Hva er en god brannrådgiver? Harald Landrø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er en god brannrådgiver? Harald Landrø"

Transkript

1 Hva er en god brannrådgiver? Harald Landrø

2

3 Hvorfor brannrådgiver? Verne LIV Verne MILJØ Verne VERDIER

4 Brann som ulykkeshendelse Termisk last medfører konsekvenser; - for mennesker for eiendom for miljø LAST RESPONS

5 Konsekvensbegrensning Redusere brannlaster Øke motstanden Sikre unnamanøvrer (rømning/evakuering)

6 Dokumentasjon av brannsikkerhet Ved at byggverket utføres i samsvar med preaksepterte løsninger eller ved analyse og/eller beregninger som dokumenterer at sikkerheten mot brann er tilfredsstillende Det er FUNKSJONSKRAVENE I TEK som skal tilfredsstilles.

7 Byggevaredirektivet Vedlegg 1: Grunnleggende krav 2. BRANNSIKRING Bygget skal planlegges og oppføres på en slik måte at man i tilfelle brann vil: Kunne regne med byggets bæreevne i et bestemt tidsrom Få en begrenset utvikling og spredning av brann og røyk i bygget Kunne begrense spredning av brannen til tilstøtende bygg Kunne evakuere beboerne uskadd fra bygget eller redde dem på en annen måte Kunne ta hensyn til redningsmannskapenes sikkerhet

8 Riktig prosess Brannrådgiver i en aktiv rolle Tidlig inn i prosjektet Løpende kontakt med relaterte aktører Oppfølging Gir bedre mulighet for optimal brannsikkerhet

9 Faglig grenseoppgang og samhandling Elektro IT Akustikk Arkitekt BRANN -Scenarier -Forskrifter -Analysebasert løsning Miljø - Inne - Ute Bygg Drift og vedlikehold

10 International workshop Important for fire safety engineers to: demonstrate competence have professional registration maintain their Continuing Professional Development understand and operate within their code of ethics produce fire safety designs for some great buildings

11 Edinburgh University The University of Edinburgh held a global technology leadership seminar on fire safety engineering education in The objective of the seminar was to review the current position of the profession of fire safety engineering, and the present approaches to fire safety engineering education with a view to identification of areas for improvement and future needs which will be published in a White Paper.

12 Edinburgh University Some key general conclusions from the seminar were: The profession of fire safety engineering is still in adolescence There is an on-going need for more fire safety engineering education Courses need to have a rigorous approach to fire fundamentals, including fire dynamics that is built upon a good foundation of fluid mechanics, thermodynamics, heat transfer. Fire safety engineers need a good understanding of structural behaviour and human behaviour.

13 Edinburgh University It was felt generally that courses could benefit from more experience of real world problem solving, design studies and practice oriented projects. It was identified that most courses needed to pay more attention to hazard analysis, risk assessment, uncertainty/variance, sensitivity analysis etc. The benefits of real fire training to complement theoretical studies were emphasised. There was general agreement that many practicing fire safety engineers lack the rigorous knowledge of fire safety engineering as a result of inadequate education or insufficient professional experience.

14 Qualifications Needs to have a good foundation of mathematics, physics, chemistry and engineering practice. Good skills in fluid mechanics, thermodynamics, heat transfer, etc which in term underpins fire dynamics and the understanding of fire and smoke spread which is fundamental to producing fire safety engineers who are good Flexible, adaptable problem solvers. Concepts of risk, human behaviour and egress are also amongst the key subjects

15 Building a FSE program: 5 modules represent the core of a Fire Safety Engineering program: Fire Fundamentals Enclosure Fire Dynamics Active Fire Protection Passive Fire Protection Human Behavior and Fire

16 Fields of knowledge Fundamental engineering sciences related to Fire Safety Engineering. Fluid Mechanics Thermodynamics Heat and Mass Transfer Solid Mechanics

17 Goals of an engineering education The main objective is to produce engineers capable of solving industrial problems. The engineering education aims at providing the skill for engineering use of front line techniques. This means that after some years of professional practical experience, the fire safety engineer shall have the ability to develop new designs, new processes and new products. Also expected to be able to gather new knowledge from the international technical-scientific literature in the professional area and to transform such knowledge to technical applications.

18 Ways within fire protection engineering Practices and procedures are administered according to prescribed standards and regulations. In most cases, the methodology does not arise from scientific principles, but from a consensus process based on technical judgement and experience. Available technologies are used to solve fire safety problems.

19 Interaction between the Fire Safety Engineer and Other Professionals Concept Client, Architect, Building Control Officer, Local Planning Authority, National Planning Authority, Environmental Health Officer. Design Architect, Structural Engineer, Building Services Engineer (H & V), Electrical Engineer, Fire Protection Systems Engineers (company-based), Other Services, Interior Designer, Building Control Officer, Fire Authority, Owner/client. Construction Commissioning Architect, Master of Works (project manager), Site Manager, Contractors. Client, Architect, Building Services Engineer, Fire Protection Systems Engineers, Building Control Officer, Fire Authority, Environmental Health, Health and Safety Executive.

20 Interaction between the Fire Safety Engineer and Other Professionals Operation Alteration Decommissioning Chief Executive, Building Manager, Works Manager, Training Officer, Security, Maintenance Department. Chief Executive, Building Manager, Works Manager, Training Officer, Security, Maintenance Department. Architect, Building Control Officer, Fire Authority, Security, Contractors.

21 Interaction between the Fire Safety Engineer and Other Professionals, forts. The skills set he must have is broad, and must include the ability to communicate with the spectrum of individuals that is outlined in the above table. The skills may be encompassed under three broad headings: Identification of fire hazards Identification of appropriate fire protection strategies Application of appropriate techniques of risk analysis to enable the most cost-effective solution to achieve an acceptable level of fire risk.

22 The Skills Set Identification of Fire Hazard Identification of Fire Protection Strategies Identification of Cost- Effective Solutions Need to know: Need to know: Need to know: Heat Transfer Fire Prevention Fire modelling Properties of Materials Fire Detection QRA Fire Chemistry Fire Communications Cost-benefit analysis Fire Dynamics Escape Route Design Presentation skills Compartment Fire Dynamics Building Construction People/Fire Interactions Fire Suppression Fire Control Fire Resistance

23 AtleW-kommentarer om: - Alminnelig god brannrådgivning - Fremragende brann- og sikkerhetsrådgivning Dr.ing Atle W Heskestad Forskningssjef, Senter for tverrfaglig forskning i rommet (CIRiS) NTNU Samfunnsforskning Besøksadresse: Dragvoll Allé 38B Post: 7491 Trondheim Telefon: E-post: Web: samforsk.no

24 Alminnelig godbrannrådgivning Viktige punkter Avklaring av planlagtbruk og fremtidige muligheter. Herunder bruksbetingelser knyttet til leieforhold, fasilitetsstyring osv Avklaring av gjeldenderegelverk, dvsutover bygningstekniske forskrifter, herunder Arbeidsmiljølov, internkontrollforskrifter og brannvernforskriftene Avklare hensiktsmessigebranntekniske løsninger i forhold til TEK10 funksjonskravene Kritiske bidrag i byggeprosessen: Løpende avklaringer etter behov med PL Løpende avklaringer med andre fag Oppfølging av bygningstekniske ytelseskrav til passiv brannsikring Oppfølging gyldige byggevare deklarasjoner Ta initiativ til sluttkontroll av komplekse tekniske løsninger (safety, security, ventilasjonssystemer,..) Påse god sluttdokumentasjon Bidra til etablering av beredskapsorganisering og trening ihtkrav til universell utforming, evakueringsplaner, samt krav i annet regelverk Hensikt Gjennomgangav byggverkets formål og bruksbetingelser mhtegnetheten til pre-aksepterte løsninger Påse at byggverket har en utforming som ivaretar regler og behov som vil gjelde i bruksfasen. Dette kan også inkludere gjennomgang av bransjespesifikke forhold Gjennomgangav byggverkets forutsetninger og hensiktsmessig bruk av pre-aksepterte løsninger Sørgefor at endringer i løpet av byggeprosjektet har tilfredsstillende branntekniske løsninger. Påse at andre fag (sprinkler, brannalarm, ventilasjon) har korrekte forutsetninger for detaljprosjekteringen. Påse at passiv brannsikring blir tilfredsstillende. Påse at byggevarene er godkjente ift norske krav Unngå at brukere overtar en byggverksom vanskelig lar seg drive i forhold til brannsikring. Unngå etterarbeid på for dårlig dokumentasjon Unngå at brukere/driftsorganisasjonmå improvisere eller drifte kostbare løsninger. AtleW Heskestad, Forskningssjef, CIRiS, NTNU Samfunnsforskning E-post: Web: samforsk.no

25 Fremragendebrann-og sikkerhetsrådgivning (dvs som supplement til god brannrådgivning) Viktige punkter Avklaring av betydningenav storbrann i forhold til omgivelsene Avklare branntekniskeog sikkerhetsmessige forhold med lokale HMS-myndigheter Bidra i avklaringer med lokale bygnings-og brannmyndigheter (kommune og brannvesen) Kritiske bidrag i byggeprosessen: Ta ansvar for detaljprosjektering av bygningstekniske ytelseskrav til passiv brannsikring Ta ansvar for at byggevarene har gyldige brannteknisk godkjenning Ta ansvar for sluttkontroll av kompliserte tekniske løsninger (safety, security, ventilasjonssystemer,..) Ta ansvar for god sluttdokumentasjon Ta ansvar for dokumentasjon av faktiskeytelser til beredskapsorganisering Forsikringsmessige forhold Bistand til prosjektering og fasilitetsstyring Forsikringsskostnader Hensikt Påse robust sikringsstrategiog minimal storbrannfare. Spesielt viktig i forhold til samfunnssikkerhet Påse at lokale forhold har kapasitet til nok brannvann, samt til slokking og redning ved storbranner Sørge for at såkalte analysebaserte løsninger har god verifikasjon og egnet sluttdokumentasjon Sørge for goddetaljprosjekteringog dokumentasjon av brannmotstand til bærende og adskillende konstruksjoner Sørge for at anerkjent byggevare dokumentasjon brukes, f.eksfra SINTEF Certification. Kompetanse til å oppdage og løse avviksforhold Påse at det gjøres uttesting og mannskapstrening av komplekse tekniske løsninger mhtbrannsikkerhet. Sørge for at dette blir godt nok dokumentert Beredskapen skal være gode nok iftrisikobilde, regelforutsetninger og virksomhetens interesser Optimalisere bruk av forsikringsselskaps kompetanse og krav både i design-og driftsfasen. AtleW Heskestad, Forskningssjef, CIRiS, NTNU Samfunnsforskning E-post: Web: samforsk.no

26 Dag Denstad, Rambøll Brannfaget spenner vidt, så det er viktig å ha faglig allmennkunnskap. Brannfaget er ett av de fagene som kan ha størst innvirkning på layout og løsninger i et bygg. Det er derfor vesentlig at brannrådgiver er seg bevisst dette, slik at han kan manøvrere i det spillerommet TEK/(VTEK) gir og dermed komme arkitektens og byggherrens ønsker i møte på en konstruktiv måte, og samtidig havne på riktig side av TEK. Branntekniske løsninger på tvers av byggherrens hensikt med å bygge bygget er aldri bra; brannrådgiver må derfor ha evne til å lytte til byggherren, og forstå sammenhengene i byggesaken. Brannrådgiver må ha evnen til å forenkle problemstillinger. For å få til det må han ha evnen til og forstå å skaffe seg oversikt over de forutsetninger som han trenger for å gi riktigst mulige råd.

27 Dag Denstad, Rambøll Brannfaget involverer flere lovverk, (sektorlover til PBL), så det er viktig med noe lovmessig kunnskap. Brannfaget har mye med offentlige myndigheter å gjøre, så det er viktig med forvaltningsmessig kunnskap, ikke bare bygningsdelen av PBL, men også Plandelen, da RIBR også kan få spørsmål i forbindelse med reguleringssaker/ reguleringsbestemmelser, og må forholde seg til slike bestemmelser i valg av brannstrategi. Brannfaget er ferskt og har rettslig vært en runner up, så det er viktig med avtalemessig og juridisk kunnskap.

28 Dag Denstad, Rambøll Alt ovenstående læres ikke på en dag, så for å være en god brannrådgiver, trengs allsidig erfaring, men den unge brannrådgiveren med interesse for å ville yte det lille ekstra, være nysgjerrig, og ikke slå seg til ro med «sementerte» løsninger vil etter hvert få en mye mer interessant hverdag, og være med på å utvikle faget, det har vi behov for.

29 Hva er en god brannrådgiver v/romstad, Bragstad Evne til å se helheten i et byggeprosjekt. Tverrfaglig innsikt er viktig. (Brannsikkerhet er bare et av flere forhold som skal fungere) God faglig kompetanse Løsningsorientert, men samtidig ha styrke til å stå imot press fra andre om for dårlige løsninger. Gode samarbeidsevner er viktig da en brannrådgiver må forholde seg til mange andre fagområder. For å være en god brannrådgiver er det nødvendig å delta i alle faser av et byggeprosjekt fra skisseprosjekt til ferdig bygg. God formidlingsevne og evne til å skrive gode og klare rapporter. Evne til å forstå og lese tegninger i rommet.

30 Ole Hallgren, Norconsult Må kunne det han gir råd om Må se helhet og funksjon i bygget Må tenke løsninger, ikke bare finne problemer som andre må løse Må tenke på robusthet og byggbarhet for entreprenøren. Løsninger som har mange avhengigheter og usikre forutsetninger blir ofte problematiske. Man bør ikke "selge inn" løsninger før de er dokumentert tilfredsstillende. Må ha evne til å stå imot press. Må ha tid og ressurser til å gjennomføre og å følge opp et engasjement

31 Nils Forsen, Multiconsult En god brannrådgiver: God (effektiv kommuniserende) i grensesnittene mot primært ARK/RIB/RIV/RIE God formidlingsevne mot tiltakshaver for etablering av brannstrategien

32 Geir Jensen, Cowi En god brannrådgiver ser utfordringene fra oppdragivers side og utnytter sin fagkompetanse til beste for oppdragsgiver. En enda bedre brannrådgiver vurderer kreativt andre muligheter enn de etablerte og preaksepterte. Den beste brannrådgiveren løser utfordringene sikkert, robust, enkelt og rimelig. De som lykkes best har evne til å kommunisere, er kreative og har analytisk evne samt dokumenterer ryddig.

33 5

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Håkon Silderen Halvorsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen

Helhetlig oppfølging. Nyankomne elever med lite skolebakgrunn fra opprinnelseslandet og deres opplæringssituasjon. Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Kristin Thorshaug og Stina Svendsen Thorshaug og Svendsen Illustrasjonsfoto: colourbox.com Tel: 73 59 63 00 Web: www.samforsk.no Rapport 2014 Dragvoll allé 38 B 7491 Trondheim Norge Nyankomne elever med

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter)

Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Hovedprofil innovasjon og entreprenørskap (for MIENTRE studenter) Gjennom denne fordypningen vil du lære mer om forretningsutvikling og kommersialisering av teknologi. Fordypningen består av et fordypningsprosjektet

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001

NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 NORSK STANDARD NS-EN ISO 9001 3. utgave desember 2000 ICS 03.120.10 Søkeord: Descriptors: kvalitetsstyring, krav, kvalitetssikring quality management, requirements, quality assurance Systemer for kvalitetsstyring

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere FORORD Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler

Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere. ICNs etiske regler Yrkesetiske retningslinjer for sykepleiere ICNs etiske regler FORORD Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer ble første gang godkjent av landsstyret i 1983. Retningslinjene beskriver sykepleiernes

Detaljer

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter

Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter concept Petter Næss med bidrag fra Kjell Arne Brekke, Nils Olsson og Ole Jonny Klakegg Bedre utforming av store offentlige investeringsprosjekter Vurdering av behov, mål og effekt i tidligfasen Concept

Detaljer

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund

Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007. For. Jens-Petter Lund Oppgavetekst MASTEROPPGAVE VÅREN 2007 For Jens-Petter Lund Usikkerhetsstyring i praksis - effektiv styring av risiko og muligheter gjennom bygging av usikkerhetskultur i virksomhets- og prosjektorganisasjon

Detaljer

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102

KARRIEREDAGEN FORM DIN FREMTID. 25. september. Standplassering: Inngang Vest. Kantine. Bokkafeen E-101. 50 Tjodhallen E-102 Inngang Vest E-101 20 21 22 23 24 E-102 15 16 17 18 19 25 26 27 28 14 13 38 29 30 37 9 12 40 39 11 41 8 50 7 10 Tjodhallen 36 35 6 4 3 INDØKS 2 42 43 44 45 49 48 51 5 46 47 1 Bokkafeen Kantine KARRIEREDAGEN

Detaljer

VERNER VIKTIGE VERDIER

VERNER VIKTIGE VERDIER VERNER VIKTIGE VERDIER Publisert: Mars 2013 Trykk: 600, Departementenes servicesenter (DSS) Layout: Lillian Nordby Øktner ØKOKRIM Foto: - Alle foto uten kreditering på selve bildet, er tatt av Jan Erik

Detaljer

Oppstart av prosjekter (Project Startup)

Oppstart av prosjekter (Project Startup) Hovedoppgave Oppstart av prosjekter (Project Startup) av stud. techn. Anders Falck Øien og stud. techn. Bjørn Jarl Fagerlund NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for produksjons- og

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT

NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET INSTITUTT FOR BYGG, ANLEGG OG TRANSPORT Oppgavens tittel: Praktisk Usikkerhetsstyring Dato: 16.06.08 Antall sider (inkl. bilag): 154 - Utvikling av prosjektdemonstrator

Detaljer

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge

velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge velkommen til den tolvte itsmf-konferansen i norge itsmf.no/konferansen2014 2 PRAKTISK INFORMASJON VELKOMMEN TIL KONFERANSE! Nok en gang ser det ut til å bli deltakerrekord! Og nok en gang skal vi sammen

Detaljer

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse

16.01.2015. Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse 16.01.2015 Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse 2 TILTAK SOM KAN BIDRA TIL Å ØKE BEFOLKNINGENS DIGITALE DELTAGELSE OG KOMPETANSE DAMVAD.COM For information on

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Max Ingar Mørk Før tårnene faller Om forvaltning, drift, vedlikehold

Detaljer

PBL-97 I ET HUSEIERPERSPEKTIV. Fredrik Horjen

PBL-97 I ET HUSEIERPERSPEKTIV. Fredrik Horjen PBL-97 I ET HUSEIERPERSPEKTIV Hvordan bedre dialogen mellom berørte parter og lovgiver i plan- og bygningslovprosessen? Fredrik Horjen DOKTOR INGENIØR AVHANDLING NOVEMBER 2001 INSTITUTT FOR BYGNINGSTEKNOLOGI

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Universell utforming i nye boligprosjekter

Universell utforming i nye boligprosjekter NIBR-rapport 2007:14 Guri Mette Vestby, Martin Hanssen og Aud Tennøy Universell utforming i nye boligprosjekter Byggebransjens erfaringer Universell utforming i nye boligprosjekter Andre publikasjoner

Detaljer

Behov for felles innsats Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet

Behov for felles innsats Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet Behov for felles innsats Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser,

Detaljer

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and

Detaljer

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17

Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag. Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase. Concept rapport Nr 17 concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger på svakt informasjonsgrunnlag Tilnærminger og utfordringer i prosjekters tidlige fase Concept rapport Nr 17 concept concept Kjell J. Sunnevåg (red.) Beslutninger

Detaljer