Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Budsjett 2014 Halden Kommune. Innholdsfortegnelse"

Transkript

1 Budsjettforslag Halden Kommune 2014

2 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor... 6 Kultur og idrett... 7 Helse og omsorg... 8 Undervisning og oppvekst... 9 Kirken... 9 Tallmessige endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag Investeringsbudsjettet VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A Drift VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B Drift VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A Investering VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2B Investering Forslag til vedtak Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 2

3 Innledning Halden FrP legger med dette frem forslag til budsjett for Dette er et budsjettforslag som vil skape en bedre hverdag for folk flest og for næringsliv i Halden. FrP har ved budsjettbehandlingene siden 2007 ytret bekymring over den kraftige veksten på driftsnivået i kommunen. Vi ser fortsatt på utviklingen med stor bekymring da det nye flertallsregimet ikke har maktet å rette opp situasjonen blant annet ved manglende oppfølging av egne vedtak. Vi mener at viktige satsingsområder for utvikling av byen er stoppet opp og at nødvendige tiltak på driftsnivå ikke er iverksatt. FrP ser med bekymring på at rådmannen ikke viser evne/vilje til å følge de vedtatte budsjettrammer, og at det gjennom året 2013 har blitt ansatt en rekke nye personer på tross av at det er ansettelsesstopp. Poltiske vedtak skal følges. Samtidig som vår kommune er under en særdeles krevende økonomisk situasjon er det viktig å se fremtiden i møte med tro på endring og utvikling. Mulighetene for å skape Østfold sin mest attraktive kommune, både for næringsetablering og bosetting, er fortsatt til stede. Det handler om politisk handlekraft og pragmatiske løsninger. Det handler om å se muligheter, skape muligheter og utnytte muligheter. Det er behov for strenge prioriteringer, vilje til nytenkning og omstilling for å kunne prioritere kjerneoppgavene. FrP viser vilje til handlekraft og prioritering av det viktigste når vi gjennom kapitalfrigjøring og konkurransestimulering frigjør midler til et bedre tjenestetilbud og nødvendige investeringer. Utvikling befolkning og totale lønnskostnader fra 2003 Fremskrittspartiet fastholder at det nå handler om å bestemme seg for hva kommunen skal og bør drive med. I tillegg vil FrP fremheve bruk av konkurransestimulering som et viktig og nødvendig virkemiddel for å sikre best mulig kvalitet og riktig kostnad på tjenestetilbudet til våre innbyggere. Styring og kontroll med økonomien er helt nødvendig for å kunne sikre tilstrekkelig handlingsrom. Tiden er inne for å sette tæring etter næring og fokusere mer på lovpålagte oppgaver innenfor kjerneoppgaver som eldreomsorg og skole samt infrastruktur og gode rammer for næringslivet Fremskrittspartiet legger med dette fram et forslag til budsjett. En politisk kurs som vil innebære bedre kontroll med kommunens økonomi og større handlingsrom til å prioritere de lovpålagte oppgavene i form av grunnleggende velferdstjenester. Med beina godt plantet i dagens vanskelige økonomiske situasjon og blikket mot fremtidens muligheter tar vi fatt på jobben. Vi vil skape en sunnere økonomisk hverdag for kommunen og en bedre hverdag for folk flest. Halden FrP fremmer med dette sitt endringsforslag til rådmannens budsjettforslag for % 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% Løn Folk Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 3

4 Satsningsområder hovedpunkter Eiendomskatt reduseres ingen regning til innbyggerne! Lønnsutgiftene må ned dagens posisjon er handlingslammet Reduksjon av VAR-avgifter og byggesaksgebyrer Konkurannseutsetting gir store besparelser Salg av eiendom gir utbytte og penger i kassa Kraftig økning av nedbetaling av underskudd ut av ROBEK! Tyska og Hollenderen må utvikles raskt kommunen bidrar Mølen må også utvikles, havnedrift til teknisk etat Aktiv næringspolitikk JA til NCE og næringssjef Økte bevilgninger til lag- og foreninger Reduserte egenandeler for byens pensjonister Sentrum dør langsomt prosjekt «Glasstak over gågaten» Politkernes lønn reduseres fortjener de pengene?? JA til fortsatt leirskole for skolebarna NEI til urimelig økning av kommunale avgifter/gebyrer NEI til pulverisering av hokeymiljøet i ishallen håndballen tilbys allbrukshall i samarbeid med HKP eller private Kirken må sikres bedre rammevilkår det kan ikke aksepteres at gravferdsordningen endres grunnet økonomi Salg av eiendom reduserer lånebehovet Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 4

5 Eiendomsskatt Eiendomsskatten er en uakseptabel dobbelbeskatning. Halden FrP vil arbeide for at denne blir avviklet i sin helhet i kommunen. Grunnet den øknomiske situasjonen må avviklingen fortas over flere år. Rådmannen har foreslått å øke skatten til lovens maksimum. Halden Fremsrittsparti er sterkt imot denne økningen, da det ikke kan aksepteres at regningen for vanstyre av byen sendes innbyggerne. Grafen til høyre viser utviklingen av eiendomsskattenivået i Halden de siste år. Stolpen for 2014 viser rådmannens foreslåtte nivå for Halden Fremskrittsparti starter nedtrappingen allerede i 2014, og reduserer eiendomskatten med 30 millioner kroner i forhold til rådmannens forslag, og 10 millioner fra posisjons vedtatte nivå for Det blir derfor rimeligere for byens borgere med Halden Fremskrittsparti Sentral/Felles o Lønnskostnadene i Halden kommune har doblet seg på 10 år. Det må tas grep om denne utviklingen, som synes å være fullstendig ute av kontroll. Vår reduksjon på 67 millioner er ikke annet enn dagens posisjon sin opprinnelige ambisjon, som de ikke har vært i nærheten av å etterleve. Vi setter også av ,- til etablering av eventuelle sluttpakker for å stimulere til at arbeidstakerne kommer over i privat sektor raskest mulig. o Økt tilgjengelighet av politisk ledelse for publikum. Ordfører og varaordfører flytter til et mer tilgjengelig kontor for publikum. Etablerer kontorfasiliteter til utvalgsledere ute på sektorene slik at de kan sitte der en dag i uken å ta i mot henvendelser fra publikum. Kostnader for etablering estimeres til ,-. Lønn for innsatsen har posisjonen allerede gitt seg selv. Løfte om åpenhet må følges opp med handling. o Halden FrP finner det uakseptabelt at kommunen befinner seg på ROBEK-listen, og således har posisjonert seg uten handlefrihet. Det foreslås å øke inndekningen av akkumulert underskudd med kr 62,7 millioner for 2014 slik at kommunen raskere får handlefriheten tilbake. o Utvalgsstrukturen endres til tre hovedutvalg, og politkergodtgjørelsene reduseres slik at total innsparing for kommunen blir på kr ,-. Næringspolitikk o Det er avgjørende at byen igjen kommer på banen i forhold til næringsutvikling og etablering av nye arbeidsplasser i byen. NCE-arbeidet i kunnskapsparken må stimuleres i størst mulig grad, i samarbeid med eksisterende næringsliv og høgskolen. Næringssjef tilsettes, og NCE gis driftsstøtte som tidligere år med kr ,-. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 5

6 o Lønnsmidler for næringssjef implementeres i budsjettet. o Skjenketidene utvikdes til lovens maksimum umiddelbart, slik at serveringsnæringen får gode rammebetingelser. Dette er viktig for et levende sentrum. o Halden FrP er svært bekymret for at området rundt gågaten på nordsiden mister sin attraktivitet. I samarbeid med Handel i Halden vil vi ta initiativet til et forprosjekt med sikte på å etablere glasstak over deler av gågaten på Nordsiden, samt etablere tilstrekkelige parkeringsfasiliteter og løsninger for varelevering. Det avsettes kr til slikt forprosjekt. Dette forutsetter medvirking og velvillighet fra næringsdrivende og gårdeiere. o Det innføres 1-times gratisparkering i sentrum, og parkeringsavgiften reduseres tilsvarende en total avgiftsreduksjon på kr ,-. Teknisk sektor o Ved å innføre JA-stempelet og effektivisere saksbehandling kommer kostnadsreduksjonene innbyggerne direkte til gode gjennom reduserte gebyrer. Ut over kostnadsbesparelser gjennom effektivisering reduserer vi gebyrer på plan- og byggesaksbehandling med totalt ,- gjennom en flat reduksjon av samtlige gebyrer for plan- og byggesaksgebyrer. o Effektivisering og horisontal samhandling på alle nivåer i organisasjonen. o Konkurranseutsetting vil gi en reduksjon på generelle driftsutgifter. Kostnadsreduksjon kr ,-. o Halden står for fall. Ordføreren har rett i at vi ikke bor på et spa-hotel, men vi kan ikke sitte og se på forfallet dagens styre ser ut til å akseptere. Vi setter av ,- til drift av vei- og parkanlegg og generell forskjønnelse av disse. o Halden FrP bevilger ,- (ut over det rådmannen foreslår i investeringsbudsjettet). Etterslepet på veistandarden i Halden øker og kostnadene for å gjøre noe med dette vil bare bli større og større. Vi gjør tiltak nå for at de fremtidige kostnadene ikke skal blir uoverkommelige. o Halden Havn i dagens form avvikles og overføres Teknisk. Innsparing kr ,-. Tilbakeføringen av Mølen til kommunen reverseres, slik at denne igjen tilfaller HBU for fornuftig byutvikling. Det kan ikke aksepteres at slik områder ligger brakk! Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 6

7 o Rokke avfallsanlegg etableres som et eget aksjeselskap, som inngår avtale om drift og leie av anleggsmidler og driftstilbehør med Halden Kommune. o Virksomheten i Halden Byutvikling AS skal utvikles videre og utvides til blant annet å bli en sentral aktør i større arrangement som kommunen er angasjert i. Selskapet skal foreta disposisjoner slik at det til regnskapet for Halden Kommune for 2013 blir tilført utbytte fra selskapet, gjennom salg av eiendom som selskapet blir tilført. Det tegnes leieavtale mellom kommunen og Halden Technology Centre AS, og selskapet selges i markedet. Forventet utbytte inklusive deloppgjør 1 fra Tyska/Hollenderen er ,-. Dette implementeres i budsjettet for o HBU AS skal videre overta alle andre aksjer i selskaper hvor kommunen har eierintersser, og selskapet skal på en profesjonell måte forvalte kommunens næringsdrift. o Det samme gjelder for Rokke avfallshåndtering, som omdannes til et selskap eiet av HBU Resultatet i dette selskapet for regnskapsåret 2014 vil danne grunnlag for utbyttevedtak som godskrives regnskapet hos eier samme regnskapsår. o FrP vil omdanne kommunens VA-tjenester og brannvesenet til et eget selskap, etter modell av FREVAR/MOVAR. Rådmannen gis i oppdrag å igangsette dette omgående. Det avsettes kr til omdannelsesprosjektet, og tilgrensende kommuner kontaktes for eventuell deltakelse. Stor kostnadsreduksjon forventes i Kultur og idrett o FrP har tro på det frivillige kulturarbeid fremfor kommunal pampekultur. Kroner ,- ekstra til lag og foreninger. o Kommunal støtte til blåseensemblet avvikles når inngått kontrakt utløper. For 2014 gis rådmannen i oppgave å forhandle kommunens utgifter ned så mye som mulig. o Fredriksten festning har hatt en fantastisk utvikling som arena for store arrangementer som kommer byens innbyggere og næringsliv til gode. Halden Kommune skal aktivt støtte opp om aktuelle aktiveter i festningen. o Kulturutvalget tilføres kr i frie midler som utvalget disponerer til gode formål innenfor sektoren. Det forutsettes at dette er prosjektstøtte til arrangement som anses å ha et bredt publikum. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 7

8 o Driften av Halden Ishall må sikres til nytte for Comet og Curlingklubben. FrP ønsker ikke sambruk med håndballen, og ser at håndballen må få egnede lokaliteter annet steds hen. o Arbeid med ny svømmehall og ny allbrukshall skal prosjekteres ferdig i samarbeid med Halden idrettsråd. Dette skal tilpasses håndballens behov. Det avsettes midler på investeringsbudsjettet slik at en kommer i gang i Dette skjer gjennom et eget selskap som har ansvar for kommunens idrettshaller, eller gjennom samarbeid med HKP. o Åpningstidene ved biblioteket endres ikke. o Halden FrP anser at Allsang på Grensen er viktig for byen, og støtter Rådmannens forslag om en bevilgning på kr ,-. Helse og omsorg o Sosialhjelp reduseres. Strengere krav gir reduksjon i mottakere og redusert stønadsnivå. Kostnadsreduksjon ,-. Det forutsettes at prinsippet arbeid for stønad skal gjøres gjeldende fullstendig og uten opphold. o Konkurranseeksponering av sektoren vil være av avgjørende betydning for å få til en forsvarlig drift i fremtiden. Effekt kr ,-. o Det er helt essensielt for FrP at våre seniorer får mulighet til å fatte egne valg på de tjenester de er avhengige av for en verdig tilværelse. Private aktører må derfor få mulighet til å yte sine tjenester innen denne sektoren. o Halden FrP finner at egenandelsnivået for byens pensjonister er for høyt, og legger til grunn en reduksjon av disse med kr 5 millioner. o Det skal tilrettelegges for etablering av Livsløpsboliger på Tyska. Dette forutsettes etablert i samarbeid med private aktører, på en slik måte at tilgjengelige støtteordninger utnyttes fullt ut. o Det aksepteres ikke at tilbudet ved sykehjemmene reduseres, og FrP reverserer dermed rådmannens planlagte stengning av 10 kortidsplasser ved sykehjemmet. o Halden FrP vil fortsatt slåss for en etablering av et eldreombud. Kostnadsøkning kr ,-. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 8

9 Undervisning og oppvekst o Videre utbygging av barnehager skal skje i privat regi. o Det kan ikke aksepteres at leirskoletilbudet til byens barn reduseres, og Halden FrP styrker denne budsjettposten med kr ,-. o Det avsettes kr ekstra til læremidler i skolen. o Kommunalt tilskudd til private barnehager reduseres ikke. o FrP vil avvente utredningen om fremtidig skole på Idd, før beslutning om lokalisering fattes. Dette forutsettes å skje raskt, og det avsettes Kr i investeringsmidler til et forprosjekt. Inntil lokaliseringsspørmsålet er avklart, foretas det ingen sammenslåing av Iddevang og Øberg Skoler. o Halden Fremskrittsparti vil medvirke til at kommunen skal ta imot lærlinger også i Penger avsettes i budsjettet. o Halden FrP vil arbeide for at det fortsatt skal være skoler for barne- og ungdomstrinnet i sentrum. o Aktiviteten ved Maurtua reduseres ikke. Midler avsettes for fortsatt drift. Kirken o Det kan ikke aksepteres at gravferdsordningen i Halden endres på en slik måte at det oppleves som uverdig av de berørte. Halden FrP tilfører kirken kr i ekstra midler, som kirken selv får forføye over. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 9

10 Tallmessige endringer i forhold til Rådmannens budsjettforslag Tallmessige endringer Inntekter: Eiendomsskatt kr Parkeringsavgift kr Utbytte kr Egenandeler pensjonister kr Leieinntekter Rokke kr Reduserte gebyrer teknisk kr Inntektsiden endring kr Netto - disponeres til inndekning akkumulert underskudd kr Kostnadssiden endring kr Kostnader: Generelt lønnskutt fordelt i henhold til tidligere vedtak kr Leirskole beholdes kr Sosialhjelp reduseres kr Fond for sluttpakker kr Næringssjef tilsettes kr Eldreombud tilsettes kr NCE-støtte opprettholdes kr Konkurranseutsetting - generell - teknisk kr Veivedlikehold kr Generell støtte til lag og foreninger kr Tilleggsbevilgning kirken kr Formannskapets konto kr Lærlinger mottas kr Ingen reduksjon tilskudd private barnehager kr Ingen sammenslåing Iddevang/Øberg kr Korttidsplasser opprettholdes kr Søsterveien opprettholdes kr Solheim opprettholdes kr Maurtua reduseres ikke kr Til disposisjon for kulturutvalget - prosjektstøtte kr Forprosjekt "glasstak over gågaten" kr Læremidler i skolen kr Konkurranseutsetting - generell - Helse kr Kontor "politikerne nærmere publikum" kr Reduksjon politikergodtgjørelse/utvalgsstruktur kr Økte leieutgifter til Halden Tech Centre AS kr Havna overføres teknisk kr Forprosjekt omdannelse teknisk "FREVAR-modell" kr Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 10

11 Investeringsbudsjettet Investeringsbudsjettet 2014 Prosjektnavn Rebevilgning Ny bevilgning SUM Nødstrømsaggregat - Rådhuset E-handel - Oppstart Egenkapitalinnskudd HKP/KLP Hjortsberg Skole Oppgradering av Øberg skole Prestebakke skole Heis Hjortsberghallen Byggningsmessig oppgradering alle sykehjem Båstadlund dagsenter Brekkerød Remmen svømmehall KONSERVATIVEN BRANNSIKRING ENØK-tiltak Biblioteket Fremtidig skole på Idd forprosjekt investeringsmidler Allbrukshall/Svømmehall forprosjekt investeringsmidler Veier, gater og torg - investeringsmidler Sportsbibliotek Jørgen Bjelkesgate/Gimleveien Driftskontroll/Ledningskontroll Ringledning vann Saneringsplaner/Spyleplaner Separering Skiveien Glenne Vann Skoveien Tistedal Vannmålere Knardal separering Alfheim-Lorangløkka-Stenerød-Hjortsberg: Separering Håkevika VA-anlegg Forprosjekt Remmen Renseanlegg ROS-plan Prosjektering Holvannet - Ny råvannskilde Utbedring av pumpestasjoner Oskleiva, Fjellstua, Damhaugen - Del Avløp Bollerød Torget Avløp Watvedtveien Avløp AvløpLegangersgate-Bjerkeveien Avløp Refneveien Avløp Tosshullet-Øbergveien Rehab. Av avløpspumpestasjon Øbergveien + gamle Øberg Hovedplan VA Bjørklund VVS-utstyr Fremtidig skolestruktur - forprosjekt Alarm Halden Rehabiliteringssenter Nytt Båstadlund Dagsenter, rebevilgning fra Startlån Totalt Herav VAR Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 11

12 VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A Drift VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg Avdrag på lån Motpost avskrivning VAR Netto finansinnt./utg Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) Mer/mindreforbruk VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B Drift VEDLEGG 1 - Budsjettskjema 1B - drift Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Rådmann/ Politisk Økonomi, organisasjon og utvikling NAV Fellesfunksjoner Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Sum fordelt til driftsrammer Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 12

13 VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A Investering VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2A - investering Budsjett 2014 Budsjett 2013 Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Dekning av tidligere års udekket Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler (eiendom) Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av tidligere års udisponert Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/udisponert VEDLEGG 2 - Budsjettskjema 2B Investering VEDLEGG 2- Budsjettskjema 2B - investering Budsjett Budsjett Videreformidlingslån Sentraladministrasjon Kultur og idrett Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Teknisk Regnskap 2012 Sum fordelt til investering Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 13

14 Forslag til vedtak 1. FrPs budsjettforslag for 2014 vedtas i henhold til Budsjettskjema 1A, 1B, 2A og 2B. 2. Rådmannen gis fullmakt til å disponere ressursene innenfor hvert sektorområde til de enhver tid vedtatte budsjettrammer. 3. Formannskapet disponerer innenfor tildelt ramme av investeringsbudsjettet i henhold til budsjettskjema 2B. 4. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp lån på til sammen 255,01 mkr, VAR-lån utgjør 159,70 mkr av den totale lånesummen. Lånene avdras med en vektet avdragstid sett opp mot objektenes levetid. Startlån utgjør 40 mkr av den totale lånesummen og tas opp i henhold til Husbankens retningslinjer, primært med en avdragstid på 20 år. 5. Trekkrettighet i bank på inntil 350 mkr videreføres i Halden kommune skriver ut eiendomsskatt på faste eiendommer, inkludert tomter, i hele Halden kommune for skatteåret 2014 jf. eiendomsskattelovens 2 og 3 bokstav a. Før øvrig gjelder (jf. eiendomsskattelovens 10) følgende for utskrivingen av eiendomsskatt for året 2014: a. Med de unntak som er nevnt under skal skattesatsen etter eskl. 11 være 7 promille av den fastsatte takstverdien. b. Med hjemmel i eskl. 12, bokstav a, skal skattesatsen for «bustadelen i eigedomar med sjølvstendige bustaddelar» og fritidseiendommer være 2,75 promille av takstverdien. c. I tillegg gis etter eskl. 11, annet ledd, et bunnfradrag på kr for hver selvstendig boenhet i boliger (herunder fritidseiendommer). d. Etter eskl. 7 kan som tidligere, etter nærmere søknad og vedtak for den enkelte eiendom, fritas eiendommer etter dennes bokstav a) «eigedom åt stiftingar eller institusjonar som tek sikte på å gagne ein kommune, eit fylke eller staten» og dennes bokstav b) «bygning som har historisk verde». e. Etter eskl. 5, bokstav a, fritas eiendom som Staten eier så langt eiendommen har historiske bygg eller anlegg gjennom fredningsvedtak jf. lov om kulturminner. f. Etter eskl. 5, bokstav h, skal fritas «eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk». For slike eiendommer gjelder dog at det skal svares eiendomsskatt for våningshus, kårbolig, med garasjer og uthus, og passende tomt. Eiendomsskatten for dette svares etter samme satser og regler som for boligeiendommer. g. Kommunens skattetakstvedtekter. 7. VAR-avgifter og kommunale gebyrer beregnes i henhold til Halden FrPs budsjettforslag for Reduksjon i VAR-avgifter gjennomføres med reduksjon på totalt kr som avregnes som en prosentvis flat reduksjon innenfor samtlige VAR-avgiftsområder, samt kr som fordeles som en flat prosentvis reduksjon av byggesaksgebyrene. 8. Kommunale avgifter skrives ut i 4 terminer i 2014, med forfall 20. mars, 20. mai, 20. september og 20.november. 9. Eiendomsskatten skrives ut samtidig med kommunale avgifter. Fremlagt i Formannskapet 5. desember 2014 Side 14

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV:

Arve Sigmundstad (AP) fremmet budsjettforslag på vegne av AP og SV: Saksprotokoll i Kommunestyret - 15.12.2016 Behandling: Geir Helge Sandsmark (V) og Dagfinn Stærk (KrF) opplyste at budsjettforslagene som var fremmet for deres partier i formannskapet ikke ville bli fremmet

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling:

Saksprotokoll i Formannskapet Behandling: Saksprotokoll i Formannskapet - 30.11.2017 Behandling: Fredrik Holm (H) fremmet forslag til budsjett på vegne av Høyre, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre: 1. Kommunestyrets endringer og tillegg

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag

Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Budsjett for Halden Kommune 2017 Høyres og Senterpartiets budsjettforslag Kommunestyrets innledning Politiske føringer. Året 2016 viser at snuoperasjonen som pågår i Halden er i rute. For tredje året på

Detaljer

Handlefriheten tilbake

Handlefriheten tilbake Handlefriheten tilbake Budsjettforslag Halden Kommune 2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 5 Næringspolitikk... 5 Teknisk sektor...

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 03.12.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Edquist

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512WISA Klokken: 17:00 Program: XKOST-H0 Versjon: 67 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 8.588,12 7.524,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00 8.682,00

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift Økonomisk oversikt - drift Bruker: 512OYEN Klokken: 14:28 Program: XKOST-H0 Versjon: 77 1 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 9.082 8.302 9.376 9.376 9.376 9.376 Andre salgs- og

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Forslag Kristelig Folkeparti. Budsjett Sammen for et bedre Halden

Forslag Kristelig Folkeparti. Budsjett Sammen for et bedre Halden Forslag Kristelig Folkeparti Halden kommune Budsjett 2017 Sammen for et bedre Halden Innledning: I sitt budsjettforslag understreker rådmannen at «Utfordringene i 2017 er store, og de vil øke i de kommende

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/ Overhalla kommunestyre Overhalla arbeidsmiljøutvalg 3/ Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/4408-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg 2014-2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 119/13 02.12.2013 Overhalla kommunestyre

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899

BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode

Detaljer

NEI til økt e-skatt! Budsjettforslag Halden Kommune 2017

NEI til økt e-skatt! Budsjettforslag Halden Kommune 2017 NEI til økt e-skatt! Budsjettforslag Halden Kommune 2017 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Satsningsområder hovedpunkter... 4 Eiendomsskatt... 5 Sentral/Felles... 6 Næringspolitikk... 6 Teknisk sektor...

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -679 590 739-713 199 000-748 703 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -911 998 905-931 207 000-948 538 000 3 Skatt på eiendom -100 061

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -639 220 171-679 866 000-713 199 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -906 375 606-904 883 000-931 207 000 3 Skatt på eiendom -93 889

Detaljer

Haldensere - Bruk makten!

Haldensere - Bruk makten! Til behandling i formannskapet og kommunestyret Haldensere - Bruk makten! VENSTRES FORSLAG TIL BUDSJETT 2009 for HALDEN KOMMUNE Hovedlinjer Halden kommune har et gjeldsnivå som nå for alvor lammer tjenesteproduksjonen.

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Lønn- og regnskapsavdelingen Saksmappe: 2016/6655-5 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 med eiendomsskattevedtak 2017 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -594 965 855-613 491 000-648 606 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -828 779 877-879 576 000-921 926 000 3 Skatt på eiendom -60 776

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET

1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1.1 BUDSJETTSKJEMA 1 A - DRIFTSBUDSJETTET 1 Skatt på inntekt og formue 1) -607 628 186-554 963 000-602 552 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -490 050 492-734 796 000-798 308 000 3 Skatt på eiendom -36 926

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 06.12.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Vedtatt budsjett 2010

Vedtatt budsjett 2010 Budsjettskjema 1A 2010 2009 Regnskap 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 528 246 700-6 168 640 000-5 684 942 861 Ordinært rammetilskudd 1) -1 890 202 400-1 777 383 000-1 662

Detaljer

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling: Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 88/10 den 09.12.2010. Behandling: Karin Kvisten, Ap, på vegne av Ap/SV/V og Ole Volehaugen Sp satte fram forslag om justering av noen punkt i formannskapets innstilling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A Budsjettforslag 2008 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -5 543 914 000-5 240 719

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan

Kommunestyrets vedtak Økonomiplan 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. INNLEDNING:... 5 1.2 Prosess:... 5 1.3 Organisasjon:... 5 1.3.2 Politisk struktur: (Org.kart)... 5 1.3.3 Administrativ struktur: (Org kart)... 5 2. RAMMEBETINGELSER... 8 2.2 Befolkningsutvikling...

