Ål kommune. Strategisk Næringsplan Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ål kommune. Strategisk Næringsplan 2013-2016. Foto: Heidi Oskam. Foto: Heidi Oskam"

Transkript

1 Ål kommune Foto: Heidi Oskam Strategisk Næringsplan Foto: Heidi Oskam Vedteken i kommunestyret

2 Innhald 1. Næringskommunen i Ål 1.1 Strategisk næringsplan Kva er strategisk næringsplanlegging Plan for profil og omdømme Kommuneplan for Ål 5 2. Strategi 2.1 Strategiske mål Overordna strategi Handlingar, Innsats av økonomiske ressursar 7 3. Satsingsområde, Strategiar og Mål 3.1 Generelt Satsingsområde Virkemiddel og bruk av desse 4.1 Planverk Lover og regelverk Kommunale tenester- 14 Ål ein næringsvennleg kommune 5. Andre viktige aktørar 5.1 Næringslivet 5.2 Ål Utvikling AS 5.3 Hallingdal Etablerarsenter 5.4 Papirbredden Innovasjon 5.5 Innovasjon Norge og Buskerud fylkeskommune 5.6 Regionrådet

3 1. Næringskommunen i Ål 1.1.Strategisk næringsplan Den første strategiske næringsplanen for Ål kommune (SNP) gjaldt for perioda , dei neste for og Denne planen er for perioda Strategisk næringsplan skal vere eit styringsverktøy for ein heilskapleg næringspolitikk og vere grunnlag for dei prioriteringar kommunen gjer i planperioden. I tillegg gir det aktørane innafor næringslivet signal om kva for prioriteringar kommunen legg til grunn for vidare utvikling. Ål kommune definerer si rolle til å vera med å leggja til rette for næringsutvikling generelt og på dei områda som er vedtekne i planen spesielt. Dette vert gjort gjennom økonomisk støtte, rådgjeving, politisk arbeid, kommunale investeringar og sakshandsaming og plan- og rammeverk. Næringslivet har vore med på å leggja basis for SNP gjennom høyring. Ål Utvikling AS er den sentrale aktøren i møtet mellom næringsliv og kommune. Når det gjeld landbruket, som pr. i dag er lite med i Ål Utvikling, samarbeider kommunen med faglag og interesseorganisasjonar. Den strategiske delen av planen gjeld for 4 år, medan handlingsprogram skal reviderast årleg i samband med budsjetthandsaminga. Visjon og hovudmål kan reviderast samstundes med kommuneplanen, ein gong i kvar kommunevalperiode. Med strategisk meiner me at planen har klart definerte mål og klare konkrete tiltak for å nå måla. Visjonen skal vera ei samlande og motiverande målsetjing me kan strekke oss etter. Hovudmålet skal gje retninga for kor me vil, det skal vera langsiktig og målbart med tanke på gjennomføring. Arbeidet med rullering av Strategisk Næringsplan har vorte leia av næringsstyret med følgjande medlemmer: Ivar Brevik, ordførar og styre leiar i næringsstyret Harald Varlid, kommunestyremedlem og styremedlem i næringsstyret Inge Løkensgard, representant frå næringslivet og styremedlem i næringsstyret Kari Grete Kleivstøl, representant frå næringslivet og styremedlem i næringsstyret Astrid Sonerud, representant frå næringslivet og styremedlem i næringsstyret Kjell Åge Sire, Innovasjon Norge og rådgjevar i næringsstyret Are Fosse, næringskonsulent Ål kommune. I tillegg har fungerande rådmann Karsten Dideriksen, leiar for utviklingsavdelinga Reidun Aaker, kultursjef Hilde L. Bjørnsvik og Jordbruksforvaltar Marit T. Nerol vore med frå administrasjonen. 3

4 1.2. Kva er strategisk næringsplanlegging I planen for perioden vil me innleiingsvis leggja vekt på følgjande moment som viktige grunnlag i planarbeidet: Næringslivet er ein viktig premissleverandør for SNP. Det er bevisst valt ut satsingsområde, strategiar og tiltak. SNP er arbeidd inn i overordna plan/rammeverk for Ål kommune. SNP er sett i lys av regionale, fylkeskommunale og statlege planverk. Verdiskaping og innovasjon er viktig. Satsingar skal passa inn i overordna målsettingar/ strategiar. Næringsfondet til Ål kommune skal støtta valde strategiar Plan for profil og omdømme I pkt 1.3 er det med utdrag frå planen for profil og omdømme, ordrett attgjeve. I planen «Profil og omdømme for Ål kommune » av 2010, er det vedteke at det bærande omgrepet skal vere: Kulturkommunen Ål Kultur Helse Kommunen er helsekommunen i dalen, med Hallingdal Sjukestugu som den sentrale institusjonen. I samband med gjennomføring av samhandlingsreforma vil me (saman med dei andre kommunane i Hallingdal) utvikle Hallingdal Sjukestugu til Hallingdal lokal-medisinske Senter. Ål har eit omdøme som Kulturkommunen i Hallingdal. Dette vil me byggje vidare på, og det skal omfatte alle sider ved eit utvida kulturomgrep, i denne planen nemnd som kreative næringar. Det er skapt 150 nye arbeidsplassar i perioden Reiselivsnæringa er utvikla vidare etter ein naturog miljøprofil Det er lagt til rette for å auke talet på varme senger i kommunen Talet på gardar og stølar i drift er oppretthalde Vi har attraksjonar for fastbuande og besøkande heile året Grøn omsorg, sunn livsstil og god tilrettelegging for menneskje med nedsett funksjonsevne Helse, kultur, forsking og utvikling gjev nye arbeidsplassar. Trivsel for fastbuande og besøkande Grøn infrastruktur med løyper, vegar, stigar og bussar Gode og store arrangement styrkar profil og arbeidsplassar, og gjev auka trivsel Det er satsa målretta på vidare utvikling av Ål som kulturbygda Gode offentlege tenester, med særleg vekt på friskliv, førebygging, helse og omsorg. Ål er i 2030 kjent for Trivsel og ein god stad å vekse opp og bu i Kulturbygda og kommunen, som både tek vare på tradisjonar og er nyskapande Gode og store arrangement Ein tidsmessig og framtidsretta kommune, samtidig som ein tek med seg tradisjonar og særtrekk Eit reiseliv som er tufta på helse, kultur, natur, miljø og livsstil Aktivt friluftsliv Ein sterk energikommune som nyttar kraftinntektene på ein målretta måte. Grøn infrastruktur (miljø, klima, låge utslepp) Vitale og gjestfrie gardar og stølar Framifrå kultur- og helsetilbod. Det vil vere ein styrke for næringslivet å byggje profil og tiltak på omgrepa kultur og helse. Viktige mål for utviklinga fram til 2030 er: Ål kommune har 5000 innbyggjarar i 2030 Kommunen er attraktiv for unge og barnefamiliar Vi har fyrtårn og attraksjonar som gjer unge stolte av bygda si Kulturlandskapet er teke vare på Den fysiske infrastrukturen er godt utbygd Energi, natur, miljø, helse og kultur har høg prioritet Det er etablert miljø for forsking og utvikling knytt til helse, kultur, IKT og media. 4

5 1.4. Kommuneplan for ÅL I pkt 1.4 er det med utdrag kommuneplanen for Ål, ordrett attgjeve. Strategisk næringsplan byggjer på det fundament som er lagt i kommuneplanen for perioden Pkt 3.6 omhandlar næringsutvikling. 3.6 I Ål vil me styrke optimismen og evna til gjennomføring hjå næringslivet Det overordna målet for næringsutviklinga i Ål fram mot 2018 er at det vert skapt nye arbeidsplassar. Ål skal vera ei næringsvenleg kommune som legg til rette for samarbeid og etablering av arbeidsplassar. Ål skal i framtida ha eit variert og robust næringsliv med evne til berekraftig*) utvikling. 1. Ål skal nytte naturressursane i kommunen og sikre berekraftig* bruk av dei. *)Med berekraftig meiner Ål kommune ei utviklingsom tilfredsstiller da gens behov utan å øydeleggje vilkåra for at framtidige generasjonar kan få tilfredsstilt sine behov, ved å ta omsyn til: Berekraftig produksjon og ressursforvalting Redusert ressursforbruk Auka bruk av fornybare ressursar Grøn innkjøpspolitikk Attbruk og attvinning Difor skal kommunen: 1. Yte tenester som næringslivet er nøgd med: rask sakshandsaming, god rådgjeving og informasjon, realistiske krav og forventningar m.m. 2. Stimulere til ei nyskaping og vidareutvikling av næringslivet som kan skape arbeidsplassar og som kan sikre variert og robust næringsliv uavhengig av bransje. 3. Leggje til rette for å styrke utviklingsevna og utviklingskompetansen hjå næringsliv, politikarar og administrasjon. 4. Ta initiativ til og støtte samarbeid og nettverksbygging i næringslivet og mellom kommune, andre offentlege etatar og næringslivet. 5. Stimulere til eit landbruk som driv berekraftig ressursforvalting, gir auka verdiskaping og som produserer og vidareforedlar varer og tenester av høg kvalitet. 6. Sørge for at det til ei kvar tid er ledige næringstomter av forskjellig type. 7. Støtte og vidareutvikle regionale fellestiltak som t.d. Hallingdal etablerarsenter, Hallingskog m fl 8. Ved bruk av næringsfond prioritere tiltak som skapar arbeidsplassar og ein robust næringsstruktur i kommunen. 9. Ved bruk av jordbruksfond vektleggje sysselsetjingseffekten og prioritere personar som har landbruk som yrke, samarbeidstiltak og samdrift. 10. Tilretteleggje for å vidareutvikle Ål som arrange mentskommune. 11. Leggje til rette for at turistverksemder kan skape fleire varme senger. 12. Fremje bruk av bioenergi og anna ny fornybar energi. Foto: Ole J. Brye 1 Dyrka og dyrkbar mark, beite, produktiv skog, verdfulle naturområde, viktige leveområde for vilt osb 5

6 2. Strategi 2.1. Strategiske mål 2.2. Overordna strategi 2. Ål skal nytte naturressursane i kommunen og sikre berekraftig bruk av dei. Gjennom ein slik strategi skal ein medverke til vekst, innovasjon og knoppskyting i nye og eksisterande bedrifter. 1. Ål skal vere ein næringsvennleg kommune som legg til rette for samarbeid og etablering av arbeidsplassar. Ål skal i framtida ha eit robust næringsliv med evne til berekraftig utvikling. 3. Ål skal nytte konkurransefortrinna ein til ein kvar tid har og prioritera innsats ut frå dette. 2 Den overordna strategien i Strategisk Næringsplan for er å satse tungt på dei områda Ål allereie har konkurransefortrinn. Dette skal medføra konkrete priori-teringar og val av satsingsområde. Det er også viktig å få til god samhandling mellom viktige private aktørar og kommunen. Dyrka og dyrkbar mark, beite, produktiv skog, verdfulle naturområde, viktige leveområde for vilt osb. 6 HOVUDMÅL Ål skal skapa nye innovative og levedyktige arbeidsplassar. Ål skal tryggja eksisterande næringsliv. Ål skal skapa attraksjonskraft. Ål skal drive permanent profilarbeid og omdømmebygging.

7 2.3. Handlingar Innsats av økonomiske ressursar Ål kommune eig Ål kraftverk som gjev inntekter som delvis kan brukast til langsiktig næringsbygging i bygda. Ål kommunestyre vedtek årleg kor stor del av kraftinntektene som skal nyttast til næringsbygging. Det vert laga eit årleg handlingsprogram for å styre innsats mot mål og strategiar. Handlingsprogrammet vert vedteke i kommunestyret. Samspel og samhandling Ål treng god samhandling og eit godt samspel for å få til næringsbygging som kan bety noko over tid. Helseverksemdene i Ål er gode døme på korleis dette kan gjerast langsiktig med samspel mellom fleire aktørar lokalt, regionalt og nasjonalt. Informasjon Næringsbygging og -politikk er viktig for lokalsamfunnet. Det må derfor sytast for god informasjon. For tida er det mange prosjekt som kan ha mykje å seia for bygda vår framover. Det er til dømes svært viktig å ha ein informasjonsstrategi i samanheng med den årlege handlingsplanen for å få best mogeleg medverknad frå næringslivet og Ål samfunnet. Profil og omdømmebygging Gjennom ei styrking av omdømmet, vil Ål framstå som ein meir aktiv deltakar og bidragsytar regionalt og nasjonalt. Eit positivt omdømme har næringspolitisk betyding. Det er mogeleg å auke etterspørselen etter varer og tenester ved å gje kundane betre kjennskap og større kunnskap om Ål. Eit tydeleg og attraktivt bilete av Ål er ein føresetnad for både å behalde og tiltrekkje oss arbeidstakarar, bedrifter, innovasjon, investeringar og tilreisande. Strategi for å oppnå dette: Det skal arbeidast aktivt med måla i plan for profil og omdømme fram mot Ein skal arbeide for å få til partnarskap om profilbygging mellom kommune, næringsliv og organisasjonar. Profilbygging vert ein del av alle politiske planar og planprosessar. Profilbygging vert integrert i arbeidet i næringsliv og organisasjonar. Profilbygging vert ein vesentleg del av næringspolitikk og næringsutvikling. Profilbygging vert arbeida inn i kommunen, næringslivet og organisasjonane sine planar og strategiar. Det vert sett inn ressursar som vert samordna med planverk og strategiar. Næringsstyret har det politiske ansvaret for implementering av desse strategiane. 7

8 3. Satsingsområde, strategiar og mål 3.1. Generelt Politikarar og kommuneadministrasjonen, dvs. tiltaksapparatet i Ål kommune, ynskjer å bidra til at Ål har eit næringsliv prega av optimisme og gjennomføringsevne. Det skal vere eit utval/styre for handsaming av tilskot til næringsutvikling, som gjeld både næringsfond og kraftverkmidlar. Samansetjing av næringsstyret skal i perioden vera 3 representantar frå næringslivet i Ål og 2 politisk valde representantar Satsingsområde Helse og omsorg, forsking og utvikling Kultur- og kreative næringar Reiseliv Landbruk Sundreby 2030 Satsingsområda i denne planen, er ikkje sett opp i prioritets rekkefølgje Overordna prinsipp Ål kommune skal i samarbeid med næringslivet, Hallingdal etablerarsenter, Innovasjon Norge og andre sentrale aktørar aktivt bistå personar som ønskjer å etablere eigen verksemd. Ål kommune skal bistå eksisterande næringsliv i utviklingsprosjekt og nytenking Ål skal framstå og opptre som ein samla kommune. Kommunen skal søkje felles løysingar i saker av lokal karakter og samarbeide med andre kommunar/regionar, der dette synes å ha gjensidig verdi. Kommunal forvaltning og tenesteproduksjon er særs viktig for rammevilkåra til det lokale næringslivet. Kommunens konkurranse- og attraksjonskraft blir sterkare dersom Ål kommune og dei andre sentrale aktørane ytterligare forbetrar sin eigen forvaltning og tenesteproduksjon overfor befolkning og næringsliv. Et viktig virkemiddel for å sikre fokus på infrastruktur, areal-/ eigedomsutvikling og dei andre vertskapsfunksjonane er å vidareutvikle lokale møteplassar, slik at ein god dialog er mogeleg. Dette er arenaer som skal bidra til offensiv dialog mellom privat og offentlig sektor på eit strategisk nivå. Strategi Ål kommune skal ha ei pådrivarrolle Der kommunens ulike aktørar - herunder politikarar, byråkratar, organisasjonsliv, verkemiddelapparat, næringslivet sjølv - kvar for seg eller i samspill utøver påtrykk overfor sentrale myndigheiter for å sikre best mogelege vilkår for næringslivet. Ål kommune skal ha ei tilretteleggarrolle Tilby effektive næringsareal, infrastruktur og næringsvennlige offentlige tenester (forvaltning) overfor det lokale næringslivet, herunder å marknadsføre Ål som ein attraktivt bu- og etablerarstad. Kommunen skal og legge til rette for kontorfellesskap med naudsynt infrastruktur der bedrifter/ næringsdrivande som ynskjer det kan leige seg inn. Bedriftsretta utviklingstiltak Gratis rådgivingstenester frå miljø som eks Hallingdal etablerarsenter og Ål utvikling AS samt rådgiving og gunstig finansiering frå Innovasjon Norge - der det er viktig å unngå uheldige konkurransevridande effektar. Aktive lokale eigarmiljø Kommersielle investeringar inn mot næringslivet gjennom profesjonelle investeringsmiljø eller direkte frå private investorar (bedrifter, institusjonar og enkeltpersonar). Etablerarbistand Rådgiving og annen bistand for å stimulere enkeltpersonar til å starte eigen verksemd. Offentlig sektor - både lokal og regional Pådrivarrolle overfor lokalisering av regionale arbeidsplassar, eks som på Torpomoen. Tilretteleggarrolle ved å stimulere til lokal samhandling mellom offentlige og private miljø. Profilarbeid og omdømmebygging Gjennom å drive kontinuerlig profilarbeid og omdømmebygging vil ein styrka attraksjonsverdien i Ål. Dette skal føra til å: Styrke vitaliteten i næringslivet. Auke tilstrøyminga til Ål i form av både turistar og tilflyttarar. Bidra til styrke optimismen og gjennomføringsevna i Ål. Få fram fyrtårna som Ål skal byggje identiteten rundt. 8

9 Satsingsområde 1: Helse og omsorg, forsking og utvikling MÅL Ål kommune skal vera ei kompetansebedrift innan helse- og omsorg i regionen. Med utgangspunkt i eit forskings- og utviklingsmiljø innan helse og omsorg skal dette byggast ut og utvidast til andre fagfelt og samfunnsområde. Det skal etablerast eit akademisk miljø i Ål som skal tiltrekke seg universitets- og høgskuleutdanna personell med kompetanse innan pedagogikk, veiledning, forsking og utvikling. Ål skal vera i fremste rekke i distrikts-noreg til å nytte elektronisk kommunikasjon i utveksling av kompetanse innan forsking, utvikling og utdanning. Ål skal satse på utvikling som har utgangspunkt i våre konkurransefortrinn innan helse og omsorg. Ein har to pågåande prosjekt som fører til styrking av forsking- og utviklings-miljøet (FoU-miljøet) på dette feltet: Hallingdal FoU-hage Torpomoen Hallingdal FoU-hage skal vera eit miljø for ulike atørar som driv forsking og utvikling. Gjennom ei samarbeidsavtala med Høgskola i Buskerud (HiBu) går Hallingdal FoU-hage inn som ein satellitt til Vitensenteret i Drammen. Utviklingssenteret for sjukeheimar i Buske-rud vil i nært samarbeid med HiBu få sitt hovudkontor på FoUhagen. Det er vidare avtale med HiBu og Universitetet i Oslo om å vidareføre Hallingforsk som ein del av Hallingdal FoU-hage. På denne måten inngår helse og omsorg i ein plattform i verksemda. Målet er at Hallingdal FoU-hage skal få attraktive arbeidsplassar og at ein tiltrekker seg spennande miljø og ressurspersonar også innan andre fagfelt. Dette skal ein få til ved å skape ei attraktiv næringsklynge / samarbeidsarena av offentlege organ, bedrifter og akademia knytt til FoU-hagen på Torpomoen. OFU-prosjektet / Arena Helseinnovasjon Ål kommune er saman med Drammen kommune ein hovudaktør i prosjektet «Intelligente helse- og omsorgsløysingar» som inngår i OFU (Offentlege forskings- og utviklingskontraktar i regi av Innovasjon Norge). Ål kommune sine omsorgstenester skal prøve ut ny omsorgsteknologi hjå ulike brukargrupper. Arena Helse Innovasjon (AHI) er næringslivet sin aktør i dette prosjektet og det er innleia eit nært samarbeid mellom AHI og kommunen. Helseteknologi vil verta ein nøkkel til å kunne få ei berekraftig omsorgsteneste i framtida. Gjennom dette samarbeidet er Ål i fremste rekke i distrikt-noreg til å kunne utnytte tilgjengeleg teknologi. Det er ei målsetjing å trekke lokalt næringsliv med i arbeidet med helseteknologi. Strategi: Kraftsamle på fagutvikling, fagmiljø og forsking innan helse og omsorg på Torpomoen. Delta aktivt i og setje av ressursar til Hallingdal FoUhage og OFU-prosjektet. Delfinansiere prosjekt, husleige og bidra med andre ressursar for dei som etablerer seg i FoU-hagen i prosjektperioden. Søke støtte og utviklingsmidlar frå sentrale instansar. 9 Foto: Torfinn Hallerud, Norsk Luftambulanse

10 Satsingsområde 2: Kultur- og kreative næringar MÅL Ål skal ha ein sentral posisjon i regionen når det gjeld IKT/Media/grafisk/elektronisk kommunikasjon og teknisk kulturproduksjon.. Ål skal vere ein kommune der kulturbasert næring skal utviklast og skape synergiar som gjev vekst til kreative næringar. Vidareutvikle Ål som arrangementsdestinasjon. Ål kulturhus skal vere det regionale kraftsenteret for kultur og kompetansebase for kultur produksjon. Utvikle Ål kulturhus som ei regional næringsklynge for kreative næringar. Det skal etablerast ei ny bedrift pr. år innan fagområdet. Kreativ næring er definert som verksemder som nyttar kulturelle uttrykk i sine produksjonar. Følgjande næringar reknast som kreative næringar: annonse/reklameverksemd, arkitektur, bibliotek/ museum, trykte media, design, film/foto/video, utøvande kunst, musikk, TV/radio. Kulturnæringane utgjer ein aukande del av næringslivet i landet og folk brukar stadig meir pengar på kjøp av kultur. Samhandling mellom kulturtilbydarar, utøvande kunstnarar og det offentlege er i vekst. Ved vidareutvikling av lokalsamfunnet Ål er det viktig med nært samspel mellom kulturliv og næringsutvikling. Profesjonelle kunstnarar har prega bygda i gjennom årtider, og Ål har ei rekkje landskjende kunstnarar og kulturaktørar innafor ei rekkje kulturytringar. Det er viktig for Ål kommune å leggje til rette for at bygda også i åra som kjem kan gje vekstvilkår og kreative rom for det profesjonelle kulturlivet. Dei store arrangementa i Ål er viktige i profilering av lokalsamfunnet Ål og for fastbuande, hyttefolk og andre tilreisande. For lokalt næringsliv og reiseliv gjev desse årlege økonomiske ringverknader på om lag millionar kroner. Strategi: Vidareutvikle Ål kulturhus som regionalt kultursenter. Vidareutvikle den fiberoptiske infrastrukturen i Hallingdal. Utvikle Ål kulturhus som ei regional næringsklynge for kreative næringar. Formalisere samarbeidet med lokale kulturaktørar. Stimulere og vidareutvikle eksisterande arrangement og Ål som arrangementsdestinasjon og nytte dette til omdømmebygging og profilering av Ål. Stimulere til næringsverksemd i skjeringspunktet kultur og næring. Bidra til å vidareføre og forsterke kulturarbeidet som blir drive i kommunen. Ål har den største næringsklynga i regionen når det gjeld IKT/Media/grafisk/elektronisk kommunikasjon. Denne næringsklynga skal vidareutviklast på forretningsområde som er viktig for regionen og utanfor dei område ein byggjer opp spesialkompetanse. Ål kommune er medeigar i selskapet Papirbredden Innovasjon i Drammen, som har kreative næringar som satsingsområde. Ål kulturhus har gjennom 20 år vore ein opplæringsinstitusjon for ungdom som ynskjer å jobbe innan teknisk kulturproduksjon og scenografi (lys, lyd og bilde). Mange av desse Ålingane livnærer seg i vaksen alder innan fagområdet. Det er eit mål å vidareføre denne tenkinga ved å utvikle kulturhuset som ei regional næringsklynge for kreative næringar. 10 Frå Leveld Kunstnartun, Empty stores on empty barns v/knut Brye

11 Satsingsområde 3: Reiseliv MÅL Profilen og satsinga for reiselivet i Ål skal i hovudsak være tufta på natur, kultur og helse slik at det er samsvar mellom reiselivet og Ål sin øvrige profil. Ål skal marknadsførast overfor definerte målgrupper i inn- og utland. At det blir eit tettare og meir formalisert samarbeid innan reiselivsnæringa i Hallingdal. Vidareutvikling av eksisterande aktivitetar og opplevingar samt satsing på å få til nye attraks jonar slik at Ål blir eit meir attraktivt og synleg reisemål. Fleire arbeidsplassar i reiselivsnæringa og tilknytta næringar. Auka fokus på kvalitetssikring, bærekraft og kompetanse slik at næringa vert betre rusta til å møte morgondagens krav og forventningar. Reiselivsnæringa i Ål er prega av små og mellomstore verksemder. Ål har alpin-anlegg, kjelkebakke, skiskyttararena, gode kiteforhold og ca 400 km med merka skiløyper m.m.. Sommarstid bl.a. ei rekkje vandrestigar (Ål52), sykkelstigar, mange fiskevatn og levande stølar. Ål har ca 1700 kommersielle senger og ca 2500 hytter. Kultur, tradisjonar, kulturlandskap, natur og eit nært samarbeid med landbruket gjer at det ligg godt til rette for ei spennande utvikling innafor reiselivet og hytteturismen i Ål. Hytteturismen i Ål står for ca. 50 % av dei årlege overnattingsdøgna i reiselivet. Det gir store ringverknadar både til handel, anna næringsliv og landbruk. Tilrettelegging og tiltak som gjer at Ål blir oppfatta som ein attraktiv hyttekommune med ein gjennomtenkt og positiv hyttepolitikk må derfor prioriterast høgt. Strategi med konkrete tiltak: Auka målretta marknadsføring. Produktutvikling i tråd med natur, kultur og helse. Tettare samarbeid innan reiselivet i Hallingdal. Utvikle nye attraksjonar og aktivitetar med «fyrtårnverdi». Auka samarbeid mellom reiseliv, landbruk, kulturhuset og helsemiljø. Auka satsing på kompetanse og det å ta i bruk nye teknologiske løysingar. Jobbe for breiare forståing av reiselivet sine store ringverknadar til andre næringar. Stimulera hytte- og fjellturisme ved marknadsføring. Vidare satsing på arrangementsturisme då arrangement er av stor verdi for reiselivsnæringa. Det skal satsast vidare på dei konkurransefortrinna, arrangementa og nisjeprodukta som Ål har, og spesielt det som Ål er aleine om å tilby i Hallingdal. Slik vil Ål bli ein attraktiv destinasjon i Hallingdal sjølv om nabokommunar har større aktører og fleire gjester. Det regionale kulturhuset Ål kulturhus er ein svært viktig aktør i denne samanheng. Med auka interesse for helseturisme og rekreasjon bør Ål med sin tyngde innan helse sjå på dette som eit framtidig satsingsområde. Også Ål sin satsing innan FoU bør knyttast mot reiselivet. Ål vil til dømes i komande 4 årsperiode ha eit ekstra fokus på utviklinga av 61 Nord Hallingdal feriepark. Reiselivsnæringa i Ål er avhengig av eit tettare og meir forpliktande samarbeid innan reiselivsnæringa i Hallingdal. Alle i reiselivet i Hallingdal treng eit godt samarbeid og ein tett dialog med Regionrådet for Hallingdal, Buskerud Fylkeskommune og Innovasjon Norge. 11 Frå Bendit Alpinfestival, Ål skisenter

12 Satsingsområde 4: Landbruk MÅL Oppretthalde og helst auke produksjon på flest mogeleg bruk. Fremje eit godt landbruksmiljø. Fremje/ stimulere til eit velhalde kulturlandskap. Meir lokalt sal og vidareutvikling av produkt og tenester frå landbruket. Betra marknadsføring av landbruksrelaterte opplevingsprodukt. Sikre at landbruksprofilen blir ein del av marknadsføringa av Ål. Med landbruk meiner me her produksjon av mat og andre jord- og skogbruksprodukt. Ål er den største husdyrkommunen i Buskerud og den største landbrukskommunen i Hallingdal, med nesten 200 bruk i drift, dekar jordbruksareal i drift og store skogsog utmarksressursar. Dei fleste gardane i Ål er for små til å gje heiltidsarbeidsplassar. Me ser ein nedgang talet på gardsbruk i drift og det er ein fare for at me er på veg inn i ein periode med mindre tilgang på mat, særleg mjølkeprodukt. Difor er det også grunn til å tru at dei bøndene som satsar på utvikling av eigen arbeidsplass, kan bli av større verdi framover. Ål kommune vil arbeide for at landbruket i Ål, med spesiell vekt på satsing innan mjølkeproduksjon, skal bli ei vekstnæring. Lokale landbruksmarknader har opplevd ein renessanse i mange land dei siste åra. Med den styrken landbruket har i Ål, ligg forholda til rette for meir produksjon for lokalt sal, kanskje også for direkte sal av landbruksprodukt og -tenester herifrå i andre område. Eit samarbeid og eit godt samarbeidsklima mellom grunneigarar og reiselivsnæringa er også eit vilkår for oppkøyring av skiløyper, rydding av turstigar og andre tiltak for å leggje forholda til rette for at reiselivet skal kunne bruke utmark. Ål kommune er svært oppteken av ta vare på stølsdrifta i kommunen. Stølsdrift og fjellbeite er ein viktig del av kulturen og identiteten til fjellbygda. Aktiv stølsdrift gjev liv i fjellet samstundes som beiting og slått hindrar attgroing. Både fastbuande og turistar set pris på at det framleis er stølsdrift i fjella våre. Hallingkultur og landbruket er viktig i Ål. Sentrumsnære områder på Sundre har lang tradisjon for handel, og det ligg her godt til rette for å utvikla til ein sentral marknadsplass for Hallingkultur, Hallingprodukt, mat, hytte- og friluftsrelaterte produkt og opplevingar i Hallingdal. Strategi: Årleg støtte 2-3 større investeringar som får tilskot frå Innovasjon Norge. Støtte tiltak hjå aktive gardbrukarar som utløyser SMILmidlar. Støtte nydyrking der godkjend dyrkingsplan ligg føre. Arbeide for å oppretthalde bu- og driveplikt på gardane. Styrka marknadsføring av lokale landbruksprodukt og tenester. Aktivt arbeid frå kommunen i samarbeid med næringa for å utvikle tilbod om nye produkt og tenester. Motivere og leggje til rette for lokale landbruksmarknader. Støtte oppunder Nortura sitt anlegg på Gol. 12 Foto: Ål Utvikling AS

13 Satsingsområde 5: Sundreby 2030 ÅL SOM BAST-KOMMUNE = (Bu arbeid - service og trivsel) MÅL Ål skal vera ein god stad å bu. Ål skal vera innovativ og framtidsretta. Ål skal skape og trygge arbeidsplassar. Ål skal skape attraksjonskraft. Ål skal ha god infrastruktur. Sundreby 2030 er vår felles visjon, mål og strategi for ei berekraftig utvikling av Sundre og Ål sentrum. Denne utviklinga skal samlast i innsatsområde som skal styre utviklinga mot dei mål som er sett av innsatsgrupper som har både evner og vilje til å gjera jobben. Sundreby 2030 er dei einaste langtidsplanane som er forankra i heile Ål-samfunnet. Sundreby 2030 er eit handlingsorientert program, med årlege gjennomførbare handlingsplanar. Sundreby 2030 går utover tradisjonell planlegging og er utvikla for å løyse sosiale, økonomiske og miljømessige utfordringar i ein integrert og kreativ måte. Det er Ål sitt program, ikkje berre politikarar og kommuneadministrasjon, men alle Ålingane. For mest effektivt å oppnå visjon og mål, må programmet være eigd og aktivt støtta av dei personer som bur, arbeider og trivast her. Sundreby 2030 skal vera med å samle innsatsen mot dei utfordingar Ål samfunnet står framfor i nær framtid. Programmet skal formulere fellesskapets visjon og mål og skal gi innspel til eit breiast mogleg beslutningsgrunnlag på Ål si framtid. Eit velfungerande og moderne sentrum er nøkkelen til at det framleis vil være attraktivt og rett å oppretthalde variert busetnad i grendene. Det er særs viktig at kommunen held fram med å være ein attraktiv tilrettelegger overfor verksemder som bidrar til å komplettere Ål som ein handels- og servicestad. Tidsriktig Infrastruktur og god sentrumsplanlegging er ein føresetnad for å skape eit attraktivt lokalsamfunn. Sentrumsutvikling skal difor stå sentralt på kommunens agenda. Strategi: Utvikling av Ål sentrum Tilrettelegging for sentrumsnær busetting og gode oppvekstvilkår Tilrettelegging for arbeid og fritid i Ål sentrum Utnytting av naturen i og kring sentrum Strategiane vert følgd opp av innsatsområde og hundrevis av små og store prosjekt, enkelttiltak og handlingar. Vesentlig for Sundreby 2030 er at dei tiltak me utfører og har tenkt å utføre vert dokumentert, ført inn i planane og omsett til handling når dette er naturleg. 13 Foto: Heidi Oskam

14 4. Virkemiddel og bruk av desse Ål kommune har fleire verkemiddel til rådvelde i arbeidet med næring og utvikling: planverk, lover og regelverk, kommunale tenester, næringspolitikk og tilskotsordningar. Dei må nyttast strategisk og planmessig for å nå måla. I tillegg kan kommunen spele på eksterne aktørar og samarbeidspartar Planverk Kommuneplanen for Ål, som SNP er ein del av, viser korleis kommunestyret i Ål ynskjer at innbyggjarar, næringsliv, politikarar og kommuneadministrasjonen saman skal skape eit attraktivt lokalsamfunn med eit rikt og variert kultur- og næringsliv og ein trygg oppvekst og alderdom. Kommuneplan for Ål er overordna andre kommunale planar. SNP byggjer til ein kvar tid på denne. I tillegg legg ein, kommunens plan for profil og omdømme og Sundrebyprogrammet, til grunn ved rullering av SNP Lover og regelverk Ål kommune ynskjer å vera pårekneleg og løysingsorientert, gje rask og korrekt handsaming og nytte det handlingsrom lovverket gjev. Det viktigaste regelverket me må halde oss til i samband med næringsutvikling er: Plan- og bygningslova, Forureiningslova, Jordlova, Konsesjonslova, Odelslova, Skogbrukslova 4.3. Kommunale tenester- Ål ein næringsvennleg kommune Ål skal vera ein næringsvennleg kommune. Med dette meiner me at kommunen skal yte tenester som næringslivet er nøgd med: høvelege krav og forventingar, rask sakshandsaming, god rådgjeving og informasjon m.m. Næringslivet kan rekne med at kommunen legg til rette for at næringsdrivande kan få rettleiing og rask avklaring av naudsynte godkjenningar for å utvikle verksemda og/eller starte ny verksemd. I tillegg kjem gode kommunale tenester som barnehage, skule, helse, vassforsyning, vegvedlikehald og kulturtilbod for å sikre bu-lyst og dermed tilgang på kvalifiserte arbeidstakarar. Tilgang på leigebustadar, bustadar til sals, bustad- og næringstomter som ein viktig føresetnad for næringsutvikling. Ål kommune kan i næringsarbeidet vere pådrivar, samtalepartnar, rettleiar, samarbeidspartnar, osb, og kan yte ressursar, men det må aldri vere tvil om at arbeidsplassane blir skapt av og for næringslivet. Kommunen ynskjer å samarbeide om å stimulere til prosjekt og tiltak med forankring i eit utviklingsorientert næringsliv, og fremje samarbeid mellom offentlege og private aktørar. Difor vil kommunen støtte dei verksemdene og dei prosjekta som har eit utviklingspotensial i tråd med målsetjingane, og som sjølve ynskjer å realisere potensialet sitt Kommunale innkjøp Kommunale innkjøp utgjer betydelege summar, og kommunen kan vera ein viktig kunde for delar av næringslivet. I samband med avtaler om innkjøp skal kostnad, tilgjenge og service vektast ut frå eit lokalt perspektiv. Ein skal og ta omsyn til indirekte verknader, slik som arbeidsplassar, skatteinngang og bevaring av verdiskapinga i lokalsamfunnet gjennom lokalt eigarskap. Det vil vera naturleg å samarbeide med dei andre Hallingdalskommunane når ein lyser ut anbod på kommunale innkjøp, men større einingar, som t.d. BTV, bør og nyttast der dette er mest formålsteneleg i høve til kriteria over Bruk av fond Ål kommune har følgjande fond: næringsfond, jordbruksfond, fiskefond, viltfond og arrangementsfond. Det dominerande er næringsfondet eller kraftfondet. Kommunestyret i Ål har gjennom denne planen vedteke ein handlingsregel for kor stor del av kraftinntektene til Ål Kraftverk KF som skal brukast til langsiktig næringsbygging for å sikra skatteinntekter og busetnad i framtida.ål kommunestyre vedtek årleg kor stor del av kraftinntektene som skal nyttast til næringsbygging. Grunnlaget for bruken av midlane er at Kommunestyret i samband med rullering av Strategisk næringsplan og godkjenner nye retningsliner for næringstilskot. 14

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN

Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 NÆRING TIL FORTRINN Regional næringsplan for Hordaland 2013-2017 Hordaland fylkeskommune 3 Forord Ved inngangen til denne planperioden er dei internasjonale

Detaljer

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming

Luster kommune. Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Luster kommune Handsama: Formannskapet/kommuneplannemnda sitt framlegg 2. gongs handsaming Kommuneplanen - Samfunnsdelen - 2.gongs handsaming 04.06.2013 Innhaldsoversikt 1. Visjon... 2 2. Grunnleggjande

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle -

Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - 2014 2025 Utgivar: Tittel: Hordaland fylkeskommune, Regionalavdelinga Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle - Dato: 7.

Detaljer

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015

God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 God betre best! Mål og strategiar for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2012 til 2015 Side 1 1. INNLEIING

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Retningsliner for næringstilskot

Retningsliner for næringstilskot Retningsliner for næringstilskot Ål kommune Revidert 2009 Vedteke i K-sak 16/09 1 Innhald Innhald...2 1. Innleiing...3 2. Fond og andre løyvingar til næringsformål..4 3. Bruk av avkastning, konsesjonsavgifter

Detaljer

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion

Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 Fylkeskommunen - meir makt til borgarane Ein Vestlandsregion Venstre meiner at fylkeskommunen skal erstattast av eit nytt folkevald regionalt nivå med færre, større og sterkare

Detaljer

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET

VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019. Arbeiderpartiet.no FRÅ BYGDA FOR FOLKET VÅGÅ ARBEIDERPARTI VALPROGRAM 2015-2019 FRÅ BYGDA FOR FOLKET Arbeiderpartiet.no Frå bygda for folket Vågå Arbeiderparti meiner at vi har mykje å vera stolte over i Vågå. Vi er eit parti som har vilje til

Detaljer

Kommuneplan for Voss 2007 2018

Kommuneplan for Voss 2007 2018 Kommuneplan for Voss 2007 2018 Vedteken av Voss kommunestyre 29.03.2007 Voss - ein god stad for alle INNHALD 1. PLANGRUNNLAG OG PLANARBEID... 5 1.1. JURIDISK PLANGRUNNLAG... 5 1.2. PLANPERIODE... 5 1.3.

Detaljer

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter

Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Consulting Kommunereform Sunnfjord Utgreiing 1: Storkommune - utfordringar og moglegheiter Innhald Kapittel Tittel Side 1 Innleiing 1 2 Arbeidsplass-, folketals og infrastrukturutvikling i kommunane 3

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015

KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 KORTVERSJON KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VOLDA KOMMUNE 2012-2015 Kommunal planstrategi 2012 2015 er ei prioritering av Volda kommune sitt planarbeid dei næraste åra. Kortversjon kommunal planstrategi for

Detaljer

Program for Finnøy Venstre 2015-2019

Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Program for Finnøy Venstre 2015-2019 Kommunevalet 2015 1 INNLEIING Finnøy Venstre stillar i den føreståande perioden med ei god liste på 24 kandidatar. Det er me stolte av! Alle kandidatane har eit sterkt

Detaljer

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane

Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Fagrapport Entreprenørskap i Sogn og Fjordane Moods of Norway vart kåra som årets bedrift av Innovasjon Noreg i 2013. «Det skal verte like naturleg å skape sin eigen arbeidsplass som å søkje jobb i ei

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 18.09.2014 Møtestad: Skjærgårdsfisk Visningssenter, Marøy Møtetid: 18:00 Saksliste: Saksnr Tittel 032/2014 Meldingar og referatsaker 033/2014

Detaljer

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004

Analyse og utfordringsdokument. Fylkesplan 2001-2004 Analyse og utfordringsdokument Fylkesplan 2001-2004 Arbeidet med rullering av fylkesplanen starta i august 1999 og denne hausten var mange aktørar involverte for å finne fram til dei største utfordringane

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark

LiT. Lokalmatkontoret i Telemark LiT Lokalmatkontoret i Telemark Tittel: Beskrivelse: Prosjekt: LiT Lokalmatkontoret i Telemark Prosjektrapport Forprosjekt Revisjonsnr: 1-2015 Forfattar: Arbeidsgruppe: Prosjektansvarleg: Prosjekteigar:

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652

St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008. Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 St.prp. nr. 1 (2007 2008) FOR BUDSJETTÅRET 2008 Utgiftskapittel: 1100 1161 Inntektskapittel: 4100 4150, 5576, 5651 og 5652 Innhald Del I Kap. 1138 Støtte til organisasjonar m.m.... 93 Innleiande del...

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik

Forstudie av reiseliv som fokusert satsing. Analyse av Ålvik Forstudie av reiseliv som fokusert satsing Analyse av Ålvik Føreord Kaizen AS har på oppdrag frå Ålvik Vekst KF utarbeida denne forstudien. Ålvik har opplevd ei kraftig nedbemanning ved hjørnesteinsbedrifta

Detaljer

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan

2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan HELSE2020 Strategi for helseregionen Visjon og mål Strategi og handlingsplan Godkjent av styret for Helse Vest RHF 22.06.2011 Innhald FORORD... 4 1 SAMANDRAG... 6 2 BAKGRUNN OG INNLEIING... 8 3 KVA UTFORDRINGAR

Detaljer

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016

Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Regionalt Bygdeutviklingsprogram for Sogn og Fjordane 2013-2016 Utarbeidd i samarbeid mellom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane Bondelag, Sogn og Fjordane Bonde og Småbrukarlag, Sogn og

Detaljer

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013

Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Regionalt strategidokument for bustad i Hardanger 2013 Draum Fagert Arkitekt Erlend A. Bolstad Ein ny start Innholdsfortegnelse 1. INNLEIING... 2 2. FORMELL STATUS FOR STRATEGIDOKUMENTET... 3 2. 2 Saksgang/handsaming

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer