Vedlegg 6 om skolebesøk og side-events under Kiev-konferansen. Skolebesøk om SPARE-prosjektet (referent: Dag Arne Høystad)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg 6 om skolebesøk og side-events under Kiev-konferansen. Skolebesøk om SPARE-prosjektet (referent: Dag Arne Høystad)"

Transkript

1 Vedlegg 6 om skolebesøk og side-events under Kiev-konferansen Skolebesøk om SPARE-prosjektet (referent: Dag Arne Høystad) I forkant av Kiev-konferansen ( ) besøkte statsråd Børge Brende Suhomlinskijskolen i Kiev, som er en av om lag 100 skoler i Ukraina som i 2002/2003 har vært med på utprøvingen av skoleprosjektet SPARE om energi- og ressursbruk. Norges Naturvernforbund har sammen med lokale miljøorganisasjoner og ved hjelp av økonomisk støtte fra Miljøverndepartementet startet prosjektet med en russisk utgave av skolemateriellet. Dette er nå utprøvd, oversatt til ukrainsk og forbedret gjennom tilpassing til ukrainske pedagogiske standarder og nasjonal energisituasjon. På Sukhomlinskij ble den norske delegasjonen ønsket velkommen på tradisjonelt vis med brød og salt. Etter en kort omvisning på skolen møtte delegasjonen de fire klasser fra 3 til 10 trinn, som alle har deltatt i SPARE. Klassene presentere selv sitt arbeid og hvordan de hadde arbeidet for å oppnå energisparing i praksis. Statsråden la i sin tale vekt på behovet for mer effektiv bruk av energien og innføring av nye fornybare energikilder for å kunne bedre levestandarden uten at for store skader påføres naturen. Han fortale videre om hvordan landene kan hjelpe hverandre i dette arbeidet, noe som er bakgrunnen for Ministerkonferansen i Kiev. Ved spørsmål til elevene kunne Statsråden konstatere at elevene hadde god oversikt over de viktigste miljøproblemene i Ukraina og hva som kan gjøres for å løse dem. Statsråden kvitterte for svarene ved å invitere representanter fra skolen til "Grønn Barneby" i Trondheim 5. juni d.å. Irina M. Parshomenko, ledende spesialist for matematikk og tekniske fag i departementet for utdanning og vitenskap, takket for Statsrådens interesse for skolearbeidet og Norges støtte til utvikling av et viktig skolemateriell. Hun kunne samtidig overrekke den lokale miljøorganisasjonen Eremurus et offisielt brev fra departementet der de anbefalte prosjektet for bruk i alle Ukrainas barneskoler og lovet aktivt samarbeid for å gjøre dette mulig. Statsrådene overrakte en demonstrasjonskoffert med eksempler på energibesparende utstyr til skolen og et videokamera til Eremurus. Kameraet skal brukes til å lage korte informasjonsfilmer om praktiske energiløsninger til bruk i skolene. Besøket ble avsluttet med pressekonferanse. TV, radio og et titalls aviser var representert. Den norske delegasjon ved skolebesøket besto av Statsråd Børge Brende, Eldrid Nordbø, Marianne Gjørv og Ingeborg Grimsmo fra Miljøverndepartementet, ambassadør Jostein Helge Bernhardsen samt Yngvild Lorentzen og Dag A. Høystad fra Norges Naturvernforbund.

2 Side-event om Sustainable energy partnership (REEEP) (Ref. D.A. Høystad) UK har tatt initiativ til å etablere Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership (REEEP). Margaret Beckett, Secretary of state, UK, innledet med å vise til UKs sterke engasjement for fornybar energi og ønske om å etablere et globalt partnerskap. UK har etablert et eget sekretariat for utviklingen av REEEP. Det er gjennomført omfattende konsultasjoner og samordning med en rekke parallelle prosesser, ikke minst Johannesburg Renewable Energy Coalition og Verdenskonferansen i Bonn Frans- Josef Schafhausen fra konferansesekretariatet fortalte at det legges opp til et allsidig program. Om det blir en Ministererklæring fra møtet er ennå ikke avklart. Mer informasjon på: REEEP har gjennomført både tematiske og regionale konsultasjonsmøter. På denne bakgrunn er det laget en prioritering av aktivitetene i REEEP: - Nettverk for grønn energimarkedsregulering - Mikrofinansiering av bærekraftig energi - Folkeopplysning De regionale konsultasjonene fortsetter. For Sentral- og Øst-Europa holdes det møte 3-4 juli. Det er ikke bestemt om det blir møte for Kaukasus, Sentral-Asia (avhenger av interessen). REEEP framstår som et sterkt initiativ som har klart å samle betydelig støtte på kort tid. Norge står på listen over interesserte partnere. REEEP synes å være vel koordinert med andre regionale og globale prosesser. Det er en klar styrke i REEEP at det er et samlet fokus på energieffektivisering og nye fornybare energilder. REEEP kan vise seg å bli et effektivt redskap for praktiske tiltak som kan fremme bruken av nye fornybare energikilder globalt. Etter sommerens regionale konsultasjoner vil REEEP avslutte interimfasen og etablere et fast sekretariat. Østerrike har tilbud seg å huse det permanente sekretariatet for REEEP. For mer informasjon se: Side-event om Energy efficiency education in the EECCA-region (Referent: D.A. Høystad) Initiativet til dette arrangementet kom fra Norges Naturvernforbund og partnere i 13 land i EECCA, som alle arbeider med skoleprosjektet SPARE om energi- og ressursbruk. Formålet var å vise hvordan aktiv NGO-innsats kan fremme "Education for Sustainable development". Gjennom eksempler fra ulike land ble det vist hvordan organisasjonene supplerer den formelle utdanningen med holdningsskapende arbeid, bl.a. ved initiativer til praktisk handling, videreformidling av informasjon til nærmiljøet, spesiell oppmerksomhet om mindre landsbyskoler, variert og tilpasset pedagogisk opplegg og samarbeid på kryss av sektorer og landegrenser.

3 Budskapet ble positivt mottatt av de 15 deltakerene fra regionen, der både departementer og organisasjoner var representert. Mer informasjon om SPARE på: og Side-event om de regionale miljøsentrene i Caucasus, Central-Asia, Ukraine and Moldova (Referent: D.A. Høystad) På dette arrangementet holdt de regionale miljøsentrene (REC)i hele EECCA-regionen innlegg, med hovedvekt på deres finansieringsprogrammer og viktigste arbeidsområder. For organisasjonene er REC en interessant samarbeidspartner, først og fremst CREC i Kaukasus og CAREC i Sentral-Asia. Norges Naturvernforbund har etablert kontakt med CAREC tidligere og CREC i løpet av Kiev-konferansen. I diskusjon ble det fra NGO-hold påpekt at RECene, som har som en av sine viktigste oppgaver å bidra til støtte og utvikling av NGOene i landene de opererer, i noen tilfeller heller fungerer som en konkurrent til NGOene. Det ble for å illustrere dette vist til eksempler der REC etablerte egne prosjekter med egne eksperter, prosjekter som heller kunne vært gjort i regi av NGOer. Det er heller ikke alle RECene som har noen representasjon av NGOer i styre eller ledelse. Organisasjonene som jobber med SPARE har så langt har fått veldig god respons fra kontakt med REC, og de ser positivt på samarbeid og på muligheter for finansiering fra RECene. Side-event om EUs vanninitiativ (Referent: Richard Fort) Danmark redegjorde for status i arbeidet med gjennomføring av EECCA-delen av EUs vanninitiativ, som ble lansert i Johannesburg. Det er seks arbeidsgrupper i gang, og 260 prosjekter ("building blocks") er hittil identifisert. Det er utarbeidet et programdokument (som kan fåes i Internasjonal Avdeling, MD). En grundig analyse av finansieringsbehov er under utarbeidelse. Man regner foreløpig med et behov på mellom 10 og 40 milliarder euro for å oppnå målsettingene om vann fra Johannesburg. Danmark, som har sekretariatfunksjonen for initiativet, vil gi 7.5 millioner euro til dette arbeidet i Styringsgruppen for initiativet består av Danmark, Russland, OECD (vannforsyning og sanitære forhold i byområder) og ECE ("integrated water resources management" herunder grenseoverskridende vannressurser). OECDs arbeidsgruppe for miljøsamarbeid i Øst-Europa og ECEs arbeidsgruppe om vannforvaltning vil bli holdt løpende orientert om arbeidet. Vanninitiativet vil utgjøre et viktig bidrag til implementering av EECCA-landenes miljøstrategi og samarbeid vil bli inngått med Sentral-Asias eget vanninitiativ. Side-event om nasjonale forurensningsregistre (PRTR) (Ref: Harald Sørby) Seminaret om PRTR åpnet med at Harald Sørby fra Statens forurensingstilsyn redegjorde for arbeidet med å koordinere PRTR-aktiviteter. Etter denne introduksjonen ble det gitt seks presentasjoner hvor ulike aspekter ved PRTR ble belyst. Canada og UK

4 presenterte sine systemer og fortalte om innsamling, bearbeiding og presentasjon av utslippstall. UK har i sitt arbeid med å legge informasjonen til rette for publikum lagt vekt på å gi en evaluering av det som presenteres. EU presenterte rapporteringssystemet som er utarbeidet under IPPC-direktivet. Arbeidet med rapportering av utslipp fra industrien i EU blir framskyndet betydelig i forhold til opprinnelig tidsplan som følge av UNECE PRTR-protokollen. UNITAR orienterte om de aktiviteten og de programmene de har innen området PRTR. Organisasjonen ECO-Accord beskrev i sitt innlegg situasjonen i EECCA-landene sett fra NGOene ståsted. Arbeidet med PRTR har gått langsomt i disse landene, og det internasjonale arbeidet samt støtten (alle typer fra penger til gode råd) ble framhevet som svært verdifullt for progresjonen. Manglende åpenhet omkring miljøspørsmål ble trukket fram som en av de største utfordringene for å bringe dette arbeidet framover. Til slutt ble det orientert kort om et initiativ fra forhandlingsprosessen for PRTRprotkollen. Det er etablert et virituelt klasserom hvor man kan kommunisere om alle typer problemer/utfordringer vedrørende PRTR. Tiltaket ble initiert av Nederland, men vil for framtiden mest sannsynlig bli drevet av UNITAR. Seminaret var godt besøkt, og publikum var engasjert under presentasjonene. Avslutningsvis nevnte Harald Sørby OECDs innsats i arbeidet med PRTR (de var ikke representert i salen). Mye av grunnlaget og bakgrunnen for det arbeidet som ble gjort ved å forhandle fram protokollen ligger i tidligere aktiviteter hos OECD. Side-event om vann i regi av UNEP, UNDP og OSSE (Ref. Anne Grete Riise) UNEP, UNDEP og OSSE har innledet et historisk samarbeid som innebærer at det internasjonale samfunn i større grad ser miljøproblemer og sikkerhetssituasjonen i EECCA-regionen i sammenheng. Eksemplene på denne sammenhengen ser man bl.a. av følgende av Tsjernobyl-katastrofen 26. april 1986 og de problemer Aralsjøen representerer. Aralsjøen har sunket med foruroligende fart siden Sovjetunionen startet bomullsproduksjon av betydelig omfang i Sentral-Asia på 1970-tallet. Vann fra de store vassdragene Amu-Darja og Syr-Darja ledes bort fra elvene for å brukes til irrigasjon. Aralsjøen fortsetter å synke noe som allerede har ledet til forflytning av mennesker. De tre organisasjonene vil ut fra komparative fortrinn fordele oppgavene seg imellom. UNEP har fagkompetansen på miljøproblemer. UNDP har det administrative og byråkratiske apparat for prosjektutforming. OSSE er fysisk tilstede i felten med mandat til å jobbe med sikkerhetspolitiske utfordringer. Til nå er det utgitt et strategidokument der organisasjonene sier seg villige til å samarbeide. Det appelleres til UNECE, NATO og EU om å slutte seg til samarbeidet. Neste skritt er å undertegne et MoU og konkretisere samarbeidet gjennom utarbeidelse av prosjektforslag som i neste omgang skal presenteres for potensielle donorer. Prosjektene vil være delt inn slik at hver organisasjon fullt og helt blir

5 ansvarlig for sin del av det totale prosjektet. Det opprettes et sekretariat i Brussel bestående av et menneske som i hovedsak skal koordinere samarbeidet praktisk. Andre styringsorganer vil møtes med jevne mellomrom. Til nå har en håndfull giverinstitusjoner/ land bidratt slik at dette første strategidokumentet vil kunne presenteres (herunder svensk UD). Fra UNEP deltok Klaus Töpfer (Executive Director). UNDP var representert ved Kalman Mizsei (Assistant Secretary General and Regional Bureau Director). OSSE skulle deltatt på video-overføring fra OSSEs økonomiske forum i Praha, men ble forhindret pga tekniske problemer. Isteden deltok representant for det nederlandske OSSE-formannskapet. Side event om "Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) pipeline", i regi av UNEP/GRID Arendal (Ref. Marianne Gjørv) UNEP/GRID Arendal arrangerte under sin "Virtual Media Tour" på Kiev-konferansen en diskusjon om en oljerørledning som er planlagt å gå fra det Kaspiske hav og Baku i Aserbajdsjan via Tbilisi og Kaukasusfjellene i Georgia og ende opp i Middelhavet ved den tyrkiske havnebyen Ceyhan. I panelet satt en representant fra miljømyndighetene samt en NGO-representant, begge fra Georgia. Myndighetene i Georgia godkjente i 2002 planene for prosjektet, som er anslått å koste $ 3 milliarder. 250 kilometer av ledningen vil passere gjennom Georgia, og som kompensasjon for dette vil Georgia motta ca $65 millioner årlig fra British Petroleum, som er hovedoperatøren for et konsortium som består av 11 parter. Miljøorganisasjonene frykter at prosjektet vil kunne få store miljøkonsekvenser fordi den foreslåtte traséen vil berøre både et naturreservat og en nasjonalpark. Videre vil traséen gå kun få kilometer fra kildene til det prisbelønnede kildevannet Borjomi. Georgia har eksportert Borjomi-vann til Russland og mange av de tidligere sovjetrepublikkene helt tilbake til 1800-tallet, og kildene er av både økonomisk og kulturhistorisk interesse. Miljøorganisasjonene viste til at deler av traséen er planlagt i områder som er svært utsatt for jordskred. NGOene påpekte også at myndighetene i Georgia har tatt lite hensyn til offentlig deltakelse i planleggingsprosessen, og at landeiere har blitt truet til å gi fra seg sin områder. Myndigheter, presse og NGOer fra Aserbajdsjan var også tilstede, og det ble fra flere hold vist til at rørledningen også vil kunne ramme et området som ligger på UNESCOs verdensarvliste for kulturminner i tillegg til viktige fuglehabitater i Aserbajdsjan. En konsekvensutredning utført av en nederlandsk kommisjon stiller seg kritisk til det nåværende trasévalget og oppfordrer partene til å undersøke alternative korridorer for å unngå de mest alvorlige miljøkonsekvensene. Flere internasjonale finansieringsinstitusjoner vurderer nå hvorvidt de skal gi lån til prosjektet.

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010

Mestringsprosjektet. Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring. NF-rapport nr. 4/2010 NF-rapport nr. 4/2010 Mestringsprosjektet 20 Utviklingsprosjekt for å motvirke frafall i videregående opplæring 15 Wenche Rønning og Anne Sofie Skogvold (red.) 10 5 MESTRINGSPROSJEKTET UTVIKLINGSPROSJEKT

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland.

NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. NOTAT TIL NORDOMRÅDEUTVALGET. Erfaringer fra samarbeid med Russland. Bakgrunn Jeg er blitt bedt om å si noen om våre erfaringer med samarbeidsprosjekt i Russland. Jeg er videre blitt bedt om å spissformulere.

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning

Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning 89 Sosiale forhold, miljø og finansiell avkastning I Norges Banks strategi for utøvelse av eierskap 2007 2010 er det spesifisert seks satsingsområder for arbeidet. Fire av disse gjelder grunnleggende eierrettigheter,

Detaljer

Innkalling til styremøte 28. september 2011

Innkalling til styremøte 28. september 2011 Til Styret i Greater Stavanger Kopi til Stein Racin Grødem, Kjell Haver, Stein Fosså Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 28.09.2011 Møterom 2 08.09.2011 1 av 1 Kl 09:00-12:00 Måltidets Hus, Ipark

Detaljer

FRA NATURFAG TIL POLITIKK

FRA NATURFAG TIL POLITIKK FRA NATURFAG TIL POLITIKK MOT ET PARADIGMESKIFTE I MILJØUNDERVISNINGEN? Kåre Gerhard Christensen og Terje Kristensen Forskningsrapport fra MUVIN 2 i Norge Statens utdanningskontor i Vestfold MUVIN: Nordisk

Detaljer

Eierskifter i norske bedrifter -

Eierskifter i norske bedrifter - Eierskifter i norske bedrifter - en analyse basert på Eus næringspolitikk for eierskifter Sissel Ovesen Geir Samdal Kunnskapsparken Bodø AS 30.06.2006 KunnskapsParken FORORD Kunnskapsparken Bodø AS og

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012

Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Saksbehandlere: Mona Vibeke Moe og Kari Fyhn Direkte tlf: 23 30 12 19 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Dato: 5.6.2012 Rapport fra SRYs andre oppnevningsperiode, 2008-2012 Samarbeidsrådet for yrkesopplæring

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID MELHUS KOMMUNE DESEMBER 2011 - FOREBYGGENDE ARBEID FOR BARN OG UNGE KULTUR OG FRITID - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner

Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Hvordan jobbe med Nord/Sør-informasjon? - et ressurshefte for barne- og ungdomsorganisasjoner Informasjonsheftet er utarbeidet av LNU sin arbeidsgruppe for Nord/Sørspørsmål 2011/2012. Informasjonshefte

Detaljer

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring

System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring System for kvalitetsutvikling i videregående opplæring Foranalyse til forvaltningsrevisjon Nord-Trøndelag fylkeskommune 2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til februar 2010 gjennomført

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12

Sammendrag 3. 3 KRÅDs ulike roller... 11 3.1 Rollen som rådgiver... 11 3.2 Rollen som samordner... 12 Innhold Sammendrag 3 1 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mandat og presisering av problemstillinger... 5 1.3 Metode, datagrunnlag og metodiske begrensninger... 6 2 Beskrivelse av KRÅD... 7 2.1 Om bakgrunn,

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Vurdering og videreutvikling av fagteam

Vurdering og videreutvikling av fagteam Når kunnskap gir resultater--- Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet Vurdering og videreutvikling av fagteam Sluttrapport Februar 2008 Rambøll Management A/S Postboks 427 Hoffsveien 21-23 0213 Oslo,

Detaljer

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste:

Tid: 25. 28. november 2003. Sted: Karasjok. Saksliste: Sametingets plenum - Møtebok 04/03 - side 1 av 250 Tid: 25. 28. november 2003 Sted: Karasjok Saksliste: Sak 38/03 Konstituering - navneopprop, permisjoner, innkalte vararepresentanter - godkjenning av

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09

En plass i samfunnet - også for meg? Rapport mai 08 - april 09 Rapport mai 08 - april 09 En plass i samfunnet - også for meg? "Rapport mai 08 - april 09" Rapport mai 08 - april 09 1. Bakgrunn for prosjektet 2. Metodikk 3. Målsetninger/tiltaksbeskrivelse 4. Statistikker 5. kommentarer til statistikkene

Detaljer

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse

Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse 1 Årsmelding NEON 2011 - Innholdsfortegnelse Årsmelding NEON 2011... 3 Aktivitetsrapport fra sekretariatet, webredaksjonen og arbeidsutvalget 2011... 7 Regnskap 2010... 9 Foreløpig regnskap 2011... 10

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer