Saksframlegg BU sak 85 /14

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg BU sak 85 /14"

Transkript

1 Saksframlegg BU sak 85 /14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato Økonomirapportering per 31. august 2014 Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug F01 Helse, sosial og nærmiljø F02A Barnehager F02B Oppvekst F03 Pleie og omsorg F04 Økonomisk sosialhjelp SUM BYDELEN TOTALT I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 31. august 2014 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Forbruk og avvik er kort kommentert. Økonomirapporten inkluderer produksjonstall og utvikling innen følgende kritiske områder: a. Vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste b. Utbetaling av økonomisk sosialhjelp c. Kjøp av institusjonsplasser og antall meldinger i barnevernet d. Kjøp av sykehjemsplasser Side 1 av 18

2 Bydelens økonomi er svært avhengig av utviklingen innenfor disse områder. Utgiftene til kjøp av plasser både i helse og sosial og barnevern er ført etter anordningsprinsippet (i den perioden utgiften hører hjemme). I tillegg er tallene blant annet korrigert for: a. feilperiodiseringer b. utestående/forskuddsbetalt husleie c. restanser utgiftsføring d. utestående krav refusjon sykepenger Bydelen totalt Bydelen har per 31. august et regnskapsmessig merforbruk på 19,2 millioner. Korrigert regnskap viser et merforbruk på 10,8 millioner. Økonomisk sosialhjelp (eksklusiv kvalifiseringsprogram) har et merforbruk på 4,8 millioner, mens den øvrige driften har et merforbruk på 6 millioner. Kommentarer til mer/mindreforbruk er gjort under de enkelte funksjonene og i siste avsnitt om prognose. Bydelsutvalget vedtok i budsjett 2014 innsparings- og omstillingstiltak for 29,378 millioner kroner. Tiltakene med effekt pr. 2. tertial og prognose ut året er vist under hvert funksjonsområde. Rammeøkninger 2014 (per 31.august) Sum Funksjon Notat diverse Opprinnelig ramme FO1-FO Opprinnelig ramme FO diverse 192 Bystyret mindreforbruk overførte midler regnskapet Bystyret tidsavgr.prøveprosjekt byomfattende barnepark (2) Bystyret ekstra midler trening på eldresentrene 2014 (2) , Komm.dir fordeling av Ungdomsmidler kap.308 (1)+(2) , Komm.dir språkforst.minoritetsspråklige barn i forskolealder (2) , Byrådens sak tilskudd til drift av senior/eldresentrene 2014 (2) , Komm.dir lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak (2) , Komm.dir språkstimulering barn i barnehagealder (2) , Komm.dir vikarmidler etterutdanning i språkutvikling m.m. (2) , Komm.dir tilskudd turnusleger (1) , Komm.dir tilskudd tiltak for språkstimulering - 2.halvår 2014 (2) Sum bydelens totale ramme pr Forklaring: (1) Økning som er forutsatt i vedtatt budsjett. (2) Øremerkede midler som er knyttet til bestemt aktivitet. Side 2 av 18

3 Funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø Funksjon Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 100 Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling,re-/habilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Bistand til etablering og oppretth egen bolig Rekreasjon i tettsted Motpost avskrivninger F01 Helse, sosial og nærmiljø Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 1: a. funksjon 243 overførte øremerkede midler 2013 kr 1,5 mill. b. funksjon 242 overførte øremerkede midler 2013 kr 1,446 mill. c. funksjon 273 overførte øremerkede midler 2013 kr 1,620 mill. d. funksjon 273 mindreforbruk 2013 «Quo Vadis?» kr 1,1 mill. e. funksjon 190 virkning mindreforbruk 2013 kr 8,823 mill. f. funksjon 242 lokale yrkesrettede norskopplæringstiltak kr 2,230 mill. g. div.funksj. budsjettsalderingssaken BU reduksjon kr 7,323 mill. h. funksjon 241 tilskudd turnusleger kr 0,587 mill. Side 3 av 18

4 Status tiltak 2014 per 2.tertial: Innsparinger/tiltak Risiko 2014 Resultat Avvik mål Prognose 2. tertial prognose Økte inntekter gater torg L Ledigholdeslse av stilling 1/2 år L Refusjon sykepenger hvor det ikke brukes vikar administrasjonen L Diverse effektiviseringstiltak administrasjonen M Redusere avsetning lønn til personer med pensjon L Diverse effektiviseringstiltak KOM L Diverse økte inntekter KOM M Reduksjon nytt anbud dagsentertransport M Refusjon sykepenger hvor det ikke brukes vikar NAV L Økt prosjektfinansiering sosial M Sum tiltak funksjonsområde Samlet har helse, sosial og nærmiljø per august et korrigert merforbruk på 3 millioner. Funksjonene 100 politisk styring, 120 administrasjon, 130 administrasjonslokaler, 180 diverse fellesutgifter og 190 interne serviceenheter har samlet et korrigert mindreforbruk på rundt 0,152 million. Budsjettet til IKT ble styrket med 1 million og egenandel for uførepensjon med 1,5 million i budsjettsalderingssaken i juni. Det er nødvendig med en oppgradering av bydelens elektroniske arkivsystem som er beregnet til 0,5 millioner. Det forventes at funksjonene vil få et merforbruk tilsvarende dette. Funksjonene 242 (råd, veiledning og sosialt arbeid), 243 (tilbud til personer med rusproblemer), 273 (kommunale sysselsettingstiltak), 275 (introduksjonsordningen), 276 (kvalifiseringsprogrammet) og 283 (bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig) gjelder tjenester som i hovedsak ligger under NAV sosial og delvis under seksjon for kvalifisering og miljø (KOM). Funksjonene er tette og integrerte. De må derfor sees i sammenheng og har til sammen i overkant av 1,5 millioner i merforbruk hittil i år. NAV sosial har brukt kr 1 mill. på nødvendig ombygging og sikkerhetstiltak i publikums mottak. Noe av merforbruket henger også sammen med fortsatt uavklarte prosjektmidler. I tillegg er deler av KOMs aktivitet sesongrelatert og merforbruket som skyldes høy aktivitet i sommer forventes å kunne hentes inn igjen noe på slutten av året. På grunn av omfattende sikkerhetstiltak kan funksjonene få et merforbruk på 1 million. Prognose for funksjonsområde 1 Helse, sosial og nærmiljø Det beregnes et merforbruk på kr 1,5 million. Side 4 av 18

5 Funksjonsområde 2A Barnehager Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 201 Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F02A Barnehager Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2A: a. funksjon overførte øremerkede midler 2013 kr 0,946 mill. b. funksjon 211 språkstimulering barn i barnehagealder kr 1,934 c. funksjon 201 vikarmidler etterutdanning i språkutvikling m.m. kr 0,364 mill. d. div.funksj. budsjettsalderingssaken BU økning kr 4,740 mill. e. funksjon 211 tiltak for språkstimulering 2. halvår 2014 kr 1,239 Status tiltak 2014 per 2. tertial: Innsparinger/tiltak Risiko 2014 Resultat Avvik mål Prognose 2. tertial prognose Kun halvårsdrift kveldsåpen barnhage L Sammenslåing Hovin bhg og Ola Narr barnehageenhet L Reduksjon energiutgifter M Diverse andre mindre effektiviseringstiltak L % stilling samisk barnehage L Sum tiltak funksjonsområde 2A Funksjonsområde 2A barnehager har per 31. august et korrigert merforbruk på 0,676 millioner. Funksjon 201 førskole har et korrigert merforbruk på 0,545 millioner. Dette skyldes et etterslep i refusjon sykepenger og at nytt HR-system gir et etterslep i trekk i feriedager for nyansatte som ikke har opparbeidet rettigheter til ferie med lønn. Det forventes at funksjonen vil gå i balanse eventuelt få et lite mindreforbruk. Funksjon 211 styrket tilbud til førskolebarn har et korrigert negativt avvik på 0,603 million. Avviket skyldes i hovedsak merforbruk på lønn i pedagogisk team på grunn av en sterk økning i spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7. Dette vedtas av PP-tjenesten som ligger under Utdanningsetaten. Funksjonen ble styrket med 1,5 million i budsjettsalderingssaken. Det beregnes Side 5 av 18

6 likevel at funksjonen vil få et merforbruk som dekkes av mindreforbruk på andre tjenester i familiehuset. Prognose for funksjonsområde 2A barnehager Det beregnes at funksjonsområdet vil gå i balanse eventuelt få et lite mindreforbruk. Side 6 av 18

7 Funksjonsområde 2B Oppvekst Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 231 Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen Barneverntjeneste Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet) Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet) F02B Oppvekst Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 2B: a. funksjon 231 overførte øremerkede midler 2013 kr 0,112 mill. b. funksjon 232 overførte øremerkede midler 2013 kr 0,476 mill. c. funksjon 244 overførte øremerkede midler 2013 kr 0,136 mill. d. funksjon 231 fordeling ungdomsmidler komm.dir , nr. 7) kr 0,470 mill. e. funksjon 211 språkforst. min.språklige barn (komm.dir , nr. 11) kr 1,219 mill. f. funksjon 231 prøveprosjekt byomfattende barnepark kr 1,000 mill. g. div.funksj. budsjettsalderingssaken BU økning kr 8,290 mill. Status tiltak 2014 per 2. tertial: Innsparinger/tiltak Risiko 2014 Resultat Avvik mål Prognose 2. tertial prognose Diverse tiltak barnevern fra inst. til lokale tiltak L Diverse tiltak barnevern fra inst. til lokale tiltak M Diverse tiltak barnevern fra inst. til lokale tiltak H Sum tiltak funksjonsområde 2B Funksjonsområde 2B Oppvekst har per 31. august et samlet merforbruk på 2,275 millioner i forhold til periodisert budsjett. Merforbruket er i hovedsak i barnevernet. I tiltaksskjemaet kommer det også frem at barneverntjenesten ikke har klart å innfri innsparingstiltakene. Funksjon 231 Aktivitetstilbud barn og unge har et positivt avvik på 1,7 mill. som i all hovedsak gjelder øremerket prosjekttilskudd som ikke ennå er brukt. Det forventes at funksjonen vil få et mindreforbruk. Funksjon 232 Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjenesten: Positivt avvik på funksjon 232 på ca kroner skyldes hovedsakelig ledigholdelse av stillinger ved sykdom og permisjoner, og lavere utgifter til husleie enn forventet. Avviket vil jevne seg noe ut i løpet av året. Det forventes at funksjonen vil få et lite mindreforbruk. Side 7 av 18

8 Funksjon 244 barneverntjeneste, 251 tiltak i familien og 252 tiltak utenfor familien: Resultat for barnevern per 31. august er et samlet negativt avvik på 4,4 millioner. Både funksjon 244, 251 og 252 har et merforbruk, der avviket på funksjon 252 er desidert størst. Det ble i budsjett 2014 vedtatt innsparingstiltak for barnevernstjenesten på til sammen 5,8 millioner. Dette viste seg vanskelig å gjennomføre og barnevernets ramme ble økt med 7 millioner i budsjettsaldering i juli. Merforbruk og prognose viser at forbruket er høyere enn i Det jobbes aktivt mot Barne- og familieetaten og institusjonene om kvalitet, lengde på opphold og pris. Et problem, både faglig og økonomisk, er lang ventetid på fosterhjem. Når det gjelder ungdom arbeider barnevernet tett sammen med bydelens Gateteam og Døgnkontakt og med sosialtjenesten om bolig og sysselsetting. Dette gir et godt faglig tilbud samtidig som utgifter til institusjoner reduseres noe. Institusjonsplasseringer F251 og tiltak i og utenfor familien Antall plasseringer / barn Utgifter pr. mnd (1000) Vedtak pr. mnd (1000) Budsjett (1000) Avvik (hele 1000) Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Sum Side 8 av 18

9 Rapportering barnevern august 2014 Meldinger og undersøkelser Hittil i år Hittil i år 2013 Antall meldinger mottatt i perioden Antall ubehandlede meldinger fra før periode 6 Herav antall henlagte meldinger i perioden Herav antall opprettede undersøkelsessaker i perioden Antall ubehandlede meldinger ved periodens utløp Antall barn omfattet av meldingene Antall undersøkelsessaker opprettet i perioden Antall undersøkelser overført fra før periode Sum antall undersøkelsessaker 70* Herav antall avsluttet med frivillig hjelpetiltak Herav antall avsluttet med plasseringsvedtak for barnet 3 6 Henlagt etter barneverntjenestens vurdering Henlagt etter partenes vurdering 2 17 Flyttet 1 12 Henlagt/flyttet etter gammelt kodeverk (tom ) Antall barn omfattet av undersøkelsene Tiltak i og utenfor familien pr Hittil i år Hittil i år pr Barn og unge under tiltak i familien > herav i alderen 0-17 år Barn og unge under tiltak utenfor familien > herav i alderen 0-17 år *Aktive per Oversikt over meldinger august 2014 Høy grad av konflikt i hjemmet Barnet mangler omsorgsperson Skole Lege/ sykeh/ tannlege Andre off. inst. BVtjenesten Barnevernsvakt Politi 5 2 Andre privatpersoner Barnehage Sum 1 1 Barnets rusmisbruk 1 1 Barnet utsatt for vanskjøtsel 1 1 Barnet utsatt for fysisk mishandling Barnets atferd/ kriminalitet 1 1 Andre forhold v/foreldre/fam. situasjon Andre forhold v/barnets situasjon Foreldres kriminalitet 4 4 Foreldres rusmisbruk Foreldres manglende foreldreferdigheter Vold i hjemmet/barnet vitne til vold Sum* *Hvorav 36 barn i aldersgruppen 0-12år, og 5 barn i aldersgruppen 13-18år 7 Side 9 av 18

10 Prognose for funksjonsområde 2B Oppvekst Barnevernets utgifter varierer sterkt fra måned til måned og kan fort endre seg pga. både opphør av eksisterende og nye institusjonsplasseringer. Det jobbes aktivt for å holde utgiftene nede og å ta i bruk billigere og bedre lokale tiltak. Dette er særlig viktig i forhold til Det forventes at barnevernet vil få et merforbruk på 5 millioner, mens de øvrige tjenestene innen funksjonsområde vil få et mindreforbruk på 2 millioner. Hele funksjonsområdet 2B vil få et merforbruk på 3 millioner. Side 10 av 18

11 Funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 234 Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år) Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere over 67 år Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg Rammeøkninger budsjett funksjonsområde 3: a. funksjon 254 overførte øremerkede midler 2013 kr 0,535 mill. b. funksjon 234 tilskudd senior/eldresentrene (byrådens sak nr 14) kr 1,729 mill. c. funksjon 234 trening på eldresentrene kr 0,277 mill. d. div.funksj. budsjettsalderingssaken BU reduksjon kr 11,230 mill. Status tiltak 2014 per 2. tertial: Innsparinger/tiltak Risiko 2014 Resultat Avvik mål Prognose 2. tertial prognose Overføring fra bo og omsorgstilbud til lokale tiltak L Overføring fra bo og omsorgstilbud til lokale tiltak M Nedtrapping sykehjem 3 plasser L Nedtrapping sykehjem 2 plasser M Nedtrapping sykehjem 2 plasser H Reduksjon i vedtak praktisk bistand (1,5 stilling) M Reduksjon i brukere funksjonshemmede/reduserte vedtak L Reduksjon i brukere funksjonshemmede/reduserte vedtak M Reduksjon i brukere funksjonshemmede/reduserte vedtak H Inndra 0,8 konsulentstilling hjemmetjensten L Virkning indratte 2,5 stillinger (1,5 helår, 1 halvår) hjemmetjenest H Reduksjon i utgifter overtallige M Diverse effektiviseringstiltak hjemmetjenesten M Ikke tilskudd til basseng Sofienbersenteret L Redusert tilskudd eldresentre L Sum tiltak funksjonsområde Side 11 av 18

12 Korrigert regnskap pr 31.august viser 0,4 mill. merforbruk for hele funksjonsområdet. Status for tiltak viser at funksjonsområde innfrir alle tiltakene med en positiv prognose på 4,1 million. At funksjonsområdet likevel har et merforbruk, skyldes BU sitt vedtak i juni om å overføre 11,230 millioner til rammen for økonomisk sosialhjelp. Helse- og omsorgstjenester i institusjon (funksjon 253) Funksjonen samlet (253, 2531 og 2532) har et merforbruk på kr 1,6 mill. Sykehjemsplasser Bydelsutvalget har i bydelsbudsjettet vedtatt nedtrapping fra 259 til 246 plasser i løpet av Status nedtrapping ved utgangen av april er 246 kjøpte plasser, mot 250 budsjettert. Merforbruket er en følge av lavere vederlagsinntekter enn budsjettert og kjøp av noen dyrere plasser. Det forventes at vederlagsinntektene tar seg opp noe på slutten av året. Tabell nedtrapping av sykehjemsplasser kjøpt fra sykehjemsetaten 2014 (koststed 71588) Måned Antall budsjetterte Budsjettert Antall plasser Akkumulert avvik plasser reduksjon Faktisk (71588)(i kr 1000) januar februar mars april mai juni juli august september oktober november desember Side 12 av 18

13 Samhandlingsreformen På årsbasis er det i bydelsbudsjettet satt av 0,8 mill. til betaling for utskrivningsklare pasienter. Til og med april er utbetalt kun kr ,-. Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende (funksjon 254) Funksjon 254, 2541 og 2542 har et merforbruk på kr 0,5 mill. Dette er jevnt fordelt på flere kostnadssteder. Resultatet blir noe bedre når utestående inntekter sykepenger er gjort opp, noe det ikke er korrigert for. Diagram nedenfor viser antall utførte vedtakstimer i bydelens hjemmetjeneste. Aktiviserings- og servicetjenester for eldre og funksjonshemmede (funksjon 234) Side 13 av 18

14 Aktivisering og servicetjenester har et mindreforbruk på 1,5 millioner. Noe av dette har sammenheng med tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet og noe er en følge av mindreforbruk på dagsenteret Trondheimsveien 100 og i Omsorg+ (Helgesensgate). Prognose for funksjonsområde 3 Pleie og omsorg Til sammen beregnes det at funksjonsområde vil få et mindreforbruk på kr 1 mill. Side 14 av 18

15 Funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp og kvalifiseringsprogram Funksjon Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 276 Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp F04 Økonomisk sosialhjelp Rammeøkninger budsjett funksjonsområdet 4: a. Funksjon 281 budsjettsalderingssaken BU økning kr 11,523 mill. Kvalifiseringsprogram (funksjon 276) se kommentar under funksjonsområdet 1. Økonomisk sosialhjelp (funksjon 281): Merforbruk i forhold til internt budsjett er på 4,8 mill. Tabell netto utgifter økonomisk sosialhjelp 2014 (A) Faktisk B) (A-B) Måned Netto akkumuler Antall antall Gj.snitt Utbetalt Avvik budsjett (*) klienter pr. klienter pr. utbetalt (i kr 1000) (i kr 1000) (i kr 1000) mnd. mnd pr klient hittil hittil i år måltall budsjett(**) (**) i år (akkumulert) netto (***) januar kr kr kr kr 2184 februar kr kr kr kr 3824 mars kr kr kr kr 4378 april kr kr kr kr 6223 mai kr kr kr kr 8440 juni kr kr kr kr 5018 juli kr kr kr kr 5062 august kr kr kr kr 4824 september 800 oktober 800 november 800 desember 800 (*) vedtatt netto budsjett i dok-3 kr 116,947 mill. minus 10,149 mill. justert til Intro/AAP-oppfølging, styrket med 11,523 mill. i budsjettsaldering juni. (**) tall saksbehandlingssystem OSKAR (ekskl. klienter med kun KVP-stønad) (***) netto Agresso tall Side 15 av 18

16 NB: tallene er eksklusiv klienter som kun mottar kvalifiseringsstønad Diagram antall sosialklienter Diagram gjennomsnitts utbetaling pr klient Side 16 av 18

17 Bydelsutvalget vedtok i budsjett å overføre 10,1 millioner til driftsrammen: 8 millioner til introduksjonsprogrammet og 2,1 million til et oppfølgings/helseavklaringsprosjekt for personer med Arbeidsavklaringspenger (AAP prosjektet). I salderingssak/disponering av mindreforbruk 2013 vedtok bydelsutvalget å tilbakeføre 11,5 millioner til rammen. Antall klienter med utbetaling av økonomisk sosialhjelp har i 2014 økt fra 827 i januar til nærmere 1000 i mai og ned igjen til 901 i august (snitt 921). Gjennomsnittet er et langt høyere enn i samme periode i 2013 (snitt 782 klienter). For øvrig vises det til eget saksfremlegg om merforbruk økonomisk sosialhjelp status og tiltak. Både antall klienter og utbetaling pr klient i august er godt under gjennomsnitt hittil i år. Merforbruket på sosialhjelp har stabilisert seg siden juni. Det jobbes med nødvendige tiltak på flere fronter. Dette, samt naturlige variasjoner i løpet av året og et noe høyere budsjett i desember enn de andre månedene, gjør at nåværende merforbruk ikke uten videre kan framskrives. Prognose funksjonsområde 4 Økonomisk sosialhjelp Det beregnes merforbruk 5 millioner på økonomisk sosialhjelp i Prognose bydelen totalt 2014 Bydelsutvalget vedtok i møte i juni sak om budsjettsaldering og disponering av mindreforbruk Det ble vedtatt å bruke 7,1 millioner av mindreforbruk 2013 samt en merinntekt på 6 millioner i forhold til krav ført i balansen i 2013 for refusjon brukere med kostnadskrevende tiltak til å dekke prognostisert merforbruk på blant annet barnevern og økonomisk sosialhjelp. Bydelen har per 31. august en prognose på et merforbruk på 5 millioner på økonomisk sosialhjelp og et merforbruk på den øvrige driften på 3,5 millioner. Som vist i avsnittet ovenfor er budsjettet saldert med 13,1 million merinntekt og mindreforbruk gjeldene Dette betyr at i tillegg til et merforbruk på 8,5 millioner som må dekkes i 2015 vil bydelen gå inn i 2015 med et aktivitetsnivå på økonomisk sosialhjelp som er 5 millioner høyere enn budsjett og et aktivitetsnivå på drift som er 16,6 (13,1+3,5) millioner høyere enn budsjettramme Bydelsdirektørens forslag til vedtak: Økonomirapportering per 31. august 2014 tas til orientering. Oslo, 22. september 2014 Heidi Larssen bydelsdirektør Side 17 av 18

18 Bokført denne periode Sum korrigerin ger Bokført Budsjett Korrigert Opprinnelig Justert Endr avvik Funksjon Funksjon (T) hittil i år hittil i år Avvik avvik budsjett budsjett juli-aug 100 Politisk styring Administrasjon Administrasjonslokaler Diverse fellesutgifter Interne serviceenheter Annet forebyggende helsearbeid Diagnose, behandling,re-/habilitering Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid Tilbud til personer med rusproblemer Kommunalt disponerte boliger Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi Introduksjonsordningen Bistand til etablering og oppretth egen bolig Rekreasjon i tettsted Motpost avskrivninger F01 Helse, sosial og nærmiljø Førskole Styrket tilbud til førskolebarn Førskolelokaler og skyss F02A Barnehager Aktivitetstilbud barn og unge Forebygging, helsestasjons- og skolehelsetjen Barneverntjeneste Barnevernstiltak (ikke plassert av barnevernet) Barnevernstiltak (barnet plassert av barnevernet) F02B Oppvekst Aktiviserings- og servicetjen. for eldre og funksj.h Aktiviserings- og servicetjen. (under 67 år) Aktiviserings- og servicetjen. (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester i institusjon Helse- og omsorgstjen. i institusjon (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. i institusjon (over 67 år) Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende Helse- og omsorgstjen. hj.boende (under 67 år) Helse- og omsorgstjen. hj.boende (over 67 år) Institusjonslokaler Institusjonslokaler brukere over 67 år Transport (ordninger) for funksjonshemmede F03 Pleie og omsorg Kvalifiseringsordningen Økonomisk sosialhjelp F04 Økonomisk sosialhjelp SUM BYDELEN TOTALT Side 18 av 18

Saksframlegg BU sak 26/14

Saksframlegg BU sak 26/14 Saksframlegg BU sak 26/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 27.03.2014 Økonomirapportering per 28. februar 2014 Bokført denne periode Bokført hittil i år Budsjett

Detaljer

Saksframlegg BU sak 42/14

Saksframlegg BU sak 42/14 Saksframlegg BU sak 42/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 22.05.2014 Økonomirapportering per 31. mars 2014 Bokført denne periode Bokført Budsjett Sum korrigering

Detaljer

Saksframlegg BU sak 64/14

Saksframlegg BU sak 64/14 Saksframlegg BU sak 64/14 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 19.06.2014 Økonomirapportering per 30. april 2014 denne periode Budsjett Sum korrigerin ger Korrigert

Detaljer

Saksframlegg BU sak 118 /13

Saksframlegg BU sak 118 /13 Saksframlegg BU sak 118 /13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 12.12.2013 Økonomirapportering per 31. oktober 2013 denne periode hittil i år Budsjett hittil i

Detaljer

Saksframlegg BU sak 47/13

Saksframlegg BU sak 47/13 Saksframlegg BU sak 47/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 02. mai 2013 Økonomirapportering per 31. mars 2013 (T) Justert Endr febmar F01 Helse, sosial og nærmiljø

Detaljer

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO

Veronica Bruce. Møtedato 14.april Bokført hittil i år. Bokført denne periode. Korrigert avvik per FO Saksframlegg Sak 44/11 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 14.april 2011 Økonomirapportering per 28.februar 2011 Funksjon denne hittil i F01 Helse, sosial og nærmiljø

Detaljer

Bydelen totalt per mars 2009

Bydelen totalt per mars 2009 Bydelen totalt per mars 29 Totalt FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 83 38 874 34 152-4 722-2 572-2 15 132 635 133 639-629 FO 2A Barnehager 7 359 28 381 3 232 1 85 1 153 697 84 466 85 937-465 FO 2B Oppvekst

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. mars 2010 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 11 711 36 953 35 986-967

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER

ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200701779 Arkivkode: 122 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 17.12.2008 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31 OKTOBER 2008 I denne sak legges det fram regnskapstabeller

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31.juli 2009

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31.juli 2009 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31.juli 2009 (T) Justert FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 12 754 81 385 69 832-11 553-13 276 1 723 132 635 143 415 2 696 FO 2A Barnehager 17 071 65 892 62 986-2

Detaljer

Møtedato Bokført denne periode

Møtedato Bokført denne periode Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 17.12.2015 Økonomirapportering per 31.oktober 2015 Bokført denne periode Endr avvik septemberoktober Bokført Budsjett

Detaljer

Saksframlegg BU sak 62/13

Saksframlegg BU sak 62/13 Saksframlegg BU sak 62/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 2.6.213 Økonomirapportering per 3. april 213 Funksjon Funksjon (T) Bokført denne periode Bokført

Detaljer

Saksframlegg BU sak 96/12

Saksframlegg BU sak 96/12 Saksframlegg BU sak 96/12 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 4.1.212 Økonomirapportering per 31. juli 212 (T) Justert Endr junijuli F1 Helse, sosial og nærmiljø

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 30. april 2010

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 30. april 2010 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 30. april 2010 Funksjon Funksjon (T) Regnskapsført denne periode Regnskaps-ført Totalt budsjett Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig budsjett Justert

Detaljer

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009

Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009 Regnskapsrapport for Bydel Grünerløkka per 31. oktober 2009 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt budsjett Avvik Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig budsjett Justert budsjett FO 1 Helse,

Detaljer

Totalt budsjett. periode

Totalt budsjett. periode Oslo kommune Sak 112/1 Arkivsak: 29176 Arkivkode: 41 Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 28.1.21 ØKONOMIRAPPORTERING PER 31. AUGUST 21 Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt budsjett

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.03.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 09.12.2014

Detaljer

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak

Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsdirektørens forslag til budsjett 2015 Nye vedtak etter tilleggsinnstilling 2 og bystyrets budsjettvedtak 18.12.2014 Bydelsdirektørens forslag til budsjett etter tilleggsinnstilling

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.11.2018 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2017/126 Atle Hillestad, tlf. 45 43 25 94 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Miljø- og byutviklingskomitéen 05.12.2018

Detaljer

Saksframlegg BU sak 62/13

Saksframlegg BU sak 62/13 Saksframlegg BU sak 62/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 2.6.213 Økonomirapportering per 3. april 213 Korrigert avvik per FO 8 6 4 i kr 1 2-2 -4-6 -8 F1 F2A

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Veronica Bruce. Møtedato 16.juni Bokført denne periode. Bokført hittil i år. Budsjett hittil i. Korrigert avvik per FO

Veronica Bruce. Møtedato 16.juni Bokført denne periode. Bokført hittil i år. Budsjett hittil i. Korrigert avvik per FO Saksframlegg Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Veronica Bruce Saksgang Bydelsutvalget Møtedato 16.juni 2011 Økonomirapportering per 30.april 2011 Funksjon Funksjon (T) Bokført denne periode Bokført hittil

Detaljer

Bydelsutvalget

Bydelsutvalget Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 201200503 Arkivkode: 121 Saksbeh: Ole Kristian Brastad Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 27.11.2012 ØKONOMISK STATUS FOR OKTOBER 2012 Sammendrag

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.01.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2013/90 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 122.2 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 04.02.2014 Helse-

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 20.09.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Medbestemmelsesutvalget 22.10.2013 Barne- og

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak.

10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 10.1 Bydelsdirektørens forslag til vedtak budsjett 2011 etter bystyrets vedtak. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401128 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 28.08.2014 ØKONOMISK STATUS PR. JULI 2014 Sammendrag:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400871 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK STATUS PR. APRIL 2014 Sammendrag:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300721 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.08.2013 Bydelsutvalget 10.10.2013 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf

Dato: Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 18.04.2013 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2012/46 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Barne - og ungekomiteen 24.04.2013 Helse-

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009.

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 2009. BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL VEDTAK BUDSJETT 29. 1. Budsjettet vedtas totalt fordelt på postgruppenivå som det framkommer i tabellen nedenfor. Vedtakstabell budsjettet hele bydelen 2 Bydel Grünerløkka

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401266 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400458 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 27.03.2014 9/2014 Bydelsutvalget 10.04.2014 15/2014

Detaljer

I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 30.april 2009 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner.

I denne sak legges det fram regnskapstabeller per 30.april 2009 for bydelen totalt og for hvert enkelt funksjonsområde fordelt på kostrafunksjoner. Økonomirapportering per 30.april Bydelen totalt Funksjon Funksjon (T) denne periode Totalt Sum korrigeringer Korrigert avvik Opprinnelig Justert Endr avvik mars-april FO 1 Helse, sosial og nærmiljø 13

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Grorud Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200039 Arkivkode: 121 Saksbeh: Odd Arne Fagerheim Saksgang Møtedato Ungdomsrådet Grorud 11.12.2012 51/2012 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 2/10 Oslo kommune Møteinnkalling 2/10 Møte: Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Torsdag 25. mars 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen halvtime Opprop

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401399 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 30.10.2014 Bydelsutvalget 20.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN - 2018 Vedlagt følger bydelsdirektøren forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017 Konsekvensene av tilleggsinnstillingen og Stortings budsjettforlik

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 6/15 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 6/15 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasjonen, BU-salen, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 07. desember 2015 kl. 17.00

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/08 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 19. februar 2008 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 52 20 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10

Oslo kommune. Møteinnkalling 4/10 Oslo kommune Møteinnkalling 4/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 (inngang Korsgata) Møtetid: Onsdag 09. juni 2010 kl. 18.00 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 10/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/08 Møte: Eldrerådet Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 09. desember 2008 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 56 05 Møteleder: Tilstede: Ivar Børsheim Ulla

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Saksframlegg Arkivsak: 201000372-14 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 22.06.2010 ØKONOMISK STATUS

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 10/10 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 10/10 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 06. desember 2010 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen. Møteinnkalling 8/11 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Administrasjonsavdelingen Møteinnkalling 8/11 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 05. desember 2011 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/358 Sign: Dato: Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 30.01.2018 Eldrerådet 30.01.2018 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00173 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Edel G Krogstad/Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvikling, miljø- og kulturkomite 09.12. Omsorgskomite

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00173 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Edel G Krogstad/Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 18.11. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 8/09 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 8/09 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Dr. Londons vei 5 Kulturhuset Steinbruddet Møtetid: onsdag 09. desember 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 468 12 153

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 9/08

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Protokoll 9/08 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 9/08 Møte: Oppvekst- og kulturkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: onsdag 10. desember 2008 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 52 Møteleder: Tilstede: Forfall:

Detaljer

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13

Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Til BU-sak 123/13 Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Saksgang Byutviklingskomiteen Oppvekst-, miljø- og kulturkomiteen Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400761 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 BUDSJETTREVISJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/09

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 7/09 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 7/09 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 08. desember 2009 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009

Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Saksframlegg Arkivsak: 200900535-30 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Medbestemmelsesutvalget 10.12.2009 Bydelsutvalget 15.12.2009 ØKONOMISK

Detaljer

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.

Kostra funksjonskode Kostrafunksjon Ansatte Årsverk Grunnølnn. Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2. Ansatte, årsverk, lønn og svekst per kostra funksjonskode Oppgave mangler 000 Oppgave mangler 19.877 14.907 36.993 2.814 843 102,1-1,0 Administrasjon. Totalt i sektoren 27.661 24.107 41.342 551 595 114,1

Detaljer

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 00420-71 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Stein Vesterkjær Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 03.02.2011 Helse- og sosialkomiteen 28.02.2011 REGNSKAP Bakgrunn: I Oslo kommunes

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 1/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 1/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Vinkel, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 18. februar 2014 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 58 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 9/08 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 9/08 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Bydelsadministrasj. Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 08. desember 2008 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær

Oslo kommune. Saksframlegg REGNSKAP Arkivsak: Arkivkode: Saksbeh: Stein Vesterkjær Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 201100390-75 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Stein Vesterkjær Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 02.02.2012 Helse- og sosialkomiteen REGNSKAP 2011 Bakgrunn: I Oslo kommunes

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 7/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: OBS!! BU salen, Bølerlia 2, 0691 Inngang på baksiden av huset (opp bakken fra parkeringsplassen) Møtetid:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10

Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon. Møteinnkalling 7/10 Oslo kommune Bydel Grorud Administrasjon Møteinnkalling 7/10 Møte: Kulturkomiteen Møtested: Ammerudveien 22 Møtetid: onsdag 10. november 2010 kl. 17.00 Sekretariat: Jørn Linnerud SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 8/13 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 8/13 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Mandag 09. desember kl. 18.00 Sekretariat: 90138878 SAKSKART II

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 10/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 10/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 59 SAKSKART Åpen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201300312 Arkivkode: 120.9 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 11.04.2013 Bydelsutvalget 25.04.2013 BUDSJETT 2013

Detaljer

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger

Avdelingsdirektør Sven Bue Berger Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/13 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 59 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget. Møteinnkalling 1/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Møteinnkalling 1/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 20. februar 2007 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 SAKSKART Åpen

Detaljer

TERTIALRAPPORT PER 1. TERTIAL 2012 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA

TERTIALRAPPORT PER 1. TERTIAL 2012 FOR BYDEL GRÜNERLØKKA TERTIALRAPPORT PER 1. TERTIAL FOR BYDEL GRÜNERLØKKA 1. RAPPORTERING PÅ DRIFT Kort oppsummering av virksomhetens økonomiske situasjon for kap.2 Kommentarene er gjort i forhold til bydelens interne budsjetterammer

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00172-6 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Edel G Krogstad/Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.05. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400200 Arkivkode: 122 Saksbeh: Hege Schjenken Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 13.02.2014 Bydelsutvalget 27.02.2014 REGNSKAP Bydel

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: mandag 16. februar 2009 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 55 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39 Finn Amundsen

Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39 Finn Amundsen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 53/2012 Dato: 27.04.12 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39 Finn Amundsen 23431118 120.2 ØKONOMIRAPPORTERING

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: BARNE- OG UNGEKOMITEEN Møtedato: Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja, Tidspunkt: 18:00. Til behandling foreligger:

Møteinnkalling. Utvalg: BARNE- OG UNGEKOMITEEN Møtedato: Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja, Tidspunkt: 18:00. Til behandling foreligger: Møteinnkalling Utvalg: BARNE- OG UNGEKOMITEEN Møtedato: 11.12.2008 Møtested: Sagene samfunnshus, Frysja, Tidspunkt: 18:00 Til behandling foreligger: Saksnr Tittel 1. Åpent kvarter 2. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Jarl W. Alnæs (V) fom kl , Ragnar Leine (R)

Opprop Til stede: Hilde Larsen (SV) leder, Ulf Granli (H) nestleder, Paal Haavorsen (A), Jarl W. Alnæs (V) fom kl , Ragnar Leine (R) Oslo kommune Protokoll 2/10 Møte: Arbeidsutvalget i Bydelsutvalg Grünerløkka Møtested: Bydelsadministrasjonen, Markveien 57 Møtetid: Onsdag 17. mars 2010 kl. 18.00-20.00 Åpen halvtime Det var ingen frammøtte

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av

Saker behandlet under møte Sak 69 /14 Godkjenning av innkalling og sakskart til møte i HOS- komiteen 9.12.2014... 1 Sak 70 /14 Godkjenning av Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Helse- og sosialkomite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 09. desember 2014 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe

Vinjard Talsnes Cecilie Brakstad Ylva Fjeldberg Olaf Alexander Brudevoll Styrmoe Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 08. desember 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Geir

Detaljer

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6

Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 og slønn pr.. Vekst i fra 1.12.2012 til 1.12.. pr. 1.12.. gruppe svekst Oppgave mangler 11.874 9.327 37.102 2.042 852 106,7. Administrasjon 23.806 20.872 41.799 420 522 120,2 1,6 100 Politisk styring 179

Detaljer

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt

Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue Skatt 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 32 666 269 34 690 000 33 000 000

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200161-1 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 26.03.2012 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Lambertseter fritidsklubb Møtetid: Mandag 09. desember 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 02 180 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09

Oslo kommune. Møteinnkalling 1/09 Oslo kommune Møteinnkalling 1/09 Møte: Helse- og sosialkomiteen Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 17. februar 2009 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 53 00 SAKSKART Åpen halvtime Godkjenning av innkalling

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13

Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen. Protokoll 8/13 Oslo kommune Bydel Nordstrand Bydelsadministrasjonen Protokoll 8/13 Møte: Barn, ungdom og kultur komite Møtested: Bydelsadministrasjonen, Ekebergveien 243 Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 19.00 Sekretariat:

Detaljer

Ingrid Walseth Frøyen

Ingrid Walseth Frøyen Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Protokoll 10/13 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: Tirsdag 10. desember 2013 kl. 16.30 Sekretariat: 23 47 53 38 Møteleder: Tilstede: Ingrid

Detaljer

Bydelsutvalget 24.11.2009

Bydelsutvalget 24.11.2009 Oslo kommune Saksframlegg Arkivsak: 200900535-29 Arkivkode: 121.0 Saksbeh: Ayub Mohammad Tughra Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 24.11.2009 ØKONOMISK STATUS PR OKTOBER - 09 Sammendrag: Bydelen går mot

Detaljer

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Grünerløkka BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Generelt forslag: R0 For små budsjettrammer til bydelene Byrådets forslag til budsjett gir bydelene og bydel Grünerløkka alt for små rammer

Detaljer

Brosjyre og infoskriv fra Sosial og Helsedirektoratet vedr. universiell utforming tilgjengelighet for alle - Finansieringsordninger 2006.

Brosjyre og infoskriv fra Sosial og Helsedirektoratet vedr. universiell utforming tilgjengelighet for alle - Finansieringsordninger 2006. Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsutvalget Protokoll 10/06 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Akersbakken 27 Møtetid: tirsdag 05. desember 2006 kl. 17.00 Sekretariat: 23 47 53 72 Møteleder:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401538 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 04.12.2014 Bydelsutvalget 16.12.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet. Protokoll 9/07

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet. Protokoll 9/07 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Eldrerådet Protokoll 9/07 Møte: Eldrerådet Møtested: Adamstuen omsorgssenter Møtetid: tirsdag 11. desember 2007 kl. 10.30 Sekretariat: 23 47 56 01 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07

Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning. Protokoll 7/07 Oslo kommune Bydel Nordstrand Enhet for service og forvaltning Protokoll 7/07 Møte: Rådet for funksjonshemmede Møtested: Lille møtesal, Ekebergveien 243 Møtetid: Mandag 10. desember 2007 kl. 17.00 Sekretariat:

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 4/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 4/14 Møte: Omsorgskomite Møtested: BU salen, Bølerlia 2, 0691 Møtetid: Tirsdag 10. juni kl. 18.00 Sekretariat: 23438587 SAKSKART II Saker

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer