GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap /14 Kåfjord Kommunestyre Saksfremlegg Trollvik skole Henvisning til lovverk: U off. 23 (Pga økonomiske forhold for konkurranseutsetting) Saksfremlegget med begge vedleggene er unntatt offentlighet, og skal ikke deles til andre eller på noen måte offentliggjøres.

2 Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Ble behandlet som første sak. Harald Kjeldsen fra Norconsult informerte vedrørende prosjektet. Forslag fra formannskapet Alternativ II i saksfremlegget: Alternativ II: Med bakgrunn i det betydelige avviket mellom opprinnelig vedtak i k.sak 27/13 og foreliggende forprosjekt beslutter Kåfjord kommune at prosjektet ikke iverksettes. Det er en differanse på kr 38,8 million mellom opprinnelig vedtatt investering i junimøtet 2013 og konklusjoner fra forprosjektet. Konsekvensene for en slik utgiftsøkning blir for omfattende for kommunen. Ny retning og eventuelle tiltak for grunnskolen bør drøftes og gis av Kåfjord kommunestyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Med bakgrunn i det betydelige avviket mellom opprinnelig vedtak i k.sak 27/13 og foreliggende forprosjekt beslutter Kåfjord kommune at prosjektet ikke iverksettes. Det er en differanse på kr 38,8 million mellom opprinnelig vedtatt investering i junimøtet 2013 og konklusjoner fra forprosjektet. Konsekvensene for en slik utgiftsøkning blir for omfattende for kommunen. Ny retning og eventuelle tiltak for grunnskolen bør drøftes og gis av Kåfjord kommunestyre.

3 Vedlegg 1 Kostnadsoppsett fra Norconsult 2 Forprosjekt rapport Rådmannens innstilling Saken legges frem uten innstilling til vedtak. Rådmannen henstiller til at det kun er to reelle alternativ til vedtak, som presentert under vurderingen i saksfremlegget. Saksopplysninger Kåfjord kommunestyre har besluttet etablering av felles ungdomsskole i Trollvik. Dette arbeidet har kommunen nå fått et forprosjekt på og det er utarbeidet situasjonsplan for et godt skolemiljø for Trollvik skole. Rammene som er gitt for tiltaket ble vedtatt av Kåfjord kommunestyre sist i sak 27/13 Revidering budsjett 2013, rammer 2014 og økonomiplan Her ligger det inne et beløp i størrelsesorden kr inkl. mva for 2014 til Trollvik skole ombygging 1-10 trinn. Kommunen ved rådmannen har fått gjennomført forprosjekt av Trollvik skole til en ny barne- og ungdomsskole. Deler av dagens bygningsmasse skal ifølge forprosjektet bestå, men en stor del rives for å gjøre skolemiljøet optimalt for elevene. I korte trekk er prosjektet ny skole Trollvik lagt opp til at den nye ungdomsskolen settes til fløy mot vest, og barnetrinn 1-7 i ny fløy mot sør. Fellesareal er plassert opp mot vei/atkomst og i 2. etasje på bygget er det bibliotek og administrative fellesarealer. Det er kjøpt opp grunn slik at de blir bedret mulighet for tilrettelegging for fysisk aktivitet på utearealene. På bakgrunn av forprosjektet er det utarbeidet et grovmasket men revidert kostnadsoverslag (avrundet til hele tusen). Revidert oppsett fra Norconsult Prisstigning* SUM (ekskl. mva) Mva 25 % Sum Inkl mva

4 Merverdiavgiften vil fra 2014 i sin helhet gå tilbake til investeringsbudsjettet. * Norconsult anbefaler at vi inkluderer prisstigning i konseptet på 3,5 % i byggeperioden. Prosjektet må også ta høyde for inventar og et grovt anslag sier at det vil beløpe seg på nærmere 3 millioner kroner ekskl. mva. Vurdering Rådmannen ved sin gjennomgang av det foreliggende forprosjekt, med skisser og revidert kostnadsoppsett finner prosjektet godt utredet. Situasjonsplanen viser et godt fundament for fremtidige undervisningsopplegg og vi mener det pedagogiske vil ivaretas på en funksjonell og god måte. Tekniske løsninger synes være gjort ut fra en nøktern vurdering. Materialvalg byggeteknisk i forlaget har tatt hensyn til innspill fra brukergruppene, både pedagogisk personell og fra driftspersonellet. Det er også fra oppdragsgivers side fremholdt at vi ønsker overflater, både innvendig og utvendig, som krever minst mulig vedlikehold, men at det selvsagt skal optimaliseres i forhold til investeringskostnadene. Investeringer og tiltak utenomhus synes også godt ivaretatt, men her kan man under prosessen søke å gjøre brukervennlig endringer med tanke på skille for mellom- og barnetrinn og ungdomstrinn. Det kunne også vært ønskelig med ballbinge i skolegården. Det er gjort reduksjoner her fra opprinnelig sats med 1 million kroner for å begrense disse kostnadene så langt det er mulig. Det som fra rådmannens ståsted synes utfordrende i forslaget er de økonomiske forhold i forprosjektet. Kåfjord kommune vil forholde seg til rapporten fra Rambøll hvor trinn en ble kostnadsberegnet til kr. 36,8 millioner kroner ekskl. mva., jfr kommunestyresak 9/13, punkt 1 i vedtaket: I hht. Rambøll anbefaling i forhold til ny skolestruktur, igangsettes investeringer i samsvar med pkt.8.3, som det fremgår av Rambølls rapport. Det blir en differanse/overskridelse på flere millioner kroner. Dette er bygget inn i kapitalbudsjettet som ble vedtatt i desember Her er det satt inn 40 millioner i 2014 og 20 millioner i 2015 til ombygging Trollvik skole, alle beløp inkl. mva, ut fra Norconsult sine antydninger. Dette kapitalbudsjettet skal opp til ny behandling i februar, da økonomiplanen ikke fremstår i balanse. Nå viser forprosjektet en ytterligere kostnad, 85 millioner inkl mva. Det er uansett en betydelig investering Kåfjord kommune står overfor. For å få til en endelig avklaring bør forprosjektet danne grunnlag for en utlysning av en totalentreprise for utbyggingen. På den måten vil vi få et mer nøyaktig beslutningsunderlag for videreføring og finansiering av prosjektet. Rådmannen ser helhetlig på det økonomiske bildet for Kåfjord kommune og ser at en økning i investeringsrammen på mer en 31 millioner gir store konsekvenser for øvrig drift og investering. Økonomiske utslag av ulike valg Om det tas utgangspunkt i vedtatt budsjett 2014 og Økonomiplan for perioden så vil en ved å korrigere kostnadene til utbygging av Trollvik skole ned til opprinnelig beløp kr ,- få slike årlige resultater: 2014: Overskudd kr ,-

5 2015: Underskudd kr ,- 2016: Overskudd kr ,- 2017: Overskudd kr ,- 2018: Underskudd kr ,- Kommunens lånegjeld vil ha en topp i 2015 på ca. 230 mill. kr. Om de nye kostnadene slik de fremkommer i forprosjektet legges til grunn vil resultatene bli slik: 2014: Overskudd kr ,- 2015: Underskudd kr ,- 2016: Underskudd kr ,- 2017: Underskudd kr ,- 2018: Underskudd kr ,- Kommunens lånegjeld vil ha en topp i 2015 på ca. 275 mill. kr. I vedtatt økonomiplan er det forutsatt at årlige driftsrammer reduseres fra kr. 154,6 mill. i 2014 til 145,9 mill i Dette er en reduksjon på 8,7 mill. kr. Om prisen på utbygging av ny skole blir som beregnet i det siste kostnadsoverslaget så vil det måtte reduseres med yterligere 4,2 mill, til sammen en reduksjon på 12,9 mill. kr. En reduksjon i en slik størrelse vil fordre tiltak, som vil være krevende å iverksette. En utlysning av totalentreprisen må uansett ta forbehold om kommunestyrets godkjenning og finansiering. For øvrig viser rådmannen til de faglig drøftinger som er gjort tidligere i prosessen med skolestruktur for Kåfjord kommune.

6 Etter rådmannens mening er det på kort sikt følgende to alternativ som er mest nærliggende å anbefale: Alternativ I: Kåfjord kommune lyser ut totalentreprise for bygging av nye Trollvik skole. Når konkurransen er gjennomført vil Kåfjord kommune ha et mer nøyaktig beslutningsunderlag, og vi vil kjenne de korrekte kostnadene ved investeringen. Så snart kostnadsbildet foreligger vil Kåfjord kommunestyre ta endelig beslutning om utbyggingen. Det tas forbehold om finansiering i utlysningen. Alternativ II: Med bakgrunn i det betydelige avviket mellom opprinnelig vedtak i k.sak 27/13 og foreliggende forprosjekt beslutter Kåfjord kommune at prosjektet ikke iverksettes. Det er en differanse på kr 38,8 million mellom opprinnelig vedtatt investering i junimøtet 2013 og konklusjoner fra forprosjektet. Konsekvensene for en slik utgiftsøkning blir for omfattende for kommunen. Ny retning og eventuelle tiltak for grunnskolen bør drøftes og gis av Kåfjord kommunestyre. Gunn Andersen (s.) Håkon Jørgensen (s.)

7 Post Kafjord Emne: VS: Kostnadsoverslag Trollvik skole Fra: Kjeldsen Harald Sendt: 15. januar :41 Til: Gunn Andersen Kopi: Einar Pedersen; Erik Andersen Emne: Kostnadsoverslag Trollvik skole hei Gunn! Sender over en foreløpig justert prosjektkostnad. Jeg har gjort flg. i forhold til kostnadsoverslaget fra Borealis Arkitekter: Utomhus er redusert med ca 1 mill (Dette ligger inne på revidert kostnadsoverslag fra Boreal is). Forrige overslag var på 4,3mill Graventreprisen, ca 1 mill (Dette legger jeg inn) Generelle kostnader (honorarer) er redusert med 2,5mill (!) (Dette legger jeg inn). Jeg mener 6,5 mill er mere realistisk enn over 9mill. Ellers så er forventet tillegg 15%/25% og marginer 5% lagt inn som tidligere i prosent av grunnkalkylen. Jeg kommer fortsatt til å arbeide videre med tallene, bl a. med å se på muligheter til besparelser. Prosj e ktkost n a d e k s mva sum byggekostnader kr , 00 Graveentrepri se kr l , 00 rev. byggekostnad kr Sl ,00 eks.mva Kunst kr ,00 sum revidert kr , 00 Forventet ti li egg kr , 00 Prosjektkostnad kr ,00 eks.n-.va Marginer kr ,00 Revi dert prosjektkostnad k r eks.mva I Norconsults kostnadsoverslag på 61,9 mill inkl.mva, som ble utarbeidet i forbindelse med funksjonsprogrammet, var det ikke medtatt forventet tillegg 15%/25% og marginer 5%. Tar vi med ovennevnte reserver/marginer vil dette kostnadsoverslaget utgjøre ca 63mill eks.mva. En begrenset opparbeidelse av utomhus ble tatt med. Vegomlegging, ny parkeringsplass, kollektive løsninger, støttemur, er heller ikke medtatt i dette overslaget. Det utgjør fort 1 mill. Så oppsummert: De to overslagene ligger egentlig ikke så langt i fra hverandre. NB: Vi må vel ta med forventet prisstigning? Antar ca 3,5% Mvh Harald Kje ldsen Senior.rådgiver MRIF 1

8 Dir: I Mob: ha ra Id. Norconsult AS, Postboks 228, 9253 Tromsø Sjøgata 39, 9008 Tromsø Tel: I Fax: CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. lf you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warront the absence of, or accept liability for, ony such viruses in this message or any ottochment. 2

9 Trollvik skole nybygg/ombygging FORPROSJEKT (Revidert )

10 INNHOLD SAMMENDRAG 4 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 4 PROSJEKTKOSTNAD 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 4 0 GENERELL BESKRIVELSE 5 PROSJEKTORGANISASJON OG DELTAKENDE SAMARBEIDSPARTNERE 5 BYGGETS UTFORMING 5 AREALTABELL 6 BRANNTEKNISK VURDERING 7 UNIVERSELL UTFORMING 7 STATUS OFFENTLIGE MYNDIGHETER 7 VALGT ENTREPRISEFORM 7 1 FELLESKOSTNADER 8 RIGG 8 DRIFT AV BYGGEPLASS 8 2 BYGNING 9 20 BYGNING, GENERELT RIVING, FORBEREDENDE ARBEIDER GRUNN OG FUNDAMENTER BÆRESYSTEM HOVEDBÆRESYSTEM VINDUER YTTERDØRER INNERVEGGER DEKKER GULV PÅ GRUNN FRITTBÆRENDE DEKKER HIMLINGER OVERFLATER GULV YTTERTAK TRAPPER 12 3 VVS VVS-INSTALLASJONER, GENERELT SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG LUFTBEHANDLING GENERELT KANALER LUFTFORDELINGSUTSTYR LUFTBEHANDLINGSUTSTYR ISOLASJON FERDIGSTILLELSE KJØLEANLEGG GENERELT ELKRAFT ELKRAFTANLEGG GENERELLE ELKRAFTANLEGG FORDELINGSANLEGG LYSANLEGG 21

11 45 VARMEANLEGG DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 23 5 TELE- OG AUTOMATISERING TELE- OG DATAROM TELEFON ALARM- OG SIGNALANLEGG LYD OG BILDE AUTOMATISERINGSANLEGG 25 6 ANDRE INSTALLASJONER HEISANLEGG 26 7 UTOMHUSANLEGG UTENDØRS, GENERELT BEARBEIDING TERRENG UTENDØRSKONSTRUKSJONER UTENDØRS VVS AVLØPSLEDNINGER VANNLEDNINGER KUMMER, UTSKILLERE UTENDØRS ELKRAFT 27 BELYSNING VEGER OG PLASSER PARK OG HAGE 28 8 GENERELLE KOSTNADER 29 9 SPESIELLE KOSTNADER 29 MERVERDIAVGIFT 29 KUNSTNERISK UTSMYKNING 29 INVENTAR OG UTSTYR MILJØKONSEKVENSER 29 YTRE MILJØ 29 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) KOSTNADSBEREGNINGER 30 BEREGNET PROSJEKTKOSTNAD 30 BEREGNET KOSTNAD KUN NYBYGG: VEDLEGG 32 VEDLEGG 1: TEGNINGER ARKITEKT 32 VEDLEGG 2: TEGNINGER BYGG 32 VEDLEGG 3: TEGNINGER VVS 32 VEDLEGG 4: TEGNINGER ELEKTRO 32 VEDLEGG 5: TEGNINGER LANDSKAP 32 VEDLEGG 6: TEGNINGER BRANNTEKNIKK 32 VEDLEGG 7: ENERGIBUDSJETT 32 VEDLEGG 8: AREALOPPSETT 32 Side 3 : 32

12 Sammendrag BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Trollvik skole ligger vakkert til i en slak sørvestvendt helling på oversida av E6. Skolen skal ombygges/utvides til en barne- og ungdomsskole. Deler av dagens bygning beholdes (-gymsalen mm). Ny del plasseres ovenfor- og vest for eksisterende bygning og består av en «rygg» i 2 etasjer mot veien og 2 fløyer i en etasje, ned mot sør- og vestvendte lekeområder. Ungdomstrinnet er plassert i fløy lengst mot vest, og barne- og mellom trinnet nærmest eksisterende del. Uteområdene tilpasses de ulike alderstrinnene. Fellesareal inkl. de deler som benyttes utenom skoletid er konsentrert til den øvre delen av bygget og i nært hovedatkomsten. Her inngår også areal til SFO. Parkering og av- og påstigninger er på oversida av veien med plass for bussoppstilling. Kryssing av veien forutsettes i en oversiktlige del av veien. PROSJEKTKOSTNAD Total prosjektkostnad, inkl. sikkerhet og mva, er estimert til 81,2 mill, som tilsvarer en kvadratmeterpris på kr. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Gjennomføringsplan: Aktivitet Dato Oppdrag om forprosjekt Skisseforslag Ferdigstillelse av forprosjekt Politisk beslutning Januar 2014 Riving Februar 2014 Totalentreprisegrunnlag Tilbudsutsendelse 1. feb 2014 Kontrahering entreprenør 20. apr 2014 Byggestart Mai 2014 Byggetid 11 mnd. Ferdigstillelse April 2015 Uteareal ferdigstilles Sommer 2015 Møblering/utstyr Sommer 2015 Side 4 : 32

13 0 Generell beskrivelse PROSJEKTORGANISASJON OG DELTAKENDE SAMARBEIDSPARTNERE Funksjon Organisasjon Navn Prosjektleder Norconsult as Harald Kjeldsen Prosjekteringsgruppeleder Borealis Arkitekter as Inger Reiersen Arkitekt Borealis Arkitekter as Frida H. Paulsen RI Bygg Asplan Viak AS Jón Viðar Jónsson RI VVS-teknikk Sletten AS Erik Skogvold RI El-teknikk inor AS Jan Magne Guttormsen Landskapsarkitekt Asplan Viak AS Jeanette Austad RI Brann Asplan Viak AS Jossi Pettersen BYGGETS UTFORMING Trollvik skole ligger vakkert til i en slak sørvestvendt helling ovenfor E6 på nordsida av Kåfjorden. Skolen skal ombygges/utvides til en barne- og ungdomsskole. Ny del plasseres ovenfor- og dels vest for eksisterende bygning. Den østre delen av dagens bygning skole skal beholdes. Her er i dag gymsal, SFO, PC-lab, tekniske rom og noen våtrom/garderober. Resterende del av skolen forutsettes revet (-egen entreprise for riving). Den delen som skal gjenbrukes søkes utnyttet med minst mulig endringer i forhold til bygningstekniske løsninger og nødvendige utbedringer. Ny del består av en «rygg» i to etasjer mot oversida (Trollvikveien) og to sørvestvendte fløyer i én etasje. I lag med eksisterende bygningsdel kobler disse seg til «ryggen» med fellesareal, korridor og garderober. Til sammen er det tre fløyer/«fingre» mot sør- og vestvendte uteområder. Disse utgjør læringsarealene der trinn 8-10 er i fløyen mot vest, og trinn 1-7 er samlet i den midterste fløyen. Det er egne innganger med garderober fra lekeområdene til læringsarealene. Eksisterende del utgjør Side 5 : 32

14 fløyen mot sørøst. Her inngår gymnastikksalen med tilstøtende rom, garderobe for ansatte, og naturfag og mek. verksted med direkte utganger. I den toetasjes bygningen er spesialrom i første-, og lærerrom/administrasjonen samt teknisk rom i andre etasje. Opprinnelig var det forutsatt 3 læringsareal, men for å samle små grupper ble det i prosessen besluttet å slå sammen trinn 1-4 og 5-7. Det er lagt vekt på å etablere et fellesareal sentralt i bygget ved hovedinngangen. Her er kantine og skolekjøkken (SFO-lokaler) og musikkrom. Arealet er dels åpent over to plan og med trapp og heis. Bibliotek ligger i 2. etasje, og vil være godt synlig fra den åpne vestibylen. Vestibylen er utvidet litt mot sørvest og gir mulighet for et miniamfi og samlinger over 2 plan. (-amfiet kan være flyttbart og evt. lagres inne i tilknytning til gymsalen). Fellesarealet er skolens knutepunkt, og herfra er det kort avstand til læringsarealene og administrasjonen i ny del og gymsalen med naturfagfløy og mek. rom i eksisterende del. Musikkrommet forutsettes lydisolert mot vestibylen. Doudji ligger mot vest og har her fine muligheter for utearenaer i tilknytning til sine aktiviteter. Konstruksjon og materialbruk: Eksisterende bygg som gjenbrukes er i en etasje. Gymnastikksalen har en noe større etasjehøyde og et avtrappet saltak. Bygningen er i tre og panelet er malt i mørk, rød farge. Ny del er foreslått utført med søyler og bjelker i stål, hulldekker i tak og etasjeskiller og utvendig kledd med luftet panel og evt. plater. Tak over toetasjes del utformes som et saltak i en trekonstruksjon/skivekonstruksjon. Toetasjes «rygg» med saltak utformes slik at bygget oppfattes mest mulig som et helt volum. Det kan oppnås ved bruk av knapp detaljering, samt mest mulig lik farge på taktekking (papp) og veggkledning (plater). Enetasjes fløyer henvender seg mot lekeareal. Denne delen som er mest utsatt for slitasje/brekkasje på kledning, og anbefales derfor utført med utvendig panel som forbehandles: impregnert/transparent (Kebony, Royal el.) eller grunnet/beiset. Taket tekkes med papp og/eller sedum på de flate takene. Utvidelsesmulighet/endring: En viktig målsettingen for skolen er at den skal tåle skiftende pedagogiske og organisatoriske krav og ha en utforming som åpner for skiftende endringsbehov og der læringsmiljøene skal basere seg på samarbeid og dialog. Forprosjektet viser at generelle rom har mulighet for en fleksibel bruk. Utvidelsesmuligheter er i sør-nord retning og for øvrig i forhold til de rammer som byggegrenser setter. AREALTABELL Ny plan 1 Ny plan 2 Sum Eks. plan 1 Total nybygg BTA m² For detaljert arealoppsett, se vedlegg Side 6 : 32

15 BRANNTEKNISK VURDERING Rapport ettersendes UNIVERSELL UTFORMING For syns- og hørselshemmede er bygningen tilrettelagt ved at funksjoner er logisk plassert i forhold til hverandre, ved at strukturen i bygningen er lettfattelig og ved at alle retningsendringer er klare og tydelige. Det er universelle tilpasninger til og i bygningen. Alle innganger er trinnfrie. Bygningen er spesielt tilrettelagt for hørselhemmede, ved at det er plassert teleslynge i alle undervisningsrom. STATUS OFFENTLIGE MYNDIGHETER Regulering Skolen omfattes av godkjent reguleringsplan der tomta er regulert til offentlig formål. Ny tomt vest for skolen skal benyttes til samme formål. Byggesak TEK 10 skal legges til grunn for prosjektering av nybygget. Det søkes om byggetillatelse i 2 trinn. Ved søknad om Rammetillatelse søkes det også om Arbeidstilsynets godkjennelse. Når entreprenør er antatt søkes det om igangsettingstillatelse (IG). Rammesøknaden/nabovarslet sendes ut VALGT ENTREPRISEFORM Det er forutsatt av byggherre at prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise. Side 7 : 32

16 1 Felleskostnader RIGG Til grunn for rigg og drift legges komplette ytelser iht. NS 3420 DRIFT AV BYGGEPLASS Entreprenør skal ha alt ansvar for sin tilrigging, samt nedrigging. Han bærer ansvar for eventuell skade også på tilstøtende områder hvor årsak kan tilbakeføres til hans byggevirksomhet. Det forutsettes at all produksjonsrigg finner sin plass innenfor tildelt riggområde. Entreprenør har ansvar for drift av byggeplass i hele perioden han er kontrahert for. I forhold til andre entreprenører som tiltransporteres skal han oppfylle funksjonen som hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og HMS-koordinator iht. byggherreforskriften Side 8 : 32

17 2 Bygning 20 BYGNING, GENERELT Bygningen dimensjoneres i henhold til gjeldende Norsk standard: Nyttelast i henhold til NS-EN ; generelt q k=3,0 kn/m 2 og Q k=4,0 kn, bibliotek q k=7,5 kn/m 2 og Q k=7,0 kn Snølast på mark i henhold til NS-EN : 5,0 kn/m 2. Vindlast i henhold til NS-EN , Qkast=1,07 kn/m 2. Jordskjelvlast i henhold til NS-EN , seismisk klasse II, grunntype E og berggrunnens akselerasjon a g40hz= 0,28 m/s 2. Bæresystemet forutsettes å oppfylle brannkrav i vedlagt brannrapport (generelt R30). 200 RIVING, FORBEREDENDE ARBEIDER Riving av eksisterende skolebygning er forutsatt gjennomført i egen entreprise, inklusive fjerning av kjellervegger og fundamenter. Dette gjelder fra vest og til nåværende brannvegg som står omtrent i vår akse 4. Riving av nåværende inngangsparti med toalettanlegg er tatt med i vårt kostnadsanslag. Gymsalfløy skal ikke rives. Oppfylling av tomta etter riving er tatt med i forprosjektet. Det kan avtales at reine masser kan deponeres på tomta for bruk til bearbeiding av arealene utomhus. 210 GRUNN OG FUNDAMENTER Bygget er forutsatt fundamentert på stedlig grunn på såler/banketter og på søylefundamenter. Videre henvises det til geoteknisk rapport og vedlagte fundamentplaner. Fundamentene frostsikres. Under gulv på grunn og fundamentene legges minimum 250 mm tykt drens- og kapillærbrytende lag av knust stein eller tilsvarende. Oppfylling av byggegropen utføres med telefriemasser som legges lagvis og komprimeres. Mellom tilfyllingsmassene og de stedlige massene legges fiberduk kl. 4. Drensledning monteres rundt bygget. Under gulv på grunn legges det radonmembran og det etableres randonbrønner eller tilsvarende som er tilrettelagt for eventuell framtidig ventilering av grunnen i tilfelle for store radonmengder i bygget. 220 BÆRESYSTEM Hovedbæresystem Hovedbæresystemet består av stålsøyler og stålbjelker. Bjelker i yttervegger utføres med underliggende stålprofiler. Bjelker inne i bygget utføres som hatteprofiler som bygger minimalt under dekket. Vindkryss/skråstag av stålprofiler utgjør avstivingen av bygget. Side 9 : 32

18 Brannseksjonseringvegg, mellom den nye bygningsdelen og den eksisterende, forutsettes laget i betong, enten plasstøpt eller som betongelementer. Utvendig bod, hovedinngang, grovgarderobe i vest er forutsatt utført som tradisjonelt bindingsverkskonstruksjon. Scene i eksiterende gymsal skal rives og gymsalen utvides. Det må etableres en ny bæring for taket i stedet for de veggene som blir fjernet. Det er forutsatt en stålbjelke/fagverksbjelke som spenner tvers over gymsalen som ny bæring. Bjelken bæres av nye stålsøyler som står på eksisterende ringmur. Utvendige takoverbygg mot vest og sør/øst kan bygges opp av limtresøyler og bjelker, eller av stålsøyler og -bjelker. 230 YTTERVEGGER Veggene er forutsatt bygget som ordinære, ikke-bærende påhengsvegger med luftet kledning. Fløyen opp mot Trollvikveien tenkes kledd med plater av kunststoff som «Steni», eller med cementbaserte plater. De to fløyene mot sør skal ikke skille seg for mye fra den eksisterende gymsalfløyen, og foreslås kledd med panel i samme farge som den. Utebod og levegg ved Duodji bygges som enkle trekonstruksjoner. Yttervegger i utebod, hovedinngang og grovgarderobe mot vest forutsettes oppført som bærende bindingsverk Vinduer Vinduene er tenkt utført som malte trevinduer, utvendig kledd med lakkert aluminium for å begrense behovet for vedlikehold Ytterdører Dørene er tenkt utført i lakkert aluminium med glass og med håndtak i tre. Låsbare skyveporter i utebod. 240 INNERVEGGER Disse utføres med isolert bindingsverk. I all hovedsak utføres veggene med striekledde og malte gipsplater. I alle vegger skal det legges inn spikerslag i høyde 2,1 meter for opphenging av utstyr. I våtrom brukes «våtromsplater» og keramiske fliser. Bak vasker og over kjøkkenbenker brukes beskyttelse i form av keramiske fliser eller plater av børstet, rustfritt stål. I grovgarderobene brukes våtromsplater og keramiske fliser. Hjørner og veggender beskyttes med børstet, rustfritt stål. Det ovenstående gjelder også innvendig side av ytterveggene. Innvendige dører er tatt med som kompakte laminatdører med sparkeplater av børstet, rustfritt stål på begge sider. Noen dører med glass. Beslag av rustfritt stål. Det er tatt med tre foldevegger som vist. Side 10 : 32

19 Det er regnet med vindu mellom Mat og helse og kantine, og mellom kontorer og inngangspartiet. En del av innerveggene må utføres som avstivende vegger/skiver, spesielt gjelder det i administrasjonsdelen av bygget. 250 DEKKER Gulv på grunn Det forutsettes gulv på grunn i hele bygget. Gulvet støpes direkte oppå gulvisolasjonen med en diffusjonssperre av plast i mellom isolasjon og betong. I tillegg må det monteres radonsperre under gulvet. Gulvet kan enten slakk armeres eller fiber armeres. Fuge etableres ved ringmur og ved alle gjennomføringer Frittbærende dekker Dekket mellom første og andre etasje i administrasjonsdelen forutsettes utført som hulldekkeelementer. Dekkeelementene avrettes med 20mm selvutjevnende avrettingsmasse Himlinger Nedforede, nedtagbare himlinger i alle rom i første etasje. Disse utføres med akustisk regulerende plater, dels av treullcement, dels av gips eller presset mineralull. I andre etasje følger himlingen innvendig side av yttertaket. Her monteres akustiske plater som ovenfor i nødvendig utstrekning Overflater gulv I musikkrommet brukes gymsalsgolv, egnet for dans. I vestibyle og gangareal i akse B-C i første etasje samt i våtrom legges keramiske fliser. I grovgarderoben for de minste legges opptagbare «elefantrister» med sluk, mens det i grovgarderoben for de største legges nedfelt skrapematte. Der scenearealet fjernes i gymsalen legges belegg av samme type som i salen. I øvrige rom legges banebelegg enten vinyl med oppbrett mot vegg eller linoleum med fotlister. Ved inngangene til læringsarealene legges tremmegolv. Utenfor alle innganger monteres elefantrister. Skrapematte i hovedinngangens vindfang og nedfelt matte innenfor. Golv i utebod av stålglattet betong med fall mot portene. 260 YTTERTAK Yttertaket over læringsarealene forutsettes oppbygget av hulldekkeelementer, isolert og tekket. Fall bygges av skråskåret isolasjon. Tekking av folie eller papp. Det vil bli innhentet pris på legging av singel eller sedum (lyng). Tak over utebod, hovedinngang og grovgarderobe i vest utføres som tradisjonelt sperretak, isolert og tekket. Yttertaket over administrasjondelen er forutsatt å være saltak. Det forutsettes at taket fungerer som en skive som overfører horisontal krefter fra ytterveggene via taket og til vindkryssene/skråstagene. Side 11 : 32

20 Saltakstolene forutsettes å bygges opp av Hunton I-bjelker eller tilsvarende, med platekledning innskrudd i overkant (eller underkant) til å sikre skivevirkningen. I-bjelkene har opplegg på stålbjelker i ytterveggene. For å ta opp de utadrettete kreftene fra saltaket monteres det strekkstag i mellom stålbjelkene. Isolering plassers i bjelkelaget. Over platekledningen (gitt at den plasseres i overkant) kommer luftesikt og så monteres taktro og tekking av takpapp. Det må vurderes om det vil være nødvendig å montere snøfangere. Innvendig brukes gipsplater. Utvendige takoverbygg kan bygges opp av profilerte stålplater. 270 FAST INNREDNING Det er vist tre sittebenker i fellesarealene samt i fellesrommet mellom læringsarealene. Disse bygges av oljet, stripset tre med tykkelse 40 mm som sitteflate og som ryggstø. Tilsvarende sittebenker uten ryggstø monteres mellom søylene ute ved inngangene til læringsarealene. Det monteres hyller av lakkert tre eller stål i alle bøttekott (to i høyden). I duodji- avdelinga monteres fem hyler av tre over hverandre langs den lengste veggen. Hyllene skal henge på vegg. I alle nisjer (unntatt for frukt og melk) monteres skap med dører og innredning, høyde 2,1 m. Skapene tilpasses nisjene. Nisjene i læringsarealene og for frukt og melk samt i kontorlandskap bygges med «lokk» som vegg. Det er regnet med en monter med låsbare dører og hyller av glass. Denne er beregnet for utstilling av elevarbeider, og er plassert ved overgangen til den gamle delen av skolen. Kjøkkenbenker i Mat og helse og i personalrommet lages av polert granitt med underlimte vasker og nedfelte koketopper. Benkinnredning i hovedsak som skuffer, ikke skap. I rom for naturfag brukes benker med laminatoverflate og nedfelte vasker. Det er regnet med låsbare (hengelås), lakkerte garderobeskap av stål for personalet og for elevene. Skapene skal ha skrått tak og luftespalter oppe og nede. Det må vurderes om det for de minste skal brukes en åpnere løsning. Det monteres solide knagger av rustfritt stål i grovgarderobene, i personalets dusjrom, på toaletter og i kontorarealet. Det monteres innfelte speil over vasker i toalettrommene. Stort speil med høyde ca 2meter monteres i musikkrommet. Amfiet i vestibylen bygges av håndterbare kasser som kan flyttes. Kles med oljet parkett. 280 TRAPPER Utvendig trapp av varmforsinket stål med trinn av gitterrister. Innvendige trapper av malt stål. Trinn av stål med innfylt betong i trinnene. Keramiske fliser på trinnene. Håndlister i to høyder av oljet tre. Side 12 : 32

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012

E11-047 Sogn Fortetting Sogn studentby SiO pnr 297 KRAVSPESIFIKASJON ELEKTROTEKNISKE ANLEGG 20.02.2012 4 ELKRAFTINSTALLASJONER B2 4 ELKRAFTINSTALLASJONER PRIS (KR) 40 GENERELT 41 GENERELLE INSTALLASJONER 42 HØYSPENNINGSANLEGG 43 FORDELINGSANLEGG 44 LYSANLEGG 45 ELVARMEANLEGG 46 DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 47

Detaljer

Domus Medica Universitetet i Oslo

Domus Medica Universitetet i Oslo Domus Medica Universitetet i Oslo Sognsvannsveien 9, Oslo Nybygg og ombygging Nr 708/2013 Ferdigmelding nr. 708/2013 Prosjektnr. 10330 INNHOLD Statsbygg... 3 Historikk / Byggesakens gang... 4 Bygningsmessig

Detaljer

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt

Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Ny sentralarrest, Oslo politidistrikt Grønlandsleiret 44, Oslo Nybygg Ferdigmelding nr. 679/2008 Prosjektnr. TP10449/10757 Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver i bygge- og eiendomssaker, byggherre,

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG S. nr. 990535 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG utarbeidet av: juni 2013 Øvre Sogn Borettslag VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus

Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg. Hålandsdalen Leirskole Holdhus Del 1 Sluttrapport i f.m. Arbeidstilsynspålegg Hålandsdalen Leirskole Holdhus 8.12.2014 Etat for eiendom Hålandsdalen leirskole Sluttrapport Dato:01.12.2014 Side 1 av 29 INNHOLDSFORTEGNELSE TILSTANDSRAPPORT

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg

Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Mal for Kravspesifikasjon Kontorbygg Energi August 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. VEILEDNING TIL DOKUMENTET... 3 1. GENERELT... 4 ORIENTERING... 4 STANDARD OG KVALITET... 4 FORSKRIFTER, STANDARDER OG RETNINGSLINJER...

Detaljer

Norges Handelshøyskole

Norges Handelshøyskole Norges Handelshøyskole Helleveien 0, Bergen Nybygg, samlokalisering Nr /0 Ferdigmelding nr. /0 Prosjektnr. 00 INNHOLD Statsbygg... Historikk... Byggesakens gang... Bygningsmessig beskrivelse... 0 Landskap...

Detaljer

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen)

Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Direktøren Styresak 94-2014 Plan for endelig gjennomføring. Bygg for kliniske kontorarbeidsplasser (Gfløyen) Saksbehandler: Terje A. Olsen, Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009

LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 LUSTER BAD FORPROSJEKT JUNI 2009 1 INNHOLD 1 ORGANISASJON... 3 2 BAKGRUNN OG FREMDRIFT... 3 3 AREAL... 4 4 MÅLSETTING... 4 5 FOLKEBADETS INNHOLD... 4 6 UNIVERSELL UTFORMING... 6 7 TOMT OG SITUASJONSPLAN...

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN

GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN KONTRAKTSVEDLEGG GREFSEN STASJON HUS 5 SITUASJONSPLAN NEDSENK VIS 20MM DOKUMENT GYLDIG:... GODKJENT:... KONTRAKTSDATO: SELGER:... KJØPER:... KONTRAKTSVEDLEGG HUS 5 GREFSEN STASJON tegning: ETASJEOVERSIKT

Detaljer

35 nye sentrumsnære leiligheter

35 nye sentrumsnære leiligheter 35 nye sentrumsnære leiligheter STAVANGER/TASTA Adresse: Tastagata 54 (Kaptein Mejlænders gate) BRA fra - til: Leilighetene vil være fra ca. 55-185 kvm. fra kr 3.0-13,5 mill. STAVANGER/TASTA Sentrumsnære

Detaljer

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme

www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme www.selvaagbolig.no/fn10 Illustrasjon - avvik vil forekomme NydaleN Nydalen i Oslo har de siste 20 årene vært gjennom store forandringer. Fra å være et industriområde er det nå en levende bydel langs Akerselva.

Detaljer

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm

PA 401 Prosjekteringsanvisning Elektro sterkstrøm sterkstrøm Ved prosjektering av sterkstrøm-installasjoner gjelder følgende spesielt for STHF: Orientering Prosjekteringsanvisninger for Sykehuset Telemark er inndelt etter fag tilsvarende NS 3451. Alle

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER

Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg. . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune. UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER . Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø kommune Anbud Bok 4.0 Elektro- og teletekniske anlegg SVEIN UNKHAUGEN as RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF INNHOLDSFORTEGNELSE Vadsø Helsesenter, Omsorgssenteret.

Detaljer

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN

LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN LILLOHØYDEN TRINN 3 NYE SELVEIERLEILIGHETER SENTRALT I NYDALEN Denne utsikten til frokost på balkongen? VELKOMMEN TIL LILLOHØYDEN Selvaag Boligs nye prosjekt Lillohøyden ligger sentralt på et høydedrag

Detaljer

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest

SENTROVEIEN 24. www.sentroveien24.no SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN. gode boliger for folk flest SENTROVEIEN 24 gode boliger for folk flest SELVEIERLEILIGHETER I SENTRUM AV HORTEN www.sentroveien24.no Velkommen til SENTROVEIEN 24 Vi har gleden av å presentere 49 selveierleiligheter i Sentroveien 24,

Detaljer

Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013. SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012. Utarbeidet av Byggherre

Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013. SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012. Utarbeidet av Byggherre Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013 SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012 Utarbeidet av Byggherre November 2013 Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013 Sluttrapport

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

Delrapport: Bygg og infrastruktur

Delrapport: Bygg og infrastruktur Delrapport: Bygg og infrastruktur Versjon 1.0 Figurliste... 4 1 Definisjoner... 6 2 Nøkkelopplysninger om bygningsmassen... 7 2.1 Kristiansand... 7 2.2 Flekkefjord... 9 2.3 Arendal... 9 3 SSK, Eg... 11

Detaljer