Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg"

Transkript

1 Notat angående mulig kjønnskvotering på partilistene ved kommunestyrevalg Johannes Bergh & Henning Finseraas 6. mars 2012 Innledning Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har gjort et direkte kjøp av Institutt for samfunnsforskning for å gjøre en enkel vurdering av hvordan en mulig kvoteringsordning på partilistene ville påvirket utfallet av lokalvalget i I dette notatet vil vi først gjøre rede for oppdraget, deretter hvordan vi har løst oppdraget og til slutt presenterer vi våre resultater. Den mulige ordningen vi har blitt bedt om å ta utgangspunkt i har to elementer: 1) Det innføres et krav om at de første kandidatene på en valgliste skal være annenhver mann og kvinne. Partiene bestemmer selv om en kvinnelig eller mannlig kandidat står på topp. Antallet kandidater som må oppfylle kravet er avhengig av størrelsen på kommunestyret, kravet er fire dersom kommunestyret består av representanter, seks dersom kommunestyret består av representanter, og ti dersom kommunestyret består av 55 eller flere representanter. 2) Partiene må gi stemmetillegg (tidligere kalt forhåndskumulering) til like mange kvinner som menn, noe som i praksis betyr at partiene må gi et partall antall stemmetillegg. Vårt oppdrag - forutsetninger Ved valget i 2007 var 37,5 prosent av de innvalgte representantene kvinner. Oppdraget vi har blitt bedt om å utføre er å gi et anslag på hvor stor denne prosentandelen ville vært dersom kvoteringsordningen skissert over var innført ved valget i For å gjøre en slik beregning må vi gjøre noen forutsetninger: 1) Den kanskje viktigste forutsetningen er at den enkelte kandidat får like mange personstemmer uavhengig av plassering på listen. Når vi flytter en kandidats plassering på en liste, beholder kandidaten alle personstemmer og slengere. Det er grunn til å tro at velgerne stemmer på personer og ikke på plasser på listen, og at personstemmene derfor følger personene og ikke den rangeringen de har på listen. Det eksisterer en akademisk debatt om hvorvidt det er rimelig å anta dette (Christensen m.fl. 2004; Hellevik 2005; Midtbø og Christensen 2005). Det er et faktum at kandidater høyt på listen får flere personstemmer, 1 Vi studerer 2007-valget siden data for 2011 ikke foreligger på nåværende tidspunkt. 1

2 dermed kan noen hevde at vi bør justere personstemmene dersom en kandidat endrer plassering på partilisten. Vi synes imidlertid at det er rimelig å tro at sammenhengen mellom kandidatplassering og personstemmer hovedsaklig skyldes kjennetegn ved kandidatene som står høyt på listene og ikke listeplasseringen i seg selv. En mulighet vi likevel ikke helt vil utelukke er at en høyere kandidatplassering medfører at partiet bruker mer ressurser på kandidater som står høyt på listene, noe som kan resultere i flere personstemmer (for gitt politisk talent). Vi har imidlertid ingen rimelige anslag på hvor stor denne effekten kan være og gjør derfor ingen forsøk på å justere personstemmene for dette. Av denne grunn vil vi tro at vårt estimat på hvor stor effekt reformen vil ha på en er et konservativt estimat. 2) Vi forutsetter at velgernes partipreferanser er uavhengig av rangeringen på listene. 3) For listene med et oddetall antall stemmetillegg forutsetter vi at partiene/listene gir ett ekstra stemmetillegg for å oppfylle kravet om like mange stemmetillegg til kvinner og menn (altså et partall antall stemmetillegg). Den alternative muligheten, som vi ikke undersøker, er at partiene gir ett stemmetillegg mindre for å oppfylle kravet. For å gjøre en slik analyse vil vi først identifisere de listene som allerede oppfylte kravene beskrevet ovenfor. Fra slike lister forventer man ingen endring av kvinnerepresentasjonen. For listene som ikke oppfyller kravet vil vi simulere følgende endringer: 1) Der hvor man ikke oppfyller kravet til annenhver kvinne og mann vil vi flytte den høyest plasserte kandidaten av det underrepresenterte kjønn (vanligvis en kvinne) opp til den posisjonen hvor det mangler en kandidat av dette kjønnet (gitt kravet om annenhver mann og kvinne). Denne operasjonen må for en del lister gjentas flere ganger før man har en liste som tilfredsstiller kravet. 2) Vi gir ett ekstra stemmetillegg til lister som i 2007 gav et oddetall antall stemmetillegg. Eksempel fra Etnedal kommune La oss illustrere hvordan vi har gått frem ved hjelp av kandidatlistene og valgresultatet fra Etnedal kommune. I denne kommunen fikk følgende partier valgt representanter (antall mandater i parentes): SV (1), Ap (3), Sp (6), V (2), KrF (1) og H (2). I denne kommunen er kravet at de fire øverste kandidatene skal rangeres. Tabell 1 viser de fire øverste kandidatenes kjønn for hvert parti. De kandidatene som fikk mandater er markert med en understrekning, mens de kandidatene som fikk stemmetillegg er satt i kursiv. Vi ser av tabellen at SV, Ap og Sp oppfylte kravet til annenhver mann og kvinne på de fire første plassene så disse partienes 2

3 lister skal ikke endres. For V flytter vi den mannlige kandidaten som er rangert på tredjeplass opp til andreplass, den kvinnelige kandidaten som er rangert på fjerdeplass faller ned til femteplass, mens en mann som opprinnelige sto på femteplass flyttes opp til fjerdeplass. En tilsvarende rokering skjer for H, men her er det en kvinne som kommer opp fra en opprinnelig femteplass. KrF har en kandidatliste med sju personer hvor alle er kvinner, dermed er det ikke mulig å endre listen i tråd med forslaget, og kandidatrekkefølgen blir stående uforandret. 2 Når det gjelder stemmetilleggene så oppfyller alle partienes reformerte lister, med unntak av KrFs liste, kravet om like mange stemmetillegg til hvert kjønn. Den eneste endringen av stemmetillegg som skjer i denne kommunen er at Venstres opprinnelige andrekandidat (en kvinne) mister sitt stemmetillegg til partiets nye andrekandidat (en mann). Tabell 2 viser en tilsvarende oversikt som i tabell 1, men basert på de endrede listene. Vi ser at i denne kommunen fikk vi ett mandatskifte som resultat av rokkeringene på listene og i stemmetilleggene. Venstres opprinnelige tredjekandidat, en mann, kommer inn på listen på bekostning av den opprinnelige andrekandidaten, en kvinne, noe som er et resultat av at stemmetillegget skifter mellom disse to kandidatene. Tabell 1: Opprinnelige lister, Etnedal kommune. Stemmetillegg (kursiv) og hvorvidt kandidaten ble valgt (understreket) for de fire øverste kandidatene. Kandidatnr SV Ap V Sp KrF H 1 Mann Mann Kvinne Mann Kvinne Mann 2 Kvinne Kvinne Kvinne Kvinne Kvinne Mann 3 Mann Mann Mann Mann Kvinne Kvinne 4 Kvinne Kvinne Kvinne Kvinne Kvinne Mann 2 Vi vurderte å ta disse listene ut av analysen, men det har vi ikke gjort. I og med at dette er lister som bryter med ordningen og derfor må endres vil dette trekke estimatet av effekten av ordningen i en konservativ retning, men det er et relativt lite antall lister dette dreier seg om. Vi diskuterer og presenterer en oversikt over disse listene senere i notatet. 3

4 Tabell 2: Endrede lister, Etnedal kommune. Stemmetillegg (kursiv) og hvorvidt kandidaten ble valgt (understreket) for de fire øverste kandidatene i Etnedal kommune. Uthevet kandidat er en kandidat som ikke fikk mandat i det reelle valget, men som får mandat i det simulerte valget. Kandidatnr SV Ap V Sp KrF H 1 Mann Mann Kvinne Mann Kvinne Mann 2 Kvinne Kvinne Mann Kvinne Kvinne Kvinne 3 Mann Mann Kvinne Mann Kvinne Mann 4 Kvinne Kvinne Mann Kvinne Kvinne Kvinne Resultater Resultatene ved å gjennomføre denne typen endringer for alle listene ved valget i 2007 er presentert i tabell 3 og 4. Tabellene viser resultater totalt og brutt ned på partinivå (tabell 3), og inndelt etter kvinnerepresentasjon i kommunene (tabell 4). Av presentasjonstekniske grunner presenterer vi resultater på partinivå kun for de partiene som er representert på Stortinget. Tallene viser at, ifølge våre beregninger, ville en økt fra 37,5 prosent til 40,3 prosent dersom ordningen hadde vært i kraft i Tabell 4 viser at effekten av kvoteringen vil være større for kommuner som i utgangspunktet har en lav i kommuner med under 30% kvinnelige representanter øker en fra 26,4 prosent til 34,6 prosent, mens i kommuner med en over gjennomsnittet er differansen mellom faktisk og simulert på beskjedne 1,2 prosentpoeng. For alle partiene er det en økning i en som følge av ordningen, med unntak av SV hvor det er en nedgang i en på 2,1 prosentpoeng. Økningen er imidlertid beskjeden for Ap og Sp, mens den er størst for FrP. For partiene vil også effekten av kvoteringen være større for de som i utgangspunktet har en lav. Vi ser videre at 10,8 prosent av mandatene (1179 av mandater) ble endret som følge av ordningen. Antall mandater som endres er klart størst for FrP (234 mandater), men som andel av egne representanter er det Venstre som opplever flest mandatendringer. Vår simulering førte til endringer på majoriteten av listene, da andelen lister som oppfylte kravet i 2007, og dermed ikke vil bli påvirket av ordningen, var på 37,6 prosent. Her ser vi en særlig sterk spredning på tvers av partiene, hvor 71 prosent av Aps lister oppfylte kravet, mens 13 prosent av FrPs lister gjorde det samme. Ordningen vil altså påvirke partiene svært ulikt. 4

5 Som vi så i eksemplet over så finnes det et antall lister som hadde en så skjev kjønnsbalanse at det ikke var mulig å rangere kandidatene slik at de oppfylte kravet i ordningen. Dette utgjør 2,2 prosent av de listene i 2007 som fikk mandater. Noen kjennetegn på disse listene er oppsummert i tabell 5. En majoritet av disse listene, 35 av 59, er Fremskrittsparti-lister, og 10,5 prosent av FrPs lister har en for stor kjønnsskjevhet til at de kan rangeres i overenstemmelse med ordningen. Endringene for FrP i tabell 3 er defor et konservativt anslag for hvordan ordningen vil påvirke FrP. Tabell 3: Faktiske er og simulerte er. Totalt SV Ap Sp V KrF H FrP Faktisk 37,5 50,1 42,1 39,8 40,0 35,6 33,6 28,1 Simulert 40,3 47,9 42,6 41,4 44,4 41,5 36,9 35,0 Antall nye representanter Andel 10,8 20,3 4,4 9,8 21,9 15,3 11,2 14,4 representanter som skiftes ut Andel lister 37,6 49,5 71,1 33,7 36,4 29,4 25,7 13,0 som oppfylte kravene i forslaget i 2007 Andel lister med kvinne på topp i ,7 44,1 32,5 26,2 30,9 29,6 23,4 16,2 Faktisk er andel kvinner av antall representanter basert på de opprinnelige listene. Simulert er andel kvinner av antall representanter basert på de endrede listene. Andel representanter som skiftes ut er som andel av totalt antall representanter. Andel lister som oppfylte kravene i forslaget i 2007 er som andel av antall lister med innvalgte representanter. Andel lister med kvinne på topp i 2007 er som andel av antall lister med innvalgte representanter. Til slutt har vi sett på effekten av kvoteringsordningen når vi ikke tar hensyn til personstemmene, altså hvis listeplassering var det eneste avgjørende kriterium for personutvelgingen til kommunestyrene. Utgangspunktet er da igjen at 37,5 prosent av de 5

6 valgte representantene i 2007 var kvinner. Denne andelen øker til 42,3 prosent hvis vi sier at det er rangeringen på listene som er avgjørende for hvem som blir valgt (men uten å innføre noen form for kvotering). Denne økningen i på nesten 5 prosent forteller oss at personstemmene betyr mye for kjønnssammensetningen i norske kommunestyrer. Hvis vi i tillegg innfører kvoteringsordningen (og følger plassen på listen ved tildeling vav mandater) øker en til 45,3 prosent. Som forventet ser vi at endringen i prosentpoeng er størst i kommuner hvor andelen kvinner er lavest i utgangspunktet. Tabell 4: Faktiske er og simulerte er. Totalt Kommuner hvor en i kommunestyret er under 30% Kommuner hvor en i kommunestyret er under gjennomsnittet Kommuner hvor en i kommunestyret er over gjennomsnittet Faktisk 37,5 26,4 31,0 43,2 Simulert 40,3 32,6 35,7 44,4 Kvinneandel 42,3 37, ,5 uten personstemmer Simulert 45,3 43,4 44,0 46,4 uten personstemmer Antall kommuner Faktisk er andel kvinner av antall representanter basert på de opprinnelige listene. Simulert er andel kvinner av antall representanter basert på de endrede listene. Kvinneandel uten personstemmer er andel kvinner av antall representanter dersom plassering på listene avgjør mandatfordelingen. Simulert uten personstemmer er andel kvinner av antall representanter dersom plassering på de endrede listene avgjør mandatfordelingen. 6

7 Tabell 5: Oversikt og kjennetegn på lister med så stor kjønnsubalanse at de ikke kan rangeres slik at de oppfyller de forslåtte kravene. Populasjonen er lister som fikk minst én representant innvalgt. Totalt SV Ap Sp V KrF H FrP Antall lister Andel 2,2 0,7 0 0,2 1,1 1,6 2,5 10,5 lister For få 55 1* kvinner For få menn Andel kvinner valgt * Fellesliste RV/SV. Antall lister er antall lister med så stor kjønnsubalanse at de ikke kan rangeres slik at de oppfyller de foreslåtte kravene. Andel lister er lister med så stor kjønnsubalanse at de ikke kan rangeres slik at de oppfyller de foreslåtte kravene som andel av antall lister med innvalgte representanter. For få kvinner er antall lister hvor kjønnsubalansen var slik at det manglet kvinner til å fylle kravene. For få menn er antall lister hvor kjønnsubalansen var slik at det manglet menn til å fylle kravene. Diskusjon Hva er de viktigste årsakene til at vi finner en såpass liten endring i en? Den viktigste årsaken er knyttet til at personstemmene har en tendens til å gå til menn heller enn til kvinner. I dette valget fikk menn i gjennomsnitt 4,4 personstemmer mer enn kvinner, noe som gjør det vanskeligere for kvinner å bli valgt selv om de får bedret sin listeposisjon. Denne skjevheten ville ikke hatt så mye betydning dersom flere kvinner fikk stemmetillegg som resultat av at de flyttes oppover på lista. Men kun 12% av kandidatene som endret rangering i vår simulering blir også tildelt et stemmetillegg som følge av simuleringen (79% av disse er kvinner). En annen viktig årsak til at utslagene blir små er at alle partiene har en tilbøyelighet til å ha en mannlig toppkandidat, noe ordningen ikke kan endre på. Vi ser av tabell 3 at under en tredjedel av listene i 2007 hadde en kvinnelig toppkandidat. Partienes preferanser for 7

8 mannlige toppkandidater vil mekanisk føre til et mannsoverskudd selv med justerte lister fordi et visst antall lister vil ha et oddetall representanter. Dette er viktig i lys av at partitoppene ofte er menn og at 54 % av listene har et oddetall representanter. En siste årsak vi vil fremheve er at det vil være et antall lister for store partier som får flere representanter enn antallet som må være annenhver mann og kvinne. For disse listene kan rangeringen på toppen bli helt eller delvis utjevnet av kjønnsskjevhet lavere på lista. Tilslutt vil vi påpeke at det faktum at det eksisterer en del lister som har en så skjev kjønnsbalanse at de ikke kan oppfylle kravene i ordningen reiser spørsmålet om hva man skal gjøre med slike lister. En innføring av kvoteringsordningen vil trolig føre til at partilag med stor kjønnsubalanse vil forsøke å mobilisere kvinner til å stille til valg. Konklusjon Konklusjonen er at kvoteringsordningen ville, i følge våre beregninger, ført til en økning i en ved lokalvalget i 2007 dersom ordningen hadde blitt innført før valget i Økningen er moderat i landet som helhet, men effekten vil være større jo mindre en i kommunestyret eller partigruppen er i utgangspunktet. Der hvor en i utgangspunktet er størst vil ordningen føre til en nedgang i andelen kvinner. Vi understreker at analysene er basert på forutsetninger om at velgernes partipreferanser og personstemmegivning ikke er påvirket av kandidatrangeringen, samt at partiene i alle tilfeller ville gitt ut flere heller enn færre stemmetillegg dersom deres preferanse i utgangspunktet var et oddetall antall stemmetillegg. Vi anser dette som rimelige antagelser, som gjør at vi beregner et konservativt estimat for effekten av kvoteringsordningen.. Referanser Christensen, D.A., T. Midtbø, H.-E. Ringkjøb, L. Svåsand og J. Aars (2004), Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i Bergen: Rokkan-senteret, Rapport 2004:8. Midtbø, T.og D.A. Christensen (2005), Når angrep blir et forsvar. En kritikk av Helleviks kritikk. Tidsskrift for Samfunnsforskning, 46(4): Hellevik, O. (2005), Velgerne uten innflytelse over personutvelgingen? En kritikk av Rokkan-senterets evalueringsrapport. I: Tidsskrift for samfunnsforskning, 46(5):

100 ÅR MED ALLMENN STEMMERETT FOR KVINNER

100 ÅR MED ALLMENN STEMMERETT FOR KVINNER 100 ÅR MED ALLMENN STEMMERETT FOR KVINNER Partienes nominasjoner: Hvor stor rolle spiller listeplassering og stemmetillegg egentlig? Denne brosjyren har to formål: Å sette søkelyset på partienes og særlig

Detaljer

Kommunestyrevalget i Farsund 2007

Kommunestyrevalget i Farsund 2007 Kommunestyrevalget i Farsund 2007 I forbindelse med kommunestyrevalget i Farsund ble det reist spørsmål ved fordelingen av mandater (representanter) på de enkelte partiene. Det ble særlig stilt spørsmålstegn

Detaljer

BEBY /15. Bergen bystyre. Høring om endring i personvalgreglene ved stortingsvalg ESARK Hva saken gjelder:

BEBY /15. Bergen bystyre. Høring om endring i personvalgreglene ved stortingsvalg ESARK Hva saken gjelder: BEBY /15 Bergen bystyre Høring om endring i personvalgreglene ved stortingsvalg ELSO ESARK-0211-201528009-2 Hva saken gjelder: Kommunal og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i

Detaljer

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning

Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017 Av Johannes Bergh & Rune Karlsen, Institutt for samfunnsforskning De sakene som velgerne er opptatt av har betydning for hvilke partier de

Detaljer

Hvem skal styre landet?

Hvem skal styre landet? Hvem skal styre landet? - Et tidlig blikk på det nye Stortinget INNLEDNING Den 1. oktober konstitueres det 158. Storting. 169 representanter fra 19 ulike fylker samles for å utføre de plikter som er pålagt

Detaljer

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Sogn og Fjordane R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 02.05.2017 Deres ref: Sogn og Fjordane Vår ref: Marie Rande Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Høring - endring i personvalgreglene ved stortingsvalg

Høring - endring i personvalgreglene ved stortingsvalg Journalpost:15/59954 Saksnummer Utvalg/komite Dato 330/2015 Fylkesrådet 24.11.2015 188/2015 Fylkestinget 07.12.2015 Komite for plan og økonomi 07.12.2015 Høring - endring i personvalgreglene ved stortingsvalg

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

Forskjellene er for store

Forskjellene er for store SV-rapport August 2017 Spørreundersøkelse om ulikhet: Forskjellene er for store sv.no Folk flest mener forskjellene har blitt for store Det er stor støtte i befolkningen for en politikk for omfordeling

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017

MEDBORGERNOTAT #6. «Holdninger til innvandring » Runa Falck Langaas Universitetet i Bergen August 2017 MEDBORGERNOTAT #6 «Holdninger til innvandring 2013-2017» Runa Falck Langaas Runa.Langaas@uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Introduksjon Dette notatet gir en oversikt over norske medborgere sine

Detaljer

De politiske partiene

De politiske partiene EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Politisk sekretariat De politiske partiene Vår ref.: 11/25115 / 09/2903 / FE-014 Dato: 17.09.2011 Saksbehandler: Leif E. Broch Direkte telefon: 51 46 80 23 / 908

Detaljer

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato:

Ørl an d kom m u n e R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Dato: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Ørl an d kom m u n e Vår ref: Roar Håskjold Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen består av et representativt

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg

Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved kommunevalg Rammene for nominasjonsarbeidet er fastsatt slik i partiets vedtekter: 7. Nominasjonsarbeidet i lokallag og fylkeslag 1. Nominasjonskomiteen velges

Detaljer

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling,

Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for erfaringsutveksling, Meløy en likestillingsvennlig kommune? Kvinnenettverket i Meløy Kvinnenettverket i Meløy Initiativ fra Meløy Næringsutvikling Visjon: Bidra til å synliggjøre muligheter for kvinner i Meløy En arena for

Detaljer

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden »

MEDBORGERNOTAT # 5. «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden » MEDBORGERNOTAT # 5 «Norske velgeres tilfredshet med demokrati og regjering i stortingsperioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Norske velgeres tilfredshet

Detaljer

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref:

NHO R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 27.01.2015 Deres ref: NHO Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er

Detaljer

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Fagforbundet R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 23.02.2016 Deres ref: Fagforbundet Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Høringsnotat om endring i personvalgsreglene ved stortingsvalg

Høringsnotat om endring i personvalgsreglene ved stortingsvalg Høringsnotat om endring i personvalgsreglene ved stortingsvalg Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Om høringsnotatet... 3 1.2 Bakgrunn for høringsnotatet... 3 1.3 Hvorfor personvalg?... 4 1.4. Hva

Detaljer

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk?

Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Hilmar Rommetvedt (f. 1951) Dr.polit. (UiB, 1992), forskningsleder ved IRIS International Research Institute of Stavanger. E-post: hilmar.rommetvedt@iris.no

Detaljer

Velgerne uten innflytelse over personutvelgingen?

Velgerne uten innflytelse over personutvelgingen? FOREDRAG AKTUELL DEBATT Velgerne uten innflytelse over personutvelgingen? En kritikk av Rokkansenterets evalueringsrapport Ottar Hellevik Ottar.hellevik@stv.uio.no I Norge har velgere som ønsker det kunnet

Detaljer

KVINNER I LOKAL POLITIKK 2015

KVINNER I LOKAL POLITIKK 2015 Rapport 2016:08 KVINNER I LOKAL POLITIKK 2015 EN STATUSEVALUERING Bjarte Folkestad, Jo Saglie & Signe Bock Segaard Institutt for samfunnsforskning Rapport 2016:08 Kvinner i lokalpolitikk 2015 En statusevaluering

Detaljer

LIKESTILT LOKALPOLITIKK?

LIKESTILT LOKALPOLITIKK? LIKESTILT LOKALPOLITIKK? EN KUNNSKAPSSTATUS Bjarte Folkestad, Jo Saglie og Signe Bock Segaard Rapport 2014:9 Institutt for samfunnsforskning Rapport 2014:9 Likestilt lokalpolitikk? En kunnskapsstatus

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2016 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Holdninger til innvandring og integrering

Holdninger til innvandring og integrering Ipsos April 07 Holdninger til innvandring og integrering 07 Ipsos. Sammendrag Ipsos gjennomførte i februar 07 en undersøkelse som kartlegger nordmenns holdninger til innvandring og integrering. Den samme

Detaljer

Valg 2011: Samling for nominasjonskomitéene i Osen, Rissa, Steinkjer og Verdal Steinkjer 31. august 2010-07-29

Valg 2011: Samling for nominasjonskomitéene i Osen, Rissa, Steinkjer og Verdal Steinkjer 31. august 2010-07-29 1 Valg 2011: Samling for nominasjonskomitéene i Osen, Rissa, Steinkjer og Verdal Steinkjer 31. august 2010-07-29 Rekruttering til lokalpolitisk dugnad. Hvordan finner vi kvinnelige kandidater? v/ ass.

Detaljer

Innst. O. nr. 55. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen. Ot.prp. nr. 21 ( )

Innst. O. nr. 55. ( ) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen. Ot.prp. nr. 21 ( ) Innst. O. nr. 55 (2004-2005) Innstilling til Odelstinget fra kommunalkomiteen Ot.prp. nr. 21 (2004-2005) Innstilling fra kommunalkomiteen om lov om endring i lov 12. juni 1987 nr. 56 om Sametinget og andre

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Hvilken rolle spiller nominasjonene i den politiske representasjonsprosessen? Spesielt med hensyn til kvinnelig representasjon

Hvilken rolle spiller nominasjonene i den politiske representasjonsprosessen? Spesielt med hensyn til kvinnelig representasjon Hvilken rolle spiller nominasjonene i den politiske representasjonsprosessen? Spesielt med hensyn til kvinnelig representasjon Hanne Marthe Narud, Universitetet i Oslo Innlegg til Jubileumskonferansen

Detaljer

FØRSTEUTKAST. Aksjoner og personer. Barbu-saken: Når aksjonskanalen bruker valgkanalen. Eva Kvelland Universitetet i Agder eva.kvelland@uia.

FØRSTEUTKAST. Aksjoner og personer. Barbu-saken: Når aksjonskanalen bruker valgkanalen. Eva Kvelland Universitetet i Agder eva.kvelland@uia. FØRSTEUTKAST Aksjoner og personer Barbu-saken: Når aksjonskanalen bruker valgkanalen Eva Kvelland Universitetet i Agder eva.kvelland@uia.no Paper til Den XXII nordiske kommuneforskerkonferansen (NORKOM)

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Kvotering ein snarveg til kjønnsbalanse?

Kvotering ein snarveg til kjønnsbalanse? Kvotering ein snarveg til kjønnsbalanse? Avslutningskonferanse Utstillingsvindauge Bergen, 11. mai 2012 Ingrid Guldvik Disposisjon Hva er kvotering? Kjønnskvotering i kommuneloven Hvordan ser lokalpolitikere

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden »

MEDBORGERNOTAT #3. «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden » MEDBORGERNOTAT #3 «Holdninger til boring i olje- og gassutvinning utenfor Lofoten og Vesterålen i perioden 2014-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017

Detaljer

Aldri har så mange skiftet parti

Aldri har så mange skiftet parti Aldri har så mange skiftet parti Nesten fire av ti velgere (37 prosent) skiftet fra ett parti til et annet mellom 1997 og 2001. Arbeiderpartiet hadde rekordlav lojalitet: Bare drøyt halvparten (56 prosent)

Detaljer

Alle tabeller fylkesting- og kommunestyrevalget 2011

Alle tabeller fylkesting- og kommunestyrevalget 2011 Alle tabeller fylkesting- og kommunestyrevalget 2011 Kilder til alle tabeller er Kommunal- og regionaldepartementet og Statistisk sentralbyrå. Tabellene er laget av sekretariatet til Statens seniorråd.

Detaljer

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen?

Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Avslutningskonferansen for IMER-programmet Ottar Hellevik Hva sier opinionsmålinger om den norske situasjonen? Økonomisk, kulturell og religiøs innvandrerskepsis. Konsekvensen av økt innvandring for holdningene.

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. 014 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING. Fylkesordførerens innstilling til vedtak:

Saknr. 10/ Ark.nr. 014 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen FYLKESTINGSVALGET GODKJENNING. Fylkesordførerens innstilling til vedtak: Saknr. 10/3468-67 Ark.nr. 014 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen FYLKESTINGSVALGET 2011 - GODKJENNING Fylkesordførerens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkestingsvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.01.2013. Sakliste KST-4/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - TUVA MOFLAG, AP.

Møteprotokoll. Kommunestyret 16.01.2013. Sakliste KST-4/13 SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM AV PLAN OG BYGGESAKSUTVALGET - TUVA MOFLAG, AP. Møteprotokoll Kommunestyret 16.01.2013 Sakliste KST-1/13 LØNNSKOMPENSASJON VED DELTIDS GRUNNUTDANNING KST-2/13 REGULERINGSPLAN FOR SKI IDRETTSPARK KST-3/13 HØRING NOU 2012:15 POLITIKK FOR LIKESTILLING

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014

Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.04.2014 25395/2014 2014/2041 010 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Valgstyret 06.05.2014 14/71 Bystyret 07.05.2014 Stemmerett for 16-åringer - forsøk

Detaljer

KVINNER I LOKAL POLITIKK 2015

KVINNER I LOKAL POLITIKK 2015 Rapport 2016:08 KVINNER I LOKAL POLITIKK 2015 EN STATUSEVALUERING Bjarte Folkestad, Jo Saglie & Signe Bock Segaard Institutt for samfunnsforskning Rapport 2016:08 Kvinner i lokalpolitikk 2015 En statusevaluering

Detaljer

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon

Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003. Informasjon Nye regler Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2003 Informasjon Viktig informasjon om valget Nye regler for hvordan du stemmer på valgdagen Nye regler for hvor du kan forhåndsstemme Nye regler for hvordan

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. Juni Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Ottar Hellevik og Jacob Aars Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg

Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Ottar Hellevik og Jacob Aars Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg Johannes Bergh, Dag Arne Christensen, Ottar Hellevik og Jacob Aars Effekter av en eventuell gjeninnføring av strykninger ved kommunestyrevalg Institutt for samfunnsforskning Oslo 2009 ISF 2009 Rapport

Detaljer

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken

Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Utstillingsvindu for kvinner i lokalpolitikken Sluttrapport Jacob Aars Dag Arne Christensen Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier Rapport 2-2012 Uni Rokkansenteret, Stein Rokkan senter for

Detaljer

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden »

MEDBORGERNOTAT #8. «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden » MEDBORGERNOTAT #8 «Bekymring for klimaendringer i den norske befolkning perioden 2013-2017.» Annika Rødeseike annika.rodeseike@student.uib.no Universitetet i Bergen August 2017 Bekymring for klimaendringer

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /12 Kommunestyret /12

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet /12 Kommunestyret /12 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Formannskapet 07.06.2012 40/12 Kommunestyret 18.06.2012 74/12 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Kommunestyret Saksbeh.:

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE Aurskog-Høland kommune MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRETS KONSTITUERENDE MØTE TID: 10.10.2011 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17.

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2011

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2011 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2011 Sentralstyret har i tråd med vedtektene utarbeidet retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011.

Detaljer

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt

Valganalyse stortingsvalget 2017 nasjonalt Valganalyse stortingsvalget nasjonalt Av: Dag Thorsdalen 1. Innledning og metode I oktober presenterte jeg på pollofpolls.no en foreløpig fylkesanalyse for Rogaland av Stortingsvalget. http://www.pollofpolls.no/?cmd=kommentarer&do=vis&kommentarid=2307

Detaljer

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref:

Actis R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker. Deres ref: Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 11.11.2015 Deres ref: Actis Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Valgstyrets medlemmer

Valgstyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 28.05.2015 Tid: 09:00 Møtet vil

Detaljer

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO

Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Meningsmåling - holdninger til Forsvaret og NATO Landsrepresentativ webundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar av Opinion Perduco Oslo, mars / april 2013 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og

Detaljer

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok

Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Saknr. 15/2187-56 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen SAK 5/15 Fylkestingvalget 2015 Godkjenning av fylkesvalgstyrets møtebok Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesvalgstyrets

Detaljer

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker

Norsk Vann R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata Trondheim Org.nr MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Norsk Vann Dato: Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Lokalvalget 2015 et valg i kommunereformens tegn?

Lokalvalget 2015 et valg i kommunereformens tegn? Lokalvalget 2015 et valg i kommunereformens tegn? Det er først og fremst i kommunene at innbyggerne får anledning til å påvirke utformingen av politikk, og det er her den nasjonale velferdspolitikken blir

Detaljer

Ny personvalgordning og hva så?

Ny personvalgordning og hva så? Ny personvalgordning og hva så? En analyse av kommune- og fylkestingsvalget i 2003 Dag Arne Christensen Tor Midtbø Hans-Erik Ringkjøb Lars Svåsand Jacob Aars D E S E M B E R 2004 S T E I N ROKKAN SENTER

Detaljer

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00

Leka kommune. Valgstyre. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Valgstyre Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 21.04.2015 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. STØTTE TIL PARTIENE I BYSTYRET - FORDELINGSMODELL Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. STØTTE TIL PARTIENE I BYSTYRET - FORDELINGSMODELL Arkivsaksnr.: 07/ Forslag til innstilling: Saksframlegg STØTTE TIL PARTIENE I BYSTYRET - FORDELINGSMODELL Arkivsaksnr.: 07/31354 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar at kommunal partistøtte fra og med 2009 skal utbetales i henhold til stemmetall

Detaljer

6. Politisk deltakelse og representasjon

6. Politisk deltakelse og representasjon Vebjørn Aalandslid 6. Ved lokalvalget i 2007 deltok 40 prosent av innvandrerne og norskfødte med innvandrerforeldre som hadde norsk statsborgerskap. Det var 36 prosent av innvandrere og norskfødte med

Detaljer

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015

Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Retningslinjer for NOMINASJONSPROSESSER FORAN LOKALVALGET 2015 Sentralstyret skal etter vedtektene utarbeide retningslinjer for nominasjonsprosessene foran kommunestyre- og fylkestingsvalget. Dette er

Detaljer

Hvem skal styre landet de neste fire årene?

Hvem skal styre landet de neste fire årene? Civita-notat nr.16 2017 Hvem skal styre landet de neste fire årene? - En tidlig gjennomgang av Stortinget 2017-2021 Eirik Løkke, rådgiver i Civita INNLEDNING 1 Dikotomien folk versus elite har de siste

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 12/1045-5 Arkivnr.: 010 Saksbehandler: fagleder, Jenny Eide Hemstad Høring - forslag til endringer i valgloven og valgforskriften Hjemmel: Valgloven, Valgforskriften Rådmannens innstilling:

Detaljer

Holdninger til alkohol

Holdninger til alkohol Delrapport IV: Holdninger til alkohol Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke helse- og livsstilsproblemer setter folket øverst på samfunnsagendaen Hvordan mener vi rusmisbrukere bør

Detaljer

Enda flere skifter parti

Enda flere skifter parti Enda flere skifter parti Bernt Aardal og Guro Stavn Om Valgundersøkelsen 2005 Bernt Aardal og Henry Valen har hatt det faglige ansvaret for valgundersøkelsen, mens Statistisk sentralbyrå har trukket utvalget

Detaljer

Krav til og behandling av listeforslag - regjeringen.no

Krav til og behandling av listeforslag - regjeringen.no Page 1 of 5 Du er her: regjeringen.no / Kommunal- og regionaldepart... / Valgportalen: valg.no / For valgmedarbeidere / Krav til og behandling av listeforslag Krav til og behandling av listeforslag Listeforslaget

Detaljer

Den nye valgordningen

Den nye valgordningen Den nye valgordningen Av Bernt Aardal, Institutt for samfunnsforskning boa@samfunnsforskning.no Innledning Stortinget vedtok 17. juni 2002 en ny lov om valg til fylkesting og kommunestyrer. Den 12. juni

Detaljer

Holdninger til forsvaret

Holdninger til forsvaret Holdninger til forsvaret Landrepresentativ telefonundersøkelse gjennomført for Folk og Forsvar Oslo,. mars 0 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, juni 015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Veien til et kjønnsbalansert akademia

Veien til et kjønnsbalansert akademia kunnskap gir vekst Handlingsplan Veien til et kjønnsbalansert akademia FF Likestilling 0108.indd 1 24-01-08 13:02:55 Forskerforbundets overordnede mål for likestilling i akademia Forskerforbundet arbeider

Detaljer

Holdninger til Europa og EU

Holdninger til Europa og EU Holdninger til Europa og EU Landsomfattende omnibus 12. 14. oktober 2015 Oppdragsgiver: Europabevegelsen Prosjektinformasjon Formål: Måle holdninger til Europa og EU Dato for gjennomføring: 12. 14. oktober

Detaljer

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom

Befolkningsundersøkelse Juli 2013. Utført på oppdrag for Postkom Befolkningsundersøkelse Juli 2013 Utført på oppdrag for Postkom Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført av NorgesBarometeret. Undersøkelsen er gjennomført i perioden 26. juni til 1 juli på

Detaljer

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid

Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid Meningsmålinger om Forsvaret og internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, august 2017 OPPDRAGSGIVER METODE Folk og Forsvar Kvantitativ webundersøkelse Anne Marie Kvamme FORMÅL

Detaljer

Kvinners posisjon i Løgtingið, det færøyske parlament. v/ Beinta í Jákupsstovu Dr.polit.

Kvinners posisjon i Løgtingið, det færøyske parlament. v/ Beinta í Jákupsstovu Dr.polit. Kvinners posisjon i Løgtingið, det færøyske parlament v/ Beinta í Jákupsstovu Dr.polit. Kjønnsfordeling i Løgtingið - Langt fra lik representasjon (= 40-50 %) - Faktisk problemer med å passere kritisk

Detaljer

Demokrati og lokalvalg. Jon Helge Lesjø Samplan

Demokrati og lokalvalg. Jon Helge Lesjø Samplan Demokrati og lokalvalg Jon Helge Lesjø Samplan 17.09.2015 Demokratiteori Folkestyre som representativt demokrati eller konkurransedemokrati valgdemokratiet Deltakerdemokrati Dialogdemokrati Den parlamentariske

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden »

MEDBORGERNOTAT. «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden » MEDBORGERNOTAT #2 «Sympatibarometer for norske politiske parti i perioden 2013-2017» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juni 2017 Sympatibarometer for norske politiske parti

Detaljer

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing. i Søndre Land kommune. Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen. TNS Politikk & samfunn. Kommunesammenslåing i Søndre Land kommune Spørreundersøkelse i Søndre Land ifb kommunereformen TNS.4. 1 Dokumentasjon av undersøkelsen 3 2 Oppsummering av hovedfunn Contents 3 Tilknytning til steder 4 Holdninger til ulike

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften)

Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Forskrift om endring i forskrift om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer (valgforskriften) Departementet har 24. juni 2015 med hjemmel i valgloven 2-9, 7-3 og 8-6 gjort følgende endringer i

Detaljer

4.2.2 VALGORDNING VED DIREKTE VALG AV ORDFØRER

4.2.2 VALGORDNING VED DIREKTE VALG AV ORDFØRER 4.2.2 VALGORDNING VED DIREKTE VALG AV ORDFØRER JACOB AARS OCH DAG ARNE CHRISTENSEN I tre påfølgende kommunestyrevalg, fra 1999 til 2007, har et varierende antall norske kommuner gjennomført forsøk med

Detaljer

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner

Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret. rådgiver Dagfinn Lunner Kommunevalget 2015 Konstituering og videre arbeid for det nyvalgte kommunestyret rådgiver Dagfinn Lunner Konstituerende møte i kommunestyret (innen utg. av oktober) Kommunelovens 17 - Sammenkalles av tjenestegjørende

Detaljer

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Valgstyret. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Blåsalen Dato: Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Rådhuset Blåsalen Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 12:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt Svein Inge Johansen, telefon 75 59 35 55, e- post: svein.inge.johansen@bodo.kommune.no

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

UKM 05/14 Kirkevalget 2015

UKM 05/14 Kirkevalget 2015 UKM 05/14 Kirkevalget 2015 Bakgrunn Det skal være kirkevalg i 2015, og UKM inviteres til å komme med innspill som kan øke unges involvering i kirkevalget. En gjennomgang av kirkevalgene i 2009 og 2011

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valgprotokoll for valgstyret - Kommunestyrevalget 2015 Kommune: Fet Fylke: Akershus År: 2015 A Administrative forhold A1 Valgstyret Valgstyrets sekretær: Ramse Jorunn

Detaljer

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje

En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013. Andelen kvinner i norsk IT-bransje Andelen kvinner i norsk IT-bransje En undersøkelse for ODA NETTVERK av TNS Gallup januar 2013 Om undersøkelsen Hva: Denne undersøkelsen er gjennomført av TNS Gallup AS på oppdrag fra ODA NETTVERK. Formålet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 UNIVERSITETET I AGDER Fakultet for humaniora og pedagogikk HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING OG INTEGRERING FOR 2012-2015 Innledning Universitetsstyret vedtok 18.04.12 Handlingsplan for likestilling og integrering

Detaljer

Ved utvelgelse av kommuner som får delta i forsøket vil kommunens begrunnelse og motiv for å delta bli vektlagt.

Ved utvelgelse av kommuner som får delta i forsøket vil kommunens begrunnelse og motiv for å delta bli vektlagt. BEBY /14 Bergen bystyre Invitasjon fra Kommunal - og moderniseringsdepartementet til å delta i forsøk med stemmerett for ungdom som fyller 16 eller 17 år i valgåret ved kommunestyrevalget i 2015 ELSO ESARK-0212-201410785-2

Detaljer

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg:

Møteinnkalling. Namsos valgstyre. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Namsos valgstyre Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 19.05.2015 Tidspunkt: 12:00 (umiddelbart etter formannskap) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Norske makteliter 2001 2011 En oppdatering av posisjonsutvalget i den norske lederskapsundersøkelsen

Norske makteliter 2001 2011 En oppdatering av posisjonsutvalget i den norske lederskapsundersøkelsen Norske makteliter 2001 2011 En oppdatering av posisjonsutvalget i den norske lederskapsundersøkelsen Et forskningsbasert notat Mari Teigen Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 Institutt for samfunnsforskning

Detaljer

ORIENTERING OM REGELVERKET FOR VALG AV FORMANNSKAP OG KOMITEER

ORIENTERING OM REGELVERKET FOR VALG AV FORMANNSKAP OG KOMITEER DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Vegard Hetty Andersen Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1153-14 Dato: 29.06.15 ORIENTERING OM REGELVERKET FOR VALG AV FORMANNSKAP OG KOMITEER â INNSTILLING TIL: BYSTYRET

Detaljer

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål

Stortingsvalget Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål Stortingsvalget 2009 Nei til EUs kandidatundersøkelse om aktuelle EU-spørsmål 10. august 2009 Politiske hovedkonklusjoner Dersom kandidatene stemmer i overensstemmelse med det de her har lovet velgerne,

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 13 Valg 07.01.2014 Kapittel 13 Valg I dette kapitlet finnes tabeller som viser Resultat fra Kommune- og bydelsvalget 2011 Resultat fra Stortingsvalget 2013 Nøkkeltall

Detaljer

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Reglement for godtgjøring til folkevalgte - revidering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Reglement for godtgjøring til folkevalgte - revidering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/9914-7 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Reglement for godtgjøring til folkevalgte - revidering Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Kvinneandelen i kommunestyrene: Hvilken betydning har nominasjonsprosessene? Jacob Aars, Rokkansenteret

Kvinneandelen i kommunestyrene: Hvilken betydning har nominasjonsprosessene? Jacob Aars, Rokkansenteret Kvinneandelen i kommunestyrene: Hvilken betydning har nominasjonsprosessene? Jacob Aars, Rokkansenteret Opplegget Bakgrunn: Om kvinner og politisk rekruttering Tilstandsbeskrivelse Hva er problemet? Hva

Detaljer

100 ÅR MED ALLMENN FOR KVINNER

100 ÅR MED ALLMENN FOR KVINNER 100 ÅR MED ALLMENN RØYSTERETT FOR KVINNER Partia sine nominasjonar: Kor stor rolle spelar listeplassering og røystetillegg eigentleg? Denne brosjyren har to formål: å setje søkjelyset på nøkkelrolla partia

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling:

Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011. Hjemmel: Valgloven. Ordførerens innstilling: Arkivsaksnr.: 11/473-18 Arkivnr.: 014 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad GODKJENNING AV VALGLISTER 2011 Hjemmel: Valgloven Ordførerens innstilling: 1. Arbeiderpartiets listeforslag godkjennes.

Detaljer

Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 13.12.13

Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 13.12.13 Valgreglement STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 13.12.13 Kapittel 1 Generelle bestemmelser 1.1 Innledning Dette valgreglementet gjelder for valg til alle

Detaljer