Om Riksarkivet sin politikk for oppfølging av kommunal sektor i kjølvatnet av arkivmeldinga. Gunnar Urtegaard

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Riksarkivet sin politikk for oppfølging av kommunal sektor i kjølvatnet av arkivmeldinga. Gunnar Urtegaard"

Transkript

1 Om Riksarkivet sin politikk for oppfølging av kommunal sektor i kjølvatnet av arkivmeldinga Gunnar Urtegaard

2 Arkivmeldingen Samla samfunns Dokumentasjon SAMDOK

3 Mål for arkivpolitikken - SAMDOK Samla samfunnsdokumentasjon (SAMDOK) Målet gjeld uavhengig av om arkiva er skapte av statlege, fylkeskommunale eller kommunale organ, av private bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar. Målet skal medverke til ein samla samfunnsdokumentasjon. I dette ligg at ein skal ta vare på og tilgjengeleggjere bevaringsverdige arkiv frå alle samfunnssektorar, slik at dei samla kan dokumentere samfunnet og samfunnsutviklinga på ein fullgod måte. Ulik vinkling, utfyller kvarandre: Arkiva frå statleg, kommunal og privat sektor viser samfunnet frå ulike vinklar og ståstader, og dei utfyller kvarandre som kjelder til eit heilskapleg bilete. Som direkte spor etter dei handlingane og hendingane som har gått føre seg, dokumenterer arkiva ei rekkje aktivitetar og prosessar som er sentrale element i samfunnsutviklinga.

4 Fagleg og strategisk samarbeid. Private arkivinstitusjonar Musea - privatarkiv Kulturrådet Norsk arkivråd KS Kommunar Fylkeskommunar DIFI KUD FAD

5 Strategisk samarbeid velja rett. Læra av utviklinga, kva har fungert og gjeve dei beste resultata? Siste åra. Kva har ført oss framover på ulike område? IKA-ordningane (institusjonar, kompetanse, nettverk, dialog), fylkesarkiv, byarkiv, arkivlov, forskrifter, utdanning, standardar, fagleg samarbeid, utviklingsmidlar, støtteordning privatarkiv, strategiske dokument/dokumentasjon, konkrete fellesprosjekt. På dette nivået me må setja inn kreftene.

6 Strategisk samarbeid Definera konkrete mål for ein samla arkivstrategi. Planleggja og utforma strategiske verkemiddel for å nå måla. Iverksetja strategien konkret planlegging, utvikling og gjennomføring. Dei to første punkta - kjem langt med samarbeid innenfor råma av kjende ressurser. Tredje punktet ta tid, uråd utan meir ressursar, mange utfordringar. Breitt samarbeid vegen me må gå Kvar skal me vera i 2017 for dei viktigaste strategiske måla våre?

7 Strategigrupper

8 Første møte strategigrupper Arkiv i e-forvaltning 1. oktober Kommunale arkiv 4. oktober Privatarkiv 10. oktober

9 Prinsipp for samarbeid kommunal sektor Riksarkivaren sin rolle er å vera pådriver og koordinator. Samarbeid: likeverdig, balansert, gjensidig og at RA set seg godt inn i korleis kommunal arkivsektor og andre ser på behov og prioriteringar. Punkt som bør liggja til grunn: Vise i praktisk handling god forståing for utfordringane i kommunal sektor, musea, KS mm. Jfr invitasjon til innspel til strategiarbeidet til Arkivverket. Læra av kvarandre, kompetansegap hjå alle. Klare strategiar og prioriteringar Open dialog og god informasjon Rett kompetanse og ressurser fra Arkivverket

10 Blogg samdok-prosjektet (Kari Frodesen)

11 Hovudmål arkivverket Sikra heilskapleg samfunnsdokumentasjon. 2. Auka bruk av arkiva 3. Utvikla fellesløysningar for arkivsektoren.

12 Fokusområde a) Forbedre publikums muligheter til å betjene seg selv på nett, og videreutvikle tilbudene om digital dugnad. b) Gjøre foto-, film-, lyd-, kart- og tegningsmateriale digitalt tilgjengelig. c) Profilere Arkivverket som merkevare og synliggjøre arkivenes betydning gjennom et bredt spekter av formidlingstiltak. d) Etablere et bredt samarbeid om mål og strategier for regional og nasjonal arkivutvikling, og delta i internasjonalt samarbeid. e) Utvikle og etablere løsninger for digital dokumentfangst, bevaring og brukertjenester for statlig, kommunal og privat sektor.

13 Fokusområde Utarbeide en plan for bevaring av privatarkiver i nært samarbeid med andre. g) Redusere avleveringsetterslepet av digitalt og papirbasert arkivmateriale. h) Etablere Norsk helsearkiv og nytt felles depot på Tynset. i) Medvirke til revisjon av arkivloven med forskrifter. j) Praktisere virksomhetsstyring med tydelige mål og prioriteringer, sikre en god organisering og vurdere arbeids- og ressursfordelingen i etaten.

14 Samdok KAI leiarkonferanse. Info til KAI-leiarar. Invitasjon til KAI-leiarar og statsarkivarar til dialogmøte Innspel frå eksterne og interne til strategi Mars: Utlysing av 2 stillingar. Søknadsfrist 16. april Møte med statsarkivarane om tilsynsarbeidet 9.4. KAI og SA i Riksarkivet. Dialogmøte Ny metodikk i arbeidet med elektroniske arkiv. IKA Kongsberg og NEXUS. Trondheim og IKA Trøndelag.

15 Samdok 2.5. Møte med KS, LLP, Norsk arkivråd og arkivleiarar i dep. 23. mai. Riksarkivaren foredrag kontaktkonferansen i Møre og Romsdal 3-4 juni. Konferanse privatarkiv (LLP og Kulturrådet). Riksarkivaren om privatarkiv. Gå djupare inn i utfordringane når det gjeld oppdraget på privatarkivfeltet Juni-juli 2013: Etablert strategigrupper

16 Samdok Ca. 15 september, prosjektleiarar på plass 1, 4 og 10 oktober, møte i strategigruppene. 17. oktober. Grensesprengande arkivløysingar. (Bouvet/Hafslund) Årets arkiv Trondheim kommune og Geointegrasjonsstandarden. 6. november. Fagdag om semantisk web i praksis. Dag x i november. Om Noark5-kjerne og muligheiter 3. og 4. desember. Samdok-konferansen Arkiv i e-forvaltning..

17 Etablert samarbeid vert ført vidare Noark - standarden Bevaring og kassasjon, nye retningsliner Dias. Felles pakkestruktur for bevaring av digitalt arkivmateriale basert på OAIS. Felles løysning for arkivverket og kommunal arkivsektor. ESSArch. System for forvaltning av OAISstrukturerte arkivpakkar i digitalt depot som oppfyller DIAS-prosjektets krav. Systemet for arkivverket og kommunal arkivsektor. Betty. Nytt system for oppfølging av arkivskaparar og arkivuttrekk. Skal nyttast av arkivverket og kommunal arkivsektor.

18 Etablert samarbeid Ny metodikk i arbeidet med Elektroniske arkiv. Prosjektet skal revurdera metodegrunnlaget for bevaring og tilgjengeleggjering av digitalt skapt arkivmateriale. Standardisering av arkivbeskrivelse. Publisering av metadata frå mange arkivinstitusjoner i Arkivportalen. Fokus på trongen for standardisert registrering av opplysningar om arkivskapar og arkiv i Asta. Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Forskingsbasert framstilling av fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap fra 1838 til 2010.

19 Etablert samarbeid Wikipedia til bruk i arkivsektoren. Praktisk bruk av Wikipedia (bokmål og nynorsk) for informasjon om arkivinstitusjonar, arkivskaparar, om arkivfaget med meir og kopling mellom Wikipediaartiklar, Arkivportalen, forteljingar i Digitalt fortalt og andre formidlingsløysingar/databasar. Utvikling av Asta og Arkivportalen Breitt samarbeid som me vil byggja vidare på.

20 Privatarkiv - stortingsmeldinga Departementet legg til grunn at Riksarkivaren med utgangspunkt i ansvaret han er tildelt etter arkivlova, konkretiserer nivået for bevaring av privatarkiv i Noreg. Konkretiseringa av nivået bør skje i samspel med andre viktige aktørar på arkivområdet, både organisasjonar og institusjonar. På dette grunnlaget bør Riksarkivaren utarbeide ein ny strategi for privat-arkivarbeidet i Noreg. Strategien bør basere seg på eit breitt samarbeid over heile arkivområdet inkludert å utnytte dei vilkåra som ligg føre for eit samspel med aktørar i privat sektor.

21 Kommunale arkiv Arkivverket skal bruke eit breitt spekter av verkemiddel i ein målretta aktivitet for at arkivarbeidet i kommunar og fylkeskommunar skal oppfylle reglane i arkivlova og arkivforskriftene. I dette arbeidet må det leggjast vekt på eit nært samspel og samarbeid med dei arkivfaglege miljøa og institusjonane som er etablerte i kommunal sektor. Massedigitalisering Også her kan det vere aktuelt å etablere meir eller mindre sentraliserte løysingar, eventuelt i eit samarbeid mellom statleg og kommunal sektor.

22 Elektronisk materiale Felles utfordring digitalt skapt materiale Her blir det profesjonelle arkivmiljøet verda over utfordra på eit heilt grunnleggjande plan. Korleis skal ein definere arkiv på ein fagleg underbygd og på same tid operasjonell måte, og kva for metodar skal ein bruke til å fange opp og bevare digital dokumentasjon over tid i autentisk og tilgjengeleg form? I den samanhengen er det avgjerande korleis arkiva blir til, dvs. kva som blir fanga opp og lagra, og korleis materialet blir lagra og handtert i den første fasen. Arkivskapinga er derfor ein sentral del av heilskapsbiletet, ettersom arkivskaping er grunnlaget for seinare bruk av arkivmaterialet. Dette gjeld både som del av den samla samfunnsdokumentasjonen i den fasen der bruken er mest aktiv, og som grunnlagsarbeid for all seinare bruk av arkivmaterialet.

23 Kommunale arkiv aktuelle saker KAI-institusjonane har endra biletet når det gjeld kommunale og fylkeskommunale arkiv Bygd viktig kompetanse som Arkivverket ikkje har Framleis skilnad på fylke/kommunar Viktig å få på plass institusjonar med ressursar og kompetanse i heile landet Kva verkemiddel fungerer best? Arkivlov og regelverk Utdanning og opplæring Standardar, Noark mm. Innspel og samarbeid KAI Tilsyn og rettleiing Utarbeiding og innføring av nye reglar for bevaring og kassasjon Massedigitalisering og digital tilgang Formidling Utviklingsarbeidet vidare?

24 Elektroniske arkiv aktuelle saker Riksrevisjonen 2010 System har ikkje funksjonar for bevaring Kritisk for fagsystem Ikkje fagsystem som er godkjende av RA Lover og forskrifter er ikkje godt nok tilpassa Metodar for uttrekk, testing med mer. Gjennomgåast Programvare ny vurdering Breiare samarbeid mellom mange. Kompetanse Tidlegare inn i livsløpet. Digitalisering av offentleg sektor. Arkivering, dokumentasjon og langtidsbevaring ikkje omtalt. Samarbeid med systemleverandørane avgjerande. Noark5 Langtidslagring, tilgang til materiale.

25 @rkiv i e-forvaltning elektroniske arkivers livsløp RA NOARK Arkivskaper Leverandør Arkivverket Arkivskaper Arkivverket Behovsanalyse Løsning Kravspek BKvedtak SIP/ TAR AIP DIP Forberedelse Implementering Arkivets aktive levetid Kassasjon & Periodisering Uttrekk Deponering/ Avlevering Mottak & Kontroll TEST Langtidslagring Formidling & Innsyn / KF

26 Tilsynsarbeidet - vurdering Intern arbeidsgruppe: Lene Walle, Kjetil Reithaug, Knut Arild Knudsen, Øivind Kruse, Marius Bjørnson Hofstad og Lars-Jørgen Sandberg. Utkastet ferdig i desember Fokus på målet med tilsyn og Arkivverket si gjennomføring av tilsyn fremover. Regel, bruk og tolking, ulik praksis i Arkivverket. Erfaringar og forbetringspunkt Kompetanse Meir einheitleg måte. Eksterne innspel KAI, KS med meir, synspunkt og framlegg. SAMDOK-sak.

27 Privatarkiv litt historikk 1840-åra. Riksarkivet kjøpte inn private samlingar Misjonsarkivet (Norsk misjonsselskap) Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Privatarkivkommisjonen Norsk Privatarkivinstitutt 1980-> KAI-institusjonar (Byarkiv, fylkesarkiv, IKAer) definerte inn privatarkiv som del av si oppgåva Landslaget for Lokal og Privatarkiv vart skipa Norsk privatarkivinstitutt avdeling i Riksarkivet Lov om Arkiv (1992) føringar for arbeidet med privatarkiv St.meld. nr. 22 ( ). ABM-meldinga. Kartlegging Riksarkivaren sine retningsliner for arbeidet med privatarkiv. Plan og samarbeid ABM-utvikling skipa, utviklingsrolle og frie utviklingsmidlar Til kildene. Kartlegging og metode for kartlegging. Fylka xx. Regionale planar. Kartlegging, strategi, prioritering, samfunnsanalyse Arkivmeldinga. Samla samfunnsdokumentasjon, sterkare koodinering frå Riksarkivaren. Oppdrag: Definer ambisjon og strategi med basis i prinsippet om samla samfunnsdokumentasjon nedfelt i eit politisk dokument.

28 Landskapet samansett Institusjonar som tek vare på privatarkiv: Arkiv, museum, bibliotek, kommune, historielag, med mer. Over 700 i Til kildene 2007 Forvaltningsnivå: Lokalt, regionalt, nasjonalt, tematisk/sektor Kategoriar: Bedriftsarkiv, Organisasjonsarkiv (foreiningsarkiv), Institusjonsarkiv, Personarkiv, Gardsarkiv, Samlingar, Mange grensetilfelle. Jfr Interkommunale selskap med meir

29 Ressursar 2 Mange typar ressursar Utviklingsmidlar Støtteordning Andre typar prosjektmidlar Auka statleg innsats naudsynt Fagmiljø i fylka, må involvera kommunane og fylkeskommunane. Gjer det alt i ein del fylke Eigarar av arkiv. LAB, Bergen Byarkiv. Bedrifter som bidreg. Mange døme på det Oppdragsarbeid, døme på det. Auka medvitet om privatarkiv og få andre til å sjå nytten.

30 Til kildene 2007 Verna og tilgjengelege arkiv representerer i for liten grad ein helskapleg og representativ samfunnsdokumentasjon Viktige samfunnssektorar er svakt dokumentert, og det er store regionale skeivheiter Privatarkivarbeidet mangler plan og støtteordninger Det er sikra for lite av større bedriftsarkiv Støtteordning må til Det bør avtalast arbeidsdeling og samarbeid mellom institusjonane regionalt Utarbeidast regionale bevaringsplaner for privatarkiver. Gjennomførast prosjekt med sikte på å få erfaring med bevaring av elektroniske arkiver frå bedrifte, organisasjonar og enkeltpersonaer.

31 Regionale planar og koordinering

32 Konkrete planar

33 Retningslinjer for mottak og registrering av arkiv i Asta 5. Alle arkiver skal være knyttet til en aktør Alle aktører skal være knyttet til en nærings- / organisasjonskategori, såfremt aktøren ikke er en person, samling, utvalg Alle aktører skal være knyttet til et sted/område Alle aktører skal være knyttet til en virksomhet (Bedrift / Legat, stiftelse / Forening, organisasjon / Person / Samling / Utvalg) Alle aktører bør ha ytterår 1529 privatarkiver ved AAks, Det omfattende registreringsarbeidet arkivene er det også mulig å lese tendenser i materialet.

34 Geografi

35 Kategori verksemd

36 Kategori organisasjonar

37 Næringskategori

38 Fordeling tid

39 OVERORDNA BEVARINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I VESTFOLD Ein heilskapleg dokumentasjon av Vestfoldsamfunnet Funksjonsbasert bevaringsvurdering Identifisera viktige samfunnsområd og særtrekk og ynskjer at disse skal dokumenterast. Vurdera eit arkiv sin verneverdi ut frå ein kvalitetsvurdering av arkivskaper sin funksjon og aktivitet i (lokal)samfunnet Ikkje primært innhald, men ein kombinasjon

40 SANDE - SVELVIK Området består av jordbruksbygder, en lengre kyststrekning og én mindre by; Svelvik

41 Arbeid med elektroniske privatarkiv

42 Elektronisk skapte privatarkiv Siste 20 åra Teksthandsaming og rekneark kom i 1983/ år og me har ikkje metodane og løysingane på plass. Overgangen gradvis og varierer frå sektor til sektor I 2013 vert % av dokumentasjon skapt digitalt. Teke vare på digitalt? Gjort lite på feltet. Mykje gått tapt og er i ferd med å gå tapt. Mykje og ut i papir, men hola i arkiva vert meir og meir synlege. Epostar, dokumentlager på PC-ar, rekneskapssystem, nettsider osb Kompetanse Verktøy

43 Handbok om dette? Kompetanse

44 Døme på verktøy

45 Bevaringsplan for privatarkiv i Riksarkivet Riksarkivet har i dag (2012) rundt hyllemeter privatarkiver i sin bestand. Ca hyllemeter er ordnet og katalogisert hm årleg. 6 personar Bestandsoversikt som grunnlag Det er viktig at hver enkelt institusjon holder ASTA oppdatert, slik at bestanden av næringskoder, organisasjonskoder og arkivtype til en hver tid er så komplett som mulig.

46 Bestandsanalyse - tid 1990-d.d. : 125 arkiver : 990 arkiver : 273 arkiver 1700-tallet: 82 arkiver 1600-tallet: 8 arkiver Ikke overraskende viser tallene at 2/3 eller ca. 67% av bestanden kan dateres til 1900-tallet( ), ca. 18,5% er fra 1800-tallet ( ), ca. 8,5% er av nyere dato, dv. fra 1990 d.d. og ca. 5,5% er fra 1700-tallet og ca. 0,5% fra 1600-tallet. Analysen viser at vi trolig bør prioritere de eldre privatarkivene med dokumenter fra tidlig 1800-tallet og ev. eldre (ikke mange av disse nå) og arkiver av nyere dato, dv. etter 1990 frem til d.d. Samfunnsanalyse som neste aktuelle steg Må samordnast metodisk og på anna vis med det som skjer i fylka.

47 Aktuelle mål for ei ny utgreiing Utgreiing som skal Byggja på det gode arbeidet som er gjort. Gir oss oppdatert kunnskap om feltet lokalt, regional og nasjonalt/internasjonalt Gje grunnlag for å definera mål og ambisjonar for arbeidet lokalt, regional og nasjonalt Gje grunnlag for å definera strategiar lokalt, regional og nasjonalt Styrka det faglege samarbeid

48 Aktuelle mål for ei utgreiing Større utgreiing som skal Byggja kompetanse, særleg på nye område Styrka nettverka og trekka inn aktuelle nye aktørar Gje grunnlag for auka ressursar til arbeidet Få i gang ein god fagleg debatt om dette arbeidet Stimulera til nytenking og utvikling Auka medvitet om og interesse for privatarkiv utanfor menigheiten God informasjon til definerte målgrupper Gode arkivpolitiske strategiar

49 Aktuelle tema for ei utgreiing 1 Lover og regelverk, trong for endring Bevaringsplaner, samhandlingsplanar, ABM-planar, digitaliseringsplanar Rollen til dei fylkeskoordinerande institusjonane Aktørar og rollar elles Ressursar, status og behov Oppdatera fakta om feltet. Statistikk, kartlegginger på alle nivå og sentrale funksjonar i arbeidet. Arkiv i depot, analyse etter tid, geografi, type, kategoriar med meir. Verktøy for oversikt, analyse og planlegging Elektroniske privatarkiv, jfr. verktøy og fagsystemer ovenfor

50 Aktuelle tema for ei utgreiing 2 Utdanningstilbod, kompetanse, særleg på nye området Digitalisering av privatarkiv Foto, film, video, kart, teikningar og del av privatarkivarbeidet Tilgang og formidling Privatarkiv og Wikipedia, digital dugnad, Internasjonalt samarbeid Informasjon, samarbeid og dialog. Sosiale media Metodikk for kartlegging, strategiar og samfunnsanalyse Ambisjonar konkretiserer nivået for bevaring av privatarkiv. Strategiar på kort og lang sikt.

51 Oppsummering Breitt samarbeid Strategiske samarbeidsgrupper som ivaretek dialogen Faggrupper som avklarar faglege spørsmål Stor satsing frå Riksarkivaren Byggja på det som er gjort Utgreiing som første steg Få kunnskap som me treng Løysa konkrete behov løpande Oppdaterte analysedata og analyseverktøy

52 Statistikk og indikatorar Arkivstatistikk. For å styrkje oppfølginga av Riksarkivarens lovbundne oppgåver for arkiv i kommunal og privat sektor skal Riksarkivaren ta over ansvaret for kartleggingar, oversikter og statistikk for heile arkivsektoren. Arkivstatistikken bør utarbeidast slik at han gir god styringsinformasjon i oppfølginga av dette lovbundne arbeidet. Norsk kulturråd skal framleis ha ansvaret for kartleggingar, oversikter og statistikk for museumsarkiva. - Kartlegging KAI-institusjonar, kommunar, storbyar - Analyse frå Asta og Arkivportalen. Korleis? - Betty rapportar og analyse? - Trafikk på nettstader -? Anna? - Internasjonale standardar? - Viktige indikatorar i arbeidet

53 Foto i arkivveket 1. Det må etableres en felles løype for hele arkivverket for digitalisering av foto slik at en sikrer kvalitet på digitalisering, felles regler for navnestandard, felles filkatalog for lagring av filer, felles rutiner for kopling til definerte metadata, automatisk overføring til digitalt sikringslager og automatisk produksjon av brukskopier i ønsker format og kvalitet. 2. Det må etableres en felles base/verktøy for å administrer digitale bilder, der arbeidet med metadata med mer gjøres etter like prinsipper og standarder og at alle i Arkivverket kan få tilgang til denne ressursen. Koling til Asta/Arkivbasen må sikres slik at ikke kontekste blir borte. 3. Det må etableres gode og effektive løsninger for å massedigitalisere foto og å kunne påføre metadata for grupper av bilder på en effektiv måte 4. Det må etableres løsning for løpende å kunne publisere bilder fra felles fotobase i Arkivverket til Internett.

54 Bjørkelangen samvirkelag

55 Bjørkelangen S-marked

56 LoCloud 32 partnarar frå 28 land Statlege direktorat Forskingsinstitusjonar Teknologiverksemder Institusjonar, nasjonale, regionale Mars 2013 til mars ,4 millionar euro ca 25 millionar frå EUkommisjonen + 20 % frå kvar partnar Riksarkivet får 2,2 millionar NOK Riksarkivet fagleg koordinator Prosjektleiar på plass etter sommaren

57 Brukarsituasjonar Arbeidet med folketeljinga 1910 Riksarkivet fotobasen Riksarkivet Teljinga 1900 Postkortsamlaren Sogelaget i Namdalen Interkommnualt arkiv i Møre og Romsdal Privat samlar motorbåtmuseum i Vik i sogn Universitetsmusea arkeologisk materiale Brevsamling amerikabrev Samling av foto frå kyrkjer og kloster i Spania Mindre private museum i Italia

58 APEX

59 APEX Archives Portal Europe network of excellence APEX follow-up of the APEnet project - the Archives Portal Europe, 14 National Archives. APEX aims at widening, deepening, improving and sustaining this initiative, thus expanding in quality as well as quantity the delivery of digital archival content to Europeana. This goal comprises actions in various domains: expansion of the network of contributing archival institutions in Europe itself, substantial improvements in the interoperability with Europeana, stabilisation of the Archives Portal Europe portal infrastructure & hosting and improvement of its throughput capacity, availability of more standards & guidelines as well as tooling & support to the content providers to help them deliver more content,

60 Apex -2 dissemination & training programmes to drive aggregation on the national level and raise awareness of archival content in Europe innovation in usability and Web 2.0 functionality to modernise content delivery In more detail APEX will take on board more European institutions (widening) and will help these institutions with aggregation on the national levels (deepening). APEX will work actively with the Europeana portal on interoperability of metadata formats and rights management of the archival material. All this will serve the main goal of preparing as much archival content of European institutions as possible to the Archives Portal Europe and channel the digitised and digital archival material therein to the Europeana portal.

61 Task Force Archives Europe

62 Task Force Archives Europeana Office Europeana Network archives officer ) EURBICA representative APEX BPN Europeana Awareness CENDARI One or more regional/local National Archive (Sweden)

63 Task Force Archive Content strategy for Europeana for the archive domain, priorities. Genealogy. Strategy for Europeana regarding resources such as church records, censuses etc. Current and emerging patterns of metadata supply; Content from archives and methods for geotagging, semantic integration and LOD Methods of establishing and implementing digitisation priorities; Promotion of aggregation; Presentation and integration of archival content via the Europeana portal and API; Data models, mapping, curation, enrichment and contextualisation etc. Formation of a continuing platform for dialogue about the role of archival institutions, their content and Europeana.

64 Apps4norge FT1910

65 Bustadadresser i Huitfeldsgate 1910

66 Huitfedtsgate 8b

67 Foto Huitfeltsgate 8b

68 Liste leiligheiter

69 Sigurd Julius Holm

Riksantikvaren Riksarkivet Kultur og naturreise

Riksantikvaren Riksarkivet Kultur og naturreise Riksantikvaren Riksarkivet Kultur og naturreise Kulturarv og LOD kva skjer i prosjekta LoCloud, Apex og Europeana Gunnar Urtegaard, Riksarkivet LoCloud Tue i 1865 Er dette LOD? Nei, ikkje LOD, men

Detaljer

Samdok. Privatarkiv. Vedlegg til. En helhetlig samfunnshukommelse. samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T

Samdok. Privatarkiv. Vedlegg til. En helhetlig samfunnshukommelse. samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T Samdok samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T Privatarkiv Vedlegg til En helhetlig samfunnshukommelse Vedlegg 1 SAMDOK samla samfunnsdokumentasjon Bakgrunnen for opprettelsen av SAMDOK-satsingen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (29 21) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga)

Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga) Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga) Det best dokumenterte fiskeriet i Norge er Oslofjordfisket Arkivmeldinga VIKTIGE OG RIKTIGE ERKJENNINGAR: Det trengs ei systematisk

Detaljer

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583

Informasjonsforvaltning i offentleg sektor. Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Informasjonsforvaltning i offentleg sektor Rapport 2013:10 ISSN: 1890-6583 Forord Det har lenge vore klart at offentleg sektor må nytte informasjonen sin på ein betre måte for å bli meir effektiv, gi betre

Detaljer

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015

Kommunereformen arkivmessige utfordringer. Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015 Kommunereformen arkivmessige utfordringer Anne Mette Dørum, spesialrådgiver KS Norsk arkivråd 17. mars 2015 Innbyggerforventninger til forvaltningen: Tilbyr de tjenestene jeg har behov for, krav på og

Detaljer

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov.

FORMALIA. OFFENTLEG INSTANS NBF har store dokumentasjonssamlingar og arkiv som er staten sin eigedom. Dette overleverast Riksarkivet ved behov. 1 2 INNLEIING Denne planen skal vera eit styringsverktøy i arbeidet til Norsk institutt for bunad og folkedrakt (NBF) dei neste fire åra (2015-2018). Planen byggjer på det nasjonale mandatet instituttet

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon DELPROSJEKT Kommunale arkiv Samdok- kommunale arkiv 2014-2015 v/ Ingrid Nøstberg Prosjektleder Samdok kommunale arkiv Strategigrupper - Samdok 2015 Institusjon Arkiv

Detaljer

Evaluering av ABM-utvikling

Evaluering av ABM-utvikling Evaluering av ABM-utvikling DIFI rapport 2008:9 ISSN 1890-6583 Forord Pfl oppdrag fra Kultur- og kirkedepartementet har DIFI evaluert ABMutvikling. For 6 fremme en helhetlig tenkning rundt arkiv, bibliotek

Detaljer

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5

Brukarane tar over. Den digitale revolusjonen er i gang. nr. 3 2008, årgang 5 Brukarane tar over Den digitale revolusjonen er i gang nr. 3 2008, årgang 5 leiar Petter Bae Brandtzæg Marika Lüders eborger 2.0 Den alminnelige borger som leverandør av offentlig informasjon eborgaren

Detaljer

Arkheion 1#2012 DIGITALISERING AV EIENDOMS- ARKIV

Arkheion 1#2012 DIGITALISERING AV EIENDOMS- ARKIV 1#2012 Arkheion OSLO BYARKIV DRAMMEN BYARKIV ØSTFOLD IKAS FYLKESARKIVET I OPPLAND IKA KONGSBERG AUST-AGDER KULTURHIST. SENTER IKA VEST-AGDER IKA ROGALAND IKA HORDALAND HORDALAND FYLKESARKIV BERGEN BYARKIV

Detaljer

Overordna programplan for System for styrka læring

Overordna programplan for System for styrka læring Sogn regionråd Overordna programplan for System for styrka læring Utkast til kommunane i Sogn 10.03.2014 Innhald 1 Mål, bakgrunn og rammer. 3 1.1 Innleiing og programmål.. 3 1.2 Bakgrunn 4 1.2.1 Frå regionalt

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

(2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen

(2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Innst. S. nr. 158 (2006-2007) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen St.meld. nr. 17 (2006-2007) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om eit informasjonssamfunn

Detaljer

Kunnskap kryssar grenser

Kunnskap kryssar grenser Vestlandsforsking-rapport nr. 1/2012 Kunnskap kryssar grenser Auka bruk av videomøte og nettoverføring for reduksjon av CO 2 - utslepp Frida Ekström, Hans Jakob Walnum og Svein Ølnes Vestlandsforsking,

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 1 / 1 3 Ut mot havet Hva er DIAS-prosjektet og hvordan påvirker det oss i vår arkivdanning? Hospitering ved Riksarkivet Hvem tror du at du er? Noark

Detaljer

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 3 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no issn: 1503-5972 isbn

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583

Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt. Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Erfaringar frå endringsprosessar generelt, og involvering av brukarar og tilsette spesielt Difi rapport 2014:1 ISSN 1890-6583 Føreord Difi har kartlagt og vurdert erfaringar med utvalde fornyings- og effektiviseringsprosessar

Detaljer

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D

O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D A RKIVRÅD O R G A N F O R N O R S K A R K I V R Å D 4 / 1 2 Foreslå kandidater til prisen Årets arkiv! Små løft og store løft den vanskelige reisen Arkivaren og det hemmelege. Nokre refleksjonar om makt,

Detaljer

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring

NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring SLUTTRAPPORT FOR NITOL - Noregsnettet med IT for Open Læring 1994-2008 15 ÅR SOM PIONER INNAN NETTBASERT LÆRING Harald Haugen, eks-hsh, harald.haugen@hsh.no Bodil Ask, eks-uia, bodil.ask@uia.no Thorleif

Detaljer

I Å Trøndelag. Årsrapport

I Å Trøndelag. Årsrapport I Å Trøndelag Årsrapport 2011 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 1. ORGANISASJON OG ADMINISTRASJON 2 1.1 Eiere 2 1.2 Kontor og magasin 2 1.3 Representantskapet 2 1.4 Styret 3 1.5 Personalet 3 1.6 Økonomi 4

Detaljer

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter I paragrafenes tegn Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar John Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465. Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapittel: 1400 1472 og 2465 Inntektskapittel: 4400 4472, 5322 og 5621 2005 2006 St.prp. nr. 1 3 Om s budsjettproposisjon St.prp. nr. 1 (2005-2006)

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012

Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Møre og Romsdal fylke Digital framtid: IKT-strategi for perioden 2009-2012 Visjon Møre og Romsdal fylke skal vere leiande når det gjeld å utnytte informasjonsteknologi til å betre den fylkeskommunale tenesteproduksjonen.

Detaljer

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS

NOTAT ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 1 NOTAT Vår ref. 2011/33-030 Dato 07.02.2011 ÅRSMELDING 2010 FOR INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER IKS 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 4 BAKGRUNN... 5 EIERE... 6 REPRESENTANTSKAPET... 6 STYRET... 6 PERSONALET...

Detaljer

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no

Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no Strategi for internasjonalt arbeid Møre og Romsdal fylke 2009-2012 www.mrfylke.no 1 Innhald side Det internasjonale fylket 3 Mandat og iverksetting - internasjonal strategi 3 Geopolitisk avgrensing 4 Møre

Detaljer