Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Budsjettforslag Halden Kommune 2014

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor... 6 Kultur og idrett... 7 Helse og omsorg... 8 Undervisning og oppvekst... 9 Kirken... 9 Tallmessige endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag Investeringsbudsjettet VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A Drift VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B Drift VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A Investering VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2B Investering Forslag til vedtak Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 2

3 Innledning Halden FrP legger med dette frem forslag til budsjett for Dette er et budsjettforslag som vil skape en bedre hverdag for folk flest og for næringsliv i Halden. FrP har ved budsjettbehandlingene siden 2007 ytret bekymring over den kraftige veksten på driftsnivået i kommunen. Vi ser fortsatt på utviklingen med stor bekymring da det nye flertallsregimet ikke har maktet å rette opp situasjonen blant annet ved manglende oppfølging av egne vedtak. Vi mener at viktige satsingsområder for utvikling av byen er stoppet opp og at nødvendige tiltak på driftsnivå ikke er iverksatt. FrP ser med bekymring på at rådmannen ikke viser evne/vilje til å følge de vedtatte budsjettrammer, og at det gjennom året 2013 har blitt ansatt en rekke nye personer på tross av at det er ansettelsesstopp. Poltiske vedtak skal følges. Samtidig som vår kommune er under en særdeles krevende økonomisk situasjon er det viktig å se fremtiden i møte med tro på endring og utvikling. Mulighetene for å skape Østfold sin mest attraktive kommune, både for næringsetablering og bosetting, er fortsatt til stede. Det handler om politisk handlekraft og pragmatiske løsninger. Det handler om å se muligheter, skape muligheter og utnytte muligheter. Det er behov for strenge prioriteringer, vilje til nytenkning og omstilling for å kunne prioritere kjerneoppgavene. FrP viser vilje til handlekraft og prioritering av det viktigste når vi gjennom kapitalfrigjøring og konkurransestimulering frigjør midler til et bedre tjenestetilbud og nødvendige investeringer. Utvikling befolkning og totale lønnskostnader fra 2003 Fremskrittspartiet fastholder at det nå handler om å bestemme seg for hva kommunen skal og bør drive med. I tillegg vil FrP fremheve bruk av konkurransestimulering som et viktig og nødvendig virkemiddel for å sikre best mulig kvalitet og riktig kostnad på tjenestetilbudet til våre innbyggere. Styring og kontroll med økonomien er helt nødvendig for å kunne sikre tilstrekkelig handlingsrom. Tiden er inne for å sette tæring etter næring og fokusere mer på lovpålagte oppgaver innenfor kjerneoppgaver som eldreomsorg og skole samt infrastruktur og gode rammer for næringslivet Fremskrittspartiet legger med dette fram et forslag til budsjett. En politisk kurs som vil innebære bedre kontroll med kommunens økonomi og større handlingsrom til å prioritere de lovpålagte oppgavene i form av grunnleggende velferdstjenester. Med beina godt plantet i dagens vanskelige økonomiske situasjon og blikket mot fremtidens muligheter tar vi fatt på jobben. Vi vil skape en sunnere økonomisk hverdag for kommunen og en bedre hverdag for folk flest. Halden FrP fremmer med dette sitt endringsforslag til rådmannens budsjettforslag for % 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Løn Folk Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 3

4 Satsningsområder hovedpunkter Eiendomskatt reduseres ingen regning til innbyggerne! Lønnsutgiftene må ned dagens posisjon er handlingslammet Reduksjon av VAR-avgifter og byggesaksgebyrer Konkurannseutsetting gir store besparelser Salg av eiendom gir utbytte og penger i kassa Kraftig økning av nedbetaling av underskudd ut av ROBEK! Tyska og Hollenderen må utvikles raskt kommunen bidrar Mølen må også utvikles, havnedrift til teknisk etat Aktiv næringspolitikk JA til NCE og næringssjef Økte bevilgninger til lag- og foreninger Reduserte egenandeler for byens pensjonister Sentrum dør langsomt prosjekt «Glasstak over gågaten» Politkernes lønn reduseres fortjener de pengene?? JA til fortsatt leirskole for skolebarna NEI til urimelig økning av kommunale avgifter/gebyrer NEI til pulverisering av hokeymiljøet i ishallen håndballen tilbys allbrukshall i samarbeid med HKP eller private Kirken må sikres bedre rammevilkår det kan ikke aksepteres at gravferdsordningen endres grunnet økonomi Salg av eiendom reduserer lånebehovet Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 4

5 Eiendomsskatt Eiendomsskatten er en uakseptabel dobbelbeskatning. Halden FrP vil arbeide for at denne blir avviklet i sin helhet i kommunen. Grunnet den øknomiske situasjonen må avviklingen fortas over flere år. Rådmannen har foreslått å øke skatten til lovens maksimum. Halden Fremsrittsparti er sterkt imot denne økningen, da det ikke kan aksepteres at regningen for vanstyre av byen sendes innbyggerne. Grafen til høyre viser utviklingen av eiendomsskattenivået i Halden de siste år. Stolpen for 2014 viser rådmannens foreslåtte nivå for Halden Fremskrittsparti starter nedtrappingen allerede i 2014, og reduserer eiendomskatten med 30 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag, og 10 millioner fra posisjons vedtatte nivå for Det blir derfor rimeligere for byens borgere med Halden Fremskrittsparti Sentral/Felles o Lønnskostnadene i Halden kommune har doblet seg på 10 år. Det må tas grep om denne utviklingen, som synes å være fullstendig ute av kontroll. Vår reduksjon på 67 millioner er ikke annet enn dagens posisjon sin opprinnelige ambisjon, som de ikke har vært i nærheten av å etterleve. Vi setter også av ,- til etablering av eventuelle sluttpakker for å stimulere til at arbeidstakerne kommer over i privat sektor raskest mulig. o Økt tilgjengelighet av politisk ledelse for publikum. Ordfører og varaordfører flytter til et mer tilgjengelig kontor for publikum. Etablerer kontorfasiliteter til utvalgsledere ute på sektorene slik at de kan sitte der en dag i uken å ta i mot henvendelser fra publikum. Kostnader for etablering estimeres til ,-. Lønn for innsatsen har posisjonen allerede gitt seg selv. Løfte om åpenhet må følges opp med handling. o Halden FrP finner det uakseptabelt at kommunen befinner seg på ROBEK-listen, og således har posisjonert seg uten handlefrihet. Det foreslås å øke inndekningen av akkumulert underskudd med kr 62,7 millioner for 2014 slik at kommunen raskere får handlefriheten tilbake. o Utvalgsstrukturen endres til tre hovedutvalg, og politkergodtgjørelsene reduseres slik at total innsparing for kommunen blir på kr ,-. Næringspolitikk o Det er avgjørende at byen igjen kommer på banen i forhold til næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser i byen. NCE-arbeidet i kunnskapsparken må stimuleres i størst mulig grad, i samarbeid med eksisterende næringsliv og høgskolen. Næringssjef tilsettes, og NCE gis driftsstøtte som tidligere år med kr ,-. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 5

6 o Lønnsmidler for næringssjef implementeres i budsjettet. o Skjenketidene utvikdes til lovens maksimum umiddelbart, slik at serveringsnæringen får gode rammebetingelser. Dette er viktig for et levende sentrum. o Halden FrP er svært bekymret for at området rundt gågaten på nordsiden mister sin attraktivitet. I samarbeid med Handel i Halden vil vi ta initiativet til et forprosjekt med sikte på å etablere glasstak over deler av gågaten på Nordsiden, samt etablere tilstrekkelige parkeringsfasiliteter og løsninger for varelevering. Det avsettes kr til slikt forprosjekt. Dette forutsetter medvirking og velvillighet fra næringsdrivende og gårdeiere. o Det innføres 1-times gratisparkering i sentrum, og parkeringsavgiften reduseres tilsvarende en total avgiftsreduksjon på kr ,-. Teknisk sektor o Ved å innføre JA-stempelet og effektivisere saksbehandling kommer kostnadsreduksjonene innbyggerne direkte til gode gjennom reduserte gebyrer. Ut over kostnadsbesparelser gjennom effektivisering reduserer vi gebyrer på plan- og byggesaksbehandling med totalt ,- gjennom en flat reduksjon av samtlige gebyrer for plan- og byggesaksgebyrer. o Effektivisering og horisontal samhandling på alle nivåer i organisasjonen. o Konkurranseutsetting vil gi en reduksjon på generelle driftsutgifter. Kostnadsreduksjon kr ,-. o Halden står for fall. Ordføreren har rett i at vi ikke bor på et spa-hotel, men vi kan ikke sitte og se på forfallet dagens styre ser ut til å akseptere. Vi setter av ,- til drift av vei- og parkanlegg og generell forskjønnelse av disse. o Halden FrP bevilger ,- (ut over det rådmannen foreslår i investeringsbudsjettet). Etterslepet på veistandarden i Halden øker og kostnadene for å gjøre noe med dette vil bare bli større og større. Vi gjør tiltak nå for at de fremtidige kostnadene ikke skal blir uoverkommelige. o Halden Havn i dagens form avvikles og overføres Teknisk. Innsparing kr ,-. Tilbakeføringen av Mølen til kommunen reverseres, slik at denne igjen tilfaller HBU for fornuftig byutvikling. Det kan ikke aksepteres at slik områder ligger brakk! Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 6

7 o Rokke avfallsanlegg etableres som et eget aksjeselskap, som inngår avtale om drift og leie av anleggsmidler og driftstilbehør med Halden Kommune. o Virksomheten i Halden Byutvikling AS skal utvikles videre og utvides til blant annet å bli en sentral aktør i større arrangement som kommunen er angasjert i. Selskapet skal foreta disposisjoner slik at det til regnskapet for Halden Kommune for 2013 blir tilført utbytte fra selskapet, gjennom salg av eiendom som selskapet blir tilført. Det tegnes leieavtale mellom kommunen og Halden Technology Centre AS, og selskapet selges i markedet. Forventet utbytte inklusive deloppgjør 1 fra Tyska/Hollenderen er ,-. Dette implementeres i budsjettet for o HBU AS skal videre overta alle andre aksjer i selskaper hvor kommunen har eierintersser, og selskapet skal på en profesjonell måte forvalte kommunens næringsdrift. o Det samme gjelder for Rokke avfallshåndtering, som omdannes til et selskap eiet av HBU Resultatet i dette selskapet for regnskapsåret 2014 vil danne grunnlag for utbyttevedtak som godskrives regnskapet hos eier samme regnskapsår. o FrP vil omdanne kommunens VA-tjenester og brannvesenet til et eget selskap, etter modell av FREVAR/MOVAR. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette dette omgående. Det avsettes kr til omdannelsesprosjektet, og tilgrensende kommuner kontaktes for eventuell deltakelse. Stor kostnadsreduksjon forventes i Kultur og idrett o FrP har tro på det frivillige kulturarbeid fremfor kommunal pampekultur. Kroner ,- ekstra til lag og foreninger. o Kommunal støtte til blåseensemblet avvikles når inngått kontrakt utløper. For 2014 gis rådmannen i oppgave å forhandle kommunens utgifter ned så mye som mulig. o Fredriksten festning har hatt en fantastisk utvikling som arena for store arrangementer som kommer byens innbyggere og næringsliv til gode. Halden Kommune skal aktivt støtte opp om aktuelle aktiveter i festningen. o Kulturutvalget tilføres kr i frie midler som utvalget disponerer til gode formål innenfor sektoren. Det forutsettes at dette er prosjektstøtte til arrangement som anses å ha et bredt publikum. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 7

8 o Driften av Halden Ishall må sikres til nytte for Comet og Curlingklubben. FrP ønsker ikke sambruk med håndballen, og ser at håndballen må få egnede lokaliteter annet steds hen. o Arbeid med ny svømmehall og ny allbrukshall skal prosjekteres ferdig i samarbeid med Halden idrettsråd. Dette skal tilpasses håndballens behov. Det avsettes midler på investeringsbudsjettet slik at en kommer i gang i Dette skjer gjennom et eget selskap som har ansvar for kommunens idrettshaller, eller gjennom samarbeid med HKP. o Åpningstidene ved biblioteket endres ikke. o Halden FrP anser at Allsang på Grensen er viktig for byen, og støtter Rådmannens forslag om en bevilgning på kr ,-. Helse og omsorg o Sosialhjelp reduseres. Strengere krav gir reduksjon i mottakere og redusert stønadsnivå. Kostnadsreduksjon ,-. Det forutsettes at prinsippet arbeid for stønad skal gjøres gjeldende fullstendig og uten opphold. o Konkurranseeksponering av sektoren vil være av avgjørende betydning for å få til en forsvarlig drift i fremtiden. Effekt kr ,-. o Det er helt essensielt for FrP at våre seniorer får mulighet til å fatte egne valg på de tjenester de er avhengige av for en verdig tilværelse. Private aktører må derfor få mulighet til å yte sine tjenester innen denne sektoren. o Halden FrP finner at egenandelsnivået for byens pensjonister er for høyt, og legger til grunn en reduksjon av disse med kr 5 millioner. o Det skal tilrettelegges for etablering av Livsløpsboliger på Tyska. Dette forutsettes etablert i samarbeid med private aktører, på en slik måte at tilgjengelige støtteordninger utnyttes fullt ut. o Det aksepteres ikke at tilbudet ved sykehjemmene reduseres, og FrP reverserer dermed rådmannens planlagte stengning av 10 kortidsplasser ved sykehjemmet. o Halden FrP vil fortsatt slåss for en etablering av et eldreombud. Kostnadsøkning kr ,-. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 8

9 Undervisning og oppvekst o Videre utbygging av barnehager skal skje i privat regi. o Det kan ikke aksepteres at leirskoletilbudet til byens barn reduseres, og Halden FrP styrker denne budsjettposten med kr ,-. o Det avsettes kr ekstra til læremidler i skolen. o Kommunalt tilskudd til private barnehager reduseres ikke. o FrP vil avvente utredningen om fremtidig skole på Idd, før beslutning om lokalisering fattes. Dette forutsettes å skje raskt, og det avsettes Kr i investeringsmidler til et forprosjekt. Inntil lokaliseringsspørmsålet er avklart, foretas det ingen sammenslåing av Iddevang og Øberg Skoler. o Halden Fremskrittsparti vil medvirke til at kommunen skal ta imot lærlinger også i Penger avsettes i budsjettet. o Halden FrP vil arbeide for at det fortsatt skal være skoler for barne- og ungdomstrinnet i sentrum. o Aktiviteten ved Maurtua reduseres ikke. Midler avsettes for fortsatt drift. Kirken o Det kan ikke aksepteres at gravferdsordningen i Halden endres på en slik måte at det oppleves som uverdig av de berørte. Halden FrP tilfører kirken kr i ekstra midler, som kirken selv får forføye over. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 9

10 Tallmessige endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag Tallmessige endringer Inntekter: Eiendomsskatt kr Parkeringsavgift kr Utbytte kr Egenandeler pensjonister kr Leieinntekter Rokke kr Reduserte gebyrer teknisk kr Inntektsiden endring kr Netto - disponeres til inndekning akkumulert underskudd kr Kostnadssiden endring kr Kostnader: Generelt lønnskutt fordelt i henhold til tidligere vedtak kr Leirskole beholdes kr Sosialhjelp reduseres kr Fond for sluttpakker kr Næringssjef tilsettes kr Eldreombud tilsettes kr NCE-støtte opprettholdes kr Konkurranseutsetting - generell - teknisk kr Veivedlikehold kr Generell støtte til lag og foreninger kr Tilleggsbevilgning kirken kr Formannskapets konto kr Lærlinger mottas kr Ingen reduksjon tilskudd private barnehager kr Ingen sammenslåing Iddevang/Øberg kr Korttidsplasser opprettholdes kr Søsterveien opprettholdes kr Solheim opprettholdes kr Maurtua reduseres ikke kr Til disposisjon for kulturutvalget - prosjektstøtte kr Forprosjekt "glasstak over gågaten" kr Læremidler i skolen kr Konkurranseutsetting - generell - Helse kr Kontor "politikerne nærmere publikum" kr Reduksjon politikergodtgjørelse/utvalgsstruktur kr Økte leieutgifter til Halden Tech Centre AS kr Havna overføres teknisk kr Forprosjekt omdannelse teknisk "FREVAR-modell" kr Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 10

11 Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet 2014 Prosjektnavn Rebevilgning Ny bevilgning SUM Nødstrømsaggregat - Rådhuset E-handel - Oppstart Egenkapitalinnskudd HKP/KLP Hjortsberg Skole Oppgradering av Øberg skole Prestebakke skole Heis Hjortsberghallen Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem Båstadlund dagsenter Brekkerød Remmen svømmehall KONSERVATIVEN BRANNSIKRING ENØK-tiltak Biblioteket Fremtidig skole på Idd forprosjekt investeringsmidler Allbrukshall/Svømmehall forprosjekt investeringsmidler Veier, gater og torg - investeringsmidler Sportsbibliotek Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien Driftskontroll/Ledningskontroll Ringledning vann Saneringsplaner/Spyleplaner Separering Skiveien Glenne Vann Skoveien Tistedal Vannmålere Knardal separering Alfheim-Lorangløkka-Stenerød-Hjortsberg: Separering Håkevika VA-anlegg Forprosjekt Remmen Renseanlegg ROS-plan Prosjektering Holvannet - Ny råvannskilde Utbedring av pumpestasjoner Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen - Del Avløp Bollerød Torget Avløp Watvedtveien Avløp AvløpLegangersgate-Bjerkeveien Avløp Refneveien Avløp Tosshullet-Øbergveien Rehab. Av avløpspumpestasjon Øbergveien + gamle Øberg Hovedplan VA Bjørklund VVS-utstyr Fremtidig skolestruktur - forprosjekt Alarm Halden Rehabiliteringssenter Nytt Båstadlund Dagsenter, rebevilgning fra Startlån Totalt Herav VAR Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 11

12 VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A Drift VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Motpost avskrivning VAR Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B Drift VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Rådmann/ Politisk Økonomi, organisasjon og utvikling NAV Fellesfunksjoner Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Sum fordelt til driftsrammer Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 12

13 VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A Investering VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler (eiendom) Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2B Investering VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2B - investering Budsjett Budsjett Videreformidlingslån Sentraladministrasjon Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Regnskap 2012 Sum fordelt til investering Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 13

14 Forslag til vedtak 1. FrPs budsjettforslag for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert sektorområde til de enhver tid vedtatte budsjettrammer. 3. Formannskapet disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til budsjettskjema 2B. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 255,01 mkr, VAR-lån utgjør 159,70 mkr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 mkr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 5. Trekkrettighet i bank på inntil 350 mkr videreføres i Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2014 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2014: a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b. Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 2,75 promille av takstverdien. c. I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d. Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e. Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f. Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g. Kommunens skattetakstvedtekter. 7. VAR-avgifter og kommunale gebyrer beregnes i henhold til Halden FrPs budsjettforslag for Reduksjon i VAR-avgifter gjennomføres med reduksjon på totalt kr som avregnes som en prosentvis flat reduksjon innenfor samtlige VAR-avgiftsområder, samt kr som fordeles som en flat prosentvis reduksjon av byggesaksgebyrene. 8. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 9. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 14

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015

Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Arbeiderpartiets, Sosialistisk Venstrepartis, Senterpartiets, Pensjonistpartiets og Bymiljølistas forslag til: Handlingsplan 2012-2015 Budsjett 2012 1 INNSTILLING 1. Med hjemmel i kommunelovens paragraf

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018

Økonomiplan 2015-2018 1 2 INNHOLD ADMINISTRASJONENS FORSLAG TIL VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 7 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 8 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 8 ØKONOMISK HANDLEFRIHET

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

16.1 Rammebetingelser

16.1 Rammebetingelser 16.1 Rammebetingelser En bærekraftig økonomi er en forutsetning for et godt velferdstilbud i kommunen. Stabilitet og forutsigbarhet er en viktig del av god økonomiforvaltning. Tidligere målsetting om at

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE

Økonomiplan 2012 2015. Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Økonomiplan 2012 2015 Budsjettrammer for 2012 ROLLAG KOMMUNE Kommunestyrets vedtak K-sak 66/2011 16. desember 2011 INNHOLD SIDE Kommunestyrets protokoll (vedtak): K-sak 66/2011 Økonomiplan 2012-2015, Budsjettrammer

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel

Budsjett 2015. Økonomiplan 2016-2018. Kommentardel Budsjett 2015 Økonomiplan 2016-2018 Kommentardel Røros 20.11.2014 Rådmann Budsjett 2015 Kommentardel Side 1 Innhold Generelt... 3 Budsjettprosessen... 4 Budsjettforutsetninger... 5 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04)

Budsjett 2005. Levanger kommune. Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november 2005 (rev. 01.12.04) Levanger kommune Rådmannens forslag til formannskapets møte 22.november (rev. 01.12.04) Levanger Kommune- rådmannens forslag til formannskapet 22.11. rev 01.12.04 - side 1 av 58 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer