GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE"

Transkript

1 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: U.off.: offl. 23 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 4/14 Kåfjord Formannskap /14 Kåfjord Kommunestyre Saksfremlegg Trollvik skole Henvisning til lovverk: U off. 23 (Pga økonomiske forhold for konkurranseutsetting) Saksfremlegget med begge vedleggene er unntatt offentlighet, og skal ikke deles til andre eller på noen måte offentliggjøres.

2 Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap Behandling: Ble behandlet som første sak. Harald Kjeldsen fra Norconsult informerte vedrørende prosjektet. Forslag fra formannskapet Alternativ II i saksfremlegget: Alternativ II: Med bakgrunn i det betydelige avviket mellom opprinnelig vedtak i k.sak 27/13 og foreliggende forprosjekt beslutter Kåfjord kommune at prosjektet ikke iverksettes. Det er en differanse på kr 38,8 million mellom opprinnelig vedtatt investering i junimøtet 2013 og konklusjoner fra forprosjektet. Konsekvensene for en slik utgiftsøkning blir for omfattende for kommunen. Ny retning og eventuelle tiltak for grunnskolen bør drøftes og gis av Kåfjord kommunestyre. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Med bakgrunn i det betydelige avviket mellom opprinnelig vedtak i k.sak 27/13 og foreliggende forprosjekt beslutter Kåfjord kommune at prosjektet ikke iverksettes. Det er en differanse på kr 38,8 million mellom opprinnelig vedtatt investering i junimøtet 2013 og konklusjoner fra forprosjektet. Konsekvensene for en slik utgiftsøkning blir for omfattende for kommunen. Ny retning og eventuelle tiltak for grunnskolen bør drøftes og gis av Kåfjord kommunestyre.

3 Vedlegg 1 Kostnadsoppsett fra Norconsult 2 Forprosjekt rapport Rådmannens innstilling Saken legges frem uten innstilling til vedtak. Rådmannen henstiller til at det kun er to reelle alternativ til vedtak, som presentert under vurderingen i saksfremlegget. Saksopplysninger Kåfjord kommunestyre har besluttet etablering av felles ungdomsskole i Trollvik. Dette arbeidet har kommunen nå fått et forprosjekt på og det er utarbeidet situasjonsplan for et godt skolemiljø for Trollvik skole. Rammene som er gitt for tiltaket ble vedtatt av Kåfjord kommunestyre sist i sak 27/13 Revidering budsjett 2013, rammer 2014 og økonomiplan Her ligger det inne et beløp i størrelsesorden kr inkl. mva for 2014 til Trollvik skole ombygging 1-10 trinn. Kommunen ved rådmannen har fått gjennomført forprosjekt av Trollvik skole til en ny barne- og ungdomsskole. Deler av dagens bygningsmasse skal ifølge forprosjektet bestå, men en stor del rives for å gjøre skolemiljøet optimalt for elevene. I korte trekk er prosjektet ny skole Trollvik lagt opp til at den nye ungdomsskolen settes til fløy mot vest, og barnetrinn 1-7 i ny fløy mot sør. Fellesareal er plassert opp mot vei/atkomst og i 2. etasje på bygget er det bibliotek og administrative fellesarealer. Det er kjøpt opp grunn slik at de blir bedret mulighet for tilrettelegging for fysisk aktivitet på utearealene. På bakgrunn av forprosjektet er det utarbeidet et grovmasket men revidert kostnadsoverslag (avrundet til hele tusen). Revidert oppsett fra Norconsult Prisstigning* SUM (ekskl. mva) Mva 25 % Sum Inkl mva

4 Merverdiavgiften vil fra 2014 i sin helhet gå tilbake til investeringsbudsjettet. * Norconsult anbefaler at vi inkluderer prisstigning i konseptet på 3,5 % i byggeperioden. Prosjektet må også ta høyde for inventar og et grovt anslag sier at det vil beløpe seg på nærmere 3 millioner kroner ekskl. mva. Vurdering Rådmannen ved sin gjennomgang av det foreliggende forprosjekt, med skisser og revidert kostnadsoppsett finner prosjektet godt utredet. Situasjonsplanen viser et godt fundament for fremtidige undervisningsopplegg og vi mener det pedagogiske vil ivaretas på en funksjonell og god måte. Tekniske løsninger synes være gjort ut fra en nøktern vurdering. Materialvalg byggeteknisk i forlaget har tatt hensyn til innspill fra brukergruppene, både pedagogisk personell og fra driftspersonellet. Det er også fra oppdragsgivers side fremholdt at vi ønsker overflater, både innvendig og utvendig, som krever minst mulig vedlikehold, men at det selvsagt skal optimaliseres i forhold til investeringskostnadene. Investeringer og tiltak utenomhus synes også godt ivaretatt, men her kan man under prosessen søke å gjøre brukervennlig endringer med tanke på skille for mellom- og barnetrinn og ungdomstrinn. Det kunne også vært ønskelig med ballbinge i skolegården. Det er gjort reduksjoner her fra opprinnelig sats med 1 million kroner for å begrense disse kostnadene så langt det er mulig. Det som fra rådmannens ståsted synes utfordrende i forslaget er de økonomiske forhold i forprosjektet. Kåfjord kommune vil forholde seg til rapporten fra Rambøll hvor trinn en ble kostnadsberegnet til kr. 36,8 millioner kroner ekskl. mva., jfr kommunestyresak 9/13, punkt 1 i vedtaket: I hht. Rambøll anbefaling i forhold til ny skolestruktur, igangsettes investeringer i samsvar med pkt.8.3, som det fremgår av Rambølls rapport. Det blir en differanse/overskridelse på flere millioner kroner. Dette er bygget inn i kapitalbudsjettet som ble vedtatt i desember Her er det satt inn 40 millioner i 2014 og 20 millioner i 2015 til ombygging Trollvik skole, alle beløp inkl. mva, ut fra Norconsult sine antydninger. Dette kapitalbudsjettet skal opp til ny behandling i februar, da økonomiplanen ikke fremstår i balanse. Nå viser forprosjektet en ytterligere kostnad, 85 millioner inkl mva. Det er uansett en betydelig investering Kåfjord kommune står overfor. For å få til en endelig avklaring bør forprosjektet danne grunnlag for en utlysning av en totalentreprise for utbyggingen. På den måten vil vi få et mer nøyaktig beslutningsunderlag for videreføring og finansiering av prosjektet. Rådmannen ser helhetlig på det økonomiske bildet for Kåfjord kommune og ser at en økning i investeringsrammen på mer en 31 millioner gir store konsekvenser for øvrig drift og investering. Økonomiske utslag av ulike valg Om det tas utgangspunkt i vedtatt budsjett 2014 og Økonomiplan for perioden så vil en ved å korrigere kostnadene til utbygging av Trollvik skole ned til opprinnelig beløp kr ,- få slike årlige resultater: 2014: Overskudd kr ,-

5 2015: Underskudd kr ,- 2016: Overskudd kr ,- 2017: Overskudd kr ,- 2018: Underskudd kr ,- Kommunens lånegjeld vil ha en topp i 2015 på ca. 230 mill. kr. Om de nye kostnadene slik de fremkommer i forprosjektet legges til grunn vil resultatene bli slik: 2014: Overskudd kr ,- 2015: Underskudd kr ,- 2016: Underskudd kr ,- 2017: Underskudd kr ,- 2018: Underskudd kr ,- Kommunens lånegjeld vil ha en topp i 2015 på ca. 275 mill. kr. I vedtatt økonomiplan er det forutsatt at årlige driftsrammer reduseres fra kr. 154,6 mill. i 2014 til 145,9 mill i Dette er en reduksjon på 8,7 mill. kr. Om prisen på utbygging av ny skole blir som beregnet i det siste kostnadsoverslaget så vil det måtte reduseres med yterligere 4,2 mill, til sammen en reduksjon på 12,9 mill. kr. En reduksjon i en slik størrelse vil fordre tiltak, som vil være krevende å iverksette. En utlysning av totalentreprisen må uansett ta forbehold om kommunestyrets godkjenning og finansiering. For øvrig viser rådmannen til de faglig drøftinger som er gjort tidligere i prosessen med skolestruktur for Kåfjord kommune.

6 Etter rådmannens mening er det på kort sikt følgende to alternativ som er mest nærliggende å anbefale: Alternativ I: Kåfjord kommune lyser ut totalentreprise for bygging av nye Trollvik skole. Når konkurransen er gjennomført vil Kåfjord kommune ha et mer nøyaktig beslutningsunderlag, og vi vil kjenne de korrekte kostnadene ved investeringen. Så snart kostnadsbildet foreligger vil Kåfjord kommunestyre ta endelig beslutning om utbyggingen. Det tas forbehold om finansiering i utlysningen. Alternativ II: Med bakgrunn i det betydelige avviket mellom opprinnelig vedtak i k.sak 27/13 og foreliggende forprosjekt beslutter Kåfjord kommune at prosjektet ikke iverksettes. Det er en differanse på kr 38,8 million mellom opprinnelig vedtatt investering i junimøtet 2013 og konklusjoner fra forprosjektet. Konsekvensene for en slik utgiftsøkning blir for omfattende for kommunen. Ny retning og eventuelle tiltak for grunnskolen bør drøftes og gis av Kåfjord kommunestyre. Gunn Andersen (s.) Håkon Jørgensen (s.)

7 Post Kafjord Emne: VS: Kostnadsoverslag Trollvik skole Fra: Kjeldsen Harald Sendt: 15. januar :41 Til: Gunn Andersen Kopi: Einar Pedersen; Erik Andersen Emne: Kostnadsoverslag Trollvik skole hei Gunn! Sender over en foreløpig justert prosjektkostnad. Jeg har gjort flg. i forhold til kostnadsoverslaget fra Borealis Arkitekter: Utomhus er redusert med ca 1 mill (Dette ligger inne på revidert kostnadsoverslag fra Boreal is). Forrige overslag var på 4,3mill Graventreprisen, ca 1 mill (Dette legger jeg inn) Generelle kostnader (honorarer) er redusert med 2,5mill (!) (Dette legger jeg inn). Jeg mener 6,5 mill er mere realistisk enn over 9mill. Ellers så er forventet tillegg 15%/25% og marginer 5% lagt inn som tidligere i prosent av grunnkalkylen. Jeg kommer fortsatt til å arbeide videre med tallene, bl a. med å se på muligheter til besparelser. Prosj e ktkost n a d e k s mva sum byggekostnader kr , 00 Graveentrepri se kr l , 00 rev. byggekostnad kr Sl ,00 eks.mva Kunst kr ,00 sum revidert kr , 00 Forventet ti li egg kr , 00 Prosjektkostnad kr ,00 eks.n-.va Marginer kr ,00 Revi dert prosjektkostnad k r eks.mva I Norconsults kostnadsoverslag på 61,9 mill inkl.mva, som ble utarbeidet i forbindelse med funksjonsprogrammet, var det ikke medtatt forventet tillegg 15%/25% og marginer 5%. Tar vi med ovennevnte reserver/marginer vil dette kostnadsoverslaget utgjøre ca 63mill eks.mva. En begrenset opparbeidelse av utomhus ble tatt med. Vegomlegging, ny parkeringsplass, kollektive løsninger, støttemur, er heller ikke medtatt i dette overslaget. Det utgjør fort 1 mill. Så oppsummert: De to overslagene ligger egentlig ikke så langt i fra hverandre. NB: Vi må vel ta med forventet prisstigning? Antar ca 3,5% Mvh Harald Kje ldsen Senior.rådgiver MRIF 1

8 Dir: I Mob: ha ra Id. Norconsult AS, Postboks 228, 9253 Tromsø Sjøgata 39, 9008 Tromsø Tel: I Fax: CONFIDENTIALITY AND DISCLAIMER NOTICE: This message is for the sole use of the intended recipients and may contain confidential information. lf you are not an intended recipient, you are requested to notify the sender by reply and destroy all copies of the original message. Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. While the sender has taken reasonable precautions to minimize the risk of viruses, we cannot warront the absence of, or accept liability for, ony such viruses in this message or any ottochment. 2

9 Trollvik skole nybygg/ombygging FORPROSJEKT (Revidert )

10 INNHOLD SAMMENDRAG 4 BESKRIVELSE AV PROSJEKTET 4 PROSJEKTKOSTNAD 4 GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET 4 0 GENERELL BESKRIVELSE 5 PROSJEKTORGANISASJON OG DELTAKENDE SAMARBEIDSPARTNERE 5 BYGGETS UTFORMING 5 AREALTABELL 6 BRANNTEKNISK VURDERING 7 UNIVERSELL UTFORMING 7 STATUS OFFENTLIGE MYNDIGHETER 7 VALGT ENTREPRISEFORM 7 1 FELLESKOSTNADER 8 RIGG 8 DRIFT AV BYGGEPLASS 8 2 BYGNING 9 20 BYGNING, GENERELT RIVING, FORBEREDENDE ARBEIDER GRUNN OG FUNDAMENTER BÆRESYSTEM HOVEDBÆRESYSTEM VINDUER YTTERDØRER INNERVEGGER DEKKER GULV PÅ GRUNN FRITTBÆRENDE DEKKER HIMLINGER OVERFLATER GULV YTTERTAK TRAPPER 12 3 VVS VVS-INSTALLASJONER, GENERELT SANITÆRANLEGG VARMEANLEGG LUFTBEHANDLING GENERELT KANALER LUFTFORDELINGSUTSTYR LUFTBEHANDLINGSUTSTYR ISOLASJON FERDIGSTILLELSE KJØLEANLEGG GENERELT ELKRAFT ELKRAFTANLEGG GENERELLE ELKRAFTANLEGG FORDELINGSANLEGG LYSANLEGG 21

11 45 VARMEANLEGG DRIFTSTEKNISKE ANLEGG 23 5 TELE- OG AUTOMATISERING TELE- OG DATAROM TELEFON ALARM- OG SIGNALANLEGG LYD OG BILDE AUTOMATISERINGSANLEGG 25 6 ANDRE INSTALLASJONER HEISANLEGG 26 7 UTOMHUSANLEGG UTENDØRS, GENERELT BEARBEIDING TERRENG UTENDØRSKONSTRUKSJONER UTENDØRS VVS AVLØPSLEDNINGER VANNLEDNINGER KUMMER, UTSKILLERE UTENDØRS ELKRAFT 27 BELYSNING VEGER OG PLASSER PARK OG HAGE 28 8 GENERELLE KOSTNADER 29 9 SPESIELLE KOSTNADER 29 MERVERDIAVGIFT 29 KUNSTNERISK UTSMYKNING 29 INVENTAR OG UTSTYR MILJØKONSEKVENSER 29 YTRE MILJØ 29 SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ (SHA) KOSTNADSBEREGNINGER 30 BEREGNET PROSJEKTKOSTNAD 30 BEREGNET KOSTNAD KUN NYBYGG: VEDLEGG 32 VEDLEGG 1: TEGNINGER ARKITEKT 32 VEDLEGG 2: TEGNINGER BYGG 32 VEDLEGG 3: TEGNINGER VVS 32 VEDLEGG 4: TEGNINGER ELEKTRO 32 VEDLEGG 5: TEGNINGER LANDSKAP 32 VEDLEGG 6: TEGNINGER BRANNTEKNIKK 32 VEDLEGG 7: ENERGIBUDSJETT 32 VEDLEGG 8: AREALOPPSETT 32 Side 3 : 32

12 Sammendrag BESKRIVELSE AV PROSJEKTET Trollvik skole ligger vakkert til i en slak sørvestvendt helling på oversida av E6. Skolen skal ombygges/utvides til en barne- og ungdomsskole. Deler av dagens bygning beholdes (-gymsalen mm). Ny del plasseres ovenfor- og vest for eksisterende bygning og består av en «rygg» i 2 etasjer mot veien og 2 fløyer i en etasje, ned mot sør- og vestvendte lekeområder. Ungdomstrinnet er plassert i fløy lengst mot vest, og barne- og mellom trinnet nærmest eksisterende del. Uteområdene tilpasses de ulike alderstrinnene. Fellesareal inkl. de deler som benyttes utenom skoletid er konsentrert til den øvre delen av bygget og i nært hovedatkomsten. Her inngår også areal til SFO. Parkering og av- og påstigninger er på oversida av veien med plass for bussoppstilling. Kryssing av veien forutsettes i en oversiktlige del av veien. PROSJEKTKOSTNAD Total prosjektkostnad, inkl. sikkerhet og mva, er estimert til 81,2 mill, som tilsvarer en kvadratmeterpris på kr. GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Gjennomføringsplan: Aktivitet Dato Oppdrag om forprosjekt Skisseforslag Ferdigstillelse av forprosjekt Politisk beslutning Januar 2014 Riving Februar 2014 Totalentreprisegrunnlag Tilbudsutsendelse 1. feb 2014 Kontrahering entreprenør 20. apr 2014 Byggestart Mai 2014 Byggetid 11 mnd. Ferdigstillelse April 2015 Uteareal ferdigstilles Sommer 2015 Møblering/utstyr Sommer 2015 Side 4 : 32

13 0 Generell beskrivelse PROSJEKTORGANISASJON OG DELTAKENDE SAMARBEIDSPARTNERE Funksjon Organisasjon Navn Prosjektleder Norconsult as Harald Kjeldsen Prosjekteringsgruppeleder Borealis Arkitekter as Inger Reiersen Arkitekt Borealis Arkitekter as Frida H. Paulsen RI Bygg Asplan Viak AS Jón Viðar Jónsson RI VVS-teknikk Sletten AS Erik Skogvold RI El-teknikk inor AS Jan Magne Guttormsen Landskapsarkitekt Asplan Viak AS Jeanette Austad RI Brann Asplan Viak AS Jossi Pettersen BYGGETS UTFORMING Trollvik skole ligger vakkert til i en slak sørvestvendt helling ovenfor E6 på nordsida av Kåfjorden. Skolen skal ombygges/utvides til en barne- og ungdomsskole. Ny del plasseres ovenfor- og dels vest for eksisterende bygning. Den østre delen av dagens bygning skole skal beholdes. Her er i dag gymsal, SFO, PC-lab, tekniske rom og noen våtrom/garderober. Resterende del av skolen forutsettes revet (-egen entreprise for riving). Den delen som skal gjenbrukes søkes utnyttet med minst mulig endringer i forhold til bygningstekniske løsninger og nødvendige utbedringer. Ny del består av en «rygg» i to etasjer mot oversida (Trollvikveien) og to sørvestvendte fløyer i én etasje. I lag med eksisterende bygningsdel kobler disse seg til «ryggen» med fellesareal, korridor og garderober. Til sammen er det tre fløyer/«fingre» mot sør- og vestvendte uteområder. Disse utgjør læringsarealene der trinn 8-10 er i fløyen mot vest, og trinn 1-7 er samlet i den midterste fløyen. Det er egne innganger med garderober fra lekeområdene til læringsarealene. Eksisterende del utgjør Side 5 : 32

14 fløyen mot sørøst. Her inngår gymnastikksalen med tilstøtende rom, garderobe for ansatte, og naturfag og mek. verksted med direkte utganger. I den toetasjes bygningen er spesialrom i første-, og lærerrom/administrasjonen samt teknisk rom i andre etasje. Opprinnelig var det forutsatt 3 læringsareal, men for å samle små grupper ble det i prosessen besluttet å slå sammen trinn 1-4 og 5-7. Det er lagt vekt på å etablere et fellesareal sentralt i bygget ved hovedinngangen. Her er kantine og skolekjøkken (SFO-lokaler) og musikkrom. Arealet er dels åpent over to plan og med trapp og heis. Bibliotek ligger i 2. etasje, og vil være godt synlig fra den åpne vestibylen. Vestibylen er utvidet litt mot sørvest og gir mulighet for et miniamfi og samlinger over 2 plan. (-amfiet kan være flyttbart og evt. lagres inne i tilknytning til gymsalen). Fellesarealet er skolens knutepunkt, og herfra er det kort avstand til læringsarealene og administrasjonen i ny del og gymsalen med naturfagfløy og mek. rom i eksisterende del. Musikkrommet forutsettes lydisolert mot vestibylen. Doudji ligger mot vest og har her fine muligheter for utearenaer i tilknytning til sine aktiviteter. Konstruksjon og materialbruk: Eksisterende bygg som gjenbrukes er i en etasje. Gymnastikksalen har en noe større etasjehøyde og et avtrappet saltak. Bygningen er i tre og panelet er malt i mørk, rød farge. Ny del er foreslått utført med søyler og bjelker i stål, hulldekker i tak og etasjeskiller og utvendig kledd med luftet panel og evt. plater. Tak over toetasjes del utformes som et saltak i en trekonstruksjon/skivekonstruksjon. Toetasjes «rygg» med saltak utformes slik at bygget oppfattes mest mulig som et helt volum. Det kan oppnås ved bruk av knapp detaljering, samt mest mulig lik farge på taktekking (papp) og veggkledning (plater). Enetasjes fløyer henvender seg mot lekeareal. Denne delen som er mest utsatt for slitasje/brekkasje på kledning, og anbefales derfor utført med utvendig panel som forbehandles: impregnert/transparent (Kebony, Royal el.) eller grunnet/beiset. Taket tekkes med papp og/eller sedum på de flate takene. Utvidelsesmulighet/endring: En viktig målsettingen for skolen er at den skal tåle skiftende pedagogiske og organisatoriske krav og ha en utforming som åpner for skiftende endringsbehov og der læringsmiljøene skal basere seg på samarbeid og dialog. Forprosjektet viser at generelle rom har mulighet for en fleksibel bruk. Utvidelsesmuligheter er i sør-nord retning og for øvrig i forhold til de rammer som byggegrenser setter. AREALTABELL Ny plan 1 Ny plan 2 Sum Eks. plan 1 Total nybygg BTA m² For detaljert arealoppsett, se vedlegg Side 6 : 32

15 BRANNTEKNISK VURDERING Rapport ettersendes UNIVERSELL UTFORMING For syns- og hørselshemmede er bygningen tilrettelagt ved at funksjoner er logisk plassert i forhold til hverandre, ved at strukturen i bygningen er lettfattelig og ved at alle retningsendringer er klare og tydelige. Det er universelle tilpasninger til og i bygningen. Alle innganger er trinnfrie. Bygningen er spesielt tilrettelagt for hørselhemmede, ved at det er plassert teleslynge i alle undervisningsrom. STATUS OFFENTLIGE MYNDIGHETER Regulering Skolen omfattes av godkjent reguleringsplan der tomta er regulert til offentlig formål. Ny tomt vest for skolen skal benyttes til samme formål. Byggesak TEK 10 skal legges til grunn for prosjektering av nybygget. Det søkes om byggetillatelse i 2 trinn. Ved søknad om Rammetillatelse søkes det også om Arbeidstilsynets godkjennelse. Når entreprenør er antatt søkes det om igangsettingstillatelse (IG). Rammesøknaden/nabovarslet sendes ut VALGT ENTREPRISEFORM Det er forutsatt av byggherre at prosjektet skal gjennomføres som en totalentreprise. Side 7 : 32

16 1 Felleskostnader RIGG Til grunn for rigg og drift legges komplette ytelser iht. NS 3420 DRIFT AV BYGGEPLASS Entreprenør skal ha alt ansvar for sin tilrigging, samt nedrigging. Han bærer ansvar for eventuell skade også på tilstøtende områder hvor årsak kan tilbakeføres til hans byggevirksomhet. Det forutsettes at all produksjonsrigg finner sin plass innenfor tildelt riggområde. Entreprenør har ansvar for drift av byggeplass i hele perioden han er kontrahert for. I forhold til andre entreprenører som tiltransporteres skal han oppfylle funksjonen som hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og HMS-koordinator iht. byggherreforskriften Side 8 : 32

17 2 Bygning 20 BYGNING, GENERELT Bygningen dimensjoneres i henhold til gjeldende Norsk standard: Nyttelast i henhold til NS-EN ; generelt q k=3,0 kn/m 2 og Q k=4,0 kn, bibliotek q k=7,5 kn/m 2 og Q k=7,0 kn Snølast på mark i henhold til NS-EN : 5,0 kn/m 2. Vindlast i henhold til NS-EN , Qkast=1,07 kn/m 2. Jordskjelvlast i henhold til NS-EN , seismisk klasse II, grunntype E og berggrunnens akselerasjon a g40hz= 0,28 m/s 2. Bæresystemet forutsettes å oppfylle brannkrav i vedlagt brannrapport (generelt R30). 200 RIVING, FORBEREDENDE ARBEIDER Riving av eksisterende skolebygning er forutsatt gjennomført i egen entreprise, inklusive fjerning av kjellervegger og fundamenter. Dette gjelder fra vest og til nåværende brannvegg som står omtrent i vår akse 4. Riving av nåværende inngangsparti med toalettanlegg er tatt med i vårt kostnadsanslag. Gymsalfløy skal ikke rives. Oppfylling av tomta etter riving er tatt med i forprosjektet. Det kan avtales at reine masser kan deponeres på tomta for bruk til bearbeiding av arealene utomhus. 210 GRUNN OG FUNDAMENTER Bygget er forutsatt fundamentert på stedlig grunn på såler/banketter og på søylefundamenter. Videre henvises det til geoteknisk rapport og vedlagte fundamentplaner. Fundamentene frostsikres. Under gulv på grunn og fundamentene legges minimum 250 mm tykt drens- og kapillærbrytende lag av knust stein eller tilsvarende. Oppfylling av byggegropen utføres med telefriemasser som legges lagvis og komprimeres. Mellom tilfyllingsmassene og de stedlige massene legges fiberduk kl. 4. Drensledning monteres rundt bygget. Under gulv på grunn legges det radonmembran og det etableres randonbrønner eller tilsvarende som er tilrettelagt for eventuell framtidig ventilering av grunnen i tilfelle for store radonmengder i bygget. 220 BÆRESYSTEM Hovedbæresystem Hovedbæresystemet består av stålsøyler og stålbjelker. Bjelker i yttervegger utføres med underliggende stålprofiler. Bjelker inne i bygget utføres som hatteprofiler som bygger minimalt under dekket. Vindkryss/skråstag av stålprofiler utgjør avstivingen av bygget. Side 9 : 32

18 Brannseksjonseringvegg, mellom den nye bygningsdelen og den eksisterende, forutsettes laget i betong, enten plasstøpt eller som betongelementer. Utvendig bod, hovedinngang, grovgarderobe i vest er forutsatt utført som tradisjonelt bindingsverkskonstruksjon. Scene i eksiterende gymsal skal rives og gymsalen utvides. Det må etableres en ny bæring for taket i stedet for de veggene som blir fjernet. Det er forutsatt en stålbjelke/fagverksbjelke som spenner tvers over gymsalen som ny bæring. Bjelken bæres av nye stålsøyler som står på eksisterende ringmur. Utvendige takoverbygg mot vest og sør/øst kan bygges opp av limtresøyler og bjelker, eller av stålsøyler og -bjelker. 230 YTTERVEGGER Veggene er forutsatt bygget som ordinære, ikke-bærende påhengsvegger med luftet kledning. Fløyen opp mot Trollvikveien tenkes kledd med plater av kunststoff som «Steni», eller med cementbaserte plater. De to fløyene mot sør skal ikke skille seg for mye fra den eksisterende gymsalfløyen, og foreslås kledd med panel i samme farge som den. Utebod og levegg ved Duodji bygges som enkle trekonstruksjoner. Yttervegger i utebod, hovedinngang og grovgarderobe mot vest forutsettes oppført som bærende bindingsverk Vinduer Vinduene er tenkt utført som malte trevinduer, utvendig kledd med lakkert aluminium for å begrense behovet for vedlikehold Ytterdører Dørene er tenkt utført i lakkert aluminium med glass og med håndtak i tre. Låsbare skyveporter i utebod. 240 INNERVEGGER Disse utføres med isolert bindingsverk. I all hovedsak utføres veggene med striekledde og malte gipsplater. I alle vegger skal det legges inn spikerslag i høyde 2,1 meter for opphenging av utstyr. I våtrom brukes «våtromsplater» og keramiske fliser. Bak vasker og over kjøkkenbenker brukes beskyttelse i form av keramiske fliser eller plater av børstet, rustfritt stål. I grovgarderobene brukes våtromsplater og keramiske fliser. Hjørner og veggender beskyttes med børstet, rustfritt stål. Det ovenstående gjelder også innvendig side av ytterveggene. Innvendige dører er tatt med som kompakte laminatdører med sparkeplater av børstet, rustfritt stål på begge sider. Noen dører med glass. Beslag av rustfritt stål. Det er tatt med tre foldevegger som vist. Side 10 : 32

19 Det er regnet med vindu mellom Mat og helse og kantine, og mellom kontorer og inngangspartiet. En del av innerveggene må utføres som avstivende vegger/skiver, spesielt gjelder det i administrasjonsdelen av bygget. 250 DEKKER Gulv på grunn Det forutsettes gulv på grunn i hele bygget. Gulvet støpes direkte oppå gulvisolasjonen med en diffusjonssperre av plast i mellom isolasjon og betong. I tillegg må det monteres radonsperre under gulvet. Gulvet kan enten slakk armeres eller fiber armeres. Fuge etableres ved ringmur og ved alle gjennomføringer Frittbærende dekker Dekket mellom første og andre etasje i administrasjonsdelen forutsettes utført som hulldekkeelementer. Dekkeelementene avrettes med 20mm selvutjevnende avrettingsmasse Himlinger Nedforede, nedtagbare himlinger i alle rom i første etasje. Disse utføres med akustisk regulerende plater, dels av treullcement, dels av gips eller presset mineralull. I andre etasje følger himlingen innvendig side av yttertaket. Her monteres akustiske plater som ovenfor i nødvendig utstrekning Overflater gulv I musikkrommet brukes gymsalsgolv, egnet for dans. I vestibyle og gangareal i akse B-C i første etasje samt i våtrom legges keramiske fliser. I grovgarderoben for de minste legges opptagbare «elefantrister» med sluk, mens det i grovgarderoben for de største legges nedfelt skrapematte. Der scenearealet fjernes i gymsalen legges belegg av samme type som i salen. I øvrige rom legges banebelegg enten vinyl med oppbrett mot vegg eller linoleum med fotlister. Ved inngangene til læringsarealene legges tremmegolv. Utenfor alle innganger monteres elefantrister. Skrapematte i hovedinngangens vindfang og nedfelt matte innenfor. Golv i utebod av stålglattet betong med fall mot portene. 260 YTTERTAK Yttertaket over læringsarealene forutsettes oppbygget av hulldekkeelementer, isolert og tekket. Fall bygges av skråskåret isolasjon. Tekking av folie eller papp. Det vil bli innhentet pris på legging av singel eller sedum (lyng). Tak over utebod, hovedinngang og grovgarderobe i vest utføres som tradisjonelt sperretak, isolert og tekket. Yttertaket over administrasjondelen er forutsatt å være saltak. Det forutsettes at taket fungerer som en skive som overfører horisontal krefter fra ytterveggene via taket og til vindkryssene/skråstagene. Side 11 : 32

20 Saltakstolene forutsettes å bygges opp av Hunton I-bjelker eller tilsvarende, med platekledning innskrudd i overkant (eller underkant) til å sikre skivevirkningen. I-bjelkene har opplegg på stålbjelker i ytterveggene. For å ta opp de utadrettete kreftene fra saltaket monteres det strekkstag i mellom stålbjelkene. Isolering plassers i bjelkelaget. Over platekledningen (gitt at den plasseres i overkant) kommer luftesikt og så monteres taktro og tekking av takpapp. Det må vurderes om det vil være nødvendig å montere snøfangere. Innvendig brukes gipsplater. Utvendige takoverbygg kan bygges opp av profilerte stålplater. 270 FAST INNREDNING Det er vist tre sittebenker i fellesarealene samt i fellesrommet mellom læringsarealene. Disse bygges av oljet, stripset tre med tykkelse 40 mm som sitteflate og som ryggstø. Tilsvarende sittebenker uten ryggstø monteres mellom søylene ute ved inngangene til læringsarealene. Det monteres hyller av lakkert tre eller stål i alle bøttekott (to i høyden). I duodji- avdelinga monteres fem hyler av tre over hverandre langs den lengste veggen. Hyllene skal henge på vegg. I alle nisjer (unntatt for frukt og melk) monteres skap med dører og innredning, høyde 2,1 m. Skapene tilpasses nisjene. Nisjene i læringsarealene og for frukt og melk samt i kontorlandskap bygges med «lokk» som vegg. Det er regnet med en monter med låsbare dører og hyller av glass. Denne er beregnet for utstilling av elevarbeider, og er plassert ved overgangen til den gamle delen av skolen. Kjøkkenbenker i Mat og helse og i personalrommet lages av polert granitt med underlimte vasker og nedfelte koketopper. Benkinnredning i hovedsak som skuffer, ikke skap. I rom for naturfag brukes benker med laminatoverflate og nedfelte vasker. Det er regnet med låsbare (hengelås), lakkerte garderobeskap av stål for personalet og for elevene. Skapene skal ha skrått tak og luftespalter oppe og nede. Det må vurderes om det for de minste skal brukes en åpnere løsning. Det monteres solide knagger av rustfritt stål i grovgarderobene, i personalets dusjrom, på toaletter og i kontorarealet. Det monteres innfelte speil over vasker i toalettrommene. Stort speil med høyde ca 2meter monteres i musikkrommet. Amfiet i vestibylen bygges av håndterbare kasser som kan flyttes. Kles med oljet parkett. 280 TRAPPER Utvendig trapp av varmforsinket stål med trinn av gitterrister. Innvendige trapper av malt stål. Trinn av stål med innfylt betong i trinnene. Keramiske fliser på trinnene. Håndlister i to høyder av oljet tre. Side 12 : 32

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall

FORPROSJEKT Honningsvåg Svømmehall Rådgivende ingeniører Elektroteknikk og IKT Energiteknikk Styresystemer Prosjektledelse Analyser/Utredninger 9503 Alta Postboks 1033 Kontor: Løkkeveien 25 Tlf. 78 44 63 80 Fax. 78 44 63 90 Bankgiro: 7575.05.62973

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB

Byggherre: Trondheim Kommune Prosjekt: Ingeborg Ofstads veg Dokument: Bygningsteknisk beskrivelse RIB 2.20 GENERELT GENERELT Det skal gis pris på komplette byggetekniske arbeider. Gjeldende lover, forskrifter og standarder skal overholdes. Det forutsettes at entreprenør orienterer seg om forholdene på

Detaljer

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter

Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

Spesifikasjonsliste, dato

Spesifikasjonsliste, dato Spesifikasjonsliste, dato 15.11.2016. Krav til entreprenør - Må settes krav om at alle aktører følger allmenngjorte tariffavtaler - Må ha lærlinger - Svart arbeid ikke akseptert Byggherreansvar som skal

Detaljer

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt

SMEDENS GÅRD. For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD For deg som ønsker å bo sentralt SMEDENS GÅRD LEVERINGSBESKRIVELSE VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT. GENERELT: Dette er en generell beskrivelse som omfatter konstruksjoner, materialer

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Ringerike Boligstiftelse

Ringerike Boligstiftelse Hønefoss 16.07.14 Boliger, småhus, Hvalsmoveien 10, 3515 Hønefoss Ringerike Boligstiftelse har, etter bestilling fra Helse og Omsorgstjenesten i Ringerike Kommune, bidratt til bygging av 3 stk. omsorgsboliger,

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter

Velkommen. til en presentasjon av Hjellnes Consult as. v/ Arild Kristiseter Velkommen til en presentasjon av Hjellnes Consult as v/ Arild Kristiseter Hjellnesgruppen : Hjellnes Consult AS og Ivest Consult AS Bygg og eiendom Infrastruktur og miljø Johs Holt AS Bruer og anlegg.

Detaljer

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Saksfremlegg. Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Saksfremlegg Saksnr.: 07/130-1 Arkiv: 614 &47 Sakbeh.: Gry Anette Hagen/Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ALTA RÅDHUS PÅ- OG OMBYGGING 2006 KOSTNADSOVERSLAG PÅ ALTERNATIVE PÅ- OG OMBYGGINGER Planlagt behandling:

Detaljer

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA

Marielund Barnehage - Hamarøy Kommune ROMFUNKSJONSSKJEMA Romnavn: MØROM ARB.ROMRomnr.:? Avdeling: Utvidelse Nettoareal: 18 m² Programmert areal: Personbelastning: 10 b +3 v Møteorm, Arb. rom, Personalrom skal kunne deles av og benyttes separat. Minikjøkken u

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON

PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON Side 1 PROSJEKT KOMMUNALE BYGG FDV- DOKUMENTASJON MÅLSETTING Søgne Kommune har installert et EDB styrt FDV- program som skal brukes på alle eksisterende og nye bygg. Med bakgrunn i dette skal all dokumentasjon

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

Jan Erik Brudeli. Atle Christophersen Geotekniker Tlf Stokkamyrveien Sandnes

Jan Erik Brudeli. Atle Christophersen Geotekniker Tlf Stokkamyrveien Sandnes Jan Erik Brudeli Fra: atle.christophersen@multiconsult.no Sendt: 20. april 2015 13:00 Til: Brunes Erik Kopi: Don Perry Emne: Hå sjukeheim, bæreevne Totalsonderingene viser faste masser fra følgende koter:

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter

Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Beskrivelse av det anbudsunderlaget for det elektriske på utvidelsen av Vatnestrøm Oppvekstsenter Generelt. Anlegget skal prosjekteres av el installatøren ut fra denne beskrivelse. Det skal i god tid før

Detaljer

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann.

1 etg nybygg. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV. 00 ute Temperert vann. ROMBEHANDLINGSSKJEMA RIV - Supplement til beskrivelse og arkitektens skjema DOK NR. A 17 RIV 00 ute Temperert vann. 1 etg nybygg Fullsprinklet! Se for øvrig Romskjema Ventilasjon. 1 gang Gulvvarme. Sone

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Midgard delfelt - 7 Hustype B

Midgard delfelt - 7 Hustype B Midgard delfelt - 7 Hustype B 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015

Side 7.32. 1 VVS-anlegg Varmeanlegget 01.06.2015 7.32. 1 1.01 PRISSAMMENSTILLING 31 SANITÆRANLEGG Kr. 32 VARMEANLEGG Kr. 33 BRANNSLUKNINGSANLEGG Kr. 36 LUFTBEHANDLINGSANLEGG Kr. 37 LUFTKJØLEANLEGG Kr. 56 AUTOMATIKKANLEGG OG TAVLER Kr. 73 UTENDØRS VVS-ANLEGG

Detaljer

"MAL - bygningsnavn" ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra.

MAL - bygningsnavn ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - MAL - kommunenavn 1 = Hovedansvar, 2 = delansvar, 3 = evt. bidra. ANSVARSFORDELING MELLOM EIER OG BRUKER - "MAL - kommunenavn" "MAL - bygningsnavn" 2. BYGNING Grunn og fundamenter 1 1 Bærende konstruksjoner 1 1 Yttervegger: vinduer, dører, utvendig kledning og overflater

Detaljer

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE

Carporter Ulvefaret 119 September CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE CARPORTER ULVEFARET 119 FUNKSJONSBESKRIVELSE 1 1. PROSJEKTORIENTERING 3 1. Innledning 3 1.1 Oppsummering 3 2. BYGNINGSTEKNISK BESKRIVELSE 3 20 Tilbudsskjema bygningsmessige arbeider 3 01 Rigg og drift

Detaljer

Midgard delfelt 11 hustype A

Midgard delfelt 11 hustype A Midgard delfelt 11 hustype A 1. Prosjektet a. Identifikasjon Prosjektet ligger i Vikevåg i Rennesøy kommune og inngår i en utbygging i regi av Midgard 1 as b. Grunneier Midgard 1 as c. Utbygger Fakta Bygg

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering

Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering Prosjekt: Renovering av Haraldshaugen 4A Øverbygd Kapittel: 00 Forside, orientering, innholdsfortegnelse og prissammenstillingsskjema Orientering 16.07.13 1. Orientering om prosjektet Forsvarsbygg MO Nord

Detaljer

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse:

Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2. Leveringsbeskrivelse: Øvre Myrland Borettslag Byggetrinn 2 Leveringsbeskrivelse: ØVRE MYRLAND BORETTSLAG OMRÅDE / BELIGGENHET Beliggenhet: Øvre Myrland III, Elvebakken, Sortland Solrik beliggenhet, nært turterreng med lysløype,

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler

Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Komplett rengjøringa av ventilasjonsanlegg ved skoler Det skal gjøres en total rengjøring av ventilasjonsanlegg ved åtte skoler i Bergen Kommune. Under er en oversikt over dokumentasjon som er lagt ut

Detaljer

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK

ORIGOBYGGET RENOVERING FUNKSJONSBESKRIVELSE OG OMFANG AUTOMATIKK ORIGOBYGGET RENOVERING Prosjektnummer Sweco: 356970 Dato Oppdragsgiver: Navn Firma Fork. Anmerkning Tilbydere Kopi til: Utarbeidet av: Svein Solvang Sweco SS I dette vedlegget beskrives funksjoner og omfang

Detaljer

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SANDEFJORD FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SANDEFJORD FAGHANDEL Innhold Sandefjord Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare

Detaljer

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE

STANDARDBESKRIVELSE: 8150 KIRKEGATA 1 8150 KIRKEGATA 1 STANDARDBESKRIVELSE STANDARDBESKRIVELSE INNHOLD: Beskrivelse av leilighetens generelle standard 1. Innredninger a) Kjøkken b) Garderobe c) Bad 2. Overflater a) Himlinger b) Gulv c) Vegger d) Listverk e) Innerdører f) Vinduer

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

RINGSAKER FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel RINGSAKER FAGHANDEL Innhold Ringsaker Faghandel blir en del av en større kjede av sentre, med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjektorganisasjon Prosjekt Nytt Østfoldsykehus PNØ Ansvarsområde Teknikk U4 Teknikk U4 Per Nes Prosjektleder Jan Drabløs

Detaljer

1. Tilbudsskjema med sammendrag

1. Tilbudsskjema med sammendrag 1. Tilbudsskjema med sammendrag 1.0 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Forhold beskrevet

Detaljer

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013

Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning. Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Passivbygget Havutsikt med innovativ varmeløsning Jens Petter Burud Direktør for Teknologi og Utvikling 30.1.2013 Litt om vår eier Hovedkontor i Helsinki Ca. 26.500 ansatte Aktivitet i Norge, Finland,

Detaljer

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for:

Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA. De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: Solbergtunet barnehage - tilbygg TILBUDSKJEMA 1. TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av konkurransegrunnlaget tilbys utført for: 1 Rigg, drift og prosjektering 2

Detaljer

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

SKIEN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel SKIEN FAGHANDEL Innhold Skien Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler Bredt

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel

PORSGRUNN FAGHANDEL. Utvikler gode arenaer for faghandel PORSGRUNN FAGHANDEL Innhold Porsgrunn Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7

Innhold. Skisse side 2 Beliggenhet side 3 Situasjonsplan side 4-5 Beskrivelse side 6 Kontakt side 7 OPPEGÅRD FAGHANDEL Innhold Oppegård Faghandel blir en del av en større kjede av sentre med fokus på salg av volumvarer innen: Byggevare VVS Fliser Kjøkken Elektro Hagesenter Bil Bildeler Jernvare Møbler

Detaljer

Beskrivelse av MT modul Type C

Beskrivelse av MT modul Type C Beskrivelse av MT modul Type C Punkt: Side nr A Byggesystem 2 B) Presiseringer 2 C) Bygning 2-4 C1 Yttervegger C2 Innervegger C3 Gulv C4 Tak C5 Innredninger D) VVS 5 D1 Sanitær D2 Ventilasjon E) Elektrisk

Detaljer

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema

STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG. DEL 2-2 Sammendragsskjema STRØMMEN BARNEHAGE TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG DEL 2-2 Sammendragsskjema Side 2 av 10 1. SAMMENDRAGSSKJEMA Arbeidene som angitt i konkurransegrunnlaget Del 2, skal prises og danne grunnlaget for

Detaljer

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune

Langtidsplan vedlikehold 2012-15. - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 - Inkl. øremerkede tiltak 2012 Bygningsmasse Nord-Trøndelag Fylkeskommune Langtidsplan vedlikehold 2012-15 Bygningsmasse Nord- Trøndelag Fylkeskommune Rapporten Tilstandsanalyse

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter

Prospekt del III. Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter. Rekkehus 1-3 rekkehusenheter. Rekkehus 2-3 rekkehusenheter Prospekt del III Omprosjektert/ endringer til: Leilighetsbygg II - 6 Leiligheter Rekkehus 1-3 rekkehusenheter Rekkehus 2-3 rekkehusenheter > Første byggetrinn av Hjellemarka II består av feltet B5 som

Detaljer

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling

Bærumsveien 220 Romskjema. Uk. Himlingstyp Himlin e g. Lydkrav nye vegger Eksisterende T-himling Eksisterende T-himling ROMSKJEMA Etasje 1. Etasje Rom Nr. Romnavn Areal gulv Areal Areal Areal Omkrets Omkrets vindu Veggbehandling dører gulv er Uk. Himlingstyp Himlin Gulvtype e g Volume Tiltak Lydkrav nye Brannkrav 101 Vindfang

Detaljer

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr.

Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader i byggeprosjekt : 1 FELLESKOSTNADER Kr. 2 BYGNINGSKOSTNADER Kr. Trondheim kommune Trondheim eiendom Side 1 av 7 Tilbudsskjema/Prissammendrag elektro og tele, samt heisanlegg TILBUDSSKJEMA Tilbud er gitt i hht. kontooppsett ut fra NS 3453 Spesifikasjon av kostnader

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole

Vedlegg 3 - Teknisk/økonomisk vurdering av Landås skole Etter å ha vært på to befaringer er det vår klare oppfatning at Landås skole ikke er av bedre kvalitet enn Fridalen. Den bærer tydelig preg av manglende vedlikehold gjennom 47 år. Generell oppussing av

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND

USIKTEN. Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND USIKTEN Nøkkelferdige romslige og store rekkehus på flott og solrik utsiktstomt på valderøy. NORDBOHUS ÅLESUND EksTERIOR UTSIKTEN Boligene blir beliggende i etablert boligområde med eldre og nyere bebyggelse

Detaljer

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918

Vardø kommune. Vardø kirke. Tilstandsrapport med kostnader. 2014-06.20 Oppdragsnr.: 5141918 Vardø kommune Vardø kirke Tilstandsrapport med kostnader 2014-06.20 0 20.01.14 Eli Hansen Svein-Are Hansen Svein-Are Hansen Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord

Generell beskrivelse i forbindelse med nytt nødstrømsaggregat Austjord GENERELLE PUNKTER Det skal monteres et nytt nødstrømsaggregat som dekker behovet til Austjord. Nødstrømsaggregatet monteres utvendig ved trafo for hele anlegget. Det er beregnet å støpe en betongplate

Detaljer

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES

P R O S P E K T. med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES P R O S P E K T med fleksible løsninger TØMMERVIKVEIN 3/5 STOKMARKNES I Tømmervikveien 3/5 på Stokmarknes planlegger vi oppføring av 6 stk lekre funkishus for salg. Byggeområdet ligger lunt og solrikt

Detaljer

Hurum Eiendomsselskap KF

Hurum Eiendomsselskap KF Hurum Eiendomsselskap KF UTVIKLING OG UTBYGGING AV NYTT KOMMUNSENTER FOR HURUM KOMMUNE. TILBUDSSKJEMA TOTALENTREPRISE 1 1 TILBUDSSAMMENDRAG De komplette arbeider, leveranser og ytelser som omfattes av

Detaljer

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL

NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL NYE HOPPERN UNGDOMSSKOLE OG IDRETTSHALL Enhetspriser/Opsjoner VVS Moss kommune.2.206 E VVS Innholdsfortegnelse ENHETSPRISER OG OPSJONER FOR VVS... E0. ENHETSPRISER... E0.2 OPSJONSPRISER... 6 E0. ØVRIGE

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

3. Prisskjema med sammendrag

3. Prisskjema med sammendrag 3. Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse.

Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. 1 Leveransebeskrivelse Sviland, Skårlandsveien 21-25 (B2 C) Basert på TEK, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 342 normalutførelse. Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Sviland, Skårlandsveien

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6

Leie av lokaler til Sandnes politistasjon Drift og vedlikehold Side 1 av 6 ANSVARS- OG KOSTNADSFORDELING FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD MELLOM LEIETAKER OG UTLEIER DRIFT Oversikten viser hvordan ansvaret for gjennomføring av driftsoppgavene og ene for disse tjenestene skal fordeles

Detaljer

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER

UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT LØSNING/KOSTNADER UTBYGGING TVEIT SKOLE - PROSJEKT 2140 - LØSNING/KOSTNADER Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår Utvalg for teknikk og miljø Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Ove

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell.

I kjelleretasje, tekniske rom, underordnede rom, trapper, og over himling benyttes hvitt materiell. K401 Spørsmål og svar pr 12.01.17.16 (Spørsmål 1-24 er besvart tidligere) Spørsmål nr 25 Spm. Ang krav om farge: Etter RAL-koder. Lakkering av komponenter skal inkluderes i prisen. Spørsmålet gjelder alle

Detaljer

jakobshilleren trinn 3

jakobshilleren trinn 3 Askøy - Stongafjellet jakobshilleren trinn 3 Nye flotte boliger på toppen av fjellet Velkommen til Jakobshilleren trinn 3 Stongafjellet Idylliske Stongafjellet gir deg landlige omgivelser og en overkommelig

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN.

PETER HOG NESTAD. I Prosjektnr.: 06005 02 ~4ARS 2006 INNHERRED SAMKOMMUNE. ~ 7 PSt~OV~4~tZV V. Vecilegg E -1 MERETE HØFIN FLATAAS. RENNAKER. SKOGN. INNHERRED SAMKOMMUNE 02 ~4ARS 2006 SIVILINGENIØR PETER HOG NESTAD MNIF TAKSER ING AV FAST EIENDOM S?GGHERREOMBUD MED SENTRAL GODKJENNING SOM ANSVARLIG SØKER OG ANSVARUG PROSJEKTERENDE ~fl I Prosjektnr.:

Detaljer