FORSIKRINGSVILKÅR FOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSIKRINGSVILKÅR FOR"

Transkript

1 FORSIKRINGSVILKÅR FOR

2 FORSIKRING FOR ELBIL VILKÅR NR vilkår av Hvem forsikringen gjelder til fordel for Forsikringen gjelder til fordel for forsikringstakeren, og eventuell medforsikret eier/medeier som er nevnt i forsikringsbeviset. Når ansvarsdekningen er tegnet, gjelder den også til fordel for enhver rettmessig bruker/fører av motorvognen Forsikringen faller bort hvis motorvognen skifter eier. Selskapet dekker likevel forsikringstilfeller som inntrer innen 14 dager etter eierskiftet, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring. 2. Hvor forsikringen gjelder Forsikringen gjelder i Norden Forsikringen gjelder i Europa. Se vilkår Rettshjelpdekningen gjelder i Norden Internasjonalt forsikringskort (`Grønt Kort') må løses for at myndighetene i følgende land vil tillate grensepassering uten særskilt ansvarsdekning: Albania, Andorra, Bulgaria, Estland, Kroatia, Kypros, Makedonia, Malta, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tyrkia og Ukraina Uavhengig av foranstående kan det forekomme at enkelte nye stater i Europa ikke aksepterer Grønt Kort eller deltar i internasjonalt forsikringssamarbeid. Noen av disse statene forlanger særskilt ansvarsforsikring i landet - Grenseforsikring. Når slik grenseforsikring er tegnet, gjelder selskapets ansvarsforsikring bare for skade som rammer fører og reisende med motorvognen. 3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset Videre omfatter forsikringen rettshjelpdekning. Under denne dekningen svarer selskapet for utgifter til juridisk bistand, og til retten når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier eller fører av den forsikrede motorvogn. Selges motorvognen og forsikringen faller bort, dekkes også tvist hvor sikrede er part i egenskap av selger. Faller forsikringen bort på grunn av totalskade, omfatter rettshjelpdekningen også tvist i forbindelse med denne skade Selskapet dekker ikke utgifter ved tvist som har sammenheng med eierens eller førerens yrke eller erverv, og heller ikke ved tvist som alene hører innunder namsmyndighetene Forøvrig gjelder vilkår nr , Rettshjelpdekning. 4. Alminnelige ansvarsbegrensende forutsetninger for forsikringen Ansvarsbegrensning når fører er påvirket. Selskapet er uten ansvar for forsikringstilfelle som sikrede har voldt mens han eller hun kjørte motorvognen under selvforskyldt påvirkning av alkohol, eller annet berusende eller bedøvende middel (jf. vegtrafikkloven paragraf 22 første ledd). Det samme gjelder for forsikringstilfelle som er voldt av en annen mens denne kjørte motorvognen i slik tilstand, dersom sikrede har medvirket til motorvognens bruk enda han eller hun visste, eller måtte forstå at føreren var påvirket, se FAL paragraf Ansvarsbegrensning når forhold som har betydning for premien blir endret Premien for forsikringen er basert på at de sikkerhetsforanstaltninger som det er gitt rabatt for holdes vedlike. Videre er premien basert på: a) om motorvognen benyttes til ervervsmessig utleie, b) om motorvognen benyttes til drosje, c) motorvognens årlige kjørelengde. Det er oppgitt i forsikringsbeviset hvilke forutsetninger som er gjort gjeldende for forsikringen Selskapets ansvar settes forholdsmessig ned dersom det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at forutsetningene for premieberegningen ikke er overholdt og sikrede ikke har tatt rimelige skritt for å varsle selskapet om endringene Ved overskredet kjørelengde foretas reduksjon i erstatningen uansett om overskridelsen for samme motorvogn har funnet sted i inneværende forsikringsår eller tidligere. Erstatningen reduseres til det prosentvise som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle vært betalt. Se FAL paragraf 4-7. Dette gjelder likevel ikke ved brann-, tyveri-, glassrute- og redningsskader når slike dekninger omfattes av forsikringen Ansvarsbegrensning ved overtredelse av sikkerhetsforskrifter For forsikringen gjelder følgende sikkerhetsforskrifter: a) Fører av motorvognen skal ha gyldig førerkort for den aktuelle type motorvogn. (Selskapet erstatter skade oppstått ved lovlig øvelseskjøring.) b) Motorvognens dører og bagasjerom skal være låst når føreren forlater vognen. Det skal påsees at motorvognens nøkler oppbevares på en slik måte at de ikke blir tilgjengelige for uvedkommende. c) Bilalarm godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnemnd, eller godkjent fabrikkmontert alarm 2

