Ål kommune. Strategisk Næringsplan Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam"

Transkript

1 Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret

2 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan Kva er strategisk næringsplanlegging Plan for profil og omdømme Kommuneplan for Ål 5 2. Strategi 2.1 Strategiske mål Overordna strategi Handlingar, Innsats av økonomiske ressursar 7 3. Satsingsområde, Strategiar og Mål 3.1 Generelt Satsingsområde Virkemiddel og bruk av desse 4.1 Planverk Lover og regelverk Kommunale tenester- 14 Ål ein næringsvennleg kommune 5. Andre viktige aktørar 5.1 Næringslivet 5.2 Ål Utvikling AS 5.3 Hallingdal Etablerarsenter 5.4 Papirbredden Innovasjon 5.5 Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune 5.6 Regionrådet

3 1. Næringskommunen i Ål 1.1.Strategisk næringsplan Den første strategiske næringsplanen for Ål kommune (SNP) gjaldt for perioda , dei neste for og Denne planen er for perioda Strategisk næringsplan skal vere eit styringsverktøy for ein heilskapleg næringspolitikk og vere grunnlag for dei prioriteringar kommunen gjer i planperioden. I tillegg gir det aktørane innafor næringslivet signal om kva for prioriteringar kommunen legg til grunn for vidare utvikling. Ål kommune definerer si rolle til å vera med å leggja til rette for næringsutvikling generelt og på dei områda som er vedtekne i planen spesielt. Dette vert gjort gjennom økonomisk støtte, rådgjeving, politisk arbeid, kommunale investeringar og sakshandsaming og plan- og rammeverk. Næringslivet har vore med på å leggja basis for SNP gjennom høyring. Ål Utvikling AS er den sentrale aktøren i møtet mellom næringsliv og kommune. Når det gjeld landbruket, som pr. i dag er lite med i Ål Utvikling, samarbeider kommunen med faglag og interesseorganisasjonar. Den strategiske delen av planen gjeld for 4 år, medan handlingsprogram skal reviderast årleg i samband med budsjetthandsaminga. Visjon og hovudmål kan reviderast samstundes med kommuneplanen, ein gong i kvar kommunevalperiode. Med strategisk meiner me at planen har klart definerte mål og klare konkrete tiltak for å nå måla. Visjonen skal vera ei samlande og motiverande målsetjing me kan strekke oss etter. Hovudmålet skal gje retninga for kor me vil, det skal vera langsiktig og målbart med tanke på gjennomføring. Arbeidet med rullering av Strategisk Næringsplan har vorte leia av næringsstyret med følgjande medlemmer: Ivar Brevik, ordførar og styre leiar i næringsstyret Harald Varlid, kommunestyremedlem og styremedlem i næringsstyret Inge Løkensgard, representant frå næringslivet og styremedlem i næringsstyret Kari Grete Kleivstøl, representant frå næringslivet og styremedlem i næringsstyret Astrid Sonerud, representant frå næringslivet og styremedlem i næringsstyret Kjell Åge Sire, Innovasjon Norge og rådgjevar i næringsstyret Are Fosse, næringskonsulent Ål kommune. I tillegg har fungerande rådmann Karsten Dideriksen, leiar for utviklingsavdelinga Reidun Aaker, kultursjef Hilde L. Bjørnsvik og Jordbruksforvaltar Marit T. Nerol vore med frå administrasjonen. 3

4 1.2. Kva er strategisk næringsplanlegging I planen for perioden vil me innleiingsvis leggja vekt på følgjande moment som viktige grunnlag i planarbeidet: Næringslivet er ein viktig premissleverandør for SNP. Det er bevisst valt ut satsingsområde, strategiar og tiltak. SNP er arbeidd inn i overordna plan/rammeverk for Ål kommune. SNP er sett i lys av regionale, fylkeskommunale og statlege planverk. Verdiskaping og innovasjon er viktig. Satsingar skal passa inn i overordna målsettingar/ strategiar. Næringsfondet til Ål kommune skal støtta valde strategiar Plan for profil og omdømme I pkt 1.3 er det med utdrag frå planen for profil og omdømme, ordrett attgjeve. I planen «Profil og omdømme for Ål kommune » av 2010, er det vedteke at det bærande omgrepet skal vere: Kulturkommunen Ål Kultur Helse Kommunen er helsekommunen i dalen, med Hallingdal Sjukestugu som den sentrale institusjonen. I samband med gjennomføring av samhandlingsreforma vil me (saman med dei andre kommunane i Hallingdal) utvikle Hallingdal Sjukestugu til Hallingdal lokal-medisinske Senter. Ål har eit omdøme som Kulturkommunen i Hallingdal. Dette vil me byggje vidare på, og det skal omfatte alle sider ved eit utvida kulturomgrep, i denne planen nemnd som kreative næringar. Det er skapt 150 nye arbeidsplassar i perioden Reiselivsnæringa er utvikla vidare etter ein naturog miljøprofil Det er lagt til rette for å auke talet på varme senger i kommunen Talet på gardar og stølar i drift er oppretthalde Vi har attraksjonar for fastbuande og besøkande heile året Grøn omsorg, sunn livsstil og god tilrettelegging for menneskje med nedsett funksjonsevne Helse, kultur, forsking og utvikling gjev nye arbeidsplassar. Trivsel for fastbuande og besøkande Grøn infrastruktur med løyper, vegar, stigar og bussar Gode og store arrangement styrkar profil og arbeidsplassar, og gjev auka trivsel Det er satsa målretta på vidare utvikling av Ål som kulturbygda Gode offentlege tenester, med særleg vekt på friskliv, førebygging, helse og omsorg. Ål er i 2030 kjent for Trivsel og ein god stad å vekse opp og bu i Kulturbygda og kommunen, som både tek vare på tradisjonar og er nyskapande Gode og store arrangement Ein tidsmessig og framtidsretta kommune, samtidig som ein tek med seg tradisjonar og særtrekk Eit reiseliv som er tufta på helse, kultur, natur, miljø og livsstil Aktivt friluftsliv Ein sterk energikommune som nyttar kraftinntektene på ein målretta måte. Grøn infrastruktur (miljø, klima, låge utslepp) Vitale og gjestfrie gardar og stølar Framifrå kultur- og helsetilbod. Det vil vere ein styrke for næringslivet å byggje profil og tiltak på omgrepa kultur og helse. Viktige mål for utviklinga fram til 2030 er: Ål kommune har 5000 innbyggjarar i 2030 Kommunen er attraktiv for unge og barnefamiliar Vi har fyrtårn og attraksjonar som gjer unge stolte av bygda si Kulturlandskapet er teke vare på Den fysiske infrastrukturen er godt utbygd Energi, natur, miljø, helse og kultur har høg prioritet Det er etablert miljø for forsking og utvikling knytt til helse, kultur, IKT og media. 4

