Budsjett Tall og verbaldel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015. Tall og verbaldel"

Transkript

1 Budsjett 2015 Tall og verbaldel Skrevet av: Stine Gran Dato: Oppdatert av: Stine Gran Dato: Godkjent av: Styret Dato: Godkjent av: Representantskapet Dato: Versjon: Nr Dato:

2 Innhold Innledning... 3 Forutsetninger... 3 Hovedpunkter... 4 Resultatbudsjett Inntekter... 8 Salg av tjenester... 8 Andre driftsinntekter... 9 Kostnader... 9 Sum personalkostnader... 9 Lokaler Leie av driftsmidler Anskaffelse av inventar/utstyr Vedlikeholdsavgifter, lisenser Vedlikehold/support fagsystemer Revisjon, regnskap, kontorhjelp Ekstern fagkompetanse Kurs / opplæring ansatte Kontor, telefon, porto etc Avskrivninger Andre driftskostnader Netto Finansposter Resultat før og etter disponering Balanse Investeringsbudsjett Investeringer Langsiktig gjeld / finansiering av investeringer

3 Innledning Digitale Gardermoen IKS, heretter kalt DGI, fremlegger sitt forslag til resultat- og balansebudsjett for 2015 med inntekter og kostnader som er utdypet i dokumentet. Utgangspunktet er den foreløpige økonomiplan Budsjettet har vært til behandling i Styret i alle styremøter fom 22. mai tom 27. oktober. I tillegg har budsjettet vært presentert for, og drøftet med, Samarbeidsrådet 20. juni og 19. september. Det foreliggende budsjettforslag er således et resultat av de drøftinger og innspill som er fremkommet i budsjettprosessen. Budsjettet bygger på Selskapets hovedstrategier med følgende hovedfokus: Kostnadseffektivitet o Ytterligere standardisering av tjenester o Aktiv avtaleoppfølgning og dialog med leverandører med formål å redusere kostnader Kundetilfredshet o Bistå kundene i å benytte IKT-tjenester på best mulig måte o Samarbeid og kompetansedeling med kundene Kompetanse o DGI skal være et kompetansesenter med en bred tverrfaglig kompetanse innenfor fagområdet IKT o Selskapet skal aktivt søke samarbeid med andre aktører (f.eks. KS og andre IKT samarbeid) Forutsetninger Alle tall er oppgitt i MNOK. Budsjettet bygger på prognose for 2014, DGI s behov for investering i infrastruktur samt innspill fra estab vedrørende fagsystemer. Investeringer i fagsystemer vil påvirke behovet for investeringer i infrastruktur. Det er avholdt flere møter mellom estab og DGI og to møter i Samarbeidsrådet der estab og DGI presenterte behovet for investeringer. Budsjettet har også vært behandlet i DGI sitt styre ved flere anledninger. Flere av komponentene i datahallen nærmer seg slutten på levetiden. Årsaken er slitasje eller at utstyret ikke lenger supporteres av leverandøren. Det er derfor nødvendig med høyt tempo av utskifting, og mye av dette kommer i Øvrige investeringer er lagt på en lavt nivå. Det ikke lagt inn bemanningsøkning, med unntak av økning fra 60 % til 100 % for én stilling. Omorganiseringen som ble foretatt før sommeren 2014 er innarbeidet i budsjettet. Outsourcing av tjenester (tjenestekjøp) blir løpende vurdert, men er ikke innarbeidet i budsjettet. Second-site, testmiljø og CMDB er tatt inn i løpet av Plan for dette vil bli utarbeidet i løpet av 2014/2015. I første omgang er det kritisk å få på plass en løsning for å håndtere avbrudd på driftskritiske løsninger og testmiljø. Investeringene er lagt inn i 2014-budsjettet. Ved budsjettering av vedlikeholdskostnader har vi vurdert hver enkelt investering. Vedlikeholdskostnaden er satt til 10 %, 5 % eller 0 % av investert beløp. Hvilken sats som er benyttet, avhenger av om det er tjenester vi allerede har vedlikeholdsavtale på, og hvor stor del av investeringer som genererer vedlikeholdskostnader. 3

4 DGI s kostnader til avskrivninger er basert på følgende avskrivningsplan; Bredbånd 15 år Nettverkselektronikk 4 år Fagsystem 10 år for tunge installasjoner og 5 år for andre fagsystem Hardware 4 år Software 5 år Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av kostnader (jfr. prognoser fra SSB 4/2014, 4/9-14 (med tall for 2013 og 2014 til informasjon): Lønn 3,90% 3,80% 3,50% KPI 2,10% 1,90% 1,70% Lånerente 3,00% 2,75% 3,00% Antall ansatteeks.læringer Antall ansatte er videreført med samme antall som i prognosen for 2014 (dvs. an tall ansatte etter omorganiseringen som ble foretatt før sommeren 2014). Hovedpunkter Budsjettet viser en økning av drifts ko stnad ene på 4 % ( 4 MNOK) i forhold til prognose for 2014, som i hovedsak skyldes avskrivninger, support og vedlikehold, ekstern fagkompetanse samt økte opplæringskostnader. Investeringene i budsjettet er på 17,2 MNOK, hvorav 9,2 er infrastruktur og 8 MNOK er fagapplikasjoner. Selskapet låneramme på 91 MNOK vil bli belastet med 76,6 MNOK som en følge av de budsjetterte investeringer. Ved utgangen av 2015 vil såle des ubenyttet låneramme være 20,7 MNOK. Utviklingen av kostnadene fra vise s under : 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - Kostnadsutvikling 12,4 14,5 18,2 13,7 13,2 28,9 30,3 30,7 26,7 27,0 26,0 25,7 26,8 21,0 21,2 13,5 15,1 18,0 20,2 19, Avskrivninger Supportog vedlikehold Personalkostnad Andrekostnader For 2014visesprognostisertetall 4

5 Vi har hatt følgende økninger fra : Avskrivninger 5,6 MNOK 42 % Personalkostnader 4,0 MNOK 15 % Support og vedlikehold 5,8 MNOK 27 % Andre kostnader 4,5 MNOK 33 % Totale driftskostnader 19,9 MNOK 23 % De enkelte postene vil bli kommentert senere i dokumentet. I samråd med estab/kommunene er det budsjettert investeringer i 2015 på 17,2 MNOK som finansieres av DGI. I tillegg bidrar DGI med tekniske prosjektkoordinatorer, samt å etablere løsningene i den sentrale driftsløsningen. Under vises investeringene gjort de siste årene, fordelt på fagsystemer og infrastruktur. 30,0 30,5 25,0 22,7 20,0 15,0 19,7 19,5 12,7 17,2 10,0 11,8 9,9 11,9 7,8 11,0 10,0 9,2 8,0 5,0-1, Fagsystemer Infrastruktur Sum investeringer På personalsiden er det kun lagt inn en økning fra en 60 % stilling til 100 %. 5

6 Antall årsverk 39,4 38,4 36,9 34,8 35, Omsetningsøkningen fra 2011 til 2015 er på ca. 9 %, mens økningen i antall årsverk ligger på ca. 2 %. Dette indikerer en bedring av kostnadseffektiviteten i perioden. Selskapet har ved utgangen av 2014 to lærlinger. En av disse uteksamineres sommeren 2015 og vil ikke bli erstattet. Den andre lærlingen uteksamineres først sommeren Det vil i løpet av 2015 bli tatt stilling til hvordan lærlingeordningen skal håndteres fremover. 6

7 Resultatbudsjett 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2013 Prognose 2014 De enkelte poster i budsjettet, kommenteres fra side 8 og utover. Budsjett 2015 Endring prognose14 /budsjett15 Tall i MNOK INNTEKTER 3,0 % 3,3 % Salg av tjenester -88,9-91,6-94,6-3,0 Andre driftsinntekter -0,8-1,0-1,1-0,1 Sum driftsinntekter -89,7-92,5-95,7-3,2 3,1 % 3,5 % Lønn, feriepenger, arb.avgift,styrehonorar 24,4 28,0 25,0-3,0 Kollektiv forsikring, sosiale kostnader 4,6 2,3 5,7 3,4 Sum personalkostnader 28,9 30,3 30,7 0,4 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Avskrivninger 18,0 20,2 19,1-1,1 Kostnader lokaler 3,4 3,3 3,6 0,3 Leie av driftsmidler 2,5 3,7 3,7 0,0 Anskaffelse av inventar/utstyr, driftsrekv 1,0 0,9 0,9 0,0 Vedlikehold driftsmidler, lisenser 12,4 10,3 11,0 0,7 Vedlikehold/support fagsystemer 13,6 15,4 15,7 0,3 Revisjon- og regnskapshonorarer 0,4 0,5 0,7 0,2 Ekstern fagkompetanse 2,1 2,7 4,3 1,6 Kurs/opplæring 0,6 1,0 2,0 1,0 Kontor, telefon, porto etc 1,3 1,6 2,1 0,4 Kostnad transportmidler 0,2 0,2 0,1-0,1 Reise, diett, utgiftsrefusjon 0,2 0,2 0,2 0,0 Markeds- og salgskostnader 0,1 0,1 0,1 0,0 Møte, kontingent, representasjon 0,2 0,2 0,3 0,1 Forsikring, garantikostnader 0,1 0,2 0,2 0,0 Andre kostnader 0,1 0,0 0,0 0,0 Sum andre driftskostnader 56,4 60,5 64,1 3,6 Sum totale driftskostnader 85,3 90,8 94,8 4,0 Driftsresultat -4,4-1,8-0,9 0,8 FINANSPOSTER Finansinntekter -0,7-0,7-0,7-0,0 Finanskostnader 1,6 1,5 1,7 0,2 Netto finansposter 0,9 0,8 1,0 0,2 Resultat før disponering -3,5-1,0 0,0 1,0 Overført til annen egenkapital 3,5 1,0 Overført fra annen egenkapital Overf. til eierne - Resultat etter disponering 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 % 7

8 Inntekter Salg av tjenester Selskapets inntekter som faktureres kommunene blir som følger: Regnskap 2013 Prognose 2014 Budsjett 2015 Basisabonnement 23,7 24,9 25,8 Infrastrukturtjenester 31,9 41,7 43,1 Applikasjonstjenester 33,4 24,9 25,8 Salgtil kommunene 88,9 91,6 94,6 Vridningen fra applikasjonstjenester til infrastrukturtjenester i 2014 og 2015 skyldes en endring i kategorisering av tjenester. Økningen i fakturert beløp fra 2013 til prognose 2014 er på 3,0 %, og økningen fra 2014 til 2015 er på 3,3 %. Under vises utviklingen på salg av tjenester i årene : Salgtil eierkommunene 84,2 86,3 80,9 88,9 91,6 94, Selskapet planlegger å levere i henhold til en kostnadsmodell som baserer seg på basisabonnement til 25,8 MNOK i I tillegg inntektsføres alle leverte tjenester i henhold til uttak og/eller volum for den enkelte kommu ne. Alle inntekter er plassert ut per tjeneste og prisen vil gjenspeile det reelle kostnadsnivå for tjenesten. Selskapets totale kostnads - og tjenestevolum vil gi et salg av tjenester på 94,6 MNOK til ØRU- kommunene for leveran sen i sin helhet. I beregningen er antall brukere pr januar 2014 lagt til grunn. Selskapets inntekter fordelt på den enkelte kommune Samlet estimert salg av tjenester for 2015 i budsjettet er på 95,7 NOK. Dette gir en økning på 3,4 % fra prognose til budsjett Kommunene faktureres for 94,6 MNOK av totalinntekten. Salget fordeler seg på den enkelte kom mune som følger i MNOK: 8

9 Kommuner Ullensaker Eidsvoll Nes Nannestad Gjerdrum Hurdal Sum Prognose ,6 21,3 20,2 11,4 6,7 3,2 91,6 Budsjett ,6 22,1 20,9 11,8 6,9 3,3 94,6 Endring2014til ,0 0,7 0,7 0,4 0,2 0,1 3,0 Selskapets inntekter kan variere noe på infrastruktur - og applikasjonstjenester som følge av endret volumutvikling på den enkelte tjeneste i løpet av perioden. På samme måte vil kostnaden for den enkelte kommune kunne variere mellom kommunene i forhold til hvordan den enkelte kommune tar i bruk tjenesten. Dette følges opp i kostmodellen. Andre driftsinntekter I nntekter av salg til interkommunale selskaper i ØRU- kommunene med en økning på 13 %, fordeler seg i budsjettet som følger (i hele kroner) : Andretjenesteavtaler AØR ORBRANN RRI ØRU Sum Prognose Budsjett Endring2014til AØR= Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, ORBRANN= Øvre Romerike Brannvesen, RRI = Romerike Revisjon IKS, ØRU=Øvre Romerike Utvikling Grunnen til den store økningen på salg til interkommunale selskaper skyldes at Øvre Romerike Revisjon har fusjonert til Romerike Revisjon IKS og har blitt større. Det betyr at de har flere brukere av våre tjenester enn tid ligere. Kostnader De største kostnadene i Selskapets budsjett er en følge av kommunenes ønske om investeringer. Som nevnt foran er kostnader som avskrivninger, support og vedlikehold samt finanskostnader en direkte følge av investeringer. Endringer i forhold til prognosefor 2014 Det er lagt opp til en økning av driftskostnadene på 4,4 % ( 4 MNOK) i budsjettet. Prognose 2014 Budsjett 2015 Endring Personalkostnader 30,3 30,7 0,4 Avskrivninger 20,2 19,1-1,1 Vedlikehold,supportogfagsystemer 15,4 15,7 0,3 Vedlikeholddriftsmidler, lisenser 10,3 11,0 0,7 Eksternfagkompetanse 2,7 4,3 1,6 Kurs/opplæring 1,0 2,0 1,0 Kostnaderlokaler 3,3 3,6 0,3 Andremindre poster 7,6 8,3 0,7 Totalekostnader 90,8 94,8 4,0 Sum p ersonalkostnader Selskapets personalkostnader er inndelt i: Lønn, feriepenger, arb eidsgiveravgift og styrehonorar 9

10 Kollektiv forsikringsordning og sosiale kostnader Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og styrehonorar Selskapet har budsjettert med en lønnsvekst på 3,5 % med virkning fra 1. mai Det er ikke lagt opp til noen økning av antall ansatte i Antall årsverk reduseres fra prognose 2014 til budsjett 2015 grunnet omorganiseringen sommeren Dette resulterer i en reduksjon i lønnskostnader på ca. 3 MNOK. I budsjett for 2015 er det beregnet 34 fast ansatte i Selskapet, alle i heltidsstillinger. Det er i tillegg to lærlinger i første halvår og én læring annet halvår. Til sammen gir dette 35,5 årsverk, inkl. lærlinger. Styrehonorarene er budsjettert til kr 0,25 MNOK for Lønnsprognosen for 2014 viser en økning på 3,6 MNOK i forhold til 2013 tall. Dette skyldes følgende: Lønnsøkninger ,3 MNOK Lønnsøkning ,6 MNOK Kostnader ibm omorganisering 2013/2014 1,4 MNOK Nyansettelser 1,3 MNOK Endring 3,6 MNOK Kollektiv forsikring og sosiale kostnader Selskapet har en pensjonsordning som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP og kostnadsberegnet til 4,5 MNOK for Utover dette er det lagt inn 1,2 MNOK i sosiale kostnader og andre personalkostnader. Selskapet praktiserer i dag en nullinnskuddsordning for de ansatte. Dette er inkludert i budsjettet. Det jobbes med å endre ordningen til et trekk for de ansatte på 2 % slik at vi får samme ordning som våre eierkommuner. Dette må kompenseres med lønn for de ansatte, og resultatvirkningen av en slik endring vil bli tilnærmet null. De budsjetterte kostnadene for 2015 på 5,7 MNOK, er ca. 3,4 høyere enn prognosen for Pensjonskostnaden i 2014 blir lav fordi ett kvartal er dekket over premiefondet (som ikke regnskapsføres). Forskjellen mellom 2014 og 2015 blir dermed stor. Prognosen for 2014 viser en reduksjon på 2,2 MNOK fra 2013, som skyldes: Pensjonskostnader 1,9 MNOK Rekruttering 0,5 MNOK Annen personalkostnad -0,2 MNOK Total reduksjon 2,2 MNOK Pensjonskostnaden både for prognose 2014 og budsjett 2015 er avstemt med prognose fra KLP. Lokaler Ut i fra gjeldende leieavtaler vil selskapet ha følgende kostnader til lokaler i 2015: Leie av lokaler 1,6 MNOK Tilleggsleie påkost driftssentral 0,5 MNOK Strøm 0,4 MNOK Overvåkning av tekniske rom 0,5 MNOK Felleskostnader 0,2 MNOK Renhold/annet 0,4 MNOK Totalt 3,6 MNOK 10

11 Leie av driftsmidler Leie av mindre inventar/maskiner/biler + leie av fiber (Infiber) med til sammen 3,7 MNOK. Leie av fiber utgjør 2,4 MNOK. Budsjettet er lagt lik prognose for Anskaffelse av inventar/utstyr Tekniske løsninger til nye medarbeidere og oppjustering av eksisterende medarbeideres arbeidsverktøy. Budsjettet er lagt lik prognose for 2014 med 0,9 MNOK. Vedlikeholdsavgifter, lisenser Lisenskostnadene er tilpasset de faktiske kostnadene på driftssiden i Selskapet. Selskapets kostnader er beregnet til 11 MNOK. Dette er en økning på 0,7 MNOK fra prognose for Vedlikehold/support fagsystemer Selskapets kostnader til vedlikehold og support av fagsystemer er beregnet til 15,7 MNOK for Dette er en økning på 0,3 MNOK fra prognose for Revisjon, regnskap, kontorhjelp Kostnadene til revisjon og regnskap er beregnet til 0,7 MNOK. Dette er en økning på 0,2 MNOK fra prognose Posten er økt noe da Selskapet har behov for mer bistand i regnskapsavdelingen fordi stillingen regnskapssjef er endret til Økonomi- og administrasjonssjef. I tillegg er ett årsverk innenfor administrasjon avviklet. Ekstern regnskapsfører vil fortsatt kjøre lønn. Ekstern fagkompetanse For 2015 er behovet for ekstern fagbistand beregnet til en kostnad på 4,2 MNOK. Dette er en økning på 1,8 MNOK fra prognose Den store økningen skyldes at Selskapet har behov for å hente inn ekstern bistand for å kjøre noen av de budsjetterte investeringer. Med ekstern fagbistand forstås også bistand til tekniske oppgraderinger av eksisterende datasenter, samt bistand til avklaringer i andre merkantile forhold. Kurs / opplæring ansatte Det er avsatt 2 MNOK til faglig oppdatering av bedriftens ansatte. Økningen på 1 MNOK fra prognose 2014 skyldes at det er behov for å endre Selskapets kompetanse i tillegg til å øke kompetansen bl.a. innenfor ITIL. Kontor, telefon, porto etc For 2015 har denne en kostnad på 2,1 MNOK. Dette er en økning på 0,4 MNOK fra prognose 2014 og skyldes for det meste lisenser på interne investeringer. Avskrivninger Følgende profil er lagt til grunn for Selskapets avskrivninger (som er lik nedbetalingsprofil på Selskapets lån) for investeringer foretatt før 2015: Bredbånd Nettverkselektronikk Fagsystem Hardware Software 15 år 4 år 10 år for tunge installasjoner og 5 år for andre fagsystem 4 år 5 år 11

12 For nyinvesteringer i fagsystem er avskrivningstiden fem år. Er investeringene av en slik art at fagsystemet antas å ha en lengre levetid enn fem år, vil avskrivningstiden være lenger (f.eks. Lønn og personal og etjenester). Regnskapsloven setter krav til at man skal ha en fornuftig avskrivningsplan, noe som betyr at avskrivningsplanen blir vurdert ved hver nye investering. Avskrivningene fremkommer med basis i bestilling fra estab som på vegne av kommunene bestiller nye tjenester fra Selskapet. Investeringene er spesifisert i investeringsbudsjettet, og er godkjent av Samarbeidsrådet. Inngående avskrivninger på 17,9 MNOK baserer seg på investeringer foretatt i 2014 og tidligere. Her er også medtatt investeringer budsjettert for 2014, men som ennå ikke er anskaffet. Avskrivningene for 2015 er på 5,0 MNOK. Ut fra foretatte investeringer og varslet investeringsbehov er avskrivningene beregnet til 22,9 MNOK i Dette fordeler seg mellom de forskjellige prosjektene som vist på neste side. En forutsetning for at avskrivningene blir som budsjettert er at anskaffelsestidspunktet (aktiveringstidspunktet) stemmer overens med det som er budsjettert. Avskrivninger 2015 Inv beløp Avskr tid Aktiveres Avskrivning 2014 Inngående Sum inngående avskrivninger Fagsystemer etjenester September Fagsystem barnehage, skole, kulturskole, PPT September Felleskomponenter Juli Lønn, HR, personal, oppgradering Desember - Sykepleiesystem PPS Mars Oppgradering kartløsning Mars Sum fagapplikasjoner Interne systemer (infrastruktur) Bytte AP September Bytte serverplattform Citrix Juli Digital Bestilling / eadmin/tms/cmdb September Integrasjon Desember - Kapasitet HW September Kapasitet sentral SW Juli Mobilitet Juli Rullering/bytte interne switcher Desember - Bytte kantswitcher September Ytre inngående brannmur Juli VPN September Utbytte av ATA Juli Sum interne systemer (infrastruktur) Totale investeringer Andre driftskostnader Mindre endringer i forhold til prognose

13 Netto Finansposter Det er lagt inn en renteforutsetning lik 3 % på Selskapets flytende innlån for De samlede netto finanskostnadene for 2015 er beregnet til 1 MNOK, hvorav finanskostnader utgjør 1,7 MNOK og renteinntekter utgjør 0,7 MNOK. Resultat før og etter disponering Det budsjetteres med et nullresultat i Balanse 2015 BALANSE 2015 Virkelig 2013 Prognose EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger Andre anleggsmidler Sum andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Opptjente inntekter Merdiavgiftskompensasjon Forsk.bet/periodiserte kostnader Bankinnskudd Sum omløpsmidler EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Bundet egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktige lån Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld EGENKAPITAL OG GJELD Tabellen over viser hvordan balansen er budsjettert for 2015 samt prognose for Hovedpostene i balansen vil bli behandlet på de kommende sider. Investeringene er den 13

14 postensompåvirkerbalansebudsjettetmesthvor eiendelerog langsiktiggjeld er depostene sompåvirkesmest. Investeringsbudsjett 2015 Investeringer Vi har hatt dialog både med estab og Samarbeidsrådet rundt investeringsbehovet i planperioden. Investeringene og tilhørende kostnader er vist nedenfor. Investeringer Beløp Kostnader 2015 Årskostnad Fagsystemer etjenester Fagsystembarnehage,skole,kulturskole,PPT Felleskomponenter Lønn,HR,personal,oppgradering SykepleiesystemPPS Oppgraderingkartløsning Sumfagsystemer Internesystemer(infrastruktur) BytteAP BytteserverplattformCitrix DigitalBestilling/ eadmin/tms/cmdb Integrasjon KapasitetHW KapasitetsentralSW Mobilitet Rullering/bytteinterne switcher Byttekantswitcher Ytreinngåendebrannmur VPN Utbytte avata Suminterne systemer(infrastruktur) Totaleinvesteringer Flere av komponentene i datahallen nærmer seg slutten på levetiden. Årsaken er slitasje eller at utstyret ikke lenger supporteres av leverandøren. Det er derfor nødvendig med høyt tempo av utskifting, og 9,2 MNOK er avsatt til dette i Langsiktig gjeld / finansiering av investeringer Alle investeringene i 2015 er forutsatt lånefinansiert med flytende rente. Selskapet holder i disse dager på å forhandle om fast rente på eksisterende lån, men dette er ikke innarbeidet i budsjettet. Selskapet vil ved inngange n til 2015 ha en restgjeld på sine innlån på 68,1 MNOK. Som tabellen nedenfor viser, er dette summen av lån Selskapet har pr. i dag samt låneopptak på MNOK 9 MILL som tas opp i november Oversikten viser at Selskapet, med en investering på 17,2 MNOK i 2015, ligger innenfor lånerammen på 91 MNOK. 14

15 Restgjeld ,2 43,4 68,1 Låneopptak 20,3 46,2 17,2 Avdrag 21,9 21,5 15,0 Restgjeld ,4 68,1 70,3 Selskapet har et krav om at verdien av lån ikke skal være høyere enn lånefinansierte eiendeler i balansen. Vi holder oss innenfor kravene om forholdet mellom lån og lånefinansierte eiendeler. 15

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Økonomiplan 2015 2018 Tall og verbaldel Skrevet av: Stine Gran Dato: 08.05.2014 Oppdatert av: Stine Gran Dato: 23.10.2014 Godkjent av: Styret Dato: 27.10.2014 Godkjent av: Representantskapet Dato: Versjon:

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Å rsregnskap 2014. Side 1 av 20

Å rsregnskap 2014. Side 1 av 20 Å rsregnskap 2014 Skrevet av: Stine Gran Dato: 03.02.2015 Oppdatert av: Stine Gran Dato: 09.03.2015 Godkjent av: Styret Dato: 16.03.2015 Godkjent av: Representantskapet Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.2 Side

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438

JOURNALISTEN RESULTATREGNSKAP. Sum driftsinntekter kr 11.280.951 kr 11.496.763. Sum driftskostnader kr 12.482.713 kr 10.233.438 RESULTATREGNSKAP Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent fra NJ kr 3.238.468 kr 3.001.156 Stillingsannonser 5.633.819 5.789.684 Tekst-, bilags- og pressekontaktannonser 1.821.968 2.078.034 Abonnement

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Snowboard. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 201 112 225 676 Offentlig tilskudd 4 101 308 60 764 Sum driftsinntekter 302 419 286 440 Aktivitetskostnad 65 139 65

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013

Løvlien Georåd AS RESULTATREGNSKAP FOR 2013 RESULTATREGNSKAP FOR 2013 Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekt 1 30 308 475 23 861 282 SUM DRIFTSINNTEKT 30 308 475 23 861 282 Varekostnad 13 025 801 8 503 866 Lønnskostnad m.m. 2 8 513

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006.

6 ØKONOMI RESULTATREGNSKAP 31.12.2006. Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. 6 ØKONOMI Vedlagt følger resultatregnskap, balanse, og noter for Skollenborg Kraftverk DA for 2006. RESULTATREGNSKAP 31.12.2006 DRIFTSINNTEKTER Regnskap Regnskap Note 31.12.2006 31.12.2005 Energiomsetning

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Periodisk Regnskapsrapport

Periodisk Regnskapsrapport Peder Ås Kinaputtveien 234 BAGN Periodisk Regnskapsrapport juli - august 29 Innhold Resultatrapport Balanserapport Nøkkeltall Grafikk 7 6 5 4 3 2 Utarbeidet av Frivold Regnskap Skrevet ut: 6.5.2 Resultat

Detaljer

Regnskapsrapport. Måned: april 2014

Regnskapsrapport. Måned: april 2014 Regnskapsrapport Måned: april 2014 Hovedposter i rapporten april 2014 DENNE PERIODE : REGNSKAP REGNSKAP BUDSJETT HITTIL I ÅR PROGN. ÅR SALGSINNTEKTER 866 520 782 000 4 372 163 11 129 563 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014

Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Stjernen Hockey Fredrikstad Elite Økonomisk beretning Sesongen 2014-2015 Og året 2014 Årsmøte torsdag 21. mai 2015 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2014/15 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer