Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, tlf eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, tlf. 32 08 50 00 eller postmottak@aal.kommune.no"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Næringstyret Dato: kl. 9:00 Stad: Ordføraren sitt kontor, Tingstugu Arkivsak: 13/00013 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, tlf eller Tidsplan: 0900 Opning, godkjenning, protokoll Omdisponering av midlar (evt Hallingdal hage & blomster om ledig tid) Sundreby Næringshage kreative næringar Statusrapport FoU Torpomoen Hallingdal Hage & Blomster 1130 Lunsj SAKSKART 26/13 12/ /13 12/ /13 12/ Godkjenning av saksliste og protokoll - Næringsstyret 2013 Attendeføring av ubrukte midlar i disponering i 2013 Frigjering av midlar Redusert fond til næringstilskot - SNMS Side /13 13/ Næringstilskot - Sundreby /13 13/ Næringstilskot - prosjekt kreativ næringshage Hallingdal 11 31/13 13/ Næringstilskot - Hallingdal Hage & Blomster 14 32/13 13/ Statusrapport - FoU-hagen 17 Ål, Ivar M. Brevik leiar (sign.) 1

2 26/13 Godkjenning av saksliste og protokoll - Næringsstyret 2013 Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 061 Saksbehandler: Are Fosse Saksgang Møtedato Saknr 1 Næringstyret /13 Saka vert avgjort av: Næringsstyret Vedlegg: Protokoll fra Dokument i saka: Saksopplysningar: Forhold til overordna plan: Miljøkonsekvenser: Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Økonomiske konsekvensar: Vurdering: Rådmannen si innstilling: Utviklingsavdelinga Tone Tveito Eidnes Rådmann Are Fosse Næringskonsulent 2

3 Vedlegg til sak 3

4 27/13 Attendeføring av ubrukte midlar i disponering i 2013 Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 061 Saksbehandler: Are Fosse Saksgang Møtedato Saknr 1 Næringstyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Ål Vedlegg: Ingen Dokument i saka: Strategisk Næringsplan for Ål kommune Retningsliner for bruk av næringstilskot for Ål kommune Saksopplysningar: Retningslinene for næringstilskot seier at tilskot som ikkje er nytta innan 3 år blir ført attende til næringsfondet. I 2010 står det att kr i ubrukte midlar. I 2013 er det eit løyvd om lag kr meir enn budsjettert. I 2013 er det utbetalt tilskot på om lag kr av samla sum på kr Av ulike årsakar er det normalt at tilskot på til saman om lag kr ikkje vert nytta pr år. Retningslinene for næringstilskot Kap 10. Felles retningsliner. 4 avsnitt om ubrukte midlar: Kommunestyret avgjer om ubrukte midlar eit år skal tilleggast urørleg grunnkapital eller nyttast seinare år. Forhold til overordna plan: Miljøkonsekvenser: Helse-/miljø og beredskapstilhøve: 4

5 Økonomiske konsekvensar: Det er ikkje att midlar til næringstilskot i Vurdering: Som nevnt i saksopplysningane er det kr som attendeførast til næringsfondet. Det har tidligare år vore praksis at ubrukte midlar, vert attendeført til næringsfondet og vert nytta om summen av løyvingar overstig budsjett. I dette tilfellet er det eit overforbruk på om lag kr I tillegg er det inne ein søknad om prosjektmidlar til eit forstudie (kr ) som det er ynskjeleg å koma i gang med snarleg. Rådmannen vil difor be kommunestyret i Ål om å vedta at attendeførte ubrukte midlar kan nyttast til næringstilskot i Rådmannen si innstilling: Utviklingsavdelinga, Tone Tveito Eidnes Rådmann Are Fosse Næringskonsulent 5

6 28/13 Frigjering av midlar Redusert fond til næringstilskot - SNMS Arkivsak-dokument: 12/ Arkivkode: 223 U01 Saksbehandler: Are Fosse Saksgang Møtedato Saknr 1 Næringstyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Ål Vedlegg: Melding om vedtak i sak 12/04122 Dokument i saka: Strategisk Næringsplan for Ål kommune Strategisk Næringsplan for Ål kommune Retningsliner for bruk av næringstilskot for Ål kommune Saksopplysningar: Budsjett for 2013 vart vedteke i kommunestyret Midlar til næringsstøtte er justert ned med om lag kr 2 MNOK. Ål kommune er på veg inn i eit nytt år med sparekatalog og det kan bli meir reduksjon i midlane til næringsstøtte i Ål. Sør Norsk Natur- og Miljøsenter (SNMS) ligg inne med kr i åra 2011, 2012 og Grunnen til dette er at det er usikkert når ein kjem i gang med ei utbygging av SNMS på Ål kulturhus. Difor er det ynskjeleg å endre vedtaket i kommunestyret til å gjelde for åra 2011, 2012 og Forhold til overordna plan: Miljøkonsekvenser: Helse-/miljø og beredskapstilhøve: Økonomiske konsekvensar: Det er budsjettert med om lag kr til næringstilskot i er allereie øyremerkt til tiltak og prosjekt. 6

7 Vurdering: Rådmannen vurderer at det er so pass usikkert når ein kan koma i gang med utbygging av denne verksemda i Ål kulturhus, noko som er avgjerande for SNMS sitt tilskot. Om ein skulle koma i gong med arbeidet i SNMS i 2014 likevel, vil det ikkje bety nokon skilnad om eit tilskot kjem i 2015 i staden for Ved å frigjere 2014-midlane meiner rådmannen og at ein kan spare litt ved å ha ein noko lågare sum til næringstilskot, men likevel ein tilfredsstillande pott for året. Rådmannen vil difor be kommunestyret i Ål om å endre vedtaket, til ei løyving for åra 2011, 2012 og Rådmannen si innstilling: Ål kommunestyre løyver 38 % av totalkostnad avgrensa til kr til investeringar i Sørnorsk Natur og Miljøsenter si etablering på Ål kulturhus fordelt over 3 år. Tilskotet blir dekt av konto nr Næringsfond og fordelast med kr pr. år i åra 2011, 2012 og Ål kommunestyre løyver kr fordelt over 3 år til bedriftsutvikling. Tilskotet blir dekt av konto nr Næringsfond og fordelast med kr pr. år i åra 2011, 2012 og Løyvingane er gitt under føresetnad av at: SNMS blir etablert i Ål kulturhus etableringa av SNMS i Ål kulturhus blir fullfinansiert i hht. Pkt 8.2 i presentasjon det før realiseringa av prosjektet blir bestemt kven som skal vera med i stiftinga og med kva stiftingskapital det vert nedfelt i vedtektene at Ål kommune har rett til å oppnemne eit medlem til styret i stiftinga. tiltaket må vera sett i gang innan utgangen av Dersom dette ikkje let seg realisera, vil alle tilskot falle bort. Utviklingsavdelinga, Tone Tveito Eidnes Rådmann Are Fosse Næringskonsulent Vedlegg til sak 7

8 29/13 Næringstilskot - Sundreby 2030 Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: Saksbehandler: Are Fosse Saksgang Møtedato Saknr 1 Næringstyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Ål Vedlegg: Søknad om tilskot til program Sundreby 2030 (Sundreby) Plan for programmet Presentasjon (presenterast og delast ut i møtet) Dokument i saka: Strategisk Næringsplan for Ål kommune Retningsliner for bruk av næringstilskot for Ål kommune Saksopplysningar: Ål kommune søkjer om eit tilskot på kr til Sundreby fordelt med kr i åra 2014, 2015 og Midlane som vert løyvd frå utviklingsprogrammet til programmet skal nyttast til programleiing og nokre små administrative postar. Alle andre tiltak må ha ein eigen finansiering gjennom til dømes andre delar av kommunebudsjettet, andre søknadar om offentlig finansiering, privat finansiering og eigenkapital, mv. Det vert knytta mykje kommunal eigenkapital/eigeninnsats til programmet i form av midlar til sentrumsutvikling, midlar til revidering av kommuneplan og kommunedelplan for Sundre. Sundreby som har til oppgåve å kartleggje mogelegheiter og avgrensingar, og prioritere tiltak til det beste for Ål. Langsiktige målsetningar er å: a) Auke folketalet b) Styrke, sikre og etablere varierte arbeidsplassar c) Å gjera Ål meir attraktiv som bustadkommune d) Å gjera Ål meir attraktivt som reisemål e) Å styrke folkehelsa hjå innbyggarane i Ål f) Framtidsretta bustadbygging og sentrumsutvikling For detaljerte mål for programmet, sjå vedlagte plan og presentasjon 8

9 Forhold til overordna plan: 1. Denne søknaden er i tråd med Strategisk næringsplan for Ål kommune, satsingsområde 5: Sundreby Søknaden er i tråd med retningslinene for bruk av midlar frå utviklingsprogrammet. Helse-/miljø og beredskapsomsyn: Ingen Økonomiske konsekvensar: Det er budsjettert med om lag kr til næringstilskot i er allereie øyremerkt til tiltak og program. Vurdering: Ål kommune er den største samfunnsutviklaren i bygda på lik linje med dei fleste andre små kommunar. For å kunne sjå samanhengane og arbeide heilskapleg er det formålstenleg med eit program som omfattar eit samspel mellom kommunen, private, frivillige organisasjonar og andre. Sundreby skal i så måte vera det som får planar om til handling. Eksempelvis Bråta gangveg langs Hallingdalselva mogelege skiløyper mv. Innhaldet i programmet inneheld element som administrasjonen no likevel har som oppgåver. Det å få desse oppgåvene inn i denne arbeidsforma gjer at tiltak som kunne ha eksistert åleine no kan samordnast i ein heilskapleg utviklingstanke. Gjennom ein heilskapleg plan vil ein kunne sjå kva tiltak som best kan gjennomførast i samarbeid med næringsliv, frivillige organisasjonar og andre. Kommunen kan gjera mykje åleine men rådmannen meiner bestemt at ein då går glipp av eigarskap utanom kommuneorganisasjonen til program ein ynskjer å ha gjennomført. Rådmannen meiner dette er ei forlenging av plan for profil og omdømme og kommuneplanen. Målet er å gjennomføre dei langsiktige måla kommunen har. Dette programmet skal ha ein plan for kva handlingar som skal til for å oppnå måla. Rådmannen ber difor kommunestyret i Ål løyve kr pr år i 3 år til Sundrebyprogrammet Rådmannen si innstilling: Kommunestyret i Ål løyver kr til program Sundreby 2030 fordelt over 3 år. Tilskotet blir dekt av konto nr utviklingsprogram og fordelast med kr pr. år i åra 2014, 2015 og Utviklingsavdelinga, Tone Tveito Eidnes Rådmann Are Fosse Næringskonsulent 9

10 Vedlegg til sak 10

11 30/13 Næringstilskot - prosjekt kreativ næringshage Hallingdal Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: --- U00 &40 Saksbehandler: Are Fosse Saksgang Møtedato Saknr 1 Næringstyret /13 Saka vert avgjort av: Kommunestyret i Ål Vedlegg: Søknad om tilskot til prosjekt kreative næringar Plan for prosjektet Dokument i saka: Strategisk Næringsplan for Ål kommune Retningsliner for bruk av næringstilskot for Ål kommune Saksopplysningar: Ål kommune søkjer om eit tilskot på kr til eit prosjekt med mål om å etablera ein næringshage for kreative næringar i Hallingdal her på Ål. Kostnadsoverslaget er på kr fordelt på kr i tilskot frå utviklingsprogrammet og kr i ekstern finansiering. Prosjektet kreative næringar i Hallingdal er eit prosjekt der målet er å samle og utvikle kultur- og kreativ næring i Hallingdal gjennom satsing på opplevingsnæring og etablere ein næringsklynge for kreative næringar* i Ål og Hallingdal. Ål kommune er avsendar og ansvarlig for prosjektet i samarbeid med Papirbredden Innovasjon AS (PI). PI stiller med prosjektleiar med lang erfaring frå tilsvarande prosjekt andre stadar i fylket men og i resten av landet. Det har kome klare signal frå bedrifter innan bransjen kreativ næring i Ål at dei ynskjer flytter inn i eit kontorfellesskap på Sundre om dette vert realisert. Ål kulturhus har gjennom 20 år vore ein opplæringsinstitusjon for ungdom som ynskjer å jobbe innan teknisk kulturproduksjon og scenografi (lys, lyd og bilde). Mange av desse Ålingane livnærer seg i vaksen alder innan fagområdet. Det er eit mål å vidareføre denne tenkinga ved å utvikle kulturhuset som eit nav for ei regional næringsklynge for kreative næringar. 11

12 * Kreativ næring er definert som verksemder som nyttar kulturelle uttrykk i sine produksjonar. Følgjande næringar reknast som kreative næringar: annonse/reklameverksemd, arkitektur, bibliotek/museum, trykte media, design, film/foto/video, utøvande kunst, musikk, TV/radio. Forhold til overordna plan: 1. Denne søknaden er i tråd med Strategisk næringsplan for Ål kommune, satsingsområde 2: Kultur- og kreative næringar 2. Denne søknaden er i tråd med Kulturplan for Ål , kap. 4 Kultur og næring 3. Søknaden er i tråd med retningslinene for bruk av midlar frå utviklingsprogrammet. Helse-/miljø og beredskapsomsyn: Ingen Økonomiske konsekvensar: Det er budsjettert med om lag kr til næringstilskot i er allereie øyremerkt til tiltak og prosjekt. Vurdering: Dette er i startfasa eit Ål-kommuneprosjekt i samarbeid med Papirbredden Innovasjon AS, men det er ein klar ambisjon å få dette til å bli eit regionalt samarbeidsprosjekt i prosjektperioda. I strategisk næringsplan for Ål kommune (2013) er kultur og kreative næringar eit satsingsområde. Kultur som næring har i dag ei sterk rolle gjennom Ål kulturhus og alle kulturtilboda der. Ved vidareutvikling av lokalsamfunnet Ål er det viktig med nært samspel mellom kulturliv og næringsutvikling. Prosjektet skal avdekke kva rolle Ål kulturhus kan ha i utviklinga av kreativ næring i Hallingdal. Profesjonelle kunstnarar har prega bygda i gjennom årtider, og Ål har ei rekkje landskjende kunstnarar, kulturaktørar og personar som jobbar innan teknisk kulturproduksjon. Det er viktig for Ål kommune å leggje til rette for at bygda også i åra som kjem kan gje vekstvilkår og kreative rom for det profesjonelle kulturlivet. Ved å legge til rette for ei næringsklynge/næringshage trur rådmannen at fleire vil sjå mogelegheitene og knytte seg til denne. Ål har den største næringsklynga i regionen når det gjeld IKT/Media/grafisk/elektronisk kommunikasjon. Denne næringsklynga skal vidareutviklast på forretningsområde som er viktig for regionen og utanfor dei område ein byggjer opp spesialkompetanse. Rådmannen ser denne invitasjonen frå PI som eit godt høve til å realisere målsetnader om kreativ næringsutvikling i Ål. SIVA* som eig næringshageprogrammet i Noreg, ser og med interesse på dette prosjektet som er ei nyskaping innan næring der SIVA ikkje finansierar næringshagar frå før. Ål kommune skal inn i andre året med sparekatalog og rådmannen meiner at ein får meir igjen for midlane ved å gjennomføre eigne prosjekt, enn å spreie tilskota ut til små og 12

13 mellomstore tiltak i bedrifter i Ål. Prosjekta kommunen gjennomfører skal skape grobunn for nye arbeidsplassar og auke inntjening for dei arbeidsplassane som finnast. Rådmannen har stor tru på dette prosjektet men meiner at 50 % av totalkostnad til eit hovudprosjekt er for mykje og vil at prosjektet arbeider hardt for å få til ein større del av ekstern finansiering. Rådmannen ber difor kommunestyret i Ål løyve kr fordelt med kr i åra 2014, 2015 og * SIVA Selskapet for industrivekst SF er ein nasjonal aktør som er eigd av Nærings - og handelsdepartementet. SIVA er som Ål kommune medeigar av PI Rådmannen si innstilling: Kommunestyret i Ål løyver 35 % av totalkostnad avgrensa til kr til prosjekt kreative næringar i Hallingdal fordelt over 3 år. Tilskotet blir dekt av konto nr utviklingsprogram og fordelast med kr pr. år i åra 2014, 2015 og Utviklingsavdelinga, Tone Tveito Eidnes Rådmann Are Fosse Næringskonsulent Vedlegg til sak 13

14 31/13 Næringstilskot - Hallingdal Hage & Blomster Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: Saksbehandler: Are Fosse Saksgang Møtedato Saknr 1 Næringstyret /13 Saka vert avgjort av: Næringsstyret i Ål Vedlegg: Søknad om tilskot Presentasjon av prosjektet Dokument i saka: Strategisk Næringsplan for Ål kommune Retningsliner for bruk av næringstilskot for Ål kommune Saksopplysningar: Hallingdal Hage & Blomster søkjer om eit tilskot på kr til eit prosjekt med mål om å utgreie mogelegheiter for å ta opp att drifta av gartneriet i Kleivi. Ein føresetnad for å kunne starte opp att gartneriet er å få gjennomført ein forstudie der ein kan få avklart om drift av gartneri i Kleivi er økonomisk forsvarleg. I tillegg må det gjerast eit skikkeleg marknadsarbeid og det må utviklast ein forretningsplan som både eigarar og bank trur på. Gartneriet i Kleivi er i dag eigd av SpareBank 1 Hallingdal og Valdres. Hallingdal Hage & Blomster er eigd av Birgitta Jonsson og Kimberly Gullø. Kostnadsoverslaget er på kr som er tenkt dekt av tilskot frå Ål og Hol kommune med 50 % på kvar. Det er ikkje budsjettert med eigenkapital i prosjektet. Forhold til overordna plan: 1. Denne søknaden er i tråd med Strategisk næringsplan sitt hovudmål om å skapa nye innovative arbeidsplassar. 2. Søknaden er i tråd med retningslinene for bruk av midlar frå utviklingsprogrammet. Helse-/miljø og beredskapsomsyn: Ingen 14

15 Økonomiske konsekvensar: Eit tilskot vil redusera næringsfondet tilsvarande. Det er i utgangspunktet ikkje att midlar til næringstilskot i 2013, men det er ubrukte midlar frå 2010 på kr som vert attendeført til fondet i oktober. Det vert søkt kommunestyret om at desse midlane kan nyttast til tilskot i Vurdering: Rådmannen tykkjer det er positivt at det er initiativtakarar som ynskjer å ta opp att drift av gartneriet i Kleivi Næringspark. Tiltaket er i tråd med måla for SNP og retningslinene for næringstilskot frå utviklingsprogrammet. Det må leggast til at sidan gartneriet vart bygd i 2005, har tidligare eigar og leiar av Ål gartneri ikkje klart å drive dette med overskot, så det er ein klar risiko at dette prosjektet vil syne at gartneriet ikkje er drivverdig. Når det er sagt, er det klart at det er i Ål kommune og Kleivi Næringspark si interesse at det vert ny drift i gartneriet og prospektet som her vert presentert er spanande. Rådmannen er positiv til søknaden frå Hallingdal Hage & Blomster men meiner søknadsbeløpet er for høgt. 100 % av totalkostnad kan ein unntaksvis løyve til prosjekt av særleg betyding for sysselsetting og næringsmangfald. Denne søknaden må samanliknas med andre tilsvarande og liknande søknadar, der tilskota frå utviklingsprogrammet har vore ein stad mellom % av totalkostnad. Næringsstyret har tidligare vore klare på at det i alle søknadar skal følgje med eigenkapital, noko som ikkje er tilfelle her. Rådmannen vil difor tilrå ei løyving på kr , som er 31 % av totalkostnaden. Rådmannen si innstilling: Næringsstyret i Ål løyver 31 % av totalkostnad avgrensa til kr til Hallingdal Hage & Blomster. Tilskotet skal nyttast i tråd med prosjektskildring og blir dekt av konto nr utviklingsprogram. Utviklingsavdelinga, Tone Tveito Eidnes Rådmann Are Fosse Næringskonsulent Vedlegg til sak 15

16 16

17 32/13 Statusrapport - FoU-hagen Arkivsak-dokument: 13/ Arkivkode: 033 Saksbehandler: Are Fosse Saksgang Møtedato Saknr 1 Næringstyret /13 Saka vert avgjort av: Næringsstyret i Ål Vedlegg: Statusrapport prosjekt FoU-Hallingdal Dokument i saka: Ingen Saksopplysningar: Are Fosse og Karsten Dideriksen presenterar rapporten i Næringsstyremøtet. Prosjektet ynskjer innspel frå næringsstyret på vidare framdrift: - Ål kommune skal inn i andre år med sparekatalog - prosjektleiar Torleif Dalseide har sagt opp stillinga som PL. - leigeavtale på Torpomoen i 10 år - avtale med Torpomoen Drift AS om prosjektleiing? - ny prosjektleiar? Forhold til overordna plan: Ingen Helse-/miljø og beredskapsomsyn: Ingen Økonomiske konsekvensar: Ingen Vurdering: 17

18 Rådmannen si innstilling: Utviklingsavdelinga, Tone Tveito Eidnes rådmann Are Fosse næringskonsulent Vedlegg til sak 18

Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud

Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud MØTEPROTOKOLL Næringstyret Dato: 16.10.2013 kl. 9:00 13:00 Stad: Ordføraren sitt kontor, Tingstugu Arkivsak: 13/00013 Tilstades: Ivar Brevik, Inge Løkensgard, Kari Grete Kleivstøl, Astrid Sonerud Møtande

Detaljer

Dato: 17.01.2013 kl. 17:00-18.00 kl. 18.00-20.00 orienteringsmøte om planstrategi Stad:

Dato: 17.01.2013 kl. 17:00-18.00 kl. 18.00-20.00 orienteringsmøte om planstrategi Stad: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 17.01.2013 kl. 17:00-18.00 kl. 18.00-20.00 orienteringsmøte om planstrategi Stad: Torpomoen - Baglerhallen Arkivsak: 13/00015 Tilstades: Møtande varamedlemer: Forfall:

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Forstudie Næringshage i Vinje

Forstudie Næringshage i Vinje Forstudie Næringshage i Vinje Forord Dette forstudiet er laga med utgangspunkt i det potensialet som Rehabiliteringssenteret AIR ser rundt si verksemd. Arbeidet med rapporten er gjort i tett samarbeid

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 02.12.2014 Møtestad: Matre Møtetid: 15:00 Eventuelle forfall må meldast til Aina Isdal Haugland per tlf. 56166222, sms til 90717615 eller per

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Finansiering av søknaden

Finansiering av søknaden Hei, Dei føreslegne endringane er i orden for oss. Mvh Bjarte Lofnes Hauge Den 3. jun. 2016 kl. 11.02 skrev Guro Høyvik : Hei igjen, og takk for nye vedlegg. Eg har gått gjennom den

Detaljer

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00

Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.11.2013 kl. 9:00 Stad: Ordførar sitt møterom Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til postmottak@aal.kommune.no eller tlf 32 08 50 00 Det vil

Detaljer

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00

Nissedal kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Nissedal kommune Møteinnkalling Formannskapet Utval: Møtestad: Kommunehuset Dato: 02.10.2014 Tidspunkt: 13:00 Forfall skal meldast på tlf. 35 04 84 00. Varamedlemmer møter berre ved særskilt innkalling.

Detaljer

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013

TILLEGGSAK KUP-LØYVING 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201302181-120 Arkivnr. 135.6 Saksh. Haugland, Tone Stedal Saksgang Møtedato Kultur- og ressursutvalet 17.09.2013-18.09.2013 TILLEGGSAK KUP-LØYVING

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret

MASFJORDEN KOMMUNE Møteinnkalling Kraftfondstyret Møteinnkalling Kraftfondstyret Møtedato: 03.12.2013 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melda frå så snart råd er, tlf. 56 16 62 00,

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, telefon 32 08 50 00. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, telefon 32 08 50 00. Saker til behandling MØTEINNKALLING Næringstyret Dato: 18.02.2013 kl. 9:00 Stad: Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00013 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, sekretariatet, telefon 32 08 50 00 SAKSKART

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir

HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir HORNINDAL KOMMUNE Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnr.: Saksbehandlar Utval for Oppvekst og Helse 04.11.2008 037/08 MO Kommunestyret 13.11.2008 072/08 MO Saksansvarleg: Eirik Natvik

Detaljer

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang:

hoppid.no - Nyheiter Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Nyheiter hoppid.no - Gründeråret 2015 Vårens mobiliseringsdugnad er i gang: Ny tilskotsordning for hoppid.no-nettverket, frist 4.mai Søk midlar Bygdemobilisering, frist 1.mai Ein million kroner i etablerartilskot

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014

Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Nissedal kommune Arkiv: Saksmappe: Sakshandsamar: Dato: 202 2012/1256-7 Jan Arvid Setane 26.05.2014 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 80/14 05.06.2014 Kommunestyret 41/14 19.06.2014 Prinsipp

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

Stemnehandboka for NKSF

Stemnehandboka for NKSF Stemnehandboka for NKSF I 2003 vart det bestemt å ha ei rulleringsliste for songarstemne 3 plassar kvart år, eit i Nordfjord, eit i Sunnfjord og eit i Sogn alle kor kan arrangere sjølv om dei er store

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft

Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret. Forvalting av særavtalekraft og konsesjonskraft Vinje kommune Økonomi, plan og utvikling Arkiv saknr: 2015/2106 Løpenr.: 18241/2015 Arkivkode: 150 Utval Møtedato Utval Saksnr Formannskapet Kommunestyret Sakshandsamar: Gry Åsne Aksvik Forvalting av særavtalekraft

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1

Fyresdal kommune. Møteinnkalling. Side1 Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Næringsfondsstyret Møtestad: Kommunestyresalen Kommunehuset Dato: 10.03.2015 Tid: Etter formannskapsmøtet Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden -

Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Ørskog kommune - Sunnmørsperla ved Storfjorden - Arkiv: 030 Saksmappe: 14/780 Saksbehandlar: Rådmannen Dato: 27.11.2014 Synnøve Vasstrand Synnes KOMMUNEREFORM - LOKAL PROSESS SAKSGANG Utvalssaksnr. Utval

Detaljer

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012

Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Invitasjon til Entreprenørskap Sunnfjord 2012 Onsdag 28 mars inviterer vi entreprenørskapsungdom, lokale bedrifter og andre lag og organisasjonar til årets entreprenørskapsmesse i Naustdalshallen. Her

Detaljer

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte.

Varamedlemar får særskilt melding når dei skal møte. VESTNES KOMMUNE Administrasjonsutvalet Innkalling til møte i Administrasjonsutvalet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 11.04.2008 Kl.15:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding,

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019

SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 SAK 49/15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019

Vedlegg SNP 2016 2019 Side 1. Strategisk næringsplan 2016-2019 Vedlegg SNP 2019 Side 1 Strategisk næringsplan HANDLINGSPROGRAM Handlingsprogram Vedlegg SNP 2019 Side 2 1. Årdal skal legga til rette for å skapa nye lønsame arbeidsplassar. 1.1. Nyskaping Med nyskaping

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE

VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE VEDTEKTER FOR SPAREBANK 1 SØRE SUNNMØRE KAP. 1. FIRMA, KONTORKOMMUNE, FORMÅL 1-1 SpareBank 1 Søre Sunnmøre er skipa den 17. september 1853. Vedtektene vart godkjende første gongen ved høieste Resolution

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege

MØTEPROTOKOLL SAKLISTE. 23/15 15/3253 Sak oversendt frå Fylkesrådet for eldre - Timebestilling for eldre hjå fastlege MØTEPROTOKOLL Utval Eldrerådet Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.11.2015 Start kl.: 09.00 Slutt kl.: 14.25 Til stades på møtet Medl.: Forfall: Varamedl.: Frå adm. (evt. andre): Johannes Lad, Kåre Høyheim,

Detaljer

Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019

Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Sak 07-15 ÅRSBUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016 2019 Saksopplysning I tillegg til årleg driftsbudsjett for Regionrådet skal det utarbeidast økonomiplan/handlingsprogram. Bakgrunn for økonomiplan/handlingsprogram

Detaljer

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling

Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31 40 88 00). Saker til behandling MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalet Dato: 20.01.2015 kl. 9:00 Stad: Kommunestyresalen Arkivsak: 14/01622 Arkivkode: --- Forfall meldast snarast til Pia Rørby Ruud (31 40 88 31) eller tenestetorget (31

Detaljer

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015

Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne for 2015 VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: C00 Arkivsaksnr.: 2012/656 Saksbehandlar: Odd Jarle Talberg Dato: 15.10.2014 Rullering av kommunetemaplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv, kulturbygg og kulturminne

Detaljer

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund.

Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra - søknad om tilskot i samband med etablering av direkte flyrute mellom Amsterdam og Ålesund. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.02.2013 9849/2013 Lillian Sæther Sørheim Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 05.03.2013 Utviklingsforumet for Ålesund Lufthavn, Vigra -

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 04.12.2012 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 10:00 - Orienteringar: Barnevern Samhandlingsavdelinga Forfall skal meldast til telefon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. SAKSLISTE Sogndal kommune Utval: MØTEINNKALLING SOGNDAL UNGDOMSRÅD Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 02.06.2008 Tid: 1200-1400 Eventuelt forfall kan meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga

1. Ja til ein debatt om sidemålsundervisninga Sak Fråsegner Ei fråsegn kan ha ulike funksjonar i ein organisasjon. Det kan t.d. ha form som ei pressemelding eller ein politisk uttale i ei sak, som blir sendt til ulike instansar. Ei fråsegn kan også

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015

Handlingsprogram 2014, Regional plan for museum 2011-2015 KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA Arkivnr: 2014/276-1 Saksbehandlar: Elisabeth Bjørsvik Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 21.01.2014 Fylkesutvalet 30.01.2014 Fylkestinget

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4. Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 14/1629-4 Arkiv: Selskapstrukturen - Sogndal kulturhus * Tilråding: Sogndal Kulturhus AS vert vidareførd som eit heileigd kommunalt aksjeselskap.

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK

SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK SAL OG SKJENKELØYVE FOR ALKOHOLHALDIG DRIKK Salsløyve Alkohollova 3: Med sal av alkoholhaldig drikk meinast overdraging av drikk med inntil 4.75 volumprosent alkohol til forbrukar mot vederlag for drikking

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting

Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Omstrukturering av HMS-dokumentasjonen for avdelingane i sentraladministrasjonen innleiande drøfting Bakgrunn Frå ulikt hald har vi fått signal om at det er ønskjeleg med ei omstrukturering av HMSdokumentasjonen

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Onsdag 9. desember 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, Skuespillerfoajeen Saker: 13/2015 Innkalling og saksliste

Detaljer

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte

Møtebok. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti. Ugilde Sak Følgjande varamedlem møtte Kontrollutvalet i Møtebok Møtedato: 2.12.2015 Møtetid: 13.00 16.00 Møtestad: Rådhuset møterom 2. etasje Saksnr.: 18/15-22/15 Følgjande medlemer møtte Jarle Offerdal Guri Olsen Astrid Grøndal Trulssen Vidar

Detaljer

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato:

Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Midsund kommune Arkivsak: - Arkiv: 144 Saksbeh: Dato: Saksframlegg Rullering av trafikktryggingsplana forslag til plan Utvalsak Utval Møtedato 14/2 Planutvalet 27.01.2014 Forslag til vedtak: Planutvalet

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDING AV BANDTVANGSTIDA FOR HUND I HEMSEDAL - HEMSEDAL SAU OG GEIT/HEMSEDAL SANKELAG

SØKNAD OM UTVIDING AV BANDTVANGSTIDA FOR HUND I HEMSEDAL - HEMSEDAL SAU OG GEIT/HEMSEDAL SANKELAG Arkivsak-dok. 16/00431-2 Saksbehandlar Viel Ribberud Saksgang Vilt- og innlandsfiskenemnda SØKNAD OM UTVIDING AV BANDTVANGSTIDA FOR HUND I HEMSEDAL - HEMSEDAL SAU OG GEIT/HEMSEDAL SANKELAG Saka vert avgjort

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14

Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45. Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Kontrollutvalet i Vik kommune Møtebok Møtedato: 11.03.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15:45 Møtestad: Møterom NAV, kommunehuset Saksnr.: 01/14 05/14 Følgjande medlem møtte Gyda Bøtun Ola Engum Oddvar Tryti Siv

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20

Kompensasjonsmidlar TILSEGN OM TILSKOT PÅ INNTIL KR 290 000 TIL PROSJEKT ETABLERING AV REGIONAL NÆRINGSHAGE. TILSEGN Komp-2015-20 REGIONALAVDELINGA Næringsseksjonen - REG AVD Kvam Næringråd v/ Torleiv Ljones Dato: 06.03.2015 Vår ref.: 2014/21544-2 Saksbehandlar: ingskog Dykkar ref.: Tilsegn kompensasjonsmidlar 2014 TILSEGN OM TILSKOT

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Møteinnkalling for Administrasjonsutval

Møteinnkalling for Administrasjonsutval Hjartdal kommune 3692 Sauland Møteinnkalling for Administrasjonsutval Møtedato: 02.09.2009 Møtestad: Formannskapssalen, kommunehuset Møtetid: Kl. 12:00 (merk tida)!! Utvalsmedlemene blir med dette kalla

Detaljer

Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Krav ved godkjenning av lærebedrifter OPPLÆRINGSAVDELINGA Fagopplæringskontoret - OPPL AVD Notat Dato: 20.01.2015 Arkivsak: 2015/727-1 Saksbehandlar: aseloh Til: Yrkesopplæringsnemnda Frå: Fagopplæringssjefen Krav ved godkjenning av lærebedrifter

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje

Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist for buplikt på bustad gnr. 64/15 i Vinje Vinje kommune Næringskontoret Ånund Åkre Granåsen 66 B 1362 HOSLE Sakshands. Saksnr. Løpenr. Arkiv Dato THORCH 2011/2495 6636/2015 64/15 26.03.2015 Melding om vedtak - Søknad om ny forlenging av frist

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne

Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne MØTEINNKALLING Felles råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Dato: 22.04.2013 kl. 09:30 Stad: Møterom 345 Arkivsak: 12/00007 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarast på telefon 32029000 eller

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 210 Saksmappe: 2015/701-8031/2015 Sakshandsamar: Nina Høiem Dato: 13.04.2015 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Komité for drift Uttale til høyringa - NOU 2015:2 Å høyre til.

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Finansiering av dei offentlege fagskolane

Finansiering av dei offentlege fagskolane Saksutredning: BREV FRÅ VESTLANDSRÅDET TIL KUNNSKAPSDEPARTEMENTET OM FAGSKOLEUTDANNINGA Trykte vedlegg: Ingen Utrykte vedlegg:... Sett inn saksutredningen under denne linja Finansiering av dei offentlege

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga

Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivillige organisasjonar i samfunnsbygginga Frivilligforum 27.05.2008 Synnøve Valle Frivillig sektor: Sentral i samfunnsbygginga? Ja! Den frivillige innsatsen utgjer 5 6 % av antal personar i kommunen

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Masfjorden kommune KONTROLLUTVALET FOR MASFJORDEN KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato, 23.09.2013 Stad: Masfjorden kommunehuset Kl.: 09.15 13.15 Tilstades: Vigdis Søvik (leiar), Jan Otto Daae (nestleiar) og

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014

Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.03.2014 14659/2014 Henny Margrethe Haug Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.03.2014 Fylkestinget 07.04.2014 Ny pensjonsordning for folkevalde frå

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren TELEMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesordføraren Vår ref. 11/611-1 033 /ANKH Til medlemmer og varamedlemmer i Dato 09.02.2011 Telemark utviklingsfond Telemark utviklingsfond - møte 14.02.2011 kl.12.00 på Fylkeshuset,

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016

Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.02.2016 9523/2016 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.03.2016 Fordeling av kommunale næringsfond og hoppid.no-midlar

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Opning av Fellesmagasinet 14.04.2009 ved fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Kjære alle! Gratulerer alle med dagen. Dette er ein merkedag for bevaringstenestene både her i fylket og nasjonalt! Hordaland

Detaljer

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret

Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Vinje kommune Vinje helse og omsorg Arkiv saknr: 2014/516 Løpenr.: 8125/2014 Arkivkode: G10 Utval Møtedato Utval Saksnr Oppvekst- og velferdsutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Kari Dalen Friskliv i Vinje

Detaljer

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset

MØTEINNKALLING SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 26.08.2010 Møtetid: - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller ugildskap må meldast

Detaljer