Valgets kvaler: Parti, person eller politikk?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valgets kvaler: Parti, person eller politikk?"

Transkript

1 Valgets kvaler: Parti, person eller politikk? Hilmar Rommetvedt (f. 1951) Dr.polit. (UiB, 1992), forskningsleder ved IRIS International Research Institute of Stavanger. E-post: 14. september står vi igjen overfor valgets kvaler. Skal vi stemme ved kommuneog fylkestingsvalget? Hvilken stemmeseddel skal vi benytte? Skal vi foreta rettelser på partilisten før vi slipper den oppi valgurnen? For noen er valget lett. De stemmer som de alltid har gjort, kanskje også slik far gjorde, uavhengig av om det er valg til kommunestyret, fylkestinget eller Stortinget. Etter hvert utgjør imidlertid denne gruppen en liten andel av velgerne. Hva er det da som legges til grunn for stemmegivningen? I denne artikkelen skal vi først se at partienes velgeroppslutning varierer, alt etter hvilken type valg det gjelder. Deretter skal vi se nærmere på noen av de faktorene som kan bidra til å forklare variasjonene mellom valgene. Dette dreier seg dels om strukturelle forhold, og dels om de enkelte velgernes vurderinger. Vi skal se at det er betydelige forskjeller med hensyn til hva velgerne legger mest vekt på, når de skal stemme ved stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg. Sakene har fått større betydning, mens personfaktoren er blitt mindre viktig. Forskjellig stemmegivning ved ulike valg I noen av de månedlige meningsmålingene stilles det nå spørsmål om hvilket parti de spurte vil stemme på, ved både stortings- og kommunevalg. Figur 1 viser partienes oppslutning på mars-målingen fra Norstat. 1 Vi ser her at det var flere av de spurte som sa at de ville stemme på Høyre (+5 %), Senterpartiet (+1,5 %) og Venstre (+0,9 %) ved kommunevalg, enn ved stortingsvalg, mens situasjonen var motsatt for Arbeiderpartiet (-4,8 %), Fremskrittspartiet (-3,4 %) og SV (-0,8 %). En tilsvarende måling gjennomført av Opinion i mars 2003, viste at også den gang fikk Høyre (+5,8 %) og Sp (+2,4 %) størst oppslutning ved kommunevalg, mens Frp (-9,5 %) og SV (-4,4 %) fikk mindre oppslutning ved kommunevalg enn ved stortingsvalg. Det kan med andre ord variere over tid hvilket valg som gir et 1. Tallene er hentet fra nettsiden en gullgruve for alle som er interessert i meningsmålinger. Nettsiden presenterer enkeltmålinger, gjennomsnittstall og egne beregninger for partienes velgeroppslutning ved de ulike valgene. Den gir også utfyllende opplysninger og kommentarer til de ulike instituttenes målinger. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr årgang Universitetsforlaget wwww.idunn.no/ts/nst 155

2 hilmar rommetvedt parti størst oppslutning. I 2003 fikk Ap 3,6 prosentpoeng større oppslutning ved kommunevalg, enn ved stortingsvalg. For Høyre, Sp og Frp synes imidlertid tendensene å være mer stabile (Rommetvedt 2004:19). Variasjonene mellom stortings- og kommunevalg er nettoresultatet av flere «vandringer» mellom partiene og hjemmesittergruppen målingen viste at «bruttovandringene» var atskillig større enn som så. Bare om lag halvparten av dem som oppga at de ville stemme på Høyre (49 %) eller Frp (52 %) ved ett av valgene, sa at de ville stemme på det samme partiet ved begge valgene (Rommetvedt 2004:21). Figur 1. Tidligere undersøkelser viser også at ett og samme parti kan oppleve svært motstridende resultater i ulike kommuner. Ved hvert av kommunevalgene i 1991, 1995 og 2003 var det flere eksempler på partier som opplevde i størrelsesorden 20 prosentpoeng framgang i én kommune, og tilsvarende tilbakegang i en annen (Rommetvedt 1994:33, 2000:69, 2004:16). Også når man sammenholder partienes kommuneresultater ved kommune- 156 Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr årgang 31

3 valgets kvaler: parti, person eller politikk? og fylkestingsvalgene, de to valgene som finner sted på samme tid, kan man finne store forskjeller. I 2003 var det hele 244 «kommunepartier» som opplevde en forskjell på ti prosentpoeng eller mer i oppslutningen ved henholdsvis kommune- og fylkestingsvalget (Rommetvedt 2004:18). Hvorfor forskjeller mellom valgene? Det er naturligvis flere forhold som kan bidra til å forklare disse forskjellene. Undersøkelsene av stortingsvalgene viser bl.a. at klassestemmegivningen og identifikasjonen med bestemte partier er blitt redusert. Dermed åpnes det opp for at partivalgene blir mer «reelle» og skiftende fra valg til valg. Det er nærliggende å anta at økende personfokusering i mediene og skiftende saker på den politiske dagsordenen kan få større betydning for velgernes valg. Sakene og de lokale kandidatenes popularitet kan variere, og dermed også stemmegivningen. Forskjellene i stemmegivning ved ulike valg kan også ha sammenheng med at staten, fylkeskommunene og kommunene har ansvar for ulike saksfelt, slik at det kan være forskjellige konfliktlinjer som blir aktualisert ved de ulike valgene. I tillegg kan valgmulighetene variere fordi en del av «rikspartiene» ikke stiller liste i alle kommunene, mens det i en del kommuner også er lokale og andre lister som stiller til valg. Sak framfor person Hva sier så velgerne selv om hvilke forhold de legger vekt på når de skal stemme ved ulike valg? I en rekke landsomfattende meningsmålinger fra 1984 til 2013 er respondentene blitt bedt om å svare på følgende spørsmål 2 : «Hva er det som betyr mest når du skal avgjøre hvilket parti du skal stemme på ved stortingsvalg? Er det alminnelig tillit til partiene, er det partienes standpunkter i bestemte saker, eller er det tillit til partienes kandidater og ledere som betyr mest?» Ved tre anledninger, i 1991 (MMI), 2003 (Opinion) og 2011 (Respons), er 2. Spørsmålet ble opprinnelig utformet av undertegnede i forbindelse med en meningsmåling i Formuleringen den gang var sammenlignbar, men ikke helt identisk med den som er gjengitt her, og som er benyttet i senere undersøkelser. De landsomfattende undersøkelsene, hver med ca spurte, ble gjennomført av MMI i 1984 og 1991, Opinion i 1996, 2001 og 2005, og Respons i 2009 og 2013 (se Gitlesen og Rommetvedt 1994 og Rommetvedt 2012). Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr årgang

4 hilmar rommetvedt det samme spørsmålet blitt stilt med henvisning til henholdsvis kommunevalg og fylkestingsvalg. Resultatene framgår av figurene 2 5. Figur 2 viser at stemmegivningen ved stortingsvalg først og fremst blir basert på partienes standpunkter i bestemte saker. Sakene, eller politikken, har også fått en jevnt økende betydning. Foran det siste stortingsvalget sa hele 60 % av de spurte at sakene var mest avgjørende for partivalget. På andreplass kommer den alminnelige tilliten til partiene. Betydningen av denne gikk først ned, for så å øke noe før det kom en ny nedgang. Figur 2. Tilliten til partienes kandidater og ledere er tydeligvis den minst viktige faktoren når velgerne skal avgjøre hvilket parti de skal stemme på ved stortingsvalg. Fra 1984 til 1996 økte personfaktorens betydning, men siden den gang har kandidatene og ledernes betydning stort sett gått nedover. Sett på bakgrunn av personfokuseringen i mediene, er denne trendendringen ganske overraskende. Det er mulig at dette har sammenheng med en viss «læringseffekt» etter at Jens Stoltenberg avløste Thorbjørn Jagland som Ap-leder og senere statsminister. Den mediespådde «Jens-effekten» var ikke til hinder for at Ap gikk tilbake fra 35 % i 1997 under Jagland, til 24,3 % i 2001 under Stoltenberg. Svarene på spørsmålet om kommunestyrevalg framgår av figur 3. I 1991 var det flest velgere, 40 %, som la mest vekt på personfaktoren, tett fulgt av sakene, 158 Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr årgang 31

5 valgets kvaler: parti, person eller politikk? med 37 %. Dette bildet har imidlertid endret seg, slik at det ved kommunevalgene i 2003 og 2011 var klart flest velgere som la mest vekt på sakene. Figur 3. Personfaktorens reduserte betydning ved kommunevalg har ført til at den nesten er blitt tatt igjen av den alminnelige partitilliten. Men fortsatt er det slik at personfaktoren betyr mest for flere velgere ved kommunevalg (27 % i 2011), enn ved fylkestingsvalg (16 % i 2011, jfr. figur 5) og stortingsvalg (13 % i 2013). Dette har nok sammenheng med at mange velgere kjenner en eller flere av de personene som stiller til valg ved kommunevalgene. Dette gjelder særlig i mindre kommuner der «alle kjenner alle». Endringene i bosettingsmønsteret, med flere som har flyttet fra mindre utkantkommuner til større bykommuner, har nok bidratt til at den personlige kjennskapen til kommunestyrekandidatene er blitt mindre utbredt. Selv om det i gjennomsnitt på landsbasis er blitt færre velgere som legger mest vekt på personfaktoren ved valg av parti, er det fortsatt slik at kommunestørrelsen spiller en viktig rolle i denne sammenheng, jfr. resultatene fra 2011 i figur 4. Som vi ser, avtar personfaktorens betydning kraftig med økende kommunestørrelse, mens sakenes og særlig den generelle partitillitens betydning tiltar med økende kommunestørrelse. I figuren har jeg også tatt med resultatene av en tilsvarende Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr årgang

6 hilmar rommetvedt måling som Respons gjennomførte før dette kommunevalget i Stavanger. Med sine godt og vel innbyggere føyer Stavanger seg pent inn i mønsteret for små og store kommuner. Figur 4. Vurderingene av fylkestingsvalg framgår av figur 5. Vi ser her at det er saksstandpunktene som betyr mest for flest velgere (41 45 % på 2000-tallet), men denne andelen er atskillig mindre enn ved stortingsvalg (51 60 % på 2000-tallet). Ved fylkestingsvalg har personfaktoren større betydning enn ved stortingsvalg, men den er mindre viktig enn ved kommunevalg. Personfaktorens betydning ved fylkestingsvalg har avtatt over tid, mens den alminnelige tilliten til partiene har fått økt betydning. Ved de siste fylkestingsvalgene er partitilliten blitt viktigere enn ved stortingsvalgene. Endelig kan det nevnes at andelen usikre velgere er størst ved fylkestingsvalg, selv om den har avtatt noe. Samlet sett har nok disse resultatene sammenheng med at fylkeskommunenes ansvarsområde er forholdsvis begrenset, og at fylkespolitikerne er mindre kjente enn både kommune- og rikspolitikerne. Valgdeltakelsen er da også noe mindre ved fylkestingsvalg, enn ved kommunevalg og særlig stortingsvalg. 160 Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr årgang 31

7 valgets kvaler: parti, person eller politikk? Figur 5. Avslutning I likhet med tidligere kommune- og fylkestingsvalg vil vi nok også i høst oppleve kommentatorer og politikere som nærmest betrakter lokalvalgene som en stor rikspolitisk gallup. Dette er en uheldig form for degradering av lokaldemokratiet og de lokalpolitiske valgene. De betydelige forskjellene vi har sett i velgernes vurderinger av partiene, personene og politikkens betydning for stemmegivningen ved de ulike valgene, tilsier at en slik degradering, særlig av kommunevalget, slett ikke er berettiget. Hvis man er ute etter velgernes vurderinger av regjeringen, samarbeidspartnerne og opposisjonens politikk på riksplan, får man et mer dekkende bilde ved å studere gjennomsnittet av de landsomfattende meningsmålingene om stortingsvalg. Særlig ved kommunevalget vil vi også denne gangen oppleve mange lokale avvik fra landstendensen i valget. For flere av partiene vil nok også landsgjennomsnittet ved høstens kommunevalg avvike betydelig fra det resultatet ville blitt, dersom det hadde vært stortingsvalg. Dersom det hadde vært slik at velgerne stemte på samme parti, uansett hvilket valg det dreide seg om, måtte man ha satt et stort spørsmålstegn ved lokalvalgenes berettigelse. Da ville vi ha kommet i en situasjon der lokalpolitikerne ble stilt til Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr årgang

8 hilmar rommetvedt ansvar for rikspolitikernes gjerninger, ikke for sine egne, lokalpolitiske vedtak. Til en viss grad skjer nok dette i dag. Det er ikke lett å foreta et skarpt skille mellom riks- og lokalpolitikk. De dataene jeg har presentert, viser imidlertid at en betydelig del av velgerne foretar sine valg på grunnlag av vurderinger som er mer nyanserte enn som så. 3 Referanser Johannes Bergh og Dag Arne Christensen (red.) (2013) Et robust lokaldemokrati lokalvalget i skyggen av 22. juli Oslo: Abstrakt folag. Gitlesen, Jens Petter og Hilmar Rommetvedt (1994) Lokalvalg i møtet mellom riks- og lokalpolitikk. Oslo: Kommuneforlaget. Rommetvedt, Hilmar (2000) «Kommune- og fylkestingsvalg lokaldemokrati eller riksgallup?», i Audun Offerdal og Jacob Aars (red.) Lokaldemokratiet. Status og utfordringer. Oslo: Kommuneforlaget. Rommetvedt, Hilmar (2004) «Valg med variasjoner», i Ottar Julsrud (red.): Politisk årbok Oslo: Ancora Forlag. Rommetvedt, Hilmar (2012) «Person, eller sak og situasjon? Frp og SVs velgeroppslutning under Carl I. Hagen og Kristin Halvorsen», Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, årg. 28 (2): Saglie, Jo (red. 2009): Det nære demokratiet lokalvalg og lokal deltakelse. Oslo: Abstrakt forlag. 3. For mer inngående analyser av lokalvalg, se bl.a. Bergh og Christensen (2013) og Saglie (2009). 162 Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift nr årgang 31

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013

Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013 Notat 214 (P 214:4) Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 PO Box 3233 Elisenberg NO-28 Oslo, Norway www.samfunnsforskning.no Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 213 De første

Detaljer

Trenden er brutt færre skifter parti

Trenden er brutt færre skifter parti Trenden er brutt færre skifter parti Færre velgere skifter parti nå enn før, viser ferske tall fra valgundersøkelsen. I alt 39 prosent endret standpunkt fra stortingsvalget i 2005 til 2009. De største

Detaljer

Ressurser teller, men stemmer avgjør 1

Ressurser teller, men stemmer avgjør 1 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2014, 91. årgang 5 Ressurser teller, men stemmer avgjør 1 Om kommuneinndelingens politiske økonomi Av professor Tore Hansen, Institutt for Statsvitenskap, Universitetet

Detaljer

RAPPORT 10 MED RETT TIL Å STEMME

RAPPORT 10 MED RETT TIL Å STEMME RAPPORT 10 MED RETT TIL Å STEMME Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten. Du kan lese mer om LNUs rapportserie på lnu.no

Detaljer

Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Ett år etter 22. juli. Har rosetoget gått?

Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Ett år etter 22. juli. Har rosetoget gått? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Ett år etter 22. juli Har rosetoget gått? Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo 2012 Senter for forskning på sivilsamfunn

Detaljer

Bedre grunnlag for valg

Bedre grunnlag for valg ARBEIDSNOTAT 28/2006 Nils Vibe Bedre grunnlag for valg Evaluering av prosjektet Rett førstevalg NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Wergelandsveien 7, 0167 Oslo Arbeidsnotat 28/2006

Detaljer

6. Holdninger til innvandrere og innvandring

6. Holdninger til innvandrere og innvandring Svein Blom 6. Holdninger til innvandrere og innvandring Holdningen til innvandrere og innvandring synes å bli påvirket av økonomiske konjunkturer. Dette gjelder særlig på områder som har med arbeidsmarkedet

Detaljer

Barn som bor med far bor også med mor

Barn som bor med far bor også med mor Barn som bor med far bor også med mor Omtrent halvparten av de barna som er registrert bosatt med far har to hjem. Foreldrene har delt omsorg og barna bor halve tiden med far, og den andre halve tiden

Detaljer

Evaluering av MOT i ungdomsskolen

Evaluering av MOT i ungdomsskolen R Evaluering av MOT i ungdomsskolen Rapport 2010-05 Proba-rapport nr. 2010-05, Prosjekt nr. 916 ISSN: 1891-8093 HB, LEB, 9. september 2010 Offentlig Rapport 2010-05 Evaluering av MOT i ungdomsskolen Utarbeidet

Detaljer

Mer faktisk enn avtalt samvær

Mer faktisk enn avtalt samvær Samværsforeldres samvær med sine barn: Mer faktisk enn avtalt samvær Foreldre som ikke bor sammen, har gjerne avtale om hvor ofte barna skal få treffe faren. De fleste samværsfedrene er sammen med barna

Detaljer

1/2005. Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang

1/2005. Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang 1/2005 Samfunnsspeilet 1/2005 19. årgang Samfunnsspeilet presenterer aktuelle analyser om levekår og livsstil. Samfunnsspeilet kommer ut seks ganger i året og gir viktig informasjon om sosiale, demografiske,

Detaljer

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård

Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Hva gjør terroren med oss som sivilsamfunn? Dag Wollebæk, Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET?

HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? HVORDAN FUNGERER LOKALDEMOKRATIET? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger En sammenfattende rapport basert på 82 kommuner Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose Institutt

Detaljer

Lutter velvilje, men mye gjenstår

Lutter velvilje, men mye gjenstår ØF-rapport nr.: 06/2011 Lutter velvilje, men mye gjenstår Politisk deltakelse blant mennesker med funksjonsnedsettelser av Ingrid Guldvik og Jon Helge Lesjø ØF-rapport nr.: 06/2011 Lutter velvilje, men

Detaljer

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET

Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET Noen kjennetegn på godt lokaldemokrati J ACOB A ARS, R OKKANSENTERET M ARS 2007 Innledning Dette notatet handler om demokratiet i norske kommuner. Formålet er å komme frem til noen kjennetegn på godt lokaldemokrati

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Kirkefolkets forhold til miljøutfordringene

Kirkefolkets forhold til miljøutfordringene Pål Ketil Botvar KIFO Stiftelsen kirkeforskning 22.02.2012 Kirkefolkets forhold til miljøutfordringene En analyse av tre spørreundersøkelser fra 1993 til 2011 Innledning og problemstilling Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg HAMMERFEST Rapport 2008:7 Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg En undersøkelse blant gjestepasienter ved UNN Gjennomført mars juni 2008 Christen Ness Tittel: Finnmarkingers bruk av fritt sykehusvalg

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring TALE HELLEVIK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Norsk institutt

Detaljer

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER

TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER TILTAK I NAV HEDMARK GA FÆRRE NYE MOTTAKERE AV ARBEIDSAVKLARINGSPENGER Av Inger Cathrine Kann og Ivar Åsland Lima Sammendrag I il 2013 innførte NAV Hedk tiltak som viste seg å gi en betydelig reduksjon

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Innledning. Grafisk fremstilling

Innledning. Grafisk fremstilling 1 2 Innledning Dette notatet omhandler en del viktig ting som ofte ikke nevnes eksplisitt i lærebøker i statistikk, men som det er viktig å være oppmerksom på når man bruker statistikk i praksis. Notatet

Detaljer

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring

Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring Partnerskap positivt for regional utvikling og utfordrende for kommunal forankring En evaluering av partnerskapsinstituttet i Oppland av Hans Olav Bråtå Ulla Higdem Katrine Solbu Mona Stokke Partnerskap

Detaljer

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014

Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 Sunniva E. Holberg og Ånund Brottveit TILSTANDSRAPPORT FOR DEN NORSKE KIRKE 2014 KIFO Notat 2/2014 KIFO Stiftelsen Kirkeforskning 2014 ISBN 978-82-92972-36-6 ISSN 1503-4380 E-post: kifo@kifo.no www.kifo.no

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008

Kundetilfredshetsundersøkelse for Norid 2008 Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Kundetilfredshetsundersøkelse

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Flere vennskap og stabil organisasjonsdeltaking

Flere vennskap og stabil organisasjonsdeltaking Sosial og politisk deltaking Flere vennskap og stabil organisasjonsdeltaking Det er lite som tyder på at det har blitt flere sosialt isolerte i det norske samfunnet de siste tiårene, på tross av at stadig

Detaljer