Saksframlegg BU sak 85 /14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg BU sak 85 /14"

Transkript

1 Saksframlegg BU sak 85 /14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato Økonomirapportering per 31. august 2014 Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug F01 Helse, sosial og nærmiljø F02A Barnehager F02B Oppvekst F03 Pleie og omsorg F04 Økonomisk sosialhjelp SUM BYDELEN TOTALT I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31. august 2014 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Forbruk og avvik er kort kommentert. Økonomirapporten inkluderer produksjonstall og utvikling innen følgende kritiske områder: a. Vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste b. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp c. Kjøp av institusjonsplasser og antall meldinger i barnevernet d. Kjøp av sykehjemsplasser Side 1 av 18

2 Bydelens økonomi er svært avhengig av utviklingen innenfor disse områder. Utgiftene til kjøp av plasser både i helse og sosial og barnevern er ført etter anordningsprinsippet (i den perioden utgiften hører hjemme). I tillegg er tallene blant annet korrigert for: a. feilperiodiseringer b. utestående/forskuddsbetalt husleie c. restanser utgiftsføring d. utestående krav refusjon sykepenger Bydelen totalt Bydelen har per 31. august et regnskapsmessig merforbruk på 19,2 millioner. Korrigert regnskap viser et merforbruk på 10,8 millioner. Økonomisk sosialhjelp (eksklusiv kvalifiseringsprogram) har et merforbruk på 4,8 millioner, mens den øvrige driften har et merforbruk på 6 millioner. Kommentarer til mer/mindreforbruk er gjort under de enkelte funksjonene og i siste avsnitt om prognose. Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2014 innsparings- og omstillingstiltak for 29,378 millioner kroner. Tiltakene med effekt pr. 2. tertial og prognose ut året er vist under hvert funksjonsområde. Rammeøkninger 2014 (per 31.august) Sum Funksjon Notat diverse Opprinnelig ramme FO1-FO Opprinnelig ramme FO diverse 192 Bystyret mindreforbruk overførte midler regnskapet Bystyret tidsavgr.prøveprosjekt byomfattende barnepark (2) Bystyret ekstra midler trening på eldresentrene 2014 (2) , Komm.dir fordeling av Ungdomsmidler kap.308 (1)+(2) , Komm.dir språkforst.minoritetsspråklige barn i forskolealder (2) , Byrådens sak tilskudd til drift av senior/eldresentrene 2014 (2) , Komm.dir lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak (2) , Komm.dir språkstimulering barn i barnehagealder (2) , Komm.dir vikarmidler etterutdanning i språkutvikling m.m. (2) , Komm.dir tilskudd turnusleger (1) , Komm.dir tilskudd tiltak for språkstimulering - 2.halvår 2014 (2) Sum bydelens totale ramme pr Forklaring: (1) Økning som er forutsatt i vedtatt budsjett. (2) Øremerkede midler som er knyttet til bestemt aktivitet. Side 2 av 18

3 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø Funksjon Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 100 Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling,re-/habilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Bistand til etablering og oppretth egen bolig Rekreasjon i tettsted Motpost avskrivninger F01 Helse, sosial og nærmiljø Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 1: a. funksjon 243 overførte øremerkede midler 2013 kr 1,5 mill. b. funksjon 242 overførte øremerkede midler 2013 kr 1,446 mill. c. funksjon 273 overførte øremerkede midler 2013 kr 1,620 mill. d. funksjon 273 mindreforbruk 2013 «Quo Vadis?» kr 1,1 mill. e. funksjon 190 virkning mindreforbruk 2013 kr 8,823 mill. f. funksjon 242 lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak kr 2,230 mill. g. div.funksj. budsjettsalderingssaken BU reduksjon kr 7,323 mill. h. funksjon 241 tilskudd turnusleger kr 0,587 mill. Side 3 av 18

4 Status tiltak 2014 per 2.tertial: Innsparinger/tiltak Risiko 2014 Resultat Avvik mål Prognose 2. tertial prognose Økte inntekter gater torg L Ledigholdeslse av stilling 1/2 år L Refusjon sykepenger hvor det ikke brukes vikar administrasjonen L Diverse effektiviseringstiltak administrasjonen M Redusere avsetning lønn til personer med pensjon L Diverse effektiviseringstiltak KOM L Diverse økte inntekter KOM M Reduksjon nytt anbud dagsentertransport M Refusjon sykepenger hvor det ikke brukes vikar NAV L Økt prosjektfinansiering sosial M Sum tiltak funksjonsområde Samlet har helse, sosial og nærmiljø per august et korrigert merforbruk på 3 millioner. Funksjonene 100 politisk styring, 120 administrasjon, 130 administrasjonslokaler, 180 diverse fellesutgifter og 190 interne serviceenheter har samlet et korrigert mindreforbruk på rundt 0,152 million. Budsjettet til IKT ble styrket med 1 million og egenandel for uførepensjon med 1,5 million i budsjettsalderingssaken i juni. Det er nødvendig med en oppgradering av bydelens elektroniske arkivsystem som er beregnet til 0,5 millioner. Det forventes at funksjonene vil få et merforbruk tilsvarende dette. Funksjonene 242 (råd, veiledning og sosialt arbeid), 243 (tilbud til personer med rusproblemer), 273 (kommunale sysselsettingstiltak), 275 (introduksjonsordningen), 276 (kvalifiseringsprogrammet) og 283 (bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig) gjelder tjenester som i hovedsak ligger under NAV sosial og delvis under seksjon for kvalifisering og miljø (KOM). Funksjonene er tette og integrerte. De må derfor sees i sammenheng og har til sammen i overkant av 1,5 millioner i merforbruk hittil i år. NAV sosial har brukt kr 1 mill. på nødvendig ombygging og sikkerhetstiltak i publikums mottak. Noe av merforbruket henger også sammen med fortsatt uavklarte prosjektmidler. I tillegg er deler av KOMs aktivitet sesongrelatert og merforbruket som skyldes høy aktivitet i sommer forventes å kunne hentes inn igjen noe på slutten av året. På grunn av omfattende sikkerhetstiltak kan funksjonene få et merforbruk på 1 million. Prognose for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø Det beregnes et merforbruk på kr 1,5 million. Side 4 av 18

5 Funksjonsområde 2A Barnehager Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 201 Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F02A Barnehager Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2A: a. funksjon overførte øremerkede midler 2013 kr 0,946 mill. b. funksjon 211 språkstimulering barn i barnehagealder kr 1,934 c. funksjon 201 vikarmidler etterutdanning i språkutvikling m.m. kr 0,364 mill. d. div.funksj. budsjettsalderingssaken BU økning kr 4,740 mill. e. funksjon 211 tiltak for språkstimulering 2. halvår 2014 kr 1,239 Status tiltak 2014 per 2. tertial: Innsparinger/tiltak Risiko 2014 Resultat Avvik mål Prognose 2. tertial prognose Kun halvårsdrift kveldsåpen barnhage L Sammenslåing Hovin bhg og Ola Narr barnehageenhet L Reduksjon energiutgifter M Diverse andre mindre effektiviseringstiltak L % stilling samisk barnehage L Sum tiltak funksjonsområde 2A Funksjonsområde 2A barnehager har per 31. august et korrigert merforbruk på 0,676 millioner. Funksjon 201 førskole har et korrigert merforbruk på 0,545 millioner. Dette skyldes et etterslep i refusjon sykepenger og at nytt HR-system gir et etterslep i trekk i feriedager for nyansatte som ikke har opparbeidet rettigheter til ferie med lønn. Det forventes at funksjonen vil gå i balanse eventuelt få et lite mindreforbruk. Funksjon 211 styrket tilbud til førskolebarn har et korrigert negativt avvik på 0,603 million. Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på lønn i pedagogisk team på grunn av en sterk økning i spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7. Dette vedtas av PP-tjenesten som ligger under Utdanningsetaten. Funksjonen ble styrket med 1,5 million i budsjettsalderingssaken. Det beregnes Side 5 av 18

6 likevel at funksjonen vil få et merforbruk som dekkes av mindreforbruk på andre tjenester i familiehuset. Prognose for funksjonsområde 2A barnehager Det beregnes at funksjonsområdet vil gå i balanse eventuelt få et lite mindreforbruk. Side 6 av 18

7 Funksjonsområde 2B Oppvekst Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 231 Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen Barneverntjeneste Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet) Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet) F02B Oppvekst Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2B: a. funksjon 231 overførte øremerkede midler 2013 kr 0,112 mill. b. funksjon 232 overførte øremerkede midler 2013 kr 0,476 mill. c. funksjon 244 overførte øremerkede midler 2013 kr 0,136 mill. d. funksjon 231 fordeling ungdomsmidler komm.dir , nr. 7) kr 0,470 mill. e. funksjon 211 språkforst. min.språklige barn (komm.dir , nr. 11) kr 1,219 mill. f. funksjon 231 prøveprosjekt byomfattende barnepark kr 1,000 mill. g. div.funksj. budsjettsalderingssaken BU økning kr 8,290 mill. Status tiltak 2014 per 2. tertial: Innsparinger/tiltak Risiko 2014 Resultat Avvik mål Prognose 2. tertial prognose Diverse tiltak barnevern fra inst. til lokale tiltak L Diverse tiltak barnevern fra inst. til lokale tiltak M Diverse tiltak barnevern fra inst. til lokale tiltak H Sum tiltak funksjonsområde 2B Funksjonsområde 2B Oppvekst har per 31. august et samlet merforbruk på 2,275 millioner i forhold til periodisert budsjett. Merforbruket er i hovedsak i barnevernet. I tiltaksskjemaet kommer det også frem at barneverntjenesten ikke har klart å innfri innsparingstiltakene. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge har et positivt avvik på 1,7 mill. som i all hovedsak gjelder øremerket prosjekttilskudd som ikke ennå er brukt. Det forventes at funksjonen vil få et mindreforbruk. Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Positivt avvik på funksjon 232 på ca kroner skyldes hovedsakelig ledigholdelse av stillinger ved sykdom og permisjoner, og lavere utgifter til husleie enn forventet. Avviket vil jevne seg noe ut i løpet av året. Det forventes at funksjonen vil få et lite mindreforbruk. Side 7 av 18

8 Funksjon 244 barneverntjeneste, 251 tiltak i familien og 252 tiltak utenfor familien: Resultat for barnevern per 31. august er et samlet negativt avvik på 4,4 millioner. Både funksjon 244, 251 og 252 har et merforbruk, der avviket på funksjon 252 er desidert størst. Det ble i budsjett 2014 vedtatt innsparingstiltak for barnevernstjenesten på til sammen 5,8 millioner. Dette viste seg vanskelig å gjennomføre og barnevernets ramme ble økt med 7 millioner i budsjettsaldering i juli. Merforbruk og prognose viser at forbruket er høyere enn i Det jobbes aktivt mot Barne- og familieetaten og institusjonene om kvalitet, lengde på opphold og pris. Et problem, både faglig og økonomisk, er lang ventetid på fosterhjem. Når det gjelder ungdom arbeider barnevernet tett sammen med bydelens Gateteam og Døgnkontakt og med sosialtjenesten om bolig og sysselsetting. Dette gir et godt faglig tilbud samtidig som utgifter til institusjoner reduseres noe. Institusjonsplasseringer F251 og tiltak i og utenfor familien Antall plasseringer / barn Utgifter pr. mnd (1000) Vedtak pr. mnd (1000) Budsjett (1000) Avvik (hele 1000) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum Side 8 av 18

9 Rapportering barnevern august 2014 Meldinger og undersøkelser Hittil i år Hittil i år 2013 Antall meldinger mottatt i perioden Antall ubehandlede meldinger fra før periode 6 Herav antall henlagte meldinger i perioden Herav antall opprettede undersøkelsessaker i perioden Antall ubehandlede meldinger ved periodens utløp Antall barn omfattet av meldingene Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden Antall undersøkelser overført fra før periode Sum antall undersøkelsessaker 70* Herav antall avsluttet med frivillig hjelpetiltak Herav antall avsluttet med plasseringsvedtak for barnet 3 6 Henlagt etter barneverntjenestens vurdering Henlagt etter partenes vurdering 2 17 Flyttet 1 12 Henlagt/flyttet etter gammelt kodeverk (tom ) Antall barn omfattet av undersøkelsene Tiltak i og utenfor familien pr Hittil i år Hittil i år pr Barn og unge under tiltak i familien > herav i alderen 0-17 år Barn og unge under tiltak utenfor familien > herav i alderen 0-17 år *Aktive per Oversikt over meldinger august 2014 Høy grad av konflikt i hjemmet Barnet mangler omsorgsperson Skole Lege/ sykeh/ tannlege Andre off. inst. BVtjenesten Barnevernsvakt Politi 5 2 Andre privatpersoner Barnehage Sum 1 1 Barnets rusmisbruk 1 1 Barnet utsatt for vanskjøtsel 1 1 Barnet utsatt for fysisk mishandling Barnets atferd/ kriminalitet 1 1 Andre forhold v/foreldre/fam. situasjon Andre forhold v/barnets situasjon Foreldres kriminalitet 4 4 Foreldres rusmisbruk Foreldres manglende foreldreferdigheter Vold i hjemmet/barnet vitne til vold Sum* *Hvorav 36 barn i aldersgruppen 0-12år, og 5 barn i aldersgruppen 13-18år 7 Side 9 av 18

10 Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst Barnevernets utgifter varierer sterkt fra måned til måned og kan fort endre seg pga. både opphør av eksisterende og nye institusjonsplasseringer. Det jobbes aktivt for å holde utgiftene nede og å ta i bruk billigere og bedre lokale tiltak. Dette er særlig viktig i forhold til Det forventes at barnevernet vil få et merforbruk på 5 millioner, mens de øvrige tjenestene innen funksjonsområde vil få et mindreforbruk på 2 millioner. Hele funksjonsområdet 2B vil få et merforbruk på 3 millioner. Side 10 av 18

11 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 234 Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år) Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere over 67 år Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 3: a. funksjon 254 overførte øremerkede midler 2013 kr 0,535 mill. b. funksjon 234 tilskudd senior/eldresentrene (byrådens sak nr 14) kr 1,729 mill. c. funksjon 234 trening på eldresentrene kr 0,277 mill. d. div.funksj. budsjettsalderingssaken BU reduksjon kr 11,230 mill. Status tiltak 2014 per 2. tertial: Innsparinger/tiltak Risiko 2014 Resultat Avvik mål Prognose 2. tertial prognose Overføring fra bo og omsorgstilbud til lokale tiltak L Overføring fra bo og omsorgstilbud til lokale tiltak M Nedtrapping sykehjem 3 plasser L Nedtrapping sykehjem 2 plasser M Nedtrapping sykehjem 2 plasser H Reduksjon i vedtak praktisk bistand (1,5 stilling) M Reduksjon i brukere funksjonshemmede/reduserte vedtak L Reduksjon i brukere funksjonshemmede/reduserte vedtak M Reduksjon i brukere funksjonshemmede/reduserte vedtak H Inndra 0,8 konsulentstilling hjemmetjensten L Virkning indratte 2,5 stillinger (1,5 helår, 1 halvår) hjemmetjenest H Reduksjon i utgifter overtallige M Diverse effektiviseringstiltak hjemmetjenesten M Ikke tilskudd til basseng Sofienbersenteret L Redusert tilskudd eldresentre L Sum tiltak funksjonsområde Side 11 av 18

12 Korrigert regnskap pr 31.august viser 0,4 mill. merforbruk for hele funksjonsområdet. Status for tiltak viser at funksjonsområde innfrir alle tiltakene med en positiv prognose på 4,1 million. At funksjonsområdet likevel har et merforbruk, skyldes BU sitt vedtak i juni om å overføre 11,230 millioner til rammen for økonomisk sosialhjelp. Helse- og omsorgstjenester i institusjon (funksjon 253) Funksjonen samlet (253, 2531 og 2532) har et merforbruk på kr 1,6 mill. Sykehjemsplasser Bydelsutvalget har i bydelsbudsjettet vedtatt nedtrapping fra 259 til 246 plasser i løpet av Status nedtrapping ved utgangen av april er 246 kjøpte plasser, mot 250 budsjettert. Merforbruket er en følge av lavere vederlagsinntekter enn budsjettert og kjøp av noen dyrere plasser. Det forventes at vederlagsinntektene tar seg opp noe på slutten av året. Tabell nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten 2014 (koststed 71588) Måned Antall budsjetterte Budsjettert Antall plasser Akkumulert avvik plasser reduksjon Faktisk (71588)(i kr 1000) januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Side 12 av 18

13 Samhandlingsreformen På årsbasis er det i bydelsbudsjettet satt av 0,8 mill. til betaling for utskrivningsklare pasienter. Til og med april er utbetalt kun kr ,-. Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254) Funksjon 254, 2541 og 2542 har et merforbruk på kr 0,5 mill. Dette er jevnt fordelt på flere kostnadssteder. Resultatet blir noe bedre når utestående inntekter sykepenger er gjort opp, noe det ikke er korrigert for. Diagram nedenfor viser antall utførte vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste. Aktiviserings- og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede (funksjon 234) Side 13 av 18

14 Aktivisering og servicetjenester har et mindreforbruk på 1,5 millioner. Noe av dette har sammenheng med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og noe er en følge av mindreforbruk på dagsenteret Trondheimsveien 100 og i Omsorg+ (Helgesensgate). Prognose for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Til sammen beregnes det at funksjonsområde vil få et mindreforbruk på kr 1 mill. Side 14 av 18

15 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram Funksjon Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 276 Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp F04 Økonomisk sosialhjelp Rammeøkninger budsjett funksjonsområdet 4: a. Funksjon 281 budsjettsalderingssaken BU økning kr 11,523 mill. Kvalifiseringsprogram (funksjon 276) se kommentar under funksjonsområdet 1. Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281): Merforbruk i forhold til internt budsjett er på 4,8 mill. Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2014 (A) Faktisk B) (A-B) Måned Netto akkumuler Antall antall Gj.snitt Utbetalt Avvik budsjett (*) klienter pr. klienter pr. utbetalt (i kr 1000) (i kr 1000) (i kr 1000) mnd. mnd pr klient hittil hittil i år måltall budsjett(**) (**) i år (akkumulert) netto (***) januar kr kr kr kr 2184 februar kr kr kr kr 3824 mars kr kr kr kr 4378 april kr kr kr kr 6223 mai kr kr kr kr 8440 juni kr kr kr kr 5018 juli kr kr kr kr 5062 august kr kr kr kr 4824 september 800 oktober 800 november 800 desember 800 (*) vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 116,947 mill. minus 10,149 mill. justert til Intro/AAP-oppfølging, styrket med 11,523 mill. i budsjettsaldering juni. (**) tall saksbehandlingssystem OSKAR (ekskl. klienter med kun KVP-stønad) (***) netto Agresso tall Side 15 av 18

16 NB: tallene er eksklusiv klienter som kun mottar kvalifiseringsstønad Diagram antall sosialklienter Diagram gjennomsnitts utbetaling pr klient Side 16 av 18

17 Bydelsutvalget vedtok i budsjett å overføre 10,1 millioner til driftsrammen: 8 millioner til introduksjonsprogrammet og 2,1 million til et oppfølgings/helseavklaringsprosjekt for personer med Arbeidsavklaringspenger (AAP prosjektet). I salderingssak/disponering av mindreforbruk 2013 vedtok bydelsutvalget å tilbakeføre 11,5 millioner til rammen. Antall klienter med utbetaling av økonomisk sosialhjelp har i 2014 økt fra 827 i januar til nærmere 1000 i mai og ned igjen til 901 i august (snitt 921). Gjennomsnittet er et langt høyere enn i samme periode i 2013 (snitt 782 klienter). For øvrig vises det til eget saksfremlegg om merforbruk økonomisk sosialhjelp status og tiltak. Både antall klienter og utbetaling pr klient i august er godt under gjennomsnitt hittil i år. Merforbruket på sosialhjelp har stabilisert seg siden juni. Det jobbes med nødvendige tiltak på flere fronter. Dette, samt naturlige variasjoner i løpet av året og et noe høyere budsjett i desember enn de andre månedene, gjør at nåværende merforbruk ikke uten videre kan framskrives. Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp Det beregnes merforbruk 5 millioner på økonomisk sosialhjelp i Prognose bydelen totalt 2014 Bydelsutvalget vedtok i møte i juni sak om budsjettsaldering og disponering av mindreforbruk Det ble vedtatt å bruke 7,1 millioner av mindreforbruk 2013 samt en merinntekt på 6 millioner i forhold til krav ført i balansen i 2013 for refusjon brukere med kostnadskrevende tiltak til å dekke prognostisert merforbruk på blant annet barnevern og økonomisk sosialhjelp. Bydelen har per 31. august en prognose på et merforbruk på 5 millioner på økonomisk sosialhjelp og et merforbruk på den øvrige driften på 3,5 millioner. Som vist i avsnittet ovenfor er budsjettet saldert med 13,1 million merinntekt og mindreforbruk gjeldene Dette betyr at i tillegg til et merforbruk på 8,5 millioner som må dekkes i 2015 vil bydelen gå inn i 2015 med et aktivitetsnivå på økonomisk sosialhjelp som er 5 millioner høyere enn budsjett og et aktivitetsnivå på drift som er 16,6 (13,1+3,5) millioner høyere enn budsjettramme Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Økonomirapportering per 31. august 2014 tas til orientering. Oslo, 22. september 2014 Heidi Larssen bydelsdirektør Side 17 av 18

18 Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 100 Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling,re-/habilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Bistand til etablering og oppretth egen bolig Rekreasjon i tettsted Motpost avskrivninger F01 Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F02A Barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen Barneverntjeneste Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet) Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet) F02B Oppvekst Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år) Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere over 67 år Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp F04 Økonomisk sosialhjelp SUM BYDELEN TOTALT Side 18 av 18