befaring av byggeområder omfattet av kommunedelplan Myra-Bråstad med tanke på mulige leveområder for garveren (Prionus coriarius) (Fase 1) BioFokus, ved Arne Laugsand og Stefan Olberg har på

Detaljer

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014

Referansedata Fylke: Rogaland Prosjekttilhørighet: Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014 Gardavikfjellet 1 Referanse: Fjeldstad H. 2015. Naturverdier for lokalitet Gardavikfjellet, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog Rogaland/Hordaland 2014. NaRIN faktaark. BioFokus, NINA, Miljøfaglig

Detaljer

BioFokus-notat 2015-3

BioFokus-notat 2015-3 Vurdering av naturverdier i eikelund ved Seiersten idrettsplasss Stefan Olberg BioFokus-notat 2015-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag fra Follo Prosjekter AS undersøkt biologisk mangfold i en eikelund

Detaljer

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper.

Tidspunkt og værets betydning Været var pent med gode registreringsforhold. Tidspunktet er gunstig for registrering av alle organismegrupper. Bulia 1 Referanse: Appelgren L. 2017. Naturverdier for lokalitet Bulia, registrert i forbindelse med prosjekt Kystfuruskog 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=6016)

Detaljer

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T. Fusa kommune. Rådgivende Biologer AS 1374

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T. Fusa kommune. Rådgivende Biologer AS 1374 Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T Fusa kommune Rådgivende Biologer AS 1374 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bekkekløftprosjektet naturfaglige

Detaljer

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune

Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Kartlegging av naturmangfold ved Staversletta i Bærum kommune Ole J. Lønnve BioFokus-notat 2015-34 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for Veidekke Eiendom AS, foretatt en naturfaglig undersøkelse ved Staverløkka

Detaljer

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER

SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER SUPPLERENDE NATURFAGLIGE UNDERSØKELSER FOR SMÅKRAFTVERK I KVITFORSELVA, NARVIK KOMMUNE Av Geir Gaarder, Miljøfaglig Utredning AS. Tingvoll 14.03.2011 Utførende institusjon: Miljøfaglig Utredning AS Oppdragsgiver:

Detaljer

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1714. Kystfuruskog i Tysnes og Fusa kommuner. Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan

R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 1714. Kystfuruskog i Tysnes og Fusa kommuner. Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan Kystfuruskog i Tysnes og Fusa kommuner Prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 1714 Rådgivende Biologer AS RAPPORT TITTEL: Kystfuruskog i

Detaljer

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde

Referansedata Fylke: Østfold Prosjekttilhørighet: Frivilligvern Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse og undersøkelsesområde Høgnipen - Referanse: Olberg S. 2017. Naturverdier for lokalitet Høgnipen, registrert i forbindelse med prosjekt Frivilligvern 2016. NaRIN faktaark. BioFokus. (Weblink: http://borchbio.no/narin/?nid=5948)

Detaljer

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET

SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET SAASTADBRÅTEN - BOLIGER, RYGGE KOMMUNE KARTLEGGING AV NATURTYPER OG KONSEKVENSVURDERING AV TILTAKET WKN rapport 2015:4 12. OKTOBER 2015 R apport 2 015:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart

Detaljer

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen

Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav. Per G. Ihlen Miljøbasert vannføring - Etterundersøkelser ved små kraftverk Småkraft - undersøkelser av moser og lav Per G. Ihlen Småkraft - undersøkelser av moser og lav Bakgrunn: Mose- og lavfloraen er sentrale tema

Detaljer

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER

KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER KLEPPERBEKKEN, IDD, HALDEN KOMMUNE NATURKARTLEGGING OG VURDERING AV NATURVERDIER 19. OKTOBER 2009 Notat 2009:1 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Medarbeidere:

Detaljer

Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2064

Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen R A P P O R T. Rådgivende Biologer AS 2064 Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen R A P P O R T Rådgivende Biologer AS 2064 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Fattig boreonemoral regnskog på østsiden av Lygrespollen. FORFATTER:

Detaljer

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune

Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Naturtypelokaliteter, biologisk mangfold og naturverdier ved Rv 7 ved Hamremoen, Krødsherad kommune Tom Hellik Hofton Ekstrakt I forbindelse med planlagt reguleringsplan for Hamremoen-veikrysset har BioFokus

Detaljer

Områdets navn Blåfjell

Områdets navn Blåfjell Områdets navn Blåfjell Referansedata Fylke: Akershus og Buskerud Kommune: Asker og Røyken Registrant: Frode Løset Dato feltreg: 6 og 9.9.2011 Kartblad: 1814-1 UTM-sentralpunkt: Ø 0243525 N 6638612 Vegetasjonssone:

Detaljer

Granvin småbåthavn, Granvin

Granvin småbåthavn, Granvin Granvin småbåthavn, Granvin Virkninger på naturmiljø Utførende konsulent: Dag Holtan Kontaktperson/prosjektansvarlig: Dag Holtan E-post: dholtan@broadpark.no Oppdragsgiver: Ing. Egil Ulvund AS, Jondal

Detaljer

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3

Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Tokkeåi ved Midtveit Verdi: 3 Referansedata Fylke: Telemark Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Vinje Inventør: JKL Kartblad: 1514 III Dato feltreg.: 09.08.08 H.o.h.: 573-624moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt

Kalvberget - Skogen varier ganske mye i tilstand og struktur innenfor undersøkelsesarealet. To lokaliteter med gammel granskog er utskilt Kalvberget - Referansedata Fylke: Oppland Prosjekttilhørighet: Frivilligvern 2009 Kommune: Østre Toten Inventør: OGA Kartblad: Dato feltreg.: 08.09.2005, 06.10.2009 H.o.h.: moh Vegetasjonsone: Mellomboreal

Detaljer

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T. Bergen kommune. Rådgivende Biologer AS 1371

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T. Bergen kommune. Rådgivende Biologer AS 1371 Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T Bergen kommune Rådgivende Biologer AS 1371 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bekkekløftprosjektet naturfaglige

Detaljer

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune

Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Biologisk mangfold Reguleringsplan Blakstadheia Froland kommune Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS 2012 Forord Agder naturmuseum og botaniske hage er bedt av Geir Johnny Ringvoll, Stærk

Detaljer

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T. Fitjar kommune. Rådgivende Biologer AS 1373

Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T. Fitjar kommune. Rådgivende Biologer AS 1373 Bekkekløftprosjektet - naturfaglige registreringer i Hordaland 2009: R A P P O R T Fitjar kommune Rådgivende Biologer AS 1373 Rådgivende Biologer AS RAPPORTENS TITTEL: Bekkekløftprosjektet naturfaglige

Detaljer

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune

Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Naturverdier ved Tømtebakken, Billingstad, Asker kommune Anders Thylén BioFokus-notat 2014-30 albatre Ekstrakt Biofokus har på oppdrag for Chice Living kartlagt naturverdier i et planområde på Tømtebakken,

Detaljer

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD

TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD TRIO-PARKEN, MOSS KARTLEGGING AV NATURTURTYPER OG BIOMANGFOLD WKN rapport 2013:4 5. JULI 2013 R apport 2 013:4 Utførende institusjon: Wergeland Krog Naturkart Kontaktperson: Ola Wergeland Krog Oppdragsgiver:

Detaljer

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat

Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg. Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging. Sigve Reiso. BioFokus-notat Jøgerfoss i Kløvstadelva, Kongsberg Kartlegging i forbindelse med planer om kraftutbygging Sigve Reiso BioFokus-notat 2012-32 Ekstrakt BioFokus ved Sigve Reiso har på oppdrag fra Norconsult v/ Torgeir

Detaljer

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent.

NOTAT. Omfang og konsekvens av tiltaket er ikke vurdert da ikke nok detaljer var kjent. Oppdragsgiver: Hallingdal Tomteutvikling AS og Hallingdal Hytteservice AS Oppdrag: 530952 Petterbråten II Detaljregulering boligfelt Gol Del: Dato: 2012-11-09 Skrevet av: Heiko Liebel Kvalitetskontroll:

Detaljer

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel

BioFokus-rapport 2011-16. Dato. Antall sider. Tittel. Forfatter Kim Abel Ekstrakt Stiftelsen BioFokus har på oppdrag fra Beliggenhet Eiendom AS foretatt biologiske undersøkelser på eiendommen med gbnr 8/1549 og adresse Lillehagveien 38. Eiendommen er ca 2 daa. Det er fra tidligere

Detaljer

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013

Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 SABIMA kartleggingsnotat 9-2013 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Av Even Woldstad Hanssen Foto: Reidun Braathen Side 1 av 6 Kartleggingstur til Berga, Rissa kommune 1. juni 2013 Det

Detaljer

LOKALITET SKÅRÅNA

LOKALITET SKÅRÅNA LOKALITET 08402 SKÅRÅNA 3 POENG Referansedata 08402 Prosjekt Bekkekløftprosjektet naturfaglige registreringer i Rogaland 2008 Oppdragsgiver Direktoratet for naturforvaltning Kommune Lund Vegetasjonssone

Detaljer

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3

Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune. Stefan Olberg. BioFokus-notat 2013-3 Kartlegging av naturtypen store gamle trær, Snipetorp Skien kommune Stefan Olberg BioFokus-notat 2013-3 Ekstrakt BioFokus har på oppdrag for ROM Eiendom undersøkt store gamle trær på Snipetorp, gbn. 300/409,

Detaljer

Skalten sør Verdi: 2

Skalten sør Verdi: 2 Skalten sør Verdi: 2 Referansedata Fylke: Møre og Romsdal Prosjekttilhørighet: Bekkekløfter 2008 Kommune: Fræna Inventør: KAB Kartblad: 1220 I Dato feltreg.: 24-09-2008 H.o.h.: 62-248moh Vegetasjonsone:

Detaljer

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser

Stranda prestegård. Referansedata. Sammendrag. Feltarbeid. Utvelgelse av undersøkelsesområde. Tidligere undersøkelser Stranda prestegård Referansedata Sammendrag Området ligger på østsiden av Storfjorden, rett nord for Stranda sentrum. Området består av svært bratte lisider med bergvegger, skrenter, rasmark og blokkmark.

Detaljer