Om Riksarkivet sin politikk for oppfølging av kommunal sektor i kjølvatnet av arkivmeldinga. Gunnar Urtegaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Om Riksarkivet sin politikk for oppfølging av kommunal sektor i kjølvatnet av arkivmeldinga. Gunnar Urtegaard"

Transkript

1 Om Riksarkivet sin politikk for oppfølging av kommunal sektor i kjølvatnet av arkivmeldinga Gunnar Urtegaard

2 Arkivmeldingen Samla samfunns Dokumentasjon SAMDOK

3 Mål for arkivpolitikken - SAMDOK Samla samfunnsdokumentasjon (SAMDOK) Målet gjeld uavhengig av om arkiva er skapte av statlege, fylkeskommunale eller kommunale organ, av private bedrifter, organisasjonar eller privatpersonar. Målet skal medverke til ein samla samfunnsdokumentasjon. I dette ligg at ein skal ta vare på og tilgjengeleggjere bevaringsverdige arkiv frå alle samfunnssektorar, slik at dei samla kan dokumentere samfunnet og samfunnsutviklinga på ein fullgod måte. Ulik vinkling, utfyller kvarandre: Arkiva frå statleg, kommunal og privat sektor viser samfunnet frå ulike vinklar og ståstader, og dei utfyller kvarandre som kjelder til eit heilskapleg bilete. Som direkte spor etter dei handlingane og hendingane som har gått føre seg, dokumenterer arkiva ei rekkje aktivitetar og prosessar som er sentrale element i samfunnsutviklinga.

4 Fagleg og strategisk samarbeid. Private arkivinstitusjonar Musea - privatarkiv Kulturrådet Norsk arkivråd KS Kommunar Fylkeskommunar DIFI KUD FAD

5 Strategisk samarbeid velja rett. Læra av utviklinga, kva har fungert og gjeve dei beste resultata? Siste åra. Kva har ført oss framover på ulike område? IKA-ordningane (institusjonar, kompetanse, nettverk, dialog), fylkesarkiv, byarkiv, arkivlov, forskrifter, utdanning, standardar, fagleg samarbeid, utviklingsmidlar, støtteordning privatarkiv, strategiske dokument/dokumentasjon, konkrete fellesprosjekt. På dette nivået me må setja inn kreftene.

6 Strategisk samarbeid Definera konkrete mål for ein samla arkivstrategi. Planleggja og utforma strategiske verkemiddel for å nå måla. Iverksetja strategien konkret planlegging, utvikling og gjennomføring. Dei to første punkta - kjem langt med samarbeid innenfor råma av kjende ressurser. Tredje punktet ta tid, uråd utan meir ressursar, mange utfordringar. Breitt samarbeid vegen me må gå Kvar skal me vera i 2017 for dei viktigaste strategiske måla våre?

7 Strategigrupper

8 Første møte strategigrupper Arkiv i e-forvaltning 1. oktober Kommunale arkiv 4. oktober Privatarkiv 10. oktober

9 Prinsipp for samarbeid kommunal sektor Riksarkivaren sin rolle er å vera pådriver og koordinator. Samarbeid: likeverdig, balansert, gjensidig og at RA set seg godt inn i korleis kommunal arkivsektor og andre ser på behov og prioriteringar. Punkt som bør liggja til grunn: Vise i praktisk handling god forståing for utfordringane i kommunal sektor, musea, KS mm. Jfr invitasjon til innspel til strategiarbeidet til Arkivverket. Læra av kvarandre, kompetansegap hjå alle. Klare strategiar og prioriteringar Open dialog og god informasjon Rett kompetanse og ressurser fra Arkivverket

10 Blogg samdok-prosjektet (Kari Frodesen)

11 Hovudmål arkivverket Sikra heilskapleg samfunnsdokumentasjon. 2. Auka bruk av arkiva 3. Utvikla fellesløysningar for arkivsektoren.

12 Fokusområde a) Forbedre publikums muligheter til å betjene seg selv på nett, og videreutvikle tilbudene om digital dugnad. b) Gjøre foto-, film-, lyd-, kart- og tegningsmateriale digitalt tilgjengelig. c) Profilere Arkivverket som merkevare og synliggjøre arkivenes betydning gjennom et bredt spekter av formidlingstiltak. d) Etablere et bredt samarbeid om mål og strategier for regional og nasjonal arkivutvikling, og delta i internasjonalt samarbeid. e) Utvikle og etablere løsninger for digital dokumentfangst, bevaring og brukertjenester for statlig, kommunal og privat sektor.

13 Fokusområde Utarbeide en plan for bevaring av privatarkiver i nært samarbeid med andre. g) Redusere avleveringsetterslepet av digitalt og papirbasert arkivmateriale. h) Etablere Norsk helsearkiv og nytt felles depot på Tynset. i) Medvirke til revisjon av arkivloven med forskrifter. j) Praktisere virksomhetsstyring med tydelige mål og prioriteringer, sikre en god organisering og vurdere arbeids- og ressursfordelingen i etaten.

14 Samdok KAI leiarkonferanse. Info til KAI-leiarar. Invitasjon til KAI-leiarar og statsarkivarar til dialogmøte Innspel frå eksterne og interne til strategi Mars: Utlysing av 2 stillingar. Søknadsfrist 16. april Møte med statsarkivarane om tilsynsarbeidet 9.4. KAI og SA i Riksarkivet. Dialogmøte Ny metodikk i arbeidet med elektroniske arkiv. IKA Kongsberg og NEXUS. Trondheim og IKA Trøndelag.

15 Samdok 2.5. Møte med KS, LLP, Norsk arkivråd og arkivleiarar i dep. 23. mai. Riksarkivaren foredrag kontaktkonferansen i Møre og Romsdal 3-4 juni. Konferanse privatarkiv (LLP og Kulturrådet). Riksarkivaren om privatarkiv. Gå djupare inn i utfordringane når det gjeld oppdraget på privatarkivfeltet Juni-juli 2013: Etablert strategigrupper

16 Samdok Ca. 15 september, prosjektleiarar på plass 1, 4 og 10 oktober, møte i strategigruppene. 17. oktober. Grensesprengande arkivløysingar. (Bouvet/Hafslund) Årets arkiv Trondheim kommune og Geointegrasjonsstandarden. 6. november. Fagdag om semantisk web i praksis. Dag x i november. Om Noark5-kjerne og muligheiter 3. og 4. desember. Samdok-konferansen Arkiv i e-forvaltning..

17 Etablert samarbeid vert ført vidare Noark - standarden Bevaring og kassasjon, nye retningsliner Dias. Felles pakkestruktur for bevaring av digitalt arkivmateriale basert på OAIS. Felles løysning for arkivverket og kommunal arkivsektor. ESSArch. System for forvaltning av OAISstrukturerte arkivpakkar i digitalt depot som oppfyller DIAS-prosjektets krav. Systemet for arkivverket og kommunal arkivsektor. Betty. Nytt system for oppfølging av arkivskaparar og arkivuttrekk. Skal nyttast av arkivverket og kommunal arkivsektor.