3 skal være montert på spesielt tyveriutsatte biltyper og dette skal være avtalt ved inngåelse av forsikringsavtalen. d) Ekstra dekk og felger skal oppbevares på avlåst sted for å hindre tyveri som omfattes av kasko- eller delkasko dekning, vilkår nr eller nr Oppbevares dekk og felger i fellesgarasje skal disse være låst og boltet til fast vegg. e) Gods som er med motorvognen skal være forsvarlig sikret slik at det ikke kan volde skade. f) Motorvognen skal til en hver tid være forsvarlig og nødvendig vedlikeholdt og den må ikke utsettes for unormal belastning. g) Motorvognen skal ikke benyttes til deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver. h) Motorvognen skal ikke benyttes til terrengkjøring Hvis det inntreffer forsikringstilfelle som skyldes at en av nevnte sikkerhetsforskrifter er overtrådt, avgjøres det under hensyn til skyldgraden, skadeforløpet og forholdene ellers om selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor meget, se FAL paragraf Handlinger og unnlatelser fra andre enn sikrede. (Identifikasjon) Handlinger og unnlatelser fra en person som med sikredes samtykke er ansvarlig for motorvognen, får samme virkning for sikredes rettigheter etter forsikringen som om handlingene og unnlatelsene var foretatt av sikrede selv, dersom ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset Brudd på opplysningsplikt som selskapet kan påberope overfor forsikringstakeren etter FAL paragraf 4-2, kan også påberopes overfor andre som måtte være sikret under forsikringen. 5. Andre bestemmelser for forsikringen Særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet er uten ansvar for tap eller skade og økning i tap eller skade som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med at motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet Premiereduksjon og premietillegg. Bonus og malus Ved skadefri kjøring i forsikringsåret reduseres premien for ansvars- og kaskoforsikringen ved fornyelse med 10 % av basispremien når forsikringstaker har fra 0 % til 60 % bonus eller har malus Når 70 % bonus er oppnådd, reduseres premien med 5 % etter 5 års skadefri kjøring. Høyeste bonus er 75 % Når bonusreduserende skade inntreffer, foretas ingen premieforhøyelse hvis bonus har vært 75 % i 5 skadefrie år eller mer. 3 Etter bonusreduserende skade i de øvrige bonusklasser forhøyes premien med: - 15 % av basispremie når bonus før skaden var 75 % og hadde vært det i mindre enn 5 skadefrie år på rad - 30 % av basispremien når bonus før skaden var f.o.m. 70 % og t.o.m. 10 % - 40 % av basispremien når bonus før skaden var 0 % eller lavere. Premien forhøyes både på ansvar- og kaskodekningen selv om bare den ene dekningen berøres av skaden Med bonusreduserende skade menes et skadetilfelle som fører til utbetaling under en eller flere av de bonusberettigede dekninger Bonus/malus følger motorvogneieren, ved leasing leieren. Eier eller leier av flere motorvogner må opparbeide en bonusrett for hver motorvogn Opparbeidet bonus for motorvogn kan ikke overføres til et annet forsikringsselskap før utestående premie for motorvognen er betalt For forsikringen gjelder ellers: - Oppgjørs- og skadebehandlingsregler Motorvognforsikring - Vilkår nr Generelle vilkår - Vilkår nr KASKO BASIC - PERSONBIL VILKÅR NR vilkår av Hvilke ting dekningen gjelder Selve motorvognen slik den ble levert fra importør og slik den er beskrevet i forsikringsbeviset Deler av motorvognen, herunder 4 ekstra dekk/felger i standard utførelse Fast montert tilbehør som det er lovlig å ha på motorvognen, verdi inntil kr ,- (førsterisiko) hvis ikke annet er avtalt og dette fremgår av forsikringsbeviset. Mobiltelefon dekkes ikke. 2. Hvilke skader og utgifter dekningen omfatter Vognskade oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hærverk eller annen tilfeldig plutselig, ytre påvirking. Maskinbrudd, dvs. bruddskade på motorvognen eller deler av denne samt skade som skyldes frost, dekkes ikke Vognskade som følge av brann og eksplosjon Vognskade som følge av tyveri av motorvognen, brukstyveri, forsøk på tyveri og hærverk i forbindelse med dette.

4 2.4. Tyveri av ekstra dekk og felger i standard utførelse Bruddskade på motorvognens glassruter forutsatt at skadede ruter repareres eller nye ruter settes inn Redningsutgifter for motorvogn med tilhenger. Ved behov for assistanse kontakt Viking Redningstjeneste AS, tlf Ved assistanse utenfor Norden kontakt SOS-International, København, tlf Persontransport. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til hjemreise med rimeligste kommunikasjonsmiddel: 1. for passasjerer (ikke haikere) som ikke kan fortsette reisen med motorvognen fordi fører rammes av ulykkestilfelle, plutselig sykdom eller død. 2. for fører og passasjerer (ikke haikere), - hvis reisen med motorvognen ikke kan fortsette fordi motorvognen er skadet så alvorlig at den ikke kan settes i trafikksikker stand innen tre arbeidsdager, - hvis motorvognen er stjålet og ikke kommet til rette innen tre døgn. Etter avtale med selskapet eller SOS-International, kan det gis erstatning for reise til annet hensiktsmessig sted. Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise Transport av motorvognen med tilhenger. 1. Ved skade eller upåregnelig driftsstopp (også utelåsing) omfatter dekningen utgifter til berging eller tauing av motorvogn/tilhenger til nærmeste verksted, eller reparasjon på stedet hvis dette faller rimeligere. Utgifter til assistanse ved fast bopel når årsaken er defekt (flatt) batteri eller kaldstartproblemer, dekkes ikke. 2. Selskapet erstatter nødvendige merutgifter til transport eller henting av motorvogn med tilhenger når motorvognen er blitt etterlatt av årsaker som er angitt i Slik transport skal på forhånd godkjennes av selskapet. Etter avtale med selskapet eller SOS-International, kan det gis erstatning for transport til annet hensiktsmessig sted enn hjemsted. Reiseutgifter til annet reisemål må ikke overstige merutgifter ved hjemreise. Erstatning for transport av motorvognen er begrenset oppad til 50 % av motorvognens verdi umiddelbart før skadetilfellet inntraff Leiebil: Forsikringstakeren kan kreve dekning av leiebilutgifter når det fremgår av forsikringsbeviset at kasko er dekket. 4 Når kaskoforsikret bil er til reparasjon av en erstatningsmessig skade etter denne forsikringsavtalen, bilen er forsvunnet etter erstatningsmessig tyveri eller skal kondemneres. Hvilke utgifter selskapet dekker: Fastavgift og kilometeravgift for inntil 150 km pr. dag ved leie av bil i gruppe A (Fiat punto, og lignende) under normal reparasjons-/ behandlingstid, maks 10 dager. Hva må gjøres før leiebil bestilles: Elbilforsikring, , må gis melding om skaden og må kontaktes for opplysning om hvor leiebil kan bestilles Nyverdierstatning: Eieren av person-/varebil har rett til ny motorvogn av samme merke, modell og årgang, dersom reparasjonskostnader vil overstige 60 % av motorvognens nyanskaffelsesverdi på skadedagen, og motorvognen ikke har vært kjørt mer enn km. Og heller ikke tidligere har vært utsatt for skade, og skaden inntreffer innen 1 år etter at motorvognen som fabrikkny, var registrert på forsikringstaker 3. Egenandel Ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.1., fratrekkes den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset Er fører i skadeøyeblikket under 25 år, økes egenandelen med kr 6.000,- i tillegg til egenandelen som fremgår av forsikringsbeviset. Forøvrig gjelder følgende egenandeler: 3.2. Kr 4.000,- ved hvert skadetilfelle som faller inn under punktene 2.2., 2.3.og Egenandelen bortfaller når fabrikkmontert tyverialarm har vært i funksjon. Egenandel bortfaller bare når det er skjedd tyveri av eller fra bilen Kr 2.000,- ved hvert skadetilfelle som faller inn under punkt 2.5. Ved reparasjon fratrekkes ingen egenandel, men erstatningen er begrenset til kr 500, Kr 500,- ved bruk av redningsdekningen, pkt Denne egenandel bortfaller ved samtidig skade - tilfelle som faller inn under andre av punktene i kaskodekningen. 4. Dekning av egenandel etter sammenstøt med dyr Hvilke utgifter selskapet dekker: Selskapet dekker standard egenandel, maks kr ,- hvor sammenstøt med dyr i Norden har medført en erstatningsmessig kaskoskade Forutsetninger for at egenandel dekkes: Kaskoforsikringen skal brukes i forbindelse med skaden. Ved sammenstøt med dyr skal politi/ lensmann eller viltnemnd på stedet varsles.

5 5. Bonus Det gis bonus på premien for kaskodekning Ved skader som faller inn under punkt 2.1., reduseres bonus. Skade etter sammenstøt med dyr er ikke bonus- reduserende. KJØRING UTENFOR NORDEN VILKÅR NR vilkår av Motorvognforsikringen er utvidet til å dekke bruk av motorvognen utenfor Norden i sammenhengende mer enn 2 måneder. Dekningen må avtales spesielt, og vil fremkomme i forsikringsbeviset. KRISEFORSIKRING VILKÅR NR vilkår av Hvem dekningen omfatter. Dekningen er inkludert i kaskoforsikringen, og omfatter motorvognens rettmessige fører og passasjerer i denne. 2. Hvor dekningen gjelder. Dekningen gjelder i Norden. 3. Hva dekningen omfatter Dekningen gir rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 behandlingstimer pr. forsikrede når forsikrede blir utsatt for ran, overfall, voldtekt i direkte forbindelse med bruk av motorvognen, eller blir innblandet i alvorlig trafikkulykke. Behandlingstiden for terapien er begrenset til 12 måneder fra skadedato. Behandlingen skjer hos psykolog anvist av selskapet. Reisekostnader i forbindelse med behandlingen dekkes etter folketrygdens satser. Dersom det er behov for behandling i utlandet, refunderes behandlingsutgiftene etter satser som gjelder i Norge. Originalkvittering må fremlegges. 4. Unntak og alminnelige forutsetninger for dekningen: 4.1. Dekningen omfatter ikke: - reisekostnader i utlandet eller hjemreisekostnader til Norge Dekningen omfatter ikke behandlingsutgifter ved hendelser som oppstår som følge av: at den forsikrede har inntatt sovemidler, smertestillende eller narkotiske midler, at den forsikrede har deltatt i forbrytelse, at motorvognen er rekvirert eller disponert i forbindelse med mobilisering eller militærøvelse. Dekningen er likevel i kraft når motorvognene under militærøvelse i fredstid kjøres av eieren, hans/hennes 5 familiemedlemmer eller av personer ansatt i hans/hennes tjeneste at motorvognen har deltatt i hastighetsløp eller i motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver eller trening til slike løp Forsettelig fremkalling av forsikringstilfelle Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Grov uaktsomhet. Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av sikkerhetsforskrift. 5. Melding om forsikringstilfelle Kontakt Elbilforsikring, , når det er behov for psykolog som omfattes av denne dekningen. 6. Forholdsregler ved skade: 6.1. Opplysningsplikt Forsikrede som har rett til behandling, skal gi behandlede psykolog de opplysninger og dokumenter som kan være av betydning for psykologen Ran, overfall og voldtekt skal politianmeldes. 7. Egenandel 7.1. Det er ingen egenandel på dekningen. 8. Andre bestemmelser for dekningen 8.1. Kan sikrede etter alminnelige erstatningsregler kreve at tredjemann erstatter utgiftene, inntrer selskapet i sikredes rett overfor denne tredjepersonen, eller hans ansvarsselskap, jf. erstatningslovens paragraf 3-7, nr. 3. FELLES VILKÅR FOR PERSONBILFORSIKRINGER. Forsikringen omfatter de dekningene som fremgår av spesifikasjonen i forsikringsbeviset. ANSVARSDEKNING VILKÅR NR vilkår av Hvilket erstatningsansvar dekningen omfatter Dekningen omfatter erstatningsansvar etter Bilansvarsloven av

6 1.2. Videre omfatter dekningen ansvar som kan pålegges sikrede etter alminnelige erstatningsregler for tingskade som overstiger beløpsbegrensningen på kr ,- i Bilansvarslovens paragraf 9 første ledd, men ellers går inn under Bilansvarslovens regler Ansvar etter Bilansvarsloven for personskade dekkes med ubegrenset beløp. Forsikringssummen for tingskade inklusive erstatningsansvar etter Bilansvarsloven, er kr ,- pr. skadetilfelle Utenfor Norge omfatter dekningen erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar. 2. Skademelding Melding om skade, påført fødselsnummer (11 siffer) eventuelt bedriftens Org.nr., skal sendes til selskapet uten ugrunnet opphold. Det påhviler sikrede å overholde sine plikter etter FAL paragraf Personskade skal meldes til politiet. 3. Bonus Det gis bonus på premien for ansvarsdekningen. (Dette gjelder ikke for moped, veterankjøretøy og snøscooter) 3.2. Skader under ansvarsdekningen er bonusreduserende. (Dette gjelder ikke for moped, veterankjøretøy og snøscooter) FØRER- OG PASSASJERULYKKE VILKÅR NR Vilkår av Hvem dekningen omfatter. Dekningen omfatter enhver person under 75 år og som er rettmessig fører av den motorvogn som er nevnt i forsikringsbeviset eller passasjer i denne. For person som er fylt 70 år er forsikringssummen nevnt i pkt. 7.3, begrenset til kr ,- ved livsvarig invaliditet. 2. Hvor dekningen gjelder. Dekningen gjelder i det området som er fastsatt for ansvarsdekningen for motorvognen. 3. Hvilke skader dekningen omfatter. Dekningen omfatter ulykkesskade som rammer fører/passasjer (forsikrede) når vedkommende befinner seg i eller på motorvognen. Er motorvognen den direkte årsak til skaden, svarer selskapet også for ulykkesskade som rammer den forsikrede når han/hun befinner seg utenfor denne. Med ulykkesskade forstås skade på legemet forårsaket ved en plutselig ytre begivenhet - ulykkestilfelle - som inntreffer i forsikringstiden. Skade på sinnet, f.eks. sjokk, regnes ikke 6 som ulykkesskade med mindre det samtidig er oppstått en fysisk skade som medfører livsvarig og erstatningsmessig invaliditet. 4. Unntak og alminnelige forutsetninger for dekningen Dekningen omfatter ikke ulykkesskade: som skyldes slagtilfelle, besvimelse, eller annen sykelig tilstand, som skyldes jordskjelv, eller vulkanske utbrudd i Norge, som skyldes inntagning av sovemidler, smertestillende, eller narkotiske midler, som er oppstått under deltagelse i forbrytelse, som er oppstått mens motorvognen er rekvirert, eller disponert i forbindelse med mobilisering, eller militærøvelse. Dekningen er likevel i kraft når motorvognen under militærøvelse i fredstid kjøres av eieren, hans/hennes familiemedlemmer eller av personer ansatt i hans/hennes tjeneste, som er oppstått under deltagelse i hastighetsløp med motorkjøretøy eller motorløp med spesielle hastighets- eller vognprøver, eller trening til slike løp Selv om en ulykkesskade kan påvises som årsak, er følgende sykdommer eller sykelige tilstander unntatt fra dekningen: - hjerteinfarkt, angina pectoris, kreft, åreknuter, nucleusprolaps, ischias, lumbago, 'hekseskudd', revmatisme, leddrevmatisme, artritt, spondylose, spondylartrose, rotsyndrom, rotkompresjon, osteochondrose, skivelesjon, spinalstenose, spondylolisthese, gikt, nevrose. I andre tilfeller settes erstatningen ned hvis det kan antas at sykelig tilstand eller anlegg har medvirket til den forsikredes død eller invaliditet. Erstatningen nedsettes i forhold til den betydning den sykelige tilstand eller det sykelige anlegg har hatt for dødsfallet eller invaliditeten Forsettlig fremkalling av forsikringstilfelle Selskapet er ikke ansvarlig for forsikringstilfelle som den forsikrede forsettlig har fremkalt. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling Selskapet svarer ikke for selvmord, eller forsøk på selvmord med mindre kravstiller sannsynliggjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av forgiftning (annet enn selvforskyldt rus), eller sjokk, og ikke for sinnslidelse i medisinsk forstand.

7 4.4. Grov uaktsomhet. Har den forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, eller økt skadens omfang, kan selskapets ansvar settes ned, eller falle bort. Det samme gjelder dersom den forsikrede grovt uaktsomt har fremkalt forsikringstilfellet gjennom overtredelse av sikkerhetsforskrift. 5. Melding om forsikringstilfelle. Er et forsikringstilfelle inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav mot selskapet uten ugrunnet opphold melde fra til selskapet. Ved forsettlig eller grovt uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan selskapets ansvar overfor vedkommende settes ned eller falle bort. Under enhver omstendighet, bortfaller retten til erstatning dersom krav ikke er meldt til selskapet innen ett år etter at den berettigete fikk kunnskap om de forhold som begrunner kravet. 6. Opplysningsplikt ved erstatningsoppgjør. Den som fremsetter krav mot selskapet skal gi selskapet de opplysninger, og dokumenter som er tilgjengelige for ham eller henne og som selskapet trenger for å kunne ta stilling til kravet. 7. Skadeoppgjør - ytelser Forsikringssummen er begrenset til kr 1,5 mill. i alt for fører og passasjerer i motorvognen. Summen fordeles forholdsmessig - avhengig av dødsfall- eller invaliditetserstatning, jf. pkt. 7.2 og mellom de personer som i skadeøyeblikket befinner seg i eller på motorvognen. De forsikringssummer som er nevnt under pkt. 7.2 og 7.3 er under enhver omstendighet øvre grense for selskapets ansvar etter denne dekningen Dødsfall. Har ulykkesskaden medført døden innen 1 år, betales dødsfallerstatning med kr ,- for hver person som ikke er fylt 75 år. Dog er dødsfallerstatningen begrenset til kr 5.000,- dersom den forsikrede da han døde verken hadde ektefelle eller barn under 20 år i live. Eventuell invaliditetserstatning som måtte være betalt for samme skade kommer til fradrag i dødsfallerstatningen. Dødsfallerstatningen tilfaller forsikredes ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testament Invaliditet. Har ulykkesskaden innen 3 år medført invaliditet som antas å bli livsvarig, skal det betales invaliditetserstatning. For fullstendig invaliditet betales hele forsikringssummen, kr ,-, for hver person, for delvis invaliditet, en tilsvarende mindre del av den. Dør den forsikrede senere enn 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales invaliditetserstatning forutsatt at det må antas at skaden ville ha medført livsvarig invaliditet. Dør den forsikrede innen 1 år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke invaliditetserstatning. Invaliditetserstatningen tilfaller forsikrede Beregning av invaliditetsgrad Invaliditetstabell. Den varige og skadebetingede medisinske invaliditet skal fastsettes i.h.t. den på skadedagen gjeldende invaliditetstabell fra Sosial- og helse- departementet (forskrift til lov om folketrygd 13 17, 2.ledd). - Ved fastsettelse av invaliditetsgrad skal det ikke tas hensyn til yrke, individuelle anlegg, eller sosial stilling Invaliditetsvurdering ved tidligere nedsatt funksjonsevne. Tap eller skade på lem, eller organ som var fullstendig ubrukbart før ulykkesskaden inntraff, gir ikke rett til erstatning. Var et lem eller organ tidligere delvis tapt, eller ubrukbart, gjøres det tilsvarende fradrag når invaliditetsgraden skal bestemmes Invaliditetsvurdering ved annen invaliditet. I andre tilfelle av invaliditet skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, idet de prosentsatser som er anført i tabellen i pkt skal tjene som veiledning. Ved invaliditet i de organer eller lemmer som er nevnt, danner tabellens satser under enhver omstendighet grenser for selskapets erstatningsplikt Vansirende skader/tannskader. Skade som utelukkende virker vansirende, samt tannskader gir ikke rett til invaliditetserstatning Invaliditetsvurdering/erstatningsutbetaling. Invaliditetsgraden vurderes 1 år etter at ulykkesskaden inntraff. Erstatningen forfaller til betaling på årsdagen for skaden. Mener noen av partene at invaliditetsgraden kan forandre seg, kan det kreves at endelig oppgjør utstår, dog ikke lenger enn 3 år for voksne og 5 år for barn under 20 år, etter at ulykkesskaden inntraff. Den forsikrede er pliktig til å la seg undersøke av den lege som selskapet utpeker. Hvis den forsikrede ikke oppfyller denne forpliktelse, kan selskapet stoppe enhver utbetaling av erstatning. Undersøkelsen betales av selskapet. Kan det antas at tilstanden ville bli bedret ved operasjon eller annen behandling, og den forsikrede uten rimelig grunn vegrer seg for å underkaste seg slik behandling, skal det allikevel ved fastsettelse av den endelige invaliditetsgrad tas hensyn til den mulighet for bedring som slik behandling kan antas å ville ha medført.

8 OPPGJØRS- OG SKADEBEHANDLINGSREGLER FOR MOTORVOGNFORSIKRING VILKÅR NR vilkår av Skademelding Melding om skade, påført sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens Org.nr., skal sendes selskapet uten ugrunnet opphold Person-, brann-, tyveri- og hærverkskader skal meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet hvis selskapet forlanger det. 2. Erstatningsberegning Ved erstatningsberegningen legges til grunn de reglene som går frem av punktene 3 til 15 nedenfor. FAL paragraf 6-1 gjelder ikke Erstatningen utbetales så snart selskapet har hatt rimelig tid til å klarlegge ansvarsforholdet og beregne erstatningen. Selskapet plikter ikke å foreta oppgjør før eventuelle offentlige undersøkelser er avsluttet. 3. Reparasjon Skaden skal repareres når det etter selskapets vurdering er teknisk, og økonomisk mulig Oppgjør betales når skaden er ferdig reparert Er det etter selskapets vurdering ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med likeverdige. Hvis reparasjon bare kan skje ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler var forringet som følge av slitasje, gjøres et skjønnsmessig fradrag i erstatningen for dette. Selskapet har rett til å overta utskiftede deler Meromkostninger til forandringer, forbedringer, overtidsbetaling, foreløpig reparasjon og eventuell verdiforringelse, erstattes ikke Selskapet kan avgjøre ved hvilket verksted reparasjonen skal foretas Selskapet erstatter rimelige utgifter ved transport av motorvognen fra det sted skaden skjedde til nærmeste reparasjonsverksted når motorvognen ikke er kjørbar. Slike transportutgifter dekkes ikke for snøscooter Selskapet kan etter avtale utbetale erstatning kontant. Blir reparasjon foretatt utenom verksted erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris på verksted Merverdiavgift erstattes bare når den er betalt. 4. Totalskade og Tap Er reparasjon av motorvognen etter selskapets vurdering ikke lønnsom eller teknisk mulig (totalskade), kan erstatningsoppgjør utbetales kontant beregnet etter reglene i punktene 6 og 7. Selskapet avgjør hvem som skal beholde 8 den skadde motorvognen. Er motorvognen gått tapt, kan erstatningsoppgjør utbetales kontant beregnet etter reglene i pkt Ting som kommer til rette. Kommer ting til rette etter at erstatning er utbetalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. 6. Verdiansettelse Oppgjør etter pkt. 4.1., beregnes etter hva det på skadedagen ville koste å anskaffe en motorvogn i samme stand og av tilsvarende fabrikat, type og årgang - markedsverdien. Hvis sikrede beholder motorvognen gjøres fradrag for vrakets verdi og omregistreringsavgift Selskapet forbeholder seg rett til å erstatte tapt eller totalskadet motorvogn med tilsvarende eller i det vesentlige tilsvarende motorvogn Ved tap av radio/musikkanlegg /videoutstyr reduseres erstatningen med 10 % pr. år, maks. 50 %, fra utstyret var nytt, beregnet av nyverdi på skadedagen. Dokumentasjon skal fremlegges når selskapet forlanger det. CD'er og kassetter erstattes ikke Selskapet forbeholder seg rett til å erstatte tapt utstyr med tilsvarende, eller i vesentlig tilsvarende utstyr. 7. Nyverdierstatning Person-/varebil. Eier av person-/varebil har rett til ny motorvogn av samme merke, modell og årgang, dersom: a) reparasjonsomkostningene vil overstige 60 % av motorvognens nyanskaffelsesverdi på skadedagen, og b) motorvognen ikke har vært kjørt over km. og ikke tidligere har vært utsatt for skade, og c) skaden inntreffer innen 1 år etter at motorvognen som fabrikkny, var registrert på forsikringstakeren Selskapet har adgang til å foreta kontantoppgjør. Den skadede motorvogn tilfaller selskapet. Unntatt fra nyverdierstatning er biler av følgende kategorier: bil som er utleid i henhold til leasingavtale, utleiebil, drosje, skyssbil, sjåførskolebil, rutebil, ambulansebil, liktransportbil, campingbil, politiets og brannvesenets utrykningsbiler, samt biler med prøvenummer Motorsykler. Eier av motorsykkel har rett til ny motorsykkel av samme merke, modell og årgang, dersom: a) reparasjonsomkostningene vil overstige 60 % av motorsykkelens nyanskaffelsesverdi på skadedagen, og b) motorsykkelen ikke har vært kjørt over km. og ikke tidligere har vært utsatt for skade, og

9 c) skaden inntreffer innen 2 mdr.etter at motorsykkelen som fabrikkny, var registrert på forsikringstakeren Selskapet har adgang til å foreta kontantoppgjør. Den skadede motorsykkel tilfaller selskapet. 8. Redning. Ved behov for assistanse kontakt Viking Redningstjeneste AS, tlf Egenandel. I erstatningsoppgjør fratrekkes den egenandel som fremgår av forsikringsbeviset, eventuelt med de endringer som fremgår av dekningsvilkårene. Skal erstatning settes ned (avkortes), gjøres dette før egenandelen fratrekkes Når egenandelen skal trekkes i % (prosent), trekkes det fra brutto erstatningsbeløp, inkl. avgifter. 10. Sikredes opplysningsplikt. Sikrede skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige forsikrede, og som selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. Uriktige og ufullstendige opplysninger kan medføre bortfall, eller nedsatt erstatning i henhold til FAL paragraf Foreldelse. Krav på erstatning foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da sikrede fikk nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Kravet foreldes likevel senest 10 år etter utløpet av det kalenderår da forsikringstilfellet inntraff. Har selskapet sendt sikrede slik melding som nevnt i FAL paragraf 8-5, 2.ledd, inntrer foreldelse tidligst ved utløpet av den fastsatte fristen. 12. Regress. Har selskapet foretatt utbetaling for dekning av skade som det etter vilkårene ikke erstatter, plikter forsikringstakeren å betale beløpet tilbake til selskapet. 13. Prøvenummer. Ved kondemnasjoner dekker selskapet maksimalt kjøretøyets innkjøpspris, med tillegg av eventuelle omkostninger som er påløpt. 14. Traktor og Arbeidsmaskin - nye deler. Hvis reparasjon bare kan skje ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler var forringet som følge av slitasje, gjøres et skjønnsmessig fradrag i erstatningen for dette. Selskapet kan avslå erstatningen hvis utskiftede deler ikke kan forevises. 15. Skjønn Ved vognskade avgjøres verdi og skadeansettelse ved skjønn hvis sikrede eller selskapet krever det. Se generelle vilkår - Vilkår nr PANTHAVERDEKNING VILKÅR NR vilkår av Hvem dekningen gjelder til fordel for. Motorvognforsikringen og vilkår for kaskodekning, er utvidet til også å gjelde til fordel for panthaver som har mottatt skriftlig bekreftelse fra selskapet om panthaverdekning. 2. Selskapets forpliktelse etter denne dekningen Når vognskade er inntruffet, skal selskapet ikke utbetale kontanterstatning til forsikringstakeren uten panthavers samtykke. Hvis skaden er utbedret eller det er stilt betryggende sikkerhet for at erstatningen vil bli brukt til utbedring av skaden, kan erstatningen likevel utbetales Dersom forsikringen for motorvognen blir endret, oppsagt eller faller bort, skal selskapet gi panthaveren særskilt melding om dette med 1 måneds varsel I de tilfeller selskapet helt eller delvis har avslått å erstatte skade på motorvognen under henvisning til FAL paragraf 8-1 eller paragrafene 4-6 til 4-11, eller under henvisning til forsikringsvilkår fastsatt med hjemmel i disse paragrafene, erstatter selskapet likevel det tap, eksklusive rentetap, omkostninger og misligholdte avdrag - panthaveren lider som følge av forsikringstakerens manglende evne til selv å erstatte skaden. Det samme gjelder når selskapet har avslått under henvisning til forsikringsvilkårenes regler om hvor forsikringen gjelder. 3. Betingelser for rett til erstatning etter punkt 2.3. og begrensninger i erstatningens omfang Som betingelse for rett til erstatning gjelder: a) at panthaver kan dokumentere at forsikringstaker ikke har evne til å erstatte skaden eller det oppståtte tap. Omkostninger i denne forbindelse erstattes ikke. b) at bestemmelsene i Lov om kredittkjøp av med forskrifter, er overholdt når panteretten er stiftet som salgspant som går inn under denne loven. c) at panthaver ikke visste eller burde ha visst om forsømmelsen eller bruddet på forsikringsvilkårene som førte til selskapets avslag overfor forsikringstakeren Selskapets erstatningsplikt er begrenset til den erstatningsutbetaling forsikringstakeren ville hatt krav på i henhold til vilkårene som gjelder for forsikringen dersom vedkommende hadde vært berettiget til erstatning. 9

10 3.3. Panthaverdekningen gjelder ikke i tilfelle hvor skade på motorvognen er erstattet av andre uten at selskapet har hatt kjennskap til det. 4. Forsikringstakerens tilbakebetalingsplikt. Forsikringstaker plikter å betale tilbake til selskapet erstatning som selskapet har utbetalt under panthaverdekningen. 5. Oppsigelse. Selskapet kan si opp panthaverdekningen med 1 måneds varsel. RETTSHJELP VILKÅR NR vilkår av Rettshjelp er omfattet dersom ikke annet fremkommer av forsikringsbeviset. 1. Utgifter selskapet dekker Utgifter til rettsbehandling. Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, retten, sakkyndige og vitner, når sikrede er part i tvist i den egenskap som er angitt i forsikringsbeviset. Tvisten må ha oppstått mens forsikringen var ikraft. Utgifter til rettsbehandling. Utgifter til sakkyndige som ikke er oppnevnt av retten, dekkes bare når utgiftene på forhånd er godkjent av selskapet. Utgifter til vitner dekkes bare ved hovedforhandling og bevisopptak. Idømte saksomkostninger dekkes ikke. Rettsgebyr i ankeinstans dekkes heller ikke. Bestemmelsen om anke gjelder også ved bruk av andre rettsmidler. Tilkjente saksomkostninger går til fradrag. Likevel dekkes slike saksomkostninger når sikrede kan godtgjøre at motparten ikke er søkegod. Rettshjelputgifter for juridiske personer som selskaper, dødsbo, borettslag, andelslag, stiftelser o.l., dekkes ikke - herunder tvist hvor nevnte juridiske personer representerer sikrede Saksomkostninger ved forlik. Inngås forlik ved at sikredes krav i det vesentlige er tatt til følge, eller etter at sikrede ved dom har blitt tilkjent saksomkostninger, må sikrede på forhånd ha godkjennelse fra selskapet dersom det skal avtales i forliket at hver av partene skal bære sine egne omkostninger. Uten slik godkjennelse fra selskapet går tilkjente saksomkostninger i dommen eller i forliket til fratrekk i erstatningen Hvilke domstoler tvisten må høre inn under. Tvisten må høre inn under de alminnelige domstoler (jfr. domstolloven paragraf 1), og ha oppstått mens forsikringen var i kraft Tvist oppstått før forsikringen trådte i kraft. Rettshjelputgiftene dekkes ikke dersom sikrede ved forsikringens ikrafttreden var kjent med det som senere ble tvistegrunnlag, og forsto eller måtte forstå at tvisten kunne oppstå. 2. Forsikringssum og egenandel. Den samlede erstatning ved hver tvist er begrenset til kr ,- selv om det er flere parter på samme side. Dette gjelder også om partene har rettshjelpforsikring i forskjellige selskap, eller om den/de sikrede har rettshjelpdekning under flere forsikringer i ett eller flere selskap. Selskapets ansvar er under enhver omstendighet begrenset til den antatte økonomiske verdi av sikredes interesse i saken, dersom utgiftene ikke er godkjent av selskapet på forhånd. Egenandelen er kr 3.000,- med tillegg av 20% av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side. 3. Selskapet dekker ikke utgifter ved: 3.1. tvist som har sammenheng med sikredes yrke eller erverv tvist som har sammenheng med separasjon, skilsmisse, barnefordeling, samværsrett, farskap, arv, krav om omstøtelse av gave, underholdsbidrag, bodeling, oppløsing av det økonomiske fellesskap etablert av samboende og oppløsing av husstandsfellesskap, samt skiftesaker tvist som gjelder vekselsak, inkassosak hvor fordringen er ubestridt, gjeldsforhandlingssak og sak som gjelder konkurs eller akkordforhandling dersom sikrede er konkurseller akkordskyldner straffesak, ærekrenkelsessak og erstatningskrav i slike saker når sikrede er mistenkt, siktet eller saksøkt. 3.5 tvist som har sin årsak i en bevisst ulovlig handling fra sikredes side. 3.6 tvist om erstatning etter skadeserstatningsloven paragraf 3-3 og paragraf tvist som gjelder offentlig forvaltningsvedtak. Likevel dekkes utgifter ved søksmål når den administrative klagemulighet er fullt utnyttet. I tilknytning til søksmål er enhver utgift pådratt under forvaltningsbehandlingen, unntatt fra dekning. 10

11 4. Skadeoppgjør Vil sikrede søke erstatning under rettshjelpdekningen, må selskapet underrettes snarest mulig og senest ett år etter at advokat er engasjert. Underretningen skal skje skriftlig. Dersom advokat benyttes under den offentlige forvaltningsbehandling eller for særdomstol, regnes fristen for melding til selskapet fra det tidspunkt hvor den offentlige forvaltningsbehandling er fullt utnyttet eller saken bringes inn for de alminnelige domstoler Sikrede velger selv en advokat som etter sakens art og sikredes bosted passer for oppdraget Sikrede plikter å begrense utgiftene til rettshjelp mest mulig, og bærer selv omkostninger forårsaket uten rimelig grunn. Er det flere parter på samme side med likeartede interesser, kan selskapet kreve at disse benytter samme juridiske og tekniske bistand Selskapet kan kreve å bli holdt underrettet om omfanget av de utgifter som kreves dekket under forsikringen. Sikrede skal informere selskapet om hvilke utgifter som er påløpt under eventuell behandling i særdomstol, eller under eventuell forvaltningsbehandling av klage på offentlig forvaltningsvedtak. Ved krav om oppgjør har selskapet den samme rett som sikrede til å få dokumentert hvordan advokaten har beregnet sitt salær. Før endelig oppgjør foretas, kan selskapet kreve dokumentasjon for at egenandel er betalt. Spørsmål om utgiftenes rimelighet kan forlegges Den Norske Advokatforening. GENERELLE VILKÅR VILKÅR NR vilkår av De generelle vilkår gjelder i den utstrekning de ikke er fraveket i de spesielle vilkår eller i forsikringsbeviset. 1. Andre særlige begrensninger i selskapets erstatningsplikt. Selskapet svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med: 1.1. jordskjelv eller vulkanske utbrudd Giftig, radioaktiv, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede sprenglegemer krig eller krigslignende handlinger, opprør eller lignende forstyrrelser av den offentlige orden atomkjernereaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller radioaktivt avfall. 2. Skjønn. Er det adgang til å kreve skjønn i henhold til forsikringsvilkårene gjelder følgende bestemmelser om fremgangsmåten: Skjønn avgis av sakkyndige og uhildede personer. Hver av partene velger en skjønnsmann. Hvis noen av partene ønsker det, kan han velge særskilt skjønnsmann for bestemte ting - ved avbruddstap for bestemte spørsmål. Har den ene av partene skriftlig underrettet den annen om sitt valg, plikter denne innen en uke etter at han har mottatt underretningen å gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av partene forlanger det, skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene kan innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. De to skjønnsmenn foretar verdsettelsen - besvarer spørsmålene ved avbruddstap - uten at oppmannen tilkalles. Blir de ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser vil medføre. Partene betaler hver sin skjønnsmann, honorar til oppmann og mulige andre omkostninger ved skjønnet bæres av partene med en halvdel hver. Skjønnets verdsettelse er bindende for begge parter. 3. Renter. Sikrede har krav på renter i overensstemmende med Fal paragraf 8-4 eller paragraf Følgene av svik. Den som gjør seg skyldig i svik mot selskapet, taper enhver rett etter forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med selskapet i anledning ved samme hendelse og selskapet kan si opp enhver forsikringsavtale med ham, jfr. FAL, paragraf 4-2, paragraf 4-3, paragraf 8-1 eller paragraf 13-2, paragraf 13-3 og paragraf Oppsigelse Forsikringstakerens rett til oppsigelse. Forsikringstakeren kan si opp forsikringen i henhold til FAL paragraf 3-2 og paragraf 12-3: - fra utløpet av forsikringstiden. Selskapet må varsles om dette senest en måned fra den dag selskapet har sendt ordinært premievarsel for den nye perioden. 11

12 - for bortfall før utløpet av forsikringstiden dersom forsikringsbehovet faller bort, eller det foreligger andre særlige grunner Selskapets rett til oppsigelse. Selskapet kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL paragraf 3-3, eller paragraf 12-4: - med 14 dagers varsel dersom det er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL paragraf 4-3, eller paragraf med øyeblikkelig virkning dersom det svikaktig er gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger om risikoen, se FAL paragraf 4-3, eller paragraf med 1 ukes varsel dersom det foreligger svik i forbindelse med skadeoppgjøret, se FAL paragraf 8-1, eller paragraf Selskapet kan også si opp løpende forsikring i samsvar med reglene i FAL paragraf 3-3, eller paragraf 12-4 med 2 måneders varsel dersom: - det foreligger brudd på sikkerhetsforskrifter eller andre ansvarsbegrensende forutsetninger - bruken av forsikringsgjenstanden eller sikredes virksomhet endres på en måte som innebærer at selskapet ikke ville overtatt forsikringen om det nye forholdet hadde foreligget på tegningstidspunktet - det er inntruffet skade, og oppsigelse er rimelig. 6. Oppgjør når forsikringsforholdet blir avbrutt i forsikringstiden. Hvis forsikringen opphører i forsikringstiden godskrives forsikringstakeren overskytende premie. Beregningen foretas etter 'Premieberegningsregler ved opphør' som kan fås ved henvendelse til selskapet. Se FAL paragraf 3-5 og Fornyelse av forsikringen. Forsikringen som gjelder for ett år eller mer fornyes for ett år om gangen fra utløpet av forsikringstiden hvis forsikringsforholdet ikke er sagt opp. 8. Lovlig interesse. Forsikringsavtalen omfatter kun lovlig interesse som kan verdsettes i penger. 10. Forsikringsavtaleloven og Lovvalg. For forsikringsavtalen gjelder også Forsikringsavtaleloven av (FAL). Norsk lovgiving gjelder for forsikringsavtalen i den utstrekning dette ikke er i strid med lov nr. 111 av 27. november 1992 om lovvalg i forsikring, eller det er gjort annen avtale. 11. Verneting. Tvister etter forsikringsavtalen avgjøres ved norsk domstol, med mindre det er i strid med ufravikelige regler i gjeldende lovgivning, eller det er gjort annen avtale. 12. Valuta. Premiebeløp, forsikringssummer, erstatningsbeløp m.v. som springer ut av forsikringsavtalen, regnes i norske kroner (NOK) dersom ikke annet fremgår av vilkår eller forsikringsbevis. Forsikringen begynner og slutter kl Særlig begrensning for tidsfeil i databehandlingsfunksjon. Forsikringen dekker ikke skade, kostnad, ansvar eller tvist som direkte eller indirekte er forårsaket av eller står i sammenheng med tidsfeil i databehandlingsfunksjonen. Med tidsfeil menes feil eller forstyrrelser på grunn av: - en bestemt tidsangivelse eller overgang fra et tidspunkt til et annet - en bestemt tidsperiode eller overgang fra en tidsperiode til en annen - en bestemt kalenderdato eller overgang fra en dato til en annen. Med databehandlingsfunksjon menes komponent eller funksjon i enhet for elektronisk behandling av data, inkludert maskinvare og dataprogrammer i datamaskin eller mikroprosessor og såkalt innebygget elektronikk. Nevnte unntak gjelder likevel ikke: - personskade eller dødsfall eller erstatningsansvar for slike skader - erstatningsansvar etter Bilansvarsloven. For forsikringer for privatpersoner gjelder ikke unntak for: - brannskade - følgeskader av tidsfeil i databehandlingsfunksjon som f.eks. skader som følger av at strømmen uteblir. 9. Vinningsforbud. Forsikringen skal ikke føre til vinning, men skal bare erstatte tap som virkelig er lidt innenfor rammen av forsikringsavtalen. Forsikringssummen er intet bevis for tingens eller interessens verdi. 12

13 14. Særlig begrensninger ved terrorhandlinger. Absolutte unntak: Selskapet dekker ikke under noen omstendighet skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med spredning av biologiske eller kjemiske substanser eller bruk av raketter, atomvåpen eller radioaktiv stråling. Selskapet svarer heller ikke for skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandlinger som rammer demninger, kraftverk, tunneler, flyplasser, jernbanestasjoner, broer, og bygninger med mer enn 25 etasjer. Sumbegrensninger: Selskapets samlede ansvar for alle erstatningsmessige skadetilfeller som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling, er begrenset til maksimalt kr ,- ved en og samme hendelse, og er begrenset til kr 1 milliard pr kalenderår totalt for alle hendelser. Sumbegrensningene gjelder ansvaret etter alle forsikringsavtaler i selskapet til sammen. Med en og samme hendelse forstås alle skadetilfeller som rammer selskapet, og som inntrer innenfor et tidsrom av 48 timer, regnet fra første skadetilfelle og som direkte eller indirekte skyldes eller står i sammenheng med terrorhandling. Overstiges sumbegrensningen pr hendelse, må alle erstatningsberettigede tåle en forholdsmessig reduksjon av erstatningsbeløpet. Definisjon av terrorhandling: Med terrorhandling forstås enhver skadevoldende handling som fremstår å ha hatt til hensikt å forårsake alvorlig personeller tingskade eller annet betydelig tap for å øve innflytelse på politiske, religiøse eller andre ideologiske organer eller for å fremkalle frykt i befolkningen. 13

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko.

MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 INNHOLD: Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. Ansvar. Delkasko. MOTORSYKKELFORSIKRING MOTORSYKKEL 911-01, gyldig fra 1.5.2010 Gjelder for motorsykkel, moped, ATV og snøscooter. INNHOLD: Ansvar Delkasko Kasko Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger Skademelding

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. y Bil og Campingbil Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. for Ledernes private skadeforsikringer Andre kjøretøy Veteranbil, Motorsykkel, Moped, Snøscooter og Traktor Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover

FORSIKRINGSVILKÅR. for privateide personbiler og privat billeie. forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateide personbiler og privat billeie forsikrer Volvo og Land Rover FORSIKRINGSVILKÅR for privateiede personbiler I tillegg til disse vilkår gjelder: Forsikringsbeviset med angitte

Detaljer

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN

FRITIDSBÅT FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE VILKÅR FOR FORSIKRINGEN FORSIKRINGSVILKÅR FOR LYBERG & PARTNERE FRITIDSBÅT VILKÅR FOR FORSIKRINGEN Y01 Y11 F01 F02 F03 F10 FRITIDSBÅT Hvilken dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. ERSTATNINGSREGLER FOR FRITIDSBÅT

Detaljer

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10

Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Motorsykkelforsikring, side 1 av 10 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Motorsykkelforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1. Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11

Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Campingbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Campingbilforsikring, side 1 av 11 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen

Fritidsbåt. Forsikringsvilkår for Sjøoffiserforsikringen for Sjøoffiserforsikringen Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over

Detaljer

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis.

Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Fritidsbåt Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt forsikringsbevis Prisen

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn III

Forsikringsvilkår Motorvogn III Forsikringsvilkår Motorvogn III Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Moped, motorsykkel, snøscooter og ATV Forsikringsvilkår Motorvogn III 01.01.2015 INNHOLD 1 Om forsikringen... 3 2 Ansvar... 3 3 Kasko...

Detaljer

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13

Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Personbilforsikring, side 1 av 13 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den trer i kraft 3 1.1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Personbilforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDs INNBOFORSIKRING Gjeldende fra 01.01.2011 Skademelding: PF Skadeservice. Telefon: 815 58 950 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: pf@wli.no Innhold: Side 1. Hvem forsikringen

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Storbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Storbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Storbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Storbilforsikring Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962. Forsikringene administreres

Detaljer

Avtalevilkår Motorvogn Best

Avtalevilkår Motorvogn Best Avtalevilkår Motorvogn Best Gjelder fra 11.11.2011 MPBE211 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Sikkerhetsforskrifter og ansvarsbegrensninger

Detaljer

Forsikringsvilkår Motorvogn I

Forsikringsvilkår Motorvogn I Forsikringsvilkår Motorvogn I Gjeldende fra 01.01.2015 Gjelder for: Person- og varebil for privat bruk med totalvekt inntil 3500 kg, tilhenger, campingvogn og bobil. Forsikringsvilkår Motorvogn I 01.01.2015

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri... 2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2013 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02

Motorsykkel Kasko. Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Motorsykkel Kasko Gjelder fra 01.01.2015 MPM01- K02 Innhold 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter 4. Hvilke skader som dekkes 5. Hvilke skader som ikke

Detaljer

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag

Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Forsikringsvilkår for Norske Boligbyggelag Gjeldende fra 01.11.2005 Telefon: 03215 Telefaks: 24 11 70 10 E-post: skade@wli.no [ INNHOLD ] [ Side 2 ] For forsikringer som starter t.o.m. 31.12.2006 er forsikringsgiver

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko...

1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Hva som er forsikret... 2. 4. Brann og tyveri...2. 5. Delkasko... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Vilkår for Motorvognforsikring

Vilkår for Motorvognforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Hva som er forsikret... 2 Dekninger (som gjelder når det fremgår av forsikringsbeviset)

Detaljer

Innholdsfortegnelse Side

Innholdsfortegnelse Side Traktorforsikring Forsikringsvilkår av 18.05.2014 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for og når den opphører 3 1.1 Forsikringen gjelder for 3 1.2 Når forsikringen opphører 3 2 Hvor forsikringen

Detaljer

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2

1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Hva som er forsikret...2 Dekninger som gjelder skade på motorvognen (som gjelder når det fremgår

Detaljer