SAK NR OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K"

Transkript

1 Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1. Styret tar protokoll fra foretaksmøte i Helse Øst RHF 12. februar 2007 og Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsdokument for 2007 med tilleggsdokument datert til etterretning. 2. av oppdragsdokumentet vil i 2007 skje gjennom Driftsavtaler og rapporteringssystem innen helseforetaksgruppen, herunder at de konkrete oppfølgingspunkter og krav i oppdragsdokumentet for 2007 gjøres gjeldende som en del av. fra Helse Øst RHF v/administrerende direktør i rapporteringsmøter med helseforetakene, direktørmøte/fagnettverk. 3. av protokollen fra foretaksmøtet vil skje gjennom Den vedtatte styringsmodellen. Foretaksmøter med helseforetakene. Dialog med HFene i direktør- og styreledermøter / rapporteringsmøter med helseforetakene. Hamar, Bente Mikkelsen Administrerende direktør Side 1 av 38

2 SAKSFREMSTILLINGEN SAK-NR OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING 1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon. I tillegg til lover, forskrifter, vedtekter mv. styres de regionale helseforetakene gjennom virkemidler forvaltet av Helse- omsorgsdepartementet. For 2007 er det samlede styringsbudskap gitt gjennom Oppdragsdokumentet for 2007, hvor eier bl.a. stiller krav til ivaretakelse av sørge for -ansvaret, og klargjør tildelingen av midler og ressursgrunnlag. Protokoll fra foretaksmøtet 12. februar 2007, hvor eier klargjør det overordnede styringsbudskap og prestasjonskrav, samt krav og rammebetingelser knyttet til organisering og økonomi. Med henvisning til ovennevnte dokumenter og den vedlagte gjennomgangen av disse (vedlegg 1 og 2), anbefaler administrerende direktør at styret tar Helse- og omsorgsdepartementets samlede styringsbudskap til etterretning. Det legges til grunn at oppfølgingen av oppdragsdokumentet i 2007 skjer gjennom driftsavtaler og rapporteringssystem innen helseforetaksgruppen og ved oppfølging fra Helse Øst RHF v/administrerende direktør. Videre at oppfølging av protokollen fra foretaksmøtet skjer gjennom vedtatt styringsmodell, dialog med helseforetakene i direktør- og styreledermøter og i foretaksmøter med helseforetakene. Rapporteringen til styret skjer i den ordinære måneds- og tertialrapporten, i tillegg til den omfattende rapporteringen som skjer i Årlig melding. 2. Faktabeskrivelse: Styringslinjen overfor de regionale helseforetakene er to-delt: - I foretaksmøtet stiller departementet krav i kraft av å være eier, mens - Oppdragsdokumentet omhandler sørge for -ansvaret og supplerer den styring som skjer gjennom foretaksmøte, lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. Foretaksmøtet omhandler de overordnede styringsbudskap og prestasjonskrav for 2007, organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser samt endringer i vedtektene. Foretaksmøtet utdyper bl.a. oppfølging av juridisk rammeverk, krav til internkontroll og internrevisjon og relasjoner til private aktører med videre. Oppdragsdokumentet tar opp spesialisthelsetjenestens overordnede mål og innhold: Helsetjenesten skal tilby kvalitativt gode behandlingstilbud. Målet er et likeverdig tilbud av helsetjenester, uavhengig av diagnose, kjønn, etnisk bakgrunn bosted, personlig økonomi og tilpasset den enkeltes livssituasjon. Side 2 av 38

3 De regionale helseforetakene har et helhetlig ansvar gjennom sørge for -ansvaret, jf. spesialisthelsetjenesteloven 2-1 a. Det skal sørges for at befolkningen får tilbud om relevante tjenester, i henhold til lovbestemmelser og øvrige myndighetsdirektiver. Dette inkluderer diagnostisering, selve behandlingen, pleie- og omsorgstjenester i tilknytning til behandlingen og rehabilitering. Det skal være trygghet for tilgjengelighet og omsorg samt respekt i møtet med pasienten. Internkontroll skal tillegges stor vekt, herunder at foretakene har systemer der de kan trekke ut læring og utvikling av tidligere feil og uheldige hendelser. Det regionale helseforetaket skal videre se til at oppgaver som forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas, og at disse oppgavene underbygger en god og forsvarlig ivaretakelse av pasientbehandlingen. Virksomheten skal preges av god kvalitet. Dette fordrer en organisasjon med kultur for læring og forbedring. Omstilling må derfor skje i samarbeid med de ansatte. Nytt i Oppdragsdokumentet for 2007 er at departementet på en mer systematisk måte enn tidligere gjør bruk av nøkkeltall/indikatorer 1. Nøkkeltallene er inndelt i to grupper gruppen der det er satt bestemte styringskrav og gruppen som først og fremst bør brukes til at departement og Helse Øst på en felles måte kan følge utviklingen, og at styringsdialogen i foretaksmøtene kan baseres på denne felles kunnskap. I Oppdragsdokumentet framgår det hvordan departementet vil legge opp til at nøkkeltallene skal brukes i oppfølgingssammenheng. Den enkelte indikator og summen av disse vil danne et grunnlag for å belyse hvor godt tjenesten følger helsepolitikkens mål. Helse Øst skal ha robuste systemer for formidling og oppfølging mellom det regionale helseforetaket og de underliggende helseforetak for å sikre at tjenesteytingen skjer i samsvar med myndighetskravene. Departementet har i oppdragsdokumentet varslet at det i styringsdialogen med Helse Øst vil rette sin oppmerksomhet mot dette. 3. Administrerende direktørs vurderinger: Sammen med styringssignalene i foretaksmøtet 12. februar 2007 utgjør oppdragsdokumentet den helhetlige oppgaven som styret for Helse Øst RHF har ansvar for å løse. Det vises for øvrig til oppdragsdokumentets påpekning av at Nasjonal helseplan skal være referanseramme for arbeidet i Forankring De mer generelle styringskravene og de konkrete tiltakene vil gjennomgås grundig i Helse Øst RHF i forhold til å sette opp virksomhetsplaner for Tilsvarende prosesser med operasjonalisering av styringskrav vil finne sted i forhold til helseforetakene og de fire private, ikke-kommersielle sykehusene, gjennom direktørmøter og lederforum. Risiko og sårbarhet Administrerende direktør anser oppgaven som svært omfattende, krevende og samtidig stimulerende. Det legges til grunn at den samlede aktiviteten tilpasses innenfor de økonomiske rammer som eier har bevilget. Oppgavene fordrer fullt fokus i alle ledd av organisasjonen. Det vil fortsatt være stor innsats og ledelsesmessig oppmerksomhet på de områder hvor gitte mål ikke er nådd. Dette gjelder bl.a. å realisere mål og riktig prioritering knyttet til områdene rus og psykisk helsevern. Videre er det store utfordringer knyttet til måloppnåelse i forhold til korridorpasienter og pasienter med behov for sammenhengende behandlingskjeder, 1 Oppdragsdokumentets vedlegg 1 er det gitt en samlet oversikt over indikatorer som departementet vil bruke i styringsdialogen med det regionale helseforetaket. Side 3 av 38

4 individuell plan mv. Riktig virkemiddelbruk på disse områdene vil kunne bidra til gevinstrealisering ikke bare i forhold til kvalitet for pasientene, men også i forhold til kapasitet og økonomi for foretakene. av styringskravene vil være en vesentlig oppgave i virksomhetenes internkontroll og risikovurdering. Kvalitetssystemene basert på ISO 9001 skal sikre at myndighetskravene, virksomhetens egne krav og brukerkravene følges. Ledelsens gjennomgåelse vil i denne sammenheng være et viktig virkemiddel. Gjennomføring En rekke av de krav og mål som er formidlet i oppdragsdokumentet og i protokollen, er allerede under oppfølging i Helse Øst. Flere av styringskravene harmonerer godt med handlingsplan for psykiatri i Helse Øst. Flere av styringskravene reflekterer også utfordringer som er ivaretatt i arbeidet med Helse Øst Ettersom Helse Øst allerede er i gang med aktiviteter og utredningsprosesser på flere av de områder som eier krever handling på, gir det foretaket et godt utgangspunkt for måloppnåelse. Oppdragsdokumentet inneholder en lang rekke konkrete bestillinger for gjennomføring, oppfølging og rapportering. Gjennomgangen nedenfor har fokus på de konkrete momentene og hvordan bestillingen ivaretas. en av oppdragsdokumentet skjer hovedsakelig gjennom: Det legges til grunn at de konkrete oppfølgingspunkter og krav i oppdragsdokumentet gjøres gjeldende som en del av driftsavtalen med helseforetakene for Rapportering skjer i det ordinære rapporteringssystemet og i særskilte rapporteringsmøter fra Helse Øst RHF v/administrerende direktør, for eksempel ved iversetting av prosesser, prosjekter m.v. av protokollen fra foretaksmøtet skjer gjennom Den vedtatte styringsmodellen, inkl særskilte rapporteringsmøter Dialog med helseforetakene i direktør- og styreledermøter Foretaksmøter med helseforetakene Vedlegg: 1. Gjennomgang av styringsbudskap i Oppdragsdokument for 2007 samt tilleggsdokument av Gjennomgang av styringsbudskap i Protokoll fra foretaksmøte i Helse Øst RHF 12. februar Utrykte vedlegg: Oppdragsdokument 2007 (med tilleggsdokument av ) og protokoll fra foretaksmøte Utrykte vedlegg: driftsavtaler mellom Helse Øst og det enkelte helseforetak, foretaksprotokollene med de enkelte helseforetak i Helse Øst Side 4 av 38

5 Vedlegg 1 OPPDRAGSDOKUMENT 2007 FRA HELSE- OG OMSORGDEPARTEMENTET Gjennomgang av styringsbudskap - oppfølging i Helse Øst Oppdragsdokumentet for 2007 er oversendt Helse Øst RHF 10. januar Videre er det i Tilleggsdokument av gitt supplerende styringsbudskap vedrørende avtaleordning for helse- og rehabiliteringstjenester (ordning for helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet). I gjennomgangen nedenfor er de konkrete oppfølgingstiltak gjengitt og ansvarsplassert i RHF. Det legges til grunn at denne gjennomgangen ikke kan leses i stedet for Oppdragsdokumentet og at den enkelte ansatte i RHF må sette seg grundig inn i Oppdragsdokumentet og de krav og føringer som fremgår der. Det forutsettes videre at den enkelte må sette seg inn i øvrige føringer fra lovgiver, eier og andre myndigheter som gir rammer eller føringer for RHFets og helseforetakenes virksomhet. Det legges til grunn at styret for Helse Øst RHF, gjennom sitt vedtak, gjør de konkrete oppfølgingspunkter og krav i oppdragsdokumentet for 2007 gjeldende for helseforetakene og de fire private sykehusene som en del av. Administrerende direktør vil følge opp dette i direktørmøtet og i rapporteringssystemet. av oppdragsdokumentet skjer for øvrig gjennom implementering og oppfølging av styrets plandokument som del av Årlig melding, i driftsavtaler og rapporteringssystem innen helseforetaksgruppen og i dialog mellom helseforetakene og Helse Øst RHF v/administrerende direktør. 1 Innledning og overordnede føringer (kap. 1 og 2 i oppdragsdokumentet) Oppdragsdokumentet gir mål, rammer og ressurser i forhold til hvordan RHFet skal realisere styringskravene. Lover, forskrifter og øvrige normsettende myndighetsbeslutninger gir mål og rammer for hvordan RHFet skal følge opp sine ansvarsposisjoner. RHFet skal sette seg inn i St.prp. nr. 1 ( ) og tilhørende budsjettvedtak i Stortinget, og med utgangspunkt i Oppdragsdokumentet påse at relevante tiltak blir fulgt opp. RHFet skal følge opp de enkelte budsjettposter og vedtak i Stortingets budsjettvedtak. RHFet skal sette seg inn i Nasjonal helseplan og la denne være en referanseramme for arbeidet i Det skal fremgå av Årlig melding hvordan planen har vært referanseramme for den samlede innsatsen i av 38

6 Oppdragsdokumentet for 2007 inneholder nøkkeltall/indikatorer. Utvalget av nøkkeltall er ikke ment å være heldekkende for alle helsetjenestens aspekter. Det er nødvendig å videreutvikle gode nøkkeltall i tråd med internasjonal praksis og nasjonale helsepolitiske mål. Tildeling av midler og ressursgrunnlaget for Helse Øst Grunnlaget for Helse Østs inntekter er i hovedsak bevilgningsvedtak i Stortinget og midler som overføres med grunnlag i disse vedtakene. Tildelte midler nevnt skal disponeres på grunnlag av de krav og vilkår som stilles i oppdragsdokumentet sammenholdt med St.prp.nr.1 ( ) og Stortingets budsjettbehandling. Det vises også til helseforetaksloven 45 samt Bevilgningsreglementet 10 hvor departementet og Riksrevisjonen er gitt adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. For spesifisert bevilgning vises det til oppdragsdokumentet samt tilleggsdokument av Kap. og momenter i oppdragsdokumentet 2 Pasientbehandling Aktivitet Det øremerkede tilskuddet innen psykisk helsevern skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen. Det øremerkede tilskuddet til helse- og rehabiliteringstjenester for sykmeldte skal komme i tillegg til, og ikke istedenfor, de kostnader som finansieres gjennom basisbevilgningen. Helse Øst skal sørge for at avtalene med private kommersielle sykehus er av en slik karakter at de ikke medfører uheldige prioriteringer i forhold til egne enheter. Kvalitet ØK () ØK () (EH) Prosjektetablering og system for oppfølging Tjenestene skal virke Indikator/styringsvariabler: Minst 90 prosent av pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge skal bli diagnostisk vurdert etter ICD-10. Frekvens av keisersnitt i forhold til total antall fødsler. Helse Øst skal sørge for at de medisinske kvalitetsregistrene det regionale helseforetak blir databehandleransvarlig for, utvikles, driftes og anvendes på den mest formålstjenlige måten, og i tråd med retningslinjene gitt i Nasjonal helseplan. For å sikre felles nasjonale løsninger for medisinske kvalitetsregistre bes Helse Øst samordne seg med øvrige RHF. Samordning med andre RHF ivaretas ved fagdirektørmøte. 6 av 38

7 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Helse Øst skal bidra til å identifisere områder hvor det er behov for at Sosial- og helsedirektoratet utarbeider nasjonale retningslinjer, bidra i det nasjonale arbeidet med å utvikle retningslinjer samt følge opp og implementere retningslinjer som utarbeides. Helse Øst skal som ledd i arbeidet med kvalitetsforbedring i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet bidra til at innholdet i Helsebiblioteket videreutvikles. Den økonomiske medvirkningen vil bli meddelt i foretaksmøtet i januar (ØK) Helse Øst skal delta i Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Tjenestene skal være trygge og sikre Indikatorer/styringsvariable: Sykehusinfeksjoner (insidens) Tvangsinnlagte i psykisk helsevern Helse Øst skal sørge for at uønskede hendelser rapporteres til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet. Helse Øst bes samarbeide med enheten om hvilke data som skal sendes enheten og i hvilken form dette skal gjøres. For nærmere omtale, se Nasjonal helseplan. Helse Øst skal aktivt stimulere til bruk av Nasjonal enhet for pasientsikkerhet i et læringsperspektiv. Helse Øst skal implementere handlingsplan for kvalitetssikret bruk av tvang. Helse Øst skal sørge for at det er etablert ledelsesforankrede, kliniske etikk-komiteer i hele helseforetaksgruppen, og at disse sikres nødvendige rammer og ressurser. Helse Øst skal inkludere tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) i ansvarsområdet til kliniske etiske komiteer. Tjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse Indikatorer/styringsvariable: Andel av ventetider på sykehusvalg.no som er oppdatert siste 3 uker. Helse Øst skal etablere rutiner slik at tjenesten kan nyttiggjøre seg av brukernes erfaringer. Helse Øst skal sørge for og finansiere tolketjenester og tilrettelegge hjelpemidler for døve og sterkt hørselshemmede pasienter når tjenesten krever det, eller når disse pasientene føler behov for dette. Helse Øst skal sørge for og finansiere tolketjenester til den samiske befolkning hvis det er behov for dette. Helse Øst skal sørge for og finansiere tolketjenester til innvandrerbefolkningen hvis det er behov for dette. 7 av 38

8 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende Indikatorer/styringsvariable: Minst 80 prosent av epikriser skal sendes ut innen syv dager. Det skal normalt ikke være korridorpasienter. Pasienter tildelt individuell plan. Andel ikke planlagte reinnleggelser i psykisk helsevern innen 30 dager. Helse Øst skal bidra i arbeidet med en nasjonal samarbeidsavtale mellom Regjeringen og KS om bedre samhandling på helse- og omsorgsområdet og videreføre arbeidet med lokale samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommuner i eget område. Helse Øst skal følge opp og videreutvikle samarbeidet mellom helseforetak og kommuner om pasientrettede samhandlingstiltak overfor prioriterte pasientgrupper Helse Øst skal bistå kommunene for å sikre pasienter med psykiske lidelser som har store og sammensatte behov, god oppfølging på riktig omsorgsnivå. Helse Øst skal følge opp samarbeidsavtalen som er inngått med statlig regionalt barnevern slik at barn og unge som har behov for tjenester både fra BUP, tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og barnevern får sammenhengende og helhetlige tilbud og slik at gjensidig informasjonsutveksling herunder bekymringsmeldinger, finner sted på en hensiktsmessig måte. Tjenestene skal utnytte ressursene på en god måte Indikator/styringsvariable: Det skal være færre enn fem prosent strykninger av planlagte operasjoner. Antall konsultasjoner per årsverk ved voksenpsykiatriske poliklinikker per virkedag skal økes. Antall tiltak per årsverk ved barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker per virkedag skal økes. Helse Øst skal se til at pasientene ikke må vente unødvendig på avtalte polikliniske konsultasjoner. Dersom ventetid overskrider en time skal det være rutiner for fritak av egenandel. 8 av 38

9 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Tjenestene skal være tilgjengelig Indikator/styringsvariable: Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet fordelt på somatikk, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), voksenpsykiatri (VOP) og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere (TSB). Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på rettighetspasienter innen somatikk skal ikke øke mens den skal reduseres innen BUP, VOP og TSB. Ventetid til vurdering innen BUP skal være mindre enn 10 dager. Gjennomsnittlig ventetid ordinært avviklet på planlagt avrusning skal reduseres. Prioritering Indikator/styringsvariable: Andel rettighetspasienter. Antall rettighetspasienter som har meldt seg til NAV Enhet for pasientformidling. Helse Øst skal samarbeide med de andre regionale helseforetakene og Sosial og helsedirektoratet om utarbeidelse av veileder for praktiseringen av prioriteringsforskriften innenfor ulike fagområder. Helse Øst skal i samarbeid med Helse og omsorgsdepartementet gjennomgå beslutningsprosesser rundt investeringer i kostbart utstyr og kostbare medikamenter med sikte på å etablere felles rutiner i de regionale helseforetakene. (ØK) Nøkkeldata/indikatorer Indikator/styringsvariable: Kvalitet i rapporterte virksomhetsdata fordelt på somatikk, VOP, BUP og TSB Andel institusjoner som har avtale med det regionale helseforetaket, og som er godkjent for rapportering på NPR-melding. Andel private avtalespesialister som har avtale med det regionale helseforetaket, og som er godkjent for rapportering på NPR-melding. Helse Øst skal bidra til å bedre både nøkkeldata og gjennomgående rapporteringssystem gjennom samarbeidsprosjekt med Helse og omsorgsdepartementet og Sosial og helsedirektoratet. 9 av 38

10 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Områder med særskilt fokus Lokalsykehus Helse Øst skal fortsette arbeidet med strategier for lokalsykehusene, i prosesser som inkluderer god dialog med brukere, primærhelsetjenesten samt lokale og regionale myndigheter. Helse Øst skal påse at lokalsykehusfunksjonene, også ved de store sykehusene, innrettes og organiseres ut fra behovene i de store sykdomsgruppene og de pasientgruppene som trenger tett oppfølging (som syke eldre og kronisk syke). Helse Øst skal påse at lokalsykehusene har en hensiktsmessig arbeidsdeling med regionssykehus slik at lokalsykehusene tilbyr generelle og helhetlige spesialisthelsetjenester, og at mer spesialiserte tjenester tilbys innen et samarbeid mellom regionens sykehus. Spesialisthelsetjeneste for eldre Helse Øst skal følge opp handlingsplan for å styrke spesialisthelsetjenester for eldre. Psykisk helsevern Distriktspsykiatriske sentre (DPS) skal være faglig og bemanningsmessig i stand til å ivareta det generelle behandlingsbehovet i spesialisthelsetjenesten/psykisk helsevern. Sykehusavdelingene skal ivareta spissfunksjoner. Ressursfordelingen mellom sykehusavdelinger og DPS må tilpasses oppgavefordelingen. Det vises i den sammenheng til DPS-veileder fra Sosial- og helsedirektoratet. Helse Øst skal overvåke overbelegg og tidlig utskrivning ved akuttavdelingene. Helse Øst må iverksette ytterligere tiltak herunder øke akuttplasser dersom det er risiko for gjentatte episoder med overbelegg. Helse Øst skal styrke behandlingstilbudet til sterkt traumatiserte pasienter og torturofre ved å opprette kliniske kompetansemiljøer. Helse Øst skal vurdere behovet for antall sikkerhetsplasser og etablere tilstrekkelig kapasitet. Det vises til Sosial- og helsedirektoratets vurdering der det framkommer at det er behov for 30 flere sikkerhetsplasser på nasjonalt nivå. Helse Øst skal bidra i Sosial- og helsedirektoratets arbeid med å utarbeide retningslinjer om sikkerhet i sikkerhetspsykiatrien. Helse Øst skal sørge for at barn av foreldre med psykiske lidelser eller rusavhengighet, får nødvendig oppfølgning og hjelp jf. rundskriv IS-5/2006. Handlingsplan Rapporteringssystem (AUS) 10 av 38

11 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Helse Øst skal utvikle gode rutiner for identifikasjon av selvmordsrisiko og oppfølging av personer som har forsøkt å begå selvmord. Departementet viser i den forbindelse til retningslinjer om selvmordsforebyggende arbeid som utgis av SHdir våren (AUS) Rehabilitering og habilitering Kapasitet skal styrkes når det gjelder plasser i sykehus og andre institusjoner som yter tjenester innen spesialisert rehabilitering, og ansatte knyttet til poliklinikk og team i forhold til 2006 nivå. Helse Øst skal følge opp egen plan for habilitering og rehabilitering. Helse Øst skal sikre behandlings- og rehabiliteringstilbud til tinnitusrammede. Helse Øst skal styrke tiltak for pasienter med alvorlige hodeskader. Helse Øst skal sørge for relevante tiltak til synshemmede som trenger rehabilitering, herunder /INFO informasjonsmateriell, tilrettelagt opplæring, og legge til rette for samarbeid mellom aktuelle aktører. Kjøp av tjenester fra private opptreningsinstitusjoner/rehabiliteringsinstitusjoner skal skje i EH () samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser, samtidig som det skal tas hensyn til politiske retningslinjer. Helse Øst og Helse Sør skal samarbeide om en økning av Cochlea Implantatoperasjoner. Pasienter fra begge regioner skal tilbys denne typen operasjoner ved Rikshospitalet Radiumhospitalet HF. Helse Øst skal ha en koordinerende enhet innenfor det regionale helseforetaket, jf. Forskrift om habilitering og rehabilitering. Iverksette og gjennomføre ordning for helse- og rehabiliteringstjenester for å bringe personer som mottar sykepenger raskere tilbake til arbeidslivet. Jfr. tillegg til oppdragsdokumentet datert Prosjektetablering og system for oppfølging Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, tiltak innen smertebehandling m Helse Øst skal i oppfølging av Nasjonal strategi for kreftområdet bistå Sosial- og helsedirektoratet i utarbeidelsen av de nasjonale handlingsprogrammene for kreftsykdommer. Helse Øst skal følge opp Nasjonal strategi for diabetesområdet på spesialisthelsetjenestens område, herunder etablere tverrfaglige diabetesteam og tiltak for å redusere senkomplikasjoner blant denne pasientgruppen. Helse Øst skal følge opp Nasjonal strategi for KOLS-området Helse Øst skal i samhandling med primærhelsetjenesten styrke tilbudet til pasienter med kroniske smerter. Det skal legges til rette for tilstrekkelig kompetanse og kapasitet for å møte 11 av 38

12 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet utfordringene på dette området, bl.a. ved smerteklinikkene. Helse Øst skal bruke diagnostiske kriterier for å identifisere pasienter med myalgisk encefalopati (ME) og sikre behandlingstilbudet til denne pasientgruppen. Landsfunksjoner, nasjonale medisinske kompetansesentra og kompetansesentra for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger Helse Øst skal iverksette nødvendige tiltak for å sikre lik tilgjengelighet til de landsfunksjoner det regionale helseforetaket er tillagt ansvar for. Helse Øst skal rapportere til Sosial- og helsedirektoratet på landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, eventuelt overnasjonale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra og kompetansesentra for små og sjeldne funksjonshemninger i tråd med de krav som stilles av Sosial- og helsedirektoratet. Helse Øst skal opprette faglige referansegrupper for de landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og nasjonale medisinske kompetansesentra det regionale helseforetaket er tillagt ansvar for, i tråd med de krav som stilles. Helse Øst skal sammen med øvrige regionale helseforetak følge opp arbeidet med styring av landsfunksjoner, flerregionale funksjoner og overnasjonale funksjoner og nasjonale kompetansesentra for spesialisthelsetjenesten i tråd med departementets beslutninger. Helse Øst skal i samarbeide med Sosial- og helsedirektoratet videreutvikle kompetansesentrene for personer med sjeldne og lite kjente diagnoser og funksjonshemninger, herunder fastlegge framtidige oppgaver. De regionale fagmiljøene for autisme skal videreutvikles. Helse Øst skal i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet bygge opp regionalt fagmiljø innen ADHD, narkolepsi og Tourettes syndrom. Helse Øst skal i samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet bygge opp regionalt fagmiljø for døve med psykiske lidelser. Samordning med andre RHF ivaretas ved fagdirektørmøte. Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Helse Øst skal iverksette samarbeidstiltak mellom spesialisthelsetjeneste, kommunale tjenester og barnevern for gravide rusmiddelavhengige i LAR og annen tverrfaglig spesialisert behandling Egne prosjekter Handlingsplan Helse Øst skal sikre at alle pasienter som blir henvist til tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige også skal vurderes for sine behov for øvrige tjenester innen spesialisthelsetjenesten. Handlingsplan Helse Øst skal sikre at rutiner ved utskrivning etter endt behandling eller ved behandlingsavbrudd gir en god oppfølging for kommunale tjenesteytere. Helse Øst skal styrke den helsefaglige kompetansen innen tverrfaglig spesialisert behandling for 12 av 38

13 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet rusmiddelavhengige. Helse Øst skal årlig registrere antall gravide rusmiddelavhengige som er i legemiddelassistert rehabilitering og hva slags tilbud disse pasientene mottar. Rapporteringssystem Helse Øst skal i samarbeid med Kriminalomsorgen legge forholdene til rette for at innsatte som gis anledning til dette, kan sone etter 12 i straffegjennomføringsloven i institusjoner innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige. Kvinnehelse Helse Øst skal arbeide med en helhetlig fødsels- og svangerskapsomsorg i samarbeid med primærhelsetjenesten. Helse Øst skal utvikle lavrisikotilbud til kvinner med normale svangerskap og fødsler, herunder ivareta fødestuer der det er stor avstand til sykehus. Helse Øst skal bidra til å sikre gjennomføring av mammografiprogrammet i tråd med nasjonale føringer, herunder sikre gode tekniske kommunikasjonsmuligheter mellom de ulike aktørene som deltar i den praktiske gjennomføringen av programmet. Donoransvarlige leger i sykehusene Helse Øst skal i arbeidet med å øke antall tilgjengelige organer samarbeide med Nasjonal koordinator for organdonasjon i Sosial- og helsedirektoratet. Helse Øst skal øke ressursbruken tilsvarende 3,8 mill. kroner til dette formålet i ØK Smittevern og beredskap Helse Øst skal få på plass samarbeidsformer med kommunene, øvrige samarbeidsparter i helseregionen, og andre helseregioner om operativ ressursdisponering og samhandling ved kriser. Helse Øst skal forebygge antibiotikaresistens og sykehusinfeksjoner og iverksette tiltak i tråd med tiltaksplanen som ventes våren Helse Øst skal utarbeide mål for smittevernarbeidet innenfor Helse Øst, herunder definere behovet for smittevernpersonell og smittevernkompetanse. Helse Øst skal innarbeide beredskapshensyn i tjenestens logistikksystemer og leveranseavtaler slik at de regionale helseforetakene sammen med helseforetak kan ivareta et samlet nasjonalt ansvar for forsyning av legemidler, materiell og andre innsatsfaktorer / kritisk infrastruktur til spesialisthelsetjenesten i landet. Helse Øst skal oppdatere og øve smittevern- og beredskapsplaner - også mot pandemisk influensa. Samordning ved fagdirektørmøte. ADM/ 13 av 38

14 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet Helse Øst skal bistå Sosial- og helsedirektoratet med en gjennomgang av den nasjonale forsyningssikkerheten og vurdere behov for nye tiltak for å ha nødvendig robusthet. Helse Øst skal bistå Sosial- og helsedirektoratet med å utarbeide retningslinjer og prosedyrer for etablering og utsendelse av helseteam til innsats ved kriser i utlandet. 3 Forskning Helse Øst skal i samarbeid med de øvrige regionale helseforetakene iverksette forskningssamarbeid innenfor minst to fagområder gjennom etablering av formelle forskernettverk og/eller andre eventuelle tiltak. Arbeidet skal forankres i strategigruppe for forskning mellom de regionale helseforetakene og Nasjonal samarbeidsgruppe for forskning (NSG) Helse Øst skal prioritere oppbygging av forskningskompetanse innen forskningssvake fagområder, herunder tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige, psykisk helse, rehabilitering/habilitering og kvinnehelse. Helse Øst skal sikre ivaretakelse av kjønnsperspektivet i klinisk forskning (kjønnsforskjeller i sykdom og behandling) herunder sikre at det gjennomføres analyser av forskningsresultater etter kjønn der dette er relevant. Helse Øst skal foreta en gjennomgang og styrking av de kvalitetssikringssystemer som er etablert for forskning i helseforetakene. Det skal gjennomføres måling av forskningsresultater i henhold til etablert system. Helse Øst skal i samråd med de øvrige regionale helseforetakene og de fire breddeuniversitetene arbeide med sikte på at forskningsdokumentasjonssystemet FRIDA skal etableres i alle helseforetak. Det forutsettes at det etableres tilfredsstillende systemer for innsyn og kvalitetssikring på tvers av institusjonene og brukermedvirkning fra de regionale helseforetakene. Helse Øst skal rapportere på ressursbruk til forskning samt bidra med kompetanse og nødvendige ressurser til utviklingsarbeid og nasjonal samordning med måling av ressursbruk til forskning og utvikling i regi av NIFU STEP. Helse Øst skal bidra i arbeidet med en ytterligere konkretisering og implementering av felles femårig nasjonal satsing mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og handelsdepartementet på behovsdrevet innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren med særskilt fokus på IKT og medisinsk-teknisk utstyr i samarbeid med InnoMed, Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. De regionale helseforetakene skal bidra til å øke antall forsknings og utviklingskontrakter mellom norske leverandørbedrifter og helseforetak (OFUkontrakter) innenfor helse gjennom å stille nødvendige ressurser i form av kompetanse. Samordning med andre RHF ivaretas ved fagdirektørmøte. ADM /IKT Forskningsstrategi Forskningsstrategi Forskningsstrategi Forskningsstrategi Forskningsstrategi 14 av 38

15 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet 4 Utdanning av helsepersonell Helse Øst skal sørge for systemer, strukturer og lederforankring i alle ledd av helseforetaksgruppen slik at helseforetakene framstår som og er attraktive læringsarenaer. Helse Øst skal etablere et riktig antall og kvalitativt gode praksisplasser for elever/lærlinger/studenter i grunnutdanning og turnusplasser for turnuskandidater i turnustjeneste. Helse Øst skal sikre at de som har helseforetakene som praksis-/turnusarena opplever at praksis/turnus er strukturert og at det gis god veiledning. Helse Øst skal medvirke til at forsøk med tre måneders psykiatritjeneste i turnustjenesten for leger kan gjennomføres. Helse Øst skal planlegge og bidra til videreutdanning og etterutdanning av personellet for å møte nåværende og framtidige behov. Helse Øst skal bidra til at det nasjonalt utdannes et tilstrekkelig antall legespesialister innen de ulike spesialitetene (herunder effektive utdanningsløp) og bidra til god lokal, regional og nasjonal fordeling av leger. Helse Øst skal sørge for at legenes stillingsstruktur er i tråd med opplysningene i Nasjonalt Råds database og systematisk og fortløpende melde inn avviksendringer. HR HR () HR HR () HR () HR () HR HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. HR-strategi/dr.avt. 5 Pasientopplæring Helse Øst skal sørge for at det er Lærings- og mestringssentre (LMS) ved alle helseforetak. Helse Øst skal tilby opplæring og bidra til innsikt i pasienters egen sykdom for pasienter med kronisk sykdom og funksjonsnedsettelser. Helse Øst skal gi råd til foreldre med funksjonshemmede barn om tilbud i Norge, og råd i forhold til bruk av utenlandske metoder. Helse Øst bes om å ta initiativ til å utvikle et tilbud til rusmiddelmisbrukere og deres pårørende innenfor rammen av Lærings- og mestringssentrene. 6 Sosial- og helsedirektoratets rolle Sosial- og helsedirektoratet vil i sitt rundskriv IS , konkretisere på hvilke områder direktoratet i særlig grad vil søke samarbeid med RHF i Det er av stor viktighet for gjennomføringen av Sosial- og helsedirektoratets pålagte oppgaver at direktoratet og RHF finner egnede arbeidsformer. AD 15 av 38

16 Kap. og momenter i oppdragsdokumentet 7 og rapportering Det regionale helseforetaket har ansvar for at avvik fra formulerte krav skal meldes til departementet når slike avvik blir kjent. Indikatorer/styringsvariable skal rapporteres tertialvis sammen med regnskapstall i henhold til rapporteringsmal som vil bli overlevert det regionale helseforetaket i fortaksmøtet i januar Mål departementet setter for resultatindikatorer framgår av vedlegg 1 i Oppdragsdokumentet. I årlig melding (helseforetaksloven 34 og vedtektene 15) skal det rapporteres på oppfølgingen av styringsdokumentet for Rapportering på tiltak til oppfølging skal inngå som del av årlig melding. Videre skal det i årlig melding gis en helhetlig presentasjon av hvordan styringsopplegget overfor helseforetakene tilsikter å ivareta Helse Østs sørge for -ansvar. Årlig melding vil være et viktig grunnlag for departementets tilbakemelding til Stortinget angående oppfølging av Nasjonal helseplan og Årlig melding skal vise hvordan planen har vært en referanseramme for den samlete innsatsen i Helse Øst skal komme med innspill til statsbudsjettet for 2009 innen 15. desember AD () ØK/ / alle avd. / alle avd. Samordning med andre RHF ivaretas i AD-møte. Rapporterings- og kvalitetssystem. LGG Ordinært rapporteringssystem Rapporteringssystem og Årlig melding HF Rapporteringssystem og Årlig melding HF 16 av 38

17 Vedlegg 2 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF 12. FEBRUAR 2007 Gjennomgang av styringsbudskap - oppfølging i Helse Øst Sak 4: Organisatoriske krav og rammebetingelser for 2007 Helse- og omsorgsdepartementet gjennomgikk styringsbudskap og krav på det organisatoriske området, herunder etablering av Helse Sør-Øst RHF, oppfølging av samordning av stabs- og støttefunksjoner, og krav på HR-området blant annet økt oppfølging av sykefravær blant ansatte i foretakene. Samtidig ble det tatt opp at de regionale helseforetakene må utveksle og søke å nyttiggjøre seg hverandres erfaringer og kunnskap i forbedringer av egne tiltak og systemer; eksempelvis innen sykefraværs- og innkjøpsområdet. Departementet minnet også om at tidligere stilte eierkrav fortsatt har gyldighet i forhold til foretakenes virksomhet, uten at det gis særskilt omtale og stilles rapporteringskrav for disse områdene i I årlig melding, jf. helseforetaksloven 34 og vedtektene 15, skal det AD og øvrige avd. i RHF Generelt: I protokoll fra foretaksmøter mellom Helse Øst RHF og HF 8. og 9. februar 2007, sak 3, fremgår at vedtak i foretaksmøtet i Helse Øst RHF ( ) er gjeldende for foretaksgruppen samlet og det enkelte HF i Helse Øst. for øvrig i direktørmøter, rapporteringssystem og Årlig melding fra HF. 17 av 38

18 rapporteres på oppfølging av kravene som er stilt i dette foretaksmøtet. Det ble i tillegg vist til omtale om rapportering under de enkelte punktene under sak 4 i protokollen, samt vedlegg til protokollen for de rapporteringspunkter og standardiserte maler for rapportering som gjelder for kravene satt i foretaksmøtet og oppdragsdokumentet for Det regionale helseforetaket har ansvar for å melde fra til eier om vesentlige avvik i forhold til planlagt måloppnåelse. For 2007 ble det formidlet styringsbudskap og krav på følgende områder: 4.1 Sammenslåing av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF etablering av Helse Sør-Øst RHF Regjeringen har besluttet å etablere et nytt regionalt helseforetak Helse Sør-Øst RHF med virkning senest fom. 1. juli Et samlet eierskap og ansvar vil gi langt bedre muligheter for helhetlig styring og bedre samordning både i hovedstadsområdet, og dagens to regioner for øvrig. Bedre ressursutnyttelse i hovedstadsområdet og mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF vil være et gode for spesialisthelsetjenesten i hele landet og komme pasientene til gode. AD Interimsorganisasjon etablert i HOD med deltakelse fra RHF. iht. signaler fra eier. Etablering av prosjekter for forberedelse. Fortløpende orientering til styre, ansatte mv. Fortløpende orienteringer i direktørmøter Dialog styreledere Det er i ferd med å bli etablert en interimsorganisasjon som vil få i oppgave å forberede sammenslåingen 18 av 38

19 av Helse Sør RHF og Helse Øst RHF innenfor de rammer som Helse- og omsorgsdepartementet trekker opp. Videre er det etablert et prosjekt i Helseog omsorgsdepartementet som skal ivareta forberedelsesoppgaver som tilligger departementet i perioden fram til sammenslåing. Nytt styre vil bli utpekt innen utgangen av mars Foretaksmøtet presiserte at sammenslåingen bygger på likeverdighet mellom Helse Sør RHF og Helse Øst RHF. Dette vil danne grunnlag for forberedelsesarbeidet så vel som sammenslåingen, og er en nødvendig forutsetning for å lykkes. Det legges til grunn at Helse Øst RHF og underliggende helseforetak i perioden fram til ny organisasjon er etablert fullt ut skal ivareta ansvar og oppgaver som det er tillagt. I det forberedende arbeidet må det stilles nødvendige ressurser til disposisjon. Det må ikke inngås bindinger i form av avtaler, utvikles strategier eller gjøres andre disposisjoner som vil virke blokkerende eller forplikte nytt regionalt helseforetak på en uhensiktsmessig måte. 4.2 Samordning av stabs- og støttefunksjoner Foretaksmøtet viste til utredningen som AD er gjennomført av regionale helseforetak under ledelse av Helse Sør RHF, om mulig samordning av stabs- og Dialog styreledere Prosjektorganisering 19 av 38

20 støttefunksjoner. Dette på bakgrunn av sak i foretaksmøtet i januar Helse- og omsorgsdepartementet ber regionale helseforetak om å arbeide videre med saken i tråd med anbefaling gitt i fellesutredning datert 23. november Transaksjonsintensive områder eksempelvis lønn, reiseregningskontroll, fakturabehandling mv. bes prioritert samtidig som det utarbeides vurdering og anbefaling innen mer kompetanseintensive områder. Helse Sør RHF får ansvar for å lede og koordinere det videre arbeidet. Foretaksmøtet forutsatte at beslutninger om mulig iverksetting vil skje etter forutgående analyse som beskrevet i fellesutredningen, samt etter klarering fra Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med mulige fellesløsninger er primært å: sikre riktig kvalitet og harmoniserte løsninger gi god ledelsesinformasjon og beslutningsstøtte redusere kostnadene for ikkemedisinske tjenester. Som en følge av dette ble Helse Øst RHF bedt om å se til at framtidige anskaffelser på dette området ikke er til hinder for mulige flerregionale løsninger. 4.3 HR-området personell og lønn som innsatsfaktor i 20 av 38

Fra foretaksmøte med Rusbehandling Midt-Norge HF, heretter kalt helseforetaket

Fra foretaksmøte med Rusbehandling Midt-Norge HF, heretter kalt helseforetaket PROTOKOLL Fra foretaksmøte med Rusbehandling Midt-Norge HF, heretter kalt helseforetaket Torsdag den 08.mars 2007 kl 0830 ble det avholdt foretaksmøte i helseforetaket. Saksliste: 1. Foretaksmøtet konstitueres.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF OPPFØLGING V E D T A K

Styret Helse Sør-Øst RHF SAK NR PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF OPPFØLGING V E D T A K Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 19.06.2008 SAK NR 071-2008 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE SØR-ØST RHF 05.06.08 - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K Styret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Fra foretaksmøte med St. Olavs hospital HF, heretter kalt helseforetaket

Fra foretaksmøte med St. Olavs hospital HF, heretter kalt helseforetaket PROTOKOLL Fra foretaksmøte med St. Olavs hospital HF, heretter kalt helseforetaket Tirsdag den 20. februar 2007 kl 0930-10.30 ble det avholdt foretaksmøte i helseforetaket. Saksliste: 1. Foretaksmøtet

Detaljer

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering

Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Vedlegg 1: Oversikt over krav til rapportering Rapporteres per måned eller per tertial Aktivitet Styringsparameter Mål Rapportering Jf.. Oppdragsdok. HOD Kap 3 Aktivitet Antall produserte DRG-poeng Kap

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20/11/08 SAK NR 119-2008 FORSKNINGSSTRATEGIEN I HELSE SØR-ØST - HANDLINGSPLAN FOR INNOVASJON Forslag til vedtak: 1. Styret tar handlingsplan

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/11 Oppfølging og risikovurdering av eiers samlede styringsbudskap 2011 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 3.februar 2011 22/11

Detaljer

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Vedlegg 1 Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 Oversikt er basert på mål og krav fra og egne indikatorer i. Bestiller Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporteringsfrekvens

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 23. oktober 2014 SAK NR 069-2014 ORIENTERINGSSAK: STRATEGI FOR UTVIKLING AV SAMARBEIDET MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE YTERE AV HELSETJENESTER

Detaljer

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet.

Forutsigbarhet er viktig, for pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten, og skaper trygghet. Helse Sør-Øst RHF Telefon: 02411 Postboks 404 Telefaks: 62 58 55 01 2303 Hamar postmottak@helse-sorost.no Org.nr. 991 324 968 Styreleder i helseforetakene i Helse Sør-Øst Helseforetakene i Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424

Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 Styresaknr. 4/06 REF: 2003/000424 VEDTEKTSENDRINGER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken: Ikke trykt vedlegg : Helse Nords styresaker 84-2005, 112-2005 Tryktvedlegg: Oppdaterte vedtekter for Nordlandssykehuset

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER Helse Nord-Trøndelag HF

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER Helse Nord-Trøndelag HF TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER 2017 - Helse Nord-Trøndelag HF August 2017 Innhold... 1 1. Om tilleggsdokument til Styringskrav og rammer 2017... 3 2 Redusere unødig venting og variasjon i

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK:

SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 23.10.15 SAK NR 070 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 (OBD) Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar tilleggsdokument til oppdrag og bestilling 2015 fra august

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtatt i stiftelsesmøte 1. desember 2008, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 1 Navn Helseforetakets navn er Oslo universitetssykehus HF. 2 Eier Oslo universitetssykehus

Detaljer

Oppdragsdokument. Oppdragsdokument 2007 Helse Nord RHF

Oppdragsdokument. Oppdragsdokument 2007 Helse Nord RHF Oppdragsdokument Oppdragsdokument 2007 Helse Nord RHF 1. Innledning... 1 2. Overordnede forventninger til Helse Nord i 2007... 2 2.1. Mål for Helse Nords virksomhet... 2 2.2. Tildeling av midler... 2 3.

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015

TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015. August 2015 TILLEGGSDOKUMENT TIL OPPDRAG OG BESTILLING 2015 August 2015 Innhold 1. TILDELING AV MIDLER... 3 2. TILTAK FOR Å REDUSERE VARIASJON I VENTETIDER OG EFFEKTIVITET... 3 A. UTARBEIDELSE AV FORSLAG TIL INDIKATORER

Detaljer

Styringsdokument 2007. Rusbehandling Midt-Norge HF

Styringsdokument 2007. Rusbehandling Midt-Norge HF Styringsdokument 2007 Rusbehandling Midt-Norge HF 1 INNHOLD 1. Innledning 4 2. Tildeling av midler 5 2.1 Resultatkrav 2007 5 2.2 Finansieringsmodell 5 2.3 Fordeling av inntekter 2007 5 2.3.1 Basisramme

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold:

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF

PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE NORD RHF Tirsdag 13. februar 2007 kl. 14:00 ble det avholdt foretaksmøte i Helse Nord RHF i Helse- og omsorgsdepartementets lokaler, Einar Gerhardsens plass 3, Oslo.

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er utarbeidet en

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for embolisering av intrakranielle og spinale (arteriovenøse) AV-malformasjoner

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nevromuskulært kompetansesenter Universitetssykehuset i Nord-Norge HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Autismeenheten AE Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten bør utarbeide en ny beskrivelse av tjenestens

Detaljer

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER St. Olavs Hospital HF

TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER St. Olavs Hospital HF TILLEGGSDOKUMENT TIL STYRINGSKRAV OG RAMMER 2017 - St. Olavs Hospital HF August 2017 Innhold... 1 1. Om tilleggsdokument til Styringskrav og rammer 2017... 3 2 Redusere unødig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen...

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for episkleral brachyterapi Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for leppe-kjeveganespalte Helse Bergen HF + Oslo universitetssykehus

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for allogen stamcelletransplantasjon Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste i strålekniv Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og avgrensning

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for avansert bekkeneksentrasjon ved gynekologisk kreft Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Oppdragsdokument tilleggsdokument

Oppdragsdokument tilleggsdokument Møtedato: 26. august 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 21.8.2015 Styresak 75-2015 Oppdragsdokument 2015 - tilleggsdokument Saksdokumentene var ettersendt.

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd- og bildeveiledet behandling St. Olavs hospital HF Tjenestens innhold: Fra 7.

Detaljer

Oppdragsdokument Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St. prp. nr. 59 ( )

Oppdragsdokument Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St. prp. nr. 59 ( ) Statsråden Helse Midt-Norge RHF Deres ref Vår ref Dato 200703439-HB 04.07.2008 Oppdragsdokument 2008. Tilleggsdokument etter Stortingets behandling av St. prp. nr. 59 (2007-2008) Det vises til Helse- og

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sammensatte lidelser St. Olavs Hospital Tjenestens innhold: Tjenesten er beskrevet. Det

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning... 2 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF... 2 2. styringskrav for 2006...4 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for Multippel sklerose Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er beskrevet.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet

Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet St.prp. nr. 44 (2006 2007) Om endringer i statsbudsjettet for 2007 under Helse- og omsorgsdepartementet Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet av 16. februar 2007,

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS) Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det er

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for leddproteser og hoftebrudd Helse Bergen HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold er klart

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandling Oslo universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Frambu Frittstående privat stiftelse beliggende på Siggerud i Akershus fylke Tjenestens innhold: I rapporten henvises under

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Nasjonal behandlingstjeneste for medfødt glaukom Lokalisering: Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Det må

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene

Oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet til de regionale helseforetakene Oppdragsdokumentet fra til de regionale helseforetakene Tone Hobæk Konst. avdelingsdirektør Spesialisthelsetjenesteavdelingen Private sykehus mv Avtalespesialister Myndighetsrollen Storting Regjering Helsedepartement

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for amming Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og avgrensing

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne epilepsirelaterte tilstander Oslo Universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenesten

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for elektiv hyperbar oksygenbehandling Helse Bergen HF Tjenestens innhold:

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF

Helse Midt-Norge RHF www.helse-midt.no Foretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv. 1 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE

Detaljer

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Seniorrådgiver Inger Huseby Oslo, 5. mai 2017. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgs- departementet

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak)

VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF. (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) VEDTEKTER FOR NORDLANDSSYKEHUSET HF (Vedtatt i Helse Nord - Sak 63/01 Vedtekter for de lokale helseforetak) Oversikt : 1 NAVN 2 EIER 3 HELSEFORETAKETS FORMÅL 4 HELSEFORETAKETS VIRKSOMHET. 5 HOVEDKONTOR

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Helse Nord RHF. Protokoll fra foretaksmøte i. Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv.

Helse Nord RHF. Protokoll fra foretaksmøte i. Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2016 mv. Foretaksmøte 19. juni 2017 Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF www.helse-nord.no Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF Behandling av årlig melding 2016, godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal behandlingstjeneste for screening av nyfødte og avansert laboratoriediagnostikk ved medfødte

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for blodtypeserologi Oslo universitetssykehus HF Tjenestens innhold: Tjenestens innhold og

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 10.03.2008 11/08 HF Saksbeh:

Detaljer