Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Adrian Tollefsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomiplan 2016-2019 med satsingsområder og årlige mål for 2016. Saksordfører: Adrian Tollefsen"

Transkript

1 ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2015/ /2015 Arkiv: 145 Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 70/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Saksopplysninger/vurderinger Det er et stort behov for omstilling i mange av kommunens tjenester i årene som kommer. Dette er et langsiktig arbeid, og har som mål at kommunens tjenester skal være framtidsrettet både med hensyn til økonomisk bærekraft og innbyggeres ønske om å mestre egne liv. Dette innebærer at ledere og ansatte i kommunen må tenke nytt om egen rolle. Vi utfordres på å innlede samarbeid med aktører utenfor kommunens egen organisasjon, vi må ta i bruk ny teknologi som bidrar til trygghet i folks hjem og vi må gjøre tydeligere prioriteringer i hverdagen. Kommunen er i en utfordrende økonomisk situasjon, samtidig som styringsinformasjonen vi har per i dag, ikke er god nok. Dette vil få betydelig oppmerksomhet i 2016, og vil gi et tryggere grunnlag for budsjettarbeid mot Det satses på ledelse i kommunen, og et toårig lederutviklingsprogram er igangsatt høsten Øvre Eiker har hatt en vesentlig økning i langsiktig gjeld de siste årene. Under forutsetning av at investeringene må lånefinansieres i perioden vil handlingsregelen bli overskredet i hele økonomiplanperioden. Eikertun ligger oppå handlingsregelen, men tanken var at det skulle utjevne seg ved å se investeringsnivået over en lengre tidsperiode. Rådmann vil ikke anbefale å bryte handlingsregelen i 2016 og minner om at omfanget på investeringer påvirker kommunens handlingsrom, og får direkte konsekvenser for driften av tjenestene. Kvalitet på innholdet i tjenestene og vedlikehold av eksisterende bygg bør ikke komme i skyggen av nye investeringer. Det er lagt et innsparingskrav på alle seksjoner i Rådmannen understreker behovet for ansvarlighet i alle ledd i den situasjonen kommunen er i. Skolebehovsplanen ble utarbeidet i På grunn av lavere befolkningsvekst enn forutsatt, har rådmann satt i gang arbeidet med en revidert skolebehovsplan. Det ble i 2014 fattet vedtak om at utbygging av Vestfossen barneskole og Vestfossen ungdomsskole skulle stå ferdig til skolestart 2017/2018. For Vestfossen barneskole er kapasiteten en utfordring allerede. En utbygging av Vestfossen ungdomsskole vil gi overkapasitet de neste årene. I rådmannens forslag til investeringsbudsjett er ferdigstillelse av skoleutbyggingen i Vestfossen utsatt med ett år. Helse og omsorgstjenestene er i gang med omstilling, og vi begynner å se at innførte tiltak virker. Omstillingen vil imidlertid ta mer tid enn forutsatt. Vi skal endre en døgnkontinuerlig tjeneste, det er en tung skute å snu. Samtidig gir omstillingen mulighet for å løfte blikket mot fremtidens omsorgstjeneste og Øvre Eiker bør ha ambisjoner på dette området. 1

2 Innflyttingen på nye Eikertun våren 2016 er et stort løft, logistikken rundt flytting av svært sårbare mennesker krever nøye planlegging. Samtidig skal de gamle byggene også tas i bruk på nye måter. Fleksibel bruk av byggene er et stikkord for at dette skal bli vellykket. Boligsituasjonen i kommunen er krevende. Mange sliter med å komme inn på boligmarkedet, og enkelte strever med å beholde et boforhold. Dette er et problem kommunen må finne løsninger på i årene som kommer. Det har vært satset på stedsutvikling i Øvre Eiker over tid. Stedsutvikling videreføres med innbyggerinvolvering via grendeutvalgene som sentralt element. For at Øvre Eiker også i framtiden skal være i tet når det gjelder lokalsamfunnsengasjement, vil vi i 2016 starte et strategisk arbeid knyttet til bruker- og innbyggerinvolvering. Målet med det er å finne nye former for slik involvering, for å treffe enda flere innbyggere og ta i bruk nye kanaler for folks engasjement. Skolene i Øvre Eiker har over tid jobbet strategisk med bedring av skoleresultatene. Systematisk arbeid basert på forskning, samarbeid med et høgskolemiljø og fokus på ledelse er de viktigste forklaringene på at vi lykkes. Trykket på skoleresultater opprettholdes, samtidig med at det skal jobbes med å videreutvikle skolenes kollektive praksis. Det gis et barnehagetilbud av god kvalitet i Øvre Eiker. Kommunens bunnplanke er at ungene skal bli sett, hørt og verdsatt med andre ord anerkjent som den de er. Det jobbes systematisk med utvikling av det personlige lederskapet hos styrerne og de pedagogiske lederne i barnehagene. Næringsutvikling har vært et prioritert område de siste årene. Arbeidet skal videreføres, og en ny næringsplan skal vedtas i Kommunens rolle som tilrettelegger for næringslivet er i ferd med å finne en fruktbar form. Det legges opp til et meget stramt løp knyttet til Buskerudbyen og arbeidet med Buskerudbypakke 2 våren En statlig prioritering av Buskerudbypakke 2 forutsetter at alle partnerne i Buskerudbyen er enige om innholdet i pakken. By- og kommunestyrene i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker og fylkestinget i Buskerud fylkeskommune må fatte likelydende vedtak i kan kalles et analyseår for Øvre Eiker. Vi skal ved utgangen av 2016 vite mer om hvor vi står, og dermed vite mer om alternative veier og kommunens handlingsrom framover. Driftsbudsjettet for 2016 Brutto driftsbudsjett er på ca. 1,2 mrd.kr og netto driftsresultat er på 1,1 %. Fylkesmannen anbefaler kommunene til å legge et budsjett som gir et netto driftsresultat på 1,75 %. Driftsbudsjettet er lagt frem med et udisponert beløp på 1,35 mill.kr. Rådmann foreslår en teknisk justering fra tidligere år. Bruk og avsetning til selvkostfondene for vann og avløp for å avslutte selvkostområdet i balanse ble tidligere ført i budsjett- og regnskapsskjema 1A. For at ikke resultatet i vann og avløp (VA) skal forstyrre i rammen til teknisk seksjon foreslås fondsføringene gjennomført innenfor seksjonens ramme. Ved årsrapporten vil selvfølgelig kommunestyret bli informert om resultatet innenfor VA. Investeringsbudsjettet for 2016 Investeringsbudsjettet viser en brutto investering i anleggsmidler på 265,9 mill.kr. Netto låneopptak er beregnet til 239,3 mill.kr. I det beløpet er mellomfinansiering av investeringstilskuddet knyttet til nytt bygg på Eikertun på 63,5 mill.kr medregnet. Tilskuddet forventes mottatt i løpet av 2016 og mellomfinansiering vil da bli nedbetalt i sin helhet. Gebyrer Det er foretatt noen justeringer i gebyrene, og jevnt over er gebyrene økt med deflator på 2,7 %. Gebyrer fra IKS der kommunen er deltager og Kirkelig fellesråd er forslag vedtatt i selskapene. 2

3 Budsjettreglement Følgende endringer foreslås i budsjettreglementet: Punkt 4.4. Garantier. Eksisterende tekst: Når kommunen stiller garanti for tredjepersons økonomiske forpliktelse, vil kommunen bare forplikte seg ved simpel kausjon. Sentrale långivere som f.eks. Kommunalbanken krever kommunal selvskyldnergaranti for å gi lån. Det finnes eksempler på at lag/foreninger bygger ut lokaler som kommunen inngår langvarig leieavtale med. I slike tilfeller risikerer kommunen å pådra seg selv ekstra kostnader ved eksisterende bestemmelse. Rådmann foreslår derfor følgende ny tekst: Selvskyldner- eller simpel garanti vedtas i hver enkelt sak avhengig av hva garantien omfatter og hvem den gis til. Punkt 6 Avsetninger ved årets slutt. Rådmann foreslår et nytt punkt 6.2: Investeringsbudsjett/-regnskap: Ubenyttede, bevilgende midler til investeringsprosjekter overføres til neste år inntil prosjektet er fullført. Rådmannen gis fullmakt til å foreta overføringene. Dagens fullmakter krever at kommunestyret må vedta overføring for hvert enkelt prosjekt. Dersom det foreslås endringer mellom prosjektene, vil det fortsatt bli fremmet til politisk behandling. Vedlegg 1 Økonomiplan rådmannens forslag 2 Budsjettreglement 2016 Øvre Eiker kommune 3 Fylkesmannens brev til forslag til statsbudsjett Kirkelig fellesråd - budsjett 2016 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) Rådmannens anbefaling Økonomiplan , Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan , Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas Budsjettert låneopptak i 2016 på kr til investeringer, inkludert mellomfinansiering til nytt bygg på Eikertun med kr vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag Gebyrer og betalingssatser for 2016 vedtas Budsjettreglement for 2016 vedtas Vann og avløpsområdet skal 100 % finansieres av gebyrinntekter Begrunnelse Økonomiplan for , Satsingsområder og årlige mål for 2016 opprettholder et forsvarlig og godt tjenestetilbud og prioriterte investeringer i infrastruktur og bygg. Budsjettet er stramt og vektlegger omstilling, organisasjonsutvikling og nøktern drift. Tilrettelegging for aktiv deltakelse fra innbyggerne videreføres og skal ta nye steg i

4 Behandling i Formannskapet Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til punkt 1 og på vegne av H, Frp og Krf: Tillegg til rådmannens 1. og eventuelt 2. kulepunkt A Driftsbudsjettet A 1. Prosjektlederstilling for næringsplanen dekkes av driftsbudsjettet for Samfunnsutvikling med 1,1 mill. kr. og belastes ikke fond. Stillingens omfang og innhold endres ikke. A 2. Rammen for Grunnskole økes med kr. for styrking av sommerskolen. A kr. overføres disposisjonsfond fritt Saldering: Økt ramme grunnskolen kr Avsatt til disposisjonsfond fritt kr. Benyttet kr. Til disposisjon kr. ========== ========= B Investeringsbudsjettet Innsparinger B 1. Prosjekt 5101 Startlån reduseres til Innsparing B 2. Prosjekt 6131 Påkostninger bygg - Diverse tiltak utsettes. Innsparing B 3. Prosjekt 6134 Bygningsmessige oppgradering Rådhuset Utskifting av vinduer og univ. utform. av festsal gjennomføres, kontorombygging gjennomføres ikke. Innsparing B 4. Prosjekt Maskin og utstyr vei og parkanlegg Prosjektet reduseres med som omdisponeres til kjøp av urv erk til rådhuset. B 5. Prosjekt Teknisk sentral ombygging strykes. Innsparing B 6. Total innsparing: kr. hvorav benyttes til ekstra nedbetaling av Startlån i Husbanken benyttes til redusert låneopptak. C Verbalforslag C 1. Barnehage Rådmannen bes utrede hvilke økonomiske konsekvenser det får om vi innfører fleksibelt opptak eller 2 opptak pr. år. C 2. Seksjon Fellestjenester m. m. Seksjonslederne har ansvar for innsparing i egen seksjon og vurdering av ledige stillinger. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på reduksjon av stillinger. Målet var at stillinger skulle stå ledige til konsekvenser var utredet. Det var også et mål at andel administrative stillinger skulle reduseres samtidig som stillinger ut mot innbyggerne skulle skjermes. Vi ber om en redegjørelse for resultatet av dette arbeidet og en vurdering av i hvilken grad vi har lyktes. C 3. C 4. Teknisk seksjon Rådmannen bes gjennomføre et fullstendig budsjett- og regnskapsmessig skille for VA og resten av teknisk seksjon for 2016 og komme tilbake til kommunestyret med ny budsjettinndeling. Seksjon samfunnsutvikling 4

5 Rådmannen bes innføre selvkostprinsippet i byggesak i løpet av 2. halvår C 5. Seksjon Helse og Omsorg Det vedtatte prosjektet «Arbeid for trygd» skal evalueres i løpet av 1. halvår Begrunnelse Som rådmannens Sverre Pedersen (A) fremmet følgende forslag på vegne av A, Sp, SV og MDG: Tillegg til rådmannens kulepunkt 1: Kr. 350 Disponeres til toleransearbeid i ungdomsskolen. Kr. 50 Disponeres til prosjekt Grønn økonomi Kr Tillegges budsjett barnehage Kr. 600 Tillegges budsjett skole og skal benyttes i 1. til 4. trinn Kr. 30 disponeres til å strømme kommunestyret live på nett. Kr. 75 tilføres grendeutvalgene Møtegodtgjøring for politikere reduseres med kr Ubundne avsetninger reduseres til kr Resterende kr dekkes av ubenytta midler. Toleransearbeidet i kommunen er viktigere enn noen gang. Arbeidet som gjøres på ungdomstrinnet er svært viktig. Forslaget er ment å støtte opp rundt dette arbeidet og gi lærere større mulighet til å jobbe med toleransearbeidet gjennom året. Grønn økonomi foreslås tilført et beløp for å sikre medvirkning og avklare veien videre. Barnehage og småskoletrinnet må skjermes for kuttene foreslått i rådmannens budsjett. Midlene til barnehagen må ses på som første skritt til økt grunnbemanning i barnehagene. Våre kommunale barnehager har lavere bemanning enn private barnehager i egen kommune, enn landsgjennomsnittet og KOSTRA gruppe 7. For å oppnå kommunestyrets egen strategi for økt kvalitet i barnehage er tilførte midler nødvendig. Dette er også et ledd i tidlig innsats. Her må vi starte i barnehagen. For å øke interessen for og muligheten til å følge politiske prosesser og vedtak, er strømming av kommunestyrets møter et minimum. Viktigheten av dette kan lett begrunnes ved den lave valgdeltakelsen. By- og Grendeutvalgenes arbeid er viktig for kommunen og for lokalsamfunnene. Det tilføres ytterligere kr ,- for å styrke grendeutvalgenes arbeid som bindeledd mellom kommunen og lokalsamfunnene. Det er viktig å sikre tettere kontakt mellom befolkningen, by- og grendeutvalg og kommunen i beste sammen-med-ånd. By- og grendeutvalgene oppfordres til å gjennomføre minst 2 informasjonskvelder/dager i året hvor grendeutvalgets medlemmer er tilstede sammen med inviterte folkevalgte/kommuneadministrasjonsfolk som svarer/informerer om aktuelle saker/tema. Møtegodtgjørelse for politikerne økes ikke i 2016 i forhold til I et budsjett hvor det kuttes i alle seksjoner mener vi det ikke er riktig å øke budsjettposten for politikernes møtegodtgjørelse. Dersom det er behov for å fremme egen sak for satsene her, ønskes dette velkommen. Vi forventer at regjeringen stiller opp med midler til alle nye eller endrede oppgaver for kommunene. Derfor mener vi at det er forsvarlig å innhente kr fra ubundne avsetninger. 5

6 Rådmannens kulepunkt 3 med følgende tillegg: Purregebyr for biblioteket legges om innenfor ramma. Barn skal ikke pålegges purregebyr. Purregebyr for voksne justeres tilsvarende. Barn skal ikke pålegges purregebyrer i et kommunalt gebyrreglement. Slike gebyrer passer dårlig i en kommune som satser på leseferdigheter hos barn. Verbalforslag: Det skal lages en utredning om levekår for de som bor i kommunale boliger. Basert på denne undersøkelsen skal det utredes alternativer for kommunal bostøtte og eventuell effekt av denne. Det utredes boligprosjekt Leie til Eie for personer og familier i etableringsfasen. Kommunen vil fremover bosette langt flere flyktninger og asylsøkere enn til nå. I tillegg til kommunal innsats er det viktig å få til et nært samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner for å lykkes med en god integrering. Husleiekostnader i kommunale boliger er høye og har økt de siste åra. De totale bokostnadene har derfor økt tilsvarende. Det er derfor viktig å undersøke hvordan dette påvirker de som disponerer slike boliger og hvorvidt det er behov ordninger for å avhjelpe vanskelige situasjoner. Det er boligmangel for utsatte grupper i Øvre Eiker. Leie til eie-prosjekter er gjennomført i flere kommuner, deriblant Drammen, med stort hell. Det er behov for å utrede, med sikte på gjennomføring, hvordan dette kan igangsettes i Øvre Eiker. Avstemming: Rådmannens kulepunkt 1 m/ endringer fremmet av A. Tollefsen (A 1 3) ble satt opp mot rådmannens kulepunkt 1 m/ endringer fremmet av S. Pedersen. Rådmannens kulepunkt 1 m/ endringer fremmet av A. Tollefsen ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer som innstilling for kommuestyret. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 2 ble satt opp mot rådmannens anbefaling til kulepunkt 2 m/ endringer fremmet av A. Tollefsen. Rådmannens kulepunkt 2 med endringer fremmet av A. Tollefsen ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer som innstilling for kommunestyret. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 3 ble satt opp mot rådmannens anbefaling til kulepunkt 3 m/ endringer fremmet av S. Pedersen. Rådmannens kulepunkt 3 med endringer fremmet av S. Pedersen ble enstemmig vedtatt som innstilling for kommunestyret. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 4 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Rådmannens anbefaling til kulepunkt 4 ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Verbalforslag fremmet av A. Tollefsen (C1 5) ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Verbalforslag fremmet av S. Pedersen ble enstemmig tiltrådt som innstilling for kommunestyret. Vedtak i Formannskapet Økonomiplan , Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan , Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas med følgende endringer: 6

7 A 1. Prosjektlederstilling for næringsplanen dekkes av driftsbudsjettet for Samfunnsutvikling med 1,1 mill. kr. og belastes ikke fond. Stillingens omfang og innhold endres ikke. A 2. Rammen for Grunnskole økes med kr. for styrking av sommerskolen. A kr. overføres disposisjonsfond fritt Saldering: Økt ramme grunnskolen kr Avsatt til disposisjonsfond fritt kr. Benyttet kr. Til disposisjon kr. ========== ========= Budsjettert låneopptak i 2016 på kr til investeringer, inkludert mellomfinansiering til nytt bygg på Eikertun med kr vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag med følgende endringer: B 1. Prosjekt 5101 Startlån reduseres til Innsparing B 2. Prosjekt 6131 Påkostninger bygg - Diverse tiltak utsettes. Innsparing B 3. Prosjekt 6134 Bygningsmessige oppgradering Rådhuset Utskifting av vinduer og univ. utform. av festsal gjennomføres, kontorombygging gjennomføres ikke. Innsparing B 4. Prosjekt Maskin og utstyr vei og parkanlegg Prosjektet reduseres med som omdisponeres til kjøp av urv erk til rådhuset. B 5. Prosjekt Teknisk sentral ombygging strykes. Innsparing B 6. Total innsparing: kr. hvorav benyttes til ekstra nedbetaling av Start lån i Husbanken benyttes til redusert låneopptak. Gebyrer og betalingssatser for 2016 vedtas Purregebyr for biblioteket legges om innenfor ramma. Barn skal ikke pålegges purregebyr. Purregebyr for voksne justeres tilsvarende. Barn skal ikke pålegges purregebyrer i et kommunalt gebyrreglement. Slike gebyrer passer dårlig i en kommune som satser på leseferdigheter hos barn. Budsjettreglement for 2016 vedtas Vann og avløpsområdet skal 100 % finansieres av gebyrinntekter Verbalforslag: C 1. Barnehage Rådmannen bes utrede hvilke økonomiske konsekvenser det får om vi innfører fleksibelt opptak eller 2 opptak pr. år. C 2. Seksjon Fellestjenester m. m. Seksjonslederne har ansvar for innsparing i egen seksjon og vurdering av ledige stillinger. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på reduksjon av stillinger. Målet var at stillinger skulle stå ledige til konsekvenser var utredet. Det var også et mål at andel administrative stillinger skulle reduseres samtidig som stillinger ut mot innbyggerne skulle skjermes. 7

8 Vi ber om en redegjørelse for resultatet av dette arbeidet og en vurdering av i hvilken grad vi har lyktes. C 3. C 4. C 5. Teknisk seksjon Rådmannen bes gjennomføre et fullstendig budsjett- og regnskapsmessig skille for VA og resten av teknisk seksjon for 2016 og komme tilbake til kommunestyret med ny budsjettinndeling. Seksjon samfunnsutvikling Rådmannen bes innføre selvkostprinsippet i byggesak i løpet av 2. halvår Seksjon Helse og Omsorg Det vedtatte prosjektet «Arbeid for trygd» skal evalueres i løpet av 1. halvår Det skal lages en utredning om levekår for de som bor i kommunale boliger. Basert på denne undersøkelsen skal det utredes alternativer for kommunal bostøtte og eventuell effekt av denne. Det utredes boligprosjekt Leie til Eie for personer og familier i etableringsfasen. Kommunen vil fremover bosette langt flere flyktninger og asylsøkere enn til nå. I tillegg til kommunal innsats er det viktig å få til et nært samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner for å lykkes med en god integrering. Begrunnelse Økonomiplan for , Satsingsområder og årlige mål for 2016 opprettholder et forsvarlig og godt tjenestetilbud og prioriterte investeringer i infrastruktur og bygg. Budsjettet er stramt og vektlegger omstilling, organisasjonsutvikling og nøktern drift. Tilrettelegging for aktiv deltakelse fra innbyggerne videreføres og skal ta nye steg i Begrunnelse til verbalforslag fremmet av S. Pedersen: Husleiekostnader i kommunale boliger er høye og har økt de siste åra. De totale bokostnadene har derfor økt tilsvarende. Det er derfor viktig å undersøke hvordan dette påvirker de som disponerer slike boliger og hvorvidt det er behov ordninger for å avhjelpe vanskelige situasjoner. Det er boligmangel for utsatte grupper i Øvre Eiker. Leie til eie-prosjekter er gjennomført i flere kommuner, deriblant Drammen, med stort hell. Det er behov for å utrede, med sikte på gjennomføring, hvordan dette kan igangsettes i Øvre Eiker. Behandling i Kommunestyret Adrian Tollefsen (H) fremmet følgende tilleggsforslag til kulepunkt 1, på vegne av H, Frp og Krf: Det bevilges til sammen kr ,- til by- og grendeutvalgene, altså kr ,- til hver. By- og grendeutvalgene skal bruke av disse pengene til å arrangere minst ett folkemøte i hvert byog grendeutvalg i løpet av 2016 hvor de skal forankre sine planer og hvor alle nye innbyggere i tettstedet blir spesielt invitert. Det er viktig for Øvre Eiker å sikre god integrering og legge til rette for at nye innbyggere får medvirke lokalt. 8

9 Sverre Pedersen (A) fremmet forslag tidligere fremmet i formannskapet på vegne av A, Sp, SV og MDG: Tillegg til rådmannens kulepunkt 1: Kr. 350 Disponeres til toleransearbeid i ungdomsskolen. Kr. 50 Disponeres til prosjekt Grønn økonomi Kr Tillegges budsjett barnehage Kr. 600 Tillegges budsjett skole og skal benyttes i 1. til 4. trinn Kr. 30 disponeres til å strømme kommunestyret live på nett. Kr. 75 tilføres grendeutvalgene Møtegodtgjøring for politikere reduseres med kr Ubundne avsetninger reduseres til kr Resterende kr dekkes av ubenytta midler. Toleransearbeidet i kommunen er viktigere enn noen gang. Arbeidet som gjøres på ungdomstrinnet er svært viktig. Forslaget er ment å støtte opp rundt dette arbeidet og gi lærere større mulighet til å jobbe med toleransearbeidet gjennom året. Grønn økonomi foreslås tilført et beløp for å sikre medvirkning og avklare veien videre. Barnehage og småskoletrinnet må skjermes for kuttene foreslått i rådmannens budsjett. Midlene til barnehagen må ses på som første skritt til økt grunnbemanning i barnehagene. Våre kommunale barnehager har lavere bemanning enn private barnehager i egen kommune, enn landsgjennomsnittet og KOSTRA gruppe 7. For å oppnå kommunestyrets egen strategi for økt kvalitet i barnehage er tilførte midler nødvendig. Dette er også et ledd i tidlig innsats. Her må vi starte i barnehagen. For å øke interessen for og muligheten til å følge politiske prosesser og vedtak, er strømming av kommunestyrets møter et minimum. Viktigheten av dette kan lett begrunnes ved den lave valgdeltakelsen. By- og Grendeutvalgenes arbeid er viktig for kommunen og for lokalsamfunnene. Det tilføres ytterligere kr ,- for å styrke grendeutvalgenes arbeid som bindeledd mellom kommunen og lokalsamfunnene. Det er viktig å sikre tettere kontakt mellom befolkningen, by- og grendeutvalg og kommunen i beste sammen-med-ånd. By- og grendeutvalgene oppfordres til å gjennomføre minst 2 informasjonskvelder/dager i året hvor grendeutvalgets medlemmer er tilstede sammen med inviterte folkevalgte/kommuneadministrasjonsfolk som svarer/informerer om aktuelle saker/tema. Møtegodtgjørelse for politikerne økes ikke i 2016 i forhold til I et budsjett hvor det kuttes i alle seksjoner mener vi det ikke er riktig å øke budsjettposten for politikernes møtegodtgjørelse. Dersom det er behov for å fremme egen sak for satsene her, ønskes dette velkommen. Vi forventer at regjeringen stiller opp med midler til alle nye eller endrede oppgaver for kommunene. Derfor mener vi at det er forsvarlig å innhente kr fra ubundne avsetninger. Avstemming: Formannskapets innstilling til kulepunkt 1 med tillegg fremmet av A. Tollefsen ble satt opp mot rådmannens anbefaling med tillegg fremmet av S. Pedersen. Formannskapets innstilling med tillegg fremmet av A. Tollefsen ble vedtatt med 19 mot 17 stemmer. Formannskapets innstilling til kulepunkt 2 ble satt opp mot rådmannens anbefaling fremmet av SP. Formannskapets innstilling ble vedtatt med 19 mot 17 stemmer. Formannskapets innstilling til kulepunkt 3 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til kulepunkt 4 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets 9

10 innstilling til kulepunkt 5 ble enstemmig vedtatt. Formannskapets innstilling til verbalforslag ble enstemmig vedtatt. Det ble til slutt stemt over hele budsjettet. Dette ble vedtatt med 19 mot 17 stemmer. Vedtak i Kommunestyret Økonomiplan , Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas slik: Rådmannens forslag til Økonomiplan , Satsingsområder og årlige mål for 2016 vedtas med følgende endringer: A 1. Prosjektlederstilling for næringsplanen dekkes av driftsbudsjettet for Samfunnsutvikling med 1,1 mill. kr. og belastes ikke fond. Stillingens omfang og innhold endres ikke. A 2. Rammen for Grunnskole økes med kr. for styrking av sommerskolen. A kr. overføres disposisjonsfond fritt Det bevilges til sammen kr ,- til by- og grendeutvalgene, altså kr ,- til hver. By- og grendeutvalgene skal bruke av disse pengene til å arrangere minst ett folkemøte i hvert by- og grendeutvalg i løpet av 2016 hvor de skal forankre sine planer og hvor alle nye innbyggere i tettstedet blir spesielt invitert. Saldering: Økt ramme grunnskolen kr Til by- og grendeutvalg kr Avsatt til disposisjonsfond fritt kr. Benyttet kr. Til disposisjon kr. ========== ========= Budsjettert låneopptak i 2016 på kr til investeringer, inkludert mellomfinansiering til nytt bygg på Eikertun med kr vedtas og gjennomføres i tråd med rådmannens forslag med følgende endringer: B 1. Prosjekt 5101 Startlån reduseres til Innsparing B 2. Prosjekt 6131 Påkostninger bygg - Diverse tiltak utsettes. Innsparing B 3. Prosjekt 6134 Bygningsmessige oppgradering Rådhuset Utskifting av vinduer og univ. utform. av festsal gjennomføres, kontorombygging gjennomføres ikke. Innsparing B 4. Prosjekt Maskin og utstyr vei og parkanlegg Prosjektet reduseres med som omdisponeres til kjøp av urv erk til rådhuset. B 5. Prosjekt Teknisk sentral ombygging strykes. Innsparing B 6. Total innsparing: kr. hvorav benyttes til ekstra nedbetaling av Start lån i Husbanken benyttes til redusert låneopptak. Gebyrer og betalingssatser for 2016 vedtas Purregebyr for biblioteket legges om innenfor ramma. Barn skal ikke pålegges purregebyr. Purregebyr for voksne justeres tilsvarende. Barn skal ikke pålegges purregebyrer i et kommunalt gebyrreglement. Slike gebyrer passer dårlig i en kommune som satser på leseferdigheter hos barn. 10

11 Budsjettreglement for 2016 vedtas Vann og avløpsområdet skal 100 % finansieres av gebyrinntekter Verbalforslag: C 1. Barnehage Rådmannen bes utrede hvilke økonomiske konsekvenser det får om vi innfører fleksibelt opptak eller 2 opptak pr. år. C 2. Seksjon Fellestjenester m. m. Seksjonslederne har ansvar for innsparing i egen seksjon og vurdering av ledige stillinger. I tillegg er det nedsatt en arbeidsgruppe som skal se på reduksjon av stillinger. Målet var at stillinger skulle stå ledige til konsekvenser var utredet. Det var også et mål at andel administrative stillinger skulle reduseres samtidig som stillinger ut mot innbyggerne skulle skjermes. Vi ber om en redegjørelse for resultatet av dette arbeidet og en vurdering av i hvilken grad vi har lyktes. C 3. C 4. C 5. Teknisk seksjon Rådmannen bes gjennomføre et fullstendig budsjett- og regnskapsmessig skille for VA og resten av teknisk seksjon for 2016 og komme tilbake til kommunestyret med ny budsjettinndeling. Seksjon samfunnsutvikling Rådmannen bes innføre selvkostprinsippet i byggesak i løpet av 2. halvår Seksjon Helse og Omsorg Det vedtatte prosjektet «Arbeid for trygd» skal evalueres i løpet av 1. halvår Det skal lages en utredning om levekår for de som bor i kommunale boliger. Basert på denne undersøkelsen skal det utredes alternativer for kommunal bostøtte og eventuell effekt av denne. Det utredes boligprosjekt Leie til Eie for personer og familier i etableringsfasen. Kommunen vil fremover bosette langt flere flyktninger og asylsøkere enn til nå. I tillegg til kommunal innsats er det viktig å få til et nært samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner for å lykkes med en god integrering. Begrunnelse Økonomiplan for , Satsingsområder og årlige mål for 2016 opprettholder et forsvarlig og godt tjenestetilbud og prioriterte investeringer i infrastruktur og bygg. Budsjettet er stramt og vektlegger omstilling, organisasjonsutvikling og nøktern drift. Tilrettelegging for aktiv deltakelse fra innbyggerne videreføres og skal ta nye steg i Begrunnelse til forslag fremmet av A. Tollefsen: Det er viktig for Øvre Eiker å sikre god integrering og legge til rette for at nye innbyggere får medvirke lokalt. Begrunnelse til verbalforslag fremmet av S. Pedersen: Husleiekostnader i kommunale boliger er høye og har økt de siste åra. De totale bokostnadene har derfor økt tilsvarende. Det er derfor viktig å undersøke hvordan dette påvirker de som disponerer slike boliger og hvorvidt det er behov ordninger for å avhjelpe vanskelige situasjoner. 11

12 Det er boligmangel for utsatte grupper i Øvre Eiker. Leie til eie-prosjekter er gjennomført i flere kommuner, deriblant Drammen, med stort hell. Det er behov for å utrede, med sikte på gjennomføring, hvordan dette kan igangsettes i Øvre Eiker. 12

Endring av rådmannens kulepunkt 2: Endres til «( ) og Startlån til videreformidling med kr.»

Endring av rådmannens kulepunkt 2: Endres til «( ) og Startlån til videreformidling med kr.» Behandling i Kommunestyret - 14.12.2016 Jørgen Firing (A) fremmet følgende endringsforslag på vegne av A, Sp, SV og MDG: Tillegg til rådmannens kulepunkt 1: Kr. 600 disponeres til toleransereisene i ungdomsskolen.

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018

Rådmannens forslag til økonomiplan Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Satsingsområder, mål og tiltak for 2018 Økonomisjef Toril V. Sakshaug Rådmann Trude Andresen 1.11.17 Endring rundt oss = vi må endre oss Øvre Eiker har besluttet

Detaljer

Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Jørgen Firing

Økonomiplan med satsingsområder og årlige mål for Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2016/4910-35535/2016 Arkiv: 145 Økonomiplan 2017-2020 med satsingsområder og årlige mål for 2017. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Møteprotokoll. Diverse merknader: Ingen vara møtte for Knut Kvale og kommunestyret talte 36 stemmeberettigede. PS 167/15 ble behandlet før PS 166/15.

Møteprotokoll. Diverse merknader: Ingen vara møtte for Knut Kvale og kommunestyret talte 36 stemmeberettigede. PS 167/15 ble behandlet før PS 166/15. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 09.12.2015 Tidspunkt: 15:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Kommunestyresalen, Rådhuset, Hokksund Ann Sire Fjerdingstad Hans Kristian Sveaas

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck

Regnskap og årsberetning Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Øyvind Hvidsten Saksmappe: 2009/1516-10452/2009 Arkiv: 210 Regnskap og årsberetning 2008. Saksordfører: Kjell Erland Grønbeck Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 23/09 Formannskapet

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet /11 Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Budsjett 2012. Oppdatert økonomiplan 20122015. Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 150 2011/1002 12469/2011 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: 116/11 Formannskapet 16.11.2011

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Budsjettmøte. Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K.

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Budsjettmøte. Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 08:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Budsjettmøte Hans Kristian Sveaas Freddy

Detaljer

56/16 Formannskapet Kommunestyret

56/16 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2016/4910-17169/2016 Arkiv: B-sak:Budsjett 2017-2020 - utfordringsbildet Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 56/16 Formannskapet 08.06.2016 Kommunestyret

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 08:30

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 08:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 08:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Vegard Hustad Ann Sire Fjerdingstad Adrian

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Økonomiplanutvalg. Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K.

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Økonomiplanutvalg. Kjell E. Grønbeck Per Anton Rakkestad Knut Kvale Adrian W. K. ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Økonomiplanutvalget Dato: 20.11.2013 Tidspunkt: 08:30 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund - Økonomiplanutvalg Hans Kristian

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet.

Saksprotokoll. Partiene ber om en reell tilgang på økonomisk kompetanse fra administrasjonen for å få muliggjøre dette arbeidet. Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.11.2007 Arkivsak: 07/2112-28549/07 Arkiv: 151 Sak: 124/07 BUDSJETT 2008 - ØKONOMIPLAN 2008-2011 Behandling: Representanten Gjestvang på vegne av Stange

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 030/14 Eldrerådet PS 24.11.2014 054/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 038/14 Formannskapet PS 26.11.2014 089/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 005/14

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 28.10.2009 Fra kl. 09.00 Møtested: Budsjettseminar Fra saknr.: 126/09 Til saknr.: 132/09 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket

Vedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet:

Behandling i Formannskapet I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Behandling i Formannskapet - 23.11.2016 I møte ble følgende forslag til vedtak fremmet: Omforente forslag: Frivilligsentral styrkes med kr. 55.000 Bakkely styrkes med kr. 15.000 Det avsettes ikke kr. 98

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Partsammensatt-utvalg. Formannksapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:30

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Partsammensatt-utvalg. Formannksapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 12:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 27.04.2016 Tidspunkt: 12:30 Partsammensatt-utvalg Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannksapssalen, Rådhuset, Hokksund Ann Sire Fjerdingstad Adrian W.

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17

Innstilling fra formannskapet til kommunestyret sak 117/17 Innstilling fra formannskapet til kommunestyret - 28.11.2017 - sak 117/17 Vedtak: Rådmannens innstilling vedtas med følgende endringer og tillegg: Drift: Teknisk: Økt kvalitet på sand til strøing av kommunale

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument Strategidokument 2017-2020 14.11.2016 1 Utgangspunktet er politisk vedtatt Må legge til grunn at gjeldende økonomiplan er en ferdig politisk prioritert plan, både hva gjelder mål, tiltak og økonomi. Det

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid:

Møteprotokoll. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp:

Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Alternativt forslag til Budsjett 2015/ØP 2015-2018 fra Ull. Ap, SV og Sp: Foreliggende budsjettgrunnlag er å betrakte som et saldert budsjettgrunnlag for formannskapets arbeid med utarbeidelse av innstilling

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * *

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN HAMAR KOMMUNE * * * Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 07.12.2016 Sak: 353/16 Resultat: Saksprotokoll Arkivsak: 16/7911-2 Tittel: HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2017-2020 - HAMAR KOMMUNE Behandling: Grete Solli fremmet slikt tilleggsforslag

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger.

Møteinnkalling. Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg samme dag. Se egne innkallinger. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 28 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 16.05.2011 Tidspunkt: 13:30 Kommunestyresalen, Rødberg Det vil bli avholdt møter i Valgstyret og Administrasjonsutvalg

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 23.11.2011 076/11 Kommunestyret 08.12.2011 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 11/18666 Saksbehandler:

Detaljer

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017. Kommunestyret behandlet saksnr. 103/16 den 16.12.2016 Behandling: Venstres representant Runolv Stegane fremmet følgende forslag til vedtak: «1) Eiendomsskatt for hus og hytter fases ut i løpet av 2017.

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden.

5. Eiendomsskatten videreføres på samme nominelle nivå som i 2016 i hele økonomiplanperioden. Behandling i Kommunestyre - 21.06.2017: Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo på vegne av Sp, H, FrP, V og KrF: Økonomidokument 2018 tas til orientering. Med utgangspunkt i kommunens langsiktige økonomistrategier

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2009 DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 43/09 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 08/9481-24 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 16.06. Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Formannskap 15.11.2017 102/17 Hovedarbeidsmiljøutvalget 17.11.2017 016/17 Administrasjonsutvalget 29.11.2017 006/17 Formannskap 29.11.2017 116/17 Kommunestyret Saksansv.:

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani

Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Nina Sollie Saksmappe: 2015/8999-36929/2015 Arkiv: A10 Høringssvar - endringer i barnehageloven - barn med særlige behov. Saksordfører: Bijan Gharahkhani Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010

Formannskapet. Møteprotokoll 24.11.2010 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 24.11.2010 034/10 Godkjenning av møteprotokoll 20.10.2010 035/10 Delegasjonssaker 036/10 Høring - forslag til endringer i kommuneloven 037/10 Årsbudsjett 2011

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning.

DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT ÅRSBUDSJETT 2010. 1. Drammen kommunes rapport pr. 1. tertial 2010 tas til etterretning. DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 57/10 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 09/11413-36 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 15.06.2010 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT/REVIDERT

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57

Saksprotokoll. Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: Arkivsak: 10/57 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: KOMMUNESTYRET Sak: 59/10 Møtedato: 24.06.2010 Arkivsak: 10/57 RAPPORT 1. TERTIAL ØKONOMI, ÅRSVERK OG NÆRVÆR REVIDERT BUDSJETT 2010 Dokumenter utdelt i møtet: Notat

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

Budsjettendring og status på budsjettvedtaket for Saksordfører: Jørgen Firing

Budsjettendring og status på budsjettvedtaket for Saksordfører: Jørgen Firing ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2016/4910-1682/2017 Arkiv: 145 Budsjettendring og status på budsjettvedtaket for 2017. Saksordfører: Jørgen Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk.

Posten dugnadsbaserte fellestiltak opprettholdes. Driftsutvalget kan omdisponere et eventuelt mindreforbruk. Formannskapets innstilling til kommunestyret &&& Fyll inn vedtaket i saken under &&& 1. Kommunestyret vedtar driftsbudsjettet for 2016 slik det framgår av budsjettskjema 1A og 1B. Posten dugnadsbaserte

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 KS-73/12 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 89/12 den 20.11.2012. Behandling: Olav Olstad, V, satte på vegne av V og Ap fram

Detaljer

Strategidokument

Strategidokument SLIPERIET ONSDAG 8. NOVEMBER 2017 Strategidokument 2018-2021 Økonomisjef Paul Hellenes Utgangspunkt for 2018-2021 Et stramt opplegg fordi: Relativt stramt kommuneopplegg for 2018 (anslag på regnskap 2017

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i

Detaljer

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan

Forslag til endringer i budsjett 2018 og økonomiplan PS 120/17 Årsbudsjett 2018. Økonomiplan 2017-21 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplanen for 2018-2021. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2018 i økonomiplanen 2018-2021

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.11.2014 Sak: 65/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1712 Tittel: BUDSJETT 2015 HANDLINGS OG ØKONOMIPLAN 20152018 Behandling Representanten Peder

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskapets forslag KST 12. desember 2016 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2017-2020 del I Budsjettprofil Investering Driftsrammer Oppsummering

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan

Handlingsprogram , med budsjett 2018 og økonomiplan Handlingsprogram 2018-2021, med budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/01620-4 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget 31.10.2017 Ungdomsrådet 31.10.2017

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 05.11.2013 Møtetid: Kl. 16:00 19:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 064/13-067/13 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Kjell Aasebø

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet

Rådmannens forslag til økonomiplan Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet Rådmannens forslag til økonomiplan 2018 2021 Orientering i Kontaktutvalget for Næringslivet 14.11.2017 Hovedpunkter budsjett 2018 Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram , økonomiplan og budsjett Rådmannens innstilling Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 80/13 Arkivsak: 13/468 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2014-2017, økonomiplan 2014-2017 og budsjett 2014 - Rådmannens innstilling

Detaljer

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Partsammensatt-utvalg. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 09:30

Møteprotokoll ØVRE EIKER KOMMUNE. Partsammensatt-utvalg. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund. Dato: Tidspunkt: 09:30 ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 09:30 Partsammensatt-utvalg Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Ann Sire Fjerdingstad Adrian W.

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00

Møteprotokoll. Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: Tid: 09:00 12:00 Møteprotokoll Utvalg: Osen formannskap Møtested: Kya, Kommunehuset Dato: 02.12.2015 Tid: 09:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Asbjørn Rødøy Medlem OS-KRF/V Oddbjørn Ovesen

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:30

Møteprotokoll. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: Tidspunkt: 09:00-10:30 Møteprotokoll Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ida Stuberg SP Trine Berg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN SAMT BUDSJETT 2013 SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT 2013 Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 73/12 den 13.12.2012. Behandling: Utdelt: Behandling i arbeidsmiljøutvalget.

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015

Formannskapet SAKSLISTE. 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011 110/11 Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan 2012-2015 Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til ekstra møte tirsdag 13.12.2011, kl. 18:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 109/11 Godkjenning av møteprotokoll 30.11.2011

Detaljer