Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2015 2018"

Transkript

1 Økonomiplan Tall og verbaldel Skrevet av: Stine Gran Dato: Oppdatert av: Stine Gran Dato: Godkjent av: Styret Dato: Godkjent av: Representantskapet Dato: Versjon: 0.10 Dato:

2 Innhold 1. Innledning Forutsetninger for økonomiplan Økonomiplan resultat Driftsinntekter Kostnadsmodell Eksterne kunder / andre tjenesteavtaler Kostnader Økonomiplan - balanse Investering/lånebehov Avskrivninger Lån på investeringer pr år i perioden Nedbetalingsprofil Finansposter Resultat Nøkkeltall Effektivisering

3 1. Innledning Økonomiplanen bygger på Selskapets hovedstrategier med følgende hovedfokus: Kostnadseffektivitet o Ytterligere standardisering av tjenester o Aktiv avtaleoppfølgning og dialog med leverandører med formål å redusere kostnader Kundetilfredshet o Bistå kundene i å benytte IKT-tjenester på best mulig måte o Samarbeid og kompetansedeling med kundene Kompetanse o DGI skal være et kompetansesenter med en bred tverrfaglig kompetanse innenfor fagområdet IKT o Selskapet skal aktivt søke samarbeid med andre aktører (f.eks. KS og andre IKT samarbeid) 2. Forutsetninger for økonomiplan Alle tall er oppgitt i MNOK. Økonomiplanen bygger på prognose for 2014, DGI s behov for investering i infrastruktur samt innspill fra estab vedrørende fagsystemer. Investeringer i fagsystemer vil påvirke behovet for investeringer i infrastruktur. Det er avholdt flere møter mellom estab og DGI og to møter i Samarbeidsrådet der estab og DGI presenterte behovet for investeringer i planperioden. Den foreløpige økonomiplanen indikerte en investeringsramme på 16 MNOK årlig i planperioden mens den foreslåtte plan ligger på i snitt 17,4 MNOK pr. år. Dette skyldes at det er registrert en behov for økt investeringsbehov både innen fagapplikasjoner og infrastruktur. Flere av komponentene i datahallen nærmer seg slutten på levetiden. Årsaken er slitasje eller at utstyret ikke lenger supporteres av leverandøren. Det er derfor nødvendig med høyt tempo av utskifting i starten av planperioden. Øvrige investeringer er lagt på et lavt nivå. Det ikke lagt inn bemanningsøkning i planperioden, med unntak av økning fra 60 % til 100 % for én stilling. Omorganiseringen som ble foretatt før sommeren 2014 er innarbeidet. Outsourcing av tjenester (tjenestekjøp) blir løpende vurdert, men det er ikke tatt stilling til hva som eventuelt skal outsources. Dette er derfor ikke innarbeidet i Økonomiplanen. Ved budsjettering av vedlikeholdskostnader har vi vurdert hver enkelt investering. Vedlikeholdskostnaden er satt til 10 %, 5 % eller 0 % av investert beløp. Hvilken sats som er benyttet avhenger av om det er tjenester vi allerede har vedlikeholdsavtale på, og hvor stor del av investeringer som genererer vedlikeholdskostnader. 3

4 Selskapets kostnader til avskrivninger er basert på følgende avskrivningsplan; Bredbånd 15 år Nettverkselektronikk 4 år Fagsystem 10 år for tunge installasjoner og 5 år for andre fagsystem Hardware 4 år Software 5 år Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av kostnader (jfr. prognoser fra SSB 4/9-14): * Lønn 3,50 % 3,50 % 3,60 % 3,60 % KPI 1,70 % 1,70 % 1,90 % 2,00 % Lånerente 3,00 % 3,00 % 3,25 % 3,25 % Antall ansatte eks. læringer *2018 er beregnet på bakgrunn av endringene fra Til informasjon er tallene for 2013 og 2014 vist nedenfor er virkelige tall og 2014 er budsjetterte tall Lønn 3,90 % 3,80 % KPI 2,10 % 1,90 % Lånerente 3,00 % 2,75 % Antall ansatte eks. læringer Antall ansatte er i planperioden videreført med samme antall som i prognosen for 2014 (dvs. antall ansatte etter omorganiseringen som ble foretatt før sommeren 2014). 4

5 3. Økonomiplan resultat Økonomiplan Talli MNOK Prognose INNTEKTER 3,0% 3,3% 3,2% 3,2% 3,8% Salgavtjenester -91,6-94,6-97,6-100,7-104,5 Andredriftsinntekter -1,0-1,1-1,1-1,2-1,2 Sumdriftsinntekter -92,5-95,7-98,7-101,9-105,7 3,1% 3,5% 3,5% 3,6% 3,6% Lønn,feriepenger,arb.avgift,styrehonorar 28,0 25,0 25,5 25,9 26,4 Kollektivforsikring,sosialekostnader 2,3 5,7 5,8 5,9 6,0 Sumpersonalkostnader 30,3 30,7 31,2 31,8 32,4 1,7% 1,7% 1,9% 2,0% ANDREDRIFTSKOSTNADER Avskrivninger 20,2 19,1 20,4 21,3 22,9 Kostnaderlokaler 3,3 3,6 3,6 3,7 3,8 Leieavdriftsmidler 3,7 3,7 3,7 3,8 3,9 Anskaffelseavinventar/utstyr,driftsrekv 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 Vedlikeholddriftsmidler, lisenser 10,3 11,0 11,5 11,9 12,7 Vedlikehold/supportfagsystemer 15,4 15,7 16,2 16,6 17,2 Regnskapshonorarer 0,5 0,7 0,8 0,8 0,8 Eksternfagkompetanse 2,7 4,3 4,1 4,4 4,2 Kurs/opplæring 1,0 2,0 2,0 2,1 2,1 Kontor,telefon, porto etc 1,6 2,1 2,1 2,2 2,2 Kostnadtransportmidler 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Reise,diett, utgiftsrefusjon 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Markeds-ogsalgskostnader 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Møte, kontingent,representasjon 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 Forsikring,garantikostnader 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Andrekostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sumandredriftskostnader 60,5 64,1 66,4 68,6 71,7 Sumtotale driftskostnader 90,7 94,8 97,6 100,4 104,1 Driftsresultat -1,8-0,9-1,1-1,5-1,6 FINANSPOSTER Finansinntekter -0,7-0,7-0,7-0,7-0,8 Finanskostnader 1,5 1,7 1,8 2,2 2,3 Netto finansposter 0,8 1,0 1,1 1,5 1,6 Resultatfør disponering -1,0 0,0 0,0-0,0 0,0 Overførttil annenegenkapital - Overførtfra annenegenkapital Overf.til eierne 1,0 Resultatetter disponering 0,0 0,0 0,0-0,0 0,0 5

6 4. Driftsinntekter Selskapets driftsinntekter er som tidligere år basert på kostmodellen, og beregnet til 97,1 MNOK for 2015 og fordeler seg slik (2013 og 2014 er medtatt for sammenligning): i % av total Salg Basisabonnement 23,7 24,9 25,8 27 % Infrastrukturtjenester 31,9 41,7 43,1 45 % Applikasjonstjenester 33,4 24,9 25,8 27 % Salg av tjenester til kommunene 88,9 91,6 94,6 99 % Andre tjenesteavtaler 0,8 1,0 1,1 1 % Totale inntekter ,7 92,6 95,7 100 % Diagrammet under viser utviklingen av inntekt (salg av tjenester til eierkommunene) i perioden I tillegg kommer salg av tjenester til IKS i ØRU. Selskapets inntekter (utfakturert til kommunene) har en økning i perioden på 12,9 % noe som tilsvarer en årlig økning på 3,2 % pr år. Salg til eierkommunene 88,9 91,6 94,6 96,6 99,6 103,4 80, Tall oppgitt i MNOK 5. Kostnadsmodell Digitale Gardermoen IKS planlegger å levere i henhold til en kostnadsmodell som baserer seg på basisabonnement fastlagt for 2015 til 25,8 MNOK. I tillegg inntektsføres alle leverte tjenester i henhold til uttak og/eller volum for den enkelte kommune. Alle kostnader er fordelt ut per tjeneste og prisen vil gjenspeile det reelle kostnadsnivå for tjenesten. Inkludert i selskapets kostnader er alle kostnader knyttet til finansiering av investeringer. Dette gjelder renter på lån og avskrivningskostnader. Basisabonnement Basisabonnementet er abonnementet alle kunder må tegne for å få levert tjenester fra selskapet. 6

7 I abonnementet er det bakt inn følgende kostnader: Personalkost (admin.), kostnader lokale, anskaffelse utstyr, revisjon/regnskap, ekstern fagbistand (konsulent), kontor/telefon, kostnad transport, reise/diett, markedsføring, møter/kontingent/gaver, andre kostnader, netto finanskostnader Infrastrukturtjenester Infrastrukturtjenester er alle fysiske installasjoner og tilhørende tjenester som operativsystem og konfigurering av hardwarekomponenter. I infrastrukturtjenester ligger følgende kostnader: Personalkostnader (infrastruktur), leie av driftsmidler (fiber), avskrivninger, vedlikehold driftsmidler/lisenser etc., ekstern fagbistand (konsulent) Applikasjonstjenester I applikasjonstjenester ligger: Personalkostnader (applikasjon), vedlikehold driftsmidler/lisenser etc., vedlikehold/support fagsystemer, ekstern fagbistand (konsulent). 6. Eksterne kunder / andre tjenesteavtaler Eksterne kunder utover ØRU kommunene er i dag andre kommunale virksomheter, f.eks. andre IKS er, som er eid av ØRU-kommunene. Pr. i dag er disse kundene Arbeidsgiverkontrollen Øvre Romerike, Romerike Revisjon IKS, Øvre Romerike Utvikling og Øvre Romerike Brann og Redning IKS. 7

8 7. Kostnader Kostnadsutviklingen er, som nevnt under Forutsetninger på side 4, beregnet på basis av prognoser fra SSB. Nedenfor vises en oversikt over utviklingen av de største postene i perioden : Kostnadsutvikling i MNOK 26,7 27,0 30,3 30,7 28,9 26,0 25,7 26,8 31,2 27,7 31,8 28,5 32,4 29,9 21,0 21,2 18,0 20,2 22,9 21,3 20,4 19,1 18,2 18,2 18,7 18,9 15,1 13,5 13,7 13,2 12,4 14, Avskrivninger Support og vedlikehold Personalkostnad Andre kostnader Inkludert i kostnadene i diagrammet over er avskrivning som ville fremkommet regnskapsmessig som en finansieringskostnad hvis kommunene selv skulle stått for investeringene (se pkt finansieringskostnader). I Selskapets regnskap (ført etter regnskapsloven) kategoriseres avskrivninger som driftskostnad. Oversikten viser at vi har en jevn økning av kostnader i planperioden. Personalkostnadene har en jevn økning lik prognosen fra SSB i planperioden. Det er ikke lagt opp til bemanningsøkning i planperioden. Lønnskostnaden går noe ned i 2015 grunnet omorganiseringen, men pensjonskostnadene går tilsvarende opp. De andre kostnadene er justert med endringen i Konsumprisindeksen. 8

9 8. Økonomiplan - balanse BALANSE Virkelig 2013 Prognose EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Anskaffelseskost Avskrivninger Andre anleggsmidler Sum andre anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Kundefordringer Opptjente inntekter Merdiavgiftskompensasjon Forsk.bet/periodiserte kostnader Bankinnskudd Sum omløpsmidler EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital Bundet egenkapital Annen egenkapital Sum egenkapital Langsiktig gjeld Pensjonsforpliktelser Sum langsiktige lån Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Skyldig lønn og feriepenger Annen kortsiktig gjeld Kortsiktig gjeld EGENKAPITAL OG GJELD Oversikten over er et estimat på hvordan balansen vil se ut i planperioden. Oversikten vises i hele kroner. 9. Investering/lånebehov Investeringer Vi har hatt dialog både med estab, Samarbeidsrådet og eget styre rundt investeringsbehovet i planperioden. Investeringene vist på neste side er innarbeidet i Økonomiplanen. 9

10 Investeringer Sum Fagapplikasjoner 8,0 10,0 10,0 10,0 38,0 Infrastruktur 9,2 8,8 7,0 6,5 31,5 Suminvesteringer 17,2 18,8 17,0 16,5 69,5 Fagapplikasjoner Man ser for seg at investeringstakten vil holde seg forholdsvis jevn i planperioden. Dette kommer av et ønske om at kommunene skal kunne få muligheten til ta ut gevinster av allerede foretatte investeringer. Samtidig har selskapet et ønske om å kunne foreta ytterligere tiltak for stabilisering og standardisering av tjenestene. Infrastr uktur Det er et løpende investeringsbehov for å kunne ferdigstille de planlagte fagsystemene samt foreta nødvendige fornyelser/reinvestering er i datasenteret. En løpende fornyelse i nettverk/datasenter er nødvendig i forhold til slitasje, kapasitet og volu mvekst. Da en del av utstyret i datasenteret har vært i drift i nærmere 10 år er det i starten av planperioden et stort behov for å bytte ut eldre hardware. Dette er hensyntatt i den foreløpige økonomiplanen. I tillegg er det i budsjetttet lagt inn investeringer for Second Site og Testsenter, som kan bli gjennomført i planperioden. Det er også lagt inn investering i nye switcher (til sammen 2 MNOK i planperioden). Dette har kommunene tidligere bekostet selv. Outsourcing av tjenester (tjenestekjøp) bl ir løpende vurdert, men er ikke innarbeidet i budsjettet. Utvikling av investeringer vises i diagrammet på neste side : 10

11 Investeringer Fagsystemer Infrastruktur Suminvesteringer 35,0 30,0 30,5 25,0 K20,0 O N M15,0 19,7 19,5 22,7 17,2 18,8 17,0 16,5 10,0 5,0-12,1 11,8 11,9 12,7 11,0 9,9 10,0 9,2 10,0 10,0 10,0 8,3 7,8 8,0 8,8 7,0 6,5 3,9 1, Diagrammet viser at investeringene i planperioden er lagt på et nivå som ligger i underkant av hvor det lå i Dette gir både kommunene og selskapet ro til å ta i bruk og stabilisere både nye og gamle tjenester. Diagrammet viser en total investering for 2014 på 22,7 MNOK. Dette er budsjetterte tall som inkluderer både Second Site med 6 MNOK og testmiljø med 2 MNOK. Disse invester ingene vil bli overført til 2015 slik som beskrevet i budsjettet for Avskrivninger Avskrivningsprofilen følger nedbetalings profilen som vist på side 3. Ved å følge planlagt investeringsbehov vil avskrivningene i perioden utvikle seg som følger: Sumavskrivninger 15,1 18,0 20,2 19,1 20,4 21,3 22, Tall oppgitt i MNOK 11

12 11. Lån på i nvesterin ger pr år i perioden De samlede investeringene i perioden holde r seg godt innenfor en låneramme på 91,0 MNOK. Estimert restgjeld på selskapets innlån vil være slik: Restgjeld ,2 43,4 68,1 70,3 73,1 73,2 Låneopptak 20,3 31,7 17,2 18,8 17,0 16,5 Avdrag 34,1 7,0 15,0 16,0 16,8 21,7 Restgjeld ,4 68,1 70,3 73,1 73,2 68,0 Under er restgjeld pr for hvert år fra vist: Restgjeld ,1 70,3 73,1 73,2 68,0 43,4 Tall i MNOK Nedbetalingsprofil Det er lagt inn en vektet nedbetalingsprofil på 7 år for selskapets låneopptak i planperioden. Dette baserer seg på tidligere benyttet nedbetalingsprofil som vist nedenfor. Kommunalbanken gjør en beregning ved låneopptak i forhold til hvor stor del av lånet vi skal ha med de forskjellige nedbetalingsprofilene, slik at vi får ett lån pr. år med vektet profil. Bredbånd Nettverkselektronikk Fagsystem Hardware Software 15 år 4 år 10 år 4 år 5 år 12

13 13. Finans poster Selskapet har store lån og er dermed eksponert for rentesvingninger (renterisiko). Dette påvirker kontantstrømmen (likviditetsrisiko), hvor en stor del av den langsiktige gjeldsporteføljen har fl ytende rente. Selskapet vil forsøke å binde rente på en del av lånene, da fastrente pt er lav. Dette er ikke innarbeidet i Økonomiplanen. Så lenge vi har flytende rente er det viktig at selskapet kan sette av reserver for å imøtekomme eventuelle økte finanskostnader. På denne måten unngår vi at eierne må inn med likviditet om det skulle komme store ubudsjetterte rente økninger. Det er lagt inn en renteforutsetning som baserer seg på prognosen fra SSB (se Forutsetninger på side 4) på Sels kapets innlån i planperioden. Det er lagt en forutsetning om flytende rente i planperioden for alle nye lån. Dette gjør Selskapet mer sårbar t for renteendringer og vi vil følge nøye med på om det evt. er mer hensiktsmessig med fast rente. Nedenfor vises selskapets finansposter i planperioden (ført etter regnskapsloven): Finansposter Finansinntekter 0,7 0,7 0,7 0,8 Finansutgifter(renter) 1,7 1,8 2,2 2,3 Sumfinansposter 2,4 2,5 3,0 3,1 Finansutgifter (renteutgifter) er beregnet ut i fra en tenkt investeringsprofil, det være seg oppbygging av driftssenter og implementering av fagsystemer. Nedenfor vises finanskostnader slik det ville fremkommet hos kom munene (ført etter kommunale prinsipper ): Avskrivninger 19,1 20,4 21,3 22,9 Rentekostnader 1,7 1,8 2,2 2,3 Sumfinanskostnader 20,8 22,2 23,6 25,3 14. Resultat Det er lagt opp til et nullresultat hvert år i planperioden. 15. Nøkkeltall Resultatgrad Da vi har budsjettert med et nullresultat, vil resultatgraden ligge på 0 % i hele planperioden. 13

14 Egenkapitalandel Resultatgrad 3,6% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Egenkapitalandel 14,1% 13,3% 12,9% 12,5% 12,4% 12,9% Likviditetsgrad1 0,6 2,0 2,3 2,6 2,8 2,8 Ubenyttetlåneramme 47,4 22,9 20,7 17,9 17,8 23,0 Egenkapitalandelen gir et uttrykk for hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital og dermed hvor mye av eiendelene som kan gå tapt før kreditorenes fordringer kommer i fare. Selskapet ligger i hele planperioden på i overkant av 12 %. Man vil arbeide for å redusere egenkapitalandelen noe ned i de kommende år så langt likviditeten tillater det. 16,0% EGENKAPITALANDEL 14,0% 14,1% 13,3% 12,9% 12,5% 12,4% 12,9% 12,0% 11,0% 10,0% 8,0% 6,7% 6,0% 4,0% 2,0% 2,5% 0,0% Likviditetsgrad1 Likviditetsgrad1 målerbedriftensevnetil å dekkesinebetalingsforpliktelseretterhvertsom disseforfaller. Likviditetsgrad1 børværestørreenn1. Selskapethaddei 2013 enlikviditetsgrad1 på0,6 noesomprimærtskyldesat låneopptakved årsskiftet ble bokførti januar2014og ikke somplanlagti desember2013. Likviditetsgradenøker i planperiodentil 2,3 i 2017og 2018og holderseginnenforakseptabeltnivå (>1) i heleperioden. Bedringenskyldes,sombalansenviser,enbedringi omløpsmidlerog dasærligøkningi bankinnskudd. 14

15 Ubenyttet låneramme Som diagrammet under viser, ligger vi godt innenfor lånerammen på 91 MNOK i hele planperioden er det året i planperioden hvor vi har høyest lån og dermed en tilsvarende lav ubenyttet låneramme, som på det tidspunktet er på 24,5 MNOK. Som tabellen over viser ser vi en reduksjon i ubenyttet låneramme frem til 2017, men vi har likevel nesten 20 MNOK i ubenyttet ramme. I 2018 øker ubenyttet låneramme igjen. Alle investeringer i planperioden er forutsatt lånefinansiert. Ubenyttet låneramme 60,0 50,0 45,2 55,1 52,8 47,4 40,0 30,0 20,0 22,9 20,7 17,9 17,8 23,0 10, Tall i MNOK 16. Effektivisering Selskapet gjennomfører til enhver tid tiltak for mest mulig kostnadseffektiv drift for våre eierkommuner. Selskapet vil i planperioden fortsette arbeidet med å reforhandle gjeldende avtaler, effektivisere og optimalisere driften slik at våre tjenester kan leveres kostnadseffektivt og med best mulig kvalitet til våre kunder. Det er i 2014 foretatt en undersøkelse av PA Consulting på vegne av KS KommIT vedr. IKT kostnads- og modenhetsanalyse. Denne viser at selskapet leverer gode tjenester til en bra pris. Det er pekt på forbedringspunkter som det vil bli jobbet med i planperioden. 15

Budsjett 2015. Tall og verbaldel

Budsjett 2015. Tall og verbaldel Budsjett 2015 Tall og verbaldel Skrevet av: Stine Gran Dato: 06.10.14 Oppdatert av: Stine Gran Dato: 23.10.14 Godkjent av: Styret Dato: 27.10.14 Godkjent av: Representantskapet Dato: Versjon: Nr. 0.10

Detaljer

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s.

VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING BOMPENGESELSKAPER. 1. Innledning s. 2. 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. VEILEDER FOR REGNSKAPSFØRING I BOMPENGESELSKAPER 1. Innledning s. 2 2. Klassifisering av kontoer vedr. driftsinntekter og driftskostnader s. 3 3. Regnskapsmessig behandling av tap på krav s. 6 4. Regnskapsmessig

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune

Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Revisjonsrapport til formannskapet i Søgne kommune En gjennomgang av regnskapene til de private barnehagene i Søgne Revisjonsrapport

Detaljer

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012

Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter regnskapsåret 2012 1 2 Lønnsomhetsrapport for NELFOs elektroentreprenørbedrifter i regnskapsåret 2012 3 INNHOLD 1. Innledning... 5 2. De deltakende bedrifter... 6 Tabell 2.1: Eierform... 6 Tabell 2.2: Inndeling pr lokalforening

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013

ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 ÅRSMELDING FOR IKT AGDER IKS 2013 FORORD I 2013 markerte IKT Agder sitt 10 årsjubileet med både interne og eksterne arrangementer. Jubileumsseminaret den 8. februar, med blant annet besøk og gode ord fra

Detaljer

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011

Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 Årsmelding for IKT Agder IKS 2011 ÅRSMELDING ÅRSMELDING 2011 Forord Året 2011 har vært et innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Mot slutten av året ble ny eierstrategi vedtatt, og legger grunnlaget for å

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/6267 /44572/09-D10 Kjell Robert Pedersen 30.09.2009 Telefon: 77 79 02 74 Saken skal behandles i følgende utvalg: KULTUR-I FSK KST KULTURHUSETS

Detaljer

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.

1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2. FYLKESRÅDETS ÅRSBERETNING 2009 Analyse av regnskap 2009 2 1 Innledning... 5 1.1 Likestilling... 6 1.2 Anskaffelser... 9 2 Driftsregnskapet... 10 2.1 Netto driftsutgifter og avvik per sektor... 10 2.2 Driftsresultat...

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Møteinnkalling styremøte nr 5/15

Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Thomas Sjøvold Kari Agnor Halvor Glenne Nina Ramberg Gudmund Nyrud Thomas Dunker styreleder nestleder ansattes representant Dato: 3.juni 2015 Møteinnkalling styremøte nr 5/15 Sted: Kveldroveien 4, Vinterbro

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG. Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 Ullensaker rådhus Foto: Toril B Tonhaugen RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG Ullensaker kommune Vekstkommunen - tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig 2 1 RÅDMANNENS BUDSJETTGRUNNLAG

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3

ÅRSRAPPORT 2012. Fjordkraftkonsernet INNHOLD. Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 ÅRSRAPPORT 2012 Fjordkraftkonsernet INNHOLD Fjordkraftkonsernet s 2 Organisasjon s 3 FJORDKRAFT Styrets beretning s 5-9 Regnskap 2012 s 10-15 Noter til regnskapet s 16-32 TRONDHEIM KRAFT Styrets beretning

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2014. MøllerGruppen AS Årsrapport 2014 1 NØ Årsrapport 2014 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og ŠKODA. Selskapet er representert

Detaljer

Tips og råd for god økonomistyring

Tips og råd for god økonomistyring Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet PLANLEGGINGSFASEN FØR DU STARTER Kalkyler enkle beregninger Budsjettering GJENNOMFØRING, BRUK OG FORSTÅELSE Regnskapet: De faktiske tall Faresignaler

Detaljer

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010

ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING Årsmelding for IKT Agder IKS 2010 ÅRSMELDING 2010 ÅRSMELDING 2010 I side 3 Forord 2010 har vært et krevende og innholdsrikt år for IKT Agder IKS. Selskapets ledelse og ansatte har gjort en god

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING

Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING Demoselskapet AS NO999 999 999 VERDIVURDERING I samarbeid med Innhold Innhold Verdi... 3 Vurderingsmodell... 5 Forutsetninger... 5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Bransjesammenligning... 7 Prognostisert

Detaljer

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT

Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune. Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Basert på en kartlegging blant Telemarkskommunene AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 41/2012 Tittel: Økonomiske nøkkeltall i Bamble kommune Undertittel: En kartlegging blant

Detaljer