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Bystyrets budsjettvedtak

Bystyrets budsjettvedtak Bystyrets budsjettvedtak 3.1 Talloversikter ifølge gjeldende budsjettforeskrifter Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 083 985 700-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Kommunestyresalen, Halden rådhus

Kommunestyresalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 19.12.2013 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015

Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Budsjettskjema 1A - drift Budsjett 2017 Budsjett 2016 Regnskap 2015 Skatt på inntekt og formue 685 051 652 117 622 874 Ordinært rammetilskudd 897 362 862 564 830 619 Skatt på eiendom 100 600 78 600 81

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET RENDALEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 15.11.2017 Tid: 09.00-13.15 Til stede i møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Medlem Medlem

Detaljer

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune

Revidert handlingsplan 2016-2019 og budsjett 2016 for Fredrikstad kommune Saksnr.: 2015/9674 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 182976/2015 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 19.11.2015 159/15 Bystyret 03.12.2015 120/15

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus!

Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009. Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets alternative budsjett for Sør-Aurdal kommune 2009 Innbyggerne i fokus! Fremskrittspartiets hovedprioriteringer i 2009: - Kutt i administrasjon og støtte til politiske partier - Konkurranseutsetting

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

budsjett for Halden kommune, 2018

budsjett for Halden kommune, 2018 budsjett for Halden kommune, 2018 Innhold Kommunestyrets føringer Innledning:...2 Eiendomsskatt og bruk av disposisjonsfond:...2 Vurdering av kommunens organisering:...2 Ressurskrevende brukere:...3 En

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

BUDSJETT Fremmet av Annette Farmann og Per Kristian Dahl, uavhengige representanter i Halden kommunestyre.

BUDSJETT Fremmet av Annette Farmann og Per Kristian Dahl, uavhengige representanter i Halden kommunestyre. Remmen, skole og forskningsmiljø i rivende utvikling som det blir lagt merke til i resten av landet. Nå skal satsningen fortsette i tråd med tidligere planer. Tistedal stadion med anlegget til TTIF og

Detaljer

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017

BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 SIRDAL KOMMUNE BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 VEDTATT KOMMUNESTYRET 12.12.13 Arne Eiken 06.01.2014 1 Sirdal kommune Budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 14624/2013-2013/286

Detaljer

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak

Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Vedtatt i styremøte Hitra Storkjøkken KF den 28.09.17 - sak 14/17 Vedtatt av Hitra kommunestyre den sak Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet Vedlegg 1 Regnskap Regnskap Regnskap Rammer Rammer Brukerbetaling

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan

VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2017 og økonomiplan VEDLEGG 3. Forslag til budsjett og økonomiplan -20 fra FRP, H, V og PDK BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud. Bud.2018 Bud.2019 Bud. Bud. Bud. 2018 Bud. 2019 Bud. Kommentar 1 Skatt på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2014/8656-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Budsjettjustering 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens innstilling

Detaljer

Obligatoriske budsjettskjemaer

Obligatoriske budsjettskjemaer Obligatoriske budsjettskjemaer Budsjettskjema 1A - drift - felles inntekter og felles utg. Form.sk. Justert Opprinn. Regnskap 2018 budsjett 2017 budsj. 2017 2016 i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr i 1000 kr

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften

6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften 6.6 Økonomiske hovedoversikter etter regnskapsforskriften BUDSJETTOVERSIKT - DRIFTSDEL (tall i mill kroner) Justert Økonomiplan for årene Regnskap budsjett Budsjett (faste 2018-priser) Linje Rammeområder

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer