Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan Engelsk 6.trinn Byskgen skole 2012/2013"

Transkript

1 Årsplan Engelsk 6trinn Byskgen skole 2012/2013

2 Engelsk FORMÅL Det engelske språket er i bruk overalt I møte med mennesker fra andre land, hjemme eller på reiser, kommer vi ikke langt uten engelsk Engelsk brukes i film, litteratur, sang, sport, handel, produkter, yrker og underholdning, og gjennom disse kanalene har mange engelske ord og uttrykk funnet veien til våre egne språk Når vi skal lete etter informasjon ut fra våre egne interesser eller i faglig sammenheng, skjer dette ofte på engelsk I tillegg brukes det stadig mer engelsk i utdanning og arbeidsliv, i Norge så vel som i utlandet For å klare oss i en verden der engelsk benyttes i internasjonal, mellommenneskelig kommunikasjon, er det nødvendig å mestre det engelske språket Dette betyr å utvikle ordforråd og ferdigheter i å bruke språkets lyd-, -, setnings- og tekstbyggingssystemer Vi må kunne bruke disse for å lytte, snakke, lese og skrive og for å kunne tilpasse språket til et stadig voksende antall emner og kommunikasjonssituasjoner Vi må kunne skille mellom muntlig og skriftlig språkføring og formell og uformell språkbruk Videre må vi kunne ta hensyn til kulturelle omgangsformer og høflighetskonvensjoner når vi bruker språket Når vi er bevisst hvilke strategier som brukes for å lære fremmedspråk, og hvilke strategier som hjelper oss til å forstå og å bli forstått, blir tilegnelsen av kunnskaper og ferdigheter enklere og mer meningsfylt Det er også viktig å sette egne mål for læringen, finne ut hvordan disse kan nås og vurdere egen språkbruk Å lære engelsk kan også gi oss bedre innsikt i vårt morsmål og i andre språk vi kjenner til og derfor bli en viktig del av vår personlige utvikling og et betydelig bidrag til tverrspråklighet I tillegg til det at vi lærer språket, skal engelskfaget bidra til innsikt i våre egne og andres levemåter, livssyn, verdier og kulturer Å lære om den engelsktalende verden vil gi et godt grunnlag for å forstå verden omkring oss og utviklingen av engelsk som et verdensspråk Engelskspråklig litteratur, fra barnerim til Shakespeare, kan gi leseglede for livet og en dypere forståelse for andre og seg selv Engelske tekster, film, musikk og andre kunstformer kan videre inspirere til elevens egen utfoldelse og kreativitet i flere sjangere og medier Engelskfaget er både et redskapsfag og et dannelsesfag Det skal gi mulighet til å delta i kommunikasjon som er knyttet til personlige, sosiale, litterære og tverrfaglige emner Faget skal gi innsikt i hvordan mennesker tenker og lever i den engelskspråklige verden Kommunikative ferdigheter og kulturell innsikt kan fremme økt samhandling, forståelse og respekt mellom mennesker med ulik kulturbakgrunn Slik ivaretar språk- og kulturkompetanse det allmenndannende perspektivet og bidrar til å styrke demokratisk engasjement og medborgerskap

3 KOMPETANSEMÅL ENGELSK Etter 7 årstrinn KOMPETANSEMÅLl Etter 7 årstrinn Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1 identifisere noen språklige likheter og forskjeller mellom engelsk og eget morsmål 2 identifisere og bruke ulike situasjoner for å utvide egne engelskferdigheter 3 gi eksempler på ulike måter å lære engelske ord og uttrykk på 4 bruke grunnleggende begreper fra og tekstbygging 5 beskrive eget arbeid med å lære engelsk 6 bruke digitale og andre hjelpemidler i egen språklæring Kommunikasjon Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1 beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner 2 bruke grunnleggende regler og mønstre for uttale, intonasjon, rettskriving, og ulike setningstyper 3 uttrykke seg muntlig og skriftlig for å få hjelp til å forstå og bli forstått 4 forstå ulike muntlige og skriftlige framstillinger om selvvalgte emner 5 delta i samtaler knyttet til dagligdagse situasjoner 6 bruke høflighetsuttrykk og situasjonsrelaterte uttrykk tilpasset ulike sammenhenger 7 uttrykke egen mening om ulike emner 8 bruke lytte-, tale-, lese- og skrivestrategier tilpasset formålet 9 gi en kort muntlig og skriftlig presentasjon av et emne 10 lese og forstå tekster av ulik lengde og i ulike sjangere 11 skrive tekster som forteller, beskriver eller formidler beskjeder

4 12 uttrykke seg om valuta, mål og vekt 13 bruke digitale verktøy for å finne informasjon og som redskap for å lage tekster Kultur, samfunn og litteratur Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 1 fortelle om noen personer, steder og begivenheter fra engelskspråklige land 2 sammenligne levesett og omgangsformer i ulike kulturer i engelskspråklige land og i Norge, deriblant den samiske 3 lese og fortelle om engelskspråklig barne- og ungdomslitteratur fra ulike medier og sjangere, inkludert prosa og dikt 4 sammenligne personer og innhold i et utvalg av engelskspråklige barnebøker 5 gi uttrykk for egne reaksjoner på film, bilder og musikk 6 uttrykke seg på en kreativ måte, inspirert av engelskspråklig litteratur fra forskjellige sjangere og medier Plan for skoleåret 2011/2012 i engelsk, med kompetansemål mål og læringsmål U K E TEMA KILDE ELEVAKTIVITET KOMPETANSEMÅL LÆRINGSMÅL 34 «Radio 8-11* Workbook side 3-5 og 7-8 *Ulike sider avhengig av nivå, dvs step 1, 2 eller 3 Dette gjelder alle sider i TB og i WB gjennom hele året Differensiering, presentasjon av seg selv Språklæring 1 og 4 Kommunikasjon 1-5 og 7 Kan presentere seg selv på engelsk Kan nye ord Kan føre en dialog på engelsk Kan diskutere en tekst og dens betydning Vet hva «idiom» er

5 35 «Radio 36 «Radio 37 «Radio 38 «Radio 39 «Radio Workbook side 5-8 og Workbook side og s 180 Workbook s 10 og Workbook side 11 og Workbook side 13,, Lage en «Lost and found» plakat, Gruppediskusjon/oppga ve Språklæring 1 og 4 Kommunikasjon 1-3 og 5 Språklæring 1 og 5 Kommunikasjon 1-5, 7 og 10 Språklæring 1,3 og 4 Kommunikasjon 1-5, 8 og 11 Språklæring 1, 2 og 4 Språklæring 4-6 Kommunikasjon 1, 4 9 og 11 Kan bruke a og an riktig i forhold til substantiv Kan substantiv i entall og flertall Kan regelen for regelrette-, uregelrette- og lange adjektiv Kan fylle ut et kryssord Kan lage tankekart til en tekst, og bruke dette til å gjenfortelle teksten Kan diskutere egne meninger om et tema Kan nye ord Kan lage en «Lost and found» plakat Kan benytte adjektiv til å beskrive noe Kan uttale /v/ og /w/ riktig Kan engelske uttrykk om været Kan svare på spørsmål knyttet direkte til en tekst Kan beskrive hvordan været er en gitt dag Kan uttrykke egen mening angående resirkulering Kan lage en oversikt over hva man kan resirkulere sammen Kan lage en for- og imot resirkulerings plakat Kan nye ord Høstferie Høstferie Høstferie Høs 41 «Radio Språklæring 1, 3,4, 5 og 6 Kan uttrykke egen mening på engelsk Kan litt om

6 24-27 Workbook side 14 og 15 Skriveoppgave Kommunikasjon 2, 3-5, 7 og 11 gjennvinning Kan lage en quiz Kan nye ord Kan beskrive en person ved hjelp av gitte nøkkelord Kan lage et første- og andreutkast av en tekst for så å gjøre en siste redigering til ferdig utkast 42 «Eleven og 181 Workbook side Lage et magasin, individuelt/ par Språklæring 1-3 Kommunikasjon 1 7 og Kan nye ord Vet hvordan et magasin bygges opp Kan skrive en tekst i paragrafer Kan lage et intervju Kan de to ulike lydene for «th» 43 «Eleven Workbook side Lage et magasin, individuelt/ par Skrive logg Språklæring 4 og 5 og 6 Kommunikasjon 3, 7-10 og 13 Kan forskjell på bruken av «there is» og «there are» Kan forskjellen på bruken av «some» og «any» Kan planlegge og lage et magasin på engelsk Kan beskrive eget arbeid 44 «Eleven Workbook side 20-21, 25 og 28, Lage et magasin, individuelt/ par Skrive logg Språklæring 4 og 5 og 6 Kommunikasjon 3, 7-10 og 13 Kan forskjell på bruken av «there is» og «there are» Kan forskjellen på bruken av «some» og «any» Kan planlegge og lage et magasin på engelsk Kan beskrive eget arbeid 45 «Eleven Workbook s Lage et magasin, individuelt/ par Skrive logg Språklæring 2, 4-5 Kan utføre en quiz Kan uttrykke egen mening angående sladring Kan jobbe selvstendig med å produsere et magasin Kan beskrive eget arbeid

7 46 «Eleven 47 «Eleven 48 «Eleven 49 «Eleven Workbook side Workbook side Workbook side 27, Workbook side Lage et magasin, individuelt/ par Skrive logg Samtaler og gjør Presentasjon av magasinene, individuelt/ par Presentasjon av magasinene, individuelt/ par Presentasjon av magasinene, individuelt/ par Språklæring 2, 4-5 Språklæring 2, 4-5 Språklæring 2, 4-5 Språklæring 2, Film Film Se film Kultur, samfunn og litteratur 5 Kommunikasjon 7 Kan nye ord Kan diskutere meningen sin angående et gitt tema Kan jobbe selvstendig med å produsere et magasin Kan beskrive eget arbeid Kan finne ord i et ord puslespill Kan presentere egen produserte tekster Kan nye ord Kan preposisjonene Kan presentere egen produserte tekster Kan plassere adjektiv, substantiv og verb i riktige kategorier Kan presentere egen produserte tekster Kunne uttrykke meningen sin om en film Kunne gjenfortelle handlingen i en film Juleferie Juleferie Juleferie Jul

8 1 «Playful poems» Skrive, snakke, Workbook side Kultur, samfunn og litteratur 3, 6 Kommunikasjon 7, 10 og 11 Språklæring 2, 3 og 4 Kan nye ord Kan skrive et fem-linjers dikt Kan finne ord som rimer på engelsk 2 «Playful poems» Skrive, snakke, Workbook side 38, 39,40,42 Gloseprøve Kultur, samfunn og litteratur 3, 6 Kommunikasjon 7, 10 og 11 Språklæring 2, 3 og 4 Kan nye ord Kan skrive et fem-linjers dikt Kan finne ord som rimer på engelsk Vet hva et idiom er 3 «Playful poems» Skrive, snakke, Workbook side 40, 41,42,43 Kultur, samfunn og litteratur 3, 6 Kommunikasjon 7, 10 og 11 Språklæring 2, 3 og 4 Kan regelen for verb i presens og regelen for når vi spør med verb i presens Kan regelen for presens samtidsform Kan uttrykke meningen sin om et verb 4 «Playful poems» Skrive, snakke, Workbook side 44,45, 46,50 Gloseprøve Kultur, samfunn og litteratur 3, 6 Kommunikasjon 7, 10 og 11 Språklæring 2, 3 og 4 Kan nye ord Kan diskutere for- og imot noe Kan finne ord som rimer på engelsk Kan lage et eget engelsk dikt 5 «Playful poems» Skrive, snakke, Workbook side 51,52, 53,54,55 Kultur, samfunn og litteratur 3, 6 Kommunikasjon 7, 10 og 11 Språklæring 2, 3 og 4 Kan gjenfortelle et dikt Kan bruke en engelsk norsk ordbok Forstår noe engelsk slang 6 «Brave heroes» Grammatikk Kultur, samfunn og litteratur 3,4 og 5 Kan skrive en kort tekst bestående av paragrafer Kan nye ord Vet litt om Robin Hood Kan

9 Myter, dramatisere 7 «Brave heroes» Myter, dramatisere Workbook side Workbook side Rollespill Gloseprøve Kommunikasjon 7, 10 og 11 Språklæring 2, 3 og 4 Kultur, samfunn og litteratur 3,4 og 5 Kommunikasjon 1,7, 8, 10 og 11 Språklæring 2, 3 og 4 8 Vinterferie Vinterferie Vinterferie 9 «Brave heroes» Myterr, dramatisere 10 «Brave heroes» Myter, dramatisere 11 «Brave heroes» Myter, dramatisere Workbook side Workbook side Workbook side 79 Gloseprøve Gloseprøve Kultur, samfunn og litteratur 3,4 og 5 Kommunikasjon 1,7,8, 10 og 11 Språklæring 2, 3 og 4 Kultur, samfunn og litteratur 3,4 og 6 Kommunikasjon 7, 8, 10 og 11 Språklæring 2, 3 og 4 Kultur, samfunn og litteratur 3,4 og 6 Kommunikasjon 7,8, 10 og 11 Språklæring 2, 3 og 4 12 Film Se film Se film Kultur, samfunn og litteratur 5 Kommunikasjon 7 13 Påskeferie Påskeferie Påskeferie Påskeferie 14 «The bookcase» Historier 15 «The bookcase» Historier Samtaler, leser og gjør Workbook side Workbook side 82, 83,84, 85 Grammatikk Kultur, samfunn og litteratur 3, 6 Kommunikasjon7, 8 og 10 Språklæring 4, 6 Kultur, samfunn og litteratur 3, 6 Kommunikasjon7, 8 og 10 Språklæring 4, 6 dramatisere en tekst Kan regelen for verb i preteritum Kan nye ord Vet litt om William Tell Kan dramatisere en tekst Kan regelen for verb i preteritum Vet hva en legende er Vet når og hva St George`s Day er Kan skille ulike typer dikt fra hverandre Vet hva forskjellen på en myte og overtro er Kan gjenfortelle legenden om King Arthur Kan nye ord Kan gjenfortelle historien om «Arthur og Guinevere» Kan lage et tankekart Kan bruke tankekartet til å lage sin egen myte Kunne uttrykke meningen sin om en film Kunne gjenfortelle handlingen i en film Kan nye ord Kan finne engelske ord som rimer på hverandre Kan engelske dyre-navn Kan øve på ulike lesestrategier Kan gjenfortelle en historie Vet hva personlige pronomen er Vet hva eiendomsord er Kan gjenfortelle en historie ved hjelp av nøkkelord 16 «The Kultur, samfunn og litteratur 3, 6 Kan noen engelske synonymer Vet hvilke ord som

10 bookcase» Historier Workbook side Gloseprøve Kommunikasjon7, 8 og 10 Språklæring 4, 6 brukes mest i USA, og hvilke som brukes mest i England Kan nye ord 17 «The bookcase» Historier Workbook side 91-96, dramatisere Kultur, samfunn og litteratur 3, 6 Kommunikasjon7, 8 og 10 Språklæring 4, 6 Kan bruke eiendomsord riktig Vet forskjell på verb og substantiv Vet litt om engelskspråklig litteratur 18 «The bookcase» Historier Workbook side Gloseprøve Kultur, samfunn og litteratur 3, 6 Kommunikasjon7, 8 og 10 Språklæring 4, 6 Kan skrive en egenprodusert tekst med tydelig «beginning plot and end» 19 «The American Dream» Workbook side Individuelt prosjekt om Amerika Kultur, samfunn og litteratur 1, 2 Kommunikasjon 1, 4, 5, 6 og 10 Språklæring 1, 2 og 4 Kan litt fakta om USA Vet hva «The American Dream» innebærer Kan nye ord 20 «The American Dream» Workbook side Gloseprøve Individuelt prosjekt om Amerika Kultur, samfunn og litteratur 1, 2 Kommunikasjon 1, 2, 4, 5, 6 og 10 Språklæring 1, 2 og 4 Vet litt om hvorfor europeere emigrerte til USA Kan regelen for presens perfektum Kan regelen for uregelrette verb 21 «The American Dream» Workbook side Individuelt prosjekt om Amerika Kultur, samfunn og litteratur 1, 2 Kommunikasjon1, 4, 5, 6 og 10 Språklæring 1, 2 og 4 Kjenner til noen Amerikanske presidenter Kan fortelle litt om èn eller flere Amerikanske presidenter 22 «The American Dream» Workbook side Gloseprøve Individuelt prosjekt om Amerika Kultur, samfunn og litteratur 1, 2 Kommunikasjon1, 4, 5, 6 og 10 Språklæring 1, 2 og 4 Kan litt om New Orleans, Texas og Las Vegas 23 «The American Dream» Workbook side Innlevering av individuelt prosjekt om Amerika Kultur, samfunn og litteratur 1, 2 Kommunikasjon1, 4, 5, 6 og 10 Språklæring 1, 2, 4 og 5 Vet litt om Disneyland Kjenner til noen amerikanske filmer Kan nye ord

11 24 Film Se film Se film Kultur, samfunn og litteratur 5 Kommunikasjon 7 Kunne uttrykke meningen sin om en film Kunne gjenfortelle handlingen i en film

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013

Læreplan i engelsk. Læreplankode: ENG1-03. Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013. Gjelder fra 01.08.2013 Læreplan i engelsk Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 21.06.2013 Gjelder fra 01.08.2013 http://www.udir.no/kl06/eng1-03 Formål Engelsk er et verdensspråk. I møte med mennesker fra andre land,

Detaljer

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7

Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole. Lærer: Lisa R. Nilsen. Læreverk Stairs 7 Halvårsplan i engelsk 7. klasse høsten 2014 ved Skauen kristelige skole Lærer: Lisa R. Nilsen Læreverk Stairs 7 Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av

Detaljer

LokaL LærepLan LærepLan 2012

LokaL LærepLan LærepLan 2012 Lokal læreplan trinn 8-10 Engelsk 8 Periodeplan 1: My life Kompetansemål Språklæring utnytte ulike situasjoner og strategier for å lære engelsk identifisere vesentlige språklige likheter og forskjeller

Detaljer

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur)

Årsplan. Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) Årsplan SKOLEÅR: 2014 /15 KLASSE/GRUPPE: 9. klasse FAG: Engelsk LÆREVERK: Crossroads 9A og B (Fag og Kultur) LÆRER: Lisa R. Nilsen Sted, dato underskrift KOMPETANSEMÅL ETTER 10. TRINN: Språklæring Hovedområdet

Detaljer

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK

KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK KOMPETANSEMÅL ETTER 2. TRINN ENGELSK Språklæring Hovedområdet språklæring dreier seg om hva det innebærer å lære et nytt språk, å lære det engelske språket, og å se sammenhenger mellom engelsk, morsmål

Detaljer

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER LÆREPLAN I GRUNNLEGGENDE NORSK FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Formål Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter kan brukes både i grunnskolen og innen videregående opplæring. Opplæringen etter

Detaljer

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013

Lokal læreplan i fremmedspråk. Sunnland skole 2012-2013 Lokal læreplan i fremmedspråk Sunnland skole 2012-2013 Språklæring Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: Utnytte egne erfaringer med språklæring i læring av det nye språket Undersøke likheter og

Detaljer

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland

Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland juni 2015 Lokal læreplan for innføringsklassene i Hordaland med veiledning og skjema for vurdering C1 og C2 A1 Forstår og bruker kjente, dagligdagse uttrykk og enkle utsagn for å dekke grunnleggende behov.

Detaljer

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev

Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev Sidsel Karlsen: Robinson finner sin øy, men hvor er Fredag? 1989. Billedvev ENGELSK SIDE 222 ENGELSK INNLEDNING Fagets plass i skolen For et lite språksamfunn som det norske er gode språkkunnskaper av

Detaljer

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN

LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN LOKAL FAGPLAN NORSK 1.-7. TRINN Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I norsk forstås grunnleggende

Detaljer

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER

LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE LOKAL LÆREPLAN FOR FORBEREDENDE KURS FOR SPRÅKLIGE MINORITETER Forbedende kurs for språklige minoriteter er et tilbud for elever som har gjennomført norsk grunnskole

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Fagplan i norsk 5. trinn

Fagplan i norsk 5. trinn Fagplan i norsk 5. trinn Uke Kompetansemål Tema Læringsmål Du kan litt Du kan noe Du kan mye Forslag til 34- Læringsstrategier nøkkelord og Bruke læringsstrategiene nøkkelord, Lage et Lage tankekart Nasjonale

Detaljer

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging

Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Kunnskapsmål Konkretisering av kunnskapsmål Metode Vurdering/kartlegging Grunnskolekontoret Bodø kommune 1 Kommunal rammeplan for læreplan i norsk for Bodøskolen inneholder: Kompetansemålene plassert på

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4

ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 ÅRSPLAN I NORSK - TRINN 4 Uke Hovedområde NORSK Muntlig kommun -ikasjon (Språk, litteratur og kultur) Samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjoner og praktisere regler for gruppesamtaler

Detaljer

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring

Læreplan. Kunnskapsløftet. Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring Læreplan Kunnskapsløftet Læreplan for grunnskolen og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET LÆREPLAN for grunnskolen og videregående opplæring Innledning Læreplanen for grunnskolen og videregående opplæring

Detaljer

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG

ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015. LÆRER: June Brattfjord. LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG ÅRSPLAN I NORSK FOR 3. KLASSE BREIVIKBOTN SKOLE 2014 2015 LÆRER: June Brattfjord LÆREVERK: Vi kan lese 3. trinn AV ODD HAUGSTAD PEDAGOGISK FORLAG I år bruker vi lesebok for 3. trinn, Arbeidsbok 1 og 2

Detaljer

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere ISBN 978-82-7724-169-2 Vox, 2012 Design: Tove Nilsen Designstudio Trykk: Rolf Ottesen AS Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK

VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK VURDERINGSKRITERIER I MATEMATIKK Elever som får denne karakteren 6 - viser svært omfattende kunnskaper og har stor evne til å anvende og formidle kunnskap med og uten bruk av hjelpemidler - har bred oversikt

Detaljer

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen

Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder Tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Veileder. tospråklig opplæring i barnehagen Forord Bystyret i Drammen

Detaljer

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG

LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG PLAN FOR LESING SOM GRUNNLEGGENDE FERDIGHET I ALLE FAG Adgang til det skrevne ord henger sammen med demokrati og likestilling, med adgang til utdannelse, arbeid og kunnskap, med mulighet for å kunne påvirke

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2014-2015 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGFAG Valg for 3 år. Alle elevene fra 8.årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer(a 60 min) tilvalg

Detaljer

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no

Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn. Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START. Uke 36-40. www.gosenskole.no Gosen skole 2014-2015 Periodeplan for 9.trinn Jakob Weidemann, Akeleie EN NY START Uke 36-40 www.gosenskole.no 1 Innhold INFORMASJON SIDE 3 NORSK SIDE 4 ENGELSK SIDE 6 MATEMATIKK SIDE 8 RELIGION, LIVSSYN

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture.

Hanne Christensen og Torunn Wulff. Ouverture 8. Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN. www.fagogkultur.no www.ouverture. Hanne Christensen og Torunn Wulff Ouverture 8 Fransk for ungdomstrinnet RESSURSPERM FOR LÆREREN www.fagogkultur.no www.ouverture.no 2006 Forlaget Fag og Kultur AS www.fagogkultur.no www.ouverture.no 1.

Detaljer

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen

Idéhefte. Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Idéhefte Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen Innhold Språklig og kulturelt mangfold en ressurs i opplæringen... 3 Om bruken av dette heftet... 8 Ideer til å synliggjøre og anerkjenne

Detaljer

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET?

INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? INFORMASJON TIL FORELDRE VURDERING FOR LÆRING HVA ER DET? Begreper: Vurdering for læring De fire prinsippene Læringsmål Kriterier Egenvurdering Kameratvurdering Læringsvenn Tilbake/ Fremover melding Elevsamtaler

Detaljer