18 Etablert samarbeid Ny metodikk i arbeidet med Elektroniske arkiv. Prosjektet skal revurdera metodegrunnlaget for bevaring og tilgjengeleggjering av digitalt skapt arkivmateriale. Standardisering av arkivbeskrivelse. Publisering av metadata frå mange arkivinstitusjoner i Arkivportalen. Fokus på trongen for standardisert registrering av opplysningar om arkivskapar og arkiv i Asta. Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Forskingsbasert framstilling av fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap fra 1838 til 2010.

19 Etablert samarbeid Wikipedia til bruk i arkivsektoren. Praktisk bruk av Wikipedia (bokmål og nynorsk) for informasjon om arkivinstitusjonar, arkivskaparar, om arkivfaget med meir og kopling mellom Wikipediaartiklar, Arkivportalen, forteljingar i Digitalt fortalt og andre formidlingsløysingar/databasar. Utvikling av Asta og Arkivportalen Breitt samarbeid som me vil byggja vidare på.

20 Privatarkiv - stortingsmeldinga Departementet legg til grunn at Riksarkivaren med utgangspunkt i ansvaret han er tildelt etter arkivlova, konkretiserer nivået for bevaring av privatarkiv i Noreg. Konkretiseringa av nivået bør skje i samspel med andre viktige aktørar på arkivområdet, både organisasjonar og institusjonar. På dette grunnlaget bør Riksarkivaren utarbeide ein ny strategi for privat-arkivarbeidet i Noreg. Strategien bør basere seg på eit breitt samarbeid over heile arkivområdet inkludert å utnytte dei vilkåra som ligg føre for eit samspel med aktørar i privat sektor.

21 Kommunale arkiv Arkivverket skal bruke eit breitt spekter av verkemiddel i ein målretta aktivitet for at arkivarbeidet i kommunar og fylkeskommunar skal oppfylle reglane i arkivlova og arkivforskriftene. I dette arbeidet må det leggjast vekt på eit nært samspel og samarbeid med dei arkivfaglege miljøa og institusjonane som er etablerte i kommunal sektor. Massedigitalisering Også her kan det vere aktuelt å etablere meir eller mindre sentraliserte løysingar, eventuelt i eit samarbeid mellom statleg og kommunal sektor.

22 Elektronisk materiale Felles utfordring digitalt skapt materiale Her blir det profesjonelle arkivmiljøet verda over utfordra på eit heilt grunnleggjande plan. Korleis skal ein definere arkiv på ein fagleg underbygd og på same tid operasjonell måte, og kva for metodar skal ein bruke til å fange opp og bevare digital dokumentasjon over tid i autentisk og tilgjengeleg form? I den samanhengen er det avgjerande korleis arkiva blir til, dvs. kva som blir fanga opp og lagra, og korleis materialet blir lagra og handtert i den første fasen. Arkivskapinga er derfor ein sentral del av heilskapsbiletet, ettersom arkivskaping er grunnlaget for seinare bruk av arkivmaterialet. Dette gjeld både som del av den samla samfunnsdokumentasjonen i den fasen der bruken er mest aktiv, og som grunnlagsarbeid for all seinare bruk av arkivmaterialet.

23 Kommunale arkiv aktuelle saker KAI-institusjonane har endra biletet når det gjeld kommunale og fylkeskommunale arkiv Bygd viktig kompetanse som Arkivverket ikkje har Framleis skilnad på fylke/kommunar Viktig å få på plass institusjonar med ressursar og kompetanse i heile landet Kva verkemiddel fungerer best? Arkivlov og regelverk Utdanning og opplæring Standardar, Noark mm. Innspel og samarbeid KAI Tilsyn og rettleiing Utarbeiding og innføring av nye reglar for bevaring og kassasjon Massedigitalisering og digital tilgang Formidling Utviklingsarbeidet vidare?

24 Elektroniske arkiv aktuelle saker Riksrevisjonen 2010 System har ikkje funksjonar for bevaring Kritisk for fagsystem Ikkje fagsystem som er godkjende av RA Lover og forskrifter er ikkje godt nok tilpassa Metodar for uttrekk, testing med mer. Gjennomgåast Programvare ny vurdering Breiare samarbeid mellom mange. Kompetanse Tidlegare inn i livsløpet. Digitalisering av offentleg sektor. Arkivering, dokumentasjon og langtidsbevaring ikkje omtalt. Samarbeid med systemleverandørane avgjerande. Noark5 Langtidslagring, tilgang til materiale.

25 @rkiv i e-forvaltning elektroniske arkivers livsløp RA NOARK Arkivskaper Leverandør Arkivverket Arkivskaper Arkivverket Behovsanalyse Løsning Kravspek BKvedtak SIP/ TAR AIP DIP Forberedelse Implementering Arkivets aktive levetid Kassasjon & Periodisering Uttrekk Deponering/ Avlevering Mottak & Kontroll TEST Langtidslagring Formidling & Innsyn / KF

26 Tilsynsarbeidet - vurdering Intern arbeidsgruppe: Lene Walle, Kjetil Reithaug, Knut Arild Knudsen, Øivind Kruse, Marius Bjørnson Hofstad og Lars-Jørgen Sandberg. Utkastet ferdig i desember Fokus på målet med tilsyn og Arkivverket si gjennomføring av tilsyn fremover. Regel, bruk og tolking, ulik praksis i Arkivverket. Erfaringar og forbetringspunkt Kompetanse Meir einheitleg måte. Eksterne innspel KAI, KS med meir, synspunkt og framlegg. SAMDOK-sak.

27 Privatarkiv litt historikk 1840-åra. Riksarkivet kjøpte inn private samlingar Misjonsarkivet (Norsk misjonsselskap) Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Privatarkivkommisjonen Norsk Privatarkivinstitutt 1980-> KAI-institusjonar (Byarkiv, fylkesarkiv, IKAer) definerte inn privatarkiv som del av si oppgåva Landslaget for Lokal og Privatarkiv vart skipa Norsk privatarkivinstitutt avdeling i Riksarkivet Lov om Arkiv (1992) føringar for arbeidet med privatarkiv St.meld. nr. 22 ( ). ABM-meldinga. Kartlegging Riksarkivaren sine retningsliner for arbeidet med privatarkiv. Plan og samarbeid ABM-utvikling skipa, utviklingsrolle og frie utviklingsmidlar Til kildene. Kartlegging og metode for kartlegging. Fylka xx. Regionale planar. Kartlegging, strategi, prioritering, samfunnsanalyse Arkivmeldinga. Samla samfunnsdokumentasjon, sterkare koodinering frå Riksarkivaren. Oppdrag: Definer ambisjon og strategi med basis i prinsippet om samla samfunnsdokumentasjon nedfelt i eit politisk dokument.

28 Landskapet samansett Institusjonar som tek vare på privatarkiv: Arkiv, museum, bibliotek, kommune, historielag, med mer. Over 700 i Til kildene 2007 Forvaltningsnivå: Lokalt, regionalt, nasjonalt, tematisk/sektor Kategoriar: Bedriftsarkiv, Organisasjonsarkiv (foreiningsarkiv), Institusjonsarkiv, Personarkiv, Gardsarkiv, Samlingar, Mange grensetilfelle. Jfr Interkommunale selskap med meir

29 Ressursar 2 Mange typar ressursar Utviklingsmidlar Støtteordning Andre typar prosjektmidlar Auka statleg innsats naudsynt Fagmiljø i fylka, må involvera kommunane og fylkeskommunane. Gjer det alt i ein del fylke Eigarar av arkiv. LAB, Bergen Byarkiv. Bedrifter som bidreg. Mange døme på det Oppdragsarbeid, døme på det. Auka medvitet om privatarkiv og få andre til å sjå nytten.

30 Til kildene 2007 Verna og tilgjengelege arkiv representerer i for liten grad ein helskapleg og representativ samfunnsdokumentasjon Viktige samfunnssektorar er svakt dokumentert, og det er store regionale skeivheiter Privatarkivarbeidet mangler plan og støtteordninger Det er sikra for lite av større bedriftsarkiv Støtteordning må til Det bør avtalast arbeidsdeling og samarbeid mellom institusjonane regionalt Utarbeidast regionale bevaringsplaner for privatarkiver. Gjennomførast prosjekt med sikte på å få erfaring med bevaring av elektroniske arkiver frå bedrifte, organisasjonar og enkeltpersonaer.

31 Regionale planar og koordinering

32 Konkrete planar

33 Retningslinjer for mottak og registrering av arkiv i Asta 5. Alle arkiver skal være knyttet til en aktør Alle aktører skal være knyttet til en nærings- / organisasjonskategori, såfremt aktøren ikke er en person, samling, utvalg Alle aktører skal være knyttet til et sted/område Alle aktører skal være knyttet til en virksomhet (Bedrift / Legat, stiftelse / Forening, organisasjon / Person / Samling / Utvalg) Alle aktører bør ha ytterår 1529 privatarkiver ved AAks, Det omfattende registreringsarbeidet arkivene er det også mulig å lese tendenser i materialet.

34 Geografi

35 Kategori verksemd

36 Kategori organisasjonar

37 Næringskategori

38 Fordeling tid

39 OVERORDNA BEVARINGSPLAN FOR PRIVATARKIV I VESTFOLD Ein heilskapleg dokumentasjon av Vestfoldsamfunnet Funksjonsbasert bevaringsvurdering Identifisera viktige samfunnsområd og særtrekk og ynskjer at disse skal dokumenterast. Vurdera eit arkiv sin verneverdi ut frå ein kvalitetsvurdering av arkivskaper sin funksjon og aktivitet i (lokal)samfunnet Ikkje primært innhald, men ein kombinasjon

40 SANDE - SVELVIK Området består av jordbruksbygder, en lengre kyststrekning og én mindre by; Svelvik

41 Arbeid med elektroniske privatarkiv

42 Elektronisk skapte privatarkiv Siste 20 åra Teksthandsaming og rekneark kom i 1983/ år og me har ikkje metodane og løysingane på plass. Overgangen gradvis og varierer frå sektor til sektor I 2013 vert % av dokumentasjon skapt digitalt. Teke vare på digitalt? Gjort lite på feltet. Mykje gått tapt og er i ferd med å gå tapt. Mykje og ut i papir, men hola i arkiva vert meir og meir synlege. Epostar, dokumentlager på PC-ar, rekneskapssystem, nettsider osb Kompetanse Verktøy

43 Handbok om dette? Kompetanse

44 Døme på verktøy

45 Bevaringsplan for privatarkiv i Riksarkivet Riksarkivet har i dag (2012) rundt hyllemeter privatarkiver i sin bestand. Ca hyllemeter er ordnet og katalogisert hm årleg. 6 personar Bestandsoversikt som grunnlag Det er viktig at hver enkelt institusjon holder ASTA oppdatert, slik at bestanden av næringskoder, organisasjonskoder og arkivtype til en hver tid er så komplett som mulig.

46 Bestandsanalyse - tid 1990-d.d. : 125 arkiver : 990 arkiver : 273 arkiver 1700-tallet: 82 arkiver 1600-tallet: 8 arkiver Ikke overraskende viser tallene at 2/3 eller ca. 67% av bestanden kan dateres til 1900-tallet( ), ca. 18,5% er fra 1800-tallet ( ), ca. 8,5% er av nyere dato, dv. fra 1990 d.d. og ca. 5,5% er fra 1700-tallet og ca. 0,5% fra 1600-tallet. Analysen viser at vi trolig bør prioritere de eldre privatarkivene med dokumenter fra tidlig 1800-tallet og ev. eldre (ikke mange av disse nå) og arkiver av nyere dato, dv. etter 1990 frem til d.d. Samfunnsanalyse som neste aktuelle steg Må samordnast metodisk og på anna vis med det som skjer i fylka.

47 Aktuelle mål for ei ny utgreiing Utgreiing som skal Byggja på det gode arbeidet som er gjort. Gir oss oppdatert kunnskap om feltet lokalt, regional og nasjonalt/internasjonalt Gje grunnlag for å definera mål og ambisjonar for arbeidet lokalt, regional og nasjonalt Gje grunnlag for å definera strategiar lokalt, regional og nasjonalt Styrka det faglege samarbeid

48 Aktuelle mål for ei utgreiing Større utgreiing som skal Byggja kompetanse, særleg på nye område Styrka nettverka og trekka inn aktuelle nye aktørar Gje grunnlag for auka ressursar til arbeidet Få i gang ein god fagleg debatt om dette arbeidet Stimulera til nytenking og utvikling Auka medvitet om og interesse for privatarkiv utanfor menigheiten God informasjon til definerte målgrupper Gode arkivpolitiske strategiar

49 Aktuelle tema for ei utgreiing 1 Lover og regelverk, trong for endring Bevaringsplaner, samhandlingsplanar, ABM-planar, digitaliseringsplanar Rollen til dei fylkeskoordinerande institusjonane Aktørar og rollar elles Ressursar, status og behov Oppdatera fakta om feltet. Statistikk, kartlegginger på alle nivå og sentrale funksjonar i arbeidet. Arkiv i depot, analyse etter tid, geografi, type, kategoriar med meir. Verktøy for oversikt, analyse og planlegging Elektroniske privatarkiv, jfr. verktøy og fagsystemer ovenfor

50 Aktuelle tema for ei utgreiing 2 Utdanningstilbod, kompetanse, særleg på nye området Digitalisering av privatarkiv Foto, film, video, kart, teikningar og del av privatarkivarbeidet Tilgang og formidling Privatarkiv og Wikipedia, digital dugnad, Internasjonalt samarbeid Informasjon, samarbeid og dialog. Sosiale media Metodikk for kartlegging, strategiar og samfunnsanalyse Ambisjonar konkretiserer nivået for bevaring av privatarkiv. Strategiar på kort og lang sikt.

51 Oppsummering Breitt samarbeid Strategiske samarbeidsgrupper som ivaretek dialogen Faggrupper som avklarar faglege spørsmål Stor satsing frå Riksarkivaren Byggja på det som er gjort Utgreiing som første steg Få kunnskap som me treng Løysa konkrete behov løpande Oppdaterte analysedata og analyseverktøy

52 Statistikk og indikatorar Arkivstatistikk. For å styrkje oppfølginga av Riksarkivarens lovbundne oppgåver for arkiv i kommunal og privat sektor skal Riksarkivaren ta over ansvaret for kartleggingar, oversikter og statistikk for heile arkivsektoren. Arkivstatistikken bør utarbeidast slik at han gir god styringsinformasjon i oppfølginga av dette lovbundne arbeidet. Norsk kulturråd skal framleis ha ansvaret for kartleggingar, oversikter og statistikk for museumsarkiva. - Kartlegging KAI-institusjonar, kommunar, storbyar - Analyse frå Asta og Arkivportalen. Korleis? - Betty rapportar og analyse? - Trafikk på nettstader -? Anna? - Internasjonale standardar? - Viktige indikatorar i arbeidet

53 Foto i arkivveket 1. Det må etableres en felles løype for hele arkivverket for digitalisering av foto slik at en sikrer kvalitet på digitalisering, felles regler for navnestandard, felles filkatalog for lagring av filer, felles rutiner for kopling til definerte metadata, automatisk overføring til digitalt sikringslager og automatisk produksjon av brukskopier i ønsker format og kvalitet. 2. Det må etableres en felles base/verktøy for å administrer digitale bilder, der arbeidet med metadata med mer gjøres etter like prinsipper og standarder og at alle i Arkivverket kan få tilgang til denne ressursen. Koling til Asta/Arkivbasen må sikres slik at ikke kontekste blir borte. 3. Det må etableres gode og effektive løsninger for å massedigitalisere foto og å kunne påføre metadata for grupper av bilder på en effektiv måte 4. Det må etableres løsning for løpende å kunne publisere bilder fra felles fotobase i Arkivverket til Internett.

54 Bjørkelangen samvirkelag

55 Bjørkelangen S-marked

56 LoCloud 32 partnarar frå 28 land Statlege direktorat Forskingsinstitusjonar Teknologiverksemder Institusjonar, nasjonale, regionale Mars 2013 til mars ,4 millionar euro ca 25 millionar frå EUkommisjonen + 20 % frå kvar partnar Riksarkivet får 2,2 millionar NOK Riksarkivet fagleg koordinator Prosjektleiar på plass etter sommaren

57 Brukarsituasjonar Arbeidet med folketeljinga 1910 Riksarkivet fotobasen Riksarkivet Teljinga 1900 Postkortsamlaren Sogelaget i Namdalen Interkommnualt arkiv i Møre og Romsdal Privat samlar motorbåtmuseum i Vik i sogn Universitetsmusea arkeologisk materiale Brevsamling amerikabrev Samling av foto frå kyrkjer og kloster i Spania Mindre private museum i Italia

58 APEX

59 APEX Archives Portal Europe network of excellence APEX follow-up of the APEnet project - the Archives Portal Europe, 14 National Archives. APEX aims at widening, deepening, improving and sustaining this initiative, thus expanding in quality as well as quantity the delivery of digital archival content to Europeana. This goal comprises actions in various domains: expansion of the network of contributing archival institutions in Europe itself, substantial improvements in the interoperability with Europeana, stabilisation of the Archives Portal Europe portal infrastructure & hosting and improvement of its throughput capacity, availability of more standards & guidelines as well as tooling & support to the content providers to help them deliver more content,

60 Apex -2 dissemination & training programmes to drive aggregation on the national level and raise awareness of archival content in Europe innovation in usability and Web 2.0 functionality to modernise content delivery In more detail APEX will take on board more European institutions (widening) and will help these institutions with aggregation on the national levels (deepening). APEX will work actively with the Europeana portal on interoperability of metadata formats and rights management of the archival material. All this will serve the main goal of preparing as much archival content of European institutions as possible to the Archives Portal Europe and channel the digitised and digital archival material therein to the Europeana portal.

61 Task Force Archives Europe

62 Task Force Archives Europeana Office Europeana Network archives officer ) EURBICA representative APEX BPN Europeana Awareness CENDARI One or more regional/local National Archive (Sweden)

63 Task Force Archive Content strategy for Europeana for the archive domain, priorities. Genealogy. Strategy for Europeana regarding resources such as church records, censuses etc. Current and emerging patterns of metadata supply; Content from archives and methods for geotagging, semantic integration and LOD Methods of establishing and implementing digitisation priorities; Promotion of aggregation; Presentation and integration of archival content via the Europeana portal and API; Data models, mapping, curation, enrichment and contextualisation etc. Formation of a continuing platform for dialogue about the role of archival institutions, their content and Europeana.

64 Apps4norge FT1910

65 Bustadadresser i Huitfeldsgate 1910

66 Huitfedtsgate 8b

67 Foto Huitfeltsgate 8b

68 Liste leiligheiter

69 Sigurd Julius Holm

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.

Samdok. Samdok og. Arkiv i e-forvaltning. KDRS-samling 14. november 2013. Arkiv i e-forvaltning. Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok. Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok og Arkiv i e-forvaltning DELPROSJEKT Arkiv i e-forvaltning KDRS-samling 14. november 2013 Hans Fredrik Berg, Riksarkivet http://samdok.com Innhold Bakgrunn Riksrevisjonens

Detaljer

Arkivarforeningen 1.4.2014. Riksarkivaren sin rolle som pådrivar og koordinator for Samdok. Virkemidlar, samarbeid og forventa resultat

Arkivarforeningen 1.4.2014. Riksarkivaren sin rolle som pådrivar og koordinator for Samdok. Virkemidlar, samarbeid og forventa resultat Arkivarforeningen 1.4.2014 Riksarkivaren sin rolle som pådrivar og koordinator for Samdok. Virkemidlar, samarbeid og forventa resultat Samdok-prosjektet - prioriteringar Litt bakgrunn for Samdok Status

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg SAMDOK helhetlig samfunnsdokumentasjon SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon KDRS samling Trondheim 4.-5. juni 2014 Kari Frodesen/Ingrid Nøstberg Tema Arkivmeldingens føringer

Detaljer

Arkivmeldingen. Samla. samfunns. dokumentasjon

Arkivmeldingen. Samla. samfunns. dokumentasjon Arkivmeldingen Samla samfunns dokumentasjon Eg vil seia litt om dette: Fylgja opp Ivar si innleiing meir konkret nivå Samarbeid den avgjerande faktor! Kva er gjort så langt oppfølging Arkivmeldinga Etablerte

Detaljer

Riksantikvaren Riksarkivet Kultur og naturreise

Riksantikvaren Riksarkivet Kultur og naturreise Riksantikvaren Riksarkivet Kultur og naturreise Kulturarv og LOD kva skjer i prosjekta LoCloud, Apex og Europeana Gunnar Urtegaard, Riksarkivet LoCloud Tue i 1865 Er dette LOD? Nei, ikkje LOD, men

Detaljer

Arkivmeldingen: Hva nå? Oppfølging og samarbeid

Arkivmeldingen: Hva nå? Oppfølging og samarbeid Arkivmeldingen: Hva nå? Oppfølging og samarbeid Kommunale arkiver: Hva står på spill? Fra barn til ditt voksne og pleietrengende liv så er du omfatta av en rekke lover som gir deg rettigheter. Hvis du

Detaljer

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen

SAMDOK. Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon. Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen SAMDOK Riksarkivarens program for helhetlig samfunnsdokumentasjon Kontaktkonferansen 2014 IKA Trøndelag 21. mai Kari Frodesen Tema Strategi 2014 2017 Samdok bakgrunn og status Signalprosjekt 2015 Prioriteringer

Detaljer

STORTINGSMELDING OM ARKIV - ST.MELD. 7 (2012-2013) - FRÅSEGN

STORTINGSMELDING OM ARKIV - ST.MELD. 7 (2012-2013) - FRÅSEGN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201301707-1 Arkivnr. 600 Saksh. Aune, Anne Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 12.02.2013 20.-21.02.2013 STORTINGSMELDING

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og tilgjengeliggjorte privatarkiv i Norge status, samhandling for bevaring DELPROSJEKT Privatarkiv Fokus: SAMDOK Ellen Røsjø Privatarkiv? Privat sektor - privatarkiv:

Detaljer

Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga)

Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga) Privatarkivarbeidet Sett frå Møre og Romsdal ( og i lys av arkivmeldinga) Det best dokumenterte fiskeriet i Norge er Oslofjordfisket Arkivmeldinga VIKTIGE OG RIKTIGE ERKJENNINGAR: Det trengs ei systematisk

Detaljer

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten

Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Arkivmeldinga hvor står vi? - Bakgrunn - Prosessen - Arkivmeldingen - Tilbakemeldingene - Politisk behandling - Videre oppfølging - Debatten Drammen byarkiv - Kommunearkiv 1987-1992 - Byarkiv opprettet

Detaljer

Samdok. Om privatarkiv i samdokprosjektet. Privatarkiv. Ellen Røsjø 31.03.2014. samla samfunnsdokumentasjon DELPROSJEKT

Samdok. Om privatarkiv i samdokprosjektet. Privatarkiv. Ellen Røsjø 31.03.2014. samla samfunnsdokumentasjon DELPROSJEKT Samdok samla samfunnsdokumentasjon Om privatarkiv i samdokprosjektet DELPROSJEKT Privatarkiv Ellen Røsjø 31.03.2014 Samla samfunnsdokumentasjon (SAMDOK) St. meld. 7 (2012 2013) Arkiv Det overordna målet

Detaljer

DEN DIGITALE TIDSALDER

DEN DIGITALE TIDSALDER DEN DIGITALE TIDSALDER Riksarkivar Inga Bolstad 2. juni 2015 Innhold Utfordringer i dag Status helhetlig samfunnsdokumentasjon Hvorfor helhetlig samfunnsdokumentasjon Status: analogt arkivmateriale Status:

Detaljer

Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012

Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012 Kontaktkonferansen 2012 Stavanger 31. mai 2012 Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenterSA et nasjonalt kommunesamarbeid Tor Eivind Johansen, daglig leder KDRS Nasjonalt digitalt arkivsamarbeid

Detaljer

Stat og kommune ansvarsdeling og samspill

Stat og kommune ansvarsdeling og samspill Stat og kommune ansvarsdeling og samspill Bjørn Bering, 11.11.2015 1 Riksarkivarens tre roller 1. Myndighet a) faglige standarder og retningslinjer b) inspeksjon og kontroll c) spesifikke oppgaver i henhold

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd

Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Stortingsmelding om arkiv -kva no? Geir Håvard Ellingseter, nestleder Norsk Arkivråd Hva er Norsk Arkivråd? Landets største arkivfaglige interesseorganisasjon For alle som arbeider med eller er interessert

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter

I paragrafenes tegn. Revisjon av arkivloven med forskrifter I paragrafenes tegn Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar John Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon RAPPORT 2014 PRIORITERT OPPGAVE Privatarkiv () Metodikk for bestandsanalyse og samfunnsanalyse for privatarkiv Utarbeidet av Ellen Røsjø Rapportdato OPPGAVE Ansvarlig

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) høring, Stortingsmelding om arkiv (kommunale og lokale arkivinstitusjoner) Stortingsmeldingen om arkiv som ble lagt fram 9. november 2012 bød på store skuffelser

Detaljer

Arkiv i endring. Revisjon av arkivloven med forskrifter

Arkiv i endring. Revisjon av arkivloven med forskrifter Arkiv i endring Revisjon av arkivloven med forskrifter Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig til å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar Herstad om sitt forhold til NOU 1987:35 Prosess Tidlig

Detaljer

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar

10. Arkiv. Riksarkivet og statsarkiva. 17 000 lesesalbesøk ved dei statlege arkiva. Utlån til arkivinstitusjonar og andre institusjonar 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet, åtte statsarkiv og Samisk arkiv. Nær 53 000 arkivstykke blei utleverte ved desse arkivinstitusjonane i 2009. Totalt

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Bevarte og *lgjengeliggjorte privatarkiv i Norge DELPROSJEKT Privatarkiv Ressurser og frampek Bjørn Bering og Ellen Røsjø 1 Vi skal snakke om: Utviklingen av feltet kort

Detaljer

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT?

Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Dagens tema: Nye avleveringsrutinar KVIFOR? KVA ER NYTT? Litt om oss Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Guro Flø, arkivar med hovudansvar for eldre arkiv Åsta Vadset, arkivar

Detaljer

Orientering om arbeid rundt privatarkiv. Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag

Orientering om arbeid rundt privatarkiv. Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag Orientering om arbeid rundt privatarkiv Tone Stakvik Rådgiver IKA Trøndelag Privatarkiver hvorfor er dette en oppgave for IKA? Privatarkiver er viktig dokumentasjon Historisk Forvaltning Rettigheter IKA

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon Status og strategier for privatarkivarbeidet i Norge DELPROSJEKT Privatarkiv Arkivarforeningens vårseminar 15. mars 2016 Ellen Røsjø ellros@arkivverket.no 1 Samdok/PRIV

Detaljer

1.2. Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet

1.2. Rammeverk for det nasjonale og regionale privatarkivarbeidet SAMHANDLINGSPLAN FOR PRIVATARKIV 1. Innleiing 1.1. Bakgrunn og målsetjing Privatarkiv er arkiv frå alle typar ikkje-offentleg verksemd: privatpersonar, lag og organisasjonar, verksemder innanfor tenesteyting,

Detaljer

Testverktøy Status og videre tanker

Testverktøy Status og videre tanker Testverktøy Status og videre tanker Terje Pettersen-Dahl Seksjon for Digitalt Depot Riksarkivet KDRS konferansen Trondheim 13. november 2014 1 Status Mange verktøy 2 Proteus for Noark-3 ArkN4 for Noark-4

Detaljer

Bergen 22.05.12. LLP takker for muligheten for å levere innspill til Kulturutredningen 2014, og takker for utsatt frist til 22. mai.

Bergen 22.05.12. LLP takker for muligheten for å levere innspill til Kulturutredningen 2014, og takker for utsatt frist til 22. mai. Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Live Nermoen Kulturutredningen 2014, Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Live.Nermoen@kud.dep.no Vår ref. KG 2012 015 Bergen 22.05.12 LANDSLAGET FOR

Detaljer

ARKIV I KOMMUNEREFORMEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER

ARKIV I KOMMUNEREFORMEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER ARKIV I KOMMUNEREFORMEN UTFORDRINGER OG MULIGHETER Anna Malmø-Lund 16. september 2015 Utfordringene noen dystre tall KS: 180-200 systemer i en gjennomsnittelig kommune SAMDOK-rapport 2014: min 12 675 bevaringsaktuelle

Detaljer

Innst. 243 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 7 (2012 2013)

Innst. 243 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. 7 (2012 2013) Innst. 243 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Meld. St. 7 (2012 2013) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om arkiv Til Stortinget 1. Sammendrag 1.1 Innleiing

Detaljer

KAI-konferansen Innblikk i KDRS digitalt depot løsning og arbeidsflyt 16. september 2015 Arendal

KAI-konferansen Innblikk i KDRS digitalt depot løsning og arbeidsflyt 16. september 2015 Arendal KAI-konferansen Innblikk i KDRS digitalt depot løsning og arbeidsflyt 16. september 2015 Arendal Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA et nasjonalt kommunesamarbeid Tor Eivind Johansen,

Detaljer

BIPAprosjektet. Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder

BIPAprosjektet. Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder BIPAprosjektet Bevaring og innsamlingsplan for privatarkiver i Aust- Agder Aust-Agder kulturhistoriske senter Aust-Agder kulturhistoriske senters (AAks) er en ABM institusjon med røtter tilbake til 1832.

Detaljer

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund

Fagsystemer. Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Fagsystemer Kommunearkivkonferansen 31.05.2011 IKA Opplandene Pål Mjørlund Funn sikring av elektronisk arkivmateriale Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer

Detaljer

Prosjektramme. Muligheter for programutvikling og for kompetansebygging i arkivmiljøene etter ordinær prosjektslutt

Prosjektramme. Muligheter for programutvikling og for kompetansebygging i arkivmiljøene etter ordinær prosjektslutt Dias-prosjektet Muligheter for programutvikling og for kompetansebygging i arkivmiljøene etter ordinær prosjektslutt Prosjektramme Gjennomføres av Riksarkivaren i samarbeid med Bergen byarkiv, Oslo byarkiv,

Detaljer

Arkivplan. Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? www.sfj.no

Arkivplan. Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? www.sfj.no Kva har me? Kva treng me? Korleis skal me gjera det? Kva har me? Svært mykje arbeid er gjort i svært mange kommunar. Me har eit verktøy som gjer arkivplanen tilgjengeleg og lett å bruke Me kan utveksle

Detaljer

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum

Statistikk for arkivinstitusjoner og arkiv i bibliotek og museum Statistikk for og arkiv i bibliotek og museum Statistikken i korte trekk Totalt er det pr 2014 bevart 504 925 hyllemeter arkiv i norske, bibliotek og museer. 468 059 hyllemeter av disse, eller 93 %, blir

Detaljer

Den store verden er kanskje nærmere enn du tror. Karianne Schmidt Vindenes

Den store verden er kanskje nærmere enn du tror. Karianne Schmidt Vindenes Den store verden er kanskje nærmere enn du tror Karianne Schmidt Vindenes ICA sier: Archives constitute the memory of nations and societies, shape their identity, and are a cornerstone of the information

Detaljer

Ole Myhre Hansen Seksjon for digitalt depot, RA

Ole Myhre Hansen Seksjon for digitalt depot, RA Ole Myhre Hansen Seksjon for digitalt depot, RA Arkivverkets forsvarstale Hva gjør vi? Kortsiktige tiltak Langsiktige tiltak På kort sikt: Vi har forbedret oss! Krav fra KUD om max 4 uker behandlingstid

Detaljer

BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015

BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015 BLIR DET ENDELIG ORDEN PÅ DE ENORME DATAMENGDENE? Sett i lyset av Arkivverkets forslag om earkiv 16.03.2015 Eiliv SVEEN Consulting Senior Manager, Information Management Kristine Synnøve BRORSON Consulting

Detaljer

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal

Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal Kommunikasjonsplan Fylkesplan 2013-2016, regional plan for Møre og Romsdal For å sikre ei breiast muleg deltaking i arbeidet med Fylkesplan 2013-2016 skal det utarbeidast ein kommunikasjonsplan. Mål for

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T Arkiv i e-forvaltning 1. Kva er gjort så langt? 1 av 8 September Ca. 15.09 Prosjektleiarar på plass 11.-13.09 KAI-konferansen 2013, Arkiv i endring. Riksarkivaren

Detaljer

LLP JUBILEUMSSEMINAR 24. April 2012 Tor Eivind Johansen

LLP JUBILEUMSSEMINAR 24. April 2012 Tor Eivind Johansen LLP JUBILEUMSSEMINAR 24. April 2012 Tor Eivind Johansen Gratulere med 25 års jubileum! Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter SA et nasjonalt kommunearkivsamarbeid Tor Eivind Johansen, daglig

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon D E L P R O S J E K T Privatarkiv En helhetlig samfunnshukommelse Utredning levert Riksarkivaren 31.12.2014 En helhetlig samfunnshukommelse Forord s. 5 1. Situasjonen

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for Norsk Arkivråd Region Øst, 4. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen

Detaljer

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015

DIGITALISERING AV ARKIV. Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 DIGITALISERING AV ARKIV Kontaktkonferansen 2015 IKA Møre og Romsdal IKS Molde 28. mai 2015 AGENDA: - Kort historikk om SEDAK - Presentasjon av kven er, kva er og korleis - Metode for framtid i høve digitalisering

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng)

Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Studieplan for arkiv og dokumentbehandling (60 studiepoeng) Innleiing Arkivstudiet er eit årsstudium (60 studiepoeng) som gjennomførast på deltid over to år. Studiet er delt i fire emne, der emnet Arkiv

Detaljer

Kontaktkonferansen 2016

Kontaktkonferansen 2016 Kontaktkonferansen 2016 Orientering pr 1.mars 2016 Anne Overland, daglig leder IKA Trøndelag Kontaktkonferansen 2016 Året som gikk, året som kommer og et litt løftet blikk mot horisonten. Nærmere presentasjon

Detaljer

Tenkte å si litt om...

Tenkte å si litt om... Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Arkivplanlegging hva, hvorfor og hvordan Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Tenkte å si litt om... Hva en arkivplan er? Hvordan den er hjemlet? Oppbygging og strukturering av arkivplaner

Detaljer

Har vi bruk for LLP? Kjetil Reithaug Arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Har vi bruk for LLP? Kjetil Reithaug Arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Har vi bruk for LLP? Kjetil Reithaug Arkivsjef ved Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Eller: Trenger vi LLP? Kan du overraske forsamlingen med å snakke pent om LLP, og si at JA vi har bruk for

Detaljer

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie

Informasjonsmøte. Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Informasjonsmøte Fylkesarkivet 26.05.2008 Svein Amblie Det statlige arkivverket Riksarkivet har ansvaret for arkivene etter den statlige sentraladministrasjonen, altså departementer og direktorater mv.,

Detaljer

RIKSARKIVET, KOMMUNENE OG STRATEGIPROSESSEN I ARKIVVERKET

RIKSARKIVET, KOMMUNENE OG STRATEGIPROSESSEN I ARKIVVERKET RIKSARKIVET, KOUNENE OG STRATEGIPROSESSEN I ARKIVVERKET Riksarkivar Inga Bolstad 27. mai 2015 Hvem er vi og hva gjør vi? 2 02.02: Få med på kartet de stedene hvor SA, Samisk arkiv og helsearkiv er Norsk

Detaljer

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn

Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn Arkivverkets tilsynsvirksomhet praksis og utfordringer Om tilsyn Kort oppsummering av statsarkivets tilsyn herunder litt om kvalitetssikring Om ny strategi for Arkivverkets tilsyn 1 Kort om Arkivverket

Detaljer

Arkivplan.no. En innføring

Arkivplan.no. En innføring Arkivplan.no En innføring Bakgrunn Arkivforskriften - 2-2. Eit offentleg organ skal til kvar tid ha ein ajourført samleplan, ein arkivplan, som viser kva arkivet omfattar og korleis det er organisert.

Detaljer

Uttrekk og bevaring av elektroniske arkiv

Uttrekk og bevaring av elektroniske arkiv Uttrekk og bevaring av elektroniske arkiv Hvorfor bevare elektroniske arkiv? Nedfelt i arkivlovens formålsparagraf et pålegg om å sikre arkivmateriale som har rettslig verdi, forvaltningsmessig verdi

Detaljer

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud.

Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Utlånt: Hans Johan Rishaug, Bud. Kulturnett Møre og Romsdal Kulturnett Møre og Romsdal vart oppretta av Fylkeskulturutvalet i april 2004 som et prosjekt, etter å ha vært innlemma i fylkesdelplan og økonomiplan

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon - En helhetlig samfunnshukommelse - Bestands- og samfunnsanalyse som ledd i bevaringsplanarbeid DELPROSJEKT Privatarkiv Ellen Røsjø, Samdok, Riksarkivet Lakselv 01.06.2015

Detaljer

En presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

En presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS En presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010 Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Før jeg begynner husk stikkordet: KVALIFISERT ESTIMAT SAMDOK

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3:13 (2009 2010) Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor Dokument 3:13 (2009 2010) Presentasjon for IKA Rogaland 18. november 2010 Bakgrunn ABM-meldingen (1999):

Detaljer

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv

Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Referat fra SAMDOK-møte Strategigruppe Kommunale arkiv Dato: 31. oktober 2014 Sted: IKA Kongsberg Til stede: Forfall: Gunn Sværen (Norsk Arkivråd/NA), Harriet Marie Terjesen (KS), Tom Oddby (LLP), Ingrid

Detaljer

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS

Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Instruks for elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som depositum til IKA Møre og Romsdal IKS Følgende retningslinjer skal følges ved deponering og/eller avlevering av elektroniske arkiver

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk

Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Tiltak frå regjeringa for styrking av nynorsk Kunnskapsdepartementet: Læremiddel i tide Kunnskapsdepartementet vil vidareføre tiltak frå 2008 og setje i verk nye tiltak for å sikre at nynorskelevar skal

Detaljer

ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS

ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS ARKIVVERKETS EARKIV- PROSJEKT : STATUS Tor Anton Gaarder Oslo 21. oktober 2015 Litt om meg: Status earkiv? Hvorfor? Hva er det? Når kommer det? Hva sier statsbudsjettet? Programkategori 08.20 i kulturdepartementets

Detaljer

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning

Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Riksarkivet 20.1.2015 Innføring av earkiv i offentlig forvaltning Kortversjon av rapport datert 19. januar 2015 av Sopra-Steria på oppdrag fra og i samarbeid med Riksarkivet. Innspill fra Arkivverket til

Detaljer

Drammen 28. januar 2016

Drammen 28. januar 2016 ÅRSMELDING 2015 Drammen 28. januar 2016 Landslaget for lokal- og privatarkiv c/o Bergen byarkiv Postboks 7700 5020 Bergen Tom Oddby styreleder 1 Oppsummering av LLPs aktiviteter i 2015 Administrasjon Økonomi:

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer. http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Tilsyn med arkiv i kommunal sektor funn og erfaringer http://www.clipartbest.com/clipart-ntx8gdanc Synnøve Østebø og Ine Fintland, 21.05.2015 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av

Detaljer

Presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010. Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Presentasjon av SAMDOK prosjektet: Digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985 2010 Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Før jeg begynner husk stikkordet KVALIFISERT ESTIMAT SAMDOK PROSJEKTET

Detaljer

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten

Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten Ei kokebok for kulturkontakten og kommunekontakten GENERELL INFORMASJON OM KULTURSEKKEN Kultursekken er et samlebegrep for satsinga på kulturformidling i barnehage, grunnskole og den videregåande skulen

Detaljer

Samdok samla samfunnsdokumentasjon

Samdok samla samfunnsdokumentasjon Samdok samla samfunnsdokumentasjon DELPROSJEKT Kommunale arkiv Samdok- kommunale arkiv 2014-2015 v/ Ingrid Nøstberg Prosjektleder Samdok kommunale arkiv Strategigrupper - Samdok 2015 Institusjon Arkiv

Detaljer

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar

Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Riksarkivets privatarkivstrategi en kommentar Liv Ramskjær SAMDOK-konferansen, 11. november 2015 LR@museumsforbundet.no Norges museumsforbund er en interesseorganisasjon for museumspolitisk arbeid og faglig

Detaljer

Revisjon av arkivloven med forskri1er. Relevans for arkiv i e- forvaltning

Revisjon av arkivloven med forskri1er. Relevans for arkiv i e- forvaltning Revisjon av arkivloven med forskri1er Relevans for arkiv i e- forvaltning Bakgrunn Dagens arkivlov Jeg var villig +l å svelge mye, bare jeg fikk en arkivlov. Riksarkivar Herstad om si/ forhold 3l NOU 1987:35

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet

Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem - KD Kunnskapsdepartementet 1 2 3 4 5 6 7 8 Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no 9 10 11 12 13 Høringsuttalelse Høring - Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011:6 Et åpnere forskningssystem

Detaljer

Kommunale, digitale depot i endring Trøndelagsmodellen. Kari.Remseth@ika-trondelag.no

Kommunale, digitale depot i endring Trøndelagsmodellen. Kari.Remseth@ika-trondelag.no Kommunale, digitale depot i endring Trøndelagsmodellen Kari.Remseth@ika-trondelag.no Agenda Digitalt depot 2003 2012 Langtidslagring av digitale arkiver nye utfordringer Digitalt depot 2012 -?? Kommunearkivinstitusjonenes

Detaljer

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen

Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Slektsforskeres muligheter Arkiv i Nordland og arkivportalen Arkiv i Nordland 5.9.2013 06.09.2013 1 Arkiv i Nordland (AiN) Fylkeskommunal arkivinstitusjon i Nordland: Ansvar for fylkeskommunens arkiver.

Detaljer

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert?

I et altfor bredt sveip over fortid og nåtid, kan det være greit å begynne med nåsituasjonen. Hvem er Telemarksarkivet og hvordan er vi organisert? Telemarksarkivet og Telemarks privatarkiver: En ressurs for framtida Det er ikke hverdagslig at det startes en ny arkivinstitusjon; det er ikke hverdagslig at museer utvikler permanente driftsorganisasjoner

Detaljer

Bevaring og innsyn i elektroniske arkiver i Bergen kommune. IKAH kontaktkonferanse 2. juni 2015 jan.helle@bergen.kommune.no

Bevaring og innsyn i elektroniske arkiver i Bergen kommune. IKAH kontaktkonferanse 2. juni 2015 jan.helle@bergen.kommune.no Bevaring og innsyn i elektroniske arkiver i Bergen kommune IKAH kontaktkonferanse 2. juni 2015 jan.helle@bergen.kommune.no Underliggende problemstiling Utfordring innenfor dette området Kommunal sektor

Detaljer

Innspill fra eksterne samarbeidspartnere til arbeidet med Strategi 2017

Innspill fra eksterne samarbeidspartnere til arbeidet med Strategi 2017 Innspill fra eksterne samarbeidspartnere til arbeidet med Strategi 2017 Nummer i parantes refererer til dok.nr. i sak 2012/25187 Side: 0. Invitasjon til å levere innspill Brev 07.02.2013 [9] 2 1. IKA Trøndelag

Detaljer

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar:

Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Regionale aktørar sitt arbeid med bygde- og lokalsamfunnsutvikling på Vestlandet Utgreiing: Møreforsking og Ideas2Evidence Oppdragsgjevar: Distriktssenteret Presentasjon/Multimedial dokumentasjon: Mediebruket.no

Detaljer

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)

Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) Referat, styremøte LLP 24. og 25. november 2014 Stad: Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo Tidspunkt: 24. november kl 10.00-17.30 og 25. november kl 09.00-14.30 Tilstade

Detaljer

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD

LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD LUK- slik vi forstår intensjonane frå KRD Styrkje kommunane som lokale utviklingsaktørar. LUK skal utviklast gjennom skreddarsaum mellom nasjonalt program, fylkeskommunale program og kommunane. Formålet

Detaljer

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet

Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid. Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet Riksarkivarens veiledning i Interkommunalt samarbeid Anna Malmø-Lund, Seksjon for bevaring og kassasjon Riksarkivet 1 Veiledningen Riksarkivarens Rapporter og retningslinjer nr. 23 Ligger tilgjengelig

Detaljer

Mot det heilelektroniske arkiv - begreper og juss - Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

Mot det heilelektroniske arkiv - begreper og juss - Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Mot det heilelektroniske arkiv - begreper og juss - Sigve Espeland Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS Definisjon Arkiv 1) Dokument som blir til som del av ei verksemd, dvs. dokument som blir motteke eller

Detaljer

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013

Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet: Virksomhetsrapport for 2013 Byarkivet er arkivdepot for Tromsø kommunes historiske arkiver. Vi tar imot arkivmateriale som er eldre enn 20 år, men også yngre materiale som har gått ut av aktivt

Detaljer

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Tilsyn med arkiv i kommunal sektor Synnøve Østebø og Ine Fintland, 27.05.2014 Tilsyn hvilken rolle har Arkivverket? Arkivverket Består av Riksarkivet, 8 statsarkiv; Tromsø, Trondheim, Hamar, Oslo, Kongsberg,

Detaljer

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv.

LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Side 1 av 5 LOV 1992-12-04 nr 126: Lov om arkiv. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-1992-12-04-126 DEPARTEMENT: KKD (Kultur- og kirkedepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

Bergen 20. februar 2015

Bergen 20. februar 2015 ÅRSMELDING 2014 Bergen 20. februar 2015 Landslaget for lokal- og privatarkiv Adresse: c/o Bergen byarkiv Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen Karin Gjelsten styreleder Oppsummering av LLPs aktiviteter

Detaljer

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020

NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 NOKUT-strategiar Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Oktober 2014 Tittel: Strategi for utvikling av NOKUT 2015 2020 Dato: Oktober 2014 www.nokut.no Forord NOKUT har vore i kontinuerleg endring sidan

Detaljer

KAI-konferansen 2013. SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet. Velkomen til Balestrand: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane inviterer til

KAI-konferansen 2013. SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet. Velkomen til Balestrand: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane inviterer til SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE Fylkesarkivet KAI-konferansen 2013 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane inviterer til Velkomen til Balestrand: som vert halden på Kviknes Hotel i Balestrand. KAI-konferansen

Detaljer

ehandel og lokalt næringsliv

ehandel og lokalt næringsliv ehandel og lokalt næringsliv Kvifor ehandel? Del av regjeringas digitaliseringsarbeid det offentlege skal tilby digitale løysingar både til enkeltpersonar og næringsliv Næringslivet sjølve ønskjer ehandel

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Sjumilsstegkonferansen Loen 12. mars 2014 Ved Solrun Samnøy, prosjektleiar Psykisk helse på timeplanen Fire skular i Sogn, i tre kommunar Aurland Vik Årdal (to skular)

Detaljer