MØTEINNKALLING 76/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING 76/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 23.10.2015... 2"

Transkript

1 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE 76/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA /15 VALG AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN /15 PLAN FOR AVFALL OG SLAM FOR HALLINGDAL OG KRØDSHERAD /15 SELSKAPSKONTROLL RETURA VAL-HALL AS /15 FEIE- OG FYRVERKERIGEBYR /15 SKJENKELØYVE , ALPINSTUA- KIL ALPINGRUPPE - ENDRING AV SKJENKETID /15 SKJENKEBEVILLING HEISHUSET/LAVO /15 EVENTUELT Rådmannens forslag til budsjett 2016 økonomiplan vil bli presentert ved starten av møtet. Noresund, Gustav Kalager ordfører

2 76/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/975 Saksnr.: Utvalg Møtedato 76/15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Administrasjonen har ikke mottatt noen innvendinger mot utsendt protokoll Innstilling: Ut fra ovenstående vil rådmannen anbefale kommunestyret å fatte slikt vedtak: Protokollen godkjennes 2

3 77/15 VALG AV KOMMUNALE NEMNDER, STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/775 Saksnr.: Utvalg Møtedato 77/15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Foreligger under det enkelte utvalg Saksopplysninger: Det skal foretas valg til råd og utvalg for perioden Kommunelovens 17 punkt 3og 4 gir bestemmelser om funksjonstid. «3. Kommunestyre og fylkesting, formannskap, fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende møte. Ordfører, fylkesordfører, varaordfører og andre folkevalgte organer trer i funksjon fra det tidspunkt de er valgt. 4. For nemnder som ikke blir valgt i det konstituerende møtet, forlenges de sittende medlemmers funksjonstid inntil nyvalg foretas. Det nyvalgte kommunestyre eller fylkesting treffer selv vedtak om neste års budsjett» Det er gitt en kort saksopplysning under det enkelte råd og utvalg. Eierrepresentant til Buskerud kommunerevisjon IKS Selskapsavtalens 6. Representantskapet: «Representantskapet er selskapets øverste myndighet og består av 18 representanter med to personlige vararepresentanter, èn representant med to vararepresentanter for hver deltaker. Deltakerne har stemmerett i forhold til sin eierandel. Ved første gangs valg til representantskapet velges representantene for den gjenstående delen av kommunevalgperioden.» Historikk: Etter valg av eierrepresentant ved kommunestyresak 114/11 i 2011, der det ble valgt inn en eierrepresentant og en vararepresentant, fikk administrasjonen, i 2012, en henvendelse fra kommunerevisjonen om at det skulle ha vært valgt 2 eierrepresentanter med 3

4 varaer. Kommunestyret måtte derfor oppnevne en representant og en vara i tillegg til de som ble valgt i Denne oppnevningen ble foretatt ved kommunestyresak 40/2012 i 2012, da det ble tilføyd en eierrepresentant og en vararepresentant i tillegg til de som ble valgt inn i Det har på bakgrunn av dette, i inneværende år vært, 2 eierrepresentanter og 2 vararepresentanter. Ved kontakt med BKR den , blir det bekreftet at det skal velges 1 representant og 2 vararepresentanter, slik det står oppført i selskapsavtalen. Ut i fra ovenstående skal det velges 1 representant og 2 vararepresentanter. Det er praksis at det er ordfører som velges som eierrepresentant. Vedlegg: Selskapsavtale Everkstyre Det velges 5 medlemmer og 5 varamedlemmer til Everkstyret. Blant disse velges leder og nestleder. Vedlegg: Vedtekter Krødsherad Everk Heimevernsnemd Det velges 2 medlemmer. a) To medlemmer oppnevnes av kommunestyret. b) Ett medlem oppnevnes fra den lokale politimyndighet. Vedlegg: Forskrift til lov om heimevernet, kapittel E Kandidater til styret for vestre viken helseforetak Det skal velges 3-4 kandidater som Krødsherad kommunes forslag til kandidater til styret. Vedlegg: Vedtekter 4

5 Representantskapsmedlem i DRBV Det velges ett medlem og ett varamedlem. Det er praksis at det er ordfører som velges som eierrepresentant. Vedlegg: Drbv/styre/representantskap/klagenemnd Selskapsavtale Klagenemdsmedlem DRBV (Drammensregionens brannvesen IKS). Det velges ett medlem og ett varamedlem. Vedlegg: Drbv/styre/representantskap/klagenemnd. Selskapsavtale Medlem til villreinnemda Det velges ett medlem og ett varamedlem Vedlegg: Oppnevning av nye villreinnemder Medlemmer til Ramfoss kraftlags råd Rådet består av 13 medlemmer, Krødsherad kommune velger 4, Sigdal kommune to og Modum kommune seks medlemmer med personlige varamedlemmer. Ett medlem velges på fritt grunnlag etter avtale mellom kommunene. Det velges 4 medlemmer med personlige varamedlemmer. Vedlegg: vedtekter for Ramfoss Kraftlag Observatør Hallingporten vegfinans Det velges en observatør og en vararepresentant. Vedlegg: Proposisjon til stortinget ( Tilråding frå Samferdselsdepartementet av 25. juni 2010, godkjend i statsråd same dagen) Ny 6: Selskapet ledes av et styre på 3 medlemmer, som velges for 2 år av gangen. Krødsherad kommune, Ringerike kommune, Flå kommune, Nes kommune, Gol kommune, Hemsedal kommune, Ål kommune og Hol kommune kan hver for seg eller sammen ha observatør i styret. Disse har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett. Selskapet tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura. 5

6 Redaksjonsmedlemmer til «under Norefjell» Administrasjonen bekjent finnes det ikke noe bestemt regelverk for hvordan oppnevning av redaksjonsmedlemmer skal skje. Vi har hatt den praksis tidligere at disse har blitt valgt av kommunestyret samtidig med øvrige valg til styrer, råd og utvalg, mens det i Sigdal trolig er vanlig med administrativ utvelgelse av disse. Det velges 2 redaksjonsmedlemmer og 2 varamedlemmer. Representant i fjellregionsamarbeidet. I henhold til retningslinjene velger enkeltkommuner tilsluttet samarbeidet, hver sin representant til rådet, utgått av formannskapet og valgt av kommunestyret. Det velges en representant og en vararepresentant. Representant til Kirkelig fellesråd Det velges en representant og en vararepresentant, jfr. kirkelovens 12 «sammensetning av kirkelig fellesråd». Vedlegg: Lov om den norske kirke Representant til stiftelsen Sigdal museum - Folkemusikksenteret Krødsherad kommunestyre velger en representant og en vararepresentant. Vedlegg: Vedtekter Representant til stiftelsen Krøderbanen I statuttene for Stiftelsen Krøderbanen heter det at Krødsherad kommune skal ha en representant med vararepresentant i styret. Representanter til stiftelsen Krødsheradhallen I vedtektene for Stiftelsen Krødsheradhallen heter det at Krødsherad kommune skal velge to representanter med to vararepresentanter i styret. Vedtekter: Statutter for krødsheradhallen 6

7 Representanter til stiftelsen Villa Fridheim Stiftelsen ledes av et styre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer, som oppnevnes for 4 år av gangen på flg. måte: 2 representanter oppnevnes av Krødsherad kommune 2 representanter oppnevnes av foreningen «Venner av Villa Fridheim» 1 representant oppnevnes av og blant de ansatte på avdeling Villa Fridheim Vedlegg: Vedtekter for Stiftelsen Villa Fridheim Representanter til samarbeidsutvalgene for hjem skole/barnehage Det skal velges en representant og en vararepresentant til hver av følgende samarbeidsutvalg: Krøderen skole Noresund skole Krøderen barnehage Noresund barnehage Representantskapsmedlem av kommunens opplæringskontor Det velges 1 medlem og 1 varamedlem Vedlegg: Kommunens opplæringskontor informerer. Rusforebyggende utvalg Kommunestyret velger 6 medlemmer til utvalget, og utpeker leder for dette. I kommunestyresak 0006/04 den ble følgende enstemmige vedtak fattet: «Rapporten tas til orientering. Det dannes ei tverrpolitisk gruppe som utarbeider forslag til plan for forebyggende arbeid mot rus. Planen bør i hovedsak være rettet mot barn og ungdom og også ha med representanter fra denne gruppen. Råd for eldre og funksjonshemmede Det ble i kommunestyresak 101/11 vedtatt følgende: «Funskjonshemmedes råd nedlegges og deres oppgaver overføres til råd for eldre og funskjonshemmede» Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 4 : 7

8 4.Kommunane kan vedta å opprette felles råd eller ei anna representasjonsordning for menneske med nedsett funksjonsevne og eldre. Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Eldrerådslovens 2: «2.(Val og samansetjing av kommunale eldreråd) Kommunestyret avgjer kor mange medlemmer eldrerådet skal ha. Reglane om høvetalsval i 36 og 37 i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr. 107 gjeld ikkje ved val av eldreråd. Pensjonistforeiningar har rett til å koma med framlegg om medlemmer til eldrerådet. Fleirtalet av rådsmedlemmene skal vere alderspensjonistar i kommunen. Rådet peikar sjølv ut leiar og nestleiar, som skal veljast ut mellom pensjonistane.» Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 6 : «6.Kommunestyra vedtek mandat for og samansetjing av råda. Reglane om forholdstalsval i 36 og 37 i kommunelova gjeld ikkje ved val av råd for menneske med nedsett funksjonsevne. Leiaren og nestleiaren for rådet blir oppnemnde av kommunestyret. Tilsvarande gjeld for eventuelle andre representasjonsordningar. Oppnemninga av medlemmer skal gjelde for valperioden. Ved oppnemning av representantar for menneske med nedsett funksjonsevne i kommunen skal organisasjonane deira ha forslagsrett.» Det velges 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. Vedlegg: Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd (eldrerådsloven) Styremedlemmer infrastrukturfond Norefjell. Det skal velges 3 styremedlemmer og varamedlemmer. Ett styremedlem oppnevnes som leder for infrastrukturfondet. Vedlegg: Vedtekter for IF Norefjell Utsending til årmøtet i interesseselskapet RV7 Det velges en representant og en vararepresentant. 8

9 Medlem i representantskapet VestViken 110 IKS. Det velges en representant og en vararepresentant. Organisasjon vestviken 110 Representanter generalforsamling Hallingdal renovasjon IKS Viser til selskapsavtalens 8. Representantskapet. Hver deltagerkommune velger 2 medlemmer med personlige varamedlemmer til representantskapet. Ny tiltredelse Vedlegg: Selskapsavtale Representant styret Hallingdal renovasjon IKS Viser til selskapsavtalens 10 (selskapsavtalen). Styret. Hver eierkommune har et medlem i styret, samt varamedlem. Det er Representantskapet som velger styremedlemmer og varamedlemmer for to år om gangen. Før valget skal eierkommunene komme med forslag til representanter til styret Kommunene gir forslag til representant fra kommunen, funksjonstid 2 år av gangen. Vedlegg: Selskapsavtale Innstilling: Saken legges frem uten innstilling. 9

10 78/15 PLAN FOR AVFALL OG SLAM FOR HALLINGDAL OG KRØDSHERAD Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 15/755 Saksnr.: Utvalg Møtedato 109/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Forslag til Plan for avfall og slam for Hallingdal og Krødsherad Saksopplysninger: Tidligere var det en bestemmelse i forurensningsloven som sa at kommunene skulle utarbeide avfallsplan ( 33a). Dette er ikke gjeldende lenger, men kommunene i Hallingdal og Krødsherad kommune vil allikevel revidere og oppdatere gjeldende plan for å danne en felles plattform i forhold til håndtering av avfall og slam. Innsamling og behandling av slam gjelder kun for Hallingdalskommunene. Krødsherads slambehandling er uavhengig av løsning fra Hallingdal Renovasjon. Selskapets kostnader tilknyttet slambehandling påvirker derfor ikke økonomien for Krødsherad kommune. Avfallsplanen foreslår innføring av henteordning der alle boligabonnenter i Hallingdalskommunene får hjulbeholdere/dunker for husholdningsavfall. Krødsherad har allerede etablert slik henteordning (for boligabonnenter), - med unntak av restavfall, som i dag leveres i sekk. Da ordningen ble innført i Krødsherad, kjøpte HR inn dunkene som ble levert til abonnentene. For Krødsherads vedkommende er det i avfallsplanen foreslått innføring av dunk også for restavfall og ellers utvidet sortering (f.eks drikke- og emballasjekartong). Representantskapet og Styret i HR har vedtatt at avfallsplanen skal være et styringsverktøy for selskapet, og tatt dette inn i gjeldende selskapsavtale. Revidering av planen for en ny planperiode er utført av HR i samarbeid med kommunene. Avfallsplanen omfatter felles løsninger for alle kommunene i planområdet. I tillegg har hver enkelt kommune mulighet til å iverksette egne tiltak utover dette som er i tråd med den felles avfallsplanen. Avfallsplanen omfatter kun husholdningsavfall og slam, - fra husholdninger og hytter. Planen omfatter ikke næringsavfall. Forslag til Plan for avfall og slam for Hallingdal og Krødsherad har vært behandlet i og er vedtatt av styret og representantskapet i Hallingdal Renovasjon IKS. Saken legges nå fram til behandling i eierkommunene, i tråd med anbefaling fra administrasjonen i HR og vedtak i styret og rep.skapet. 10

11 Forhold til overordnet plan Vedtatt felles klima- og energiplan for Hallingdal og Valdres omtaler flere tiltak innen avfall. Samtidig er kommunenes felles avfallsforskrift fra 2012/2013 grunnlag for planen. Vedtatt revidert avfallsplan vil også kunne medføre endringer i avfallsforskriften. Miljøkonsekvenser Avfallsplanen legger nødvendige føringer for hvordan renovasjonen og slam skal håndteres i regionen. Uten en effektiv og grundig renovasjonsordning for avfall og slam, vil risikoen for forsøpling og utslipp til naturen øke. Revidert plan foreslår en endring i dagens henteordning med overgang til plastdunker med hjul for både restavfall og kildesorterte fraksjoner. Dette vil gi mulighet for økt utsortering, både mengde og en ny fraksjon til materialgjenvinning. Helse-/miljø og beredskapsforhold Grundig renovasjon av avfall og slam er nødvendig og viktig for å forebygge negative konsekvenser i forhold til allmenne helseforhold for innbyggerne i regionen. Ved å ta i bruk plastdunker med hjul i henteordningen vil vi redusere risikoen for stikkskader og slitasjeskader på renovatørene som henter avfallet. Økonomiske konsekvenser Tiltakene som foreslås i revidert avfallsplan vil gi økte kostnader for abonnentene. Tabell 5 i avfallsplanen viser at totalsummen for driftskostnader - nye tiltak, får en årlig økning på cirka kr 0,45 mill. Det tilsvarer omlag kr. 15 per år fordelt på alle abonnentene (ca ) også Krødsherad. I tillegg kommer kapitalkostnader på investeringene, spesielt gjelder dette investeringer i slambehandling (renseanlegg ca 5 mill) og henteordning (hjulbeholdere ca 10 mill) for husholdningsavfall. Kostnadene til renter og avskrivning for investering av beholdere/dunker til henteordningen vil utgjøre om lag kr. 130 per abonnent per år. Kapitalkostnader for investeringen i slambehandling vil ikke belastes Krødsherad. Samtidig kan reduksjon i driftskostnadene for innsamling på grunn av endringer i hentefrekvens, utjevne økte kapitalkostnader. Se også vurdering fra Asplan Viak vedlagt planen. Det legges til grunn i denne investeringen at det er HR som kjøper inn og eier alle dunkene (slik selskapet gjorde da dunker for 2 fraksjoner ble innført i Krødsherad). Vurdering Revidert avfallsplan foreslår flere tiltak som er nærmere beskrevet i planen. Men noen av tiltakene har i tillegg til økonomisk betydning også større betydning for renovasjonsordningen som helhet og for den enkelte abonnent og blir derfor omtalt nedenfor. Spesielt gjelder dette en endring fra dagens bruk av sekk i sekkestativ og sorteringsskap med plastbokser, til å bruke plastdunker/beholdere med hjul i henteordningen. Et av de viktigste argumentene for endring til bruk av hjulbeholdere/dunk er arbeidsmiljøet til renovatørene. Bruk av dunk reduserer risikoen for belastningsskader over tid og fjerner risikoen for stikk- og skjæreskader i forbindelse med håndtering av sekk. En annen viktig grunn er at kapasiteten for kaste/levere gjenvinningsfraksjonene hos abonnentene øker, og det gir mulighet for å øke den totale mengden kildesortert husholdningsavfall til materialgjenvinning. Samtidig vil en liten reduksjon av total tilgjengelig kapasitet for restavfallet kunne bidra til at husholdningen «må» 11

12 kildesortere mer og bedre. Beregningene HR og Asplan Viak har gjort viser at det kan være mulighet til å oppnå reduserte driftskostnader for innsamling når hentefrekvensen endres og fordi det kan nyttes renovasjonsbiler med ett kammer som er rimeligere både i innkjøp og drift. Beregninger viser at vi med utgangspunkt i innsamlingsrutene per 2015, kan oppnå en reduksjon på én bil med to operatører. Overgang til beholdere vil også seinere kunne gi mulighet for å ta i bruk enmannsbetjente biler med sidelaster i utvalgte områder. Endret hentefrekvens med sjeldnere henting av restavfall vil for mange, i første omgang, virke negativt, men erfaringsmessig vil en over tid tilpasse seg ordningen. Henting hver 14. dag er brukt flere steder, også der det er mat- /våtorganisk avfall med i restavfallet. I Ringeriksregionen og i Valdres hentes utsortert matavfall annenhver uke. Et annet tiltak som foreslås i revidert avfallsplan er innføring av kildesortering av drikke- og emballasjekartong. Dette tiltaket er avhengig av innføring av dunk i henteordningen, fordi det er nødvendig med større volum for å kunne få plass til ny kildesortert fraksjon sammen med dagens papirfraksjon. Dette gir en mix-fraksjon som har høyere kostnader til håndtering og sortering enn dagens rene papirfraksjon. Det er beregnet at innføring av kildesortert drikke- og emballasjefraksjon vil endre HR sitt regnskap fra en inntekt til en kostnad som tilsvarer om lag kr 0,35 mill; lik kr. 12 per år per abonnent. Men samtidig har dette vesentlig betydning for å kunne oppnå nok volumreduksjon i restavfallet til at en skal kunne gjennomføre en redusert hentefrekvens. Og det er ifølge Grønt punkt Norge og ellers allment akseptert i avfallsbransjen at kildesortering og materialgjenvinning av drikke- og emballasjekartong er positivt for miljøet og ressurstilgangen på lang sikt. Et tredje tiltak som foreslås og som er viktig for den kommunale renovasjonen i Hallingdal og Krødsherad er at kommunene etablerer et aktivt tilsyn med besitter av næringsavfall. Det er et betydelig problem at næringslivet misbruker de kommunale ordningene enten ved å kaste avfallet i kommunale returpunkt eller «lure» HR ved å påstå at de leverer privat avfall på de lokale avfallsmottakene. Misbruket medfører at kapasiteten ved returpunktene og ved de lokale avfallsmottakene blir brukt opp av næringsavfall, og at HR må håndtere og behandle avfall som næringen skulle betalt for. Det blir da de private abonnentene som må betale for det. I tillegg kastes ofte næringsavfall i konteinere, - noe som gir utfordringer i avfallsforbrenningsanlegget og medfører unødvendige kostnader. Behandling av planforslaget Administrasjonen i HR anbefalte at styret i HR godkjenner forslaget til revidert Avfallsplan for Hallingdal og Krødsherad som fremlagt, og anbefalte videre at Representantskapet godkjenner planen og videre anbefaler eierkommunene å vedta planen. Styret og representantskapet i HR har behandlet og vedtatt planforslaget. Rådmannen i Krødsherad anbefaler at kommunestyret i Krødsherad vedtar forslag til Plan for avfall og slam for Hallingdal og Krødsherad. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommune (som eierkommune) vedtar Hallingdal Renovasjon IKS forslag til Plan for avfall og slam for Hallingdal og Krødsherad. 12

13 Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 109/15 Behandling: Per Kristensen fremmet på vegne av Høyre og Tverrpolitisk bygdeliste, følgende tillegg til rådmannens innstilling: Krødsherad kommune ønsker å gi sin tilslutning til HR IKS sitt tiltak 4.8 i «forslag til plan for avfall og slam for Hallingdal og Krødsherad» - å tilby abonnentene differensiert avgift på renovasjon. Dette løses ved at abonnentene tilbys 2 alternative, en mindre og en større, beholder i tillegg til dagen 140 liters restavfallsdunk (den grå). Rådmannen legger inn dette ved neste justering av betalingsregulativ for renovasjon. Bakgrunn: Det er i dag stor forskjell på hvor mye restavfall hver enkelt husholdning leverer. Mange kaster nærmest ukritisk alt husholdningsavfall i restavfallsdunken. Andre er nøye på kildesortering, mens mange enslige og små husholdninger har normalt sett veldig lite restavfall. Målet må være at alle husholdninger er flinke på kildesortering, slik at resirkulerbart avfall/farlig avfall blir skilt fra restavfall. Differensiert avgift vil være en motivasjon i denne sammenheng. I tillegg vil små husholdninger/flinke kildesorterer, ikke lenger være med på å subsidiere husholdninger med mye restavfall. Ved avstemming oppnådde rådmannens innstilling 3 stemmer, mens Kristensens forslag til tillegg til rådmannens innstilling oppnådde 2 stemmer. Vedtak: Formannskapet innstiller: Krødsherad kommune (som eierkommune) vedtar Hallingdal Renovasjon IKS forslag til Plan for avfall og slam for Hallingdal og Krødsherad. 13

14 79/15 SELSKAPSKONTROLL RETURA VAL-HALL AS Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: M60 &58 Arkivsaksnr.: 15/783 Saksnr.: Utvalg Møtedato 110/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Kopi av vedtak fattet i Ål kommune i deres møtesak 55/15 Saksopplysninger: Håndtering av næringsavfall er den enkelte næringsaktør sitt ansvar. Retura Val-Hall AS er et aksjeselskap etter aksjelovens bestemmelser og er eid av Hallingdal Renovasjon IKS (HR) med 50 % og Valdres Kommunale Renovasjon IKS (VKR) med 50 %. Kommunerevisjon IKS er et egenregiselskap som eies av kommunene i Valdres og Hallingdal. Selskapet utfører kontroll- og tilsyn av eierkommunenes forvaltning og regnskaper på vegne av kommunestyrene og i tett samarbeid med kontrollutvalgene i den enkelte kommune. Kommunerevisjon IKS leverte rapport knyttet til selskapskontroll i Retura Val-Hall AS til kontrollutvalgene i Valdres og Hallingdal. Kontrollutvalget i Krødsherad har ikke hatt saken til behandling. Hovedkonklusjonen i rapporten var at det ikke var nødvendig å etablere selskapet i 2004 og at grunnlaget for å etablere selskapet ikke har vært tilstede, dvs. at: Revisjonen legger til grunn at HR og VKR, som aksjeeiere i Retura Norge AS, ville ha fått tildelt franchiseavtalene (*) på næringsavfallet i regionen. (* Franchise er en driftsmodell basert på et samarbeid mellom to selvstendige parter) Konkurransereglene krever ikke eget selskap for næringsavfall, men egne avdeligsregnskaper for å hindre kryss-subsidiering. Etableringen av selskapet ikke kan begrunnes i behovet for å redusere risiko. Selskapet har ikke gitt påviselige merverdier, sammenlignet med å organisere tjenesten innenfor hhv. HR og/eller VKR. Organisering i eget selskap har vært kostnadsdrivende. Retura Val-Hall AS utfører felles salgstjeneste for avfallsløsninger innen næringsavfall i både Hallingdal og Valdres, og et slikt samarbeid mellom HR og VKR kan kreve budsjett- og resultatansvar for å sikre effektiv måloppnåelse. Dette, sammen med behovet for å sikre franchiseavtalene, kan være argumenter for å videreføre selskapet når det først er opprettet. Revisjonen anbefalte at eierkommunene skulle vurdere hvordan forvaltningen av næringsavfall skal organiseres framover og presenterte alternative løsninger i rapporten. 14

15 Hovedfokus i anbefalingene er økt samordning og bedre ressursutnyttelse sammen med hhv. HR og VKR. Kontrollutvalgene i kommunene i hhv Hallingdal og Valdres har felles møter (4 ganger pr år) der saker av felles interesse behandles. Hvert kontrollutvalg fører egen protokoll fra møtet. Rapporten om Retura Valhall har vært til behandling i disse fellesmøtene. Felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal behandlet selskapskontrollen i møte , med følgende vedtak: Kontrollutvalget viser til revisjonsrapport av 12. juni 2014, vedr. Retura Val-Hall AS. Kontrollutvalget oversender rapporten til daglig leder i Hallingdal Renovasjon (HR), Valdres kommunale renovasjon (VKR) og Retura Val-Hall (RVH) med anmodning om i fellesskap å utrede hvordan behandling av næringsavfall bør organiseres i fremtiden til det beste for innbyggere og næringsdrivende i Valdres og Hallingdal, hensyntatt: - De konklusjoner og anbefalinger som fremgår av rapporten - Fokus på kostnadseffektivitet i renovasjonsselskapene - Videreføring av dagens selskap eller alternative organisasjonsformer, jfr. rapportens alternativer Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering om vurderinger og konklusjoner innen 1. februar 2015 fra Hallingdal Renovasjon IKS. Kontrollutvalget ber revisjonen oversende rapporten med et informasjonsbrev til ordførerne hvor hovedmomentene i rapporten oppsummeres, jfr. presentasjon i møtet, og at rapporten er sendt dirkete til HR og VKR for videre oppfølging. Felles kontrollutvalgsmøte i Valdres behandlet selskapskontrollen i møte , med likelydende vedtak med unntak av nest siste avsnitt som lyder slik: Kontrollutvalget ber om en skriftlig orientering om vurderinger og konklusjoner innen 1. februar 2015 fra Valdres kommunale renovasjon IKS. Selskapene har bedt om å få utsette tilbakemeldingsfristen til mai Morselskapene HR og VKR har hatt prosesser i styrende organer for å vurdere organiseringen av Retura Val-Hall AS, jf. møtebøker fra representantskapene. Representantskapet i HR fattet i møte følgende vedtak: «Representantskapet tar Kommunerevisjon IKS sin selskapskontrollrapport om Retura Val- Hall AS til orientering. Representantskapet i HR viderefører drift av Retura Val-Hall AS etter alternativ B, dvs. drives videre som i dag, med: - Ytterligere fokus på kjernevirksomheten som er salg. - Ytterligere fokus på utarbeidelse av avfallsplaner og konkrete avfallsløsninger for de forskjellige kundegruppene. - Ytterligere fokus på utarbeidelse av markedsplaner. 15

16 - Mindre fokus på støttefunksjoner som IT, fakturering, lønn og personal. Disse funksjonene kan med fordel kjøpes av morselskapene eller andre. - Effektivisering av rutinene i RVH spesielt overfor morselskapene.» Representantskapet ønsker at Styret jobber videre med alternativ A, dvs. tilbakeføre virksomheten til morselskapene, og kommer med ny sak til Representantskapet når ny IKS-lov er vedtatt. Representantskapet i VKR fattet i møtet følgende vedtak: «Representantskapet i VKR ønsker å videreføre alternativ B, dvs. drives videre som i dag, med: - Ytterligere fokus på kjernevirksomheten som er salg. - Ytterligere fokus på utarbeidelse av avfallsplaner og konkrete avfallsløsninger for de forskjellige kundegruppene. - Ytterligere fokus på utarbeidelse av markedsplaner. - Mindre fokus på støttefunksjoner som IT, fakturering, lønn og personal. Disse funksjonene kan med fordel kjøpes av morselskapene eller andre. - Effektivisering av rutinene i RVH spesielt overfor morselskapene.» Styret skal komme tilbake til alternativ C, dvs. fusjonere HR, VKR og RVH, og D, dvs. etablere et felles morselskap for HR og VKR, når den nye IKS-loven er vedtatt og kommunestrukturen er mer avklart. På lang sikt er dette aktuelle alternativer, men ikke på kort sikt. Oppsummert er det representantskapenes konklusjon at Retura Val-Hall AS skal videreføre dagens organisering, men øke fokus på kostnadssiden og kjernevirksomheten iht. anbefalinger i rapporten fra Kommunerevisjon IKS. Styrene skal på sikt vurdere organiseringen, iht. til øvrige alternativer som er skissert i rapporten. De ønsker å vente på vedtak av ny IKS-lov og avklaring på kommunestrukturen før evalueringen gjennomføres. Det er vanskelig å se hvilke elementer i ny IKS-lov, eller endringer i kommunestrukturen som har betydning for organiseringen av selskapet. Selskapene har nå gitt tilbakemelding til kontrollutvalgene på revisjonens rapport, vanlig praksis er da at rapporten oversendes til kommunestyrene som egen sak. Kontrollutvalgene i Hallingdal og Valdres fattet følgende vedtak i fellesmøtet , som også er kontrollutvalgenes innstilling til kommunestyrene: Kontrollutvalget oversender revisjonsrapporten, representantskapsvedtakene i HR og VKR og med tilhørende kontrollutvalgssaker til kommunestyret for behandling, med følgende forslag til vedtak: - Kommunestyret ber rådmannen påse at kommunens næringsavfallsselskap(er) er hensiktsmessig organisert, jf. siste avsnitt i representantskapet i HR sin sak 1/2015 «Behandling av kommunerevisjonens rapport om Retura Val-Hall AS» om at organiseringen skal vurderes. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding fra rådmannen innen utgangen av 2015 om prosessen. 16

17 Vedtaket var enstemmig. Rådmannens vurdering/kommentar Håndtering av næringsavfall er den enkelte næringsaktør sitt ansvar. Retura Val-Hall AS er et aksjeselskap etter aksjelovens bestemmelser og er eid av Hallingdal Renovasjon IKS med 50 % og Valdres Kommunale Renovasjon IKS med 50 %. Da rådmannen ikke har instruksmyndighet over selskapet direkte eller indirekte, anbefaler rådmannen at kontrollutvalget sin innstilling blir endret til: Kommunestyret ber Hallingdal Renovasjon IKS sørge for at kommunen sitt næringsavfallsselskap(er) er hensiktsmessig organisert, jf. siste avsnitt i representantskapet i HR si sak 1/2015 «Behandling av kommunerevisjonens rapport om Retura Val-Hall AS» om at organiseringen skal vurderes. Krødsherad kommune ber om tilbakemelding fra Hallingdal Renovasjon IKS innen utgangen av 2015 om prosessen. Det innstilles likelydende vedtak fra alle rådmennene i eierkommunene i HR. Da saken ikke har vært til behandling i kontrollutvalget i Krødsherad, anbefaler rådmannen at vedtaket tilpasses dette. Se forøvring vedlagte kopi av vedtak i Ål kommune, fattet i sak nr 55/15. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Kommunestyret i Krødsherad ber Hallingdal Renovasjon IKS sørge for at kommunen sitt næringsavfallsselskap(er) er hensiktsmessig organisert, jf. siste avsnitt i representantskapet i HR sin sak 1/2015 «Behandling av kommunerevisjonens rapport om Retura Val-Hall AS» om at organiseringen skal vurderes. Krødsherad kommune ber om tilbakemelding fra Hallingdal Renovasjon IKS innen utgangen av 2015 om prosessen. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 110/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet innstiller: Kommunestyret i Krødsherad ber Hallingdal Renovasjon IKS sørge for at kommunen sitt næringsavfallsselskap(er) er hensiktsmessig organisert, jf. siste avsnitt i representantskapet i HR sin sak 1/2015 «Behandling av kommunerevisjonens rapport om Retura Val-Hall AS» om at organiseringen skal vurderes. Krødsherad kommune ber om tilbakemelding fra Hallingdal Renovasjon IKS innen utgangen av 2015 om prosessen. 17

18 80/15 FEIE- OG FYRVERKERIGEBYR 2016 Saksbehandler: Inger Merete Bjerkerud Arkiv: 231 M77 Arkivsaksnr.: 15/817 Saksnr.: Utvalg Møtedato 111/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: 1) Forslag priser feietjenester år 2016 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner 2) Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri 2016 Saksopplysninger: Fra og med er Krødsherad kommune medeier i Drammensregionens Brannvesen IKS (DRBV). Feiing, tilsyn med fyringsanlegg og tilsyn med utsalgssteder og behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri utføres fra dette tidspunkt av DRBV. Forslag til gebyrsatser utarbeides av administrasjonen i DRBV og framlegges for styret i DRBV til behandling. Styret vedtok i sitt møte å sende sakene til eierkommunene med anbefaling om å justere gebyrene ihht styrets vedtak. Kommune- eller bystyrene i eierkommunene skal vedta gebyrsatsene. Styret behandlet dette i styresak 31/2015, den og anbefaler at fyrverkerigebyrene reguleres med et gjennomsnitt på 2,8 % fra Styret anbefaler videre at gebyrene for feietjenester reguleres med et gjennomsnitt på 2,8 % fra Representantskapet behandlet saken i sitt møte og vedtok å justere kommunal deflator fra 2,8 % til 2,7%, og at satsene for gebyrer og priser justeres i gjennomsnitt med kommunal deflator, dog ikke høyere enn gjennomsnittsvekst på 2,7% fra Utviklingen av gebyrnivået er i tråd med generell prisutvikling og rådmannen anbefaler at nye satser vedtas, i tråd med vedtak i DRBVs representantskap. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Gebyr for feietjenester vedtas ihht Forslag priser feietjenester år 2016 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Gebyr for fyrverkeri vedtas ihht Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri Gebyrsatsene gjøres gjeldende fra

19 Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 111/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet innstiller: Gebyr for feietjenester vedtas ihht Forslag priser feietjenester år 2016 for feiing og tilsyn med fyringsanlegg i Drammen, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Sande, Sigdal, Svelvik og Øvre Eiker kommuner. Gebyr for fyrverkeri vedtas ihht Gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri Gebyrsatsene gjøres gjeldende fra

20 81/15 SKJENKELØYVE , ALPINSTUA- KIL ALPINGRUPPE - ENDRING AV SKJENKETID Saksbehandler: Anne Kristin Jokerud Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/549 Saksnr.: Utvalg Møtedato 103/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: KIL Alpingruppa fikk i sak nr. 102/12 godkjent skjenkebevilling ved Alpinstua som følger: Skjenking av øl og vin fra egne lokaler samt uteterasse i tidsrommet Alpinstua v/cuello AS skal nå drive Alpinstua, og det søkes om godkjenning av ny skjenkestyrer og stedfortreder. I tillegg søkes det om utvidelse av skjenketiden til kl Det søkes om gokjenning av Charlotte Stoltenberg som skjenkestyrer og Ole Stoltenberg som stedfortreder. Begge har godkjent kunnskapsprøve. I og med at det er formannskapet som har godkjennelsesmyndighet i forbindelse med endringer/skifte av styrer og/eller stedfortreder, og det er kommunestyret som har myndighet i forhold til skjenketid, velges det å dele denne søknaden i to saker: 1. Søknad om godkjenning av ny styrer og stedfortreder 2. Søknad om utvidet skjenketid. Bakgrunnen for denne delingen er at Alpinstua da har skjenkemulighet allerede fra slutten av oktober dog etter «gamle» skjenketider. Denne saken omhandler søknaden om utvidet skjenketid. Lensmannen har skrevet følgende vedr. utvidelsen av skjenketiden: Lensmannen finner intet vesentlig å anføre av politimessig art hva angår utvidelse av skjenketid. 20

21 Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Krødsherad kommune godkjenner utvidet skjenketid til kl ved Alpinstua. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 103/15 Behandling: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. Vedtak: Formannskapet innstiller: Krødsherad kommune godkjenner utvidet skjenketid til kl ved Alpinstua. 21

22 82/15 SKJENKEBEVILLING HEISHUSET/LAVO Saksbehandler: Anne Kristin Jokerud Arkiv: U63 &18 Arkivsaksnr.: 12/606 Saksnr.: Utvalg Møtedato 99/15 FORMANNSKAPET /15 KOMMUNESTYRET Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Cuello AS v/ole Stoltenberg har i brev av 12. oktober d.å. skrevet følgende: Vi vil med dette søke om generell utvidet skjenkebevilling til kl for alle alkoholtyper på Heishuset Restaurant & Pub. Dette er begrunnet i konkurransehensyn, da de fleste andre serveringssteder i Krødsherad så som Sole Hotell, Villa Fridheim, Noreheim og Bøseter har utvidet skjenking til kl Det virker da veldig urettferdig at vi må avslutte skjenking kl Det er tenkt at den utvidede skjenketiden skal benyttes ved selskap. Når et selskap tar lang tid og man sitter ved bordet til over kl betyr det ganske mye med en time utvidet skjenking både for oss som bedrift og kundene. Skjenkebevillingen ble gitt i k-sak nr. 46/15 i møte 17. juni 2015 hvor det ble gjort følgende enstemmig vedtak: Cuello AS gis følgende skjenkebevilling ved Heishuset og Lavoen fram til 30. juni 2016: For Heishuset som følger: Skjenking av øl og vin i Heishuset restaurant og pub i tidsrommet kl Skjenking av brennevin i Helsehuset restaurant og pub i tidsrommet kl Skjenking av øl og vin på Heishusets uteterrasse i tidsrommet kl Skjenking av brennevin på Heishusets uteterrasse i tidsrommet kl For Lavoen som følger: Skjenking av øl og vin i Lavoen inne i tidsrommet kl Skjenking av brennevin i Lavoen inne i tidsrommet kl Skjenking av øl og vin i Lavoens uteareal i tidsrommet kl Skjenking av brennevin i Lavoens uteareal i tidsrommet kl

23 Daværende søknad gikk også på skjenketid fram til kl Lensmannens hadde i sin uttalelse den gang skrevet følgende vedr. skjenkestopp: Som tidligere anbefaler lensmannskontoret (generell) skjenkestopp satt til kl I og med at det ikke er lengre siden Lensmannen ga sin uttalelse, har vi ikke bedt om hans uttalelse i denne saken. Kommunestyret vedtok som det fremgår av ovenstående vedtak at skjenkestopp skulle være kl i Heishuset restaurant og pub. Kommunedelplan for ruspolitikk vedtatt i k-sak 46/12 sier bl.a. følgende: Generelt vil skjenkesteder kunne søke om tillatelse til å skjenke alle alkoholtyper fram til kl , dog kan bedrifter unntaksvis søke om generell skjenking av alle alkoholtyper fra til kl Det skrives i søknaden at det er tenkt at den utvidede skjenketiden skal benyttes ved selskap. Dersom kommunestyret velger å utvide skjenketiden til kl , kan man om ønskelig begrense utvidelsen til å gjelde bare i sluttede selskaper. Rådmannen legger saken fram uten innstilling. Innstilling: I henhold til ovenstående vil rådmannen be formannskapet gi slik innstilling til kommunestyret: Rådmannen legger saken fram uten innstilling. Behandling/vedtak i FORMANNSKAPET den sak 99/15 Behandling: Per Kristensen fremmet følgende forslag på vegne av Høyre og Tverrpolitisk bygdeliste: Skjenking av øl og vin i Heishuset restaurant og pub i tidsrommet kl. 11: Skjenking av brennevin i Heishuset restaurant og pub i tidsrommet kl. 13:00 03:00 Skjenking av øl og vi på Heishusets uteterrasse i tidsrommet kl. 11: Skjenking av brennevin på Heishusets uteterrasse i tidsrommet kl Forslaget fra Høyre og Tverrpolitisk bygdeliste enstemmig vedtatt. 23

24 Vedtak: Formannskapet innstiller: Krødsherad kommune godkjenner følgende skjenketider i Heishuset restaurant og pub: Skjenking av øl og vin i Heishuset restaurant og pub i tidsrommet kl. 11: Skjenking av brennevin i Heishuset restaurant og pub i tidsrommet kl. 13:00 03:00 Skjenking av øl og vi på Heishusets uteterrasse i tidsrommet kl. 11: Skjenking av brennevin på Heishusets uteterrasse i tidsrommet kl

25 83/15 EVENTUELT Saksbehandler: Merete Holen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/975 Saksnr.: Utvalg Møtedato 83/15 KOMMUNESTYRET Under denne sakstittelen har representantene anledning til å ta opp saker som ikke står på sakslista. Det er ønskelig at ordfører orienteres på forhånd om tematikk, slik at det er mulighet til å innhente opplysninger. 25

MØTEINNKALLING 108/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 29.10.2015... 2 109/15 PLAN FOR AVFALL OG SLAM 2015-2019 FOR HALLINGDAL OG KRØDSHERAD...

MØTEINNKALLING 108/15 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA 29.10.2015... 2 109/15 PLAN FOR AVFALL OG SLAM 2015-2019 FOR HALLINGDAL OG KRØDSHERAD... KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 - Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 11:30. Til stede på møtet

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 11:30. Til stede på møtet KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2015 Tid: 09:00 11:30 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall/møtt for Leder Gustav Kalager Medlem Fred Løvli

Detaljer

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal

Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Hemsedal kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalgene i Hallingdal Møtedato: 26. juni 2014 Fellesmøte 1/2014 Møtetid: Kl. 09.00 12.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker:

Detaljer

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X

Kontrollutvalget i Hol kommune MØTEPROTOKOLL. Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for: Leder Øyvind Strand X Møtedato: Tirsdag 16. juni 2015 Fellesmøte 2/2015 Møtetid: Kl. 09.00 13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 10-14/2015 Innkalling til: Funksjon: Navn: Forfall: Møtt for:

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Nestleder Linda Aaskjær Medlem Per Kristensen Medlem Solveig Sæta Varamedlem Linn Eken Tveiten Fred Løvli KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09:00 10:45 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Gustav Kalager Nestleder Linda

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Etnedal kommune Til Kontrollutvalget i Etnedal Møte: 03-2015 Sak: 05-09/2015 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I ETNEDAL - Felles kontrollutvalgsmøte for Valdres Møtested: Kommunestyresalen i rådhuset på Fagernes Møtedato: Tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende møte

MØTEINNKALLING Konstituerende møte MØTEINNKALLING Konstituerende møte Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.10.2011 Tid: 20.00 Gruppemøter? Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 29.10.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2016 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste MØTEINNKALLING Offentlig

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.

MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18. MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 05.05.2011 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE

BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - NY SELKAPSAVTALE Arkivsaksnr.: 13/756 Arkiv: 216 Saksnr.: Utvalg Møtedato 144/13 Formannskapet 31.10.2013 115/13 Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: Ringerike kommune

Detaljer

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget

Gol kommune Møteprotokoll fellesmøte Kontrollutvalget Møtedato: 18.10.2013 (fellesmøte nr. 2/2013 for kontrollutvalgene i Hallingdal) Møtetid: 09.00-13.00 Møtested: Kommunestyresalen, kommunehuset på Gol Behandlede saker: 08-09/2013 Innkallet: Funksjon: Navn:

Detaljer

Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sandefjord kommune (0710) Gyldig fra

Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Sandefjord kommune (0710) Gyldig fra Reglement for råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Sandefjord kommune (0710) Gyldig fra 19.10.2016 Vedtatt av Sandefjord kommunestyre 13.12.2016, sak 28/2016. 10.01.17 Side 1 Innhold 1. Generelt...

Detaljer

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2005 Tid: kl. 09.00 OFFENTLIG SAKLISTE TILLEGGSLISTE KOMMUNESTYRET Saksnr. Tittel 84/05 85/05 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS.

SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. SELSKAPSAVTALE FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS. Romsdalshalvøya Interkommunale Renovasjonsselskap IKS er et selskap i henhold til Lov om Interkommunale Selskap (IKS-loven) 29.01.

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: 037 Arkivsaksnr.: 08/435-6 Dato: * EIERSTRATEGI, RENOVASJONSSELSKAPET FOR DRAMMENSREGIONEN IKS INNSTILLING TIL: Formannskapet og Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 15/ Dato: VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN

Saksbehandler: Steinar Valset Arkivsaksnr.: 15/ Dato: VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/1153-17 Dato: 28.08.15 VALG AV STYRER, RÅD OG UTVALG FOR PERIODEN 2015-2019 â INNSTILLING TIL: Bystyret s innstilling:

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen :00-11:00 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2. Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Skeikampen 12.02.2016 09:00-11:00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 1/16 Sak 2/16 REFERAT, ORIENTERINGER OG DRØFTINGER - ELDRERÅDET 12.2.2016 OPPRETTELSE

Detaljer

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77

Etter møtet, ca. kl. 1130, blir det et treff med kontrollutvalget fra forrige periode på Næringshagen. Kontrollsekretær (sign) Tel: 74 11 14 77 NAMSOS KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2008 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, Møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:30 11:20 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.05.2015 Tid: 09:30 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Medlem Solveig Sæta

Detaljer

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN

SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE 37/11 11/752 VALG AV FORMANNSKAPET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 06.10.2011 Tid: kl. 19.00 SAKSPAPIRER KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 36/11 11/747 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 219 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS

Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 219 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 219 Arkivsaksnr.: 13/6471-1 Dato: 25.04.2013 REVIDERT SELSKAPSAVTALE FOR BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 11.11.2015 kl. 14:00

FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 11.11.2015 kl. 14:00 MØTEINNKALLING Utvalg: Valgnemnda Møtested: kommunehuset, Lampeland Møtedato: 11.11.2015 kl. 14:00 Den som er valgt som medlem av et folkevalgt organ plikter å delta i organets møter med mindre det foreligger

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Formannskapet Torsdag 20.01.2011 Kl 18:00 på Glitra Bespisning kl 16:30 på Haugestad. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise. Gruppemøter

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN

SAKSLISTE FOR KOMMUNESTYRET DEN /11 KOMMUNESTYREVALGET GODKJENNING AV VALGET 72/11 VALG AV VARAORDFØRER FOR PERIODEN MØTEINNKALLING innkalles til møte 17.10.2011 kl. 18.00 Sted: Kommunestyresalen SAKSLISTE FOR DEN 17.10.2011 Saksnummer Innhold 69/11 KOMMUNESTYREVALGET 2011 - GODKJENNING AV VALGET 70/11 VALG AV FORMANNSKAP

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2

Saksframlegg. Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Saksframlegg Ark.: 033 Lnr.: 6534/15 Arkivsaksnr.: 15/1420-2 Saksbehandler: Randi Solberg Kristiansen OPPRETTELSE AV FELLES RÅD FOR ELDRE OG MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE FOR PERIODEN 2015 2019.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 28.10.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail, eventuelt telefon 77 77 55 03/90 56 87 47.

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste

Møteinnkalling for Kommunestyret. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 13.10.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møteinnkalling for Kommunestyret Forfall meldes til telefon 69681600. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2014/5388-20577/2014 Arkiv: M80 Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Detaljer

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall

Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag til ny forskrift for husholdningsavfall Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2015/2209-1 Saksbehandler: Knut Skreddernes Saksframlegg Utkast til ny selskapsavtale mellom Midtre-Namdal Avfallsselskap IKS og kommunen, og forslag

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.11.2008 66719/2008 2002/3870 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/183 Bystyret 11.12.2008 Plan for selskapskontroll 2007-2011 Saksopplysninger

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS

SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS SELSKAPSAVTALE FOR HELGELAND REGIONRÅD IKS KAP. 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1 1. Selskapets navn er Helgeland Regionråd IKS (HR IKS). Selskapet viderefører den økonomiske og administrative virksomheten

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget SAKSLISTE MØTEINNKALLING Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 21.03.2017 Tid 17:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 3/17 17/159 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Eldres Råd Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd HITRA KOMMUNE Fillan den: 27.10.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Eldres Råd 2011-2015 Innkalling til møte i Eldres Råd 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen - 03.11.2011

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Torsdag 12. desember 2013 Tid: Kl. 12.00 14.40 Møtested: Grimstad Rådhus, formannskapssalen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven.

HOVEDUTSKRIFT : Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv Berven. Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 60-67 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 13:00 17:00 13.00 13.30: Orientering fra kvinnenettverket Fentun v/liv

Detaljer

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS

Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS Vedlegg 1. Selskapsavtale for Renovasjon i Grenland (RiG) IKS 1. Selskapet Renovasjon i Grenland IKS (RiG) er et interkommunalt selskap dannet av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien, med hjemmel

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0001/07 KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG GODKJENNING AV VALGET 0002/07 VALG AV FORMANNSKAP FOR PERIODEN MØTEINNKALLING Utvalg: Nytt kommunestyre Møtested: Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 24.10.2007 Tid: 19:00 Kl. 18.00 er det felles middag for sittende og nytt kommunestyre i kantina. Eventuelt

Detaljer

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet

Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet Selskapsavtale Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Til behandling i Representantskapet 10.11.2014 Selskapsavtale for RfD Side 1 1.0 Selskapets firma Renovasjonsselskapet for Drammensregionen

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS

SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 110 IKS SELSKAPSAVTALE FOR VESTVIKEN 1 Navn Selskapets navn er. Følgende 29 eiere er deltakere i selskapet: Drammen, Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hof, Hol, Hole, Hurum, Jevnaker, Kongsberg, Krødsherad, Lardal,

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: 20.45-21.00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2013 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2014, sak /14 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30

Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL. KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Krødsherad kommune VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 21.05.2015 Tid: 19:00 20:30 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget

Årsrapport. til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014. KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget KRØDSHERAD KOMMUNE Kontrollutvalget Årsrapport til Krødsherad kommunestyre om kontrollutvalgets virksomhet 2014 Behandlet av Krødsherad kommunestyre 2015, sak /15 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Kontrollutvalgets

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 17.03.2016 Tid: 19:00 21:20 Til stede på møtet Funksjon Ordfører Varaordfører Vara Vara Navn Gustav Kalager Linda Aaskjær

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5320-1 Dato: DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.10.2016 78738/2016 2015/7122 033 Saksnummer Utvalg Møtedato Bystyret 27.10.2016 Oversendt fra kontrollutvalget: Plan for selskapskontroll

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:23 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Offentlig versjon Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 26.03.2015 Tid: 19:00 21:23 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.02.2016 Tid: 09:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører

Detaljer

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 IVELAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalgets medlemmer:

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/31

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/31 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/31 HARMONISERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG. SIGDAL - DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Rådmannens forslag til

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: 09:00-11:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes Nestleder Per Kristensen

Detaljer

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018

STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 STRATEGI FOR HALLINGDAL RENOVASJON IKS 2014-2018 HR SINE STRATEGISKE MÅL Fra 2014 har HR valgt seg ut flere hovedmål som skal lede selskapet i en utvikling som bedrer og utvider kildesortering og gjenvinning

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg Møtedato: 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Hamningberg : 21.06.2012 Tid: Avreise fra Båtsfjord kl. 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Thea Bøsch Mikkelsen ( kunne ikke møtte) Roger Markussen Trine Mo Sandnes ( Sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Thea Bøsch Mikkelsen ( kunne ikke møtte) Roger Markussen Trine Mo Sandnes ( Sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Møtested: Gratangen Rådhus - Studierommet Møtedato: 05.09.2016 Tid: 13:00-14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Liv

Detaljer

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008

Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE Vår dato: Postboks 54, 8138 Inndyr 23.09.2008 SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE Saksbehandler: Lars Hansen Saksgang Kontrollutvalget i Fauske 22.09.2008 22/08 22/08

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 27.02.2012 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 09:00 11:00. Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.03.2016 Tid: 09:00 11:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem Gustav Kalager

Detaljer

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: *

Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rønnaug Aaberg Andresen Arkiv: 031 Arkivsaksnr.: 02/05716-011 Dato: * KOMMUNEOPPNEVNTE STYRER, RÅD OG UTVALG INNSTILLING TIL: Bystyret Administrasjonens innstilling: Fast utvalg

Detaljer

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m.

OBS! Merk tiden! Etter behandling av siste sak ønskes en drøfting om arbeidsformer, møtetider, folkevalgopplæring m.m. Møteinnkalling Konstituerende møte Utvalg: Kommunestyret Møtested: Grue rådhus, kommunestyresalen Mandag 24.10.2011 Tidspunkt: Kl. 17.00 OBS! Merk tiden! Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20

VEDTAKSPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon KRØDSHERAD KOMMUNE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 11:00 11:20 KRØDSHERAD KOMMUNE VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.01.2015 Tid: 11:00 11:20 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Leder Olav Skinnes

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /17. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/00082-2 Saksbehandler May Britt Vasby Forskrift for avfallsbehandling i Hol kommune Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 12.01.2017 16/17 Utvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøte

MØTEINNKALLING. Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøte Krødsherad kommune MØTEINNKALLING Utvalg: VALGSTYRE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2015 Tid: Umiddelbart etter formannskapsmøte Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Vestre Slidre kommune Møte: 04/2016 Til Sak: 08-10 /2016 MØTEBOK KONTROLLUTVALGET I VESTRE SLIDRE Møtested: Kommunehuset Vestre Slidre, møterom i 3 etg. Møtedato: Mandag 28.06.2016 Møtetidspunkt: Kl. 09.00-13.00 Følgende deltok:

Detaljer

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID

KOLIBRI RESTAURANT AS - KLAGE PÅ AVSLAG VEDR. SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 24.07.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune

Vedtatt i kommunestyret , sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Tydal kommune Vedtatt i kommunestyret 1.12.2016, sak 110/16 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Tydal kommune 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres kontroll

Detaljer

Innhold. Saker til behandling:

Innhold. Saker til behandling: INNKALLING TIL STYREMØTE Det innkalles herved til styremøte i Fosen Renovasjon IKS: Dato: Fredag 15.12.2017 Tid: Kl 09.30 Sted: Fosen Renovasjon, Rissa Saker til behandling: Innhold SAK 39/17 GODKJENING

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 02.12.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Torsdag 26. september 2013, kl. 09.00 Sted Nannestad kommunehus, kommunestyresalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Tjenesteutvalget Møtested Glitra Dato: 25.08.2010 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Arne Jørstad Leder H Reidar Lauritsen Medlem

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: 216 Arkivsaksnr.: 02/08686-005 Dato: 22.08 2003 BUSKERUD KOMMUNEREVISJON IKS - UTVIDET EIERSKAP INNSTILLING TIL: Formannskapet driftsstyret for plan- og

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1

Saksframlegg. Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksframlegg Ark.: 231 Lnr.: 8731/15 Arkivsaksnr.: 15/1899-1 Saksbehandler: Gunhild Sæther Kveine REGULERING AV RENOVASJONSGEBYR 2016 Vedlegg: Beregningsgrunnlag for renovasjon 2012-2016 Andre saksdokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl.

MØTEINNKALLING. Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/ Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: Kl. FUSA KOMMUNE MØTEINNKALLING Arkivsak: 11/1241 Løpenummer: 11/6824-1 Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 20.10.2011 Tid: Kl. 18:00 Forfall eller inhabilitet: Grunngjeve forfall til møtet,

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tor Magnussen, Magne Medgard, Lars Brattestad Møtetid: Tirsdag 13. september 2016, kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes Behandling: Sak 11 + 15-18/2016 Kl. 09.00

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE

KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKLISTE Medlemmer: Tor Oscar Magnussen, Magne Medgard, Lars Helge Brattested Møtetid: Tirsdag 7. juni kl. 09.00-12.00 Møtested: Møterom på «teknisk» i kommunehuset på Nes Behandling: Sak 09-12/2016 Kl. 09.00 09.30

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: E-post Møtedato: 15.05.2017-19.05.2017 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 13.12.2011 kl. 18.00 Sted: Modumheimen kafeteriaen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR

Detaljer

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS

Skriftlig spørsmål til ordføreren fra Marte R. Ulltveit-Moe, MDG, om Styrerepresentanter i Avfall Sør AS ORDFØRER Marte Rostvåg Ulltveit-Moe Solbergveien 3 4615 KRISTIANSAND S Vår ref.: 201701735-1 (Bes oppgitt ved henvendelse) Deres ref.: Dato: Kristiansand, 17.02.2017 Skriftlig spørsmål til ordføreren fra

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgnemnda

MØTEINNKALLING Valgnemnda Klæbu kommune MØTEINNKALLING Valgnemnda Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 202017 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf.

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Krødsherad kommune. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30

VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Krødsherad kommune. Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: Tid: 19:00 21:30 VEDTAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 23.02.2017 Tid: 19:00 21:30 Til stede på møtet Forfall/Møtt for Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedlem Varamedlem Varamedlem

Detaljer

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS

SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS SELSKAPSAVTALE OG VEDTEKT FOR ROMSDALSHALVØYA INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS Vedtatt i medhold av lov om interkommunale selskaper av 29.01.1999 (erstatter vedtekt for Romsdalshalvøya Interkommunale

Detaljer

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 14.11.2012 12/662 413 5.4 PROTOKOLL FAUSKE KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 14. november 2012 kl. 10.00 14.15 Møtested: Møterom 1.

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF Sak 18/09 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 18/09 Sakstittel: REVIDERT REGLEMENT FOR ELDRERÅDET I SØRUM KOMMUNE Arkivsaknr: 09/4275 Saksbehandler: RKO/INFO/OHE Odd Hellum K-kode: 033

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND

MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND Aurskog-Høland kommune TID: 26.10.2015 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR VALGNEMND Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret

MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret MØTEINNKALLING Konstituerende kommunestyret Møte nr. 7/2015 I henhold til Kommunelovens 17 inkalles medlemmene i det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte torsdag 29.10.2015 kl.: 18:00 på rådhuset

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00 12:00

VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Krødsherad kommune. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 10:00 12:00 VEDTAKSPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2017 Tid: 10:00 12:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall /Møtt for Ordfører Gustav Kalager Varaordfører Linda Aaskjær Medlem

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Møteinnkalling Utvalg: styre Møtested: Kommunestyresalen, Levanger Rådhus Dato: 10.10.2007 Tid: 17:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil i noen

Detaljer