SAK NR OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K"

Transkript

1 Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Øst RHF 12. februar 2007 og Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2007 med tilleggsdokument datert til etterretning. 2. av oppdragsdokumentet vil i 2007 skje gjennom Driftsavtaler og rapporteringssystem innen helseforetaksgruppen, herunder at de konkrete oppfølgingspunkter og krav i oppdragsdokumentet for 2007 gjøres gjeldende som en del av. fra Helse Øst RHF v/administrerende direktør i rapporteringsmøter med helseforetakene, direktørmøte/fagnettverk. 3. av protokollen fra foretaksmøtet vil skje gjennom Den vedtatte styringsmodellen. Foretaksmøter med helseforetakene. Dialog med HFene i direktør- og styreledermøter / rapporteringsmøter med helseforetakene. Hamar, Bente Mikkelsen Administrerende direktør Side 1 av 38

2 SAKSFREMSTILLINGEN SAK-NR OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon. I tillegg til lover, forskrifter, vedtekter mv. styres de regionale helseforetakene gjennom virkemidler forvaltet av Helse- omsorgsdepartementet. For 2007 er det samlede styringsbudskap gitt gjennom Oppdragsdokumentet for 2007, hvor eier bl.a. stiller krav til ivaretakelse av sørge for -ansvaret, og klargjør tildelingen av midler og ressursgrunnlag. Protokoll fra foretaksmøtet 12. februar 2007, hvor eier klargjør det overordnede styringsbudskap og prestasjonskrav, samt krav og rammebetingelser knyttet til organisering og økonomi. Med henvisning til ovennevnte dokumenter og den vedlagte gjennomgangen av disse (vedlegg 1 og 2), anbefaler administrerende direktør at styret tar Helse- og omsorgsdepartementets samlede styringsbudskap til etterretning. Det legges til grunn at oppfølgingen av oppdragsdokumentet i 2007 skjer gjennom driftsavtaler og rapporteringssystem innen helseforetaksgruppen og ved oppfølging fra Helse Øst RHF v/administrerende direktør. Videre at oppfølging av protokollen fra foretaksmøtet skjer gjennom vedtatt styringsmodell, dialog med helseforetakene i direktør- og styreledermøter og i foretaksmøter med helseforetakene. Rapporteringen til styret skjer i den ordinære måneds- og tertialrapporten, i tillegg til den omfattende rapporteringen som skjer i Årlig melding. 2. Faktabeskrivelse: Styringslinjen overfor de regionale helseforetakene er to-delt: - I foretaksmøtet stiller departementet krav i kraft av å være eier, mens - Oppdragsdokumentet omhandler sørge for -ansvaret og supplerer den styring som skjer gjennom foretaksmøte, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. Foretaksmøtet omhandler de overordnede styringsbudskap og prestasjonskrav for 2007, organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser samt endringer i vedtektene. Foretaksmøtet utdyper bl.a. oppfølging av juridisk rammeverk, krav til internkontroll og internrevisjon og relasjoner til private aktører med videre. Oppdragsdokumentet tar opp spesialisthelsetjenestens overordnede mål og innhold: Helsetjenesten skal tilby kvalitativt gode behandlingstilbud. Målet er et likeverdig tilbud av helsetjenester, uavhengig av diagnose, kjønn, etnisk bakgrunn bosted, personlig økonomi og tilpasset den enkeltes livssituasjon. Side 2 av 38

3 De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar gjennom sørge for -ansvaret, jf. spesialisthelsetjenesteloven 2-1 a. Det skal sørges for at befolkningen får tilbud om relevante tjenester, i henhold til lovbestemmelser og øvrige myndighetsdirektiver. Dette inkluderer diagnostisering, selve behandlingen, pleie- og omsorgstjenester i tilknytning til behandlingen og rehabilitering. Det skal være trygghet for tilgjengelighet og omsorg samt respekt i møtet med pasienten. Internkontroll skal tillegges stor vekt, herunder at foretakene har systemer der de kan trekke ut læring og utvikling av tidligere feil og uheldige hendelser. Det regionale helseforetaket skal videre se til at oppgaver som forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas, og at disse oppgavene underbygger en god og forsvarlig ivaretakelse av pasientbehandlingen. Virksomheten skal preges av god kvalitet. Dette fordrer en organisasjon med kultur for læring og forbedring. Omstilling må derfor skje i samarbeid med de ansatte. Nytt i Oppdragsdokumentet for 2007 er at departementet på en mer systematisk måte enn tidligere gjør bruk av nøkkeltall/indikatorer 1. Nøkkeltallene er inndelt i to grupper gruppen der det er satt bestemte styringskrav og gruppen som først og fremst bør brukes til at departement og Helse Øst på en felles måte kan følge utviklingen, og at styringsdialogen i foretaksmøtene kan baseres på denne felles kunnskap. I Oppdragsdokumentet framgår det hvordan departementet vil legge opp til at nøkkeltallene skal brukes i oppfølgingssammenheng. Den enkelte indikator og summen av disse vil danne et grunnlag for å belyse hvor godt tjenesten følger helsepolitikkens mål. Helse Øst skal ha robuste systemer for formidling og oppfølging mellom det regionale helseforetaket og de underliggende helseforetak for å sikre at tjenesteytingen skjer i samsvar med myndighetskravene. Departementet har i oppdragsdokumentet varslet at det i styringsdialogen med Helse Øst vil rette sin oppmerksomhet mot dette. 3. Administrerende direktørs vurderinger: Sammen med styringssignalene i foretaksmøtet 12. februar 2007 utgjør oppdragsdokumentet den helhetlige oppgaven som styret for Helse Øst RHF har ansvar for å løse. Det vises for øvrig til oppdragsdokumentets påpekning av at Nasjonal helseplan skal være referanseramme for arbeidet i Forankring De mer generelle styringskravene og de konkrete tiltakene vil gjennomgås grundig i Helse Øst RHF i forhold til å sette opp virksomhetsplaner for Tilsvarende prosesser med operasjonalisering av styringskrav vil finne sted i forhold til helseforetakene og de fire private, ikke-kommersielle sykehusene, gjennom direktørmøter og lederforum. Risiko og sårbarhet Administrerende direktør anser oppgaven som svært omfattende, krevende og samtidig stimulerende. Det legges til grunn at den samlede aktiviteten tilpasses innenfor de økonomiske rammer som eier har bevilget. Oppgavene fordrer fullt fokus i alle ledd av organisasjonen. Det vil fortsatt være stor innsats og ledelsesmessig oppmerksomhet på de områder hvor gitte mål ikke er nådd. Dette gjelder bl.a. å realisere mål og riktig prioritering knyttet til områdene rus og psykisk helsevern. Videre er det store utfordringer knyttet til måloppnåelse i forhold til korridorpasienter og pasienter med behov for sammenhengende behandlingskjeder, 1 Oppdragsdokumentets vedlegg 1 er det gitt en samlet oversikt over indikatorer som departementet vil bruke i styringsdialogen med det regionale helseforetaket. Side 3 av 38

4 individuell plan mv. Riktig virkemiddelbruk på disse områdene vil kunne bidra til gevinstrealisering ikke bare i forhold til kvalitet for pasientene, men også i forhold til kapasitet og økonomi for foretakene. av styringskravene vil være en vesentlig oppgave i virksomhetenes internkontroll og risikovurdering. Kvalitetssystemene basert på ISO 9001 skal sikre at myndighetskravene, virksomhetens egne krav og brukerkravene følges. Ledelsens gjennomgåelse vil i denne sammenheng være et viktig virkemiddel. Gjennomføring En rekke av de krav og mål som er formidlet i oppdragsdokumentet og i protokollen, er allerede under oppfølging i Helse Øst. Flere av styringskravene harmonerer godt med handlingsplan for psykiatri i Helse Øst. Flere av styringskravene reflekterer også utfordringer som er ivaretatt i arbeidet med Helse Øst Ettersom Helse Øst allerede er i gang med aktiviteter og utredningsprosesser på flere av de områder som eier krever handling på, gir det foretaket et godt utgangspunkt for måloppnåelse. Oppdragsdokumentet inneholder en lang rekke konkrete bestillinger for gjennomføring, oppfølging og rapportering. Gjennomgangen nedenfor har fokus på de konkrete momentene og hvordan bestillingen ivaretas. en av oppdragsdokumentet skjer hovedsakelig gjennom: Det legges til grunn at de konkrete oppfølgingspunkter og krav i oppdragsdokumentet gjøres gjeldende som en del av driftsavtalen med helseforetakene for Rapportering skjer i det ordinære rapporteringssystemet og i særskilte rapporteringsmøter fra Helse Øst RHF v/administrerende direktør, for eksempel ved iversetting av prosesser, prosjekter m.v. av protokollen fra foretaksmøtet skjer gjennom Den vedtatte styringsmodellen, inkl særskilte rapporteringsmøter Dialog med helseforetakene i direktør- og styreledermøter Foretaksmøter med helseforetakene Vedlegg: 1. Gjennomgang av styringsbudskap i Oppdragsdokument for 2007 samt tilleggsdokument av Gjennomgang av styringsbudskap i Protokoll fra foretaksmøte i Helse Øst RHF 12. februar Utrykte vedlegg: Oppdragsdokument 2007 (med tilleggsdokument av ) og protokoll fra foretaksmøte Utrykte vedlegg: driftsavtaler mellom Helse Øst og det enkelte helseforetak, foretaksprotokollene med de enkelte helseforetak i Helse Øst Side 4 av 38

5 Vedlegg 1 OPPDRAGSDOKUMENT 2007 FRA HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET Gjennomgang av styringsbudskap - oppfølging i Helse Øst Oppdragsdokumentet for 2007 er oversendt Helse Øst RHF 10. januar Videre er det i Tilleggsdokument av gitt supplerende styringsbudskap vedrørende avtaleordning for helse- og rehabiliteringstjenester (ordning for helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet). I gjennomgangen nedenfor er de konkrete oppfølgingstiltak gjengitt og ansvarsplassert i RHF. Det legges til grunn at denne gjennomgangen ikke kan leses i stedet for Oppdragsdokumentet og at den enkelte ansatte i RHF må sette seg grundig inn i Oppdragsdokumentet og de krav og føringer som fremgår der. Det forutsettes videre at den enkelte må sette seg inn i øvrige føringer fra lovgiver, eier og andre myndigheter som gir rammer eller føringer for RHFets og helseforetakenes virksomhet. Det legges til grunn at styret for Helse Øst RHF, gjennom sitt vedtak, gjør de konkrete oppfølgingspunkter og krav i oppdragsdokumentet for 2007 gjeldende for helseforetakene og de fire private sykehusene som en del av. Administrerende direktør vil følge opp dette i direktørmøtet og i rapporteringssystemet. av oppdragsdokumentet skjer for øvrig gjennom implementering og oppfølging av styrets plandokument som del av Årlig melding, i driftsavtaler og rapporteringssystem innen helseforetaksgruppen og i dialog mellom helseforetakene og Helse Øst RHF v/administrerende direktør. 1 Innledning og overordnede føringer (kap. 1 og 2 i oppdragsdokumentet) Oppdragsdokumentet gir mål, rammer og ressurser i forhold til hvordan RHFet skal realisere styringskravene. Lover, forskrifter og øvrige normsettende myndighetsbeslutninger gir mål og rammer for hvordan RHFet skal følge opp sine ansvarsposisjoner. RHFet skal sette seg inn i St.prp. nr. 1 ( ) og tilhørende budsjettvedtak i Stortinget, og med utgangspunkt i Oppdragsdokumentet påse at relevante tiltak blir fulgt opp. RHFet skal følge opp de enkelte budsjettposter og vedtak i Stortingets budsjettvedtak. RHFet skal sette seg inn i Nasjonal helseplan og la denne være en referanseramme for arbeidet i Det skal fremgå av Årlig melding hvordan planen har vært referanseramme for den samlede innsatsen i av 38

6 Oppdragsdokumentet for 2007 inneholder nøkkeltall/indikatorer. Utvalget av nøkkeltall er ikke ment å være heldekkende for alle helsetjenestens aspekter. Det er nødvendig å videreutvikle gode nøkkeltall i tråd med internasjonal praksis og nasjonale helsepolitiske mål. Tildeling av midler og ressursgrunnlaget for Helse Øst Grunnlaget for Helse Østs inntekter er i hovedsak bevilgningsvedtak i Stortinget og midler som overføres med grunnlag i disse vedtakene. Tildelte midler nevnt skal disponeres på grunnlag av de krav og vilkår som stilles i oppdragsdokumentet sammenholdt med St.prp.nr.1 ( ) og Stortingets budsjettbehandling. Det vises også til helseforetaksloven 45 samt Bevilgningsreglementet 10 hvor departementet og Riksrevisjonen er gitt adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. For spesifisert bevilgning vises det til oppdragsdokumentet samt tilleggsdokument av Kap. og momenter i oppdragsdokumentet 2 Pasientbehandling Aktivitet Det øremerkede tilskuddet innen psykisk helsevern skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen. Det øremerkede tilskuddet til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen. Helse Øst skal sørge for at avtalene med private kommersielle sykehus er av en slik karakter at de ikke medfører uheldige prioriteringer i forhold til egne enheter. Kvalitet ØK () ØK () (EH) Prosjektetablering og system for oppfølging Tjenestene skal virke Indikator/styringsvariabler: Minst 90 prosent av pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge skal bli diagnostisk vurdert etter ICD-10. Frekvens av keisersnitt i forhold til total antall fødsler. Helse Øst skal sørge for at de medisinske kvalitetsregistrene det regionale helseforetak blir databehandleransvarlig for, utvikles, driftes og anvendes på den mest formålstjenlige måten, og i tråd med retningslinjene gitt i Nasjonal helseplan. For å sikre felles nasjonale løsninger for medisinske kvalitetsregistre bes Helse Øst samordne seg med øvrige RHF. Samordning med andre RHF ivaretas ved fagdirektørmøte. 6 av 38

7 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Helse Øst skal bidra til å identifisere områder hvor det er behov for at Sosial- og helsedirektoratet utarbeider nasjonale retningslinjer, bidra i det nasjonale arbeidet med å utvikle retningslinjer samt følge opp og implementere retningslinjer som utarbeides. Helse Øst skal som ledd i arbeidet med kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet bidra til at innholdet i Helsebiblioteket videreutvikles. Den økonomiske medvirkningen vil bli meddelt i foretaksmøtet i januar (ØK) Helse Øst skal delta i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Tjenestene skal være trygge og sikre Indikatorer/styringsvariable: Sykehusinfeksjoner (insidens) Tvangsinnlagte i psykisk helsevern Helse Øst skal sørge for at uønskede hendelser rapporteres til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet. Helse Øst bes samarbeide med enheten om hvilke data som skal sendes enheten og i hvilken form dette skal gjøres. For nærmere omtale, se Nasjonal helseplan. Helse Øst skal aktivt stimulere til bruk av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i et læringsperspektiv. Helse Øst skal implementere handlingsplan for kvalitetssikret bruk av tvang. Helse Øst skal sørge for at det er etablert ledelsesforankrede, kliniske etikk-komiteer i hele helseforetaksgruppen, og at disse sikres nødvendige rammer og ressurser. Helse Øst skal inkludere tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) i ansvarsområdet til kliniske etiske komiteer. Tjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse Indikatorer/styringsvariable: Andel av ventetider på sykehusvalg.no som er oppdatert siste 3 uker. Helse Øst skal etablere rutiner slik at tjenesten kan nyttiggjøre seg av brukernes erfaringer. Helse Øst skal sørge for og finansiere tolketjenester og tilrettelegge hjelpemidler for døve og sterkt hørselshemmede pasienter når tjenesten krever det, eller når disse pasientene føler behov for dette. Helse Øst skal sørge for og finansiere tolketjenester til den samiske befolkning hvis det er behov for dette. Helse Øst skal sørge for og finansiere tolketjenester til innvandrerbefolkningen hvis det er behov for dette. 7 av 38

8 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende Indikatorer/styringsvariable: Minst 80 prosent av epikriser skal sendes ut innen syv dager. Det skal normalt ikke være korridorpasienter. Pasienter tildelt individuell plan. Andel ikke planlagte reinnleggelser i psykisk helsevern innen 30 dager. Helse Øst skal bidra i arbeidet med en nasjonal samarbeidsavtale mellom Regjeringen og KS om bedre samhandling på helse- og omsorgsområdet og videreføre arbeidet med lokale samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner i eget område. Helse Øst skal følge opp og videreutvikle samarbeidet mellom helseforetak og kommuner om pasientrettede samhandlingstiltak overfor prioriterte pasientgrupper Helse Øst skal bistå kommunene for å sikre pasienter med psykiske lidelser som har store og sammensatte behov, god oppfølging på riktig omsorgsnivå. Helse Øst skal følge opp samarbeidsavtalen som er inngått med statlig regionalt barnevern slik at barn og unge som har behov for tjenester både fra BUP, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og barnevern får sammenhengende og helhetlige tilbud og slik at gjensidig informasjonsutveksling herunder bekymringsmeldinger, finner sted på en hensiktsmessig måte. Tjenestene skal utnytte ressursene på en god måte Indikator/styringsvariable: Det skal være færre enn fem prosent strykninger av planlagte operasjoner. Antall konsultasjoner per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag skal økes. Antall tiltak per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag skal økes. Helse Øst skal se til at pasientene ikke må vente unødvendig på avtalte polikliniske konsultasjoner. Dersom ventetid overskrider en time skal det være rutiner for fritak av egenandel. 8 av 38

9 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Tjenestene skal være tilgjengelig Indikator/styringsvariable: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet fordelt på somatikk, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), voksenpsykiatri (VOP) og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere (TSB). Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen somatikk skal ikke øke mens den skal reduseres innen BUP, VOP og TSB. Ventetid til vurdering innen BUP skal være mindre enn 10 dager. Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på planlagt avrusning skal reduseres. Prioritering Indikator/styringsvariable: Andel rettighetspasienter. Antall rettighetspasienter som har meldt seg til NAV Enhet for pasientformidling. Helse Øst skal samarbeide med de andre regionale helseforetakene og Sosial og helsedirektoratet om utarbeidelse av veileder for praktiseringen av prioriteringsforskriften innenfor ulike fagområder. Helse Øst skal i samarbeid med Helse og omsorgsdepartementet gjennomgå beslutningsprosesser rundt investeringer i kostbart utstyr og kostbare medikamenter med sikte på å etablere felles rutiner i de regionale helseforetakene. (ØK) Nøkkeldata/indikatorer Indikator/styringsvariable: Kvalitet i rapporterte virksomhetsdata fordelt på somatikk, VOP, BUP og TSB Andel institusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, og som er godkjent for rapportering på NPR-melding. Andel private avtalespesialister som har avtale med det regionale helseforetaket, og som er godkjent for rapportering på NPR-melding. Helse Øst skal bidra til å bedre både nøkkeldata og gjennomgående rapporteringssystem gjennom samarbeidsprosjekt med Helse og omsorgsdepartementet og Sosial og helsedirektoratet. 9 av 38

10 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Områder med særskilt fokus Lokalsykehus Helse Øst skal fortsette arbeidet med strategier for lokalsykehusene, i prosesser som inkluderer god dialog med brukere, primærhelsetjenesten samt lokale og regionale myndigheter. Helse Øst skal påse at lokalsykehusfunksjonene, også ved de store sykehusene, innrettes og organiseres ut fra behovene i de store sykdomsgruppene og de pasientgruppene som trenger tett oppfølging (som syke eldre og kronisk syke). Helse Øst skal påse at lokalsykehusene har en hensiktsmessig arbeidsdeling med regionssykehus slik at lokalsykehusene tilbyr generelle og helhetlige spesialisthelsetjenester, og at mer spesialiserte tjenester tilbys innen et samarbeid mellom regionens sykehus. Spesialisthelsetjeneste for eldre Helse Øst skal følge opp handlingsplan for å styrke spesialisthelsetjenester for eldre. Psykisk helsevern Distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal være faglig og bemanningsmessig i stand til å ivareta det generelle behandlingsbehovet i spesialisthelsetjenesten/psykisk helsevern. Sykehusavdelingene skal ivareta spissfunksjoner. Ressursfordelingen mellom sykehusavdelinger og DPS må tilpasses oppgavefordelingen. Det vises i den sammenheng til DPS-veileder fra Sosial- og helsedirektoratet. Helse Øst skal overvåke overbelegg og tidlig utskrivning ved akuttavdelingene. Helse Øst må iverksette ytterligere tiltak herunder øke akuttplasser dersom det er risiko for gjentatte episoder med overbelegg. Helse Øst skal styrke behandlingstilbudet til sterkt traumatiserte pasienter og torturofre ved å opprette kliniske kompetansemiljøer. Helse Øst skal vurdere behovet for antall sikkerhetsplasser og etablere tilstrekkelig kapasitet. Det vises til Sosial- og helsedirektoratets vurdering der det framkommer at det er behov for 30 flere sikkerhetsplasser på nasjonalt nivå. Helse Øst skal bidra i Sosial- og helsedirektoratets arbeid med å utarbeide retningslinjer om sikkerhet i sikkerhetspsykiatrien. Helse Øst skal sørge for at barn av foreldre med psykiske lidelser eller rusavhengighet, får nødvendig oppfølgning og hjelp jf. rundskriv IS-5/2006. Handlingsplan Rapporteringssystem (AUS) 10 av 38

11 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Helse Øst skal utvikle gode rutiner for identifikasjon av selvmordsrisiko og oppfølging av personer som har forsøkt å begå selvmord. Departementet viser i den forbindelse til retningslinjer om selvmordsforebyggende arbeid som utgis av SHdir våren (AUS) Rehabilitering og habilitering Kapasitet skal styrkes når det gjelder plasser i sykehus og andre institusjoner som yter tjenester innen spesialisert rehabilitering, og ansatte knyttet til poliklinikk og team i forhold til 2006 nivå. Helse Øst skal følge opp egen plan for habilitering og rehabilitering. Helse Øst skal sikre behandlings- og rehabiliteringstilbud til tinnitusrammede. Helse Øst skal styrke tiltak for pasienter med alvorlige hodeskader. Helse Øst skal sørge for relevante tiltak til synshemmede som trenger rehabilitering, herunder /INFO informasjonsmateriell, tilrettelagt opplæring, og legge til rette for samarbeid mellom aktuelle aktører. Kjøp av tjenester fra private opptreningsinstitusjoner/rehabiliteringsinstitusjoner skal skje i EH () samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser, samtidig som det skal tas hensyn til politiske retningslinjer. Helse Øst og Helse Sør skal samarbeide om en økning av Cochlea Implantatoperasjoner. Pasienter fra begge regioner skal tilbys denne typen operasjoner ved Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Helse Øst skal ha en koordinerende enhet innenfor det regionale helseforetaket, jf. Forskrift om habilitering og rehabilitering. Iverksette og gjennomføre ordning for helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet. Jfr. tillegg til oppdragsdokumentet datert Prosjektetablering og system for oppfølging Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, tiltak innen smertebehandling m Helse Øst skal i oppfølging av Nasjonal strategi for kreftområdet bistå Sosial- og helsedirektoratet i utarbeidelsen av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftsykdommer. Helse Øst skal følge opp Nasjonal strategi for diabetesområdet på spesialisthelsetjenestens område, herunder etablere tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere senkomplikasjoner blant denne pasientgruppen. Helse Øst skal følge opp Nasjonal strategi for KOLS-området Helse Øst skal i samhandling med primærhelsetjenesten styrke tilbudet til pasienter med kroniske smerter. Det skal legges til rette for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å møte 11 av 38

12 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet utfordringene på dette området, bl.a. ved smerteklinikkene. Helse Øst skal bruke diagnostiske kriterier for å identifisere pasienter med myalgisk encefalopati (ME) og sikre behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. Landsfunksjoner, nasjonale medisinske kompetansesentra og kompetansesentra for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Helse Øst skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre lik tilgjengelighet til de landsfunksjoner det regionale helseforetaket er tillagt ansvar for. Helse Øst skal rapportere til Sosial- og helsedirektoratet på landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, eventuelt overnasjonale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra og kompetansesentra for små og sjeldne funksjonshemninger i tråd med de krav som stilles av Sosial- og helsedirektoratet. Helse Øst skal opprette faglige referansegrupper for de landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra det regionale helseforetaket er tillagt ansvar for, i tråd med de krav som stilles. Helse Øst skal sammen med øvrige regionale helseforetak følge opp arbeidet med styring av landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og overnasjonale funksjoner og nasjonale kompetansesentra for spesialisthelsetjenesten i tråd med departementets beslutninger. Helse Øst skal i samarbeide med Sosial- og helsedirektoratet videreutvikle kompetansesentrene for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger, herunder fastlegge framtidige oppgaver. De regionale fagmiljøene for autisme skal videreutvikles. Helse Øst skal i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet bygge opp regionalt fagmiljø innen ADHD, narkolepsi og Tourettes syndrom. Helse Øst skal i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet bygge opp regionalt fagmiljø for døve med psykiske lidelser. Samordning med andre RHF ivaretas ved fagdirektørmøte. Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Helse Øst skal iverksette samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjeneste, kommunale tjenester og barnevern for gravide rusmiddelavhengige i LAR og annen tverrfaglig spesialisert behandling Egne prosjekter Handlingsplan Helse Øst skal sikre at alle pasienter som blir henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige også skal vurderes for sine behov for øvrige tjenester innen spesialisthelsetjenesten. Handlingsplan Helse Øst skal sikre at rutiner ved utskrivning etter endt behandling eller ved behandlingsavbrudd gir en god oppfølging for kommunale tjenesteytere. Helse Øst skal styrke den helsefaglige kompetansen innen tverrfaglig spesialisert behandling for 12 av 38

13 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet rusmiddelavhengige. Helse Øst skal årlig registrere antall gravide rusmiddelavhengige som er i legemiddelassistert rehabilitering og hva slags tilbud disse pasientene mottar. Rapporteringssystem Helse Øst skal i samarbeid med Kriminalomsorgen legge forholdene til rette for at innsatte som gis anledning til dette, kan sone etter 12 i straffegjennomføringsloven i institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Kvinnehelse Helse Øst skal arbeide med en helhetlig fødsels- og svangerskapsomsorg i samarbeid med primærhelsetjenesten. Helse Øst skal utvikle lavrisikotilbud til kvinner med normale svangerskap og fødsler, herunder ivareta fødestuer der det er stor avstand til sykehus. Helse Øst skal bidra til å sikre gjennomføring av mammografiprogrammet i tråd med nasjonale føringer, herunder sikre gode tekniske kommunikasjonsmuligheter mellom de ulike aktørene som deltar i den praktiske gjennomføringen av programmet. Donoransvarlige leger i sykehusene Helse Øst skal i arbeidet med å øke antall tilgjengelige organer samarbeide med Nasjonal koordinator for organdonasjon i Sosial- og helsedirektoratet. Helse Øst skal øke ressursbruken tilsvarende 3,8 mill. kroner til dette formålet i ØK Smittevern og beredskap Helse Øst skal få på plass samarbeidsformer med kommunene, øvrige samarbeidsparter i helseregionen, og andre helseregioner om operativ ressursdisponering og samhandling ved kriser. Helse Øst skal forebygge antibiotikaresistens og sykehusinfeksjoner og iverksette tiltak i tråd med tiltaksplanen som ventes våren Helse Øst skal utarbeide mål for smittevernarbeidet innenfor Helse Øst, herunder definere behovet for smittevernpersonell og smittevernkompetanse. Helse Øst skal innarbeide beredskapshensyn i tjenestens logistikksystemer og leveranseavtaler slik at de regionale helseforetakene sammen med helseforetak kan ivareta et samlet nasjonalt ansvar for forsyning av legemidler, materiell og andre innsatsfaktorer / kritisk infrastruktur til spesialisthelsetjenesten i landet. Helse Øst skal oppdatere og øve smittevern- og beredskapsplaner - også mot pandemisk influensa. Samordning ved fagdirektørmøte. ADM/ 13 av 38

14 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Helse Øst skal bistå Sosial- og helsedirektoratet med en gjennomgang av den nasjonale forsyningssikkerheten og vurdere behov for nye tiltak for å ha nødvendig robusthet. Helse Øst skal bistå Sosial- og helsedirektoratet med å utarbeide retningslinjer og prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam til innsats ved kriser i utlandet. 3 Forskning Helse Øst skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene iverksette forskningssamarbeid innenfor minst to fagområder gjennom etablering av formelle forskernettverk og/eller andre eventuelle tiltak. Arbeidet skal forankres i strategigruppe for forskning mellom de regionale helseforetakene og Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning (NSG) Helse Øst skal prioritere oppbygging av forskningskompetanse innen forskningssvake fagområder, herunder tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, psykisk helse, rehabilitering/habilitering og kvinnehelse. Helse Øst skal sikre ivaretakelse av kjønnsperspektivet i klinisk forskning (kjønnsforskjeller i sykdom og behandling) herunder sikre at det gjennomføres analyser av forskningsresultater etter kjønn der dette er relevant. Helse Øst skal foreta en gjennomgang og styrking av de kvalitetssikringssystemer som er etablert for forskning i helseforetakene. Det skal gjennomføres måling av forskningsresultater i henhold til etablert system. Helse Øst skal i samråd med de øvrige regionale helseforetakene og de fire breddeuniversitetene arbeide med sikte på at forskningsdokumentasjonssystemet FRIDA skal etableres i alle helseforetak. Det forutsettes at det etableres tilfredsstillende systemer for innsyn og kvalitetssikring på tvers av institusjonene og brukermedvirkning fra de regionale helseforetakene. Helse Øst skal rapportere på ressursbruk til forskning samt bidra med kompetanse og nødvendige ressurser til utviklingsarbeid og nasjonal samordning med måling av ressursbruk til forskning og utvikling i regi av NIFU STEP. Helse Øst skal bidra i arbeidet med en ytterligere konkretisering og implementering av felles femårig nasjonal satsing mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren med særskilt fokus på IKT og medisinsk-teknisk utstyr i samarbeid med InnoMed, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. De regionale helseforetakene skal bidra til å øke antall forsknings og utviklingskontrakter mellom norske leverandørbedrifter og helseforetak (OFUkontrakter) innenfor helse gjennom å stille nødvendige ressurser i form av kompetanse. Samordning med andre RHF ivaretas ved fagdirektørmøte. ADM /IKT Forskningsstrategi Forskningsstrategi Forskningsstrategi Forskningsstrategi Forskningsstrategi 14 av 38

15 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet 4 Utdanning av helsepersonell Helse Øst skal sørge for systemer, strukturer og lederforankring i alle ledd av helseforetaksgruppen slik at helseforetakene framstår som og er attraktive læringsarenaer. Helse Øst skal etablere et riktig antall og kvalitativt gode praksisplasser for elever/lærlinger/studenter i grunnutdanning og turnusplasser for turnuskandidater i turnustjeneste. Helse Øst skal sikre at de som har helseforetakene som praksis-/turnusarena opplever at praksis/turnus er strukturert og at det gis god veiledning. Helse Øst skal medvirke til at forsøk med tre måneders psykiatritjeneste i turnustjenesten for leger kan gjennomføres. Helse Øst skal planlegge og bidra til videreutdanning og etterutdanning av personellet for å møte nåværende og framtidige behov. Helse Øst skal bidra til at det nasjonalt utdannes et tilstrekkelig antall legespesialister innen de ulike spesialitetene (herunder effektive utdanningsløp) og bidra til god lokal, regional og nasjonal fordeling av leger. Helse Øst skal sørge for at legenes stillingsstruktur er i tråd med opplysningene i Nasjonalt Råds database og systematisk og fortløpende melde inn avviksendringer. HR HR () HR HR () HR () HR () HR HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. 5 Pasientopplæring Helse Øst skal sørge for at det er Lærings- og mestringssentre (LMS) ved alle helseforetak. Helse Øst skal tilby opplæring og bidra til innsikt i pasienters egen sykdom for pasienter med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser. Helse Øst skal gi råd til foreldre med funksjonshemmede barn om tilbud i Norge, og råd i forhold til bruk av utenlandske metoder. Helse Øst bes om å ta initiativ til å utvikle et tilbud til rusmiddelmisbrukere og deres pårørende innenfor rammen av Lærings- og mestringssentrene. 6 Sosial- og helsedirektoratets rolle Sosial- og helsedirektoratet vil i sitt rundskriv IS , konkretisere på hvilke områder direktoratet i særlig grad vil søke samarbeid med RHF i Det er av stor viktighet for gjennomføringen av Sosial- og helsedirektoratets pålagte oppgaver at direktoratet og RHF finner egnede arbeidsformer. AD 15 av 38

16 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet 7 og rapportering Det regionale helseforetaket har ansvar for at avvik fra formulerte krav skal meldes til departementet når slike avvik blir kjent. Indikatorer/styringsvariable skal rapporteres tertialvis sammen med regnskapstall i henhold til rapporteringsmal som vil bli overlevert det regionale helseforetaket i fortaksmøtet i januar Mål departementet setter for resultatindikatorer framgår av vedlegg 1 i Oppdragsdokumentet. I årlig melding (helseforetaksloven 34 og vedtektene 15) skal det rapporteres på oppfølgingen av styringsdokumentet for Rapportering på tiltak til oppfølging skal inngå som del av årlig melding. Videre skal det i årlig melding gis en helhetlig presentasjon av hvordan styringsopplegget overfor helseforetakene tilsikter å ivareta Helse Østs sørge for -ansvar. Årlig melding vil være et viktig grunnlag for departementets tilbakemelding til Stortinget angående oppfølging av Nasjonal helseplan og Årlig melding skal vise hvordan planen har vært en referanseramme for den samlete innsatsen i Helse Øst skal komme med innspill til statsbudsjettet for 2009 innen 15. desember AD () ØK/ / alle avd. / alle avd. Samordning med andre RHF ivaretas i AD-møte. Rapporterings- og kvalitetssystem. LGG Ordinært rapporteringssystem Rapporteringssystem og Årlig melding HF Rapporteringssystem og Årlig melding HF 16 av 38

17 Vedlegg 2 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF 12. FEBRUAR 2007 Gjennomgang av styringsbudskap - oppfølging i Helse Øst Sak 4: Organisatoriske krav og rammebetingelser for 2007 Helse- og omsorgsdepartementet gjennomgikk styringsbudskap og krav på det organisatoriske området, herunder etablering av Helse Sør-Øst RHF, oppfølging av samordning av stabs- og støttefunksjoner, og krav på HR-området blant annet økt oppfølging av sykefravær blant ansatte i foretakene. Samtidig ble det tatt opp at de regionale helseforetakene må utveksle og søke å nyttiggjøre seg hverandres erfaringer og kunnskap i forbedringer av egne tiltak og systemer; eksempelvis innen sykefraværs- og innkjøpsområdet. Departementet minnet også om at tidligere stilte eierkrav fortsatt har gyldighet i forhold til foretakenes virksomhet, uten at det gis særskilt omtale og stilles rapporteringskrav for disse områdene i I årlig melding, jf. helseforetaksloven 34 og vedtektene 15, skal det AD og øvrige avd. i RHF Generelt: I protokoll fra foretaksmøter mellom Helse Øst RHF og HF 8. og 9. februar 2007, sak 3, fremgår at vedtak i foretaksmøtet i Helse Øst RHF ( ) er gjeldende for foretaksgruppen samlet og det enkelte HF i Helse Øst. for øvrig i direktørmøter, rapporteringssystem og Årlig melding fra HF. 17 av 38

18 rapporteres på oppfølging av kravene som er stilt i dette foretaksmøtet. Det ble i tillegg vist til omtale om rapportering under de enkelte punktene under sak 4 i protokollen, samt vedlegg til protokollen for de rapporteringspunkter og standardiserte maler for rapportering som gjelder for kravene satt i foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for Det regionale helseforetaket har ansvar for å melde fra til eier om vesentlige avvik i forhold til planlagt måloppnåelse. For 2007 ble det formidlet styringsbudskap og krav på følgende områder: 4.1 Sammenslåing av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF etablering av Helse Sør-Øst RHF Regjeringen har besluttet å etablere et nytt regionalt helseforetak Helse Sør-Øst RHF med virkning senest fom. 1. juli Et samlet eierskap og ansvar vil gi langt bedre muligheter for helhetlig styring og bedre samordning både i hovedstadsområdet, og dagens to regioner for øvrig. Bedre ressursutnyttelse i hovedstadsområdet og mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF vil være et gode for spesialisthelsetjenesten i hele landet og komme pasientene til gode. AD Interimsorganisasjon etablert i HOD med deltakelse fra RHF. iht. signaler fra eier. Etablering av prosjekter for forberedelse. Fortløpende orientering til styre, ansatte mv. Fortløpende orienteringer i direktørmøter Dialog styreledere Det er i ferd med å bli etablert en interimsorganisasjon som vil få i oppgave å forberede sammenslåingen 18 av 38

19 av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF innenfor de rammer som Helse- og omsorgsdepartementet trekker opp. Videre er det etablert et prosjekt i Helseog omsorgsdepartementet som skal ivareta forberedelsesoppgaver som tilligger departementet i perioden fram til sammenslåing. Nytt styre vil bli utpekt innen utgangen av mars Foretaksmøtet presiserte at sammenslåingen bygger på likeverdighet mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. Dette vil danne grunnlag for forberedelsesarbeidet så vel som sammenslåingen, og er en nødvendig forutsetning for å lykkes. Det legges til grunn at Helse Øst RHF og underliggende helseforetak i perioden fram til ny organisasjon er etablert fullt ut skal ivareta ansvar og oppgaver som det er tillagt. I det forberedende arbeidet må det stilles nødvendige ressurser til disposisjon. Det må ikke inngås bindinger i form av avtaler, utvikles strategier eller gjøres andre disposisjoner som vil virke blokkerende eller forplikte nytt regionalt helseforetak på en uhensiktsmessig måte. 4.2 Samordning av stabs- og støttefunksjoner Foretaksmøtet viste til utredningen som AD er gjennomført av regionale helseforetak under ledelse av Helse Sør RHF, om mulig samordning av stabs- og Dialog styreledere Prosjektorganisering 19 av 38

20 støttefunksjoner. Dette på bakgrunn av sak i foretaksmøtet i januar Helse- og omsorgsdepartementet ber regionale helseforetak om å arbeide videre med saken i tråd med anbefaling gitt i fellesutredning datert 23. november Transaksjonsintensive områder eksempelvis lønn, reiseregningskontroll, fakturabehandling mv. bes prioritert samtidig som det utarbeides vurdering og anbefaling innen mer kompetanseintensive områder. Helse Sør RHF får ansvar for å lede og koordinere det videre arbeidet. Foretaksmøtet forutsatte at beslutninger om mulig iverksetting vil skje etter forutgående analyse som beskrevet i fellesutredningen, samt etter klarering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med mulige fellesløsninger er primært å: sikre riktig kvalitet og harmoniserte løsninger gi god ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte redusere kostnadene for ikkemedisinske tjenester. Som en følge av dette ble Helse Øst RHF bedt om å se til at framtidige anskaffelser på dette området ikke er til hinder for mulige flerregionale løsninger. 4.3 HR-området personell og lønn som innsatsfaktor i 20 av 38

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Onsdag 25. januar 2006 kl 1215 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helseog omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo. Saksliste:

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR SYKEHUSET ØSTFOLD HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN... 6

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OPPDRAG OG BESTILLING 2015 FOR AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF Foretaksmøte 12. februar 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1 OVERORDNEDE FØRINGER... 3 1.2 VISJON, VERDIGRUNNLAG OG MÅL FOR HELSEFORETAKSGRUPPEN...

Detaljer

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen.

Det bes med dette om at dokumentet gjøres kjent for ledere i hele organisasjonen. 0 HELS E øg,- o NORD Helseforetakene Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler/dir.tlf.: Sted/dato: 20101713 /021 Trude Grønlund, 75 51 29 13 Bodø, 03.02.2011 Oppdragsdokument til helseforetakene 2011 Styret

Detaljer

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF

Foretaksprotokoll 14. januar 2013. Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksprotokoll 14. januar 2013 Foretaksprotokoll Ambulanse Midt-Norge HF Krav og rammer m.v. for 2013 Innholdsfortegnelse Sak 1 Foretaksmøtet konstitueres... 2 Sak 2 Dagsorden... 2 Sak 3 Eiers overordnede

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2004 2005) FOR BUDSJETTERMINEN 2005 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 Innhold Del I Innledende del... 1 Regjeringens mål for helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015

SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 Fredrikstad, 23. februar 2015 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Fredrikstad, 23. februar 2015 Vedtatt i styret for Sykehuset Østfold 23. februar 2015 Behandlet i møte med foretakstillitsvalgte i Sykehuset

Detaljer

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2014 for Helse Nord til Helse- og omsorgsdepartementet Innhold 1. Innledning 3 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 3 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i

Detaljer

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0

Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 Regnskapshåndbok for regionale helseforetak VERSJON: 1.0 _REGNSKAPSHÅNDBOK _ V1.0-2012 06 01 SIDE 1 av 96 Endringer (logg overordnet endringer i de enkelte versjonene) Versjon Dato Endringer / Avklaringer

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet

3.7 Helsedepartementet. Programområde 10 Helsevern Kap 700 Helsedepartementet trygdeavgift etter vanlige regler for henholdsvis arbeidstakere og næringsdrivende. Produktavgiften på omsetning av fisk vil bli erstattet med arbeidsgiveravgift. Norges Fiskarkvinnelag, Norges Kystfiskarlag,

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015

Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 IS-1/2015 Rundskriv Nasjonale mål og prioriteringer på helse- og omsorgsområdet i 2015 Rundskriv til kommunene, fylkeskommunene, de regionale helseforetakene og fylkesmennene fra Helsedirektoratet Publikasjonens

Detaljer

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004

Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Årlig melding 2003 Behandlet i styret i Helse Sør RHF 10.mars 2004 Innhold 1. Helse Sør i 2003 2-6 2. Resept 2006 7-8 2.1. MUSIK Hvordan har du det på jobb? 3. Helsetjenester Sørge for -rollen 9-28 3.1.

Detaljer

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003)

Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010. Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) Program for psykisk helsevern i Helse Midt- Norge 2007-2010 Revisjon av Regionalt handlingsprogram for psykisk helsevern i Helse Midt-Norge (2003) 17 okt 2007 Innhold 1. INNLEDNING... 6 1.1. REVISJONENS

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen

IS-1877. Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødselsomsorgen IS-1877 Et trygt fødetilbud Kvalitetskrav til fødselsomsorgen Heftets tittel: Et trygt fødetilbud. Kvalitetskrav til fødeselsomsorgen Utgitt: 12/2010 Bestillingsnummer: IS-1877 Utgitt av: Kontakt: Postadresse:

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790. Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 700 761 og 2711 2790 Inntektskapitler: 3700 3751, 5577 og 5578 2 St.prp. nr. 1 2005 2006 Innhold Del I Innledende del... 9 1 Helse- og omsorgspolitikken...

Detaljer