Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler."

Transkript

1 Kunst og kvalifikasjon Programstyrets nye opplegg for programmets fellesfaglige virksomhet og obligatoriske deler. 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Programstyret for Program for kunstnerisk utviklingsarbeid satte i mai 2010 ned en arbeidsgruppe for å vurdere stipendiatprogrammets obligatoriske deler opp mot Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for 3. syklus innen høyere utdanning. Arbeidsgruppen la fram en anbefaling som programstyret har valgt å legge som grunn for en omlegging av programaktivitetene. En del av drøftingen i arbeidsgruppens notat er derfor gjengitt her. 1.2 Forholdet mellom kunstnerisk utviklingsarbeid, stipendiatprogrammet, programaktivitetene og kvalifikasjonsrammeverket Kunstnerisk utviklingsarbeid (heretter KU), som en kunstnerisk parallell til forskning generelt, er nedfelt i Lov om universiteter og høgskoler, som et felles mål for institusjonene innen høyere utdanning i Norge. Fagområdet kunst omfatter hele kunstfeltet, slik det manifesterer seg innenfor de norske høyere utdanningsinstitusjonene, og skal samtidig forstås å ha en prosjekt- og fagspesifikk dimensjon. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid har fra Kunnskapsdepartementet fått et overordnet nasjonalt ansvar for å stimulere og fokusere kunstnerisk utviklingsarbeid i Norge. Stipendiatprogrammet er utformet for både å ha et nasjonalt perspektiv på fremdriften av KU innenfor hele fagområdet, og samtidig tilrettelegge for gjennomføringen av i mange tilfeller - meget fagspesifikke faglige utfordringer iverksatt som kunstneriske prosjekter i stipendiatens regi. KU er allerede formulert inn i det foreliggende Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk heretter kalt NKR på de fleste aktuelle steder og i relevante former. Programstyret har gjort et par språklige presiseringer av NKRs formuleringer, for at rammeverket i denne sammenheng skal få et tydeligere forhold til kunstfeltet. Disse endringene anses som redaksjonelle spesifiseringer, ikke som innholdsendringer. Med kunnskap og ferdigheter forstår programstyret at man utvikler kunnskap og innsikt gjennom egen kunstnerisk praksis. Arbeidsgruppen drøftet hvordan de forskjellige kravene som er nedfelt i NKR, kan ivaretas i programmets regi. Samlet sett, bør det ikke by på problemer å imøtekomme disse kravene, men det må understrekes at de fleste delelementer i kvalifikasjonsrammeverket ikke kan oppfylles gjennom et enkelttiltak. For arbeidsgruppen har det allikevel fremstått som viktig å gi tydelige anvisninger på i hvilke deler av programgjennomføringen de forskjellige kompetansekravene i NKR vil ha et hovedfokus. Program for kunstnerisk utviklingsarbeid c/o Kunst- og designhøgskolen I Bergen, Strømgaten 1, 5015 Bergen Telefon Telefaks

2 I forlengelse av dette har programstyret sett det som avgjørende å foreta en slik grenseoppgang mellom de forskjellige hovedelementene knyttet til stipendiatens faglige utvikling og virksomhet: Prosjektutviklingen der veilederne har en sentral oppfølgingsrolle; Den fag- og prosjektspesifikke kompetansen der vertsinstitusjonens tilretteleggelse har avgjørende betydning; Kunstnerisk utviklingsarbeid i et overordnet, nasjonalt og internasjonalt perspektiv der programmets fellesaktiviteter står helt sentralt. Denne oppdelingen omtales nærmere i Kap. 3, og eksemplifiseres gjennom en matrise (vedlegg 1) knyttet opp til den organisering som NKR allerede benytter. 1.3 Prosjektet i fokus Arbeidsgruppen la som grunntanke at det er den enkelte stipendiats prosjekt som bør være ståstedet og innfallsvinkelen til både programmets tverrfaglige profil og i kurs/seminarer som tilbys eller kreves gjennomført. Slik vil man styrke tanken om at refleksjon er praksisbasert og at tverrfaglighet er møtepunktet for felles kunstneriske referanser. Dette representerer ikke i seg selv noen dreining av programmets profil, men er en artikulasjon og tydeliggjøring av den pedagogiske ideen som bør styre innhold og form i programmets ulike aktiviteter. 1.4 Kritisk refleksjon Samtidig står fokuset på kritisk refleksjon sentralt, både hvordan denne utvikles gjennom praksis (så vel i selve prosjektarbeidet som opp mot bedømmelsesprosessene), og gjennom diskusjonene i ulike fora som stipendiatsamlinger, temaseminarer etc. For programstyret er det et mål å finne frem til tiltak og strukturer, som på best måte kan utvikle forståelser for hvordan kunstnerisk refleksjon kan komme til uttrykk og som kan styrke denne dimensjonen i stipendiatprosjektene. 2 Ansvarsdelingen i forhold til kravene i NKR Matrisen i Vedlegg 1 beskriver hvor og på hvilke måter ansvaret ligger for å bidra til at kandidaten oppnår de ulike kvalifikasjonene. Dette kommer videre frem i vedlegg 2, en grafisk tidslinje for stipendiatperioden, som også har vært verktøyet for å kartlegge og spesifisere denne ansvarsfordelingen. Matrisen er samlet et uttrykk for hvordan NKR oppfylles i programmet, kolonnene gir uttrykk for i hvilken del av programmet det skal tilrettelegges for utviklingen av de forskjellige kvalifikasjonene. Programstyret har funnet det hensiktsmessig å oppsummere de forskjellige aktørenes rolle på tvers av de enkelte kravene i rammeverket, i en oppsummerende tekst i de følgende avsnitt. Denne delen av notatet må leses parallelt med matrisen. Kunst og kvalifikasjon ver 4 s. 2 av 10 sider

3 2.1 Stipendiatens ansvar for eget prosjekt Et grunnleggende premiss i programmet er at det er stipendiaten som selv har hovedansvaret for egen faglig utvikling og for prosjektgjennomføringen. Det er viktig i alle sammenhenger å holde fast på dette perspektivet gjennom den videre lesningen av dette notatet, som går inn på hvordan både programmet samlet sett og de forskjellige aktørene knyttet opp til programmet skal ivareta og tilrettelegge for en god utvikling av stipendiatprosjektene og bidra til at den enkelte stipendiat kan oppfylle kravene som er formulert på tredje syklus nivået i NKR. I NKR uttrykkes det i et punkt at "kandidaten kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon". Innovasjon ligger immanent i kunstnerisk praksis. Slik er det stipendiatens prosjektutvikling og prosjektgjennomføring som genererer den relevante kompetansen. 2.2 Veiledernes oppgaver Veilederne har en sentral rolle i utviklingen av de prosjektspesifikke dimensjonene. Dette ansvaret knytter seg til alle enkeltelementene i NKR innenfor både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Formen vil i hovedsak være basert på prosjektgjennomganger og samtaler, men koblinger til relevante faglige nettverk og fora for drøfting av prosjektetiske spørsmål vil også inngå i veileders oppgaveportefølje. Essensielle stikkord for kontakten mellom stipendiat og veileder vil være den kunstneriske praksis, kontekstualisering av prosjektet, kunstnerisk kritisk refleksjon og realitetsorientering i forhold til omfang og gjennomføring. Veilederne har et særlig ansvar for å bidra til at stipendiaten bruker den reviderte prosjektbeskrivelsen til å spisse prosjektet, at prosjektet finner relevant form i forhold til internasjonal fagdiskurs og at stipendiaten finner frem til aktuelle samarbeidspartnere. I sluttfasen av prosjektet frem mot presentasjon av kunstneriske resultater og kritisk refleksjon, må veileder spille en aktiv rolle i diskusjonen om valg av visnings- og dokumentasjonsformer og bidra til at stipendiaten gjør gode valg for sin formidlingsplan. Veiledere må stå i løpende kontakt med vertsinstitusjonen, være kjent med struktur og prosesser i forhold til stipendiatens egen institusjon og programmets målsetninger og aktiviteter generelt. For å kunne ivareta disse oppgavene må veilederen: Ha høy faglig kompetanse; God kjennskap til programmets målsetninger og rammer; Være i løpende kontakt med institusjonen; Delta i regelmessig erfaringsutveksling med andre veiledere både fagspesifikt og generelt; På sikt kunne hente erfaring fra arbeid i bedømmelseskomiteer 2.3 Institusjonenes oppgaver Institusjonens rolle er særlig sterkt knyttet til den fag- og prosjektspesifikke dimensjonen for stipendiatene. I dette ligger ansvaret for å tilrettelegge prosjektgjennomføringen og sikre relevante rammer for sluttpresentasjoner, dokumentasjons-strategi og formidlingsplaner. Kunst og kvalifikasjon ver 4 s. 3 av 10 sider

4 Institusjonens rolle knytter seg også opp til alle enkeltelementene i rammeverket innenfor både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Institusjonen må anvende en rekke former for å ivareta disse aspektene: Basert på institusjonens og stipendiatens kunstneriske praksis, må institusjonens faglige ledelse legge til rette for at stipendiaten integreres aktivt i fagmiljøet, samtidig som den faglige organiseringen må ivareta stipendiatprosjektet som ressurs i fagmiljøet fortrinnsvis også opp mot master- og bachelorundervisningen. Institusjonen må legge til rette for planmessige nettverkskoblinger nasjonalt og internasjonalt for hvert prosjekt. Institusjonen må i dialog med stipendiaten og veiledere vurdere hvilken fag- og prosjektspesifikk kompetanse stipendiaten vil ha behov for i gjennomføringen av prosjektet, og hvilke slike kompetanser som vil være gjennomgående for flere eller alle stipendiater innen for samme disiplin (evt. på tvers av fag/institusjon). I forhold til dette må institusjonen selv, eller i samarbeid med andre institusjoner bygge opp relevante opplæringstilbud, se også Kap Institusjonen må legge til rette for at stipendiaten kan delta i, og arrangere, fag- og prosjektspesifikke seminarer lokalt og utenfor egen institusjon. Hvert enkelt stipendiatprosjekt må ha regelmessig og organisert intern oppfølging og kvalitetssikring i forhold til fremdriftsplan (milepæler) for prosjektutviklingen og fagspesifikke deler, fagetiske problemstillinger samt presentasjonsformer og kanalvalg for formidlingen av resultater. Institusjonen må se til at stipendiaten har tilstrekkelig prosjektstyringskompetanse og sikre tilstrekkelige midler til prosjektgjennomføringen, inklusiv sluttpresentasjon, varig dokumentasjon av kunstneriske resultater og offentliggjøring av kritisk refleksjon. I et mer overordnet perspektiv i forhold til den enkelte stipendiat, må institusjonen sørge for en systematisk oppbygging av internt stipendiatmiljø, eventuelt i samarbeid med flere institusjoner. Det må også etableres regelmessig og god forankring for oppfølging av veiledere, både interne og eksterne slik at det på sikt bygges om et godt veiledermiljø. I periferien av det som er direkte formulert i NKR, men som vil være forankret i programstyrets opplegg for de obligatoriske delene, må institusjonen tilrettelegge for at stipendiaten leverer relevante undervisningsopplegg knyttet til undervisningsplikten. I henhold til det som er regulert i avtalen om deltagelse i programmet må institusjonen sikre forslag om gode veiledere, som har tilstrekkelig tid til oppgaven og til å sette seg inn i stipendiatprogrammets målsetninger og rammer. En tilsvarende viktig funksjon ligger i å fremme forslag om medlemmer til bedømmelseskomiteen for den enkelte stipendiats sluttbedømmelse. Kunst og kvalifikasjon ver 4 s. 4 av 10 sider

5 Oppsummert kan institusjonens tilretteleggelsesansvar oppsummeres i 7 punkt: 1. Styrking av og integrering i fagmiljø 2. Fag- og prosjektspesifikt opplæringstilbud, jfr. punkt 7 3. Framdrift og prosjektutvikling 4. Styrke det lokale miljøet for stipendiater/veiledere 5. Relevante undervisningsoppgaver 6. Rekruttering til bedømmelseskomiteer 7. Utvikle relevante fag- og prosjektspesifikke kurs, samt kurs som kan ha relevans for et antall stipendiater på tvers av institusjoner og disipliner, se Kap Programstyrets oppgaver Programstyret har i et samlet perspektiv det overordnede ansvaret for programmet, både formelt, driftsmessig og for gjennomføringen. I forhold til NKR ligger programstyrets ansvar i å fastsette ansvarsdelingen mellom de sentrale aktørene, føre tilsyn med denne ansvarsdelingen og å gjennomføre de obligatoriske aktivitetene som hører inn under programstyret selv. I opplegget for samlinger, seminarer og fag-/prosjektspesifikke kurs, slik det beskrives nedenfor, er det programstyret som planlegger og arrangerer samlingene og seminarene samt informerer i forhold til de fag- /prosjektspesifikke opplæringstilbudene, og andre tilbud i institusjonenes regi. Programstyrets rolle i forhold til å oppfylle kravene i NKR, er særlig knyttet til at stipendiatene får innsikt og forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid (Artistic Research) i et overordnet, nasjonalt og internasjonalt perspektiv, sørge for erfaringsdeling, for at det foregår en regelmessig drøfting av kunstneriske resultater i et KU-perspektiv og for langsiktig utvikling av metoder og begreper rundt kunstnerisk kritisk refleksjon. Dette ansvaret knytter seg til de fleste enkeltelementene i rammeverket, og innenfor både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. Stikkord for denne dimensjonen vil være innsyn i et mangfold av kunstneriske praksiser, plassering av Artistic Research i forhold til internasjonale dimensjoner og relevante tradisjoner, rolleforståelse og ambisjonsnivå, diskursiv artikuleringsevne, metodedrøftinger, fokus på kunstnerisk kritisk refleksjon og erfaringsoverføring mellom stipendiatene (både innenfor og på tvers av årskull) og mellom de forskjellige fagdisipliner, opphavsrett, kildebruk, fagetisk forståelse og faglig uavhengighet. Engelsk som arbeidsspråk vil være en viktig element i å oppøve evnen til å delta i fagdebatter i internasjonale fora. Kunst og kvalifikasjon ver 4 s. 5 av 10 sider

6 Programstyret går inn for å benytte tre hovedformer for å ivareta disse dimensjonene: 1. Årlige stipendiatsamlinger (hver vår) som langt på vei bygger på erfaringene og praksis som er etablert frem til nå, og med prosjektpresentasjoner av stipendiatene i en rullerende syklus. 2. Disse samlingene suppleres med en ny form for årlig stipendiatsamling (hver høst), som arrangeres i samarbeid med vertsinstitusjoner på rullerende basis, og med hovedfokus på presentasjon og drøfting av kunstneriske resultater. 3. Programstyret foreslår å etablere en årskull-basert seminarrekke, som bygger videre på erfaringene fra de obligatoriske kursene. Disse seminarene skal være temabasert, knyttet opp til hovedelementene i det som er skissert ovenfor og gjennomføres i løpet av de to første stipendiatårene, se nærmere spesifikasjon i Kap 4.2 og Vedlegg 2 og 3. Programstyrets ansvarsområder kan beskrives i 6 punkt: 1. Tematisering og synliggjøring av det tverrfaglige aspektet 2. Utvikling og forståelse av KU i et internasjonalt perspektiv 3. Arrangere stipendiatsamlinger og -seminarer 4. Tilby veilederopplæring i forhold til regelverk, rutiner og prosedyrer samt de tverrfaglige verdiene i programmet. 5. Ivareta likhet og kvalitetssikring i forhold til opptaks- og sluttbedømmelsesprosedyrer 6. Bidra til informasjon om fag- og prosjektspesifikke opplæringstilbud mm. fra institusjonene. 3 Struktur og innhold for programmets obligatoriske aktiviteter Programmets obligatoriske deler vil bestå av: 6 stipendiatsamlinger i regi av programstyret; 4 stipendiatseminar i regi av programstyret (samlinger og seminarer utgjør til sammen 20 st.p.); Et antall valgfrie fag-/prosjektspesifikke kurs i regi av institusjonene eller andre (10 st.p.); Undervisningsplikt. Kunst og kvalifikasjon ver 4 s. 6 av 10 sider

7 3.1 Stipendiatsamlingene I stipendiatsamlingene skal fokus ligge på å fremme forståelsen av kunstnerisk utviklingsarbeid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, på programmets tverrfaglige dimensjoner, på stipendiatenes kompetanse til å presentere prosjektet i en flerfaglig sammenheng, relevante visningsformer og tilrettelegge for drøfting av prosjektets overordnede dimensjoner. For å tilføre samlingene flere dimensjoner og et større fokus på kunstneriske resultater, legger programstyret opp til at stipendiatsamlingene får to forskjellige typer arenaer for presentasjon og diskusjon: 3 av stipendiatsamlingene (vårsamlingene) fokuserer på prosjektpresentasjoner og diskusjon på egnet konferansested/-hotell. De tre hovedtemaene for stipendiatenes prosjektpresentasjoner vil være: o Introduksjonspresentasjonen (første vårsamling), o En utfordring i prosjektet m/opponent (andre vårsamling) o Prosjektet foran sluttvurderingen (tredje vårsamling) 3 av stipendiatsamlingene (høstsamlingene) avvikles i rammen av institusjonenes lokaler, med hovedfokus på visning av prosjektarbeider og diskusjon rundt disse. På sikt bør disse samlingene samordnes med Prosjektprogrammets årlige seminar med samme fokus. Stipendiatsamlingene skal som tidligere bringe sammen stipendiater fra alle årskull, veilederne og institusjonsrepresentanter med sentrale oppgaver i forhold KU og oppfølging av stipendiatprogrammet ved egen institusjon. Deltagelse på stipendiatsamlingene vil være obligatorisk for alle stipendiater. Omfanget av deltagelsen vil være den samme som tidligere. 3.2 Stipendiatseminarene De nåværende obligatoriske kursene, skal erstattes av fire stipendiatseminarer. Seminarene skal ha tematisk fokus og ha faglig progresjon. De skal organiseres som intensive arbeidsøkter, med 2-4 dagers fortløpende varighet. Hovedelementer i seminarene vil være knyttet til å gi stipendiatene økt dybdekunnskap om kunstnerisk utviklingsarbeid, om relevante metoder for kunstnerisk kritisk refleksjon, dokumentasjon av kunstneriske resultater og om etiske dimensjoner knyttet til den faglige virksomheten. Det enkelte stipendiatseminaret skal ha følgende hovedfokus: 1. Kunstnerisk utviklingsarbeid: historikk, status, metoder mm. 2. Dokumentasjonsformer og kritisk refleksjon. 3. Etiske problemstillinger. Opphavsrett. Forholdet til tredjeperson. 4. Hvor går prosjektet kunstnerisk/utviklingen av refleksjonen og drøfting av egnede former. I tillegg bør det etableres en introduksjon til publiseringsmuligheten knyttet til Journal for Artistic Research. Kunst og kvalifikasjon ver 4 s. 7 av 10 sider

8 Stipendiatseminarene organiseres for det enkelte stipendiatkull, og vil ha en langt mer intim karakter enn samlingene. Seminarene bør legges opp til faste tidspunkt gjennom året, og programstyret vil ha ansvar for å engasjere seminarledere til det enkelt seminar. Deltagelse på stipendiatseminarene vil være obligatorisk for det aktuelle årskullets stipendiater. Denne delen av fellesprogrammet vil være klart større enn tidligere, men dette er en forutsetning for å styrke stipendiatenes forståelse av kunstnerisk utviklingsarbeid og for å oppfylle kravene i NKR. 3.3 Syklus for stipendiatprogrammet og den enkelte stipendiat: Årshjulet for stipendiatens forpliktelser i fellesprogrammet (se også vedlegg 3): Juni År 1: Opptak stipendiater Oktober År 1: Oppstart nye stipendiater & Stipendiatseminar 1 Oktober - Årlig: Stipendiatsamling (lokalisert til institusjon) Januar År 1: Stipendiatseminar 2 Mars - Årlig: Stipendiatsamling (konferansested/-hotell) Juni År 1: Stipendiatseminar 3 Februar År 2: Stipendiatseminar Fag- og prosjektspesifikk opplæringsdel Den fag- og prosjektspesifikke dimensjonen av programmets obligatoriske deler opprettholdes, og det vil fortsatt være vertsinstitusjonens ansvar å legge til rette for at stipendiaten skaffer seg den nødvendige individuelle kompetansen. Omfanget bør utgjøre rundt 10 studiepoeng. Innholdet i den fagog prosjektspesifikke delen utvikles, samtidig som det både generaliseres kursmessig og individualiseres for den enkelte stipendiat. Innspillene fra samlingen på Voksenåsen i oktober 2010 avspeilet en mengde ulike behov for skolering og ferdigheter i dokumentasjon, skriving og generell teori. Her ble det nevnt innføringskurs i flg.: Videodokumentasjon/videoessay, Skriving (Creative Writing, Rapport, Essay, Storytelling), Webdesign, Produksjonsdrift/-ledelse, Fotodokumentasjon, kunnskapsteori, Layout InDesign, presentasjon, iscenesettelse, estetikk/estetisk filosofi, kunstfilosofi, fenomenologi. Programstyret ser klart behov for at stipendiatenes kompetanse bør styrkes gjennom slike tilbud, men har ikke funnet at disse på samme måte utgjør en nødvendig felles referanseramme. Det foreslås derfor at slike ferdighetskurs, hører inn under institusjonens ansvarsområde i forhold til den enkelte stipendiats eller gruppe av stipendiaters behov. I dette perspektivet blir det da også naturlig å plassere ansvaret for utviklingen av relevante tilbud hos de medvirkende institusjonene. De største institusjonene innen fagfelt der flere institusjoner har stipendiater, bør kunne tilby kurs innenfor sitt spesifikke fagfelt med relevans også for stipendiatene utenfor egen institusjon. Programstyrets målsetning er at hver institusjon som har stipendiat(er) i programmet bør tilby minst ett tilbud pr. år. knyttet til den fag- og prosjektspesifikke opplæringsdelen. Stipendiaten må i samråd med institusjon og veiledere sette sammen en fag-/prosjektspesifikk del som samlet tilsvarer 10 studiepoeng. Omfanget vil være tilsvarende som tidligere. Kunst og kvalifikasjon ver 4 s. 8 av 10 sider

9 3.5 Undervisningsplikt En forutsetning for undervisning på høyt nivå er at den skal baseres på KU (og forskning). Selv om undervisning ikke er eksplisitt nevnt i kvalifikasjonsrammeverket, anser programstyret dette som helt vesentlig i utdannelsen av våre fremtidige undervisere. Verdien av undervisningserfaring kan dessuten leses som element i NKRs rubrikk om "formidling", "delta i diskurs" og "bidra til utviklingen av kunnskap". Undervisningsplikten utgjør i dag 8 uker inklusive forarbeid og eventuelt etterarbeid og skal normalt være gjennomført i løpet av de to første årene av stipendiatperioden. Denne videreføres i samme form og omfang, men i samsvar med praksis i sektoren for øvrig inngår den ikke i opplæringsdelen i programmet. 4 Implementering og fremdriftsplan 4.1 Stipendiatsamlingene Ser man isolert på selve strukturen og innholdet i foreslått opplegg for stipendiatsamlingene kan det være mulig å se dette fullt implementert fra høsten Implementeringstempoet må ses i sammenheng med hvor raskt det er praktisk mulig å gjennomføre en institusjonslokalisert samling og at eksisterende hotellavtaler og nye bestillinger etc. kan tilpasses dette. En alternativ tempoplan kan derfor ligge i å fase ny type samlinger inn til våren Det bør etableres en programkomité bestående av programstyremedlemmer, representanter fra de aktuelle vertsinstitusjonene og stipendiater for å utarbeide og planlegge hver av disse høstsamlingene. 4.2 Stipendiatseminarene Under forutsetning av at det gjennomføres kurs i opphavsrett for årskullene fra 2009 og 2010, vil kravet etter nåværende opplegg være oppfylt for disse stipendiatkullene. Det nye seminaropplegget bør implementeres fullt ut fra høsten Dette vil si at kullet fra 2011 går i gang med nytt opplegg fra oppstart. mens kullene fra 2010 og eldre kan få mulighet for å gå inn i deler av seminaropplegget der dette passer og det er ledig kapasitet. 4.3 Fag- og prosjektspesifikk opplæringsdel Et rimelig omfang av slike tilbud bør eksistere i tråd med det implementeringstempoet man velger, senest i løpet av Undervisningsplikt Der er ingen endring i opplegget for undervisningsplikten, og derfor heller ikke noen implementeringsdimensjon for denne. Kunst og kvalifikasjon ver 4 s. 9 av 10 sider

10 4.5 Økonomiske konsekvenser Utover at hver deltagende institusjon må ta ansvar for minst ett fagspesifikt kurstilbud, er det ikke lagt opp til noen endring av utgiftsfordelingen mellom programmet og institusjonene som følge av implementeringen av det reviderte opplegget. Departementet har for øvrig gitt uttrykk for at programstyret må foreta en løpende vurdering av hvordan fellesaktivitetene i programmet skal finansieres i forhold til den totale tildelingen som blir gitt til Stipendiatprogrammet. Bergen, den Hans Knut Sveen Johan A. Haarberg Vedlegg: Matrise for ivaretakelse og ansvarsfordeling i forhold til NKR Stikkord for faglig fokus og læringsutbytter stipendiatsamlinger og stipendiatseminarer Tidsforløp stipendiatperioden Mandat for arbeidsgruppen Kunst og kvalifikasjon ver 4 s. 10 av 10 sider

11 Vedlegg 1: Matrise for ivaretakelse og ansvarsfordelingen i forhold til NKR KUNNSKAP Hovedpartner for utviklingen Veileder Institusjon Programstyret Kandidaten... Prosjektspesifikt fokus Fagspesifikt fokus Fagområde-spesifikt fokus er i kunnskapsfronten innenfor sitt fagområde og behersker fagområdets kunstneriske problemstillinger og metoder Forstås primært prosjektspesifikt VeiledningssSamtaler - Prosjektgjennomganger Forstås primært fagspesifikt Kunstnerisk praksis - Seminarer Kurs Deltagelse i lokalt fagmiljø Møter med internasjonale nettverk Ad-hoc tilbud i kurs, konferanser, seminar etc. Plassering av Artistic Research Diskursiv artikuleringsevne Stipendiatsamlingene Stipendiatseminarene - kan vurdere hensiktsmessigheten og anvendelsen av ulike metoder og prosesser i kunstneriske utviklingsprosjekter Veiledningssamtaler - Prosjektgjennomganger Kunstnerisk praksis - Seminarer Kurs Deltagelse i lokalt fagmiljø Møter med internasjonale nettverk Stipendiatseminar Metodediskusjoner Erfaringsoverføring Introduksjon Kritisk refleksjon Stipendiatsamlinger kan bidra til utvikling av ny kunnskap, nye teorier, metoder, fortolkninger og dokumentasjonsformer innenfor fagområdet Veiledning i revisjon av prosjektbeskrivelse - Prosjektutviklingen generelt - Kunstnerisk kritisk refleksjon Seminarer Deltagelse i lokalt fagmiljø Møter med internasjonale nettverk Fokus på dokumentasjon av kunstneriske resultater Metodediskusjoner Erfaringsoverføring Stipendiatsamlinger Stipendiatseminarer Vedlegg 1, side 1 av 3

12 FERDIGHETER Hovedpartner for utviklingen Veileder Institusjon Programstyret Kandidaten... Prosjektspesifikt fokus Fagspesifikt fokus Fagområde-spesifikt fokus kan formulere problemstillinger for, planlegge og gjennomføre kunstnerisk utviklingsarbeid Veiledning i revisjon av prosjektbeskrivelsen - Realitetsvurdering av plan for gjennomføring av prosjektet samt kunstnerisk kritisk refleksjon Prosjektstyring Tilrettelegging for prosjektaktiviteter Realitetsvurdering av gjennomføringsplaner Produksjonsansvar Presentasjoner av eget prosjekt Aktiv deltakelse i drøfting av andres prosjekt Stipendiatsamlinger Stipendiatseminarene kan drive kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå - kan håndtere komplekse faglige spørsmål og utfordre etablert kunnskap og praksis på fagområdet Realitetsvurdering - Internasjonalt nettverk Prosjektgjennomføringen Kunstnerisk kritisk refleksjon Kontekstualisering av prosjektet Ansvar for veiledervalg Kontakt med veiledere Kvalitetssikring underveis Vurdering av sluttoppmeldingen Synliggjøring av prosjekt Tilrettelegge for deltagelse i internasjonale fora Rolleforståelse Ambisjonsnivå Ambisjonsoverlevering Prosjektutviklings-syklus Rollemodeller Stipendiatsamlingen Stipendiatseminarene Tilrettelegge for konstruktiv kunstnerisk kritisk refleksjon Stipendiatsamlingene Stipendiatseminarene Vedlegg 1, side 2 av 3

13 GENERELL KOMPETANSE Hovedpartner for utviklingen Veileder Institusjon Programstyret Kandidaten... Prosjektspesifikt fokus Fagspesifikt fokus Fagområde-spesifikt fokus kan identifisere relevante Samtaler Etiske retningslinjer Besørge etiske problemstillinger og Kartlegging/bevisstgjøring ansvarsavklaring utøve sitt kunstneriske relevante problemstillinger utviklingsarbeid med faglig integritet kan styre komplekse tverrfaglige arbeidsoppgaver og prosjekter kan formidle kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom relevante nasjonale og internasjonale kanaler Prosjektavhengig Kartlegging/bevisstgjøring av prosjektpartnere Visning av stipendiatens kunstnerisk resultater Kunstnerisk kritisk refleksjon Dokumentasjonsstrategi/for mer Formidlingsplan Relevant produsentkompetanse Arrangere seminar/workshop om eget prosjekt Erfaringsoppfølging Bidra til kanalvalg i publiseringssammenhenger. Sørge for ressurser til gjennomføringen Tilrettelegge for relevant og hensiktsmessig undervisningsplikt Rolleforståelse Opphavsrett Kildebruk og referanser Kopiering Tredjeperson Faglig uavhengighet Stipendiatsamlingene Stipendiatseminarer Drøfting av resultater i fellesfaglige fora Stipendiatsamlingene Stipendiatseminarene kan delta i debatter innenfor fagområdet i internasjonale fora kan vurdere behovet for, ta initiativet til og drive innovasjon Internasjonal dimensjon i veiledning Innovasjon ligger immanent i den kunstneriske praksis.. Tilrettelegge for deltagelse i internasjonale fora Arrangere/delta i prosjektrelaterte seminarer Prosjektutviklingen og prosjektgjennomføringen genererer relevant kompetanse Presentasjoner Engelsk som arb.språk Stipendiatsamlingene Stipendiatseminarene Vedlegg 1, side 3 av 3

14 Vedlegg 2 Faglig fokus for stipendiatsamlinger og stipendiatseminarer Grunnlagsdokument for høringsnotat om ny organisering av programmets obligatoriske deler. STIPENDIATSAMLINGENE: Høstsamling: Mål: Metode: Kunstneriske resultater i fokus for faglig diskurs og begrepsdannelse Styrke dialogen rundt KU Presentasjon av utvalgte kunstneriske arbeid som diskursivt grunnlag bidrar til utviklingen av kunstneriske begrepsapparat i et flerfaglig miljø. Koordineres med Prosjektprogrammets årlige samling Omfang: Tidspunkt: 2 dager m/1 overnatting med 2 4 visninger/diskusjon Midt oktober hvert år? Faglig ansvar: Rullerende arbeidsgruppe med deltagere fra programstyret, stipendiater og lokalt vertskap Arrangeres i samarbeid med lokale institusjoner (vertskap) med tilgang til relevante visningssteder for kunstnerisk prosess og produksjon, så som i Bergen, Oslo, Trondheim, Tromsø? Vårsamling: Mål: Metode: Stipendiatprosjektenes utviklingsstadier i fokus. Første år: Prosjektpresentasjon Andre år: En utfordring i prosjektet m/opponent Tredje år: Foran sluttvurderingen Hva vil bedømmelseskomiteen utfordre meg på? Omfang: Tidspunkt: 2 dager m/1 overnatting Midt mars hvert år (NB: NMH)? Faglig ansvar: Rullerende arbeidsgruppe i programstyret Arrangeres på konferansehotell, så som Voksenåsen (antagelig Oslo-basert ut fra kostnadsvurderinger) Program for kunstnerisk utviklingsarbeid c/o Kunst- og designhøgskolen i Bergen, Strømgaten 1, 5015 Bergen Telefon Telefaks

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 -

Sammendrag. Rapport fra 2013. Planer for 2014 Fra plandelen for 2014 vil vi spesielt peke på følgende: - 3 - INNHOLD: Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 1.1. Om KHiB... 4 1.2. Styrets rapportering... 5 1.2.1. Styrets sammensetning / styret som kollegialt organ /styrets arbeidsform. 5 1.2.2. Styrets arbeid med

Detaljer

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014

S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15. Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 S T Y R E S A K # 22/15 STYREMØTET DEN 23.04.15 Vedrørende: KVALITETSUTVIKLING VED KHIB ÅRSRAPPORT 2013-2014 Forslag til vedtak: Styret tar årsrapporten for 2013-2014 til orientering. Vedlegg: Saksfremlegg

Detaljer

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse

Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Én ph.d. grad for fremtidens behov? Kunnskap, ferdigheter, generell kompetanse Innstilling fra en arbeidsgruppe oppnevnt av UHRs styre i samarbeid med Forskningsutvalget 9. februar 2012 1 Innhold Sammendrag

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk. profesjonsutdanninger trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for praktiskpedagogisk utdanning for profesjonsutdanninger trinn 8-13 Innhold Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013

Norges Handelshøyskole. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Norges Handelshøyskole Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Februar 2013 Institusjon: [Institusjon] Dato for vedtak: 28.02.2013 Sakkyndige: Airi Rovio-Johansson Håkon Stødle Bjørn Jan

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1

FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING. Sør-Trøndelag fylkeskommune. Mai 2014 - TITTEL - 1 FORVALTNINGSREVISJON FAGOPPLÆRING Sør-Trøndelag fylkeskommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Sør-Trøndelag fylkeskommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Skriving i alle fag II

Skriving i alle fag II Acta Didactica 4/2009 Ellen Bratlie, Karl Henrik Flyum, Kristin Helstad, Live Løveid (redaktører) Skriving i alle fag II underveisrapport fra et samarbeidsprosjekt mellom Nadderud videregående skole og

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark

Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot. Styret Høgskolen i Telemark Arkivsak-dok. 14/02512-20 Arkivkode. Saksbehandler John William Viflot Saksgang Styret Høgskolen i Telemark Møtedato S-SAK 26/15 - STRATEGISK SATSNING PÅ E-LÆRING Saken i korte trekk Høgskolen i Telemark

Detaljer

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning

En helhetlig tilnærming til lærerutdanning En helhetlig tilnærming til lærerutdanning Rapport fra en arbeidsgruppe nedsatt av Nasjonalt råd for lærerutdanning Oslo 1. september 2011 1 1 1. versjon som ble sendt til KD var datert 15.08.2011. En

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø

RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø RAPPORT 2013:4 Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering av implementeringen av fellesemne ved det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Tromsø Margrete Gaski Tittel: Ikke «Hel(t)-Fe(i)l»? Evaluering

Detaljer

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger

NTNU. Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene. Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger STF50 A05169 / 82-1403719-0 ISBN RAPPORT Bakgrunn for kompetansesatsning om universell utforming i utdanningsinstitusjonene Del 1 Oppsummeringer og anbefalinger LIV ØVSTEDAL NTNU Institutt for bygg, anlegg

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer