avholder Auksjon nr. 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "avholder Auksjon nr. 7"

Transkript

1 avholder over Erik Ravnsborg Gjertsens samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. november 2015 Visning / on view Tirsdag 24. november til torsdag 26. november kl. 10:00-16:00 samt fredag 27. november kl. 10:00-20:00 as, Tordenskiolds gate 7, 0160 Oslo Program for auksjonen Lørdag 28. november kl. 09: Forsiden: Et utvalg av auksjonens speciedalere

2 Innledning Kjære myntsamler Historien med såkalte personlige kataloger innen numismatikken strekker seg flere hundre år tilbake i tid. Det er kanskje historiens mest fornemme kataloger, og dessuten selvstendige samleobjekter, fordi de presenterer de viktigste myntsamlingene som er bygget opp i verden gjennom århundrene. Derfor er vi i stolte over at vi med utgivelsen av denne katalogen over Erik Ravnsborg Gjertsens mynter føyer oss inn i en slik eksklusiv rekke. Det er vår første personlige katalog, forhåpentlig ikke den siste. Erik Ravnsborg Gjertsens samling som nå skal auksjoneres bort og glede andre samlere, er en av de største samlingene med norske speciedalere vi kjenner til idag. Totalt er det snakk om 121 specier og 1 dobbeltspecie, fra perioden , eller for å si det med kongene: Fra Christian IV til Carl XV. Samlingen er bygget opp over 50 år, og i tillegg til speciedalerne er også andre mynter meget godt representert, med mange ½ specier, spesielt fra 1800-tallet, fine 1/4-specier og 1/8-specier, og en nydelig samling med totalt 28 eksemplarer av 4-markene. Totalt består Erik Ravnsborg Gjertsens samling som nå skal utstykkes av 547 mynter, med et samlet utrop på ca. 5 millioner kroner. Erik Ravnsborg Gjertsen startet egentlig som samler av gullmynter, men på midten av 1960-tallet var det speciemynten som ble hovedinteressefeltet. Det var i en tid hvor man fortsatt kunne få vakre speciedalere for maksimalt et par tusen kroner pr. stk.; det forteller også mye om den rivende utviklingen numismatikken har hatt i Norge siden den tid. Interessen har eksplodert, og vi ser ingen tegn til at den dabber av. Snarere tvert imot. Det er ikke lett å skulle trekke frem noen av objektene i denne fantastisk innholdsrike samlingen. La oss imidlertid nevne at du finner speciedaleren fra 1765 der, den eneste preget under kong Fredrik V, og du finner alle de tre variantene av specien fra At du kan finne hele 28 speciedalere preget under Frederik III, fra alle tilgjengelige årstall som ble preget, er kanskje spesielt imponerende, og mange av disse objektene har en proveniens tilbake til Schou, Brekke, Bugge, Zinck og andre navngjetne samlere. Hele fire Christiania specier fra Christian V, Norges kanskje vakreste speciedalere blir også utbudt. ½ specien fra 1873, specien fra 1826 signert Middelthun og speciedaleren fra 1833 er andre herlige sjeldenheter i Gjertsens samling. Og midt inne i det hele finner du en gullmynt, en 2 skilling 1785 preget på en dansk kurantdukat. Denne mynten er unik. Erik Ravnsborg Gjertsen har hatt et mangeslungent liv og et vidt interessefelt. Du har kunnet finne ham på arbeid i både Afrika og Asia, og han har blant mye annet vært opptatt av dykking og fotografering, i tillegg til at han har brukt mye tid på å sette seg inn i mynthistorien vår, om norsk finanspolitikk og norsk historie. Gleden ved å lære mer har gått som en rød tråd gjennom hele hans liv, og det vil den garantert fortsette å gjøre. Den 28. november i år ønsker vi deg velkommen til vår auksjon nr.7 og møtet med Erik Ravnsborg Gjertsens samling. By med glede, og husk at katalogen du nå holder i hånden nok blir et historisk samleobjekt i seg selv når noen årtier er gått. A/S Katalogen er utarbeidet av / Cataloger : Gunnar Thesen Foto / Photo : Dasa Stankova Forsidefoto / Cover photo: Petter Jensen 2

3 Innhold Innledning... side 2 Auksjonsbetingelser / Terms of the auction... side 4 Erik Ravnsborg Gjertsens samling... side 7 LITTERATURLISTE/BIBLIOGRAPHY Holger Hede: «Danmarks og Norges Mønter » (København 1971) NM: Bjarne Ahlström, Bernhard F. Brekke & Bengt Hemmingsson: «Norges Mynter» (Stockholm 1976) S: H.H.Schou: «Beskrivelse av Dansk og Norske Mønter etc» (København 1926) KVALITETSBETEGNELSER 0 - Usirkulert mynt 01 - Meget pent eksemplar 1+ - Pent eksemplar 1 - Fullgodt eksemplar 1- - Ikke fullgodt eksemplar 2 - Dårlig eksemplar VK - Varierende kvalitet GRADES OF PRESERVATION 0 - Uncirculated (Unc) 01 - Extremely Fine (EF) 1+ - Very Fine (VF) 1 - Fine (F) 1- - Very Good (VG) 2 - Good (G) VK - Various Grades 1+/01 Betyr at mynten er mellom 1+ og 01 / Means that the coin is between VF and EF 1+)(01 Betyr at mynten er 1+ på forsiden og 01 på baksiden / Means that the coin is VF on the obverse and 01 on the reverse 3

4 AUKSJONSBETINGELSER 1. Auksjonen er offentlig og frivillig. Hvis ikke annet er opplyst vil det være flere innleverere til auksjonen. 2. Auksjonens objekter selges i den tilstand som de er beskrevet og fremvist før auksjonsstart. Kjøperne har selv anledning til å besiktige objektene før auksjonen og eventuelle reklamasjoner etter klubbeslag vil derfor ikke bli akseptert. Auksjonærens ansvar for de som har inngitt forhåndsbud eller byr pr.telefon er begrenset på samme måte. 3. Auksjonæren vil utvise aktsomhet ved beskrivelsen av alle objekter. Ethvert objekt ansees for ekte og autentisk hvis det ikke er gitt uttrykk for noe annet. 4. Ethvert bud som blir avgitt er bindende. Budgivere må være myndige, 18 år. 5. Forhåndsbud til auksjonen må være skriftlig og være mottatt av auksjonæren i god tid før auksjonen begynner for å komme i betraktning. 6. Alle auksjonsoppdrag behandles omsorgsfullt, dog er auksjonæren ikke ansvarlig for mulige feil eller misforståelser i kjøpsoppdraget. 7. Auksjonæren kan alene avvise bud fra kjøpere som er ukjente for auksjonæren og/eller ikke har avgitt referanser til andre kjente personer. 8. Auksjonæren kan alene avgjøre om personer får delta i auksjonen. Videre kan han alene avvise bud, trekke tilbake, omgruppere eller dele objekter. Ved uenighet kan han alene utlyse ny budgivning eller bestemme hvilken av budgiverne som skal få tilslaget. 9. Budgiver som byr for andres regning er solidarisk ansvarlig for betaling av kjøpet, således at auksjonæren kan holde seg til budgiver og tredjemann for oppfyllelse. 10. Alle bud avgis i norske kroner og betraktes solgt til den som har høyeste bud. Ved flere like forhåndsbud gjelder det av auksjonæren først mottatte. Forhåndsbud reduseres til laveste hevning over nest høyeste bud. Eksempel: Utrop kr. 900,- og tre skriftlige bud, kr ,-, kr ,- og kr ,-. Budgivningen vil da starte på kr ,- og bli solgt for dette om ikke tilstedeværende byr over. 11. Prisene i denne katalogen er minstepriser og bud under disse vil ikke bli akseptert. I tillegg til salgssummen kommer 18 % salær. Mynter og sedler som har vært gyldig betalingsmiddel er fritatt for m.v.a. For andre objekter f.eks. medaljer tilkommer 25 % m.v.a. på salæret ved levering i Norge. Avgiftspliktige objekter er merket med * ved objektnummeret. Ved forsendelse betaler kjøperen portoutlegg, forsikring, spedisjon samt kr. 50,- i eksepedisjonsgebyr. All forsendelse skjer for mottagers regning og risiko. 12. Salg skjer mot kontant betaling, senest 14 dager etter auksjonen eller faktura er avsendt. Ved senere betaling påløper 1 % rente pr. påbegynt måned. Hvis betaling ikke er skjedd senest 30 dager etter at auksjonen er avholdt, uansett om faktura er mottatt, kan auksjonsobjektet selges for kjøpers regning og risiko. Auksjonæren bestemmer alene på hvilken måte slikt salg gjennomføres og uten videre meddelelse til den opprinnelige kjøper, som holdes ansvarlig for ethvert økonomisk tap, herunder tapt provisjon og redusert salgspris. Eventuelle omkostninger i forbindelse med innkasso og videresalg blir også belastet den opprinnelige kjøper. 13. Risikoen til kjøpet går over til kjøper ved klubbeslaget, dog går eiendommsretten ikke over til kjøper før kjøpesummen er betalt i sin helhet. 14. Hvis det til tross for dette reglement skulle reises innsigelser mot auksjonær eller innleverer, må slikt gjøres innen 14 dager etter at objektet er utlevert eller avsendt. Innsigelser kan ikke gjøres dersom objektet ikke er betalt innen 30 dager etter auksjonsdato. Det samme gjelder vedrørende objekters ekthet. Innsigelser vedrørende objekters kvalitetsangivelser aksepteres ikke, da de er gitt etter beste skjønn og budgiver selv har anledning til å gjøre seg opp en oppfatning før auksjonen. 15. Oslo vedtas som verneting for alle tvister som måtte utspringe fra denne auksjonen eller dette reglement. 16. Reglementet er tatt inn i våre kataloger og ved avgivelse av bud skriftlig, muntlig eller i auksjonslokalet ansees budgiver for å ha gjort seg kjent med og akseptert auksjonsreglementet. 4

5 TERMS OF THE AUCTION 1. The auction is open to the public and participation is voluntary. Unless otherwise stated there will be more than one consignor. 2. The auctioned items are sold in the condition as described and shown prior to the auction. Bidders have the opportunity to appraise and inspect the items before the auction. Consequently complaints about the the items will not be acknowledged. This restriction on complaints also applies to advance written and telephone bids. 3. The duty of the auctioneer is to show reasonable care in describing the objects. Every item is to be assumed genuine and authentic unless otherwise stated. 4. All bids are binding. Bidders must be of legal capacity, i.e. at least 18 years old. 5. Prebids must be delivered in writing to the auctioneer in due time before the auction. 6. While the auction is to be conducted carefully, the auctioneer is not responsible for possible mistakes or misunderstandings on the part of the buyer. 7. The auctioneer alone may refuse to accept bids from a person unknown to him and/or bids given without reference to someone known to the auctioneer. 8. The auctioneer alone has the authority to decide if persons may participate in the auction. He may also withdraw, rearrange or divide items. In the case of disagreement during the auction, the auctioneer may restart bidding or may decide which of the bids to be accepted. 9. Agents bidding on behalf of others are completely responsible for payment of a bid. Of that reason the auctioneer can hold both the bidder and third part principals responsible for payment. 10. All bids are given in Norwegian kroner and sold to the highest bidder. In case of identical bids, the first received written bid takes priority. A prebid is reduced to the first step above the second highest bid. For example: Starting price 900,- and three prebids, kr ,-, kr ,- and kr ,-. The bidding will start at kr ,- and this will be the hammer price unless the room is bidding against. 11. The prices in the catalogue are minimum prices and bids below will not be accepted. A fee of 18% is added to the hammer price of each item. Coins and banknotes that is or has been legal tender are exempted from VAT. On other items f.i. medals 25% VAT is added on the fee when delivered in Norway. Lots that are subjected to VAT is marked with * by the lot number. If the purchased lots are to be sent, the buyer must pay postage, insurance, customs clearance and kr. 50,- in handling fee. All items are sent on the buyers expense and risk. 12. The sale is completed by the payment of cash, at the latest 14 days after the auction or the invoice has been sent. In the case of later payment 1% interest is charged pr. started month. If payment has not been received 30 days after the auction, whether or not an invoice has been received, the items may be sold at the buyers cost and risk. The auctioneer alone decides how such a sale is to be carried out. This sale may take place without further notice to the original buyer who will be hold responsible for any economic loss due to lost commission or reduced sales price. 13. The risk of the items passes over to the buyer on acceptance of the bid. However property rights to not pass over before paid in full. 14. If in spite of these regulations objections are raised about the auctioneer and/or the consignor, this must be raised within 14 days after the item has been delivered or sent. Objections can not be raised if the items are not paid within 30 days after the auction. This also applies regarding the authenticity of the items. Complaints about the quality given on the items will not be accepted as these are based on the exercise of best judgement and each buyer has had the opportunity to make their own desicision. 15. Oslo is accepted for the venue for settlement of all disputes that may arise from the auction or these regulations. 16. These regulations are incorporated into our catalogues and all bidders are assumed to have read and accepted these regulations. 5

6

7 Lørdag 28. november kl. 09:00 Norwegian coins 336 Erik Ravnsborg Gjertsens samling

8 NORGE/NORWAY CHRISTIAN IV speciedaler S.12 NM.23 H.7B Ex. Aage Ladefoged (Bruun Rasmussen nr / nr.164) og lensgreve Christian Lerche (Bruun Rasmussen nr / nr.1303) 2 Speciedaler S.21 NM.26 H Ex. Numismatisk Forening 26/ , Zinck og Oslo Mynthandel a/s nr.35 1/ nr Speciedaler R. S.8 NM.27 H.1 1+/ Speciedaler RR. S.9 NM.28A H.5A Dette er et av de beste eksemplarene vi har sett av denne klart sjeldneste Christian IV speciedaleren Speciedaler S.11 NM.28B H.5A 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr Speciedaler Blankettfeil/planchet defect. S.6 NM.29 H.5A 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.33 26/ nr.345 8

9 7 8 7 Speciedaler S.8 NM.30 H.5A Speciedaler S.8 NM.31 H.5A Speciedaler Har vært anhengt/ has been mounted. S.2 NM.32 H.5A Speciedaler Liten inngravering på advers/ minor graffiti on obverse. S.5 NM.33 H.5A Speciedaler S.3 NM.35 H.5A Speciedaler S.2 NM.36 H.5A Speciedaler S.4 NM.37 H.5A Speciedaler S.2 NM.38 H.5A

10 Speciedaler S.2 NM.40 H.5A 0/ Speciedaler S.9 NM.41 H.5A Speciedaler S.6 NM.42 H.5A Speciedaler S.6 NM.43 H.5A Speciedaler Liten pregesprekk og svakt korrodert/ minor striking crack slightly corroded. S.3 NM.44A H.5A 1+/ Speciedaler S.4 NM.44B H.5B Ex. Ragoczy I 1959 nr.828 og Olav Kirkevoll (Oslo Mynthandel a/s nr.37 2/ nr.202) Speciedaler 1644.Liten ripe på revers/ minor scratch on reverse. S.12 NM.45A H.5B 1+/ Meget sjelden variant av det sjeldneste årstallet på Christian IV speciedalere med myntmerket to steder 10

11 Speciedaler S.16 NM.45B H.5B Speciedaler Korrodert/corroded. S.18 NM.46 H.5B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.39 5/ nr Speciedaler S.29 NM.47 H.5B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.30 6/ nr Speciedaler Små riper på advers/ minor scratches on obverse. S.16 NM.48 H.5B Speciedaler Oppgravert/tooled. S.11 NM.49 H.5B Speciedaler Renset/cleaned. S.12 NM.49 H.5B

12 /2 speciedaler RR. Liten ripe på advers/ minor scratch on obverse. S.11 NM.54 H.10A 1/ Ex. Thomas Høiland nr.16 14/ nr /2 speciedaler R. S.39 NM.69 H.10B /4 speciedaler S.29 NM.72 H Ex. Niels A. B. Bugge (Oslo Mynthandel a/s nr.23 7/ nr.351) og Oslo Mynthandel a/s nr.50 9/ nr /4 speciedaler S.23 NM.74 H.12A 1/ Ex. Jeppesen 1930 nr.274 og Zinck II 14/ nr /4 speciedaler S.10 NM.75 H.12A 1/ /4 speciedaler Riper på revers/ scratches on reverse. S.13 NM.76 H.12A 1+)( /4 speciedaler Hakk/pecks. S.12 NM.77 H.12A Ex. Axel Ernst, Bernhard F. Brekke og Ahlström nr.15 2/ nr /4 speciedaler S.5 NM.78 H.12A 1/ Ex. Jeppesen 1930 nr.292 og Zinck VII 29/ nr /4 speciedaler S.11 NM.79 H.12A

13 /4 speciedaler S.5 NM.81 H.12A Ex. Bernhard F. Brekke (Oslo Mynthandel a/s nr.3 27/ nr.32) og Oslo Mynthandel a/s nr.52 29/ nr /4 speciedaler S.7 NM.82 H.12A Ex. Thomas Høiland nr.18 4/ nr /4 speciedaler 1638/7. S.5 NM.61 H.12A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.50 9/ nr /4 speciedaler S.5 NM.84 H.12A 1/ Ex. Hauberg 1929 nr.3402 og Zinck V 8/ nr /4 speciedaler Liten ripe på advers/ minor scratch on obverse. S.14 NM.85 H.12A Ex. Bjørnstad 1934 nr.70 og Zinck VIII 11/ nr /4 speciedaler S.12 NM.86 H.12A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.51 26/ nr /4 speciedaler S.25 NM.91 H.12B /4 speciedaler S.27 NM.92 H.12B Ex. Holger Hede (Ahlström nr.15 2/ ) kjøpt av Harald Salvesen som solgte den privat til Niels A. B. Bugge, mynten ble så omsatt på Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/ nr.317. Erik Gjertsen kjøpte mynten på Oslo Mynthandel a/s nr.49 27/ nr

14 /8 speciedaler S.26 NM.94 H Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.53 17/ nr /8 speciedaler S.11 NM.96 H.13A 1/ Ex. Ernst II 1966 nr.891 kjøpt av Bernhard F. Brekke. Solgt på Ahlström nr.15 2/ nr.895 til en norsk samler. Gjertsen kjøpte mynten på Oslo Mynthandel a/s nr.52 29/ nr /8 speciedaler S.14 NM.97 H.13A 1/ Ex. Ragoczy I 1959 nr.869 og Zinck V 8/ nr /8 speciedaler (Gammel samlerkopi/old collectors copy). S. - Se NM.101 H.s /8 speciedaler RRR. Små riper/minor scratches. S.6 NM.104 H.13A 1/ Ex. Jeppesen 1930 nr.299 og Zinck VI 20/ nr /8 speciedaler S.7 NM.105 H.13A Ex. Riibe Mynthandel januar 1990 (fra Schjelde) 51 1/8 speciedaler S.14 NM.109A H.13A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr mark S.55 NM.113B H Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.60 26/ nr mark S.38 NM.114 H Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.63 21/ nr

15 mark Riper på advers/scratches on obverse. S.57 NM.115 H.19 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.61 29/ nr mark Har vært anhengt, riper/ has been mounted, scratches. S.31 NM.116 H mark Testkutt, test cuts. S.82 NM.117 H skilling S.25 NM.122 H.14A 1/ Ex. a/s nr.2 4/ nr skilling S.27 NM.123 H.14B skilling S.88 NM.124B H.14B skilling Svakt buklet/slightly creased. S.92 NM.124C H.14B 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.65 20/ nr skilling S.45 NM.126 H.15A skilling S.57 NM.128 H skilling S.58 NM.129 H skilling S.139 NM.131 H.17 1+/ Ex. Kjøpt i a/s januar skilling S.38 NM.133 H Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.63 21/ nr skilling S.43 NM.134 H.17 1/

16 FREDERIK III Speciedaler Har vært anhengt/ has been mounted. S.19 NM.63A H.8B Aagaard Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.51 26/ nr Speciedaler S.20 NM.63 H.8B Aagaard / Ex. Helge Reff, Oslo Mynthandel a/s nr.28 30/ nr.142 og Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/ nr Speciedaler S.18 NM.64 H.8B Aagaard / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.19 3/ nr.289, Oslo Mynthandel a/s nr.23 7/ nr.370 og Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/ nr Speciedaler S.7 NM.65C H.8D Aagaard Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.33 26/ nr Speciedaler Liten blankettfeil/ minor planchet defect. S.7 NM.66 H.8D Aagaard Ex. Olav Kirkevoll og Oslo Mynthandel a/s nr.37 2/ nr Speciedaler Liten kantskade/minor edge nick. S.22 NM.68 H.14 Aagaard Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.44 16/ nr.522 Det sjeldne såkalte forskjønnete portrett 16

17 Speciedaler S.21 NM.69 H.17 Aagaard 53.3/ Speciedaler S.6 NM.70 H.17 Aagaard / Speciedaler S.10 NM.71 H.17 Aagaard Ex. Schou 1927 nr.470, DNF 21/ nr.242 kjøpt av Zinck og Oslo Mynthandel a/s nr.35 1/ nr Speciedaler R. Har vært anhengt/ has been mounted. S.15 NM.73 H.17 Aagaard Ex. Ahlström nr.58 8/ nr.1662 (innfatning senere fjernet) Speciedaler Små riper på advers/minor scratches on obverse. S.13 NM.74 H.21 Aagaard / Speciedaler R. S.18 NM.75 H.21 Aagaard / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.21 8/ nr.312 og Oslo Mynthandel a/s nr.28 30/ nr.150 (Helge Reff) 17

18 Speciedaler S.21 NM.76 H.26 Aagaard Ex. Schulman 1930 og Oslo Mynthandel a/s nr.35 1/ nr.458 (Zinck) 80 Speciedaler R. Har vært anhengt og senere reparert/has been mounted and repaired. S.21 NM.79 H.30B Aagaard Ex. Ahlström nr.46 15/ nr Speciedaler S.19 NM.83A H.33S Aagaard / Ex. Helge Reff, Oslo Mynthandel a/s nr.28 30/ nr Speciedaler S.25 NM.83B H.33B Aagaard Ex. Riibe Myntauksjoner nr.13 18/ nr Speciedaler S.19 NM.84 H.33B Aagaard / Ex. Helge Reff, Oslo Mynthandel a/s nr.20 12/ nr Speciedaler S.22 NM.85 H.33B Aagaard Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.21 8/ nr.318 og Helge Reff, Oslo Mynthandel a/s nr.28 30/ nr

19 Tinnavslag av Akershusspeciedaleren u.år/n.d. S.18 NM.86 H.39 Aagaard A Speciedaler Svakt monteringsspor/slight trace of mounting. S.27 NM.89 H.41 Aagaard Speciedaler S.29 NM.92 H.43 Aagaard / Ex. Niels A. B. Bugge og Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/ nr Speciedaler S.21 NM.94 H.49 Aagaard / Ex. Aage Ladefoged (Bruun Rasmussen nr / nr.266), Lensgreve Christian Lerche (Bruun Rasmussen nr / nr.1332) og Oslo Mynthandel a/s nr.32 29/ nr Speciedaler Riper/scratches. S.27 NM.95 H.43 Aagaard / Ex. Ragnar Kirkevoll, Oslo Mynthandel a/s nr.43 17/ nr Speciedaler Har vært anhengt/has been mounted. S.32 NM.104 H.57 Aagaard Ex. Ragoczy II 1961 nr.907 og Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr

20 91 91 Speciedaler S.17 NM.105 H.57 Aagaard / Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.16 1/ nr.231, Oslo Mynthandel a/s nr.23 7/ nr.386, Oslo Mynthandel a/s nr.24 21/ nr.384 og Oslo Mynthandel a/s nr.36 6/ nr Speciedaler S.23 NM.106 H.57 Aagaard Ex. Ahlström nr.17 16/ nr.883 og Niels A. B. Bugge, Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/ nr Speciedaler S.15 NM.108 H.62 Aagaard / Ex. L. Chr. Petersen 1914 nr.1013, Schulman liste 214 mai 1979 nr.1394, Niels A. B. Bugge (Oslo Mynthandel a/s nr.22 11/ nr.372), Helge Reff (Oslo Mynthandel a/s nr.28 30/ nr.172) Speciedaler Har vært anhengt/has been mounted. S.15 NM.109 H.62 Aagaard Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.30 6/ nr /4 speciedaler R. Riper på advers/scratches on obverse. S.11 NM.128 H.12B Aagaard Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.49 27/ nr

21 mark Brosjespor fjernet/traces of brooch removed. S.35 NM.143B H.66 1/ mark S.30 NM.144 H.67A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.60 26/ nr mark Har vært anhengt/has been mounted. S.25 NM.145 H.67A mark Pregesprekk/striking crack. S.39 NM.146B H.67B 1/ mark S.27 NM.147 H.67B 1/ mark S.70 NM.148 H.67B 1/ mark S.35 NM.149 H.67B mark S.35 NM.150 H.67B

22 mark S.27 NM.151 H.67B mark Renset/cleaned. S.42 var. NM.152 H.67B 1/ mark S.36 NM.153 H.67B mark S.79 NM.154A H.67C mark S.53 NM.155B H.67E 1/ mark S.28 NM.156D H.67G 1/ Ex. Louis Kühl 18/ nr mark S.46 NM.157B H.67G mark S.26 NM.158B H.67G

23 mark S.39 NM.159 H.67G Ex. Louis Kühl 18/ nr mark Renset/cleaned. S.48 NM.160 H.67G 1/ mark S.106 NM.161 H.67G Ex. Romsdal Myntforening auksjon des mark Små riper og hakk/minor scratches and pecks. S.56 NM.162 H.67G 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.60 26/ nr mark S.61 NM.163 H.67G Ex. Louis Kühl 18/ nr mark Har vært anhengt/has been mounted. S.39 NM.164 H.67G Ex. Romsdal Myntforening auksjon des mark S.31 NM.166 H.68B mark S.42 NM.168B H.68C Ex. Romsdal Myntforening auksjon feb

24 mark S.72 NM.170 H.68C 1/ mark Pregesprekker/striking cracks. S.36 NM.171 H.68C mark S.36 NM.171 H.68C 1/ Ex. Romsdal Myntforening auksjon april mark S.29 NM.173 H.68C mark S.49 NM.175 H.68C mark S.60 NM.177B H.68G mark S.43 NM.178 H.68G mark Lite hakk/minor peck. S.110 NM.182 H.68I mark S.43 NM.185 H.68I skilling S.35 NM.200 H.69G 1/

25 skilling S.55 NM.203 H.70A skilling Buklet og kantskader/creased and edge cracks. S.45 NM.204 H.70A skilling S.61 NM.205B H.70B skilling S.32 NM.206 H.70B skilling S.114 NM.207 H.70B skilling S.77 NM.208 H.70B skilling S.68 NM.209 H.70B skilling S.63 NM.211 H.70B 1/ skilling S.77 NM.214B H.70E 1/ skilling S.59 NM.215 H.70E 1/ skilling S.60 var. NM.216 H.70E skilling S.38 NM.217 H.70E 1/ skilling S.? NM.218 H.70E 1/ skilling S.144 var. NM.219 H.70E skilling S.170 var. NM.220 H.70E skilling S.? NM.221 H.70E

26 skilling S.105 var. NM.223 H.70E 1/ skilling S.69 var. NM.225 H.70E skilling S.9 NM.226 H.70E 1+/ skilling S.8 NM.226 H.70E CHRISTIAN V CHRISTIANIA Speciedaler S.11 NM.50 H.29B 1+/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.32 29/ nr Speciedaler S.11 NM.51 H.29B 1+/ Speciedaler Svakt brosjespor på revers/ minor trace of mounting on reverse. S.8 NM.52 H.29C Speciedaler Ripe på advers/scratch on obverse. S.4 NM.53 H.29C 1/

27 mark S.18 NM.65A H.41A 1+/ mark S.33 NM.66A H.41A 1/ mark S.51 NM.67 H.41A mark S.34 NM.68 H.41A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.63 21/ nr mark S.18 NM.69 H.41A mark S.13 NM.72 H.41C mark S.27 NM.73 H.41C Ex. a/s nr.1 20/ nr mark S.28 NM.74 H.41C

28 mark S.28 NM.75 H.55 1+/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.66 21/ nr.548a mark S.24 NM.76 H mark S.6 NM.77 H mark S.5 NM.78 H Ex. Kjøpt i a/s september mark S.15 NM.79 H mark S.9 NM.80 H.55 1+/ Ex. Kjøpt i a/s august mark S.18 NM.83 H.55 1/ mark S.12 NM.84 H

29 mark S.15 NM.85 H.55 1/ mark S.47 NM.88 H mark S.33 NM.89 H.55 1+/ Ex. Haunstrup 1949 nr.1904, Helge Reff, Oslo Mynthandel a/s nr.18 14/ nr.314 og a/s nr.1 20/ nr mark S.21 NM.91 H skilling u.år/n.d. S.50 NM.115 H.64 1/ skilling S.28 NM.126 H skilling S.30 NM.127 H skilling S.39 NM.131 H skilling S.40 NM.131 H Ex. a/s nr.2 4/ nr skilling S.21 NM.133 H.48C

30 skilling Har vært anhengt/has been mounted. S.27 NM.134 H.48C 1/ skilling S.14 NM.137 H.48C skilling S.32 NM.138 H.48C skilling S.47 NM.139 H.48C 1/ Ex. a/s nr.2 4/ nr skilling S.56 NM.140 H.48C 1/ Ex. a/s nr.2 4/ nr skilling S.34 NM.141A H.48C 1/ Ex. a/s nr.2 4/ nr skilling S.10 NM.142 H.48D 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.66 21/ nr skilling S.21 NM.143 H skilling S.21 NM.144 H skilling S.32 NM.145 H.59 1/ KONGSBERG Speciedaler Danner Kongis. S.11 NM.168C H.37E Speciedaler Store Konge. RR. S.14 NM.168F H.37H 1/ Ex. Bjørnstad 1934 nr.839 og Zinck IV 21/ nr.323 En av de nesten umulige randskriftene å oppdrive. Kun 4 eksemplarer kjent i privat eie. 30

31 Speciedaler Hæc boreas. S.13 NM.169A H.37C Speciedaler Det klipperne. S.11 NM.169B H.37D Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.11 15/ nr Speciedaler Det klipperne. R. Svake brosjespor/minor traces of brooch. S.11 NM.172B H.39B Ex. Schou 1927 nr.830 og Zinck II 14/ nr.374 Sjelden type hvor Kongen ikke bærer elefantordenen 195 Speciedaler Hæc boreas. S.14 NM.173A H.39A 1+/ Speciedaler Det klipperne. S.12 NM.173B H.39B 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.50 9/ nr Speciedaler Danner Kongis. S.16 NM.173C H.39C Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.52 29/ nr

32 Speciedaler Hæc boreas. Ripe på advers/scratch on obverse. S.3 NM.174A H.39A Speciedaler Saadan Nordens. S.7 NM.174G H.39G Ex. Ernst II 1966 nr.957 og Oslo Mynthandel a/s nr.52 29/ nr Speciedaler Saadan Nordens. S.7 NM.174G H.39G Speciedaler Danner Kongis. S.14 NM.176C H.39C Speciedaler Saadan Nordens. S.16 NM.176G H.39G mark Brosjespor fjernet/brooch removed. S.15 NM.178A H.67A mark S.32 NM.188 H.73 1/ mark S.3 NM.191 H.73 1/ Ex. Bruun Rasmussen nr.816 4/ nr

33 mark S.1 NM.192 H.73 1/ mark Renset/cleaned. S.5 NM.194 H mark S.3 NM.223 H.75 1/ skilling S.37 NM.226 H.70 1/ skilling S.41 NM.227 H skilling S.28 NM.230 H.71A skilling S.21 NM.232 H skilling S.27 NM.233 H.76 1/ skilling S.52 NM.234 H skilling S.44 NM.235 H skilling S.78 NM.236 H skilling S.47 NM.237 H skilling S.31 NM.238 H Ex. a/s nr.2 4/ nr

34 skilling S.10 NM.240 H skilling S.4 NM.241 H skilling S.11 NM.242 H.76 1/ FREDERIK IV Reisedaler Liten ripe/minor scratch. S.8 NM.91A H Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.43 17/ nr Reisedaler Brosjespor på advers/ traces of mounting on obverse. S.10 NM.91C H.38 1/ mark S.3 NM.3 H mark S.3 NM.4 H mark S.4 NM.5 H.4 1+/

35 mark S.6 NM.9 H mark S.5 NM.10 H.14 1/ mark S.1 NM.11 H skilling S.5 NM.12 H.15 1+/ skilling S.4 NM.13 H.15 1/ skilling S.5 NM.14 H skilling S.2 NM.15 H.15 1/ skilling S.3 NM.16 H skilling S.2 NM.17 H skilling S.7 NM.18 H skilling S.3 NM.19 H.15 1/ skilling S.10 NM.20 H.6A 1/ skilling S.8 NM.21 H.6A 1/ skilling S.7 NM.22 H.6A Ex. a/s nr.1 20/ nr

36 skilling S.6 NM.23 H.6B skilling S.2 NM.24 H.6B 1+/ skilling S.16 NM.25 H.6B 1+/ skilling S.5 NM.26 H.6B skilling Små riper/minor scratches. S.2 NM.27 H.6B 1+/ skilling S.1 NM.28 H.6B skilling S.6 NM.29 H.6B skilling S.5 NM.30 H.6B skilling S.5 NM.30 H.6B 1/ skilling S.4 NM.31A H.6B 1/ skilling S.10 NM.32 H.6B skilling S.2 NM.33 H.6B skilling S.6 NM.34 H.6B 1/ skilling S.11 NM.35 H.6B skilling S.8 NM.36 H.6B Det desidert sjeldneste årstallet av den lange rekken med parykk 8 skillinger 36

37 skilling Blankettfeil på revers/ planchet flaw on reverse. S.1 NM.37 H Sjelden ettårstype som ble inndratt for ikke å bli forvekslet med de danske 4 skillinger skilling S.2 NM.38A H.17A skilling S.4 NM.38B H.17B skilling Riper og flekker/scratches and spots. S.2 NM.39 H.17B skilling S.2 NM.39 H.17B skilling S.2 NM.40 H.17C skilling S.2 NM.41 H.17C 1/ skilling S.2 NM.41 H.17C 1/ skilling S.11 NM.42 H.7A 1/ skilling S.9 NM.43 H.7A skilling Kantskader/edge cracks. S.13 NM.44 H.7A 1/ skilling S.7 NM.45 H.7A skilling S.26 NM.46A H.7A 1/ skilling S.7 NM.47 H.7A skilling S.3 NM.48 H.7A

38 skilling S.2 NM.49 H.7A 1/ skilling S.7 NM.50 H.7A skilling S.6 NM.51 H.7A 1/ skilling Liten kantskade/minor edge crack. S.7 NM.52 H.7A skilling Flekker/spots. S.20 NM.53 H.7A 1/ skilling S.9 NM.54 H.7A skilling S.9 NM.55 H.7A skilling S.17 NM.57 H.7B 1/ skilling S.14 NM.58 H.7B 1/ skilling Korrodert/corroded. S.19 (?) NM.59 H.7B skilling S.9 NM.62 H.7B skilling S.4 NM.67 H.7B 1/ CHRISTIAN VI Reisedaler Liten blankettfeil/ minor planchet defect. S.1 NM.26 H.5 1+/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.33 26/ nr mark Har vært anhengt/has been mounted. S.1 NM.1 H Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.66 21/ nr

39 skilling S.3 NM.2 H.3A skilling S.3 NM.3A H.3A 1/ Ex. Helge Reff, Oslo Mynthandel a/s nr.20 12/ nr.444 og Oslo Mynthandel a/s nr.65 20/ nr skilling S.8 NM.4B H.4B skilling S.4 NM.5 H.4B skilling S.2 NM.6 H.4C 1/ skilling S.2 NM.7 H.4C skilling S.1 NM.8 H.4C skilling S.3 NM.9 H.4C skilling S.3 NM.10 H.4C 1/ skilling S.3 NM.10 H.4C 1/

40 skilling S.3 NM.11 H.4C skilling S.3 NM.12 H.4C skilling S.1 NM.13 H.4C skilling S.1 NM.14 H.4C 1/ skilling S.2 NM.15 H.4C skilling S.2 NM.16 H Christian VI s 8 skilling fra 1730 er meget sjelden skilling S.5 NM.17 H skilling S.8 NM.18 H skilling S.7 NM.18 H skilling S.5 NM.19 H skilling S.9 NM.20 H.2 1/

41 FREDERIK V Reisedaler S.3 NM.34A H.33A 1+/ Reisedaler Små flekker/minor spots. S.4 NM.34B H.33B Speciedaler S.4 NM.1 H.1 1+/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.34 7/ nr skilling S.13 NM.2 H.2A 1/ skilling S.19 NM.3 H.2A 1/ skilling S.6 NM.4 H.2A skilling S.6 NM.5 H.2A

42 skilling S.4 NM.6 H.2A skilling S.3 NM.7 H.2A skilling S.5 NM.7 H.2A 1/ skilling S.1 NM.8 H.2A 1/ skilling S.4 NM.9 H.2A 1/ skilling S.5 NM.10 H.2A 1/ skilling Ripe på revers/scratch on reverse. S.1 NM.11 H.2A 1/ skilling Riper på advers/scratches on obverse. S.7 NM.12 H.2A 1/ skilling S.3 NM.12 H.2A skilling S.6 NM.13 H.2A

43 skilling S.8 NM.14 H.2A 1/ skilling Har vært anhengt/has been mounted. S.5 NM.15 H.2A skilling S.3 NM.16 H.2A skilling S.5 NM.17 H.2A 1/ skilling S.5 NM.18 H.2A 1/ skilling Renset/cleaned. S.10 NM.19 H.2A skilling S.11 NM.20 H.2B 1/ skilling 1764/3. S.8 NM.21 H.2B skilling 1765/3. S.5 NM.22 H.2B

44 skilling S.? NM.25 H.3B skilling S.8 NM.26 H.3B skilling Buklet/creased. S.17 NM.27 H.3B skilling S.18 NM.28 H.3B 1/1-150 CHRISTIAN VII skilling Preget i gull/ struck in gold (3,00 g). UNIK/UNIQUE. Som S.8 Som NM.82 Som H Denne 2 skillingen er preget på en dansk courant dukat Reisedaler S.7 NM.102 H.25 1+/ Norges eneste rigsdaler courant og den eneste daleren med dansk innskrift Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.29 5/ nr Speciedaler S.3 NM.3 H.2 1+/ Speciedaler S.2 NM.4 H Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.30 6/ nr Speciedaler S.1 NM.5 H

45 Speciedaler S.1 NM.6 H Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.30 6/ nr.728 og Oslo Mynthandel a/s nr.36 6/ nr Speciedaler S.2 NM.7 H Ex. Ragnar Kirkevoll og Oslo Mynthandel a/s nr.42 24/ nr Speciedaler Brosjespor på revers/ traces of mounting on reverse. S.2 NM.7 H Speciedaler S.3 NM.8 H Speciedaler S.3 NM.9B H.4B Speciedaler S.2 NM.10 H.4B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.40 3/ nr Speciedaler Riper/scratches. S.1 NM.12 H.4E Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.44 16/ nr Speciedaler S.4 NM.13 H.4E

46 Speciedaler Brosjespor fjernet på revers/ brooche marks removed on reverse. S.4 NM.13 H.4E Speciedaler S.5 NM.14 H.4E 1+/ /3 speciedaler S.4 NM.16A H /2 speciedaler S.6 NM.17 H.3 1/ /2 speciedaler S.6 NM.18 H /2 speciedaler S.2 NM.19 H /3 speciedaler S.6 NM.22A H.6A 1/ /3 speciedaler S.7 NM.22B H.6B

47 /3 speciedaler S.49 NM.23 H.6B 1/ /3 speciedaler S.4 NM.24 H.6B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr /3 speciedaler S.9 NM.25 H.6B /3 speciedaler Riper på revers/ scratches on reverse. S.8 NM.26 H.6B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.68 21/ nr /3 speciedaler S.4 NM.27 H.6B /3 speciedaler Hakk og små riper/ peck and minor scratches. S.2 NM.28 H.6B 1/ /3 speciedaler S.2 NM.29B H.6C Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.68 21/ nr skilling S.3 NM.30 H.10 1/

48 skilling Inngravering/graffiti. S.1 NM.31 H.12A skilling S.2 NM.32 H.12A skilling S.1 NM.33 H.12A skilling S.9 NM.36 H.12B 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.26 13/ nr.322 og Oslo Mynthandel a/s nr.65 20/ nr /5 speciedaler Inngraveringer på advers/ graffiti on obverse. S.9 NM.37A H.7A /5 speciedaler S.8 NM.37B H.7B /5 speciedaler Riper på advers/ scratches on obverse. S.9 NM.38 H.7B /5 speciedaler S.5 NM.39 H.7B /5 speciedaler S.10 NM.40 H.7B /5 speciedaler S.9 NM.41 H.7B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.67 26/ nr

49 /5 speciedaler S.5 NM.42 H.7B /5 speciedaler S.3 NM.43 H.7B skilling S.4 NM.44 H skilling S.2 NM.45 H.13 1/ skilling S.5 NM.46 H skilling S.4 NM.47 H skilling S.4 NM.47 H skilling S.4 NM.48 H.14 1/ skilling S.2 NM.49 H skilling S.5 NM.50 H.14 1/ skilling S.6 NM.51 H skilling S.13 NM.52 H skilling S.2 NM.53 H.14 1/ skilling S.6 NM.54 H.14 1/

50 skilling S.15 NM.57 H.14 1/ /15 speciedaler S.9 NM.65 H.8A /15 speciedaler S.11 NM.66A H.8A /15 speciedaler Blankettfeil/planchet flaws. S.15 NM.66B H.8B 1/ /15 speciedaler S.15 NM.67 H.8B /15 speciedaler S.6 NM.68 H.8B /15 speciedaler S.12 NM.69 H.8B 1+/ /15 speciedaler S.12 NM.70 H.8B /15 speciedaler S.8 NM.71 H.8B skilling S.7 NM.73 H.15A skilling S.8 NM.73 H.15A 1/ skilling S.16 NM.74 H.15B skilling S.14 NM.75 H skilling S.8 NM.76 H skilling S.5 NM.77 H

51 skilling S.10 NM.78 H skilling S.14 NM.79 H.16 1/ skilling S.20 NM.80 H.16 1/ skilling Riper/scratches. S.5 NM.81 H.16 1/ skilling S.8 NM.82 H.16 1/ skilling S.4 NM.83 H skilling S.16 NM.84 H skilling S.16 NM.84 H skilling S.17 NM.85 H skilling S.14 NM.86 H.18A skilling S.14 NM.86 H.18A skilling S.12 NM.87 H.18A skilling S.4 NM.88 H.18A skilling S.6 NM.89 H.18A skilling S.6 NM.89 H.18A 1/ skilling S.2 NM.90 H.18A

52 skilling S.4 NM.91 H.18A skilling S.4 NM.91 H.18A skilling S.3 NM.92 H.18B FREDERIK VI skilling S.2 NM.1 H skilling S.3 NM.2 H skilling S.4 NM.5 H skilling S.9 NM.8A H CARL XIII skilling 1817 NM.1B skilling Riper/scratches NM.1B skilling 1817 NM.1B

53 CARL XIV JOHAN Speciedaler 1819 NM Den første speciedaleren preget etter etableringen av Norges Bank preget av sølv fra sølvskatten 431 Speciedaler 1821 NM.2 1+/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.33 26/ nr Speciedaler 1823 NM.3 1+/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.35 1/ nr Speciedaler 1824 NM.4B 0/ Speciedaler 1824 NM.4B Speciedaler Med gravørsignatur M/ with engravers signature M NM.5A 1/ Bokstaven M står for Gregorius Middelthun som var stempelskjærer ved Den Kongelige Mynt på Kongsberg fra 1814 til 1830 Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.53 17/ nr

54 Speciedaler 1826 NM.5B Speciedaler 1827/6. Liten kantskade og liten blankettfeil/ minor edge nick and minor planchet defect NM.6A 1+/ Speciedaler 1827/6. Renset/cleaned NM.6A Speciedaler 1829/7 NM.7A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.51 26/ nr Speciedaler 1829 NM.7B Speciedaler Små riper/minor scratches NM Speciedaler 1831 NM.9 1+/ Speciedaler 1832 NM

55 Speciedaler 1833 NM.11 1+/ Det aller sjeldneste årstallet av speciedalerne fra unionstiden Ex. Helge Reff og Oslo Mynthandel a/s nr 28 30/ nr Speciedaler 1834 NM.12 1+/ Speciedaler 1835 NM.13A 1+/ Speciedaler 1835, med stjerne. Riper på advers/ scratches on obverse NM.13B Denne mynten er forsynt med en stjerne ved myntmerket for å skille den påtroppende myntmester Caspar Herman Langbergs produksjon fra hans forgjenger Johan Michael Kruses Speciedaler Liten blankettfeil i randen/ minor planchet defect on the edge NM.14 0/ Speciedaler 1844 NM.15 0/ /2 speciedaler 1819 NM.16 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.51 26/ nr /2 speciedaler 1821 NM

56 /2 speciedaler 1823/1. Ripe over nesen på portrettet/ scratch over the nose on the portrait NM.18 1/ /2 speciedaler 1824/1 NM.19A /2 speciedaler 1824 NM.19B /2 speciedaler Riper/scratches NM.20A Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.51 26/ nr /2 speciedaler 1827 NM.20A 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.50 9/ nr /2 speciedaler Små riper på advers/ minor scratches on obverse NM /2 speciedaler Korrodert revers/reverse corroded NM.23 1+/ /2 speciedaler 1832 NM.24 1/

57 /2 speciedaler 1833 NM Denne mynten har et opplag på kun stk. - under halvparten av 2 øren /2 speciedaler 1834/29 NM.26A 1+/ /2 speciedaler 1834 NM.26B Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.51 26/ nr /2 speciedaler 1835 NM.27A /2 speciedaler 1836 NM /2 speciedaler 1844 NM.29 1/ skilling 1819 NM.30A 1/ skilling 1823 NM skilling 1819 NM.41A skilling 1819 NM.41A 1/

58 skilling 1825 NM skilling 1825 NM.44A skilling 1842 NM skilling 1825 NM.46A skilling 1825 NM.46B 0/ skilling 1832 NM skilling Blankettfeil på revers/ planchet flaw on reverse NM skilling 1843 NM.48 0/ /2 skilling 1841 NM.70A OSCAR I Speciedaler Renset/cleaned NM Speciedaler 1847 NM

59 Speciedaler 1848 NM Speciedaler Små kantskader/minor edge nicks NM.4 1+/ Speciedaler 1850 NM.5 0/ Speciedaler 1855 NM.6 1+/ Speciedaler Blankettfeil i kanten, små riper/ planchet defect on the edge, minor scratches NM.7 1/ Speciedaler Kantskade/edge nick NM.8 1+/ /2 speciedaler 1846 NM.9 0/ /2 speciedaler 1847 NM.10 1/ Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.54 23/ nr

60 /2 speciedaler Små riper/minor scratches NM /2 speciedaler Renset, liten blankettfeil/ cleaned, minor planchet flaw NM /2 speciedaler 1850 NM /2 speciedaler 1855 NM.14 1+/ skilling 1845 NM skilling 1846 NM Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr skilling Liten ripe/minor scratch NM Ex. Oslo Mynthandel a/s nr.62 9/ nr skilling 1848 NM skilling 1850 NM.19 1/ skilling 1852 NM skilling 1853 NM.21 1/

Norske mynter / Norwegian coins

Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter / Norwegian coins Norske mynter Norwegian coins 172-176 Norske mynter / Norwegian coins NORSKE MYNTER / NORWEGIAN COINS OLAV KYRRE 1067-1093 172 Penning (0,84 g) schive III:23 01 8 000 SVERRE

Detaljer

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling

Fra storkongemynt til Tugthus-skilling Fra storkongemynt til Tugthus-skilling I et numismatisk marked som bobler av overskudd er det med stor glede vi kan ønske velkommen til en ny storauksjon i regi av Oslo Mynthandel. Antallet myntsamlere

Detaljer

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.)

Oslo Mynthandel AS, Inkognitogt. 33, Oslo (2. etg.) auksjon Oslo Mynthandel nr. 64 Rococosalen, Grand Hotel Karl Johans gate 31, 0159 Oslo Lørdag 24. og søndag 25. april 2010 Visning / Preview Onsdag 21. april kl. 10.00-16.00 Torsdag 22. april kl. 10.00-16.00

Detaljer

Auksjon nr. 6. Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Christian IV Frederik III Christian V

Auksjon nr. 6. Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Christian IV Frederik III Christian V Auksjon nr. 6 Lørdag 9. og søndag 10. mai 2015 Hotel Continental, Oslo www.oslomyntgalleri.no Christian IV Frederik III Christian V 198 200 236 237 240 242 243 348 378 422 500 502 avholder Auksjon nr.

Detaljer

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 6. desember, ca 18.30 (rett etter Postkortene) MEDALJER - 1182 - - 1183-1182 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse 15 mm. 1000 1183 Eugene Samson. Brand Forsikringsaktiebolag Fenix

Detaljer

MYNTER Frederik III, 1648-1670

MYNTER Frederik III, 1648-1670 Fredag 30. november, ca. 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1251 Roald Amundsen 1872-1928, 80 årsjubileum 1952. Evensen. Bronse. 53 mm. 300,- 1252 Fyrst Paul Alexander Leopold og Emilie von Schwargburg.

Detaljer

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859

Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND. MYNTER Carl XIV, 1818-1844 og Oscar I, 1844-1859 Fredag 22. april, ca 18.30 (rett etter postkortene) MYNTER OG MEDALJER MEDALJER FRA NORGE OG UTLAND - 1122 - - 1123-1122 Kongens Fortjeneste medalje i gull. (1976) i etui. (19g/22k). 3 000,- 1123 Ville

Detaljer

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15.

1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31. 1/1+ 15. Fredag 2. mai, ca. kl. 1830 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1112 Speciedaler 1629, NM.28B. Et par mindre kanthakk og en ripe på reversen. 1 15.000,- 1113 Speciedaler 1632, NM.31.

Detaljer

avholder Auksjon nr. 9

avholder Auksjon nr. 9 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 7. og søndag 8. mai 2016 Visning / on view Tirsdag 3. mai til torsdag 5. mai kl. 10:00-16:00 samt fredag 6. mai kl. 10:00-20:00

Detaljer

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL.

BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. auksjon BRUKTE MASKINER OG REDSKAP FREDAG 8. MAI 2015 KL. 16:00-18:00 Hos: Mellomåsveien 1 1414 Trollåsen AUKSJON 8. MAI 2015 Modell: Lundberg 345T#4343 År/Timestand: 2000 / 6300 t Trima-HK, skuffe, mek.gaffelløft,

Detaljer

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER. MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 28. november, ca 18.30 (rett etter postkortene) MEDALJER 1074 Udstillingen Bergen Norge 1898. Kobbermedalje i en litt slitt, original eske. - 1075-1075 1076 100,- - 1076 - Det Kongelige Selskab

Detaljer

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 23. april 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkort) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1101 2 skilling 1642. 1+/1 500,- Frederik IV, 1699-1730 - 1102 - - 1103-1102 4 Mark/Krone 1723. 1+ 3.000,- 1103

Detaljer

Danske MYnTeR / Danish COins Danske mynter Danish coins

Danske MYnTeR / Danish COins Danske mynter Danish coins Danske MYNTER / Danish COINS Danske mynter Danish coins 552-559 Danske MYNTER / Danish COINS DANSKE MYNTER/DANISH COINS HARALD BLÅTANN CA.940-985 552 Halvbrakteat, Jelling (?) ca.985 (0,22 g) hbg.2 01

Detaljer

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012

Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 2012 Numisma Mynthandel AS - Toppauksjon 6. oktober 212 Bildene viser ikke mynten i 1% størrelse Numisma Mynthandel AS: Toppauksjon del 2 Wilhelmsenbygget, Olav Vs gate 5 lørdag 6. oktober 212 klokken 14 1

Detaljer

norske Mynter norwegian Coins

norske Mynter norwegian Coins norske Mynter norwegian Coins 51 MYNTER/COINS NORGE/NORWAY Olav Kyrres tid 1067-1093 528 528 Penning (0,80 g). Kantskade/edge crack Schive III:23 1+/01 5 000 Sverre Sigurdsson 1177-1202 529 529 Penning,

Detaljer

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER

Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER Fredag 20. april 2012, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER 1231 1232 1231 Oscar II og Sophia 1873. 42 mm. 200,- 1232 Olav Martha, «Till minne av Norska Veckan i Stockholm 3-8 Februari 1930».

Detaljer

Auksjon nr. 4. Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Frederik IV kongens reise i Norge

Auksjon nr. 4. Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo. www.oslomyntgalleri.no. Frederik IV kongens reise i Norge Auksjon nr. 4 Lørdag 10. og søndag 11. mai 2014 Hotel Continental, Oslo www.oslomyntgalleri.no Frederik IV kongens reise i Norge 1421 1422 1429 1431 1452 (3 dobbel) 1454 1486 1488 (dobbel) 1489 (3 dobbel)

Detaljer

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818

Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 Fredag 3. desember 2010, ca. kl 18.45 (rett etter Postkortene) MYNTER Carl XIII, 1814-1818 1160 1 skilling 1816. 1+ 500,- Carl XIV Johan, 1818-1844 - 1161 - - 1162-1161 Speciedaler 1830. 1+/01 8.000,-

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening

Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 7. februar 2012, kl. 19.00 på kafe Gimle på bussholdeplassen. Visning fra kl. 18.30. Vi startet nyåret med medlemsmøte 3. januar.18 medlemmer møtte

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648

Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 Fredag 15. april 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MYNTER Christian IV, 1588-1648 1201 Speciedaler 1648. 1+ 20.000,- Fredrik III, 1648-1670 - 1202 - - 1203-1202 2 Mark 1651. 1 1.000,- 1203 2

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser:

KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE. Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: KJØPSBETINGELSER TERMS OF PURCHASE Bestilling av seismiske datapakker fra Oljedirektoratet er underlagt følgende betingelser: Ordering seismic data packages from the Norwegian Petroleum Directorate is

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015

NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1 st QUARTER 2015 1 PETROLEUM PRICE BO ARD Our reference Date OED 15/712 15/06/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

avholder Auksjon nr. 13

avholder Auksjon nr. 13 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 25. og Søndag 26. november 2017 Visning / on view Tirsdag 21. november til torsdag 23. november kl. 10:00-16:00 samt fredag

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING

MYNTAUKSJON 04.05.2004 - ROMSDAL MYNTFORENING Invitasjon til medlemsmøte i Romsdal Myntforening Tirsdag 4. mai 2004, kl. 19.00 i Dahl-gården, Storgata 29, 4. etasje. Visning fra kl. 18.30. Vi hadde storauksjon lørdag 3. april med i alt 1000 objekter.

Detaljer

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015

Eiendomsinformasjon ved boligomsetning. Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Sølve Bærug, f.aman, UiÅs (NMBU) Samfunnsutviklerdagene, Ski 10. februar 2015 Eiendomsinformasjon ved boligomsetning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Detaljer

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON

SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON Velkommen til SKRIFTLIG POSTKORTAUKSJON 2483 Budfrist lørdag 13. mars 2010 1 Velkommen til min 28. postkortauksjon (siden 1996). Denne gang er det en ren skriftlig auksjon. Du kan velge mellom 2.512 objekter,

Detaljer

avholder Auksjon nr. 10

avholder Auksjon nr. 10 avholder over Ottar Ertzeids samling i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 26. november 2016 Visning / on view Tirsdag 22. november til torsdag 24. november kl. 10:00-16:00

Detaljer

AUCTION Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00

AUCTION Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00 AUCTION Jubileumsauksjon del 1, 25. sept 2015 fra kl. 18.00 Del en av vεr store jubileumsauksjon. -1-1 mark(16 sk.) 1644 kv. 1/1+. NM117 Fra Ψ.Vassψys samling. Schou 66-2- 1 mark (16 sk.) 1644 kv. 1/1+

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse

Sedler/Banknotes. Sedlene er vist i 50% størrelse Sedler/Banknotes Sedler Banknotes 126-128 Sedler/Banknotes SEDLER/BANKNOTES DANMARK-NORGE/DENMARK-NORWAY RIGSDALER COURANT 3.UTGAVe 126 10 rigsdaler courant 1798. No.16947. Små rifter, taperest/minor tears,

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER

Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER Fredag 2. desember 2011, ca. kl 19.00 (rett etter Postkortene) MEDALJER, POLETTER - 1210 - - 1211. 1210 Ville d Orleans 1870 (1871). Ballongmedalje. Bronse. 15 mm. 1.000,- 1211 Drammen 1873. Erindringsmedalje

Detaljer

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør

Vedlegg 2 Dokumentasjon fra TVM leverandør (Step 7) Payment selection or date modification state This screen is displayed after validation of a date in the calendar screen. The customer can: - Modify again the date by pressing the Validity begin:

Detaljer

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS)

INFO TAXI REMOTE. Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) INFO TAXI REMOTE Taxi Management CONTROL SYSTEM (TMCS) November 2015 taxi remote taxi remote I Taxi Management Control System registreres taxier med en transponderbrikke festet til frontruten. Brikken

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009

Til aksjeeierne i Northern Logistic Property ASA. To the shareholders of Northern Logistic Property ASA. Oslo, 2. mars Oslo, 2 March 2009 In house translation: In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail. Til aksjeeierne i Northern Logistic Property

Detaljer

RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005

RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005 1 RIIBE MYNTAUKSJONER A/S Avholder auksjon nr.18 på Britannia Hotel i Trondheim, Norway Lørdag 12 og Søndag 13. November 2005 Telefon/Phone +47 73 80 08 00 (Britannia Hotel). Telefon Riibe på auksjonsdagen

Detaljer

LUFTDYKTIGHETSP ABUD

LUFTDYKTIGHETSP ABUD MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende iournal med henvisniniz til denne LDPs nummer. Luftartstilsynet

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

SERVICE BULLETINE 2008-4

SERVICE BULLETINE 2008-4 S e r v i c e b u l l e t i n e M a t e r i e l l Materiellsjef F/NLF kommuniserer påminnelse omkring forhold som ansees som vesentlige for å orientere om viktige materiellforhold. Målgruppen for Servicbulletinen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Auksjon nr. 8. Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo

Auksjon nr. 8. Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo Lørdag 28. og søndag 29. november 2015 Hotel Continental, Oslo 548 549 550 551 552 553 554 605 607 avholder i Teatersalen, Hotel Continental Stortingsgaten 24-26, 0117 Oslo Lørdag 28. og søndag 29. november

Detaljer

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis

Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Bestille trykk av doktoravhandling Ordering printing of PhD Thesis Brukermanual / User manual Skipnes Kommunikasjon ntnu.skipnes.no PhD Thesis NTNU LOG IN NOR: Gå inn på siden ntnu.skipnes-wtp.no, eller

Detaljer

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday April 15, 4.00 p.m. Saturday April 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 194. storauksjon blir vårt høydepunkt våren 2016 med over 6 objekter og utrop over 8.2 millioner. Objektene er priset fra til 00 kr. Fredagsdelen av auksjonen er usedvanlig omfattende.

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

Medaljer og poletter Medals and TOkens

Medaljer og poletter Medals and TOkens Medaljer og poletter Medals and TOkens 7 Medaljer/Medals NORGE/NORWAY Eldre norske medaljer/older norwegian medals 1 1* Frederik IV, Besøket på Kongsberg 1704. Ukjent medaljør. Sølv. 44mm. Lite hakk og

Detaljer

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 16, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 192. storauksjon inneholder over 6 objekter, og utrop så høyt som drøye 8.5 millioner. Dette midt i en aktiv auksjonssesong med tre offentlige auksjoner utover høsten! Fredagsdelen

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Date of exam: Friday, May

Detaljer

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday October 17, 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Da kan vi ønske velkommen til høstsesongens store begivenhet i Skanfil Auksjoner, vår 188. auksjon. Totalt har vi nesten 0 objekter med et samlet utrop på ca. 8 millioner, som vanlig i de

Detaljer

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON

INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON INNBYDELSE TIL FRIMERKEAUKSJON Bryne Frimerkeklubb ønsker velkommen til frimerkeauksjon i vårt møtelokale 1900-huset i Hognestadveien på Bryne torsdag 12.mai kl 19.30. Objektene blir lagt frem for visning

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT

PÅMELDING INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING FULLMAKT INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Belships ASA onsdag 15. juni 2011 kl. 14.00 i selskapets lokaler, Lilleakerveien 4, Oslo. Til behandling

Detaljer

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below:

The species and the periods embraced by contracts of delivery for consumption purposes through Norges Sildesalgslag are presented below: Circular Number : 25/09 Subject : GUIDELINES FOR CONTRACTS OF DELIVERY FOR CONSUMPTION PURPOSES To : Buyers and fishing vessels dealing with mackerel, North Sea herring and Norwegian Spring Spawning herring

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

AUCTION. Hovedauksjon fredag.

AUCTION. Hovedauksjon fredag. AUCTION Hovedauksjon fredag. Høstens sal-auksjon. Auksjonen kjøres live fra Scandic Hotell, Solli mot Internett. Fredagens auksjone består av 297 objekter hvorav mange toppobjekter fra norske skillingsmynter

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** ***

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A CHAIRMAN OF THE MEETING 4 STYREVALG 4 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS *** *** OFFICE TRANSLATION INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING I OF AEGA ASA ORG NR 997 410 440 AEGA ASA REG NO 997 410 440 Ekstraordinær generalforsamling i

Detaljer

UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON

UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON UPARTISKHET OG KONTRADIKSJON KONTRADIKSJON Fullt innsyn i etterforskningsmaterialet Adgang til å supplere dette Anledning til å imøtegå påtalemyndighetens juridiske og faktiske vurderinger av materialet

Detaljer

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday April 17, 4.00 p.m. Saturday April 18: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils 190. storauksjon omfatter over 6 objekter, og utrop nærmere 8.7 millioner. 189-auksjonen satte ny rekord i antall bud, og salgsprosent, og vi opplever markedet som variert, spennende

Detaljer

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma.

Når markedet lanseres 21. oktober vil du også få muligheten til å samle enda flere poeng ved å gjøre folk oppmerksomme på Vemma. No-way without Norway: hvordan kan du delta? Begynn å samle poeng gjennom aktivitetene som er beskrevet nedenfor. Det er mange muligheter til poengfangst! Dersom du allerede har registrert deg for eventen

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care)

DNB Health Care. Helsesektoren En investors drøm. September Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) DNB Health Care Helsesektoren En investors drøm September 2017 Knut Bakkemyr (Forvalter, DNB Health Care) Helse en investors drøm konsistent høyere avkastning enn markedet 10.9 % årlig avkastning 7.7 %

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING (For text in English, see pages 3, 4 and 6) Til aksjeeiere i Induct AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Induct AS. Møtet vil holdes i selskapets

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for:

Møteseddel/forhåndstemme Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 2. mai 2012 og avgi stemme for: Vedlegg A Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA avholdes 2. mai 2012 kl 13.00 norsk tid i Verksgata 1A, 4013 Stavanger, Norway Dersom ovennevnte

Detaljer

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Yours faithfully. Friday July 15, 4.00 p.m. Saturday July 16: Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded 63 112 221 216 280 281 438 459 517 624 630 646 647 660 737 740 746 752 760 761 788 787 1172 Kjære kunde! Vi ønsker velkommen til Skanfils 195. auksjon i Oslo - midtsommers. Denne gangen nesten 0 objekter

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON320/420 Matematikk 2: Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON320/420 Mathematics 2: Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Onsdag 6. desember

Detaljer

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded

Friday 17th January 4.00 p.m. Viewing: Please note: - All bids below 90% of our starting price will be discarded Kjære kunde! Skanfils første auksjon i 2014 er den største vi har hatt i denne auksjonsformen, med nesten 9.2 millioner i utrop på ca. 0 objekter, med utrop fra,- til 125.000,-. Fredagsauksjonen inneholder

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer