Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer."

Transkript

1 Søknad om dispensasjon til deponering og behandling av masser med perfluorerte stoffer. Son Lindum Oredalen AS har tillatelse til å ta imot og deponere ordinært avfall. Punkt 2.1 i tillatelsen plikter mottaket til å redusere forurensning så langt som mulig og med bakgrunn i det har Fylkesmannen ikke satt spesifikke krav til utslipp av sigevann fra deponiet. Brev fra Miljødirektoratet til Fylkesmennene datert den 15/ sier at Fylkesmannen skal følge opp at deponier ikke tar imot PFAS holdige masser uten at tillatelsen har spesifikke krav og vilkår knyttet til håndtering av disse massene. Om perfluorerte stoffer Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS-er) en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. PFOS, PFOA og langkjedete perfluorerte syrer (C9-PFCA C14-PFCA) er oppført på norske myndigheters prioritetsliste. Utfordringer ved deponering av masser som inneholder perfluorerte stoffer er at PFASer vil i mange tilfeller oppføre seg annerledes enn andre organiske miljøgifter når de legges på et deponi. Stoffene er svært mobile og bindes i liten grad til jord og løsmasser. Dette gjør at de vil kunne lekke ut fra deponier der utformingen ikke tar hensyn til stoffenes spesielle egenskaper. I tillatelsens vedlegg 1 er det listen over prioriterte stoffer. Utslipp av komponentene på denne listen er bare omfattet av tillatelsen dersom dette fremgår uttrykkelig av vilkårene i tillatelsen eller de er så små at de må anses å være uten miljømessig betydning. PFOS og PFAS står som nevnt oppført på denne listen over prioriterte stoffer. Basert på dette mener Lindum Oredalen at gjeldene tillatelse også omfatter masser med perfluorerte stoffer og at Lindum Oredalen derfor ikke har behov for endring i utslippstillatelsen, under forutsetning av at utslippene av disse stoffene blir så lave at det er uten miljømessig betydning. Lindum Oredalen har over lengre tid jobbet med å utvikle en løsning for trygg og sikker deponering av PFASholdige masser, nettopp med tanke på å sikre at utslippet av PFOS fra en slik deponicelle blir så lavt at det ikke har miljømessig betydning og ikke følgelig heller ikke påvirker sigevannskvaliteten fra anlegget. Lindums egne krav og vilkår til å oppfylle punkt 2.1 i tillatelsen: Det etableres egen celle for PFAS-masser som avmerkes på kart Cellen har ekstra bunn og sidetetting. Cellen er dekket med sorbent som binder PFAS forbindelser og gjør at minst mulig PFAS forbindelser går ut med sigevannet fra cellen Cellen er utstyrt med egen sigevannsoppsamling og rensing av sigevannet før vannet føres til ordinært sigevannsanlegg. PFAS er i tillegg overvåket på 3 punkter fra PFAS cellen. 1)før filter A, 2) mellom filter A og B, 3 etter filter B. Slik sikres det at filtrene har god funksjon. Disse filtrene og overvåkningspunktene er også tilgjengelige lang tid etter at selve deponicellen er oppfylt og avsluttet. Cellen avsluttes trinnvis med tett membran. Cellen skal ikke stå åpen med mindre det foregår innkjøring av slike masser. Etter avsluttet oppfylling skal cellen dekkes permanent til slik at avrenning renner av og fra cellen og minst mulig gjennom cellen. Slik reduseres spredningspotensialet. PFAS forbindelser er en del av overvåknings parameterne i overvåkningsprogrammet for sigevann fra anlegget. I dette notatet blir det gått igjennom oppbygging av celle for mottak av PFAS masser på Lindum Oredalen. Notatet inneholder oversiktsbilder, tekniske tegninger og analyseresultater som bekrefter rense effekt av sigevann fra cellen.

2 Oversikt av PFAS celle i Oredalen. Deponicelle inne på ordinært deponi Figur 1 Illustrasjonsbilde av deponicellen.

3 Sigevannskum Filter B Filter A Egen sigevannsoppsamling fra celle Deponicelle Figur2 Illustrasjonsbilde av deponicelle med sigevannsoppsamling og rensesystem. (Inntegnede elenmenter er kun ment for illustrasjon og er ikke eksakt plassert på bildet.) Figur 3 Teknisk skisse av oppbygningen av PFAS deponicelle.

4 Filtreringstest på PFC-forurenset vann 1 Innledning NGI har på oppdrag for Lindum AS utført testing i laboratoriet av masser forurenset med polyog perfluorerte forbindelser (PFC). Formålet er å definere mulige stabiliseringsmaterialer som kan benyttes for å redusere utlekking av PFC og vurdere egnet filtermateriale til å kunne filtrere PFC-forurenset sigevann. For å finne ut hvilket materiale som binder PFC best, er det utført laboratorieforsøk med ulike stabiliseringsmaterialer. I laboratorietestene gjennomføres det først en bestemmelse av totalinnhold på deler av prøven, etterfulgt av ristetester uten og med stabiliseringsmaterialer og en to-trinns filtreringstest på PFC-forurenset vann. Ved bruk av totalinnholdet og utlekking av PFOS fra jord, kan det beregnes en fordelingskoeffisient (KD). KD-verdien er et uttrykk av fordelingen av PFOS mellom jord og vann, og gir en indikasjon på hvor mye PFOS binder seg til jorden. 2 Karakterisering av utgangsjord Morenejord og torv forurenset med PFC-forbindelser ble benyttet som utgangsjord for forsøkene. Massene ble analysert for ph, total organisk karbon (TOC), kalsium (Ca), jern (Fe), mangan (Mn), sulfat (SO4 2+ ) og klor (Cl - ) hos ALS Laboratory Group Norway AS. Konsentrasjonen av poly- og perfluorerte forbindelser (PFC) ble analysert hos Eurofins Environment Testing Norway AS. 2.1 Totalinnhold av PFOS Innholdet av PFC i utgangsmaterialet ble bestemt i tre parallelle analyser. Morenejorda har en gjennomsnittlig PFOS-konsentrasjon på 3050 ± 814 µg/kg og torv 5597 ± 696 µg/kg, enkeltverdier er gitt i Tabell 1. Analyseresultater for andre perfluorerte forbindelser, elementer og forbindelser er gitt i Vedlegg A Analyserapport fra totalanalyse av jordprøver. Tabell 1 Totalinnhold av PFOS i utgangsmaterialet Prøvenavn Total konsentrasjon PFOS (µg/kg) Torv Torv Torv Morene Morene Morene

5 2.2 Forsøksoppsett filtreringstest Det er blitt utført en to-trinns filtreringstest for PFC-forurenset vann. Forsøket ble delt i tre deler som beskrevet under. Forsøksoppsettet er illustrert i figur. Trinn 0 Det blir anvendt de samme to jordartene som i ristetestene: torv og morenejord. Jordprøvene med torv og morenejord sentrifugeres for å få ut porevannet. Porevannet analyseres på PFCforbindelser og andre forbindelser som beskrevet i kapittelet for kjemiske analyser (Feil! Fant ikke referansekilden.). Trinn 1 Filtermaterial A blir pakket inn i en kolonne og PFC-forurenset vann som ble samlet opp fra trinn 0 sirkuleres gjennom filter A. Vannet samles opp og analyseres på PFC-forbindelser og andre forbindelser som i trinn 0. Trinn 2 Filtermaterial B blir pakket inn i en kolonne og PFC-forurenset vann som ble samlet opp fra trinn 1 sirkuleres gjennom filter B. Vannet samles opp og analyseres for PFC-forbindelser og andre forbindelser som i trinn 0. Trinn 0: Jordprøve sentrifugeres. Analyse på porevann. Trinn 1: Proevann filtreres gjennom kolonne med filtermaterial A. Analyse på eluat. Trinn 2: Eluat filtreres gjennom kolonne med filtermaterila B. Analyse på eluat. Figur 4 Forsøksoppsett for filtreringstestene

6 2.3 Resultater filtreringstest Analyseresultatene til eluatene fra de forskjellige trinnene i filtreringstesten viser at det er en kraftig reduksjon i konsentrasjonen av alle PFC-forbindelser fra trinn 0 til trinn 2. I trinn 2 blir ingen PFC-forbindelser påvist over deteksjonsgrensa. Dersom man bruker deteksjonsgrensa som laveste konsentrasjon er det en reduksjon på 99,998 og 99,996 % i PFOS-konsentrasjonen fra trinn 0 til trinn 2 i filtreringstesten for hhv. torv og morenejord. Den samme trenden går igjen med DOC, se tabell 2 for detaljer. Den prosentvise reduksjonen i konsentrasjonene til PFOS og DOC i de forskjellige rensetrinnene er vist i Feil! Fant ikke referansekilden., mens selve konsentrasjonen er vist i Feil! Fant ikke referansekilden.. Tabell 2 Resultater for PFOS filtreringstesten Morene Torv PFOS (µg/l): Trinn Trinn 1 21,3±12,6 36,4±44,4 Trinn 2 <0,005 <0,005

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune.

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune. Vår dato: 28.06.2017 Vår referanse: 2017/3908 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 24.05.2017 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Lindum AS Innvalgstelefon: Brevet er sendt per e-post til: Hilmar.Thor.Saevarsson@lindum.no

Detaljer

Brevet er sent per epost til: (kontaktperson) og

Brevet er sent per epost til:  (kontaktperson) og Vår dato: 16.03.2018 Vår referanse: 2017/3908 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 15.02.2018 Saksbehandler: Jasmina Hercegovac Lindum AS Oredalen Innvalgstelefon: 32266970 Att. Lotte Thompson Brevet er sent

Detaljer

Deponiseminaret PFAS i sigevann fra deponier Åse Høisæter, NGI

Deponiseminaret PFAS i sigevann fra deponier Åse Høisæter, NGI Deponiseminaret 2017 PFAS i sigevann fra deponier Åse Høisæter, NGI PFAS i sigevann fra deponier Hva er PFAS og hvor brukes de? Global reguleringer av PFOS og andre PFAS Er det PFAS på deponier og hvorfor?

Detaljer

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405.

For testing av utlekkingsegenskaper for materialet er det utført en ristetest i henhold til EN 12457-2 og en kolonnetest i henhold til CEN/TS 14405. Kunde: Din Labpartner Einar Øgrey Industrisand AS Att: Paul Brandsdal Box 1121 Molab as, 8607 Mo i Rana Telefon: 75 13 63 50 Besøksadr. Mo i Rana: Mo Industripark Besøksadr. Oslo: Kjelsåsveien. 174 Besøksadr.

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Miljøvernavdelingen Avfall Sør AS Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/ Avfall Sør AS - Tillatelse til deponering av for

Miljøvernavdelingen Avfall Sør AS Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/ Avfall Sør AS - Tillatelse til deponering av for Miljøvernavdelingen Avfall Sør AS Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/915 28.08.2018 Avfall Sør AS - Tillatelse til deponering av forurensede masser med forhøyet utlekking av selen Fylkesmannen

Detaljer

Miljøvernavdelingen Avfall Sør AS Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato 2016/915 28.08.2018 Avfall Sør AS - Tillatelse til deponering av forurensede masser med forhøyet utlekking av selen Fylkesmannen

Detaljer

PFAS hvorfor og hvordan

PFAS hvorfor og hvordan PFAS hvorfor og hvordan Seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet, 8. mai 2018. Presentasjon ved Kristoffer Gosli og Ingunn Correll Myhre Illustrasjon: Siste skrik kommunikasjon

Detaljer

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg

Søknad om endring i tillatelse etter forurensningsloven for Knudremyr Renovasjonsanlegg Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL epost: fmavpost@fylkesmannen.no 08.04.2016 Deres ref.: 2008/1135/FMAAVSK Vår ref.: Stein Petter Næss Søknad om endring i tillatelse etter

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Anders Ringheim OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Analyser av PFAS for utvalgte prøver fra Hotellneset og ORV

OPPDRAGSLEDER. Anders Ringheim OPPRETTET AV. Sylvi Gaut. Analyser av PFAS for utvalgte prøver fra Hotellneset og ORV OPPDRAG Grunnundersøkelser Bykaia, ORV og Hotellneset OPPDRAGSNUMMER 17603001 OPPDRAGSLEDER Anders Ringheim OPPRETTET AV Sylvi Gaut DATO NR. RIM-N01 Analyser av PFAS for utvalgte prøver fra Hotellneset

Detaljer

Utlekking av perfluorerte forbindelser fra jord forurenset av brannslukningsskum

Utlekking av perfluorerte forbindelser fra jord forurenset av brannslukningsskum Utlekking av perfluorerte forbindelser fra jord forurenset av brannslukningsskum Forfatter: Aina Marie Nordskog Veiledere: Gijsbert D. Breedveld (NGI/UiO), Gro D. Villanger (Avinor) og Kim Rudolph-Lund

Detaljer

Fylkesmannen varsler vedtak om gebyr på kr ,- for behandling av saken.

Fylkesmannen varsler vedtak om gebyr på kr ,- for behandling av saken. Vår dato: Vår ref: 24.05.2019 2018/575 Deres dato: Deres ref: 08.05.2019 Pål Smits Lindum Oredalen AS Saksbehandler, innvalgstelefon Ellen Kristine Keilen, 32266913 Att. Pål Smits Tillatelse til utvidelse

Detaljer

Turning waste to values PFAS hvordan jobber SAR med dette

Turning waste to values PFAS hvordan jobber SAR med dette Turning waste to values PFAS hvordan jobber SAR med dette Seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet 8.mai 2018 Karen Aanestad, HMS&K leder i SAR Turning waste to values Hammerfest

Detaljer

Håndtering av sulfidholdige bergarter hva sier regelverket? Workshop om sulfidholdige bergarter

Håndtering av sulfidholdige bergarter hva sier regelverket? Workshop om sulfidholdige bergarter Håndtering av sulfidholdige bergarter hva sier regelverket? Workshop om sulfidholdige bergarter Forurensningsforskriften kap.2 Forurensningsforskriften kap. 2: 2-3a: Grunn som danner syre eller andre stoffer

Detaljer

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om endring av tillatelse -

Overføring av tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven og vedtak om endring av tillatelse - Lindum Vannrens AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Oslo, 20.01.2015 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Rita Romsås Fjeldberg Overføring av tillatelse til virksomhet

Detaljer

VEILEDER TIL KARAKTERISERING OG MOTTAKSKONTROLL AV AVFALL TIL DEPONI

VEILEDER TIL KARAKTERISERING OG MOTTAKSKONTROLL AV AVFALL TIL DEPONI VEILEDER TIL KARAKTERISERING OG MOTTAKSKONTROLL AV AVFALL TIL DEPONI Avfall Norge Deponiseminar 28. Oktober 2010 Olav Skogesal Mepex Consult AS Hva har skjedd? 1. Vedlegg II trådte i kraft 1. juli 2007.

Detaljer

Tyrifjorden Kildesporing av PFAS

Tyrifjorden Kildesporing av PFAS Tyrifjorden Kildesporing av PFAS Prosjektet og resultatene Gøril Aasen Slinde, Åse Høisæter, Gijs Breedveld, Hans Peter Arp, Paul Cappelen (NGI) Eivind Farmen, Bård Nordbø, Vanja Alling, Christel Moræus

Detaljer

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing

PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier. Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS-forurenset grunn -risikovurdering og akseptkriterier Vanja Alling, Seksjon for avfall og grunnforurensing PFAS = per- og polyfluorerte alkylstoffer Kaltes tidligere ofte PFC F O PFOS Perfluoroktylsulfonat

Detaljer

Hvordan kan du vite at massene er rene nok?

Hvordan kan du vite at massene er rene nok? Hvordan kan du vite at massene er rene nok? Torgeir Rødsand Daglig Leder ALS Laboratory Group Norway AS Right Solutions Right Partner www.alsglobal.com 1 Right Solutions Right Partner Kort innhold Dette

Detaljer

Generering av miljøgifter i sigevann; prosesser, transport og in situ rensing

Generering av miljøgifter i sigevann; prosesser, transport og in situ rensing Deponering av avfall Avfall Norge seminar 11.-12. 12. oktober 2006 Generering av miljøgifter i sigevann; prosesser, transport og in situ rensing Jan Erik Sørlie, Gudny Okkenhaug, Gerard Cornelissen, Gijs

Detaljer

Veien til et alunskiferdeponi. Una Lund, Sirkula IKS, Daglig leder, Heggvin Alun AS

Veien til et alunskiferdeponi. Una Lund, Sirkula IKS, Daglig leder, Heggvin Alun AS Veien til et alunskiferdeponi Una Lund, Sirkula IKS, Daglig leder, Heggvin Alun AS Innhold 1. Fra begynnelsen 2. Regelverk og myndigheter 3. Hva er syredannende masser? 4. Utlekkingsrisiko 5. Radioaktivitet

Detaljer

Steinar Amlo og Ida Nilsson, Forum for miljøkartlegging og -sanering/nffa. Deponiseminar

Steinar Amlo og Ida Nilsson, Forum for miljøkartlegging og -sanering/nffa. Deponiseminar «Hva gjør avfall farlig? Ny veileder fra NFFA og Forum for miljøkartlegging og Sanering. Bruk av veilederen ved levering av forurenset grunn til deponi.» Steinar Amlo og Ida Nilsson, Forum for miljøkartlegging

Detaljer

Tiltak og oppfølging av PFAS i Tyrifjorden Kommunesamling Kongsberg 7. februar Gunlaug Kristin Engen Fylkesmannen i Buskerud

Tiltak og oppfølging av PFAS i Tyrifjorden Kommunesamling Kongsberg 7. februar Gunlaug Kristin Engen Fylkesmannen i Buskerud Tiltak og oppfølging av PFAS i Tyrifjorden Kommunesamling Kongsberg 7. februar 2017 Gunlaug Kristin Engen Fylkesmannen i Buskerud PFOS PFAS fri PFAS hva er det? Perfluorerte stoffer flere hundre ulike

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Kummeneje Arkiv: GNR 37 2 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/523-7 Massetak og deponi, Tulluan gnr 37/2 Søknad om tillatelse til etablering av deponi for byjord. Rådmannens innstilling

Detaljer

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak

PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt. Status Tiltak PFAS ved Luftforsvarets brannøvingsfelt Status Tiltak Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFAS) Brukes bl.a. til impregnering av tekstiler, lær, papir, brannslukning, gulvvoks etc Miljøegenskaper Persistent

Detaljer

In-situ jordvasking som tiltaksmetode for PFAS-forurenset jord

In-situ jordvasking som tiltaksmetode for PFAS-forurenset jord In-situ jordvasking som tiltaksmetode for PFAS-forurenset jord Heidi Knutsen, Åse Høisæter, Gøril Aasen Slinde v/ NGI Julie Stene Krokstad og Kamilla Grotthing Moe v/osl Avinor AS Miljøringens temamøte

Detaljer

Avslag på søknad om utvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse

Avslag på søknad om utvidelse av konsesjon for kompostering av forurenset masse Vår dato: 26.06.2015 Vår referanse: 2007/105 Arkivnr.: 471 Deres referanse: 12.09.2014 Saksbehandler: Marianne Seland Lindum Oredalen AS Lerpeveien 155 3036 DRAMMEN Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet

Detaljer

Vedlagt følger analyserapport fra ALS Laboratory Group AS for prøvene som ble tatt på Coop Rissa 18. mai 2016.

Vedlagt følger analyserapport fra ALS Laboratory Group AS for prøvene som ble tatt på Coop Rissa 18. mai 2016. Side 1 av 7 Fra: Rostad Grethe[Grethe.Rostad@rissa.kommune.no] Dato: 25.05.2016 10:11:59 Til: Postmottak Rissa kommune Tittel: VS: RE: Coop Rissa -----Opprinnelig melding----- Fra: olavkdah [mailto:olavkdah@alumni.ntnu.no]

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 24. juni 2009. 1 Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 15. juli 2009 Dokumentnr.: 20051785-00-508-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Utredningsprogram nytt deponi for produksjonsavfall i Barentsburg

Utredningsprogram nytt deponi for produksjonsavfall i Barentsburg Utredningsprogram nytt deponi for produksjonsavfall i Barentsburg Fastsatt av Sysselmannen på Svalbard 28.2.2018 Konsekvensutredningen skal fremstås om et samlet dokument med nødvendige bilder, illustrasjoner

Detaljer

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD

FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Til: Krøderen Resort as Fra: Per Kraft Kopi: Dato: 2011-06-10 Oppdrag: 527193 FELTUNDERSØKELSE AV AVFALLSDEPONI VED SKINNESMOEN, KRØDSHERAD Innhold 1 Bakrunn... 2 2 Utførte undersøkelser... 2 2.1 Historikk...

Detaljer

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg

Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Tiltak mot forurensning i Forsvarets skyte- og øvingsfelt (SØF) Grete Rasmussen Fagleder grunn- og vannforurensning Forsvarsbygg Basis-skytebane Feltskytebane Skyte- og øvingsfelt Skyte- og øvingsfelt

Detaljer

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014

Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes kommune - Deponiaksjon 2014 Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/3409 / FMAAINO 06.10.2014 Tilsynsrapport - Rugsland glassfiberdeponi i Birkenes

Detaljer

Vedlegg til årsrapport 2018

Vedlegg til årsrapport 2018 Vedlegg til årsrapport 2018 Sak: Vurdering av overvåkingsresultater og miljøpåvirkning i vannresipient - Asak Massemottak Dato: 28.02.19 Til: Fylkesmannen i Oslo og Viken Fra: Asak Massemottak AS v/norsk

Detaljer

Innsigelser mot Norconsults(NC) Miljørisikovurdering bestilt av Bergmesteren Rausand AS.(BMR) for etablering av Deponi 2.

Innsigelser mot Norconsults(NC) Miljørisikovurdering bestilt av Bergmesteren Rausand AS.(BMR) for etablering av Deponi 2. Innsigelser mot Norconsults(NC) Miljørisikovurdering bestilt av Bergmesteren Rausand AS.(BMR) for etablering av Deponi 2. Jeg vil gjøre oppmerksom på at rapporten utarbeides godkjennes og fagkontrolleres

Detaljer

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av

Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av Oversiktsbilde mot vest over det undersøkte området med deponiskråning til venstre i bildet og Lakselva i bakgrunnen. Borsjokka er skjult av vegetasjonen. Standplass og bilderetning for bildet er vist

Detaljer

Oslo kommune Renovasjonsetaten

Oslo kommune Renovasjonsetaten Oslo kommune Renovasjonsetaten Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postboks 8111 Dep 0032 Oslo v/ Iver Hille Dato: 18.06.2015 Deres referanse: Vår referanse.: Saksbehandler: Nils Siri Arkivkode: 14/00475-4

Detaljer

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam)

Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen. Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) Erfaringer fra ROS-arbeider knyttet til avrenning av PFOS på Gardermoen Jostein Skjefstad (Oslo Lufthavn AS) Line Diana Blytt (Aquateam) PFOS og brannslukkemidler for flybranner Det stilles spesielle internasjonale

Detaljer

Utslippstillatelse til mottak og bruk av vannbasert borekaks som tettende lag i et toppdekke på deponi på Stormoen avfallsplass

Utslippstillatelse til mottak og bruk av vannbasert borekaks som tettende lag i et toppdekke på deponi på Stormoen avfallsplass Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.12.2007 2007/1725-16 471 Per Kristian Krogstad 77 64 22 25 Deres dato Deres ref. 13.8.2007 Perpetuum AS, Balsfjord Stormoen, 9050 Storsteinnes Utslippstillatelse

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen

Ørland kampflybase endrede vilkår for tillatelsen Ørland kampflybase endrede Vilkårene er gitt på grunnlag av opplysninger gitt i søknaden til Forsvarsbygg samt tilleggsopplysninger innhentet under behandling av søknaden. Vilkårene forutsetter at andre

Detaljer

DEPONERING AV STABILISERT FORURENSET JORD KRARAKTERISERT SOM FARLIG AVFALL

DEPONERING AV STABILISERT FORURENSET JORD KRARAKTERISERT SOM FARLIG AVFALL NOTAT Til: Fra: Fylkesmannen i Vestfold Lindum AS Dato: 13.03.2014 Kopi: - DEPONERING AV STABILISERT FORURENSET JORD KRARAKTERISERT SOM FARLIG AVFALL Dokumentasjonsunderlag for søknad om mottak og deponering

Detaljer

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld

Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering. - For miljøets skyld Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - For miljøets skyld Avfall Norge, Helsfyr, Deponering av avfall 28-29.10-2010 Mottak, behandling og deponering av forurenset jord Hvilke utfordringer

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4.

Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Resultater av pumpetest og geotekniske utfordringer ved masseutskiftning av myr med svart- og alunskifer på Rv 4. Rv. 4 Gran grense Jaren 15.5.2012: Søknad til Kliff om fravik fra forurensningsforskiftens

Detaljer

Må stenge etter grov forurensning. Av INGVILD ISRAELSEN Publisert: 22. februar 2016, kl. 15:38 Sist oppdatert: 23. februar 2016, kl.

Må stenge etter grov forurensning. Av INGVILD ISRAELSEN Publisert: 22. februar 2016, kl. 15:38 Sist oppdatert: 23. februar 2016, kl. ifinnmark Må stenge etter grov forurensning Av INGVILD ISRAELSEN Publisert: 22. februar 2016, kl. 15:38 Sist oppdatert: 23. februar 2016, kl. 12:01 Miljødirektoratet stenger ned Finnmark Gjenvinnings deponi

Detaljer

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert Rugsland Glassfiberdeponi under inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert Rugsland Glassfiberdeponi under inspeksjonen Fylkesmannen i Aust-Agder Miljøvernavdelingen Vår dato:19.08.10 Vår referanse: 2010/2711/vsk Saksbehandler, innvalgstelefon Veronica Skjævestad/37017540 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport Inspeksjon

Detaljer

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi

Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Resultater av vannprøver fra Langøyene eks mikrobiologi Oppsummering og anbefalinger Flere parametre overskrider drikkevannsforskriftens grenseverdier og vannet anbefales således ikke som drikkevann uten

Detaljer

Oversendelse av endret tillatelse - krav til mottak av syredannende bergarter

Oversendelse av endret tillatelse - krav til mottak av syredannende bergarter Noah Langøya Postboks 317 3081 Holmestrand Oslo, 09.05.2017 Deres ref.: K. Hansen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/7 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Oversendelse av endret tillatelse - krav

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Røyken Grovfyllplass AS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Røyken Grovfyllplass AS Vår dato: 28.11.2013 Vår referanse: 2007/10375 Arkivnr.: 471 Deres referanse: C. Follestad Saksbehandler: Marianne Seland Røyken Grovfyllplass AS Follestadveien 3474 Åros Innvalgstelefon: 32266821 Rapport

Detaljer

Analyse av slam og overvann friluftsområde Holt/Vestvollen Bakgrunn og beskrivelse

Analyse av slam og overvann friluftsområde Holt/Vestvollen Bakgrunn og beskrivelse NOTAT OPPDRAG Brånås avfallsdeponi DOKUMENTKODE 20150367-00- RIM-NOT-004 EMNE og slam i friluftsområde TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Skedsmo kommune OPPDRAGSLEDER Siri Nesbakken KONTAKTPERSON Tor

Detaljer

NOTAT. 1 Innledning. 2 Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan. Kommentarer fra SSV SAMMENDRAG

NOTAT. 1 Innledning. 2 Pålegg om utarbeidelse av tiltaksplan. Kommentarer fra SSV SAMMENDRAG NOTAT OPPDRAG Taraldrud alunskiferdeponi DOKUMENTKODE 125868-RIGm-NOT-008 EMNE Miljøgeologi TILGJENGELIGHET Åpen OPPDRAGSGIVER Øst Plan AS OPPDRAGSLEDER Inger Marie Bjølseth KONTAKTPERSON Terje Rønning

Detaljer

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier.

OPS/Norenvi. Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. OPS/Norenvi Bruken av passivt vannbehandligssystemer for behandling av sigevann fra deponier, og forslag til alternativ bruk av deponier. Presentert av Mike Harris Innledning Denne presentasjonen handler

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/65-36 DETALJREGULERING HEGGVIN AVFALL OG GJENVINNING - 2. GANGS BEHANDLING/SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 068500 Saksnr.: Utvalg

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: R.FMOA 2014/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: R.FMOA 2014/ / Miljøvernavdelingen Esval Miljøpark KF Nes kommune, postboks 114 2151 ÅRNES Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Tverrfjellet Gruver rensing av gruvevann på naturens premisser

Tverrfjellet Gruver rensing av gruvevann på naturens premisser Tverrfjellet Gruver rensing av gruvevann på naturens premisser Historik Predikert at gruva skulle gå i overløp tidligst etter ca. 2030, men kom i 2008. Kortslutning i Hjerkinndammen Geologi og vannkjemi

Detaljer

Ærede fru sysselmann!

Ærede fru sysselmann! DEN RUSSISKE FØDERASJONS ENERGIMINISTERIUM DET FØDERALE STATLIGE UNITÆRE SELSKAP DEN STATLIGE TRUST ARKTIKUGOL GRUVEBYEN BARENTSBURG 9178, Svalbard (Spitsbergen), Norge Tlf. +7 495 956 33 13 faks: +7 495

Detaljer

1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3 Naturgrunnlag...3 Prøvetaking...7 4. Vurdering...7 5. Konklusjon...

1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3 Naturgrunnlag...3 Prøvetaking...7 4. Vurdering...7 5. Konklusjon... Oppdragsgiver: Oppdrag: 537362-01 Miljøteknisk vurdering Skolebakken Dato: 15.5.2015 Skrevet av: Petter Snilsberg Kvalitetskontroll: Ola Nordal INNHOLD 1. Innledning...2 2. Mulig forurensning...3 3. Undersøkelser...3

Detaljer

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013

Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013 Fagtreff i Vannforening Miljødirektoratet, Oslo 3. februar 2013? Kildesortering og miljøkonsekvenser for deponiene endinger i kjemisk sammensetning av sigevann Trond Mæhlum trond.mahlum@bioforsk.no Innhold

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway Kvinesdal

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway Kvinesdal INSPEKSJONSRAPPORT ERAMET NORWAY AS AVD KVINESDAL Øyesletta 61 4484 Øyestranda Oslo, 20. september 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Leif Hunsbedt 2016/474 Saksbehandler: Per Antonsen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013

NOTAT 30. september 2013. Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 NOTAT 30. september 2013 Til: Fra: Kopi: Fylkesmannen i Hedmark v/t. Qvenild NIVA v/a. Hindar og L.B. Skancke Sak: Vannkjemisk overvåking i Varåa og Trysilelva våren 2013 Bakgrunn Varåa er et 450 km 2

Detaljer

Utlekking av heksavalent krom i betong

Utlekking av heksavalent krom i betong Utlekking av heksavalent krom i betong Byggavfallskonferansen 5.februar 2019 Cathrine Eckbo, cathrine.eckbo@ngi.no Sarah Hale Gudny Okkenhaug Norges Geotekniske Institutt (NGI) Problemstilling seksverdig

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 13. desember 2010 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 6. januar 2011 Dokumentnr.: 20051785-00-539-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi

Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte avfallsdeponi Miljøvernavdelingen Arendal kommune Postboks 123 4891 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2015/4195 / FMAAINO 19.10.2015 Pålegg om gjennomføring av tiltak - Høgedal nedlagte

Detaljer

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge

Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen. Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Håndtering av sigevann sett fra avfallsbransjen Norsk Vannforening 03.02.2014 Henrik Lystad Fagsjef Avfall Norge Dagens tema Deponiets rolle etter 2009 Deponiavgiftens «historie» Miljøkostnader fra sigevann

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi

Tillatelse etter forurensningsloven. Oslo kommune ved Bymiljøetaten. deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune ved Bymiljøetaten til deponering av snø på Åsland snødeponi Tillatelsen er gitt i medhold av lov 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall,

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Marianne Seland Kirsten Kleveland

Fra Fylkesmannen: Marianne Seland Kirsten Kleveland Fylkesmannen i Buskerud Miljøvernavdelingen Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 Lillestrøm Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Lier avfallsdeponi, Ragn-Sells AS Dato for inspeksjonen: 29. juni 2010 Rapportnummer:

Detaljer

Fra Fylkesmannen: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Steiland deponi (Bardu kommune) under inspeksjonen

Fra Fylkesmannen: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Steiland deponi (Bardu kommune) under inspeksjonen Fylkesmannen i Troms Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 17.11.14 2007/5560-47 Saksbehandler, innvalgstelefon Lisa Bjørnsdatter Helgason, 776 42203 Arkiv nr. Deres referanse Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Hvilken type masser leveres til massetipper?

Hvilken type masser leveres til massetipper? Hvilken type masser leveres til massetipper? Erfaringer fra tilsyn og undersøkelser i Hordaland Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Massetipp enkelt men vanskelig Et sted

Detaljer

Håndtering av forsøpling og ulovlig masseutfylling - «Begreper og regelverk».

Håndtering av forsøpling og ulovlig masseutfylling - «Begreper og regelverk». Miljøvernavdelingen Håndtering av forsøpling og ulovlig masseutfylling - «Begreper og regelverk». Forurensningsloven med forskrifter Dialogmøte med kommunene januar 2015. Tema forurensning og avfall. Anne

Detaljer

Søknad om bruk av slagg fra Vale Manganese Norway AS til bære- og forsterkningslag på tomter i Mo Industripark

Søknad om bruk av slagg fra Vale Manganese Norway AS til bære- og forsterkningslag på tomter i Mo Industripark Teknisk notat Til: Mo Industripark AS v/: Arne Westgård Kopi til: Dato: 19. november 2012 Rev. nr./ Rev. dato: 0 Dokumentnr.: 20120176-09-TN Prosjekt: Mo Industripark Utarbeidet av: Silje Nag Ulla Prosjektleder:

Detaljer

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011

Teknisk notat. Innhold. Produksjonskontroll dekkmasser 15. februar 2011 Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 4. mars 011 Dokumentnr.: 0051785-00-548-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Ingen uklarheter knyttet til utslipp av PCB

Ingen uklarheter knyttet til utslipp av PCB Bilag 106 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig P.b 2043 Vika 0125 Oslo Oslo, 04.02.14 Ved: Sigurd Knudtzon Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/375 Saksbehandler: Randi W. Kortegaard

Detaljer

Forurensningsregelverket

Forurensningsregelverket Forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter: 1. Forurensningsforskriften 2. Avfallsforskriften 3. «Internkontrollforskriften» F-loven 7 - fastslår den generelle plikten til å unngå

Detaljer

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner

Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Håndtering av PFOS og andre PFCs forurensninger ved Avinors lufthavner Vannforeningen 03.10.2012 Sammen for framtidens luftfart Avinors lufthavner Avinor eier og drifter 45 lufthavner Alle lufthavner har

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kleivi fyllplass (etterdrift)

Rapport etter forurensningstilsyn ved Kleivi fyllplass (etterdrift) Vår dato: 10.10.2014 Vår referanse: 2007/3939 Arkivnr.: 471 Deres referanse: L.O. Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266821

Detaljer

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691

ANALYSERAPPORT AR-15-MG-000428-01. Í%R5vÂÂHi9ZÎ EUNOKR-00012691 Eurofins Environment Testing Norway AS (Kr.sa) F. reg. 965 141 618 MVA Ægirsvei 10 NO-4632 Kristiansa Kristiansa kommune Postboks 408, Lu 4604 KRISTIANSAND S Attn: Teknisk etat Gunnar Vestøl ANALYSERAPPORT

Detaljer

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15

Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 Oslo 21.07.15 postmottak@kld.dep.no Tillatelsesnummer 2013.0128.T Klage på avgjørelse hos miljødirektoratet. Endret tillatelse for SAR avd. Averøy om

Detaljer

THC og alifater er olje olje. Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi

THC og alifater er olje olje. Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi THC og alifater er olje olje Eirik Aas, Sivilingeniør Miljøkjemi 17.15 17.45 www.eurofins.com Eurofins 41 land 400 laboratorier 30 000 ansatte 2 Eurofins i Norge 3 selskaper ca. 200 ansatte 11 laboratorier

Detaljer

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte?

Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til nytte? ISSN 1893-1170 (online edition) ISSN 1893-1057 (printed edition) www.norskbergforening.no/mineralproduksjon Notat Hvordan kan erfaringene med tiltak mot forurensede sedimenter komme mineralindustrien til

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS Vår dato: 23.10.2012 Vår referanse: 2009/7004 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Leif Ove Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266821 Rapport

Detaljer

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 16.september Bakgrunn

Teknisk notat. Produksjonskontroll dekkmasser 16.september Bakgrunn Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Kopi: Fra: NGI Dato: 22. september 2010 Dokumentnr.: 20051785-00-522-TN Prosjekt: Oslo Havn KF - Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet

Detaljer

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1.

Oslo for analyse, hvor de ble analysert etter akkrediterte metoder. Vannkjemiske resultater er presentert i tabell 1. Hovedkontor Gaustadalléen 21 0349 Oslo Telefon: 22 18 51 00 Telefax: 22 18 52 00 Bankgiro: 5010 05 91828 SWIFT: DNBANOKK Foretaksnr.: 855869942 www.niva.no niva@niva.no Strømsnes Akvakultur AS 5307 Ask

Detaljer

Lindum Oredalen AS. Oredalen. Reguleringsbestemmelser PlanID: oktober Prosjektnummer: 13000

Lindum Oredalen AS. Oredalen. Reguleringsbestemmelser PlanID: oktober Prosjektnummer: 13000 Lindum Oredalen AS Oredalen Reguleringsbestemmelser PlanID: 5078 13. oktober 2017 Prosjektnummer: 13000 1 PLANOMRÅDET Planområdet er vist på plankart datert 12.10.17. 2 REGULERINGSFORMÅL Arealet er i henhold

Detaljer

Forurenset grunn og avfall i bygge- og riveprosjekter. Guro Thue Unsgård og Anita Spjøtvold

Forurenset grunn og avfall i bygge- og riveprosjekter. Guro Thue Unsgård og Anita Spjøtvold Forurenset grunn og avfall i bygge- og riveprosjekter Guro Thue Unsgård og Anita Spjøtvold Håndtering av forurenset grunn Regelverk og eksempler 28.11.2017 3 Innhold Krav til undersøkelser Krav til tiltak

Detaljer

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen FYLKESMANNEN I AUST-AGDER Miljøvernavdelingen Birkenes kommune Postboks 115 4795 Birkeland Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2012/632 / FMAAVSK 14.02.2013 OVERSENDELSE AV UTSLIPPSTILLATELSE

Detaljer

Inspeksjon ved Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) 4. juni Fra Fylkesmannen: Knut Roland

Inspeksjon ved Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) 4. juni Fra Fylkesmannen: Knut Roland Fylkesmannen i Oppland Miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport Inspeksjon ved Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap (NGR) 4. juni 2010. Saksnr. hos Fylkesmannen: 2010/3714 Kontaktpersoner ved kontrollen

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til mellomlagring av sprengstein Strandveien 22 Skedsmo kommune

Vedtak om endring av tillatelse til mellomlagring av sprengstein Strandveien 22 Skedsmo kommune Vår dato: Vår ref: 07.03.2019 2019/1146 Deres dato: Deres ref: Sweco Norge AS Saksbehandler, innvalgstelefon Marte Strand Kvalø, 22003641 Vedtak om endring av tillatelse til mellomlagring av sprengstein

Detaljer

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson

Dato: Prosjekt: Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Teknisk notat Til: Oslo Havn KF v/: Jarle Berger Fra: NGI Dato: 2009-03-26 Prosjekt: 20051785 Overvåking av forurensning ved mudring og deponering Utarbeidet av: Jessica Hansson Produksjonskontroll dekkmasser

Detaljer

2-Trinns Renseløsning - Pilotprosjekt Bjørnegårdstunnelen. Thomas Meyn Institutt for bygg- og miljøteknikk

2-Trinns Renseløsning - Pilotprosjekt Bjørnegårdstunnelen. Thomas Meyn Institutt for bygg- og miljøteknikk 2-Trinns Renseløsning - Pilotprosjekt Bjørnegårdstunnelen Thomas Meyn Institutt for bygg- og miljøteknikk thomas.meyn@ntnu.no 1 Prosjektbakgrunn Prosjektet «E18 Lysaker Ramstadsletta» har fått ønske fra

Detaljer

Norske Skog Skogn KILDEKARAKTERISERING ASKEAVFALL FRA FORBRENNINGSANLEGG

Norske Skog Skogn KILDEKARAKTERISERING ASKEAVFALL FRA FORBRENNINGSANLEGG KILDEKARAKTERISERING ASKEAVFALL FRA FORBRENNINGSANLEGG AV Vedlegg til Søknad om tillatelse til å deponere askeavfallet i deponi for filterstøv ved NorFraKalk Hylla PROSJEKT RÅDGIVENDE INGENIØRER RG-PROSJEKT

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Tillatelse etter forurensningsloven til Oslo kommune til å mudre i Groruddammen og anlegge midlertidig behandlingsanlegg for forurensede masser, Oslo kommune Tillatelsen er gitt i medhold

Detaljer

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling.

V A N N R E N S I N G. Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. V A N N R E N S I N G Tilgang til rent vann gjennom kjemisk felling. Hva skulle vi gjort uten tilgang på rent drikkbart vann? Heldigvis tar naturen hand om en stordel av vannrensingen og gir oss tilgang

Detaljer