EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN årgang EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 32 ISSN 1022-9310. 22. årgang 11.6.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER"

Transkript

1 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN Nr årgang EFTAs overvåkningsorgan 2015/EØS/32/01 Statsstøtte Vedtak om å avslutte en sak som følge av at en EFTA-stat har vedtatt formålstjenlige tiltak Vedtak nr. 36/15/COL /EØS/32/02 Statsstøtte Vedtak om å ikke gjøre innsigelser Vedtak nr. 37/15/COL /EØS/32/03 Statsstøtte Vedtak om å avslutte en sak som følge av at en EFTA-stat har vedtatt formålstjenlige tiltak Vedtak nr. 64/15/COL /EØS/32/04 Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1 Vedtak nr. 85/15/COL EFTA-domstolen III EU-ORGANER 1. Kommisjonen 2015/EØS/32/ /EØS/32/ /EØS/32/ /EØS/32/ /EØS/32/09 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7565 Danish Crown/ Tican)... 3 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7572 OG Capital/ Kem One Innovative Vinyls)... 4 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7623 Pamplona Capital Management/Partner in Pet Food Holdings) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7638 RTL Nederland Ventures/RF Participatie/Reclamefolder.nl) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 6 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7648 ebook.de/ Hugendubel/JV) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 7

2 2015/EØS/32/ /EØS/32/ /EØS/32/ /EØS/32/ /EØS/32/14 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7665 Castleton/ Morgan Stanley Global Oil Merchanting Unit) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte... 8 Statsstøtte Spania Statsstøtte SA (2015/C) (tidl. 2013/N) Individuell støtte til testsenter for høyteknologisk jernbane i Antequera (CEATF) Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV... 9 Statsstøtte Belgia Statsstøtte SA (2015/C) (tidl. 2015/NN) Belgias system for beskatning av overskytende gevinst Artikkel 185 2(b) CIR92 Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV... 9 Melding fra Italia om anvendelse av artikkel 19 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 med hensyn til trafikkfordelingsregler ved Milanos lufthavner Malpensa, Linate og Orio al Serio (Bergamo) Innbydelse til å sende inn søknader 2015 Unionens tredje handlingsprogram på området helse ( ) /EØS/32/15 Innbydelse til å sende inn forslag GP/DSI/ReferNet FPA/001/15 ReferNet Cedefops europeiske nettverk for informasjon om yrkesrettet utdanning og opplæring /EØS/32/16 Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring for bruk og/eller bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH)

3 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 32/1 EFTA-ORGANER EFTAS OVERVÅKNINGSORGAN Statsstøtte Vedtak om å avslutte en sak som følge av at en EFTA-stat har vedtatt formålstjenlige tiltak 2015/EØS/32/01 EFTAs overvåkningsorgan har foreslått formålstjenlige tiltak, som Norge har godtatt, i forbindelse med følgende statsstøttetiltak: Vedtaksdato 4. februar 2015 Vedtak nr. 36/15/COL Saksnummer EFTA-stat Tittel Rettslig grunnlag Formål Økonomiske sektorer Andre opplysninger Norge Offentlig eide sykehusapotek i Norge Det norske statsbudsjettet 2015 (Prop. 1 LS ( ) og den norske skatteloven 2-30 Ikke relevant Apotek På bakgrunn av tiltak iverksatt av norske myndigheter for å endre den økonomiske ordningen for offentlige sykehusapotek i Norge er Overvåkningsorganets bekymringer for om den økonomiske ordningen er i strid med EØS-avtalen ryddet til side. Overvåkningsorganets konklusjon er at det ikke er noen grunn til å undersøke saken nærmere og har derfor besluttet å avslutte den. Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans nettsider: Statsstøtte vedtak om å ikke gjøre innsigelser 2015/EØS/32/02 EFTAs overvåkningsorgan har ingen innsigelser mot følgende statsstøttetiltak: Vedtaksdato 4. februar 2015 Saksnummer Vedtak nr. EFTA-stat Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Rettslig grunnlag Type tiltak Formål Støtteform Budsjett 37/15/COL Norge Individuell støtte til fordel for Hydro Aluminium AS til bygging av pilotanlegget på Karmøy Energifond-ordningen, godkjent av EFTAs overvåkningsorgan gjennom vedtak nr. 248/11/COL Individuell støtte under Energifond-ordningen underlagt en detaljert vurdering Fremme ny energiteknologi Tilskudd Varighet Til 2017 Økonomiske sektorer Navn og adresse til bevilgende myndighet Samlet budsjett NOK millioner Primæraluminium, celleteknologi for smelting av aluminium Enova SF Professor Borchsgt. 2 N-7030 Trondheim Norge Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans nettsider:

4 Nr. 32/2 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Statsstøtte Vedtak om å avslutte en sak som følge av at en EFTA-stat har vedtatt formålstjenlige tiltak 2015/EØS/32/03 EFTAs overvåkningsorgan har foreslått formålstjenlige tiltak, som Norge har godtatt, i forbindelse med følgende statsstøttetiltak: Vedtaksdato 25. februar 2015 Saksnummer Vedtak nr. EFTA-stat Tittel 64/15/COL Norge Finansiering av Analysesenteret i Trondheim Rettslig grunnlag Lov om tilsyn med næringsmidler av 1993 Lov om samordnet næringsmiddelkontroll av 1978 Lov om skatt av formue og inntekt av 1999 Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. av 2003 Formål Støtteform Økonomiske sektorer Andre opplysninger Ikke relevant Skattefordeler og kryssubsidiering Laboratorietjenester På bakgrunn av at norske myndigheter godtar passende tiltak for å endre dagens finansieringsordning av den økonomiske virksomheten til Analysesenteret i Trondheim, er Overvåkningsorganets bekymringer for om ordningen er i strid med EØS-avtalen ryddet av veien. Overvåkningsorganets konklusjon er at det ikke er noen grunn til å undersøke saken nærmere og har derfor besluttet å avslutte den. Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans nettsider: Ikke statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr /EØS/32/04 EFTAs overvåkningsorgan anser at følgende tiltak ikke utgjør statsstøtte i betydningen av EØS-avtalens artikkel 61 nr. 1: Vedtaksdato 18. mars 2015 Saksnummer Vedtak nr. EFTA-stat Tittel (og/eller navnet på mottakeren) Type tiltak 84/15/COL Norge Påstått kryssubsidiering av maritime sikkerhetskurs tilbudt av Redningsselskapet og Universitetet i Tromsø Ikke statsstøtte Teksten til vedtaket, der alle fortrolige opplysninger er fjernet, foreligger på EFTAs overvåkningsorgans nettsider:

5 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 32/3 EU-ORGANER KOMMISJONEN Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/32/05 (Sak M.7565 Danish Crown/Tican) 1. Kommisjonen mottok 3. juni 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Leverandørselskabet Danish Crown Amba ( Danish Crown, Danmark) og foretaket Andelsselskabet Tican Amba ( Tican, Danmark) fusjonerer til én virksomhet i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav a). Tican overfører alle sine aktiviteter, aktiva og passiva til Danish Crown, og alle Ticans andelshavere vil bli andelshavere i Danish Crown. 2. Både Danish Crown og Tican er næringsmiddelprodusenter med internasjonal virksomhet, hovedsakelig innen slakting, utbeining og bearbeiding av kjøtt samt salg av kjøtt og kjøttprodukter. Begge virksomheter er andelsselskaper som eies av et stort antall andelshavere som leverer svin og purker (for Danish Crowns vedkommende også storfe og kalver) til virksomhetenes slakterier. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 193 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7565 Danish Crown/ Tican, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

6 Nr. 32/4 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/32/06 (Sak M.7572 OG Capital/Kem One Innovative Vinyls) 1. Kommisjonen mottok 3. juni 2015 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket OpenGate Capital Group Europe SARL ( OGCGE, Luxembourg), som tilhører foretaket OpenGate Capital Group ( OCG, USA), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Kem One Innovative Vinyls SAS ( KOIV, Frankrike). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: OCG: spesialisert på transaksjoner, som kjøp av avdelinger eller datterforetak til konsern som ikke er en del av konsernets kjernevirksomhet, og som selges i forbindelse med en økonomisk effektiviseringsprosess. Gjennom enkelte av sine datterforetak har OGC virksomhet på markedet for S-PVC-forbindelser og PVC-byggesystemer. KOIV: holdingforetak for foretak med virksomhet innen framstilling av spesialblandinger av S-PVC som klare til bruk samt av stabilisatorer for forbindelser og PVC-byggesystemer. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 194 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7572 OG Capital/Kem One Innovative Vinyls, per faks (+32 (0) ), per e-post ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ).

7 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 32/5 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/32/07 (Sak M.7623 Pamplona Capital Management/Partner in Pet Food Holdings) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 3. juni 2015 melding i henhold til artikkel 4 og etter en henvisning til artikkel 4 nr. 5 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Pamplona Capital Partners IV, L.P. (Det forente kongerike), et fond som forvaltes og får rådgivning av Pamplona Capital Management LLP med datterselskaper ( Pamplona Capital ), ved kjøp av aksjer overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over hele foretaket Partner in Pet Food Holdings, B.V. ( PPF ) (Ungarn). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Pamplona Capital: risikokapitalforetak. PPF: leverer industrielt husdyrfôr både for distributørmerker og kjente varemerker. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 193 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7623 Pamplona Capital Management/Partner in Pet Food Holdings, per faks (+32 (0) ), per e-post eller per post til følgende adresse: Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

8 Nr. 32/6 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/32/08 (Sak M.7638 RTL Nederland Ventures/FR Participatie/Reclamefolder NL) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 5. juni 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket RTL Nederland Ventures B.V. (Nederland), som er eid av Bertelsmann-konsernet ( Bertelsmann, Tyskland), og RF Participatie B.V. (Nederland), kontrollert av H2 Equity Partners B.V. ( H2, Nederland) ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over foretaket Reclamefolder.nl B.V. ( Reclamefolder.nl, Nederland). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Reclamefolder.nl: rubrikkannonser på Internett. Bertelsmann: media, tjenester og utdanning. H2: oppkjøpsfond. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 194 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7638 RTL Nederland Ventures/FR Participatie/Reclamefolder NL, per faks (+32 (0) ), per e-post (COMP- eller per post til følgende adresse: Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

9 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 32/7 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/32/09 (Sak M.7648 ebook.de/hugendubel/jv) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 26. mai 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket ebook.de NET GmbH ( ebook. de, Tyskland), kontrollert av Libri GmbH ( Libri, Tyskland), og foretaket Heinrich Hugendubel GmbH und Co. KG Buchhandlung und Antiquariat ( Hugendubel, Tyskland), kontrollert av DBH Buch Handels GmbH & Co. KG ( DBH, Tyskland), ved kjøp av aksjer i fellesskap overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) og artikkel 3 nr. 4 over et nystiftet fellesforetak. 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: ebook.de: salg av bøker, e-bøker og andre produkter som e-boklesere, lydbøker, kalendre, CDog DVD-plater og leketøy til forbrukere via Internett, hovedsakelig i Tyskland. Hugendubel: salg av bøker, e-bøker og andre produkter som e-boklesere, lydbøker, kalendre, CD- og DVD-plater og leketøy til forbrukere via fysiske utsalgssteder i Tyskland og via Internett, hovedsakelig i Tyskland. Hugendubel tilbyr også egne tjenester til foretakskunder og offentlige organer som omfatter kjøp av faglitteratur og administrasjon av abonnementer. Fellesforetaket: salg av bøker, e-bøker og andre produkter som e-boklesere, lydbøker, kalendre, CD- og DVD-plater og leketøy til forbrukere via Internett. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 189 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7648 ebook.de/ Hugendubel/JV, per faks (+32 (0) ), per e-post ec.europa.eu) eller per post til følgende adresse: Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

10 Nr. 32/8 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning 2015/EØS/32/10 (Sak M.7665 Castleton/Morgan Stanley Global Oil Merchanting Unit) Sak som kan bli behandlet etter forenklet framgangsmåte 1. Kommisjonen mottok 5. juni 2015 melding i henhold til artikkel 4 i rådsforordning (EF) nr. 139/2004( 1 ) om en planlagt foretakssammenslutning der foretaket Castleton Commodities International LLC ( Castleton, USA), ved kjøp av aksjer alene overtar kontroll i henhold til fusjonsforordningens artikkel 3 nr. 1 bokstav b) over Morgan Stanley Global Oil Merchanting Unit, som er en del av foretaket Morgan Stanley (USA). 2. De berørte foretakene har virksomhet på følgende områder: Castleton: globalt råvarehandelsforetak som hovedsakelig handler med fysiske energiråvarer og finansielle produkter tilknyttet disse. Foretaket handler med naturgass, flytende naturgass, råolje, petroleum, elektrisitet, kull og finansielle instrumenter som er tilknyttet energiråvarer. Morgan Stanleys Global Oil Merchanting Unit: virksomhet innen global handel med råolje og petroleumsprodukter. 3. Etter en foreløpig undersøkelse finner Kommisjonen at den meldte foretakssammenslutningen kan komme inn under virkeområdet for fusjonsforordningen. Det er imidlertid ikke gjort endelig vedtak på dette punkt. Det gjøres oppmerksom på at denne saken kan bli behandlet etter framgangsmåten fastsatt i kommisjonskunngjøringen om forenklet framgangsmåte for behandling av visse foretakssammenslutninger etter rådsforordning (EF) nr. 139/2004.( 2 ) 4. Kommisjonen innbyr berørt tredjemann til å framlegge eventuelle merknader til den planlagte foretakssammenslutningen for Kommisjonen. Merknadene må være Kommisjonen i hende senest ti dager etter at dette ble offentliggjort i EUT C 197 av Merknadene sendes til Kommisjonen, med referanse M.7665 Castleton/ Morgan Stanley Global Oil Merchanting Unit, per faks (+32 (0) ), per e-post (COMP- eller per post til følgende adresse: Merger Registry B-1049 Brussels ( 1 ) EUT L 24 av , s. 1 ( Fusjonsforordningen ). ( 2 ) EUT C 366 av , s. 5.

11 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 32/9 Statsstøtte Spania 2015/EØS/32/11 Statsstøtte SA (2015/C) (tidl. 2013/N) Individuell støtte til testsenter for høyteknologisk jernbane i Antequera (CEATF) Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV Kommisjonen har ved brev av 23. mars 2015 underrettet Spania om at den har besluttet å innlede gransking i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med hensyn til ovennevnte støtte. Interesserte parter kan sende sine merknader til de tiltakene Kommisjonen vil innlede gransking av, innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EU-tidende (EUT C 188 av , s. 10), til: State Aid Registry B-1049 Brussel Belgia Faks: E-post: Merknadene vil bli oversendt til Spania. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette. Statsstøtte Belgia 2015/EØS/32/12 Statsstøtte SA (2015/C) (tidl. 2015/NN) Belgias system for beskatning av overskytende gevinst Artikkel 185 2(b) CIR92 Innbydelse til å sende inn merknader i henhold til artikkel 108 nr. 2 TEUV Kommisjonen har ved brev av 3. februar 2015 underrettet Belgia om at den har besluttet å innlede undersøkelse i henhold til artikkel 108 nr. 2 i traktat om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) med hensyn til ovennevnte tiltak. Interesserte parter kan sende sine merknader til de tiltakene Kommisjonen vil innlede gransking av, innen en måned etter at denne oppsummeringen og følgebrevet ble offentliggjort i EU-tidende (EUT C 188 av , s. 24), til: State Aid Registry B-1049 Brussel Belgia Faks: E-post: Merknadene vil bli oversendt til Belgia. En berørt part som ønsker å få sine merknader behandlet fortrolig, kan sende inn en skriftlig, begrunnet anmodning om dette.

12 Nr. 32/10 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Melding fra Italia om anvendelse av artikkel 19 nr. 2 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 med hensyn til trafikkfordelingsregler ved Milanos lufthavner Malpensa, Linate og Orio al Serio (Bergamo) 2015/EØS/32/13 I henhold til artikkel 19 nr. 3 i europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1008/2008 av 24. september 2008 om felles regler for driften av lufttransporttjenester i Fellesskapet( 1 ) mottok Kommisjonen 23. april 2015 Italias melding om departementsdekret nr. 395 av 1. oktober 2014 om endring av dekret nr. 15 av 3. mars 2000 om trafikkfordeling innen Milanos lufthavnsystem, som endret( 2 ). Ved kommisjonsvedtak av 21. desember 2000( 3 ) erklærte Kommisjonen trafikkfordelingsreglene for Milanos lufthavnsystem, fastsatt ved departementsdekret nr. 15 av 3. mars 2000, som forenelige med rådsforordning (EØF) nr. 2408/92 av 23. juli 1992 om EF-luftfartsselskapers adgang til flyruter innenfor Felleskapet( 4 ) under forutsetning av at reglene ble endret i henhold til brev fra italienske myndigheter av 4. desember Denne endringen ble gjennomført ved departementsdekret nr. 14 av 5. januar Departementsdekret nr. 395 av 1. oktober 2014 endrer trafikkfordelingsreglene for Milanos lufthavnsystem. Det fjerner begrensningene ved Linate lufthavn med hensyn til antall daglige tur-returflyginger til lufthavner i unionen på bakgrunn av passasjervolum. Begrensninger med hensyn til luftfartøy med smal flykropp (én midtgang) og drift av direkteruteflyginger ved Linate lufthavn opprettholdes. Kommisjonen innbyr berørte parter til å sende inn sine merknader innen 15 dager etter at denne kunngjøringen ble offentliggjort (EUT C 183 av , s. 4) til: Directorate-General for Mobility and Transport (unit E.4 internal market and airports) Office: DM24 05/ Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË E-post: Innbydelse til å sende inn søknader /EØS/32/14 Unionens tredje handlingsprogram på området helse ( ) Det er offentliggjort en søknadsinnbydelse, Helse 2015, i Den europeiske unions tidende (EUT C 186 av , s. 4) innenfor rammen av Unionens tredje handlingsprogram på området helse ( )( 5 ). Innbydelsen består av: innbydelse til å sende inn forslag til tilskudd til konkrete tiltak i form av prosjekter. Fristen for innsending av forslag er 15. september Alle opplysninger, herunder kommisjonsbeslutning av 2. juni 2015 om vedtakelse av arbeidsprogrammet 2015 for gjennomføring av Unionens tredje handlingsprogram på området helse ( ), og om kriteriene for utvelgelse av og støtte til tiltak innenfor dette programmet, er tilgjengelige på nettstedet til forvaltningsorganet for forbruker-, helse-, landbruks- og næringsmiddelspørsmål (Chafea): ec.europa.eu/chafea/ ( 1 ) EUT L 293 av , s. 3. ( 2 ) Italiensk offentlig kunngjøringsblad nr. 237 av 11. oktober ( 3 ) EFT L 58 av , s. 29. ( 4 ) EFT L 240 av , s. 8. Opphevet ved artikkel 27 i forordning (EF) nr. 1008/2008. ( 5 ) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 282/2014 av 11. mars 2014 om opprettelse av Unionens tredje handlingsprogram på området helse ( ), og om oppheving av beslutning nr. 1350/2007/EF (EUT L 86 av , s. 1).

13 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 32/11 Innbydelse til å sende inn forslag GP/DSI/ReferNet FPA/001/ /EØS/32/15 ReferNet Cedefops europeiske nettverk for informasjon om yrkesrettet utdanning og opplæring 1. Formål og beskrivelse For å opprette et europeisk nettverk for informasjon om yrkesrettet utdanning og opplæring (ReferNet) er formålet med denne innbydelsen å velge ut én søker fra hvert aktuelt land (EUs medlemsstater, Island og Norge) som Cedefop vil inngå en fireårig rammeavtale med. Det europeiske senter for utvikling av yrkesrettet opplæring (Cedefop) er et EU-organ, som ble opprettet i 1975 og har vært basert i Hellas siden Cedefop er anerkjent som en pålitelig informasjonskilde og et ekspertorgan innenfor yrkesrettet opplæring, ferdigheter og kompetanse, og har som oppgave å støtte utviklingen av europeisk politikk innenfor yrkesrettet utdanning og opplæring, og bidra til gjennomføringen av denne. ReferNet er Cedefops europeiske nettverk for informasjon om yrkesrettet utdanning og opplæring. ReferNet har som oppgave å støtte Cedefop ved å rapportere om nasjonale systemer for og politiske beslutninger innenfor yrkesrettet opplæring og utdanning samt å gjøre yrkesrettet opplæring og utdanning og Cedefops produkter mer synlige. Nettverket omfatter 30 medlemmer, ReferNets nasjonale partnere, fra EUs medlemsstater samt Island og Norge. ReferNets nasjonale partnere er nøkkelinstitusjoner innen yrkesrettet utdanning og opplæring eller arbeidsmarkedspolitikk i landet de representerer. Rammeavtalene om samarbeid gjennomføres gjennom særskilte årlige tilskuddsavtaler. Etter å ha signert en rammeavtale om samarbeid for årene vil utvalgte søkere bli oppfordret til å sende inn søknad for 2016-tiltaket (som kan føre til at en egen tildelingsavtale signeres for 2016). Søkeren må dokumentere sin evne til å gjennomføre alle planlagte aktiviteter i fireårsperioden og sørge for tilstrekkelig medfinansiering for gjennomføring av de oppgaver som kreves. 2. Budsjett og prosjektvarighet Det anslåtte tilgjengelige budsjettet for perioden under de fireårige rammeavtalene er EUR , med forbehold for budsjettmyndighetens årlige vedtak. Det samlede tilgjengelige budsjett for arbeidsplanen for 2016 (prosjektvarighet: 12 måneder) er EUR for de 30 partnerne (fra de 28 medlemsstatene i EU i tillegg til Island og Norge). Tilskuddene varierer i henhold til landenes folketall, og gis for gjennomføring av en årlig arbeidsplan. Det samlede budsjettet for arbeidsplanen for 2016 vil bli fordelt på tre grupper av land, basert på landenes befolkning: Landene i gruppe 1: Kroatia, Kypros, Estland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovenia og Island. Maksimalt tilskudd: EUR Landene i gruppe 2: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Finland, Hellas, Ungarn, Irland, Nederland, Portugal, Romania, Slovakia, Sverige og Norge. Maksimalt tilskudd: EUR Landene i gruppe 3: Frankrike, Tyskland, Italia, Polen, Spania, Det forente kongerike. Maksimalt tilskudd: EUR Unionens bidrag er et tilskudd til mottakerens (eller flere mottakeres) kostnader, som må suppleres med egne økonomiske bidrag og/eller lokale, regionale, statlige og/eller private bidrag. Det samlede bidraget fra Unionen kan ikke overstige 70 % av de støtteberettigede kostnadene. Cedefop forbeholder seg retten til ikke å tildele hele det tilgjengelige budsjettet. 3. Hvem kan søke? Søkerne må oppfylle følgende krav for å være støtteberettiget: a) være en offentlig eller privat organisasjon med rettslig status og være en juridisk person (fysiske personer, dvs. enkeltpersoner, kan ikke søke),

14 Nr. 32/12 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende b) ha registrert hovedkontor i et land der støtten får anvendelse, dvs. i ett av følgende land: EU-28 (Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Den tsjekkiske republikken, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Det forente kongerike), tilknyttede land (Island og Norge). Søknadsfrist Søknader i forbindelse med rammeavtalen om samarbeid må være innsendt senest 21. august Ytterligere opplysninger Innbydelsen i sin helhet, søknadsskjema og vedlegg vil være tilgjengelig fra 8. juni 2015 på Cedefops nettsider: Søknadene må være i samsvar med kravene i innbydelsen, og sendes inn på de offisielle skjemaene. Vurderingen av forslag bygger på prinsippene om åpenhet og likebehandling. Alle mottatte søknader vil bli vurdert av en ekspertkomité opp mot kriteriene for støtteberettigelse, utelukkelse, utvalg og tildeling som angis i den fullstendige utlysningen. Oppsummering av Kommisjonens beslutninger om tillatelse til markedsføring for bruk og/eller bruk av stoffer som er oppført i vedlegg XIV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) 2015/EØS/32/16 (kunngjort i henhold til artikkel 64 nr. 9 i forordning (EF) nr. 1907/2006)( 1 ) En beslutning vedrørende stoffet diarsentrioksid (EF-nr , CAS-nr ) er offentliggjort i Den europeiske unions tidende C 182 av , s. 3. Beslutningen finnes på Europakommisjonens nettside: ( 1 ) EUT L 396 av , s. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 53 ISSN 1022-9310. 16. årgang 15.10.2009 I EØS-ORGANER. 1. NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 16. årgang 15.10.2009 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 39 ISSN 1022-9310. 21. årgang 3.7.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 39 21. årgang 3.7.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 17 ISSN 1022-9310. 21. årgang 20.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 17 21. årgang 20.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 14 ISSN 1022-9310. 22. årgang 12.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 14 22. årgang 12.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 22. årgang 23.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 22. årgang 23.7.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 22. årgang 23.7.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 11 ISSN 1022-9310. 22. årgang 19.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 11 22. årgang 19.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 23.4.1998. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 16 5.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 20. årgang 14.2.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 10 ISSN 1022-9310. 20. årgang 14.2.2013 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 10 20. årgang 14.2.2013 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 19 9.

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 3 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 5. årgang 22.1.1998 NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 41 ISSN 1022-9310. 18. årgang 21.7.2011 I EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EF-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 41 18. årgang 21.7.2011 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)...

Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak nr. COMP/M.2159 Creditanstalt/Lufthansa AirPlus Servicekarten/AUA Beteiligungen/AirPlus)... NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 53 7. årgang 16.11.2000 4. Den rådgivende

Detaljer

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

19.1.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.1/ NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 1 2. årgang 19.1.1995 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

2014/EØS/46/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7316 Det norske oljeselskap/marathon Oil Norge)... 26

2014/EØS/46/06 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak M.7316 Det norske oljeselskap/marathon Oil Norge)... 26 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 46 21. årgang 14.8.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 18 ISSN 1022-9310. 21. årgang 27.3.2014 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 18 21. årgang 27.3.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012

EFTAs overvåkningsorgan ESA. Årsrapport 2012 EFTAs overvåkningsorgan ESA Årsrapport 2012 EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Tel. +32 2 286 18 11 Faks +32 2 286 18 10 E-post: registry@eftasurv.int Nettsted: http://www.eftasurv.int

Detaljer

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 38 9.

Detaljer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer

INDRE MARKED. Kapittel 2. Innledning. Høydepunkter og prioriteringer Kapittel 2 INDRE MARKED Innledning ESAs avdeling for det indre marked (IMA) har to hovedoppgaver: Den ene er å passe på at EFTA landene innfører nytt EØS-regelverk, for det meste forordninger og direktiver,

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 13 ISSN 1022-9310. 22. årgang 5.3.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 13 22. årgang 5.3.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2.

Nr. 50 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 2. årgang. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende. 1. EØS-rådet. 2. 31.12.1995 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.50/ EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS ISSN

Detaljer

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)...

2014/EØS/28/04 Forhåndsmelding om en foretakssammenslutning (Sak COMP/M.7207 Clayton Dubilier & Rice/Ashland Water Technologies)... NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 28 21. årgang 15.5.2014 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I 1 2 EØS-ORGANER EØS-rådet EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr 41 8 årgang 23 8 2001 3 4 II 1 Parlamentarikerkomiteen for EØS Den rådgivende

Detaljer

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52

Kommisjonsdirektiv 2004/97/EF av 27. september 2004 om endring av kommisjonsdirektiv 2004/60/EF med hensyn til frister... 52 NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 23 15. årgang 24.4.2008 2008/EØS/23/01 2008/EØS/23/02 2008/EØS/23/03 2008/EØS/23/04

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 49 EØS-ORGANER EF-ORGANER. 4. årgang 27.11.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 49 4.

Detaljer

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011

Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011. av 1. juli 2011 Nr. 54/46 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 6.10.2011 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 76/2011 2011/EØS/54/18 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd) og

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004

Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Konsolidert forordning (EF) nr. 648/2004 Nedenfor gjengis forordning (EF) nr. 648/2004, slik Miljøverndepartementet tolker denne. Forordning (EF) nr. 648/2004 er konsolidert for endringer gjennomført ved

Detaljer