5 1.4. Kommuneplan for ÅL I pkt 1.4 er det med utdrag kommuneplanen for Ål, ordrett attgjeve. Strategisk næringsplan byggjer på det fundament som er lagt i kommuneplanen for perioden Pkt 3.6 omhandlar næringsutvikling. 3.6 I Ål vil me styrke optimismen og evna til gjennomføring hjå næringslivet Det overordna målet for næringsutviklinga i Ål fram mot 2018 er at det vert skapt nye arbeidsplassar. Ål skal vera ei næringsvenleg kommune som legg til rette for samarbeid og etablering av arbeidsplassar. Ål skal i framtida ha eit variert og robust næringsliv med evne til berekraftig*) utvikling. 1. Ål skal nytte naturressursane i kommunen og sikre berekraftig* bruk av dei. *)Med berekraftig meiner Ål kommune ei utviklingsom tilfredsstiller da gens behov utan å øydeleggje vilkåra for at framtidige generasjonar kan få tilfredsstilt sine behov, ved å ta omsyn til: Berekraftig produksjon og ressursforvalting Redusert ressursforbruk Auka bruk av fornybare ressursar Grøn innkjøpspolitikk Attbruk og attvinning Difor skal kommunen: 1. Yte tenester som næringslivet er nøgd med: rask sakshandsaming, god rådgjeving og informasjon, realistiske krav og forventningar m.m. 2. Stimulere til ei nyskaping og vidareutvikling av næringslivet som kan skape arbeidsplassar og som kan sikre variert og robust næringsliv uavhengig av bransje. 3. Leggje til rette for å styrke utviklingsevna og utviklingskompetansen hjå næringsliv, politikarar og administrasjon. 4. Ta initiativ til og støtte samarbeid og nettverksbygging i næringslivet og mellom kommune, andre offentlege etatar og næringslivet. 5. Stimulere til eit landbruk som driv berekraftig ressursforvalting, gir auka verdiskaping og som produserer og vidareforedlar varer og tenester av høg kvalitet. 6. Sørge for at det til ei kvar tid er ledige næringstomter av forskjellig type. 7. Støtte og vidareutvikle regionale fellestiltak som t.d. Hallingdal etablerarsenter, Hallingskog m fl 8. Ved bruk av næringsfond prioritere tiltak som skapar arbeidsplassar og ein robust næringsstruktur i kommunen. 9. Ved bruk av jordbruksfond vektleggje sysselsetjingseffekten og prioritere personar som har landbruk som yrke, samarbeidstiltak og samdrift. 10. Tilretteleggje for å vidareutvikle Ål som arrange mentskommune. 11. Leggje til rette for at turistverksemder kan skape fleire varme senger. 12. Fremje bruk av bioenergi og anna ny fornybar energi. Foto: Ole J. Brye 1 Dyrka og dyrkbar mark, beite, produktiv skog, verdfulle naturområde, viktige leveområde for vilt osb 5

6 2. Strategi 2.1. Strategiske mål 2.2. Overordna strategi 2. Ål skal nytte naturressursane i kommunen og sikre berekraftig bruk av dei. Gjennom ein slik strategi skal ein medverke til vekst, innovasjon og knoppskyting i nye og eksisterande bedrifter. 1. Ål skal vere ein næringsvennleg kommune som legg til rette for samarbeid og etablering av arbeidsplassar. Ål skal i framtida ha eit robust næringsliv med evne til berekraftig utvikling. 3. Ål skal nytte konkurransefortrinna ein til ein kvar tid har og prioritera innsats ut frå dette. 2 Den overordna strategien i Strategisk Næringsplan for er å satse tungt på dei områda Ål allereie har konkurransefortrinn. Dette skal medføra konkrete priori-teringar og val av satsingsområde. Det er også viktig å få til god samhandling mellom viktige private aktørar og kommunen. Dyrka og dyrkbar mark, beite, produktiv skog, verdfulle naturområde, viktige leveområde for vilt osb. 6 HOVUDMÅL Ål skal skapa nye innovative og levedyktige arbeidsplassar. Ål skal tryggja eksisterande næringsliv. Ål skal skapa attraksjonskraft. Ål skal drive permanent profilarbeid og omdømmebygging.

7 2.3. Handlingar Innsats av økonomiske ressursar Ål kommune eig Ål kraftverk som gjev inntekter som delvis kan brukast til langsiktig næringsbygging i bygda. Ål kommunestyre vedtek årleg kor stor del av kraftinntektene som skal nyttast til næringsbygging. Det vert laga eit årleg handlingsprogram for å styre innsats mot mål og strategiar. Handlingsprogrammet vert vedteke i kommunestyret. Samspel og samhandling Ål treng god samhandling og eit godt samspel for å få til næringsbygging som kan bety noko over tid. Helseverksemdene i Ål er gode døme på korleis dette kan gjerast langsiktig med samspel mellom fleire aktørar lokalt, regionalt og nasjonalt. Informasjon Næringsbygging og -politikk er viktig for lokalsamfunnet. Det må derfor sytast for god informasjon. For tida er det mange prosjekt som kan ha mykje å seia for bygda vår framover. Det er til dømes svært viktig å ha ein informasjonsstrategi i samanheng med den årlege handlingsplanen for å få best mogeleg medverknad frå næringslivet og Ål samfunnet. Profil og omdømmebygging Gjennom ei styrking av omdømmet, vil Ål framstå som ein meir aktiv deltakar og bidragsytar regionalt og nasjonalt. Eit positivt omdømme har næringspolitisk betyding. Det er mogeleg å auke etterspørselen etter varer og tenester ved å gje kundane betre kjennskap og større kunnskap om Ål. Eit tydeleg og attraktivt bilete av Ål er ein føresetnad for både å behalde og tiltrekkje oss arbeidstakarar, bedrifter, innovasjon, investeringar og tilreisande. Strategi for å oppnå dette: Det skal arbeidast aktivt med måla i plan for profil og omdømme fram mot Ein skal arbeide for å få til partnarskap om profilbygging mellom kommune, næringsliv og organisasjonar. Profilbygging vert ein del av alle politiske planar og planprosessar. Profilbygging vert integrert i arbeidet i næringsliv og organisasjonar. Profilbygging vert ein vesentleg del av næringspolitikk og næringsutvikling. Profilbygging vert arbeida inn i kommunen, næringslivet og organisasjonane sine planar og strategiar. Det vert sett inn ressursar som vert samordna med planverk og strategiar. Næringsstyret har det politiske ansvaret for implementering av desse strategiane. 7

8 3. Satsingsområde, strategiar og mål 3.1. Generelt Politikarar og kommuneadministrasjonen, dvs. tiltaksapparatet i Ål kommune, ynskjer å bidra til at Ål har eit næringsliv prega av optimisme og gjennomføringsevne. Det skal vere eit utval/styre for handsaming av tilskot til næringsutvikling, som gjeld både næringsfond og kraftverkmidlar. Samansetjing av næringsstyret skal i perioden vera 3 representantar frå næringslivet i Ål og 2 politisk valde representantar Satsingsområde Helse og omsorg, forsking og utvikling Kultur- og kreative næringar Reiseliv Landbruk Sundreby 2030 Satsingsområda i denne planen, er ikkje sett opp i prioritets rekkefølgje Overordna prinsipp Ål kommune skal i samarbeid med næringslivet, Hallingdal etablerarsenter, Innovasjon Norge og andre sentrale aktørar aktivt bistå personar som ønskjer å etablere eigen verksemd. Ål kommune skal bistå eksisterande næringsliv i utviklingsprosjekt og nytenking Ål skal framstå og opptre som ein samla kommune. Kommunen skal søkje felles løysingar i saker av lokal karakter og samarbeide med andre kommunar/regionar, der dette synes å ha gjensidig verdi. Kommunal forvaltning og tenesteproduksjon er særs viktig for rammevilkåra til det lokale næringslivet. Kommunens konkurranse- og attraksjonskraft blir sterkare dersom Ål kommune og dei andre sentrale aktørane ytterligare forbetrar sin eigen forvaltning og tenesteproduksjon overfor befolkning og næringsliv. Et viktig virkemiddel for å sikre fokus på infrastruktur, areal-/ eigedomsutvikling og dei andre vertskapsfunksjonane er å vidareutvikle lokale møteplassar, slik at ein god dialog er mogeleg. Dette er arenaer som skal bidra til offensiv dialog mellom privat og offentlig sektor på eit strategisk nivå. Strategi Ål kommune skal ha ei pådrivarrolle Der kommunens ulike aktørar - herunder politikarar, byråkratar, organisasjonsliv, verkemiddelapparat, næringslivet sjølv - kvar for seg eller i samspill utøver påtrykk overfor sentrale myndigheiter for å sikre best mogelege vilkår for næringslivet. Ål kommune skal ha ei tilretteleggarrolle Tilby effektive næringsareal, infrastruktur og næringsvennlige offentlige tenester (forvaltning) overfor det lokale næringslivet, herunder å marknadsføre Ål som ein attraktivt bu- og etablerarstad. Kommunen skal og legge til rette for kontorfellesskap med naudsynt infrastruktur der bedrifter/ næringsdrivande som ynskjer det kan leige seg inn. Bedriftsretta utviklingstiltak Gratis rådgivingstenester frå miljø som eks Hallingdal etablerarsenter og Ål utvikling AS samt rådgiving og gunstig finansiering frå Innovasjon Norge - der det er viktig å unngå uheldige konkurransevridande effektar. Aktive lokale eigarmiljø Kommersielle investeringar inn mot næringslivet gjennom profesjonelle investeringsmiljø eller direkte frå private investorar (bedrifter, institusjonar og enkeltpersonar). Etablerarbistand Rådgiving og annen bistand for å stimulere enkeltpersonar til å starte eigen verksemd. Offentlig sektor - både lokal og regional Pådrivarrolle overfor lokalisering av regionale arbeidsplassar, eks som på Torpomoen. Tilretteleggarrolle ved å stimulere til lokal samhandling mellom offentlige og private miljø. Profilarbeid og omdømmebygging Gjennom å drive kontinuerlig profilarbeid og omdømmebygging vil ein styrka attraksjonsverdien i Ål. Dette skal føra til å: Styrke vitaliteten i næringslivet. Auke tilstrøyminga til Ål i form av både turistar og tilflyttarar. Bidra til styrke optimismen og gjennomføringsevna i Ål. Få fram fyrtårna som Ål skal byggje identiteten rundt. 8

9 Satsingsområde 1: Helse og omsorg, forsking og utvikling MÅL Ål kommune skal vera ei kompetansebedrift innan helse- og omsorg i regionen. Med utgangspunkt i eit forskings- og utviklingsmiljø innan helse og omsorg skal dette byggast ut og utvidast til andre fagfelt og samfunnsområde. Det skal etablerast eit akademisk miljø i Ål som skal tiltrekke seg universitets- og høgskuleutdanna personell med kompetanse innan pedagogikk, veiledning, forsking og utvikling. Ål skal vera i fremste rekke i distrikts-noreg til å nytte elektronisk kommunikasjon i utveksling av kompetanse innan forsking, utvikling og utdanning. Ål skal satse på utvikling som har utgangspunkt i våre konkurransefortrinn innan helse og omsorg. Ein har to pågåande prosjekt som fører til styrking av forsking- og utviklings-miljøet (FoU-miljøet) på dette feltet: Hallingdal FoU-hage Torpomoen Hallingdal FoU-hage skal vera eit miljø for ulike atørar som driv forsking og utvikling. Gjennom ei samarbeidsavtala med Høgskola i Buskerud (HiBu) går Hallingdal FoU-hage inn som ein satellitt til Vitensenteret i Drammen. Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buske-rud vil i nært samarbeid med HiBu få sitt hovudkontor på FoUhagen. Det er vidare avtale med HiBu og Universitetet i Oslo om å vidareføre Hallingforsk som ein del av Hallingdal FoU-hage. På denne måten inngår helse og omsorg i ein plattform i verksemda. Målet er at Hallingdal FoU-hage skal få attraktive arbeidsplassar og at ein tiltrekker seg spennande miljø og ressurspersonar også innan andre fagfelt. Dette skal ein få til ved å skape ei attraktiv næringsklynge / samarbeidsarena av offentlege organ, bedrifter og akademia knytt til FoU-hagen på Torpomoen. OFU-prosjektet / Arena Helseinnovasjon Ål kommune er saman med Drammen kommune ein hovudaktør i prosjektet «Intelligente helse- og omsorgsløysingar» som inngår i OFU (Offentlege forskings- og utviklingskontraktar i regi av Innovasjon Norge). Ål kommune sine omsorgstenester skal prøve ut ny omsorgsteknologi hjå ulike brukargrupper. Arena Helse Innovasjon (AHI) er næringslivet sin aktør i dette prosjektet og det er innleia eit nært samarbeid mellom AHI og kommunen. Helseteknologi vil verta ein nøkkel til å kunne få ei berekraftig omsorgsteneste i framtida. Gjennom dette samarbeidet er Ål i fremste rekke i distrikt-noreg til å kunne utnytte tilgjengeleg teknologi. Det er ei målsetjing å trekke lokalt næringsliv med i arbeidet med helseteknologi. Strategi: Kraftsamle på fagutvikling, fagmiljø og forsking innan helse og omsorg på Torpomoen. Delta aktivt i og setje av ressursar til Hallingdal FoUhage og OFU-prosjektet. Delfinansiere prosjekt, husleige og bidra med andre ressursar for dei som etablerer seg i FoU-hagen i prosjektperioden. Søke støtte og utviklingsmidlar frå sentrale instansar. 9 Foto: Torfinn Hallerud, Norsk Luftambulanse

10 Satsingsområde 2: Kultur- og kreative næringar MÅL Ål skal ha ein sentral posisjon i regionen når det gjeld IKT/Media/grafisk/elektronisk kommunikasjon og teknisk kulturproduksjon.. Ål skal vere ein kommune der kulturbasert næring skal utviklast og skape synergiar som gjev vekst til kreative næringar. Vidareutvikle Ål som arrangementsdestinasjon. Ål kulturhus skal vere det regionale kraftsenteret for kultur og kompetansebase for kultur produksjon. Utvikle Ål kulturhus som ei regional næringsklynge for kreative næringar. Det skal etablerast ei ny bedrift pr. år innan fagområdet. Kreativ næring er definert som verksemder som nyttar kulturelle uttrykk i sine produksjonar. Følgjande næringar reknast som kreative næringar: annonse/reklameverksemd, arkitektur, bibliotek/ museum, trykte media, design, film/foto/video, utøvande kunst, musikk, TV/radio. Kulturnæringane utgjer ein aukande del av næringslivet i landet og folk brukar stadig meir pengar på kjøp av kultur. Samhandling mellom kulturtilbydarar, utøvande kunstnarar og det offentlege er i vekst. Ved vidareutvikling av lokalsamfunnet Ål er det viktig med nært samspel mellom kulturliv og næringsutvikling. Profesjonelle kunstnarar har prega bygda i gjennom årtider, og Ål har ei rekkje landskjende kunstnarar og kulturaktørar innafor ei rekkje kulturytringar. Det er viktig for Ål kommune å leggje til rette for at bygda også i åra som kjem kan gje vekstvilkår og kreative rom for det profesjonelle kulturlivet. Dei store arrangementa i Ål er viktige i profilering av lokalsamfunnet Ål og for fastbuande, hyttefolk og andre tilreisande. For lokalt næringsliv og reiseliv gjev desse årlege økonomiske ringverknader på om lag millionar kroner. Strategi: Vidareutvikle Ål kulturhus som regionalt kultursenter. Vidareutvikle den fiberoptiske infrastrukturen i Hallingdal. Utvikle Ål kulturhus som ei regional næringsklynge for kreative næringar. Formalisere samarbeidet med lokale kulturaktørar. Stimulere og vidareutvikle eksisterande arrangement og Ål som arrangementsdestinasjon og nytte dette til omdømmebygging og profilering av Ål. Stimulere til næringsverksemd i skjeringspunktet kultur og næring. Bidra til å vidareføre og forsterke kulturarbeidet som blir drive i kommunen. Ål har den største næringsklynga i regionen når det gjeld IKT/Media/grafisk/elektronisk kommunikasjon. Denne næringsklynga skal vidareutviklast på forretningsområde som er viktig for regionen og utanfor dei område ein byggjer opp spesialkompetanse. Ål kommune er medeigar i selskapet Papirbredden Innovasjon i Drammen, som har kreative næringar som satsingsområde. Ål kulturhus har gjennom 20 år vore ein opplæringsinstitusjon for ungdom som ynskjer å jobbe innan teknisk kulturproduksjon og scenografi (lys, lyd og bilde). Mange av desse Ålingane livnærer seg i vaksen alder innan fagområdet. Det er eit mål å vidareføre denne tenkinga ved å utvikle kulturhuset som ei regional næringsklynge for kreative næringar. 10 Frå Leveld Kunstnartun, Empty stores on empty barns v/knut Brye

11 Satsingsområde 3: Reiseliv MÅL Profilen og satsinga for reiselivet i Ål skal i hovudsak være tufta på natur, kultur og helse slik at det er samsvar mellom reiselivet og Ål sin øvrige profil. Ål skal marknadsførast overfor definerte målgrupper i inn- og utland. At det blir eit tettare og meir formalisert samarbeid innan reiselivsnæringa i Hallingdal. Vidareutvikling av eksisterande aktivitetar og opplevingar samt satsing på å få til nye attraks jonar slik at Ål blir eit meir attraktivt og synleg reisemål. Fleire arbeidsplassar i reiselivsnæringa og tilknytta næringar. Auka fokus på kvalitetssikring, bærekraft og kompetanse slik at næringa vert betre rusta til å møte morgondagens krav og forventningar. Reiselivsnæringa i Ål er prega av små og mellomstore verksemder. Ål har alpin-anlegg, kjelkebakke, skiskyttararena, gode kiteforhold og ca 400 km med merka skiløyper m.m.. Sommarstid bl.a. ei rekkje vandrestigar (Ål52), sykkelstigar, mange fiskevatn og levande stølar. Ål har ca 1700 kommersielle senger og ca 2500 hytter. Kultur, tradisjonar, kulturlandskap, natur og eit nært samarbeid med landbruket gjer at det ligg godt til rette for ei spennande utvikling innafor reiselivet og hytteturismen i Ål. Hytteturismen i Ål står for ca. 50 % av dei årlege overnattingsdøgna i reiselivet. Det gir store ringverknadar både til handel, anna næringsliv og landbruk. Tilrettelegging og tiltak som gjer at Ål blir oppfatta som ein attraktiv hyttekommune med ein gjennomtenkt og positiv hyttepolitikk må derfor prioriterast høgt. Strategi med konkrete tiltak: Auka målretta marknadsføring. Produktutvikling i tråd med natur, kultur og helse. Tettare samarbeid innan reiselivet i Hallingdal. Utvikle nye attraksjonar og aktivitetar med «fyrtårnverdi». Auka samarbeid mellom reiseliv, landbruk, kulturhuset og helsemiljø. Auka satsing på kompetanse og det å ta i bruk nye teknologiske løysingar. Jobbe for breiare forståing av reiselivet sine store ringverknadar til andre næringar. Stimulera hytte- og fjellturisme ved marknadsføring. Vidare satsing på arrangementsturisme då arrangement er av stor verdi for reiselivsnæringa. Det skal satsast vidare på dei konkurransefortrinna, arrangementa og nisjeprodukta som Ål har, og spesielt det som Ål er aleine om å tilby i Hallingdal. Slik vil Ål bli ein attraktiv destinasjon i Hallingdal sjølv om nabokommunar har større aktører og fleire gjester. Det regionale kulturhuset Ål kulturhus er ein svært viktig aktør i denne samanheng. Med auka interesse for helseturisme og rekreasjon bør Ål med sin tyngde innan helse sjå på dette som eit framtidig satsingsområde. Også Ål sin satsing innan FoU bør knyttast mot reiselivet. Ål vil til dømes i komande 4 årsperiode ha eit ekstra fokus på utviklinga av 61 Nord Hallingdal feriepark. Reiselivsnæringa i Ål er avhengig av eit tettare og meir forpliktande samarbeid innan reiselivsnæringa i Hallingdal. Alle i reiselivet i Hallingdal treng eit godt samarbeid og ein tett dialog med Regionrådet for Hallingdal, Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge. 11 Frå Bendit Alpinfestival, Ål skisenter

12 Satsingsområde 4: Landbruk MÅL Oppretthalde og helst auke produksjon på flest mogeleg bruk. Fremje eit godt landbruksmiljø. Fremje/ stimulere til eit velhalde kulturlandskap. Meir lokalt sal og vidareutvikling av produkt og tenester frå landbruket. Betra marknadsføring av landbruksrelaterte opplevingsprodukt. Sikre at landbruksprofilen blir ein del av marknadsføringa av Ål. Med landbruk meiner me her produksjon av mat og andre jord- og skogbruksprodukt. Ål er den største husdyrkommunen i Buskerud og den største landbrukskommunen i Hallingdal, med nesten 200 bruk i drift, dekar jordbruksareal i drift og store skogsog utmarksressursar. Dei fleste gardane i Ål er for små til å gje heiltidsarbeidsplassar. Me ser ein nedgang talet på gardsbruk i drift og det er ein fare for at me er på veg inn i ein periode med mindre tilgang på mat, særleg mjølkeprodukt. Difor er det også grunn til å tru at dei bøndene som satsar på utvikling av eigen arbeidsplass, kan bli av større verdi framover. Ål kommune vil arbeide for at landbruket i Ål, med spesiell vekt på satsing innan mjølkeproduksjon, skal bli ei vekstnæring. Lokale landbruksmarknader har opplevd ein renessanse i mange land dei siste åra. Med den styrken landbruket har i Ål, ligg forholda til rette for meir produksjon for lokalt sal, kanskje også for direkte sal av landbruksprodukt og -tenester herifrå i andre område. Eit samarbeid og eit godt samarbeidsklima mellom grunneigarar og reiselivsnæringa er også eit vilkår for oppkøyring av skiløyper, rydding av turstigar og andre tiltak for å leggje forholda til rette for at reiselivet skal kunne bruke utmark. Ål kommune er svært oppteken av ta vare på stølsdrifta i kommunen. Stølsdrift og fjellbeite er ein viktig del av kulturen og identiteten til fjellbygda. Aktiv stølsdrift gjev liv i fjellet samstundes som beiting og slått hindrar attgroing. Både fastbuande og turistar set pris på at det framleis er stølsdrift i fjella våre. Hallingkultur og landbruket er viktig i Ål. Sentrumsnære områder på Sundre har lang tradisjon for handel, og det ligg her godt til rette for å utvikla til ein sentral marknadsplass for Hallingkultur, Hallingprodukt, mat, hytte- og friluftsrelaterte produkt og opplevingar i Hallingdal. Strategi: Årleg støtte 2-3 større investeringar som får tilskot frå Innovasjon Norge. Støtte tiltak hjå aktive gardbrukarar som utløyser SMILmidlar. Støtte nydyrking der godkjend dyrkingsplan ligg føre. Arbeide for å oppretthalde bu- og driveplikt på gardane. Styrka marknadsføring av lokale landbruksprodukt og tenester. Aktivt arbeid frå kommunen i samarbeid med næringa for å utvikle tilbod om nye produkt og tenester. Motivere og leggje til rette for lokale landbruksmarknader. Støtte oppunder Nortura sitt anlegg på Gol. 12 Foto: Ål Utvikling AS

13 Satsingsområde 5: Sundreby 2030 ÅL SOM BAST-KOMMUNE = (Bu arbeid - service og trivsel) MÅL Ål skal vera ein god stad å bu. Ål skal vera innovativ og framtidsretta. Ål skal skape og trygge arbeidsplassar. Ål skal skape attraksjonskraft. Ål skal ha god infrastruktur. Sundreby 2030 er vår felles visjon, mål og strategi for ei berekraftig utvikling av Sundre og Ål sentrum. Denne utviklinga skal samlast i innsatsområde som skal styre utviklinga mot dei mål som er sett av innsatsgrupper som har både evner og vilje til å gjera jobben. Sundreby 2030 er dei einaste langtidsplanane som er forankra i heile Ål-samfunnet. Sundreby 2030 er eit handlingsorientert program, med årlege gjennomførbare handlingsplanar. Sundreby 2030 går utover tradisjonell planlegging og er utvikla for å løyse sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringar i ein integrert og kreativ måte. Det er Ål sitt program, ikkje berre politikarar og kommuneadministrasjon, men alle Ålingane. For mest effektivt å oppnå visjon og mål, må programmet være eigd og aktivt støtta av dei personer som bur, arbeider og trivast her. Sundreby 2030 skal vera med å samle innsatsen mot dei utfordingar Ål samfunnet står framfor i nær framtid. Programmet skal formulere fellesskapets visjon og mål og skal gi innspel til eit breiast mogleg beslutningsgrunnlag på Ål si framtid. Eit velfungerande og moderne sentrum er nøkkelen til at det framleis vil være attraktivt og rett å oppretthalde variert busetnad i grendene. Det er særs viktig at kommunen held fram med å være ein attraktiv tilrettelegger overfor verksemder som bidrar til å komplettere Ål som ein handels- og servicestad. Tidsriktig Infrastruktur og god sentrumsplanlegging er ein føresetnad for å skape eit attraktivt lokalsamfunn. Sentrumsutvikling skal difor stå sentralt på kommunens agenda. Strategi: Utvikling av Ål sentrum Tilrettelegging for sentrumsnær busetting og gode oppvekstvilkår Tilrettelegging for arbeid og fritid i Ål sentrum Utnytting av naturen i og kring sentrum Strategiane vert følgd opp av innsatsområde og hundrevis av små og store prosjekt, enkelttiltak og handlingar. Vesentlig for Sundreby 2030 er at dei tiltak me utfører og har tenkt å utføre vert dokumentert, ført inn i planane og omsett til handling når dette er naturleg. 13 Foto: Heidi Oskam

14 4. Virkemiddel og bruk av desse Ål kommune har fleire verkemiddel til rådvelde i arbeidet med næring og utvikling: planverk, lover og regelverk, kommunale tenester, næringspolitikk og tilskotsordningar. Dei må nyttast strategisk og planmessig for å nå måla. I tillegg kan kommunen spele på eksterne aktørar og samarbeidspartar Planverk Kommuneplanen for Ål, som SNP er ein del av, viser korleis kommunestyret i Ål ynskjer at innbyggjarar, næringsliv, politikarar og kommuneadministrasjonen saman skal skape eit attraktivt lokalsamfunn med eit rikt og variert kultur- og næringsliv og ein trygg oppvekst og alderdom. Kommuneplan for Ål er overordna andre kommunale planar. SNP byggjer til ein kvar tid på denne. I tillegg legg ein, kommunens plan for profil og omdømme og Sundrebyprogrammet, til grunn ved rullering av SNP Lover og regelverk Ål kommune ynskjer å vera pårekneleg og løysingsorientert, gje rask og korrekt handsaming og nytte det handlingsrom lovverket gjev. Det viktigaste regelverket me må halde oss til i samband med næringsutvikling er: Plan- og bygningslova, Forureiningslova, Jordlova, Konsesjonslova, Odelslova, Skogbrukslova 4.3. Kommunale tenester- Ål ein næringsvennleg kommune Ål skal vera ein næringsvennleg kommune. Med dette meiner me at kommunen skal yte tenester som næringslivet er nøgd med: høvelege krav og forventingar, rask sakshandsaming, god rådgjeving og informasjon m.m. Næringslivet kan rekne med at kommunen legg til rette for at næringsdrivande kan få rettleiing og rask avklaring av naudsynte godkjenningar for å utvikle verksemda og/eller starte ny verksemd. I tillegg kjem gode kommunale tenester som barnehage, skule, helse, vassforsyning, vegvedlikehald og kulturtilbod for å sikre bu-lyst og dermed tilgang på kvalifiserte arbeidstakarar. Tilgang på leigebustadar, bustadar til sals, bustad- og næringstomter som ein viktig føresetnad for næringsutvikling. Ål kommune kan i næringsarbeidet vere pådrivar, samtalepartnar, rettleiar, samarbeidspartnar, osb, og kan yte ressursar, men det må aldri vere tvil om at arbeidsplassane blir skapt av og for næringslivet. Kommunen ynskjer å samarbeide om å stimulere til prosjekt og tiltak med forankring i eit utviklingsorientert næringsliv, og fremje samarbeid mellom offentlege og private aktørar. Difor vil kommunen støtte dei verksemdene og dei prosjekta som har eit utviklingspotensial i tråd med målsetjingane, og som sjølve ynskjer å realisere potensialet sitt Kommunale innkjøp Kommunale innkjøp utgjer betydelege summar, og kommunen kan vera ein viktig kunde for delar av næringslivet. I samband med avtaler om innkjøp skal kostnad, tilgjenge og service vektast ut frå eit lokalt perspektiv. Ein skal og ta omsyn til indirekte verknader, slik som arbeidsplassar, skatteinngang og bevaring av verdiskapinga i lokalsamfunnet gjennom lokalt eigarskap. Det vil vera naturleg å samarbeide med dei andre Hallingdalskommunane når ein lyser ut anbod på kommunale innkjøp, men større einingar, som t.d. BTV, bør og nyttast der dette er mest formålsteneleg i høve til kriteria over Bruk av fond Ål kommune har følgjande fond: næringsfond, jordbruksfond, fiskefond, viltfond og arrangementsfond. Det dominerande er næringsfondet eller kraftfondet. Kommunestyret i Ål har gjennom denne planen vedteke ein handlingsregel for kor stor del av kraftinntektene til Ål Kraftverk KF som skal brukast til langsiktig næringsbygging for å sikra skatteinntekter og busetnad i framtida.ål kommunestyre vedtek årleg kor stor del av kraftinntektene som skal nyttast til næringsbygging. Grunnlaget for bruken av midlane er at Kommunestyret i samband med rullering av Strategisk næringsplan og godkjenner nye retningsliner for næringstilskot. 14

15 Foto: Ål Utvikling AS 5. Andre viktige aktørar 5.1. Næringslivet I arbeidet med næringsutvikling i kommunen har næringslivet sjølv ansvar for utvikling av eiga verksemd. Det er næringslivet sjølv som må skapa nye arbeidsplassar. Verksemdene bør difor bidra til og initiere bransjemessig samarbeid, for å sikre og styrke fagmiljøa innan dei ulike bransjane Ål Utvikling AS Ål Utvikling AS skal utvikle, leggje til rette for og marknadsføre tilbod som Ål-samfunnet har, med sikte på at auka kjennskap og aktivitet vil styrke næringslivet og gjere Ål til ein betre kommune å bu i. Selskapet skal ikkje ha erverv til formål. Arbeidsoppgåvene/tiltaka skal i stor utstrekning vera til nytte for aksjonærane, men og for Ål i sin heilheit. Visjon: Maksimal nyskaping og utvikling av næringslivet i Ål. Forretningsidè: Selskapet skal vera eit samarbeidsorgan som skal ha som målsetting å synleggjere og fremje kvalitetane i Ål-samfunnet. Mål: Styrke næringslivet og gjere Ål til ein betre kommune å bu, arbeide og feriere i Hallingdal Etablerersenter Hjå Hallingdal Etablerarsenter kan personar få etablerarhjelp og annan bedriftsrådgjeving. Dei som har ein forretningsidé, ynskjer å starte eige firma, eller treng hjelp til finansiering kan få gratis rådgjeving der. Ål kommune vil satse vidare på etablerarsenteret både økonomisk og ved å sende moglege etablerarar dit for rådgjeving Papirbredden Innovasjon Ål kommune er medeigar i innovasjonsselskapet Papirbredden Innovasjon (PI) i Drammen. Dette er eit innovasjonsselskap for Buskerud, som har satsingsområde som er særs like Ål kommune sine satsingsområde. Med det å vera eigar i PI har Ål kommune ein klar målsetnad om at selskapet skal vera med å skape suksessar og synlige resultat lokalt, regionalt og nasjonalt. Gjennom eigarskap kan Ål kommune bidra til og bli en viktig part i suksessane. Ål kommune har gjennom eigarskap og fått plass i selskapets styre Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune Innovasjon Norge har eit omfattande tilbod av produkt og tenester retta mot norsk næringsliv, og særskilt entreprenørar og små og mellomstore verksemder. Utviklingsavdelinga i fylkeskommunen sitt virkefelt er omfattande og kan gjelde t.d. nyskapingsprosjekt, samfunnsomstilling, næringslivsorientert transport, infrastrukturplanlegging, stadutvikling og kulturbaserte tilbod. Ål kommune skal vera døropnar og freiste å få størst mogleg del av utlyste midlar til nytte i Hallingdal/Ål Regionrådet Regionrådet er eit politisk samarbeidsorgan for dei seks kommunane i Hallingdal. Ordførarane i Hallingdal utgjer regionrådet, som skal vera eit samarbeids- og interesseorgan for deltakarkommunane. Det skal arbeide for å utvikle regionen med særleg vekt på nokre prioriterte satsingsområde og det skal ta vare på regionen sine interessene andsynes fylke, stat og andre organ på region-, fylkes- og riksplan. Ål kommune har som ambisjon å styrke eigne satsingsområder ved å vera medeigar i PI. PI har nettverk og kompetanse som kan bidra til ytterligare styrking av Åls satsingsområder og har spisskompetanse på næringsutvikling i kombinasjon med offentlig sektor og kunnskapsaktørar. 15

16 Ål kommune Torget 1, 3570 Ål Tlf: REDAKSJON: Are Fosse - Næringskonsulent GRAFISK PRODUKSJON OG DESIGN: Heidi Oskam, Ål kommune

Strategisk Næringsplan for Ål kommune 2013-2016

Strategisk Næringsplan for Ål kommune 2013-2016 Strategisk Næringsplan for Ål kommune 2013-2016 Vedteke i K-styret 15.11.2012 Innhald Strategisk Næringsplan for Ål kommune 2013-2016 1. NÆRINGSKOMMUNEN ÅL... 3 1.1.Strategisk næringsplan... 3 1.2. Kva

Detaljer

Ål kommune Profil 2010-2030 KULTURKOMMUNEN ÅL Ål byggjer profilen sin kring kultur og helse Plan for profil og omdømmebygging 31.05.10.

Ål kommune Profil 2010-2030 KULTURKOMMUNEN ÅL Ål byggjer profilen sin kring kultur og helse Plan for profil og omdømmebygging 31.05.10. Ål kommune Profil 2010-2030 KULTURKOMMUNEN ÅL Ål byggjer profilen sin kring kultur og helse Plan for profil og omdømmebygging 31.05.10. Side 1 av 13 1 Innleiing Arbeid med prosjektet Profil- og omdømmebygging

Detaljer

Ål Venstre. Ål Venstre

Ål Venstre. Ål Venstre Ål Venstre Ål Venstre program 2007-2011 Betre Miljø Eit godt miljø skapar trivsel for fastbuande og tilreisande. Ei berekraftig utvikling vil vere avgjerande for livsgrunnlaget for dei som kjem etter oss.

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019

Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Politisk program for Jølster KrF 2015-2019 Jølster har vakker og særmerkt natur; vatn og elv, daler og lier, fjell og bre. Jølster er strategisk plassert i fylket der Skei er eit naturleg knutepunkt for

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, tlf. 32 08 50 00 eller postmottak@aal.kommune.no

Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, tlf. 32 08 50 00 eller postmottak@aal.kommune.no MØTEINNKALLING Næringstyret Dato: 16.10.2013 kl. 9:00 Stad: Ordføraren sitt kontor, Tingstugu Arkivsak: 13/00013 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, tlf. 32 08 50 00 eller

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

Program for. Årdal Venstre

Program for. Årdal Venstre Program for Årdal Venstre for perioden 2015-2019 Venstre prioriterar Unge fyrst. Årdal Venstre vil vera eit tydeleg alternativ i kommune politikken. Vår visjon er å gjera Årdal meir attraktiv som vertskommune.

Detaljer

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013

Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Regionalt bygdeutviklingsprogram i Rogaland 2013 Rogaland skognæringsforum 1 1. Innleiing Arbeidet med Regionalt bygdeutviklingsprogram er forankra i Meld. St. 9 (2011-2012) Landbruks- og matpolitikken.

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

Hemsedal KRF Program 2015-2019

Hemsedal KRF Program 2015-2019 Hemsedal KRF Program 2015-2019 HEMSEDAL KRF MEINER AT: - Hemsedal kommune skal bestå som eigen kommune, og ha gode samarbeidsavtaler med nabokommunane. - det må byggjast gangveg mellom Trøim sentrum og

Detaljer

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE

KOMMUNEPLAN SELJORD KOMMUNE KOMMUNEPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2006-2021 Langsiktig del Vedteke i kommunestyret 15.06.2006 sak nr. 019/06. Seljord kommunen sine langsiktige mål 2006 2021 Strategidel Overordna mål Seljord kommune skal

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Retningsliner for næringstilskot

Retningsliner for næringstilskot Retningsliner for næringstilskot Ål kommune Revidert 2009 Vedteke i K-sak 16/09 1 Innhald Innhald...2 1. Innleiing...3 2. Fond og andre løyvingar til næringsformål..4 3. Bruk av avkastning, konsesjonsavgifter

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ål kommune

Strategisk næringsplan for Ål kommune Strategisk næringsplan for Ål kommune 2017-2020 Side 2 av 13 Kva er Strategisk næringsplan for Ål kommune? Strategisk næringsplan skal vere eit styringsverktøy for ein heilskapleg næringspolitikk. Den

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Kristin Nåmdal FE - 144, TI - &76 17/194 Saksnr Utvalg Type Dato 04/2017 Utval for levekår PS 07.02.2017 Temaplan for barn og unge- oppstartsmelding Saksopplysningar:

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet

Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Vest-Telemarkrådet Møte 17. Mars 2015 Sak 09/2015 Forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet Bakgrunn: Ein legg no fram forslag til årsmelding og årsrekneskap 2014 for Vest-Telemarkrådet.

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017

STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND IKS 20142014-2017 Visjon Me er framoverlent Verdiar Samarbeidsrådet for Sunnhordland er eit opent og ærleg samarbeidsorgan for kommunane i Sunnhordland,

Detaljer

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd.

Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. Regionplan Agder 2020 - RUP 2012 & Setesdal! NB: Bildene i denne presentasjonen kan ikke benyttes videreuten tillatelse fra Setesdal regionråd. SETESDAL SKAL VERE EIN ATTRAKTIV REGION Å BU, GJESTE OG DRIVE

Detaljer

Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud

Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud MØTEPROTOKOLL Næringstyret Dato: 16.10.2013 kl. 9:00 13:00 Stad: Ordføraren sitt kontor, Tingstugu Arkivsak: 13/00013 Tilstades: Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud Møtande

Detaljer

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Torbjørn Guggedal K2 - U64 17/297. Saksnr Utval Type Dato 018/17 Kommunestyret PS

Sakspapir. Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Torbjørn Guggedal K2 - U64 17/297. Saksnr Utval Type Dato 018/17 Kommunestyret PS Sakspapir Sakshandsamar Arkiv ArkivsakID Torbjørn Guggedal K2 - U64 17/297 Saksnr Utval Type Dato 018/17 Kommunestyret PS 21.03.2017 Berekraftig reisemålsutvikling - invitasjon til Suldal kommune som utviklingspartnar

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Omstillingskommune Sauda. Handlingsplan Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7

Omstillingskommune Sauda. Handlingsplan Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7 Omstillingskommune Sauda Handlingsplan 2017 Handlingsplan Sauda omstilling 2017 Side 1 av 7 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Innleiing... 3 2.1 Planverk... 3 2.2 Samfunnsutfordringar... 3 3. Visjon og hovudmål...

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune

Kommuneplanen sin handlingsdel. Eid kommune Kommuneplanen sin handlingsdel Eid kommune 2014-2017 1 Innhald 1 Bakgrunn... 3 2 Definisjonar... 3 3 Plan og styringssystem i Eid... 4 3.1 Rapportering og evaluering... 4 4 Handlingdel 2014-2017... 5 4.1

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane

Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane Side 1av 5 Saksbehandlar: Karoline Bjerkeset Avdeling: Næringsavdelinga Sak nr.: 12/8363-3 Høyring - Regionalt bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Fylkesdirektøren for næring rår hovudutvalet

Detaljer

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur

6. Natur og miljø; - herunder arealbruk/-forvaltning, universell utforming, infrastruktur SPØRSMÅL VED FOLKEMØTET 25.02.10 I planprogrammet inngår eit kapittel om medverknad frå innbyggarane. Kommunen valte å arrangera ein temakveld der 5 (hovudtema 1,2,3,6og7) av dei 8 hovudtema i planarbeidet

Detaljer

Til veljarane i Tysnes

Til veljarane i Tysnes Til veljarane i Tysnes Tysnes er ein god kommune å bu i. Samfunnet vårt er stabilt og det er trygt å veksa opp og bu i Tysnes. Tysnes Senterparti vil arbeida for at Tysnes også i framtida skal vera ein

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland

Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland 2014 Kort om handlingsprogrammet Årleg handlingsprogram som er tufta på «Regional Næringsplan for Hordland 2014 2017». Vedtatt av fylkesutvalet 20. februar.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering

Mellom bakkar og berg. Felles oppsummering Mellom bakkar og berg Felles oppsummering Mål for seminaret Føremålet er å etablere ein arena for dialog om berekraftig og miljøtilpassa bustad- og stadutvikling i bygdemiljø. Seminaret skal auke kunnskapen

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre

Vaksdal Venstre. «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Vaksdal Venstre «Venstre er det grøne og liberale alternativet i Vaksdal» Tommy Svendsson Ordførarkandidat for Venstre Eit liberalt Vaksdal Næring og nyskaping Venstre vil legge betre til rette for næring

Detaljer

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan

Prosjektplan. Bustadpolitisk handlingsplan Lærdal kommune Prosjektplan for utarbeiding av Bustadpolitisk handlingsplan 2018-2027 Prosjektfase: Hovudprosjekt Ein bustadpolitisk plan er er eit politisk styringsverktøy som fastset mål, tiltak og prioriteringar

Detaljer

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?»

tirsdag 16. april 13 «Brød av sirkus?» «Brød av sirkus?» Bakgrunn Om lag halvparten av dei arbeidsplassane vi har om ti år, er enno ikkje skapt. Å la gode idear vekse fram er ei sikker investering for verdiskaping i framtida Innovasjon og omstilling

Detaljer

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009.

Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane. Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Program Opplevingsnæringar Sogn og Fjordane Retningslinjer for søknad om tilskot frå programmet 2009. Fylkesplanen 2005-2010 Program opplevingsnæringar - utlysing av midlar Program opplevingsnæringar er

Detaljer

Strategisk plan - eit vik0g verktøy for regionalt samarbeid? Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Regionrådet for Hallingdal

Strategisk plan - eit vik0g verktøy for regionalt samarbeid? Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Regionrådet for Hallingdal Strategisk plan - eit vik0g verktøy for regionalt samarbeid? Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Regionrådet for Hallingdal HALLINGDAL EIN FELLES BU- OG ARBEIDSMARKNADSREGION Inn Ut Flå 47 77 Nes 140 364 Gol

Detaljer

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane Befolkningsutvikling Endring i næringsstruktur Skapa nye arbeidsplassar Arbeidskraft Kva type arbeidskraft Kva gjer me?

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Godt samspel. Vidare prosess etter at arbeidsgruppa har fullført sitt arbeid:

Godt samspel. Vidare prosess etter at arbeidsgruppa har fullført sitt arbeid: Godt samspel På dialogmøte 19. juni 2014 gjekk ein gjennom kva som skal vera grunnlaget for Godt samspel i Fusa kommune. Det var 3 grupper med politikarar, tillitsvalde og administrasjon utgjorde kvar

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Program for Masfjorden Venstre

Program for Masfjorden Venstre Program for Masfjorden Venstre for perioden 2015-2019 Verdiskaping for framtida. Masfjorden har ein variert og vakker natur som gjev alle høve til gode opplevingar. Kommunen har i dag gode oppvekstvilkår

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012

Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 Grunnlagsdokument for samarbeid mellom Helse Bergen, Haraldsplass og dei 22 kommunane i lokalsjukehusområdet. Oppfølging av Samhandlingsreforma 2012 1 Utfordringane og målsettinga med arbeidet Det overordna

Detaljer

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12

Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Kultur- og oppvekstutvalet 15.05.2012 020/12 Bystyret 07.06.2012 060/12 Sakshandsamar: Margit Drivenes Kløvfjell Arkiv: K2-C00, K2-A10 Objekt: Arkivsaknr 12/848 KULTURPROGRAM

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN

REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN REGIONRÅDET NORDHORDLAND IKS STRATEGISK PLAN 1 INNHALD 1. INNLEIING 3 2. DET SOM ER MOGELEG OG DET SOM UTFORDRAR 5 3. FØREMÅLET MED REGIONRÅDET 6 4. STRATEGISKE VAL 7 4.1 MARKNADSFØRING AV REGIONEN....

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

INVITASJON. Kommunikasjonsstrategi. Kva meinar de er viktig? Til alle medarbeidarar i Jølster Kommune

INVITASJON. Kommunikasjonsstrategi. Kva meinar de er viktig? Til alle medarbeidarar i Jølster Kommune INVITASJON Til alle medarbeidarar i Jølster Kommune Kva meinar de er viktig? De er inviterte til å utforme kommunen sin nye kommunikasjonsstrategi Kommunikasjonsstrategi Jølster kommune 2015-2018 KVIFOR

Detaljer

SOGN driftig raus ekte

SOGN driftig raus ekte SOGN driftig raus ekte Regionalplan for splan 2013-2014 Næringsutvikling Fylkesgrenser grenser hinder eller utvikling? Sogn skal styrka seg som region og bli interessant for nye etableringar. må bli meir

Detaljer

Planstrategi for Balestrand kommune

Planstrategi for Balestrand kommune Planstrategi for Balestrand kommune 02.05.2017 Planstrategi Etter plan og bygningslova skal ein gjennom arbeidet med ein kommunal planstrategi drøfte kommunens strategiske val knytt til samfunnsutvikling.

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997

Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Hovden del2 reguleringsplan frå 1997 Kvifor Utgangspunktet var behovet for revisjon av Hovden del 2 (1997) Målsetting for planarbeidet. Føremålet med planen er å disponere areal og ressursar på Hovden

Detaljer

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling.

Strategi Bygge politisk og administrativ kunnskap og kapasitet til å drive påverknadsarbeid og strategiutvikling. Vedteken i Sogn regionråd 31. mars 2017 Handlingsplan 2017 1 Næringsutvikling Etablering av nye og vekst i eksisterande private og offentlege verksemder i regionen. Regionen skal ha eit samhandlande og

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR.

SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. SAK 23/15 SØKNAD OM TILSKOT, «FÅRESTILLING» - NASJONALT SENTER FOR ULL OG FÅR. Saksopplysning Hallingdal Næringshage søkjer på vegne av involverte interessentar om kr. 180.000 til utgreiing av ein arena/lokalitet

Detaljer

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver

Bustadplan og-utvikling i Sogn. Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Bustadplan og-utvikling i Sogn Husbanken som samarbeidspart Olav Ohnstad seniorrådgiver Husbankens rolle er å supplere Ikkje en generell bustadbank Regjeringens viktigste reidskap til å oppnå målsetningar

Detaljer

PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE,

PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, SAK 48/14 PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, 2015 2016 Saksopplysning Buskerud fylkeskommune har sidan 2004 hatt partnarskapsavtale og gjennomføringsavtale med regionråda i Buskerud. Tidlegare

Detaljer

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019

Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Barnehageplan for Vinje kommune 2015-2019 Vedteken i Kommunestyret, sak 14/82, 11.12.2014 Planen er eit overordna politisk vedteke dokument for barnehagane i Vinje kommune. Planen inneheld felles satsingsområde

Detaljer

- Offentleg planarbeid

- Offentleg planarbeid - Offentleg planarbeid Jens Harald Garden, Hordaland fylkeskommune, Kultur- og idrettsavdelinga med arbeidet innan idrett, fysisk aktivitet ktiitt og friluftsliv filftli er å skape ein aktiv kvar dag ved

Detaljer

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE

FÅ FART PÅ SVEIO ME TEK SVEIO VIDARE KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE FÅ FART PÅ SVEIO KUNNSKAP OG KVALITET I SKULEN. GOD FOLKEHELSE I ALLE LEDD. GODE KLIMALØYSINGAR. EIT GODT ARBEIDSLIV FOR ALLE ME TEK SVEIO VIDARE Sveio.arbeiderparti.no SKULAR OG BARNEHAGAR I SVEIO SKAL

Detaljer

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam

Fjordportalen. Møteplass for verdsarven. Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet. v/arve Tokvam Fjordportalen Møteplass for verdsarven Sentrum for natur- og kulturbasert næring og aktivitet v/arve Tokvam Idé og formål Ideen med Fjordportalen spring ut frå ein visjon om å medverka til styrking og

Detaljer

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014

Regional Næringsstrategi for Hardanger. Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Regional Næringsstrategi for Hardanger Hardangerkonferansen, torsdag 13. november 2014 Bakgrunn Initiativ frå Hardanger Næringsråd Vedtak i Hardangerrådet Prosjektleiing frå Næringshagen i Odda Styringsgruppe

Detaljer

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling

FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling FROKOSTMØTE 12. JANUAR 2016: Informasjonsmøte om RDA-midler - næringsretta midler til regional utvikling Arnt Sommerlund Daglig leder i Aukra Næringsforum E-post: arnt@aukra-naeringsforum.no Mobil: 900

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

REGIONALE IDRETTSANLEGG

REGIONALE IDRETTSANLEGG SAK 53/13 REGIONALE IDRETTSANLEGG Saksopplysning I sak 49/13, eventuelt var eit punkt regionale idrettsanlegg, der det vart gjort slikt vedtak: Til neste møte i Regionrådet skal dagleg leiar har førebudd

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

ETNE VENSTRE

ETNE VENSTRE ETNE VENSTRE 2015 2019 Vår visjon Etne endrar seg. Me møter nye utfordringar. Etne Venstre vil sikra eit godt lokalsamfunn ved å løysa morgondagens utfordringar i dag. Korleis Det gjer me ved å skapa fleire

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing.

Kommunikasjonsstrategi og målsetjing. Rådmannen 2014/499-1 19.02.2014 og målsetjing. 1.0 1.1 Overordna kommunikasjonsstrategi sin kommunikasjonsstrategi skal vera tufta på kommunen sin overgripande målsetjing. I vedteken kommuneplan lyder

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

Ei god framtid for alle!

Ei god framtid for alle! Demokrati og politisk styring Ei god framtid for alle! * At kommunereforma skal tuftast på frivilligheit og fakta Senterpartiet har som grunnhaldning at samanslåing av kommunar skal vere frivilleg. Vi

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

Referat frå MINTA møte

Referat frå MINTA møte Referat frå MINTA møte Dato: 15.12.2010 Deltakarar: NM på ski v/tore, Fleischer`s Hotel v/knut, Vossa Jazz v/ Trude, Voss kommune v/gunnhild, Festival Voss v/torgunn, VM2013 v/kristin,ekstremsportveko

Detaljer

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN

Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Ål kommune PLANSTRATEGI 2013 2016 PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN Høyringsframlegg 22. juni 2013 FORORD Planstrategi Kommunane har etter Plan- og bygningslova 10-1 plikt til å utarbeide og vedta

Detaljer