Budsjett Tall og verbaldel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2015. Tall og verbaldel"

Transkript

1 Budsjett 2015 Tall og verbaldel Skrevet av: Stine Gran Dato: Oppdatert av: Stine Gran Dato: Godkjent av: Styret Dato: Godkjent av: Representantskapet Dato: Versjon: Nr Dato:

2 Innhold Innledning... 3 Forutsetninger... 3 Hovedpunkter... 4 Resultatbudsjett Inntekter... 8 Salg av tjenester... 8 Andre driftsinntekter... 9 Kostnader... 9 Sum personalkostnader... 9 Lokaler Leie av driftsmidler Anskaffelse av inventar/utstyr Vedlikeholdsavgifter, lisenser Vedlikehold/support fagsystemer Revisjon, regnskap, kontorhjelp Ekstern fagkompetanse Kurs / opplæring ansatte Kontor, telefon, porto etc Avskrivninger Andre driftskostnader Netto Finansposter Resultat før og etter disponering Balanse Investeringsbudsjett Investeringer Langsiktig gjeld / finansiering av investeringer

3 Innledning Digitale Gardermoen IKS, heretter kalt DGI, fremlegger sitt forslag til resultat- og balansebudsjett for 2015 med inntekter og kostnader som er utdypet i dokumentet. Utgangspunktet er den foreløpige økonomiplan Budsjettet har vært til behandling i Styret i alle styremøter fom 22. mai tom 27. oktober. I tillegg har budsjettet vært presentert for, og drøftet med, Samarbeidsrådet 20. juni og 19. september. Det foreliggende budsjettforslag er således et resultat av de drøftinger og innspill som er fremkommet i budsjettprosessen. Budsjettet bygger på Selskapets hovedstrategier med følgende hovedfokus: Kostnadseffektivitet o Ytterligere standardisering av tjenester o Aktiv avtaleoppfølgning og dialog med leverandører med formål å redusere kostnader Kundetilfredshet o Bistå kundene i å benytte IKT-tjenester på best mulig måte o Samarbeid og kompetansedeling med kundene Kompetanse o DGI skal være et kompetansesenter med en bred tverrfaglig kompetanse innenfor fagområdet IKT o Selskapet skal aktivt søke samarbeid med andre aktører (f.eks. KS og andre IKT samarbeid) Forutsetninger Alle tall er oppgitt i MNOK. Budsjettet bygger på prognose for 2014, DGI s behov for investering i infrastruktur samt innspill fra estab vedrørende fagsystemer. Investeringer i fagsystemer vil påvirke behovet for investeringer i infrastruktur. Det er avholdt flere møter mellom estab og DGI og to møter i Samarbeidsrådet der estab og DGI presenterte behovet for investeringer. Budsjettet har også vært behandlet i DGI sitt styre ved flere anledninger. Flere av komponentene i datahallen nærmer seg slutten på levetiden. Årsaken er slitasje eller at utstyret ikke lenger supporteres av leverandøren. Det er derfor nødvendig med høyt tempo av utskifting, og mye av dette kommer i Øvrige investeringer er lagt på en lavt nivå. Det ikke lagt inn bemanningsøkning, med unntak av økning fra 60 % til 100 % for én stilling. Omorganiseringen som ble foretatt før sommeren 2014 er innarbeidet i budsjettet. Outsourcing av tjenester (tjenestekjøp) blir løpende vurdert, men er ikke innarbeidet i budsjettet. Second-site, testmiljø og CMDB er tatt inn i løpet av Plan for dette vil bli utarbeidet i løpet av 2014/2015. I første omgang er det kritisk å få på plass en løsning for å håndtere avbrudd på driftskritiske løsninger og testmiljø. Investeringene er lagt inn i 2014-budsjettet. Ved budsjettering av vedlikeholdskostnader har vi vurdert hver enkelt investering. Vedlikeholdskostnaden er satt til 10 %, 5 % eller 0 % av investert beløp. Hvilken sats som er benyttet, avhenger av om det er tjenester vi allerede har vedlikeholdsavtale på, og hvor stor del av investeringer som genererer vedlikeholdskostnader. 3

4 DGI s kostnader til avskrivninger er basert på følgende avskrivningsplan; Bredbånd 15 år Nettverkselektronikk 4 år Fagsystem 10 år for tunge installasjoner og 5 år for andre fagsystem Hardware 4 år Software 5 år Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av kostnader (jfr. prognoser fra SSB 4/2014, 4/9-14 (med tall for 2013 og 2014 til informasjon): Lønn 3,90% 3,80% 3,50% KPI 2,10% 1,90% 1,70% Lånerente 3,00% 2,75% 3,00% Antall ansatteeks.læringer Antall ansatte er videreført med samme antall som i prognosen for 2014 (dvs. an tall ansatte etter omorganiseringen som ble foretatt før sommeren 2014). Hovedpunkter Budsjettet viser en økning av drifts ko stnad ene på 4 % ( 4 MNOK) i forhold til prognose for 2014, som i hovedsak skyldes avskrivninger, support og vedlikehold, ekstern fagkompetanse samt økte opplæringskostnader. Investeringene i budsjettet er på 17,2 MNOK, hvorav 9,2 er infrastruktur og 8 MNOK er fagapplikasjoner. Selskapet låneramme på 91 MNOK vil bli belastet med 76,6 MNOK som en følge av de budsjetterte investeringer. Ved utgangen av 2015 vil såle des ubenyttet låneramme være 20,7 MNOK. Utviklingen av kostnadene fra vise s under : 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 - Kostnadsutvikling 12,4 14,5 18,2 13,7 13,2 28,9 30,3 30,7 26,7 27,0 26,0 25,7 26,8 21,0 21,2 13,5 15,1 18,0 20,2 19, Avskrivninger Supportog vedlikehold Personalkostnad Andrekostnader For 2014visesprognostisertetall 4

5 Vi har hatt følgende økninger fra : Avskrivninger 5,6 MNOK 42 % Personalkostnader 4,0 MNOK 15 % Support og vedlikehold 5,8 MNOK 27 % Andre kostnader 4,5 MNOK 33 % Totale driftskostnader 19,9 MNOK 23 % De enkelte postene vil bli kommentert senere i dokumentet. I samråd med estab/kommunene er det budsjettert investeringer i 2015 på 17,2 MNOK som finansieres av DGI. I tillegg bidrar DGI med tekniske prosjektkoordinatorer, samt å etablere løsningene i den sentrale driftsløsningen. Under vises investeringene gjort de siste årene, fordelt på fagsystemer og infrastruktur. 30,0 30,5 25,0 22,7 20,0 15,0 19,7 19,5 12,7 17,2 10,0 11,8 9,9 11,9 7,8 11,0 10,0 9,2 8,0 5,0-1, Fagsystemer Infrastruktur Sum investeringer På personalsiden er det kun lagt inn en økning fra en 60 % stilling til 100 %. 5

6 Antall årsverk 39,4 38,4 36,9 34,8 35, Omsetningsøkningen fra 2011 til 2015 er på ca. 9 %, mens økningen i antall årsverk ligger på ca. 2 %. Dette indikerer en bedring av kostnadseffektiviteten i perioden. Selskapet har ved utgangen av 2014 to lærlinger. En av disse uteksamineres sommeren 2015 og vil ikke bli erstattet. Den andre lærlingen uteksamineres først sommeren Det vil i løpet av 2015 bli tatt stilling til hvordan lærlingeordningen skal håndteres fremover. 6

7 Resultatbudsjett 2015 Budsjett 2015 Regnskap 2013 Prognose 2014 De enkelte poster i budsjettet, kommenteres fra side 8 og utover. Budsjett 2015 Endring prognose14 /budsjett15 Tall i MNOK INNTEKTER 3,0 % 3,3 % Salg av tjenester -88,9-91,6-94,6-3,0 Andre driftsinntekter -0,8-1,0-1,1-0,1 Sum driftsinntekter -89,7-92,5-95,7-3,2 3,1 % 3,5 % Lønn, feriepenger, arb.avgift,styrehonorar 24,4 28,0 25,0-3,0 Kollektiv forsikring, sosiale kostnader 4,6 2,3 5,7 3,4 Sum personalkostnader 28,9 30,3 30,7 0,4 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Avskrivninger 18,0 20,2 19,1-1,1 Kostnader lokaler 3,4 3,3 3,6 0,3 Leie av driftsmidler 2,5 3,7 3,7 0,0 Anskaffelse av inventar/utstyr, driftsrekv 1,0 0,9 0,9 0,0 Vedlikehold driftsmidler, lisenser 12,4 10,3 11,0 0,7 Vedlikehold/support fagsystemer 13,6 15,4 15,7 0,3 Revisjon- og regnskapshonorarer 0,4 0,5 0,7 0,2 Ekstern fagkompetanse 2,1 2,7 4,3 1,6 Kurs/opplæring 0,6 1,0 2,0 1,0 Kontor, telefon, porto etc 1,3 1,6 2,1 0,4 Kostnad transportmidler 0,2 0,2 0,1-0,1 Reise, diett, utgiftsrefusjon 0,2 0,2 0,2 0,0 Markeds- og salgskostnader 0,1 0,1 0,1 0,0 Møte, kontingent, representasjon 0,2 0,2 0,3 0,1 Forsikring, garantikostnader 0,1 0,2 0,2 0,0 Andre kostnader 0,1 0,0 0,0 0,0 Sum andre driftskostnader 56,4 60,5 64,1 3,6 Sum totale driftskostnader 85,3 90,8 94,8 4,0 Driftsresultat -4,4-1,8-0,9 0,8 FINANSPOSTER Finansinntekter -0,7-0,7-0,7-0,0 Finanskostnader 1,6 1,5 1,7 0,2 Netto finansposter 0,9 0,8 1,0 0,2 Resultat før disponering -3,5-1,0 0,0 1,0 Overført til annen egenkapital 3,5 1,0 Overført fra annen egenkapital Overf. til eierne - Resultat etter disponering 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 % 7

8 Inntekter Salg av tjenester Selskapets inntekter som faktureres kommunene blir som følger: Regnskap 2013 Prognose 2014 Budsjett 2015 Basisabonnement 23,7 24,9 25,8 Infrastrukturtjenester 31,9 41,7 43,1 Applikasjonstjenester 33,4 24,9 25,8 Salgtil kommunene 88,9 91,6 94,6 Vridningen fra applikasjonstjenester til infrastrukturtjenester i 2014 og 2015 skyldes en endring i kategorisering av tjenester. Økningen i fakturert beløp fra 2013 til prognose 2014 er på 3,0 %, og økningen fra 2014 til 2015 er på 3,3 %. Under vises utviklingen på salg av tjenester i årene : Salgtil eierkommunene 84,2 86,3 80,9 88,9 91,6 94, Selskapet planlegger å levere i henhold til en kostnadsmodell som baserer seg på basisabonnement til 25,8 MNOK i I tillegg inntektsføres alle leverte tjenester i henhold til uttak og/eller volum for den enkelte kommu ne. Alle inntekter er plassert ut per tjeneste og prisen vil gjenspeile det reelle kostnadsnivå for tjenesten. Selskapets totale kostnads - og tjenestevolum vil gi et salg av tjenester på 94,6 MNOK til ØRU- kommunene for leveran sen i sin helhet. I beregningen er antall brukere pr januar 2014 lagt til grunn. Selskapets inntekter fordelt på den enkelte kommune Samlet estimert salg av tjenester for 2015 i budsjettet er på 95,7 NOK. Dette gir en økning på 3,4 % fra prognose til budsjett Kommunene faktureres for 94,6 MNOK av totalinntekten. Salget fordeler seg på den enkelte kom mune som følger i MNOK: 8

9 Kommuner Ullensaker Eidsvoll Nes Nannestad Gjerdrum Hurdal Sum Prognose ,6 21,3 20,2 11,4 6,7 3,2 91,6 Budsjett ,6 22,1 20,9 11,8 6,9 3,3 94,6 Endring2014til ,0 0,7 0,7 0,4 0,2 0,1 3,0 Selskapets inntekter kan variere noe på infrastruktur - og applikasjonstjenester som følge av endret volumutvikling på den enkelte tjeneste i løpet av perioden. På samme måte vil kostnaden for den enkelte kommune kunne variere mellom kommunene i forhold til hvordan den enkelte kommune tar i bruk tjenesten. Dette følges opp i kostmodellen. Andre driftsinntekter I nntekter av salg til interkommunale selskaper i ØRU- kommunene med en økning på 13 %, fordeler seg i budsjettet som følger (i hele kroner) : Andretjenesteavtaler AØR ORBRANN RRI ØRU Sum Prognose Budsjett Endring2014til AØR= Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, ORBRANN= Øvre Romerike Brannvesen, RRI = Romerike Revisjon IKS, ØRU=Øvre Romerike Utvikling Grunnen til den store økningen på salg til interkommunale selskaper skyldes at Øvre Romerike Revisjon har fusjonert til Romerike Revisjon IKS og har blitt større. Det betyr at de har flere brukere av våre tjenester enn tid ligere. Kostnader De største kostnadene i Selskapets budsjett er en følge av kommunenes ønske om investeringer. Som nevnt foran er kostnader som avskrivninger, support og vedlikehold samt finanskostnader en direkte følge av investeringer. Endringer i forhold til prognosefor 2014 Det er lagt opp til en økning av driftskostnadene på 4,4 % ( 4 MNOK) i budsjettet. Prognose 2014 Budsjett 2015 Endring Personalkostnader 30,3 30,7 0,4 Avskrivninger 20,2 19,1-1,1 Vedlikehold,supportogfagsystemer 15,4 15,7 0,3 Vedlikeholddriftsmidler, lisenser 10,3 11,0 0,7 Eksternfagkompetanse 2,7 4,3 1,6 Kurs/opplæring 1,0 2,0 1,0 Kostnaderlokaler 3,3 3,6 0,3 Andremindre poster 7,6 8,3 0,7 Totalekostnader 90,8 94,8 4,0 Sum p ersonalkostnader Selskapets personalkostnader er inndelt i: Lønn, feriepenger, arb eidsgiveravgift og styrehonorar 9

10 Kollektiv forsikringsordning og sosiale kostnader Lønn, feriepenger, arbeidsgiveravgift og styrehonorar Selskapet har budsjettert med en lønnsvekst på 3,5 % med virkning fra 1. mai Det er ikke lagt opp til noen økning av antall ansatte i Antall årsverk reduseres fra prognose 2014 til budsjett 2015 grunnet omorganiseringen sommeren Dette resulterer i en reduksjon i lønnskostnader på ca. 3 MNOK. I budsjett for 2015 er det beregnet 34 fast ansatte i Selskapet, alle i heltidsstillinger. Det er i tillegg to lærlinger i første halvår og én læring annet halvår. Til sammen gir dette 35,5 årsverk, inkl. lærlinger. Styrehonorarene er budsjettert til kr 0,25 MNOK for Lønnsprognosen for 2014 viser en økning på 3,6 MNOK i forhold til 2013 tall. Dette skyldes følgende: Lønnsøkninger ,3 MNOK Lønnsøkning ,6 MNOK Kostnader ibm omorganisering 2013/2014 1,4 MNOK Nyansettelser 1,3 MNOK Endring 3,6 MNOK Kollektiv forsikring og sosiale kostnader Selskapet har en pensjonsordning som omfatter samtlige ansatte. Pensjonsordningen er organisert gjennom en kollektiv pensjonsforsikring. Ordningen gir rett til en definert fremtidig ytelse. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom KLP og kostnadsberegnet til 4,5 MNOK for Utover dette er det lagt inn 1,2 MNOK i sosiale kostnader og andre personalkostnader. Selskapet praktiserer i dag en nullinnskuddsordning for de ansatte. Dette er inkludert i budsjettet. Det jobbes med å endre ordningen til et trekk for de ansatte på 2 % slik at vi får samme ordning som våre eierkommuner. Dette må kompenseres med lønn for de ansatte, og resultatvirkningen av en slik endring vil bli tilnærmet null. De budsjetterte kostnadene for 2015 på 5,7 MNOK, er ca. 3,4 høyere enn prognosen for Pensjonskostnaden i 2014 blir lav fordi ett kvartal er dekket over premiefondet (som ikke regnskapsføres). Forskjellen mellom 2014 og 2015 blir dermed stor. Prognosen for 2014 viser en reduksjon på 2,2 MNOK fra 2013, som skyldes: Pensjonskostnader 1,9 MNOK Rekruttering 0,5 MNOK Annen personalkostnad -0,2 MNOK Total reduksjon 2,2 MNOK Pensjonskostnaden både for prognose 2014 og budsjett 2015 er avstemt med prognose fra KLP. Lokaler Ut i fra gjeldende leieavtaler vil selskapet ha følgende kostnader til lokaler i 2015: Leie av lokaler 1,6 MNOK Tilleggsleie påkost driftssentral 0,5 MNOK Strøm 0,4 MNOK Overvåkning av tekniske rom 0,5 MNOK Felleskostnader 0,2 MNOK Renhold/annet 0,4 MNOK Totalt 3,6 MNOK 10

11 Leie av driftsmidler Leie av mindre inventar/maskiner/biler + leie av fiber (Infiber) med til sammen 3,7 MNOK. Leie av fiber utgjør 2,4 MNOK. Budsjettet er lagt lik prognose for Anskaffelse av inventar/utstyr Tekniske løsninger til nye medarbeidere og oppjustering av eksisterende medarbeideres arbeidsverktøy. Budsjettet er lagt lik prognose for 2014 med 0,9 MNOK. Vedlikeholdsavgifter, lisenser Lisenskostnadene er tilpasset de faktiske kostnadene på driftssiden i Selskapet. Selskapets kostnader er beregnet til 11 MNOK. Dette er en økning på 0,7 MNOK fra prognose for Vedlikehold/support fagsystemer Selskapets kostnader til vedlikehold og support av fagsystemer er beregnet til 15,7 MNOK for Dette er en økning på 0,3 MNOK fra prognose for Revisjon, regnskap, kontorhjelp Kostnadene til revisjon og regnskap er beregnet til 0,7 MNOK. Dette er en økning på 0,2 MNOK fra prognose Posten er økt noe da Selskapet har behov for mer bistand i regnskapsavdelingen fordi stillingen regnskapssjef er endret til Økonomi- og administrasjonssjef. I tillegg er ett årsverk innenfor administrasjon avviklet. Ekstern regnskapsfører vil fortsatt kjøre lønn. Ekstern fagkompetanse For 2015 er behovet for ekstern fagbistand beregnet til en kostnad på 4,2 MNOK. Dette er en økning på 1,8 MNOK fra prognose Den store økningen skyldes at Selskapet har behov for å hente inn ekstern bistand for å kjøre noen av de budsjetterte investeringer. Med ekstern fagbistand forstås også bistand til tekniske oppgraderinger av eksisterende datasenter, samt bistand til avklaringer i andre merkantile forhold. Kurs / opplæring ansatte Det er avsatt 2 MNOK til faglig oppdatering av bedriftens ansatte. Økningen på 1 MNOK fra prognose 2014 skyldes at det er behov for å endre Selskapets kompetanse i tillegg til å øke kompetansen bl.a. innenfor ITIL. Kontor, telefon, porto etc For 2015 har denne en kostnad på 2,1 MNOK. Dette er en økning på 0,4 MNOK fra prognose 2014 og skyldes for det meste lisenser på interne investeringer. Avskrivninger Følgende profil er lagt til grunn for Selskapets avskrivninger (som er lik nedbetalingsprofil på Selskapets lån) for investeringer foretatt før 2015: Bredbånd Nettverkselektronikk Fagsystem Hardware Software 15 år 4 år 10 år for tunge installasjoner og 5 år for andre fagsystem 4 år 5 år 11

12 For nyinvesteringer i fagsystem er avskrivningstiden fem år. Er investeringene av en slik art at fagsystemet antas å ha en lengre levetid enn fem år, vil avskrivningstiden være lenger (f.eks. Lønn og personal og etjenester). Regnskapsloven setter krav til at man skal ha en fornuftig avskrivningsplan, noe som betyr at avskrivningsplanen blir vurdert ved hver nye investering. Avskrivningene fremkommer med basis i bestilling fra estab som på vegne av kommunene bestiller nye tjenester fra Selskapet. Investeringene er spesifisert i investeringsbudsjettet, og er godkjent av Samarbeidsrådet. Inngående avskrivninger på 17,9 MNOK baserer seg på investeringer foretatt i 2014 og tidligere. Her er også medtatt investeringer budsjettert for 2014, men som ennå ikke er anskaffet. Avskrivningene for 2015 er på 5,0 MNOK. Ut fra foretatte investeringer og varslet investeringsbehov er avskrivningene beregnet til 22,9 MNOK i Dette fordeler seg mellom de forskjellige prosjektene som vist på neste side. En forutsetning for at avskrivningene blir som budsjettert er at anskaffelsestidspunktet (aktiveringstidspunktet) stemmer overens med det som er budsjettert. Avskrivninger 2015 Inv beløp Avskr tid Aktiveres Avskrivning 2014 Inngående Sum inngående avskrivninger Fagsystemer etjenester September Fagsystem barnehage, skole, kulturskole, PPT September Felleskomponenter Juli Lønn, HR, personal, oppgradering Desember - Sykepleiesystem PPS Mars Oppgradering kartløsning Mars Sum fagapplikasjoner Interne systemer (infrastruktur) Bytte AP September Bytte serverplattform Citrix Juli Digital Bestilling / eadmin/tms/cmdb September Integrasjon Desember - Kapasitet HW September Kapasitet sentral SW Juli Mobilitet Juli Rullering/bytte interne switcher Desember - Bytte kantswitcher September Ytre inngående brannmur Juli VPN September Utbytte av ATA Juli Sum interne systemer (infrastruktur) Totale investeringer Andre driftskostnader Mindre endringer i forhold til prognose

13 Netto Finansposter Det er lagt inn en renteforutsetning lik 3 % på Selskapets flytende innlån for De samlede netto finanskostnadene for 2015 er beregnet til 1 MNOK, hvorav finanskostnader utgjør 1,7 MNOK og renteinntekter utgjør 0,7 MNOK. Resultat før og etter disponering Det budsjetteres med et nullresultat i Balanse 2015 BALANSE 2015 Virkelig 2013 Prognose EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger Andre anleggsmidler Sum andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Opptjente inntekter Merdiavgiftskompensasjon Forsk.bet/periodiserte kostnader Bankinnskudd Sum omløpsmidler EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Bundet egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktige lån Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld EGENKAPITAL OG GJELD Tabellen over viser hvordan balansen er budsjettert for 2015 samt prognose for Hovedpostene i balansen vil bli behandlet på de kommende sider. Investeringene er den 13

14 postensompåvirkerbalansebudsjettetmesthvor eiendelerog langsiktiggjeld er depostene sompåvirkesmest. Investeringsbudsjett 2015 Investeringer Vi har hatt dialog både med estab og Samarbeidsrådet rundt investeringsbehovet i planperioden. Investeringene og tilhørende kostnader er vist nedenfor. Investeringer Beløp Kostnader 2015 Årskostnad Fagsystemer etjenester Fagsystembarnehage,skole,kulturskole,PPT Felleskomponenter Lønn,HR,personal,oppgradering SykepleiesystemPPS Oppgraderingkartløsning Sumfagsystemer Internesystemer(infrastruktur) BytteAP BytteserverplattformCitrix DigitalBestilling/ eadmin/tms/cmdb Integrasjon KapasitetHW KapasitetsentralSW Mobilitet Rullering/bytteinterne switcher Byttekantswitcher Ytreinngåendebrannmur VPN Utbytte avata Suminterne systemer(infrastruktur) Totaleinvesteringer Flere av komponentene i datahallen nærmer seg slutten på levetiden. Årsaken er slitasje eller at utstyret ikke lenger supporteres av leverandøren. Det er derfor nødvendig med høyt tempo av utskifting, og 9,2 MNOK er avsatt til dette i Langsiktig gjeld / finansiering av investeringer Alle investeringene i 2015 er forutsatt lånefinansiert med flytende rente. Selskapet holder i disse dager på å forhandle om fast rente på eksisterende lån, men dette er ikke innarbeidet i budsjettet. Selskapet vil ved inngange n til 2015 ha en restgjeld på sine innlån på 68,1 MNOK. Som tabellen nedenfor viser, er dette summen av lån Selskapet har pr. i dag samt låneopptak på MNOK 9 MILL som tas opp i november Oversikten viser at Selskapet, med en investering på 17,2 MNOK i 2015, ligger innenfor lånerammen på 91 MNOK. 14

15 Restgjeld ,2 43,4 68,1 Låneopptak 20,3 46,2 17,2 Avdrag 21,9 21,5 15,0 Restgjeld ,4 68,1 70,3 Selskapet har et krav om at verdien av lån ikke skal være høyere enn lånefinansierte eiendeler i balansen. Vi holder oss innenfor kravene om forholdet mellom lån og lånefinansierte eiendeler. 15

Økonomiplan 2015 2018

Økonomiplan 2015 2018 Økonomiplan 2015 2018 Tall og verbaldel Skrevet av: Stine Gran Dato: 08.05.2014 Oppdatert av: Stine Gran Dato: 23.10.2014 Godkjent av: Styret Dato: 27.10.2014 Godkjent av: Representantskapet Dato: Versjon:

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Å rsregnskap 2014. Side 1 av 20

Å rsregnskap 2014. Side 1 av 20 Å rsregnskap 2014 Skrevet av: Stine Gran Dato: 03.02.2015 Oppdatert av: Stine Gran Dato: 09.03.2015 Godkjent av: Styret Dato: 16.03.2015 Godkjent av: Representantskapet Dato: 27.04.2015 Versjon: 1.2 Side

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB

ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB ÅRSREGNSKAP 2014 FOR BYGDØ TENNISKLUBB INNHOLDSFORTEGNELSE Oppsummering Resultatrapport forenklet Balanserapport Budsjett 2015 forenklet Resultatrapport detaljert 1 2 3 4 5 Resultatregnskap Beskrivelse

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER

Pr.: Selbu-Trykk AS. Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Pr.: 30.06.2012 Innhold: RESULTAT RESULTAT AVVIKSANALYSE BOKFØRT BALANSE DIVERSE RAPPORTER KOMMENTARER Utarbeidetav Eli Kjersti KL RegnskapSelbuAS Dato 08.08.2012 kl. 09:21 Konfidensielt KLrapport RESULTAT

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013

Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Regnskap 2012 Oslo, 13.02.2013 Resultatregnskap 2012 mot budsjett. Inntekter Regnskap 2012 Budsjett 2012 Budsjettavvik Kontingenter 2 148 141 2 200 000-51 859 Fagpressekatalog 382 080 400 000-17 920 Fagpressenytt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap. Seniornett Norge

Årsregnskap. Seniornett Norge Årsregnskap Seniornett Norge 2016 REGNSKAP FOR SENIORNETT NORGE 2016 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA

Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Årsregnskap 2015 for Fosnaheim Barnehagelag SA Foretaksnr. 971487305 Utarbeidet av: SpareBank 1 SMN Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Kremmergården 7100 RISSA Årsberetning 2015 Virksomhetens

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr

Årsregnskap 2013 for. IK Grand Bodø. Foretaksnr Årsregnskap 2013 for IK Grand Bodø Foretaksnr. 975743462 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Medlemsinntekter 9 1 398 195 748 340 Tilskudd fra egen organisasjon 1 504 499

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79.

BALANSE Tyrifjord Barnehage. 08.09.2014 SIDSEL.DAHL Side 1. Datofilter 31.08.2014 Budsjettfilter 2014 EIENDELER. Anleggsmidler 79. BALANSE Tyrifjord Barnehage Side 1 EIENDELER Anleggsmidler 79.523 Omløpsmidler: Fordringer: Kundefordringer, foreldre 9.116 Kundefordringer, offentlig -264.316 Interims konto -796 Opptjent offentlig tilskudd

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

SFK LYN. Årsregnskap 2016

SFK LYN. Årsregnskap 2016 SFK LYN Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Ski og Fotballklubben Lyn Driftsinntekter og -kostnader Note 2016 2015 Medlemsinntekter 7 565 901 500 854 Leieinntekter 4 2 576 060 2 573 958 Kioskdrift klubbhus

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2016 Driftsregnskap 2016 DRIFTSINNTEKTER Note Regnskap 2016 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Andre salgs- og leieinntekter -117 371-105

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Norsk Islandshestforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Norsk Islandshestforening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 943 225 813 673 Medlemslisenser

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Norsk oljemuseum. årbok 2016

Norsk oljemuseum. årbok 2016 Norsk oljemuseum årbok 2016 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Billettinntekter 5 907 269 4 891 121 Offentlige driftstilskudd 1 17 326 990 15 496 000 Leie/Arrangement 1

Detaljer

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598

Note 2010 2009. DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basistilskudd 16 598 Aktivitetsbasert inntekt 1 83 537 6 000 Sum driftsinntekter 83 537 22 598 Varekostnad 12 5 981 535 Lønn og annen personalkostnad

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011

NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP FOR PERIODEN 1. JANUAR - 30. SEPTEMBER 2011 NORSK JOURNALISTSLAG DRIFTSREGNSKAP Note Regnskap Budsjett Avvik i kr Avvik i % Driftsinntekter Kontingent 32 074 904 32 025 000 49 904 0 % Opp og Utfond 1 1 152 947 1 239 792-86 846-7 % Adm andel vederlag

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell

Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Årsregnskap 2016 for Stugudal Fjell Organisasjonsnr. 974539888 Utarbeidet av: Soldi Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Falkenborgveien 9 7044 TRONDHEIM Organisasjonsnr. 847812362 Resultatregnskap

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS

LEGEVAKTA I DRAMMENSREGIONEN IKS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 6 3 078 435 0 Offentlig tils kudd 6 16 835 431 0 Sum driftsinntekt 19 913 866 0 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Skjoldar Il. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Skjoldar Il Foretaksnr. 974215535 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 767 961 1 980 229 Annen driftsinntekt 444 946 (817

Detaljer