Parallellpublisering av telefonkataloger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parallellpublisering av telefonkataloger"

Transkript

1 Hårvard Briskeby TRITA-NA-E04040

2 NADA Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science Stockholm Royal Institute of Technology SE Stockholm, Sweden Parallellpublisering av telefonkataloger Hårvard Briskeby TRITA-NA-E04040 Examensarbete i medieteknik om 20 poäng vid Programmet för medieteknik, Kungliga Tekniska Högskolan år 2004 Handledare var Rune Hjelsvold Examinator var Nils Enlund

3 Forord Denne diplomoppgaven har blitt utført ved Høgskolen i Gjøvik med Findexa som oppdragsgiver. Findexa har en sterk stilling innen områdene bruker- og annonsørbetalte kataloger, databaseformidling og elektroniske medieprodukter. De har kjente produkter som Telefonkatalogen TM, Gule Sider, Ditt Distrikt TM og BizKit. Jeg vil gi en stor takk til Lars Thorsrud som har vært min kontaktperson for Findexa, han har vært behjelpelig og lagt alt til rette for at denne diplomoppgaven skulle bli bra. Jeg vil også gi en takk til Rune Hjelsvold som har vært veilederen min i denne diplomoppgaven. Til slutt vil jeg takke de som har tatt seg tid til å hjelpe meg, og de som har funnet frem dokumentasjon som jeg har trengt; spesielt Anne Marit Lundås og Kurt Henry Haug. -1-

4 Sammendrag Findexa har en sterk stilling innen områdene bruker- og annonsørbetalte kataloger, databaseformidling og elektroniske medieprodukter. Selskapet produserer kjente produkter som Telefonkatalogen TM, Gule Sider, Ditt Distrikt TM og BizKit. Disse produktene er tilgjengelig i flere forskjellige mediekanaler, og det er viktig for Findexa å ha gode parallellpubliseringsløsninger. Løsningene som finnes i dag er ikke optimale, og selskapet er interessert i å utbedre disse. Det er spesielt bildeannonsene i de forskjellige «katalogene» som Findexa vil forbedre. For å hjelpe Findexa til å finne bedre parallellpubliseringsløsninger er oppgaven hovedsakelig oppdelt i to deler: «Systemforbedringer» og «Eksperiment». Det førstnevnte gikk ut på å finne løsninger innen systemene som selskapet allerede benyttet seg av. Dette endte opp i flere forskjellige forslag: bruke XML og stylesheets benytte en egen database til bildeannonsene på Internett endre bildeannonsene kontinuerlig lage Internett-filer automatisk i annonseproduksjonen Målet med eksperimentet var å lage dynamiske bildeannonser, som var mest mulig like de originale bildeannonsene. Hensikten med dette var å se om bildeannonser laget av XHTML og SVG, var gode nok i forhold til de originale bildeannonsene. Det ble plukket ut fire bildeannonser fra telefonkatalogen Ditt Distrikt TM som ble brukt i eksperimentet. For å få oversikt over de komplekse systemene til Findexa, ble det kartlagt hvilke systemer og programmer selskapet benytter seg av. Arbeidsflyten for både trykte og elektroniske produkter er også beskrevet. Dagens parallellpubliseringsløsninger av Findexas produkter er også beskrevet. -3-

5 Abstract Findexa has a strong position in the area of user and advertiser paid directories, database procurement and electronic media products. The company produces well known products like Telefonkatalogen TM, Gule Sider, Ditt Distrikt TM og BizKit. These products are available in several different media channels, and it is important to Findexa to have good solutions in multipublishing. The solutions which are used today are not optimal, and it is in the interest of the company to improve them. Particularly, Findexa would like to improve the picture ads in their directories. To help Findexa to find better solutions in multipublishing, the work mainly has to consist of to parts: System improvement and Experiment. System improvement can be explained as an tool to find solutions which the company already has. The work resulted in several ideas: to use XML and stylesheets to use a separate database for the picture ads at Internet edit the picture ads continually to produce Internet files automatic in the ad production The goal of the experiment was to produce dynamic picture ads, which were as similar to the originals as possible. The purpose with this was to figure out if the picture ads made by XHTML and SVG, was good enough comparing to the original picture ads. Four picture ads were chosen from the Ditt Distrikt TM directory to be used in the experiment. To get an overview of the complex systems in Findexa, the systems and the data programs the company uses, were enlighted. The work flow for both printed and electronic products were described. Findexas solutions of multipublishing today are also described. -5-

6 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING BAKGRUNN PROBLEMFORMULERING FORMÅL AVGRENSNING METODE FINDEXA Visjon Forretningsidé Eier Datterselskaper Produkter PROSESSEN HVA FINNES AV SYSTEMER OG PROGRAMMER net-linx Directory System Multi Platform - nxdsmp Pilar Net-linx Edge nxedge ARBEIDSFLYT FOR TRYKTE PRODUKTER ARBEIDSFLYT FOR ELEKTRONISKE PRODUKTER GRUNNDATA INFORMASJONSFIL LISTINGER FILTYPER ANTALL BILDEANNONSER I FINDEXAS PRODUKTER SYKLUSER ENIRO SVERIGES SVAR PÅ FINDEXA NORGE DAGENS LØSNINGER BILDEANNONSER PÅ INTERNETT OG CD-ROM GENERERING AV BILDEANNONSER DATABASER TILKNYTTET INTERNETTVARER Direkte fra nxdsmp til Internett med XML OPPDATERE BILDEANNONSENE AUTOMATISK Hente opplysninger fra nxdsmp til nxedge TEKNOLOGIER XML - EXTENSIBLE MARKUP LANGUAGE Hva er XML XML vs HTML SGML Hvorfor XML Arbeidsflyt med XML XSL - The Extensible Stylesheet Language SVG SCALABLE VECTOR GRAPHICS XHTML EXTENSIBLE HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE AMAYA

7 5 SYSTEMFORBEDRINGER EKSPERIMENT HENSIKT VALG AV BILDEANNONSER VALG AV REDIGERINGSVERKTØY RESULTATER SYSTEMFORBEDRINGER Bruk av XML i bildeannonsene Egen database for bildeannonser på Internett Endre bildeannonsene kontinuerlig i nxdsmp Lage Internett-filer automatisk i annonseproduksjonen EKSPERIMENT Generelt om bildeannonsene Bildeannonse 1 Statoil Bildeannonse 2 Den norske Bank Bildeannonse 3 Elfag Bildeannonse 4 Blikk og Takservice VIDERE ARBEID SYSTEMFORBEDRINGER EKSPERIMENT REFERANSER...51 INTERVJUER OG MØTER INTERNT I FINDEXA LEVERANDØRER ANDRE...53 VEDLEGG 1 ORDLISTE OG FORKORTELSER...54 VEDLEGG 2 KOPI AV EN INFORMASJONSFIL...57 VEDLEGG 3 KODINGEN TIL BILDEANNONSENE...59 STATOIL...59 DEN NORSKE BANK...61 ELFAG...62 HÅNDVERKEREN...65 VEDLEGG 4 UTVIKLING OG BRUK AV FINDEXAS PRODUKTER

8 Figurliste Figur 1 Oversikt over nxdsmp, Pilar og nxedge...17 Figur 2 Arbeidsflyt for trykte produkter, samt kopi av bildeannonser til Internett..18 Figur 3 Arbeidsflyt for elektroniske produkter Figur 4 Skjermbilde fra hvordan en bildeannonse vises i Ditt Distrikt...26 Figur 5 Viser hvordan informasjon som skal på Internett flyter Figur 6 Arbeidsflyt med XML...32 Figur 7 Samme figur som figur 1, men eksperimentet er lagt til...37 Figur 8 En database består av kopier med bildeannonsene i QuarkXPress-format..42 Figur 9 Bildeannonser av Statoil...45 Figur 10 Bildeannonser av Den norske Bank...46 Figur 11 Bildeannonser av Elfag Figur 12 Bildeannonser av Blikk og Takservice...48 Figur 13 Kopi av en dat-fil som tilhører en bildeannonse...57 Figur 14 Mediekanaler som blir brukt i den daglige bruken av Telefonkatalogen...69 Figur 15 Mediekanaler som blir brukt i den daglige bruken av Gule Sider...70 Tabelloversikt Tabell 1 Findexas hovedprodukter i Norge og hvilke medier de publiseres i...13 Tabell 2 Antall bildeannonser i de forskjellige katalogene...21 Tabell 3 Ordliste og forkortelser

9 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Parallellpublisering har blitt et meget viktig tema de siste årene. For noen år tilbake var det trykte produkter forskjellige bedrifter hadde å tilby. I dag tilbyr de fleste av de samme bedriftene sine produkter også på elektronisk form; så som Internett, SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Messaging Service) og WAP (Wireless Application Protocol). Denne diplomoppgaven er om parallellpublisering av telefonkataloger, og i hovedsakelig om dynamiske bildeannonser. Det er viktig å få en samlet og sammenkjørt arbeidsflyt på de like produktene selv om de skal publiseres i forskjellige medier. Det fører til en mer effektiv og kontrollerbar produksjon av produktene, samt at man blir bedre rustet til fremtiden. 1.2 Problemformulering Denne diplomoppgaven kan sees på som todelt. Den ene delen går på hva Findexa kan gjøre for å bedre parallellpubliseringen ved å utbedre sine eksisterende systemer. For å forstå hvordan Findexa arbeider for å utarbeide sine produkter blir arbeidsflyten for både de trykte og elektroniske produktene beskrevet. Det er flere spørsmål som blir arbeidet med i oppgaven, ett av dem er om Findexa bør arbeide for å få et rent XML-basert system eller om det er andre løsninger som gir bedre produkter. XML er forkortelse for Extensible Markup Language (kapittel 4.1). Den andre delen er et eksperiment som går ut på å lage dynamiske bildeannonser som er mest mulig like de originale bildeannonsene som profesjonelle ansatte i Findexa har laget. Dette eksperimentet er gjennomført for å se om SVG (Scalable Vector Graphics) og XHTML (Extensible Hyper Text Markup Language) er godt nok til bruk i bildeannonser. 1.3 Formål Formålet med denne diplomoppgaven er først og fremst å hjelpe Findexa med å få til en mer effektiv parallellpublisering av sine produkter. Eksperimentet som omhandler dynamiske bildeannonser vil også være av stor interesse for andre bedrifter som tilbyr produkter og tjenester både på papir og på elektronisk form. 1.4 Avgrensning I denne diplomoppgaven vil jeg komme med forskjellige forslag på hva Findexa kan gjøre for å bedre sine løsninger på parallellpublisering. Det er bildeannonser som det blir lagt vekt på i denne oppgaven. De andre produktene er også behandlet, men -11-

10 ikke i den grad som bildeannonsene er. Bildeannonser i denne oppgaven er begrenset til å gjelde annonser som blir brukt både i den trykte katalogen og på Internett. Grunnen til dette er at Findexa ikke har en endelig løsning på hvordan det skal gjøres i fremtiden. Internett er et mye brukt medium og det er viktig å publisere bildeannonsene på en hensiktsmessig måte. Bannere som blir brukt på Internett, går ikke inn under bildeannonser i denne oppgaven selv om mye av det som beskrives også kan gjelde bannere. Vanlige oppføringer som blir brukt i Findexas produkter, blir ikke omhandlet i vesentlig grad. Allikevel blir disse oppføringene mye omtalt på grunn av at de er viktige for parallellpublisering av bildeannonsene. Oppgaven går ikke helt inn i kjernen på det tekniske og koding av de forskjellige løsningene er ikke tatt med. Når det gjelder eksperimentet, går dette ut på å lage dynamiske bildeannonser som ser mest mulig like ut som de trykte bildeannonsene. Det som har vært viktig er å få bildeannonsene dynamiske og utseendemessig like de trykte bildeannonsene. Eksperimentet sier ikke noe om arbeidsflyten og hvordan man skal produsere disse bildeannonsene i praksis. 1.5 Metode Mye av arbeidet i diplomoppgaven går ut på å få oversikt over arbeidsflyten og de systemene som brukes hos Findexa. Systemene er så store og komplekse at det er ingen som har en fullstendig oversikt over disse. En viktig del av arbeidet går derfor ut på å studere dokumentasjon av systemene. Mye av dette er skriftlig dokumentasjon som selskapet selv har utarbeidet. Denne dokumentasjonen er mangelfull i flere deler av systemet, og flere av de ansatte må intervjues for å få en god oversikt. Lars Thorsrud og undertegnede skal ha møte med to leverandører av parallellpubliseringsløsninger som er interessert i å levere sine løsninger til Findexa. Disse møtene skal vi i hovedsak ha for å se hva leverandører har å tilby innen parallellpubliseringsløsninger for et så stort selskap som Findexa. En viktig del av diplomoppgaven er eksperimentet med bildeannonser. Dette eksperimentet går ut på å lage fire dynamiske bildeannonser som er mest mulig like de originale bildeannonsene. De originale bildeannonsene er plukket ut fra den trykte telefonkatalogen Ditt Distrikt TM i samarbeid med Rune Hjelsvold og Rune Lossius ved Høgskolen i Gjøvik. Utvalgskriteriene for bildeannonsene, er at de i fellesskap gir en visuell bredde. De skal dekke et bredt spekter når det gjelder fonter, kolonnebredder, logoer og farger. -12-

11 1.6 Findexa Findexa har en sterk stilling innen områdene bruker- og annonsørbetalte kataloger, databaseformidling og elektroniske medieprodukter. Findexa har to forretningsområder: Norsk og Internasjonal virksomhet. Internasjonalt har selskapet ca ansatte og i Norge ca. 900 per Selskapet er et av Norges største innen media- og informasjonsvirksomhet. I Norge har selskapet 94 % av katalogmarkedet og 10 % av mediemarkedet. [1] Visjon Findexas visjon er: «Et ledende europeisk informasjonsselskap». [2] Forretningsidé Findexas forretningsidé er: «Findexa AS skal utvikle informasjonsprodukter og markedsplasser basert på brukeres og kunders behov, og distribuere disse gjennom ulike medier». [2] Eier Findexa ble solgt ut av Telenor ASA 16. november 2001 til det amerikanske investeringsselskapet Texas Pacific Group, som ble etablert i Selskapet søker utfordrende investeringsmuligheter hovedsakelig i USA og Europa. Investeringer er gjort både i børsnoterte og privateide selskaper. [3] Datterselskaper Findexa har datterselskaper i 9 forskjellige land utenom Norge; Russland, Polen, Latvia, Estland, Litauen, Tsjekkia, Frankrike, Finland og Ukraina. I Norge er det to datterselskaper: DM-Huset (34 %) og Kartforlaget (100 %). [2] Produkter I Norge har Findexa flere produkter som publiseres i forskjellige medier. I tabell 1 er det vist hvilke hovedprodukter selskapet har og mediene de publiseres i. Tabell 1 Findexas hovedprodukter i Norge og hvilke medier de publiseres i. [4] Medier Produkter Print Internett Online CD-ROM SMS Telefon PDA Telefonkatalogen TM X X X X X Gule Sider X X X X X Ditt Distrikt TM X X X BizKit X X X X Telefakskatalogen X Kvalex X X -13-

12 Telefonkatalogen TM distribueres til alle husstander og næringsdrivende i Norge. Den er delt inn i Hvite Sider hvor man finner privatpersoner og i Rosa Sider hvor alle bedrifter og offentlige instanser er representert. [4] Gule Sider er en bransjeinndelt oversikt over norsk næringsliv. Gule Sider er også representert i mange av Ditt Distrikt TM -katalogene. [4] I Ditt Distrikt TM finnes informasjon om organisasjoner, foreninger og næringslivet i nærmiljøet samt telefonregister og kart. [4] BizKit er en innkjøpsguide som dekker det norske næringslivet. Her finner man firmanavn og kontaktinformasjoner til bedrifter og næringsdrivende i Norge. [4] Telefakskatalogen inneholder telefaksoppføringer for hele Norge. De som har typegodkjente telefaksapparater, kan stå oppført i denne katalogen. [4] Kvalex er katalog som inneholder informasjon om bedrifter som er akkreditert for sertifisering av kvalitets- og miljøledelsessystemer i Norge. [4] -14-

13 2 Prosessen 2.1 Hva finnes av systemer og programmer net-linx Directory System Multi Platform - nxdsmp nxdsmp er en ende-til-ende løsning for bedrifter som publiserer kataloger. Det er et prosessverktøy som man kan bruke for å planlegge og administrere kataloger. Dette er et omfattende system med en enkelt database som behandler oppdatert informasjon på tvers av avdelinger. Systemet behandler alt som har med trykte produkter å gjøre. nxdsmp håndterer også elektroniske produkter, men dette er ikke godt nok utviklet for at Findexa kan ta dette i bruk. Derfor har Findexa utviklet sitt eget system for de elektroniske produktene som heter Pilar. I figur 1 vises hvordan disse to systemene står i forhold til hverandre. Målsettingen med å innføre nxdsmp som verktøy for prosessen med trykte medier, var å hente ut effektiviseringsgevinster i form av: forenkling av arbeidsprosesser bedre utnyttelse av ressurser raskere saksbehandling sikre kvalitet i grunndata redusere tapsrisiko All informasjon om kundene kan hentes fra nxdsmp, som for eksempel hva slags produkter kunden har kjøpt, annonser og kundeopplysninger. Hvis kunder endrer sine kundeopplysninger eller kjøper nye produkter registreres dette i systemet slik at det er tilgjengelig senere. [6] Pilar Pilar er et applikasjonssystem/database som brukes for elektroniske produkter, og det er utviklet av Findexa. Dette systemet brukes for elektroniske produkter på tilsvarende måte som nxdsmp brukes for de trykte produktene (se figur 1). Pilar tar seg av fakturering, bestillinger, statusendringer på ordrer og liknende. En av de største forskjellene på disse systemene er at i nxdsmp går produktet i årlige sykluser, mens i Pilar blir produktene oppdatert kontinuerlig. Alle de elektroniske produktene har tilknytning til Pilar. Pilar-databasen er realisert i en Oracle-database som kjører på en Digital Unix 4.0d-maskin. [7] -15-

14 Grensesnitt fra Pilar finnes mot følgende IT-systemer: Gule Sider Internett (GSI) Spør Gule Sider (SGS) Produksjonssystemet for annonser (AdSys) Bannersystemet for Gule Sider Internett (BEA) Ditt Distrikt TM Internett (DDI) Gulehandel Audiotex Kvalex CDROM Agresso (Faktureringssystem) Kredittinforsmasjon (Kreinfo) KundeInformasjonsSystem (KIS) Net-linx Edge nxedge nxedge er en «composition management» og en grafisk jobbkontrolløsning som er spesielt egnet til å publisere telefonkataloger. Systemet integrerer alle aspekter i en annonseproduksjon og «workload management» inn i ett omfattende system. nxedge kan integreres med Adobe suite og Quark Xpress. [8] nxedge er et system som styrer alt som har med bildeannonser å gjøre (se figur 1). Det er dette systemet som brukes i annonseproduksjonen. Her står det hva annonseprodusentene skal gjøre med bildeannonsene, som for eksempel hva slags endring som skal gjøres i en bildeannonse eller om det skal lages en ny. Jobbene som annonseprodusentene får, gjøres lokalt på maskinene, og dette oppdateres mot nxdsmp etter hvert som jobbene blir ferdig. Når man skal lage en ny trykt katalog, er det mange av bildeannonsene i forrige katalog som blir brukt på nytt. Hvis det skal gjøres endringer på dem, hentes de opp i QuarkXPress, og det som skal endres må gjøres manuelt. Etter at bildeannonsen er endret, legges den tilbake i nxedge, og det gamle eksemplaret blir overskrevet. -16-

15 Gule Sider Trykk Katalogdata Gule Sider Elektronisk Lage annonse Annonsedata Annonsegenerator Internettannonse (Pilar) Trykt annonse (nxdsmp) Scanning Kundedata Figur 1 En oversikt over hvordan nxdsmp, Pilar og nxedge står i forhold til hverandre. I kapittel 2.2 og 2.3 er arbeidsflyten beskrevet. 2.2 Arbeidsflyt for trykte produkter Selgere kontakter kunder for å selge annonser i katalogene og Internett. Ved salg utarbeides det forslag til annonse, og når kunden er fornøyd skrives det kontrakt. Etter endelig godkjenning fra annonsøren sendes kontrakten og manuset til produksjonsmottaket. De sjekker at alt innholdet er i forskriftsmessig stand og av akseptabel kvalitet. Logoer og bilder som ikke er på elektronisk form scannes i scannerstua. Kunder kan sende inn grafiske elementer på <www.mottakmedia.no> etter avtale med selger. Etter at alt som har med annonsen å gjøre har vært innom mottaket sendes kontrakten til etterbehandling som må godkjenne kontrakten juridisk. Når etterbehandlingen har godkjent dette, sendes den videre til annonseproduksjonen. Når annonsen er ferdig laget, går den tilbake til etterbehandling for å se om annonsen er riktig. Når annonsen er korrekt, blir den sendt til kunden for korrektur. Når annonsen er ferdig produsert, blir det tatt en kopi av annonsen som skal brukes til annonsering på Internett. Etter at annonsene er ferdig laget og godkjent av kunden, blir de sendt til sideproduksjon. Under ombrekking settes alle annonsene sammen på sider som skal -17-

16 trykkes i Telefonkatalogen TM. Når sidene er ferdig, blir de sendt som PDF-fil til trykkeriene. PDF (Portable Document Format) er et filformat for dokumenter som kan inneholde både tekst og grafikk, og som kan hentes frem uavhengig av maskinplattform [18]. Skjetten Sportsklubb Distribusjon har ansvaret for distribuering av de trykte katalogene. De gir fordelingsoppdraget til lag og foreninger rundt omkring i landet som får penger for å levere katalogene helt frem til kunden. Etter at katalogen er kommet ut, sender kredittavdelingen faktura til kunden. Arbeidsflyt for trykte produkter Korrektur Kundemappe fra selger Mottak Etterbehandling Annonseproduksjon trykk Sideproduksjon Trykk Distribusjon Elektronisk materiell fra kunde Elektronisk mottak Scannerstua Kopi av annonse til Internett Figur 2 Arbeidsflyt for trykte produkter, samt kopi av bildeannonser til Internett. 2.3 Arbeidsflyt for elektroniske produkter Selger lager en kontrakt mellom Findexa og kunden når hun eller han får solgt en annonse. Kontrakten sendes til mottaket for å få den kontrollert og distribuert. Hvis kontrakten må endres, sendes den tilbake til selgeren for å bli rettet. Når kontrakten er tilfredsstillende, registreres den i Pilar (kapittel 2.1.2). Deretter blir produktet produsert enten for «Nettprofil», «Banner» eller «Rett på nett» avhengig av hva slags produkt kunden har kjøpt. «Nettprofil» er malbaserte nettløsninger for kunder, «Banner» er produksjonen av bannere som brukes på Internett og «Rett på nett» er skreddersydde nettløsninger for kunder. AdSys er produksjonssystemet for annonser og BEA er bannersystemet for Gule Sider Internett (GSI) [7]. Etter at «Nettprofil» er produsert, blir den sendt til -18-

17 kunden for korrektur. Når kunden er fornøyd med produktet, blir den publisert på Gule Sider Internett. Materiale blir sendt tilbake til kunden og kontrakten blir sendt til kundesenteret for arkivering. Etter at produksjonene av «Rett på nett» er ferdig, blir også disse sendt til kundesenteret for arkivering. Arbeidsflyt for elektroniske produkter Salg Kontrakt klar til registrering Produksjon elektroniske produkter Kontrakt Mottak, kontroll og distribusjon av kontrakt Registrering av kontrakt OK! PILAR Kontrakt returnert til Salg Kontrakt SGS Produksjon av Nettprofil Produksjon av Banner Produksjon av "Rett På Nett" Salg Kunde Mottak og retur av korrektur Korrektur Send korrektur til kunde Produkt publisert på GSI AdSys BEA Mottak av materiell Registrering PILAR Kundesenteret Hovedarkiv Retur av materiale til kunde Send kontrakt til Kundesenteret AIDA Figur 3 Arbeidsflyt for elektroniske produkter. 2.4 Grunndata Grunndata er informasjon om kundene til Findexa, som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Alle disse opplysningene skal ligge lagret i nxdsmp, og når det skal gjøres endringer, skal dette gjøres her. [6] 2.5 Informasjonsfil Når en bildeannonse skal lages, sendes det en informasjonsfil til annonseproduksjonen. Denne inneholder blant annet all grunndata om kunden og hvordan bildeannonsen skal se ut, for eksempel størrelsen og bakgrunnsfargen til bildeannonsen. I vedlegg 2 er det vist en kopi av en slik informasjonsfil. Når -19-

18 annonseprodusenten henter opp bildeannonsen i nxedge kommer det opp tekstfelter med grunndataopplysningene som hentes fra informasjonsfilen. 2.6 Listinger En listing er en forekomst av grunndata, og data fra listinger brukes til å opprette oppføringer (varer). Dataene kan vedlikeholdes enten direkte mot varen eller via endringer mot listingen som er basis for oppføringen. Det vedlikeholdes automatisk kobling mellom oppføring og opprinnelig listing. [6]. Hvis man skal bruke informasjonsfilen aktivt, har man to mulige måter å gjøre dette på. Den ene måten å gjøre det på er å lage nye listinger i nxdsmp som gjelder for bildeannonser. Den andre måten er å benytte de listingene som allerede finnes, men gjøre det på dagens måte med de andre bildeannonsene. Hvis man skal lage nye listinger i nxdsmp, må man få disse inn i informasjonsfilen slik at de opplysningene som skal være med i bildeannonsen kommer opp i boksene når man åpner den i nxedge. Når det kommer korrektur på bildeannonser, må «Etterbehandling»/«Oppdateringsgruppen» legge dette inn i de nye listingene i nxdsmp i stedet for å sende korrekturen på ark. Hvis man bruker listingene som allerede finnes, kan man bruke systemet slik det er i dag. Det som må endres, er rutinene til annonseprodusentene. I stedet for å klikke bort boksene som kommer opp når annonseprodusentene åpner bildeannonsene for redigering, må de bruke disse aktivt. Annonseprodusentene er de ansatte i Findexa som lager annonsene som selskapet bruker i sine elektroniske og trykte kataloger. Når det åpnes en bildeannonse etter en grunndataendring, vil dette være endret med de nye opplysningene. Da må annonseprodusentene kontrollere at de nye opplysningene passer inn i bildeannonsen, og deretter kan de generere den. Etter en grunndataendring vil det også komme opp en informasjonsboks når man åpner bildeannonsen, denne kommer også opp i dagens løsning. I denne boksen står det hvilke grunndataendringer som er gjort og de nye opplysningene. 2.7 Filtyper Alle bildeannonsene blir lagret i Edge, et system tilknyttet nxdsmp. Her blir det lagret flere forskjellige filer for hver annonse; Portable Document Format (PDF), Encapsulated Post-Script (EPS), QuarkXPress (QXP) og to informasjonsfiler;.dat og.graphics. DAT-filen inneholder informasjon som skal i bildeannonsen, mens graphics-filen inneholder henvisninger til hvilke logoer som er brukt i bildeannonsen. -20-

19 Databasen for bildeannonsene består av mapper som inneholder filer. Til sammen er disse på 254 GB. DAT-filen og graphics-filen har en størrelse på 1 KB hver, og disse er til sammen på 268 MB. EPS-filen er på 1,7 MB, og totalt blir dette 227,5 GB. PDF-filen og QXP-filen er på 100 KB hver, og disse er til sammen på 26,2 GB. Alle disse tallene er hentet ut fra databasen «dsmpstorage». 2.8 Antall bildeannonser i Findexas produkter Det er totalt bildeannonser i de forskjellige trykte katalogene til Findexa. Av disse er det grunndataendringer i 3565 av dem årlig, dette utgjør 8,76 %. I tabell 2 er det vist hvor mange bildeannonser som er fordelt på de enkelte katalogene og hvor mange grunndataendringer det er i disse. Tabell 2 Antall bildeannonser i de forskjellige katalogene og hvor mange av disse som har grunndataendringer i løpet av året. Tallene er hentet ut av Anne Marit Lundås fra databasen. Telefonkatalogen TM (Hvite Sider TM, Gule Sider, Rosa Sider) Antall Antall grunndataendringer Grunndataendringer bildeannonser i bildeannonsene i % ,91 % Ditt Distrikt TM ,38 % BizKit ,98 % Totalt ,76 % Når det gjelder bildeannonser på Internett, som er en kopi av de trykte bildeannonsene, så er det ingen slike i Telefonkatalogen TM (Hvite Sider TM, Gule Sider, Rosa Sider). På Ditt Distrikt TM er cirka 1100 av bildeannonsene lagt ut på Internett, mens på BizKit er alle lagt ut. -21-

20 2.9 Sykluser Hovedårsaken til at det finnes ett system for trykte annonser og ett system for elektroniske annonser er de forskjellige syklusene disse varene har. De trykte produktene går i årlige sykluser, mens arbeidet med de elektroniske produktene foregår kontinuerlig. Dette kan føre til konflikter når disse produktene skal arbeides med samtidig i en felles arbeidsflyt. nxdsmp inneholder et sett av statusvariable som sier noe om hvilken fase varene er i forhold til behandlingsprosessen; behandlingsprosessen kalles også generasjonsløpet. Enhver vare må være knyttet til en kontrakt som på samme måte som varer bruker statusvariable som verktøy for prosesskontroll. nxdsmp er et kampanjeorientert system der kunder tilhører en eller flere kampanjer om gangen avhengig av kampanjens dekningsområde, tillatte kontraktstype og produktgruppe. Det er en tett sammenheng mellom kampanjer og katalogutgaver. Like før katalogen går i trykken er det en kampanjerullering. Da kopieres alle annonsene og kontraktene til neste utgave av katalogene, uavhengig av om alt salg er avsluttet. De trykte produktene har en deadline på når de skal være klare til trykking, og da må alt være på plass. Dette fører til at de forskjellige prosessene i arbeidsflyten også får deadline. Selgerne har en viss tid på å selge så mange produkter som mulig før de skal til produksjon, og annonseprodusentene må bli ferdig før deres deadline. Det finnes kontrakter som ikke følger den vanlige kontraktsflyten, disse kalles KATL-kontrakter. Disse kontraktene fordeler ikke kundene gjennom kampanjer, og det kan gjøres oppdateringer og salg til kunder gjennom så og si hele året. HOMEkontrakter er de tradisjonelle kontraktene som følger kontraktsflyten. [6] Det kan oppstå konflikter mellom de trykte og elektroniske produktene på grunn av de trykte produktenes syklus og status. Et problem er for eksempel bildeannonser som både brukes i trykk og legges ut på Internett. Hvis det skal være forandringer i annonsen, blir ikke disse endret før neste generasjonsløp; dette gjelder altså for de elektroniske bildeannonsene som er en kopi av de trykte Eniro Sveriges svar på Findexa Norge Eniro eier de «Gula Sidorna» i Sverige. De gir ut produktene sine både på trykk og elektronisk. Eniro tar seg av informasjonsinnsamling og ordrehåndtering, men selve produksjonen er det Elanders Anymedia som utfører. Det er ingen sammenheng mellom produktene på trykk og Internett. Format, innhold, ordre- og produksjonsflyt er helt avskilt mellom disse. Elanders Anymedia ser at skilte bildeannonseproduksjoner mellom trykk og elektronisk er dyrt. Men de mener at -22-

Parallellpublisering av telefonkataloger

Parallellpublisering av telefonkataloger TRITA-NA-E04040 Numerisk analys och datalogi Department of Numerical Analysis KTH and Computer Science 100 44 Stockholm Royal Institute of Technology SE-100 44 Stockholm, Sweden Parallellpublisering av

Detaljer

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand

Web fundamentals. Web design. Frontend vs. Backend 17.01.2008. Webdesign 17. januar 2008 3. Monica Strand Web fundamentals Webdesign 17. januar 2008 Monica Strand Webdesign 17. januar 2008 1 Web design Fagområdet Web design inneholder flere disipliner Grafisk design Informasjonsdesign Brukergrensesnittdesign

Detaljer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Tilleggsproduktet Mamut Enterprise Travel CRM gir deg muligheten til å ta med deg arbeidet på en bærbar datamaskin ut av kontoret. Du arbeider da på en kopi av den sentrale

Detaljer

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING

RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING RUTEPLANLEGGINGSSYSTEM BRUKERVEILEDNING Prosjekt 18 Jørgen Mobekk Sørensen Morten Evje Tor Andreas Baakind Anders Gabrielsen Side 1 1 FORORD Dette dokumentet er brukerveiledningen, og skal være en veiledning

Detaljer

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften

Kravspesifikasjon. Leserveiledning Kravspesifikasjonen består av følgende deler: Presentasjon Om bedriften Kravspesifikasjon Presentasjon Hovedprosjektet gjennomføres ved Høgskolen i Oslo, avdelingen for ingeniørutdanning. Målet med oppgaven er å utvikle en online webshop for bestilling av postkasser. Dette

Detaljer

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution

Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Sharpdesk Solution Sharpdesk Document Management Solution Effektiv forretningsinformasjon Administrer arbeidsflyten Slik registrerer, organiserer og deler du forretningsinformasjonen din Sharpdesk er en

Detaljer

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5

Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bruksanvisning for publisering med ez publish 3.7.5 Bakgrunn for oppgraderingen Norsk Fysioterapeutforbund har oppgradert nettstedet www.fysio.no. Det er gått over tre år siden NFF lagde det nåværende

Detaljer

Administrering av SafariSøk

Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Administrering av SafariSøk Revisjonshistorie Revisjon $Revision: 1.6 $ $Date: 2003/08/05 12:44:02 $ Innholdsfortegnelse 1. Om programmet... 1 Generelt... 1 2. Fremgangsmåter...

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk høsten 2015 Hva er nytt i Adobe CC 2015 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client.

Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Stikkord: Java EE, EJB, JSF, JPA, SWT, klient/tjener, Glassfish server, Application Client. Studenter: Magnus Skomsøy Bae, Marius Eggen, Magnus Krane Klasse: 3ING, Systemutvikling Produserer redaksjonelle

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

HUMIT1731. Tekstkoding. Koding/merking av tekst Uke 35. Tekster som teknologiske produkter. Koding/merking på flere nivå. Utvikling av notesystemet

HUMIT1731. Tekstkoding. Koding/merking av tekst Uke 35. Tekster som teknologiske produkter. Koding/merking på flere nivå. Utvikling av notesystemet HUMIT1731 Koding/merking av tekst Uke 35 Tekstkoding Representasjon av info, om visse aspekter ved tekster, så som Typografi Innhold Struktur Annet på en eksplisitt, systematisk og formalisert måte HUMIT1731

Detaljer

Hvorfor ikke bruke Word?

Hvorfor ikke bruke Word? XML-basert dokumentasjon Erfaringer med innføring av xmlbasert dokumentasjonsverktøy hos Kongsberg Seatex Sissel Kolvik Tidligere IBRUK as nå SK Teknisk Dokumentasjon sissel@kolvik.priv.no 1 Hvorfor ikke

Detaljer

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold

Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i. Frontpage 2003. Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Slik lager du et web-område bestående av flere sammenhengende websider i Frontpage 2003 Laget av Magnus Nohr Høgskolen i Østfold Innholdsfortegnelse 1 Opprett Web-område 3 2 Opprett en navigasjonsstruktur

Detaljer

Publiseringsløsning for internettsider

Publiseringsløsning for internettsider Publiseringsløsning for internettsider Hva er Edit? Edit er et verktøy for publisering og vedlikehold av nettsider. Tidligere har det å vedlikeholde en nettside vært en tungvinn prosess, men nå kan alle

Detaljer

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA

CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA CabinWeb BRUKERDOKUMENTASJON ET SYSTEM UTVIKLET AV DELFI DATA Sist oppdatert 18.02.2010 INNHOLD INNHOLD... 1 HVA ER CABINWEB... 2 HVA KAN DU BRUKE CABINWEB TIL?... 3 HVA ER NYTT I CABINWEB VERSJON 2.0...

Detaljer

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere

Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Brukerdokumentasjon for LabOra portal - forfattere Skin: Dnnbest-Grey-Skin1024 Skin: Metro7 Custom LabOra web-portal er et web-basert publiseringsprogram for publisering av informasjon på hjemmesider.

Detaljer

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse. TalkPool WebServices Postboks Åneby

InfoRed Publisering. - produktbeskrivelse.  TalkPool WebServices Postboks Åneby InfoRed Publisering - produktbeskrivelse www.talkpool.no TalkPool WebServices Postboks 90 1484 Åneby InfoRed Produktbeskrivelse 2 Sammendrag InfoRed Publisering er produktet for å administrere en hel informasjonstjeneste,

Detaljer

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015

Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Aktivitetsplan - Adobe Pro kurs Infografikk våren 2015 Hva er nytt i Adobe CC2014 Adobe CC har mange flotte nyheter i InDesign, Illustrator og Photoshop. Vi vil guide deg gjennom nyhetene på en effektiv

Detaljer

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning

SIMPLIFYSCAN. Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN Sharps intelligente skanning SIMPLIFYSCAN: SHARPS INTELLIGENTE SKANNING Med SimplifyScan kan alle på kontoret enkelt registrere dokumenter og distribuere informasjon til ethvert sted i nettverket,

Detaljer

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING

OBLIG 1 - WEBUTVIKLING OBLIG 1 WEBUTVIKLING Oppgave 1 Gå gjennom nettsiden arngren.net og list opp alle problemene du ser. Både i funksjonalitet/bruk og i koden bak. Problemer med funksjonalitet / bruk Uoversiktlig side For

Detaljer

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel.

Uansett hvilken håndbok du benytter vil fremgangsmåten være den samme. I denne veiledningen benytter vi personalhåndboken som eksempel. Velkommen som bruker av nettbaserte håndbøker fra Hovedorganisasjonen Virke. Våre nettbaserte håndbøker kan tilpasses din virksomhet. De er redigerbare, samtidig blir de automatisk oppdatert med nye lover

Detaljer

Introduksjon til Office 2007

Introduksjon til Office 2007 Introduksjon til Office 2007 Av Kjetil Berglund 2009 Bidragsytere: Kjetil Hammershaug og Håkon Mælum for Læringsteamet i Oppland Fylkeskommune 1 Innhold Introduksjon til Office 2007... 1 Brukergrensesnitt...

Detaljer

Håndbok for Office 365

Håndbok for Office 365 ProCloud As P Håndbok for Office 365 Nyttige brukertips for å få mer ut av din løsning Geir Hogstad 2012 w w w. p r o c l o u d 3 6 5. n o Innholdsfortegnelse Forord... 2 Komme i gang med dokumentbiblioteker....

Detaljer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer

Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Systemadministrasjon i KF Infoserie en brukerveiledning for lokale administratorer Dette er en brukerveiledning til systemadministrasjon i KF Infoserie. Her gjennomgår vi de forskjellige funksjonene som

Detaljer

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online

Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online Med Mamut Enterprise Telefonkatalogen Online kan du hente inn og oppdatere kontaktinformasjon fra Telefonkatalogen 1880 online. Ved å oppdatere blant annet navn,

Detaljer

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk

Produktdokumentasjon. Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk Produktdokumentasjon Madison Møbler Administrasjonsside og Nettbutikk 1 1. Forord 1.1 Dokumentasjonen Dette er en teknisk dokumentasjon på produktet som er utviklet. Denne er tiltenkt personer med teknisk

Detaljer

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks.

SolidPlant er perfekt for deg som jobber med design av rørsystemer og anlegg, og er kjent med SolidWorks. SolidPlant, det eneste virkelig spesifikasjonsstyrte anleggsdesign programmet for SolidWorks. Ved å kombinere intuitive parametrisk styrte SolidWorks med en sofistikert database for å generere alle komponenter

Detaljer

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920

Geometra. Brukermanual. Telefon: 64831920 Geometra Brukermanual Telefon: 64831920 Innhold GENERELT...3 Hva er Geometra?...3 Om PDF tegninger...3 KOM I GANG!...5 Start programvaren og logg inn...5 Grunnleggende funksjoner:...6 Lag et prosjekt,

Detaljer

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp

Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Patron Driven Acquisitions (PDA) Brukerstyrt innkjøp Dato: 2015-06-16 Roller For å kunne jobbe med PDA i Alma, må du ha en av følgende roller: Purchasing Operator Purchasing Manager Hvordan fungerer PDA

Detaljer

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no

Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Publiseringsveiledning for www.tromsfylke.no Sist oppdatert 09.07.2013 av Khalil Dahbi Innholdsliste 1. Side:... 3 a. Lage en ny side:... 3 b. Endre innstilling til en side:... 3 c. Slette en side:...

Detaljer

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows!

Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Velkommen til Brother's Keeper 6 for Windows! Det kan være at du har mottatt en Installasjons-CD eller CD/minnepinne/hentet fra internett med programmet. Dette dokumentet følger med Installasjons-CD fra

Detaljer

Basis interoperabilitetstest - ebxml

Basis interoperabilitetstest - ebxml Basis interoperabilitetstest - ebxml Testversjon: 1.0 2 Basis interoperabilitetstest - ebxml Innholdsfortegnelse 1. Revisjonshistorikk... 3 2. Basis interoperabilitetstest - ebxml... 4 Hvordan gjennomføre

Detaljer

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as

SkanRead hjelp. SkanRead 2.0. MikroVerkstedet as SkanRead hjelp SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as SkanRead hjelp: SkanRead 2.0 MikroVerkstedet as Ophavsret 2011 MikroVerkstedet as Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Slik gjør du!... 1 2. SkanRead i CD-ORD

Detaljer

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges:

Følgende «tommelfinger-regler» bør (må) følges: Notat Denne «oppskriften» er basert på erfaringer om hva som går bra når en benytter Word til å lage navigasjonsdiagrammer. Det finnes sikkert andre måter som også gir et brukbart resultat. Det er bare

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i

Presentasjon. Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i 92 Datakortets modul 6 avgrenser ferdigheter i praktisk bruk av presentasjonsverktøy. Stadig flere ser mulighetene som ligger i Presentasjon presentasjonsverktøyet PowerPoint når det gjelder presentasjon

Detaljer

Intro til WWW, HTML5 og CSS

Intro til WWW, HTML5 og CSS Intro til WWW, HTML5 og CSS Håkon Tolsby 20.08.2015 Håkon Tolsby 1 World Wide Web Webserver: Programvare som distribuerer websider og/eller maskin hvor programmet kjører Webbrowser (nettleser): Program

Detaljer

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20

Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Visma Contracting Oppgradering til versjon 5.20 Oslo, oktober 2013 Før installasjon: SuperOffice De som kjører SuperOffice må få oppgradert denne samtidig. Henvendelse til leverandøren firma KeyForce.

Detaljer

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem.

innenfor grafisk design i fremtiden. Dette fordi jeg selv ønsker at jeg en dag vil bli en av dem. RAPPORT - INFOGRAFIKK 1. HVA GIKK OPPGAVEN UT PÅ? Ved bruk av opptaksprøvene til Westerdals, så valgte jeg en oppgave som gikk ut på å benytte infografikk for å vise høyskolens utvikling. Men siden jeg

Detaljer

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014

Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Brukerveiledning for PMP Kvalitet V2 med video veiledning V 2.3 11.11.2014 Innholdsfortegnelse 1 Hva er nytt i PMP Kvalitet Versjon 2.0... 5 1.1 Bruker hensyn... 5 1.2 Utvalgsliste... 5 1.3 Lenke liste...

Detaljer

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML?

Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted. Hva betyr forkortelsen HTML? 1 1 Fasit OK teorioppgaver Internett Hva er Internett? Det samme som World Wide Web Et lokalnett (LAN) Et verdensomspennende nettverk Startsiden til et nettsted HTML Hva betyr forkortelsen HTML? HelpTool

Detaljer

Dobbelklikk på program-ikonet!

Dobbelklikk på program-ikonet! En hjemmeside kan lages i hvilket som helst enkelt tekstbehandlingsprogram (som f.eks. Notepad i Windows eller EnkelTekst på en Mac). Forutsetningen for å kunne gjøre dette er at man behersker html. Html

Detaljer

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder

Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10. Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder Digitale verktøy Mina Gulla 28/09/10 Grafikk og bilder. Oppgave T4: Digitale bilder 1) Det er i hovedsak to måter å representere digitale bilder, raster (punkter) og vektorer (linjer og flater). Redegjør

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

ff Brukermanual ebladadmin Pro

ff Brukermanual ebladadmin Pro ebladadmin ebladadmin er en nettbasert publiseringsløsning for publisering av eblad (digitale magasiner, publikasjoner, DM, årsrapporter, tilbudsaviser, kataloger, produktpermer, bruksanvisninger, mm)

Detaljer

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4

ISY Akkord. Brukerdokumentasjon. Versjon 1.4 ISY Akkord Brukerdokumentasjon Versjon 1.4 Side 2 ISY Akkord Installere programmet Installasjon av ISY Akkord Generelt ISY Akkord lastes ned og installeres direkte fra følgene lenke: www.isy.no ISY Akkord

Detaljer

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort

Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Hvordan å lage og publisere ditt personlige visittkort Av Asle Skauge Dette skal være en bruksanvisning som alle kan følge for å få lagt ut sitt personlige visittkort på internett. Hensikten med et slikt

Detaljer

https://nhh.itslearning.com/

https://nhh.itslearning.com/ e-læringssystemet https://nhh.itslearning.com/ Sist oppdatert 08.09.2009 10:07 1 1. Hva er It s Learning? It's Learning er et e-læringssystem hvor du finner elektronisk informasjon om alle våre kurs/studier,

Detaljer

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2

Side 1. Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 Side 1 Sniggabo CMS brukermanual rev. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Logg inn... 3 Menylinje... 3 Artikkelliste... 4 Ny artikkel... 5 Aktiviteter... 8 Rediger aktivitet... 9 Dokumenter... 9 Nytt dokument... 10

Detaljer

BRUK AV TEKSTEDITOREN

BRUK AV TEKSTEDITOREN Dynamisk Internett-publisering med DM Web BRUK AV TEKSTEDITOREN BRUKERVEILEDNING 2007 Datamann AS er Brukermanualen er utarbeidet av Datamann AS Postboks 74 9551 ØKSFJORD Telefon 78 45 95 00 Telefaks 78

Detaljer

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt.

Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. RETNINGSLINJER FOR PERSONVERN Disse retningslinjene for personvern beskriver hvordan vi bruker og beskytter informasjon som du oppgir i forbindelse med bruk av nettstedet vårt. Vi er forpliktet til å sikre

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN

INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON Mamut datax Software DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN Mamut datax Software INSTALLASJONSVEILEDNING OPPDATERING TIL VERSJON 4.1.1300 DETALJERT STEG-FOR-STEG VEILEDNING FOR HVORDAN OPPDATERE DIN VERSJON AV MAMUT DATAX SOFTWARE Mamut Kunnskapsserie, nr. 2-2004

Detaljer

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning

uniflow Brukerveiledning uniflow brukerveiledning uniflow brukerveiledning 1 Innhold 1 Førstegangs pålogging/utskrift... 3 1.1 Aktivering av kort... 3 2 Print... 4 2.1 Hvordan å foreta en utskrift... 4 3 Kopi... 5 3.1 Endre fra tosidig til ensidig kopiering...

Detaljer

IST Skole Vurdering - Foresatt

IST Skole Vurdering - Foresatt IST Skole Vurdering - Foresatt Velkommen til en ny skole! IST tar nå steget fra kun å levere programvare til å forenkle og utvikle alle skolens funksjoner. Våre løsninger tar hånd om prosessene fra den

Detaljer

Feilsøking i BO. Olav Syse, konsulent. Jan Terje Hansen, service manager. Be business intelligent

Feilsøking i BO. Olav Syse, konsulent. Jan Terje Hansen, service manager. Be business intelligent Feilsøking i BO Olav Syse, konsulent Jan Terje Hansen, service manager Hovedfokus: Business Intelligence 900 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Polen 135 ansatte i

Detaljer

7 trinn for å starte et affiliate program

7 trinn for å starte et affiliate program 7 trinn for å starte et affiliate program Affiliate markedsføring er en Internett basert salgskanal, der såkalte publisister (også kjent som "affiliates" eller " publishers ") formidler besøkende til en

Detaljer

Distribusjon via e-post - oppstart

Distribusjon via e-post - oppstart Distribusjon via e-post - oppstart Avsenderopplysninger Mottakeropplysninger Egenskaper Blankettype for e-post Forutsetninger Eksempel Kontroll Elektronisk distribusjon av dokumenter betyr at dokumentene

Detaljer

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish.

Brukermanual - Joomla. Kopiering av materiale fra denne Bonefish manualen for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale 2010 Bonefish. Brukermanual - Joomla Bonefish brukermanual - Joomla Gratulerer med ny nettside fra Bonefish. Du er nå blitt eier og administrator for din egen nettside, noe som gir deg visse forpliktelser ovenfor din

Detaljer

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett.

Start et nytt Scratch-prosjekt. Slett kattefiguren, for eksempel ved å høyreklikke på den og velge slett. Norgestur Introduksjon Bli med på en rundreise i Norge! Vi skal lage et spill hvor du styrer et helikopter rundt omkring et kart over Norge, mens du prøver å raskest mulig finne steder og byer du blir

Detaljer

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november)

Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Brukerforum Vitari Høsten 2013 (11. november) Autoinvoice og EDI Visma Global Logistikk (Presentert av Hans Jørgen Ulsund og Lars Ruud) Innholdsfortegnelse INNLEDNING OG VELKOMMEN... 3 LITT OM DASHBOARD...

Detaljer

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1

Admin! Butikkdata. Forord. Innhold. Velkommen til Royal. Royal Butikkdata. i gang. Den. Lykke til! Forord... 1. Skrive ut. Side 1 Royal Butikkdata Admin Komme i gang Butikkdata Ad min Forord Velkommen til Royal Admin! Denne brukermanualen beskriver hvordan du kommer i gang med Royal Butikkdata Admin. Hensikten med manualen er å komme

Detaljer

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway.

ErgoGroup AS eway Nydalsveien 28 Postboks 4364 Nydalen 0402 Oslo Tlf.: +47 23 14 50 00 Faks: +47 23 14 50 01 www.ergogroup.no www.eway. Hva er eway? eway er en portal og plattform for samarbeid internt i en organisasjon og med organisasjonens partnere og kunder. Gjennom portalen forenkles og effektiviseres arbeidsprosesser knyttet til

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok

Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Brukerveiledning Innlegging av prosjekter til NILs årbok Hvis du har benyttet denne brukerveiledningen og ikke fått til å registrere prosjektet ditt, kan du få hjelp ved å ringe 23 33 24 64 eller 97 17

Detaljer

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey

Mamut Open Services. Mamut Kunnskapsserie. Kom i gang med Mamut Online Survey Mamut Open Services Mamut Kunnskapsserie Kom i gang med Mamut Online Survey Kom i gang med Mamut Online Survey Innhold MAMUT ONLINE SURVEY... 1 KOM I GANG MED MAMUT ONLINE SURVEY... 3 MAMUT-BRUKERE: OPPRETT

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide

få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide få en ny og og god hjemmeside på få minutter Quick guide 1 Få en profesjonell hjemmeside på få minutter GoMinisite nå: Sett deg foran PC en din, åpne nett-browseren din og skriv www.gominisite.no Fyll

Detaljer

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok

Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Vetweb Dyreklinikk Brukerhåndbok Innhold 1. Navigasjon/generelt Hovedmeny Infopanel Søkefeltet Tilbake-knapp 2. Hjem/forside 3. Innstillinger Logo Avtaleinnstillinger Behandlinger Brukerinnstillinger og

Detaljer

Innstallasjon og oppsett av Wordpress

Innstallasjon og oppsett av Wordpress Del 1 - Installasjon og oppsett Innstallasjon og oppsett av Wordpress Wordpress har blitt en veldig populær publiseringsplattform for websider. Uten særlige tekniske ferdigheter kan man sette opp profesjonelle

Detaljer

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3

19.03.14 1. HBF Drammen 2014 Tips og triks 1. Innhold... Side. Tips og triks 1... 3 19.03.14 1 HBF Drammen 2014 Tips og triks 1 Innhold... Side Tips og triks 1... 3 Meny Fil i hovedknapperad... 3 Sikkerhetslagring... 3 Presentasjonsegenskap... 4 Detaljoppsett... 4 Lagoppsett... 5 Pennoppsett...

Detaljer

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør

KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør KF Lokal personalhåndbok - brukerveiledning for redaktør Innhold 1. KF Lokal personalhåndbok og KF Infoserie... 2 2 Din rolle - Redaktør... 4 3 Skriv lokal tekst... 4 4 Lag lenker i lokal tekst... 6 5.

Detaljer

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark

Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark Brukerveiledning mal for masteroppgaver ved Høgskolen i Hedmark 1. Kontakt spørsmål og svar Dette er en generell veiledning for oppgaveskriving for de som bruker Microsoft Word. Veiledningen er særlig

Detaljer

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data

PC-AXIS-2006. Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data PC-AXIS-2006 Brukerveiledning for tabelluttak og bearbeiding av data 04.01.2007 Innledning Nyheter i PC-Axis 2006 Nyhet i PC-Axis 2006 - En funksjon for innspilling av aktiviteter gjordt i PC-Axis som

Detaljer

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM

Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Elhub - Milepæl 2 Uttrekk av grunndata til DAM Versjon 1.0 28.08.2015 Innhold Figurer... 1 Endringslogg... 2 1. Bakgrunn... 3 2. Hvordan sende inn data... 3 2.1 Før man lager uttrekk... 3 2.2 Hvordan laste

Detaljer

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag

BD nett. BD mobil. Filoverføring. Papirløs faktura. en enklere hverdag BD nett BD mobil Bda Filoverføring Papirløs faktura en enklere hverdag Hvorfor ekanaler? 01 02 Løsninger for alle! Riktig verktøy er mer enn halve jobben også når det gjelder IT! Brødrene Dahl har som

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

SuperOffice Sales & Marketing

SuperOffice Sales & Marketing UTVALG SuperOffice Sales & Marketing Innhold Utvalg... 1 Statiske utvalg, dynamiske utvalg og kombinasjonsutvalg... 2 Registrere statiske utvalg... 2 Legge til medlemmer i statiske utvalg... 3 Legge til

Detaljer

Introduksjon til Vega SMB 2012

Introduksjon til Vega SMB 2012 Introduksjon til Vega SMB 2012 Side 1 av 15 Introduksjon til Vega SMB Velkommen som bruker av Vega SMB. Klikk på Vega ikonet for å starte Vega SMB første gang. Velg ditt brukernavn og skriv inn passord

Detaljer

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser.

Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. Beskrivelse av skjermbilder og funksjoner i PayBack SingelUser. 00. PayBack startes ved innlogging til Zylin's webserver. Brukernavn og passord er satt opp etter informasjonen fra webformularet. Adressen

Detaljer

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten.

Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Spesifikasjon for utfylling og innsending av opplysninger over tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring til Skatteetaten. Gjelder for inntektsåret 2013 med første innrapportering i 2014.

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside

Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Del 1: Overgang fra gammel hjemmeside til ny hjemmeside Instituttsider og personlige hjemmesider som ligger på HFs egen webserver skal nå fases ut.dette innebærer at alle som fortsatt har hjemmesider der,

Detaljer

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER.

Kjennetegn. Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER. Utskriftsstyring Kjennetegn Enhetlig skriveradministrasjon Utskriftspolicy Produktbasert jobbehandling Administrasjon av utskriftskø APPLIKASJONER Utskriftsstyring Fargestyring Web til utskrift Variabel

Detaljer

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside

Brukerveiledning. Madison Møbler Administrasjonsside Brukerveiledning Madison Møbler Administrasjonsside 1 1. Forord 1.1 Produktet Produktet blir konstruert som et nytt produkt da kunde/bruker ikke har noe eksisterende løsning, derfor er dette den nåværende

Detaljer

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet

Vis filer fra banken Filoverføring forenklet Vis filer fra banken gir deg en oversikt over de filer som kan hentes fra banken. Dette forutsetter som regel at du tidligere har opprettet en filbestilling. Bestillingen opprettes via Bestill fil fra

Detaljer

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting

BRUKERMANUAL. Deviations and Reporting BRUKERMANUAL Deviations and Reporting Forord Dette er brukermanual for CEMAsys Immediate Reporting applikasjon som er laget for iphone og Android telefoner. CEMAsys Immediate Reporting er en applikasjon

Detaljer

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/

Brukermanual. Itpays W3 Publish. Sette opp, logge inn og komme i gang. Redigert den 23. mai 2005. http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Brukermanual Itpays W3 Publish Sette opp, logge inn og komme i gang Redigert den 23. mai 2005 http://www.itpays.no/produkter/publisering/ Innholdsoversikt: 1 Generelt om Itpays w3 publish Side 3 2 Sette

Detaljer

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner.

Som en del av den kontinuerlige utviklingen av systemet vil Visma Software AS kunne endre sammensetningen av pakkeløsninger, moduler og funksjoner. Oslo, 6 August 2009 All informasjon i denne dokumentasjonen vil kunne forandres uten varsel og representerer ikke en forpliktelse fra produsenten. Alt materiale i denne dokumentasjonen og de program den

Detaljer

Akseptansetest av mottak Dialogmelding

Akseptansetest av mottak Dialogmelding Akseptansetest av mottak Dialogmelding Meldingsversjon: 1.0 datert 08.07.2005 Akseptansetest av mottak Dialogmelding 2 Innholdsfortegnelse 1. REVISJONSHISTORIKK... 3 2. AKSEPTANSETEST FOR MOTTAK AV DIALOGMELDINGEN...

Detaljer

HVA ER XML? extensible Markup Language En standardisert måte å strukturere ulike typer data Åpent format Enkelt:

HVA ER XML? extensible Markup Language En standardisert måte å strukturere ulike typer data Åpent format Enkelt: HVA ER XML? extensible Markup Language En standardisert måte å strukturere ulike typer data Åpent format Enkelt: Tagger/Noder Attributter Mest kjente XML-versjon er XHTML En mengde datakilder er tilgjengelige

Detaljer

Bedrift Online. Komme i gang. Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt.

Bedrift Online. Komme i gang. Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt. Bedrift Online Komme i gang Nå er det enklere enn noensinne å redigere nettstedet ditt. oktober 2008 Bedrift Online 2008 Nidelven IT and WOW webdesign. All rights reserved. Under the copyright laws, this

Detaljer

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS

Frikart til Garmin. Manual for Frikart til Garmin GPS Frikart til Garmin En liten manual som kan hjelpe. Garmin GPS har samme struktur så derfor er det mulig å benytte denne uansett modell. Dog med unntak av Monterra. Denne er spesiell og vil ikke bli tatt

Detaljer

Brukermanual for EIK IFs webside

Brukermanual for EIK IFs webside Brukermanual for EIK IFs webside Denne brukermanualen er en skjematisk gjennomgang av basisfunksjonene for hver enkelt årgang/lag. Arild Neste. Tel: 977 42 162, ar-neste@online.no EIK, 9. november 2009

Detaljer

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER

Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Ofte stilte spørsmål TRYKKING AV MASTEROPPGAVE NTNU GRAFISK SENTER Masteroppgave» Ofte stilte spørsmål 2011-2015 Alle rettigheter: NTNU Grafisk senter, Trondheim Denne folderen er laget av NTNU Grafisk

Detaljer

Veiledning for Krets- og gruppesider.

Veiledning for Krets- og gruppesider. Veiledning for Krets- og gruppesider. For å hjelpe grupper og kretser som ønsker å komme på nett, men ennå ikke er det, tilbyr nå forbundet grupper og kretser egne nettsider. Nettsiden til gruppe og krets

Detaljer

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.

Hurtigguide. Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint. Hurtigguide Joint Collaboration AS Drammensveien 173-177 0277 Oslo Tlf. 22 50 45 50 Fax. 22 50 35 00 www.joint.no firmapost@joint.no Org. nr. 983443117 NO INNHOLD 1 Hvorfor er det ulik farge og utseende

Detaljer

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted

Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted Bruksanvisning for innlegging av nyheter på Tana kommunes nettsted 1 Åpne Internett explorer. Gå til http://www.tana.kommune.no/admin/ Det enkleste er å lage en snarvei til skrivebordet. Når du har kommet

Detaljer

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no

Brukermanual for nettpublisering. frivilligsentral.no Brukermanual for nettpublisering frivilligsentral.no Innholdsfortegnelse Introduksjon 3 1 - Innlogging 4 1.1 - Logge inn 4 1.1 - Logge ut 4 2 - Grensesnitt 5 2.1 - Menyfelt 5 2.2-3 - Opprette, lagre og

Detaljer